Aarhus Kommune. Bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus Kommune. Bemærkninger"

Transkript

1 Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2012

2 Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2012

3 Bemærkninger til regnskabet Bemærkningerne til regnskabet er sektoropdelt i overensstemmelse med sammendrag og regnskabsoversigt m.v. Indenfor hver enkelt sektor er bemærkningerne disponeret således: 1. Sektorens indhold og afgrænsning 2. Mål - herunder: Overordnede mål Delmål og målopfyldelse Særlige indsatsområder Supplerende nøgletal 3. Sektorens indhold og afgrænsning Overordnet resume af sektorens økonomi Beskrivelse af regnskabsresultatet vedr. drift og personale Beskrivelse af regnskabsresultatet vedr. anlæg Beskrivelse af status for takstfinansierede områder og områder med decentraliseringsordning 4. Øvrige forhold - herunder: Afrapporteringer og redegørelser for anvendelse af puljer m.v. Til supplering af regnskabsbemærkningerne er der udarbejdet detaljerede beskrivelser af sektorafgrænsningen, af afvigelser mellem budget og regnskab samt af status vedrørende decentraliseringsområder. Denne beskrivelse, som primært foreligger på elektronisk form, er disponeret på følgende måde: 1. Sektorens kontomæssige afgrænsning 2. Specifikation af afvigelser mellem budget og regnskab 3. Status for områder med decentraliseringsordning Det samlede regnskabsmateriale indeholdende alle de nævnte afsnit er tilgængeligt på elektronisk form på Aarhus Kommunes hjemmeside under: "http://www.aarhuskommune.dk/politik/kommunensoekonomi/regnskab/". Papirudgaver af det samlede regnskabsmateriale vil være tilgængeligt hos Borgmesterens Afdeling, Budget og Regnskab.

4 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E Side Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og beskæftigelse: Sektor 1.00 Socialforvaltningen... 1 Sektor 1.40 Beskæftigelsesforvaltningen Sektor 1.70 Administration Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø: Sektor 2.00 til 2.90 Magistratsafdelingen for Teknik og miljø (Administration, Arealudvikling Aarhus, Planlægning og Byggeri, Trafik og Veje, Natur og Miljø, Ejendomsforvaltningen, Aarhus Brandvæsen, Natur og Vej Service og AffaldVarme) Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg: Sektor 3.30 Service for ældre og handicappede Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice: Sektor 4.70 Kultur og Borgerservice Magistratsafdelingen for Børn og Unge: Sektor 5.50 Børn og Unge Borgmesterens Afdeling: Sektor 0.20 Budgetreserver Sektor 0.30 Administration m.v Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 9. Finansiel status Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer

5 Sektor 1.00 Socialforvaltningen

6 Sektorbetegnelse Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi, organisation og ydelser. 1.1 Socialforvaltningens serviceområde Socialforvaltningens service omfatter forskellige aktiviteter og målgrupper. Den sociale indsats kan inddeles i følgende serviceområder: Tilbud til børn, unge og familier med særlige behov Tilbud til voksne med handicap Tilbud til voksne med særlige sociale problemer eller misbrug. Fælles for indsatserne er, at de tager udgangspunkt i ressourcerne hos den enkelte og i det offentlige og private netværk. I Socialforvaltningen gennemføres følgende faser: Modtagelse, når borgeren henvender sig Undersøgelse i samarbejde med klient og relevante partnere Handleplan i samarbejde med borgeren Visitation/kontakt med samarbejdspartnere Selve det sociale tilbud samt opfølgning Afslutning. Tilbud til børn, unge og familier med særlige behov Kommunen har efter Serviceloven en særlig forpligtigelse til at føre tilsyn med de forhold, som børn i kommunen lever under. Ligeledes er der en forpligtelse til at sørge for, at forældre eller andre, der f orsørger et barn, kan få gratis familieorienteret rådgivning. Kommunen er forpligtet til at yde hjælp i de tilfælde, hvor et barn eller en ung har vanskeligheder i forhold til sine omgivelser eller lever under forhold, som udgør en risiko i forhold til barnets trivsel, samt til at støtte forældre med børns opvækst og udvikling. Det er i et vist omfang kommunen selv, der fastlægger serviceniveauet og afgør, hvilke hjæ lpeforanstaltninger, der skal sættes ind med. Tilbuddene omfatter børn, unge, og familiers ophold på døgninstitutioner og børn og u nges ophold i familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder, tilbud om døgnaflastningsophold m.v. Hertil kommer aktivitets- og behandlingstilbud i familiebehandlingen, familieværksteder eller lignende dagtilbud, særlige tilbud via Ungdomscentret, samt støtte- og kontaktordninge r for børn og unge, foruden særlige indsatser i de udsatte lokale boligområder. Ungdomscentret og SSP forestår herudover kriminalitetsforebyggelse i almindelighed. Desuden kan der ydes hjælp til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste til forældre med alvorligt syge børn eller børn med handicap. Endvidere ydes der halv friplads på dagtilbud til børn med handicap, og der kan gives hel eller delvis friplads, når der er særlige socialpædagogiske grunde. Endelig tager Børn og Unge Vagten sig af henvendelser om børn og unge uden for almindelig åbningstid. Tilbud til voksne med handicap Socialforvaltningen skal ifølge Lov om S ocial Service tilbyde en særlig indsats til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddene til voksne med handicap omfatter en bred vifte af botilbud (boformer, bofællesskaber, private botilbud og bostøtte), aktivitetstilbud beskæftigelsestilbud og samværstilbud samt specialundervisningstilbud. Voksenhandicap understøtter desuden arbejdet i frivillige og private organisationer, der er leverandør af ydelser til voksne med handicap

7 Sektorbetegnelse Herudover tilbyder Socialforvaltningen Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) og Ledsagelse (Ledsageordningen) til voksne med betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne. BPA-ordningen gør det muligt for personer med betydelig og varig nedsat fysisk funktionsevne at ansætte egne hjælpere. Ledsageordningen omfatter praktisk ledsagelse til personer, som ikke kan færdes alene uden for hjemmet på grund af betydelig og varig nedsat funktionsevne. Endelig kan Soc ialforvaltningen hjælpe med bolig, hvis borgeren har et boligsocialt problem, som ikke kan løses på andre måder. Tilbud til voksne med særlige sociale problemer eller misbrug Indsatsen for de særligt socialt udsatte foregår primært med udg angspunkt i Serviceloven. Alkoholbehandlingen og Center for Misbrugsbehandling yder også behandling efter Sundhedsloven. Tilbuddene til særligt socialt udsatte voksne omfatter ambulant behandling og døgnbehandling for stofmisbrugere samt behandling af alkoholmisbrugere, herunder også familiebehandling. Socialforvaltningen tilbyder desuden en række botilbud til hjemløse eller funktionelt hjemløse borgere. Tilbudsviften består af akutte botilbud og omsorgstilbud på forsorgsinstitutioner, trænende og støttende botilbud samt udslusningsboliger. Endelig er d er opsøgende tilbud og en række samværs- og aktivitetstilbud. Særligt er oprettet en beskæftigelsesrettet udførerenhed i Socialforvaltningen, der tilbyder borgere med andre problemer ud over ledighed en særlig håndholdt beskæftigelsesindsats. Et væsentligt element i indsatsen over for særligt socialt udsatte er de frivillige og private organisationer med sociale formål, der bl.a. tilbyder samværstilbud for målgruppen, og som Aarhus Kommune yder tilskud til.

8 Sektorbetegnelse 1.2 Socialforvaltningens organisationsplan: Socialforvaltningen består af 3 driftsenheder samt et fælles sekretariat og et center f or socialfaglig udvikling. Forvaltningen understøttes endvidere af de fi re servicecentre: Økonomi, Ledelsessekretariat og Kommunikation, Personale og organisation samt IT. 1.3 De væsentligste lovregler og byrådsbeslutninger. Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at borgeren har et ansvar for sin egen situation. Den enkelte skal have den nødvendige støtte til aktivt at kunne løse sine problemer. Støtten gives både gennem krav til den enkelte og ved at tage u dgangspunkt i den enkeltes forudsætninger, ønsker og b ehov. Tilbuddene skal støtte den enkelte til at leve et selvstændigt liv, uafhængig af det sociale hjælpesystem. Desuden regulerer Sundhedsaftalen mellem Kommune og Region dele af socialpsykiatriindsatsen. Inden for Socialforvaltningens område har Byrådet vedtaget følgende politikker: Aarhus Kommunes Børn- og unge-politik (5. november 2008) Udviklingsplan for indsatsen i forhold til udsatte børn og unge (4. februar 2009) Hjemløseplanen (10. juni 2009)

9 Sektorbetegnelse 2. Mål for effekt og ydelser Det er Aarhus Kommunes vision at fremme social inklusion og medborgerskab for de mest udsatte borgere. Det betyder, at der skal gives støtte og plads til de mest udsatte borgere, så de kan indgå som ansvarlige og respekterede deltagere i det sociale fællesskab. Det kræver, at vi understøtter en mobilisering af de nødvendige ressourcer hos den enkelte og i det offentlige og private netværk. Overordnede effektmål Børn, unge og familier med særlige behov skal - ud fra en individuel vurdering - have støtte til at klare egne vanskeligheder i eget miljø. Familien/barnet skal have indflydelse på og ansvar for løsningen af egne problemer. Voksne med handicap skal kunne leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, så vidt muligt i eget miljø. Kommunens tilbud skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret. Voksne med sindslidelse og særligt udsatte voksne skal kunne leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, så vidt muligt i eget miljø. Kommunens tilbud skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret. Voksne med misbrugsproblemer skal tilbydes og motiveres til at indgå i et behandlingsforløb. Målet er afvænning/ stoffrihed, periodevis afvænning/ stoffrihed eller i det mindste en forbedret livskvalitet. 2.2 Delmål og målopfyldelse (effektmål/ydelsesmål) Familier, børn og unge Børn, unge og familier med særlige behov skal - ud fra en individuel vurdering - have støtte til at klare egne vanskeligheder i eget miljø. Familien/barnet skal have indflydelse på og ansvar for løsningen af egne problemer. Delmål 1: Familier, børn og unge får det bedre (Effektmål) Der gennemføres resultatdokumentation for de væsentligste tilbud til børn og unge. Resultatdokumentationen er implementeret på ungeområdet, og der er i 2012 opstillet succeskriterier for de forskellige parametre. På børneområdet er resultatdokumentationen fortsat under udvikling. Der er fastlagt succeskriterier i budget I 2012 er det målet, at andelen af brugere på ungeområdet med progression eller fastholdelse skal udgøre: 60 % Udvikling og adfærd 65 % Familieforhold 60 % Skole og beskæftigelse 55 % Sundhedsforhold 55 % Fritidsforhold og venskaber 60 % Hverdagsliv 65 % Misbrug 60 % Kriminalitet

10 Sektorbetegnelse Herudover angives nøgletal for resultatdokumentation på om rådet for børn me d sociale vanskeligheder og børn med handicap. Status og målopfyldelse: Delmålet er ikke opfyldt. Resultatdokumentation for udsatte unge Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Udvikling og adfærd 55% 60% -5 Familieforhold 53% 65% -12 Skole og beskæftigelse 51% 60% -9 Sundhedsforhold 50% 55% -5 Fritidsforhold og venskaber 47% 55% -8 Hverdagsliv 55% 60% -5 Misbrug 41% 65% -24 Kriminalitet 47% 60% -13 Anm: Resultatdokumentationen foregår i to led, idet der først foretages en vurdering af barnets/den unges aktuelle situation (status) og dernæst opstilles et individuelt mål for det enkelte barns/den enkelte unges udvikling frem mod næste status. Hvert halve år foretages en ny statusvurdering af barnet/den unge, som sammenholdes med de mål, man satte sig for et halvt år forinden. I tabellerne ovenfor er opgjort, for hvor stor en andel det er tilfældet (når status sammenholdes med de mål, man satte sig et halvt år forinden) enten at progressionsmålet er opfyldt, at der er sket en progression, eller at fastholdelsesmålet er opfyldt. Der ses på alle områder afvigelser i forhold til budgetmålene. En forklaring kunne være, at der i 2012 er opstillet mere ambitiøse mål end tidligere for den enkelte unge, hvilket kan have indflydelse på den manglende opfyldelse af budgetmålene. Resultatdokumentation er desuden et forholdsvist nyt værktøj, der fortsat er under udvikling og implementering, ligesom det er et fortsat fokuspunkt at sikre en stærk registreringsdisciplin. Skole og beskæftigelse Der er et stort fokus på at sikre, at børn og unge, der modtager et tilbud i regi af Socialforvaltningen, også modtager et skoletilbud og udvikler sig i dette resultaterne peger da også på en fremgang på fire procentpoint i andelen af unge, der opnår individuelle mål om progression eller enten oplever progression eller fastholdelse sammenlignet med 2011-resultaterne. Socialforvaltningen samarbejder med Magistratsafdelingen for Børn og U nge og Beskæftigelsesforvaltningen om en analyse af skole- og beskæftigelsesområdet. Analysen blev igangsat i slutningen af 2012 og afrapporteres ved regnskab 2013 sammen med en evt. handlingsplan. Sundhedsforhold I tråd med Aarhus Kommunes Sundhedspolitik arbejder Familier, Børn og Unge (FBU) på forskellige niveauer med en styrket sundhedsindsats. Udfordringerne på området er i nogle tilfælde relateret til udfordringer med at sikre den rette medicinhåndtering hos unge i efterværn eller egen bolig. Herudover iværksættes en op følgningsproces på en ræ kke tilbud for at afd ække og for klare resultaterne med henblik på læring og eventuelle tiltag.

11 Sektorbetegnelse Udsatte unge Udsatte unge* R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 Udvikling og adfærd 61% 59% 64% 55% Familieforhold 62% 65% 55% 53% Skole og beskæftigelse 48% 58% 47% 51% Sundhedsforhold 42% 54% 55% 50% Fritidsforhold og venskaber 48% 57% 60% 47% Hverdagsliv 49% 58% 57% 55% Misbrug 54% 65% 49% 41% Kriminalitet 55% 58% 53% 47% *Anm.: Resultatdokumentationen foregår i to led, idet der først foretages en vurdering af den unges aktuelle situation (status) og dernæst opstilles et individuelt mål for den unges udvikling frem mod næste status. Hvert halve år foretages en ny statusvurdering af den unge, som sammenholdes med de mål, der blev sat et halvt år forinden. *Der måles sammenlagt på: Progressionsmålet er opfyldt, progression, fastholdelsesmålet er opfyldt. Uproblematiske observationer er ikke medtaget i beregningerne. Der skal tages et mindre forbehold for sammenligninger med resultaterne på ungeområdet, da antallet af registreringer her er forholdsvist lavt. Ovenstående resultater viser andelen af unge, der har opnået progression: herunder andelen af unge som har opnået deres individuelt fastsatte mål på den givne faktor samt andelen af unge som har opnået progression i forhold til sidste måling. Hvis man imidlertid vurderer, hvor meget de unge har forbedret sig i forhold til deres indskrivningstidspunkt, viser det sig, at der er en gennemsnitlig forbedring hos de unge på 27 % siden de startede i tilbuddet, som det fremgår af tabellen nedenfor. Gennemsnitlig forbedring på ungeområdet i 2012 Gennemsnitlig forbedring på (%) Udvikling og adfærd 33 Familieforhold 25 Skole og beskæftigelse 25 Sundhedsforhold 21 Fritid og venskaber 21 Hverdagsliv 25 Misbrug 25 Kriminalitet 40 Gennemsnitlig forbedring 27 Anm.: Belastningsgrad for Gennemsnitlig udvikling ift. indskrivningstidspunktet. Udtrukket 27/ Note: Den gennemsnitlige forbedring er udregnet som et vægtet gennemsnit. Resultatdokumentation for udsatte børn På alle otte områder ses en positiv udvikling i andelen af børn, der oplever progression eller fastholdelse sammenlignet med resultaterne i 2011.

12 Sektorbetegnelse Effektnøgletal Udsatte børn* R 2011 R 2012 Udvikling og adfærd 68% 71% Familieforhold 56% 65% Skole og beskæftigelse 54% 65% Sundhedsforhold 60% 63% Fritidsforhold og venskaber 57% 66% Selvhjulpenhed 65% 72% Tilknytning 60% 66% Kriminalitet 45% 56% Anm.: Resultatdokumentationen foregår i to led, idet der først foretages en vurdering af barnets aktuelle situation (status) og dernæst opstilles et individuelt mål for barnets udvikling frem mod næste status. Hvert halve år foretages en ny statusvurdering af barnet, som sammenholdes med de mål, der blev sat et halvt år forinden. *Der måles sammenlagt på: Progressionsmålet er opfyldt, progression, fastholdelsesmålet er opfyldt. Uproblematiske observationer er ikke medtaget i beregningerne. Skole og daginstitution På skole- og daginstitutionsområdet arbejder Socialforvaltningen på at sikre en positiv udvikling i skolegangen (jfr. Skole- og beskæftigelse for unge, se ovenfor) 2012-resultaterne viser en fremgang på 11 procentpoint i forhold til Resultatdokumentation for børn og unge med handicap Der ses for 2012 meget positive resultater på handicapområdet. Flere forhold peger dog på, at det nuværende koncept ikke er praksisnært og anvendeligt til at afdække udvikling på handicapområdet. Derfor er der igangsat en proces med videreudvikling af konceptet, så det i højere grad målrettes området for børn og unge med handicap. Udviklingen af konceptet sker i samarbejde med Region Midtjylland. Pilottesten af det nye koncept afsluttes ultimo juni 2013 og implementering påbegyndes efter sommeren Effektnøgletal Børn og unge med handicap* R 2011 R 2012 Udvikling og adfærd - 94% Familieforhold - 78% Skole og beskæftigelse - 83% Sundhedsforhold - 78% Fritidsforhold og venskaber - 78% Selvhjulpenhed - 81% Kommunikation - 83% Livsduelighed - 78% Anm.: Resultatdokumentationen foregår i to led, idet der først foretages en vurdering af barnets aktuelle situation (status) og dernæst opstilles et individuelt mål for barnets udvikling frem mod næste status. Hvert halve år foretages en ny statusvurdering af barnet, som sammenholdes med de mål, der blev sat et halvt år forinden. *Der måles sammenlagt på: Progressionsmålet er opfyldt, progression, fastholdelsesmålet er opfyldt. Uproblematiske observationer er ikke medtaget i beregningerne. Effektnøgletal Andel børn og unge med progression eller fastholdelse R 2011 R 2012 Andel udsatte unge 56% 51% Andel udsatte børn 59% 66% Andel børn og unge med handicap - 81%

13 Sektorbetegnelse Delmål 2: Brugerne er tilfredse (Effektmål) Der gennemføres bruger- og pårørendetilfredshedsundersøgelser på udvalgte tilbud i Socialforvaltningen hvert andet år. Det er målet, at børn, unge og deres familier udtrykker tilfredshed med Socialforvaltningens tilbud, herunder at tilbuddene bidrager til at forbedre deres situation. Status og målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Der er i eft eråret 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt børn og unge over 12 år, som er anbragt i familiepleje og i foråret 2012 er gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt pårørende til alle børn og unge anbragt i familiepleje. Brugerundersøgelse Brugerundersøgelsen viste stor tilfredshed blandt de børn og unge over 12 år, der i er anbragt i en familiepleje. Brugertilfredsheden blev målt på tre parametre, jf. nedenstående tabel, og på alle parametre blev de opstillede effektmål opfyldt. Effektmål Familiepleje brugere (R2012) Andel brugere, der er R 2009*) R 2010 B 2011 R 2012 generelt tilfredse med servicen (Respekt, 80% - 80% 90% støtte, samarbejde og information) har en oplevelse af positiv udvikling 83% - 83% 86% tilfredse ud fra en samlet subjektiv vurdering 68% - 68% 85% *) Døgninstitutioner Pårørendeundersøgelse I forhold til tilfredsheden blandt de pårørende til børn og unge i familiepleje viser undersøgelsen, at de pårørende er mindre tilfredse. Ud fra en samlet subjektiv vurdering udtrykte 77 pct. eksempelvis tilfredshed. Den samlede subjektive vurdering opfylder det fastsatte effektmål, men de to andre ligger lidt under. Det skal dog nævnes, at succeskriteriet vedrører det oprindelige succeskriterium til døgninstitutionsområdet. Effektmål Familiepleje pårørende (R2012) Andel pårørende, der er R 2009*) R 2010 B 2011 R 2012 generelt tilfredse med servicen (Respekt, 80% - 80% 75% støtte, samarbejde og information) har en oplevelse af positiv udvikling 80% - 80% 75% tilfredse ud fra en samlet subjektiv vurdering 76% - 76% 77% *) Døgninstitutioner Udfordringer og iværksatte initiativer Tilbagemeldingerne fra brugere og pårørende fremstår positive og tilbagemeldingerne bruges i det fortløbende arbejde med styrkelse af familieplejeområdet jf. Aarhus Kommunes familieplejestrategi.

14 Sektorbetegnelse Der er u darbejdet en handleplan i forhold til håndteringen af de forbedringspunkter, der er indeholdt i undersøgelserne. Handleplanen indeholder følgende fokusområder: Myndighedsområdets samarbejde med forældrene Plejefamiliens samarbejde med forældrene Styrke plejefamiliens evne til at tale med barnet/den unge omkring venner og samværet med forældrene samt støtte til skolegang, uddannelse og job På myndighedsområdet er der på familiekontorerne gennemført en organisatorisk omlægning indebærende etableringen af særlige døgngrupper. Formålet hermed er at styrke den faglige indsats i.f.t. anbragte børn og unge herunder samarbejdet med forældre/pårørende, og sikre at der altid er en gruppe rådgivere der har erfaring i de særlige problemstillinger, der knytter til anbringelse af børn/unge. I forhold til styrkelsen af samarbejdet mellem forældre og plejefamilie har Familieplejecenteret i efteråret 2012 gennemført kursus i forældresamarbejde og samvær. I planlægningen af kursusforløb i foråret 2013 indgår flere kurser indeholdende bl.a. følgende elementer: At bringe børn i udvikling med hjertevarme, hjerneviden og nærværende øjeblikke Dilemmaer i samarbejdet Arbejdet med omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge Derudover er der i vejledningen af plejefamilier et særskilt fokus på samværsproblematikker i forhold til de særlige problemstillinger, der kan være ved anbringelse. I forhold til nye plejefamilier til børn med etnisk minoritetsbaggrund har der de seneste år været særligt fokus på plejefamiliens kompetencer til at tackle de særlige problemstillinger, der kan være ved anbringelse af børn med etnisk minoritetsbaggrund. Delmål 3: Flere anbringelser i familier (Ydelsesmål) Andelen af anbragte i familiepleje skal i 2012 stige til mindst 38,4 % ud af samtlige anbringelser Andelen af anbragte i netværksfamilier skal udgøre mindst 4,4 % af alle anbringelser i Status og målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Budgetmålet for 2012 er opfyldt. Indsatsen med at øge a ndelen af børn og unge, der anbringes i familier, virker. Regnskabet for 2012 viser, at børn og unge, der anbringes i familie- og netværkspleje ligger 4,5 pct. point højere end budgetteret. Andel af anbragte i familiepleje Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Andel anbragte i familiepleje 42,1% 38,4% 3,7% Andel anbragte i netværksfamilier 5,1% 4,4% 0,7% Andel anbragte i familier 47,2% 42,8% 4,5% Anm.: Kommunale plejefamilier er medregnet i andel anbragte i familiepleje.

15 Sektorbetegnelse Gennem de seneste år, er der sket en ændring af anbringelsesmønstret i Aarhus Kommune. Andelen af børn og unge anbragt i famili epleje er steget kraftigt sammenlignet med øvrige anbringelsestyper, idet andelen for regnskab 2012 ligger 5,9 pct. point højere end regnskabet for Stigningen er sket inden for både almindelig familiepleje, netværkspleje og anbringelser i kommunale plejefamilier. Andel af pladser ud af samtlige anbringelser (%) Andel anbragte i familiepleje 31,4% 31,9% 32,7% 28,0% 28,5% 32,8% 36,8% 41,5% Andel anbragte i kommunal familiepleje 0,1% 0,6% Andel anbragte i netværksfamilier 0 0,4% 0,9% 1,4% 2,1% 3,2% 4,4% 5,1% Andel af anbragte i familier 31,4% 32,3% 33,6% 29,4% 30,6% 36,0% 41,3% 47,2% Nøgletal (helårsanbringelser) Antal helårspladser i familiepleje Antal pladser i kommunal familiepleje Antal pladser i netværksfamilier Antal pladser i socialpædagogiske opholdssteder Antal pladser i døgninstitutioner Antal pladser i øvrigt *) Antal pladser i alt Anm.: Opgørelsen viser antallet af anbringelser, hvor Aarhus Kommune har betalingsansvaret, uanset om handleansvaret tilfalder en anden kommune eller ej. * Omfatter anbringelser på kost-, efter- og ungdomsskole og eget værelse. Ovenstående tabel viser et æn dret anbringelsesmønster. Der er samlet set et markant fald i antallet af anbringelser, så regnskabet for 2012 nu ligger på niveau med regnskabet for Samtidig er familie- og netværkspleje fortsat i stigning både procentuelt og i helårspladser på trods af et samlet faldende antal helårspladser. Gennemførte initiativer Årsagen til den høje grad af målopfyldelse skyldes en samlet effekt af en styrket familiepleje. Med familieplejestrategien er der: Sat fokus på kontinuerlig kvalitetsudvikling i familiepleje. Lagt øget vægt på ressourcerne i netværket. Derudover skete der en opbr emsning i almindelige anbringelser i slutningen af Effektmålet for flere anbringelser i familiepleje måles i helårspladser og en ændring i antallet af anbringelser i slutningen af 2011 slår først for alvor igennem i Det videre fokus Fremadrettet arbejdes der fortsat med at udvikle familieplejetilbuddene både i almindelig familiepleje og i netværksfamiliepleje. Konkret arbejdes der med: Fortsat opkvalificering og kurser til plejefamilierne. Fortsat fokus på de kommunale plejefamilier samt et større fokus på opdyrkning af netværksfamilier. Fra 2013 er der på alle familiekontorerne ansat medarbejdere, der har dette som særligt fokusområde. Budgetmålet er opjusteret i 2013.

16 Sektorbetegnelse Voksne med handicap Voksne med handicap skal kunne leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, så vidt muligt i eget miljø. Kommunens tilbud skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret. Delmål 4: Effekten af rehabiliteringsarbejdet med personer med erhvervet hjerneskade. (Effektmål) I 2012 angives nøgletal for resultatdokumentation på hjerneskadeområdet. Status og målopfyldelse: Der kan ikke afrapporteres nøgletal på hjerneskadeområdet i Konceptet for r esultatdokumentation i f orhold til rehabiliteringsarbejdet med personer med erhvervet hjerneskade er udviklet. Resultatdokumentationskonceptet er udarbejdet ud fra de samme principper for resultatdokumentationen som gør sig gældende på området for familier, børn og unge samt Sindslidende og socialt udsatte voksne. Konceptet er dog udviklet således, at det er tilpasset målgruppen. Således er der med afsæt i ICF-konceptet 1 udviklet et resultatdokumentationskoncept bestående af otte faktorer. Konceptet for resultatdokumentation på sen hjerneskadeområdet skulle efter den oprindelige tids- og p rocesplan være pilottestet i Det har dog taget l ængere tid end for ventet at udarbejde et fagligt solidt redskab samt at få den nødvendige it-understøttelse på plads. Konceptet afprøves derfor i 2013 i henhold til følgende tids- og procesplan: I april 2013 gennemføres der besøgsdage hos de tilbud, der deltager i pilotfasen Undervisning i brugen af redskabet samt indberetning af data gennemføres i april 2013 Udvikling af afrapporteringskategorier foregår i april og maj 2013 Redskabet afprøves i perioden april-oktober 2013 Herefter justeres og tilpasses redskabet i løbet af november- og december 2013 Der er løbende kontakt med tilbud, der deltager i projektet dvs. fra april til oktober måned Der afrapporteres en status på pilotprojektet til regnskab for 2013 Nøgletal for pilotprojektet forventes afrapporteret til regnskab 2014 Delmål 5: Brugerne er tilfredse (Effektmål) Der gennemføres bruger- og pårørendetilfredshedsundersøgelser på udvalgte tilbud i Socialforvaltningen hvert andet år. Det er målet, at voksne med handicap udtrykker tilfredshed med Socialforvaltningens tilbud, herunder at tilbuddene bidrager til at forbedre deres situation. Status og målopfyldelse: Delmålet er ikke opfyldt. 1 ICF: WHO s internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand

17 Sektorbetegnelse Andel brugere, der er Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Generelt tilfredse med servicen 1 90% 90% 0% Har en oplevelse af positiv udvikling 2 78% 87% -9% Tilfredse ud fra en samlet subjektiv vurdering af tilbuddene 3 85% 89% -4% Anm.: Der er anvendt en mere valid indeksberegning for 2012, hvorfor Regnskab 2008 og 2010 og budget 2012 er justeret, så tallene er sammenlignelige. Effektmål Andel brugere, der er Generel tilfredshed med servicen 1) - 91% - 90% - 90% Oplevelse af positiv udvikling 2) - 88% - 87% - 78% Samlet subjektiv vurdering af tilbudene (godt eller enestående 3) - 89% - 89% - 85% *: Der er anvendt en mere valid indeksberegning for 2012, hvorfor Regnskab 2008 og 2010 og budget 2012 er justeret, så tallene er sammenlignelige. Anm.: I 2012 var svarprocenten 75 % for boformer, 72 % for bofællesskaber og 49 % i bostøtten. 1) Den gennemsnitlige andel af brugere, der er tilfredse med fire parametre: Respekt, støtte, samarbejde og information. 2) Den gennemsnitlige andel af brugere, der er tilfredse med to parametre, der vedrører det, der bør være udbyttet af det enkelte tilbud. 3) Andelen af brugere, der ud af en subjektiv samlet vurdering betragter tilbuddet som enten godt eller enestående. Rapport foreligger 15. marts 2013 og lægges på Kommunens hjemmeside: Beskaeftigelse/Socialforvaltningen/Effektstyring/Brugertilfredshed.aspx De samlede resultater vil sammen med en handleplan for opfølgning på resultater blive præsenteret for Socialudvalget inden maj måned Delmål 6: Ingen venteliste til dag- og beskæftigelsestilbud og bostøtte (Ydelsesmål) Enhver person over 18 år, der har behov og ønske om et dag- og beskæftigelsestilbud, skal have et tilbud senest ved udgangen af hvert kvartal Antallet af personer, optaget på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, følges med nøgletal Der er ingen venteliste til bostøtte for voksne med handicap. Status og målopfyldelse: Delmålet er delvist opfyldt. Personer på venteliste til Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Dag- og beskæftigelsestilbud *) Bostøtte for voksne med handicap * Venteliste efter transaktionstid på 3 måneder. Det er lykkedes at nedbringe antallet af sager med forsinket iværksættelse fra 6 til 1 sag fra kvartal Denne sag er løst.

18 Sektorbetegnelse Myndighedsområdet foretager en månedlig opfølgning på borgere visiteret til bostøtte for at sikre at alle sager i værksættes hurtigst muligt inden for den accepterede sagsbehandlingstid fra visitationstidspunktet til iværksættelse. Ydelsesnøgletal Personer på venteliste til R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 Dag- og beskæftigelsestilbud Bostøtte for voksne med handicap Ydelsesnøgletal R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 Antal optagne på STU Nøgletal Pladser i alt i dagtilbud for voksne med handicap R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 Antal helårspladser Nøgletal Antalpladseribotilbudtilvoksnemed handicap Bostøtte i eget hjem ( 85) Bostøtte i botilbud 85 Bostøtte i bofællesskaber 85 R 2008 R 2009 N k R 2010 R 2011 R 2012 y a t e g o r i s e r i n g Botilbud i midlertidigt ophold 107 Egne boformer ( 108) Egne beskyttede boliger og plejehjem ( 192) Andre kommuner, regioner og private 85 I alt Anm.: Opgørelsen viser antallet af helårspladser, hvor Aarhus Kommune er betalingskommune. Eksklusive pladser i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Ny kategorisering er indført, da der er stor forskel i tyngden og karakteren af indsatsen i bostøtten Fra 2010 til 2012 er pladstallet i alt steget med 21 %. S tigningen ses primært på bostøtte i egen bolig, som er udvidet med 49 % fra 2010 til I overensstemmelse med strategien om at blive mere selvforsynende med pladser i Aarhus Kommune er antallet af pladser kø bt i andre kommuner mv. reduceret med 6 % fra 2010 til Nøgletal: Bruttoventeliste Regnskab 2012 Pladstype Pladser der efterspørges Aflastning VH 6 Aflastning Døgntilbud 0 Boform 57 Bofællesskab 38 Bostøtte 1 Døgntilbud Børn og Unge 1 Privat opholdssted 0 Magistratsafd. for Sundhed og Omsorg 0 I alt Voksenhandicap 103

19 Sektorbetegnelse Nøgletal: Pladsbehovsopgørelse R 2006 R 2007 R 31/8 2008* R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 Bostøtte Bofællesskaber Boformer Aflastning Døgntilbud til børn og unge Samlet pladsbehov * Opgjort i forbindelse med Budgetforlig Anm.: Pladsbehovet udtrykker nettobehovet for pladser, hvis alle ventende får tildelt det tilbud, de venter på. Dvs. at pladsbehovet er fratrukket den aktuelle plads for de ventende personer, der har en plads i forvejen. Optællingen er sket på sidste dato i kvartalet. Sundhed og Omsorg laver egen venteliste til pleje- og ældreboliger. Optællingen omfatter alene personsager, hvor Aarhus er betalingskommune. I forbindelse med Budgetforliget for 2013 har Byrådet vedtaget at afvikle den eksisterende venteliste på voksenhandicapområdet. Der er derfor afsat driftsmidler på 17,5 mio. kr. i 2013 og 2014, 19,5 mio. kr. i 2015 og op til 27,5 mio. kr. i 2016 og frem. I sammenhæng hermed er der afsat anlægsmidler i på i alt 37,6 mio. kr. til etablering af det nødvendige antal boliger i Aarhus. Der er på baggrund af dette opstillet et mål i 2013 om afvikling af ventelisten til boformer og bofællesskaber. Voksne med sindslidelse og udsatte voksne Voksne med sindslidelse og særligt udsatte voksne skal kunne leve en selvstændig tilværelse på egne præmisser med vægt på livskvalitet, så vidt muligt i eget miljø. Kommunens tilbud skal opleves sammenhængende og helhedsorienteret. Voksne med misbrugsproblemer skal tilbydes og motiveres til at indgå i et behandlingsforløb. Målet er afvænning/ stoffrihed, periodevis afvænning/ stoffrihed eller i det mindste en forbedret livskvalitet. Delmål 7: Effekt af misbrugsbehandlingen (Effektmål) Raten af succesfuld udskrivning skal udgøre: Afklaring/forbehandling: 90 % Døgnbehandlingsophold: 55 % Halvvejshuset: 50 % Status og målopfyldelse: Delmålet er opfyldt.

20 Sektorbetegnelse Succesfuld udskrivning Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Afklaring/forbehandling* Ingen særskilt indsats Døgnbehandlingsophold 83% 55% 28% Halvvejshuset 88% 50% 38% Anm.: Måling på afklaring/forbehandlingsafdelingen er ophørt i 2011, da tilbuddet er blevet nedlagt og i stedet blevet en integreret del af Behandlingsafdelingen. I 2012 er d elmålet om su ccesfuld udskrivning fra døgn behandling og Hal vvejshuset opfyldt. Afklaring/forbehandling udgår i 2013, mens succeskriterierne for døgnbehandling og Hal v- vejshuset hæves til 90 %. Succesfuld udskrivning Afklaring/forbehandling 89% 95% 93% 94% 86% - - Døgnbehandlingsophold 56% 56% 56% 40% 93% 93% 83% Halvvejshuset 42% 50% 65% 62% 57% 90% 88% Da delmålet om effekt af misbrugsbehandlingen vedrører en meget lille del af det samlede antal borgere i stofmisbrugsbehandling, er det besluttet at målet i 2013 udvides til også at omfatte et mål om reduktion eller ophørt forbrug af hash efter behandling i hashgruppe. Delmål 8: Effekt af socialpsykiatriens recoveryindsats (Effektmål) I 2012 følges resultaterne af recoveryindsatsen på udvalgte områder. Nøgletal afrapporteres til regnskab Konceptet for en recoveryorienteret resultatdokumentation i socialpsykiatrien er udviklet. Resultatdokumentationskonceptet er udarbejdet ud fra de samme principper for resultatdokumentationen som gør sig gældende på området for familier, børn og unge samt voksne med handicap. Konceptet er dog udviklet således at det er tilpasset målgruppen i socialpsykiatrien. Under inddragelse af både medarbejdere og brugere og med afsæt i recoveryorienteringen, er der udviklet et koncept bestående af følgende otte resultatdokumentationsfaktorer: bolig, uddannelse og beskæftigelse, fritidsaktiviteter, netværk, økonomi, fysisk helbred, psykisk helbred, misbrug. Pilotprojektet er gennemført og er nu under evaluering. Målinger afventes i f orbindelse med pilotprojektet, som forventes gennemført efter følgende milepæle: Koncept er udviklet og vedtaget i maj 2012 Opstilling af model for dataindberetning og udarbejdelse af vejledning til indberetning af data er udført sommeren 2012 Besøgsdage hos tilbud, der deltager i pilotfasen blev gennemført i juni Undervisning i brugen af redskabet samt indberetning af data blev gennemført i august Afprøvning af redskabet forløb fra september til og med januar Justering og tilpasning af redskabet foretages i februar 2013 Løbende kontakt med tilbud, der deltager i projektet Nøgletal afrapporteres til regnskabet for 2013.

21 Sektorbetegnelse Delmål 9: Effekt af alkoholbehandling (Effektmål) Efter 3 måneder i behandling må 63 % af brugerne ikke have et overforbrug af alkohol den seneste måned må 45 % af brugerne ikke have dage med oplevede alkoholproblemer den seneste måned. Status og målopfyldelse: Delmålet kan ikke afrapporteres repræsentativt. Effekt af alkoholbehandling Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Andel brugere uden overforbrug 64% 63% 1% Ingen dage med oplevede alkoholproblemer den seneste måned 51% 45% 6% Anm.: Antallet af registreringer udgør p.t. mellem 33 og 40 %, hvilket bevirker, at tallene er behæftet med nogen usikkerhed. En frafaldsanalyse viser, at tallene ikke er repræsentative for hele brugergruppen. Delmålet er under de givne forudsætninger meropfyldt i 2012, idet 64 % af brugern e ikke havde et overforbrug af alkohol den seneste måned, hvilket er 1 % -point over budgetmålet. 51 % havde derimod ikke dage med oplevede alkoholproblemer i 2012, hvilket er 6 % -point højere end budgetmålet. Det fremgår, at der er en positiv udvikling i regnskab 2012 i forhold til regnskab her kan sp ores en f orbedring på 1 procentpoint på målet Brugere uden overforbrug og en f orbedring på 7 % procentpoint for målet ingen dage med oplevede alkoholproblemer den seneste måned. Nøgletal, Effekt af alkoholbehandling (%) Efter 3 måneder i behandling R 2010 R 2011 R 2012 Uden overforbrug af alkohol den seneste måned 71/115 85/135 64/106 Ingen dage med oplevede alkoholproblemer den seneste måned 62% 63% 64% 55/116 59/134 54/105 47% 44% 51% Anm.: Udtrækket måles tidsmæssigt fra udgangen af det pågældende kvartal og et år tilbage, f.eks. 31/ / for 1. kvartals-opgørelsen. Anm.: Opgørelserne er baseret på 3. mdrs. opfølgninger. Nøgletal, Effekt af alkoholbehandling (antal dage) Gennemsnitligt antal dage for alle brugere R 2010 R 2011 R 2012 Antal dage med overforbrug af alkohol den seneste måned *Antal dage med oplevede alkoholproblemer den seneste måned Indskrivning 14 14,4 13,3 Opfølgning 3,5 3,4 2,4 Afslutning 0,6 1,9 1,7 Indskrivning 16,3 17,6 16,6 Opfølgning 5,7 5,9 4,7 Afslutning 0,8 1,8 2,1 Anm.: *Udtrykker klientens subjektive problemer med alkohol. Problemer med alkohol dækker bl.a. drikketrang m.m. Resultaterne peger på en positive effekt af alkoholbehandlingen, for den gruppe der måles på. Således er det gns. antal dage, h vor brugerne oplever - (i) et overforbrug af alkohol eller (ii) alkoholproblemer - markant højere ved indskrivning sammenlignet med opfølgning og ved afslutningen af behandlingen. Målet fortsættes i 2013.

22 Sektorbetegnelse Delmål 10: Færre hjemløse I 2012 er målet: Antallet af unge på forsorgshjem ikke må overstige 10 Antallet af gadesovere ikke må overstige 10 Antallet af personer der løslades fra fængsel uden afklaring af boligsituation ikke må overstige 2 Antallet af personer, der udskrives fra hospital uden afklaring på boligsituation ikke må overstige 2 90 % af særligt socialt udsatte på forsorgsinstitutioners 110 afsnit (akut) må maksimalt opholde sig der i 120 dage. Status og målopfyldelse - Der er fulgt op på 2 af de 5 delmål Delmålet er ikke opfyldt Mål fra Hjemløseplanen Effektmål Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Antal gadesovere - 10% - Antal unge med ophold på forsorgshjem 85% 10% 75% Antal personer, der løslades fra fængsel uden afklaring på boligsit. - 2% - Antal personer, der udskrives fra hosp. uden afklaring på boligsit. - 2% - Anm: målene baserer sig på det samlede antal personer og ikke helårspersoner Antal gadesovere, antal løsladte uden afklaring samt antal udskrevne fra hospital uden afklaring opgøres i forbindelse med SFIs Hjemløsetællinger hvert andet år. Næste tælling finder sted i februar Effektmål R 2008 R 2009 R 2010* R 2011 R 2012 Antallet af gadesovere Antallet af unge med ophold på forsorgshjem Antallet af personer, der løslades fra fængsel uden afklaring på boligsituation Antallet af personer, der udskrives fra hospital uden afklaring på boligsituation Der laves en tælling hvert andet år i 2009, i 2011 og Tallene for 2013 afrapporteres i regnskab Antal unge på forsorgshjem. Målet om ingen unge på forsorgs hjem er ikke opfyldt, ide t 85 unge har ophol dt sig på f orsorgshjem i årets løb, hvilket er 75 flere end målet tilsiger. Socialpsykiatri og Udsatte Voksne har siden Hjemløseplanens opstart i 2009 målrettet arbejdet med at nedbringe antallet af unge på forsorgshjem. Bl.a. er oprettet et ungetilbud i Grønnegade og et i Havnegade for Hjemløseplans midler. Grundet Hjemløseplanens udløb i 2013 vil der under Hjemløseplanen ikke blive lavet yderligere tiltag til unge i Hjemløseplanen. Fremadrettet vil tagene skulle finde sted i SUV s ordinære drift. Der vil derfor blive taget stilling til den fremadrettede ungeindsats ifm. budgetforhandlinger for 2014, hvor der bliver taget stilling til om SUV s tilføres midler til fortsættelse af Hjemløseplanen.

23 Sektorbetegnelse Effektmål R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 Antallet af gadesovere D a Antallet af unge med ophold på forsorgshjem t a b 85 Antallet af personer, der løslades fra fængsel uden 10 5 r afklaring på boligsituation u Antallet af personer, der udskrives fra hospital uden d afklaring på boligsituation 12 13% * SFIs hjemløsetællinger foregår kun hvert andet år. **Tallene for 2012 kan ikke sammenlignes med tidligere års tal, da der er kommet en mere korrekt opgørelsesmetode i I tidligere år har der bl.a. ikke været renset for gengangere. Tidsfokuseret ophold Effektmål Voksne på forsorgshjem under 120 dage Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Ophold under 120 dage 83% 90% -7% Målet vedr. voksnes opholdstid på forsorgshjem har ikke været opfyldt i Målet er kun opfyldt for 83 % af beboerne Årsager til ophold på forsorgshjem over 120 dage er: Borgere har ventet på plads indenfor psykiatrien i Aarhus Kommune. Borgere har ventet på plads indenfor forsorg-misbrug i Aarhus Kommune. Borgere har ventet på bolig enten via ordinær boligforening eller akut bolig via Den Social Boligtildeling. Der arbejdes i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne med at finde løsninger til alle tre problemstillinger, herunder: Skabe flow i de tilbud, som borgere på forsorgshjemmene er på venteliste til, gennem viderevisitering og evt. oprettelse af nye tilbud Der er nedsat en taskforce til at løse boligudfordringer. Taskforcen arbejder på tværs af Socialforvaltningens tre søjler og arbejder bl.a. på at få flere egnede boliger fra boligforeningerne. Der arbejdes ydermere på at overtage boligenheder fra MSO til oprettelse af nye tilbud eller til udlejning til SUV s borgergruppe Nøgletal Voksne på forsorgshjem under 120 dage R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 databrud* R 2012 Ophold under 120 dage 86 % 90 % 90 % 85 % 81 % 83 % *Databrud mellem 2011 og 2012 skyldes, at data nu trækkes fra Børn og Voksen systemet i stedet for, at der foregår optællinger ude på forsorgstilbuddene.

24 Sektorbetegnelse Nøgletal Voksne på forsorgshjem Pladser i alt R 2005 R 2006 R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R Anm.: Pladserne er fordelt mellem Tre Ege og Østervang. Målet opretholdes i Delmål 11: Brugerne er tilfredse (Effektmål) Der gennemføres bruger- og pårørendetilfredshedsundersøgelser på udvalgte tilbud i Socialforvaltningen hvert andet år. Det er målet, at voksne med sindslidelse og udsatte voksne udtrykker tilfredshed med Socialforvaltningens tilbud, herunder at tilbuddene bidrager til at forbedre deres situation. Status og målopfyldelse: Delmålet er opfyldt. Andel brugere, der er tilfredse med indsatsen i botilbud til voksne med sindslidelse (%) Generel tilfredshed med indsatsen 1) % % - Oplevelse af positiv udvikling 2) % % - Samlet subjektiv vurdering af tilbudene (godt eller enestående) 3) % % - Anm.: i 2011 var svarprocenten var 39 % (599/1415). Data er indsamlet med postbesørgede skemaer. 1) Den gennemsnitlige andel af brugere, der er tilfredse med fire parametre: Respekt, støtte, samarbejde og information. 2) Den gennemsnitlige andel af brugere, der er tilfredse med to parametre, der vedrører det, der bør være udbyttet af det enkelte tilbud. 3) Andelen af brugerne, der ud fra en subjektiv samlet vurdering betragter tilbudet som enten godt eller enestående Der er i 2011 gennemført brugertilfredshedsundersøgelser på om rådet for Soci alpsykiatri og Udsatte Voksne. Undersøgelsen er ge nnemført blandt borgere i bostøtte, bofællesskaber og boformer. I tabellen ovenfor ses indekstallene for 2011 sammenlignet med tilsvarende undersøgelse i Det ses, at der er positiv fremgang i brugernes samlede vurdering af tilbudene. Resultatet i forhold til den generelle tilfredshed er tilsvarende resultatet i Mens der er sket et lille fald i brugernes tilfredshed med oplevelsen af positiv udvikling.

25 Sektorbetegnelse De samlede resultater blev sammen med en handleplan for opfølgning på resultater præsenteret for Socialudvalget i juni Ifm. hand leplanerne er gennemført nedenstående aktiviteter: Bostøtte: Afholdt bruger arrangement med udgangspunkt i brugertilfredshedsundersøgelsen på bostøtteområdet. Undersøgelsen blev præsenteret og efterfølgende drøftet. Der er udarbejdet referat fra mødet, som efterfølgende er drøftet på ledermøde og præsenteret for medarbejderne. Punkter fra brugermødet er taget med i den videre proces med at udvikle bostøtteområdet. Dette gøres i virksomhedsplanen for 2013 som er under udarbejdelse. Bofællesskaber: Afholdt møder med beboere i bofællesskaber. Brugerundersøgelsen er præsenteret og drøftet. Efterfølgende er resultaterne af drøftelser præsenteret og drøftet på ledermøde. Konklusioner vil blive taget med i den kommende udviklingsplan for CBH bofællesskaber 2013 som er under udarbejdelse. Center for Boområdet: I maj/juni 2012 blev resultaterne præsenteret for beboere og medarbejdere. I juni 2012 drøftede medarbejdergruppen den fremadrettede proces ift. undersøgelsens resultater, herunder analyse af svarene. På Haslekollegiet blev i september afholdt et fællesmøde for kvalitativ undersøgelse af de 2 temaer med lavest tilfredshed - selvbestemmelse over eget liv og støtte til mere samvær med andre udenfor Haslekollegiet. Undersøgelsen er resulteret i 2 målsætninger i den lokale udviklingsplan for På Tuesten Huse har der på et beboermøde været talt ønske om mere selvstændighed. Det er efterfølgende på personalemøde blevet udformet til den lokale udviklingsplan for 2013 i 2 målsætninger vedr. egen styring af medicin og adgang til at skrive i daglige noter/journaliseringssystem. Der her været opfølgning i ledergruppen vedr. boformernes arbejde med brugertilfredshedsundersøgelsens resultater i maj og i september. På ledermøde i marts 2013 vil igen ske en opfølgning i ledergruppen. Der måles ikke på området i Delmål 12: Ingen venteliste til dagtilbud og bostøtte (Ydelsesmål) For 2012 er målet: Der er ingen venteliste til dagtilbud for sindslidende Der er ingen venteliste til bostøtte for sindslidende. Status og målopfyldelse: Delmålet er delvist opfyldt. Målgruppen er udvidet til udover at gælde sindslidende også at gælde udsatte og misbrugere.

26 Sektorbetegnelse Personer på venteliste til dagtilbud og bostøtte for sindslidende, udsatte og misbrugere Regnskab Budget Afvigelse (R-B) Antal ventende til dagtilbud Antal ventende til bostøtte Note: I forhold til antal ventende til dagtilbud viser tabellen, hvor mange brugere der har ventet mere end 3 måneder på at modtage et tilbud (transaktionstid). I 2012 er målet om ingen venteliste til dagtilbud og bostøtte for s indslidende, udsatte og misbrugere, kun delvist opfyldt. Det skyldes, at mens ingen brugere har ventet på et bostøtteforløb, er der 7 personer, som har v entet på et dagtilbud udover transaktionstiden på tre måneder. Ventetiden på dagområdet i 2012 skyldes implementeringen af besparelser i dagområdet i 2011, hvilket har bevirket nedlukning af i alt 79 pladser. Borgere er blevet tilbudt kontaktsted i venteperioden. Ydelsesmål Personer på venteliste til dagtilbud, bostøtte, bofællesskaber og boformer for voksne med sindslidende, udsatte og misbrugere R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 Databrud Dagtilbud Bostøtte *I 2010 er alene opgjort antal sindslidende på venteliste. Fra 2011 er ventelisten opgjort for både sindslidende, udsatte og misbrugere Nøgletal Personer på venteliste til dagtilbud, bostøtte, bofællesskaber og boformer for voksne med sindslidelse, udsatte og misbrugere R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 Databrud Bofællesskaber Boformer Anm.: For bofællesskaber, boformer og dagtilbud relaterer opgørelserne sig til borgere, der står på venteliste efter en transaktionstid på tre måneder fra visitationstidspunktet, og hvor Aarhus Kommune er betalingskommune. Nøgletal: Optagelse, ventetid og antal ventende til dagtilbud (inklusiv frivilligt ventende) R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 Antal nye personer optaget i dagtilbud Gennemsnitlig ventetid (mdr.) Antal personer på venteliste, inkl. personer, der venter frivilligt på et tilbud Nøgletal Pladsbehov for botilbud for voksne med R 2007 R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 sindslidelse, udsatte og misbrugere (netto) Bostøtte Databrud* Bofællesskaber Boformer Pladsbehov i alt *I 2010 er alene opgjort antal sindslidende på venteliste. Fra 2011 er ventelisten opgjort for både sindslidende, udsatte og misbrugere. Anm: Pladsbehovet udtrykker nettobehovet for pladser, hvis alle ventende får opfyldt/ tildelt det tilbud, de venter på. Dvs. at pladsbehovet er fratrukket den aktuelle plads for de ventende personer, der har en plads i forvejen.

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Børn, unge og familier. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Børn, unge og familier. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål 2012 Opfølgning regnskab Børn, unge og familier Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende

Læs mere

Sektor 1.00 Socialforvaltningen

Sektor 1.00 Socialforvaltningen Sektor 1.00 Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi, organisation og ydelser. 1.1 Socialforvaltningens serviceområde Socialforvaltningens service omfatter forskellige

Læs mere

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Statusrapport Målregnskab 2015 Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer MÅL - familier, børn og unge Børn får det bedre Effektvurderinger af udsatte børn Udvikling og adfærd Familieforhold

Læs mere

Aarhus Kommune. Bemærkninger

Aarhus Kommune. Bemærkninger Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab 2014 Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab 2014 Bemærkninger til regnskabet Bemærkningerne til regnskabet er sektoropdelt i overensstemmelse med sammendrag og

Læs mere

Aarhus Kommune. Bemærkninger

Aarhus Kommune. Bemærkninger Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens afdeling Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens afdeling Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

1.00 Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Socialforvaltningen

1.00 Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Aarhus Kommune. Bemærkninger. til regnskab 2015

Aarhus Kommune. Bemærkninger. til regnskab 2015 Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab 2015 Regnskab 2015 Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab 2015 Regnskab 2015 Bemærkninger til regnskabet Bemærkningerne til regnskabet er sektoropdelt i overensstemmelse

Læs mere

Budgetmål og indsatsområder i Socialforvaltningen 2011 og 2012

Budgetmål og indsatsområder i Socialforvaltningen 2011 og 2012 Budgetmål og indsatsområder i 2011 og 2012 Orientering til Socialudvalget Tirsdag den 10. maj 2011 Søren Frost Udviklingschef Orientering til Socialudvalget s budgetmål 2011 og 2012 Generelt Børn, Unge

Læs mere

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune

Mål 2012 Opfølgning regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Mål Opfølgning regnskab Tværgående Socialforvaltningen I Aarhus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at

Læs mere

1.00 Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

1.00 Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Socialforvaltningens mål og resultater 1. kvartal 2017 Til Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Socialforvaltningens mål og resultater 1. kvartal 2017 Til Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Socialforvaltningens mål og resultater 1. kvartal 2017 Til Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer VH FBU Mål Resultater Side EFFEKT (alle budgetmål) Udsatte børn bliver bedre til at mestre

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger. til Regnskab for 2008. Borgmesterens Afdeling. Århus Kommune

Århus Kommune. Bemærkninger. til Regnskab for 2008. Borgmesterens Afdeling. Århus Kommune Århus Kommune Bemærkninger til Regnskab for 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Bemærkninger til regnskab Bemærkningerne til regnskabet er sektoropdelt i overensstemmelse med sammendrag og regnskabsoversigt

Læs mere

Mål og indsatsområder SUV 1. kvt Opdateret: 30. maj 2013

Mål og indsatsområder SUV 1. kvt Opdateret: 30. maj 2013 Mål og indsatsområder SUV 1. kvt. 2013 Opdateret: 30. maj 2013 1 Oversigt over fælles mål i 2013 Voksne med sindslidelse og udsatte voksne Vi får mest muligt ud af de økonomiske ressourcer Attraktiv arbejdsplads

Læs mere

Notat. Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen.

Notat. Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen. Notat Emne: Til: Kopi til: Status på resultatdokumentation i Familier, Børn og Unge Socialudvalget Erik Kaastrup-Hansen og Lotte Henriksen Den 15. august 2013 Aarhus Kommune Socialforvaltningen Baggrund

Læs mere

Århus Kommune. Bemærkninger

Århus Kommune. Bemærkninger Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Århus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2009 Århus Kommune Borgmesterens afdeling 42 Bemærkninger til regnskabet

Læs mere

Socialforvaltningens mål og resultater Regnskab 2016 til Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer

Socialforvaltningens mål og resultater Regnskab 2016 til Socialudvalget. Effekt Ydelser Organisering Ressourcer Socialforvaltningens mål og resultater Regnskab 2016 til Socialudvalget Effekt Ydelser Organisering Ressourcer VH FBU Mål Resultater s. EFFEKT (alle budgetmål) Udsatte børn bliver bedre til at mestre eget

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen. Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven.

1.00 Sociale Forhold og Beskæftigelse - 1 - Socialforvaltningen. Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. - 1 - Socialforvaltningen 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Socialforvaltningens virksomhed er i vid udstrækning reguleret via Serviceloven. I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder

Læs mere

Resultatdokumentation

Resultatdokumentation esultatdokumentation esultater 2012 Ann-Britt Wetche Chef for Socialforvaltningen, Vision og målsætninger Socialforvaltningen, Hvordan ved vi, om vi lykkes med indsatserne? som pioner ift. at dokumentere

Læs mere

Aarhus Kommune. Bemærkninger

Aarhus Kommune. Bemærkninger Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2010 42 Borgmesterens Afdeling Aarhus Kommune Aarhus Kommune Bemærkninger til regnskab for 2010 42 Bemærkninger til regnskabet Bemærkningerne til regnskabet

Læs mere

Bemærkninger til regnskab

Bemærkninger til regnskab Bemærkninger til regnskab Bemærkningerne til regnskabet er sektoropdelt i overensstemmelse med sammendrag og regnskabsoversigt m.v. Indenfor hver enkelt sektor er bemærkningerne disponeret således: 1.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune.

Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Sammenfatning af kortlægning om unge hjemløse i Aarhus Kommune. Indledning Denne undersøgelse har til formål at give en kort sammenfatning af kortlægningen omhandlende unge hjemløse i alderen 17-24 år

Læs mere

Mål og indsatsområder SUV Regnskab Opdateret: 5. marts 2014

Mål og indsatsområder SUV Regnskab Opdateret: 5. marts 2014 Mål og indsatsområder SUV Regnskab 2013 Opdateret: 5. marts 2014 1 Oversigt over fælles mål i 2013 Voksne med sindslidelse og udsatte voksne Vi får mest muligt ud af de økonomiske ressourcer Attraktiv

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Målopfølgning 2011 Regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Århus Kommune

Målopfølgning 2011 Regnskab. Tværgående. Socialforvaltningen I Århus Kommune Målopfølgning egnskab Tværgående Socialforvaltningen I Århus Kommune Bærende principper I forlængelse af Servicelovens formålsbestemmelser arbejder Socialforvaltningen ud fra det bærende princip, at borgeren

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2017 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Strategiplan. Flere børn i Familiepleje. Familieplejecentret Aarhus Kommune

Strategiplan. Flere børn i Familiepleje. Familieplejecentret Aarhus Kommune Strategiplan Flere børn i Familiepleje Strategiplan for flere børn i familiepleje Udarbejdet i efteråret 2008 Godkendt af højeste forvaltningsniveau Forelagt socialudvalget Siden primo 2009 fulgt af styregruppe

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel:

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune. Fremgangsmåde ved opgørelse af efterspørgsel: Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra Tårnby kommune Tårnby kommune Kontaktperson Camilla Bruun Tlf. nr. 3247 1111 Mail.: kommunen@taarnby.dk Nærværende rammeaftale

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats

En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrket udredningskapacitet inkl. en styrket myndighedsindsats En styrkelse af myndighedsområdet dækker over såvel en styrket udredningskapacitet som en styrket myndighedsindsats. Indsatserne er beskrevet

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen:

Bilag 2. Hovedpunkter i anbringelsesreformen: Bilag 2 Hovedpunkter i anbringelsesreformen: 1. Tidlig og sammenhængende indsats. Forebyggelse og en tidlig indsats er af afgørende betydning for at sikre udsatte børn og unge en god opvækst. Anbringelsesreformen

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

Budgetudfordringer på socialområdet

Budgetudfordringer på socialområdet Budgetudfordringer på socialområdet Steinar Eggen Kristensen Socialchef Oplæg for Socialudvalget 23. august 2012 Indhold Den økonomiske balance på området er genetableret! Budgetindstillinger Afvikling

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Sociale Forhold og Beskæftigelse. Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 Aarhus Kommunes Hjemløseplan 2009-2013 4 målsætninger som skal følges Ingen borgere skal leve et liv på gaden Unge bør ikke opholde sig på forsorgshjem Ophold på forsorgshjem bør ikke vare mere end 3-4

Læs mere

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013

Tabel 1: Oversigt over nuværende og allerede implementerede indsatser i projektperioden 2009-2013 Notat Emne Bilag 1. Oversigt over Hjemløseplanens samlede indsatser 2009-2013 Til Kopi til Den 8. maj 2013 Aarhus Kommune Tabel 1 nedenfor viser, hvilke indsatser, der har været etableret i projektperioden.

Læs mere

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel]

Bestillerplan Pixi-udgave [Skriv dokumentets titel] Århus Kommune Socialforvaltningen Bestillerplan Pixi-udgave Serviceniveauer [Skriv dokumentets for Familier, Børn og Unge titel] [Skriv dokumentets undertitel] December 2010 Serviceniveauer Denne pixi-udgave

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Introduktion til det socialpolitiske område

Introduktion til det socialpolitiske område Social- og Indenrigsudvalget 2014-15 (2. samling) SOU Alm.del Bilag 34 Offentligt Introduktion til det socialpolitiske område Serviceloven og Familieretten 19. august 2015 Minikonference for Social- og

Læs mere

Resultatdokumentation på børneområdet. Juli 2011

Resultatdokumentation på børneområdet. Juli 2011 Resultatdokumentation på børneområdet Juli 11 Resumé Denne rapport gennemgår de dokumenterede resultater for tilbud for udsatte børn i Aarhus Kommune for hele 1. Der afrapporteres særskilt på følgende

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre.

Opgaverne i forhold til målgruppen varetages i samarbejde med Beskæftigelsesafdelingen, Børn og Unge samt Sundhed- og Ældre. Faktabeskrivelse På handicap- og psykiatriområdet varetages kommunens opgaver i forhold til voksne med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det vil siger

Læs mere

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef

Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Aftale mellem Socialsektionen og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i 2014 Status Mål forventes at blive realiseret Mål forventes at blive delvist realiseret Mål forventes ikke at blive realiseret Fokusområde Organisation Politikområdet voksenhandicap består

Læs mere

%&' ( )*# Århus Kommune Socialforvaltningen

%&' ( )*# Århus Kommune Socialforvaltningen !"# $ %&' ( )*# "* + # * *, Århus Kommune Socialforvaltningen Brugerundersøgelseskoncept Nyt koncept for brugerundersøgelser under udvikling siden 2007 Ensartede screeninger med kortfattede spørgeskemaer

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Resultatdokumentation på børneområdet

Resultatdokumentation på børneområdet Resultatdokumentation 1 - børneområdet Resultatdokumentation på børneområdet Juni 11 Resumé 1 Resultatdokumentation 1 - børneområdet Center for Socialfaglig udvikling Udgivet af: Socialforvaltningen Aarhus

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet

Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet Enhedspris- og produktivitetsanalyse på Socialområdet 1 Hjemme- og sygeplejen - hovedkonklusioner Til brug for udregning af BTP i hjemme- og sygeplejen er der foretaget en stikprøveundersøgelse i hjemme-

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c)

Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) Bilag 1b - Alternativ version af TV01 - Omstilling af familieplejeomra det (TV01c) BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: TV01c: Omstilling af familieplejeområdet

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Korr. budget. Opr. Budget

Korr. budget. Opr. Budget Resultat på drift Note Opr. Budget Korr. budget Faktisk regnskab mer- /mindre Forven tet s-% (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: 145.491 150.475 78.553 150.475 0 100% Budgetramme 1 149.376 154.464 78.141

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 27. maj 2014 Styrket og inkluderende indsats mod hjemløshed 1. Resume I perioden fra 2009

Læs mere

Bedre forhold for børn og voksne med handicap

Bedre forhold for børn og voksne med handicap BUDGETFORSLAG FRA SF Bedre forhold for børn og voksne med handicap - Aarhus Kommune bruger langt færre penge på børn og voksne med handicap, end mange andre kommuner. Det kan Aarhus Byråd ganske enkelt

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen

Notat. Borger & Arbejdsmarked Social & Tilbud. Socialudvalget. Center for Misbrug udgiftsudviklingen Socialudvalget Sct. Knuds Allé 7. 6740 Bramming Dato 26. januar 2011 Notat Sagsbehandler Susanne Oldenborg Telefon direkte 76 16 91 33 Sagsid 2010-24354 E-mail suold@esbjergkommune.dk Center for Misbrug

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4

Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Kvalitetsstandard, Lov om social Service 52 stk. 3, nr. 4 Udarbejdet af: Mette Wulf og Anne-Marie Storgaard Dato: Dato 20. oktober 2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen

Læs mere

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012

Nøgletal. Efterspørgslen på data vedrører følgende tabeller: Del 1: Overordnede data vedr. økonomi Tabel 1: Budget og regnskab 2008-2012 Nøgletal Som grundlag for samarbejdet mellem kommunen og den centrale Task Force, vil vi bede om opgørelse af centrale nøgletal på børne- og ungeområdet. For at skabe det mest retvisende billede af jeres

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Anbringelsesprincipper

Anbringelsesprincipper Anbringelsesprincipper Indledning På de kommende sider kan du læse, hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen anbringer børn og unge uden for hjemmet. Familie-

Læs mere

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både

Læs mere

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2

Nummer Beskrivelse SER/OVF SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget i alt SER -1,2-1,2-1,2-1,2 Socialudvalget Effektiviseringsforslag, Socialudvalget Nummer Beskrivelse SER/OVF 2016 2017 2018 2019 SU01 Omlægning af ydelser i SER -1,2-1,2-1,2-1,2 misbrugsbehandling med fokus på effekt Socialudvalget

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Furesø Kommune Kontaktperson Karina Paludan Meyer Mette Hammer Sørensen Tlf. nr. 72 35 5604 72 35 4814 Mail.: kpm@furesoe.dk mhs@furesoe.dk Skemaet er tænkt som et værktøj

Læs mere

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet.

Særligt to strategier findes at være afgørende for den udvikling, der ses på anbringelsesområdet. Notat Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Aarhus Kommune Udvikling i antal anbringelser 2007-1. halvår Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2007 til 1. halvår, herunder

Læs mere

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde

Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde Styr ved at fastlægge serviceniveauet på det specialiserede socialområde En central metode til at sikre den politiske styring af det specialiserede socialområde er at fastlægge et klart og operationelt

Læs mere

Bruger- og pårørendeundersøgelse Familieplejen Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Bruger- og pårørendeundersøgelse Familieplejen Socialforvaltningen Aarhus Kommune Bruger- og pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Socialforvaltningen Aarhus Kommune Pårørendeundersøgelsen Overordnede resultater De samlede resultater viser overordnet: Borgernes generelle tilfredshed

Læs mere

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016

Nøgletal. Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune. November 2016 Nøgletal Beskæftigelses- og socialområdet Roskilde Kommune November 2016 Kilde: Alle data på beskæftigelsesområdet er hentet på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutterings Jobindsats.dk. Data for det

Læs mere

Viden om effekt forbedrer indsatserne (!)

Viden om effekt forbedrer indsatserne (!) Viden om effekt forbedrer indsatserne (!) Systematisk redskab til at dokumentere, evaluere og justere indsatsen Martin Bilberg Kontorchef, Familier, Børn og Unge KL s Handicap- og Psykiatrikonference Kolding,

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på døgnområdet Steinar Eggen Kristensen Udvikling i antal anbringelser 2006-20112011 Der har været en stigning g i antallet af døgnanbringelser g fra

Læs mere

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem

Bilag 2: Tilbud og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 2: og indsatser, der endnu ikke er sikret finansiering fra 2018 og frem 1.1: Støtte- og kontaktpersonordning for hjemløse Støtte- og

Læs mere

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling

Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Dokumentation, Effekt og Resultatmåling Motivation Motivation... I alle afdelinger sættes der fokus på dokumentation, Effekt og Resustatmåling. Konkret sker der måling i Rusmiddelcentret ved, at borgerne

Læs mere

Det kommunale budget

Det kommunale budget INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet WWW.BDO.DK 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af

Læs mere

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101

Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Kvalitetsstandarder for alkohol- og stofmisbrugsbehandling efter Sundhedsloven 141, Sundhedsloven 142 og Serviceloven 101 Introduktion Greve Kommune tilbyder behandling til borgere med et alkohol og/eller

Læs mere

Virksomhedsplan 2012/2013 Familiecenteret

Virksomhedsplan 2012/2013 Familiecenteret Virksomhedsplan 2012/2013 Familiecenteret Målsætning: Social inklusion og medborgerskab Strategi: Nytænkning af Inklusion Familiecenteret deltager i samarbejde med Magistraten for Børn og Unge i Tilstprojektet,

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere