Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0"

Transkript

1 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark Fax: DK

2 Versionering Version Dato Forfatter Ændring TOM Første version svarende til FMKs versionering SHP Ændret opslag på bestillinger TOM Fjernet notifiable-elementet. Opdateret til snitflade SHP Tilføjet MoreAvailable flag i svaret på opslag på bestillinger Side 2

3 Indhold Formål... 3 FMKs service til hjemmesygeplejen... 3 Genbestillinger på FMK... 3 Service bestil udlevering... 4 Forespørgsel... 4 Bestil receptfornyelse eller udlevering... 4 Bestil udlevering...5 Bestil receptfornyelse... 5 Svar... 6 Algoritme for valg af receptordination...7 Service ophæv bestilling... 8 Forespørgsel... 8 Svar... 8 Service til opslag på bestilte udleveringer knyttet til medicinkortet... 9 Forespørgsel Eksempel 1 opslag på CPR-nummer... 9 Forespørgsel Eksempel 2 opslag på bestilt af hjemmesygeplejen...10 Forespørgsel Eksempel 3 opslag på åbne bestillinger til lægen Svar Svar - OrderedPrescriptionMedication Svar - OrderedEffectuationMedication Relation mellem bestilte udleveringer og receptordinationer Side 3

4 Formål En forudsætning for både genbestilling og receptfornyelse er at hjemmesygeplejen er på FMK, og at patienten medicineres ud fra lægemiddelordinationer på FMK. Dvs. at genbestilling og receptfornyelse sker ud fra en lægemiddelordination. For at supportere flest mulige brugsscenarier udstilles der en bestil udlevering -service. Denne service kan enten kaldes med en specifik angivelse af at der ønskes bestilt en udlevering på apoteket, at der ønskes at lægen udsteder en ny receptordination, eller at der ønskes at FMK afgør på hvilken måde udleveringen bestilles. På FMK findes der tilstrækkelig information til at afgøre om der skal sendes en genbestilling til apoteket eller en receptfornyelsesanmodning til lægen. Der kan derfor, såfremt dette ønskes, vælges en forholdsvis simpel virkemåde i EOJ-systemet, hvor der kun er nødvendigt at sende lægemiddelordinationens ID og supplere med leveringsinformation. Servicen designes således at den evt. også senere kan anvendes af en borger eller andre brugere af FMK. Derudover udvikles der services til at slå op på bestilte udleveringer og til at både hjemmesygeplejen og lægen kan ophæve en bestilling. FMKs service til hjemmesygeplejen Der udstilles en bestil udlevering -service til hjemmesygeplejen. I kaldet til FMK sendes patientens CPRnummer, lægemiddelordinationens ID, hvilket apotek udleveringen ønskes på, samt eventuelt leveringsinformation så som leveringsinformation eller ordre-instruktion som fritekst, leveringens prioritet og adresse. I kaldet til FMK kan der medsendes en angivelse af hvilken lægepraksis, evt. sygehusafdeling m.v, som hjemmesygeplejen ønsker genbestillingen skal foretages af. Dette kan anvendes i forbindelse med advisering, eller ved opslag på hent bestillinger -servicen. Der kan optionelt medsendes et receptordinations-id. Dette receptordinations-id kan anvendes i de (sjældne) tilfælde hvor der findes flere åbne eller delvist udleverede receptordinationer på lægemiddelordinationen, og hvor hjemmesygeplejen har ønske om at der skal ske en genbestilling eller en receptfornyelse ud fra en specifik receptordination. Ud fra en evt. anvendelse af en specifik angivelse af at der ønskes bestilt en udlevering på apoteket eller at der ønskes at patientens egen læge udsteder en ny receptordination hhv. kaldes der en service på PEM/receptserver eller lægen adviseres om en genbestillingsanmodning. Alternativt vil FMK ud fra eventuelle recepter på lægemiddelordinationen afgøre hvilken af de to handlinger der skal udføres, og returnere dette i svaret. Genbestillinger på FMK FMK vil gemme bestilte udleveringer knyttet til medicinkortet, lægemiddelordinationen bestillingen er ønsket ud fra og eventuelle nye receptordinationer og effektueringer. Dette gælder både genbestillinger og receptfornyelser. Bestilte udleveringer vil blive håndteret via en separat service, og vil ikke blive returneret på et opslag på FMKs medicinkort og lægemiddelordinationer. Dette gøres for at kunne håndtere medicinkort-data og et evt. hjemmesygeplejemodul separat og afkoblet fra FMK i øvrigt. Der gemmes bestilte udleveringer for de sidste to år. Side 4

5 Service bestil udlevering Forespørgsel Servicen kaldes med dokumentet OrderEffectuationRequest. Navngivningen afspejler, at selv om der skal sendes en receptfornyelsesanmodning til lægen, skal der stadig foregå en effektuering på apoteket før bestillingen er gennemført. Første element i request-dokumentet er patientens/borgerens CPR-nummer. Herefter følger medicinkortversionen og information omkring hjemmesygeplejen der bestiller udleveringen. AuthorisedHealthcare- Professional-elementet anvendes til alle autoriserede personer, i dette tilfælde den autoriserede person fra hjemmesygeplejen der bestiller en udlevering. <OrderEffectuationRequest> <PersonIdentifier> </PersonIdentifier> <MedicineCardVersion> </MedicineCardVersion> <OrderedBy> <AuthorisedHealthcareProfessional> <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier> <Name>Tess Christoffersen</Name> </AuthorisedHealthcareProfessional> <Organisation> <Name>Hjemmesygeplejen i Skanderborg</Name> <TelephoneNumber> </TelephoneNumber> <Type>Kommune</Type> <Identifier source="kommunekode">746</identifier> </Organisation> </OrderedBy> Herefter følger tre elementer, hvor der enten kan bestilles således at FMK afgør hvorvidt der skal genbestilles på apoteket eller sendes en receptfornyelsesanmodning til lægen (OrderPrescriptionMedication- OrEffectuation), der skal genbestilles på apoteket (OrderEffectuation) eller om der skal sendes en receptfornyelsesanmodning til lægen (OrderPrescriptionMedication). Bestil receptfornyelse eller udlevering Den simpleste måde at anvende servicen på er at kalde med OrderPrescriptionMedicationOrEffectuation, således at FMK afgør hvad der skal ske. I kaldet angives lægemiddelordinationens ID, hvorpå der ønskes receptfornyet eller genbestilt ud fra. Eventuelt kan der også medsendes et receptordinations-id (ikke vist). Der anbefales dog at dette ikke gøres generelt, da det antages at receptordinationer i fremtiden vil komme til at spille en mindre rolle, og muligvis på lang sigt helt udgå til fordel for en anden mekanisme til bestilling af udleveringer på apoteket. Receptordinationens ID kan dog medsendes hvor der ønskes f.eks. præcist samme pakning, antal udleveringer eller andet, af hensyn til bagud-kompatibilitet, eller såfremt der ønsket udleveret på andet end den nyeste receptordination. I kaldet kan der medsendes en angivelse af hvilken lægepraksis, evt. sygehusafdeling m.v, som hjemmesygeplejen ønsker genbestillingen skal foretages af. Dette angives i elementet PrescribingOrganisation. Elementet kan udelades eller der kan angives flere, f.eks. hvor hjemmesygeplejen er i tvivl om hvorvidt genbestillingen skal foretages af borgerens egen læge eller af en speciallæge, et ambulatorium eller lignende. Er der ikke medsendt noget PrescribingOrganisation-element er bestillingen afhængig af at der findes en eller flere læger der abonnerer på borgerens CPR-nummer, og handler på baggrund af adviseringen. I kaldet kan der angives et apotek, hvor udleveringen ønskes adresseret til. Dette angives i elementet EffectuatingOrganisation. Endeligt kan der angives op til tre linier med enten DeliveryInformation eller OrderInstruction med fritekst, og desuden et Delivery-element med leveringsinformation. Begge dele svarende til FMKs opret receptordination-kald (ikke vist herunder). <OrderPrescriptionMedicationOrEffectuation> Side 5

