Årsrapport Det handler om mennesker menneskers drømme og tryghed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2007. Det handler om mennesker menneskers drømme og tryghed"

Transkript

1 Årsrapport 2007 Det handler om mennesker menneskers drømme og tryghed

2 Det handler om mennesker menneskers drømme og tryghed Ringkjøbing Bank er en selvstændig lokalbank i sund udvikling. Med et stærkt, regionalt markedsmæssigt fundament i Vestjylland, og med knopskydninger i resten af landet specielt i Århus, Odense og Silkeborg, hvor vi har udvidet aktiviteterne med pengeløse filialer. Vi indgår i en række strategiske partnerskaber, som gør os i stand til at agere på lige vilkår med de større pengeinstitutter. Partnerskaberne giver os tillige økonomiske stordriftsfordele, og sammen med vores fremadrettede businessplan er de med til at sikre dynamik og udviklingskraft i banken. Banken indgår i kredsen af Small-cap-selskaber på OMX Den Nordiske Børs København. Ejerkredsen består af mere end aktionærer. Da langt hovedparten af disse tillige er kunder i banken, giver det en stærk forankring i vort primære markedsområde. I Ringkjøbing Bank handler det om mennesker menneskers drømme og tryghed. Det har det altid gjort, og det skal det gøre, når vi har en vision om, at være den mest attraktive samarbejdspartner overfor vore interessenter kunderne, aktionærerne og medarbejderne. Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal... 4 Hovedbegivenheder i Målsætninger og strategi... 6 Beretning... 8 Risikofaktorer Aktionærforhold investor relations & corporate governance Året der gik Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Noter Påtegninger Ledelses- og revisionspåtegninger Bankens organisation Organisationsplan Bankens ledelse Samarbejdspartnere Sektoropgaver Oplysningsforpligtelser Oplysningsforpligtelser i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsens bilag Årsrapport 2007

3 mød os på Tak for opbakningen til kunder, aktionærer og medarbejdere 2007 er nu fortid. Heldigvis kan vi se tilbage på et år, som gav Ringkjøbing Bank fremgang på en række vitale områder. Først og fremmest har vi igen præsteret et flot resultat af den egentlige bankdrift, som viser et af de bedste resultater nogensinde i banken. Det har både en sammenhæng med den tilfredsstillende vækst i forretningsgrundlaget og i antallet af nye kunder. Også antallet af aktionærer i banken er vokset, og i dag har mere end aktionærer valgt at investere i Ringkjøbing Bank. Det tager vi som en tillidserklæring til banken og til den måde, vi driver den på både nu og i det fremadrettede perspektiv. Den gode udvikling kommer ikke af sig selv. I Ringkjøbing Bank arbejder vi hver eneste dag hårdt for at skabe resultater og udvikling. Vi optimerer de strategisk vigtige områder, styrker den forretningsmæssige kompetence tæt på kunderne og forsøger hele tiden at skabe nye vækstmuligheder for vores kunder. Vi ved godt, at intet kommer af sig selv, og intet varer evigt. Vi vil gerne sige tak til aktionærer, kunder, medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere for et godt og succesrigt Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde i Med venlig hilsen Preben Knudsgaard Adm. direktør kaj Damgaard direktør Ringkjøbing Bank 3

4 Det handler om mennesker menneskers drømme og tryghed Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto renteindtægter Netto gebyrer og provisionsindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat før skat Årets resultat Balance (mio. kr.) Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Garantier m.v Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Solvensprocent 11,8% 13,7% 11,9% 10,6% 12,4% Kernekapitalprocent 8,4% 10,9% 10,7% 11,8% 13,5% Egenkapitalforrentning før skat 17,4% 26,0% 17,5% 18,1% 21,4% Egenkapitalforrentning efter skat 12,9% 19,8% 12,4% 13,5% 16,9% Indtjening pr. omkostningskrone 1,76 2,27 1,66 1,68 1,69 Gennemsnitligt antal medarbejdere Renterisiko 4,7% 3,0% 2,4% 0,9% 2,7% Valutaposition 3,1% 0,8% 1,8% 2,2% 3,1% Udlån plus nedskrivninger herpå i forhold til indlån 171,8% 166,0% 154,4% 116,8% 109,9% Udlån i forhold til egenkapital 8,7 8,0 7,3 5,6 4,6 Årets udlånsvækst 22,6% 28,7% 51,1% 28,5% 15,7% Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 66,7% 47,3% 32,8% 18,8% 73,8% Summen af store engagementer 36,0% 18,8% 33,7% 44,8% 11,3% Andel af tilgodehavender med nedsat rente 0,3% 0,4% 0,4% 0,7% 0,9% Årets nedskrivningsprocent -0,1% -0,2% 0,1% 0,5% 0,9% Akkumuleret nedskrivningsprocent 0,9% 1,3% 1,8% 3,0% 4,1% Børskurs pr. 20 kr. aktie Markedsværdi i mio. kr Årets resultat pr. 20 kr. aktie 66,0 87,2 47,3 46,6 49,9 Indre værdi pr. 20 kr. aktie Udbytte pr. 20 kr. aktie Børskurs/resultat pr. 20 kr. aktie 10,1 10,4 14,2 11,1 7,8 Børskurs/indre værdi pr. 20 kr. aktie 1,24 1,97 1,71 1,52 1,22 4 Årsrapport 2007 Sammenligningstal for 2004 er, bortset fra finansielle aktiver og forpligtelser, tilrettet som følge af ændret regnskabspraksis pr. 1. januar Sammenligningstal for 2003 er ikke tilrettet.

5 Hovedbegivenheder i 2007 mød os på Resultat før skat på 136,3 mio. kr. meget tilfredsstillende og noget over ledelsens oprindelige forventninger til et resultat på 115 mio. kr. før skat Stort set uændret basisindtjening i forhold til sidste år Det samlede forretningsomfang i form af udlån, indlån og garantier er øget med 21,4% i forhold til ultimo sidste år Netto rente- og gebyrindtægter udgør 304,4 mio. kr., svarende til en fremgang på 14,0% i forhold til sidste år Kursreguleringer positive med 10,4 mio. kr. mod 50,4 mio. kr. sidste år Nedskrivning på udlån m.v. viser en indtægt på 8,7 mio. kr. mod en indtægt på 20,1 mio. kr. sidste år Egenkapitalforrentningen før skat er på 17,4% mod sidste års 26,0% For regnskabsåret 2008 forventer Ringkjøbing Bank at opnå en basisindtjening og resultat før skat på 125 mio. kr. Mio. kr Mio. kr Resultat før skat 101,7 95,4 102,8 178,0 136, Basisindtjening 45,5 65,6 91,3 127,5 125, Mio. kr. Forretningsomfang Procent Egenkapitalforrentning 21,4 18,1 17,5 26,0 17, Mio. kr Markedsværdi Ringkjøbing Bank 5

