Minimalboliger på Trøjborg et forsøgsprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Minimalboliger på Trøjborg et forsøgsprojekt"

Transkript

1 Minimalboliger på Trøjborg et forsøgsprojekt Maj 2005

2 publikation.pdf :37:58 Titel Udgiver Udgivelsesår Udgave & oplag C Sats Minimalboliger på Trøjborg et forsøgsprojekt Socialministeriet 2005 Lovekspeditionen Holmens Kanal København K Tlf Telefontid: man-fre kl & udgave, 1. oplag, 500 eks. ISBN Sat med Meta Bold Roman, Meta Bold Caps, Meta Book Roman og Meta Book Italic M Y CM Grafisk tilrettelæggelse Due Design AS Tryk & bogbind Buchs Grafiske A/S, Randers MY CY CMY Pris Gratis, kan bestilles hos udgiver K Rapporten er udarbejdet af Byfornyelse Danmark i samarbejde med Århus Kommunes byfornyelsesafdeling. Kortdata Århus Kommune. Kontaktpersoner: Arkitekt m.a.a. Tina Axelsen, Byfornyelse Danmark, Tlf , Arkitekt m.a.a. Gert C. Skaarup, Århus Kommune, Tlf ,

3 Indhold Baggrund Analyserapport Helhedsorienteret byfornyelse på Trøjborg Formål med forsøget Samlet konklusion Undersøgelsesområde Valg af metode Skitseforslag Ejerkontakt Kan projekterne realiseres? Anbefaling til det videre arbejde Minimalboliger på Trøjborg Den store karré med Tømmergården Ove Gjeddes Gade Tordenskjoldsgade Steen Billes Gade/Peder Skrams Gade Metodebeskrivelse Registrering Analyse af placeringsmuligheder Kontakt til ejere Aftale med arkitekter Ejermøder Skitseforslag Bilag

4 Baggrund Analyserapport Århus Kommune og Byfornyelse Danmark indledte i 1999 et samarbejde om byfornyelse på Trøjborg, der er ét af de tre store arbejder- og brokvarterer, der blev udbygget i begyndelsen af 1900-tallet omkring bykernen i Århus. Samarbejdet resulterede i første omgang med en analyserapport om kvarteret. Heri fremgår det, at kvarterets bebyggelse er karakteriseret af en karrébebyggelse i 3-4 etager. Ca. 75% af samtlige boliger er 2 og 3 rums boliger på mindre end 80 m 2. Der er kun i begrænset omfang gennemført boligforbedring i kvarteret og ca. 30% af samtlige boliger har ikke eget toilet, mens ca. 50% af samtlige boliger er uden eget bad. Hovedparten af kvarterets beboere er unge enlige og par uden børn. Andelen af beboere i aldersgruppen år er på Trøjborg ca. 60% mod 32% i kommunen som helhed. Helhedsorienteret byfornyelse På baggrund af analyserapportens resultater har Århus Kommune ansøgt og i 2000 fået tildelt reservation af ramme til helhedsorienteret byfornyelse på 10 mill. kr. give mulighed for bosætning af børnefamilier kan det overvejes at foretage lejlighedssammenlægninger, således at der kan tilvejebringes flere familieegnede boliger. Imidlertid betyder manglen på boliger for studerende, at det skønnes at være vanskeligt at frigøre eksisterende boliger med henblik på sammenlægning. Alternativt kan det overvejes at tilvejebringe flere familieboliger ved infillbyggeri i kvarteret. Den forholdsvis tætte struktur i kvarteret betyder dog, at der kun ganske få eller ingen steder vil være tilstrækkelig plads til at etablere boliger af en passende størrelse. I stedet kan der peges på muligheden for at tilvejebringe en række nye, mindre boliger. Dette vil give mulighed for at frigøre små boliger i den eksisterende boligmasse og derved af denne vej opnå mulighed for at sammenlægge lejligheder til familieegnede boliger. Det vurderes, at der i den eksisterende struktur vil være mulighed for at indpasse infillbyggeri i et vist omfang, så længe der er tale om små boliger med et begrænset arealforbrug. Som led i den helhedsorienterede byfornyelse, der skal gennemføres i løbet af 5 år, vil det være relevant at forsøge at opnå en større bredde i beboersammensætningen. For at Gavl på Tømmergården, Edouard Suensons Gade. 4

5 Formål med forsøget I efteråret 1999 udskrev den daværende by- og boligminister og kulturminister i samarbejde med Arkitektskolen i Aarhus og Kunstakademiets Arkitektskole en prisopgave for skolernes studerende med titlen Minimalboligen den højteknologiske bybolig. Prisopgaven blev vundet af studerende og ansatte ved Arkitektskolen i Aarhus med projektet Minimalboligen på byens gavle. Dette projekt har blandt andet givet inspiration til nærværende forsøgsprojekt. Formålet med dette forsøgsprojekt er at undersøge og påvise konkrete muligheder for etablering af minimalboliger i form af infill- og gavlbyggeri i forbindelse med den igangværende helhedsorienterede byfornyelse på Trøjborg. Resultatet vil indgå i den samlede plan for kvarteret, mens selve opførelsen af boligerne forventes finansieret som nybyggeri, f.eks. som almene ungdoms- og/eller ældreboliger, som privat udlejningsbyggeri eller eventuelt som støttede eller ustøttede andelsboliger. Det er hensigten, at projektet skal resultere i, at der udarbejdes en række forskellige løsningsmuligheder på skitseniveau, der kan forelægges ejerne af de respektive ejendomme. Ejerne har ikke fra forsøgets start været orienteret om projektet. Der er først taget kontakt til ejerne, da forsøgsejendomme er udpeget. Det har vist sig nødvendigt at revidere den oprindelige målsætning om, at projektet skulle resultere i, at der kunne indgås konkrete aftaler med ejerne om opførelse af minimalboliger. Mulighed for infillbyggeri i Tordenskjoldsgade 5

