Automatiserede medicinløsninger har stort potentiale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Automatiserede medicinløsninger har stort potentiale"

Transkript

1 SYGEHUSAPOTEKERNE I DANMARK Automatiserede medicinløsninger har stort potentiale Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: Fax: Oktober 2012 En erfaringsopsamling fra automatiseringsprojekter på sygehusapotekerne til inspiration for regionernes planlægning af fremtidens lægemiddelfremstilling Automatiserede medicinløsninger har et stort potentiale. De rette løsninger kan effektivisere produktionen, reducere driftsomkostninger og forbedre sikkerheden for patienter og personale. Langt de fleste lægemidler til indsprøjtning og infusion som sygehusapotekerne leverer, kræver yderligere klargøring i form af optræk i sprøjter, opblanding, fortynding eller lignende, inden patienten modtager præparatet. Klargøringen sker i dag dels på sygehusapoteket, dels på de kliniske afdelinger. For at tilgodese patientsikkerheden, forbedre arbejdsmiljøet samt imødegå fremtidig mangel på arbejdskraft og krav om øget kapacitet, bør flest mulige lægemidler leveres klar-til-brug på de kliniske afdelinger. I den sammenhæng er det oplagt at automatisere dele af medicinfremstillingen og medicinklargøringen. I gennem de seneste 10 år er der indhøstet erfaringer på værdiskabelsen for en region ved brug af automatiserede/ semiautomatiserede løsninger gennem forstudier, business cases og specialistanalyser. Det er estimeret, at indførsel af dosisdispensering i Region Nordjylland ville give en ca. 7% årlig besparelse i medicinspild og indførelse af semiautomatiserede løsninger i cytostatikaproduktionen i Aarhus har potentiale til 30% forøgelse af produktionskapaciteten. Dette notat opsummerer de væsentligste erfaringer fra seks konkrete automatiseringsprojekter samt Roboteksprojektet. Projekterne har været gennemført på sygehusapotekerne gennem de seneste 15 år og fokuserer på klar-til-brug lægemidler. Formålet har i alle tilfælde været, at øge effektiviteten, kvaliteten og sikkerheden enten ved automatisering af fremstillingsprocessen eller ved automatisering af den efterfølgende dispensering til den enkelte patient. Med andre ord: Klargøre industriens produkter til indsprøjtning cytostatika og antibiotika Fremstille klar-til-brug lægemidler i fyldte sprøjter i en industrialiseret produktion Dosisdispensere medicin til den enkelte indlagte patient Automatisere dele af lægemiddelfremstillingen på sygehusapotekerne Notatet angiver endvidere hvilke forudsætninger, der bør være opfyldt, for at opnå det fulde udbytte og gennemføre en succesfuld implementering af de automatiserede løsninger på hospitalerne.

2 Indhold 1. Præsentation af 6 projekter Start med det rette udgangspunkt... 3 Afdæk behov før teknologivalg... 3 Balancer volumen, produktionsfleksibilitet og grad af automatisering Automatisering af lægemiddeltilberedning er kompleks... 5 Lægemiddelfremstilling på sygehusapotekerne stiller helt specielle krav til automatisering... 5 Automatisering på sygehusapoteker påvirker andre afdelinger, IT og logistikkæder Andre forhold ved automatisering og implementering... 6 Forsyningssikkerhed og automatisering... 6 Implementering med barrierer... 7 International viden og erfaringer... 7 Mere automatisering giver ikke altid billigere priser i total økonomisk perspektiv Perspektivering... 9 Forslag til strategisk proces for regioner og sygehusapoteker ved etablering af automatiseringsprojekter... 9 Generaliseret proces for de enkelte projekter... 9 Side 2 af 10

3 1. Præsentation af 6 projekter Der er foretaget en konkret erfaringsopsamling på 6 automatiseringsprojekter, som er fastholdt i 6 notater. Derudfra er udarbejdet en tværgående opsamling på de anvendte teknologier. Viden og erfaringer fra Roboteksprojektet er tidligere opsamlet i notat. De 6 projekter fremgår af nedenstående oplistning. Automatiseringsprojekt og formål Placering Bemærkninger og status CytoCare Formål: blanding af kemokure Tidsperiode: Region Hovedstadens Apotek Robotten var inkluderet i et EUforsknings- og udviklingsprojekt i Projektet med idriftsættelse af robotten er afsluttet marts Koblingsmaskiner Formål: kobling af antibiotika klar til brug Tidsperiode: fra 2006 Region Hovedstadens Apotek og Sygehusapotek Fyn Maskinerne er på begge sygehusapoteker taget i drift medio 2011 Kildemaskiner Formål: kobling af antibiotika og penicilliner klar til brug Tidsperiode: fra 2008 Sygehusapoteket Region Nordjylland Maskinerne forventes i drift ultimo 2012 Maskinlinje til sprøjtefyldning Formål: Levering af lægemidler i sprøjter klar til brug Tidsperiode: Sygehusapoteket Region Nordjylland Projektet er lukket Swisslog dosisdispenseringsmaskine Formål: levering af dosispakket medicin til afdelinger på Aarhus Universitetshospital Tidsperiode: fra 2000 Homerus dosisdispenseringsmaskine Formål: levering af dosispakket medicin til medicinske patienter på Aalborg Sygehus Tidsperiode: Hospitalsapoteket Aarhus Sygehusapoteket Region Nordjylland I juli 2012 leveres dosispakket medicin til 2 afdelinger svarende til 4 afsnit på Aarhus Universitetshospital og der er planlagt udrulning til flere afdelinger. Projektet er lukket 2. Start med det rette udgangspunkt Afdæk behov før teknologivalg Erfaringsopsamlingen har vist, at investering i robotter og automatisering skal være drevet af det konkrete behov i klinikken. Behovet bør afdækkes tidligt og opsamles i en behovsanalyse. Gode projekter tager udgangspunkt i behovet og søger billigere produktion eventuelt i kombination forbedringer af patientsikkerheden og personalets arbejdsmiljø. For nogle projekter, f.eks. implementering af automatisk medicindoseringsudstyr, har sigtet været et strategisk valg omkring øget patientsikkerhed. Som en del af beslutningsgrundlaget for sådanne projekter kan der med fordel udarbejdes en medicinsk teknologivurdering. Side 3 af 10

4 Projekter, som udgår fra et teknologivalg, der er truffet inden behovsanalyse, resulterer typisk i en dyr investering, langvarige projektforløb og høje produktionsomkostninger. Det logiske forløb frem til en beslutning vil omfatte: Konkret analyse af behov og efterspørgsel for et givent produkt eller produkttype i klinikken i leveringsområdet, som kan være lokalt/regionalt/nationalt Analyse af mulige konkrete besparelser/forbedret arbejdsmiljø/forbedret patientsikkerhed som kan opnås ved levering af nye typer af klar-til-brug løsninger herunder en afklaring af prisfølsomheden på produkterne Analyse af mulige teknologier om muligt med referenceopsamling inkl. afklaring af holdbarhed af produkterne og dermed følgende logistikkæder Valg af egnet organisering og teknologi for produktionen Sammenfatning i en business case I analysefasen bør forskellige alternative løsninger til automatisering indgå, herunder semiautomatiske løsninger og strømlining af arbejdsgange. Balancer volumen, produktionsfleksibilitet og grad af automatisering Færdigtilberedning af industriens produkter på sygehusapotekerne foretages enten med individuel dosering til den enkelte patient, typisk kemokure, eller med fast dosering for nogle enkelte produkter, typisk antibiotika. Sidstnævnte giver et stort ensartet produktionsvolumen, mens kemokure ofte er præget af: Mange forskellige lægemidler Forskellige doser Blandet i forskellige infusionsvæsker, posestørrelser eller sprøjtestørrelser Skiftende behov af et givent præparat / dosis / tilberedningsform Ordreproduktion med kort tid fra bestilling til levering Som grundlæggende vilkår skal sygehusapotekerne understøtte klinikken i en verden, hvor behandlingsformer og -strategier ændres, nye arbejdsgange udvikles og nye præparter markedsføres af lægemiddelindustrien. Færdigtilberedning af industriens produkter kræver således fleksibilitet og omstillingsevne - fra dag til dag, uge til uge og over halve og hele år af f.eks. produktionsvolumen, sortiment, leveringsform i sprøjter, poser og andre devices. Automatiseringsgraden af en given produktionslinje skal afspejle både det ønskede volumen og den ønskede fleksibilitet. Side 4 af 10

5 3. Automatisering af lægemiddeltilberedning er kompleks Lægemiddelfremstilling på sygehusapotekerne stiller helt specielle krav til automatisering Klargøring af industrifremstillede lægemidler til patientbehandling er underlagt helt specielle forhold. Disse forhold spiller ind i forhold til automatiseringsprojekter: Kvalitet i patientbehandlingen: Sygehusapotekerne sikrer høj kvalitet af slutprodukterne og baserer al lægemiddelfremstilling på høje kvalitetsstandarder bl.a. Good Manufacturing Practice (GMP) og Good Automated Manufacturing Practice (GAMP). Dette sætter nogle særlige krav til udstyr og maskiner, som ikke er gældende, hvis hospitalsafdelingerne selv gør lægemidlerne klar til brug. Del af samlet flow til afdelingerne: Mange færdigtilberedninger af industriens produkter skal ske inden for kort tid og med kort distributionstid. Dette stiller høje krav til arbejdsgange, processer og vareflow rundt om maskiner og udstyr automatisering må ikke stå i vejen for et godt strømlinet flow til afdelingerne. Årsagen til dette er, at den samlede tid der går, fra klinikken bestiller og til at produktet kan gives til patienten, er lig med produktionstiden på sygehusapoteket tillagt transporttiden fra apotek til klinikken. Farlige stoffer og ensidig gentaget arbejde (ega): Flere af de lægemidler, der bearbejdes, indeholder farlige stoffer, så høj sikkerhed i arbejdsgangene er vital. For produkter, der leveres i et stort volumen, er der risikoskader som følge af ensidigt gentaget arbejde. For at opnå bedst muligt resultat skal automatisering og automatiseringsgraden afpasses disse elementer. Automatisering på sygehusapoteker påvirker andre afdelinger, IT og logistikkæder Automatisering optimerer kun delprocesser i det samlede produktionsflow og stiller betydelige krav til omgivelserne. Disse krav gælder for både planlægningsopgaver, de operative processer og understøttende processer. Nye automatiserede løsninger har således følgevirkninger for bl.a. Lokaler og klassificerede områder ombygning eller udbygning kan være påkrævet Logistikkæder nye produktionsformer, evt. med ny lagerføring fører til nye krav til lagerfaciliteter, logistikkæder og produktionsplanlægning. Såfremt der skal leveres til flere sygehusapoteker for at udnytte kapaciteten optimalt, påvirker dette også logistikkæder og planlægning IT integration i systemer der kræver integration til elektroniske patientjournaler/medicinmoduler eller logistik-systemer. For at opnå fuld effekt kan både tilpasning og udvikling af eksisterende IT systemer komme på tale. Side 5 af 10

6 Andre afdelinger kvalitetsafdeling, indkøbsafdeling, IT afdeling og Teknisk afdeling vil blive påvirket af den nye teknologi, og der kan være øgede krav til svartider og løsningshåndtering for at sikre en stabil drift på maskinen Alle disse forhold leder til betydelige udgifter ud over selve udgiften til maskinindkøb og et øget behov for rettidig omhu fra alle afdelinger i driftsfasen. En grundig business case bør indeholde disse forhold for at synliggøre de samlede omkostninger og de nye vilkår, som skabes i forbindelse med automatiseringen. 4. Andre forhold ved automatisering og implementering Forsyningssikkerhed og automatisering Forsyningssikkerheden skal opretholdes uanset produktionsform. En af fordelene ved automatisering er, at arbejdsformen er mindre følsom over for mangel på arbejdskraft, men til gengæld helt afhængig af, at teknologien er stabil i drift. En eller flere stabile produktionslinjer kan danne rygraden i en regional eller national fremstillingsstrategi. Fleksibilitet på produktionsudstyret vil muliggøre en omstilling og opskalering af produktionen. Der kan være behov for at tænke beredskab i produktions-set-up for at opnå en robust forsyningssikkerhed. Automatisering af en nuværende manuel produktion kan ikke foretages uden visse usikkerheder. En regional eller national centraliseret produktionslinje øger sårbarheden ved driftsstop forårsaget af reparationer, nedbrud, forsinkelser ved serviceeftersyn og software opdateringer mm. Maskinstabilitet er en vigtig parameter for succes og er udtalt kritisk for de patientspecifikke produkter, hvis ikke der findes alternative fremstillingsmuligheder. Sker der ændringer i klinikkens behov, som ikke kan opfyldes af det implementerede produktionsudstyr, kan dette kræve en opdatering eller videreudvikling af produktionslinjen og i værste fald en tilbagelægning af dele af produktionen til manuel produktion. Side 6 af 10

7 Central dosisdispensering fra sygehusapotekerne vil føre til omfattende omlægninger af arbejdsgangene på såvel sygehusapotekerne, som i transporten til hospitalsafdelingerne og internt på hospitalsafdelingerne. Implementering med barrierer Automatisering af færdigtilberedning af lægemidler på sygehusapotekerne er forholdsvis ny for både sygehusapotekerne og leverandørerne. Dette faktum leder til flere barrierer for implementering og drift, herunder: Automatisering og robotter er ny teknologi for organisationerne på sygehusapotekerne, og modsat IT projekter, er der ikke typisk en automatiseringsafdeling der kan trækkes på. Det kan være omkostningstungt at opbygge disse kompetencer på alle sygehusapoteker Mange af de tilgængelige teknologiske løsninger er meget nye og umodne. Mange af leverandørerne er forholdsvis uerfarne i at levere automatiseret udstyr til sygehusapoteker og har kun kendskab til GMP /GAMP i begrænset omfang og på forskelligt niveau. Styring af kritisk leverandør er et væsentligt arbejdsfelt for sygehusapoteket. Sygehusapoteket bliver afhængig af god support og rettidig problemløsning for at holde maskinen i drift. Leverandøren bliver til en kritisk leverandør, som kræver styring og en tæt samarbejdsrelation For at få et godt udbytte af en automatisering skal produktionsvolumen have en vis størrelse, og muligvis samles på ét eller flere steder for at opnå tilstrækkelig volumen. Dette kan lede til udfordringer med o Standardisering af doser og slutprodukter mellem afdelinger, sygehuse og på tværs af regioner o Udfordringer med fordeling af produkter mellem sygehusapotekerne o National accept af valide holdbarhedsdata ved lagerføring af produkter o National accept af validerede logistikkæder Projekterne har tydeliggjort, at der skal være realistiske og afstemte forventninger til tidsforbruget til udvikling og indkøring af automatiserede processer. Omfanget af indkøringsfasen underestimeres ofte, og ressourcerne til indkøring af nyt udstyr overføres ofte fra driften. Indkøringsfasen omhandler bredt set valideringer og stresstest af udstyret, pilottest og opskalering. Flere projekter er kun nået i pilottest og er endt med at måtte opgives. Indkøring af produktionsudstyr til lægemiddelfremstilling består ud over at opnå stabil drift også af en stor valideringsopgave med henblik på at sikre korrekt og sikker funktion af udstyret. Denne indsats er omkostningstung både i tid og penge og ved en underestimering af opgaven, opnås ikke indfrielse af mål eller indtægt fra salg af produkter på det budgetterede tidspunkt. International viden og erfaringer Gør brug af international viden og erfaring, hvis den findes. Danmark er forholdsvis langt fremme på automatiseringsområdet inden for sygehusapoteksproduktion, men der findes udenlandske sygehusapoteker og compoundingfirmaer, som har værdifulde erfaringer, som med fordel kan inddrages i projekter i Danmark, gerne tidligt i projektfasen. Side 7 af 10

8 Mere automatisering giver ikke altid billigere priser i total økonomisk perspektiv Enhver automatisering kræver investeringer i udstyr og personale. Øget automatiseringsgrad kan lede til reduktion i bemanding og højere produktionsvolumen, hvilket igen leder til lavere produktionsomkostninger. Men som vist i forrige afsnit medfører øget automatisering også øget kompleksitet i implementering og drift, øgede totale investeringer, behov for serviceaftaler, support fra Teknisk afdeling, ekstern support mv. som alle vil øge driftsomkostningerne. På den baggrund synes der derfor for et givent produktionsvolumen at være en optimal grad af automatisering, der giver den bedste totaløkonomi. Den vigtigste læring er, at mere automatisering giver lavere totalomkostninger men kun til en vis grænse. Den endelige prissætning af produkterne til de kliniske afdelinger er suverænt den enkelte regions anliggende, men i det omfang, der handles over regionsgrænser, skal der også tages hensyn til en række bestemmelser i lovgivningen. Ønsket om automatisering kan påvirke eller drive en proces mod mere centrale produktionsenheder for at opnå rette stordriftsfordele, opbygning af spidskompetencer og deling af afledte omkostninger. Erfaringerne fra det fælles regionale Roboteksprojekt var bl.a. at den primære driver ved automatisering ender med at blive total økonomisk effektiv produktion og kun i mindre omfang forbedring af arbejdsmiljø. Ovenstående figur illustrerer, at ved øget automatisering falder driftsomkostningerne, mens afskrivninger på investeringer stiger, således at der for et givent behov findes en optimal grad af automatisering. Automatiseringsudstyr og -robotter er sjældent en hyldevare. Ofte er udstyret udviklet og skal i hvert enkelt tilfælde produceres efter ordre eller udstyret skal udvikles helt fra bunden. I tilfælde, hvor der savnes udstyr eller løsninger og man vælger at udvikle fra bunden kan en Offentlig-Privat-relation som OPI/OPP/OPS komme på tale og man skal huske at: Udviklingsprojekter kræver solide leverandører, træk på fælles erfaringer, god tid, brug af spidskompetencer, mange ressourcer fra sygehusapotekerne, gode planer mm. Disse projekter bør gøres til fællesprojekter, for at sygehusapotekerne kan løfte hele opgaven. Offentlig-Privat-samarbejde er udfordrende og opgaver og ansvar skal være afstemt inden projektstart. Udvikling af både sprøjtefyldemaskinen og af koblingsmaskinerne er sket i et samarbejde mellem offentlig og privat virksomhed. Side 8 af 10

9 5. Perspektivering Med den konkrete erfaringsopsamling på 6 automatiseringsprojekter, herunder projekternes budget og tidsforløb, den anvendte teknologi og de oplevede succeser og udfordringer fås erfaringer og læring, der kan anvendes til fremtidige teknologiprojekter. Forslag til strategisk proces for regioner og sygehusapoteker ved etablering af automatiseringsprojekter Investering i automatiseringsløsninger kan resultere i anlægsinvesteringer på to-cifrede millionbeløb. Det anbefales derfor, at der udøves rettidig omhu i de indledende faser for at sikre, at man udvikler succesfulde automatiseringsprojekter og så regionerne får fuldt udbytte af automatiseringen. For at få bedst mulig udbytte af et automatiseringsprojekt foreslås en indledende proces, som angivet nedenfor. Generaliseret proces for de enkelte projekter Et udvalgt projekt kan herefter søges gennemført i fire logiske trin. Denne projektmodel er udviklet og baseret på de opsamlede erfaringer. Som supplement til de fire logiske trin er opbygget en husk-at matrice. Sigtet med matricen er, at projektgruppen ved planlægning af hver fase husker at få de for det givne projekt vitale forhold med i projektplanen. Side 9 af 10

10 De 6 konkrete erfaringsopsamlinger samt den tværgående opsamling på teknologier kan rekvireres ved henvendelse til Sygehusapotekernes og Amgros' Forsknings- og udviklingsenhed (SAFE) i Amgros. Erfaringer fra Roboteksprojektet er opsamlet i Videns- og erfaringsopsamling fra projekt Roboteket juni Publikationen er udarbejdet af Amgros i samarbejde med Corvenas og kan rekvireres ved henvendelse til Sygehusapotekernes og Amgros' Forsknings- og udviklingsenhed (SAFE) i Amgros. Side 10 af 10

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«

» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til« Karriere» Fascinerende hvad man kan bruge robotter til«6 pharma november 2011 pharma november 2011 7 Karriere Farmaceut og funktionsleder Ole Aabling Sørensen, Odense Universitetshospital, er projektleder

Læs mere

Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug. Indledning

Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug. Indledning Medicinforsyning i DNU medicin klar til brug Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk www.dnu.rm.dk Indledning I Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning

Til: Centerledelseskredsen. Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets Effektiviseringsstrategi 2012-2014. 1. Indledning Til: Centerledelseskredsen Direktionen Afsnit 5222 Blegdamsvej 9 2100 København Ø Telefon 35 45 55 66 Fax 35 45 65 28 Mail torben.stentoft@rh.regionh.dk Ref.: TS Frigøre mere tid til patienterne Rigshospitalets

Læs mere

Mejerisektoren - ost

Mejerisektoren - ost Working Class Food Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - ost Effektiv og fleksibel: - Håndtering i højhygiejne zoner - Pakning - Mixpakning - Palletering Håndtering i højhygiejne zoner Skånsomt

Læs mere

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed

Stregkoder i klinikken barrierer for brug. Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Stregkoder i klinikken barrierer for brug Hanne Fischer SAFE Sygehusapotekernes og Amgros Forsknings- og udvilingsenhed Barrierer for brug af stregkodesystemer ved dispensering og administration af lægemidler

Læs mere

AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION

AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION Amgros indkøber lægemidler og høreapparater for det offentlige sundhedsvæsen. Vi følger aktivt med i, hvad der rører sig hos sygehusapoteker og øvrige samarbejdspartnere,

Læs mere

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart.

I den forbindelse er målet med Sundhedsplatformen konkretiseret og gjort nemmere kommunikerbart. Dato: 15. maj 2014 Brevid: 2255385 Status for Sundhedsplatformen Baggrund Den 20. december 2013 underskrev Region Sjælland og Region Hovedstaden kontrakt med den amerikanske leverandør Epic om levering

Læs mere

Mejerisektoren - Mælk

Mejerisektoren - Mælk Working Class Food Metal Automatiserer arbejdsprocesser til: Mejerisektoren - Mælk Effektiv og fleksibel: - Pakning - Bila Milk Packer - Palletering Pakning Effektivt Ensartet Fjerner EGA Pakning af mælk

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018

Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Fællesudbud Sjælland Kommissorium for fællesudbud Sjælland 2015-2018 Kommissorium for Fællesudbud Sjælland 2015 18 Fællesudbud Sjælland (FUS) er et velfungerende udbudssamarbejde mellem 16 af de 17 kommuner

Læs mere

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011

Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Offentlig Privat Innovation og fremme af velfærdsteknologiske løsninger FOPS 1. marts 2011 Fælles sterilcentral i Region Hovedstaden Karsten Nielsen, NNE Pharmaplan A/S Indhold NNE Pharmaplan kort intro

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

TOOLS TO TRUST. Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien

TOOLS TO TRUST. Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien TOOLS TO TRUST Værktøjer til sprøjtestøbning i medicoindustrien DEN MINDSTE DETALJE GØR DEN STØRSTE FORSKEL Nøjagtighed kræver indsigt i det, der er vigtigt for vores kunder og deres slutbrugere. Og det

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Amgros året der gik og året der kommer!

Amgros året der gik og året der kommer! Amgros året der gik og året der kommer! u Året der gik u Amgros og sygehusapotekerne u RADS KRIS u Året der kommer Side 1 Kort om Amgros I/S u u u u u u Amgros er ejet af alle regioner og har en politisk

Læs mere

ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2012-2013 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE

ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2012-2013 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2012-2013 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE AMGROS INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16 16 17 19 20 21 22 Forord Kort og godt

Læs mere

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne Dosisdispensering giver medicineringsfejl ved sektorskifte Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten Dosisdispensering er tidskrævende! Dosisdispensering i gør det svært

Læs mere

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation

Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation FORSLAG TIL DRØFTELSE I MED-HOVEDUDVALGET Dato: 5. november 2013 Brevid: 2190067 Oplæg til etablering af ny koncernenhed i Region Sjælland Produktion, Forskning og Innovation Indledning og baggrund I januar

Læs mere

17-04-2012. Dagens hovedbudskaber. Amgros vision og mission. Kort om Amgros I/S. Lægemiddelomsætningen i Amgros (millioner kr.)

17-04-2012. Dagens hovedbudskaber. Amgros vision og mission. Kort om Amgros I/S. Lægemiddelomsætningen i Amgros (millioner kr.) Dagens hovedbudskaber Kvartalsrapporter og RADS monitorering fra AMGROS hvor kommer data fra og bruges de? Vi kan skabe overblikket i data Vi kan sammenligne data på tværs af regioner Vi leverer data og

Læs mere

Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer

Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer Rating af organisatoriske udfordringer i forbindelse med implementering af it-systemer delmængde af implementeringskonceptet fra Region Hovedstaden/ v Therese Lundsgaard Formålet med at rate og beskrive

Læs mere

ProMark workforce management ProJob

ProMark workforce management ProJob ProMark workforce management er løsningen til optimering af virksomhedens produktionsprocesser og -omkostninger gennem oversigter, indsamling af produktionskritiske jobdata, effektiv rapportering og integration

Læs mere

Application Management Service

Application Management Service Application Management Service I dette Whitepaper vil vi beskrive nogle af vores erfaringer med Application Management. De fleste virksomheder har på et tidspunkt lavet, eller fået lavet, en mindre applikation,

Læs mere

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent

Projekt Nervecentre. Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014. Eva Lund, Innovationskonsulent Projekt Nervecentre Test og udvikling af et opgavestyringsprogram på Odense Universitetshospital 2014 Eva Lund, Innovationskonsulent Systemet kort fortalt Nervecentre er et softwaresystem, der kan styre

Læs mere

6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand. Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems

6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand. Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems 6 Juni 2016, ALECTIA KONFERENCE, Hotel Nyborg Strand Lasse Nørgaard, (tidl.syddansk Sundhedsinnovation) Ole Klinkby, Intelligent Systems Hvordan bestemmes effektiviseringsgevinster i komplekse projekter

Læs mere

Bilag 7 Baggrund og scenarier

Bilag 7 Baggrund og scenarier Bilag 7 Baggrund og scenarier 1 Indledning 1.1 Baggrund og vision Det Ny Universitetshospital (DNU) i Aarhus har valgt Lægemidler klar til brug som koncept. Med henblik på at undersøge og sikre konceptets

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

LEDELSESBERETNING 2010 KORT FORTALT

LEDELSESBERETNING 2010 KORT FORTALT BERETTER: LEDELSESBERETNING 2010 KORT FORTALT Amgros er en vigtig aktør i sundhedssektoren. Ikke mindst den pressede økonomiske situation i regionerne har øget behovet for ressourceoptimering og for et

Læs mere

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien Potentialer og barrierer for automatisering i industrien November 2015 Hovedresultater Virksomhederne kan øge produktiviteten med 18 procent, hvis de gennemfører alle de automatiseringer af produktionen,

Læs mere

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen

Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden. Projektleder Gitte Antonisen Centralisering af sterilcentraler i Region Hovedstaden Projektleder Gitte Antonisen Indhold Baggrund for beslutning Forløb og status Faglige bekymringer Udfordringer Muligheder for; innovation, kvalitative

Læs mere

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa

Rowa Automatiseringssystemer. Innovation inden for medicinadministration. Rowa Rowa Automatiseringssystemer Innovation inden for medicinadministration Rowa R innova 68 03 09 14 OUR VISION OUR MISSION VORES VÆRDIER 03 VORES VISION Med hver enkelt teknologisk ti n ønsker vi at bidrage

Læs mere

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af:

IHL Business Case. Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse. Kick off) Støttet af: Støttet af: IHL Business Case Intelligent og fuldautomatisk transport- og lagerløsning til fremtidens sygehuse Kick off) April 2015, Annika Lindberg (Syddansk Sundhedsinnovation), Ole Klinkby (Intelligent

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Boksord. Fra patent til patient. Forskning og udvikling. Patentering. Præklinisk udvikling. Formulering. Produktion

Boksord. Fra patent til patient. Forskning og udvikling. Patentering. Præklinisk udvikling. Formulering. Produktion Boksord fra patent til patient Fra patent til patient Forskning og udvikling Patentering Præklinisk udvikling Formulering Produktion Klinisk udvikling fase 1, 2, 3 og 4 Registrering Pharmacovigilance Kvalitetssikring

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU.

Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital. Beskrivelse af Interim Ledelsernes opgaver i DNU. Hospitalsledelserne Århus Universitetshospital - Århus Sygehus - Skejby - Psykiatrisk Hospital Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 8850 projektafd@dnu.rm.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri

Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1 Projektbeskrivelse: Fælles konkrete projekter om sygehusbyggeri 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Projektets titel Test og udvikling af metode til One-stop Dispensing (OSD) i Danmark Dato +

Læs mere

årsmagasin Amgros Regionernes lægemiddelorganisation mere kvalitet for pengene

årsmagasin Amgros Regionernes lægemiddelorganisation mere kvalitet for pengene årsmagasin Amgros Regionernes lægemiddelorganisation mere kvalitet for pengene Status og perspektiver 2011-2012 Amgros Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 16 19 20 21 22 22 Forord Kort og godt

Læs mere

ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2013-2014 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE

ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2013-2014 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE ÅRSMAGASIN STATUS OG PERSPEKTIVER 2013-2014 AMGROS REGIONERNES LÆGEMIDDELORGANISATION MERE KVALITET FOR PENGENE AMGROS INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 16 16 17 19 20 21 22 Forord Kort og godt

Læs mere

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser

FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser FIF: Digitalisering af indkøbs- og udbudsprocesser Indkøbsprocesser i kommunerne: Digitalisering af indkøb via e-handel har været et ønske i kommunerne igennem en årrække. Faktum er at antallet af elektroniske

Læs mere

Brugerinddragelse er helt fundamentalt

Brugerinddragelse er helt fundamentalt Brugerinddragelse er helt fundamentalt Den 24. marts 2014, Inspirationskonference om offentlig fornyelse Gitte Fangel, Programdirektør, Sundhedsplatformen Kort om Sundhedsplatformen 2 Sundhedsplatformen

Læs mere

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen

Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Den 4. april 2013 Ref.: KRL J.nr. 1303-0002 Høring over rapport fra udvalget om evalueringen af kommunalreformen Indledningsvist vil

Læs mere

BYG BRO MELLEM SILOERNE

BYG BRO MELLEM SILOERNE Bo Vestergaard BYG BRO MELLEM SILOERNE Ledelsesprocesser, der skaber sammenhængende borger- og patientforløb* Forskningsbaseret og praktisk tilgang med høj succesrate Byg bro mellem siloerne Ledelsesprocesser,

Læs mere

Hvad er capex-investeringer?

Hvad er capex-investeringer? 1 2 Hvad er capex-investeringer? Normalt store investeringsprojekter Nogle gange kan capex-investeringerne være tilbagevendende vær opmærksom på at opnå det fulde potentiale Capex-investeringer er ikke

Læs mere

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013

Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab. IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Inddragelse af brugerne i udvikling af IHL v/ Copenhagen Living Lab IHL Workshop 3 // 26. November 2013 Indhold 1. Sundheds- og serviceproduktion i relation til IHL Nye services for brugerne, der understøtter

Læs mere

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune

Bilag 1 b. Organisatoriske aspekter, kommune Organisatoriske aspekter, region refid 36, side 7: Den helt overordnede og langsigtede vision er en sammenhængende indsats på tværs af eksisterende sektorer. refid 36, side 10: Det er en ledelsesmæssig

Læs mere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere

Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger. FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Facilities Management 2012 Survey: Aktiviteter og forventninger FM forbedre organisationens bundlinje yderligere Mere værdiskabelse med right-sourcing Aktiviteterne stiger. Omkostningerne følger ikke med

Læs mere

Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering?

Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering? En patienthistorie Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering? Selv om maskinel dosisdispensering har været anvendt i 10 år, er der stadig begrænset viden om hvordan ordningen påvirker patientsikkerheden.

Læs mere

Anvendelse af real-time klinisk information til Ledelsesinformation

Anvendelse af real-time klinisk information til Ledelsesinformation O K T O B E R 2 0 1 0 E L E K T R O N I S K P A T I E N T J O U R N A L Anvendelse af real-time klinisk information til Ledelsesinformation Anders Goul Nielsen, Vice President, Healthcare Systematic Niels

Læs mere

Sundhedsplatformen og nybyggerier. Netværk for sygehusbyggerier Programdirektør Gitte Fangel

Sundhedsplatformen og nybyggerier. Netværk for sygehusbyggerier Programdirektør Gitte Fangel Sundhedsplatformen og nybyggerier Netværk for sygehusbyggerier Programdirektør Gitte Fangel 27.08.2014 2 To regioner en platform 20 hospitaler & sygehuse 44.000 brugere 2,5 million indbyggere Sundhedsplatformen

Læs mere

fremtidens effektive hospital lagerautomater

fremtidens effektive hospital lagerautomater fremtidens effektive hospital lagerautomater Kommunikation, 21. juni 2011 sygehusene hvem er vi? sygehus lillebælt ét af fire sygehuse i region syddanmark 2 sygehus lillebælt i tal Årlig omsætning, ca.

Læs mere

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser

Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Arbejdsformer i datalogiske forundersøgelser Keld Bødker, Finn Kensing og Jesper Simonsen, RUC/datalogi Projektet foregår i et samarbejde mellem Danmarks Radio, H:S Informatik, WMdata Consulting A/S og

Læs mere

Sygehus Lillebælt. SAS Forum Oslo 17. september. v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen

Sygehus Lillebælt. SAS Forum Oslo 17. september. v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen Sygehus Lillebælt SAS Forum Oslo 17. september v/ CIO Kenneth Seerup Jørgensen Kenneth Seerup Jørgensen 2010 - Chef for Facility og IKT-strategisk Afdeling, Sygehus Lillebælt 2008-10 Administrationschef,

Læs mere

Borgeradgang til E-Journal i Region Hovedstaden Projektleder Mikael Zebbelin Poulsen, Region Hovedstaden

Borgeradgang til E-Journal i Region Hovedstaden Projektleder Mikael Zebbelin Poulsen, Region Hovedstaden Borgeradgang til E-Journal i Region Hovedstaden Projektleder Mikael Zebbelin Poulsen, Region Hovedstaden 1 e-sundhedsobservatoriet 21.-22. oktober 2009 Kort historik og status på borgeradgang g g i e-journal

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

Erfaringer fra evaluering af EPM på Rigshospitalet

Erfaringer fra evaluering af EPM på Rigshospitalet Erfaringer fra evaluering af EPM på Rigshospitalet Præsentation på Årsmødet i DSMI 29.3.2007 Sygeplejerske HD Marianne From, RHIT Datalog Peder Grotkjær, RHIT Formål med evalueringen At give de enkelte

Læs mere

Erfaringer fra MDM projekt hos Region Syd. Ivan Bergendorff 13. marts 2013 ibe@dubex.dk

Erfaringer fra MDM projekt hos Region Syd. Ivan Bergendorff 13. marts 2013 ibe@dubex.dk Erfaringer fra MDM projekt hos Region Syd Ivan Bergendorff 13. marts 2013 ibe@dubex.dk Agenda: Region Syd En strategisk beslutning Forventede gevinster? Udvælgelses processen Region Syd mobillity Projektet,

Læs mere

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK SERVICELOGISTIK MED ASCOM JOB AGENT ASCOM JOB AGENT VEJEN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK UNDGÅ FLASKEHALSE OG ØG EFFEKTIVITETEN MED 25% Servicelogistikken på et hospital er bindeleddet mellem de forskellige

Læs mere

Paneldebat NETØK seminar om Sundhed, Sygdom og Økonomi d. 4. marts 2016

Paneldebat NETØK seminar om Sundhed, Sygdom og Økonomi d. 4. marts 2016 Opgang Blok A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 59 17 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation

Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Diabetiske fodsår - en medicinsk teknologivurdering Organisation Organisation - MTV spørgsmål Hvordan er diagnostik og behandling af diabetiske fodsår organiseret i Danmark? Hvilke barrierer og muligheder

Læs mere

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE

PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE PRINCIPPER FOR PROJEKTLEDELSE IT PROJEKTLEDELSE 14. marts 2014 Princip 1: Fortsat forretningsbegrundelse Ingen projekter gennemføres, med mindre der foreligger en godkendt Business Case! Styregruppeformanden

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

»10 bud på effektivitetsforbedringer. Michael Jensen Forretningsdirektør, Hospitaler

»10 bud på effektivitetsforbedringer. Michael Jensen Forretningsdirektør, Hospitaler »10 bud på effektivitetsforbedringer Michael Jensen Forretningsdirektør, Hospitaler »Hvordan får vi produktive og effektive hospitaler? Medicin 15% Lønninger 57% Varekøb mv 10% Serviceenheder 18% Kilde:

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg. Uri Andersen 12. november 2014

Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg. Uri Andersen 12. november 2014 Guidesite www.medicoapp.dk Bio Med Community, Aalborg Uri Andersen 12. november 2014 Guidesite lancering Agenda Baggrund Vision Målgruppe www.medicoapp.dk Indhold Muligheder Community Flere spørgsmål og

Læs mere

Effektivisering af ejendomsdrift

Effektivisering af ejendomsdrift Effektivisering af ejendomsdrift v/ Christian Fredberg, direktør, F-Advise og Søren Skibsted, partner, Kromann Reumert - besparelser gennem strategisk tilgang til ejendomsdriften Indhold Ejendomsdriften

Læs mere

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut)

VTV Velfærds Teknologi Vurdering. (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) VTV Velfærds Teknologi Vurdering (VTV-modellen er modificeret med afsæt i oplæg fra Teknologisk Institut) Formål med VTV At sikre en systematisk og kvalificeret vurdering af teknologiers virkning, omkostninger,

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

Sygehusrecepter. Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket

Sygehusrecepter. Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket Sygehusrecepter Fra udstedelse af en recept på sygehus til modtagelse af recepten på apoteket Marts 2012 INDHOLD Indledning 3 Baggrund 3 Sygehusrecepter - korrektioner foretaget på apotek 4 Fra ordination

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre

Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Resume af business case for robotstøvsugere på plejecentre Oktober 2011 Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur

Automation Projektledelse Networking GAPP. GAPP projektmodel Struktur GAPP GAPP projektmodel Struktur Gennemgang af GAPP projektmodel struktur Formål og mål med GAPP projektmodel Struktur af dokumenter Referencemodel og tilhørende matrice Baggrund Produktion Automation Myndigheds-

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T F Æ L L E S M E D I C I N KO RT 1. Ledelsesresumé I den fælleskommunale digitaliseringsplan indgår projekt vedr. Fælles Medicinkort (FMK), projekt 4.2. Det fælles

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret april 2016 1. GCP-enhedens baggrund GCP står

Læs mere

Få succes med outsourcing af løn og HR

Få succes med outsourcing af løn og HR Få succes med outsourcing af løn og HR Whitepaper 1.0 Indledning Dette whitepaper giver dig grundlaget for at træffe den rigtige beslutning om, hvilke muligheder og fordele din virksomhed kan opnå ved

Læs mere

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat

Lean i den offentlige sektor. Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Lean i den offentlige sektor Anvendelse af Lean Management i kommuner, regioner og stat Marts 2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014

Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest Januar 2014 Hospitalsenheden Vest Holstebro Staben Kvalitet og Udvikling Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 7843 8700 kvalitetogudvikling@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Rapport Internt survey Hospitalsenheden Vest

Læs mere

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport

Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Temadag om velfærdsteknologi Afslutningsrapport Velfærdsteknologi Vejen kommune drømme og forventninger! Den 13.11 afholdt Vejen Kommune temadag omkring velfærdsteknologi. Dagens overskrift lød: Drømme

Læs mere

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)

Bilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Analyse af Automationspotentiale

Analyse af Automationspotentiale Analyse af Automationspotentiale Hos produktionsvirksomheder i Region Syddanmark Executive Summary Udarbejdet for vækstforum Region Syddanmark Af Blue Ocean Robotics 2013 Passionate Robotics Business Entrepreneurs

Læs mere

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik

Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Regionernes pejlemærker for sygehuslogistik Transportteknologier Ole Teglgaard, chefkonsulent, DNV-Gødstrup Formand for Pejlemærke om transportteknologier Anbefaling om IHL Pejlemærke-rapport, s. 22: IHL-projektet

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

Videokonsultation i psykiatrien

Videokonsultation i psykiatrien Videokonsultation i psykiatrien Projektleder Trine Helverskov Teamleder Marie Paldam Folker Telepsykiatrisk Center, Psykiatrien i Region Syddanmark Nye Trends i Samarbejde og Organisering 28. januar 2016

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK

5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK 5 TRIN TIL EFFEKTIV SERVICELOGISTIK FÅ SERVICELOGISTIK, DER UNDER- STØTTER DEN FAGLIGE STRUKTUR Hospitalets servicelogistik er ofte et område, der rummer stort potentiale for forbedringer. Det handler

Læs mere

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03

Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning. Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Definition af konceptet for Strategisk Energiplanlægning Esther Martin Dam Roth, Wied, Erik Alsema, Gate 21 W/E Consultants Masterclass 1, The Netherlands Masterclass 1.2; 2014/06/03 Indhold af Session

Læs mere