Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse."

Transkript

1 1 Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. Version 5: af 22. august 2014

2 2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt for skolen 1.1 Praktiske oplysninger 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.3 Overordnede bedømmelsesplan 1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer 2. Uddannelsen og indgangen 2.1 Indledning/Ikrafttrædelsesdato 2.2 Samarbejde med andre skole 2.3 Beskæftigelsesområdet for uddannelsen 2.4 Adgangskrav til uddannelsen 2.5 Uddannelsens varighed 2.6 Afholdelse af prøver, beviser m.m. 2.7 Henvisninger til relevante love, forordninger og bekendtgørelser 2.8 Kriterier for revision af undervisningsplanen 2.9 Didaktiske og metodiske overvejelser samt undervisningsformer

3 3 1. Generelt for skolen. 1.1 Praktiske oplysninger Nærværende lokale uddannelsesplan er gældende for erhvervsuddannelsens grundforløb. Uddannelsesplanen er fastsat af skolen. Uddannelsesplanen revideres mindst 1 gang årligt eller ved ændringer i erhvervsuddannelsernes lovgrundlag. 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Saviminilerinermik Ilinniarfik har nedennævnte mission for sit arbejde med at uddanne medarbejdere til fremtidens samfund. Missionen er omdrejningspunktet for den overordnede strategi og for alt, hvad vi foretager os: Saviminilerinermik Ilinniarfik giver lærelyst og erhvervskompetence Lærelyst og erhvervskompetence skal gå hånd i hånd gennem de læringsforløb, vi afvikler for vores elever. De mere grundlæggende tanker og ideer vedrørende de enkelte uddannelsers projekter og kurser kan man læse nærmere om i denne undervisningsplan. Denne uddannelsesplan er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelsen om uddannelsesplaner for erhvervsmæssige uddannelser, BEK nr. 11 af 16. april Formålet med denne uddannelsesplan er at give skolens brugere viden, indflydelse og indsigt i uddannelsens opbygning og undervisningens organisering og gennemførelse på vores skole. Vi lægger vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence. Det har vi fastholdt i nogle overordnede mål for det pædagogiske arbejde. Mål: At elever og studerende gennem arbejdet i skolens mangeartede læringsrum i samvær og samlæring med andre udvikler lærelyst og erhvervskompetence, som danner grobund for livslang læring. At der tages afsæt i den enkeltes forudsætninger, kravene i den enkelte uddannelses bekendtgørelse og de samfundsmæssige ændringer. At skolekulturen i alle forhold er båret af medindflydelse og medansvar, således at skolens dagligdag giver alle optimale vilkår for læring. At lærerne har erhvervspædagogisk kompetence, som bygger på faglige, almene, pædagogiske og organisatoriske kvalifikationer, hvor vejledning og supervision skaber forudsætninger for fortsat udvikling. At der altid tilstræbes helhed i den enkelte elevs uddannelse.

4 4 Ressourcer og udstyr der anvendes skal: Kvalitetsmæssigt svare til uddannelsens krav. Være tilstrækkelige til at opfylde kravene i uddannelsesplanen. Leve op til gældende regler for sikkerhed og arbejdsmiljø. Skoleundervisningen tilrettelægges som fuldtids undervisning. Foruden anvendelse af den direkte skemalagte tid til undervisning, skal eleven påregne at anvende tid til læsning og forberedelse samt arbejde med opgaver m.v. i et omfang, der bevirker, at den samlede skoleundervisning svarer til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Bedømmelsesplanen fungerer som kommunikationsredskab mellem lærer og elev ved evaluering og bedømmelse. Bedømmelsesplanen er med til: At eleven får viden om eget niveau. At danne grundlag for præcisering af særlige indsatsfelter. At danne grundlag for kommunikation mellem elev, praktiksted og skolen. Karaktergivning gives ud fra 7-trinsskalaen Greenlandic Grading System (GGS-skalaen), iht. BEK. nr. 14 af 23. juni Bedømmelsesplanen er desuden kommunikations- og dokumentationsredskab ved evt. skoleskift, og dokumentationsredskab ved evt. tvistigheder i relation til karaktergivning. Skolebedømmelsesplanen består af tre dele: Den løbende evaluering. Afsluttende bedømmelse af skoleopholdet og udtalelse, hvor i der bedømmes på evner, arbejdsindsats og standpunkt, samt en vurdering om egnethed til indstilling af forsat uddannelse. Prøver som afslutning på hvert enkelt skoleophold.

5 5 1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Ved begyndelsen af uddannelsesforløbet udarbejder skolen en personlig uddannelsesplan for eleven. Til brug for udarbejdelsen af den individuelle uddannelsesplan gennemføres en kompetence vurdering af eleven. Kompetencevurderingen foretages almindeligvis inden 2 uger fra påbegyndelse af undervisningen og omfatter en vurdering af elevens forudsætninger i forhold til den ønskede uddannelse. I kompetencevurderingen indgår elevens: Formelle og reelle kompetencer: De formelle kompetencer er de kompetencer, eleven har papir på fra tidligere undervisning og uddannelse. De reelle kompetencer er kompetencer, eleven har opnået på anden vis, fx gennem arbejdserfaring, hobby, interesser mv. Vurderingen af formelle og reelle kompetencer anvendes fortrinsvis til fastsættelse af eventuel merit og afkortning af uddannelsesforløbet. Forudsætninger for gennemførelse: Herunder vurderes, om eleven har de fornødne forudsætninger for gennemførelse af den ønskede uddannelse. Eventuelle særlige krav der er gældende for uddannelsen medtages i vurderingen. Gennem vurdering af forudsætninger for gennemførelse er det målet at sikre, at valget af uddannelse er det rette for eleven. Vurdering af behov for særlige tiltag: Herunder vurderes, om eleven har behov for særlig støtte eller supplerende undervisning, og om der er behov for at justere på varighed af forløbet. 1.5 Eksamensregler Skolens eksamensregler kan findes på vores hjemmeside.

6 6 2. Uddannelsen og indgangen 2.1 Indledning/Ikrafttrædelsesdato Denne uddannelsesplan gælder for Terminal uddannelsens grundforløb. som består at to forskellige forløb, voksen- og ungdomsforløb. Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke har godkendt planen den xx.xx Indeværende uddannelsesplan forventes at træde i kraft den xx.xx Skolen: KTI Sanaartornermik Ilinniarfik Box Sisimiut Ansvarlige kontaktpersoner: Forstander Jokum Møller Saviminilerinermik Ilinniarfik Box Nuuk Ansvarlige kontaktpersoner: Uddannelseschef Ole J. Pedersen Undervisningsplan for Terminaluddannelsen

7 7 2.2 Samarbejde med andre skole Saviminilerinermik Ilinniarfik samarbejder med lokale regionsskoler omkring at udbyde grundforløbet, hovedansvaret for indhold m.m. i forbindelse med uddannelsen henhøre under SIskolens ledelse. 2.3 Beskæftigelsesområdet for Terminaluddannelsen: Uddannelsen er hovedsagelig opbygget til to hovedarbejdsområder: Skibshavn: Terminaluddannelsen giver en grundlæggende viden om transport, håndtering, lastning og losning i havneterminaler ved hjælp af tekniske hjælpemidler, lagerøkonomi, ruteplanlægning, It-lagerstyring og IT- teknologi. Lufthavn: Lufthavnsuddannelsen giver en grundlæggende viden om lastning og losse et fragt- eller passagerfly, sikkerhed, miljø og internationale regler og forhold, lagerøkonomi, ruteplanlægning, It-lagerstyring og IT- teknologi. Men da uddannelsen er meget alsidig, vi der være andre virksomheder der kan bruge de uddannede: Shipping og Lager virsomheder vil med fordel kunne beskæftige uddannede terminalarbejder. 2.4 Adgangskrav til uddannelsen Generelt: Eleven skal have indgået en praktikaftale for at starte sin erhvervsuddannelse. En ansøger kan, hvis ikke nedenstående krav er opfyldt, optages ud fra en helhedsvurdering gennem skolens uddannelsesudvalg. Ungdomsuddannelse: Adgangskrav: Atuarfitsialk 10. klasses afgangsprøve med mindst karakteren 6 efter den gamle karakterskala og E efter den nye GGS-skala i såvel årskarakter som i prøvekarakter i hvert af fagene grønlandsk, dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Folkeskolen 11. klasses afgangsprøve med bestået karakter 6 på FSA og FSUA efter de gamle regler. Piareersarfiks afgangsprøve med bestået karakter 6 efter den gamle skala og E efter GGSskalaen.

8 8 2.5 Uddannelsens varighed Generelt: Uddannelsen foregår efter vekseluddannelsesprincippet. Uddannelsen består af 5 brancheskoleophold på brancheskolen i Nuuk. GF1 (Brancheskoleophold) varighed 8 uger GF2 (Brancheskoleophold) varighed 12 uger H1 (Brancheskoleophold) varighed 6 uger H2 (Brancheskoleophold) varighed 6 uger H3 (Brancheskoleophold - Svendeprøve) varighed 6 uger 2.6 Afholdelse af prøver, beviser m.m. Hvert skoleophold afsluttes med en række teoretiske og praktiske prøver. I forbindelse med de praktiske og teoretiske prøver udstedes der beviser, certifikater eller karakterer efter gældende regler. Adgangskrav: Kravet for optagelse på brancheskoleopholdene, er beståelse af prøverne med minimum karakteren E og standpunkts udtalelser der minimum er: Evner: = Mindre gode Arbejdsindsats: = Mindre tilfredsstillende Standpunkt: = Mindre tilfredsstillende Lærerkorpset har i samråd med fagets inspektør eller lignende, mulighed for at indstille eleven som begrænset bestået, hvis det vurderes at eleven kan opnå og bestå ny prøve inden denne skal optages på et videre skoleophold. Vigtigt for forløbet er at praktik virksomheden bistår og opmuntre eleven under denne proces. Elever som ikke kan indstilles til et videre skoleophold, rådgives i samråd med skolen studievejleder om muligheder for uddannelses videre forløb. Skolen udsteder bevis på bestået skoleophold, som udleveres til eleven og dennes praktik sted. 2.7 Henvisninger til relevante love, forordninger og bekendtgørelser Nedenstående dokumenter kan findes på Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. Landstingsforordning nr. l af 4. maj 1990 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning. Bekendtgørelsen om uddannelsesplaner for erhvervsmæssige uddannelser, BEK nr. 11 af 16. april Bekendtgørelsen om voksenuddannelser, BEK. nr. 25 af 7. december Bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse, BEK. nr. 14 af 23. juni Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. marts 2008 om uddannelsesstøtte.

9 9 2.8 Kriterier for revision af undervisningsplanen Revision af uddannelsesplanen skal ske ved ændringer i de styrende love, bekendtgørelser eller vejledninger til bekendtgørelser. Bemærk dog iht. BEK nr. 11 af 16. april stk. 3 kan undervisningsplanen tidligst revideres efter at have været gældende i et år. Herudover foretager skolen mindst årligt en vurdering af behov for revision af undervisningsplanen. Vurderingen foretages på baggrund af: Teammøder blandt skoleperiodens undervisere, herunder også undervisere fra de øvrige brancheskoler og regionsskoler. 2.9 Didaktiske og metodiske overvejelser samt undervisningsformer Pædagogiske overvejelser for undervisningens organisering: Undervisningsformen er hovedsagelig lærerstyret, men projektarbejde foregår i middelstor udstrækning. Igennem projektarbejde prøves elevernes selvstændighed. I samarbejde med lærere, andre elever og virksomheder udforsker og behandler eleverne et problem i nær relation til den samfunds- eller erhvervsmæssige virkelighed, det forekommer i. Dette indebær, at arbejdet skal give stadig øget perspektiv og dyberegående erkendelse, at problemer kan angribes fra forskellige synsvinkler, og at valget af teori, metoder og redskaber styres ud fra det valgte problem. Eleven vil dermed få en bedre forståelse for problemløsnings metoder i forskellige artet virksomheder. Undervisningsformer: Undervisningen tilrettelægges således, at grundfag på en naturlig måde sammenkædes til læringsaktiviteter og i stor udstrækning relateres til erhvervslivet. Der skal i større udstrækning anvendes projektorganiserede undervisningsformer, hvor eleven aktivt inddrages i læringsprocessen. Eleverne trænes til selvstændige opgaveløsninger, hvor eleven selvstændigt eller sammen med sin læringsmakker arbejder med stofområder, der skal trænes. Der lægges vægt på at IT, som en naturlig ting, inddrages i undervisning, eksempelvis informationssøgning på IT baserede programmer.

10 10 Terminalarbejderuddannelse & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2½ år ½ år ½ år H2-6 uger H3-6 uger Adgangskrav: Bestået Trin 1 og minimum karakter E ( 6 ) i fagene dansk, matematik, fysik & engelsk efter ECTS skala og eksamens- papir eller tilsvarende kvalifikationer. Terminalmedarbejder 1½ år Lufthavnsterminalarbejder 3 år 1 år ½ år ½ år 1 år Gf1-8 uger Gf2-10 uger H1-6 uger H2-6 uger H3-6 uger Adgangskrav: FSA eller tilsvarende kvalifikationer + 17½ år ved start. Uddannelsesforløb på Grønland Uddannelsesforløb i Danmark Uddannelsesforløb på Grønland Modul 1 Modul 2 Adgangskrav: Bestået Trin 1 og minimum karakter E ( 6 ) i fagene dansk, matematik, fysik & engelsk efter ECTS skala og eksamenspapir eller tilsvarende kvalifikationer. Lager og logistikarbejder 3 år ½ år 1 år Lager 3 5 uger Sp. Lager 4 uger Sv.prøve 5 uger Adgangskrav: Bestået Trin 1 og minimum karakter E ( 6 ) i fagene dansk, matematik, fysik & engelsk efter ECTS skala og eksamenspapir eller tilsvarende kvalifikationer. Affaldstekniker 3 år ½ år 1 år 1 skoleperiode H2 2 skoleperiode H3 Adgangskrav: Bestået Trin 1 og minimum karakter E ( 6 ) i fagene dansk, matematik, fysik & engelsk efter ECTS skala og eksamens- papir eller tilsvarende kvalifikationer. Efter 1/ Trin 1 Efter 1/ Trin 2 Lager og logistikarbejder hvor holdstørrelser er under 6 elever, vil/kan blive overført til en samarbejdsskole i Danmark resten af sit uddannelsesforløb efter Trin 1. Bedømmelse og beviser for 1½ års terminalmedarbejder uddannelse Trin 1, afsluttes med en praktisk og skriftlig prøve. Der udstedes uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence indenfor uddannelsen. Elever som afslutter Trin 1, skal have bestået prøven, for at kunne fortsætte på Trin 2. Elever som slutter af på Trin 1 afslutter deres speciale indenfor: Havne- og terminalmedarbejder, luft- og terminalmedarbejder, lager- og logistikmedarbejder eller affalds- og servicemedarbejder. Modul 1 og Modul 2 er forebeholdt opkvalificering af personer som gerne vil uddannes indenfor affaldsuddannelsen. Du er fyldt 30 år og har vedvarende været beskæftiget i mindst 3 år indenfor faget. Mulighed for at kunne blive optaget som voksenlærling.

11 11 Brancheskoleophold Grundforløb 1 & 2. Undervisningsplan for Terminaluddannelsen Undervisningsfag Uger GF1 GF2 Lektioner Arbejdsmiljø 0, Naturfag Niveau F 2, Engelsk Niveau F 2, Arctic Førstehjælp & Brand 0, Dansk Niveau F (med rapport skrivning) 2, Informations teknologi Niveau F 0, Privatøkonomi 0, Kørekort kategori B. 1, Praktisk lager / Kundebetjening 1, Transportpapir 0, Intro. IT-Lagerstyring Navision C5 / Axapta 0, Lagerstyring med stregkoder og håndterminal 1, Grundlæggende affaldshåndtering 1, Områdefag for terminaluddannelsen jf. 10 Grundlæggende anhugning 1, Enhedslaster & stuvning af gods 1, Branchekendskab 0, Gaffeltruck B 1, Logistik & Transportgeografi 0, Ergonomi og sundhed i transporterhvervet 0, Grundforløb total

12 12 Grundforløb Undervisnings/kompetencemål og niveau Grundlæggende niveau: niveauet - hvor der er tale om F niveau, det for faget laveste niveau. Eleven kan udføre eksempelvis simple arbejdsopgaver. Undervisnings/Kompetencemål for Grundforløb 1 & 2: Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Naturfag Niveau F Målet med undervisningen er, at eleven: Antal lektioner: 28 1) kan arbejde med grundlæggende naturfaglige begreber, som finder anvendelse i erhverv eller dagligdagen Resultatform: 2) kan arbejde med elementære naturfaglige begreber og fagets 7-trinsskala, standpunktskarakter eksperimentelle arbejdsmetode til at belyse simple erhvervs- og samfundsmæssige problemstillinger. 3) kan anvende kemikalier og udstyr på en korrekt, sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde. 4) kan udtrykke sig skriftligt og mundtligt om enkle naturfaglige problemstillinger og 5) opnår øvelse i at udføre forsøg. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Første Hjælp Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 32 Førstehjælp & Brand 1) handler ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og udfører sikker livreddende førstehjælp til tilskadekomne. Resultatform: Bestået / Ikke bestået 2) give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person med og uden normal vejrtrækning samt kunne anvende en AED, hvor sådan forefindes. Og overholder de gældende sikkerhedsregler for brug af AED, og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonalet eller andet sagkyndig personale. 3) anvende ABC metoden til personer ved moderat og svær tilskadekomst, herunder forebygger kredsløbssvigt og fører en beroligende samtale når situationen opstår. 4) yde korrekt førstehjælp i forbindelse med brud, forbrændinger, ætsninger, forfrysninger, chok, el- ulykker, småskader, samt kunne lægge diverse forbindinger.

13 13 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Elementær Målet med undervisningen er, at eleven kan/får: brandbekæmpelse Resultatform: Bestået / 1) viden om brandteori og slukningsprincipper Ikke bestået 2) korrekt reaktionsmønster ved nødsituation iht. firmaets beredskabsplan 3) aktiv/passiv brandbeskyttelse 4) slukke mindre brande, herunder brande i elektrisk udstyr, olie osv. 5) bruge forskellige typer håndslukkere, herunder skum, pulver, CO2, brandtæpper 6) skal desuden lære at man i tilfælde af brand har begrænset tid til rådighed i forbindelse med redning af dyr og mennesker Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Dansk Niveau F Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 80 1) anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. Resultatform: 7-trinsskala, standpunktskarakter 2) anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 3) redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold 4) læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke 5) udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst 6) analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv 7) anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession 8) anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 9) anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 10) anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og 11) anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. 12) udfærdige skiftlige rapporter i forbindelse med projektarbejde

14 14 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Informationsteknologi Niveau. F Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 20 1) kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer, Resultatform: Der afholdes ikke 2) forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af afsluttende prøve. Der gives en computere til opgaveløsning inden for undervisningens mål, afsluttende standpunktskarakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål. 3) kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau, 4) kan redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse af en computerarbejdsplads, 5) kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet, i branchen og i forhold til livslang kompetenceudvikling - herunder reflektere over hvilke konsekvenser den informationsteknologiske udvikling har for det enkelte menneske og 6) kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Privatøkonomi Målet med undervisningen er, at eleven får: Antal lektioner: 24 1) indblik i de forhold, der betyder noget for privatøkonomien Resultatform: 7-trinsskala, standpunktskarakter 2) redskaber og værktøjer til opstilling og vurdering af privat budget 3) kendskab til løn, forbrug, opsparing, boliglån, forsikring samt skat & skatteberegning Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Køreuddannelse, kategori B Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 40 1) føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav. Resultatform: Bestået/Ikke bestået 2) foretage de fornødne eftersyn af køretøjets sikkerhedsmæssige anlæg jævnfør færdselslovens krav til køretøjet

15 15 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Praktisk lager Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 20 1) samarbejde med andre medvirke ved indretningen af et lager ud fra gældende regler vedr. arbejdets tilrettelæggelse, grundlæggende lagerfunktioner, kapacitetsudnyttelse, varesortiment, tekniske hjælpemidler, reolplacering og transport- og køregange. Resultatform: 2) anvende almindeligt forekommende tekniske hjælpemidler til 7-trinsskala, Standpunktskarakter rationelt lagerarbejde, såsom plukning af vare og klargøring til forsendelse, emballering, afmærkning, opbygning og sikring af varer på pallebaserede enheder, herunder afmærkning og separation af farligt gods. 3) udføre og deltage i lagerstyring, lagerets papirsystemer, varekataloger, lokations- og genfindingssystemer, så eleven kan udføre alle former for normalt forekommende lagerarbejde med den fornødne disciplin og sikkerhed, samt medvirke til beskrivelse af egen jobfunktion. 4) gennemføre plukning af vare efter forskellige metoder samt anvende de hermed afledte krav til udstyr, indretning og vareplacering. 5) medvirke til indkøb af emballage under hensyn til ressourcer og miljø, herunder udstyr til forbedring af arbejdsmiljøet. 6) Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende lageropgaver såsom; modtagelse, forsendelse, bestilling og genbestilling, udpakning og placering samt plukke, emballere og forsende varer. 7) foretage udskrivning af rekvisitioner/telefonordrer, registrere varetilgange, modtage bestillinger, udskrive pluklister/følgeseddel/faktura, registrere vareafgange, foretage statusoptælling af lageret. 8) medvirke i sammenhænge mellem indkøb, produktion og afsætningsmønstre. 9) i grupper beskrive egne jobfunktioner på lageret. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Kundebetjening - lager: Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 20 1) give virksomhedens kunder, leverandører, transportører, og andre kontaktflader en korrekt betjening ved hjælp af teorierne omkring assertion, som kommunikationsteorien kurset er opbygget efter herunder: Telefonbetjening, behandling af reklamationer, personlig betjening, hensigtsmæssigt sprogbrug og kortfattet skriftlig besked Resultatform: 7-trinsskala Standpunktskarakter 2) give virksomhedens kunder en korrekt betjening, ved hjælp af hensigtsmæssigt kropssprog, sprogbrug, telefonbetjening og personlig adfærd ved direkte kontakt med kunden Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Branchekendskab Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 16 1) anvende sin viden om branchens produkter, markedsforhold og markedsadgang i sit daglige arbejde. Resultatform: 7-trinsskala, Standpunktskarakter

16 16 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Gaffeltruck B Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 40 1) efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens og arbejdstilsynets krav. Resultatform: Bestået/ Ikke 2) foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i bestået forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling - herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer 3) udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes 4) anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes 5) aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes. 6) arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. 7) anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens -gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper Grundforløb 2 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Arbejdsmiljø Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 24 1) bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse i og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV) Resultatform: Der gives en afsluttende standpunkts karakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål. 2) reflektere og konkret forholde sig til potentielle farer og ulykker før løsning af en arbejdsopgave 3) anvende viden til at forebygge arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder kan foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser 4) anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at forebygge arbejdsskader 5) anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger,

17 17 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Naturfag Niveau F Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 52 1) bruge fysiske og kemiske begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold Resultatform: 7-trinsskala, Standpunktskarakter 2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde 3) arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturfaglig tankegang 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier 5) søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder fra it-baserede informationskilder 6) dokumentere og formidle resultater af dit arbejde med naturfaglige emner 7) anvende naturfaglige begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Engelsk Niveau F Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 80 Resultatform: 7-trinsskala, Standpunktskarakter 1) bruge engelsk hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv i et enkelt sprog. 2) bruge enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte og læsestrategier. 3) forstå talt engelsk i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag. 4) læse og forstå enkle tekster på engelsk. 5) tale i enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på engelsk. 6) genkende og tale om forskelle og ligheder mellem engelsksprogede og egne kulturer. 7) begynde at være sprogligt opmærksom i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag. 8) bruge it til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Transportpapir Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 20 Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter 1) planlægge og gennemføre hele transportforløbet inden for søfart, flytransport eller vejtransport på baggrund af kendskab til transportformens dokumenter 2) anvende IT værktøj og systemer f.eks. informationssystemer, såvel generelle som branchespecifikke.

18 18 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Intro. IT-Lagerstyring Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 20 1) anvende et (eller flere) edb-lagerstyringsprogram(-mer) til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver på Resultatform: 7-trinsskala, Standpunktskarakter. lageret, herunder blandt andet registrering af vare til- og afgange, optælling og placering af varer. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Edb-lagerstyring, Målet med undervisningen er, at eleven kan: stregkoder & håndterminal Antal Lektioner: 40 1) anvende et professionelt integreret edb-lagerstyringssystem, hvori stregkoder og håndterminaler indgår til løsning af relevante jobfunktioner på lageret. Resultatform: 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 2) arbejde med forskellige funktioner; debitor-/kreditorstyring, køb, salg og lagerstyring 3) registrerer vare til- og afgange, udskrive plukkesedler, optælle og placere varer, oprette varekartotek, opbygge EAN 13 & EAN 8 stregkoder, samt udregne stregkoder ved fejl på checkciffer. 4) afgive tilbud, modtage købsordrer, bogføre og udskrive følgesedler/fakturaer, oprette debitorer/kreditorer, samt foretage lageroptællinger. 5) anvende et professionelt integreret edb-lagerstyringssystem til at købe og sælge via net shop, og til løsning af relevante jobfunktioner på lageret. 6) oprette styklister, varekartotek, debitorer og kreditorer. 7) anvende produktionskladder, håndtere restordrer, behandle kreditnotater, foretage lageroptællinger, modtage og udskrive rekvisitioner. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Grundl. affaldshåndtering Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 40 1) gennem teori pm planlægningen, indsamling, sortering, behandling, opsortering i fraktioner af erhvervsaffald samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, og foretage af- og pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig måde. Resultatform: 7-trinsskala, 2) Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter gældende regler Standpunktskarakter på områdets samt vejledning til kunder om, hvordan mængden af miljøbelastede stoffer kan nedbringes. 3) Endelig kan deltageren vurder vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden komprimator på en sikker og driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forbygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomiske rigtige arbejsstillinger.

19 19 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Grundlæggende anhugning Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 40 1) ud fra byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed at tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder under anvendelse af snoede og flettede ståltove, fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe, kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej. Resultatform: Bestået/ikke Bestået, Standpunktskarakter. 2) endvidere fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation 3) i forbindelse med anhugning, anvende viden om SWL-mærkninger og gældende regler for stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt kassationsgrænser. 4) desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Enhedslast, Lastsikring og Målet med undervisningen er, at eleven har/skal: Stuvning af gods. Antal Lektioner: 40 1) efter endt uddannelse og sædvanlig virksomhedsintroduktion, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer og i container på sådan vis, at transporten kan gennemføres uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld. Resultatform: 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 2) have kendskab til kræfternes indvirkning på lastet gods under transport og det heraf følgende behov for lastsikring, og på denne baggrund kan udvælge og anvende korrekte surringsmateriale, samt finde frem til den bedst egnede nedbindingsmåde. 3) anvende surringsudstyr i form af binderinge, kroge og andre surringsbeslag, i forbindelse med fastgørelsen af godset på køretøjet og i container. 4) identificere de mest almindelige emballageafmærkninger, og på baggrund heraf anvende den korrekte behandlings- og håndteringsmetode af forskellige godstyper. 5) udføre simple opklodsninger og afstivninger på godstyper, som ud fra sikkerhedsmæssige årsager har behov herfor. 6) udvælge og anvende det korrekte surringsmateriale til forskellige godstyper, samt vedligeholde og opbevare surringsgrejet i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser inden for området. Læsse og surre køretøjet / container med forskellige godstyper på en sikker måde, og således at køretøjets tilladte akseltryk og køretøjets og containeres tilladte totalvægt ikke overskrides. 7) udfylde nationale og internationale fragtbreve, herunder kunne redegøre for proceduren for evt. modtagelse af skadet gods. 8) kendskab til godsforsikringer og kan redegøre for, hvornår transportøren er ansvarlig for godsets beskadigelse, samt hvilke foranstaltninger, der skal træffes over for kunden og forsikringsselskabet.

20 20 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Logistik & transport- Målet med undervisningen er, at eleven har/skal: geografi Antal Lektioner: 16 1) planlægge, gennemføre og følge op på transportforløb og anvender herunder viden om forsyningskæder og transportformer både hvad angår geografien og forløbet i transporten. Resultatform: Der gives en 2) bruger viden om geografiske og kulturelle forhold og deres indvirkning afsluttende standpunktskarakter, på samhandel, transportform og afvikling af transporten. der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Løfte og Bæreteknik samt Målet med undervisningen er, at eleven Kan/Har/Kender: sundhed transporterhvervet (Sikker adfærd nul arbejdsulykker) Antal Lektioner: 28 1) efter gennemført uddannelse, gennem teoriundervisning og praktiske øvelser/demonstrationer, udføre gods- og/eller personbefordring, Resultatform: Der gives en afsluttende standpunktskarakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål. 2) udvisende en sikkerhedsmæssig adfærd, der tilstræber resultatet: Nul arbejdsulykker. 3) kendskab til regler gældende for arbejdsmiljø og kender de primære risici, som normalt forekommer inden for transporterhvervet og kan forebygge deraf følgende uheld og ulykker. 4) udvælgelse og anvendelse af de optimale personlige værnemidler, arbejdsstillinger og -procedurer. 5) betydningen af virksomhedens fælles sikkerhedskultur og kan bidrage til etablering eller højnelse af denne, i forlængelse af - og i samarbejde med - virksomhedens sikkerhedsorganisation.

21 21 Brancheskoleophold Hovedforløb 1: Undervisningsplan for Terminaluddannelsen. Undervisningsfag Uger H1 Lektioner Grundfag - Hovedforløb Fælles Arbejdsmiljø og hygiejne 0, Grundfag Hovedforløb total 0,5 20 Områdefag - Hovedforløb Logistik & Samarbejde 1, Oplagring og forsendelse af Farligt Gods 1, Grundlæggende brandbekæmpelse 1, Områdefag Hovedforløb total 3,0 120 Specialefag Kørekort C+D 1, Specialefag Hovedforløb total 1,5 60 Valgfrie specialefag Innovation & Iværksætteri 1, Speciale & valgfag Hovedforløb total 1,0 40 Lektioner i alt Uger i alt 6,0 Hovedforløb 1 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb 1 Arbejdsmiljø & Hygiejne Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 20 Resultatform: Der gives en afsluttende standpunkts karakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål. HER KOMMER DER NOGET FRA EMBEDSLÆGEN OG Veterinær og Fødevare Myndigheden I Grønland

22 22 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Grundlæggende Målet med undervisningen er at eleven får: Brandbekæmpelse Antal lektioner: 40 1) kendskab til, hvordan man bør forholde sig i tilfælde af brand Resultatform: Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået 2) teoretiske og praktiske færdigheder i brandslukning 3) Kendskab til simple hjælpemidler og metoder til slukning af mindre brande og hindre brandudbredelse Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Logistik og samarbejde Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 40 1) arbejde med og medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer. I virksomhedens logistiksystem indgår helhedsforståelse for sammenhænge mellem: Vare- og informationsstrømme, lagerstørrelser, flaskehalsproblematikker, produktionsomkostninger, arbejdsbeskrivelser, samarbejde, kreativitet og fleksibilitet og problemløsninger. Resultatform: 7-trinsskala, 2) medvirke til ændringer af eget arbejdsområde samt deltage i selvstyrende Standpunktskarakter grupper vedrørende arbejdets organisering, udføre og deltage i vare og informationsstrømme, virksomhedens papirsystemer, kundebetjening og kommunikation. 3) samarbejde i styringen af materiale- og informationsstrømme under anvendelse af forskellige logistik-systemer, samt medvirke til løsning af flaskehalsproblemer.

23 23 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Oplagring og forsendelse af farligt gods Antal lektioner: 40 Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter Målet med undervisningen er, at eleven kan: 1) udføre separation og oplagring af farligt gods på lagre og terminaler i henhold til nationale og internationale bestemmelser i ADR, RID, IMDG og ICAO-TI eller IATA-DGR. 2) udføre emballering af farligt gods, afmærke emballager og containere med faresedler og udfylde transportdokumenterne samt foretage sammenpakning, håndtering, sammenlæsning og stuvning af farligt gods i henhold til reglerne i den valgte transportform. 3) definere stoffernes vigtigste faretyper og egenskaber, der danner baggrund for deres inddeling i fareklasser. 4) definere de særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande. 5) i tilfælde af uheld eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger eller forbrændinger. 6) udføre arbejdet sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til angivelserne i leverandørbrugsanvisninger for stoffer og materialer samt sikkerhedskort. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Innovation & Iværksætteri Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 40 1) Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighesbegrebet Resultatform: 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 2) Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift. 3) Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveau. 4) Eleven opnår indsigt i grønlandske erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger ag internationale forhold. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Målet med undervisningen er, at eleven kan: Køreuddannelse, kategori C - D Antal lektioner: 60 1) føre køretøjer hørende til kategori C - D, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav. Resultatform: 2) foretage de fornødne eftersyn af køretøjets sikkerhedsmæssige anlæg Bestået/Ikke bestået jævnfør færdselslovens krav til køretøjet

24 24 Brancheskoleophold H2: Undervisningsplan for Terminaluddannelsen Lektionsfordeling for Terminaluddannelsen Hovedforløb H2 H3 H2 Grundfag - Hovedforløb Fælles Samfundsfag Niveau F 1, Grundfag Hovedforløb total 1, Områdefag - Hovedforløb Enhedslast & surring af gods 1 0, Reach Stacker 1, Områdefag Hovedforløb total 1, Specialefag Lastbilmonteret kran D & anhugning 2, Specialefag Hovedforløb total 2, Valgfrie specialefag H3 H3 Havn Lufth Produktudvikling, produkt og service 1, Farligt Gods IMDG / IATA 0, Kran B 4, Grundlæggende & udvidet Security Brandmandskursus - Fly (Kangerlussuaq) Logistikstyring, organisation / organisering ( lagerudd. ) 160 Repetition & Svendeprøve 1, Speciale & valgfag Hovedforløb total Lektioner i alt Uger i alt 36,

25 25 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Samfundsfag E Målet med undervisningen er, at eleven får/kan: Antal lektioner: 56 Resultatform: 7-trinsskala, Standpunktskarakter 1) kendskab til hovedlinjer i national og international økonomi og politik herunder internationale relationer og konfliktløsning. 2) kendskab til den voksende internationaliserings betydning for Grønland & Danmark herunder inddrage EU-samarbejdet. 3) kendskab til grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i globalt perspektiv. 4) kendskab til den internationale arbejdsdeling og betydning heraf for det grønlandske & danske arbejdsmarked. 5) søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier. 6) kendskab til globaliseringens betydning for grønlandske & danske virksomheder. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Enhedslaster Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 12 Resultatform: 7-trinsskala, Standpunktskarakter 1) på en sikker og forsvarlig måde opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve enhedslaster. 2) redegøre for forhold, der påvirker valg af udstyr og materiel i forhold til godsets beskaffenhed og valg af transportmåde. 3) anvende almindeligt forekommende elektronisk og manuelt registreringsudstyr som stregkoder/håndterminaler, fragtbreve og stuvningsplaner i forbindelse med arbejdsopgaverne. 4) genkende væsentlige faremomenter i forbindelse med godshåndtering, og foretage nødvendige foranstaltninger, så skader på personer, gods og materiel hindres. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb 2 Lastsikring og Stuvning Antal Lektioner: 12 Resultatform: 7-trinsskala, Standpunktskarakter Målet med undervisningen er, at eleven kan: 1) gennemføre almindeligt forekommende lastsikringsopgaver, herunder sikre gods stuvet i containere og stykgods. 2) lastsikre diverse transportbærere med eller uden last om bord på skibe. 3) furdere underlagets beskaffenhed i relation til godset, og kan udføre trykfordelende konstruktioner ved f.eks. dækslast. 4) vurdere underlagets beskaffenhed i relation til godset, og kan udføre trykfordelende konstruktioner ved f.eks. dækslast. 5) foretage en korrekt surring og afsprodsning af gods i containere. 6) foretage en korrekt læsning og stuvning af gods på et lad. 7) foretage en korrekt placering af godstyper under hensynstagen til overholdelse af gældende regler for akseltryk og tyngdepunkt. 8) foretage en korrekt overdækning af gods. 9) foretage en korrekt afsprodsning af forskellige godstyper, herunder gods der kan rulle.

26 26 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb 2??? Produktudvikling, produkt Målet med undervisningen er, at eleven kan/har: & service Antal Lektioner: 40 Resultatform: 7-trinsskala, Standpunktskarakter Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Reach Stacker Målet med undervisningen er, at eleven kan/har: Antal Lektioner: 40 1) betjene udstyret sikkerhedsmæssigt forsvarligt ved montering af tungt ekstraog hjælpeudstyr samt ved kørsel med løftet byrde, under anvendelse af lastediagrammer og med viden om stabilitetsforhold. Resultatform: Praktisk prøve, 2) fremføre tunge og højt løftede byrder sikkerhedsmæssig forsvarlig på såvel Bestået / ikke bestået plant som skrånende køreunderlag. 3) køre og manøvrere maskiner under hensyntagen til færdselslovens bestemmelser vedrørende kørsel med motorredskab på offentlig vej samt i henhold til internt fastsatte køreregler. 4 kendskab til hvorledes gods og maskiner håndteres på en ansvarlig og økonomisk måde 5) tage initiativ til at den daglige vedligehold udføres på såvel maskinerne som ekstraudstyret under iagttagelse af korrekt fejlmelding. 6) kan genkende forskellige containertyper, godkendelser samt regler for stabling. 7) finde den rigtige kørestilling med hensyn til stabilitet.

27 27 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Anhugning af byrder Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 40 1) Deltageren kan ud fra byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder under anvendelse af snoede og flettede ståltove, fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe, kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej. Resultatform: Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået 2) Deltageren kan endvidere fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation 3) Deltageren kan i forbindelse med anhugning, anvende viden om SWLmærkninger og gældende regler for stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt kassationsgrænser. 4) Deltageren kan desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Lastbilmonteret kran, certifikat D Antal Lektioner: 40 Resultatform: Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået Målet med undervisningen er, at eleven kan: 1) gennem teori om stabilitetsforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle normalt forekommende arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran certifikattype D, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner samt arbejdsmiljølovens bestemmelser, og kan udføre varierede mv. samt betjene kraner med såvel standard- som fjernbetjening, ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft. opgaver, indbefattende korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugnings udstyr 2) indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft samt foretage af- og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis læssegrab) og dirigere en kranopgave ved hjælp af håndsignaler / selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio. 3) Deltageren kan endvidere foretage forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn, anmeldelse og kranjournal mv.

28 28 Brancheskoleophold H3: Undervisningsplan for Terminaluddannelsen Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb 3 Repetition Farligt Gods Målet med undervisningen er, at eleven kan/har: Antal Lektioner: 16 Resultatform: 7-trinsskala, Standpunktskarakter Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb 3??? Kran B Målet med undervisningen er, at eleven kan/har: Antal Lektioner: 160 Resultatform: Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb 3??? Grundlæggende & udvidet Målet med undervisningen er, at eleven kan/har: Security Antal Lektioner: 80 Resultatform: Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået

29 29 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb 3??? Fly Brandmandskursus Målet med undervisningen er, at eleven kan/har: Antal Lektioner: 80 Resultatform: Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb 3 Fagkode:???? Repetition og svendeprøve Antal lektioner: 64 Resultatform: Praktisk & teoretisk svendeprøve. Bestået / ikke bestået. Målet med undervisningen er, at eleven kan: Ved afslutningen af sidste skoleperiode afholdes en afsluttende eksamen, der udgør svendeprøven. Eksamen består af en skriftlig prøve, af en praktisk prøve og en mundtlig prøve. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med censorerne. Brancheudvalget udpeger herefter 2 beskikkede censorer og giver skolen meddelelse om udpegelsen. Eksamen bedømmes af en faglærer udpeget af skolen og censorerne. Eksamen afholdes indenfor emnerne grundfag, områdefag og specialefag. - Den skriftlige prøve har en varighed af 60 klokkeminutter, og består af 35 skriftlige spørgsmål af typen multiple choice indenfor grundfag, områdefag og specialefag. Spørgsmålene besvares uden brug af hjælpemidler.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter. 12, stk.

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter. 12, stk. Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse chauffør Speciale Renovationschauffør 49-55, 20,

Læs mere

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse.

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse. 1 Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse. Version 2: af 22. august 2014. 2 Terminalarbejderuddannelse & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2½ år ½ år ½ år

Læs mere

Godschauffør. Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Godschauffør. Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 66, 68 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4 og 5C: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 49-55, 20, 22, 24, 14, stk. 1 1 og 5, stk 3, pkt. 3 Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og logistik Uddannelse

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Udstedelsesdato: Den 1. juli 2010. Udstedt af det faglige udvalg for lufthavnsoperatør-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1199 af 09/12/2009 om uddannelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til grafisk tekniker BEK nr 378 af 08/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.77T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve.

F- niveau Udbydes på grundforløbsuddannelsen og afsluttes med en standpunktskarakter. Der afholdes ikke mundtlig prøve. Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte til og læse forskellige teksttyper

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.4.2008 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Produktion

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til støberitekniker BEK nr 326 af 26/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.23T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør

Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter 4. Hovedforløb Anlægsstruktør. 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 4. Hovedforløb Anlægsstruktør 1 Øvrige grundfag på hovedforløbene Vedr. informationsteknologi, arbejdsmiljø, materialeforståelse samt Produktudvikling, produktion og service på hovedforløbene, (se timefordeling

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedelsesdato: den 15. juli 2013 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 371 af 15/04/2013

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Obligatorisk grundforløb PA retning

Obligatorisk grundforløb PA retning Lokal undervisningsplan læringsaktivitetsniveau Grundforløb Obligatorisk grundforløb PA retning Elevrettet beskrivelse: Det obligatoriske grundforløb med retning mod Pædagogisk Assistent uddannelsen er

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker BEK nr 462 af 14/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. april 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.55T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Gastronom Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004

Transporterhvervets UddannelsesRåd. PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Transporterhvervets UddannelsesRåd PRAKTIKREGLER for Lageruddannelsen, bekendtgørelse nr. 1070 af 4. november 2004 Praktikuddannelsens mål er at give lærlingene de almene og praktiske faglige kvalifikationer,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen som. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen som Udstedelsesdato: Juli 2011 ortopædist Udstedt af det faglige udvalg for bolig og ortopædi den 1.juli 2011 i henhold til bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til oliefyrstekniker BEK nr 435 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.46T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Grundforløb: Fitness

Grundforløb: Fitness Grundforløb: Fitness Formålet med grundforløbet er, at du bliver i stand til at indgå i den daglige arbejdsgang i et fitnesscenter. Du får grundlæggende viden om kommunikation og service og andre receptionsområder.

Læs mere

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017

Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Ramme for skolevejledning og standpunktsbedømmelse Oktober 2017 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 367 af 19/04/2016 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 262 af 20/03/2007

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: Februar 2014 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN

HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN HOVEDFORLØB TARMRENSERUDDANNELSEN LEKTIONSFORDELING HOVEDFORLØB... 2 Skoleperiode 1... 3 Skoleperiode 2... 7 Skoleperiode 3... 11 Skoleperiode 4... 15 Skoleperiode 5... 18 Skoleperiode 6... 21 Skoleperiode

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Laboratorietandtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: juni 2014 Laboratorietandtekniker Udstedt af Tandteknikerfagets Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne

Læs mere

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn.

Fag, der er placeret på Trin 1A, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Fag, der er placeret på, 6 ugers modul, undervisningen foregår på AMU-Fyn. Arbejdsplaner og arbejdstilrettelæggelse, 1,0 uge Niveau: Rutineret Praktisk erhvervsrengøring 2,0 uger Niveau: Avanceret Rengøringshygiejne

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for ERHVERVSUDDANNELSE som CHAUFFØR Uddannelsesjournal for lærling: ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / - 20 Denne Uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Virksomheden

Læs mere

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER

GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-PLAN FOR INDUSTRIOPERATØRER GVU-UDDANNELSE SPECIALE NAVN CPR-NUMMER ADRESSE TELEFON EMAIL GVU-VEJLEDER GODKENDTE KOMPETENCER PÅ BAGGRUND AF DOKUMENTATION, UDTALELSER FRA NUVÆRENDE OG TIDLIGERE ARBEJDSGIVERE

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR. Uddannelsesjournal. For. Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Lærling: Virksomhed:

ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR. Uddannelsesjournal. For. Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Lærling: Virksomhed: ERHVERVSUDDANNELSE SOM LAGEROPERATØR Uddannelsesjournal For Lærling: Virksomhed: Uddannelsesaftalen begynder den: / - 20 Uddannelsesaftalen afsluttes den: / - 20 Denne uddannelsesjournal tilhører lærlingen.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frisør Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Frisør Udstedt af det faglige udvalg for frisøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.2.2008 om uddannelserne i den

Læs mere

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR)

Speciale Chauffør 1. Farligt gods (ADR) Timetal. Hovedforløb område-fag. Farligt gods (ADR) Odense Tekniske Skole Uddannelsesindgang Mekanik, Transport og logistik Afdeling Transport og Logistik Uddannelsesfamilie Transport og Logistik Uddannelse Godschauffør Renovationschauffør Speciale Chauffør

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Frontline PC supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Frontline PC supporter Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 1244 af 23. oktober 2007 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Udstedelsesdato: 21. maj 2008 Udstedt af Det faglige Udvalg for Gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs -, tag - og facademontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Hotel- og fritidsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 8. juni 2009 Hotel- og fritidsassistent Udstedt af Det faglige Udvalg for Hotel- og fritidsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd. Nr. Målpind Gyldighedsperiode

Transporterhvervets UddannelsesRåd. Nr. Målpind Gyldighedsperiode Side 1 af 107 Elevtypesamling: Ungdom og EUV3 Fag fælles for hovedforløb Grundfag: 10806 Engelsk F 2,0 uger Grundfag 2,0 uger -, 7-trinsskala, Delkarakter. -, 7-trinsskala, Eksamen. 1 Kommunikation: 2

Læs mere

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE GRUNDFAGSMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til uddannelsesbog 1 GRUNDFAGSMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte grundfag. DANSK Niveau C Mål Undervisningens mål er, at eleven

Læs mere

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015

Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Ramme for standpunktsbedømmelse August 2015 Der refereres til følgende bekendtgørelser: BEK. nr. 1010 af 22/09/2014 bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK. nr. 41 af 16/01/2014 bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb.

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for hovedforløb. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater

Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Orientering om mål, indhold og struktur i uddannelsen til gastronom med speciale cater Uddannelsen til gastronom med speciale cater er tilrettelagt som en vekseluddannelse, sådan at der efter grundforløbet

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du ikke har søgt eller fået tildelt merit i grundfaget naturfag, skal du kun have 1 valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Naturfag E Du skal derfor modtage

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til modelsnedker BEK nr 337 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.52T.541 Senere ændringer til

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Uddannelsesordning for: Togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for: Togklargøringsuddannelsen Side 1 af 14 Fag fælles for hovedforløb 5420 Færden i spor Begynder 0,2 uger DKLL/EQF / 1 Eleven kan færdes i og omkring sporarealer under udvisning af agtpågivenhed, således at der ikke er fare for hverken

Læs mere

Udkast til ændring. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Kapitel 2

Udkast til ændring. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Kapitel 2 Udkast til ændring 10. februar 2017 af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Kapitel 2 Krav om uddannelse og prøveaflæggelse samt beskrivelse af kvalifikationskrav for arbejde med kraner, gaffeltrucks,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål

Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK. Formål Grundfagsbekendtgørelsen Fagbilag juni 2004 DANSK Formål Formålet med faget er at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så de bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker uddannelsen i henhold til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Engelsk E Du skal derfor

Læs mere

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag.

Merit og valgfag. Hvis du har søgt om merit for ét eller begge grundfag, inden for tidsfristen og har fået denne, så skal du følge nogle valgfag. Merit og valgfag For at bestå grundforløbet og for at kunne starte på hovedforløbet efterfølgende, er det et krav, at du blandt andet har bestået/består følgende grundfag: Dansk E Naturfag E Du skal derfor

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Anlægsgartner Det Faglige Uddannelsesudvalg for Anlægsgartneri Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 13. juni 2008. Anlægsgartner Udstedt af det faglige uddannelsesudvalg for uddannelsen anlægsgartner

Læs mere

3. Hovedforløb Bygningsstruktør

3. Hovedforløb Bygningsstruktør 3. Hovedforløb Bygningsstruktør 1 - DANSK - Målpinde/delmål dansk Eleven kan udtrykke sig hensigtsmæssigt i skrift og tale Eleven kan anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper

Læs mere

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. Husk din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. 1. halvår 2012

Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere. Husk din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. 1. halvår 2012 Ledig? Brug tiden til at blive dygtigere 1. halvår 2012 Husk din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse Har du svært ved at læse/stave? Kontakt os i god tid. Lerpyttervej 52 DK-7700 Thisted Limfjordsvej

Læs mere

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge

Odense Tekniske Skole Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør. 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Vvs-uddannelse Speciale Vvs - og energimontør Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 3. hovedforløb Naturfag Timetal 2,0 uge Læreplansfag mv. i

Læs mere

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik

Undervisningsplan. Grundforløb. Sundhed, Omsorg og Pædagogik Undervisningsplan Grundforløb Sundhed, Omsorg og Pædagogik Ekstra dansk og kulturforståelse 40 uger Januar 2013 1 Mig som grundforløbselev (Modul 1), 10 dage Fælles kompetencemål Kompetencemålenes rolle

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets første del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan. Del 4: Lokal undervisningsplan. Beskrivelse af konkrete fag/forløb/læringsaktiviteter Odense Tekniske Skole Afdeling MURER Uddannelse Hovedforløb: Murer Forløb 2. hovedforløb Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt Stil, form og farve Timetal 0,5 uge Centrale bestemmelser Hvad Afkrydsningsfelter

Læs mere

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del

Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan for grundforløbets anden del Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Skabelon for skolernes lokale undervisningsplan

Læs mere

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen BEK nr 363 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.73T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til flymekaniker Udstedelsesdato: 15. juli 2014 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 567 af 02/06/2014 om uddannelserne i den

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri & Teknologi Uddannelse Ejendoms-uddannelse Uddannelsesfamilie Anlæg, byggeri og installation Forløb / Fag / Aktivitet / Projekt 4. hovedforløb - Psykologi Timetal

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværkeruddannelsen Udstedelsesdato: 16. maj 2008 Udstedt af det faglige udvalg for beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 151 af 04/03/2008 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 2. april 2008 Kosmetiker Udstedt af det faglige udvalg for kosmetiker-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 136 af 28.02.2008 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for GF2 SOSU Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for Nov. 2017 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 3 BESTEMMELSER FOR PRØVER... 3

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juni 2011 Receptionist Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april 2009 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Udstedelsesdato: Juni 2013 Udstedt af Det faglige Udvalg for Receptionistuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 312 af 21. marts 2013 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

EUD VEJGODSTRANSPORT TUR VEJGODSTRANSPORT. Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR)

EUD VEJGODSTRANSPORT TUR VEJGODSTRANSPORT. Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) EUD VEJGODSTRANSPORT Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) Uddannelsesaftale Svendebrev EUD 2008: Speciale Godschauffør Grundforløb Førstehjælp + brandbekæm. 0,5 u Brancheintroduktion

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til. tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 20. maj 2008 tjener Udstedt af Det faglige Udvalg for Tjeneruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 150 af 4. marts 2008 om uddannelserne i

Læs mere

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger

Pakke 1: Obligatorisk forløb for grundforløb til Landmand. Vejledende varighed 20 uger. Undervisning 10 uger Undervisningen i grundforløbet Grundforløbspakker Undervisningen på grundforløbet sigter mod at eleven vælger landmandsuddannelsen til landmand på hovedforløbet. Vi tilbyder 3 grundforløbspakker på Nordjyllands

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK

AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK AMU-KURSER - HANDEL OG LOGISTIK November 2009 - Uddannelsestilbud til medarbejdere, der beskæftiger sig med administrative og operative opgaver i handel og logistik eller håndtering af varer på lageret.

Læs mere

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan

Lokal undervisningsplan og bedømmelsesplan Odense Tekniske Skole Afdeling Byggeri og Teknologi Uddannelse Træfagenes Byggeuddannelse Speciale Tømrer Læringsaktivitet / Forløb Arbejdsmiljø Lektioner 1 uge / Fag / Aktivitet / Projekt 1243, 49-55,

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk

Odense Tekniske Skole. Hvad Tekst Link til ots.dk Formativ evaluering (Løbende evaluering) Formålet med den løbende evaluering er at afdække elevens tilfredshed med og udbytte af undervisningen. Hensigten er, at lærer og elev kan indrette den videre undervisning

Læs mere

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold

Fysik C-niveau. FYSIK C-NIVEAU EUX Velfærd. Indhold Fysik C-niveau Indhold Fagets identitet og formål:... 2 Mål og indhold... 2 Dokumentation... 3 Didaktiske principper... 4 Løbende evaluering... 4 Standpunktsbedømmelse... 4 Afsluttende prøve... 4 Bilag

Læs mere

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C

Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterier for faget dansk Niveau F / E / C Bedømmelseskriterierne tager afsæt i fagets mål i relation til de fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til produktør BEK nr 436 af 13/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.38T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 255 af

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB LOKAL UNDERVISNINGSPLAN GRUNDFORLØB 1. Generelt om Agroskolen Hammerum. 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: Agroskolen Hammerum Indgangen: dyr, planter og natur. Der undervises hvor ikke andet er

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Teknisk isolatør Det faglige udvalg for isoleringsfaget Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 16. juni 2008 Teknisk isolatør Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen teknisk isolering i henhold til

Læs mere

Erhvervsrettet Andetsprogsdansk

Erhvervsrettet Andetsprogsdansk Erhvervsrettet Andetsprogsdansk - Et centralt udviklet valgfag i erhvervsuddannelserne Side 1 af 6 Side 2 af 6 Formål...4 Mål...4 Niveau F...4 Niveau E...5 Niveau D...5 Rammer for valg af indhold...6 Sprogbrug...6

Læs mere

TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B)

TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) Indhold - Arbejdstilsynets krav til prøven - Certifikatprøven; struktur, indhold, gennemførelse - Bedømmelse -

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

EØPRAF3 redegøre for virksomhedens etablering, herunder virksomhedstype, ejerform m.m. SSPRAF7 opnår. grundlæggende kendskab til

EØPRAF3 redegøre for virksomhedens etablering, herunder virksomhedstype, ejerform m.m. SSPRAF7 opnår. grundlæggende kendskab til Salg & Service-opgaver 1 Butikkens profil (branche, størrelse, idé, mål, politikker mv.) (SSPRAE4, EØPRAF3, EØPRAE3) 2 Butikkens nær- og fjernmiljø (SSPRAE2) 3 Analyse af butikkens kunder som forbrugere

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til metalsmed BEK nr 474 af 17/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. august 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.53T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version 02. juli 2015 Denne uddannelsesbog tilhører lærlingen.

Læs mere

Vejledning i standpunktsbedømmelse

Vejledning i standpunktsbedømmelse Vejledning i standpunktsbedømmelse De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere