Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted"

Transkript

1 Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted

2 Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø ISBN:

3 Forord Med den politiske aftale: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. fra den 21. marts 2013 er det besluttet at bygge en ny udfletning vest for Ringsted Station herunder en ny jernbanebro. Jernbanebroen skal føre sporene i retning mod Odense over sporene i retning mod Næstved. Projektet styrker jernbanen og gør det muligt at hæve hastigheden til 200 km/t gennem Ringsted for gennemkørende tog mellem Den nye bane København-Ringsted og Odense. Dette medvirker til at realisere den første etape af Timemodellen mellem København og Odense, hvor køretiden skal reduceres til 1 time. Projektet gennemløber en VVM-lignende proces (Vurdering af Virkninger på Miljøet) med to offentlige høringer. Den første offentlige høring idéfasehøringen blev gennemført fra den 21. juni til den 11. august. De indkomne høringssvar til projektet er behandlet i et høringsnotat, som kan findes på Banedanmarks hjemmeside. Med denne høringsudgave af miljøredegørelsen sendes dette projekt i anden offentlige høring fra d. 1. oktober til den 6. november I høringsperioden vil Banedanmark modtage høringssvar vedrørende projektet. Alle henvendelser vil blive behandlet, og de vil indgå som input til det endelige projektforslag, i det omfang de teknisk, økonomisk og miljømæssigt kan lade sig gøre. God læsning! Martin Munk Hansen Områdechef, Anlægsudvikling, Banedanmark

4 Miljøredegørelse Indhold Side Baggrund... 6 Politisk aftale... 6 Offentligheden inddrages... 7 Den videre proces... 7 Ændring af anlægslov... 8 Mere information... 8 Ikke teknisk resumé... 9 Anlægsbeskrivelse... 9 Areal- og ekspropriationsbehov og eldriftsservitut Planforhold Påvirkninger når banen står færdig Påvirkninger når banen bygges Anlægsbeskrivelse Arbejdets udførelse Trafikale muligheder Det fremtidige driftsmønster Klimatilpasning alternativet Planforhold Lovgrundlag Planforhold Areal- og ekspropriationsbehov Lovgrundlag Ekspropriation Servitutter Gennemgang af arealbehov Eldriftsservitut Påvirkninger når banen er bygget Visuelle forhold og arkitektur Støj og vibrationer Elektromagnetisme Grundvand og drikkevand Emissioner Natur og overfladevand Kulturhistoriske og rekreative interesser Rekreative interesser... 45

5 Påvirkninger mens banen bygges (anlægsfasen) Støj og vibrationer Grundvand og drikkevand Natur og overfladevand Affald, ressourcer og råstoffer Jord og jordforurening Jordhåndtering Kulturhistoriske interesser Rekreative interesser Trafikale forhold... 57

6 Baggrund Politisk aftale Med anlægsloven fra maj 2010 for Den nye bane København-Ringsted blev der vedtaget en løsning, kaldet Easy Ringsted, hvor den nye bane blev tilsluttet det eksisterende spornet uden broer og hastighedsopgraderinger. Dette ville muliggøre den hidtidige trafikale ambition om at køre med op til 11 persontog og 2 godstog pr. retning og time. Siden vedtagelsen af anlægsloven for Den nye bane København-Ringsted i maj 2010 er den kapacitetsmæssige ambition for fremtidens jernbanetrafik øget, og politisk er der desuden ambitioner om at realisere Timemodellen, hvor køretiden mellem København og Odense reduceres til 1 time. Easy Ringsted vil derfor ikke længere være tilstrækkeligt til at løse de kapacitets- og rejsetidsmæssige udfordringer. Med den politiske aftale: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. fra den 21. marts 2013 er det besluttet at bygge en ny udfletning vest for Ringsted Station herunder en ny jernbanebro. Jernbanebroen skal føre sporene i retning mod Odense over sporene i retning mod Næstved. De politiske partier bag aftalen er enige om at afsætte 346 mio. kr. til projektet, som finansieres fra Infrastrukturfonden. Ved at igangsætte projektet nu og koordinere det med etableringen af Den nye bane København- Ringsted kan der desuden opnås en samlet besparelse på ca. 90 mio. kr. Projektet styrker jernbanen og gør det muligt at hæve hastigheden til 200 km/t gennem Ringsted for gennemkørende tog fra Den nye bane København- Ringsted mod Odense, hvorved rejsetiden reduceres med ca. 1 minut. Udfletningen reducerer trafikale konflikter for tog der kører ud fra Ringsted Station mod henholdsvis Næstved og Odense, derved vil regulariteten også blive forbedret i forhold til den oprindelige løsning. Dette medvirker til at realisere den første etape af Timemodellen mellem København og Odense, hvor køretiden skal reduceres til 1 time. I forbindelse med den politiske aftale blev det beregnet at projektet har en samfundsøkonomisk positiv forrentning (5,5 pct. intern rente), allerede med dagens hastighedsprofil på strækningen mellem Ringsted og Odense. Resultatet bliver endnu bedre når Timemodellens 1. etape realiseres (5,9 pct. intern rente). Timemodellen Timemodellen er en vision for det fremtidige danske jernbanenet. Modellen indebærer, at rejsetiden mellem Danmarks største byer reduceres, så der vil være en times rejsetid mellem henholdsvis København-Odense, Odense- Aarhus og Aarhus-Aalborg. En rejsetid på en time vil gøre det muligt, at togenes afgangstider i de fire største byer er på faste minuttal. Timemodellen er en del af den politiske aftale fra 2009 om en grøn transportpolitik. Miljøredegørelse 6 Baggrund

7 Den 1. marts 2013 præsenterede regeringen et oplæg om Togfonden DK. Den 17. september 2013 blev der indgået en politisk aftale om finansieringen af Togfonden DK. Offentligheden inddrages Der er lavet en miljøvurdering af projektet, som i omfang og krav om inddragelse af offentligheden svarer til en VVM-analyse (Vurdering af Virkninger for Miljøet). Denne miljøvurdering indeholder en analyse af anlæggets fysiske forhold og projektets påvirkninger af omgivelserne. Øst for Ringsted Station er løsningen i store træk identisk med løsningen beskrevet for Den nye bane København-Ringsted. Den samlede ombygning i Ringsted er medtaget i denne redegørelse, da den højere hastighed gennem Ringsted også medfører påvirkninger øst for Ringsted Station. Endvidere vil en udvidelse af anlægsaktiviteterne betyde justeringer i arbejdspladser, jorddepoter og lignende, hvorved en samlet beskrivelse giver et mere retvisende billede af hvorledes miljøpåvirkningerne vil være for Ringsted. I sommeren 2013 begyndte Banedanmark den indledende undersøgelse af projektets påvirkninger af omgivelserne. Resultatet af undersøgelserne er beskrevet i 13 fagnotater, som er udarbejdet af Banedanmark og tekniske rådgivere. På baggrund af disse fagnotater er denne høringsudgave af miljøredegørelsen, som beskriver projektet på et foreløbigt niveau, udarbejdet. Offentligheden inddrages i arbejdet med miljøredegørelsen i en høringsperiode, hvor alle personer, myndigheder, organisationer mv. kan komme med indsigelser, ideer og kommentarer. Miljøredegørelsen, fagnotaterne og de tilhørende bilag er i høringsperioden tilgængelige på Banedanmarks hjemmeside. Alle har mulighed for at fremkomme med synspunkter, og alle henvendelser registreres og offentliggøres efterfølgende i et høringsnotat. Det vil sige både skriftlige henvendelser i brev eller mail og mundtlige henvendelser i telefon. Alle henvendelser offentliggøres med navn og adresse, med mindre andet ønskes. Alle kommentarer og forslag bliver vurderet og indarbejdet i det omfang, de økonomisk, teknisk og miljømæssigt kan anvendes i projektet. Den videre proces Banedanmark indsamler høringsbidrag og registrerer og bearbejder dem. Høringsperioden dokumenteres efterfølgende med et høringsnotat, hvori Banedanmark samler og kommenterer alle henvendelser. Herefter udarbejder Banedanmark, under hensyntagen til høringssvarene, den endelige miljøredegørelse. Denne endelige miljøredegørelse vil indgå som en del af Miljøredegørelse 7 Baggrund

8 grundlaget for Folketingets stillingtagen til projektet. Den proces vil foregå vinteren 2013/2014. Projektet forventes at kunne stå færdigt i 2018, samtidig med Den nye bane København-Ringsted. Ændring af anlægslov Anlægsloven for Den nye bane København-Ringsted er vedtaget i Hastighedsopgradering gennem Ringsted forventes vedtaget som en ændring af anlægsloven for Den nye bane København-Ringsted. Anlægsloven for Den nye bane København-Ringsted omfatter en simpel tilslutning på Ringsted Station, hvor gennemkørselshastigheden forbliver 120 km/t. Da denne løsning ikke længere er nok til at opfylde den trafikale ambition er løsningen Hastighedsopgradering gennem Ringsted i stedet blevet fremsat. I denne løsning bygges en jernbanebro over jernbanen således at gennemkørende tog kan køre 200 km/t gennem Ringsted uden at komme i konflikt med anden togtrafik. Den oprindeligt gennemførte VVM undersøgelse omfatter ikke det samlede område, hvor Hastighedsopgradering gennem Ringsted påtænkes udført. Ligeledes omfatter kortbilag til Lov om anlæg af en jernbanestrækning København Ringsted over Køge heller ikke det område, hvor projektet påtænkes udført. Lovforslaget planlægges fremsat og vedtaget i løbet af foråret Mere information Projektets hjemmeside er: På hjemmesiden er det muligt at slå op på et kort, hvor der er informationer om strækningen. På kortet er der mulighed for selv at vælge, hvilke oplysninger der skal vises, f.eks. støjudbredelse, naturforhold, kulturhistoriske interesser og tekniske anlæg. For mere information om arealforhold og ekspropriationer henvises der til pjecen Jernbanen og arealforhold, der kan findes på Bandanmarks hjemmeside. Miljøredegørelse 8 Baggrund

9 Ikke teknisk resumé I denne miljøredegørelse beskriver Banedanmark de anlægsarbejder, der skal gennemføres før en hastighedsopgradering gennem Ringsted kan iværksættes. I redegørelsen beskrives projektets fysiske forhold, påvirkninger på omgivelserne og afværgeforanstaltninger. Anlægsbeskrivelse For at skabe en bedre sammenhæng i trafikken mellem København og henholdsvis Næstved og Odense skal udfletningen fra Ringsted Station opgraderes. Det vil give en kortere køretid for tog i retning mod Odense, bedre regularitet og øget kapacitet. Den eksisterende bane mod Odense vil blive erstattet af et spor i eksisterende niveau (orange linie) og en jernbanebro med to spor (lilla linie) i retning mod Odense. Jernbanebroen vil muliggøre en effektiv krydsning med højere hastighed og formindsket risiko for forsinkelser. De to linjeføringer mod Odense vil blive flettet sammen øst for broen over Sorøvej. Her vises den del af projekstrækningen, hvor jernbanebroen (sorte streger) etableres mellem Ringsted Å og Skellerødvej. Den eksisterende bane mod Næstved/Femern vil blive erstattet af to spor og et vendespor til godstog i eksisterende niveau fra sydenden af stationen (gul linie), samt to spor under jernbanebroen (rød linie) fra nordsiden af stationen. Sporene mod Næstved bliver flettet sammen til to spor. Miljøredegørelse 9 Ikke teknisk resumé

10 De nye spor og den nye jernbanebro på baneterrænet vil blive placeret mellem Ringsted Å og Skellerødvej. Da der kommer flere spor ved siden af hinanden over Ringsted Å, skal der ske en dæmningsudvidelse på begge sider af dæmningen. De to broer der krydser Skellerødvej skal ligeledes udvides. Hastighedsopgraderingen gennem Ringsted betyder at gennemkørende passagertog mellem København og Odense kan køre uhindret igennem stationen med 200 km/t. Dette medfører at perron 4 og 5 på Ringsted Station opgraderes så afstandskrav til sikkerhedszoner ved 200 km/t opfyldes. Desuden forlænges alle perronerne i det omfang det er nødvendigt for bevarelse af nuværende perronlængder. Tog til og fra Næstved vil stadig køre med op til 120 km/t gennem stationen. Køreledningsanlægget skal endvidere opgraderes så der kan køres 200 km/t, hvilket betyder at der foretages sporsænkninger under broerne ved Rønnedevej og Næstvedvej øst for Ringsted Station samt under broen ved Sorøvej vest for stationen. Alternativt hæves broerne ved Næstvedvej og Sorøvej, så den tilstrækkelige frihøjde sikres. Anlægsaktiviteter for Hastighedsopgradering gennem Ringsted forventes påbegyndt i midten af 2015 og afsluttet, således at anlægget er klar til brug i 2018 samtidig med at Den nye bane København-Ringsted åbner. Areal- og ekspropriationsbehov og eldriftsservitut En stor del af aktiviteterne i projektet vil ligge inden for Banedanmarks eksisterende arealer, men der være behov for arbejdsarealer og arbejdsveje i forbindelse med anlægsarbejdet. Det vil derfor være nødvendigt at foretage ekspropriation af naboejendomme både permanent og midlertidigt. Der vil blive foretaget permanente ekspropriationer ved Østre Ringvej, langs sydsiden af banestrækningen mellem Østre Ringvej og Ringsted Station og omkring Ringsted Å på begge sider af banen samt ved Skellerødvej. Behovet for arbejdspladser samt dæmningsudvidelse medfører at to ejendomme ved Skellerødvej totaleksproprieres. Eldriftsservitut Langs banen skal der være en sikkerhedsafstand og naboejendomme langs banen pålægges derfor en eldriftsservitut. En eldriftsservitut er en begrænsning i brugen af det berørte område. Det betyder at ingen dele af ejendommens træer og buske må være tættere på end 3 meter målt lodret linie gennem nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget. Derudover må ingen dele af ejendommens træer og buske være i særlig risiko for at vælte, ud fra en forstfaglig vurdering, og dermed komme tættere end 3 meter på køreledningsanlægget. Eldriftsservitutten har primært indflydelse på private ejendomme ved Korsevænget samt eksisterende beplantning langs banen. Miljøredegørelse 10 Ikke teknisk resumé

11 Planforhold Hastighedsopgradering gennem Ringsted vurderes at være i overensstemmelse med den regionale udviklingsplans mål om at forbedre infrastrukturen samt Ringsted Kommunes kommuneplan. I anlægs- og driftsfasen medfører det samlede projekt ingen hindring af den planlagte generelle arealanvendelse, da projektet hovedsageligt etableres i tilknytning til det eksisterende baneanlæg. Påvirkninger når banen står færdig Projektet vil have synlige, landskabelige og visuelle konsekvenser. Disse knytter sig til øget højde af anlægget og dermed øget synlighed i landskabet. Dertil kommer træfældninger på baneskråninger på en ca. 900 meter lang strækning på begge sider af banen samt etablering af støjskærme. Oplevelsen af anlægget set fra boligområdet nord for banen, Korsevænget vil være en øget højde, reduceret beplantning og øget skyggevirkning. Jernbanestøjen vil blive forøget frem mod år 2028 pga. øget toghastighed, stigende trafikmængde samt ændret placering af spor og sporbenyttelse. Ved Korsevænget-kvarteret, hvor jernbanebroen bygges er støjbelastningen størst i år 2018 efter ibrugtagning af anlægget, men støjbelastningen aftager her i takt med, at flere godstog kører mod Næstved/Femern. Hastighedsopgradering gennem Ringsted medfører at antallet af støjbelastede boliger vil være 87 i år 2021, hvor godstog begynder at køre til Femern. Efter åbning af dobbeltsporet i Nordtyskland vil al international godstrafik køre via Femern, og i år 2028 vil der derfor være 130 støjbelastede boliger i området. Det øgede antal støjbelastede boliger er overvejende beliggende øst for stationen. Der bliver opstillet ca meter nye støjskærme, hvoraf ca. 670 meter står på den nye jernbanebro. Der skal yderligere sideflyttes ca. 720 meter eksisterende støjskærme mellem Ringsted Å og Sorøvej. De boliger, som er vurderet som støjbelastede over den vejledende grænseværdi, vil blive tilbudt facadeisolering. Facadeisolering og opsætning af støjskærme vil være afsluttet samtidig med hastighedsopgraderingen i Det vurderes at vibrationsniveauet og antallet af belastede boliger øges lidt i forhold til dagens situation. Det vurderes, at 5-10 boliger, som i dagens situation ikke er vibrationsbelastet, kan forvente et vibrationsniveau over grænseværdien. Årsagen til det øgede antal vibrationsbelastede boliger er dels hastighedsforøgelsen for de gennemkørende tog dels at der etableres nye spor tættere på boligbebyggelse. Miljøredegørelse 11 Ikke teknisk resumé

12 Opgørelse af antal vibrationsbelastede boliger afventer færdiggørelse af ny beregningsmodel for vibrationer. Metoden vil blive anvendt i forbindelse med projekteringsfasen og vil også danne grundlag for beslutning om eventuelle afværgeforanstaltninger. Banedanmark vurderer at der ikke vil være nogen signifikant ændring i den elektromagnetiske stråling fra kørestrømsanlægget. Størstedelen af undersøgelsesområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Men strækningen, som Hastighedsopgradering gennem Ringsted omfatter, ligger ikke inden for indvindingsoplandet til boringer. I driftsfasen er der ikke behov for grundvandssænkning. Da banedæmningen udvides vil dette påvirke afvandingsforhold der, via banegrøfter afleder til Ringsted Å. Drænvand fra sporareal kan eventuelt føres til olieudskiller og sandfang inden det udledes til Ringsted Å. Efter bygning af projektet samt færdiggørelsen af Ringsted-Femern banen i 2021 vil alle af banerne omkring Ringsted Station være elektrificeret. Dette betyder at der er mulighed for kørsel med el-drevne tog som dermed vil betyde mindre udledning af NO X, SO 2 og CO 2. Det vil betyde et renere miljø omkring banen til gavn for lokalsamfundet. Det er vurderet at projektet ikke vil give anledning til nogen direkte eller indirekte påvirkning af Natura 2000 områder. Der vil blive fældet ca. 2,4 ha fredskov som følge af projektet. Som afværgeforanstaltning for berørt fredskov etableres der erstatningsskov. Faunapassagen ved Ringsted Å udvides fra ca. 60 m til ca. 90 m som følge af projektet og der etableres en flydebanket (tør faunapassage) modsat gangstien, for at afhjælpe barriereeffekten langs med Ringsted Å. Dermed forbedres passagemuligheden for landdyr og mindsker banens virkning som barriere. Hastighedsopgradering gennem Ringsted vil efter anlæggelsen ikke påvirke kulturhistoriske interesser. I driftsfasen er der ingen påvirkninger af friluftsområder, rekreative anlæg eller stier. Hastighedsopgradering gennem Ringsted får ingen varige konsekvenser for vejtrafik, da der ikke omlægges veje. I driftsfasen vil Hastighedsopgradering gennem Ringsted betyde en bedre regularitet, øget kapacitet og en forbedring af rejsetiden på ca. 1 minut for gennemkørende tog mellem Den nye bane København-Ringsted og Odense. Miljøredegørelse 12 Ikke teknisk resumé

13 Påvirkninger når banen bygges Støjgenerne vil i anlægsperioden blive begrænset i videst muligt omfang og der vil ske en målrettet information til jernbanens naboer. De mest støjende arbejder vil være ramning af spuns i forbindelse med etablering af den nye jernbanebro samt udvidelse af banedæmningen, som vil medføre, at boligerne i Korsevænget-kvarteret vil blive udsat for arbejdsstøj. Ramning af spuns i forbindelse med etablering af den nye jernbanebro vil medføre, at størstedelen af boligerne i Korsevænge-kvarteret bliver belastet over 70 db (50-70 boliger). Alternativ metode for udførelse af spunsarbejdet skal overvejes, f.eks. nedvibrering, som er ca. 10 db mindre støjende. Ombygning og fornyelse af spor kan gennemføres uden at give anledning til væsentlige overskridelser af indsatsgrænsen på 70 db. Nedvibrering af spuns i forbindelse med dæmningsudvidelsen mellem Skellerødvej og Sorøvej vil medføre, at indsatsgrænsen overskrides ved nærmeste boliger på Skellerødvej og Sorøvej (5-10 boliger i alt). I forbindelse med anlægsarbejdet anvendes konstruktionsmetoder, som begrænser vibrationspåvirkningen bedst muligt inden for de givne økonomiske rammer, og der vil ske en målrettet information til jernbanens naboer ved særligt vibrationsskabende arbejder. Der vurderes ikke at være behov for grundvandssænkning af betydning i anlægsfasen, og dermed ikke noget behov for afværgeforanstaltninger. Der implementeres generelle afværgeforanstaltninger for at undgå spildhændelser i anlægsfasen. Størstedelen af undersøgelsesområdet, ligger inden for et areal, hvor jorden som udgangspunkt betragtes som lettere forurenet. Der er enkelte lokaliteter, hvor der er mulighed for, eller viden om forurening. Af disse er det vurderet, at 5 kan have betydning for projektet, hvor forureningen primært drejer sig om gamle oliespild. Der skal udarbejdes en jordhåndteringsplan for projektet i samarbejde med Ringsted Kommune. Der skal i projektet bruges jord til etablering af dæmninger og opfyldninger langs banen. Det forventes at hovedparten af jordunderskuddet vil kunne dækkes af jord som indhentes fra Den nye bane København Ringsted. Muligheden for at udveksle jord afsøges nærmere i senere faser. Der vil i anlægsfasen være en øget udledning af NO X, SO 2 og CO 2 i umiddelbar nærhed af hvor arbejdet finder sted. Det kan give anledning til gene hos folk med luftvejsproblemer. Det forventes dog ikke at være til gene ved ophold indendørs selv tæt ved arbejdet. Miljøredegørelse 13 Ikke teknisk resumé

14 For at afværge påvirkning af flagermus minimeres træfældningen så vidt muligt ved anlægsarbejdet, og flagermusegnede træer må kun fældes i en begrænset periode. Desuden opsættes flagermuskasser, og bygninger, der skal nedrives bliver vurderet og hvis nødvendigt undersøgt for flagermus. Den eksisterende bro over Ringsted Å udvides og 3-området og åbeskyttelseslinierne påvirkes. Der vil blive indhentet de nødvendige tilladelser og dispensationer til at bygger broen. Der påvirkes ikke yderligere beskyttet natur i projektet. Risiko for spild af miljøfremmede stoffer som kemikalier og olier kan minimeres ved at der anlægges en jorddæmning mellem arbejdspladser og Ringsted Å. Samlet set vurderes det forventede ressourceforbrug ved Hastighedsopgradering gennem Ringsted ikke at have alvorlige miljømæssige konsekvenser. Projektet vil generelt medføre begrænsede mængder affald, som primært vil være stål fra skinner og køreledningsmaster, beton fra køreledningsfundamenter og sveller samt granitskærver fra eksisterende sporkasse. Alt affald vil, såfremt de ikke genanvendes i projektet, blive bortskaffet efter gældende regler for affaldshåndtering. Generelt medfører Hastighedsopgradering gennem Ringsted kun i begrænset omfang påvirkning af de kulturhistoriske interesser. Størstedelen af anlægsarbejdet udføres inden for det eksisterende baneterræn, og der er kun enkelte kulturhistoriske elementer inden for undersøgelseskorridoren. Forud for anlægsarbejderne gennemføres arkæologiske undersøgelser, der aftales nærmere med Sydvestsjællands Museum. Hvis der gøres fund under anlægsarbejdet, vil anlægsarbejdet straks blive stoppet og Sydvestsjællands Museum/Kulturstyrelsen vil blive kontaktet. Den rekreative sti ved Ringsted Å påvirkes midlertidigt i anlægsfasen, idet stien lukkes i en periode. Legepladsen i forbindelse med stisystemet vil blive midlertidigt lukket mens anlægsarbejdet står på. Ved gennemførelse af en eventuel hævning af Næstvedvej vil cykelstien langs vejen blive afspærret i op til to måneder. Kolonihaverne langs banen i Ringsted By vil blive påvirket af støj og støv fra Anlægsarbejderne. Der vil blive lavet afværgeforanstaltninger for at afhjælpe støvgenerne, hvis det bliver nødvendigt. Under anlægsarbejdet vil vejnettet blive belastet af arbejdskørsel til og fra arbejdspladserne i mindre grad. Anlægsarbejdet er dog tilrettelagt, så mange Miljøredegørelse 14 Ikke teknisk resumé

15 materialer køres til arbejdsområderne via skinner. Trafikken i anlægsperioden vurderes kun at påvirke den normale trafik i mindre grad. Broen hvor banen mod Odense krydser Skellerødvej bliver udbygget, og bliver derfor spærret for biler i en kortere periode. Der opretholdes dog passage for cyklister og fodgængere i perioden. Broen hvor banen mod Næstved krydser Skellerødvej vil være åben for trafik i hele byggeperioden, dog med en smallere kørebane og en midlertidig lysregulering. Ved Ringsted Å vil gangstien i perioder kunne blive lukket, hvor der vil være omkørsel ad andre stier og på tværs af banen ved perrontunnel på Ringsted Station. Såfremt alternativet for Næstvedvej med hævning af broen vælges, vil der være gener for trafik, da vejen vil blive spærret i en periode. Der vil være enkelte ændringer i togdriften i anlægsfasen, hvor sporarbejdet er tilrettelagt så gener for togtrafik minimeres. Dele af Ringsted Station og området umiddelbart vest for stationen vil blive bygget om i forbindelse med projektet. Miljøredegørelse 15 Ikke teknisk resumé

16 Anlægsbeskrivelse I forbindelse med Hastighedsopgradering gennem Ringsted etableres en jernbanebro vest for Ringsted Station og der foretages ombygning af spor og broer, som tillader hastighedsopgradering til 200 km/t gennem Ringsted. På Ringsted Station udføres ombygning af perronen mellem spor 4 og 5, hvor perronen gøres bredere. Perronen er i dag ca. 7 m bred og skal udvides med 2 m for at leve op til sikkerhedskrav ved passage af tog, der kører 200 km/t. Der flyttes desuden et trappetårn med elevator og halvtag, for at opfylde sikkerhedsafstanden. Desuden forlænges alle perronerne. Ombygning af perronen mellem spor 4 og 5 foretages i henhold til regler om tilgængelighed for handikappede. For at gøre plads til en bredere perron mellem spor 4 og 5 samt at få ændret forløbet af skinner i øvrigt på Ringsted Station, omlægges flere spor syd for perronerne på Ringsted Station. Vest for Ringsted Station etableres der en jernbanebro, hvor togene mod Odense kan køre over sporene mod Næstved. Banedæmningen udvides både på nordsiden og sydsiden af banen, for at gøre plads til nye spor, og derfor udvides broen over Ringsted Å. Sporene under jernbanebroen sænkes i forhold til terræn, så den maksimale højdeforskel mellem sporene på henholdsvis bro og Sydbanen bliver 8,5 m. Der gøres plads til støjskærme på den nye jernbanebro. Den nye bro er planlagt på en spunsvægkonstruktion. Der foretages sporomlægninger, så der skabes byggeplads til broen mellem banen mod Næstved og banen mod Odense. Der etableres adgang til biler og materielleverancer via Skellerødvej og via arbejdsvej langs banen fra Ringsted Station. Den sydligste af de to broer over Skellerødvej skal gøres bredere for at give plads til nye spor fra Ringsted Station under jernbanebroen. Den nordligste af de to broer over Skellerødvej skal udvides. Sporene under Rønnedevej, Næstvedvej og Sorøvej skal sænkes for at skabe tilstrækkelig højde under broen til kørestrømmen. Der undersøges hævning af broerme ved Næstvedvej og Sorøvej som alternativ til sporsænkning, dette vil blive afklaret i en senere projekteringsfase. Udvidelsen af banedæmningen samt behov for arbejdspladser, arbejdsveje, jorddepoter mv. medfører, at der vil blive gennemført ekspropriationer og midlertidige ekspropriationer af arealer relativt tæt ved banen. Der er behov for arbejdspladser til anlægsarbejde ved broer og ved perronudvidelse og -forlængelse. Endvidere er der behov for midlertidig arealanvendelse til mellemdeponering af indbygningsegnet overskudsjord, Miljøredegørelse 16 Anlægsbeskrivelse

17 oplag af materialer, opstilling af skurvogne mv. Langs banen anlægges generelt en arbejdsvej på ca. 10 meters bredde. Vejadgang til byggepladserne skal drøftes med Ringsted Kommune. Vest for Ringsted Station skal der etableres 5 mindre arbejdspladser, hvor eksisterende broer enten skal ombygges eller sporet skal justeres for at skabe tilstrækkeligt fritrumsprofil. Dertil kommer en større arbejdsplads i området mellem banen mod Næstved og banen mod Odense, hvor den nye jernbanebro etableres samt en materiale- og oplagsplads på marken øst for Skellerødvej. Ved stationsområdet etableres materiale- og oplagspladser på Banedanmarks areal. Endvidere etableres en mindre arbejdsplads ved Næstvedvej i forbindelse med sænkning af sporene. På marken øst for Skellerødvej etableres en materiale og oplagsplads. Arealet skal endvidere benyttes som afsætningsområde for jord. Der vil foregå forskellige aktiviteter med entreprenørmateriel herunder kørsel med jord og diverse materialer. Aktivitet på pladsen knytter sig til aktiviteterne med etablering af den nye jernbanebro og sporarbejdet på banen mod Næstved. Aktiviteternes varighed vurderes at være 6 måneder. Skal pladsen benyttes til oplag af jord kan det overvejes at placere det, så det skærmer i forhold til boligerne på Skellerødvej. Omlægningen af spor er tilrettelagt, så der kommer mindst mulig gene for togtrafikken. Der vil dog være perioder med spærringer af nogle spor, samt gener for den lokale trafik på vejene nær anlægsarbejdet. Arbejdets udførelse Anlægsaktiviteter for Hastighedsopgradering gennem Ringsted forventes påbegyndt i midten af 2015 og afsluttet, således at anlægget er klar til brug i 2018 samtidig med at Den nye bane København-Ringsted åbner. Anlægsarbejdet ved omlægning af skinner udføres i stadier, så det skaber mindst mulig gene for togtrafikken. Miljøredegørelse 17 Anlægsbeskrivelse

18 Overordnet starter anlægsarbejdet i med sporarbejder øst for Ringsted Station og vest for Skellerødvej. I perioden arbejdes der desuden med stationsområdet, broerne over Skellerødvej og Ringsted Å, samt arbejdet med den nye jernbanebro på baneområdet. Eksproprierede arealer overtages af Banedanmark i Geotekniske undersøgelser og arkæologiske forundersøgelser vil blive igangsat før ekspropriation efter aftaler med lodsejere. Trafikale muligheder Den nye bane København-Ringsteds direkte forløb ind på Ringsted Station sker til spor 4/5. Banen fra Odense tilsluttes vestfra via den nye jernbanebro også til spor 4/5, således at der opnås 200 km/t gennem hele stationen for denne forbindelse. Alle øvrige spor bibeholder hastighed på op til 120 km/t. Hermed opnås en reduktion i køretiden på ca. 1 minut for gennemkørende tog mellem Den nye bane København-Ringsted og Odense, for de øvrige forbindelser sker der generelt mindre reduktioner i køretiden. Den eksisterende bane fra Roskilde får sit direkte forløb gennem spor 2-3 til banen mod Næstved under den nye jernbanebro, og de nuværende hastighedsforhold bevares. Der etableres nye sporskifter i stationens vestende, som muliggør kørsel mellem den eksisterende bane fra Roskilde og banen mod Odense og omvendt gennem spor 1 med 120 km/t. Tilsvarende etableres en forbindelse mellem banen fra Næstved og spor 5 for tog, som skal videre til Den ny bane Miljøredegørelse 18 Anlægsbeskrivelse

19 København-Ringsted. Tog fra Den nye bane København-Ringsted mod Næstved vil normalt benytte spor 2. Køremuligheden til godspladsen (spor 6 og højere) bevares for tog til/fra Næstved og fra Roskilde og fra Den nye bane København-Ringsted, men afbrydes som en konsekvens af at udfletningen sker ude af niveau for tog i retning til og fra Odense. Adgang mellem pladsen og banen til og fra Odense kan kun ske via sydligste hovedspor øst for Rønnedevej, hvor kørselsretningen må ændres. Hastighedsopgradering gennem Ringsted fjerner de væsentligste krydsningskonflikter og sikrer en mere flydende trafikafvikling igennem Ringsted Station. Hastighedsopgradering gennem Ringsted vil forbedre regulariteten og kapaciteten, samt give større fleksibilitet i køreplanlægningen, idet det vil være muligt at planlægge tog fra Næstved og Odense til at ankomme/afgå samtidig til og fra Ringsted Station. Derudover kan en højere hastighed gennem Ringsted udnyttes til en bedre køreplan og til reduktion af rejsetiden. Det fremtidige driftsmønster I dag kører der på Østsiden af Ringsted Station i dagtimerne 6-7 passagertog i timen til Ringsted Station og 6-7 passagertog i timen fra Ringsted Station. Efter åbning af Den nye bane København-Ringsted i 2018 forventes der på Østsiden af Stationen i dagtimerne at køre 6 passagertog i timen til Roskilde og 6 passagertog fra Roskilde. Der vil endvidere køre 4 passagertog i timen til Køge og 4 passagertog i timen fra Køge. I dag kører der på vestsiden af Ringsted Station i dagtimerne 3 passagertog i timen til Odense og 3 passagertog i timen fra Odense. Efter åbning af Den nye bane København-Ringsted i 2018 forventes der i dagtimerne at køre 5 passagertog i timen til Odense og 5 passagertog i timen fra Odense. I dag kører der på vestsiden af Ringsted Station i dagtimerne 2 passagertog i timen til Næstved og 2 passagertog i timen fra Næstved. Efter åbning af Den nye bane København-Ringsted i 2018 forventes der i dagtimerne at køre 3 passagertog i timen til Næstved og 3 passagertog i timen fra Næstved. I aftentimerne og i weekenden vil antallet være noget mindre, hvorimod der kan være yderligere tog i myldretiden. Timemodellen vil medføre yderligere 1 tog i timen i hver retning på strækningen mellem Køge og Odense. Driftsfasen for Hastighedsopgradering gennem Ringsted begynder i 2018, som en del af Den nye bane København-Ringsted, hvor der kører tog på den nye jernbanebro. I årene kører alle godstog stadig over Storebælt, hvilket betyder at der endnu ikke er fuld effekt af hastighedsopgraderingen. Miljøredegørelse 19 Anlægsbeskrivelse

20 I 2021 åbner den faste Femern-forbindelse. Dette medfører, at et ud af op til to godstog i timen kan føres mod Femern. Der vil derfor køre langt færre godstog mod Odense og Jylland. Banedanmark forventer derfor fuld effekt af hastighedsopgraderingen i I 2028 åbner et dobbeltspor i Nordtyskland. Dette medfører, at al international godstrafik fra Sverige og Sjælland kører mod Femern. Kun indenlands godstrafik kommer til at køre over Storebælt. Klimatilpasning Det er vurderet at der kan forekomme effekter som følge af klimaændringer, der vil kunne komme til at påvirke Hastighedsopgradering gennem Ringsted. Klimaændringernes mulige påvirkning af Hastighedsopgradering gennem Ringsted omfatter: Grundvandsniveau Ændret nedbørsmønster Stigende temperatur Øget vindhastighed Klimakonsekvensvurderingen beskriver, at den forventede stigning i havniveau og grundvand ikke vil påvirke anlægget med jernbanebroen mellem Ringsted Å og Skellerødvej indenfor den forventede levetid for banen på 120 år. Klimakonsekvensvurderingen er udarbejdet på baggrund af bl.a. regeringens og transportministeriets klimatilpasnings-strategi. Påvirkningen af klimaændringerne forventes generelt at kunne opleves som mere regn pr. år, men mindre regn om sommeren. Der vil komme hyppigere skybrud, typisk i sensommeren. Vintrene forventes at blive mildere, og somrene varmere. Vandstanden i havene vil blive højere og vinden kraftigere. Variationen henover året forventes derved at blive større end i dag. De klimaændringer som forventes at være relevante for Hastighedsopgradering gennem Ringsted er primært ændrede nedbørsmønstre med en forventning om øget afstrømning i Ringsted Å. Desuden vil følgerne af en stigning i nedbørsintensiteten medføre øget overfladeafstrømning og risiko for oversvømmelser. Det har betydning for dimensioneringen af dræn, banegrøfter, underføringer, afstrømning i Ringsted Å og interne afvandingssystemer på stationsområder, samt oversvømmelse af omkringliggende arealer. I forbindelse med projektering af Hastighedsopgradering gennem Ringsted benyttes samme valgte dimensionskriterier som for Den nye bane København-Ringsted. Miljøredegørelse 20 Anlægsbeskrivelse

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Idefasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Idefasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering gennem Ringsted Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-182-0 Forord Med den politiske aftale: En ny

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Idéfasehøring - Debatoplæg Hastighedsopgradering Østerport - Helsingør Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/opgraderingkystbanen Forord Som led i Togfonden DK er det

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Køge Nord - Næstved Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Køge Nord - Næstved Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-184-4 Forord Som led i et større elektrificeringsprogram

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og Hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Aarhus Kommune Borgermøde i Ceres Park og Arena d. 29. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus

Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Elektrificering og hastighedsopgradering Fredericia Aarhus Fredericia og Vejle kommuner Borgermøde i DGI Huset i Vejle d. 24. maj 2017 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Idéfasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Ringsted Øst Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med Trafikaftalen af 24. juni mellem regeringen og Venstre,

Læs mere

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev

Idefasehøring. - Debatoplæg. Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring - Debatoplæg Niveaufri udfletning Vigerslev Idefasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-225-4 Forord Med den politiske aftale

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Idéfasehøring - Debatoplæg Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-141-7 Forord Med den politiske

Læs mere

Affald, ressourcer og råstoffer. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Affald, ressourcer og råstoffer. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Affald, ressourcer og råstoffer - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 20. september 2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 20. september 2013

Læs mere

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg

Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg Idéfasehøring Elektrificering og hastighedsopgradering Roskilde - Kalundborg December 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Naturstyrelsen VVM Haraldsgade 53 2100

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Planforhold. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Planforhold - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 24. september 2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 24. september 2013 Ditte Berg Nielsen

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Favrskov Kommune Borgermøde i Hadsten Hallen, 2. november 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Randers Kommune Borgermøde i Assentoft Hallerne, 10. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale

Læs mere

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nørre Alslev Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nørre Alslev 30.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Eskilstrup Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Eskilstrup 16.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Kastrup. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Borgermøde i Kastrup 07.06.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Høringsnotat. Idefasehøring

Høringsnotat. Idefasehøring Høringsnotat Idefasehøring Hastighedsopgradering gennem Ringsted September 2013 Høringsnotat Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-188-2 Forord Med

Læs mere

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm

Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Elektrificering og opgradering Aarhus H. - Lindholm Aarhus Kommune Borgermøde på Møllevangsskolen, 11. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Læs mere

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm

Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Elektrificering og hastighedsopgradering Aarhus H. Lindholm Aalborg Kommune & Rebild Kommune Borgermøde i Gigantium, 31. oktober 2016 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets

Læs mere

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Næstved. Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Næstved 23.02.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Vordingborg Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Vordingborg 22.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring

Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Ny bane Hovedgård - Hasselager Idéfasehøring Juni 2015 Forord Som led i forliget om Togfonden DK fra 2014 skal der etableres ny bane mellem Horsens og Aarhus. Den nye banestrækning bliver ca. 23 km lang

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Banen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk

Læs mere

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord

Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Besigtigelsesforretning Vordingborg Nord Ringsted-Femern Banen 28.09.2017 1 Dagsorden 1. Ringsted Femern Projektet og anlægsarbejder på delstrækningen Vordingborg Nord v/ Anlægschef Klaus S. Jørgensen

Læs mere

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov

Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Elektrificering af Esbjerg-Lunderskov Referat af borgermøde d. 9. april 2013, Bramming Kultur & Fritidscenter, Esbjerg Kommune Indledning Der var 37 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark.

Læs mere

Høringsnotat. - Idefasehøring

Høringsnotat. - Idefasehøring Høringsnotat - Idefasehøring Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Oktober 2012 OktoberDecember 2011 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk/esbjerg-lunderskov ISBN: 978-87-7126-164-6

Læs mere

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012

Borgermøde i Skørping. 6. februar 2012 Opgradering Hobro-Aalborg Borgermøde i Skørping 6. februar 2012 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner Påvirkning

Læs mere

Kulturhistoriske og rekreative interesser. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Kulturhistoriske og rekreative interesser. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Kulturhistoriske og rekreative interesser - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 24. september 2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 24. september

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Ene Pagh Bugge Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge -Næstved Januar 2014 Kolofon Titel: VVM for ændring af hastigheden på banestrækningen Køge - Næstved Emneord: Jernbanestrækning,

Læs mere

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen

Notat. Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge Boldklub i anlægsfasen Notat Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Elektrificering Køge Nord Næstved og en evt. hastighedsopgradering til 160 km/t Påvirkning af arealer ved Herfølge

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

2013/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober Fremsat den 12. marts 2014 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag.

2013/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober Fremsat den 12. marts 2014 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag. 2013/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportministeriet, Banedanmark, j.nr. 13-06488 Fremsat den 12. marts 2014 af transportministeren

Læs mere

Jernbanen og arealforhold

Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold Jernbanen og arealforhold ISBN 978-87-90682-91-0 Layout: Banedanmark Foto: Peter Thornvig Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk Jernbanen

Læs mere

Fremsat den 12. marts 2014 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag. til

Fremsat den 12. marts 2014 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag. til Lovforslag nr. L 152 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. marts 2014 af transportministeren (Magnus Heunicke) Forslag til Lov om ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København- Ringsted over

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen BAN FEMERN 2016 Høj folder 12.indd 1 20/05/16 09.36 Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske

Læs mere

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Planforhold. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Planforhold Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-238-4 Planforhold Indhold Side 1 Forord

Læs mere

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg

Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Besigtigelsesforretning delstrækning Vordingborg Ringsted-Femern Banen 8. Marts 2016 1 Agenda Formål og baggrund for projektet ved projektdirektør Jens Ole Kaslund Hvad ønsker vi at bygge? ved projektleder

Læs mere

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT

OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT BANEBRANCHENS KONFERENCE 2011 OPGRADERING AF SYDBANEN ET VIGTIGT LED I FEMERN FORBINDELSEN JERNBANELANDANLÆG NORD, RINGSTED - OREHOVED DIREKTØR TONNI CHRISTIANSEN RAMBØLL BANE AFDELINGSLEDER HELLE MATHIASSEN

Læs mere

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde

MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde MOTORVEJ E45 / E20 - UDBYGNING VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde Afdelingsleder BIRGITTE HENRIKSEN PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Afdelingsleder Birgitte Henriksen, Vejdirektoratet VVM-redegørelse

Læs mere

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase

Opgradering Hobro-Aalborg Debatoplæg til idéfase Debatoplæg til idéfase Marts 2010 2 Indhold Indhold Forord 3 4 Nedlæggelse af overkørsler 5 Skørping 6 Ellidshøj 7 Svenstrup 8 Miljømæssige konsekvenser 9 Miljøundersøgelse 9 Vejtrafik 9 Støj 9 Det videre

Læs mere

Beslutningsgrundlag, Oversigtsrapport

Beslutningsgrundlag, Oversigtsrapport Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 88 Offentligt Beslutningsgrundlag, Oversigtsrapport - September 2016 1 1.1 Indledning Jernbanen mellem Ringsted og Odense er en central hovedstrækning

Læs mere

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen

Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Ringsted-Femern Banen Jernbanen, der binder Europa sammen Sverige Ringsted-Femern Banen indgår i én af de prioriterede transportkorridorer i det Transeuropæiske transportnetværk TEN-T. Et nætværk som formidler

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012

Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse. Borgermøde 21. august 2012 Regstrup-Kalundborg VVM-Undersøgelse Borgermøde 21. august 2012 PROGRAM 19.00 Velkomst Kommunalbestyrelsesmedlem i Kalundborg Kommune Allan Oris 19.10 Introduktion Planlægningschef Birgitte Henriksen,

Læs mere

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger

Dagens program. Kl. 19.00 ca. 21.00. Præsentation af projektet og dets lokale påvirkninger Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Holeby 09.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 5. november 2015 Togfonden DK, svar på idéfase-høringer Omsorg Aarhus Kommunes svar til Banedanmark om idefasehøringer for elektrificering,

Læs mere

Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Høringsudgave, oktober 2014 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Oktober 2014 Udgivet

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov

Elektromagnetisme. - Fagnotat. Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Elektromagnetisme - Fagnotat Elektrificering Esbjerg-Lunderskov Godkendt dato Godkendt af 28.02.2013 Ole Kien Senest revideret dato Senest revideret af 28.02.2013 Jens Pedersen Elektromagnetisme Banedanmark

Læs mere

Informationsmøde Næstved

Informationsmøde Næstved Informationsmøde Næstved Ringsted-Femern Banen 24. maj 2016 Præsenteret af projektdirektør Jens Ole Kaslund og anlægschef Klaus S. Jørgensen 1 Ringsted Femern Banen indtil nu 2008: Traktat mellem Tyskland

Læs mere

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader.

Natura. 2000-områder. Vejle. Hedensted. også vurderes, hvad der skal gøres for at fjerne eventuelle skader. Hedensted Bredal Daugård Assendrup Vejle Stouby Vejle Fjord Natura 2000områder Andkær Brejning Linjeføring fra forundersøgelse Natura 2000-områder Fredninger Børkop Natura 2000 er et internationalt netværk

Læs mere

Naturstyrelsen Odense

Naturstyrelsen Odense Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Naturstyrelsen Odense Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Banedanmark udarbejder et beslutningsgrundlag for renovering

Læs mere

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN

STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN August 2013 Udgivelsesdato : 23. august 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 jernbane - endelig udgave.docx Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg

Arealbehov. - Fagnotat. Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Arealbehov - Fagnotat Niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg Ny version fra den 15.december 2014. Fejl på side 30 om H/F Gasværksarbejdernes er rettet. Arealbehov Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Støj og vibrationer. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst

Støj og vibrationer. - Fagnotat. Niveaufri udfletning Ringsted Øst Støj og vibrationer - Fagnotat Niveaufri udfletning Ringsted Øst Godkendt dato Godkendt af 2015.10.30 Anne Eiby Senest revideret dato Senest revideret af 2015.10.27 Jens Erik B. Jensen Støj og vibrationer

Læs mere

Klimatilpasning. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Klimatilpasning. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Klimatilpasning - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 20. september 2013 Charlotte Møller Senest revideret dato 19.september 2013 Senest revideret af Sille Lyster Larsen,

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Sammenligningsnotat. Udfletning og hastighedsopgradering ved Ringsted

Sammenligningsnotat. Udfletning og hastighedsopgradering ved Ringsted Sammenligningsnotat Udfletning og hastighedsopgradering ved Ringsted Forord Med Trafikaftalen af 24. juni 2014 mellem den daværende regering (Socialdemokratiet og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg

Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt. Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 145 Offentligt Miljøredegørelse Niveaufri udfletning Ny Ellebjerg Januar 2015 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Niveaufri

Læs mere

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Miljøredegørelse Høringsudgave Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale jernbane-

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted

Informationsmøde den 10. oktober 2012. Den nye bane København-Ringsted Informationsmøde den 10. oktober 2012 Den nye bane København-Ringsted Program 19.00-19.15 Velkomst 19.15-20.15 Præsentation af projektet 20.15-21.00 Spørgehjørner Trafikomlægninger Ledningsomlægninger

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013

Støjhandlingsplan A/S Storebælt STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN. April 2013. Udgivelsesdato : 16. april 2013 Støjhandlingsplan STØJHANDLINGSPLAN STOREBÆLT, TOGSTRÆKNINGEN April 2013 Udgivelsesdato : 16. april 2013 Rapport Støjhandlingsplan_Storebælt_2013 Støjhandlingsplan INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING 3

Læs mere

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen

Arealbehov. -Fagnotat, juni 2011. Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Arealbehov -Fagnotat, juni 2011 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Juni 2011 ISBN 978-87-7126-029-8 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø

Læs mere

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006

Nej (Det tror vi ikke, da der ikke er tale om nyt spor, men kun etablering af december 2006 Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Indledende vurdering af miljøkonsekvenser ved elektrificeringen af jernbanestrækningen

Læs mere

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation

Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Plads til letbanen - værd at vide om ekspropriation Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 28 km mellem Lyngby og Ishøj og er planlagt til at åbne i 2023/2024. Den vil køre på tværs

Læs mere

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse

Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Hastighedsopgradering Hobro - Aalborg Supplerende VVM-redegørelse Maj 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Borgermøde i Nykøbing Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller

Borgermøde i Nykøbing Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Femern Bælt danske jernbanelandanlæg Borgermøde i Nykøbing 02.03.2011 Oplæg af områdechef Martin Munk Hansen og projektleder Iben Marcus-Møller Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projektet

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet.

At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. 3.3 Jernbaner.qxd 19-12-2005 18:09 Side 1 Foto: Fyns Amt 3.3 Jernbaner Amtsrådets mål At fastholde hovedbanen over Fyn som en højklasset forbindelsesled mellem Jylland/Sjælland/udlandet. At Odense-Svendborg

Læs mere

Anlægsbeskrivelse. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Anlægsbeskrivelse. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Anlægsbeskrivelse - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 23. august 2013 Jacob Kirkegaard Senest revideret dato Senest revideret af 24. september 2013 Charlotte Møller

Læs mere

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE)

Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Informationsmøde 8. juni 2015 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP (KALUNDBORGMOTORVEJENS 2. ETAPE) Dagsorden 1. Velkomst 2. Baggrund Anlægslov og VVM-undersøgelser 3. Status for Ringvejen v/holbæk Kommune 4. Tidsplan

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Informationsmøde i KHIF Hallen tirsdag den 15. marts 2016 kl. 19.00 Formålet med i aften At informere om de nye linjeføringsforslag. At fortælle om den videre proces. Dette

Læs mere

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen

Strategisk planlægning af reinvesteringer i infrastrukturen Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010

BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING. 24. og 25. AUGUST 2010 BORGERMØDE UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA - KOLDING 24. og 25. AUGUST 2010 DAGSORDEN FOR MØDET 19.00 Velkomst og baggrund Ole Kirk, Planlægningschef, Vejdirektoratet 19.10 Præsentation af undersøgelserne,

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST ) Ændring af København-Ringsted Banens linjeføring i Køgekurven

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST ) Ændring af København-Ringsted Banens linjeføring i Køgekurven Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Naturstyrelsen (J. nr.: NST-130-00257) Ændring af København-Ringsted Banens linjeføring i Køgekurven Projekt beskrivelse

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

Ny bane Hovedgård - Hasselager

Ny bane Hovedgård - Hasselager Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde på Solbjerg Skole Torsdag den 25. juni 2015 Ny bane Hovedgård - Hasselager Borgermøde i Grumstrup forsamlingshus Onsdag den 24. juni 2015 Dagens program Kl. 19.00

Læs mere

Referat af borgermøde d. 12. marts 2014, Ravnsborghallen, Køge Kommune

Referat af borgermøde d. 12. marts 2014, Ravnsborghallen, Køge Kommune Referat af borgermøde d. 12. marts 2014, Ravnsborghallen, Køge Kommune Indledning Der var 27 fremmødte ud over de tilstedeværende fra Banedanmark, Naturstyrelsen og Kommunen. Selve mødet varede fra kl.

Læs mere

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Arealbehov og el-driftsservitut. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Arealbehov og el-driftsservitut Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 12.02.2014 Peter Falk Larsen Senest revideret dato Senest revideret af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Arealbehov

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skinne- og svelleudveksling Aarhus Ryomgård: Midlertidigt depotplads ved Hornslet Station

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Jord og jordforurening. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Jord og jordforurening. - Fagnotat. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Jord og jordforurening - Fagnotat Hastighedsopgradering gennem Ringsted Godkendt dato Godkendt af 19.09.2013 Charlotte Møller Senest revideret dato Senest revideret af 18.09.2013 Bolette Nygaard/Mette

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljørapport

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljørapport Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljørapport Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Erfaringer med VVM og Natur

Erfaringer med VVM og Natur Erfaringer med VVM og Natur Hvad sker der fra VVM til færdigt projekt Anne B. Hansen, Banedanmark 14. april 2015 1 Fra VVM til virkelighedens anlægsarbejde når der skabes nye landskaber og ny natur Hvorvidt

Læs mere

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig

SCREENING. Indgår allerede. Bør undersøges Udløser MV. Ikke væsentlig Screeningskema til: Plan/Programtitel: Lokalplan: 218.4, Børnehave Alle 3 m.fl. Sagsbehandler: Helene Jørgensen Dato: 11. december 2014, rev. 20. januar 2015 Journalnummer: 14/8866 SCREENING Befolkning

Læs mere