Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse."

Transkript

1 1 Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. Version 5: af 22. august 2014

2 2 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt for skolen 1.1 Praktiske oplysninger 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.3 Overordnede bedømmelsesplan 1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer 2. Uddannelsen og indgangen 2.1 Indledning/Ikrafttrædelsesdato 2.2 Samarbejde med andre skole 2.3 Beskæftigelsesområdet for uddannelsen 2.4 Adgangskrav til uddannelsen 2.5 Uddannelsens varighed 2.6 Afholdelse af prøver, beviser m.m. 2.7 Henvisninger til relevante love, forordninger og bekendtgørelser 2.8 Kriterier for revision af undervisningsplanen 2.9 Didaktiske og metodiske overvejelser samt undervisningsformer

3 3 1. Generelt for skolen. 1.1 Praktiske oplysninger Nærværende lokale uddannelsesplan er gældende for erhvervsuddannelsens grundforløb. Uddannelsesplanen er fastsat af skolen. Uddannelsesplanen revideres mindst 1 gang årligt eller ved ændringer i erhvervsuddannelsernes lovgrundlag. 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser Saviminilerinermik Ilinniarfik har nedennævnte mission for sit arbejde med at uddanne medarbejdere til fremtidens samfund. Missionen er omdrejningspunktet for den overordnede strategi og for alt, hvad vi foretager os: Saviminilerinermik Ilinniarfik giver lærelyst og erhvervskompetence Lærelyst og erhvervskompetence skal gå hånd i hånd gennem de læringsforløb, vi afvikler for vores elever. De mere grundlæggende tanker og ideer vedrørende de enkelte uddannelsers projekter og kurser kan man læse nærmere om i denne undervisningsplan. Denne uddannelsesplan er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelsen om uddannelsesplaner for erhvervsmæssige uddannelser, BEK nr. 11 af 16. april Formålet med denne uddannelsesplan er at give skolens brugere viden, indflydelse og indsigt i uddannelsens opbygning og undervisningens organisering og gennemførelse på vores skole. Vi lægger vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence. Det har vi fastholdt i nogle overordnede mål for det pædagogiske arbejde. Mål: At elever og studerende gennem arbejdet i skolens mangeartede læringsrum i samvær og samlæring med andre udvikler lærelyst og erhvervskompetence, som danner grobund for livslang læring. At der tages afsæt i den enkeltes forudsætninger, kravene i den enkelte uddannelses bekendtgørelse og de samfundsmæssige ændringer. At skolekulturen i alle forhold er båret af medindflydelse og medansvar, således at skolens dagligdag giver alle optimale vilkår for læring. At lærerne har erhvervspædagogisk kompetence, som bygger på faglige, almene, pædagogiske og organisatoriske kvalifikationer, hvor vejledning og supervision skaber forudsætninger for fortsat udvikling. At der altid tilstræbes helhed i den enkelte elevs uddannelse.

4 4 Ressourcer og udstyr der anvendes skal: Kvalitetsmæssigt svare til uddannelsens krav. Være tilstrækkelige til at opfylde kravene i uddannelsesplanen. Leve op til gældende regler for sikkerhed og arbejdsmiljø. Skoleundervisningen tilrettelægges som fuldtids undervisning. Foruden anvendelse af den direkte skemalagte tid til undervisning, skal eleven påregne at anvende tid til læsning og forberedelse samt arbejde med opgaver m.v. i et omfang, der bevirker, at den samlede skoleundervisning svarer til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. 1.3 Overordnet bedømmelsesplan Bedømmelsesplanen fungerer som kommunikationsredskab mellem lærer og elev ved evaluering og bedømmelse. Bedømmelsesplanen er med til: At eleven får viden om eget niveau. At danne grundlag for præcisering af særlige indsatsfelter. At danne grundlag for kommunikation mellem elev, praktiksted og skolen. Karaktergivning gives ud fra 7-trinsskalaen Greenlandic Grading System (GGS-skalaen), iht. BEK. nr. 14 af 23. juni Bedømmelsesplanen er desuden kommunikations- og dokumentationsredskab ved evt. skoleskift, og dokumentationsredskab ved evt. tvistigheder i relation til karaktergivning. Skolebedømmelsesplanen består af tre dele: Den løbende evaluering. Afsluttende bedømmelse af skoleopholdet og udtalelse, hvor i der bedømmes på evner, arbejdsindsats og standpunkt, samt en vurdering om egnethed til indstilling af forsat uddannelse. Prøver som afslutning på hvert enkelt skoleophold.

5 5 1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer Ved begyndelsen af uddannelsesforløbet udarbejder skolen en personlig uddannelsesplan for eleven. Til brug for udarbejdelsen af den individuelle uddannelsesplan gennemføres en kompetence vurdering af eleven. Kompetencevurderingen foretages almindeligvis inden 2 uger fra påbegyndelse af undervisningen og omfatter en vurdering af elevens forudsætninger i forhold til den ønskede uddannelse. I kompetencevurderingen indgår elevens: Formelle og reelle kompetencer: De formelle kompetencer er de kompetencer, eleven har papir på fra tidligere undervisning og uddannelse. De reelle kompetencer er kompetencer, eleven har opnået på anden vis, fx gennem arbejdserfaring, hobby, interesser mv. Vurderingen af formelle og reelle kompetencer anvendes fortrinsvis til fastsættelse af eventuel merit og afkortning af uddannelsesforløbet. Forudsætninger for gennemførelse: Herunder vurderes, om eleven har de fornødne forudsætninger for gennemførelse af den ønskede uddannelse. Eventuelle særlige krav der er gældende for uddannelsen medtages i vurderingen. Gennem vurdering af forudsætninger for gennemførelse er det målet at sikre, at valget af uddannelse er det rette for eleven. Vurdering af behov for særlige tiltag: Herunder vurderes, om eleven har behov for særlig støtte eller supplerende undervisning, og om der er behov for at justere på varighed af forløbet. 1.5 Eksamensregler Skolens eksamensregler kan findes på vores hjemmeside.

6 6 2. Uddannelsen og indgangen 2.1 Indledning/Ikrafttrædelsesdato Denne uddannelsesplan gælder for Terminal uddannelsens grundforløb. som består at to forskellige forløb, voksen- og ungdomsforløb. Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke har godkendt planen den xx.xx Indeværende uddannelsesplan forventes at træde i kraft den xx.xx Skolen: KTI Sanaartornermik Ilinniarfik Box Sisimiut Ansvarlige kontaktpersoner: Forstander Jokum Møller Saviminilerinermik Ilinniarfik Box Nuuk Ansvarlige kontaktpersoner: Uddannelseschef Ole J. Pedersen Undervisningsplan for Terminaluddannelsen

7 7 2.2 Samarbejde med andre skole Saviminilerinermik Ilinniarfik samarbejder med lokale regionsskoler omkring at udbyde grundforløbet, hovedansvaret for indhold m.m. i forbindelse med uddannelsen henhøre under SIskolens ledelse. 2.3 Beskæftigelsesområdet for Terminaluddannelsen: Uddannelsen er hovedsagelig opbygget til to hovedarbejdsområder: Skibshavn: Terminaluddannelsen giver en grundlæggende viden om transport, håndtering, lastning og losning i havneterminaler ved hjælp af tekniske hjælpemidler, lagerøkonomi, ruteplanlægning, It-lagerstyring og IT- teknologi. Lufthavn: Lufthavnsuddannelsen giver en grundlæggende viden om lastning og losse et fragt- eller passagerfly, sikkerhed, miljø og internationale regler og forhold, lagerøkonomi, ruteplanlægning, It-lagerstyring og IT- teknologi. Men da uddannelsen er meget alsidig, vi der være andre virksomheder der kan bruge de uddannede: Shipping og Lager virsomheder vil med fordel kunne beskæftige uddannede terminalarbejder. 2.4 Adgangskrav til uddannelsen Generelt: Eleven skal have indgået en praktikaftale for at starte sin erhvervsuddannelse. En ansøger kan, hvis ikke nedenstående krav er opfyldt, optages ud fra en helhedsvurdering gennem skolens uddannelsesudvalg. Ungdomsuddannelse: Adgangskrav: Atuarfitsialk 10. klasses afgangsprøve med mindst karakteren 6 efter den gamle karakterskala og E efter den nye GGS-skala i såvel årskarakter som i prøvekarakter i hvert af fagene grønlandsk, dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi. Folkeskolen 11. klasses afgangsprøve med bestået karakter 6 på FSA og FSUA efter de gamle regler. Piareersarfiks afgangsprøve med bestået karakter 6 efter den gamle skala og E efter GGSskalaen.

8 8 2.5 Uddannelsens varighed Generelt: Uddannelsen foregår efter vekseluddannelsesprincippet. Uddannelsen består af 5 brancheskoleophold på brancheskolen i Nuuk. GF1 (Brancheskoleophold) varighed 8 uger GF2 (Brancheskoleophold) varighed 12 uger H1 (Brancheskoleophold) varighed 6 uger H2 (Brancheskoleophold) varighed 6 uger H3 (Brancheskoleophold - Svendeprøve) varighed 6 uger 2.6 Afholdelse af prøver, beviser m.m. Hvert skoleophold afsluttes med en række teoretiske og praktiske prøver. I forbindelse med de praktiske og teoretiske prøver udstedes der beviser, certifikater eller karakterer efter gældende regler. Adgangskrav: Kravet for optagelse på brancheskoleopholdene, er beståelse af prøverne med minimum karakteren E og standpunkts udtalelser der minimum er: Evner: = Mindre gode Arbejdsindsats: = Mindre tilfredsstillende Standpunkt: = Mindre tilfredsstillende Lærerkorpset har i samråd med fagets inspektør eller lignende, mulighed for at indstille eleven som begrænset bestået, hvis det vurderes at eleven kan opnå og bestå ny prøve inden denne skal optages på et videre skoleophold. Vigtigt for forløbet er at praktik virksomheden bistår og opmuntre eleven under denne proces. Elever som ikke kan indstilles til et videre skoleophold, rådgives i samråd med skolen studievejleder om muligheder for uddannelses videre forløb. Skolen udsteder bevis på bestået skoleophold, som udleveres til eleven og dennes praktik sted. 2.7 Henvisninger til relevante love, forordninger og bekendtgørelser Nedenstående dokumenter kan findes på Inatsisartutlov nr. 10 af 19. maj 2010 om erhvervsuddannelser og kurser på erhvervsuddannelsesområdet. Landstingsforordning nr. l af 4. maj 1990 om erhvervsuddannelse, uddannelsesstøtte og erhvervsvejledning. Bekendtgørelsen om uddannelsesplaner for erhvervsmæssige uddannelser, BEK nr. 11 af 16. april Bekendtgørelsen om voksenuddannelser, BEK. nr. 25 af 7. december Bekendtgørelsen om karakterskala og anden bedømmelse, BEK. nr. 14 af 23. juni Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. marts 2008 om uddannelsesstøtte.

9 9 2.8 Kriterier for revision af undervisningsplanen Revision af uddannelsesplanen skal ske ved ændringer i de styrende love, bekendtgørelser eller vejledninger til bekendtgørelser. Bemærk dog iht. BEK nr. 11 af 16. april stk. 3 kan undervisningsplanen tidligst revideres efter at have været gældende i et år. Herudover foretager skolen mindst årligt en vurdering af behov for revision af undervisningsplanen. Vurderingen foretages på baggrund af: Teammøder blandt skoleperiodens undervisere, herunder også undervisere fra de øvrige brancheskoler og regionsskoler. 2.9 Didaktiske og metodiske overvejelser samt undervisningsformer Pædagogiske overvejelser for undervisningens organisering: Undervisningsformen er hovedsagelig lærerstyret, men projektarbejde foregår i middelstor udstrækning. Igennem projektarbejde prøves elevernes selvstændighed. I samarbejde med lærere, andre elever og virksomheder udforsker og behandler eleverne et problem i nær relation til den samfunds- eller erhvervsmæssige virkelighed, det forekommer i. Dette indebær, at arbejdet skal give stadig øget perspektiv og dyberegående erkendelse, at problemer kan angribes fra forskellige synsvinkler, og at valget af teori, metoder og redskaber styres ud fra det valgte problem. Eleven vil dermed få en bedre forståelse for problemløsnings metoder i forskellige artet virksomheder. Undervisningsformer: Undervisningen tilrettelægges således, at grundfag på en naturlig måde sammenkædes til læringsaktiviteter og i stor udstrækning relateres til erhvervslivet. Der skal i større udstrækning anvendes projektorganiserede undervisningsformer, hvor eleven aktivt inddrages i læringsprocessen. Eleverne trænes til selvstændige opgaveløsninger, hvor eleven selvstændigt eller sammen med sin læringsmakker arbejder med stofområder, der skal trænes. Der lægges vægt på at IT, som en naturlig ting, inddrages i undervisning, eksempelvis informationssøgning på IT baserede programmer.

10 10 Terminalarbejderuddannelse & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2½ år ½ år ½ år H2-6 uger H3-6 uger Adgangskrav: Bestået Trin 1 og minimum karakter E ( 6 ) i fagene dansk, matematik, fysik & engelsk efter ECTS skala og eksamens- papir eller tilsvarende kvalifikationer. Terminalmedarbejder 1½ år Lufthavnsterminalarbejder 3 år 1 år ½ år ½ år 1 år Gf1-8 uger Gf2-10 uger H1-6 uger H2-6 uger H3-6 uger Adgangskrav: FSA eller tilsvarende kvalifikationer + 17½ år ved start. Uddannelsesforløb på Grønland Uddannelsesforløb i Danmark Uddannelsesforløb på Grønland Modul 1 Modul 2 Adgangskrav: Bestået Trin 1 og minimum karakter E ( 6 ) i fagene dansk, matematik, fysik & engelsk efter ECTS skala og eksamenspapir eller tilsvarende kvalifikationer. Lager og logistikarbejder 3 år ½ år 1 år Lager 3 5 uger Sp. Lager 4 uger Sv.prøve 5 uger Adgangskrav: Bestået Trin 1 og minimum karakter E ( 6 ) i fagene dansk, matematik, fysik & engelsk efter ECTS skala og eksamenspapir eller tilsvarende kvalifikationer. Affaldstekniker 3 år ½ år 1 år 1 skoleperiode H2 2 skoleperiode H3 Adgangskrav: Bestået Trin 1 og minimum karakter E ( 6 ) i fagene dansk, matematik, fysik & engelsk efter ECTS skala og eksamens- papir eller tilsvarende kvalifikationer. Efter 1/ Trin 1 Efter 1/ Trin 2 Lager og logistikarbejder hvor holdstørrelser er under 6 elever, vil/kan blive overført til en samarbejdsskole i Danmark resten af sit uddannelsesforløb efter Trin 1. Bedømmelse og beviser for 1½ års terminalmedarbejder uddannelse Trin 1, afsluttes med en praktisk og skriftlig prøve. Der udstedes uddannelsesbevis til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence indenfor uddannelsen. Elever som afslutter Trin 1, skal have bestået prøven, for at kunne fortsætte på Trin 2. Elever som slutter af på Trin 1 afslutter deres speciale indenfor: Havne- og terminalmedarbejder, luft- og terminalmedarbejder, lager- og logistikmedarbejder eller affalds- og servicemedarbejder. Modul 1 og Modul 2 er forebeholdt opkvalificering af personer som gerne vil uddannes indenfor affaldsuddannelsen. Du er fyldt 30 år og har vedvarende været beskæftiget i mindst 3 år indenfor faget. Mulighed for at kunne blive optaget som voksenlærling.

11 11 Brancheskoleophold Grundforløb 1 & 2. Undervisningsplan for Terminaluddannelsen Undervisningsfag Uger GF1 GF2 Lektioner Arbejdsmiljø 0, Naturfag Niveau F 2, Engelsk Niveau F 2, Arctic Førstehjælp & Brand 0, Dansk Niveau F (med rapport skrivning) 2, Informations teknologi Niveau F 0, Privatøkonomi 0, Kørekort kategori B. 1, Praktisk lager / Kundebetjening 1, Transportpapir 0, Intro. IT-Lagerstyring Navision C5 / Axapta 0, Lagerstyring med stregkoder og håndterminal 1, Grundlæggende affaldshåndtering 1, Områdefag for terminaluddannelsen jf. 10 Grundlæggende anhugning 1, Enhedslaster & stuvning af gods 1, Branchekendskab 0, Gaffeltruck B 1, Logistik & Transportgeografi 0, Ergonomi og sundhed i transporterhvervet 0, Grundforløb total

12 12 Grundforløb Undervisnings/kompetencemål og niveau Grundlæggende niveau: niveauet - hvor der er tale om F niveau, det for faget laveste niveau. Eleven kan udføre eksempelvis simple arbejdsopgaver. Undervisnings/Kompetencemål for Grundforløb 1 & 2: Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Naturfag Niveau F Målet med undervisningen er, at eleven: Antal lektioner: 28 1) kan arbejde med grundlæggende naturfaglige begreber, som finder anvendelse i erhverv eller dagligdagen Resultatform: 2) kan arbejde med elementære naturfaglige begreber og fagets 7-trinsskala, standpunktskarakter eksperimentelle arbejdsmetode til at belyse simple erhvervs- og samfundsmæssige problemstillinger. 3) kan anvende kemikalier og udstyr på en korrekt, sikkerheds- og miljømæssig forsvarlig måde. 4) kan udtrykke sig skriftligt og mundtligt om enkle naturfaglige problemstillinger og 5) opnår øvelse i at udføre forsøg. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Første Hjælp Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 32 Førstehjælp & Brand 1) handler ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter og udfører sikker livreddende førstehjælp til tilskadekomne. Resultatform: Bestået / Ikke bestået 2) give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person med og uden normal vejrtrækning samt kunne anvende en AED, hvor sådan forefindes. Og overholder de gældende sikkerhedsregler for brug af AED, og kan overlevere hele hændelsesforløbet til ambulancepersonalet eller andet sagkyndig personale. 3) anvende ABC metoden til personer ved moderat og svær tilskadekomst, herunder forebygger kredsløbssvigt og fører en beroligende samtale når situationen opstår. 4) yde korrekt førstehjælp i forbindelse med brud, forbrændinger, ætsninger, forfrysninger, chok, el- ulykker, småskader, samt kunne lægge diverse forbindinger.

13 13 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Elementær Målet med undervisningen er, at eleven kan/får: brandbekæmpelse Resultatform: Bestået / 1) viden om brandteori og slukningsprincipper Ikke bestået 2) korrekt reaktionsmønster ved nødsituation iht. firmaets beredskabsplan 3) aktiv/passiv brandbeskyttelse 4) slukke mindre brande, herunder brande i elektrisk udstyr, olie osv. 5) bruge forskellige typer håndslukkere, herunder skum, pulver, CO2, brandtæpper 6) skal desuden lære at man i tilfælde af brand har begrænset tid til rådighed i forbindelse med redning af dyr og mennesker Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Dansk Niveau F Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 80 1) anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og med en rimelig grad af korrekthed i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. Resultatform: 7-trinsskala, standpunktskarakter 2) anvende det talte og skrevne sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 3) redegøre for og indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål og målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold 4) læse med sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke 5) udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst 6) analysere og tage stilling til forskellige teksttypers indhold, form, budskab og perspektiv 7) anvende færdigheder i faglig læsning og i mundtlig og skriftlig kommunikation med relevans for den erhvervsfaglige uddannelse og profession 8) anvende relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 9) anvende relevante tale-, lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i erhvervsfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge 10) anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning og 11) anvende sin kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. 12) udfærdige skiftlige rapporter i forbindelse med projektarbejde

14 14 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Informationsteknologi Niveau. F Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 20 1) kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer, Resultatform: Der afholdes ikke 2) forstår begreber og metoder, der er nødvendige for anvendelse af afsluttende prøve. Der gives en computere til opgaveløsning inden for undervisningens mål, afsluttende standpunktskarakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål. 3) kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau, 4) kan redegøre for de generelle krav til arbejdsmiljø i forbindelse med indretning og anvendelse af en computerarbejdsplads, 5) kan forholde sig til IT-anvendelse generelt i samfundet, i branchen og i forhold til livslang kompetenceudvikling - herunder reflektere over hvilke konsekvenser den informationsteknologiske udvikling har for det enkelte menneske og 6) kan dokumentere og formidle løsninger af it-relaterede problemstillinger. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Privatøkonomi Målet med undervisningen er, at eleven får: Antal lektioner: 24 1) indblik i de forhold, der betyder noget for privatøkonomien Resultatform: 7-trinsskala, standpunktskarakter 2) redskaber og værktøjer til opstilling og vurdering af privat budget 3) kendskab til løn, forbrug, opsparing, boliglån, forsikring samt skat & skatteberegning Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Køreuddannelse, kategori B Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 40 1) føre køretøjer hørende til kategori B, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav. Resultatform: Bestået/Ikke bestået 2) foretage de fornødne eftersyn af køretøjets sikkerhedsmæssige anlæg jævnfør færdselslovens krav til køretøjet

15 15 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Praktisk lager Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 20 1) samarbejde med andre medvirke ved indretningen af et lager ud fra gældende regler vedr. arbejdets tilrettelæggelse, grundlæggende lagerfunktioner, kapacitetsudnyttelse, varesortiment, tekniske hjælpemidler, reolplacering og transport- og køregange. Resultatform: 2) anvende almindeligt forekommende tekniske hjælpemidler til 7-trinsskala, Standpunktskarakter rationelt lagerarbejde, såsom plukning af vare og klargøring til forsendelse, emballering, afmærkning, opbygning og sikring af varer på pallebaserede enheder, herunder afmærkning og separation af farligt gods. 3) udføre og deltage i lagerstyring, lagerets papirsystemer, varekataloger, lokations- og genfindingssystemer, så eleven kan udføre alle former for normalt forekommende lagerarbejde med den fornødne disciplin og sikkerhed, samt medvirke til beskrivelse af egen jobfunktion. 4) gennemføre plukning af vare efter forskellige metoder samt anvende de hermed afledte krav til udstyr, indretning og vareplacering. 5) medvirke til indkøb af emballage under hensyn til ressourcer og miljø, herunder udstyr til forbedring af arbejdsmiljøet. 6) Eleven kan selvstændigt udføre almindeligt forekommende lageropgaver såsom; modtagelse, forsendelse, bestilling og genbestilling, udpakning og placering samt plukke, emballere og forsende varer. 7) foretage udskrivning af rekvisitioner/telefonordrer, registrere varetilgange, modtage bestillinger, udskrive pluklister/følgeseddel/faktura, registrere vareafgange, foretage statusoptælling af lageret. 8) medvirke i sammenhænge mellem indkøb, produktion og afsætningsmønstre. 9) i grupper beskrive egne jobfunktioner på lageret. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Kundebetjening - lager: Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 20 1) give virksomhedens kunder, leverandører, transportører, og andre kontaktflader en korrekt betjening ved hjælp af teorierne omkring assertion, som kommunikationsteorien kurset er opbygget efter herunder: Telefonbetjening, behandling af reklamationer, personlig betjening, hensigtsmæssigt sprogbrug og kortfattet skriftlig besked Resultatform: 7-trinsskala Standpunktskarakter 2) give virksomhedens kunder en korrekt betjening, ved hjælp af hensigtsmæssigt kropssprog, sprogbrug, telefonbetjening og personlig adfærd ved direkte kontakt med kunden Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Branchekendskab Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 16 1) anvende sin viden om branchens produkter, markedsforhold og markedsadgang i sit daglige arbejde. Resultatform: 7-trinsskala, Standpunktskarakter

16 16 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Gaffeltruck B Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 40 1) efter gennemført uddannelse føre og betjene forskellige typer gaffeltrucks (eldrevne og gas-/dieseldrevne), og selvkørende gaffelstabler, med forskellig opbygning og udstyr efter gældende sikkerhedsbestemmelser ved transport af varierede godstyper, på ramper, i reolgange, snævre rum og lagerhaller i overensstemmelse med færdselslovens og arbejdstilsynets krav. Resultatform: Bestået/ Ikke 2) foretage korrekt stuvning, optagning og afsætning af forskelligt gods i bestået forskellige højder i forskellige reoltyper i container og på lad, samt udføre blokstabling - herunder vælge egnet løfteudstyr og lastbærer 3) udføre de eftersyn, som gaffeltruckføreren er ansvarlig for, og har viden om hvor ofte gaffeltrucken skal efterses og vedligeholdes 4) anvende leverandørens brugsanvisning i det daglige arbejde med gaffeltruck i forhold til at opnå det nødvendige kendskab til den/de konkrete maskine(r), der anvendes 5) aflæse forskellige typer belastningsdiagrammer på en sikker og forsvarlig måde, herunder vurdere byrdens vægt og tyngdepunktets placering samt vide om byrden ligger stabilt, inden der løftes. 6) arbejde aktivt med eget arbejdsmiljø/ergonomi, elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med at føre og betjene gaffeltrucks og gaffelstablere. 7) anvende sin viden om risici forbundet med at arbejde med gaffeltrucks og gaffelstablere, herunder gaffeltruckens -gaffelstablerens opbygning og sikkerhedsanordninger samt den beregnede anvendelse og anvendelsesbegrænsninger af de forskellige trucktyper Grundforløb 2 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Arbejdsmiljø Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 24 1) bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse i og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV) Resultatform: Der gives en afsluttende standpunkts karakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål. 2) reflektere og konkret forholde sig til potentielle farer og ulykker før løsning af en arbejdsopgave 3) anvende viden til at forebygge arbejdsbetingede belastningslidelser og ulykker, herunder kan foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser 4) anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at forebygge arbejdsskader 5) anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger,

17 17 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Naturfag Niveau F Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 52 1) bruge fysiske og kemiske begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold Resultatform: 7-trinsskala, Standpunktskarakter 2) foretage beregninger i sammenhæng med det naturfaglige arbejde 3) arbejde eksperimentelt med faget ud fra en naturfaglig tankegang 4) arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier 5) søge, udvælge og anvende relevante naturfaglige informationer fra forskellige informationskilder, herunder fra it-baserede informationskilder 6) dokumentere og formidle resultater af dit arbejde med naturfaglige emner 7) anvende naturfaglige begreber og modeller til at forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Engelsk Niveau F Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 80 Resultatform: 7-trinsskala, Standpunktskarakter 1) bruge engelsk hensigtsmæssigt i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligliv i et enkelt sprog. 2) bruge enkle, hensigtsmæssige tale-, skrive-, lytte og læsestrategier. 3) forstå talt engelsk i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag. 4) læse og forstå enkle tekster på engelsk. 5) tale i enkelt sprog om almene, samfundsmæssige og erhvervsfaglige forhold på engelsk. 6) genkende og tale om forskelle og ligheder mellem engelsksprogede og egne kulturer. 7) begynde at være sprogligt opmærksom i almindelige situationer fra erhvervsliv og dagligdag. 8) bruge it til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og tekstproduktion. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Transportpapir Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 20 Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter 1) planlægge og gennemføre hele transportforløbet inden for søfart, flytransport eller vejtransport på baggrund af kendskab til transportformens dokumenter 2) anvende IT værktøj og systemer f.eks. informationssystemer, såvel generelle som branchespecifikke.

18 18 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Intro. IT-Lagerstyring Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 20 1) anvende et (eller flere) edb-lagerstyringsprogram(-mer) til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver på Resultatform: 7-trinsskala, Standpunktskarakter. lageret, herunder blandt andet registrering af vare til- og afgange, optælling og placering af varer. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Edb-lagerstyring, Målet med undervisningen er, at eleven kan: stregkoder & håndterminal Antal Lektioner: 40 1) anvende et professionelt integreret edb-lagerstyringssystem, hvori stregkoder og håndterminaler indgår til løsning af relevante jobfunktioner på lageret. Resultatform: 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 2) arbejde med forskellige funktioner; debitor-/kreditorstyring, køb, salg og lagerstyring 3) registrerer vare til- og afgange, udskrive plukkesedler, optælle og placere varer, oprette varekartotek, opbygge EAN 13 & EAN 8 stregkoder, samt udregne stregkoder ved fejl på checkciffer. 4) afgive tilbud, modtage købsordrer, bogføre og udskrive følgesedler/fakturaer, oprette debitorer/kreditorer, samt foretage lageroptællinger. 5) anvende et professionelt integreret edb-lagerstyringssystem til at købe og sælge via net shop, og til løsning af relevante jobfunktioner på lageret. 6) oprette styklister, varekartotek, debitorer og kreditorer. 7) anvende produktionskladder, håndtere restordrer, behandle kreditnotater, foretage lageroptællinger, modtage og udskrive rekvisitioner. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Grundl. affaldshåndtering Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 40 1) gennem teori pm planlægningen, indsamling, sortering, behandling, opsortering i fraktioner af erhvervsaffald samt aflæsningsforhold på deponier, forbrændingsanlæg og miljødepoter, og foretage af- og pålæsning og transport af erhvervsaffald på en sikker og forsvarlig måde. Resultatform: 7-trinsskala, 2) Arbejdet omfatter håndtering af erhvervsaffald efter gældende regler Standpunktskarakter på områdets samt vejledning til kunder om, hvordan mængden af miljøbelastede stoffer kan nedbringes. 3) Endelig kan deltageren vurder vilkår for transport af farligt affald, anvende og betjene forskellige containertyper med/uden komprimator på en sikker og driftsmæssig korrekt måde, anvende sikkerhedsudstyr, forbygge skader på led og muskler, samt indtage ergonomiske rigtige arbejsstillinger.

19 19 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Grundlæggende anhugning Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 40 1) ud fra byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed at tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder under anvendelse af snoede og flettede ståltove, fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe, kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej. Resultatform: Bestået/ikke Bestået, Standpunktskarakter. 2) endvidere fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation 3) i forbindelse med anhugning, anvende viden om SWL-mærkninger og gældende regler for stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt kassationsgrænser. 4) desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Enhedslast, Lastsikring og Målet med undervisningen er, at eleven har/skal: Stuvning af gods. Antal Lektioner: 40 1) efter endt uddannelse og sædvanlig virksomhedsintroduktion, stuve og surre forskellige godstyper på lastbiler, påhængsvogne eller andre køretøjer og i container på sådan vis, at transporten kan gennemføres uden at der opstår skader på gods eller køretøj eller risiko for uheld. Resultatform: 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 2) have kendskab til kræfternes indvirkning på lastet gods under transport og det heraf følgende behov for lastsikring, og på denne baggrund kan udvælge og anvende korrekte surringsmateriale, samt finde frem til den bedst egnede nedbindingsmåde. 3) anvende surringsudstyr i form af binderinge, kroge og andre surringsbeslag, i forbindelse med fastgørelsen af godset på køretøjet og i container. 4) identificere de mest almindelige emballageafmærkninger, og på baggrund heraf anvende den korrekte behandlings- og håndteringsmetode af forskellige godstyper. 5) udføre simple opklodsninger og afstivninger på godstyper, som ud fra sikkerhedsmæssige årsager har behov herfor. 6) udvælge og anvende det korrekte surringsmateriale til forskellige godstyper, samt vedligeholde og opbevare surringsgrejet i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser inden for området. Læsse og surre køretøjet / container med forskellige godstyper på en sikker måde, og således at køretøjets tilladte akseltryk og køretøjets og containeres tilladte totalvægt ikke overskrides. 7) udfylde nationale og internationale fragtbreve, herunder kunne redegøre for proceduren for evt. modtagelse af skadet gods. 8) kendskab til godsforsikringer og kan redegøre for, hvornår transportøren er ansvarlig for godsets beskadigelse, samt hvilke foranstaltninger, der skal træffes over for kunden og forsikringsselskabet.

20 20 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Logistik & transport- Målet med undervisningen er, at eleven har/skal: geografi Antal Lektioner: 16 1) planlægge, gennemføre og følge op på transportforløb og anvender herunder viden om forsyningskæder og transportformer både hvad angår geografien og forløbet i transporten. Resultatform: Der gives en 2) bruger viden om geografiske og kulturelle forhold og deres indvirkning afsluttende standpunktskarakter, på samhandel, transportform og afvikling af transporten. der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb Løfte og Bæreteknik samt Målet med undervisningen er, at eleven Kan/Har/Kender: sundhed transporterhvervet (Sikker adfærd nul arbejdsulykker) Antal Lektioner: 28 1) efter gennemført uddannelse, gennem teoriundervisning og praktiske øvelser/demonstrationer, udføre gods- og/eller personbefordring, Resultatform: Der gives en afsluttende standpunktskarakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål. 2) udvisende en sikkerhedsmæssig adfærd, der tilstræber resultatet: Nul arbejdsulykker. 3) kendskab til regler gældende for arbejdsmiljø og kender de primære risici, som normalt forekommer inden for transporterhvervet og kan forebygge deraf følgende uheld og ulykker. 4) udvælgelse og anvendelse af de optimale personlige værnemidler, arbejdsstillinger og -procedurer. 5) betydningen af virksomhedens fælles sikkerhedskultur og kan bidrage til etablering eller højnelse af denne, i forlængelse af - og i samarbejde med - virksomhedens sikkerhedsorganisation.

21 21 Brancheskoleophold Hovedforløb 1: Undervisningsplan for Terminaluddannelsen. Undervisningsfag Uger H1 Lektioner Grundfag - Hovedforløb Fælles Arbejdsmiljø og hygiejne 0, Grundfag Hovedforløb total 0,5 20 Områdefag - Hovedforløb Logistik & Samarbejde 1, Oplagring og forsendelse af Farligt Gods 1, Grundlæggende brandbekæmpelse 1, Områdefag Hovedforløb total 3,0 120 Specialefag Kørekort C+D 1, Specialefag Hovedforløb total 1,5 60 Valgfrie specialefag Innovation & Iværksætteri 1, Speciale & valgfag Hovedforløb total 1,0 40 Lektioner i alt Uger i alt 6,0 Hovedforløb 1 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Grundforløb 1 Arbejdsmiljø & Hygiejne Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 20 Resultatform: Der gives en afsluttende standpunkts karakter, der udtrykker elevens standpunkt i forhold til fagets mål. HER KOMMER DER NOGET FRA EMBEDSLÆGEN OG Veterinær og Fødevare Myndigheden I Grønland

22 22 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Grundlæggende Målet med undervisningen er at eleven får: Brandbekæmpelse Antal lektioner: 40 1) kendskab til, hvordan man bør forholde sig i tilfælde af brand Resultatform: Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået 2) teoretiske og praktiske færdigheder i brandslukning 3) Kendskab til simple hjælpemidler og metoder til slukning af mindre brande og hindre brandudbredelse Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Logistik og samarbejde Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 40 1) arbejde med og medvirke til løsning af problemer inden for virksomhedernes logistiksystemer. I virksomhedens logistiksystem indgår helhedsforståelse for sammenhænge mellem: Vare- og informationsstrømme, lagerstørrelser, flaskehalsproblematikker, produktionsomkostninger, arbejdsbeskrivelser, samarbejde, kreativitet og fleksibilitet og problemløsninger. Resultatform: 7-trinsskala, 2) medvirke til ændringer af eget arbejdsområde samt deltage i selvstyrende Standpunktskarakter grupper vedrørende arbejdets organisering, udføre og deltage i vare og informationsstrømme, virksomhedens papirsystemer, kundebetjening og kommunikation. 3) samarbejde i styringen af materiale- og informationsstrømme under anvendelse af forskellige logistik-systemer, samt medvirke til løsning af flaskehalsproblemer.

23 23 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Oplagring og forsendelse af farligt gods Antal lektioner: 40 Resultatform(er) -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter Målet med undervisningen er, at eleven kan: 1) udføre separation og oplagring af farligt gods på lagre og terminaler i henhold til nationale og internationale bestemmelser i ADR, RID, IMDG og ICAO-TI eller IATA-DGR. 2) udføre emballering af farligt gods, afmærke emballager og containere med faresedler og udfylde transportdokumenterne samt foretage sammenpakning, håndtering, sammenlæsning og stuvning af farligt gods i henhold til reglerne i den valgte transportform. 3) definere stoffernes vigtigste faretyper og egenskaber, der danner baggrund for deres inddeling i fareklasser. 4) definere de særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande. 5) i tilfælde af uheld eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger eller forbrændinger. 6) udføre arbejdet sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til angivelserne i leverandørbrugsanvisninger for stoffer og materialer samt sikkerhedskort. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Innovation & Iværksætteri Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal lektioner: 40 1) Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighesbegrebet Resultatform: 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 2) Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift. 3) Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveau. 4) Eleven opnår indsigt i grønlandske erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger ag internationale forhold. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Målet med undervisningen er, at eleven kan: Køreuddannelse, kategori C - D Antal lektioner: 60 1) føre køretøjer hørende til kategori C - D, på en sikker og ansvarsbevidst måde, og erhverver kørekort til kategori B, jf. gældende myndighedskrav. Resultatform: 2) foretage de fornødne eftersyn af køretøjets sikkerhedsmæssige anlæg Bestået/Ikke bestået jævnfør færdselslovens krav til køretøjet

24 24 Brancheskoleophold H2: Undervisningsplan for Terminaluddannelsen Lektionsfordeling for Terminaluddannelsen Hovedforløb H2 H3 H2 Grundfag - Hovedforløb Fælles Samfundsfag Niveau F 1, Grundfag Hovedforløb total 1, Områdefag - Hovedforløb Enhedslast & surring af gods 1 0, Reach Stacker 1, Områdefag Hovedforløb total 1, Specialefag Lastbilmonteret kran D & anhugning 2, Specialefag Hovedforløb total 2, Valgfrie specialefag H3 H3 Havn Lufth Produktudvikling, produkt og service 1, Farligt Gods IMDG / IATA 0, Kran B 4, Grundlæggende & udvidet Security Brandmandskursus - Fly (Kangerlussuaq) Logistikstyring, organisation / organisering ( lagerudd. ) 160 Repetition & Svendeprøve 1, Speciale & valgfag Hovedforløb total Lektioner i alt Uger i alt 36,

25 25 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Samfundsfag E Målet med undervisningen er, at eleven får/kan: Antal lektioner: 56 Resultatform: 7-trinsskala, Standpunktskarakter 1) kendskab til hovedlinjer i national og international økonomi og politik herunder internationale relationer og konfliktløsning. 2) kendskab til den voksende internationaliserings betydning for Grønland & Danmark herunder inddrage EU-samarbejdet. 3) kendskab til grundlæggende sammenhænge mellem produktion, forbrug og ressourceanvendelse i globalt perspektiv. 4) kendskab til den internationale arbejdsdeling og betydning heraf for det grønlandske & danske arbejdsmarked. 5) søge informationer om samfundsmæssige forhold i skriftlige og elektroniske medier. 6) kendskab til globaliseringens betydning for grønlandske & danske virksomheder. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Enhedslaster Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 12 Resultatform: 7-trinsskala, Standpunktskarakter 1) på en sikker og forsvarlig måde opbygge, afmærke, sikre, laste, losse og stuve enhedslaster. 2) redegøre for forhold, der påvirker valg af udstyr og materiel i forhold til godsets beskaffenhed og valg af transportmåde. 3) anvende almindeligt forekommende elektronisk og manuelt registreringsudstyr som stregkoder/håndterminaler, fragtbreve og stuvningsplaner i forbindelse med arbejdsopgaverne. 4) genkende væsentlige faremomenter i forbindelse med godshåndtering, og foretage nødvendige foranstaltninger, så skader på personer, gods og materiel hindres. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb 2 Lastsikring og Stuvning Antal Lektioner: 12 Resultatform: 7-trinsskala, Standpunktskarakter Målet med undervisningen er, at eleven kan: 1) gennemføre almindeligt forekommende lastsikringsopgaver, herunder sikre gods stuvet i containere og stykgods. 2) lastsikre diverse transportbærere med eller uden last om bord på skibe. 3) furdere underlagets beskaffenhed i relation til godset, og kan udføre trykfordelende konstruktioner ved f.eks. dækslast. 4) vurdere underlagets beskaffenhed i relation til godset, og kan udføre trykfordelende konstruktioner ved f.eks. dækslast. 5) foretage en korrekt surring og afsprodsning af gods i containere. 6) foretage en korrekt læsning og stuvning af gods på et lad. 7) foretage en korrekt placering af godstyper under hensynstagen til overholdelse af gældende regler for akseltryk og tyngdepunkt. 8) foretage en korrekt overdækning af gods. 9) foretage en korrekt afsprodsning af forskellige godstyper, herunder gods der kan rulle.

26 26 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb 2??? Produktudvikling, produkt Målet med undervisningen er, at eleven kan/har: & service Antal Lektioner: 40 Resultatform: 7-trinsskala, Standpunktskarakter Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Reach Stacker Målet med undervisningen er, at eleven kan/har: Antal Lektioner: 40 1) betjene udstyret sikkerhedsmæssigt forsvarligt ved montering af tungt ekstraog hjælpeudstyr samt ved kørsel med løftet byrde, under anvendelse af lastediagrammer og med viden om stabilitetsforhold. Resultatform: Praktisk prøve, 2) fremføre tunge og højt løftede byrder sikkerhedsmæssig forsvarlig på såvel Bestået / ikke bestået plant som skrånende køreunderlag. 3) køre og manøvrere maskiner under hensyntagen til færdselslovens bestemmelser vedrørende kørsel med motorredskab på offentlig vej samt i henhold til internt fastsatte køreregler. 4 kendskab til hvorledes gods og maskiner håndteres på en ansvarlig og økonomisk måde 5) tage initiativ til at den daglige vedligehold udføres på såvel maskinerne som ekstraudstyret under iagttagelse af korrekt fejlmelding. 6) kan genkende forskellige containertyper, godkendelser samt regler for stabling. 7) finde den rigtige kørestilling med hensyn til stabilitet.

27 27 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Anhugning af byrder Målet med undervisningen er, at eleven kan: Antal Lektioner: 40 1) Deltageren kan ud fra byrdens tyngdepunkt og beskaffenhed tilrettelægge og udføre sikkerhedsmæssig korrekt anhugning af byrder under anvendelse af snoede og flettede ståltove, fibertovværk, bændler og båndstropper samt kroge, ringe, kæder, sjækler, løftebeslag og brancherettet specialgrej. Resultatform: Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået 2) Deltageren kan endvidere fungere som signalmand og kan dirigere ved hjælp af gældende standardtegn samt kommunikere klart og entydigt ved hjælp af radiokommunikation 3) Deltageren kan i forbindelse med anhugning, anvende viden om SWLmærkninger og gældende regler for stropbelastninger, sikkerhedsfaktorer samt kassationsgrænser. 4) Deltageren kan desuden skelne imellem de forskellige krantyper og er bekendt med gældende certifikatregler for kraner. Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb Lastbilmonteret kran, certifikat D Antal Lektioner: 40 Resultatform: Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået Målet med undervisningen er, at eleven kan: 1) gennem teori om stabilitetsforhold, krandiagram, opgavetyper, byrder og anhugningsmetoder, udføre alle normalt forekommende arbejdsopgaver med lastbilmonteret kran certifikattype D, jf. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om førercertifikater til kraner samt arbejdsmiljølovens bestemmelser, og kan udføre varierede mv. samt betjene kraner med såvel standard- som fjernbetjening, ligesom deltageren er bekendt med reglerne for personløft. opgaver, indbefattende korrekt opstilling af kran, udvælgelse og anvendelse af egnet og godkendt anhugnings udstyr 2) indgå i tilrettelæggelse og udførelse af samløft samt foretage af- og påmontering af ekstraudstyr (eksempelvis læssegrab) og dirigere en kranopgave ved hjælp af håndsignaler / selv betjene kranen efter håndsignaler fra tredjemand samt kommunikere via radio. 3) Deltageren kan endvidere foretage forebyggende vedligehold af kran og anhugningsudstyr og kender reglerne for eftersyn, anmeldelse og kranjournal mv.

28 28 Brancheskoleophold H3: Undervisningsplan for Terminaluddannelsen Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb 3 Repetition Farligt Gods Målet med undervisningen er, at eleven kan/har: Antal Lektioner: 16 Resultatform: 7-trinsskala, Standpunktskarakter Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb 3??? Kran B Målet med undervisningen er, at eleven kan/har: Antal Lektioner: 160 Resultatform: Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb 3??? Grundlæggende & udvidet Målet med undervisningen er, at eleven kan/har: Security Antal Lektioner: 80 Resultatform: Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået

29 29 Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb 3??? Fly Brandmandskursus Målet med undervisningen er, at eleven kan/har: Antal Lektioner: 80 Resultatform: Praktisk prøve, Bestået / ikke bestået Fagkode & Undervisningsfag: Undervisnings/Kompetencemål & niveau: Hovedforløb 3 Fagkode:???? Repetition og svendeprøve Antal lektioner: 64 Resultatform: Praktisk & teoretisk svendeprøve. Bestået / ikke bestået. Målet med undervisningen er, at eleven kan: Ved afslutningen af sidste skoleperiode afholdes en afsluttende eksamen, der udgør svendeprøven. Eksamen består af en skriftlig prøve, af en praktisk prøve og en mundtlig prøve. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med censorerne. Brancheudvalget udpeger herefter 2 beskikkede censorer og giver skolen meddelelse om udpegelsen. Eksamen bedømmes af en faglærer udpeget af skolen og censorerne. Eksamen afholdes indenfor emnerne grundfag, områdefag og specialefag. - Den skriftlige prøve har en varighed af 60 klokkeminutter, og består af 35 skriftlige spørgsmål af typen multiple choice indenfor grundfag, områdefag og specialefag. Spørgsmålene besvares uden brug af hjælpemidler.

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse.

Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse. 1 Udkast til den nye Terminalarbejderuddannelse. & den nye Affaldsuddannelse. Version 2: af 22. august 2014. 2 Terminalarbejderuddannelse & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2½ år ½ år ½ år

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Lager og terminaluddannelsen Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 92 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder 1 Eleven kan anvende et edb-lagerstyringsprogram til at foretage enkle almindeligt forekommende rutineprægede arbejdsopgaver

Læs mere

1565 Lager og terminaluddannelsen

1565 Lager og terminaluddannelsen Side 1 af 85 Fag fælles for hovedforløb 23006 Ergonomi Fagkategori: Grundfag DKLL/EQF / Tilknytningsperiode 01-07-2011 til 30-09-2011 Resultatform(er) -, 13-skala, Standpunktskarakter. -, 7-trinsskala,

Læs mere

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen

EUC Vest. Lager-og terminal uddannelsen Lager-og terminal uddannelsen EUC Vest Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. Bekendtgørelse nr. 1199 af 9. december 2009 og uddannelsesordning af 1. juli 2010 Udarbejdet af Transportteamet. Redigeret

Læs mere

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Vejgodstransport Marts 2012

Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet. Vejgodstransport Marts 2012 Lokal Undervisningsplan Hovedforløbet Marts 2012 1 1. GENERELT FOR AMU NORDJYLLAND 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn:, Sofievej 61, 9000 Aalborg. Tlf.: 96 33 22 11 er en moderne uddannelsesinstitution

Læs mere

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering

inden for arbejdsmarkedsuddannelserne. 1 Faseinddelingen er som angivet i Håndbog om individuel kompetencevurdering i AMU realkompetencevurdering Indledning Dette er en brancherettet vejledning i forhold til individuel kompetencevurdering (IKV) inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU). Vejledningen vedrører arbejdsmarkedsuddannelser som efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice

Lokal undervisningsplan Serviceassistent 2008 HOSPITAL. Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice HOSPITAL Udarbejdet af lærerteam for bygnings-og brugerservice 1. Generelt for skolen...5 1.1 Praktiske oplysninger...5 1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser...5 1.3 Overordnet bedømmelsesplan...5

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik

Teknisk Skole. Grundforløbet Transport og logistik Grundforløbet Transport og logistik Teknisk Skole Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning 1035 Udarbejdet af Anders Christensen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker

Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker Lokal undervisnings plan Ejendomsserviceteknikker 1. Generelt for skolen 1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på KTS Overordnet bestemmelse om elevers arbejdstid.

Læs mere

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk

Lager og logistik. Kursusudbud 2013. Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk Lager og logistik Kursusudbud 2013 Bastrupgaardvej 5 7500 Holstebro Telefon 99 122 554 www.kursus.ucholstebro.dk NORDRE RINGVEJ TRANSPORT / LOGISTIK BIL / FLY / TRANSPORTMIDLER Bastrupgårdvej 5 LUNDHOLMVEJ

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 1 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Fagretning Hår, Krop og Sundhed Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE

Læs mere

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT

Undervisningsplan. Procesoperatør. Grundforløb. I indgangen Strøm, styring og IT Undervisningsplan for Procesoperatør I indgangen Strøm, styring og IT efter bekendtgørelserne nr. 509 af 31/05/2012 Udkast til 5. udgave August 2012 EUC-Nodvestsjælland Processkolen i Kalundborg 12-02-2013

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsorg, Sundhed og Pædagogik: Frisør GF2 Indholdsfortegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 5 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN (SEKTION

Læs mere

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale ambulanceassistent

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale ambulanceassistent Hovedforløb Redder Speciale ambulanceassistent Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse nr. 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning af 06.07.2011 Udarbejdet af Eigil Hviid & Bjarne Knudsen

Læs mere

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS

BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS Lokal undervisningsplan for BA Grundforløb Tømrer, murer og VVS ved Campus Bornholm December 2012 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Grundforløb 2 og Hovedforløb Ikrafttrædelse August 2015 Udgave: Lokal undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1 Praktiske

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere LOKAL UNDERVISNINGSPLAN for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 1 Den lokale undervisningsplan refererer og henviser til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 149 bekendtgørelse om uddannelsen i

Læs mere

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm

Lokal undervisningsplan for. SSI Grundforløb. ved Campus Bornholm Lokal undervisningsplan for SSI Grundforløb ved Campus Bornholm August 2011 1 Indhold 1. GENERELT FOR SKOLEN... 3 1.1. PRAKTISKE OPLYSNINGER... 3 1.2. SKOLENS PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER...

Læs mere

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT

Info bog RENGØRINGSTEKNIKER & SERvIcEaSSISTENT Infobog RENGØRINGSTEKNIKER & serviceassistent Det er vigtigt at udvikle og fastholde virksomhedens ansatte. Giv dem en praktisk og bred uddannelse, der løfter både personen og virksomheden. Hvad er en

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet

LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN. Bygningsmaler. Hovedforløbet LOKAL UNDERVISNINGS- PLAN Bygningsmaler Hovedforløbet Lokal undervisningsplan Vejle Tekniske Skole/Grindsted Tekniske Skole Uddannelse Bekendtgørelse nr. Alle bekendtgørelser og vejledninger kan læses

Læs mere

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik.

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Logbog Lageroperatør Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Lageruddannelsen

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Den Pædagogiske Assistentuddannelse Ikrafttrædelse august 2012 Udgave: s Undervisningsplan for pædagogisk assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 3 1.1

Læs mere

Den lokale undervisningsplan

Den lokale undervisningsplan Den lokale undervisningsplan Grundforløb 2 Uddannelsesområde: Social og sundhedsuddannelsen August 2015 Social- og sundhedsuddannelsen UC Diakonissestiftelsen Peter Bangs Vej 1, indgang 8, 2000 Frederiksberg

Læs mere

Lokal undervisningsplan for tømrer grundforløb på Københavns Tekniske Skole

Lokal undervisningsplan for tømrer grundforløb på Københavns Tekniske Skole Lokal undervisningsplan for tømrer grundforløb på Københavns Tekniske Skole 1. Generelt for skolen Afsnit 1, der er generelt for skolen, er udformet således, at beskrivelserne gælder for både grund og

Læs mere

Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik)

Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik) Grundforløbet for EUX elektrikere (installationsteknik) Teknisk Skole Esbjerg Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse for indgangen Strøm, styring og it - nr. 509 af 31. maj 2012, lov om studiekompetencegivende

Læs mere

TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B)

TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) TURs vejledning for gaffelstabler certifikatprøver (A) & gaffeltruckcertifikat prøver (B) Indhold - Arbejdstilsynets krav til prøven - Certifikatprøven; struktur, indhold, gennemførelse - Bedømmelse -

Læs mere