6 Det handler om mennesker menneskers drømme og tryghed Ledelsesberetning Målsætninger og strategi Ringkjøbing Bank har også i 2007 arbejdet med den businessplan, der rækker frem til udgangen af Denne plan tager udgangspunkt i bankens mission, det handler om mennesker, menneskers drømme og tryghed, og Ringkjøbing Banks vision, den mest attraktive samarbejdspartner. Endvidere tager planen udgangspunkt i målsætningen om at være en selvstændig bank i udvikling. En bank med ståsted i det vestjyske og med kræfter og lyst til fortsat at udvide sine forretningsområder både i nærområdet og som den nære fjernbank. Bankens vision, den mest attraktive samarbejdspartner, gælder i relation til kunder, medarbejdere og aktionærer. Økonomiske målsætninger Ringkjøbing Banks BusinessPlan har følgende økonomiske målsætninger: Øge basisindtjeningen med 10% årligt Nedskrivning på udlån vurderes maksimalt at udgøre 0,3% p.a. af samlet udlån og garantier Fastholde en egenkapitalforrentning i den bedste fjerdedel af landets lokale pengeinstitutter. Målsætninger i øvrigt Hovedelementerne i businessplanen er, at Ringkjøbing Bank skal være den mest attraktive samarbejdspartner og Fortsat være en af de lokalbanker, der i særlig grad medvirker aktivt i lokale sammenhænge, hvor udvikling skabes Øge markedsandele inden for det område, hvor Ringkjøbing Bank er repræsenteret med lokale afdelinger. Målsætningen er gældende for såvel privat- som erhvervskunder Tiltrække og betjene et større kundegrundlag uden for lokalområdet. Det skal ske gennem fortsat rekruttering af konsulenter med base uden for lokalområdet, etablering af pengeløse filialer og med styrkelse af den nære fjernbank samt de teknologiske løsninger Sikre en stærk rolle inden for udvikling af finansielle produkter og services, som matcher aktuelle behov hos privat- og erhvervskunder Opnå en fortsat tilgang af nye aktionærer, især inden for bankens kundekreds, således at af vore kunder er aktionærer inden udgangen af 2009, hvor der ultimo 2007 er Vækste på pensions- og forsikringsområdet Fortsat have stor fokus på finansiering af boliger, herunder ejerboliger, husbåde, fritidshuse, ferieboliger i udlandet og andelsboliger Rekruttere nye og fastholde bestående medarbejdere. Dette gøres gennem udvikling fagligt og personligt idet det er medarbejdernes personlige engagement og faglige kvalifikationer, som er afgørende for bankens succes Etablere specialistfunktioner, hvor særlige kvalifikationer er nødvendige Konstant forbedre måden, hvorpå vi producerer og administrerer Organisationen skal tage udgangspunkt i kundernes behov. 6 Årsrapport 2007

7 Ringkjøbing Bank 7

8 Det handler om mennesker menneskers drømme og tryghed Ledelsesberetning Beretning Resultat og udvikling i 2007 Ringkjøbing Bank har igen opnået et meget tilfredsstillende resultat før skat. Resultat før skat blev 136,3 mio. kr. mod 178,0 mio. kr. sidste år. Resultat efter skat blev 101,4 mio. kr., mod 135,3 mio. kr. i Egenkapitalforrentningen før skat udgør 17,4% mod 26,0% sidste år. Årsregnskabet er meget tilfredsstillende og noget over ledelsens oprindelige forventninger til et resultat på 115 mio. kr. før skat, som dog blev opjusteret til 130 mio. kr. i forbindelse med halvårsregnskabet for Der er to årsager til nedgangen i forhold til Kursreguleringer er reduceret med 40,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån m.v. viser en indtægt på 8,7 mio. kr. mod en indtægt på 20,1 mio. kr. i Basisindtjeningen, som er resultat før skat og kursreguleringer, blev 125,9 mio. kr. mod 127,5 mio. kr. sidste år og er tilfredsstillende, når det tages i betragtning, at indtægten på nedskrivninger på udlån m.v. er faldet med 11,4 mio. kr., og nedskrivning på ejendomme er øget med 4,0 mio. kr. Nedskrivning på ejendommen i Hvide Sande 7,1 mio. kr. mod forventet 9,6 mio. kr. Nedskrivninger på udlån m.v. viser en indtægt på 8,7 mio. kr. mod forventet 0 kr. Basisindtjeningen blev 125,9 mio. kr. mod forventet 110 mio. kr. Resultat før skat blev 136,3 mio. kr. mod forventet 115 mio. kr. Solvensprocenten ultimo blev 11,8% mod forventet 13,5% Stigning i samlet forretningsomfang Forretningsomfanget er øget fra 11,8 mia. kr. ultimo 2006 til 14,3 mia. kr. ultimo 2007 en vækst på 21,4%. Det samlede forretningsomfang opgøres som bankens samlede engagementer inden for udlån, indlån og garantier. Udlån er øget til mio. kr. fra mio. kr. (+22,6%) og indlån inkl. puljer er steget til mio. kr. fra mio. kr. (+18,0%). Der er ultimo 2007 udstedt garantier for mio. kr. Det er en stigning på 23,6% i forhold til sidste år, som hovedsagelig ligger på midlertidige garantier over for kreditforeninger som følge af et stigende antal realkreditsager. Udlånsstigningen på mio. kr. i forhold til ultimo 2006 er fordelt med ca. 330 mio. kr. på boligfinansiering, ca mio. kr. på erhvervslån og kreditter, ca. 85 mio. kr. på midlertidige byggelån o.l. Der har været en nedgang på investeringskreditter på ca. 90 mio. kr. og på diverse øvrige lån og kreditter på ca. 10 mio. kr. Indlån udgør mio. kr., svarende til en fremgang på 21,8% i forhold til ultimo Puljeindlån er steget fra 876 mio. kr. ultimo 2006 til 928 mio. kr. ultimo I forhold til forventningerne til 2007 som blev fremlagt i forbindelse med årsregnskabet for 2006, er der følgende afvigelser: Renten er steget med 0,5% point mod forventet 0,25% point Indlån ekskl. puljer er øget med 21,8% mod forventet 4% Udlån er øget med 22,6% mod forventet 12% Garantier er øget med 23,6% mod forventet 12% Fordeling af gebyrer og provisionsindtægter Mio. kr. heraf ikke transaktionsafhængig Værdipapirhandel og depoter 61,6 35,7 Betalingsformidling 11,5 4,9 Lånesagsgebyrer 4,6 0,0 Garantiprovision fra realkreditinstitutter 9,8 9,8 Garantiprovision iøvrigt 11,6 8,4 Øvrige gebyrer og provisioner 12,1 4,9 Gebyrer og provisionsindtægter i alt 111,2 63,7 8 Årsrapport 2007

9 mød os på Kundernes værdipapirer i depot udgør ultimo mio. kr., hvilket er en stigning på 6% i forhold til ultimo Væksten i det samlede forretningsomfang har baggrund i stor tilgang af kunder samt bestående kunders øgede forretninger med banken. Indtægter: Forbedring af indtjening på renter og gebyrer Nettorenteindtægter blev i regnskabsåret ,1 mio. kr. svarende til en forbedring på 22,8 mio. kr. i forhold til sidste år eller en vækst på 13,0%. Årsagen, til at væksten i nettorenteindtægterne ikke følger væksten i udlån og indlån, er et fald i rentemarginalen, højere fundingomkostninger og en ændret udlånssammensætning. Gebyrer og provisionsindtægter steg fra 96,1 mio. kr. til 111,2 mio. kr. - svarende til en fremgang på 15,7%. Den Gebyrer og provisionsindtægter Mio. kr Øvrige gebyrer og provisioner Garantiprovision iøvrigt Garantiprovision fra realkreditinstitutter Lånesagsgebyrer Betalingsformidling Værdipapirhandel og depoter øgede indtjening fra gebyrer og provisioner er nået i kraft af øget aktivitet, herunder især en stor interesse for handel med værdipapirer. Kursreguleringer Årets kursreguleringer på 10,4 mio. kr. er sammensat af negative kursreguleringer på obligationer på 4,3 mio. kr., positive kursreguleringer på 1,3 mio. kr. på aktier, hovedsagelig i lokalbanker og samarbejdspartnere, og på valuta m.m. på 13,4 mio. kr. Til sammenligning udgjorde kursreguleringer i ,4 mio. kr. Kursreguleringer på aktier var i 2006 positivt påvirket af salg af resterende aktier i Totalkredit med 9,0 mio. kr. og 7,8 mio. kr. ved ændret værdiansættelsesmetode af aktierne i Sparinvest Holding A/S. Udgifter Der har været større udgifter til personale og administration på 23,3 mio. kr. Den øgede udgift har baggrund i nyansættelser som følge af væksten i forretningsomfanget. Endvidere er der afholdt øgede EDB-udgifter samt markedsføringsudgifter. Ringkjøbing Banks bestyrelse har, for at knytte medarbejderne tæt til banken, besluttet at fortsætte den etablerede medarbejderaktieordning for 2007 og Medarbejderne kan modtage op til kursværdi ca kr. aktier i Ringkjøbing Bank for hvert af årene, hvis fastsatte mål nås. Aktierne er bundet i 7 år. Direktionen indgår også i ordningen på lige fod med øvrige medarbejdere og er herudover ikke tildelt andre former for incitamentsprogrammer. De forventede omkostninger hertil for 2007 er medtaget i regnskabet med 3,8 mio. kr., hvor tildeling af aktier sker i Under posten af- og nedskrivninger på materielle aktiver indgår nedskrivning på ejendomme med 7,1 mio. kr. vedrørende nybyggeri til filialen i Hvide Sande, som blev indviet i juni Nedskrivning på udlån m.v. blev en indtægt på 8,7 mio. kr. mod en indtægt på 20,1 mio. kr. i Indtægten skal ses i lyset af de stabile og positive konjunkturer i Danmark, der medfører et lavt niveau for nye nedskrivninger kombineret med tilbageførsler af tidligere foretagne nedskrivninger. Det er ikke enkelte store engagementer men den brede masse af bankens udlånskunder, der har udviklet sig positiv. Det vurderes meget tilfredsstillende, at det har været muligt at indtægtsføre på denne post i en periode, som har været præget af stor udlånsvækst. Kapital- og likviditetsforhold Egenkapital Egenkapitalen udgør ultimo ,7 mio. kr. Udviklingen i egenkapitalen siden ultimo 2006 fremgår af egenkapitalopgørelsen. I 2007 er Ringkjøbing Banks aktiekapital nedskrevet med kr. med baggrund i beslutningen på generalforsamlingen den 7. marts Aktiekapitalen udgør herefter kr. Efterstillet kapital Den efterstillede kapital udgør ultimo ,8 mio. kr. Til afløsning af et lån på 25 mio. kr. som supplerende kapital har Ringkjøbing Bank optaget et nyt lån på 50 mio. kr. som supplerende kapital i 4. kvartal Lånet indgår i basiskapitalen som tier II kapital supplerende kapital. Ringkjøbing Bank 9

10 Det handler om mennesker menneskers drømme og tryghed Ledelsesberetning Basiskapitalen udgør i alt mio. kr. som, sammenholdt med de risikovægtede poster på i alt 10,1 mia. kr., giver en solvens på 11,8. Det skal bemærkes, at finansielle aktier i puljeordninger belaster solvensen med ca. 1% point. Ringkjøbing Bank har opgjort det individuelle solvensbehov til 6,5. Pr. 1. januar 2007 trådte nye kapitaldækningsregler i kraft. Ringkjøbing Bank vil anvende den udbyggede metode under standardmetoden for opgørelse af kreditrisici. I 2007 anvendes dog overgangsordningerne. Til opgørelse af de operationelle risici anvendes basisindikatormetoden, og til opgørelse af markedsrisici anvendes standardmetoden. Ledelsen vurderer, at kapitalgrundlaget er tilfredsstillende. Likviditet For at afdække Ringkjøbing Banks udlånsoverskud har banken i løbet af 2007 optaget lån og trækningsrettigheder, ud over ovennævnte efterstillede kapital, hos danske og udenlandske pengeinstitutter på i alt ca. 1,5 mia. kr., således at lån og trækningsrettigheder med løbetid fra 9 mdr. til 7 år nu udgør i alt ca. 2,7 mia. kr. Med baggrund i den finansielle uro på likviditetsmarkedet skal vi fastslå, at Ringkjøbing Banks likviditet er dækket af. Ledelsen har besluttet, at den fremtidige vækst i udlån skal være dækket af med langsigtede finansieringer. Disponering af årets resultat Ringkjøbing Bank har en udbyttepolitik om, at aktionærerne som udgangspunkt skal modtage udbytte i størrelsen 15-20% af årets resultat efter skat. Bestyrelsen indstiller hvert år et forslag til generalforsamlingens beslutning om størrelsen af årets udbytteprocent. Forslaget stilles ud fra en vurdering af størrelsen af Ringkjøbing Banks egenkapital i forhold til den samlede balance, soliditet og planlagte investeringer i udbygning af bankens konkurrenceevne, som vil skabe langsigtede værdier for bankens aktionærer. Med baggrund i et meget tilfredsstillende årsresultat for 2007 har Ringkjøbing Banks bestyrelse besluttet at indstille til generalforsamlingen, at der udloddes aktieudbytte på 50%, hvilket svarer til en udbyttebetaling på 15,6 mio. kr., eller 15,4% af årets resultat efter skat. Forventninger 2008 Ringkjøbing Bank har opnået en meget tilfredsstillende udvikling i Det har udmøntet sig i en kraftig forøgelse af forretningsomfanget og en tilfredsstillende basisindtjening. Denne udvikling forventes fastholdt i regnskabsåret 2008, dog ikke med så store vækstrater. Udlån er siden 2004 mere end fordoblet, hvorfor der i 2008 budgetteres med uændret udlån i forhold til ultimo I 2008 vil fokus være rettet på at få alle forretninger med kunden og ikke alene udlån, ligesom det forventes, at en del af nuværende udlån bliver ændret til realkreditlån som følge af de stigende renter på pengemarkedet. De indfriede lån forventes erstattet af nye udlån til bestående og nye kunder. Den korte rente forventes uændret i Ringkjøbing Bank forventer i 2008 at opnå fortsat vækst i det samlede forretningsomfang. Det vil ske i kraft af, at nuværende kunder udvider deres engagementer, men også som følge af en fortsat pæn tilgang af nye privatog erhvervskunder. En nedgang i konjunkturerne i 2008, fra et meget højt niveau, vil påvirke Ringkjøbing Banks udvikling. Der vil i 2008 være stor fokus på indlån, og med baggrund i den finansielle uro på likviditetsmarkedet budgetterer vi ikke med udlånsvækst i Ringkjøbing Bank baserer sine forventninger til regnskabsåret 2008 på, at forretningsomfanget stiger på følgende områder indlån (+20%), udlån (0%) og garantier (+10%). Omkostninger til personale og administration forventes at stige 7%. Nedskrivninger på udlån m.v. forventes at blive en udgift i niveauet 10 mio. kr. Basisindtjeningen forventes at ligge i niveauet 125 mio. kr. i regnskabsåret 2008, hvilket stort set er uændret i forhold til Ændringen er dog, at nedskrivninger på udlån m.v. forventes at blive en udgift på 10,0 mio. kr. mod en indtægt på 8,7 mio. kr. i 2007 samt, at nedskrivning på ejendommen i Hvide Sande på 7,1 mio. kr. ikke forekommer i Ligeledes forventes en nedgang i gebyrer og provisionsindtægter, idet der forventes en nedgang i handel med værdipapirer begrundet i det faldende aktiemarked. I 2008 vil kursregulering på valuta indgå i basisindtjeningen, idet denne indtjening kommer fra kunders handel med valuta. Ringkjøbing Bank forventer i 2008 at realisere et resultat før skat i niveauet 125 mio. kr. Ringkjøbing Bank forventer, at solvensprocenten ultimo 2008 vil udgøre ca. 12,0% og dermed fortsat være pænt over lovgivningens minimumskrav på 8,0%, når der samtidig tages 10 Årsrapport 2007

11 mød os på hensyn til, at finansielle aktier i puljeordninger belaster solvensen med ca. 1% point. Det forventes, at ændringen fra overgangsordningen til fuld implementering af Basel II vil få en mindre positiv effekt på solvensen. Ledelsesforhold Tage Thomsen ønskede at udtræde af bankens repræsentantskab og bestyrelse i forbindelse med generalforsamlingen Bankens repræsentantskab besluttede på sit ordinære møde den 26. april 2007, at der ikke skulle vælges et nyt medlem til bankens bestyrelse i stedet for Tage Thomsen. Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Carl Olav Birk Jensen som ny næstformand. Nærtstående parter Ringkjøbing Banks nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter selskabets bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers familiemedlemmer. Der har ikke udover normalt ledelsesvederlag været gennemført transaktioner med nærtstående i regnskabsåret. Administrerende direktør Preben Knudsgaard er medlem af bestyrelsen i Bankernes EDB Central. Der er ikke givet tilladelser fra bestyrelsen til direktionen til at eje eller drive selvstændig erhvervsvirksomhed eller på anden måde at deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed. Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til nedskrivninger på udlån. Banken arbejder løbende med forbedring af metoder for indregning og måling heraf, men vurderer at usikkerheden er på et niveau, der er af uvæsentlig betydning i forhold til årsrapporten. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Ledelsen har følgende bestyrelsesposter i andre danske aktieselskaber: Bestyrelsesformand Poul Hjulmand: Landia A/S, Maskinfabrikken Hydromann A/S, Hydromann Holding A/S, Skjern Vinduer A/S, Conset A/S, Samson Pumps A/S, Iron Pump A/S, Iron Pump Holding A/S, Vestjyske Net 150 KV, RAH Holding A/S og 3 datterselskaber. Bestyrelsesmedlem Hans-Ole Jessen: Vagn Henriksen A/S, Rehborg A/S, Rohde A/S, Vorgod Vejservice A/S, Interleather A/S, IL Ejendomme A/S. Ringkjøbing Bank 11

12 Det handler om mennesker menneskers drømme og tryghed Ledelsesberetning Risikofaktorer Ringkjøbing Bank har identificeret de væsentligste risici, som knytter sig til drift af et pengeinstitut med et lokalt fundament. Risikostyring er et område, som har høj prioritet i Ringkjøbing Bank, eftersom det har betydning for bankens vækst, indtjening og finansielle stilling. Bestyrelsen har fastlagt de overordnede politikker og rammer for de risici, der kan accepteres inden for de forskellige risikoområder. Der kan skelnes mellem forskellige typer af risici, som knytter sig til bankdrift: Markedsrisiko: Det er risikoen for, at værdien af bankens aktiver og passiver påvirkes af markedsforholdene. Det kan eksempelvis være økonomiske konjunkturer, udviklingen på aktiemarkedet og ændringer i valuta- og renteforhold. Kreditrisiko: Det er risikoen for, at banken helt eller delvist må acceptere økonomiske tab som følge af, at kunder ikke kan honorere deres forpligtelser. Likviditetsrisiko: Det er risikoen for tab som følge af, at bankens finansieringsomkostninger (funding omkostninger) stiger uforholdsmæssigt meget, eller at manglende finansiering medfører stagnation eller reduktion i forretningsomfanget, eller at banken ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser. Operationel risiko: Det er risikoen for, at banken helt eller delvist må acceptere økonomiske tab som følge af utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige interne procedurer, menneskelige fejl, IT -systemfejl eller eksterne påvirkninger, inklusive retslige risici. Risiko på basiskapital: Det er risikoen for, at banken ikke kan opfylde lovens minimumskrav til solvens samt overholde det individuelle solvensbehov. Markedsrisiko Målsætning og politik Ringkjøbing Banks målsætning på markedsrisiko er, at de risici, der påtages på området, ikke må være af en sådan størrelse, at kapitalgrundlaget til opfyldelse af det fastsatte solvensbehov ikke er til stede. Bankens politik på området er, at positionerne i aktier og valuta skal holdes inden for fastsatte grænser i forhold til bankens basiskapital. Positioner i rentefordringer skal holdes inden for en given renterisiko, opgjort som påvirkningen ved en ændring i renteniveauet på 1 procentpoint, på de fastforrentede positioner. Ringkjøbing Bank styrer markedsrisikoen ved at minimere både aktie- og valutakursrisikoen. Opgørelse, overvågning og rapportering af markedsrisici sker på daglig basis, og direktionen og bestyrelsen modtager løbende rapportering ud fra fastlagte retningslinier. Bankens aktieportefølje udgør ultimo ,7 mio. kr. og består primært af aktier i andre pengeinstitutter samt samarbejdspartnere. Det betyder, at udsving på enkeltstående aktier ikke vurderes at være en væsentlig risiko. Dog vil negative udsving på pengeinstitutaktier medføre tab. Renterisikoen på udlån med længere løbetid søges så vidt muligt afdækket. Bankens væsentligste markedsrisiko ligger således primært i den korte rente, hvor risikoen søges tilpasset i forhold til bankens forventninger til fremtiden. Størrelsen af renterisikoen opgøres som virkningen af en ændring i renteniveauet på 1 procentpoint på de fastforrentede positioner. Renterisikoen udgør ultimo ,9 mio. kr. mod 24,6 mio. kr. sidste år. Ringkjøbing Bank har kun begrænsede positioner i fremmed valuta. Valutakursrisikoen ultimo 2007, målt ved valutakursindikator 1, udgør 26,1 mio. kr., svarende til 3,1% af kernekapitalen. Kreditrisiko Målsætning Ringkjøbing Banks målsætning på kreditområdet er at begrænse tabet på lån og kreditter mest muligt under skyldig hensyn til, at kreditområdet er en vigtig del af bankens indtjening. Politik Lån og kreditter styres i henhold til de til enhver tid gældende forretningsgange og kreditpolitikken, som er fastlagt af bankens bestyrelse. Lån og kreditter bevilges og styres på forskellige niveauer ud fra fastlagte beløbsgrænser. Opfølgning og overvågning foretages løbende af direktionen og kreditafdelingen, og bestyrelsen modtager løbende rapportering ud fra fastlagte retningslinier Ringkjøbing Bank styrer kreditrisikoen ved altid at foretage en individuel kreditvurdering af kundens økonomiske forhold i forbindelse med kreditgivning. Alle engagementer over 1 mio. kr. bliver revurderet én gang årligt, og for erhvervsengagementer sker det med udgangspunkt i kundens senest aflagte årsregnskab og forventninger til fremtiden, herunder tages konjunkturud- 12 Årsrapport 2007

13 mød os på viklingen, også på brancheniveau, i betragtning. I løbet af året foretages en løbende og stikprøvevis gennemgang af bankens engagementer med henblik på vurdering af nedskrivningsbehovet. Ringkjøbing Bank ønsker en god branchefordeling, jævnfør note 27, med en fornuftig spredning på størrelse af udlån, idet ledelsen har besluttet, at summen af store engagementer, hvor banken har risikoen, skal ligge under 50% af basiskapitalen. Store engagementer er engagementer, som jævnfør Finanstilsynets definition, overstiger 10% af bankens basiskapital. Disse udgør sammenlagt 36% af basiskapitalen, hvoraf kapitalandele, som er ejet af bankens pulje, indgår med 10,8%. Store engagementer, hvor banken har risikoen, udgør herefter 25,2% af basiskapitalen. De 20 største engagementer udgør 17% af Ringkjøbing Banks samlede udlån og garantistillelser, hvilket efter ledelsens opfattelse er en fornuftig spredning. Udlån nedskrives enten individuelt eller gruppevis. Individuel nedskrivning foretages, når der er konstateret objektiv indikation for forringet betalingsevne, som resulterer i en reduktion i den forventede fremtidige betaling. Individuelle nedskrivninger foretages decentralt i afdelingerne og vurderes efterfølgende af ledelsen. Engagementer med objektiv indikation for værdiforringelse udgør ultimo mio. kr., hvorpå der er nedskrevet 86,6 mio. kr. Den gruppevise nedskrivning på kreditrisikogrupperne, hvorpå der ikke er foretaget en individuel nedskrivning, foretages ved anvendelse af model udarbejdet af foreningen Lokale Pengeinstitutter, hvor Ringkjøbing Banks historiske tab er indarbejdet i modellen. Modellen er godkendt af Finanstilsynet. Disse nedskrivninger udgør 4,9 mio. kr., jævnfør note 27. Når der er nedskrevet individuelt på et engagement, bliver bevillingspraksis skærpet. Lånene afskrives, når stillede sikkerheder er realiserede, og mulighederne for tilbagebetaling skønnes udtømte. Der foretages delafskrivning, hvis afviklingen løber over flere år. Rentetilskrivningen standses, når der ikke længere er nogen forventning om, at et tilgodehavende kan tilbagebetales. Bankens udlån med standset renteberegning udgør ultimo ,7 mio. kr. svarende til 0,3% af bankens samlede tilgodehavender. Lån og kreditter er for en stor del sikkerhedsmæssig dækket af ved, at kunderne har givet pant i aktiverne. Værdien af stillede sikkerheder opgøres ud fra et tvangsrealisationssynspunkt. Den største og vigtigste sikkerhedstype er pant i fast ejendom, hvor der er en pæn spredning på det geografiske og ejendomstype. For investeringskreditter er der sikkerhed i værdipapirer, hvor der er aftalt stop-loss niveauer, således at der sker tvangsrealisation såfremt overdækningen kommer under nærmere definerede niveauer. Likviditetsrisiko Målsætning Ringkjøbing Bank har en målsætning om, at bankens udlån skal være afdækket med summen af egenkapital, supplerende kapital, indlån og langfristet lån og kredittilsagn med løbetid på minimum 9 måneder. Ledelsen har besluttet, at overdækningen i forhold til lovkrav om likviditet skal være minimum 50% over kravet. Politik Likviditetsrisikoen styrer Ringkjøbing Bank ved løbende at vurdere bankens likviditetssituation for eventuelt at fastslå, om der er behov for at hente likviditet i markedet. Finansieringen sker enten ved indlån eller funding i markedet. Ringkjøbing Banks finansieringskilder er indlån, interbank markedet, bilaterale aftaler og syndikerede aftaler. Opgørelse, overvågning og rapportering af likviditeten sker på daglig basis, og direktionen og bestyrelsen modtager løbende rapportering ud fra fastlagte retningslinier. Langfristet lån og kredittilsagn forfalder således: ca. 475 mio. kr. forfalder i 2008 ca. 100 mio. kr. forfalder i 2009 ca. 825 mio. kr. forfalder i 2010 ca. 400 mio. kr. forfalder i 2011 ca. 675 mio. kr. forfalder i 2012 ca. 250 mio. kr. forfalder i 2014 Operationel risiko Målsætning Ringkjøbing Bank har en målsætning om at begrænse de operationelle risici under hensyntagen til de omkostninger, der er forbundet hermed. Politikker De interne procedurer er baseret på skriftlige forretningsgange og beskrivelser af processer og procedurer. Ringkjøbing Bank 13

14 Det handler om mennesker menneskers drømme og tryghed Ledelsesberetning Bankernes EDB Central (BEC) er den primære IT-leverandør. For at imødegå den operationelle risiko vurderes de interne procedurer løbende af bankens ledelse. Der tages løbende bestik af, om der er andre risici, herunder i relation til IT - systemet, som kan få negative konsekvenser for banken. Bankens beredskabsplan vurderes som minimum en gang årligt af bestyrelsen. Der arbejdes løbende på at optimere processerne, ligesom der foretages kontroller på tværs i organisationen. Risiko på basiskapital Målsætning Ringkjøbing Bank har en målsætning om, at basiskapitalen skal være af en sådan størrelse, at solvensen er mindst 0,50% point over det individuelle solvensbehov. Ledelsen har fastsat et solvensmål på minimum 10%. Politik Overvågning af basiskapitalen sker på daglig basis, og direktionen og bestyrelsen modtager månedsvis rapportering ud fra fastlagte retningslinier. 14 Årsrapport 2007

15 Vi vil være den mest attraktive samarbejdspartner overfor kunder, aktionærer og medarbejdere. Visionen skal være et kriterie for kunder, når de vælger bank. De skal vide, at vi altid imødekommer deres fundamentale behov for drømme og tryghed. At vi strækker os langt og ofte længere end andre for at yde kompetent rådgivning med udgangspunkt i den enkelte kundes situation og behov. Ringkjøbing Bank 15

16 Det handler om mennesker menneskers drømme og tryghed Ledelsesberetning Aktionærforhold Ringkjøbing Bank-aktien gav i 2007 et negativt afkast på 26%, som følge af et kursfald på samme størrelse, idet der ikke blev udbetalt udbytte for regnskabsåret Aktien har klaret sig dårligt i forhold til de toneangivende aktieindeks. Baggrunden herfor er det generelle fald, der har været på finansielle aktier som følge af Subprimekrisen. Netto ca nye aktionærer har valgt at investere i Ringkjøbing Bank i I 2006 fik Ringkjøbing Bank ca nye aktionærer. Lukkekursen for Ringkjøbing Bank-aktien var 670 pr. 28. december 2007 mod en lukkekurs på 910 pr. 29. december I løbet af året 2007 blev der handlet godt stk. Ringkjøbing Bank-aktier til en samlet markedsværdi på 392 mio. kr. Til sammenligning blev der året før handlet stk. aktier til en markedsværdi på 448 mio. kr. Selskabsmeddelelser i 2007 I regnskabsåret 2007 har Ringkjøbing Bank udsendt følgende selskabsmeddelelser: 12. december 2007 Insideres handler med bankens aktier 5. november 2007 Insideres handler med bankens aktier 31. oktober 2007 optagelse af lån 50 mio. kr. som supplerende kapital og førtidsindfrielse af 25 mio. kr. lån som supplerende kapital 25. oktober 2007 Kvartalsrapport 1/1 30/ oktober 2007 Finanskalender august 2007 Optagelse af syndikeret lån EUR 150 mio. 27. august 2007 Insideres handler med bankens aktier 16. august 2007 Halvårsrapport 1/1 30/ juni 2007 Ændring i aktiekapital og stemmer 14. juni 2007 Ændring i bankens aktiekapital gennemført og nye vedtægter 1. juni 2007 status over bankens aktiekapital 2. maj 2007 insideres handler med bankens aktier 1. maj 2007 Ændring i bankens ledelse 26. april 2007 Kvartalsrapport 1/1 31/ marts 2007 Referat generalforsamling februar 2007 Indkaldelse ordinær generalforsamling februar 2007 Årsregnskabsmeddelelse og Årsrapport januar 2007 Opjustering af årsresultatet for 2006 Danske aktier har i 2007 leveret moderate afkast. OMXCtotal indekset, som er et prisindeks for samtlige aktier noteret på OMX Den Nordiske Børs København, steg 6%. Det toneangivende OMXC20 indeks steg 5%, mens kursstigningerne for de mest likvide små og mellemstore aktier i SmallCap+ og MidCap+ faldt med henholdsvis 11% og 12%. Aktiekapital og ejerforhold Aktiekapitalen udgør nominelt 31,2 mio. kr., som er fordelt på 1,56 mio. stk. aktier af pålydende 20 kr. Ringkjøbing Bank-aktien er kun udstedt som A-aktie. Aktien er i 2007 placeret i Mid- Cap+ aktieindekset på OMX Den Nordiske Børs København. Fra 1. januar 2008 er aktien overført til SmallCap+ fra MidCap+ aktieindekset på OMX Den Nordiske Børs København. Denne ændring skyldes den reducerede markedsværdi. Ringkjøbing Bank har ultimo navnenoterede aktionærer, som besidder 93,2% af aktiekapitalen. De 10 største aktionærer ejer 15% af aktiekapitalen, mens 70% af aktiekapitalen tegnes af aktionærer. Aktionærkredsen er kendetegnet ved et stort antal aktionærer med mindre aktieposter men også af nogle betydende, institutionelle investorer, som på et professionelt niveau følger bankens udvikling, og dermed er med til at sikre god selskabsledelse i Ringkjøbing Bank. Af de navnenoterede aktionærer er kunder i Ringkjøbing Bank. Ingen aktionærer har i overensstemmelse med ordlyden i aktieselskabslovens 28a oplyst, at de besidder mere end 5% af aktiekapitalen eller stemmerettighederne hertil. Ringkjøbing Bank ejer stk. egne aktier, svarende til 2,1% af aktiekapitalen. Aktierne er ikke optaget til værdi, 16 Årsrapport 2007

17 mød os på Finanskalender februar 2008 Årsregnskabsmeddelelse for marts 2008 generalforsamling 24. april 2008 regnskabsmeddelelse for 1. kvartal august 2008 Regnskabsmeddelelse for 1. halvår oktober 2008 Regnskabsmeddelelse for kvartal Udviklingen i aktier Udvikling i toneangivende aktieindeks Indeks 100 ultimo dec '06 jan '07 feb '07 mar '07 apr '07 maj '07 juni '07 juli '07 aug '07 sep '07 okt '07 nov '07 dec '07 jf. gældende regnskabsbestemmelser. I årets løb har Ringkjøbing Bank købt og solgt egne aktier som følge af kunders køb og salg af disse. Udbyttepolitik Ringkjøbing Bank har en udbyttepolitik om, at aktionærerne som udgangspunkt skal modtage udbytte i størrelsen 15-20% af årets resultat efter skat. Bestyrelsen indstiller hvert år et forslag til generalforsamlingens beslutning om størrelsen af årets udbytteprocent. Forslaget stilles ud fra en vurdering af størrelsen af Ringkjøbing Banks egenkapital i forhold til den samlede balance, soliditet og planlagte investeringer i udbygning af bankens konkurrenceevne, som vil skabe langsigtede værdier for bankens aktionærer. Denne udbyttepolitik blev som en engangshændelse fraveget for regnskabsåret Generalforsamling Ringkjøbing Bank holder ordinær generalforsamling onsdag den 5. marts 2008 i Ringkøbing Sports- og Kursuscenter (ROFI). Generalforsamlingen starter kl Der udarbejdes et referat af generalforsamlingens forløb, ligesom generalforsamlingen bliver lagt på internettet i lyd og billed dog ikke online således at også aktionærer, som er forhindret i at deltage, kan holde sig orienteret. Investorkontakt Ansvaret for Ringkøbing Banks investor relations aktiviteter ligger hos direktør Kaj Damgaard, som aktionærer og andre interesserede er velkomne til at kontakte med spørgsmål eller kommentarer. Kaj Damgaard kan kontaktes på eller direkte telefon Det er også muligt at tilmelde sig bankens elektroniske nyhedsservice via hjemmesiden, således at man vil modtage en kort tid efter, at banken har udsendt nyheder eller opdateret oplysninger på hjemmesiden om investorrelaterede forhold Ringkjøbing Bank OMXC-Total CSE4010 Banker OMXC20 MidCap+ Smallcap+ KFmX Udviklingen i de toneangivende indeks på Københavns Fondsbørs. Baseret på de månedsvise ultimo slutkurser. Kilde: Reuters 3000 Xtra Omsætning af Ringkjøbing Bank-aktien Antal handler 0 Jan '07 Feb '07 Mar '07 Apr '07 Antal handler Maj 07 Juni '07 Juli '07 Aug '07 Sep '07 Okt '07 Antal handlede aktier Nov '07 Dec '07 Antal handlede aktier Den månedlige udvikling i omsætning af antal handler for Ringkjøbing Bank-aktien i Kilde: Københavns Fondsbørs 0 Ringkjøbing Bank 17

18 Det handler om mennesker menneskers drømme og tryghed Ledelsesberetning Investor relations & corporate governance I de seneste år har der været en forholdsvis omfattende debat om børsnoterede selskabers forpligtelser til at føre en kvalificeret informationspolitik og gennemføre tiltag, der bidrager til at sikre den bedst mulige selskabsledelse (corporate governance). En åben informationspolitik og god selskabsledelse handler dybest set om at sikre aktionærernes rettigheder. Det er emner, som optager bestyrelsen hos Ringkjøbing Bank, der følger debatten og løbende forholder sig til, om der kan og bør gennemføres ændringer med hensyn til informationspolitikken og de etablerede procedurer for god selskabsledelse. IR-politik Ringkjøbing Bank har en erklæret målsætning om at føre en åben, troværdig og kvalificeret informationspolitik, som henvender sig til aktionærer og andre med interesse for bankens finansielle og strategiske udvikling. Ringkjøbing Bank har i de seneste år styrket sin informationspolitik. Hjemmesiden er udbygget med finansiel og investorrelateret information, og informationsniveauet i regnskabsmeddelelserne ligger på et højt niveau. Den fulde ordlyd af IR politikken er offentliggjort på hjemmesiden. Corporate Governance Bestyrelsen i Ringkjøbing Bank har en positiv holdning til Københavns Fondsbørs komite for god selskabsledelses anbefalinger om Corporate Governance og senest de reviderede anbefalinger fra august I de reviderede anbefalinger er indført Følg eller Forklar princippet, hvilket Ringkjøbing Bank har fulgt de seneste år. Det er nu blevet et krav, at danske børsnoterede selskaber i deres årsrapport skal give en redegørelse for, hvordan de forholder sig til anbefalingerne for god selskabsledelse. Det har Ringkjøbing Bank gjort de seneste år. Det er bestyrelsens opfattelse, at Ringkjøbing Bank opfylder hovedparten af anbefalingerne. På de punkter, hvor det ikke er tilfældet, har bestyrelsen valgt at begrunde med uddybende kommentarer, der er som følger: Aktionærernes rolle og samspil med ledelsen Ringkjøbing Bank har en stemmeretsbegrænsning, således at ingen aktionær kan opnå mere end 200 stemmer. Disse værnsregler i vedtægterne er i fuld åbenhed blevet vedtaget af aktionærerne som udtryk for, at Ringkjøbing Bank ønskes bevaret som et selvstændigt, lokalt pengeinstitut til gavn for alle bankens interessenter. En ophævelse af værnsreglerne vil efter bestyrelsens opfattelse betyde, at bankens aktier kan blive genstand for kortsigtet spekulation, hvilket bestyrelsen ikke finder kan være i aktionærernes, kundernes, medarbejdernes og lokalsamfundets interesse. Bestyrelsen har derfor ikke til hensigt at foreslå ændrede vedtægtsbestemmelser herom. Bestyrelsen vurderer løbende Ringkjøbing Banks kapital- og aktiestruktur. Aktiekapitalen og strukturen på denne vurderes fortsat at være i aktionærernes og bankens interesse. Det oplyses, at generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til, indtil den 1. april 2008, at erhverve egne aktier for indtil 10% af aktiekapitalen, til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs +/- 10%. I forlængelse heraf oplyses det, at bankens vedtægter indeholder en bemyndigelse til bestyrelsen om, at udvide aktiekapitalen med 48 mio. kr. til i alt 79,2 mio. kr. i én eller flere emissioner. Denne bemyndigelse gælder indtil 1. marts Ændring af bankens vedtægter er kun gyldig, såfremt 1/3 af aktiekapitalen er repræsenteret samt, at en majoritet af 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital erklærer sig for ændringen. Åbenhed og gennemsigtighed Bestyrelsen ønsker generelt størst mulig åbenhed om banken og vil derfor løbende arbejde for, at informationsniveauet og kommunikationen med interessenterne udbygges med henblik på, at alle væsentlige oplysninger om banken offentliggøres på en pålidelig og fyldestgørende måde. For at sikre dette bedst muligt har bestyrelsen vedtaget en informations- og kommunikationspolitik. Ringkjøbing Bank offentliggør regnskabsrapporter samt alle selskabsmeddelelser på engelsk. Nytteværdien af en komplet engelsk hjemmeside vurderes ikke at stå i forhold til tidsforbruget. Bestyrelsens sammensætning Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode af maksimalt 4 år med mulighed for genvalg. Bestyrelsen vurderer, at antallet af bestyrelsesmedlemmer er passende set i forhold til bankens behov. Bestyrelsen vælges af og blandt repræsentantskabet. Repræsentantskabet består af mindst 18 og højst 27 aktionærer, hvor der tilstræbes en pas- 18 Årsrapport 2007

19 mød os på sende fordeling mellem erhvervsledere og lønmodtagere samt en passende branchemæssig spredning. Denne valgprocedure er fastlagt i vedtægterne, og som følge heraf følges anbefalingen ikke med hensyn til beskrivelse af bestyrelseskandidater over for generalforsamlingen. Bestyrelsen har drøftet, om det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte en tidsmæssig begrænsning for den samlede valgperiode for et bestyrelsesmedlem, men vurderer, at der ikke for nærværende er behov for at begrænse valgperioden. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand. Bestyrelsens arbejde reguleres af en forretningsorden. Bestyrelsesmedlemmer træder tilbage senest i det år, hvor de fylder 69. Bestyrelsen finder ikke, at det er antallet af ledelsesposter, men derimod den dermed forbundne arbejdsmængde der er relevant. Medlemmernes øvrige ledelseshverv og tidsforbruget hertil vurderes løbende. Bestyrelsen finder ikke aktuelt behov for skematiske evalueringer af bestyrelse eller direktion og samarbejdet mellem dem. Spørgsmålet bliver dog løbende drøftet i bestyrelsen. Bestyrelsen har vurderet, at der ikke er behov for nedsættelse af bestyrelsesudvalg, under hensyntagen til selskabets størrelse og kompleksitet samt at bestyrelsens mødefrekvens muliggør, at alle væsentlige drøftelser og beslutninger kan træffes af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen finder ikke oplysninger om enkeltpersoners ejerandele i selskabet relevante for offentligheden, ud over de oplysninger der skal afgives i henhold til aktieselskabsloven 28a. Aflønning af bestyrelse og direktion Bestyrelse og direktion honoreres med et fast årligt beløb, som i overensstemmelse med lovgivningen fremgår af årsrapportens noteoplysninger. Der er ikke udstedt aktieoptioner til direktion eller bestyrelse. Direktionens ansættelsesforhold, herunder fratrædelsesvilkår, vurderes at følge almindelig praksis på området og evalueres løbende. Pensionstilsagn til direktionen er afdækket. Direktionen er ikke incitamentsaflønnet. Med baggrund i at der ikke er specielle lønaftaler, er der ikke udarbejdet en vederlagspolitik. Bestyrelsen finder ikke oplysninger om enkeltpersoners vederlag relevante for offentligheden. Bestyrelsen finder, at årsrapportens oplysninger om vederlag til bestyrelse og direktion er fyldestgørende information. Ringkjøbing Banks værdier i praksis Handlekraft Handlekraft vægtes meget højt, når vi ansætter nye medarbejdere. Vi har behov for mennesker, der selvstændigt tager initiativ, beslutter og agerer. Ellers kan vi ikke levere den kvalitet vi skal for at være den mest attraktive samarbejdspartner. Kurt Langkjær er personalechef i Ringkjøbing Bank. Han startede i jobbet i januar 2006, hvor han kom fra et job hos Teknologisk Institut. Kurt har tidligere arbejdet indenfor bankverdenen i den daværende Privatbanken. Når vi ansætter nye medarbejdere skal de være voksne, selvstændige, analyserende og agerende. Hellere lave en fejl end lave ingenting. Ringkjøbing Bank er i høj grad præget af handlekraftige medarbejdere. Banken er gennemsyret af en forventning til medarbejdernes handlekraft og initiativ, og der er stor opbakning fra ledelsen, fortæller Kurt Langkjær. Men handlekraften er ikke kun synlig internt i banken. Også kunderne mærker medarbejdernes handlekraft, hvor rådgiverne i dag er langt mere proaktive end tidligere og hyppigt tager kontakt og tilbyder økonomisamtaler og rådgivning. Jeg oplever en helt anden form for initiativ og handlekraft i relation til kunderne, end jeg husker fra mit tidligere virke i finanssektoren. I dag er rådgiverne mere udadvendte og aktive, men på den gode måde. I Ringkjøbing Bank kanonsælger vi ikke vore produkter. Vi opbygger tillid og relationer, så vi sikrer tilfredshed og loya litet. Det er det bedste for både kunden og banken på længere sigt, mener Kurt Langkjær. Ringkjøbing Bank 19

20 Det handler om mennesker menneskers drømme og tryghed Ledelsesberetning Året der gik Som i det øvrige Danmark, oplevede vi i 2007 også en god udvikling i Vestjylland. Måske ikke helt så voldsomt som de foregående år, idet vi specielt i sidste kvartal kunne se en vis opbremsning, ligesom manglen på arbejdskraft er aftaget blev igen et godt år. I bankens vestjyske kerneområde har vi mange virksomheder med et solidt og godt fundament. - Økonomisk sunde virksomheder, med loyale medarbejdere med stor vilje og evne til forandring, og dygtige og fremsynede ledere, som er gode til at støbe et fundament, se fremad og lægge til side i gode tider. Erhvervsstrukturen er kendetegnet ved, at vi har nogle få meget store og en række mindre og mellemstore virksomheder indenfor specielt bygge- og anlæg og industri. Vi har også en lang række attraktive detail- og servicevirksomheder, ligesom vi har en stor koncentration af små og mellemstore virksomheder indenfor landbrugs- og fiskerierhvervet. I det store og hele har disse erhverv haft gunstige markedsvilkår i 2007 og har fremvist gode økonomiske resultater. Gunstige tider har det også været for de fleste private husholdninger, hvor en fortsat rekordlav arbejdsløshed og pæne disponible indkomstforhold gav gode muligheder for forbrug og for at spare op og investere. Året der gik i Ringkjøbing Bank Når det går godt i det omkringliggende samfund, afspejler det sig normalt også hos den lokale bank. Sådan har det også været i Vestjylland og i Ringkjøbing Bank i Både på det økonomiske område, men i høj grad også på det mere strategiske, det udviklingsmæssige og det fremadrettede. Vi har fortsat den vækstorienterede linie, der er beskrevet i bankens businessplan, og været innovative og markedsorienterede i vores koncept- og produktudvikling. Det er specielt vores fem bærende ben - bolig, investering, pension, erhverv og ungdom som har givet os den vækst og udvikling, som vi ønsker. Filialnettet optimeres kontinuerligt På filialniveau åbnede vi en ny, pengeløs filial i Århus i marts måned. Filialen har en meget central placering, tæt ved motorvej og med gode parkeringsforhold. Bankens pengeløse filial i Odense flyttede også i nye lokaler. Filialen er vokset, og de hidtidige lokaler var derfor blevet for små. Det er kun to år siden, vi åbnede en pengeløs filial i Silkeborg, og vi kan slå fast, at banken har stor succes med de pengeløse filialer. Individuel rådgivning på alle tider af døgnet og nem tilgængelighed er ingredienserne bag succesen. Også en anden af bankens filialer flyttede i nye lokaler i det forgangne år. Det var én af de gamle, nemlig Hvide Sande, hvor en ny, unik bankbygning kunne tages i brug af filialens 22 medarbejdere i juni måned. Vi vil fortsætte med at optimere filialerne og skabe stadig bedre rammer for kunder og medarbejdere. Vi vil fortsætte med at kanalisere flere ressourcer ud i filialerne. For det er her, forretningerne skabes. Det er her, relationerne opbygges, og det er her, vi som lokalbank kan gøre en forskel. Sådan er det i dag, og sådan vil det også være fremover, selv om stadig flere klarer mange af dagligdagens transaktioner og bankforretninger hjemme ved deres egen computer. En rigtig lokalbank Ringkjøbing Bank er en rigtig lokalbank, og vi er overbeviste om, at vi også opleves som sådan i de mange lokalsamfund i vort primære markedsområde. At være lokalbank er mange ting. Først og fremmest er det korte og effektive beslutningsveje, lokale værdier og lokalt engagement. Hos os har kunderne ikke langt til direktørens kontor eller til fondsafdelingens handelsbord. Vi er tæt på kunden, og kunden er tæt på os i banken, på sportspladsen eller til byfesten. Bankens lokale forankring gør en forskel, både i foreningslivet, sporten, kulturen, turismen og i det lokale handels- og erhvervsliv. Vi har i mange år brugt en del ressourcer og penge på at bakke op omkring et rigt foreningsliv i lokalområdet. Det er specielt inden for idræt og kultur, og det er både en bred og en mere eliteorienteret støtte, vi yder. Bankens lokale engagement kan ses mange steder. Et af de steder, hvor vi for alvor er blevet synlige i det forgangne år, er i Skjern Håndbold, hvor vi har indgået en helt ny sponsoraftale og er blevet LigaPartner. Vi har valgt at opprioritere samarbejdet med Skjern Håndbold ud fra flere aspekter. Dels 20 Årsrapport 2007

BESTYRELSE OG DIREKTION

BESTYRELSE OG DIREKTION ÅRSRAPPORT 2007 BESTYRELSE OG DIREKTION Formand for bestyrelsen Professor, dr.jur. Erik Werlauff Næstformand Adm. direktør Jan Ole Rasmussen Optiker, direktør Dion Eriksen Konsulent Preben Hjort Fru Sigrid

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport 2009

vestjyskbank Årsrapport 2009 vestjyskbank Årsrapport 2009 2 Ledelsesberetning Et år præget af afmatning og konsolidering 4 Strategiske og finansielle målsætninger 6 Hoved- og nøgletal 8 Beretning 12 Risikostyring 20 Ansvarlighed 24

Læs mere

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern

NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger. Årsrapport 2013. Holger Larsens bro i Skjern NÆRVÆR Handlekraft individuelle løsninger Årsrapport 2013 Holger Larsens bro i Skjern S Forbedret resultat og positiv udvikling på centrale områder Årsresultat før skat på 36,2 mio. kr. mod 12,3 mio. kr.

Læs mere

Årsrapport. Sparekassen Faaborg. CVR-nr. 13255504. S p a r e k a s s e n F a a b o r g e n l e v e n d e d e l a f F y n

Årsrapport. Sparekassen Faaborg. CVR-nr. 13255504. S p a r e k a s s e n F a a b o r g e n l e v e n d e d e l a f F y n Årsrapport 2006 Sparekassen Faaborg. CVR-nr. 13255504 S p a r e k a s s e n F a a b o r g e n l e v e n d e d e l a f F y n Sparekassen Faaborg - en levende del af Fyn Året i overskrifter Indhold * Resultatet

Læs mere

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske.

En stor del af nedskrivningsbeløbet er sket på et antal landbrugsengagementer i det Sydsjællandske. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48 28 Kommune: Lolland Kommune

Læs mere

! " # $ $ % % % &'( ) * +,, $

!  # $ $ % % % &'( ) * +,, $ !" #$$ %%% &'( ) *+,,$ Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal... 2 Koncernens kvartalsvise hoved- og nøgletal... 4 Regnskabsberetning... 6 Kapitalstyring... 14 Ide og forretningsgrundlag...

Læs mere

Årsrapport. Resumé se side 3

Årsrapport. Resumé se side 3 Årsrapport 2006 Resumé se side 3 Basisinformation Basisinformation 2 Resume 2006/2007 3 Ledelsesberetning Strategi 4 Beretning 6 Nøgle- og hovedtal 10 Aktiviteter 12 Aktionærer 16 Corporate Governance

Læs mere

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1

Velkommen i SPARBANK i 2012. SPARBANK ÅRSRAPPORT 2011 1 FORORD FORORD FRA DIREKTIONEN 2011 gik ikke på alle områder, som vi havde forventet ved indgangen til året. Den spirende vækst og optimisme i både den danske og den internationale økonomi slog ikke igennem.

Læs mere

Årsrapport 2007. supplerende oplysninger

Årsrapport 2007. supplerende oplysninger Årsrapport 2007 Indhold Mål og strategier for Roskilde Bank...3 Fortsat fremgang i basisindtægter...4 Hovedtal / nøgletal...5 Regnskabskommentarer...5 Ledelsesberetning Hovedtal, nøgletal og femårsoversigt...6

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Morsø Bank byder velkommen - indgangsparti fra Hovedkontoret i Nykøbing

Indholdsfortegnelse. Morsø Bank byder velkommen - indgangsparti fra Hovedkontoret i Nykøbing Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 Indholdsfortegnelse Side Indledning 2 Hoved- og nøgletal 4 Idé, vision, mål, strategi 6 Ledelsesberetning 8 - Kommentarer til året og årets resultat 8 - Kreditrisiko 11 - Markedsrisiko

Læs mere

vestjyskbank Årsrapport

vestjyskbank Årsrapport 2011 vestjyskbank Årsrapport Det handler om mennesker Indhold Ledelsesberetning 3 Forord 3 Hoved- og nøgletal 4 Hoved- og nøgletal fordelt på kvartaler 6 Regnskabsberetning 8 Investor Relations 20 Ledelse

Læs mere

rsr a pport 2 0 0 8 CVR-nr. 43 95 51 28

rsr a pport 2 0 0 8 CVR-nr. 43 95 51 28 Å rsr a pport 2 0 0 8 CVR-nr. 43 95 51 28 ÅRSR APPORT 2008 Indhold Side 2 Finanskalender 2 Svært år - svære tider 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 11 Revisionspåtegning 12 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Ledelse og afdelinger

Ledelse og afdelinger Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Ledelsesberetning:

Læs mere

Oplysninger om sparekassen 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions påtegning 5. Den uafhængige revisors påtegning 6. Ledelsesberetning 7

Oplysninger om sparekassen 3. Ledelsespåtegning 4. Intern revisions påtegning 5. Den uafhængige revisors påtegning 6. Ledelsesberetning 7 Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions påtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab: Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København

Årsrapport 2013. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Årsrapport 2013 Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank CVR-nr. 31 46 70 12 København Generalforsamling i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, mandag den 10. marts 2014. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2.

Læs mere

Årsrapport 2011. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2011. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2011 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

indholdsfortegnelse 40 Repræsentantskab, bestyrelse, udvalg og direktion 41 Bestyrelsen og direktion 42 Uddannelseslegat og Initiativpris 43 Oversigt

indholdsfortegnelse 40 Repræsentantskab, bestyrelse, udvalg og direktion 41 Bestyrelsen og direktion 42 Uddannelseslegat og Initiativpris 43 Oversigt Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING 2 Hovedtal 3 Året i overblik og årets resultat 4 Balance 4 Kapital, solvens, likviditet og særlige risici, risikorapportering 5 Interne kontrol- og

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR-nr. 43 95 51 28

Årsrapport 2006. CVR-nr. 43 95 51 28 Årsrapport 2006 CVR-nr. 43 95 51 28 ÅRSRAPPORT 2006 Indhold SIDE 2 Finanskalender 2 Rekordår for Skælskør Bank 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 10 Revisionspåtegning 11 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Små banker har stor betydning

Små banker har stor betydning Årsrapport 2007 2 Små banker har stor betydning Af Jan Kondrup, direktør i Lokale Pengeinstitutter I Danmark er hver fjerde private dansker og hver fjerde mindre og mellemstore virksomhed i dag kunde hos

Læs mere

Ledelse og afdelinger

Ledelse og afdelinger Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsespåtegning... 6 Den uafhængige revisors erklæringer... 7 Ledelsesberetning:

Læs mere

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18

Årsrapport 2012. Cvr. nr. 65 74 60 18 Årsrapport 2012 Cvr. nr. 65 74 60 18 OPLYSNINGER OM PENGEINSTITUTTET A/S MØNS BANK Storegade 29. DK-4780 Stege CVR-nr. 65 74 60 18 Hjemstedskommune: Vordingborg kommune Tlf. 55 86 15 00. Fax 55 86 15 55

Læs mere

hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus

hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus Årsrapport 2010 hvor du end er Nykøbing Mors. Durup. Fur. Glyngøre. Roslev. Struer. Thisted. Øster Jølby. Aarhus Indholdsfortegnelse Oplysninger om Fjordbank Mors 04 Forord 05 Idé, vision, mål, strategi

Læs mere

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2012. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2012 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg

Årsrapport 2010. Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Årsrapport 2010 Svendborg Sparekasse A/S, CVR 2580 2888, Svendborg Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning: Udvalgte hoved- og nøgletal Side 3 Sparekassens hovedaktiviteter Side 4 Regnskabsberetning Side

Læs mere

Årsrapport 2013 side 2

Årsrapport 2013 side 2 Årsrapport 2013 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2013 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance

indholdsfortegnelse 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance Årsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side LEDELSESBERETNING 3 Hovedtal 4 Året i overblik 4 Årets resultat 5 Balance 5 Kapital, solvens, likviditet og risikorapportering 5 Kapital og solvens 6 Likviditet

Læs mere

RINGDK22 2 0 1 2 1 6950 9732 1166 9732 1800 37 53 68 14 ÅRSRAPPORT

RINGDK22 2 0 1 2 1 6950 9732 1166 9732 1800 37 53 68 14 ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 Kære aktionær 3 Hoved- og nøgletal 3 Årsrapporten i overskrifter Ledelsesberetning: 6 Regnskabsberetning 15 Kapitalforhold 18 Risikoforhold og risikostyring

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6

Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 Å R S R A P P O R T 2 0 0 6 INDHOLD 4 5 6 11 12 14 15 16 17 18 22 26 28 29 30 31 32 33 53 54 55 56 58 Amagerbanken kort fortalt Koncernens hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Samarbejdspartnere Forretningsområder

Læs mere