6 <DrugMedicationIdentifier> </DrugMedicationIdentifier> <PrescribingOrganisation> <Name>Lægerne Vestergade</Name> <Type>Yder</Type> <Identifier source="yder">061069</identifier> </PrescribingOrganisation> <EffectuatingOrganisation> <Name>Skanderborg Apotek</Name> <Type>Apotek</Type> <Identifier source="cvr"> </identifier> </EffectuatingOrganisation> </OrderPrescriptionMedicationOrEffectuation> Bestil udlevering Såfremt hjemmesygeplejen eller EOJ-systemet på forhånd har afgjort at der findes en receptordination på lægemiddelordinationen der kan udleveres på kan servicen kaldes med OrderEffectuation-elementet. Herved vil der kun blive bestilt en udlevering på det angivne apotek, er dette ikke muligt vil kaldet fejle. Der angives lægemiddelordinationens ID, og eventuelt en receptordinations ID (se bemærkning omkring receptordinations-id herover). Herefter følger elementet EffectuatingOrganisation med angivelse af apoteket hvor der ønskes udleveret. Der kan angives op til tre linier med enten DeliveryInformation eller OrderInstruction med fritekst, og desuden et Delivery-element med leveringsinformation. Begge dele svarende til FMKs opret receptordination-kald (ikke vist herunder). <OrderEffectuation> <DrugMedicationIdentifier> </DrugMedicationIdentifier> <EffectuatingOrganisation> <Name>Skanderborg Apotek</Name> <Type>Apotek</Type> <Identifier source="cvr"> </identifier> </EffectuatingOrganisation> </OrderEffectuation> Bestil receptfornyelse Såfremt hjemmesygeplejen eller EOJ-systemet på forhånd har afgjort at der ikke findes en receptordination på lægemiddelordinationen der kan udleveres på kan OrderPrescriptionMedication-servicen kaldes. Der medsendes altid et lægemiddelordinations-id, og eventuelt en receptordinations ID (se bemærkning omkring receptordinations-id under Bestil receptfornyelse eller udlevering ). I kaldet kan der medsendes en angivelse af hvilken lægepraksis, evt. sygehusafdeling m.v, som hjemmesygeplejen ønsker genbestillingen skal foretages af. Dette angives i elementet PrescribingOrganisation. Elementet kan udelades eller der kan angives flere, f.eks. hvor hjemmesygeplejen er i tvivl om hvorvidt genbestillingen skal foretages af borgerens egen læge eller af en speciallæge, et ambulatorium eller lignende. Er der ikke medsendt noget PrescribingOrganisation-element er bestillingen afhængig af at der findes en eller flere læger der abonnerer på borgerens CPR-nummer, og handler på bagrund af adviseringen. I kaldet kan der angives et apotek, hvor udleveringen ønskes adresseret til. Dette angives i elementet EffectuatingOrganisation. Hertil anvendes aktuelt apotekets EAN-lokationsnumer. Dette kan dog senere udvides til at være eksempelvis CVR- eller apoteksnummer også. Der kan angives op til tre linier med enten DeliveryInformation eller OrderInstruction med fritekst, og desuden et Delivery-element med leveringsinformation. Begge dele svarende til FMKs opret receptordination-kald. Der kan angives information omkring tilskud i ReimbursementClause-elementet (ikke vist herunder). Endeligt kan der medsendes information information omkring hvorvidt der ønskes en enkelt udlevering (SinglePrescriptionDispensing), en reitereret udlevering (ReiteratedPrescriptionDispensing) eller en dosisdispenseret udlevering (DoseDispensedDispensing). Indholdet i disse elementer svarer til hvad der Side 6

7 angives i FMKs opret receptordination -service, elementerne er nærmere beskrevet i FMKs snitfladebeskrivelse. Disse tre elementer er ikke vist i eksemplet herunder. <OrderPrescriptionMedication> <DrugMedicationIdentifier> </DrugMedicationIdentifier> <PrescriptionMedicationIdentifier> </PrescriptionMedicationIdentifier> <PrescribingOrganisation> <Name>Lægerne Vestergade</Name> <Type>Yder</Type> <Identifier source="yder">061069</identifier> </PrescribingOrganisation> <PrescribingOrganisation> <Name>Hjerteklinikken</Name> <Type>Sygehus</Type> <Identifier source="sks"> </identifier> </PrescribingOrganisation> <EffectuatingOrganisation> <Name>Skanderborg Apotek</Name> <Type>Apotek</Type> <Identifier source="cvr"> </identifier> </EffectuatingOrganisation> <DeliveryInformation>Sendes sammen med øvrige ordre til plejehjemmet</deliveryinformation> <Delivery> <Priority>send til anden adresse samme dag</priority> <StreetName>Søkildevej 2</StreetName> <PostCode>8680</PostCode> <ContactName>Hus 1</ContactName> </Delivery> </OrderPrescriptionMedication> </OrderEffectuationRequest> Svar I svaret fra servicen returneres patientens/borgerens CPR-nummer og eventuelt et VersionMismatchWarningelement, såfremt det medsendte versionsnummer ikke er det seneste. Herefter returneres et antal Ordered- Effectuation- eller OrderedPresriptionMedication-elementer svarende til rækkefølgen i kaldet. For elementet OrderPrescriptionMedicationOrEffectuation returneres enten et OrderedEffectuation- eller et OrderPrescriptionMedication-element, afhængigt af hvad FMK har afgjort hvad der skal udføres. I OrderedEffectuation-elementet returneres et ID for bestillingen og receptordinationens ID bestillingen sker på. Dvs. enten hvad der er medsendt eller hvad FMK har afgjort. I OrderedPrescriptionMedication-elementet returneres kun ID for bestillingen, der kan ikke returneres et receptordinations-id, idet receptordinationen ikke endnu er oprettet af lægen. Kald mod receptserveren eller adviseringsservicen er ikke transaktionelle. Opstår der en fejl, f.eks. fordi en bestilt udlevering på apoteket ikke kan gennemføres pga. rceptordinationens status, vil tidligere bestillinger og adviseringer ikke blive rullet tilbage, og der vil blive returneret en fejlbesked ifølge Den Gode Webservice. <OrderEffectuationResponse> <PersonIdentifier> </PersonIdentifier> <OrderedEffectuation> <Identifier> </Identifier> <ExistingPrescriptionMedicationIdentifier> </ExistingPrescriptionMedicationIdentifier> </OrderedEffectuation> <OrderedPrescriptionMedication> <Identifier> </Identifier> </OrderedPrescriptionMedication> <OrderedEffectuation> <Identifier> </Identifier> <ExistingPrescriptionMedicationIdentifier> </ExistingPrescriptionMedicationIdentifier> </OrderedEffectuation> </OrderEffectuationResponse> Side 7

8 Algoritme for valg af receptordination Såfremt der ikke specifikt angives at der ønskes bestilt en udlevering på apoteket eller at der ønskes at patientens egen læge udsteder en ny receptordination vil FMK bestemme dette som beskrevet herunder. Samtlige receptordinationer på den udvalgte lægemiddelordination og som er mindre end to år gamle løbes igennem, med den nyeste receptordination først. Findes der en receptordination med en passende status sker der enten genbestilling på receptserveren, der sendes en receptfornyelsesanmodning til lægen eller der returneres en fejlbesked. Såfremt der ikke findes en receptordination hvor der skal foretages en handling ud fra ud fra sendes der en receptfornyelsesanmodning. Receptordinationens status Åben Delvist udleveret Under behandling Overført til dosiskort Afsluttet Seponeret (af læge) Inaktiv (af borger) Ugyldiggjort (af apoteket) Web ekspederet Kladde Handling Der genbestilles ud fra denne receptordination. Der genbestilles ud fra denne receptordination. Der returneres en fejlbesked til EOJ-systemet. Der er allerede en receptordination under behandling, dvs. at der er sandsynligvis allerede for nyligt er bestilt en udlevering. Der sendes en receptfornyelsesanmodning. Der sendes en receptfornyelsesanmodning. Receptordinationen ignoreres. Receptordinationen ignoreres. Receptordinationen ignoreres. (Anvendes i praksis ikke). Receptordinationen ignoreres. (Anvendes i praksis ikke). Receptordinationen ignoreres. Bemærk, at dosisdispenseres den nyeste receptordination vil der altid blive sendt en receptfornyelsesanmodning. Dette sker for at undgå at der genbestilles ud fra en ældre receptordination, således at patienten risikerer at blive dobbeltmedicineret. Tilsvarende, er den nyeste receptordination afsluttet vil der altid blive sendt en receptfornyelsesanmodning ud fra denne receptordination. Der bør under normale omstændigheder ikke findes mere end en enkelt receptordination på lægemiddelordinationen, der kan udleveres ud fra. Endeligt kan det principielt ske at der findes en ældre receptordination der har status under behandling, samtidigt med at der findes en nyere receptordination med en status der medfører en genbestilling eller en receptfornyelsesanmodning. Dette bør dog ikke forekomme i praksis, og slet ikke som en konsekvens af et kald til bestil udlevering fra hjemmesygeplejen. Kaldet vil i dette tilfælde fejle med en angivelse af denne årsag. Service ophæv bestilling Såfremt at lægen vurderer at en receptudleveringsanmodning ikke skal medføre at der udstedes en receptordination skal lægen have mulighed for at markere dette på bestillingen på FMK. Lægen kan derfor annullere bestillingen. Der sættes ikke en årsag ved annulleringen, såfremt der er behov for yderligere kommunikation mellem lægen og hjemmesygeplejen eller patienten må dette håndteres på anden vis. På samme måde skal hjemmesygeplejen have mulighed for at fortryde en bestilt udlevering. Er der sendt en receptfornyelsesanmodning til lægen, og er der endnu ikke oprettet en receptordination, kan bestillingen på FMK markeres som annulleret. En eventuel advisering kan ikke trækkes tilbage, men lægen vil ved opslag Side 8

9 på FMK få besked om at bestillingen er annulleret. Er der sendt en genbestilling til apoteket er det ikke muligt at annullere denne. Enten må hjemmesygeplejen tage kontakt til apoteket på anden vis, eller apoteket vil efter nogen tid tilbageføre en ekspedition. Forespørgsel I forespørgselen angives patientens CPR-nummer, medicinkortets versionsnummer og information omkring lægen eller hjemmesygeplejen der ophæver bestillingen, til logning. Herefter følger en eller flere bestillingsid'er i identifier-elementet. Der kan ikke angives en årsag til at bestillingen ophæves, idet FMK ikke skal anvendes til journalinformation eller til fritekstkommunikation mellem lægen og hjemmesygeplejen. Desuden kan der derved opstå behov for at kunne vedligeholde årsagsbemærkningen. <CancelOrderedEffectuationRequest> <PersonIdentifier> </PersonIdentifier> <MedicineCardVersion> </MedicineCardVersion> <ModifiedBy> <AuthorisedHealthcareProfessional> <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier> <Name>Tess Christoffersen</Name> </AuthorisedHealthcareProfessional> <Organisation> <Name>Lægerne Vestergade</Name> <TelephoneNumber> </TelephoneNumber> <Type>Yder</Type> <Identifier source="yder">66974</identifier> </Organisation> </ModifiedBy> <Identifier> </Identifier> <Identifier> </Identifier> </CancelOrderedEffectuationRequest> Svar Svaret indeholder ikke nogen egentlig information, ud over en eventuel advarsel omkring version-mismatch. <CancelOrderedEffectuationResponse> <PersonIdentifier> </PersonIdentifier> </CancelOrderedEffectuationResponse> Såfremt kaldet ikke kan gennemføres, f.eks. fordi der er gennemført en genbestilling på receptserveren eller lægen allerede har oprettet en receptordination vil servicen returnere en fejlmeddelelse. På nuværende tidspunkt kan genbestillinger ikke annulleres, et forsøg herpå vil medføre en fejl. Service til opslag på bestilte udleveringer knyttet til medicinkortet Der vil blive udstillet en hent bestilte udleveringer -service på tre former, hvor resultatet af opslaget afhænger af formen af opslag og en række medsendte parametre. Kaldet kan udformes på tre måder. Man kan angive at der skal returneres bestillinger for et bestemt CPR-nummer på følgende måde: Borgerens CPR-nummer, Start- og slutdatoer for bestillingernes oprettelsesdato Inkluder bestilte udleveringer der medfører genbestilling på apoteket Inkluder genbestillinger der ikke er ekspederet endnu Inkluder ekspederede genbestillinger Inkluder bestilte udleveringer der medfører receptfornyelse til lægen Inkluder receptfornyelser der ikke er oprettet en recept ud fra endnu Inkluder receptfornyelser der har medført en receptoprettelse Inkluder receptfornyelser, afvist af lægen Enten ( id filtrering ): En en liste af ID'er for bestillinger der kun ønskes inkluderet i svaret eller En liste af ID'er for bestillinger der ikke ønskes returneret i svaret. Side 9

10 Det er også muligt at lave et opslag på bestillinger foretaget af en bestemt organisation: Bestiller-organisation (dvs. hjemmesygeplejen) Start- og slutdatoer for bestillingernes oprettelsesdato Inkluder bestilte udleveringer der medfører genbestilling på apoteket Inkluder genbestillinger der ikke er ekspederet endnu Inkluder ekspederede genbestillinger Inkluder ophævede genbestillinger Inkluder bestilte receptfornyelser der medfører receptfornyelse til lægen Inkluder receptfornyelser der ikke er oprettet en recept ud fra endnu Inkluder receptfornyelser der har medført en receptoprettelse Inkluder receptfornyelser, afvist af lægen Endelig er det muligt at lave et opslag på bestillinger udstedt af en bestemt organisation: Receptudstedende organisation (dvs. lægepraksis/sygehus m.v.) Start- og slutdatoer for bestillingernes oprettelsesdato Inkluder bestilte receptfornyelser der medfører receptfornyelse til lægen Inkluder receptfornyelser der ikke er oprettet en recept ud fra endnu Inkluder receptfornyelser der har medført en receptoprettelse Inkluder receptfornyelser, afvist af lægen Det gælder for alle de tre former at hvis Inkluder bestilte udleveringer eller Inkluder bestilte udleveringer udelades, så svarer dette til at alle værdier herunder er sat til false. På nuværende tidspunkt kan genbestillinger på receptserveren ikke annulleres (de vil umiddelbart efter genbestilling kunne hentes og tages under behandling af apoteket), så dette flag ignoreres i nuværende version. Servicen kan anvendes til direkte opslag på patientens CPR-nummer, til hjemmesygeplejens opslag på egne oprettede bestillinger, f.eks. for at se status herpå, og til at lægen kan slå op på bestillinger, f.eks. bestillinger lægen endnu ikke har udstedt receptordination ud fra. I svaret på FMK returneres data svarende til hjemmesygeplejens kald til FMK samt tilknyttede lægemiddelordinationer, receptordinationer og effektueringers ID'er. Egentlige data for disse returneres ikke, men kan efterfølgende slås op på FMK. Dette gøres da data muligvis allerede er kendt i EOJ-systemet, og for at opnå en afkobling mellem de fælles FMK-services og de mere specifikke services til at håndtere bestillinger. Forespørgsel Eksempel 1 opslag på CPR-nummer Eksemplet viser opslag på borgerens/patientens CPR-nummer, for at få samtlige bestillinger foretaget det sidste år returneret. I forespørgselen startdato og slutdato for dato og tid bestilling er foretaget (begge er optionelle). Desuden angives der flag for om der ønskes returneret receptfornyelsesanmodninger (afventende, udførte og annullerede) og genbestillinger (afventende, udførte og annullerede). IncludeOrderedPrescriptionMedications og IncludeOrderedEffectuations er ikke medsendt, så dette svarer til at alle underelementerne er sat til true. <GetOrderedEffectuationsRequest> <PersonIdentifier> </PersonIdentifier> <FromDateTime> T00:00:00Z</FromDateTime> <ToDateTime> T23:59:59Z</ToDateTime> </GetOrderedEffectuationsRequest> Forespørgsel Eksempel 2 opslag på bestilt af hjemmesygeplejen Dette eksempel viser opslag på bestillinger foretaget af en given hjemmesygepleje-organisation. Forespørgslen kan f.eks. udføres for at synkronisere data i EOJ-systemet ud fra data i FMK. Der forespørges på et datointerval, f.eks. seneste uge, og alle typer og status returneres. Side 10

11 IncludeOrderedPrescriptionMedications og IncludeOrderedEffectuations er ikke medsendt, så dette svarer til at alle underelementerne er sat til true. <GetOrderedEffectuationsRequest> <OrderingOrganisation> <Name>Hjemmesygeplejen i Skanderborg</Name> <Type>Kommune</Type> <Identifier source="kommunekode">746</identifier> </OrderingOrganisation> <FromDateTime> T00:00:00</FromDateTime> <ToDateTime> T23:59:59Z</ToDateTime> </GetOrderedEffectuationsRequest> Forespørgsel Eksempel 3 opslag på åbne bestillinger til lægen Eksemplet viser opslag på bestillinger foretaget af en læge-organisation, i dette tilfælde ud fra et ydernummer. Forespørgslen kan f.eks. udføres når lægen slår op efter udestående receptfornyelsesanmodninger. <GetOrderedEffectuationsRequest> <PrescribingOrganisation> <Name>Lægerne Vestergade</Name> <Type>Yder</Type> <Identifier source="yder">061069</identifier> </PrescribingOrganisation> <IncludeOrderedPrescriptionMedications> <IncludeUnprescribedOrders>true</IncludeUnprescribedOrders> <IncludePrescribedOrders>false</IncludePrescribedOrders> <IncludeCancelledOrders>false</IncludeCancelledOrders> </IncludeOrderedPrescriptionMedications> </GetOrderedEffectuationsRequest> Svar Svaret indeholder et antal Patient-elementer, hver identificeret med CPR-nummer i PersonIdentifierelementet. <GetOrderedEffectuationsResponse> <Patient> <PersonIdentifier> </PersonIdentifier> Herefter returnes der et antal elementer OrderedPrescriptionMedication eller OrderedEffectuation, hvor en væsentlig del af indholdet svarer til bestil udlevering -kaldet. Hvis opslaget går på tværs af CPR-numre (dvs. opslag på bestillinger foretaget af en bestemt organisation eller udstedt af en bestemt organisation) vil kaldet returnere de 25 nyeste bestillinger på tværs af de patienter der returneres. Hvis der eksisterer flere end 25 bestillinger så afsluttes svaret med et MoreAvailable element. <MoreAvailable> <LastDate> T12:12:00Z</LastDate> <MoreAvailable> Elementet indeholder et LastDate element med en dato for den ældste bestilling returneret. Denne dato kan efterfølgende anvendes til at ændre datointervallet i request-dokumentet for at få ældre bestillinger returneret. Svar - OrderedPrescriptionMedication For receptudleveringsanmodninger returneres et OrderedPrescriptionMedication-element. Herunder findes først bestillingens id og id for lægemiddelordinationen bestillingen er foretaget på grundlag af. Side 11

12 <OrderedPrescriptionMedication> <Identifier> </Identifier> <DrugMedicationIdentifier> </DrugMedicationIdentifier> Herefter følger information omkring sundhedspersonen og organisationen der har bestilt udleveringen. <OrderedBy> <AuthorisedHealthcareProfessional> <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier> <Name>Tess Christoffersen</Name> </AuthorisedHealthcareProfessional> <Organisation> <Name>Hjemmesygeplejen i Skanderborg</Name> <TelephoneNumber> </TelephoneNumber> <Type>Kommune</Type> <Identifier source="kommunekode">746</identifier> </Organisation> </OrderedBy> I svaret returneres en angivelse af hvilken lægepraksis, evt. sygehusafdeling m.v, som hjemmesygeplejen har ønsket genbestillingen skal foretages af. Dette angives i elementet PrescribingOrganisation. Elementet kan være udeladt, eller der kan være angivet flere, f.eks. hvor hjemmesygeplejen er i tvivl om hvorvidt genbestillingen skal foretages af borgerens egen læge eller af en speciallæge, et ambulatorium eller lignende. <PrescribingOrganisation> <Name>Lægerne Vestergade</Name> <Type>Yder</Type> <Identifier source="yder">061069</identifier> </PrescribingOrganisation> <PrescribingOrganisation> <Name>Hjerteklinikken</Name> <Type>Sygehus</Type> <Identifier source="sks"> </identifier> </PrescribingOrganisation> I EffectuatingOrganisation er angivet hvor hjemmesygeplejen har angivet at udleveringen ønskes adresseret til. <EffectuatingOrganisation> <Name>Skanderborg Apotek</Name> <Type>Apotek</Type> <Identifier source="cvr"> </identifier> </EffectuatingOrganisation> Herefter følger en eventuel angivelse af leveringsinformation eller ordre-instruktion, og eventuelt yderligere detaljer omkring leveringen. Elementerne svarer til indholdet i FMKs øvrige recept-skemaer. <DeliveryInformation>Sendes sammen med øvrige ordre til plejehjemmet</deliveryinformation> <Delivery> <Priority>send til anden adresse samme dag</priority> <StreetName>Søkildevej 2</StreetName> <PostCode>8680</PostCode> <ContactName>Hus 1</ContactName> </Delivery> I svaret findes altid et OrderedDateTime -element, der sættes af FMK til tidspunktet bestil udlevering - servicen er kaldt. <OrderedDateTime> T09:30:47.0Z</OrderedDateTime> Endeligt findes der et receptordinations-id i OrderedPrescriptionMedicationIdentifier-elementet når lægen har oprettet receptordinationen ud fra den bestilte udlevering. Når apoteket efterfølgende har ekspederet receptordinationen findes der et (evt. flere) OrderedEffectuationIdentifier-elementer. <OrderedPrescriptionMedicationIdentifier> </OrderedPrescriptionMedicationIdentifier> Side 12

13 <OrderedEffectuationIdentifier> </OrderedEffectuationIdentifier> Såfremt bestillingen er annulleret, af enten lægen eller af hjemmesygeplejen selv, vil dette være angivet med cancelled-elementet. <Cancelled/> <OrderedPrescriptionMedication> Svar - OrderedEffectuationMedication For hver bestil udlevering returneres et OrderedEffectuation-element. Indholdet svarer til receptudleveringsanmodninger, bortset fra at PrescribingOrganisation ikke forekommer, og der i stedet for Ordered- PrescriptionMedicationIdentifier i ExistingPrescriptionMedicationIdentifier angives id på den eksisterende receptordination bestillingen foretages ud fra <OrderedEffectuation> <Identifier> </Identifier> <DrugMedicationIdentifier> </DrugMedicationIdentifier> <PrescriptionMedicationIdentifier> </PrescriptionMedicationIdentifier> <OrderedBy> <AuthorisedHealthcareProfessional> <AuthorisationIdentifier>2Q5TK</AuthorisationIdentifier> <Name>Tess Christoffersen</Name> </AuthorisedHealthcareProfessional> <Organisation> <Name>Hjemmesygeplejen i Skanderborg</Name> <TelephoneNumber> </TelephoneNumber> <Type>Kommune</Type> <Identifier source="kommunekode">746</identifier> </Organisation> </OrderedBy> <ReceiverOrganisation> <Name>Skanderborg Apotek</Name> <Type>Apotek</Type> <Identifier source="cvr"> </identifier> </ReceiverOrganisation> <DeliveryInformation>Sendes sammen med øvrige ordre til plejehjemmet</deliveryinformation> <Delivery> <Priority>send til anden adresse samme dag</priority> <StreetName>Søkildevej 2</StreetName> <PostCode>8680</PostCode> <ContactName>Hus 1</ContactName> </Delivery> <OrderedDateTime> T09:30:47.0Z</OrderedDateTime> <ExistingPrescriptionMedicationIdentifier> </ExistingPrescriptionMedicationIdentifier> <OrderedEffectuationIdentifier> </OrderedEffectuationIdentifier> </OrderedEffectuation> Det antages, hvilket også vil være et godkendelseskriterie, at lægen opretter receptordinationer ud fra lægemiddelordinationen, dvs. at en receptfornyelsesanmodning ikke må medføre at der oprettes løse receptordinationer. Desuden at den nye recept knyttes til bestillingen, se Relation mellem bestilte udleveringer og receptordinationer. Efterfølgende effektueringer på receptordinationen vil kunne findes ud fra OrderedEffectuationIdentifierelementet. Dvs. hjemmesygeplejen kan ved opslag på bestillinger se status. Relation mellem bestilte udleveringer og receptordinationer Ved en receptfornyelsesanmodning til lægen skal den nye receptordination knyttes hertil. Receptordinationen oprettes ud fra lægemiddelordinationen ved at lægepraksissystemet kalder opret receptordination ud fra lægemiddelordination -servicen på FMK. Denne service er derfor udvidet med receptfornyelses- Side 13

14 anmodningens id. Via godkendelseskriterier skal der sikres at feltet udfyldes hvis receptfornyelsen sker på baggrund af en receptfornyelsesanmodningen. Side 14

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-09-18 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål...3 Workflows...3 Workflow:

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Registrering af tilknytning til hjemmesygeplejen Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2013-08-30 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Formål Dette dokument beskriver hvorledes

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2014-11-20 rifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark 45 8732 8787 Fax: 45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Indhold Formål... 3 Workflows... 3 Workflow:

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Adviseringer 2012-12-07 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com Formål Dette dokument beskriver hvorledes FMK

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Registrering af patienttilknytning Version 1.4.2.1 2013-10-25 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK20921897

Læs mere

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013

Ny apotekersnitflade. Det Fælles Medicinkort December 2013 Ny apotekersnitflade Det Fælles Medicinkort December 2013 Emner Opfølgning på reimplementering af apotekersnitfladen Ny apotekersnitflade: Dosisdispensering + enstrengethed + digital signatur Oplæg til

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort 1.4 Receptfornyelse og genbestilling 2012-08-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com Indhold Formål...3 FMKs

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2 2010-12-17 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014

Ny apotekersnitflade Snitflade. Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Ny apotekersnitflade Snitflade Det Fælles Medicinkort 28. januar 2014 Emner Dagens emne Gennemgang og diskussion af oplæg til ny snitflade Forudsætninger Forudsætning 1 Ny enstrenget model Forudsætning

Læs mere

Det Fælles Medicinkort 1.4 Registrering af tilknytning til hjemmesygeplejen

Det Fælles Medicinkort 1.4 Registrering af tilknytning til hjemmesygeplejen Det Fælles Medicinkort 1.4 Registrering af tilknytning til hjemmesygeplejen 2012-08-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com Indhold

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1

Det Fælles Medicinkort. Use Cases. Version 1.2.4.1 Det Fælles Medicinkort Use Cases Version 1.2.4.1 2011-07-11 Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01 2007-03-06 2007-03-09 2007-03-13 Forfatter TKN TKN TKN TKN 0.0.5 2007-03-16 TKN

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4. Version 1.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.4 Version 1.6 2015-04-28 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 15.02.2013 BIDR Certificeringskriterier i høring, høringsfrist

Læs mere

Det Fælles Medicinkort Use Cases

Det Fælles Medicinkort Use Cases Det Fælles Medicinkort Use Cases Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fa: +45 8732 8788 DK20921897 www.trifork.com Versionering Version 0.0.1 0.0.2 0.0.3 0.0.4 Dato 2007-03-01

Læs mere

Godkendelsestest for...

Godkendelsestest for... Godkendelsestest for... Certificeringstesten udført ved... den: DD.MM.ÅÅÅÅ OBS Før testen kan udføres skal systemet whitelistes via adm-gui'en, se punkt 32 Version 1.2.4 2011-10-13 GK 1 GK 1.1 Stamdata

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger Dosisdispensering Forudsætninger Dato 2016-10-03 Introduktion En kommende løsning til dosisdispensering i FMK vil være baseret på en række forudsætninger, for at løsningen kan fungere optimalt. Nogle af

Læs mere

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14

BRUGERMANUAL: Medicinprofilen > Receptserver > Apotekermenu (v6) Indledning Accepter Kildeangivelse Side 1 af 14 Indledning Receptserveren er en del af Medicinprofilen. Apoteket kan få adgang til både Medicinprofilen og receptserveren via www.sundhed.dk. Dette kræver, at brugeren har et digitalt medarbejdercertifikat,

Læs mere

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI

FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI FMK Bruger dokumentation Administrativ GUI Trifork A/S Margrethepladsen 3 DK-8000 Århus C Denmark Phone: +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 www.trifork.com Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

Pilotkriterier. Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for apotekerne Del 1. Version 1.0

Pilotkriterier. Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for apotekerne Del 1. Version 1.0 Pilotkriterier Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for apotekerne Del 1. Version 1.0 2016-07-01 Side 1 af 11 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 1. juli 2016 BIDR Pilotkriterier Certificeringskrav

Læs mere

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort EG Data Inform A/S MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort Introduktion Lone Ellegaard Poulsen 07-08-2014 Introduktion Dette dokument er udarbejdet med henblik på at give en kort introduktion til det fælles

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination... 3 Pausere ordination...

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 Ændringer og nye funktioner til medicinmodulet FMK 1.4.4 Medicinkortet har overordnet set samme opbygning som FMK 1.4.0. De visuelle ændringer og nye funktioner er i punktform herunder,

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.10.100 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 side 1 af 13 Indledning EG Clinea 16.4 er nu klar. Det er en version, der indeholder et opdateret Medicinmodul, hvor kravene, der sættes af Sundhedsdatastyrelsen, til FMK version

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK og 1.4. Version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK og 1.4. Version 1.2 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for FMK 1.2.6 og 1.4 Version 1.2 2013-03-06 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 15.02.2013 BIDR Certificeringskriterier i høring, høringsfrist 22.2.2013

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system

Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system MedCom Anbefalede arbejdsgange med et FMK- integreret IT-system Anbefalinger til hvordan medarbejdere på fx sociale bosteder, institutioner og misbrugsområdet kan anvende medicinoplysninger baseret på

Læs mere

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille.

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille. Indholdsfortegnelse Der skal ALTID udfyldes følgende, før du kan komme i gang med medicin i Nexus:... 2 Medicininformation:... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater

Læs mere

Det Danske Vaccinationsregister. Godkendelseskriterier for DDV 1.4.0. Version 1.4

Det Danske Vaccinationsregister. Godkendelseskriterier for DDV 1.4.0. Version 1.4 Det Danske Vaccinationsregister Godkendelseskriterier for DDV 1.4.0 Version 1.4 2015-02-27 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 27-02-2015 TYRA KRAUSE Dokument oprettet Det Danske Vaccinationsregister

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.2 2011-08-09 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up.

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up. FMK Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept Incl. evt. tilskud... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination...

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.3.0.2

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.3.0.2 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.3.0.2 2012-06-11 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK)

Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK) Introduktion til Dosisdispensering på Fælles Medicinkort (FMK) 2019 Udgiver Team for fælles medicinkort, Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution Sundhedsdatastyrelsen Version 1 Versionsdato 30. august

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland Torsdag den 10. marts 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 13.15 Kl. 13.45 Kl. 14.00 Kl.

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.2.6 2014-07-01 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 0.0.1 2007-04-20 TKN Udkast oprettet på baggrund af use cases og første møde med teknikere.

Læs mere

FMK snitflade-versionering

FMK snitflade-versionering FMK snitflade-versionering Principper for snitflade-versionering FMKs snitflader er versionerede Der er flere forskellige versioner i drift, aktuelt 1.2.4 og 1.2.2 FMK versioneres således at: Udviklingsversioner

Læs mere

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Validering af felter... 3 Vis effektueringer og recepter... 4 Sidste recept kolonnen... 4 Klausuleret tilskud... 5 Ændring af behandlingsstart

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

EG Clinea Version 16.1

EG Clinea Version 16.1 EG Clinea Version 16.1 side 1 af 14 Indledning Clinea 16.1 indeholder en række nye funktioner og et nyt modul. Vi kan eksempelvis introducere et INR modul til registrering af koagulationsværdier. Vi præsenterer

Læs mere

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2 Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni 2014 1.2.6 Version 2 06-06-2014 Side 1 af 25 BW Indledning... 3 Første gang FMK kort åbnes på udvalgt patient... 4 Gennemgang af løse recepter (Udleveret på Edifact-

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version og under. Version 1.5

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for FMK version og under. Version 1.5 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for FMK version 1.4.2 og under Version 1.5 2015-04-28 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 15.02.2013 BIDR Certificeringskriterier i høring, høringsfrist

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

Medicin i Nexus. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Medicin i Nexus. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse FMK-Tilknytning... 2 MEDICININFORMATION... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater allerede eksisterende:... 5 REGISTRER AT

Læs mere

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille.

Medicin i Nexus. Medicininformation: Skal udfyldes for at kunne receptforny og genbestille. Indholdsfortegnelse Der skal ALTID udfyldes følgende, før du kan komme i gang med medicin i Nexus:... 2 Medicininformation:... 2 Tilknyt til FMK/opdatere FMK... 3 Opret lokalt medicinskema i Nexus/opdater

Læs mere

Krav og ønsker til det centrale FMK-system

Krav og ønsker til det centrale FMK-system Krav og ønsker til det centrale FMK-system Hjemmesygeplejens adgang til det Fælles Medicinkort Januar 2012 Version 5 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.4.0.11

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse. Version 1.4.0.11 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse Version 1.4.0.11 2014-09-29 Versionering Version Dato Forfatter Ændring 1.4.0 2012-11-21 TOM Opdateret til FMK 1.4.0 snitflade. 1.4.0.1 2013-02-21 SHP Opdateret

Læs mere

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5 FMK integration i Avaleo Omsorg 18. marts 2015/ Version 1.5 1 Revisionshistorik Revisionsnummer Revisionsdato Opsummering af ændringer 1.0 03.07.2014 1.1 05.11.2014 Præcisering af afsnittet Suspenderet

Læs mere

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK. Manual til FMK Indhold Fælles Medicinkort... 3 Datoer vedr. en ordination i FMK... 3 Symboler/ kolonner... 4 Øverste bjælke... 4 Ny ordination... 7 Substitution og tilskud... 11 Dubletkontrol... 11 Seponér...

Læs mere

Pilotkriterier. Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for apotekerne FMK Version 1.0

Pilotkriterier. Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for apotekerne FMK Version 1.0 Pilotkriterier Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for apotekerne FMK 1.4.6 Version 1.0 2016-07-01 Side 1 af 23 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 1. juli 2016 BIDR Pilotkriterier

Læs mere

Magistrelle lægemidler

Magistrelle lægemidler Magistrelle lægemidler Implementeringsnote Introduktion Fra 2019 stilles der et stamdatasæt til rådighed på NSP en, indeholdende magistrelle lægemidler produceret efter fast forskrift. Magistrelle lægemidler

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Sjælland Mandag den 18. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.45 Det videre arbejde

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

2. Supportforummøde Alice Kristensen MedCom

2. Supportforummøde Alice Kristensen MedCom 2. Supportforummøde 07.03.2017 Alice Kristensen MedCom alk@medcom.dk 2 Dagsorden Velkomst og beskeder v. Alice Datosæt i FMK v. Marianne Behandling start og slut Dosering start og slut LPS-vejledninger

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Midtjylland Mandag den 11. april 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00-10.10 Velkomst v. Karina Hasager Hedevang Kl. 10.10-10.30 Det videre arbejde

Læs mere

1. MARTS Vejledning. Oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i FMK-online samt oprettelse af recepter til brug i egen praksis

1. MARTS Vejledning. Oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i FMK-online samt oprettelse af recepter til brug i egen praksis 1. MARTS 2019 Vejledning Oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i FMK-online samt oprettelse af recepter til brug i egen praksis 1. Indhold Oversigt... 3 Godkendte lægemidler...3 Magistrelle

Læs mere

Individuelle medicintilskudsansøgninger. Godkendelseskriterier for TAS 1.0. Version 1.0

Individuelle medicintilskudsansøgninger. Godkendelseskriterier for TAS 1.0. Version 1.0 Individuelle medicintilskudsansøgninger Godkendelseskriterier for TAS 1.0 Version 1.0 2015-02-27 Versionering Version Dato Udført af Ændring 1.0 27-02-2015 Karen Kolenda Nyt dokument TAS Tilskudsansøgninger

Læs mere

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016

FMK ERFA-gruppemøde. Onsdag den 2. marts 2016 FMK ERFA-gruppemøde Onsdag den 2. marts 2016 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk Dagsorden Velkomst og kort status

Læs mere

3.79.100-3.79.106. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N

3.79.100-3.79.106. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N MedWin programopdatering: 3.79.100-3.79.106 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51

Læs mere

FÆLLES MEDICINKORT, FMK

FÆLLES MEDICINKORT, FMK FÆLLES MEDICINKORT, FMK 4. netværksmøde i Region Syddanmark 14.04.2015 1 Fokusområder Opfølgning på FMK Kulturforandring Ledelsesbeslutninger Ledelsesopbakning Ledelsesfokus Tilbagemelding fra superbrugerne

Læs mere

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Januar 2014 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam

Status på kommunernes opkobling til FMK. Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Status på kommunernes opkobling til FMK Indlæg på E-Sundhedsobservatoriet 2012 Poul Erik Kristensen KL og Morten Thomsen Devoteam Indhold 1. Hvem er vi? 2. Hvad handler projektet om? 3. Organisering &

Læs mere

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde

Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Referat fra FMK-EOJ-leverandørmøde Dato: 22.10.15 Vor ref.: IBS Dato: Onsdag den 23. september 2015 Sted: Deltagere: MedCom Janni Kjærgaard, Aalborg Kommune Liselotte Johansen, Assens Kommune Mette Fredensborg,

Læs mere

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom

Hvordan bliver hverdagen med FMK. Konsulent Marianne Nielsen, MedCom Hvordan bliver hverdagen Konsulent Marianne Nielsen, MedCom SPECIAL LÆGE PRAKTISERENDE LÆGE BORGER SYGEHUS Data deles VAGTLÆGE HJEMMESYGEPLEJE INSTITUTIONER OG PLEJEHJEM APOTEK Lægemiddelordination indeholder

Læs mere

Netværksmøde Region Midtjylland FMK

Netværksmøde Region Midtjylland FMK Netværksmøde Region Midtjylland FMK Tirsdag d. 28. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

8. FEBRUAR Vejledning til oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i FMK-online

8. FEBRUAR Vejledning til oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i FMK-online 8. FEBRUAR 2019 Vejledning til oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i FMK-online Vejledning til oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i FMK-online Oversigt Godkendte lægemidler Her

Læs mere

Vejledning FMK-online

Vejledning FMK-online VEJLEDNING 2019 Vejledning FMK-online 1 / 45 Udgiver FMK programmet Ansvarlig institution Sundhedsdatastyrelsen Design [Tekst] Copyright [Tekst] Version [#] Versionsdato 7. februar 2019 Web-adresse www.sundhedsdata.dk

Læs mere

Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap Dokumentet er tilgængelig på

Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap Dokumentet er tilgængelig på Udarbejdet af FMK programmet Lene Ærbo Dato: 09.05.2014 Fælles Medicinkort Roadmap Aktiviteter - Specifikation Dette dokument indeholder specifikation af aktiviteterne på Fælles Medicinkort Roadmap 2014-2016.

Læs mere

Receptbekendtgørelse høringssvar maj-juni 2017 (FMK) Version

Receptbekendtgørelse høringssvar maj-juni 2017 (FMK) Version Receptbekendtgørelse høringssvar maj-juni 2017 (FMK) Version 0.3 2017-06-12 Dokumenthistorik Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 2017-05-22 TKN Arbejdsversion - oprettet 0.2 2017-06-07 TKN Opdateret

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (Vejledning til hele FMK kan hentes her). Inden du starter er her lidt nyttig viden. Læger uden ydernr. kan ansøge om medicintilskud ved at

Læs mere

:01 i/iv BEM 2.0 snitflade. BEM 2.0 snitflade. Fælles Medicinkort - Dokumentation -

:01 i/iv BEM 2.0 snitflade. BEM 2.0 snitflade. Fælles Medicinkort - Dokumentation - 2017-08-28 10:01 i/iv BEM 2.0 snitflade BEM 2.0 snitflade 2017-08-28 10:01 ii/iv BEM 2.0 snitflade http://wiki.fmk.netic.dk/ Printed on 2017-08-28 10:01 2017-08-28 10:01 iii/iv BEM 2.0 snitflade Table

Læs mere

Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer

Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer Dato: 10.06.2013 Projektnavn: Fælles Medicinkort Ansvarlig: Helle Balle og Thomas Sonne Olesen Forslag til ny FMK status ved brug af lokale systemer Baggrund Under implementeringen af FMK i regionerne,

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger.

Bekendtgørelse om adgang og registrering af lægemiddel- og vaccinationsoplysninger. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: SUMDRA Sags nr.: 1200456 Dok. Nr.: 1317247 Dato: 19. februar 2014 NYT UDKAST Bekendtgørelse om adgang og registrering

Læs mere

Netværksmøde Region Nordjylland FMK

Netværksmøde Region Nordjylland FMK Netværksmøde Region Nordjylland FMK Torsdag d. 23. april 2015 Konsulent Marianne Nielsen MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 4023 0927 Mail to: mni@medcom.dk Dagsorden 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.13.102 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (vejledning til hele FMK kan hentes her). Gode rutiner. Det er vigtigt, at få indarbejdet en procedure der sikrer, at manglende oplysninger

Læs mere

FMK ERFA-gruppemøde. Torsdag den 17. november Karina Hasager Hedevang, MedCom

FMK ERFA-gruppemøde. Torsdag den 17. november Karina Hasager Hedevang, MedCom FMK ERFA-gruppemøde Torsdag den 17. november 2016 Karina Hasager Hedevang, MedCom Agenda 1. Velkomst 2. Kort status fra MedCom, hvad er der sket siden sidst? 3. Orientering fra de nationale FMK-grupper

Læs mere

FMK arbejdsgange 1 Doknr 3820/16 KFAU Maj 2017

FMK arbejdsgange 1 Doknr 3820/16 KFAU Maj 2017 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere