Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvalg for Anlæg og Miljø. Referat"

Transkript

1 Forside 117 Referat Møde onsdag den 27. maj 2015, kl Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S) Vittus Maaru Mikaelsen (S) Afbud Fravær

2 Side 118 Dagsorden 01. Godkendelse af dagsorden Meddelelser A Fra formanden B Fra forvaltningen Orienteringer Ingen Forespørgsler A Orientering om affaldssituationen i Tasiilaq Beslutninger A Ladestander til elbiler i offentlige parkeringspladser i Nuuk Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen A. True North Gems Greenland(TNGG), Ny domicilbygning i området 1C30, Nuuk midtby B Gradvis indfasning af elbiler til den kommunale vognpark Lukkede punkter A Salg af B-335, Kuumiut B Salg af B-2052, Kapisillit C Ansøgning om sanering og salg af kommunalt ejede bygninger i Paamiut og bygder Eventuelt Godkendelse af referat

3 Side Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt 02. Meddelelser 02 A Fra formanden Mille Søvndahl Pedersen orienterede om sin, Ane Egede Mathæussen og Martha Abelsens deltagelse i Nordisk hovedstadsmøde i Island om klimaforandringer, hvor hun holdt et oplæg om hvordan Nuuk takler klimaforandringer gennem sin planlægning. 02 B Fra forvaltningen Mike J. Kristiansen orienterede om, at der har været et statusmøde med Kriminalforsorgen om fremdriften i planlægningen af det nye fængsel i Nuuk. Mike J. Kristiansen oplyste, at projektet med etablering af ny havn er igangsat. Mike J. Kristiansen oplyste, at de første indledende møder om udvidelse af lufthavnen er afholdt. Mike J. Kristiansen oplyste, at boligbyggeprojektet på Tuujuk er gået i gang med nedrivning af gamle blokke. 03. Orienteringer Ingen

4 Side Forespørgsler 04 A Orientering om affaldssituationen i Tasiilaq Svar til Allan Pertti Frandsen forespørgsel til AMF af den 7. maj 2015 Til orientering J.nr.: xxxx Forvaltning for Anlæg og Miljø Direktør Mike J. Kristiansen / mjkr Sagsresumé Kommunalbestyrelsesmedlem Allan Pertti Frandsen (AI) vil gerne vide noget om affaldshåndtering i Tasiilaq. Der er udfordringer med affald i Tasiilaq. Kommunen arbejder med forskellige tiltag for at forbedre forholdene indenfor området. Forvaltningen giver svar på spørgsmål og giver status på området. Indstilling Forvaltning for Anlæg og Miljø indstiller overfor : - At Udvalget tager orienteringen til efterretning Beslutning Udvalget tog orienteringen til efterretning. Allan Pertti Frandsen vil fremsende en ny forespørgsel til forvaltningen om affaldssituationen i bygderne. Sagsfremstilling Der er igennem en lang årrække udarbejdet flere rapporter om affaldshåndtering og bortskaffelse af det i Tasiilaq. Trods dette er det ikke lykkedes endnu at frembringe en valid løsning som er tilstrækkelig lavpraktisk og teknologisk gennemtænkt, således affaldet kan håndteres forsvarligt i henhold til miljøet. Forvaltningen har siden juni 2014 evalueret en lang række løsningsmuligheder med henblik på, at tilvejebringe troværdige tekniske løsninger. Den økonomiske aspekt af sagen er også opvejet, således budgettet for driften kan følge med fremadrettet. Dette udfordrende og omfattende arbejde pågår stadig, der vil komme en redegørelse på et senere tidspunkt. Forvaltningen evaluerer to modeller i forhold til fremtidige affaldshåndtering herunder bortskaffelse af det. I løbet af sommeren vil Forvaltningen modtage sidste input, således Forvaltningen kan pege på den oplagte og egnet model. Den valgte løsning vil så blive en driftsmodel fremadrettet. Udvalget skal forvente, at affaldshåndteringen ændres i løbet af sommeren. Planen for ændringen vil bygge på øget affaldssorteringen som det eksempelvis sker i Paamiut. Sideløbende er der ligeledes et projekt i samarbejde med Selvstyret om oprydning af byens dump. Projektet igangsættes i denne sommer, der er afsat ca. kr. 3.5 millioner til formålet. Projek-

5 Side 121 tet er en del af Naalakkersuisuts beskæftigelsesstrategi, derfor vil aktiviteten også have positivt indflydelse på arbejdsmarkedet i Tasiilaq. Der forventes 8-10 mand i beskæftigelse, aktiviteten vil løbe hen over sommer til efterårsperioden. Løsningsforslag faglig vurdering Forvaltningen har igangsat arbejdet med at etablere et kontrolleret overdækket deponi syd for eksisterende dump. Det kontrollerede deponi er således tænkt til opbevaring af løbende dagrenovation og brændbart affald samt udsorteret brændbart affald fra eksisterende dump. Forvaltningen evaluerer på to modeller i forhold til fremtidige bortskaffelse af affald. 1. Incinerator, den anlægstekniske billigste løsning. Der er tale om bortskaffelse af affald. Der findes forbrændingsløsninger som kan håndtere bortskaffelse af affaldsmængderne i Tasiilaq ved afbrænding. Incineratorløsninger udmærker sig ved at anlæggene er forholdsvis billige at anskaffe sig, men driftsomkostningerne er forholdsvis høje idet der skal tilføres energi til forbrændingen for at opnå en tilstrækkelig høj forbrændingstemperatur. Ligeledes er incineratorer ikke velegnet til at producere varme, idet disse ikke kan afbrænde kontinuerligt. 2. Forbrændingsanlæg, den anlægstekniske dyreste løsning. Affaldet anvendes som en ressource. Affaldsforbrændingsanlægget drives som en varmeproduktionsenhed som i Nuuk, og frembringer varme til erstatning af den oliebaserede varme som produceres i byens varmecentraler. Udfordringen er at finde en maskinproducent som kan garantere at anlæggets forbrændingsteknik kan leve op til udledningskravene som er fastsat af Selvstyret eller EU. Forvaltningen afventer en prissætning af den maskinelle anlægs bestykning for et sådant anlæg primo juni måned. Det skal i den forbindelse nævnes, at design/tilbudsfase har pågået mellem leverandøren og Forvaltningen siden november 2014, og er besværliggjort af det faktum at der ikke findes tilsvarende små anlæg på markedet i dag. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Ingen Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Ingen Det videre forløb Forvaltningen arbejdere videre med projektet, og Udvalget vil blive orienteret løbende. Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Der er ikke indhentet bemærkninger fra økonomisk sekretariat Andre bemærkninger Ingen Bilag 1 Allan Pertti Frandsens forespørgsel om affaldssituationen i Tasiilaq.

6 Side Beslutninger 05 A Ladestander til elbiler i offentlige parkeringspladser i Nuuk J.nr.: xxxx Forvaltningen for Anlæg og Miljø Direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR Sagsresumé Det er en af de politiske visioner at nedbringe CO2 udledningen i Nuuk, og det kan eksempelvis ske ved at bruge elbiler. Der er kommet en del elbiler i Nuuk, ca. 30 i de seneste tal. Forholdene for bruger af elbiler kan være udfordrende eksempelvis hvis man vil lade sin bil udenfor hjemmet. Derfor er der ønsker for bedre rammer for elbils ejer, således kommunalbestyrelsens vision om en CO2 neutral hovedstad kan virkeliggøres i fremtiden. Indstilling Forvaltningen for Anlæg og Miljø indstiller overfor Udvalget for Anlæg og Miljø: at Udvalget beslutter, at man afventer med at opsætte ladestander til offentlige parkeringspladser indtil kommunen har indhentet erfaringer med sine egne ladestandere på kommunens egne parkeringspladser. At Udvalget bemyndiger Forvaltningen til at igangsætte planlægning af et ladestander system i Nuuk At etablering af offentlige ladestandere indarbejdes i Budget Beslutning Forvaltningens indstillinger blev godkendt. Sagsfremstilling Det er et klart mål i forhold til at nedbringe CO2 udledningen i Nuuk. Forvaltningen har derfor arbejdet med forskellige emner som handler om elbiler. Der er eksempelvis udarbejdet en rapport Data for the final report of the eco counter calculation model, Greenland, rapporten er vedhæftet som et bilag. I slutning af 00 erne kom de første elbiler til Nuuk. I dag er der ca. 30 elbiler. Brugerne af elbiler møder udfordringer, det er eksempelvis lade forhold i de offentlige parkeringspladser. Udvalget har derfor interesse i at forbedre forholdene for elbiler, således politiske visioner om miljøet kan virkeliggøres. Rådgivende ingeniørfirma COWI har udarbejdet en rapport Elbiler som reelt alternativt i Nuuk. Rapporten beskriver de barrierer brugerne af elbiler møder, og hvorvidt disse kan forbedres. Forvaltningen mener, at man skal arbejde med rapportens anbefalinger. Det vil være nærliggende, at arbejde med lade forhold som det første indsatsområde. Forvaltningen har hentet oplysninger fra en leverandør clever.dk om ladestander. Der er andre leverandør på markedet, og oplysninger fra clever.dk er brugt for at vise et håndgribelig eksempel se nedenstående tabel:

7 Side 123 Specifikation Stander Hurtigt ladestander Quick ladestander Ladehastighed [kw] Km opladt pr. time Antal udtag [stk.] Betalingsmodul nej ja ja Online overvågning nej ja ja Pris [kr.] Der er ikke så mange elbiler i byen, derfor er efterspørgsel på ladestander i offentlige parkeringspladser ikke så stort. Der er dog behov, derfor må Udvalget afgøre hvor mange ladestander der skal opsættes i byen. I tabel er der oplysninger og forskellige muligheder i forhold til ladestander som Udvalget kan tage stilling til. Det er vigtigt at være opmærksom på, at fragt- og opsætningsomkostninger på ca. kr skal ligges oveni nævnte pris i tabellen. Overordnede bemærkninger. Det er vigtigt, at Udvalget er konkret i forhold til beslutningen. Forvaltningen vil gerne vide hvor mange og hvilke ladestander der skal opsættes. Det er også vigtigt, at Udvalget tager stilling til hvor i byen ladestander skal opsættes. Forvaltningen kan pege på oplagte muligheder som parkeringsplads ved Nuuk Center, parkering ved Rådhuset og parkering ved Brugsen midtbyen, se kort bilag. Der er ikke bevilling til formålet, hvorfor midlerne skal hentes fra kommunekassen. Ovenstående tabel viser et eksempel, hvis Udvalget beslutter, at der skal opsættes ladestander skal Forvaltningen igangsætte planlægningen i forhold til indkøb. Det vil ske efter gældende retningslinier, hvor man vil indhente tilbud fra forskellig leverandør på markedet. Derefter vil Forvaltningen træffe afgørelse i forhold hvilke ladestandere kommunen skal købe. Prisen spiller vigtig rolle, men komfort i forhold til brugerne vil også spille en rolle i forhold til valget. Nukissiorfiit anbefaler ikke, at der opsættes ladestandere i offentlige parkeringspladser. Nukissiorfiit ser gerne, at man lader sin elbil i hjemmet om aften, når der er overskudskapacitet med energi fra vandkraftværket. Forvaltningens anbefaling er på linie med Nukissiorfiit. Økonomisk og ressourcemæssig vurdering Udover anskaffelsesomkostninger er der øget driftsomkostninger forbundet med opsætning af ladestandere. Forvaltningen skal derfor korrigere budgettet, således den er tilpasset nye forhold. Lovgrundlag og rammesættende dokumenter Data for the final report of the eco counter calculation model, Greenland Elbiler som reelt alternativt i Nuuk, rapport udarbejdet af COWI Det videre forløb Forvaltningen vil igangsætte arbejde med at opsætte ladestander i det omfang der er opbakning til det i økonomiudvalget. Arbejdet er jo en lang proces, først skal varerne bestilles, og efterfølgende opsættes. Det hele kan vare ca. 1-2 måneder før der står en ladestander i byen klar til brug. Forvaltningen vil i løbet af 2015 afsøge de forskellige muligheder for ladestander system med henblik på, at der i budget 2016 afsættes midler til formålet.

8 Side 124 Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat Økonomisk sekretariat anbefaler at der arbejdes videre med planerne for opsætning af ladestandere, såfremt målene om at Nuuk skal være en attraktiv bæredygtig by skal opnås er det nødvendigt at kommunen går foran og skaber mulighederne. Der er administrativt sat et undersøgelsesarbejde i gang om at kommunen selv fremadrettet indkøber el-biler hvor det vil være driftsmæssigt fornuftigt. Økonomisk sekretariat noterer sig at der er andre leverandører af el-ladestandere end clever.dk og at der er stor kvalitets og prisforskel på ladestanderne. Det er sekretariatets opfattelse, at der vil kunne opnås en væsentlig rabat på prisen såfremt man konkret forespurgte mere end én leverandør. Andre bemærkninger Ingen bemærkninger Bilag Bilag 1. Data for the final report of the eco counter calculation model, Greenland af 18. september Bilag 2. Elbiler som reelt alternativt i Nuuk af marts Bilag 3. Mail korrespondance med Nukissiorfiit af april 2015 Bilag 4. Eksempler fra leverandør af maj 2015

9 Side Sager til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 06 A. True North Gems Greenland(TNGG), Ny domicilbygning i området 1C30, Nuuk midtby Anmodning om igangsættelse af kommuneplantillæg J.nr.:1801/1C30 Forvaltning for Anlæg og Miljø, Direktør Mike Jakob Kristiansen 06 B Gradvis indfasning af elbiler til den kommunale vognpark Erstatning af konventionelle biler med elbiler i kommunens bilflåde J.nr.: Forvaltning for Anlæg og Miljø administrerende direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR 07. Lukkede punkter 07 A Salg af B-335, Kuumiut. J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø Anlægs- og Miljødirektør, Mike Jakob Kristiansen / MJKR

10 Side B Salg af B-2052, Kapisillit. J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø Anlægs- og Miljødirektør, Mike Jakob Kristiansen / MJKR 07 C Ansøgning om sanering og salg af kommunalt ejede bygninger i Paamiut og bygder. J.nr.: Forvaltningen for Anlæg og Miljø direktør Mike Jakob Kristiansen/MJKR 08. Eventuelt Justus Hansen foreslår, det undersøges om broløsningen i forbindelse med havneprojektet åbner op for at den eksisterende vejadgang til Qeqertat og den nye havn, dæmningen fra tunnellen til Nuuk Imeq, lukkes hvorved der kan etableres flere bådebroer til lystbåde. Forvaltningen vil undersøge forslaget og komme med en redegørelse for udvalget. Allan Pertti Frandsen efterlyste svar på sine spørgsmål vedrørende status på Energi og Klimahandlingsplan samt anskaffelsen af genbrugscontainere til flasker, glas og dåser. Tim Serritzlev har lagt mærke til Margrethe Hegelunds mange gode tiltag i Paamiut på bl.a. affaldsområdet og vil gerne rose hende for det flotte arbejde. Han er ked af at hun rejser og spørger hvem det skal overtage hendes område. Mike J. Kristiansen oplyste, at forvaltningen har indgået en aftale med Margrethe Hegelund om at kunne gøre brug af hendes store erfaring på miljø- og affaldsområdet i Affaldscenteret i Nuuk. Vittus Maaru Mikaelsen oplyste, at der er oplagret så meget byggemateriale på fodboldbanen i Tasiilaq, at den ikke kan bruges til at spille på, Byggematerialet skal bruges til byggeriet af børneinstitutionen. Forvaltningen oplyste, at stadion vil blive ryddet inden fodboldsæsonen starter.

11 Side Godkendelse af referat Mødereferatet blev godkendt onsdag den 27. maj 2015, kl

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 117 Dagsorden Møde onsdag den 27. maj 2015, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Justus Hansen (D) Allan Pertti Frandsen (IA) Tim Serritzlev(S)

Læs mere

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden

Udvalget for Anlægs- og Miljø. Dagsorden Anlægs- og Miljøudvalget Forside 110 Udvalget for Anlægs- og Miljø Dagsorden Møde mandag den 5. maj 2014, kl. 10.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndahl Pedersen (IA) Uju

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. Referat

Kommunalbestyrelsens. Referat Forside ns Referat Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) pr. telefon

Læs mere

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsens. 1. ordinære møde. Dagsorden Forside ns 1. ordinære møde Dagsorden Tirsdag den 27. januar 2015 kl. 12.30 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Naja Lund (IA) Storm Ludvigsen (IA) Uju Petersen (IA) Charlotte

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden Forside Dagsorden Torsdag den 13. november 2014 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Andreas Uldum (D) Uju Petersen (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S)

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden

Økonomiudvalget. Dagsorden novem Forside Dagsorden Fredag den 16. januar 2015 kl. 13.00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Justus Hansen (D) Uju Petersen (IA) Charlotte Pike (IA) Martha Abelsen (S) Ane Egede Mathæussen (S) Per Berthelsen

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden Fredag den 5. december kl. 14.00 Direktørens kontor, ISI Medlemmer Iddimanngiiu Bianco (IA), formand Storm Ludvigsen (IA) Naja Lund (IA) Ane

Læs mere

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde

Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv. Dagsorden. 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Forside Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv Dagsorden 7. Ekstraordinære udvalgsmøde Mandag den 10. august 2015 kl. 08.15 Mødelokale 1, Rådhuset Udvalgsmedlemmer: Malene Lynge (IA), formand Storm

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Onsdag den 05-12-2007. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 18:20. Fraværende: Børge Olsen deltog i mødet fra kl. 15.30 til kl. 17.30 Gert Jensen deltog

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Albertslund Boligselskab 5. december 2014

Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. december kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Majbritt Brander, Dorte Nejrup, Birthe Lauridsen,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Opfølgning på budgettet til NT 2012 335 2. Indsatsplaner og

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Teknik & Miljø onsdag den 3. november 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Forslag til regulering af Elverdams

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

Svar: Efter nærmere overvejelser er det vurderingen, at tekstanmærkningen ikke er nødvendig for en effektiv drift.

Svar: Efter nærmere overvejelser er det vurderingen, at tekstanmærkningen ikke er nødvendig for en effektiv drift. Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Finanser og Indenrigsanliggender Til Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg / her Svar til Finansudvalgets spørgsmål

Læs mere

Teknik- og Boligudvalget

Teknik- og Boligudvalget Sidenr. 578 Dagsorden Mødedato: 14. marts 2011 Mødetidspunkt: 13:00 Sluttidspunkt: 14:45 Mødelokale: Fraværende: 1.2 Vest Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4

Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 26. februar 2008 kl. 08:30 i mødelokale 4 Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl. 11.50. Pkt. Tekst Side 23 Orientering 27 24 Likviditet og resultater

Læs mere

Dialogudvalget orienterede om frivillighedsstrategien der er i offentlig høring fra den 13/9 25/10 2012

Dialogudvalget orienterede om frivillighedsstrategien der er i offentlig høring fra den 13/9 25/10 2012 Søg i lokalområdebøger Lokalområde t fagområde Vælg Dialogmøde Fra: Vælg Til: Vælg : Nej: Fritekst Søg Frivilligstrategi i Holbæk Kommune Dialogmøde: Efterår 2012 Kultur og Fritid Dialogudvalget orienterede

Læs mere

DAGSORDEN 22. MAJ 2014

DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Kontaktudvalget for Anholt DAGSORDEN 22. MAJ 2014 Sted: Anholt Dato: Torsdag den 22. maj 2014 Start kl.: 16:15 Slut kl.: 18:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen - formand (A) Hans Fisker Jensen (A) Jens

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 16. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift...

1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 SSU - 2. budgetopfølgning 2015 - Drift... Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 17. august 2015 - kl. 12:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 - Anlæg...2. 3. 14/29981 MTU - 2. budgetopfølgning 2015 - DRIFT... Referat Miljø- og Teknikudvalget Tid Tirsdag den 11. august 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 15/143 2. budgetopfølgning pr. 30.

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Fraværende: REFERAT Mette Busk. Anny Winther deltog ikke i behandlingen af pkt. 26-35 og pkt. 37-44. Indholdsfortegnelse

Læs mere