KIRKEGÅRDE I ÅRHUS. ASSISTENSKIRKEGÅRD VED MINDEPORTEN ( ). Som følge af den kongelige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KIRKEGÅRDE I ÅRHUS. ASSISTENSKIRKEGÅRD VED MINDEPORTEN (1813 18). Som følge af den kongelige"

Transkript

1 KIRKEGÅRDE I ÅRHUS ASSISTENSKIRKEGÅRD VED MINDEPORTEN ( ). Som følge af den kongelige forordning 1805, der forbød begravelser i kirkerne, anlagdes den første assistenskirkegård ved Mindeporten, syd for byen 1. Arealet, der lå ved den nuværende rutebilstation, omfattede henved tre tønder land udarbejdede Høffner planer og overslag, men på grund af krigssituationen og den stærke inflation realiseredes projektet først nogle år senere. Arealet indhegnedes da med et dobbelt jorddige på de tre sider; 1813 opsatte snedkrene Mejer og Lindvald på østsiden et stakit på kampestenssokkel og samtidig opførte murermester N. I. Schandorff en indgangsport 3. Kirkegården blev indviet ved den første begravelse 3. september Da det imidlertid viste sig, at området på grund af dårlige afvandingsmuligheder var uegnet til formålet, besluttedes allerede 1817, at en ny kirkegård skulle anlægges ved Frederiksport 5. SØNDRE KIRKEGÅRD ( ). 2. november 1818 indviedes Almindelig, Assistens eller Søndre kirkegård (jfr. *kirkegårdsmonument nr. 1, p. 1322), hvis indhegning var påbegyndt Arealet, der lå uden for Frederiks eller Brobergs port, udgjorde en del af»bispens løkke«6, og det omfattede bl.a. den nuværende rådhuspark og havde form som en skæv firkant på i alt ni tønder land (p. 55, fig. 8 A). Mod øst og syd markeredes skellet af en flækgrøft kantet af tjørnehæk 5. Murermestrene Lisberg, Dahl og Monrad modtog 1818 betaling for kirkegårdens mur og port, snedkermester Johan Mejer for stakitværkslågerne 3. Formodentlig var indhegningsarbejdet udført i overensstemmelse med forslaget fra , hvorefter der langs kirkegårdens to vejsider, over en syld af kamp, skulle opføres en een alen høj mur med et halvanden alen højt stakitværk, der var inddelt i 99 fag af 100 murede piller, hver afdækket med blykugle. Til arbejdet skulle genanvendes materiale fra den gamle mur ved domkirken 7 (jfr. p. 121). Regnskabets oplysninger tyder på, at hegningen i første omgang kun gennemførtes langs Skanderborgvej, over for den mosaiske kirkegård. Mod nord opsattes 1819 et træstakit 5, der overførtes fra Frue kirkegård (jfr. p. 1017) og bestod af 38 fag, som maledes olivengrønne med hvide»hoveder«3. En trediedel af hegnet bestod af et jorddige 7, indtil fru Malling 1826 skænkede 400 rdl. til opførelse af det resterende stykke 8. Indgangen til kirkegården lå på hjørnet af Frederiks og Sønder Allé opførte murermester Johan Preis ved de to yderste piller mod syd tillige en»blind port«, hvor han gjorde»en skraa Spisse af 1 ¼ al Høide til Dækkelse over Pillerne«. Begge porte maledes derefter i samme farve som det øvrige stakit, mens murværk og kugler fik sandstenskulør fornyedes hovedporten, hvis piller blev rykket ind for at give mulighed for en påtænkt vejudvidelse 7. Stakitværket mod Sønder Allé solgtes , og et nyt af jern på 67 fag, leveret af H. S. Frich og R. Raae,

2 KIRKEGÅRDE 1319 Fig. 1. Nordre kirkegård. Krematorium, tegning af S. F. Kühnel 1:150. Kunstakademiets samling af arkitekturtegninger. Bygningen opført 1923, nedrevet 1946 (p. 1322). Drawing by the architect S. F. Kühnel for the cremetorium in Århus North churchyard. The building was erected 1923 and pulled down in 1946.

3 1320 ÅRHUS BY opsattes året efter; 1859 malede Jørgensen gitter og port med sort lakfarve 10. Mod slutningen af 1850'erne blev kirkegården udvidet mod syd ved inddragelse af 4 tønder land tilhørende byens borgmesterembede 5. Området planeredes , et kapel (jfr. nedenfor) blev opført i skellet mellem de to afsnit, og efter overvejelse af flere forslag opsattes en 2¾ alen høj mur langs Frederiks Allé 13 ; to år senere hegnedes sydsiden med stakit indrettedes en ny indgang i kirkegårdens sydøstre hjørne. Arealets beplantning var indledt ved anlæggelsen; i en redegørelse 1838 anfører oberst J. Høegh-Guldberg, at han har foranlediget sætning af træer og ordning af arealet. Hele området blev med tiden præget af store alleer, der opdelte kirkegården i ni afsnit; træerne i den nuværende Rådhuspark er rester af disse alleer. Trods udvidelsen 1860 blev kirkegården dog snart for lille, og allerede 1864 nævnes 14, at det snart kunne blive nødvendigt»at ty til den plads, hvori koleraligene fra 1853 er begravne«. Efter at Nordre Kirkegård 1876 var taget i brug, bestemtes 12, at Søndre Kirkegård skulle overgå til kommunen, dog således at den fra 1. januar 1885 kunne benyttes som kirkegård i 42 år. Begravelser ophørte derfor I de følgende år blev afgivet jord til Sønder Allés udvidelse, til anlæggelsen af Park Allé og bebyggelsen her opførtes det nye rådhus på en del af arealet, og resten af det forhenværende kirkegårdsområde fungerer nu som en to tønder land stor park i tilknytning til rådhuset (jfr. kirkegårdsmonumenter, p. 1322). * Sprøjtehus (fig. 6). 1736f. opførtes i domkirkegårdens nordvestre hjørne (p. 118 og fig. 21,3) et sprøjtehus, som 1832, da det gennemgik en større reparation, fungerede som vognhus for købmændenes ligbærerlav; 1837 blev det flyttet til Søndre kirkegård og genopført ved indgangen mod Skanderborgvej 15. Det lille, teglhængte hus, der står i blank mur af gule flensborgsten, benyttedes under epidemien 1853 til henstilling af lig og benævntes»koleralighuset«; omkring 1860, da ligbærerlavene var blevet opløst, og man ikke længere havde lavslig-vogne, nyindrettedes bygningen til sprøjte- og materialhus 16. Da rådhuset opførtes, blev huset flyttet til Den Gamle By. *Klokke, 24 cm i tvm., med profilringe om hals og slagkant, blev 1846 af byens to kirker i fællesskab indkøbt i København og ophængt ved Frederiks Port i stativ, udført af tømrer J. Galthen 10. Klokken, der repareredes , hænger nu i østgavlen af *sprøjtehuset, Den Gamle By (inv. nr. 146:42). Et kapel, opført i skellet mellem kirkegårdens ældre og yngre afsnit, blev 7. maj 1861 synet og godkendt 12. Den ottekantede bygning med pyramidetag og gotiserende træk var muligvis opført efter tegning af kgl. bygningsinspektør Ferdinand Thielemann 17. Tanken om at rejse et kirkegårdskapel var fremme allerede i 1830'rne 5 ; tømrermester H. W. Schrøder udarbejdede 1846

4 KIRKEGÅRDE 1321 Fig. 2. Søndre kirkegård. Kongelig bygningsinspektor Ferdinand Thielemanns forslag 1853 til kapel, 1:150, Landsarkivet, Viborg. Bygningen blev ikke opført (p. 1321). Drawing by the architect F. Thielemann 1853 for a cemetery chapel in Århus South churchyard. The building was never erected. et projekt i klassicistisk formsprog 18, der dog ikke kom til udførelse. Fra Thielemanns hånd kendes to forslag, begge nyromanske: 1853 (fig. 2) og 1857, der heller ikke blev til noget. Det gennemførte projekt, oktogonen, opførtes af tømrermester Steinbrenner og var indvendig planlagt dekoreret efter udkast af Vilhelm Dahlerup 12. I forbindelse med kirkegårdens ophævelse 1926 blev kapellet nedrevet. NORDRE KIRKEGÅRD (1876 ff.). Da den første, store assistenskirkegård blev for trang, besluttedes at indrette gravplads i anlægget oven for Knudriis Bakke. Danmarks Kirker, Århus amt 84

5 1322 ÅRHUS BY Denne nye kirkegård, der blev indviet 9. oktober 1876, omfattede oprindelig et areal på 4,9 ha, men udvidelser 1890 (mod syd), 1891 og 1896 bragte arealet op på 12 ha blev også anlægget på Knudriis Bakke inddraget, og i dag dækker området 14,6 ha 19 (p. 55, fig. 8, B). Som afløsning for en interimistisk bygning fra , rejstes 1879 et nyromansk ligkapel med korsfløje, tegnet af arkitekt V. Puck og indviet 2. december ; 1909 ombygget og udvidet af arkitekt S. F. Kühnel dekorerede Harald Borre rummet, og et krematorium indrettedes i kælderetagen ved arkitekt C. Svane. 9. januar 1923 indviedes et krematorium 21, tegnet af S. F. Kühnel (fig. 1) og placeret på den nuværende kranseplads ved kirkegårdens østskel. Bygningen, der blev sløjfet 1946, havde som hovedmotiv et kunstfærdigt tårn, flankeret af fire hjørnetårne, og udvendig smykket med relieffer af Elias Ølsgaard: Kristi fødsel, Kristus helbreder en blind, Korsfæstelsen og Opstandelsen. VESTRE KIRKEGÅRD (1927 ff.). Mellem Viborgvej og Silkeborgvej udlagdes 1927 et kirkegårdsareal på 80 tønder land (p. 55, fig. 8 C), hvoraf de 9 toges i brug samme år; 1977 er der anlagt gravpladser på knap 17 ha 22. Et ligkapel (fig. 3), tegnet af stadsarkitekt F. M. B. Draiby og indvendig smykket med kalkmalerier af Agnete Vanning og Harald Borre, blev indviet Juli 1969 indviedes et nyt kapel, tegnet af arkitekt Henning Larsen 23. KIRKEGÅRDSMONUMENTER *1) (Fig. 4) Familiebegravelse for købmand Peder Larsen Schmidt, hvis ældste datter begravedes 2. nov. 1818, samme dag som kirkegården blev indviet. Grå marmorplade, 70 x 57 cm. Nu i Den gamle By (inv. nr. 210:46). 2) O Familiebegravelse for købmand Rasmus Malling, f. 1767, død Stele af rødbrun sandsten, ca. 150 cm høj, med rektangulær indskrift-tavle af hvid marmor hvorpå fordybet, sortmalet kursiv. I stelens fladbuede gavl er indfældet en sekstakket stjerne af marmor, symbol på opstandelsen, og i den halvcirkelformede niche under indskrifttavlen ses mærker efter en nu forsvunden urne eller lignende. På søndre kirkegård. *3) O Købmand og eligeret borger Peder Funder, død 2. febr i sit 57. år; sat af hans efterladte ægtefælle og søn. Berømmende gravvers. Stele af rød sandsten med detaljer i hvidt marmor. Foran det aftrappede fodstykke er anbragt en marmorbikube på konsol med krydslagt merkur- og neptunstav, symboler for afdødes erhverv. Selve stelen, 183 cm høj, med trekantgavl, kronet af slangeprydet vase, har flere indfældede marmorplader. I gavlfeltet relief med ophængt, flammende vase; herunder den store, rektangulære indskriftplade, med fordybede versaler. Nederst et relief, der fremstiller en døds-genius, siddende på draperi, som han med venstre hånd løfter op bag sig, mens

6 KIRKEGÅRDSMONUMENTER 1323 K.deF.L Fig. 3. Vestre kirkegård. Kapel, tegnet af F. M. R. Draiby, indviet 1927 (p. 1322). Cemetery chapel in Århus West churchyard, drawn by F. M. R. Draiby, consecrated han i højre holder sit attribut, en nedadvendt, brændende fakkel. Han omgives af bikube, merkurhjelm og -stav, symboler på afdødes aktive liv. Nu i Den gamle By (inv. nr. 1502:77). *4) O Biskop over Århus stift, Andreas Birch, f. 1758, død 1829, og hustru Charlotte Marie Birch, f. 1780, død Hvid marmorplade, cm. Nu i Den gamle By (inv. nr. 211:46). 5) O Biskop over Århus stift, Peter Hans Mønster, f. 12. juli 1773, død 31. juli Hvidlig sandstensplade, cm, med fordybet versal-indskrift (jfr. bispemaleri, p. 599). På søndre kirkegård. *6) O Kancelliråd, branddirektør Mathias Gerhard Georg Kray, f. 2.(?) maj 1766, død 1. juli 1831, og hustru Johanne Caroline Marie Bondy, f. 14. april 1772, død 22. maj Indskriftplade af gråhvid marmor, cm. Nu i Den gamle By (inv. nr. 1160:51). 7) O Anne Kirstine Mørch, f. 1788, gift med prokurator og politiassistent Jørgen Nielsen (jfr. nr. 25), død 26. april Stele af sandsten, ca. 125 cm høj, med fordybet versalindskrift, gravvers. Palmetornament på stelens øvre del, på siden indhugget»h 4«, måske signatur for stenhugger(?) P. Hiort (jfr. nr. 27). På søndre kirkegård. S4*

7 1324 ÅRHUS BY 8) O Overlærer Harald R[eg]ner Nielsen, f. 26. sept. 1825, død [15.] nov Pendant til nr. 7, der er rejst over Harald Nielsens mor, og samtidig med denne. På søndre kirkegård. *9) (Fig. 5) »C. D. Gebauer, dyrmaler«, f. 14. okt. 1777, død 15. sept ; udført af billedhuggeren H. E. Freund. På en grå, rektangulær, riflet sandstenspiedestal står en grå stele af sandsten, 128 cm høj, med fordybet, sortmalet versalindskrift. Forsiden smykkes af marmortavle med afdødes portræt i trekvartprofil. Små dyrerelieffer pryder stenen rundt om; over portrættet: ræv, der bider en svane i halsen, og ørn, der har sat kløerne i en hare; under portrættet: en løve, der springer på en hjort. De to sidstnævnte relieffer svarer ganske til dem på stelen over lærer Hans Bøchman Melchior, d. 1831, på Herlufsholm kirkegård ved Næstved. På stelens sider henholdsvis en hingst og en tyr. I gavlfeltet to stangende gedebukke foran palmet. Nu i Den gamle By (inv. nr. 1501:77). *10) O Fru justitsrådinde D. O. Lang, født Rosenørn, f. 2. aug. 1777, død 30. jan Indskrifttavle af gråhvid marmor, cm. Nu i Den gamle By (inv. nr. 1162:51). *11) O Vinhandler Frantz Fulling, f. 26. aug. 1781, død 7. marts 1840, og hustru Cecilie Elisabeth Müller, f. 1784, død 17. april Indskrifttavle af hvid marmor, cm. Nu i Den gamle By (inv. nr. 1163:51). *12) O Maren Thomsen, enke efter købmand Jens Moss og skipper Willum Thomsen, f. 16. febr. 1777, død 21. febr Indskrifttavle af hvid marmor, cm. Nu i Den gamle By (inv. nr. 1152:51). *13) O Christen Bagge Frausing, f. 29. juli 1782, død 10. marts 1840, og Ulrikke Sophie Frausing, f. 25. aug. 1782, død 22. marts Sandsten på fodstykke, 90 cm høj. En udhugget laurbærkrans omgiver skriftfeltet. Tidligere kronet af kors. Nu i Den gamle By (inv. nr. 1144:51). *14) O Enkemadame Johanne Kielsen, født Sveistrup, død 26. febr i sit 64. år. Indskrifttavle af gråhvid marmor, 81 x 47 cm. Nu i Den gamle By (inv.nr. 1157:51). *15) O Oberstløjtnant Carl Frederik Wilhelm v. Lewerk-huusen, født i Norge 2. okt. 1747, død 21. febr. 1841, og hustru Mette Pouline, født Boserup, f. 25. sept. 1768, død 14. juni Indskrifttavle af hvid marmor, cm. Nu i Den gamle By (inv. nr. 1161:51). *16) O Inger Tommerup, født Overgaard, f. 4. maj 1808, død 23. juli Oval indskrifttavle af hvid marmor, cm. Nu i Den gamle By (inv. nr. 1151:51). 17) O Rådmand S. Søegaards familiebegravelse. Kæmner Søren Jensen Søegaard, f. 1779, død Stele af mørknet sandsten, ca. 116 cm høj. Den fordybede versalindskrift findes på en let rundbuet tavle, der springer lidt

8 KIRKEGARDSMONUMENTER 1325 Den gl. By fot. Anette Kruse 1977 Fig. 4. Søndre kirkegård. *Gravminde nr. 1, familiebegravelse for købmand Peder Larsen Schmidt, 1818 (p. 1322). Århus South churchyard. Tombstone from Fig. 5. *Gravminde nr. 9, 1836, over dyrmaler Christian David Gebauer, d (p. 1324). Århus South churchyard. Tombstone for C. T). Gebauer, the painter ( ), executed by H. E. Freund, the sculptor, in 1S36. frem fra stelens rektangulære del. På gavlstykkets forside kraftigt bladværk i relief; tidligere kronet af kors. På søndre kirkegård. *18) Pastor Michael Frederich Iahnsen, i 52 år residerende kapellan til Frue kirke menighed og hospitalspræst i Århus, f. 3. juli 1760, død 7. april 1845, og hustru Else Chatrine Iahnsen, f. 7. april 1759, død 3. aug Indskrifttavle af gråhvid marmor, cm. Øverst på stenen et indhugget kors. Nu i Den gamle By (inv. nr. 1159:51). *19) O Stiftsprovst Mogens Lindhardt, f. 25. sept. 1769, død 13. aug. 1845, og hustru Dorthea Sophie født Sommer, f. 26. okt. 1774, død 2. jan Sandsten på fodstykke, 98 cm høj, med hvid indskrifttavle af marmor. Tidligere kronet af kors. Nu i Den gamle By (inv. nr. 1145:51). 20) O Biskop over Århus stift Jens Paludan Müller, f. 1771, død 1845, og hustru Marie Benedicte Bosenstand Goiske, f. 1775, død Rødlig granitblok, ca. 78 cm høj, med indskrifttavle af hvid marmor, hvorpå sort-

9 1326 ÅRHUS BY: KIRKEGÅRDSMONUMENTER malede, fordybede versaler, kranset af vedbendranke. Oprindelig kronet af kors. (Jfr. bispemaleri, p. 599). På søndre kirkegård. *21) O Apoteker Jacob Jonas Køster, f. 12. jan. 177?, død 9. sept Indskrifttavle af grå marmor, cm. Nu i Den gamle By (inv.nr. 1154:51). *22) O Købmand Iens Simmelkier, f. 24. nov. 1783, død 7. nov Sandsten på fodstykke, 60 cm høj, med indskrifttavle af hvid marmor, hvorom en udhugget vedbendranke snor sig; tidligere kronet af kors. Nu i Den gamle By (inv.nr. 1143:51). *23) O Anna Baes, født Bertzig, f. 8. dec. 1788, død 30. maj Støbejernskors med tilhørende fodstykke. Korset, der har form som et latinsk kors, er 102 cm højt. Armenes trekløverformede afslutninger har hver en sommerfugl i relief, symbol på opstandelsen. Nu i Den gamle By (inv.nr. 72:45 og 138:43). 24) O Familiebegravelse for justitsråd og købmand Harboe Meulengracht 28. Han fødtes 1767 og døde Hvidlig sandstensstele på sokkel af rødlig sandsten, ca. 220 cm høj, med fordybet, sortmalet versalindskrift under egeløvskrans af kobber. På søndre kirkegård. 25) O Byfoged i Århus, Jørgen Nielsen, f. 1789, død 8. dec (jfr. nr. 7),»Reist af erkientlige Medborgere«. Brunlig granitstele, ca. 160 cm høj, med fordybet versalindskrift. På gavlstykket indhugget en sekskantet stjerne, symbol for opstandelse. På søndre kirkegård. *26) O Rådmand, kancelliråd Jacob Villads Engelsted, f. 2. aug. 1786, død 19. febr Indskrifttavle af gråhvid marmor, cm. Nu i Den gamle By (inv.nr. 1155:51). 27) O Organist og kantor Johannes Kabell, f. 2. dec. 1783, død 12. sept Brudt søjle af sandsten, ca. 198 cm høj, med fordybet, sortmalet versalindskrift. På søjlens nederste del en omkranset lyre i relief, hvorunder med fordybede versaler skrevet (stenhugger?) P. Hiort (jfr. nr. 7). Søjlens»naturstens«fundament har relief med to korslagte neg omgivet af vedbend. 28) O Skibskaptajn John Gaarn, f. 22. juli 1786, død 30. nov Liggende sandsten, ca cm, med fordybet versalindskrift, hvorover relief af antikt fartøj. På søndre kirkegård. 29) O Købmand Johan Fr. Knur, død 13. okt Han fødtes Stele af sandsten på høj sokkel, ca. 175 høj, med rektangulær indskrifttavle af hvid marmor, hvorpå fordybede versaler; herover en egekrans. På søndre kirkegård.

10 KILDER OG HENVISNINGER 1327 Fig. 6. Søndre kirkegård. *Sprøjtehus. Opført på domkirkegården, 1837 flyttet til Søndre kirkegård, nu i Den gamle By (p. 118 og 1320). Housing originally built for the fire engine in the city in , moved 1837 to the South churchyard and now in Den gamle By museum. Anette Kruse 1977 KILDER OG HENVISNINGER De benyttede arkivalier tilhører de grupper, der er anført ved Århus domkirke (p ) og Vor Frue kirke (p. 1256). Forkortelser som p Redaktion: Anette Kruse. Tegninger: NM: F. M. R. Draiby 1937 (sprøjtehus 1:50 (kopi)). Kunstakademiets saml. af arkitekturtegn. M. R. Fritz' aflevering, bl.a. mappe med projekter og opmålinger vedr. kirkegårdskapeller m.v. af M. R. Fritz, S. F. Kühnel o.a. LA. Vib. F. Thielemann 1853 (kirkegårdskapel). En betydelig fotografisamling findes i den lokalhistoriske afdeling af Århus kommunes hovedbibliotek. 1 LA. Vib. Århus domk. insp. ark. Dok. vedr. kirkegårdene (C ) og Århus bispeark. Århus kirker (C 3 489). Jfr. H. Matthiessen: Torv og Hærstræde, 1922, Hertel II, 2, p. XXXIX; Rasmus Nielsen: Aarhus i 1840-erne, Århus 1959, LA. Vib. Århus domk. insp. ark. Rgsk (C ). 4 Aarhuus Stifts Adresse-Contoirs Tidende ( = Aarhuus Stifstidende) 5. sept LA. Vib. Århus domk. insp. ark. Dok. vedr. kirkegårdene (C ). 6 Ang. arealet og porten, jfr. Hoffmeyer I, 99 og 378 ff. Den følgende beskrivelse af kirkegårdene tager udgangspunkt i oversigterne: ÅgT IV, og samt Trap: Danmark, 4. udg. VII, 1926, 18 19; 5. udg. XIX, 1963, LA Vib. Århus bispeark. Århus kirker (G ). 8 LA. Vib. Århus bispeark. Stiftsøvrighedens journal (C 3 728), og note Erhvervsark. Århus byark. Århus domk. insp. ark. Rgsk (A C 6). 10 LA. Vib. Århus bispeark.

11 1328 ÅRHUS BY: KIRKEGÅRDE Århus domk. Rgsk (C ). 11 LA. Vib. Århus domk. insp. ark. Forhandlingsprot (C ). 12 LA. Vib. Århus domk. insp. ark. Kopi-bog (C 617 3). 13 Muren ses på Frederik Visbys akvarel (Rasmus Nielsen, op.cit., p. 14), der formentlig er fra tiden omkring H. Sejerholt skriver i»for hundrede Aar siden, 5 Silhuetter«, ÅrbÅrhSt. 1929, 65:»Hvor Skellet gik i Halvtredserne, kan endnu ses paa den pludselige Stigning i Kirkegaardsmurens sydlige Højde«. 14 LA. Vib. Århus domk. insp. ark. Kopibog (C 617 5). 15 Aarhuus Stiftstidende 7. sept. 1837, og note Rasmus Nielsen, op. cit., 154. Købmands-liglavet ophævedes 1854, jfr. Aarhuus Stiftstidende 17. nov LA. Vib. Komiteen for opførelse af et ligkapel i Århus. Div. dok (X 513 1). 18 N. J. Israelsen: Senklassicismens gennembrud i Aarhus. Den gamle Bys årbog 1967, Stele ved indgangen mod Østboulevarden og Kirkegårdsvej oplyser kirkegårdens data Aarhuus Stiftstidende 9. okt Jfr. O. Wanscher: Om Krematorier. Arkitek ten XXVIII, 1926, ; K. Secher: Ligbrændingens Historie i Danmark, 1931, f. Oplyst af Århus Begravelsesvæsen. Arkitektur XVI, 1972, Rasmus Nielsen: Aarhus i 1840-erne, Århus, 1959, 116. Cm. Buur: Aarhus Skole 26 væsen gennem 80 Aar, 1930, tillæg p. 8. Weilbachs Kunstnerleksikon I, 1947, Jfr. Emanuel Sejr: Gamle Århusgader, Århus, 1960, 28. Jfr. Rasmus Nielsen: Aarhus i 1840-erne, Århus, 1959, Jfr. ÅgT. II, 306. SUMMARY A royal decree in 1805 prohibited burials inside churches, a privilege of the aristocracy and the upper middle classes over many centuries. The result was that cemeteries were established outside the towns. In Århus the first auxiliary cemetery was laid out in 1813, but soon had to be discontinued, and in 1818 the South churchyard was consecrated (p. 55, fig. 8 A). This cemetery was closed in 1926, and its chapel pulled down. Part of the site was later used for the city's present town hall. There are still a number of tombstones standing in the area, and others have been moved to Den gamle By museum (fig. 4 5). The North churchyard was established in 1876 and the West churchyard in 1927 (p. 55, fig. 8 B and C). Of the buildings here must be mentioned the crematorium, built in 1923 and demolished in 1946 (fig. 1) and the cemetery chapel 1927 (fig. 3).

6332 KIRKERNE I SILKEBORG

6332 KIRKERNE I SILKEBORG Fig. 1. Parti af Østre Kirkegård med begravelse for skolestifteren Theodora Lang ( 1935) og hendes familie. Foto EN 2006. Part of Østre Kirkegård with tombs of the school founder Theodora Lang and her

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN

KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN KONGEMINDET PÅ RYTTERKNÆGTEN HISTORIE ARKITEKTUR NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Historie På Bornholms højeste sted - Rytterknægten, 162 m - inde i den sydvestlige del af statsskoven Almindingen står Kongemindet.

Læs mere

Skt. Peders kirke - kalkmalerier

Skt. Peders kirke - kalkmalerier Skt. Peders kirke - kalkmalerier Fire synlige kalkmalerier en kort præsentation Fundet i forbindelse med restaurering af kirkens hvidkalkede vægge i 2016. Under arbejdet med afrensning af et par tynde

Læs mere

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1.

Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. Anetavle for Chresten Andersen. Harres 1. 1. Chresten Andersen, * 14 jul 1874 i Harres [Harris] (Dk) Brede Sogn,, 23 okt 1945 i Tønder Sygehus, begravet 1945 i Brede Kirkegaard. Han blev gift med Hanne

Læs mere

Family of Hans Nielsen & Johanne Larsdatter Copyholders at Tubakken from

Family of Hans Nielsen & Johanne Larsdatter Copyholders at Tubakken from The below extracts of church records primarily from Skaeve parish are covering the family of Hans Nielsen and Johanne Larsdatter at Tubakken, from their marriage to their death. I ve also followed their

Læs mere

Gravminderegistrering

Gravminderegistrering Gravminderegistrering Hvorfor bevare gravminder? Tenna R. Kristensen, Museum Sønderjylland Arkæologi Haderslev Hjordkær Broager Haderslev, klosterkirkegården Haderslev, klosterkirkegården Løgumkloster

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Verninge kirke. Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east.

Verninge kirke. Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east. 3221 Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Foto M. Mackeprang 1918. I NM. The church seen from the south east. mod gavlen. Den fornødne reparation var, sammen med en række andre, så bekostelig, at kirken fik

Læs mere

Kunst og Symboler kort udgave

Kunst og Symboler kort udgave 1 Gravsten som nabo til Rådhuset? Gravsten som nabo til Rådhuset? Den er god nok. Rådhuset og rådhusparken blev anlagt på den gamle Søndre Kirkegård, der havde eksisteret siden 1818. Her blev den sidste

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

1004 LYNGE-KRONBORG HERRED

1004 LYNGE-KRONBORG HERRED 1004 LYNGE-KRONBORG HERRED HØRSHOLM KIRKEGÅRD* Den store, rigt bevoksede kirkegård ligger i et kuperet terræn et godt stykke syd for kirkeholmen (sml. p. 995). Den ældste del, som ifølge kongelig resolution

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Gylling Kirke, Hads Herred, Århus Amt, d. 28. august 2012. J. 752/2012 Stednr. 15.02.05 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 21. marts 2013 Figur 1. Nordre

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation

09. Hansen,Stevning-Christensen,Svenstrup. Anden Generation 1. Hans Jepsen, f. 1707 i Stolbro. Han blev gift med Anne Jørgensdatter, 1745, f. i Stevning. Hans død 1799. 2. i Christen Hansen f. 10 sep 1754. ii Ellen, f. 1746. iii Anne Marie, f. 1750. Anden Generation

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

Almen Kirkegårds kapel

Almen Kirkegårds kapel s kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt H.A. Boss, blev opført i 1891 i nyromansk stil af røde mursten med skifertag og ligger med indkørsel fra Hasserisgade. I kapellet findes der 130 siddepladser,

Læs mere

Efterslægt Henrich Abrahamsen

Efterslægt Henrich Abrahamsen Efterslægt Henrich Abrahamsen 1. generation 1. Henrich Abrahamsen, søn af Abraham Andersen og Trinike Hansdatter, blev født den 10 Mar. 1708 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 8 Nov. 1778 i Fåborg,

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann

Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Efterkommere af Fritze Maren Caroline Leismann Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Fritze..... Maren...... Caroline....... Leismann........................................... 1 Kildehenvisninger............................................................................

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Søndre Kirkegårds kapel

Søndre Kirkegårds kapel s kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt K.W. Orland, blev opført i 1933. Kapellet er udvendig beklædt med granitkvadre og på østgavlen over hovedindgangen er indhugget en engel af billedhugger Frantz

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

2398 kirkegårde i Middelfart

2398 kirkegårde i Middelfart 2397 Fig. 1. Kort over Middelfart 1858 med Østre Kirkegård og Vestre Kirkegård. 1:10.000. a. Kirken. b. Toldboden. c. Borgerskolen. e. Rådhuset. f. Hospitalet. Trykt i 1. udgave af Traps Danmarksbeskrivelse.

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård.

1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. 1 of 6 2012-09-05 19:29 Slægtsforskning Ole's mormor's aner 1. Karen Marie Hansen, f. 9 okt 1890 i Ishøj, døbt 11 jan 1891 i Ishøj Kirke, d. 19 jan 1961 i Tyvelse, begravet på Tyvelse Kirkegård. Hun blev

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen

Aner til Johanne Christine Rasmine Jacobsen 1. generation 1. Johanne Christine Rasmine Jacobsen, datter af Husmand og Snedker Peder Christian Jacobsen og Lisbeth Jørgensen, blev født den 30 Nov. 1871 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Fra tingsted til rådhus

Fra tingsted til rådhus Fra tingsted til rådhus Mange af os har sikkert en lidt romantisk forestilling om, hvorledes vore forfædre, i hvert fald de af dem der var udpeget som byernes eller sognenes forhandlere, holdt rådslagninger

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2.

02. Jacobsen, Himmark 1. Jacob Jürgensen, f Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død Børn: 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. 1. Jacob Jürgensen, f. 1607. Han blev gift med Ellen Jacobs. Jacob død 1690. 2. i Jürgen Jacobsen Anden Generation 2. Jürgen Jacobsen. Han blev gift med Ved ikke, d. 1715. 3. i Jacob Jürgensen. ii Ellin,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Efterkommere af Søren Jepsen

Efterkommere af Søren Jepsen Efterkommere af Søren Jepsen Indholdsfortegnelse. Efterkommere........... af.. Søren..... Jepsen........................................ 1.. 1... generation.......................................................

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

KIRKEGÅRDE I HORSENS

KIRKEGÅRDE I HORSENS Fig. 1. Nordre Kirkegård. Hovedindgangen i syd, tegnet af J. H. Nebelong 1858 (s. 6119). Ebbe Nyborg fot. 2003. Nordre Kirkegård. Main entrance in south, drawn by J.H. Nebelong, 1858. KIRKEGÅRDE I HORSENS

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Stamtavle over slægten Glahnson

Stamtavle over slægten Glahnson Stamtavle over slægten Glahnson Efterslægt af Frederik Theodor Glahnson (1821-1903), Købmand og Grosserer Uddrag af Kirkebog for Skt. Petri Tyske Kirke Jesper Holm 2016, Vers 1. 16-05-2016 1 INDLEDNING

Læs mere

801 Fig. 1. Kirkegårdsmonument nr. 1, 1810, over told- og konsumptionsinspektør Frederik Christian Ørn ( 1811) (s. 803). Foto M. Mackeprang 1908. Churchyard monument no. 1, 1810, to Frederik Christian

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955).

Opført 1855 som der står på facaden og med kong Fr.7. monogram i støbejern. Arkiteken er brandkaptajn D.J. Nielsen ( Trap Danmark 1955). Hasle Gamle Rådhus Denne redegørelse skal ikke give sig ud for at klarlægge rådhuset historie, men har til formål at forstå facadens udformning og ændringer gennem tiden i forbindelse med den restaurering,

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE

MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.02.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/607-0001 Kommune: Fredericia Kommune

Læs mere

HELLIGKORS KATOLSKE KIRKE

HELLIGKORS KATOLSKE KIRKE HELLIGKORS KATOLSKE KIRKE TIDLIGERE LEMVIG METODISTKIRKE Den tidligere metodistkirke på hjørnet af Østergade og Østerbrogade, kaldet Jesuskirken, er opført 1905 og indviet 19. aug. 1906. Metodistmenigheden,

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Tilstandsvurdering RAVNSBORG

Tilstandsvurdering RAVNSBORG Tilstandsvurdering 01-02-2008 RAVNSBORG Fr.nr.4322:90 HISTORIE Ravnsborg er formodentligt startet opført i 1330-erne af Johan den Milde. Borgen en anlagt på en borgbanke omgivet af grav og vold på de tre

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Østre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Østre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Østre Kirkegård Horsens Kirkegårde den 14. oktober 2014 Side 1 af 16 Side 2 af 16 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden

Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. 54(a) - V. Egede By - Mod vest I byen 2 sammenbyggede huse på grunden Matr.nr. (1808) Status (1808) Matr.nr. 54/54-a, Vester Egede (Senere 16-h og 54) Fæstehuse under gården Christianslund med

Læs mere

Forfædre til Carl August Hansen

Forfædre til Carl August Hansen Forfædre til Carl August Hansen Generation nr. 1 1. Carl August Hansen, født 12 feb 1892 i Skt. Matthæus, København 1 ; død 01 maj 1959 i Gladsaxe, Kbh.a.. Han er søn af 3. Bodil Hansen. Han giftede sig

Læs mere

Vedtægter. for Vejstrup Hejls - Taps Kirkegårde 3

Vedtægter. for Vejstrup Hejls - Taps Kirkegårde 3 Vedtægter for Vejstrup Hejls - Taps Kirkegårde 3 Indhold Gravsteder...side 4 Erhvervelse og fornyelse af gravstedsret...side 5 Gravstedets anlæg...side 6 Gravminder...side 8 Gravstedernes vedligeholdelse...side

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på

År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj 1869 Født/dåb Aalsgaard Hellebæk Kapel på Ane nr. 13: Inger Mathilde Sophie Hansen (1869-død efter 1933) gift 12. maj 1894 med Ole Peter (1856-1905) Karin Andersen 2010-01 side - 1 År Begivenhed Sted Kilde Undersøgelsesområde/information 12. maj

Læs mere

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa

53 Død ved Selvmord sammesteds 11. 31. august 5. september Rasmus Rasmussen Søn af Husmand Herman Rasmussen paa 1885 1885 8. 14. juli 20. juli Anders Hansen Fæstegaardmand paa Lakkendrup, Født paa 63 ½ Lakkendrup 9. 27. juli 2. august Anders Christensen Hansen Gaardbestyrer Knud Lyder Hansens Søn paa 7 Mdr. Ellerup

Læs mere

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge

Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. 37 - Skovfogedhus - Denderup Vænge Matr.nr. Status Jordareal Bygninger: 37, Vester Egede by og sogn Skovfogedhus tilhørende Gisselfeld Kloster. Ca. 1840 - Jordlod angivet som matr.nr. 37 - Areal:

Læs mere

STAD. Kannikegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21803. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2

STAD. Kannikegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21803. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2 GRENAA GAMLE STAD Kannikegade B2 Kannikegade ca. år 1910, nærmest ses bindingsværkshuset nr. 12 snedker Sofus Carlsens, nr. 14 er maler Oluf Carlsens, begge huse er i dag revet ned i forbindelse med reguleringen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

L E M V I G K I R K E G Å R D V E J L E D N I N G

L E M V I G K I R K E G Å R D V E J L E D N I N G L E M V I G K I R K E G Å R D V E J L E D N I N G Indholdsfor tegnelse Introduktion INTRODUKTION Side 2 GRAVSTEDSTYPER Side 3-5 OVRSIGTSKORT Side 6-7 Denne vejledning vil kort oplyse om de forskellige

Læs mere

Folketælling 1840 Varho

Folketælling 1840 Varho Folketælling 1834 Varho Navn: år: Hus Herman Hansen 40 husmandsted Maren Hermansen 36 hans kone Marie Hermansen 11 barn Andreas Hermansen 10 ---- Hans Hermansen 07 ---- Maren Hermansen 05 ---- Cathrine

Læs mere

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014

RUTS KIRKE. Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING. Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 RUTS KIRKE Omkring 1900 KIRKENS FORVANDLING Historisk redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN NOVEMBER 2014 1 Indledning Ruts Kirke står overfor en indvendig vedligeholdelse i de kommende år. Menighedsrådet har

Læs mere

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole

Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole Uddrag af 'Dagjournaler' for Vester Egede Skole 1851-1878 Kilde: Dagjournaler for Vesteregede Skole (hos Landsarkivet for Sjælland) I skolen dagjournaler er indført forskellige oplysninger om skolens elever

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Herstedøster Kirkes tårnrum februar 2010. Herstedøster sogn, Smørum hrd., Københavns amt., Stednr. 02.02.06 Rapport ved museumsinspektør Henriette Rensbro oktober

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup

1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup 1 Hans Henrik Wittenkamp Rich og Else Christine Bollerup Hans Henrik Wittenkamp Rich, død 1941 C 528-G 011C, Ringkøbing, Hind Herred, Ringkøbing Amt, døde mandkøn 1941 Nr. 32. Død 1941, 1. november, Ringkøbing,

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Henning Krag, Skovsbo

Aage Rudolf Poulsen. JP Henning Krag, Skovsbo JP 162 - Nedenstående oplysninger er modtaget fra Arne Allesø Rasmussen, der har været så venlig at give os lov til at benytte dem Jeg bor på Skovsbogård, og har forsket lidt i gårdens historie. Jeg kan

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation

23 maj 2006 Side 1. Første Generation. Anden Generation 23 maj 2006 Side 1 1. Jørgen 1 Olsen #30. Han blev gift med Karen Marie Rasmussen #31. Første Generation + 2 i. Agnes Hansine 2 Jørgensen #15 født 01-04-1886. Anden Generation 2. Agnes Hansine 2 Jørgensen

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier

Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier Version 1, sidst opdateret i juni 2015 Indhold Vejledning til indtastning af vestindiske arkivalier... 1 Indtastningsvejledning til Matriklerne for

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Fig. 1. Den gamle Kirkegård. Hovedindgangen fra Vestergade. Foto Mogens Vedsø 2007. Den gamle Kirkegård (The Old Cemetery). Main entrance.

Fig. 1. Den gamle Kirkegård. Hovedindgangen fra Vestergade. Foto Mogens Vedsø 2007. Den gamle Kirkegård (The Old Cemetery). Main entrance. Fig. 1. Den gamle Kirkegård. Hovedindgangen fra Vestergade. Foto Mogens Vedsø 2007. Den gamle Kirkegård (The Old Cemetery). Main entrance. kirkegårde i kerteminde Efter forordningen af 22. febr. 1805,

Læs mere

Et gravsted en myte og et testamente

Et gravsted en myte og et testamente Et gravsted en myte og et testamente Af Ketty Johansson Ketty Johansson Født 13. september 1942 i Torslev. Opvokset i Bonderup, nu bosat i Nørresundby. Cand.mag. i historie og engelsk fra Aalborg Universitet.

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5

#2071s [Ny] søn KB: C273B (Dalbyover)-12 (1/6) (1814) S.6-7 Nr.3 AO opslag 6 Bil:5230-32 F: Ægte 22. Mai 1814. Side 2 af 5 9. marts 2006: Vores 3. dag ud af 4 på Landsarkivet i Viborg. Efter mere end en uge på familie/slægts interview fra tønder i syd til Støvring i nord. Torsdag morgen 9. Marts 2006 klokken er lidt i 9:00.

Læs mere

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø Klim Kulturmiljø nr. 66 Tema Grundtvigiansk miljø Emne(-r) Valgmenighedskirke, friskole Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Klim Valgmenighedskirke

Læs mere