Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted"

Transkript

1 Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted

2 Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø ISBN:

3 Forord Med den politiske aftale: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. fra den 21. marts 2013 er det besluttet at bygge en ny udfletning vest for Ringsted Station herunder en ny jernbanebro. Jernbanebroen skal føre sporene i retning mod Odense over sporene i retning mod Næstved. Projektet styrker jernbanen og gør det muligt at hæve hastigheden til 200 km/t gennem Ringsted for gennemkørende tog mellem Den nye bane København-Ringsted og Odense. Dette medvirker til at realisere den første etape af Timemodellen mellem København og Odense, hvor køretiden skal reduceres til 1 time. Projektet gennemløber en VVM-lignende proces (Vurdering af Virkninger på Miljøet) med to offentlige høringer. Den første offentlige høring idéfasehøringen blev gennemført fra den 21. juni til den 11. august. De indkomne høringssvar til projektet er behandlet i et høringsnotat, som kan findes på Banedanmarks hjemmeside. Med denne høringsudgave af miljøredegørelsen sendes dette projekt i anden offentlige høring fra d. 1. oktober til den 6. november I høringsperioden vil Banedanmark modtage høringssvar vedrørende projektet. Alle henvendelser vil blive behandlet, og de vil indgå som input til det endelige projektforslag, i det omfang de teknisk, økonomisk og miljømæssigt kan lade sig gøre. God læsning! Martin Munk Hansen Områdechef, Anlægsudvikling, Banedanmark

4 Miljøredegørelse Indhold Side Baggrund... 6 Politisk aftale... 6 Offentligheden inddrages... 7 Den videre proces... 7 Ændring af anlægslov... 8 Mere information... 8 Ikke teknisk resumé... 9 Anlægsbeskrivelse... 9 Areal- og ekspropriationsbehov og eldriftsservitut Planforhold Påvirkninger når banen står færdig Påvirkninger når banen bygges Anlægsbeskrivelse Arbejdets udførelse Trafikale muligheder Det fremtidige driftsmønster Klimatilpasning alternativet Planforhold Lovgrundlag Planforhold Areal- og ekspropriationsbehov Lovgrundlag Ekspropriation Servitutter Gennemgang af arealbehov Eldriftsservitut Påvirkninger når banen er bygget Visuelle forhold og arkitektur Støj og vibrationer Elektromagnetisme Grundvand og drikkevand Emissioner Natur og overfladevand Kulturhistoriske og rekreative interesser Rekreative interesser... 45

5 Påvirkninger mens banen bygges (anlægsfasen) Støj og vibrationer Grundvand og drikkevand Natur og overfladevand Affald, ressourcer og råstoffer Jord og jordforurening Jordhåndtering Kulturhistoriske interesser Rekreative interesser Trafikale forhold... 57

6 Baggrund Politisk aftale Med anlægsloven fra maj 2010 for Den nye bane København-Ringsted blev der vedtaget en løsning, kaldet Easy Ringsted, hvor den nye bane blev tilsluttet det eksisterende spornet uden broer og hastighedsopgraderinger. Dette ville muliggøre den hidtidige trafikale ambition om at køre med op til 11 persontog og 2 godstog pr. retning og time. Siden vedtagelsen af anlægsloven for Den nye bane København-Ringsted i maj 2010 er den kapacitetsmæssige ambition for fremtidens jernbanetrafik øget, og politisk er der desuden ambitioner om at realisere Timemodellen, hvor køretiden mellem København og Odense reduceres til 1 time. Easy Ringsted vil derfor ikke længere være tilstrækkeligt til at løse de kapacitets- og rejsetidsmæssige udfordringer. Med den politiske aftale: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. fra den 21. marts 2013 er det besluttet at bygge en ny udfletning vest for Ringsted Station herunder en ny jernbanebro. Jernbanebroen skal føre sporene i retning mod Odense over sporene i retning mod Næstved. De politiske partier bag aftalen er enige om at afsætte 346 mio. kr. til projektet, som finansieres fra Infrastrukturfonden. Ved at igangsætte projektet nu og koordinere det med etableringen af Den nye bane København- Ringsted kan der desuden opnås en samlet besparelse på ca. 90 mio. kr. Projektet styrker jernbanen og gør det muligt at hæve hastigheden til 200 km/t gennem Ringsted for gennemkørende tog fra Den nye bane København- Ringsted mod Odense, hvorved rejsetiden reduceres med ca. 1 minut. Udfletningen reducerer trafikale konflikter for tog der kører ud fra Ringsted Station mod henholdsvis Næstved og Odense, derved vil regulariteten også blive forbedret i forhold til den oprindelige løsning. Dette medvirker til at realisere den første etape af Timemodellen mellem København og Odense, hvor køretiden skal reduceres til 1 time. I forbindelse med den politiske aftale blev det beregnet at projektet har en samfundsøkonomisk positiv forrentning (5,5 pct. intern rente), allerede med dagens hastighedsprofil på strækningen mellem Ringsted og Odense. Resultatet bliver endnu bedre når Timemodellens 1. etape realiseres (5,9 pct. intern rente). Timemodellen Timemodellen er en vision for det fremtidige danske jernbanenet. Modellen indebærer, at rejsetiden mellem Danmarks største byer reduceres, så der vil være en times rejsetid mellem henholdsvis København-Odense, Odense- Aarhus og Aarhus-Aalborg. En rejsetid på en time vil gøre det muligt, at togenes afgangstider i de fire største byer er på faste minuttal. Timemodellen er en del af den politiske aftale fra 2009 om en grøn transportpolitik. Miljøredegørelse 6 Baggrund

7 Den 1. marts 2013 præsenterede regeringen et oplæg om Togfonden DK. Den 17. september 2013 blev der indgået en politisk aftale om finansieringen af Togfonden DK. Offentligheden inddrages Der er lavet en miljøvurdering af projektet, som i omfang og krav om inddragelse af offentligheden svarer til en VVM-analyse (Vurdering af Virkninger for Miljøet). Denne miljøvurdering indeholder en analyse af anlæggets fysiske forhold og projektets påvirkninger af omgivelserne. Øst for Ringsted Station er løsningen i store træk identisk med løsningen beskrevet for Den nye bane København-Ringsted. Den samlede ombygning i Ringsted er medtaget i denne redegørelse, da den højere hastighed gennem Ringsted også medfører påvirkninger øst for Ringsted Station. Endvidere vil en udvidelse af anlægsaktiviteterne betyde justeringer i arbejdspladser, jorddepoter og lignende, hvorved en samlet beskrivelse giver et mere retvisende billede af hvorledes miljøpåvirkningerne vil være for Ringsted. I sommeren 2013 begyndte Banedanmark den indledende undersøgelse af projektets påvirkninger af omgivelserne. Resultatet af undersøgelserne er beskrevet i 13 fagnotater, som er udarbejdet af Banedanmark og tekniske rådgivere. På baggrund af disse fagnotater er denne høringsudgave af miljøredegørelsen, som beskriver projektet på et foreløbigt niveau, udarbejdet. Offentligheden inddrages i arbejdet med miljøredegørelsen i en høringsperiode, hvor alle personer, myndigheder, organisationer mv. kan komme med indsigelser, ideer og kommentarer. Miljøredegørelsen, fagnotaterne og de tilhørende bilag er i høringsperioden tilgængelige på Banedanmarks hjemmeside. Alle har mulighed for at fremkomme med synspunkter, og alle henvendelser registreres og offentliggøres efterfølgende i et høringsnotat. Det vil sige både skriftlige henvendelser i brev eller mail og mundtlige henvendelser i telefon. Alle henvendelser offentliggøres med navn og adresse, med mindre andet ønskes. Alle kommentarer og forslag bliver vurderet og indarbejdet i det omfang, de økonomisk, teknisk og miljømæssigt kan anvendes i projektet. Den videre proces Banedanmark indsamler høringsbidrag og registrerer og bearbejder dem. Høringsperioden dokumenteres efterfølgende med et høringsnotat, hvori Banedanmark samler og kommenterer alle henvendelser. Herefter udarbejder Banedanmark, under hensyntagen til høringssvarene, den endelige miljøredegørelse. Denne endelige miljøredegørelse vil indgå som en del af Miljøredegørelse 7 Baggrund

8 grundlaget for Folketingets stillingtagen til projektet. Den proces vil foregå vinteren 2013/2014. Projektet forventes at kunne stå færdigt i 2018, samtidig med Den nye bane København-Ringsted. Ændring af anlægslov Anlægsloven for Den nye bane København-Ringsted er vedtaget i Hastighedsopgradering gennem Ringsted forventes vedtaget som en ændring af anlægsloven for Den nye bane København-Ringsted. Anlægsloven for Den nye bane København-Ringsted omfatter en simpel tilslutning på Ringsted Station, hvor gennemkørselshastigheden forbliver 120 km/t. Da denne løsning ikke længere er nok til at opfylde den trafikale ambition er løsningen Hastighedsopgradering gennem Ringsted i stedet blevet fremsat. I denne løsning bygges en jernbanebro over jernbanen således at gennemkørende tog kan køre 200 km/t gennem Ringsted uden at komme i konflikt med anden togtrafik. Den oprindeligt gennemførte VVM undersøgelse omfatter ikke det samlede område, hvor Hastighedsopgradering gennem Ringsted påtænkes udført. Ligeledes omfatter kortbilag til Lov om anlæg af en jernbanestrækning København Ringsted over Køge heller ikke det område, hvor projektet påtænkes udført. Lovforslaget planlægges fremsat og vedtaget i løbet af foråret Mere information Projektets hjemmeside er: På hjemmesiden er det muligt at slå op på et kort, hvor der er informationer om strækningen. På kortet er der mulighed for selv at vælge, hvilke oplysninger der skal vises, f.eks. støjudbredelse, naturforhold, kulturhistoriske interesser og tekniske anlæg. For mere information om arealforhold og ekspropriationer henvises der til pjecen Jernbanen og arealforhold, der kan findes på Bandanmarks hjemmeside. Miljøredegørelse 8 Baggrund

9 Ikke teknisk resumé I denne miljøredegørelse beskriver Banedanmark de anlægsarbejder, der skal gennemføres før en hastighedsopgradering gennem Ringsted kan iværksættes. I redegørelsen beskrives projektets fysiske forhold, påvirkninger på omgivelserne og afværgeforanstaltninger. Anlægsbeskrivelse For at skabe en bedre sammenhæng i trafikken mellem København og henholdsvis Næstved og Odense skal udfletningen fra Ringsted Station opgraderes. Det vil give en kortere køretid for tog i retning mod Odense, bedre regularitet og øget kapacitet. Den eksisterende bane mod Odense vil blive erstattet af et spor i eksisterende niveau (orange linie) og en jernbanebro med to spor (lilla linie) i retning mod Odense. Jernbanebroen vil muliggøre en effektiv krydsning med højere hastighed og formindsket risiko for forsinkelser. De to linjeføringer mod Odense vil blive flettet sammen øst for broen over Sorøvej. Her vises den del af projekstrækningen, hvor jernbanebroen (sorte streger) etableres mellem Ringsted Å og Skellerødvej. Den eksisterende bane mod Næstved/Femern vil blive erstattet af to spor og et vendespor til godstog i eksisterende niveau fra sydenden af stationen (gul linie), samt to spor under jernbanebroen (rød linie) fra nordsiden af stationen. Sporene mod Næstved bliver flettet sammen til to spor. Miljøredegørelse 9 Ikke teknisk resumé

10 De nye spor og den nye jernbanebro på baneterrænet vil blive placeret mellem Ringsted Å og Skellerødvej. Da der kommer flere spor ved siden af hinanden over Ringsted Å, skal der ske en dæmningsudvidelse på begge sider af dæmningen. De to broer der krydser Skellerødvej skal ligeledes udvides. Hastighedsopgraderingen gennem Ringsted betyder at gennemkørende passagertog mellem København og Odense kan køre uhindret igennem stationen med 200 km/t. Dette medfører at perron 4 og 5 på Ringsted Station opgraderes så afstandskrav til sikkerhedszoner ved 200 km/t opfyldes. Desuden forlænges alle perronerne i det omfang det er nødvendigt for bevarelse af nuværende perronlængder. Tog til og fra Næstved vil stadig køre med op til 120 km/t gennem stationen. Køreledningsanlægget skal endvidere opgraderes så der kan køres 200 km/t, hvilket betyder at der foretages sporsænkninger under broerne ved Rønnedevej og Næstvedvej øst for Ringsted Station samt under broen ved Sorøvej vest for stationen. Alternativt hæves broerne ved Næstvedvej og Sorøvej, så den tilstrækkelige frihøjde sikres. Anlægsaktiviteter for Hastighedsopgradering gennem Ringsted forventes påbegyndt i midten af 2015 og afsluttet, således at anlægget er klar til brug i 2018 samtidig med at Den nye bane København-Ringsted åbner. Areal- og ekspropriationsbehov og eldriftsservitut En stor del af aktiviteterne i projektet vil ligge inden for Banedanmarks eksisterende arealer, men der være behov for arbejdsarealer og arbejdsveje i forbindelse med anlægsarbejdet. Det vil derfor være nødvendigt at foretage ekspropriation af naboejendomme både permanent og midlertidigt. Der vil blive foretaget permanente ekspropriationer ved Østre Ringvej, langs sydsiden af banestrækningen mellem Østre Ringvej og Ringsted Station og omkring Ringsted Å på begge sider af banen samt ved Skellerødvej. Behovet for arbejdspladser samt dæmningsudvidelse medfører at to ejendomme ved Skellerødvej totaleksproprieres. Eldriftsservitut Langs banen skal der være en sikkerhedsafstand og naboejendomme langs banen pålægges derfor en eldriftsservitut. En eldriftsservitut er en begrænsning i brugen af det berørte område. Det betyder at ingen dele af ejendommens træer og buske må være tættere på end 3 meter målt lodret linie gennem nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget. Derudover må ingen dele af ejendommens træer og buske være i særlig risiko for at vælte, ud fra en forstfaglig vurdering, og dermed komme tættere end 3 meter på køreledningsanlægget. Eldriftsservitutten har primært indflydelse på private ejendomme ved Korsevænget samt eksisterende beplantning langs banen. Miljøredegørelse 10 Ikke teknisk resumé

11 Planforhold Hastighedsopgradering gennem Ringsted vurderes at være i overensstemmelse med den regionale udviklingsplans mål om at forbedre infrastrukturen samt Ringsted Kommunes kommuneplan. I anlægs- og driftsfasen medfører det samlede projekt ingen hindring af den planlagte generelle arealanvendelse, da projektet hovedsageligt etableres i tilknytning til det eksisterende baneanlæg. Påvirkninger når banen står færdig Projektet vil have synlige, landskabelige og visuelle konsekvenser. Disse knytter sig til øget højde af anlægget og dermed øget synlighed i landskabet. Dertil kommer træfældninger på baneskråninger på en ca. 900 meter lang strækning på begge sider af banen samt etablering af støjskærme. Oplevelsen af anlægget set fra boligområdet nord for banen, Korsevænget vil være en øget højde, reduceret beplantning og øget skyggevirkning. Jernbanestøjen vil blive forøget frem mod år 2028 pga. øget toghastighed, stigende trafikmængde samt ændret placering af spor og sporbenyttelse. Ved Korsevænget-kvarteret, hvor jernbanebroen bygges er støjbelastningen størst i år 2018 efter ibrugtagning af anlægget, men støjbelastningen aftager her i takt med, at flere godstog kører mod Næstved/Femern. Hastighedsopgradering gennem Ringsted medfører at antallet af støjbelastede boliger vil være 87 i år 2021, hvor godstog begynder at køre til Femern. Efter åbning af dobbeltsporet i Nordtyskland vil al international godstrafik køre via Femern, og i år 2028 vil der derfor være 130 støjbelastede boliger i området. Det øgede antal støjbelastede boliger er overvejende beliggende øst for stationen. Der bliver opstillet ca meter nye støjskærme, hvoraf ca. 670 meter står på den nye jernbanebro. Der skal yderligere sideflyttes ca. 720 meter eksisterende støjskærme mellem Ringsted Å og Sorøvej. De boliger, som er vurderet som støjbelastede over den vejledende grænseværdi, vil blive tilbudt facadeisolering. Facadeisolering og opsætning af støjskærme vil være afsluttet samtidig med hastighedsopgraderingen i Det vurderes at vibrationsniveauet og antallet af belastede boliger øges lidt i forhold til dagens situation. Det vurderes, at 5-10 boliger, som i dagens situation ikke er vibrationsbelastet, kan forvente et vibrationsniveau over grænseværdien. Årsagen til det øgede antal vibrationsbelastede boliger er dels hastighedsforøgelsen for de gennemkørende tog dels at der etableres nye spor tættere på boligbebyggelse. Miljøredegørelse 11 Ikke teknisk resumé

12 Opgørelse af antal vibrationsbelastede boliger afventer færdiggørelse af ny beregningsmodel for vibrationer. Metoden vil blive anvendt i forbindelse med projekteringsfasen og vil også danne grundlag for beslutning om eventuelle afværgeforanstaltninger. Banedanmark vurderer at der ikke vil være nogen signifikant ændring i den elektromagnetiske stråling fra kørestrømsanlægget. Størstedelen af undersøgelsesområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Men strækningen, som Hastighedsopgradering gennem Ringsted omfatter, ligger ikke inden for indvindingsoplandet til boringer. I driftsfasen er der ikke behov for grundvandssænkning. Da banedæmningen udvides vil dette påvirke afvandingsforhold der, via banegrøfter afleder til Ringsted Å. Drænvand fra sporareal kan eventuelt føres til olieudskiller og sandfang inden det udledes til Ringsted Å. Efter bygning af projektet samt færdiggørelsen af Ringsted-Femern banen i 2021 vil alle af banerne omkring Ringsted Station være elektrificeret. Dette betyder at der er mulighed for kørsel med el-drevne tog som dermed vil betyde mindre udledning af NO X, SO 2 og CO 2. Det vil betyde et renere miljø omkring banen til gavn for lokalsamfundet. Det er vurderet at projektet ikke vil give anledning til nogen direkte eller indirekte påvirkning af Natura 2000 områder. Der vil blive fældet ca. 2,4 ha fredskov som følge af projektet. Som afværgeforanstaltning for berørt fredskov etableres der erstatningsskov. Faunapassagen ved Ringsted Å udvides fra ca. 60 m til ca. 90 m som følge af projektet og der etableres en flydebanket (tør faunapassage) modsat gangstien, for at afhjælpe barriereeffekten langs med Ringsted Å. Dermed forbedres passagemuligheden for landdyr og mindsker banens virkning som barriere. Hastighedsopgradering gennem Ringsted vil efter anlæggelsen ikke påvirke kulturhistoriske interesser. I driftsfasen er der ingen påvirkninger af friluftsområder, rekreative anlæg eller stier. Hastighedsopgradering gennem Ringsted får ingen varige konsekvenser for vejtrafik, da der ikke omlægges veje. I driftsfasen vil Hastighedsopgradering gennem Ringsted betyde en bedre regularitet, øget kapacitet og en forbedring af rejsetiden på ca. 1 minut for gennemkørende tog mellem Den nye bane København-Ringsted og Odense. Miljøredegørelse 12 Ikke teknisk resumé

13 Påvirkninger når banen bygges Støjgenerne vil i anlægsperioden blive begrænset i videst muligt omfang og der vil ske en målrettet information til jernbanens naboer. De mest støjende arbejder vil være ramning af spuns i forbindelse med etablering af den nye jernbanebro samt udvidelse af banedæmningen, som vil medføre, at boligerne i Korsevænget-kvarteret vil blive udsat for arbejdsstøj. Ramning af spuns i forbindelse med etablering af den nye jernbanebro vil medføre, at størstedelen af boligerne i Korsevænge-kvarteret bliver belastet over 70 db (50-70 boliger). Alternativ metode for udførelse af spunsarbejdet skal overvejes, f.eks. nedvibrering, som er ca. 10 db mindre støjende. Ombygning og fornyelse af spor kan gennemføres uden at give anledning til væsentlige overskridelser af indsatsgrænsen på 70 db. Nedvibrering af spuns i forbindelse med dæmningsudvidelsen mellem Skellerødvej og Sorøvej vil medføre, at indsatsgrænsen overskrides ved nærmeste boliger på Skellerødvej og Sorøvej (5-10 boliger i alt). I forbindelse med anlægsarbejdet anvendes konstruktionsmetoder, som begrænser vibrationspåvirkningen bedst muligt inden for de givne økonomiske rammer, og der vil ske en målrettet information til jernbanens naboer ved særligt vibrationsskabende arbejder. Der vurderes ikke at være behov for grundvandssænkning af betydning i anlægsfasen, og dermed ikke noget behov for afværgeforanstaltninger. Der implementeres generelle afværgeforanstaltninger for at undgå spildhændelser i anlægsfasen. Størstedelen af undersøgelsesområdet, ligger inden for et areal, hvor jorden som udgangspunkt betragtes som lettere forurenet. Der er enkelte lokaliteter, hvor der er mulighed for, eller viden om forurening. Af disse er det vurderet, at 5 kan have betydning for projektet, hvor forureningen primært drejer sig om gamle oliespild. Der skal udarbejdes en jordhåndteringsplan for projektet i samarbejde med Ringsted Kommune. Der skal i projektet bruges jord til etablering af dæmninger og opfyldninger langs banen. Det forventes at hovedparten af jordunderskuddet vil kunne dækkes af jord som indhentes fra Den nye bane København Ringsted. Muligheden for at udveksle jord afsøges nærmere i senere faser. Der vil i anlægsfasen være en øget udledning af NO X, SO 2 og CO 2 i umiddelbar nærhed af hvor arbejdet finder sted. Det kan give anledning til gene hos folk med luftvejsproblemer. Det forventes dog ikke at være til gene ved ophold indendørs selv tæt ved arbejdet. Miljøredegørelse 13 Ikke teknisk resumé

14 For at afværge påvirkning af flagermus minimeres træfældningen så vidt muligt ved anlægsarbejdet, og flagermusegnede træer må kun fældes i en begrænset periode. Desuden opsættes flagermuskasser, og bygninger, der skal nedrives bliver vurderet og hvis nødvendigt undersøgt for flagermus. Den eksisterende bro over Ringsted Å udvides og 3-området og åbeskyttelseslinierne påvirkes. Der vil blive indhentet de nødvendige tilladelser og dispensationer til at bygger broen. Der påvirkes ikke yderligere beskyttet natur i projektet. Risiko for spild af miljøfremmede stoffer som kemikalier og olier kan minimeres ved at der anlægges en jorddæmning mellem arbejdspladser og Ringsted Å. Samlet set vurderes det forventede ressourceforbrug ved Hastighedsopgradering gennem Ringsted ikke at have alvorlige miljømæssige konsekvenser. Projektet vil generelt medføre begrænsede mængder affald, som primært vil være stål fra skinner og køreledningsmaster, beton fra køreledningsfundamenter og sveller samt granitskærver fra eksisterende sporkasse. Alt affald vil, såfremt de ikke genanvendes i projektet, blive bortskaffet efter gældende regler for affaldshåndtering. Generelt medfører Hastighedsopgradering gennem Ringsted kun i begrænset omfang påvirkning af de kulturhistoriske interesser. Størstedelen af anlægsarbejdet udføres inden for det eksisterende baneterræn, og der er kun enkelte kulturhistoriske elementer inden for undersøgelseskorridoren. Forud for anlægsarbejderne gennemføres arkæologiske undersøgelser, der aftales nærmere med Sydvestsjællands Museum. Hvis der gøres fund under anlægsarbejdet, vil anlægsarbejdet straks blive stoppet og Sydvestsjællands Museum/Kulturstyrelsen vil blive kontaktet. Den rekreative sti ved Ringsted Å påvirkes midlertidigt i anlægsfasen, idet stien lukkes i en periode. Legepladsen i forbindelse med stisystemet vil blive midlertidigt lukket mens anlægsarbejdet står på. Ved gennemførelse af en eventuel hævning af Næstvedvej vil cykelstien langs vejen blive afspærret i op til to måneder. Kolonihaverne langs banen i Ringsted By vil blive påvirket af støj og støv fra Anlægsarbejderne. Der vil blive lavet afværgeforanstaltninger for at afhjælpe støvgenerne, hvis det bliver nødvendigt. Under anlægsarbejdet vil vejnettet blive belastet af arbejdskørsel til og fra arbejdspladserne i mindre grad. Anlægsarbejdet er dog tilrettelagt, så mange Miljøredegørelse 14 Ikke teknisk resumé

15 materialer køres til arbejdsområderne via skinner. Trafikken i anlægsperioden vurderes kun at påvirke den normale trafik i mindre grad. Broen hvor banen mod Odense krydser Skellerødvej bliver udbygget, og bliver derfor spærret for biler i en kortere periode. Der opretholdes dog passage for cyklister og fodgængere i perioden. Broen hvor banen mod Næstved krydser Skellerødvej vil være åben for trafik i hele byggeperioden, dog med en smallere kørebane og en midlertidig lysregulering. Ved Ringsted Å vil gangstien i perioder kunne blive lukket, hvor der vil være omkørsel ad andre stier og på tværs af banen ved perrontunnel på Ringsted Station. Såfremt alternativet for Næstvedvej med hævning af broen vælges, vil der være gener for trafik, da vejen vil blive spærret i en periode. Der vil være enkelte ændringer i togdriften i anlægsfasen, hvor sporarbejdet er tilrettelagt så gener for togtrafik minimeres. Dele af Ringsted Station og området umiddelbart vest for stationen vil blive bygget om i forbindelse med projektet. Miljøredegørelse 15 Ikke teknisk resumé

16 Anlægsbeskrivelse I forbindelse med Hastighedsopgradering gennem Ringsted etableres en jernbanebro vest for Ringsted Station og der foretages ombygning af spor og broer, som tillader hastighedsopgradering til 200 km/t gennem Ringsted. På Ringsted Station udføres ombygning af perronen mellem spor 4 og 5, hvor perronen gøres bredere. Perronen er i dag ca. 7 m bred og skal udvides med 2 m for at leve op til sikkerhedskrav ved passage af tog, der kører 200 km/t. Der flyttes desuden et trappetårn med elevator og halvtag, for at opfylde sikkerhedsafstanden. Desuden forlænges alle perronerne. Ombygning af perronen mellem spor 4 og 5 foretages i henhold til regler om tilgængelighed for handikappede. For at gøre plads til en bredere perron mellem spor 4 og 5 samt at få ændret forløbet af skinner i øvrigt på Ringsted Station, omlægges flere spor syd for perronerne på Ringsted Station. Vest for Ringsted Station etableres der en jernbanebro, hvor togene mod Odense kan køre over sporene mod Næstved. Banedæmningen udvides både på nordsiden og sydsiden af banen, for at gøre plads til nye spor, og derfor udvides broen over Ringsted Å. Sporene under jernbanebroen sænkes i forhold til terræn, så den maksimale højdeforskel mellem sporene på henholdsvis bro og Sydbanen bliver 8,5 m. Der gøres plads til støjskærme på den nye jernbanebro. Den nye bro er planlagt på en spunsvægkonstruktion. Der foretages sporomlægninger, så der skabes byggeplads til broen mellem banen mod Næstved og banen mod Odense. Der etableres adgang til biler og materielleverancer via Skellerødvej og via arbejdsvej langs banen fra Ringsted Station. Den sydligste af de to broer over Skellerødvej skal gøres bredere for at give plads til nye spor fra Ringsted Station under jernbanebroen. Den nordligste af de to broer over Skellerødvej skal udvides. Sporene under Rønnedevej, Næstvedvej og Sorøvej skal sænkes for at skabe tilstrækkelig højde under broen til kørestrømmen. Der undersøges hævning af broerme ved Næstvedvej og Sorøvej som alternativ til sporsænkning, dette vil blive afklaret i en senere projekteringsfase. Udvidelsen af banedæmningen samt behov for arbejdspladser, arbejdsveje, jorddepoter mv. medfører, at der vil blive gennemført ekspropriationer og midlertidige ekspropriationer af arealer relativt tæt ved banen. Der er behov for arbejdspladser til anlægsarbejde ved broer og ved perronudvidelse og -forlængelse. Endvidere er der behov for midlertidig arealanvendelse til mellemdeponering af indbygningsegnet overskudsjord, Miljøredegørelse 16 Anlægsbeskrivelse

17 oplag af materialer, opstilling af skurvogne mv. Langs banen anlægges generelt en arbejdsvej på ca. 10 meters bredde. Vejadgang til byggepladserne skal drøftes med Ringsted Kommune. Vest for Ringsted Station skal der etableres 5 mindre arbejdspladser, hvor eksisterende broer enten skal ombygges eller sporet skal justeres for at skabe tilstrækkeligt fritrumsprofil. Dertil kommer en større arbejdsplads i området mellem banen mod Næstved og banen mod Odense, hvor den nye jernbanebro etableres samt en materiale- og oplagsplads på marken øst for Skellerødvej. Ved stationsområdet etableres materiale- og oplagspladser på Banedanmarks areal. Endvidere etableres en mindre arbejdsplads ved Næstvedvej i forbindelse med sænkning af sporene. På marken øst for Skellerødvej etableres en materiale og oplagsplads. Arealet skal endvidere benyttes som afsætningsområde for jord. Der vil foregå forskellige aktiviteter med entreprenørmateriel herunder kørsel med jord og diverse materialer. Aktivitet på pladsen knytter sig til aktiviteterne med etablering af den nye jernbanebro og sporarbejdet på banen mod Næstved. Aktiviteternes varighed vurderes at være 6 måneder. Skal pladsen benyttes til oplag af jord kan det overvejes at placere det, så det skærmer i forhold til boligerne på Skellerødvej. Omlægningen af spor er tilrettelagt, så der kommer mindst mulig gene for togtrafikken. Der vil dog være perioder med spærringer af nogle spor, samt gener for den lokale trafik på vejene nær anlægsarbejdet. Arbejdets udførelse Anlægsaktiviteter for Hastighedsopgradering gennem Ringsted forventes påbegyndt i midten af 2015 og afsluttet, således at anlægget er klar til brug i 2018 samtidig med at Den nye bane København-Ringsted åbner. Anlægsarbejdet ved omlægning af skinner udføres i stadier, så det skaber mindst mulig gene for togtrafikken. Miljøredegørelse 17 Anlægsbeskrivelse

18 Overordnet starter anlægsarbejdet i med sporarbejder øst for Ringsted Station og vest for Skellerødvej. I perioden arbejdes der desuden med stationsområdet, broerne over Skellerødvej og Ringsted Å, samt arbejdet med den nye jernbanebro på baneområdet. Eksproprierede arealer overtages af Banedanmark i Geotekniske undersøgelser og arkæologiske forundersøgelser vil blive igangsat før ekspropriation efter aftaler med lodsejere. Trafikale muligheder Den nye bane København-Ringsteds direkte forløb ind på Ringsted Station sker til spor 4/5. Banen fra Odense tilsluttes vestfra via den nye jernbanebro også til spor 4/5, således at der opnås 200 km/t gennem hele stationen for denne forbindelse. Alle øvrige spor bibeholder hastighed på op til 120 km/t. Hermed opnås en reduktion i køretiden på ca. 1 minut for gennemkørende tog mellem Den nye bane København-Ringsted og Odense, for de øvrige forbindelser sker der generelt mindre reduktioner i køretiden. Den eksisterende bane fra Roskilde får sit direkte forløb gennem spor 2-3 til banen mod Næstved under den nye jernbanebro, og de nuværende hastighedsforhold bevares. Der etableres nye sporskifter i stationens vestende, som muliggør kørsel mellem den eksisterende bane fra Roskilde og banen mod Odense og omvendt gennem spor 1 med 120 km/t. Tilsvarende etableres en forbindelse mellem banen fra Næstved og spor 5 for tog, som skal videre til Den ny bane Miljøredegørelse 18 Anlægsbeskrivelse

19 København-Ringsted. Tog fra Den nye bane København-Ringsted mod Næstved vil normalt benytte spor 2. Køremuligheden til godspladsen (spor 6 og højere) bevares for tog til/fra Næstved og fra Roskilde og fra Den nye bane København-Ringsted, men afbrydes som en konsekvens af at udfletningen sker ude af niveau for tog i retning til og fra Odense. Adgang mellem pladsen og banen til og fra Odense kan kun ske via sydligste hovedspor øst for Rønnedevej, hvor kørselsretningen må ændres. Hastighedsopgradering gennem Ringsted fjerner de væsentligste krydsningskonflikter og sikrer en mere flydende trafikafvikling igennem Ringsted Station. Hastighedsopgradering gennem Ringsted vil forbedre regulariteten og kapaciteten, samt give større fleksibilitet i køreplanlægningen, idet det vil være muligt at planlægge tog fra Næstved og Odense til at ankomme/afgå samtidig til og fra Ringsted Station. Derudover kan en højere hastighed gennem Ringsted udnyttes til en bedre køreplan og til reduktion af rejsetiden. Det fremtidige driftsmønster I dag kører der på Østsiden af Ringsted Station i dagtimerne 6-7 passagertog i timen til Ringsted Station og 6-7 passagertog i timen fra Ringsted Station. Efter åbning af Den nye bane København-Ringsted i 2018 forventes der på Østsiden af Stationen i dagtimerne at køre 6 passagertog i timen til Roskilde og 6 passagertog fra Roskilde. Der vil endvidere køre 4 passagertog i timen til Køge og 4 passagertog i timen fra Køge. I dag kører der på vestsiden af Ringsted Station i dagtimerne 3 passagertog i timen til Odense og 3 passagertog i timen fra Odense. Efter åbning af Den nye bane København-Ringsted i 2018 forventes der i dagtimerne at køre 5 passagertog i timen til Odense og 5 passagertog i timen fra Odense. I dag kører der på vestsiden af Ringsted Station i dagtimerne 2 passagertog i timen til Næstved og 2 passagertog i timen fra Næstved. Efter åbning af Den nye bane København-Ringsted i 2018 forventes der i dagtimerne at køre 3 passagertog i timen til Næstved og 3 passagertog i timen fra Næstved. I aftentimerne og i weekenden vil antallet være noget mindre, hvorimod der kan være yderligere tog i myldretiden. Timemodellen vil medføre yderligere 1 tog i timen i hver retning på strækningen mellem Køge og Odense. Driftsfasen for Hastighedsopgradering gennem Ringsted begynder i 2018, som en del af Den nye bane København-Ringsted, hvor der kører tog på den nye jernbanebro. I årene kører alle godstog stadig over Storebælt, hvilket betyder at der endnu ikke er fuld effekt af hastighedsopgraderingen. Miljøredegørelse 19 Anlægsbeskrivelse

20 I 2021 åbner den faste Femern-forbindelse. Dette medfører, at et ud af op til to godstog i timen kan føres mod Femern. Der vil derfor køre langt færre godstog mod Odense og Jylland. Banedanmark forventer derfor fuld effekt af hastighedsopgraderingen i I 2028 åbner et dobbeltspor i Nordtyskland. Dette medfører, at al international godstrafik fra Sverige og Sjælland kører mod Femern. Kun indenlands godstrafik kommer til at køre over Storebælt. Klimatilpasning Det er vurderet at der kan forekomme effekter som følge af klimaændringer, der vil kunne komme til at påvirke Hastighedsopgradering gennem Ringsted. Klimaændringernes mulige påvirkning af Hastighedsopgradering gennem Ringsted omfatter: Grundvandsniveau Ændret nedbørsmønster Stigende temperatur Øget vindhastighed Klimakonsekvensvurderingen beskriver, at den forventede stigning i havniveau og grundvand ikke vil påvirke anlægget med jernbanebroen mellem Ringsted Å og Skellerødvej indenfor den forventede levetid for banen på 120 år. Klimakonsekvensvurderingen er udarbejdet på baggrund af bl.a. regeringens og transportministeriets klimatilpasnings-strategi. Påvirkningen af klimaændringerne forventes generelt at kunne opleves som mere regn pr. år, men mindre regn om sommeren. Der vil komme hyppigere skybrud, typisk i sensommeren. Vintrene forventes at blive mildere, og somrene varmere. Vandstanden i havene vil blive højere og vinden kraftigere. Variationen henover året forventes derved at blive større end i dag. De klimaændringer som forventes at være relevante for Hastighedsopgradering gennem Ringsted er primært ændrede nedbørsmønstre med en forventning om øget afstrømning i Ringsted Å. Desuden vil følgerne af en stigning i nedbørsintensiteten medføre øget overfladeafstrømning og risiko for oversvømmelser. Det har betydning for dimensioneringen af dræn, banegrøfter, underføringer, afstrømning i Ringsted Å og interne afvandingssystemer på stationsområder, samt oversvømmelse af omkringliggende arealer. I forbindelse med projektering af Hastighedsopgradering gennem Ringsted benyttes samme valgte dimensionskriterier som for Den nye bane København-Ringsted. Miljøredegørelse 20 Anlægsbeskrivelse

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Januar 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri

Læs mere

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Miljøredegørelse Høringsudgave Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale jernbane-

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted Informationsmøde den 10. oktober 2012 Den nye bane København-Ringsted Program 19.00-19.15 Velkomst 19.15-20.15 Præsentation af projektet 20.15-21.00 Spørgehjørner Trafikomlægninger Ledningsomlægninger

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen

Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Arealforhold og ekspropriationer København-Ringsted Banen Indhold Indledning 3 Den nye bane 4 Arealerne til den nye bane 5 Sådan er reglerne 6 Sådan foregår det 7 Ekspropriationer 9 Øvrige forhold 12 Klagemuligheder

Læs mere

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase

Nyt godsspor til Esbjerg Havn. Debatoplæg til idéfase Nyt godsspor til Havn Debatoplæg til idéfase Deltag i debatten For at sikre at alle relevante og lokale forhold i projektet belyses, opfordrer Banedanmark alle borgere, interesseorganisationer, virksomheder,

Læs mere

Miljøredegørelse. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Miljøredegørelse. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Miljøredegørelse Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 2 Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Miljøredegørelse. Ny bane til Aalborg Lufthavn. Høringsnotat, februar 2015 (UDKAST)

Miljøredegørelse. Ny bane til Aalborg Lufthavn. Høringsnotat, februar 2015 (UDKAST) Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Høringsnotat, februar 2015 (UDKAST) Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale:

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Støj, vibrationer og magnetfelter. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens

Støj, vibrationer og magnetfelter. - Fagnotat, maj 2011. Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Støj, vibrationer og magnetfelter - Fagnotat, maj 2011 Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens Udbygning og modernisering Vamdrup - Vojens ISBN 978-87-7126-010-6 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern 30.04.2015 Præsenteret for Banebranchen af Jens Ole Kaslund 1 De store programmer er centralt placeret i Banedanmarks

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune

Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune Referat af borgermøde d. 11. marts 2014, Haslev-hallerne, Faxe Kommune Indledning Der var 78 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark, Naturstyrelsen og Kommunen. Selve mødet varede fra kl.

Læs mere

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved

Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt. VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 382 Offentligt VVM-redegørelse Elektrificering og hastighedsopgradering Køge Nord - Næstved Endelig VVM-redegørelse, juli 2014 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika

Læs mere

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2014 Anne Mette Bach-Jacobsen,

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Jernbanen og ekspropriation

Jernbanen og ekspropriation Jernbanen og ekspropriation Ekspropriationer ved anlægsarbejder på banen Ekspropriation på banen Thisted Hjørring Aalborg Frederikshavn Før byggeriet af nye jernbaneanlæg eller udvidelse af eksisterende

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto

STØJSKÆRM VED. visualisering/foto STØJSKÆRM VED SKOVDIGEBROEN i bagsværd visualisering/foto Visualisering af støjskærmen ved Skovdigebroen UDGIVET AF Vejdirektoratet, april 2013 VISUALISERINGER Bjarrum Arkitekter Tryk & LAYOUT Vejdirektoratet,

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. marts 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. marts 2013 Aarhus Kommune Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse af støjhandlingsplan 1. Resume Støjhandlingsplanen er en opfølgning på Bekendtgørelse

Læs mere

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje

Ekspropriation. af arealer og ejendomme til statens veje Ekspropriation af arealer og ejendomme til statens veje Information om Ekspropriation af arealer og ejendomme til vejanlæg Denne pjece beskriver, hvad der sker i forbindelse med en ekspropriation af arealer

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen

Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbanen Med 200 km/t fra Ringsted til Femern muligheder for Vordingborg 27.05.2015 Præsenteret til Erhvervskonference i Vordingborg af Jens Ole Kaslund 1

Læs mere

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA

Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet DELTA Teknisk Notat Trafikstøj på Vestegnen Udført for Vestegnssamarbejdet TC-100046 Rev.1 Sagsnr.: T201775 Side 1 af 14 + kortbilag 1-4 17. februar 2012 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionerne vedrørende jernbaneanlæg på Øerne. Anlæg af en ny bane København-Ringsted, Ringsted 2018 Ringsted Kommune 105. hæfte Besigtigelsesforretning

Læs mere

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 6 AREALBEHOV OG EKSPROPRIATION 203 6.1 Lovgrundlag 203 6.1.1 Grundloven 203 6.1.2 Ekspropriationsprocesloven

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Klimatilpasning. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Klimatilpasning Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-241-4 Klimatilpasning Indhold

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1

Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 Miljøredegørelse Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 1 2 Opgradering Hobro-Aalborg Forord Formålet med opgraderingen er at øge hastigheden på strækningen mellem Hobro og Aalborg fra 120 til 160 km/t.

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring

Indholdsfortegnelse. Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede. Faxe Kommune. 1 Baggrund. 2 Forslagene til vejføring Faxe Kommune Vurdering af løsningsforslag for ny adgangsvej til Eco Park, Rønnede COWI A/S Jens Chr S 8000 Aarhu Telefon 87 Telefax 87 wwwcowid Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1 2 Forslagene til vejføring

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring

Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Støjhandlingsplan for Ballerup 2008-2013 Udkast til offentlig høring Forord Ballerup Kommune har udarbejdet et udkast til en støjhandlingsplan for trafikstøjen i kommunen. Planen skal gælde i 5 år. Støjhandlingsplanen

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionerne vedrørende anlæg af en ny jernbanestrækning København-Ringsted over Køge. 40. hæfte Besigtigelsesforretning den 20, 21., 26. og 27.

Læs mere

Beslutningsgrundlag. Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg

Beslutningsgrundlag. Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg Beslutningsgrundlag Opgradering af banen mellem Hobro og Aalborg Oktober 2012 Beslutningsgrundlag Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/hobro-aalborg Beslutningsgrundlag

Læs mere

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen

Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen NOTAT Projekt Furesø Kommune Støjdæmpning Kunde Furesø Kommune Dato 2011-05-16 Støjdæmpningstiltag langs Hillerødmotorvejen Dato 2011-05-08 Dette notat indeholder et idékatalog for mulige støjdæmpningstiltag

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg

Arealbehov. -Fagnotat, Orehoved - Holeby. Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Arealbehov -Fagnotat, Orehoved - Holeby Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Februar 2011 ISBN 978-87-90682-95-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København

Læs mere

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden

En attraktiv jernbane. nu og i fremtiden En attraktiv jernbane nu og i fremtiden 1 Vi forbinder danskerne I Banedanmark sørger vi for, at der kan køre tog i Danmark Vi arbejder hver dag året rundt for, at togtrafikken kan afvikles smidigt og

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010

Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Støjhandlingsplan for vejtrafik 2010 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 3. Beskrivelse af byområdet... 4 4. Retsligt grundlag og ansvarlige myndigheder... 4 5. Grænseværdier... 4 6. Resume af støjkortlægningen...

Læs mere

Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade. Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej

Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade. Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej Hansensvej 21 Kværkeby-Ringsted Station Arealbehov Kort 7 Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade Næstvedvej Mellem Broerne Næstvedvej Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej Eksisterende spor Nyt spor,

Læs mere

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor.

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Formålet med pjecen er at sikre - dig og din kollega mod ulykker. - togene mod uheld og trafikale gener. Når du har

Læs mere

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Storstrømsforbindelsen Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Hvorfor en ny bro? Forbindelsen har stor betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012

BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN. Oktober 2012 BYGGE- OG ANLÆGS- FORSKRIFT I KØBENHAVN Oktober 2012 1 FORSKRIFT FOR VISSE MILJØFORHOLD VED MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER I KØBENHAVNS KOMMUNE Denne forskrift er udarbejdet i henhold til 20, stk.

Læs mere

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a

Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Miljø og landskabsæstetik ved anlæg af nye baner Niels Kjølhede, arkitekt m.a.a Trafikministeriet nedsatte i 1994 et baneplanudvalg med henblik på at opstille en samlet langsigtet plan for udbygning og

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg

Forbedring af banen på sydfyn April 2003. Forbedring af banen Odense-Svendborg Forbedring af banen på sydfyn April 2003 Forbedring af banen Odense-Svendborg FORBEDRING AF BANEN ODENSE-SVENDBORG Fruens Bøge Odense Odense Sygehus Hjallelse Højby 28 Årslev Pederstrup Ringe Rudme 66

Læs mere

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses.

Afledte justeringer: I lokalplanens bestemmelser tilføjes, at kikkertens udsynsområde begrænses. Dato 09.01.2014 Dok.nr. 2217-14 Sagsnr. 13/15214 Ref. AGSC Resumé af de indkomne bidrag til Forslag til lokalplan 05.10.L01 og Forslag til kommuneplantillæg 02 for museet ved Tirpitz samt udkast til Byrådets

Læs mere

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet.

Roskilde. København. Køge. Ringsted. København-Ringsted projektet Miljøredegørelse 1 høringsudgave. København-Ringsted projektet. Roskilde København Køge Ringsted København-Ringsted projektet September 2008 København-Ringsted projektet København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S ODENSE LETBANE LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager, By- og kulturforvaltningen

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018

TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 TÅRNBY KOMMUNE Støjhandlingsplan 2013-2018 Juli 2013 Indholdsfortegnelse 1. Resumé af støjhandlingsplanen 3 2. Det samlede byområde 3 3. De ansvarlige myndigheder og det retlige grundlag 3 4. Gældende

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune

Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER. i Københavns Kommune Forskrift for visse miljøforhold ved BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDER i Københavns Kommune 1 2 Forskrift for visse miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder i Københavns Kommune Denne forskrift er udarbejdet i

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Sønderborg Kommune 24. august 2015 Projektbeskrivelse jf. anmeldelse Til at understøtte den generelle udvikling af Sønderborg Nordhavn etableres et p hus

Læs mere

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3

REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Artikel til Trafik og Veje hbe/lykk/lmi/26-10-2011 REDUCEREDE STØJGENER EFTER UDVIDELSEN AF MOTORRING 3 Lykke Møller Iversen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, lykk@vd.dk Hans Bendtsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere