Udsigterne for dansk og international vækst juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udsigterne for dansk og international vækst juni 2008"

Transkript

1 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst juni 2008 Sløj vækst i Danmark I 2007 aftog væksten betydeligt, især som følge af mangel på arbejdskraft. I både indeværende og næste år er der udsigt til, at væksten aftager yderligere. Det skyldes en kombination af mangel på arbejdskraft i dele af økonomien og en svag udvikling i efterspørgslen i andre dele af økonomien. Væksten ventes at aftage til under 1 pct. i >01 Brug for styring af offentlige udgifter. Høj vækst i det offentlige forbrug hindrer lettelser i skatten. I de seneste mange år er det samlede offentlige forbrug steget langt mere end planlagt i 2010-planen, lige som der allerede er problemer med overholdelse af 2015-planen. Hvis forbruget havde udviklet sig som planlagt de seneste 6 år, kunne skatterne have været sænket med mere end 20 mia. kr. Det er i kommunerne og regionerne, at væksten i forbruget er langt højere end planlagt. >06 Lavere vækst i verdensøkonomien Den fremtidige internationale vækst bliver svag, men dog stabil. Der er sket en større nedjustering af væksten, men udsigten til en egentlig recession i USA, er gradvist trængt i baggrunden. Dog er der fortsat stor usikkerhed om påvirkningen fra de høje olie- og fødevarepriser. >12

2 sløj vækst i danmark DI prognose juni 08 SIDE 1 Erhvervsøkonomisk Barometer sløj vækst i danmark af cheføkonom Klaus rasmussen, og økonomisk konsulent ulla silbye, I 2007 aftog væksten betydeligt, især som følge af mangel på arbejdskraft. I både indeværende og næste år er der udsigt til, at væksten aftager yderligere. Det skyldes en kombination af mangel på arbejdskraft i dele af økonomien og en svag udvikling i efterspørgslen i andre dele af økonomien. Væksten ventes at aftage til under 1 pct. i De senere år har været præget af kraftig vækst, et meget højt aktivitetsniveau, stærkt stigende beskæftigelse og stærkt faldende ledighed. Denne gunstige udvikling kunne have fortsat, hvis der havde været tilstrækkelige ressourcer at tage af. Men der er ikke nok kvalificeret arbejdskraft til stede, hvorfor væksten bremses. Væksten bremses af mangel på kvalificeret arbejdskraft > Efterspørgsel og udbud i dansk økonomi Niveau Mia. kr. Procentvis mængdeændring Privat forbrug 841,0 2,5 1,7 2,2 Offentligt forbrug 438,8 1,9 1,4 1,4 Faste bruttoinvesteringer 389,3 6,1 2,1 1,1 Boliginvesteringer 118,6 4,5-3,9-4,1 Erhvervsinvesteringer ekskl. skibe 239,2 9,9 2,5 2,6 Offentlige investeringer 31,3-3,9 3,1 6,8 Lagerinvesteringer og residual 7,3-0,5-0,0-0,2 Indenlandsk efterspørgsel 1.676,8 2,7 1,7 1,5 Eksport af varer og tjenester 884,4 3,7 3,5 2,0 Heraf varer 548,7 2,7 1,4 1,8 Import af varer og tjenester 864,9 5,6 4,6 3,3 Heraf varer 565,7 5,5 4,6 3,2 Bruttonationalprodukt 1.696,2 1,8 1,2 0,9 Note: Ændringer i lagerinvesteringer er målt i procent af bruttonationalproduktet i det foregående år Kilde: Danmarks Statistik og DI Første del af opbremsningen oplevede vi i 2007, hvor væksten blev mere end halveret. Dette kan henføres til, at der ikke kunne skaffes mere arbejdskraft med de rette kvalifikationer. Den stærke fremgang i beskæftigelsen fortsatte ufortrødent, men mange af dem, der kom i beskæftigelse, havde relativt svage kvalifikationer og brug for en betydelig oplæringsind-

3 sløj vækst i danmark DI prognose juni 08 SIDE 2 sats ude på virksomhederne. Derfor gav fremgangen i beskæftigelsen ikke anledning til en tilsvarende fremgang i produktionen. Nu er vi ved at nå et punkt, hvor der ikke er flere ledige hænder at tage af, hvorfor fremgangen i beskæftigelsen vil ophøre. Dette giver anledning til, at væksten bremser yderligere op. Det vurderes, at væksten i anden halvdel af indeværende år vil nå ned under 1 pct. om året. Udsigt til vækst under 1 pct. i 2. halvår af 2008 Vækst i efterspørgsel tilpasses potentialet I 2004, 2005 og 2006 steg efterspørgslen langt hurtigere end produktionsmulighederne, hvilket i stort omfang førte til afviste ordrer og i særlig grad til en meget stærk vækst i importen. Det vi ikke selv kunne producere blev om muligt importeret. Danske virksomheders markedsandele på hjemmemarkedet faldt derfor voldsomt, og eksporten udviklede sig svagt som følge af manglende kapacitet. 1992= > HJEMMEMARKEDS- ANDELE faste priser Note: Hjemmemarkedsandelen er dansk produktion til hjemmemarkedet målt som andel af samlet indenlandsk anvendelse Kilde: Danmarks Statistik og DI Tabene af markedsandele på hjemmemarkedet ventes at fortsætte fremover, dog i et lidt mindre omfang, idet væksten i efterspørgslen aftager. Og forklaringen på tabet af markedsandele på hjemmemarkedet bliver i stigende omfang, at virksomhedernes konkurrenceevne er under pres. Det vi oplever er, at væksten i efterspørgslen aftager til et niveau, der svarer til væksten i vores produktionsmuligheder. På nogle områder ses store konjunkturmæssige afdæmpninger af efterspørgslen, men dette er endnu ikke det generelle billede. Efterspørgslen dæmpes hovedsageligt som følge af forhold, der kan henføres til kapacitetsproblemerne i økonomien. Konkurrenceevne under pres Vækst i efterspørgsel aftager Væksten i efterspørgslen dæmpes især af tre forhold: >> Presset på arbejdsmarkedet har ført til en højere lønstigningstakt, hvilket mindsker efterspørgslen efter danske produkter både på eksportog hjemmemarkedet. >> De gunstige tider har ført til en stærk stigning i forbruget, der delvist er lånefinansieret. Lånefinansieringen vil efterhånden ophøre, hvilket dæmper væksten i forbruget.

4 sløj vækst i danmark DI prognose juni 08 SIDE 3 >> Når manglen på arbejdskraft forhindrer fremgang i beskæftigelsen hindrer det også fremgang i indkomsterne og dermed i forbruget. Den danske lønstigningstakt nåede i 4. kvartal 2007 og 1. kvartal 2008 op på 4,4 pct. inden for DI s område. De lokale lønreguleringer på virksomhederne i 2008 tyder på, at lønstigningstakten vil blive reduceret med mellem en halv og et helt procentpoint i de kommende kvartaler. Men selv med en sådan afdæmpning af lønstigningstakten vil den fortsat være væsentligt højere end i udlandet. Virksomhedernes konkurrenceevne bliver dermed fortsat forringet, hvilket dæmper fremgangen i eksporten og fører til en højere import. En stor del af væksten i det private forbrug har været lånefinansieret. I 2006 brugte husholdningerne næsten 8 pct. mere end de tjente efter skat, og i 2007 var merforbruget på 6 pct. Med stigende renter er lånefinansiering af forbruget blevet mindre attraktivt, og det er under alle omstændigheder ikke holdbart i længden. Husholdningerne vil derfor i de kommende år tilpasse forbruget til indkomsterne efter skat, hvilket dæmper væksten i forbruget. Samtidig stiger indkomsterne mindre, idet beskæftigelsen ikke længere ventes at stige. Dette fører ligeledes til en lavere forbrugsvækst. Lønstigninger på 4,4 pct. i 1. kvartal 2008 Lånefinansieret forbrug ramt af stigende renter Pct. 108 > HUSHOLDNINGERNES FORBRUGSKVOTE Kilde: Danmarks Statistik Endelig dæmpes fremgangen i forbruget i indeværende år af de stærkt stigende priser på en lang række råvarer. Ikke mindst benzin- og fødevarepriserne er steget kraftigt, hvilket har ført til samlede prisstigninger på mere end 3 pct. Væksten i investeringerne dæmpes generelt af højere renter. Særligt boliginvesteringerne dæmpes af lavere ejendomspriser og de højere renter. På boligområdet er der ikke tvivl om, at aktiviteten begrænses af udviklingen i efterspørgslen. Dette gælder byggeri, ejendomsmæglere og boligudstyr mv. Stigende priser dæmper forbrug Svag efterspørgsel på boligområdet

5 sløj vækst i danmark DI prognose juni 08 SIDE 4 Også udviklingen i de internationale konjunkturer er med til at dæmpe væksten i efterspørgslen, idet vækstraterne i især USA, men også i Europa er aftaget. Samlet er det vurderingen, at væksten i efterspørgslen aftager så meget, at kapacitetspresset i økonomien mindskes. Der ventes dog fortsat mangel på kvalificeret arbejdskraft. Fortsat mangel på arbejdskraft Udviklingen på arbejdsmarkedet afgørende De kraftige fald i ledigheden ventes at klinge af i løbet af 2008, og i løbet af 2009 ventes ledigheden at begynde at stige svagt. Demografien reducerer fortsat arbejdsstyrken kraftigt, mens udenlandsk arbejdskraft og beskæftigelsesfremmende initiativer trækker den anden vej. Beskæftigelsen steg med personer fra 2006 til 2007 og er nu højere end nogensinde. I 2008 forventes yderligere stigninger i beskæftigelsen, hvorefter beskæftigelsesvæksten forventes at bremse op. Beskæftigelsen flader ud > Arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed Årlig ændring, personer Demografi Efterlønsfrekvens Uddannelsesaktivering Støttet beskæftigelse, arbejdsstyrken Beskæftigelsesfremmende initiativer Udenlandsk arbejdskraft Øvrige bidrag, herunder konjunktur Arbejdsstyrke Beskæftigelse Privat beskæftigelse Offentligt beskæftigelse Ordinær beskæftigelse Støttet beskæftigelse Ledighed Erfaringsmæssigt kommer flere under en højkonjunktur, f.eks. studerende, ind i arbejdsstyrken. 2 opgjort efter den nye metode, hvor ferieledige ikke længere medregnes som ledige og kontanthjælpsmodtagere registreres på baggrund af matchgruppe (1 3) frem for den tidligere tilmelding til Arbejdsformidlingen. Kilde: Danmarks Statistik og DI-skøn Arbejdsstyrken forventes at være stort set uændret i 2008 og Den demografiske udvikling, der blandt andet medfører færre i de mest erhvervsaktive aldersgrupper, trækker arbejdsstyrken kraftigt ned i de kommende år. I modsat retning trækker en fortsat tilgang af udenlandsk arbejdskraft, om end i mindre grad end i de foregående år. Derudover forventes den støttede beskæftigelse at stige i 2008 og 2009 som følge af den fortsatte vækst i antallet af fleksjobansatte samt velfærdsaftalens forøgelse af løntilskudsaktiveringen. Uddannelsesaktivering reducerer arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken forventes uændret

6 sløj vækst i danmark DI prognose juni 08 SIDE 5 Ledigheden fortsætter med at sætte nye bundrekorder og faldt således igen i april med mere end personer, hvorefter ledigheden er nede på 1,8 pct. I løbet af de første fire måneder af 2008 er ledigheden faldet med knap personer. Ledigheden overrasker positivt Ledighedsniveauet kan næppe komme meget længere ned. Trods lavere vækst er der dog næppe udsigt til, at udviklingen afløses af større stigninger i ledigheden. Omfanget af ubesatte stillinger er stadig så omfattende, at en situation med faldende beskæftigelse og stigende ledighed ikke er nært forestående. Først efter en længere periode med lav vækst forventes en egentlig vending på arbejdsmarkedet. Langsom vending i ledighedsudviklingen Ledigheden skønnes at falde lidt mere i de kommende måneder, men herefter forventes den at stige svagt gennem Stigningen i ledigheden gennem 2009 er ikke et udtryk for, at manglen på arbejdskraft ophører. Der er mere tale om en gradvis tilbagevenden til det strukturelle ledighedsniveau, der uden nye arbejdsmarkedsreformer må forventes at være højere end den nuværende ledighed. Den nuværende ledighed er usædvanlig lav. Ledigheden og månedlige ændringer, sæsonkorrigeret Pct personer > FORTSAT STORE FALD I LEDIGHEDEN Kilde: Danmarks Statistik Mdl. ændring (venstre akse) Ledige (højre akse) Selvom der forventes en vending i ledigheden, vil mangel på arbejdskraft fortsat begrænse væksten i store dele af økonomien. Der er derfor fortsat behov for reformer på arbejdsmarkedet, der kan sikre en højere vækst. Mangel på arbejdskraft fortsat vækstbremse Erhvervsøkonomisk Barometer udgives af DI i samarbejde med FIH og offentliggøres i DI INDSIGT.

7 brug for styring af offentlige udgifter DI prognose juni 08 SIDE 6 brug for styring af offentlige udgifter af cheføkonom Klaus rasmussen, og økonomisk konsulent andreas fernstrøm, Høj vækst i det offentlige forbrug hindrer lettelser i skatten. I de seneste mange år er det samlede offentlige forbrug steget langt mere end planlagt i 2010-planen, lige som der allerede er problemer med overholdelse af 2015-planen. Hvis forbruget havde udviklet sig som planlagt de seneste 6 år, kunne skatterne have været sænket med mere end 20 mia. kr. Det er i kommunerne og regionerne, at væksten i forbruget er langt højere end planlagt. En væsentlig del af de senere års pres på arbejdsmarkedet skyldes, at det offentlige forbrug er steget langt mere end planlagt. Det var oprindeligt målet, at det offentlige forbrug fra 2001 til 2008 skulle stige med 5,6 pct. I forbindelse med globaliseringsaftalen og 2015-planen blev den planlagte vækst opjusteret til 7,5 pct. Men den faktiske vækst ser ud til at blive på mindst 11 pct. Det offentlige forbrug er dermed 22,6 mia. kr.1 højere end oprindelig planlagt i 2010-planen. Det offentlige forbrug har været langt større end forventet i 2010-planen Det er stærkt problematisk, at der ikke er styr på finanspolitikken, særlig i en periode, hvor der er voldsomt pres på arbejdsmarkedet. Det er helt afgørende, at der kommer bedre styr på finanspolitikken i de kommende år. Hvis der ikke er styr på de offentlige udgifter, bliver der ikke råd til helt nødvendige nedsættelser af de alt for høje marginalskatter. Fortsat høj vækst i det offentlige forbrug risikerer endda at nødvendiggøre øgede skatter. Og en fortsat vækst i den offentlige beskæftigelse vil uden vækst i arbejdsstyrken nødvendigvis føre til faldende privat beskæftigelse. Den manglende finanspolitiske styring kan især henføres til det kommunale og regionale område. Her er udgifterne steget langt mere end både aftalt og planlagt. Kommuner, amter og regioner har haft et merforbrug i forhold til aftalerne med regeringen, der mere end forklarer den samlede mervækst i det offentlige forbrug. Kommunerne, amterne og regionerne er de store syndere Hvis aftalerne var blevet overholdt, ville der have været råd og råderum til at afskaffe både top og mellemskatten, hvilket ville have ført til højere vækst og en langt sundere og fremtidssikret økonomi. 1 Bemærk, at det offentlige forbrug og kommunernes serviceudgifter, som der refereres til senere, ikke er helt sammenlignelige.

8 brug for styring af offentlige udgifter DI prognose juni 08 SIDE 7 Kommunernes og regionernes udgifter er løbet løbsk Igennem en mangeårig periode har kommunerne og amterne / regionerne ikke været i stand til at overholde det aftalte niveau for serviceudgifter. Serviceudgifterne er defineret som de offentlige nettodriftsudgifter fratrukket de brugerfinansierede områder og nettodriftsudgifter til overførsler. I 2007 var der aftalt et udgiftsniveau på ca. 200,0 mia. kr. (200,9 mia. kr. når der korrigeres for meropgaver). Allerede i budgettet for 2007 var det aftalte niveau overskredet med 2,2 mia. kr. I regnskabet var denne overskridelse steget med ca. 65 procent yderligere mere end 1,4 mia. kr., således at det aftalte niveau var overskredet med næsten 3,7 mia. kr. for 2007 alene. Serviceudgifterne langt over aftalt niveau Mia. kr pris- og lønniveau ,2 mia. kr Budgetteret overskridelse 1,4 mia. kr 2,2 mia. kr Faktisk overskridelse > OVERSKRIDELSE AF AFTALT NIVEAU FOR SERVICEUDGIFTER I KOMMUNERNE Forskel til kommuneaftalen for 2007 Anm.: Korrigeret for meropgaver. Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet og DI-beregninger. Denne overskridelse er dog ikke et nyt fænomen. Sidste gang serviceudgifter i kommunernes regnskaber var lavere end det aftalte niveau var helt tilbage i Alene i perioden 2001 til 2006 har der i kommunernes og amternes budgetter været en overskridelse på 8,3 mia. kr. i forhold til det aftalte niveau selv når der tages højde for meropgaver. I regnskaberne er denne overskridelse mere end tredoblet, idet kommunerne og amterne siden 2001 har øget serviceudgifterne med ca. 28,3 mia. kr.3 mere end aftalt, når de årlige aftaleoverskridelser summeres. Ses der alene på overskridelserne ved budgetlægningen, lå budgetterne i kommunerne for perioden 2001 til 2006 på hele 4,9 mia. kr. over det aftalte niveau, mens de resterende 3,4 mia. kr. kan henføres til amterne. Og når det kommer til overskridelser af budgetterne, er der en overskridelse på ca. 12,4 mia. kr. i amterne og en overskridelse på 7,6 mia. kr. i kommuner- og det er ikke et nyt fænomen Amterne har relativt største overskridelser 2 Kilde: Besvarelse af S 1629 af 20. december 2005 af Ole Sohn (SF). 3 overskridelsen målt på serviceudgifterne er større end den samlede opgørelse af merstigningen i det offentlige forbrug. Forskellen skyldes dog for en stor del, at der er forskelle i afgrænsningerne af serviceudgifter og offentligt forbrug, uanset at kernen i de to begreber er det samme.

9 brug for styring af offentlige udgifter DI prognose juni 08 SIDE 8 ne. Disse overskridelser skal ses i forhold til, at kommunernes serviceudgifter er mere end 60 procent højere end amternes. Mia. kr pris- og lønniveau Budgetteret overskridelse Faktisk overskridelse > FAKTISKE UDGIFTER ER LANGT STØRRE END BUDGETTERET Realvækst ud over aftalt niveau, kommuner og amter, Anm.: Korrigeret for meropgaver. Kilde: Finansministeriet, Indenrigsog Sundhedsministeriet og DIberegninger. Merforbrug eller lavere skat Det opgjorte merforbrug i amter og kommuner i de seneste 6 år kunne så rigeligt have finansieret en samtidig afskaffelse af mellem- og topskatten. Og hvis merforbruget var blevet undgået, ville der også have været råderum i form af ledige ressourcer til at gennemføre sådanne skattelettelser. Overholdelse af aftaler kunne have finansieret afskaffelse af top- og mellemskat Offentligt forbrug øger direkte efterspørgslen efter fortrinsvis dansk arbejdskraft. Mindre offentligt forbrug fører derfor til et mindre pres på arbejdsmarkedet. Skattelettelser fører til et større privat forbrug, men det private forbrug stiger mindre end lettelsen i skatten og retter sig i højere grad end offentligt forbrug mod udlandet. Lavere offentligt forbrug ville medføre mindre pres på arbejdsmarkedet Hvis lavere offentligt forbrug finansierer skattelettelser, vil det derfor entydigt føre til et mindre pres på arbejdsmarkedet alene via efterspørgslen. Dertil kommer, at lavere marginalskat øger arbejdsudbuddet. Lavere offentligt forbrug ville medføre mindre pres på arbejdsmarkedet Det meget store pres, der har været på arbejdsmarkedet i de senere år har i høj grad også forringet betalingsbalancen i form af, at importen er steget ekstraordinært, og at lønstigningstakten er tiltaget. En lavere vækst i det offentlige forbrug ville umiddelbart have ført til mindre efterspørgsel efter arbejdskraft, men formodentlig ikke til højere ledighed, idet økonomien har været præget af omfattende mangel på arbejdskraft. Dertil kommer virkningen af en vækst i arbejdsudbuddet ved skattelettelser. Beskæftigelsen ville være steget mere end den faktisk er, hvis der havde været en større arbejdsstyrke til rådighed. Hvis vi havde haft en mindre vækst i det offentlige forbrug kunne vi derfor via en tilsvarende skattelettelse have fået højere samlet vækst på grund af Den samlede vækst kunne have været højere

10 brug for styring af offentlige udgifter DI prognose juni 08 SIDE 9 stigningen i arbejdsudbuddet. Den højere vækst ville være drevet af højere vækst i den private sektor. Samtidig ville en lavere beskatning af højt kvalificeret arbejdskraft gøre det nemmere at fastholde og tiltrække den højt kvalificerede arbejdskraft til Danmark, lige som det øger afkastet af uddannelse. Dette ville bidrage til at sikre den fremtidige velfærd. Lavere offentlig forbrugsvækst og marginalskat ville samtidig have udskudt tidspunktet for opbremsningen i økonomien, via effekten af et højere arbejdsudbud herhjemme og via effekten af, at det ville være nemmere at rekruttere udenlandsk arbejdskraft. Mængden af arbejdskraft til rådighed ville have været væsentligt større. Alene afskaffelsen af de høje marginalskatter skønnes at ville øge arbejdsudbuddet svarende til mindst personers arbejdsindsats4. og vækstopbremsningen ville være udskudt Behov for lavere vækst i det offentlige forbrug I de kommende år er der ikke udsigt til, at arbejdsstyrken og beskæftigelsen vil vokse, med mindre der gennemføres nye reformer. Uden vækst i den samlede beskæftigelse vil en forøgelse af den offentlige beskæftigelse uundgåeligt føre til behov for merindtægter. Her forstås den offentlige beskæftigelse som summen af det offentliges egne ansatte og den beskæftigelse, som det offentlige køber sig til i de private erhverv. Vi har været vant til at finansiere øget offentlig beskæftigelse via en udvidelse af den samlede beskæftigelse. Sådan finansiering kan vi ikke regne med fremover. Øget offentlig beskæftigelse kan føre til skattestigninger Hvis det offentlige øger sin andel af beskæftigelsen vil dette i en situation med en uændret eller måske endda faldende beskæftigelse nødvendigvis føre til faldende privat beskæftigelse. Stigende offentlig og faldende privat beskæftigelse kan kun finansieres, hvis skattesatserne øges eller der findes besparelser på overførselsindkomsterne. Hvis det offentlige øger andelen af de beskæftigede, der direkte eller indirekte skal betales løn til, så lægger det offentlige beslag på en større del af indkomsterne. Vækst i det reale offentlige forbrug er en indikation af, om det offentlige øger beskæftigelsen. Det reale offentlige forbrug er et udtryk for ressourceindsatsen. Det er ikke et mål for serviceniveauet. Serviceniveauet afhænger af produktiviteten i den offentlige serviceproduktion. I de kommende år er det helt afgørende, at øget offentlig service fremkommer ved at øge produktiviteten frem for at øge andelen af samfundets ressourcer, der anvendes på offentlig serviceproduktion. Ellers vil skatterne ikke kunne holdes i ro. 4 Det øgede arbejdsudbud kommer især i form af, at allerede beskæftigede vil øge deres arbejdstid.

11 brug for styring af offentlige udgifter DI prognose juni 08 SIDE 10 De enkelte kommuners budgetoverskridelser i 2007 Der foreligger endnu ikke regnskaber for regionerne i Der ses derfor i det følgende alene på kommunerne, hvor de største og mindste overskridelser af budgetterne for 2007 fandt sted. De kommuner, der har brugt mindre end budgetteret, har typisk et mindreforbrug, der er af en væsentligt mindre størrelsesorden end overskridelserne i de kommuner, der har brugt mere end budgetteret. Der er altså mange kommuner, som bruger langt mere end budgetteret. De ti kommuner, der overskrider budgettet mest, gør det i gennemsnit med 4,9 procent, mens de kommuner, der har et mindre forbrug end budgetteret ligger, 2,4 procent under budgettet i gennemsnit. Samlet set er der blot 26 kommuner, der overholder deres budgetter for 2007, mens 72 kommuner ikke gør. Der er mange kommuner, der er meget langt fra at overholde budgettet. 38 kommuner har overskredet det med mere end 1 procent, mens hele 29 kommuner har overskredet deres budget med mere end 2 procent. Store overskridelser af de kommunale budgetter Mere end 70 kommuner overskrider deres budget > Overskridelser i forhold til budget, 2007 Inkl. meropgaver, pct. 10 kommuner med største merforbrug 10 kommuner med største mindreforbrug Læsø 10,1 Randers -1,5 Lejre 6,9 Holstebro -1,5 Odsherred 6,2 Tårnby -1,7 Syddjurs 5,1 Fanø -1,8 Allerød 4,9 Rudersdal -1,9 Hjørring 4,7 Solrød -2,2 Norddjurs 4,5 Høje-Taastrup -2,5 Frederikshavn 4,1 Helsingør -2,7 Samsø 3,9 Ikast-Brande -3,8 Halsnæs 3,8 Frederikssund -4,4 Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet og DI-beregninger. Der en overvægt af kommuner fra Region Hovedstaden blandt de kommuner, som er bedst til at overholde de lagte budgetter, mens kommuner fra Region Nordjylland dominerer blandt de kommuner, der er dårligst til at overholde deres budget. Det er ikke muligt at opgøre overskridelserne af aftalerne på kommunalt niveau5. Men ved at fordele det aftalte niveau for serviceudgifterne ud på de enkelte kommuner i forhold til størrelsen af deres budgetter får man et 5 kommuneaftalerne handler om det samlede forbrug i kommunerne, ikke forbruget i den enkelte kommune. Men opgørelsen her giver en indikation af de enkelte kommuners bidrag til at overholde kommuneaftalen.

12 brug for styring af offentlige udgifter DI prognose juni 08 SIDE 11 udtryk for de enkelte kommuners bidrag til i deres regnskaber at overholde det aftalte niveau for serviceudgifterne. Her fremkommer det, at der blot er 16 kommuner, der i deres regnskab overholder niveauet for kommuneaftalen. Hvis der derudover ses på hvor mange kommuner, der i deres regnskab overskrider det aftalte niveau med mindre end 1 procent, er antallet steget til 24 altså blot 8 kommuner mere. I kommunernes budget for 2008 ser det ikke umiddelbart meget bedre ud. Her er der ifølge Velfærdsministeriet6 allerede budgetteret med en overskridelse af kommuneaftalen for 2008 på ca. 0,9 mia. kr. for kommunerne alene. Tendensen fortsætter i Velfærdsministeriet: Kommunernes 2008-budget og økonomiaftalen (opdateret). Den 8. februar 2008.

13 lavere vækst i verdensøkonomien DI prognose juni 08 SIDE 12 lavere vækst i verdensøkonomien af cheføkonom Klaus rasmussen, og chefkonsulent søren johannessen, Den fremtidige internationale vækst bliver svag, men dog stabil. Der er sket en større nedjustering af væksten, men udsigten til en egentlig recession i USA, er gradvist trængt i baggrunden. Dog er der fortsat stor usikkerhed om påvirkningen fra de høje olie- og fødevarepriser. Væksten i Europa er mere robust end væksten i USA, idet subprime krisen først og fremmest rammer amerikansk økonomi. Det har dog også betydning, at de fleste europæiske virksomheder allerede har investeret i at tilrettelægge produktionen så energieffektivt som muligt, og derfor er mindre afhængige af olieprisen. Også husholdningernes energiforbrug er mindre i Europa. Desuden er de såkaldte automatiske stabilisatorer større, idet faldende beskæftigelse giver mindre indkomstfald på grund af indkomsterstattende ydelser. Udviklingen i USA er fortsat af stor betydning for Europa. USA aftager 5,6 pct. af Danmarks eksport, målt i værdi, og er dermed kun det sjette-største afsætningsland for danske virksomheder. Men konjunktursituationen i USA er et godt barometer for, hvad der kan forventes i Europa, blot med Europa mere robust end USA USA har fortsat stor betydning > prognose for verdensøkonomien BNP-vægt Pct. Procentvis realvækst i BNP Verden, BNP-vægtet 100 3,8 2,8 3,0 USA 25,5 2,2 1,3 1,9 Japan 8,1 2,0 1,3 1,6 Euro-området 22,2 2,6 1,5 1,6 Tyskland 6,1 2,5 1,7 1,5 Sverige 0,8 2,8 2,4 2,5 Storbritannien 5,1 3,0 1,7 1,6 Emerging Asien 13,1 9,0 7,7 7,5 Kina 6,0 11,9 10,0 9,3 Indien 2,0 8,7 7,7 8,1 Central- og Østeuropa 6,1 6,7 5,7 5,6 Rusland 2,4 8,1 7,3 6,7 Brasilien 2,4 5,4 4,8 4,2 Kilde: Consensus Economics, IMF og DI-beregninger

14 lavere vækst i verdensøkonomien DI prognose juni 08 SIDE 13 2 til 3 kvartalers forsinkelse. Europa er stærkt afhængig af eksporten ud af Europa, som er drivkraften bag særligt den tyske vækst. Usikkerhed om amerikansk økonomi Væksten i USA er aftaget til 2,2 pct. i 2007 og ventes at aftage yderligere til 1,3 pct. i Uroen på de finansielle markeder og stigende priser på olie lægger en dæmper på den økonomiske vækst. Derimod bidrager den lave kurs på USD til at øge eksporten, selvom en stor del af USA's eksport går til lande, hvis valuta følger USD. USA har gennem de senere år oplevet solid vækst i forbrug og investeringer, mens opsparingen har været meget lav. Udviklingen var mulig på grund af stigende aktiekurser og boligpriser. Forbruget er i vidt omfang lånefinansieret. Derfor bliver forbruget påvirket af ændringer i renter og lånemuligheder. Siden september 2007 er Fed funds renten sænket ganske betydeligt fra 5,25 pct. til 2,0 pct. Det er det samme som inflationen. Realrenten er således 0 pct., hvilket er et klart signal om, at man frygter lavvækst mere end inflation. I månederne maj, juni og juli 2008 overfører det amerikanske skattevæsen i alt 106 mia. USD i skattelettelser til de amerikanske forbrugere. I alt lempes finanspolitikken svarende til godt 1 pct. af BNP. Skattelettelserne vil øge forbruget i de kommende 3 4 måneder. USA er så stor en økonomi, at man faktisk kan stimulere hjemmemarkedet på denne måde, idet en væsentlig del af skattelettelsen vil blive anvendt på indenlandsk producerede varer. Desuden understøttes forbruget ved at reducere boligudgifter og hjælpe husejere i betalingsvanskeligheder. Det har bidraget til en stabilisering af det amerikanske boligmarked, hvor de såkaldte subprime-lån har været ydet til en række låntagere med tvivlsom betalingsevne. Lånefinansieret vækst FED sænker renten Skattelettelser i USA Subprime-krise Subprime-lån er boliglån optaget af grupper med lav kreditværdighed, ofte med særligt lave afdrag i de første år. Denne låntype forudsætter, at låntagers betalingsevne bliver mere solid inden for de første år af lånets løbetid. Det er sandsynligt i perioder med stigende boligpriser. Men hvis boligpriserne falder og renten stiger, giver denne lånetype store tab til kreditorerne. I 2007 udgjorde subprime-lånene 15 pct. af de samlede boliglån i USA. Erhvervsinvesteringerne steg med 2,6 pct. i 1. kvartal 2008 i forhold til samme kvartal året før, hvilket var noget mindre end stigningen på 6,1 pct. i 4. kvartal Virksomhedernes lånemuligheder begrænses som følge af subprime-krisen, hvilket begrænser væksten i investeringerne. Erhvervstilliden i "small business" er faldet til det laveste niveau siden De mindre virksomheder er domineret af byggevirksomheder, der li- Mindre stigning i erhvervsinvesteringer

15 lavere vækst i verdensøkonomien DI prognose juni 08 SIDE 14 Mia. USD (2000-niveau) > UDVIKLINGEN I ERHVERVSINVESTE- RINGER I USA Kilde: BEA der under den store tilbagegang i byggeriet. Antallet af konkurser er steget med omkring 50 pct., siden krisen brød ud. Mens erhvervsinvesteringer og særligt boligmarkedet trækker væksten ned, bidrager nettoeksporten til at trække væksten op. Det skyldes imidlertid mere stagnation i importen end en stigning i eksporten. Kursen på dollar har været lav i en længere periode, hvilket gavner USA's eksport og begrænser importen. Eksporten nyder godt af svag dollar Indeks=2000, sæsonkorrigeret mængdeindeks 150 > IMPORT OG EKSPORT I USA 140 Import 130 Eksport Kilde: ECOWIN Der er tegn på en begyndende normalisering af USA's betalingsbalance, hvilket dæmper forventningerne om en kraftig tilpasning af dollaren som følge af generelt svækket tillid til amerikansk økonomi. USA har i de seneste 15 år haft ganske betydelige underskud på betalingsbalancen, især i forhold til Kina og olieproducerende lande. Udlandets vilje til at holde øgede dollaraktiver er blevet sat på prøve. Bl.a. valgte Kina i 2007 at ophæve bindingen af deres valuta til dollaren. Betydelige underskud på USA's betalingsbalance Overraskende stigning i tysk erhvervstillid Med de stærke nøgletal for 1. kvartal i år er der skabt gode forudsætninger for et år med vækst over 1,5 pct., der er gennemsnittet for de senere år. De

16 lavere vækst i verdensøkonomien DI prognose juni 08 SIDE 15 førende tyske konjunkturinstitutter regner med en vækst i BNP på 1,7 pct. i 2008 og 1,5 pct. i Udsigterne til en egentlig recession er ringe. Produktionen inden for fremstilling viste overraskende stærk fremgang på 2,3 pct. i 1. kvartal 2008 i forhold til samme kvartal sidste år. Efter fire kvartaler med nedgang i ordrebeholdningen, ser tyske virksomheder nu lysere på fremtiden. Stærk fremgang i tysk produktion Det toneangivende tyske Ifo-indeks steg overraskende en anelse i maj måned, hvilket i et vist omfang udligner faldet i april. Delindekset for fremstilling indikerer, at tyske virksomheder ser positivt på forretningsklimaet, både nu og inden for et halvt års perspektiv. Indeks=2000, sæsonkorrigeret > TYSK ERHVERVSTILLID Ifo-indekset Kilde: IFO-instituttet Fremgangen i Tyskland hviler på to søjler: Eksport og erhvervsinvesteringer. Tysk eksport klarer sig relativt godt, men virksomhedernes forventninger i Ifo-indekset til fremtidige eksportmuligheder var i maj en smule mindre optimistiske end i april. Det forventes, at tysk vækst vil tiltage igen, så snart de internationale afsætningsmuligheder forbedres. Men uden kraftig vækst i eksporten er der ikke nogen dynamik i tysk økonomi. Erhvervsinvesteringerne, der er steget betydeligt i 2006 og 2007, forventes at stige mindre i 2008, men fortsat nok til at tysk erhvervsliv forbliver på den nuværende vækstkurs. Virksomhedernes indtjening er historisk høj, og gældsætningen er forholdsvis beskeden. Denne kombination gør, at virksomhederne ikke er tvunget til at gennemføre større sparerunder for at sikre deres handlefrihed, selv om efterspørgslen i en periode falder. Mindre stigning i erhvervsinvesteringerne Privat forbrugsefterspørgsel er det svage punkt blandt de tyske nøgletal. Forbruget faldt 0,4 pct. i 2007, men forventes at stige med mindre end 1 pct. i år. Stigningen skyldes en højere lønstigningstakt, samt at de skattestigninger, der blev gennemført i 2007, nu er fuldt indfaset. I modsat retning trækker inflationen, der forventes at passere 3 pct. i år, hvilket er det højeste niveau i de seneste 15 år. Svag privat efterspørgsel

17 lavere vækst i verdensøkonomien DI prognose juni 08 SIDE 16 Svensk afmatning skyldes kapacitetsproblemer Den økonomiske vækst i Sverige aftog i 2007 til 2,6 pct., blandt andet som følge af nedgang i eksportvæksten, der igen skyldtes kapacitetsproblemer i visse grene af fremstillingssektoren. I 1. kvartal 2008 lå væksten på 2,2 pct. i forhold til samme kvartal Afmatningen kan nu også aflæses på arbejdsmarkedet, hvor antallet af arbejdstimer steg 1,9 pct. i 1. kvartal 2008 mod 3,6 pct. i 4. kvartal Sveriges økonomiske vækst er lidt højere end væksten i de fleste andre europæiske lande. Det skyldes, at produktiviteten i en årrække er steget mere end 2 pct. årligt. Produktiviteten steg igen pænt i 1. kvartal Consensus Economics forventer en BNP-vækst på 2,4 pct. i 2008 og 2,5 pct. i Sverige har formået at sætte en effektiv bremse på udviklingen i det offentlige forbrug. Det faldt med 1,1 pct. i 1. kvartal 2008 i forhold til samme kvartal Sverige har bestemt, at de samlede offentlige udgifter skal falde svarende til 0,5 pct. af BNP hvert år frem til Formålet med at begrænse den offentlige sektors størrelse er bl.a. at skabe råderum for skattelettelser. Høj svensk produktivitet Loft på offentlige udgifter Svag britisk vækst Til og med 1. halvår 2007 havde Storbritannien en økonomisk vækst, der lå på den pæne side af, hvad andre europæiske lande har oplevet. Men den stærke fremgang synes at være ophørt. Forbrugertilliden i Storbritannien lå i maj måned 2008 på det laveste niveau i de seneste 18 år. Stigende priser på fødevarer og energi har i kombination med deprecieringen af kursen på pund bidraget til at udhule britiske forbrugeres købekraft. Presset på valutaen er aftaget, men kursen på britiske pund er deprecieret med mere end 10 pct., siden uroen på de finansielle markeder brød ud. Storbritanniens rolle som finansielt centrum medførte, at man også stod i forreste række, da uroen på de finansielle markeder brød ud. Et betalingsbalanceunderskud, der i 2007 udgjorde 4,2 pct. af BNP samt et offentligt underskud på 2,9 pct. af BNP sætter grænser for, hvilke instrumenter der kan bringes i anvendelse for at stimulere væksten. Storbritannien har det næststørste betalingsbalanceunderskud i G7 målt i forhold til BNP, kun overgået af USA. UK ramt af uroen på de finansielle markeder Storbritannien har fulgt samme strategi som USA's centralbank og sænket renten i hele tre omgange for at dæmme op for uroen på de finansielle markeder. Det har medført en forbedring af den britiske konkurrenceevne, men har samtidig øget inflationen, idet importerede varer er blevet dyrere. Der skønnes at blive tale om en økonomisk vækst på 2,4 pct. i 1. kvartal 2008 set i forhold til samme kvartal året før. Consensus Economics forventer en BNP-vækst på 1,7 pct. for hele 2008 og 1,6 pct. i Udsigt til svag økonomisk vækst

18 > DI 1787 KØBENHAVN V TLF. : FAX : SAMFUND, VIDEN OG HOLDNINGER Dansk erhvervsliv er en vigtig del af det danske samfund. Politikere, organisationer og befolkningen forventer, at virksomhederne bidrager til bæredygtig udvikling af Danmark som velfærdssamfund. Derfor prioriterer DI dialog med alle interesserede om rammerne for erhvervslivets bidrag til vækst og velstand. Vær med i debatten på opinion.di.dk

DI Den 1. juni 2008. Af cheføkonom Klaus Rasmussen og konsulent Ulla Silby

DI Den 1. juni 2008. Af cheføkonom Klaus Rasmussen og konsulent Ulla Silby DI Den 1. juni 2008 Af cheføkonom Klaus Rasmussen og konsulent Ulla Silby I 2007 aftog væksten betydeligt, især som følge af mangel på arbejdskraft. I indeværende og til næste år er der udsigt til, at

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur

Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur 9-- Forberedelse af lønforhandlingen Aktuelt om konkurrenceevne og konjunktur Overblik Fra august til september var bruttoledigheden næsten uændret, dog med en lille stigning på. Dermed lå bruttoledigheden

Læs mere

DI s efterårsprognose:

DI s efterårsprognose: Den 22. september 2009 DI s efterårsprognose: Først i 2013 vil det tabte være vundet tilbage Af cheføkonom Klaus Rasmussen, økonomisk konsulent Tina Kongsø og økonomisk konsulent Jens Erik Zebis Dansk

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10

Den 19. maj 2009. Sagsnr.: Prognose for verdensøkonomien i 2008-10 Den 19. maj 29 Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, mogr@di.dk, cheføkonom Klaus Rasmussen, kr@di.dk, økonomisk konsulent Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk og økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Byggeriet fortsætter frem de kommende år

Byggeriet fortsætter frem de kommende år Michael Meineche mime@di.dk, 3377 3454 MAJ Byggeriet fortsætter frem de kommende år Byggeriet er i fremgang, og investeringerne i byggeri og anlæg steg pænt i 16. DI tror på fortsat fremgang i byggeriet

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

Fortsat svag vækst i de private erhverv

Fortsat svag vækst i de private erhverv Prognosen er udarbejdet af DI s afdeling for økonomisk politik og analyse NOVEMBER 216 Fortsat svag vækst i de private erhverv I 215 og 216 har det private forbrug stort set været alene om at give fremgang

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere

Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere Af chefkonsulent Kirstine Flarup Tofthøj, kift@di.dk Maj 2017 Reformer har gjort Danmark 130 mia. kr. rigere De seneste 10 års politiske reformer, som er gennemført af skiftende regeringer og folketingsflertal,

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009

Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Organisation for erhvervslivet DI PROGNOSE DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst januar 2009 Kraftig nedgang i dansk økonomi Dansk økonomi er ramt af et historisk kraftigt

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1

Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 Effekterne af en produktivitetsstigning i den offentlige sektor med et konstant serviceniveau 1 26. september 2013 1. Indledning Følgende notat beskriver resultaterne af marginaleksperimenter til DREAM-modellen,

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving

NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving ØKONOMISKE NØGLETAL - UGE 39 NØGLETALSNYT BNP-tal bekræfter dansk opsving AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN, ØKONOM JONAS SPENDRUP MEYER OG ØKONOM KRISTIAN SKRI- VER SØRENSEN I den seneste uge har vi fået reviderede

Læs mere

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling

> Vækst og udvikling. Israel og Sydkorea deler førstepladsen, når man ser på landenes gennemsnitlige. indikatorerne for vækst og udvikling Side 14 Vækst og udvikling Sådan ligger landet > 1.00 Vækst og udvikling Landenes gennemsnitlige placering på indikatorer for vækst og udvikling 16(14) Danmark og deler førstepladsen, når man ser på landenes

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal marts 2016

Status på udvalgte nøgletal marts 2016 Status på udvalgte nøgletal marts 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet er fortsat ind i 216 med endnu et fald i ledigheden,

Læs mere

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik

Økonomisk overblik. Økonomisk overblik. Økonomisk overblik Økonomisk overblik Økonomisk overblik Den økonomiske aktivitet (BNP) og betalingsbalancen Udenrigshandel med varer Beskæftigelse, ledighed og løn Forventningsindikatorer Byggeaktivitet og industriproduktion

Læs mere

Amerikansk økonomi på vej frem igen

Amerikansk økonomi på vej frem igen Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 Jacob Bjerregaard Clausen, stud.polit jabc@di.dk SEPTEMBER 2016 Amerikansk økonomi på vej frem igen Væksten i amerikansk økonomi er på vej op igen efter

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september nov. 14 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Data frem til september 20 nov. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien

Marts Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Marts 2017 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

Eksportoptimisme giver forårsstemning

Eksportoptimisme giver forårsstemning DI ANALYSE april 2015 Eksportoptimisme giver forårsstemning DI s Virksomhedspanel spår fremgang i 2. kvartal af 2015, og virksomhederne er mere optimistiske, end de har været seneste kvartaler. Det er

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. November 2016 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien November 20 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. november 2013 Kommissionens prognose:

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

NOTAT. Indhold. Indledning. Forventning til udvikling i beskæftigelsen

NOTAT. Indhold. Indledning. Forventning til udvikling i beskæftigelsen NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Forventning til udvikling i beskæftigelsen 2015-17 Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Indhold Indledning... 1 Resume... 2 Udvikling i beskæftigelsen

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Økonomisk overblik. Ny oversigt

Økonomisk overblik. Ny oversigt Ny oversigt Som noget nyt indeholder Konjunkturstatistik nu hver måned en oversigt over udviklingen i nogle af de centrale økonomiske størrelser. Oversigten er primært baseret på udrag fra Nyt fra Danmarks

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet

Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet Organisation for erhvervslivet April 2010 Tegn på stabilisering på arbejdsmarkedet AF ØKONOMISK KONSULENT ULLA SILBYE, USI@DI.DK virksomhedernes forventninger til 2. kvartal 2010 peger i retning af en

Læs mere

Vækstpause med lysere tider forude

Vækstpause med lysere tider forude DI ANALYSE september 2014 Vækstpause med lysere tider forude Dansk økonomi er medio 2014 ramt af en vigende eksport, som dog forventes at være midlertidig. Der ventes fortsat tiltagende vækst i euro-landene

Læs mere

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen

Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 1 Temperaturen i dansk og international økonomi Oplæg ved Makroøkonom Søren Vestergaard Kristensen 02-02-2017 2 Agenda Konjunkturerne i dansk økonomi EU og Brexit USA og Trump Finansiel uro

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Krisen i verdenshandlen lige så alvorlig som under 1930 ernes depression

Krisen i verdenshandlen lige så alvorlig som under 1930 ernes depression Organisation for erhvervslivet 3. marts 29 Krisen i verdenshandlen lige så alvorlig som under 193 ernes depression AF chefkonsulent Morten granzau nielsen, MOGr@di.dk Siden krisen for alvor tog til sidste

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

#14. Privat sektor i forskellige tempi. 30. januar 2013 Side 1 ØKONOMISK TEMA. Krisens anden bølge har ramt en række brancher. di.

#14. Privat sektor i forskellige tempi. 30. januar 2013 Side 1 ØKONOMISK TEMA. Krisens anden bølge har ramt en række brancher. di. ØKONOMISK TEMA Privat sektor i forskellige tempi #14 3. januar 213 Side 1 di.dk Krisen har stadig godt tag i store dele af økonomien og virksomhederne slikker fortsat deres sår. En række brancher er blevet

Læs mere

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse

Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Organisation for erhvervslivet December 2009 Forventninger om svag bedring i omsætningen men lavere beskæftigelse Af økonomisk konsulent Allan Sørensen, als@di.dk Virksomhederne er gennemsnitlig set blevet

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Øget kommunal service for de samme penge

Øget kommunal service for de samme penge Analysepapir, Februar 2010 Øget kommunal service for de samme penge Siden 2001 er de kommunale budgetter vokset langt hastigere end den samlede økonomi. Nu er kassen tom, og der bliver de næste år ikke

Læs mere

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009

Udsigterne for dansk og international vækst maj 2009 DI PROGNOSE Organisation for erhvervslivet DI s økonomiske prognose Udsigterne for dansk og international vækst maj Økonomiske indikatorer peger på flad vækst En række ledende økonomiske indikatorer viser,

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi

Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nye tal viser dyb nedtur i dansk økonomi Nationalregnskabstallene for 2. kvartal 2009 viste et historisk fald i den økonomiske aktivitet. Vejen tilbage til normalsituationen i dansk økonomi tegner derfor

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der forelå pr. 20. november 2004, udarbejdet fremskrivninger af

Læs mere

Resumé af Økonomisk Redegørelse

Resumé af Økonomisk Redegørelse Resumé af Økonomisk Redegørelse 8. december 2008 Prognosen Navnlig som resultat af den finansielle krise, svag vækst i udlandet og vigende byggeaktivitet skønnes et lille realt fald i BNP på ¼ pct. i 2009

Læs mere

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE

KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 2007: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE 23. februar 7 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 og Annett Melgaard Jensen direkte tlf. 33557715 KONJUNKTURVURDERING, FEBRUAR 7: PRESSET PÅ ARBEJDSMARKEDET SKIFTER TIL PRIVAT SERVICE Det går godt i

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd

Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd Organisation for erhvervslivet juni Fødevarebranchen er ramt af krisen og ændret forbrugeradfærd AF KONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK OG KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danske fødevarevirksomheder

Læs mere

Gunstige forhold for øget eksport

Gunstige forhold for øget eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE August 2015 Gunstige forhold for øget eksport Tiltagende vækst på vores nære eksportmarkeder og en svækket valuta i forhold til f.eks. USA og Kina giver gunstige forhold for øget

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi

NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi NØGLETALSNYT Europæisk fremgang trækker dansk økonomi AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN I den forgangne uge har vi fået en række indikatorer for væksten og udviklingen

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere