Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre"

Transkript

1 Bilag 1 Regnskabsbemærkninger 2 cifre

2 10 - Udgifter til folkevalgt R2013 B2014 AB2014 R2014 B Kommunalbestyrelsen Bygdebestyrelser Kommissioner, råd og nævn Valg Udgifter til øvrige folkevalgte Hovedtotal Fælles Tasiilaq Sermiligaaq Isortoq Arsuk Qeqertarsuatsiaat Hovedtotal Lønninger m.v Personaleomkostninger Kontorholdsudgifter Fremmede tjenesteydelser Forplejningsudgifter Anskaffelse af materiel og inventar m.v Tilskud til foreninger og private virksomheder Hovedtotal Samlet set må sammenhængen mellem forbrug og bevilling anses for acceptabelt. Men det trækker ned i den samlede bedømmelse, at sammenhængen er opstået ved et overforbrug og mindreforbrug på de enkelte konti/underkonti. Der har været en hensigtsmæssig sammenhæng mellem aktivitet og forbrug: De fleste planlagte aktiviteter er blevet afviklet, og ved aktiviteter primært lokaludvalg der ikke blev gennemført i 2014, blev de afsatte midler omplaceret til kommunekassen. Samtidig har Borgmestersekretariatet været opmærksomt på ikke at igangsætte unødvendige aktiviteter. Der er i 2014 blevet anvendt mange medarbejderressourcer på at analysere konto 10- området. Denne indsats vil imidlertid først afspejle sig i budgettet for 2015, mens der for 2014 er en asymmetrisk sammenhæng mellem indsats og resultater. Ved hjælp af omplacering og tillæg er det samlet lykkedes at skabe nogenlunde balance mellem forbrug og bevilling. Endvidere er der øget fokus på budgettering og økonomistyring i Borgmestersekretariatet end tidligere.

3 Endvidere er der større forståelse for budgettet samt omkostningsbevidsthed blandt medarbejderne. Udarbejdelsen af internt budgetopfølgningsinstruks i Borgmestersekretariatet.

4 11 - Den kommunale forvaltning R2013 B2014 AB2014 R2014 B Den kommunale forvaltning Administrationsbygninger Hovedtotal Blank Fælles Tasiilaq Sermiligaaq Isortoq Kulusuk Tiniteqilaaq Kuummiut Ittoqqortoormiit Ivittuut Paamiut Arsuk Nuuk Qeqertarsuatsiaat Kapisillit Efterpostering Hovedtotal Lønninger m.v Personlige ordninger Personaleomkostninger Kontorholdsudgifter Fremmede tjenesteydelser Varekøb Forplejningsudgifter Anskaffelse af materiel og inventar m.v Driftsmidler m.v Reparations- og vedligeholdelsesarbejder Husleje m.v Lønninger m.v Lønninger m.v Lønninger m.v Lønninger m.v Lønninger m.v Lønninger m.v Lejeindtægter Øvrige indtægter Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner Efterpostering Hovedtotal Overordnet set var der en fornuftig sammenhæng mellem forbrug og bevillingen på konto 11 i Der var et mindre merforbrug på i alt 791 t.kr. hvilket svare til 0,4 % af det samlede budget indenfor området. Området blev i 2014 tildelt knap 3 mio. kr. i tillægsbevillinger og en omplacering på ca. 500 t.kr. Der har i 2014 været en god sammenhæng mellem aktivitet og forbrug. Der pågår stadigvæk en del arbejde med at indrette de forskellige processer og finde det rette serviceniveau. Sidste på året blev der indført en skærpet kontrol af regninger over 10 t.kr. Dette ser ud til at have haft en positiv effekt på forbruget. Der er i 2014 set meget på hvordan det er muligt at gøre arbejdet lettere via forskellige

5 tiltag så som digitalisering mv. Dette arbejde forsætter i Der er i 2014 arbejdet meget med at tilpasse og effektivere de administrative opgaver. Dette har blandt andet medført at nogle stillinger er blevet nedlagt og andre igen flyttet. Det har været en vigtig og nødvendig proces for at administrationen kunne optimeres. Arbejdet foresætter i 2015, men det forventes at de største skridt er taget i Der er stadigvæk et stort arbejde med finde den rette størrelse af administrationen, hvordan skal arbejdet organiseres. Samt der er hele debatten omkring centralisering. Der skal i 2015 bruges meget tid og kræfter på at arbejde endnu mere med hvordan opgaverne udføres og organiseres.

6 12 - Kantinedrift R2013 B2014 AB2014 R2014 B Kantinedrift Hovedtotal Tasiilaq Nuuk Hovedtotal Lønninger m.v Varekøb Forplejningsudgifter Anskaffelse af materiel og inventar m.v Tilskud til foreninger og private virksomheder Lejeindtægter Øvrige indtægter Hovedtotal Samlet set må sammenhængen mellem forbrug og bevilling anses for acceptabelt. Men det trækker ned i den samlede bedømmelse, at sammenhængen er opstået et overforbrug på kantinedriften i Tasiilaq og mindreforbrug på kantinedriften i Nuuk. Der har været en hensigtsmæssig sammenhæng mellem aktivitet og forbrug: De fleste planlagte aktiviteter er blevet afviklet, og ved aktiviteter primært anskaffelser af materiale og inventar i kantine i Nuuk der ikke blev gennemført i 2014, er der et markant mindreforbrug på den pågældende konto. Endvidere skyldes de manglende indtægter fra kantinen i Tasiilaq, at kantinen blev lukket i løbet af 4. kvartal Det vurderes, at sammenhængen mellem indsats og resultater er tilfredsstillende.. Borgmestersekretariatet finder det tilfredsstillende, at der er sket en afklaring af den fremtidige drift af kantinerne i Tasiilaq og Nuuk. Det vurderes, at samtlige målsætning med hensyn til kantinedrift blev nået i 2014.

7

8 13 - IT R2013 B2014 AB2014 R2014 B Fælles IT-virksomhed Teletjenester Hovedtotal Fælles Nuuk Hovedtotal Lønninger m.v Personaleomkostninger Kontorholdsudgifter Fremmede tjenesteydelser IT Varekøb Anskaffelse af materiel og inventar m.v Reparations- og vedligeholdelsesarbejder Hovedtotal Der har i 2014 ikke været en tilfredsstilende sammenhæng i budgettet. Der er sket en stor overskridelse, der bunder i mangelende overblik og styring fra den tidligere IT ledelse Det viser sig desværre at der har været i gangsat flere projekter, hvor de ikke har været helt gennemtænkt og man derfor har skudt langt overmålet i forholdt til det indkøbte hardware og software. Der er i 2014 foretaget nogle ikke hensigtsmæssige indkøb, der desværre har medført nogle meromkostninger som følge af ny indkøb til erstatning af det først indkøbte. Der er i 2014 brugt meget tid og ikke mindst resurser på at gennemgå de forskellige aftaler kommen har med tele indenfor mobil, internet mv. Denne gennemgang har resulteret i lukning af flere tjenester som ikke blev brugt eller hvor brugeren ikke havde belæg for at have ydelsen. Det var planen at kommunalbestyrelsen samt direktionen skulle have haft et system, hvor de kunne tilgå alt materiale vedr. kommunalbestyrelsesmøder mv. digitalt via ipads. Dette projekt er desværre ikke fuldført. Det er plane at det skal i gangsættes i løbet af 2015.

9 18 - Tværgående aktiviteter R2013 B2014 AB2014 R2014 B Forsikring og vagtværn Rabatter ved storkøb/kasserabat Kommune-, by- og lokalplansudgifter Kontingenter og tilskud m.v Overenskomstrelaterede afgifter Dispositionsbeløb til bygdebestyrelser Dispositionskonti Hovedtotal Fælles Tasiilaq Sermiligaaq Isortoq Kulusuk Tiniteqilaaq Kuummiut Ivittuut Arsuk Nuuk Qeqertarsuatsiaat Hovedtotal Lønninger m.v Personaleomkostninger Kontorholdsudgifter Fremmede tjenesteydelser Varekøb Reparations- og vedligeholdelsesarbejder Tilskud til foreninger og private virksomheder Betalinger til Hjemmestyret og andre kommuner Øvrige indtægter Hovedtotal Overordnet har det i 2014 været en god sammenhæng i mellem forbrug og budget. Alle områderne har haft mindreforbrug. Nogle større end andre. Området kommer ud med et mindreforbrug på 2.13 mio. kr. Der er indenfor området en stor sammenhæng mellem aktivitet og brug. Blandt andet kan nævnes konto 18-07, hvor denne udgift afhænger af størrelsen af kommunens lønsum. Konto afhænger også af hvor meget der bliver købt for hos de forskellige leverandører. Området er præet af at det ofte omhandler aftaler, der løber over flere år og dermed er udgifterne ofte kendt i perioden. Meget af arbejdet i Afdelingen for By og Boligudvikling har i 2014 været præget af konsolidering og genopbygning, med et øget fokus på rettidig udarbejdelse af kommuneplantillæg, samt arbejdet med at udfærdige den 2. generation af planstrategi. Begge hovedindsatser er nået, ligesom arbejdet med at udfærdige en arkitekturpolitik og en hovedstadsstrategi for kommunen er påbegyndt.

10 Indenfor og skal der indarbejdes noget mere systematik og tidligere på året opnås et overblik over, hvad penge skal bruges til. Det vil være med til at sikre de bliver brugt og derved skaber værdi for kommunen.

11 20 - Veje, broer, trapper og anlæg m.v. R2013 B2014 AB2014 R2014 B Veje, broer og trapper Anlæg, legepladser, mindesmærker og vejbelysning m.v Kirkegårde Drift af kloak Hovedtotal Fælles Tasiilaq Sermiligaaq Isortoq Kulusuk Tiniteqilaaq Kuummiut Ittoqqortoormiit Paamiut Arsuk Nuuk Qeqertarsuatsiaat Kapisillit Hovedtotal Lønninger m.v Fremmede tjenesteydelser Varekøb Anskaffelse af materiel og inventar m.v Driftsmidler m.v Reparations- og vedligeholdelsesarbejder Øvrige indtægter Hovedtotal På konto 20 er der et betydeligt mindreforbrug som generelt set er tilvejebragt ved besparelsestiltag, samt at alle udgifter er blevet kritisk vurderet. Uanset at besparelserne i 2014 vil medføre yderligere omkostninger i 2015, forventer forvaltningen ikke at de eventuelle yderligere omkostninger vil medføre behov for et øget bevillingsniveau i fremtiden. Det er løbende hen over året sket en tilpasning af aktivitetsniveauet i det omfang det har været muligt. Der er løbende foretaget analyser og skøn på hvordan områderne ville udvikle sig i 2014, hvilket der er handlet på. Alt i alt har 2014 været et år hvor der har været en klar sammenhæng mellem aktivitet og forbrug. Der har været en øget indsats omkring registrering af veje og kloaker med henblik på reparationer. Det er endnu for tidligt at udtale sig om de langsigtede virkninger Vi er generelt godt tilfredse med de registreringstiltag som er sat i værk omkring vejnet og kloaknet, men der er stadig lang vej endnu før disse er tilendebragt. Vi er ikke nået i mål med hensyn til registreringstiltagene på vej- og kloaknettet.

12 21 - Renholdelse inc. Snerydning R2013 B2014 AB2014 R2014 B Snerydning Renholdelse Hovedtotal Tasiilaq Sermiligaaq Isortoq Kulusuk Tiniteqilaaq Kuummiut Ittoqqortoormiit Paamiut Arsuk Nuuk Qeqertarsuatsiaat Kapisillit Hovedtotal Lønninger m.v Fremmede tjenesteydelser Reparations- og vedligeholdelsesarbejder Øvrige indtægter Hovedtotal På konto 21 er der et betydeligt merforbrug. Merforbruget fremkommer primært fra snerydningsdelen hvor der ikke er sammenhæng mellem forbrug og bevilling. Snerydningskontrakterne har eksisteret i flere år men alligevel er det ikke lykkedes at tilrette budgetterne til disse. Der findes ligeledes en række ekstra(måske lovpligtige) snerydningsopgaver som er indbygget i bevillingen. Bevillingen bør forhøjes til at afspejle den reelle omkostningsstruktur på området. Måden snerydningskontrakterne er strikket sammen på, er fast pris uanset nedbørsmængder, hvilket sikrer, at snerydningsomkostningerne forbliver ens uanset om der har været meget eller lidt sne. Der findes ikke et eksakt grundlag som kan fortælle os om denne strategi er god eller dårlig for kommunen, om end en større grad af budgetsikkerhed skabes. Man må dog formode at snerydningsaktørerne er tilfredse med ordningen, ellers var de nok stoppet. Indsatsen i Nuuk, Paamiut og Tasiilaq er tilfredsstillende. Vedrørende Ittoqortoormiit og bygderne er det uklart hvor stor indsatsen er og om resultatet overhovedet er tilfredsstillende. Der er et fint samarbejde mellem borgere og Kommunen i forbindelse med forår og efterårsrengøringsordningerne. Det virker som om flere og flere borgere forholder sig aktivt til dette. En kulegravning af arbejdsbyrden for bygderne vedrørende snerydning og renholdelse er en relevant arbejdsopgave, som har forvaltningens opmærksomhed i 2015.

13 22 - Levende ressourcer R2013 B2014 AB2014 R2014 B Hundehold og skadedyrsbekæmpelse Fiskeri og jagt Hovedtotal Tasiilaq Sermiligaaq Isortoq Kulusuk Tiniteqilaaq Kuummiut Ittoqqortoormiit Paamiut Arsuk Nuuk Qeqertarsuatsiaat Kapisillit Hovedtotal Lønninger m.v Personaleomkostninger Fremmede tjenesteydelser Varekøb Reparations- og vedligeholdelsesarbejder Øvrige indtægter Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner Hovedtotal På konto 22 er der et mindre forbrug. Mindreforbruget er fremkommet som følge af vanskeligheder med at sikre tilstrækkelige ansættelser på området. Således har det trods flere forsøg ikke været muligt at ansætte og fastholde det nødvendige antal hundefangere i kommunens byer primært Nuuk og en ny organisering af arbejdet med inddragelse af personale fra Materielgården og Affaldscenteret i Nuuk er under implementering. Overordnet kan det konstateres at bevilling og forbrug er passende. Uanset forbruget ikke er 100 % har der været stor aktivitet på området, hvor mange af de væsentligste målsætninger på området er nået. Der er fra flere aktører som bidrager positivt og resultaterne for de gennemførte tiltag har været markante. Der er udarbejdet og vedtaget nye hunde- og kattevedtægter for Kommuneqarfik Sermersooq. Kortlægning af slædehunde i Tasiilaq distrikt er gennemført og implementeret. Op bygning af database er gennemført.

14 Kortlægning af slædehunde i Ittoqqortoormiit mangler stadig, men arbejdet pågår.

15 23 - Forskellige kommunale virksomheder R2013 B2014 AB2014 R2014 B Servicehuse, badeanstalter og vaskerier Øvrige servicefaciliteter Torvesalgsboder Gæstehuse og fangsthytter Hovedtotal Fælles Tasiilaq Sermiligaaq Isortoq Kulusuk Tiniteqilaaq Kuummiut Ittoqqortoormiit Ivittuut Paamiut Arsuk Nuuk Qeqertarsuatsiaat Kapisillit Hovedtotal Lønninger m.v Personaleomkostninger Kontorholdsudgifter Fremmede tjenesteydelser Varekøb Anskaffelse af materiel og inventar m.v Driftsmidler m.v Reparations- og vedligeholdelsesarbejder Lejeindtægter Øvrige indtægter Hovedtotal På konto 23 er der et merforbrug med flere årssags forklaringer. Dels opstår merforbruget som følge af indgået aftaler med fanger og fiskerforeningen i Nuuk (NAPP) i forbindelse med anlæggelsen af Vodbinderiet i Nuuk og udflytningen fra og salg af foreningens daværende lokaler. Her blev det politisk besluttet at tilgodese fanger og fiskerforeningen NAPP med fri husleje m.m. i Jolleværkstedet i Nuuk indtil eventuel indflytning i Vodbinderi. Dels opstår medforbruget som følge af manglende opkrævning at gebyrer for at bruge kommunens værkstedsfaciliteter i bygderne. Disse to faktorer er stærkt medvirkende til at der ikke er sammenhæng mellem forbrug og bevilling. Ovenstående to forhold med hensyn til dels lokalestøtte til NAPP samt manglende opkrævninger har medført et højt aktivitetsniveau omkring faciliteterne og derved et øget brug og eksplosivt øgede driftsomkostninger.

16 Der bliver arbejdet hårdt på at finde en brugbar model omkring fællesværkstedet i Nuuk dog uden resultat indtil videre. Der har ikke pågået de store aktiviteter omkring fællesværkstederne i bygderne i Etablering af en fælles indkøbsordning i Tasiilaq distrikt, har reduceret udgifterne til brugsvarer. En kulegravning den fremtidige driftsform for hele området er stadig ikke gennemført.

17 24 - Erhvervsejendomme R2013 B2014 AB2014 R2014 B Udlejning af erhvervsejendomme Hovedtotal Fælles Tasiilaq Ivittuut Paamiut Nuuk Qeqertarsuatsiaat Hovedtotal Fremmede tjenesteydelser Driftsmidler m.v Reparations- og vedligeholdelsesarbejder Lejeindtægter Øvrige indtægter Hovedtotal Der er en god sammenhæng i mellem de indtægter som kommer ind og de udgifter, der er forbundet med området. Hvilket går at kontoen er i balance for 2014 Der er 3 lejemål der står for hovedparten af indtægten på kontoen. De resterende lejemål har på grund af niveauet et islæt af tilskud, bortset fra et lejemål i saneringsmoden bygning. Der har været brugt betydelige kræfter på at inddrive forfaldne lejer, samt udsætte lejere, der ikke har kunnet indfri forfaldne restancer. Dette arbejde forventes at forsætte i og være tilendebragt i løbet af Vi har fået udsat restanter, og har fået aftaler i stand med betalingsvillige lejere. Vi er ikke færdige med oprydningen på dette område.

18 25 - Brandvæsen R2013 B2014 AB2014 R2014 B Brandvæsen Hovedtotal Fælles Tasiilaq Sermiligaaq Isortoq Kulusuk Tiniteqilaaq Kuummiut Ittoqqortoormiit Paamiut Arsuk Nuuk Qeqertarsuatsiaat Kapisillit Efterpostering Hovedtotal Lønninger m.v Personaleomkostninger Kontorholdsudgifter Fremmede tjenesteydelser Varekøb Forplejningsudgifter Anskaffelse af materiel og inventar m.v Driftsmidler m.v Reparations- og vedligeholdelsesarbejder Øvrige indtægter Efterpostering Hovedtotal Samlet set må sammenhænget mellem forbrug og bevilling anses for værende acceptabelt. Der er igen i år brugt en del resurser på opbygning og harmonisering af beredskabet i hele kommunen. Generelt er brandmateriellet i hele kommunen ved at være opslidt selvom man hvert år investerer i nye udstyr. Problemerne er vel værst for udrykningskøretøjerne. Kommunens vognpark og udrykningskøretøjer i de større byer er fra 80 erne. Generelt set er samtlige udrykningskøretøjer velholdte og i gode stand, men rørsystemerne er ved mange af udrykningskøretøjerne ved at blive tæret op, så der sker hvert år en del udskiftning og vedligeholdelse af de dele, der er blevet utætte. Indenfor den nærmeste fremtid, vil det være nødvendigt at renoverer udrykningskøretøjerne. Der er de sidste par år brugt en del resurser og penge på at uddanne brandkorpset, men der er problemer med at fastholde brandkorpset. Der skal findes en løsning på fastholdelse af beredskabspersonalet i de mindre byer og bygder. Specielt uden for Nuuk halter man en del med den lovpligtige grunduddannelse af beredskabspersonalet. Uddannelse og efteruddannelse vil komme til at strække sig over flere år, med fare for at kommunen får et kæmpe efterslæb igen. Efterfølgende skal der afholdes suppleringskurser både i brandbekæmpelse og førstehjælp. På sigt skal der udarbejdes en handlingsplan for uddannelse af beredskabskorpset, så kommunen kan få skåret ned på efterslæbet af de manglende grunduddannelser. Udrykningerne har de sidste par år ikke ændret sig særlig meget. Generelt er det faldet en smule. Oplysningskampagner og arrangement i forbindelse med kulturaftnerne hjælper sandsynligvis en del på dette. Brandkorpset i Tasiilaq og Nuuk får en del ros for deres slukningsindsats fra politiet, rigspolitiet og ombudsmanden for den indsats de udøver i forbindelse med forskellige brande, hvor der ved flere lejligheder er udført skånsom og sporbevarende slukningsindsats, hvorfor sporene på stedet kunne udnyttes optimalt til bestemmelse af brandens arnested og årsag. Tilstanden har stor betydning for den efterfølgende brandårsagsundersøgelse. Uddannelse af brandkorpset pga. den store udskiftning.

19 27 - Øvrige tekniske virksomheder R2013 B2014 AB2014 R2014 B Kommunal entreprenørvirksomhed Asfaltværker Tværgående konsulentydelser Øvrige tekniske virksomheder Hovedtotal Fælles Tasiilaq Sermiligaaq Isortoq Kulusuk Tiniteqilaaq Kuummiut Ittoqqortoormiit Ivittuut Paamiut Arsuk Nuuk Qeqertarsuatsiaat Kapisillit Hovedtotal Lønninger m.v Personaleomkostninger Kontorholdsudgifter Fremmede tjenesteydelser Varekøb Anskaffelse af materiel og inventar m.v Driftsmidler m.v Reparations- og vedligeholdelsesarbejder Afskrivning på udestående fordringer Takstbetaling Øvrige indtægter Hovedtotal Resultatet på konto 27 fremstår med et væsentligt overskud i forhold til budgettet. De kommunale virksomheder fremstår som enheder der er økonomisk selvkørende (næsten). Asfaltværket i Nuuk har i lighed med tidligere, bidraget mærkbart til driften af de kommunale entreprenørvirksomheder. Aktiviteterne er ofte baseret på et behov fra borgerne som ikke bliver afdækket på anden måde. Derfor kan det konkluderes at der er nøje sammenhæng mellem aktiviteterne og det reelle forbrug Asfaltarbejdet er efterhånden blevet meget professionaliseret og systematiseret, med kompetente og erfarne medarbejdere. Gennemførelsen af årets asfaltarbejder forløb godt uden brug af alt for mange udefrakommende konsulenter. Fuld implementering af en moderne personalestrategi arbejdes der stadig på.

20 34 - Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger R2013 B2014 AB2014 R2014 B Fællesudgifter på beskæftigelsesområdet Kommunal aktiveringsprojekter Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger Pilotprojekter indenfor fiskeindustrien Tilskud til private projekter bl.a. fangstrejser Hovedtotal Fælles Tasiilaq Sermiligaaq Isortoq Kulusuk Tiniteqilaaq Kuummiut Ittoqqortoormiit Paamiut Nuuk Qeqertarsuatsiaat Kapisillit Hovedtotal Lønninger m.v Personaleomkostninger Kontorholdsudgifter Fremmede tjenesteydelser Varekøb Forplejningsudgifter Anskaffelse af materiel og inventar m.v Driftsmidler m.v Reparations- og vedligeholdelsesarbejder Husleje m.v Øvrige indtægter Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner Hovedtotal På konto 34 er der et merforbrug på 1,2 mio. kr., svarende til 10 %. Merforbruget består af en senere overgang fra aflønning til uddannelsesstøtte for Piorsaaviit brugerne end budget forudsat samt udgifter til kommunale aktiveringsprojekter og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger som er under afvikling, da der ikke er lovgrundlag for ordningerne. Piorsaaviit brugerne er nu alle overgået til uddannelsesstøtte, mens aktiveringsprojekterne og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger endnu ikke helt er afviklet endnu, da man afventer rapport på om de eventuelt kan overgå til henholdsvis eco museum og privatisering. Der blev under konto afholdt motivations og afklaringskursus for ledige i Qeqertarsuatsiaat målrettet rubinprojektet, hvor deltagerne også fik udarbejdet handlingsplaner på hvorledes de kommer tættere på arbejdsmarkedet eller selvforsørgelse, som man skal arbejde videre ud fra. Piareersarfiit og Piorsaaviit fusionerede i 2014, og derved sikredes muligheden for at brugerne kunne overgå til uddannelsesstøtte, og bedre støttemuligheder fra Selvstyret til enkelte projekter i Piorsaaviit. Samtidig fik begge institutioner mulighed for at lave et bredere vifte af tilbud til sine brugere.

21

22 35 - Revilidering R2013 B2014 AB2014 R2014 B Arbejdsprøvning Erhvervsmodnende og afklarende aktiviteter KS Virksomhedsrevalidering Uddannelse KS Fleksjob KS Hovedtotal Blank Tasiilaq Ittoqqortoormiit Paamiut Nuuk Efterpostering Hovedtotal Lønninger m.v Personaleomkostninger Vacantboliger Fremmede tjenesteydelser Skattepligtige sociale ydelser Tilskud til foreninger og private virksomheder Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner Efterpostering Hovedtotal Der har på konto 35 været et mindreforbrug på kr., hvilket skyldes færre personer i ordninger i henhold til revalideringsforordningen, grundet mange vakante stillinger i første halvdel af året på Jobcenter Nuuk og dermed færre hænder til at sende folk i revalidering. Revalideringsforordningen giver mulighed for lave revalideringsforløb for borgere med nedsat arbejdsevne, og til dette har kommunen behov for tæt samarbejde med erhvervslivet. Et revalideringsforløb har sigte på at revalidenden kommer i arbejde og dermed selvforsørgelse. Der har på konto 35 området været en ekstra indsats på at opnå bedre samarbejde med virksomheder og dermed udbrede kendskab til muligheden for at virksomhederne kan bidrage til samfundet af den vej. Der blev i 2014 indgået en samarbejdsaftale med Nuuk Arbejdsgiverforening om at deres medlemmer bidrager med revalideringspladser i deres virksomheder. At få flere i revalidering. Dette vil bestemt stadigvæk være et af fokuspunkter for Arbejdsmarkedskontorerne i 2015.

23

24 37 - Kommunalt erhvervsengagement R2013 B2014 AB2014 R2014 B Kommunalt erhvervsengagement Turismeudvikling Hovedtotal Nuuk Hovedtotal Kontorholdsudgifter Fremmede tjenesteydelser Driftsmidler m.v Reparations- og vedligeholdelsesarbejder Husleje m.v Tilskud til foreninger og private virksomheder Lejeindtægter Øvrige indtægter Hovedtotal Konto 37 indeholder bevilliger til dækning af servicebidrag til Kommuneqarfik Sermersooqs Erhvervsråd og Destination East Greenland. Servicebidragene er fastsat i fondenes respektive servicekontrakter med kommunen. Det blev politisk besluttet i 2014, at der skal indledes en uvillig undersøgelse af muligheden for privatisering af Fonden Destination East Greenland. Der henvises i øvrigt til fondenes årsrapporter. Ingen bemærkninger, Ingen bemærkninger, Ingen bemærkninger,

25 38 - Piareersafiit og Arbejdsmarkedsydelser R2013 B2014 AB2014 R2014 B Fællesudgifter Piareersarfiit Arbejdsmarkedsydelser Takstmæssig hjælp Voksenundervisning Piareersarfik Decentral Pædagoguddannelse Hovedtotal Fælles Tasiilaq Sermiligaaq Kulusuk Kuummiut Ittoqqortoormiit Paamiut Arsuk Nuuk Qeqertarsuatsiaat Kapisillit Hovedtotal Lønninger m.v Personaleomkostninger Kontorholdsudgifter EDB Fremmede tjenesteydelser Varekøb Forplejningsudgifter Anskaffelse af materiel og inventar m.v Driftsmidler m.v Reparations- og vedligeholdelsesarbejder Husleje m.v Skattepligtige sociale ydelser Lejeindtægter Øvrige indtægter Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner Hovedtotal På konto 38 har der været et mindreforbrug på kr., hvilket skyldes henholdsvis massiv opkvalificeringsindsat for de ledige, som har fået udbetalt kursusgodtgørelse i stedet arbejdsmarkedsydelse, flere i Piareersarfik forløb på grund af ekstra ansøgte elevkvotebevillinger og færre kommunalt ansatte studerende på den decentrale pædagoguddannelse. Der er lavet en massiv faglig opkvalificeringsindsats for de ledige, med sigte på at de kommer tættere på arbejdsmarkedet og dermed selvforsørgelse. På den decentrale pædagoguddannelse har man budgetteret med 20 kommunalt ansatte studerende, hvor der i 2014 kun var 13 kommunalt ansatte studerende. At flere har været i et Piareersarfik forløb med dertilhørende uddannelsesstøtte har været medvirkende til et lavere forbrug i arbejdsmarkedsydelser. Et vellykket forløb på Piareersarfik giver bedre mulighed for at kunne komme i uddannelse eller arbejde.

26 Det har bestemt været en god ting at vi ved modtagelse af ansøgte bevillinger til ekstra elevkvoter, har kunnet sikre flere borgere i Piareersarfik forløb. Der skal med inspiration fra andre Piareersarfiit sikre en bedre udnyttelse af en Selvstyrebevilling vedrørende fuld finansieret efter-/højskoleophold for unge i alderen år i henhold til de af selvstyret opstillede kriterier.

27 40 - Firpladser på daginstitutionsmarkedet R2013 B2014 AB2014 R2014 B Fripladser på daginstitutionsområdet Hovedtotal Tasiilaq Ittoqqortoormiit Paamiut Nuuk Hovedtotal Ikke skattepligtige sociale ydelser Hovedtotal På konto 40 er der et mindre merforbrug i 2014 på kr. Merforbruget skyldes stigning i antal af anbragte børn og unge udenfor hjemmene. Disse børn for tildelt automatisk fripladser i institutionerne, hvor Børne og familieafdelingen betaler for udgiften. Stigningen har sammenhæng med stigningen af udgifter til takstbetalinger til private og selvstyre ejede døgninstitutioner, samt udgifter til anbringelser i plejefamilier. Resultatet bunder ud i, at der i nogle steder er sket en stigning i anbringelser udenfor hjemmene, som var større end antaget, mod at andre har haft færre anbringelser eller flere hjemgivelser. Noget af konto 41 området har været afdækket i 2014 og denne konto har relationer med konto 40. Tildeling af fripladser administreres af Børne og familieafdelingen, mod påligning af forældrebetalinger administreres af Daginstitutionsafdelingen. Samarbejde imellem de to instanser er blevet betydeligt forbedret, efter BFA blev en del af MIA. Der bliver løbende revideret liste over anbragte børn og dermed listen over dem der har fripladser. Derved er der sket en opstramning der har medført færre fejlagtige udgifter i forholdt til tidligere. Det resultat som staben i samarbejde med daginstitutionsafdelingen har opnået i 2014 under afdækning af et stort og nyt område. Der er skabet et overblik over alle anbringelser i kommunen. Afdækningen fortsætter i 2015, hvor alle sagsbehandlere under BFA bliver inddraget. Målet er at der kommer et flow af informationer fra alle parter, og derved sikres det at forvaltningen på forhånd kan beregne eksakt kommende forbrug.

28 Der arbejdes stadigvæk på at afdække alle aspekter der har med anbringelser at gøre. Området omkring forældrebetalingsdelen mangler stadigvæk. Og dette anses som et vigtigt element i at kunne budgettere så korrekt som muligt. Forvaltningen har planer om at fremlægge et politisk oplæg omkring fastsættelse af takster for de børn der har fået tildelt en friplads, samt takster for uddannelsessøgende der får betalt takster fra deres hjemkommune.

29 41- Hjælpeforanstaltninger for børn og unge R2013 B2014 AB2014 R2014 B Fælles indsats på børne- og ungeområdet Hjælpeforanstaltninger Kontaktperoner og personlig rådgiver Døgninstitutionsophold Sundhed og forebyggelse Familiebehandling Familiernes Hus Hovedtotal Fælles Tasiilaq Sermiligaaq Ittoqqortoormiit Paamiut Arsuk Nuuk Efterpostering Hovedtotal Lønninger m.v Personaleomkostninger Kontorholdsudgifter Fremmede tjenesteydelser Varekøb Forplejningsudgifter Anskaffelse af materiel og inventar m.v Driftsmidler m.v Reparations- og vedligeholdelsesarbejder Husleje m.v Skattepligtige sociale ydelser Ikke skattepligtige sociale ydelser Tilskud til foreninger og private virksomheder Betalinger til Hjemmestyret og andre kommuner Anlægsudgifter Takstbetaling Lejeindtægter Øvrige indtægter Betalinger fra Hjemmestyret og andre kommuner Efterpostering Hovedtotal På konto 41 er der et samlet merforbrug i 2014 på i alt mio. kr. Merforbruget skyldes blandt andet en stigning i antallet af anbragte børn og unge udenfor hjemmet. I løbet af 204 har området fået en tillægsbevilling på 27.2 mio. kr., som ekstra bevilling til private døgninstitutioner. Forventede budgetterede indtægter af forældrebetalinger er ikke blevet indfriet, da kun få forældre har fået regninger, selvom mange af dem ikke er blevet fritaget for at betale. Oversigt over udgifter og bevillinger for private og selvstyre ejede døgninstitutioner i 2013 og 2014 Selvstyre ejede 2013 (50 % kommunal) 2014 (100 % kommunal) Bevilling inkl. tillægsbevilling mio.kr mio.kr. Forbrug mio.kr mio.kr. +Mer/- mindreforbrug mio.kr Private døgninstitutioner Bevilling inkl. tillægsbevilling mio.kr mio.kr. Forbrug mio.kr mio.kr. +Mer/-Mindreforbrug mio.kr mio.kr.

30 Forvaltningen har manglet et overblik over sagsstammen og dermed har haft svært ved at beregne de forventede omkostninger i tid og økonomi, ligesom bedre styringsredskaber har manglet. Der er oprettet konti og dermed artnumre for hver by i Kommuneqarfik Sermersooq under kontoplanen for døgninstitutionsophold. Og i 2013 har der været en del fejl konteringer, hvor nogle udgifter til takstbetalinger for et barn er blevet bogført under 2 forskellige og i nogle tilfælde under 3 forskellige artnumre. Dette havde gjort at kontrollen og afdækningen, ligesom for mange omposteringer på grund af fejlkontering har taget længere tid end forventet. Efter Børne- og familieafdeling (BFA) blev organisatorisk lagt under MIA, har der på området været en ekstra indsats på at afdække hele anbringelsesområdet, både den faglige og økonomidelen. Forvaltningen er langt fra at have afdækket hele området, men når det er sagt, har fokusset på især anbringelsesområdet givet det resultat, at forvaltningen d.d. har en ajourført liste over alle anbringelser. Listen bruges til et fremadrettet dispositionsregnskab, så der skabes et overblik over de forventede udgifter pr. bruger i de kommende måneder med de foranstaltninger, den enkelte bruger allerede er visiteret til, jf. anbefalinger i Forvaltningsrevisionen for området. I 2014 godkendte kommunalbestyrelsen en genopretningsplan for BFA, i dag kaldet en Udviklingsplan. Indsatserne både for økonomistyringen og de faglige er fastlagt, der bl.a. vedrører bedre styringsværktøjer (dispositionsregnskaber og ledelsesinformation) Øget forebyggende indsats/hjælp til familien for at nedbringe omfanget af anbringelser Overblik over sagsstammen. Revisitation af eksisterende sager og prisforhandling med institutioner Det resultat som staben har opnået i 2014 under afdækning af et stort og nyt område. Der er opnået overblik over alle anbringelser der er i kommunen. Afdækningen fortsætter i 2015, hvor alle sagsbehandlere under BFA bliver inddraget. Målet er at der kommer et flow af informationer fra alle parter, og derved sikres det at forvaltningen på forhånd kan beregne eksakt kommende forbrug. Der er uarbejdet en genopretningsplan for hele BFA området, som adresserer til de kommende indsatser samt de forhold som er beskrevet under indsats og resultat. Udviklingsplanen (tidligere genopretningsplan) iværksættes og gennemføres for at få bremset den økonomiske udvikling på området. Og at der herunder afsættes de fornødne ressourcer hertil. Afdækningen af alle aspekter der har med anbringelser at gøre vil fortsætte. Forældrebetalingsdelen mangler stadigvæk. Og dette anses som et vigtigt element i at kunne budgettere så korrekt som muligt.

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre

Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bilag 3 Bevillingsoversigt 4 cifre Bevillingsområder Sum af Oprindeligt budget Ajourført budget Bogført Forbrugsp rocent 1001 - Kommunalbestyrelsen 5.849.000 6.373.000 6.315.297 99,09% 1002 - Bygdebestyrelser

Læs mere

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015

06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 2015no Forside 6. Sager til Kommunalbestyrelsen 06A Halvårsregnskab inklusiv status på mulighedskataloget 2015 Til beslutning J.nr. 06.03.01 Økonomi og Personaleservice direktør Lars Møller Sørensen /

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat Forside 332 Referat Møde tirsdag den 15. december 2015 kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale i Rådhuset Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Tim Serritzlev

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Mandag 7. april 2014, kl.14.00 Mødelokale 3, Rådhuset Medlemmer Malene Lynge (IA), formand Iddimanngiiu Bianco (IA) Storm Ludvigsen (IA) Ane

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Mandag den 10. august 2015 kl. 08.15 Mødelokale 1, Rådhuset Udvalgsmedlemmer: Malene Lynge (IA), formand Storm

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat

Familieudvalgets ekstraordinære møde 01/2016, den 26. maj 2016 Referat Oversigt åbent møde: Punkt 01 Godkendelse af dagsorden. Økonomisager Punkt 02 Forslag til budgetomplaceringer på konto 41 børn- og unge området i Sisimiut Punkt 03 Forslag til budgetomplaceringer på konto

Læs mere

Bilag 2 Regnskabsbemærkninger 4 cifre

Bilag 2 Regnskabsbemærkninger 4 cifre Bilag 2 Regnskabsbemærkninger 4 cifre Bevilling 10-01 Kommunalbestyrelsen 5913 460 6373 6315 58 99,1 Udvalg Økonomiudvalget Forvaltning Borgmestersekretariatet Med et samlet forbrug på nær 100 procent

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole

Kommuneqarfik Sermersooq. Reduktionskatalog. Udvalget for Børn, Familier og Skole Kommuneqarfik Sermersooq Reduktionskatalog Udvalget for Børn, Familier og Skole 1 Indholdsfortegnelse 1 BESPARELSER KONTO 41 BØRN OG UNGE... FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 2 BESPARELSER KONTO 50 - DAGINSTITUTIONER..

Læs mere

BUDGET 2015. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ sermersooq.gl

BUDGET 2015. KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ sermersooq.gl BUDGET 2015 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ sermersooq.gl Indhold 1. Forord... 1 2. Hovedtal... 2 3. Generelle budgetforudsætninger... 3 4. Budgetforudsætninger for de enkelte hovedkonti... 10 5. Oversigt 1.

Læs mere

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq

REGULATIV. for. natrenovation i Kommuneqarfik Sermersooq REGULATIV for natrenovation i FORORD Dette regulativ fastsætter bestemmelserne for håndtering og bortskaffelse af natrenovation indenfor planlagte områder i by- og bygdezoner i. Gyldighedsområde Regulativet

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 28. januar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Justus Hansen (D) pr. telefon Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 17. marts 2016 kl. 12:00 (Itt.tid 14:00) Kommunalbestyrelses mødesal Medlemmer Poul Hansen (D) (Formand) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) (via telefon) Ingvar Motzfeldt

Læs mere

Å R S R A P P O R T

Å R S R A P P O R T Å R S R A P P O R T 2 0 1 5 FOTOKREDIT Indhold KOMMUNEOPLYSNINGER...1 Hoved- og nøgletal...2 VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER I 2015...3 LEDELSESPÅTEGNING...4 LEDELSESBERETNING...5 VISION OG STRATEGI...6 DRIFTSMÆSSIGE

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Aftalebilag. driftstilskud og resultatmål. for Job, Vejlednings- og. Opkvalificeringscentre. Kommuneqarfik Sermersooq

Aftalebilag. driftstilskud og resultatmål. for Job, Vejlednings- og. Opkvalificeringscentre. Kommuneqarfik Sermersooq Aftalebilag om driftstilskud og resultatmål for Job, Vejlednings- og Opkvalificeringscentre i Kommuneqarfik Sermersooq 2016 Departement for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, 2015 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

IRISAGER.GL ÅRSRAPPORT 2014

IRISAGER.GL ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 IRISAGER.GL irisager.gl FOTOKREDIT sermersoq.gl 2 KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger...4 Forord...5 Hoved- og nøgletal...6 Væsentlige begivenheder

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Dagsorden Forside Dagsorden Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Andreas Uldum (D), formand Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Monica Dorph (S) Erling

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] 1 Tandplejen indkøb af Digitale røntgenapparater 840 2 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 3

Læs mere

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.]

DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG. Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag Ønskelisteforslag [Hele kr.] Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden 2015no Forside Dagsorden Torsdag den 18. februar 2016 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen (S) Peter Davidsen

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Referat Forside Åben Referat Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Tilstedeværende Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) (via telefon) Erling Madsen (A)

Læs mere

Budgethæfte 2016. Kommuneqarfik Sermersooq

Budgethæfte 2016. Kommuneqarfik Sermersooq Budgethæfte 2016 Kommuneqarfik Sermersooq Indhold 1. Forord... 1 2. Hovedtal... 2 3. Generelle budgetforudsætninger... 3 4. Budgetforudsætninger for de enkelte hovedkonti... 10 5. Oversigt 1. ciffer...

Læs mere

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag

Beløb (1.000 kr. 2015 P/L) ØU Effektbidrag Bilag 1 - Tekniske omplaceringer inden for udvalget, ikke varige Udvalg Titel (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Effektbidrag 1170 - Københavns Ejendomme, Service Effektbidrag for Kejd er ved en fejl

Læs mere

Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning. Egebjerglund-Syd & Aagesdal

Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning. Egebjerglund-Syd & Aagesdal Sneordning Muligheder og alternativer for en forbedret ordning Grundejerforeningerne Egebjerglund-Syd & Aagesdal Oplæg Som pålagt af generalforsamlingeni 2013 har bestyrelsen forsøgt at se nærmere på forskellige

Læs mere

Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq. Resumé

Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq. Resumé Analyser af konsekvenserne ved en opdeling af Qaasuitsup Kommunia og Kommuneqarfik Sermersooq Resumé 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund og formål... 3 2 Overordnet konklusion... 4 3 Deling af Qaasuitsup

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden

Udvalg for Børn, Familie og Skole. Åben Dagsorden Forside Åben Dagsorden Onsdag den 29. juli 2015 kl. 12:00 MIA s mødelokale indgang ved siden af Nota-Bene Medlemmer Uju Petersen (IA) (fg. formand Charlotte Pike (IA) Erling Madsen (A) Anni K. Rasmussen

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat

Økonomiudvalget. Referat 2015no Forside Referat Torsdag den 12. november 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Peter Davidsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune Den 22. august 2017 1 Indhold Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune... 3 1. Dragør Kommune sammenlignet med andre kommuner... 3 2. Sammenligningsgruppen... 4 3. Sammenligning

Læs mere

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1

SERVICENIVEAU. Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 SERVICENIVEAU Vejledning til udvikling af serviceniveau VEJLEDNING TIL UDVIKLING AF SERVICENIVEAU 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. NDLEDNING....3 2. HVORFOR SKAL VI HAVE ET SERVICENIVEAU?.... 3 3. VEJEN MOD ET

Læs mere

651039 Intern Service

651039 Intern Service 651039 Intern Service 400 Personaleudgifter 17.100 8.037 25.137 24.704 433 433 500 Materiale- og aktivitetsudg. 1.182 0 1.182 1.161 21 21 600 IT, inventar og materiel 68-1 67 60 7 7 900 Indtægter 0 0 0-77

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Bilag 6: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. BFKU

Bilag 6: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. BFKU 1 Bilag 6: Bemærkninger til over- og underskud, der ligger uden for decentraliseringsrammen. BFKU 1 Musikskolen -145.105-8 Underskuddet er opstået af flere årsager: Flere familier end normalt valgte at

Læs mere

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag:

Budgetforslag 2013. Budgetforslag 2013 er opstillet på følgende grundlag: er opstillet på følgende grundlag: Budget 2012 ekskl. abonnementsbetaling 26.596.091 + pris- og lønfremskrivning 316.916 - korrektioner -648.094 + overskudsopsparing 958.203 I alt 27.223.116 Korrektionerne

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014. Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq. Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq.

ÅRSBERETNING 2014. Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq. Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq. ÅRSBERETNING 2014 Kommune Kujalleq Kommune Kujalleq Postboks 514 3920 Qaqortoq Telefon (+ 299) 70 41 00 Telefax (+ 299) 70 41 77 E-Mail: Kujalleq@kujalleq.gl 12.02.14/k.R. Forord Årsberetningen for 2014

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq

Kommuneqarfik Sermersooq Kommuneqarfik Sermersooq MI - Meeqqanut Ilaqutariinnullu Ataatsimiititaq / Udvalg for Børn og Familie (170913 Ordinær møde) 13-09-2017 14:00 Kommunalbestyrelsessalen Mødeindhold Punkt Side Punkt 0: Forside

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

11. juni 2013 J.nr Styrelsesvedtægt. for kommunalbestyrelsen Kommuneciarfik Sermersooq

11. juni 2013 J.nr Styrelsesvedtægt. for kommunalbestyrelsen Kommuneciarfik Sermersooq 11. juni 2013 J.nr. 01.00.01 Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen Kommuneciarfik Sermersooq Styrelsesvedtægt for kommunalbestyrelsen i Kommunegarfik Sermersooq Kommunalbestyrelsen består af 19 medlemmer,

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Dato: 17.februar 2015 Forside 12 Dagsorden Møde tirsdag den 17. februar 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Allan Pertti Frandsen (IA)

Læs mere

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520

BUDGET 2008-11 Afsnit: 5 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41. 1.000 kr. 2008 2009 2010 2011 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 BØRN OG UNGE UDVALG Side: 41 Familieafdelingen 27 Heldagsskoler -520-520 -520-520 I alt -520-520 -520-520 27: Heldagsskoler Svendborg Kommune driver heldagsskolerne Gl. Nyby og Juulgaarden, samt har ca.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

Referat. Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq. Møde i Bygdebestyrelsen. Den 2. september 2014 kl. 13.00

Referat. Kulusuk, Tiniteqilaaq og Isortoq. Møde i Bygdebestyrelsen. Den 2. september 2014 kl. 13.00 Qupperneq 1 Referat Kulusuk, og Isortoq Møde i Bygdebestyrelsen Den 2. september kl. 13.00 Medlemmer: Justus Poulsen (S) Formand Peter Jonathansen (IA) Otto Nakingi (A) Deltagere pr. telefon: James B.

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune

Notat. Emne Bemærkninger til Revision af årsregnskabet for 2005 Direktøren Kopi til. Den 28. august 2006. Århus Kommune Notat Emne Til Direktøren Kopi til Den 28. august 2006 Det skal indledningsvis bemærkes, at der i revisionsberetningen ikke er forhold vedr. Magistratens 5. afdeling, som Byrådet skal tage stilling til,

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat 2015no Forside Referat Mandag den 23. maj 2016 kl. 14.30 Medlemmer Ado Holm (IA) Pipaluk Lynge (IA) Justus Hansen (D) Tim Serritslev (S) Vittus M. Mikaelsen (S) Side 2 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

Kvalitets Rapport 2014/15 Kommuneqarfik Sermersooq

Kvalitets Rapport 2014/15 Kommuneqarfik Sermersooq 1 Kvalitets Rapport 2014/15 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Skoler Atuarfik Samuel Kleinschmidt Atuarfik Ukaliusaq Kangillinnguit Atuarfiat Nuussuup Atuarfia Atuarfik

Læs mere

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget. Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-1-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen CBUs økonomiske situation på baggrund af foreløbigt regnskab for 2014 Dette notat er udarbejdet som bilag til sag til

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018

ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 ØKONOMISK POLITIK 2014 2018 Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-9961 Dokumentnr.: 480-2014-61217 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING

NOTAT DRIFTS ØKONOMISTYRING NOTAT OM DRIFTS ØKONOMISTYRING 1. Indledning og kommissorium På baggrund af Drifts underskud i 2011 og 2012 har direktør Bent Peter Larsen nedsat en arbejdsgruppe til at undersøge underskuddet. Arbejdsgruppen

Læs mere

Introduktion til redskaber

Introduktion til redskaber December 2007 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Projekt "Sammenhængende Børnepolitik"...1 Lovgrundlag...2 Vejledning til redskabssamlingen...3 Hvordan bruges redskabssamlingen?...3 Læsevejledning...4

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Ekstraordinært Møde

Økonomiudvalget. Dagsorden. Ekstraordinært Møde novem Forside Dagsorden Ekstraordinært Møde Onsdag den 22. april 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Malene Lynge (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Justus Hansen (D) Ane Egede Mathæussen

Læs mere

Projekt Ny organisationsstruktur

Projekt Ny organisationsstruktur 1. Vision Kommuneqarfik Sermersooq er en kommune i fremdrift, der prioriterer udvikling, vækst og nytænkning. Med borgeren i centrum skal kommune til stadighed udvikles, således at borgerne opnår den bedst

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 3. november 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1550 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2004/02410

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget

Udvalg Økonomiudvalget REGNSKAB 2008 Udvalg Økonomiudvalget Bevillingsområde 60.60. Jordforsyning og faste ejendomme Udvalgets sammenfatning og vurdering Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet blev en nettoudgift

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS

STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS STYRINGSMODEL PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS STYRINGSMODEL PÅ FOREBYGGELSESOMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE MYNDIGHED (FAMILIERÅDGIVNING OG UNGEENHED) OG LEVERANDØR PFI (PÆDAGOGISK FOREBYGGENDE INDSATS)

Læs mere

BØU kr kr kr kr.

BØU kr kr kr kr. Budget 2012-15 Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Brugerbetaling Betaling af udgifter i forbindelse

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne?

2. Såfremt dette er tilfældet, inden for hvilke områder forventer Naalakkersuisut at kunne reducere omkostningerne? Aningaasaqamermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Naalakkersulsoq for Finanser og Råstoffer NAALAKKERSU I SUT GOVERNMENT OF GREENLAND Anthon Frederiksen (Partii Nalaraq) Medlem af Inatsisartut IH er Svar

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Til Folketingets Ombudsmand

Til Folketingets Ombudsmand Til Folketingets Ombudsmand I henhold til 17, stk. 1 i ombudsmandsloven anmoder vi Folketingets Ombudsmand om at iværksætte en undersøgelse af den spareplan på området for udsatte børn og unge, som et

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 2 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16. Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB

ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB 1 23. Miljøministeriet ERKLÆRING OM MILJØMINISTERIETS REGNSKAB Miljøministeriets regnskab er rigtigt. ANDRE VÆSENTLIGE REVISIONSBEMÆRKNINGER Rigsrevisionen tog forbehold for Naturstyrelsens regnskab for

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Økonomi- og Aktivitetsopfølgning November Holbæk Kommune I denne sidste budgetopfølgning for kan vi se, at de ting vi har sat i gang for at sikre at driftsudgifterne ikke bliver

Læs mere

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere).

NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). NIISIP er en landsdækkende (lille) socialrådgiverforening med ca. 50 medlemmer, (der er ca. 230 socialrådgivere). I vores forening NIISIP, er vi glad for at deltage i konference og workshop om kvinder,

Læs mere

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Udvalg: Børn og skoleudvalget Udvalg: Børn og skoleudvalget Service Mio. kr. disp og forv 2.1 Skole 904,5 901,2 906,9-5,7 2.3 Børn 387,0 382,7 380,0 2,8 2.4 Familie 181,5 181,0 176,9 4,1 Driftsudgifter i alt 1.473,1 1.464,9 1.463,8

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15

Læs mere

2 KONTOPLANENS OPBYGNING OG GENERELLE REGLER FOR KONTERING

2 KONTOPLANENS OPBYGNING OG GENERELLE REGLER FOR KONTERING 2 KONTOPLANENS OPBYGNING OG GENERELLE REGLER FOR KONTERING Indhold: Side: 2.0 Oversigt over kontoplanen Side 2 2.1 Oversigt over standardkonti Side 8 2.2 Generelle regler for kontering på standardkonti

Læs mere

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 107 Bevilling 990 Ældrepleje og omsorg Beløb i 1.000 kr. Udg. Regnskab Budget inkl. omplacering Afvigelse Tillægsbevilling

Læs mere