6 Samlet konklusion Undersøgelsesområde At vælge Trøjborg som undersøgelsesområde har været oplagt og optimalt af flere grunde. Som nævnt er området genstand for en helhedsorienteret byfornyelse og den forholdsvis ensidige sammensætning af boligstørrelser og deraf følgende ensidige beboersammensætning gør kvarteret oplagt som undersøgelsesområde. Endvidere er der tale om et kvarter, der næsten er 100% udbygget, men som til gengæld har en lang række muligheder for placering af minimalboliger på gavle og som infill eller påbygning af lave ejendomme. Valg af metode Registreringsmetoden er helt traditionel og består af en ude-i-marken registrering understøttet af en fotoregistrering. Ligesom den efterfølgende kortlægning af potentielle placeringsmuligheder er den enkel at gennemføre og giver samtidig et hurtigt overblik. For hver af de udvalgte placeringsmuligheder udarbejdes der et stamkort. Stamkortet består af en række data (se side 5) og disse data er alle tilgængelige og kan ukompliceret trækkes med hjælp fra den kommunale samarbejdspartner og via internettet. Skitseforslag Udarbejdelse af skitseforslag, der viser forskellige løsningsmodeller har været af stor betydning for projektet og vil også i en senere dialog med ejerne være et godt redskab. Det er tydeligt, at begrebet minimalbolig kan virke abstrakt for mange. Ved at have skitserne får man langt hurtigere givet lægmand et indtryk af projektideen, end hvis man verbalt skulle skabe de samme billeder hos folk. Mulighed for infill i Willemoesgade I forsøgsprojektet har det endvidere været muligt i kraft af de udvalgte ejendomme at skitsere på forskellige løsningsmuligheder. Der er således vist, hvorledes påbygninger af gavle kan se ud og hvordan en infill-løsning kan indpasses i den eksisterende facaderække. Ejerkontakt Der er i projektet taget kontakt til fem ejere. Tre ejere har givet positiv tilbagemelding, én har kategorisk sagt nej og én har ikke meldt tilbage efter indledende drøftelse med dennes administrator. Som nævnt tidligere har tre ejere vist interesse i projektet og ønsker også at få præsenteret de udarbejdede skitser med henblik på et eventuelt gennemførelsesprojekt. I ansøgningen om midler til forsøgsprojektet er det forudsat, at der i projektet skal være en dialog med ejerne omkring en aftale om opførelse af et minimalboligprojekt. Det har ikke været muligt at opfylde den del af målsætningen. Det skyldes primært, at tidsplanen for projektet er rykket på grund af tid til afklaring om myndighedsmæssige muligheder og begrænsninger i forhold til opførelse af minimalboliger på de udpegede lokaliteter. 6

7 Endvidere har én ejer gennem sin administrator ønsket at forelægge projektidéen på ejerforeningens generalforsamling i eftersommeren Der er efterfølgende ikke meldt tilbage fra administratoren og ejendommen er ikke medtaget i forsøgsprojektet. Kan projekterne realiseres? Det har, som nævnt ovenfor, ikke været muligt at opfylde målsætningen om aftaler omkring projektgennemførelse i dette forsøg. Det vurderes dog på baggrund af de indledende drøftelser med ejerne, at der er fokus på den økonomiske side i projektet kan det overhovedet lade sig gøre at få økonomien til at hænge sammen for bygherren? I den kommende fase, hvor skitseforslagene præsenteres for ejerne, er det vigtigt at have undersøgt de økonomiske konsekvenser ved forskellige finansieringsmodeller almene ungdoms- og/eller ældreboliger, privat udlejningsbyggeri og støttede/ustøttede andelsboliger. Det vurderes, at såfremt økonomien er på plads vil der være interesse blandt de pågældende ejere til at gennemføre minimalboligprojekterne. Der vil sandsynligvis også være stor signalværdi i projekterne, så en yderligere interesse i kvarteret og Århus midtby betragtes som en realistisk mulighed. Anbefaling til det videre arbejde De udarbejdede skitseforslag for de tre udvalgte ejendomme præsenteres snarest for ejerne. Det er aftalt med arkitekterne Erik Willesen og Anette Brunsvig Sørensen, at de deltager i de kommende ejermøder og præsenterer deres skitser. På baggrund af ejermøderne vurderes det, hvorvidt der skal arbejdes videre med projekterne mod en gennemførelse, hvilket forudsætter en afklaring af økonomien. Det kan overvejes at præsentere minimalboligkonceptet for en bredere gruppe interessenter. Det kan eventuelt være i form af et fakta-ark, der kort fortæller om projektets idé og formål og hvor der vises illustrationer fra dette forsøgsprojekt. Udgivelse af et fakta-ark vil dog betinge, at de økonomiske konsekvenser er undersøgt. En mulighed for at afprøve minimalboligforsøget kan muligvis hentes i den nyeste lovgivning vedr. støttede private ungdomsboliger. Der er nemlig på Finansloven afsat én milliard kroner til tilskud til etablering af private ungdomsboliger i perioden Tilskuddet er målrettet til de geografiske områder, hvor behovet for ungdomsboliger er størst, dvs. områder med en stor koncentration af større videregående uddannelser hvilket må siges at passe på Trøjborg. De støttede ungdomsboliger kan opføres af alle former for bygherrer, i det omfang anden lovgivning ikke forhindrer det. Det betyder bl.a., at almene boligorganisationer ikke kan opføre private ungdomsboliger. Gavle på ejendommene Tordenskjoldsgade og 32

8 Minimalboliger på Trøjborg Bolig- og bysaneringer har ofte efterladt byen fuld af funktionsløse huller, amputerede gavle og urytmiske facadeforløb. Boligen på gavlen slår bro og plomberer bydelens hule tænder. Projektet foreslår en fortætning af den eksisterende by ved at bygge på byens gavle. De gamle gavle har noget helt særegent over sig. Den påtænkte udvikling, som gavlen var klar til at tage imod, gik i stå eller blev anderledes. Og gavlen står der stadig, som en potentiel byggegrund, der aldrig blev udnyttet. Byerne er fyldt med dem i alle skalatrin og alle aldre. Gavlen har en egen, mange gange upåagtet poesi. Der er ikke et fast mønster for, hvor den findes i byen. Men går man på opdagelse i byens collage af tid, rum og sted, ser man den overalt og åbner øjnene for det upåagtede. Det tilfældige. Uplanlagte. De ikke opdagede sider af byen og ikke mindst for herlighedsværdien i at hæve sig op og hæfte sig på steder, som er unikke og som giver et nyt perspektiv på byens rum og potentialer. Netop sådanne steder er egnede for indpasning af minimalboliger, hvor det både i byindpasning og i boligudformning gælder at finde stederne og rummene, der sitrer. Minimalboligerne hæfter sig på steder med et åbent potentiale, i et antal, afpasset efter situationen. På den måde kommer de til at indgå i en eksisterende sammenhæng og bruger denne som sit opland og i videre forstand hele byen med dens kollektive faciliteter. I den lille skala kan projektet være udgangspunkt for forskellige grader og typer af sanering i den tilstødende ejendom, praktisk som æstetisk. Det kunne være efterisolering og facaderenovering, energimæssig og informationsteknologisk optimering, udbedring af tilgængelighedsbehov, bl.a. med henblik på bevægelseshæmmede via fælles brug af elevator. Projektet foreslår en bolig, som på samme tid arbejder med minimering og maksimering. Minimering af areal, maksimering af rumlige kvaliteter, brugbarhed og fleksibilitet. Byggeteknikken på de snævre byggepladser afpasses derefter, med punktfundamenter, flest muligt industrielt forarbejdede produkter for enkel og hurtig montering, samt enkle tekniske og energimæssige føringer og forsyninger. Oversigtskort udsnit af Trøjborg mål 1 :

9 9

10 Den store karré med Tømmergården Denne store karré ligger med stikvejene ind mod Tømmergården. Boligbebyggelsen blev opført i karréens indre efter nedrivningen af den daværende store tømmergård. Stikvejene Ove Geddes Gade, Gyldenløvesgade, Edouard Suensons Gade og ved Tordenskjoldsgade er brat afskårne og vidner om en plan, som måske aldrig er blevet gennemført. Det har efterladt høje, store og markante, men tomme gavle ind mod karréens indre. I virkeligheden attraktive flader til at tage imod bebyggelse ind mod grønne friarealer, tilknyttet det eksisterende gadenet, men alligevel hævende sig over det, op mod lyset og udsigten, kulminerende med tagterrasser. Projektet her illustrerer mulighederne på to forskellige gavle i denne karré. Den eksisterende gavl Ove Gjeddes Gade 6 Det ene projekt hævet på søjler med adgang under huset, det andet over en eksisterende lav udbygning på gavlen. En af mulighederne ved gavlboligerne er at benytte de nye trappe-/elevatorfaciliteter også som adgangsvej til eventuelle nye boliger, der indrettes i uudnyttede tagetager i gavlhuset, ligesom der herved åbnes for fælles udnyttelse af tagterrasse. 10

11 Gavlene på Tordenskjoldsgade 30 og 32 11

12 Ove Gjeddes Gade Gavlen ved Ove Gjeddes Gade er disponeret med hævet underetage med adgang, trappe og opbevaring, 4 boligetager og tagterrasse. I forslaget er illustreret et eksempel på en udnyttelse med 2 stk. 2 etagers lejligheder med vægt på et åbent rumligt forløb. Boligens størrelse er 87 m 2 netto, 97 m 2 brutto inkl. trappe. Et alternativ kan være 2 stk. ét etagers boliger á 50 m 2 netto/60 m 2 brutto + 1 lejlighed i 2 etager øverst. I disse kombinationer kræves ikke elevator. Hvis elevator etableres, som vist på diagrammatisk skitse, kan bygningen indrettes med 4 stk. ét etagers lejligheder + underetage og fælles tagterrasse. Den nye bygning på gavlen er udformet under hensyntagen til den eksisterende bygnings højde og fremtoning. Eksisterende højder på gesimse, valme og kviste er indarbejdet og respekteret. Et gennemgående vertikalt vinduesbånd ind mod den eksisterende bygningsfacade danner på en gang adskillelse og sammenbygning mellem det eksisterende og den nye tilføjelse. Gavlbygningen er udformet som et nyt hus i en nutidig arkitektur med respekt for det eksisterende. Bygningen er formet over en søjle- og dækstruktur i beton med udkragninger mod det eksisterende hus, som dermed friholdes konstruktivt, samt en udkragning ud mod karréen, hvor boligernes interne trappe er placeret i det åbne dobbelthøje rum. Facaderne er gennemgående glaspartier fra gulv til loft, samt lette vægpartier med udvendig bølgebeklædning af metal. Den viste bolig i 2 etager er disponeret med entré, køkken, spise og opholdsrum på den nederste etage. Den åbne trappe er placeret langs facaden i det smalle høje, åbne gennemgående rum og leder op til sove- og arbejdsrum, garderobe og baderum. Boligen er velbelyst og rummelig og med muligheder for alsidig indretning. Når boligens glasdøre åbnes, fungerer det sammenhængende rum næsten som altan, idet der i boligens udformning er lagt vægt på et arkitektonisk rumligt forløb og sammenhæng. Boligen får lys fra 3 verdenshjørner og har tilsvarende alsidig udsigt, mod gaden, gården og karréens store parkagtige friarealer. De ét etagers minimalboliger er indrettet med et stort, generelt anvendeligt boligrum, som kan opdeles i flere rum, med tilhørende køkken og bad. Disse er i projektet illustreret med og uden indpasning af elevator. Boligerne vil være egnede for mennesker, der holder af at bo i byen (og hvor byens landskab erstatter naturgrundens landskab). De små minimalboliger er måske mest for unge, de store rummelige måske for mere velbjergede og fordrende. Eller omvendt måske de små boliger for dem, der har flere steder at bo eller som kun ønsker det mest nødvendige. Boligerne, der har elevator, vil også være tilgængelige og egnede for handicappede. Disse udvendige ophængte facadevægge er velegnede til montering med solceller, fortrinsvis på de sydvendte facader. 12

13 Forslag til infill på gavlen til Ove Gjeddes Gade 6 13

14 tagterasse Infill-facade ud mod Ove Gjeddes Gade Facade mod Tømmergården Facade mod Ove Gjeddes gade A C ind eksisterende bygning B B A C fortov Indgangsplan, mål 1 : etages boligplaner med og uden elevator 14

15 Tagterasse Snit A - A, mål 1 : 200 Snit B - B, mål 1 : 200 Snit C - C, mål 1 : 200 Toilet/Bad Køkken Spise Entré Arbejde Skabsrum Op Op Ophold Sove Planer af 2-etagers bolig, mål 1 :

16 Tordenskjoldsgade Alle boligerne vil have udsigt over karréens grønne indre, over Risskov, jo højere, jo videre udsigt. Hele bygningen og ikke kun tagterrassen kan opfattes som en stor balkon. Den lave apotekertilbygning vil arkitektonisk være basen for det nye hus i formidlingen mellem det eksisterende gamle hus, det tilbyggede og det nybyggede. Herfra sker adgangen med ny trappe og elevator. Og den nye bygnings bærende konstruktioner og installationer føres ned her. Den heraf afledte ombygning skal koordineres med apotekets ønske om ombygning grundet ændrede arbejdsgange. Taget på den lave bygning, hvor dækket er af beton, indrettes til terrasse for den nederste bolig. Boligerne kan forvandle de tomme, bare og ubebyggede gavle til et sted at bo, til et sted i byen. Det var lige, hvad der manglede på det sted. Bygningen på den ene af de to høje gavle ved stikvejen ind i karréen fra Tordenskjoldsgade, hæver sig over den lave tilbygning til apoteket i underetagen på hjørnehuset. Bygningen afsluttes øverst med den fælles tagterrasse, hvorfra der vil være en enestående udsigt ud over Århusbugten. Den nye trappe og elevator vil kunne betjene nye boliger indrettet i det eksisterende hus uudnyttede øverste tagetage, boliger som vil have en enestående beliggenhed, ligesom adgang til den fælles tagterrasse. I forslaget er vist en udnyttelse med 2 stk. 2 etagers boliger samt 1 stk. ét etagers. Andre kombinationer er mulige spændende fra 3 til 5 nye boliger, samt nyindrettede i eks. tagetage. Boligtyperne her og i forslaget fra Ove Gjeddes Gade er variationer over samme tema, vist i forskellige situationer, men i den overordnede, ens lokalitet, som karréen udgør. De nye huse vil lyse op og indgå i en arkitektonisk dialog med omgivelserne og med hinanden. Tilknyttet hver deres gavle ved overgangene fra gade til gård, åbne mod omverdenen, men med et indre liv, som kan afskærmes. Boligen kan vende det indre ud. Og omvendt. 16

17 Infill-forslag ind mod Tømmergården på gavlen til Tordenskjoldsgade 30 Sammenkoblingen mellem det nye og det eksisterende, mål 1 :

18 arbejde sove tagterasse spise Snit af 2-etagers bolig, mål 1 : 100 køkken op spise ophold op toilet/bad elevator arbejde sove Sammenkoblingen mellem det nye og det eksisterende, mål 1 : 100 Planer af 2-etagers bolig, mål 1 :

19 19

20 Steen Billes Gade/Peder Skrams Gade To gavle står og snakker sammen mod hinanden hen over et garageanlægs tag med tørrestativer fra en svunden tid. Den lille gavl uden vinduer, den høje gavl med vinduer i et broget mønster med en form for udkig og lys. Forslaget ønsker at omdanne det gamle tøjtørringsareal på garagernes tag til en attraktiv tagterrasse hævet op i luften og lyset, til et fælles udeopholdsareal for de eksisterende lejligheder og de nye lejligheder, der bygges over garagerne. Så samtalen nu bliver med hinanden, og ikke mod. Garagerne bibeholdes, omdannes til fællesformål for boligerne eller udlejes til mindre erhvervsforhold. Et lysbånd indlægges i taget i forsætningen mellem den eksisterende bygning og den nye, så der sikres en attraktiv belysning. Garageportene bibeholdes eller erstattes af vindues- og dørpartier alt efter behov. De to nye boliger er på hver 50 m 2 netto areal. De er dannet omkring et stort generelt anvendeligt og gennemlyst rum, som knytter gade- og gårdmiljø sammen, med mulighed for afskærmning i form af regulerbare skoddepartier. Det store rum kan evt. opdeles, hvis der ønskes særskilt sove- eller arbejdsniche. Entre, bad og køkken betjener det store rum. De nye boliger og trappen opbygges omkring et stålskelet, hvis placering tager udgangspunkt i det underliggende garageanlæg og giver mulighed for en fleksibel boligindretning. Arkitektonisk bibeholdes anlægget som base for de nye tilføjelser, og i overført forstand som fortællingen om byens videreudvikling, som sammenstillingen af nyt og gammelt, som byens fortsatte collage i tid og rum. Den høje gavls udsigts- og lysforhold forbedres ved etableringen af altanpartier ud for køkkenerne, franske altaner og med vinduer til forbedrede badefaciliteter, ved nedlægning af bagtrappe. Der etableres en fælles trappe fra gård til tagterrasse for de nye og de eksisterende boliger, som optager niveauforskellen mellem de nye og de eksisterende boligers gulvniveau. Boligerne i den høje gavl med de nye altandøre vil få udkig til det nye fællesmiljø omkring trappen, altanerne, tagterrassen, gennemgangen fra gaden til gården og skråt ud til gaden. 20

21 Infill-facaden mod Peder Skrams Gade tagterasse gade garage gård Snit i nye boliger over eksisterende garager, mål 1 : 200 Snit i gennemgang med trappe, mål 1 :

22 tagterasse ny bygning over eksisterende garager hjørnehus mod Peder Skrams gade Facade mod Peder Skrams Gade, mål 1 : 200 eksisterende nabohus ny bruse- og vaskeplads i nedlagt bagtrappe ophold køkken bad altan køkken entré fransk altan 1-etagers boligplaner, mål 1 : 200 garager op Parterreplan med garager, mål 1 :

23 Metodebeskrivelse Forsøgsprojektet er bygget op omkring en grundig registrering af potentielle placeringsmuligheder på Trøjborg. Registreringen er foretaget af en medarbejder fra byfornyelsesafdelingen og en medarbejder fra Byfornyelse Danmark. Derefter er mulighederne analyseret også i et samarbejde mellem byfornyelsesafdelingen og Byfornyelse Danmark. Der har været nedsat en følgegruppe, der har bestået af følgende deltagere: Direktør Peter Lautrup, Lautrup Ejendomsadministration Arkitekt m.a.a Anette Brunsvig Sørensen, Arkitektskolen i Aarhus (stedfortræder arkitekt m.a.a. Erik Willesen) Direktør Bent Hougaard, Arbejdernes Andels Boligforening Afdelingsarkitekt Preben Nørgaard Christensen, Århus Kommune Arkitekt m.a.a. Gert C. Skaarup, Århus Kommune Arkitekt m.a.a. Kathrine Sorber, Erhvervs- og Boligstyrelsen Regionschef Morten Strunge, Byfornyelse Danmark Arkitekt m.a.a. Tina Axelsen, Byfornyelse Danmark Infill-forslaget set fra hjørnet Peder Skrams Gade/Steen Billes Gade Udvalgte ejere er afslutningsvis blevet kontaktet og der er udarbejdet skitseforslag, der vil blive præsenteret for ejerne. Registrering I juni 2001 er der foretaget en besigtigelse på Trøjborg, hvor mulige placeringer af minimalboliger er registreret og fotograferet. Områdeafgrænsningen er identisk med det område, hvor der gennemføres en helhedsorienteret byfornyelse. Den eksisterende bebyggelse er registreret ud fra følgende kriterier: mulighed for tilbygning på gavl mulighed for nyt infillbyggeri mulighed for nye etager på eksisterende bebyggelse De potentielle muligheder er efterfølgende vurderet og opdelt i to kategorier: Mulighed/Ikke egnet. Det er bevidst, at kategoriseringen er yderst enkel, da der efterfølgende er analyseret på de egnede muligheder, se næste afsnit. Se bilag 1, hvor de registrerede ejendomme er indtegnet. 23

24 Analyse af placeringsmuligheder For hver placeringsmulighed er der udarbejdet et stamkort, der udover foto indeholder følgende oplysninger: 1. Eksisterende forhold adresse og matrikelnummer karrénummer ejeroplysninger grundareal bebygget areal bebyggelsesprocent etageantal boligantal/installationsforhold særlige forhold 2. Byggemuligheder skitse over bebyggelsesmulighed antal etager bebygget areal etageareal antal boliger udformning og materialevalg Der er ikke foretaget en vurdering af de økonomiske konsekvenser, herunder huslejeniveau ved de enkelte forslag. Det er også nødvendigt at forholde sig til kommunens krav om friarealer, når de enkelte placeringsmuligheder vurderes. Ved en kommende myndighedsbehandling af et konkret minimalbolig-projekt vil kommunen stille krav om, at der etableres tidssvarende udendørs opholdsarealer. Såfremt at udnyttelsen af grunden er høj, kan de udendørs opholdsarealer anlægges på taget af nybyggeriet eller på andre bygninger på ejendommen. Alternativt kan bygherren forsøge at kontakte naboejendommene for i et fællesskab med dem at løse kravene om friarealer. Byfornyelsesafdelingen i samarbejde med Byfornyelse Danmark undersøgt de udpegede placeringsmuligheder, hvor der primært har været fokus på karré 337/338, der afgrænses af Otte Ruds Gade, Dr. Margrethes Vej, Niels Juels Gade og Tordenskjoldsgade, se kortet over Trøjborg på side 27. Denne karré er atypisk for Trøjborg, dels på grund af dens størrelse og dels på grund af bebyggelsesstrukturen, hvor der er otte markante gavle. Endvidere er der i karreens midte placeret en nyere bebyggelse Tømmergården der i arkitektur afviger meget fra bebyggelsen i gadelinie. Karreens rummelighed og de mange gavle giver mulighed for forskellige løsninger, der kan give påbygningerne et skulpturelt tilsnit ligesom de vil kunne fremstå som flotte afrundinger mod det åbne rum. Følgegruppen har ønsket en byggemulighed på ejendommen Steen Billes Gade 2 undersøgt nærmere. Ejendommen er efterfølgende medtaget. 24

25 Kontakt til ejere I forlængelse af følgegruppens indstilling om fokus på karré 337/338 der afgrænses af Otte Ruds Gade, Dr. Margrethes Vej, Niesl Juels Gade og Tordenskjoldsgade (se kortet over Trøjborg på side 27) er der udvalgt fire ejendomme, som alle skønnes at have volumen til at kunne bruges som eksempler for påbygning af gavle. Endvidere indgår ejendommen Steen Billes Gade 2, som følgegruppen har ønsket medtaget, selv om den ikke ligger i den pågældende karré. Argumentet for at medtage ejendommen er, at den umiddelbart egner sig til en infillløsning. Herved supplerer den de øvrige udpegede ejendomme. Således er der udpeget fem ejendomme, nemlig: Steen Billes Gade 2 Private udlejningsboliger Ove Gjeddes Gade 5 Ejerlejligheder Ove Gjeddes Gade 6 Ejerlejligheder Tordenskjoldsgade Almennyttig boligforening Edouard Suensons Gade Ejerlejligheder Der er taget skriftlig kontakt til ejerne af de fem ejendomme. I henvendelsen redegøres der kort for forsøgsprojektet og ejeren opfordres til at indgå i en drøftelse om en evt. byggemulighed. Gavle til Gyldenløvesgade 9 samt Ove Gjeddes Gade 6 og 5 Aftale med arkitekter Inden drøftelserne med ejerne er der rettet henvendelse til to arkitekter for at høre, om de er interesserede i at skitsere på løsninger for de tre ejendomme inden for en økonomisk ramme på kr. Arkitekterne Erik Willesen og Anette Brunsvig Sørensen har påtaget sig opgaven og har deltaget i de første drøftelser med ejerne. Anette Brunsvig Sørensen har været tilknyttet vinderprojektet af prisopgaven Minimalboligen den højteknologiske bolig. Alle ejere svarede på henvendelsen. To ønskede ikke at deltage i den uformelle drøftelse, mens de øvrige tre ejere meldte positivt tilbage. 25

26 Ejermøder Ejermøderne med de 3 interesserede ejere er afholdt i byfornyelsesafdelingen med deltagelse af afdelingsarkitekt Preben Nørgaard Christensen, arkitekt Erik Willesen, arkitekt Anette Brunsvig Sørensen og arkitekt Tina Axelsen, Byfornyelse Danmark. Potentiel byggemulighed på Trøjborgvej For ejendommen Tordenskjoldsgade mødte teknisk chef Arne Tollaksen fra Arbejdernes Andels Boligforening. Der var stor interesse for projektet og AAB ser en mulighed i projektet sammenholdt med en renovering af de eksisterende boliger, hvoraf ca. en 1/4 mangler eget bad. Det blev endvidere drøftet om en eventuel påbygning kan være en tilføjelse til de eksisterende boliger, der ligger i gavlen. Derved kan krav om elevator undgås. I dag er der en eksisterende tilbygning i én etage på den gavl, hvor påbygningen tænkes placeret. Tilbygningen rummer lagerfaciliteter til apoteket. I en videre drøftelse omkring realisering af projektet, skal apoteket naturligvis inddrages. Skitseforslag Arkitekterne har på baggrund af drøftelser med ejerne og egne registreringer udarbejdet skitseforslag for alle tre ejendomme. Skitserne vil efterfølgende blive præsenteret for ejerne. Sammen med ejerne drøftes, hvorvidt skitseprojekterne kan realiseres og hvordan økonomien vil være i eventuelle projekter. For ejendommen Ove Gjeddes Gade 6 mødte repræsentant for ejerforeningen Henrik Lauritsen. Ejerforeningen vurderede umiddelbart projektet som spændende, men var primært interesseret i, hvad det økonomisk kan betyde for foreningen hvor meget kan en byggeret sælges for? For ejendommen Steen Billes Gade 2 mødte ejerne Gert Rode Madsen samt Bjarne Valbo. Ejeren, som for kort tid siden har erhvervet ejendommen, var meget interesseret i at se, hvad projektet kan udmønte sig i. Han var mest interesseret i, at der opføres selvstændige boliger, men vurderede umiddelbart, at konstruktionen i de eksisterende garager er for svag til at bære en overbygning. Byfornyelsesafdelingen oplyste, at eftersom der er tale om en hjørneejendom, kan der ved opførelse af nye boliger opstå problemer med at opfylde friarealkravene derfor bør det overvejes, at nye m 2 tillægges eksisterende boliger. 26

27 Bilag 1 Minimalboliger Registrering af mulige placeringer Mulighed Ikke egnet Registrering foretaget den 12. juni 2001 af GCS og TA 27

28 De gamle gavle i byen har noget helt særegent over sig. Den påtænkte udvikling, som gavlen var klar til at tage imod, gik i stå eller blev anderledes. Og gavlen står der stadig, som en potentiel byggegrund, der aldrig blev udnyttet. Byerne er fyldt med dem i alle skalatrin og alle aldre. Projektet Minimalboliger foreslår en fortætning af den eksisterende by ved at bygge boliger på byens gavle. Boligerne kan forvandle de tomme, bare og ubebyggede gavle til et sted at bo, til et sted i byen. S o c i a l m i n i s t e r i e t H o l m e n s K a n a l K ø b e n h a v n K

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~

Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ Boligforbedring for ældre - vision om et bofænesskab~~ En model i 1:1 på Byggeri for Milliarder 87 Mange boliger renoveres i disse år. De.fleste på den traditionelle måde. Men hvorfor iklæ gå '!)le vt[je

Læs mere

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3

Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Byggesagsnr.: 20154860 Helhedsvurdering, jf. BR10 kap. 2.3 Adresse: Bebyggelsens art og omfang: Tilbygning til etageboligbebyggelse Første ansøgning: 15-10-2015 Fyldestgørende ansøgning: 02-09-2015 Partshøring:

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN

STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN STRUER KOMMUNE AUGUST 2007 VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN TILKNYTTET LOKALPLAN NR. 283 FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR DRØWTEN INDHOLD INDHOLD 1 INDLEDNING 5 2 LOKALPLANENS BESTEMMELSER

Læs mere

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade

Boligbebyggelse på Jægergårdsgade / Montanagade Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 14. januar 2015 Jægergårdsgade / Montanagade Den 19. februar 2014 godkendte Aarhus Byråd et kombineret bolig- og butiksprojekt på hjørnet

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE

BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE BILAG 1: FORTROLIGT PROJEKTER UDVALGT I DIALOGBASERET KONKURRENCE INDHOLD: PLACERING OG BAGGRUND S. 2-3 FALKEVEJ S. 4-5 LERSØ PARKALLÉ S. 6-7 ØKONOMI OG STATUS FOR UDMØNTNING S. 8 1 PLACERING FALKEVEJ

Læs mere

Skitseforslag - Valdemarsgade 3, Aarhus

Skitseforslag - Valdemarsgade 3, Aarhus Projekt beskrivelse I forbindelse med renovering af ejendommen på Valdemarsgade 3, matrikel nummer 1295e, ansøger vi om tilladelse til at opføre en ny etage, en tagterrasse, samt 8 altaner mod vest. Penthouse

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Boligbyggeri i Ringsted bymidte

Boligbyggeri i Ringsted bymidte 1 Boligbyggeri i Ringsted bymidte April 2012 2 KORT OVER BYMIDTEN 3 Indledning I henhold til strategi 2011 for Plan og Agenda 21 ønsker byrådet, at befolknings- og boligtilvæksten skal fortsætte. Flere

Læs mere

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Byliv og boliger ved Bassin 7 BAGGRUND FOR HØRINGEN Aarhus Kommune er i gang med, at udvikle området ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Det er

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Indstilling. Cort Adelers Gade 17A-19, Århus N opførelse af etageboligbebyggelse i 5 etager. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Cort Adelers Gade 17A-19, Århus N opførelse af etageboligbebyggelse i 5 etager. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 16. december 2008 Cort Adelers Gade 17A-19, Århus N opførelse af etageboligbebyggelse i 5 etager Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik

Læs mere

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune

Indstilling. Udvidelse af Hotel Oasia, Kriegersvej 27. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 18. marts 2013 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er ansøgt om tilladelse til ombygning og udvidelse af

Læs mere

indkaldelse af idéer og forslag

indkaldelse af idéer og forslag indkaldelse af idéer og forslag CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Psykiatrisk Hospital, Risskov - omdannelse til boliger Baggrund for høringen Denne høring udsendes som en orientering og et oplæg til

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

BILAG 1 partnerskaber

BILAG 1 partnerskaber BILAG 1 partnerskaber indhold: Kort beskrivelse af fem konceptoplæg fra de almene boligorganisationer 1/ Generationernes Byhus KAB / 3B 2/ Småt og Smart - Almene Storbyboliger Lejerbo / fsb / AAB 3/ Blandede

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 28. april 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 66 64 Jour. nr.: M3/2003/00391 Ref.:

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 19. marts 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. 00.01.51.A21/6-89 ar 8940 2514 Orientering

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse opførelse af nye boliger. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. september 2008 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Erik Bøghs Vej 12, 8230 Åbyhøj nedrivning af eksisterende bebyggelse

Læs mere

Boligselskabet Futura Fredericia Frederikshuset, Kanalbyen

Boligselskabet Futura Fredericia Frederikshuset, Kanalbyen 13.02.2017 Boligselet Futura Fredericia, Kanalbyen 41 almene boliger med attraktiv beliggenhed i forbindelse med kanalen i Oldenborggade Boligselet Futura Fredericia BEBYGGELSEN Futuras41 almene familieboliger

Læs mere

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN

VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN VEJLEDNING OM PLACERING AF BYGGERI I KUPERET TERRÆN Indholdsfortegnelse Lokalplaneksempler...7 Baggrunden for bestemmelserne...9 Bebyggelsens udformning...10 Bolig med forskudte etager...11 Indledning

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i oktober kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 7. september 2007.

Indstilling. Orientering om afgørelser i oktober kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 7. september 2007. Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 7. september 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Frederiks Allé 28-36, Århus C, indretning af lejligheder i tagetage. Frederiks

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 4. april 2005 via Magistraten J.nr. JTK/04/00762 Den Ref.: Tlf.nr. hj/ar 8940 2519

Læs mere

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag

Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 1. august 2016 Lokalplan 1009, Boliger på Østboulevarden 11a og 11b - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1009,

Læs mere

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Flere billige boliger og fleksible boligløsninger ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 01-12-2016 Ansøgning om forsøg om billigt nybyggeri Frikommunenetv ærk Flere billige boliger og fleksible boligløsninger

Læs mere

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej

Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 26. juni 2015 Boligbebyggelse på Jens Baggesens Vej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune har fået en henvendelse fra en privat grundejer

Læs mere

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg

NOTAT. Nybyggeri af almene boliger i fremtiden - Debatoplæg NOTAT By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Salg og Udlejning Odense Slot Indgang G Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65512694 Fax 66133222 E-mail pb.bkf@odense.dk Nybyggeri

Læs mere

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien)

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien) 3. september 2009 Bilag 1 til indstilling Boligpakke 1 - Støtte til nybyggeri af almene familie- og plejeboliger på Grøndalsvænge Allé - Redegørelse for projekt, arkitektur og planlægning. Sagsnr. 2009-291147

Læs mere

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål

Indstilling. Thunøgade 14, Aarhus C - opførelse af boligbyggeri. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 23. november 2011 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Der er søgt om tilladelse til at opføre en fritliggende

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN

NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Teknik- og Miljøforvaltningen 29. november 2017 NABOORIENTERING EFTER PLANLOVEN Vi skriver til dig, fordi du er beboer, ejer, lejer eller repræsentant for en virksomhed, der kan blive berørt af et byggeprojekt

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden

21-04-2015. Bilag 3. Sagsnr. 2015-0090662. Dokumentnr. 2015-0090662-2. Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Bilag 3 Notat om henvendelser modtaget i høringsperioden Der er modtaget 19 henvendelser, jf. bilag 2 Henvendelser modtaget i

Læs mere

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune

Indstilling. Orientering om afgørelser i april kvartal 2006. Til Århus Byråd. Teknik og Miljø. Den 15. februar 2007. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Teknik og Miljø Den 15. februar 2007 Orientering om afgørelser i april kvartal 2006 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume Absalonsgade 25, Århus C,

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger.

I det følgende beskrives de projekter som er indsendt af boligorganisationerne til kommunen til brug for prioritering af nye almene boliger. Vedrørende: Prioritering af nye almene boliger Sagsnavn: Prioritering af nye almene boliger 2013 Sagsnummer: 03.02.13-G01-1-13 Skrevet af: Mette Krog-Jensen E-mail: mette.krog-jensen@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38

03-03-2015. KAB Vester Voldgade 17 1552 København V. Sagsnr. 2015-0044911. Dokumentnr. 2015-0044911-7. Naboorientering vedrørende Islands Brygge 38 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling KAB Vester Voldgade 17 1552 København V 03-03-2015 Sagsnr. 2015-0044911 Dokumentnr. 2015-0044911-7 22496298 Naboorientering vedrørende Islands

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem

LOKALPLAN 205. for Kløckershave og Salem LOKALPLAN 205 for Kløckershave og Salem GENTOFTE KOMMUNE Gentoftegade INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 205 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS

Læs mere

Indstilling. Høegh-Guldbergs Gade 33 ny beboelsesejendom. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål

Indstilling. Høegh-Guldbergs Gade 33 ny beboelsesejendom. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Relationer til mål Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. oktober 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø 1. Resume E + N Arkitektur A/S har søgt om principiel tilladelse til at opføre en

Læs mere

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74

Ombygning fra erhverv til boliger, Ny Munkegade 74 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. juni 2014 Ny Munkegade 74 Tilladelse til at indrette 10 boliger i eksisterende erhvervsbygninger i baggården på ejendommen 1. Resume

Læs mere

Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej

Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 28. oktober 2015 Omdannelse af erhvervsområde til blandet byområde ved Søren Frichs Vej og Lokesvej Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG ADMINISTRATIONSGRUNDLAG Retningslinjer vedrørende administration af planlovens bestemmelser om planlægning for almene boliger (blandet boligsammensætning) 1. Indledning Aarhus vokser hastigt i disse år.

Læs mere

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18

Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Dato 21. november 2014 Opførelse af 12 boliger, Smedegade 6 og Vejlbygade 18 Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til 12 nye boliger

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED

lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED lundhilds tegnestue POTTEMAGERGÅRDEN, NÆSTVED 15 LEJLIGHEDER MED UDSIGT 02. marts 2015 indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Situationsplan...3 Bygning 1...4-9 Bygning 2...10-14 Bygning

Læs mere

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II

Renovering af Boligforeningen Ringgården, afdeling 20, Trigeparken II Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø Dato 9. maj 2016 Ringgården, afdeling 20, Der indstilles kommunal kapitaltilførsel samt garanti til støttet og

Læs mere

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C

århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset Århus C århus kommune. Magistratens 2. Afdeling Stadsarkitektens Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. INDSTILLING 26. august 2004 Arne Bager 8940 2643 Kollegiebyggeri,

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.

LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. LOKALPLAN 08-024 BOLIGOMRÅDE, VANGGÅRDEN, NØRRE TRANDERS FEGGESUNDVEJ, AGGERSUNDVEJ, SEBBERSUNDVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------- - ------------- -- - - REDEGØRELSE

Læs mere

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra «navn» «conavn» «adresse» «postdistrikt» Miljø og Teknik T Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon + 45 8915 1515 Direkte 8915 1568 mi@randers.dk www.randers.dk 09 11 2015 / 01.00.00 A00 39 14 Nabohøring

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE

TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE TIL SALG BJERGBYGADE 3 4200 SLAGELSE 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 70 B Slagelse Bygrunde. BELIGGENDE: Bjergbygade 3 4200 Slagelse KOMMUNE: Slagelse kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende i byzone. AREALER:

Læs mere

Tagboliger kan løse boligbehov hvis kommunen gi r lov.

Tagboliger kan løse boligbehov hvis kommunen gi r lov. Tagboliger kan løse boligbehov hvis kommunen gi r lov. De større byer vokser, og der skal skaffes boliger til titusinder af nye borgere. En god del af de boliger kan etableres ved at ombygge byens uudnyttede

Læs mere

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015

Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst. 24. marts 2015 Forslag til nyt byområde ved Havkærvej, Tilst 24. marts 2015 Vision for bydelen Ønsket er at skabe en ny levende bydel i Tilst. En bydel med et mangfoldigt boligudbud og attraktive byrum. Den 8,7 ha. store

Læs mere

Tagboliger TAGBOLIGER. Udvikling, projekter og muligheder

Tagboliger TAGBOLIGER. Udvikling, projekter og muligheder Tagboliger Udvikling, projekter og muligheder Indhold På denne konference går vi tæt på planlægning, udvikling og projektering af tagboliger. Vi ser på, hvordan man bedst skaber en tagbolig, hvordan man

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

TRØJBORG TROJBORG AARHUS C. Riisvangen RISSKOV. Katrinebjerg. Aarhus Universitet AARHUS Ø. Nørre Stenbro

TRØJBORG TROJBORG AARHUS C. Riisvangen RISSKOV. Katrinebjerg. Aarhus Universitet AARHUS Ø. Nørre Stenbro NIELS JUELS GADE 84 - WILLEMOESGADE 15, TRØJBORG, AARHUS Trøjborg Byrumsanalyse - maj 2017 TRØJBORG Riisvangen RISSKOV Katrinebjerg PLACERING Kvarteret Trøjborg er et boligområde domineret af etageejendomme,

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. februar 2005 J.nr. Ref.: Tlf.nr. JTK/04/01651/00.01.51.A21/6-89 ar 8940

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd 23. november 2004 Den J.nr. Ref.: Tlf.nr. 00.01.51.A21/6-89JTK/04/01651 ar 8940 2514

Læs mere

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A).

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). Punkt 2. Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). 2010-36736. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender, at Ældre-

Læs mere

Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag

Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. september 2014 Lokalplan 984, Paludan-Müllers Vej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 984 Etageboligbebyggelse

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C

ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset Århus C ÅRHUS KOM MUN E. Magistratens 2. Afdeling Juridisk-Teknisk Kontor. Rådhuset. 8100 Århus C Side 1 INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. november 2004 J.nr. Ref.: Tlf.nr. 00.01.51.A21/6-89JTK/04/01651 ar 8940

Læs mere

ARKITEMA ARCHITECTS BOLIGER KOLLEGIEVEJ BEBYGGELSESPLAN CHARLOTTENLUND

ARKITEMA ARCHITECTS BOLIGER KOLLEGIEVEJ BEBYGGELSESPLAN CHARLOTTENLUND ARKITEMA ARCHITECTS BOLIGER KOLLEGIEVEJ BEBYGGELSESPLAN CHARLOTTENLUND INDHOLDSFORTEGNELSE Beskrivelse side 03 Scenario A side 05 Scenario B side 06 Referencefotos side 07 Principsnit side 08 Solstudier

Læs mere

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017

Lokalplaner på vej. 08. Maj 2017 Lokalplaner på vej 08. Maj 2017 1020 Malling syd - Forslag 1060 Idrætsanlæg på Vidtskuevej, Viby - Forslag 1061 Generationernes Hus. Aarhus Ø Forslag 1066 Erhvervsområde ved Søren Frichsvej - Forslag Lokalplan

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Infill, Boliger, Tøndergade, København V.

Infill, Boliger, Tøndergade, København V. Introduktion Med tanken på fortætning af byen og manglen på billige boliger i København, har jeg valgt at tegne en infill ejendom med boliger eg let erhverv. Beliggenheden er på Vesterbro, nærmere bestemt

Læs mere

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe

Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Fremtidssikring 11. juni 2012 Ved teknisk chef Torben Trampe Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

25 eksempler på vellykket renovering

25 eksempler på vellykket renovering Grundejernes Investeringsfond og Dansk Bygningsarv A/S, 2012 Publikationen er udgivet af Grundejernes Investeringsfond Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv A/S ISBN 978-87-993419-5-5 Redaktion

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 1. september 2009 Amaliegade 14-16, Århus C opførelse af etagebyggeri delvis huludfyldning Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og

Læs mere

SKITSEPROJEKT TIL OBYGNING AF BYVILLA, SANKT KNUDSVEJ 4, 1904 FREDERIKSBERG C. YNDIGHEDSPROJEKT, 16. SEPTEBER 2013 A T: AIL: AIL: ANDERS.OLLER@KADK.DK V T: ANDERS.OLLER@KARCH.DK Beskrivelse af den påtænkte

Læs mere

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse

Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse 43.000 29.000 42.000 28.000 ca. 40.000 ca. 25.500 25.340 16.000 22.500 13.000 18.343 12.000 10.500 0.000 Forslag 1a Den gamle Højskole - 3 volumenstudier for ny bebyggelse Bebyggelse på højskole-området

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C.

Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen Valdemarsgade 11, 8000 Aarhus C. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2015 Etagebyggeri i Tilladelse til at opføre etagebyggeri i 4 og 5 etager plus tagterrasse på ejendommen, 8000 Aarhus C.

Læs mere

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter

munke mose k arré 28.09.2015 praksis arkitekter munke mose k arré s d e o d e n s e - v e j l e & h f+v u c f y n 28.09.2015 Velkommen til projektet om bygningerne beliggende på Munke Mose Allé og Hunderupvej i Odense. Efter mere end 100 år som undervisningsinstitution

Læs mere

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen

Fremtidsanalyse 11. november 2013. Ved kundechef Jonas M. Cohen Fremtidsanalyse 11. november 2013 Ved kundechef Jonas M. Cohen Program Introduktion hvad gør et boligområde attraktivt? Udfordringer og tendenser Et eksempel på hvad en fremtidssikringsanalyse kan indeholde

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Indstilling. Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7.

Indstilling. Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 7. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 7. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Kirkegårdsvej 2-6. Århus C opførelse af 4-etages boligbebyggelse med parkeringskælder

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Dispensationer og afslag behandlet i henhold til bemyndigelse fra Plan- og Boligudvalget

Dispensationer og afslag behandlet i henhold til bemyndigelse fra Plan- og Boligudvalget Dispensationer og afslag behandlet i henhold til bemyndigelse fra Plan- og Boligudvalget 2. halvår 2016 Sag nr. Adresse Sag vedrørende 16/7728 Duevej 6 DISPENSATION Lovliggørelse af 27 m² udhus. Da der

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notat vedr. ændringsforslag fremsat af Minaltan.dk, Kontechaltaner og Altan.dk Forud for Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere