Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted"

Transkript

1 Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted

2 Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads København Ø ISBN:

3 Forord Med den politiske aftale: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. fra den 21. marts 2013 er det besluttet at bygge en ny udfletning vest for Ringsted Station herunder en ny jernbanebro. Jernbanebroen skal føre sporene i retning mod Odense over sporene i retning mod Næstved. Projektet styrker jernbanen og gør det muligt at hæve hastigheden til 200 km/t gennem Ringsted for gennemkørende tog mellem Den nye bane København-Ringsted og Odense. Dette medvirker til at realisere den første etape af Timemodellen mellem København og Odense, hvor køretiden skal reduceres til 1 time. Projektet gennemløber en VVM-lignende proces (Vurdering af Virkninger på Miljøet) med to offentlige høringer. Den første offentlige høring idéfasehøringen blev gennemført fra den 21. juni til den 11. august. De indkomne høringssvar til projektet er behandlet i et høringsnotat, som kan findes på Banedanmarks hjemmeside. Med denne høringsudgave af miljøredegørelsen sendes dette projekt i anden offentlige høring fra d. 1. oktober til den 6. november I høringsperioden vil Banedanmark modtage høringssvar vedrørende projektet. Alle henvendelser vil blive behandlet, og de vil indgå som input til det endelige projektforslag, i det omfang de teknisk, økonomisk og miljømæssigt kan lade sig gøre. God læsning! Martin Munk Hansen Områdechef, Anlægsudvikling, Banedanmark

4 Miljøredegørelse Indhold Side Baggrund... 6 Politisk aftale... 6 Offentligheden inddrages... 7 Den videre proces... 7 Ændring af anlægslov... 8 Mere information... 8 Ikke teknisk resumé... 9 Anlægsbeskrivelse... 9 Areal- og ekspropriationsbehov og eldriftsservitut Planforhold Påvirkninger når banen står færdig Påvirkninger når banen bygges Anlægsbeskrivelse Arbejdets udførelse Trafikale muligheder Det fremtidige driftsmønster Klimatilpasning alternativet Planforhold Lovgrundlag Planforhold Areal- og ekspropriationsbehov Lovgrundlag Ekspropriation Servitutter Gennemgang af arealbehov Eldriftsservitut Påvirkninger når banen er bygget Visuelle forhold og arkitektur Støj og vibrationer Elektromagnetisme Grundvand og drikkevand Emissioner Natur og overfladevand Kulturhistoriske og rekreative interesser Rekreative interesser... 45

5 Påvirkninger mens banen bygges (anlægsfasen) Støj og vibrationer Grundvand og drikkevand Natur og overfladevand Affald, ressourcer og råstoffer Jord og jordforurening Jordhåndtering Kulturhistoriske interesser Rekreative interesser Trafikale forhold... 57

6 Baggrund Politisk aftale Med anlægsloven fra maj 2010 for Den nye bane København-Ringsted blev der vedtaget en løsning, kaldet Easy Ringsted, hvor den nye bane blev tilsluttet det eksisterende spornet uden broer og hastighedsopgraderinger. Dette ville muliggøre den hidtidige trafikale ambition om at køre med op til 11 persontog og 2 godstog pr. retning og time. Siden vedtagelsen af anlægsloven for Den nye bane København-Ringsted i maj 2010 er den kapacitetsmæssige ambition for fremtidens jernbanetrafik øget, og politisk er der desuden ambitioner om at realisere Timemodellen, hvor køretiden mellem København og Odense reduceres til 1 time. Easy Ringsted vil derfor ikke længere være tilstrækkeligt til at løse de kapacitets- og rejsetidsmæssige udfordringer. Med den politiske aftale: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. fra den 21. marts 2013 er det besluttet at bygge en ny udfletning vest for Ringsted Station herunder en ny jernbanebro. Jernbanebroen skal føre sporene i retning mod Odense over sporene i retning mod Næstved. De politiske partier bag aftalen er enige om at afsætte 346 mio. kr. til projektet, som finansieres fra Infrastrukturfonden. Ved at igangsætte projektet nu og koordinere det med etableringen af Den nye bane København- Ringsted kan der desuden opnås en samlet besparelse på ca. 90 mio. kr. Projektet styrker jernbanen og gør det muligt at hæve hastigheden til 200 km/t gennem Ringsted for gennemkørende tog fra Den nye bane København- Ringsted mod Odense, hvorved rejsetiden reduceres med ca. 1 minut. Udfletningen reducerer trafikale konflikter for tog der kører ud fra Ringsted Station mod henholdsvis Næstved og Odense, derved vil regulariteten også blive forbedret i forhold til den oprindelige løsning. Dette medvirker til at realisere den første etape af Timemodellen mellem København og Odense, hvor køretiden skal reduceres til 1 time. I forbindelse med den politiske aftale blev det beregnet at projektet har en samfundsøkonomisk positiv forrentning (5,5 pct. intern rente), allerede med dagens hastighedsprofil på strækningen mellem Ringsted og Odense. Resultatet bliver endnu bedre når Timemodellens 1. etape realiseres (5,9 pct. intern rente). Timemodellen Timemodellen er en vision for det fremtidige danske jernbanenet. Modellen indebærer, at rejsetiden mellem Danmarks største byer reduceres, så der vil være en times rejsetid mellem henholdsvis København-Odense, Odense- Aarhus og Aarhus-Aalborg. En rejsetid på en time vil gøre det muligt, at togenes afgangstider i de fire største byer er på faste minuttal. Timemodellen er en del af den politiske aftale fra 2009 om en grøn transportpolitik. Miljøredegørelse 6 Baggrund

7 Den 1. marts 2013 præsenterede regeringen et oplæg om Togfonden DK. Den 17. september 2013 blev der indgået en politisk aftale om finansieringen af Togfonden DK. Offentligheden inddrages Der er lavet en miljøvurdering af projektet, som i omfang og krav om inddragelse af offentligheden svarer til en VVM-analyse (Vurdering af Virkninger for Miljøet). Denne miljøvurdering indeholder en analyse af anlæggets fysiske forhold og projektets påvirkninger af omgivelserne. Øst for Ringsted Station er løsningen i store træk identisk med løsningen beskrevet for Den nye bane København-Ringsted. Den samlede ombygning i Ringsted er medtaget i denne redegørelse, da den højere hastighed gennem Ringsted også medfører påvirkninger øst for Ringsted Station. Endvidere vil en udvidelse af anlægsaktiviteterne betyde justeringer i arbejdspladser, jorddepoter og lignende, hvorved en samlet beskrivelse giver et mere retvisende billede af hvorledes miljøpåvirkningerne vil være for Ringsted. I sommeren 2013 begyndte Banedanmark den indledende undersøgelse af projektets påvirkninger af omgivelserne. Resultatet af undersøgelserne er beskrevet i 13 fagnotater, som er udarbejdet af Banedanmark og tekniske rådgivere. På baggrund af disse fagnotater er denne høringsudgave af miljøredegørelsen, som beskriver projektet på et foreløbigt niveau, udarbejdet. Offentligheden inddrages i arbejdet med miljøredegørelsen i en høringsperiode, hvor alle personer, myndigheder, organisationer mv. kan komme med indsigelser, ideer og kommentarer. Miljøredegørelsen, fagnotaterne og de tilhørende bilag er i høringsperioden tilgængelige på Banedanmarks hjemmeside. Alle har mulighed for at fremkomme med synspunkter, og alle henvendelser registreres og offentliggøres efterfølgende i et høringsnotat. Det vil sige både skriftlige henvendelser i brev eller mail og mundtlige henvendelser i telefon. Alle henvendelser offentliggøres med navn og adresse, med mindre andet ønskes. Alle kommentarer og forslag bliver vurderet og indarbejdet i det omfang, de økonomisk, teknisk og miljømæssigt kan anvendes i projektet. Den videre proces Banedanmark indsamler høringsbidrag og registrerer og bearbejder dem. Høringsperioden dokumenteres efterfølgende med et høringsnotat, hvori Banedanmark samler og kommenterer alle henvendelser. Herefter udarbejder Banedanmark, under hensyntagen til høringssvarene, den endelige miljøredegørelse. Denne endelige miljøredegørelse vil indgå som en del af Miljøredegørelse 7 Baggrund

8 grundlaget for Folketingets stillingtagen til projektet. Den proces vil foregå vinteren 2013/2014. Projektet forventes at kunne stå færdigt i 2018, samtidig med Den nye bane København-Ringsted. Ændring af anlægslov Anlægsloven for Den nye bane København-Ringsted er vedtaget i Hastighedsopgradering gennem Ringsted forventes vedtaget som en ændring af anlægsloven for Den nye bane København-Ringsted. Anlægsloven for Den nye bane København-Ringsted omfatter en simpel tilslutning på Ringsted Station, hvor gennemkørselshastigheden forbliver 120 km/t. Da denne løsning ikke længere er nok til at opfylde den trafikale ambition er løsningen Hastighedsopgradering gennem Ringsted i stedet blevet fremsat. I denne løsning bygges en jernbanebro over jernbanen således at gennemkørende tog kan køre 200 km/t gennem Ringsted uden at komme i konflikt med anden togtrafik. Den oprindeligt gennemførte VVM undersøgelse omfatter ikke det samlede område, hvor Hastighedsopgradering gennem Ringsted påtænkes udført. Ligeledes omfatter kortbilag til Lov om anlæg af en jernbanestrækning København Ringsted over Køge heller ikke det område, hvor projektet påtænkes udført. Lovforslaget planlægges fremsat og vedtaget i løbet af foråret Mere information Projektets hjemmeside er: På hjemmesiden er det muligt at slå op på et kort, hvor der er informationer om strækningen. På kortet er der mulighed for selv at vælge, hvilke oplysninger der skal vises, f.eks. støjudbredelse, naturforhold, kulturhistoriske interesser og tekniske anlæg. For mere information om arealforhold og ekspropriationer henvises der til pjecen Jernbanen og arealforhold, der kan findes på Bandanmarks hjemmeside. Miljøredegørelse 8 Baggrund

9 Ikke teknisk resumé I denne miljøredegørelse beskriver Banedanmark de anlægsarbejder, der skal gennemføres før en hastighedsopgradering gennem Ringsted kan iværksættes. I redegørelsen beskrives projektets fysiske forhold, påvirkninger på omgivelserne og afværgeforanstaltninger. Anlægsbeskrivelse For at skabe en bedre sammenhæng i trafikken mellem København og henholdsvis Næstved og Odense skal udfletningen fra Ringsted Station opgraderes. Det vil give en kortere køretid for tog i retning mod Odense, bedre regularitet og øget kapacitet. Den eksisterende bane mod Odense vil blive erstattet af et spor i eksisterende niveau (orange linie) og en jernbanebro med to spor (lilla linie) i retning mod Odense. Jernbanebroen vil muliggøre en effektiv krydsning med højere hastighed og formindsket risiko for forsinkelser. De to linjeføringer mod Odense vil blive flettet sammen øst for broen over Sorøvej. Her vises den del af projekstrækningen, hvor jernbanebroen (sorte streger) etableres mellem Ringsted Å og Skellerødvej. Den eksisterende bane mod Næstved/Femern vil blive erstattet af to spor og et vendespor til godstog i eksisterende niveau fra sydenden af stationen (gul linie), samt to spor under jernbanebroen (rød linie) fra nordsiden af stationen. Sporene mod Næstved bliver flettet sammen til to spor. Miljøredegørelse 9 Ikke teknisk resumé

10 De nye spor og den nye jernbanebro på baneterrænet vil blive placeret mellem Ringsted Å og Skellerødvej. Da der kommer flere spor ved siden af hinanden over Ringsted Å, skal der ske en dæmningsudvidelse på begge sider af dæmningen. De to broer der krydser Skellerødvej skal ligeledes udvides. Hastighedsopgraderingen gennem Ringsted betyder at gennemkørende passagertog mellem København og Odense kan køre uhindret igennem stationen med 200 km/t. Dette medfører at perron 4 og 5 på Ringsted Station opgraderes så afstandskrav til sikkerhedszoner ved 200 km/t opfyldes. Desuden forlænges alle perronerne i det omfang det er nødvendigt for bevarelse af nuværende perronlængder. Tog til og fra Næstved vil stadig køre med op til 120 km/t gennem stationen. Køreledningsanlægget skal endvidere opgraderes så der kan køres 200 km/t, hvilket betyder at der foretages sporsænkninger under broerne ved Rønnedevej og Næstvedvej øst for Ringsted Station samt under broen ved Sorøvej vest for stationen. Alternativt hæves broerne ved Næstvedvej og Sorøvej, så den tilstrækkelige frihøjde sikres. Anlægsaktiviteter for Hastighedsopgradering gennem Ringsted forventes påbegyndt i midten af 2015 og afsluttet, således at anlægget er klar til brug i 2018 samtidig med at Den nye bane København-Ringsted åbner. Areal- og ekspropriationsbehov og eldriftsservitut En stor del af aktiviteterne i projektet vil ligge inden for Banedanmarks eksisterende arealer, men der være behov for arbejdsarealer og arbejdsveje i forbindelse med anlægsarbejdet. Det vil derfor være nødvendigt at foretage ekspropriation af naboejendomme både permanent og midlertidigt. Der vil blive foretaget permanente ekspropriationer ved Østre Ringvej, langs sydsiden af banestrækningen mellem Østre Ringvej og Ringsted Station og omkring Ringsted Å på begge sider af banen samt ved Skellerødvej. Behovet for arbejdspladser samt dæmningsudvidelse medfører at to ejendomme ved Skellerødvej totaleksproprieres. Eldriftsservitut Langs banen skal der være en sikkerhedsafstand og naboejendomme langs banen pålægges derfor en eldriftsservitut. En eldriftsservitut er en begrænsning i brugen af det berørte område. Det betyder at ingen dele af ejendommens træer og buske må være tættere på end 3 meter målt lodret linie gennem nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget. Derudover må ingen dele af ejendommens træer og buske være i særlig risiko for at vælte, ud fra en forstfaglig vurdering, og dermed komme tættere end 3 meter på køreledningsanlægget. Eldriftsservitutten har primært indflydelse på private ejendomme ved Korsevænget samt eksisterende beplantning langs banen. Miljøredegørelse 10 Ikke teknisk resumé

11 Planforhold Hastighedsopgradering gennem Ringsted vurderes at være i overensstemmelse med den regionale udviklingsplans mål om at forbedre infrastrukturen samt Ringsted Kommunes kommuneplan. I anlægs- og driftsfasen medfører det samlede projekt ingen hindring af den planlagte generelle arealanvendelse, da projektet hovedsageligt etableres i tilknytning til det eksisterende baneanlæg. Påvirkninger når banen står færdig Projektet vil have synlige, landskabelige og visuelle konsekvenser. Disse knytter sig til øget højde af anlægget og dermed øget synlighed i landskabet. Dertil kommer træfældninger på baneskråninger på en ca. 900 meter lang strækning på begge sider af banen samt etablering af støjskærme. Oplevelsen af anlægget set fra boligområdet nord for banen, Korsevænget vil være en øget højde, reduceret beplantning og øget skyggevirkning. Jernbanestøjen vil blive forøget frem mod år 2028 pga. øget toghastighed, stigende trafikmængde samt ændret placering af spor og sporbenyttelse. Ved Korsevænget-kvarteret, hvor jernbanebroen bygges er støjbelastningen størst i år 2018 efter ibrugtagning af anlægget, men støjbelastningen aftager her i takt med, at flere godstog kører mod Næstved/Femern. Hastighedsopgradering gennem Ringsted medfører at antallet af støjbelastede boliger vil være 87 i år 2021, hvor godstog begynder at køre til Femern. Efter åbning af dobbeltsporet i Nordtyskland vil al international godstrafik køre via Femern, og i år 2028 vil der derfor være 130 støjbelastede boliger i området. Det øgede antal støjbelastede boliger er overvejende beliggende øst for stationen. Der bliver opstillet ca meter nye støjskærme, hvoraf ca. 670 meter står på den nye jernbanebro. Der skal yderligere sideflyttes ca. 720 meter eksisterende støjskærme mellem Ringsted Å og Sorøvej. De boliger, som er vurderet som støjbelastede over den vejledende grænseværdi, vil blive tilbudt facadeisolering. Facadeisolering og opsætning af støjskærme vil være afsluttet samtidig med hastighedsopgraderingen i Det vurderes at vibrationsniveauet og antallet af belastede boliger øges lidt i forhold til dagens situation. Det vurderes, at 5-10 boliger, som i dagens situation ikke er vibrationsbelastet, kan forvente et vibrationsniveau over grænseværdien. Årsagen til det øgede antal vibrationsbelastede boliger er dels hastighedsforøgelsen for de gennemkørende tog dels at der etableres nye spor tættere på boligbebyggelse. Miljøredegørelse 11 Ikke teknisk resumé

12 Opgørelse af antal vibrationsbelastede boliger afventer færdiggørelse af ny beregningsmodel for vibrationer. Metoden vil blive anvendt i forbindelse med projekteringsfasen og vil også danne grundlag for beslutning om eventuelle afværgeforanstaltninger. Banedanmark vurderer at der ikke vil være nogen signifikant ændring i den elektromagnetiske stråling fra kørestrømsanlægget. Størstedelen af undersøgelsesområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Men strækningen, som Hastighedsopgradering gennem Ringsted omfatter, ligger ikke inden for indvindingsoplandet til boringer. I driftsfasen er der ikke behov for grundvandssænkning. Da banedæmningen udvides vil dette påvirke afvandingsforhold der, via banegrøfter afleder til Ringsted Å. Drænvand fra sporareal kan eventuelt føres til olieudskiller og sandfang inden det udledes til Ringsted Å. Efter bygning af projektet samt færdiggørelsen af Ringsted-Femern banen i 2021 vil alle af banerne omkring Ringsted Station være elektrificeret. Dette betyder at der er mulighed for kørsel med el-drevne tog som dermed vil betyde mindre udledning af NO X, SO 2 og CO 2. Det vil betyde et renere miljø omkring banen til gavn for lokalsamfundet. Det er vurderet at projektet ikke vil give anledning til nogen direkte eller indirekte påvirkning af Natura 2000 områder. Der vil blive fældet ca. 2,4 ha fredskov som følge af projektet. Som afværgeforanstaltning for berørt fredskov etableres der erstatningsskov. Faunapassagen ved Ringsted Å udvides fra ca. 60 m til ca. 90 m som følge af projektet og der etableres en flydebanket (tør faunapassage) modsat gangstien, for at afhjælpe barriereeffekten langs med Ringsted Å. Dermed forbedres passagemuligheden for landdyr og mindsker banens virkning som barriere. Hastighedsopgradering gennem Ringsted vil efter anlæggelsen ikke påvirke kulturhistoriske interesser. I driftsfasen er der ingen påvirkninger af friluftsområder, rekreative anlæg eller stier. Hastighedsopgradering gennem Ringsted får ingen varige konsekvenser for vejtrafik, da der ikke omlægges veje. I driftsfasen vil Hastighedsopgradering gennem Ringsted betyde en bedre regularitet, øget kapacitet og en forbedring af rejsetiden på ca. 1 minut for gennemkørende tog mellem Den nye bane København-Ringsted og Odense. Miljøredegørelse 12 Ikke teknisk resumé

13 Påvirkninger når banen bygges Støjgenerne vil i anlægsperioden blive begrænset i videst muligt omfang og der vil ske en målrettet information til jernbanens naboer. De mest støjende arbejder vil være ramning af spuns i forbindelse med etablering af den nye jernbanebro samt udvidelse af banedæmningen, som vil medføre, at boligerne i Korsevænget-kvarteret vil blive udsat for arbejdsstøj. Ramning af spuns i forbindelse med etablering af den nye jernbanebro vil medføre, at størstedelen af boligerne i Korsevænge-kvarteret bliver belastet over 70 db (50-70 boliger). Alternativ metode for udførelse af spunsarbejdet skal overvejes, f.eks. nedvibrering, som er ca. 10 db mindre støjende. Ombygning og fornyelse af spor kan gennemføres uden at give anledning til væsentlige overskridelser af indsatsgrænsen på 70 db. Nedvibrering af spuns i forbindelse med dæmningsudvidelsen mellem Skellerødvej og Sorøvej vil medføre, at indsatsgrænsen overskrides ved nærmeste boliger på Skellerødvej og Sorøvej (5-10 boliger i alt). I forbindelse med anlægsarbejdet anvendes konstruktionsmetoder, som begrænser vibrationspåvirkningen bedst muligt inden for de givne økonomiske rammer, og der vil ske en målrettet information til jernbanens naboer ved særligt vibrationsskabende arbejder. Der vurderes ikke at være behov for grundvandssænkning af betydning i anlægsfasen, og dermed ikke noget behov for afværgeforanstaltninger. Der implementeres generelle afværgeforanstaltninger for at undgå spildhændelser i anlægsfasen. Størstedelen af undersøgelsesområdet, ligger inden for et areal, hvor jorden som udgangspunkt betragtes som lettere forurenet. Der er enkelte lokaliteter, hvor der er mulighed for, eller viden om forurening. Af disse er det vurderet, at 5 kan have betydning for projektet, hvor forureningen primært drejer sig om gamle oliespild. Der skal udarbejdes en jordhåndteringsplan for projektet i samarbejde med Ringsted Kommune. Der skal i projektet bruges jord til etablering af dæmninger og opfyldninger langs banen. Det forventes at hovedparten af jordunderskuddet vil kunne dækkes af jord som indhentes fra Den nye bane København Ringsted. Muligheden for at udveksle jord afsøges nærmere i senere faser. Der vil i anlægsfasen være en øget udledning af NO X, SO 2 og CO 2 i umiddelbar nærhed af hvor arbejdet finder sted. Det kan give anledning til gene hos folk med luftvejsproblemer. Det forventes dog ikke at være til gene ved ophold indendørs selv tæt ved arbejdet. Miljøredegørelse 13 Ikke teknisk resumé

14 For at afværge påvirkning af flagermus minimeres træfældningen så vidt muligt ved anlægsarbejdet, og flagermusegnede træer må kun fældes i en begrænset periode. Desuden opsættes flagermuskasser, og bygninger, der skal nedrives bliver vurderet og hvis nødvendigt undersøgt for flagermus. Den eksisterende bro over Ringsted Å udvides og 3-området og åbeskyttelseslinierne påvirkes. Der vil blive indhentet de nødvendige tilladelser og dispensationer til at bygger broen. Der påvirkes ikke yderligere beskyttet natur i projektet. Risiko for spild af miljøfremmede stoffer som kemikalier og olier kan minimeres ved at der anlægges en jorddæmning mellem arbejdspladser og Ringsted Å. Samlet set vurderes det forventede ressourceforbrug ved Hastighedsopgradering gennem Ringsted ikke at have alvorlige miljømæssige konsekvenser. Projektet vil generelt medføre begrænsede mængder affald, som primært vil være stål fra skinner og køreledningsmaster, beton fra køreledningsfundamenter og sveller samt granitskærver fra eksisterende sporkasse. Alt affald vil, såfremt de ikke genanvendes i projektet, blive bortskaffet efter gældende regler for affaldshåndtering. Generelt medfører Hastighedsopgradering gennem Ringsted kun i begrænset omfang påvirkning af de kulturhistoriske interesser. Størstedelen af anlægsarbejdet udføres inden for det eksisterende baneterræn, og der er kun enkelte kulturhistoriske elementer inden for undersøgelseskorridoren. Forud for anlægsarbejderne gennemføres arkæologiske undersøgelser, der aftales nærmere med Sydvestsjællands Museum. Hvis der gøres fund under anlægsarbejdet, vil anlægsarbejdet straks blive stoppet og Sydvestsjællands Museum/Kulturstyrelsen vil blive kontaktet. Den rekreative sti ved Ringsted Å påvirkes midlertidigt i anlægsfasen, idet stien lukkes i en periode. Legepladsen i forbindelse med stisystemet vil blive midlertidigt lukket mens anlægsarbejdet står på. Ved gennemførelse af en eventuel hævning af Næstvedvej vil cykelstien langs vejen blive afspærret i op til to måneder. Kolonihaverne langs banen i Ringsted By vil blive påvirket af støj og støv fra Anlægsarbejderne. Der vil blive lavet afværgeforanstaltninger for at afhjælpe støvgenerne, hvis det bliver nødvendigt. Under anlægsarbejdet vil vejnettet blive belastet af arbejdskørsel til og fra arbejdspladserne i mindre grad. Anlægsarbejdet er dog tilrettelagt, så mange Miljøredegørelse 14 Ikke teknisk resumé

15 materialer køres til arbejdsområderne via skinner. Trafikken i anlægsperioden vurderes kun at påvirke den normale trafik i mindre grad. Broen hvor banen mod Odense krydser Skellerødvej bliver udbygget, og bliver derfor spærret for biler i en kortere periode. Der opretholdes dog passage for cyklister og fodgængere i perioden. Broen hvor banen mod Næstved krydser Skellerødvej vil være åben for trafik i hele byggeperioden, dog med en smallere kørebane og en midlertidig lysregulering. Ved Ringsted Å vil gangstien i perioder kunne blive lukket, hvor der vil være omkørsel ad andre stier og på tværs af banen ved perrontunnel på Ringsted Station. Såfremt alternativet for Næstvedvej med hævning af broen vælges, vil der være gener for trafik, da vejen vil blive spærret i en periode. Der vil være enkelte ændringer i togdriften i anlægsfasen, hvor sporarbejdet er tilrettelagt så gener for togtrafik minimeres. Dele af Ringsted Station og området umiddelbart vest for stationen vil blive bygget om i forbindelse med projektet. Miljøredegørelse 15 Ikke teknisk resumé

16 Anlægsbeskrivelse I forbindelse med Hastighedsopgradering gennem Ringsted etableres en jernbanebro vest for Ringsted Station og der foretages ombygning af spor og broer, som tillader hastighedsopgradering til 200 km/t gennem Ringsted. På Ringsted Station udføres ombygning af perronen mellem spor 4 og 5, hvor perronen gøres bredere. Perronen er i dag ca. 7 m bred og skal udvides med 2 m for at leve op til sikkerhedskrav ved passage af tog, der kører 200 km/t. Der flyttes desuden et trappetårn med elevator og halvtag, for at opfylde sikkerhedsafstanden. Desuden forlænges alle perronerne. Ombygning af perronen mellem spor 4 og 5 foretages i henhold til regler om tilgængelighed for handikappede. For at gøre plads til en bredere perron mellem spor 4 og 5 samt at få ændret forløbet af skinner i øvrigt på Ringsted Station, omlægges flere spor syd for perronerne på Ringsted Station. Vest for Ringsted Station etableres der en jernbanebro, hvor togene mod Odense kan køre over sporene mod Næstved. Banedæmningen udvides både på nordsiden og sydsiden af banen, for at gøre plads til nye spor, og derfor udvides broen over Ringsted Å. Sporene under jernbanebroen sænkes i forhold til terræn, så den maksimale højdeforskel mellem sporene på henholdsvis bro og Sydbanen bliver 8,5 m. Der gøres plads til støjskærme på den nye jernbanebro. Den nye bro er planlagt på en spunsvægkonstruktion. Der foretages sporomlægninger, så der skabes byggeplads til broen mellem banen mod Næstved og banen mod Odense. Der etableres adgang til biler og materielleverancer via Skellerødvej og via arbejdsvej langs banen fra Ringsted Station. Den sydligste af de to broer over Skellerødvej skal gøres bredere for at give plads til nye spor fra Ringsted Station under jernbanebroen. Den nordligste af de to broer over Skellerødvej skal udvides. Sporene under Rønnedevej, Næstvedvej og Sorøvej skal sænkes for at skabe tilstrækkelig højde under broen til kørestrømmen. Der undersøges hævning af broerme ved Næstvedvej og Sorøvej som alternativ til sporsænkning, dette vil blive afklaret i en senere projekteringsfase. Udvidelsen af banedæmningen samt behov for arbejdspladser, arbejdsveje, jorddepoter mv. medfører, at der vil blive gennemført ekspropriationer og midlertidige ekspropriationer af arealer relativt tæt ved banen. Der er behov for arbejdspladser til anlægsarbejde ved broer og ved perronudvidelse og -forlængelse. Endvidere er der behov for midlertidig arealanvendelse til mellemdeponering af indbygningsegnet overskudsjord, Miljøredegørelse 16 Anlægsbeskrivelse

17 oplag af materialer, opstilling af skurvogne mv. Langs banen anlægges generelt en arbejdsvej på ca. 10 meters bredde. Vejadgang til byggepladserne skal drøftes med Ringsted Kommune. Vest for Ringsted Station skal der etableres 5 mindre arbejdspladser, hvor eksisterende broer enten skal ombygges eller sporet skal justeres for at skabe tilstrækkeligt fritrumsprofil. Dertil kommer en større arbejdsplads i området mellem banen mod Næstved og banen mod Odense, hvor den nye jernbanebro etableres samt en materiale- og oplagsplads på marken øst for Skellerødvej. Ved stationsområdet etableres materiale- og oplagspladser på Banedanmarks areal. Endvidere etableres en mindre arbejdsplads ved Næstvedvej i forbindelse med sænkning af sporene. På marken øst for Skellerødvej etableres en materiale og oplagsplads. Arealet skal endvidere benyttes som afsætningsområde for jord. Der vil foregå forskellige aktiviteter med entreprenørmateriel herunder kørsel med jord og diverse materialer. Aktivitet på pladsen knytter sig til aktiviteterne med etablering af den nye jernbanebro og sporarbejdet på banen mod Næstved. Aktiviteternes varighed vurderes at være 6 måneder. Skal pladsen benyttes til oplag af jord kan det overvejes at placere det, så det skærmer i forhold til boligerne på Skellerødvej. Omlægningen af spor er tilrettelagt, så der kommer mindst mulig gene for togtrafikken. Der vil dog være perioder med spærringer af nogle spor, samt gener for den lokale trafik på vejene nær anlægsarbejdet. Arbejdets udførelse Anlægsaktiviteter for Hastighedsopgradering gennem Ringsted forventes påbegyndt i midten af 2015 og afsluttet, således at anlægget er klar til brug i 2018 samtidig med at Den nye bane København-Ringsted åbner. Anlægsarbejdet ved omlægning af skinner udføres i stadier, så det skaber mindst mulig gene for togtrafikken. Miljøredegørelse 17 Anlægsbeskrivelse

18 Overordnet starter anlægsarbejdet i med sporarbejder øst for Ringsted Station og vest for Skellerødvej. I perioden arbejdes der desuden med stationsområdet, broerne over Skellerødvej og Ringsted Å, samt arbejdet med den nye jernbanebro på baneområdet. Eksproprierede arealer overtages af Banedanmark i Geotekniske undersøgelser og arkæologiske forundersøgelser vil blive igangsat før ekspropriation efter aftaler med lodsejere. Trafikale muligheder Den nye bane København-Ringsteds direkte forløb ind på Ringsted Station sker til spor 4/5. Banen fra Odense tilsluttes vestfra via den nye jernbanebro også til spor 4/5, således at der opnås 200 km/t gennem hele stationen for denne forbindelse. Alle øvrige spor bibeholder hastighed på op til 120 km/t. Hermed opnås en reduktion i køretiden på ca. 1 minut for gennemkørende tog mellem Den nye bane København-Ringsted og Odense, for de øvrige forbindelser sker der generelt mindre reduktioner i køretiden. Den eksisterende bane fra Roskilde får sit direkte forløb gennem spor 2-3 til banen mod Næstved under den nye jernbanebro, og de nuværende hastighedsforhold bevares. Der etableres nye sporskifter i stationens vestende, som muliggør kørsel mellem den eksisterende bane fra Roskilde og banen mod Odense og omvendt gennem spor 1 med 120 km/t. Tilsvarende etableres en forbindelse mellem banen fra Næstved og spor 5 for tog, som skal videre til Den ny bane Miljøredegørelse 18 Anlægsbeskrivelse

19 København-Ringsted. Tog fra Den nye bane København-Ringsted mod Næstved vil normalt benytte spor 2. Køremuligheden til godspladsen (spor 6 og højere) bevares for tog til/fra Næstved og fra Roskilde og fra Den nye bane København-Ringsted, men afbrydes som en konsekvens af at udfletningen sker ude af niveau for tog i retning til og fra Odense. Adgang mellem pladsen og banen til og fra Odense kan kun ske via sydligste hovedspor øst for Rønnedevej, hvor kørselsretningen må ændres. Hastighedsopgradering gennem Ringsted fjerner de væsentligste krydsningskonflikter og sikrer en mere flydende trafikafvikling igennem Ringsted Station. Hastighedsopgradering gennem Ringsted vil forbedre regulariteten og kapaciteten, samt give større fleksibilitet i køreplanlægningen, idet det vil være muligt at planlægge tog fra Næstved og Odense til at ankomme/afgå samtidig til og fra Ringsted Station. Derudover kan en højere hastighed gennem Ringsted udnyttes til en bedre køreplan og til reduktion af rejsetiden. Det fremtidige driftsmønster I dag kører der på Østsiden af Ringsted Station i dagtimerne 6-7 passagertog i timen til Ringsted Station og 6-7 passagertog i timen fra Ringsted Station. Efter åbning af Den nye bane København-Ringsted i 2018 forventes der på Østsiden af Stationen i dagtimerne at køre 6 passagertog i timen til Roskilde og 6 passagertog fra Roskilde. Der vil endvidere køre 4 passagertog i timen til Køge og 4 passagertog i timen fra Køge. I dag kører der på vestsiden af Ringsted Station i dagtimerne 3 passagertog i timen til Odense og 3 passagertog i timen fra Odense. Efter åbning af Den nye bane København-Ringsted i 2018 forventes der i dagtimerne at køre 5 passagertog i timen til Odense og 5 passagertog i timen fra Odense. I dag kører der på vestsiden af Ringsted Station i dagtimerne 2 passagertog i timen til Næstved og 2 passagertog i timen fra Næstved. Efter åbning af Den nye bane København-Ringsted i 2018 forventes der i dagtimerne at køre 3 passagertog i timen til Næstved og 3 passagertog i timen fra Næstved. I aftentimerne og i weekenden vil antallet være noget mindre, hvorimod der kan være yderligere tog i myldretiden. Timemodellen vil medføre yderligere 1 tog i timen i hver retning på strækningen mellem Køge og Odense. Driftsfasen for Hastighedsopgradering gennem Ringsted begynder i 2018, som en del af Den nye bane København-Ringsted, hvor der kører tog på den nye jernbanebro. I årene kører alle godstog stadig over Storebælt, hvilket betyder at der endnu ikke er fuld effekt af hastighedsopgraderingen. Miljøredegørelse 19 Anlægsbeskrivelse

20 I 2021 åbner den faste Femern-forbindelse. Dette medfører, at et ud af op til to godstog i timen kan føres mod Femern. Der vil derfor køre langt færre godstog mod Odense og Jylland. Banedanmark forventer derfor fuld effekt af hastighedsopgraderingen i I 2028 åbner et dobbeltspor i Nordtyskland. Dette medfører, at al international godstrafik fra Sverige og Sjælland kører mod Femern. Kun indenlands godstrafik kommer til at køre over Storebælt. Klimatilpasning Det er vurderet at der kan forekomme effekter som følge af klimaændringer, der vil kunne komme til at påvirke Hastighedsopgradering gennem Ringsted. Klimaændringernes mulige påvirkning af Hastighedsopgradering gennem Ringsted omfatter: Grundvandsniveau Ændret nedbørsmønster Stigende temperatur Øget vindhastighed Klimakonsekvensvurderingen beskriver, at den forventede stigning i havniveau og grundvand ikke vil påvirke anlægget med jernbanebroen mellem Ringsted Å og Skellerødvej indenfor den forventede levetid for banen på 120 år. Klimakonsekvensvurderingen er udarbejdet på baggrund af bl.a. regeringens og transportministeriets klimatilpasnings-strategi. Påvirkningen af klimaændringerne forventes generelt at kunne opleves som mere regn pr. år, men mindre regn om sommeren. Der vil komme hyppigere skybrud, typisk i sensommeren. Vintrene forventes at blive mildere, og somrene varmere. Vandstanden i havene vil blive højere og vinden kraftigere. Variationen henover året forventes derved at blive større end i dag. De klimaændringer som forventes at være relevante for Hastighedsopgradering gennem Ringsted er primært ændrede nedbørsmønstre med en forventning om øget afstrømning i Ringsted Å. Desuden vil følgerne af en stigning i nedbørsintensiteten medføre øget overfladeafstrømning og risiko for oversvømmelser. Det har betydning for dimensioneringen af dræn, banegrøfter, underføringer, afstrømning i Ringsted Å og interne afvandingssystemer på stationsområder, samt oversvømmelse af omkringliggende arealer. I forbindelse med projektering af Hastighedsopgradering gennem Ringsted benyttes samme valgte dimensionskriterier som for Den nye bane København-Ringsted. Miljøredegørelse 20 Anlægsbeskrivelse

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8.

På basis af det i forslaget oplyste er linieføringen skitseret i Figur 7.7 og tilslutning til Helsingørmotorvejen skitseret i Figur 7.8. Den foreslåede alternative linieføring vedrører den vestlige del af Nordhavnsvej og tilslutningen til Helsingørmotorvejen. Det antages, at den østlige del af Nordhavnsvej har linieføring som Vejforslag

Læs mere

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013

Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen. Rapport 451-2013 rute ringkøbing-herning Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 RUTE RINGKØBING - HERNING Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Rapport 451-2013 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139

FORSLAG TIL LOKALPLAN NR. 139 Forslag til Lokalplan nr. 139 blev vedtaget af Ballerup Kommunalbestyrelse den 23. marts 2015. Planforslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. marts til den 24. maj 2015. FORSLAG TIL

Læs mere

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar

12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Marts 2015 12 + 6 spørgsmål fra Rådhusgade og Silkeborg Kommunes foreløbige svar Den 10. januar 2014 sendte John Menke 10 spørgsmål om Torveparkeringen og Rådhusgade. Ib Nielsen har sendt 6 spørgsmål om

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

"NY ELLEBJERG- OMRÅDET"

NY ELLEBJERG- OMRÅDET "NY ELLEBJERG- OMRÅDET" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 11. marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan "Ny Ellebjerg-området". Lokalplanområdet ligger i bydelen Valby Offentlig høring

Læs mere

Femern Bælt forbindelsen og miljøet

Femern Bælt forbindelsen og miljøet Femern Bælt forbindelsen og miljøet Miljøkonsultationsrapport 2006 Udgivet af Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Tyskland Transport- og Energiministeriet, Danmark Støttet af EU Kommissionen

Læs mere

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14.

AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK. 14. AFTALE MELLEM REGERINGEN (S, SF OG RV) OG DANSK FOLKEPARTI OG ENHEDSLISTEN OM: EN MODERNE JERNBANE UDMØNTNING AF TOGFONDEN DK 14. januar 2014 1 Regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti indgik den 17.

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv.

En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen mv. Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om: En ny Storstrømsbro, Holstebromotorvejen

Læs mere

10.1 TRAFIKALE KONSEKVENSER 10.1.1 Overordnede trafi kale konsekvenser

10.1 TRAFIKALE KONSEKVENSER 10.1.1 Overordnede trafi kale konsekvenser 10. DRIFT 10.1 TRAFIKALE KONSEKVENSER 10.1.1 Overordnede trafi kale konsekvenser Det primære formål med Cityringen er at sikre en effektiv kollektiv betjening af tætbyen, dvs. Indre By, Østerbro, Nørrebro,

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning

Støjisolering af boliger mod trafikstøj. Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning Støjisolering af boliger mod trafikstøj Projektvejledning for administration af Vejdirektoratets tilskudsordning 2004 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon: 33 41 33

Læs mere

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY

LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY LOKALPLAN 12-072 SLAGTERIOMRÅDET NØRRESUNDBY MIDTBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING DECEMBER 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov.

Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. ARBEJDSPAPIR Dato J. nr. 2013 691 Trafikale behov på lang sigt Som led i arbejdet med de strategiske analyser, er der gennemført en kortlægning af fremtidens trafikale behov. Dette notat beskriver, hvilke

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer

Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer MARTS 2015 TRANSPORTMINISTERIET OG REALDANIA Analyse af potentialer i Parkér og Rejs anlæg ved stationer RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 1.1.1.1 Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dokumenttype Dato PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV- OG MELLEMAKTIVT AFFALD MILJØRAPPORT PLAN FOR ETABLERING AF SLUTDEPOT FOR DANSK LAV-

Læs mere

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027

Trafikplan for den statslige jernbane 2012-2027 Trafikplan for den statslige Februar 2013 3 Trafikplan for den statslige Forord Forord I de senere år er der vedtaget en lang række større og mindre anlægsprojekter indenfor jernbanen og den øvrige kollektive

Læs mere

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase

Teknik og Miljø. BILAG 2a. Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Teknik og Miljø BILAG 2a Bering-Beder vejen Kommentering af indkomne bemærkninger i 1. offentlighedsfase Maj 2011 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 BEMÆRKNINGER, HOVEDFORSLAG - HER BENÆVNT FORSLAG

Læs mere