Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen"

Transkript

1 Dansk Energi Rosenørns allé Frederiksberg Dato: 5. juli 2013 Sag: 12/05874 Sagsbehandler: /ts & mbk Afd.: Detail og Distribution Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen Dansk Energi har ved mail af 20. februar 2012 bedt Sekretariatet for Energitilsynet om, at tage stilling til hhv. hvorvidt netvirksomhederne fra og med reguleringsåret 2012 kan ændre indberetningsdata til reguleringsregnskabet ved at ændre den leverede mængde fra netto- til bruttoleveret mængde samt om, hvorvidt netvirksomhederne kan få forhøjet indtægtsrammen som følge af, at VE-anlægsejere sammenlignet med almindelige kunder giver øgede administrationsomkostninger. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsens Vej Valby Tlf mail web I notater af hhv. 14. januar 2013 og 8. februar 2013 har Dansk Energi yderligere bedt sekretariatet om, at tage stilling til hvorvidt netvirksomhederne kan ændre indberetningsdata til reguleringsregnskabet ved at ændre den leverede mængde fra netto- til bruttoleveret mængde plus forbrug af egenproduktion. 1 Opsummering af vejledende udtalelse Sekretariatet for Energitilsynet finder på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering, at: Når netvirksomhederne indberetter reguleringsregnskabet, skal de indberette netvirksomhedens leverede mængde elektricitet, og denne skal på sekretariatets anmodning kunne dokumenteres, jf. 28, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Der er således ikke tale om en ændring af principperne i forhold til reglerne for indberetning af leveret mængde ved, at indberetningsdata ændres fra netto- til bruttoleveret mængde. Den leverede mængde lægges til grund ved beregning af indtægtsrammen, jf. 2, nr. 13 og 21 samt 3, stk. 1 og 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Det bemærkes, at: - Såfremt opgørelsesmetoden skulle afvige fra foregående års anvendte metode, skal netvirksomheden være opmærksom på, at den forøgelse af indtægtsrammen som en evt. ændring i opgørelsen af leveret mængde fra et netto- til bruttobegreb

2 måtte give anledning til skal tariferes omkostningsægte i forhold til den enkelte køberkategori, jf. 73, stk. 1, i elforsyningsloven, ligesom netvirksomheden skal metodeanmelde en eventuel ændring af tarifferingsmetoden som følge heraf, jf. 1, stk. 1, i metodebekendtgørelse 1085/ Såfremt opgørelsesmetoden skulle afvige fra den tilsvarende opgjorte leverede mængde for 2004 skal dette indberettes til sekretariatet, således at sekretariatet kan foretage tilsvarende ændringer i sammenligningsåret for indtægtsrammen, der er 2004, jf. 29, stk. 1, nr. 6 og stk. 2. Netvirksomhederne ikke kan inkludere den del af VE-anlægsejernes egen produktion af el, som er samtidig med forbruget, i den mængde kwh, som indberettes i forbindelse med reguleringsregnskaber og efterfølgende lægges til grund for opgørelsen af indtægtsrammen. Reguleringsprisen indgår ved beregningen af indtægtsrammen, jf. 3, stk. 1 og 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Ved leveret elektricitet forstås antal kwh leveret til slutbruger eller anden aftager, jf. 2, nr. 13, i indtægtsrammebekendtgørelsen Netvirksomhedernes indtægtsrammer ikke kan forhøjes som følge af, at det kan give øgede omkostninger at administrere VE-anlægsejere sammenlignet med almindelige kunder, jf. 69, stk. 1 og 70, stk. 1, i elforsyningsloven. 2 Sagsfremstilling I 1998 blev der indført en nettoafregningsordning, som skulle gøre det attraktivt at investere i VE-anlæg ved at fritage VE-anlægsejere fra at betale beløb til dækning af PSO og pristillæg til miljøvenlig elektricitet. Det er dog først i slutningen af 2012, at stigningen i antallet af VE-anlæg er markant øget i forhold til de foregående år. Således er tilgangen i antallet af VEanlæg steget fra 292 med en tilhørende effekt på kw i 2010 til med en tilhørende effekt på kw i Dansk Energi ser med udgangspunkt i stigningen af VE-anlæg flere problemstillinger ved nettoafregningen og har i den forbindelse rettet henvendelse til Sekretariatet for Energitilsynet. De tre problemstillinger, som Dansk Energi har taget op overfor sekretariatet er behandlet i dette notat. I nedenstående to afsnit er hhv. nettoafregningsordningen kort skitseret samt selve sagsforløbet beskrevet. Sagsfremstillingen tager udgangspunkt i følgende definitioner: 1 Kilde: Energinet.dk, udtræk den 14. november

3 Faktureret leveret mængde elektricitet Bruttoleveret mængde elektricitet Nettoleveret mængde elektricitet Forbrug af egenproduktion Den mængde elektricitet, som forbrugeren (herunder VE-anlægsejeren) har betalt netvirksomheden for. Den mængde elektricitet, som forbrugeren (herunder VE-anlægsejeren) fysisk har fået leveret fra netvirksomheden. Den bruttoleverede mængde elektricitet fratrukket VE-anlægsejerens egen produktion af elektricitet, uanset om den har været samtidig med VE-anlægsejerens forbrug eller ej. Dækker den produktion, som er samtidig med forbruget, og derfor ikke kommer til at belaste elnettet. Nettoafregningsordningen Nettoafregning for egenproducenten 2 (herefter VE-anlægsejer) kan ske enten via timeafregning eller via årsafregning afhængig af afregningsgruppe 3. I dette notat skelnes der mellem afregningsgruppe 1-5, der er timeafregnet og afregningsgruppe 6, der efter gammel ordning som eneste gruppe er årsafregnet, og som omfatter VE-anlæg populært kaldet små solcelleanlæg med en effekt på op til 6 kw pr. husstand 4. Nettoafregningsordningen blev indført pr. 1. januar 1998 og gjaldt oprindeligt kun for solcelleanlæg, men blev ved en lovændring i forlængelse af energiaftalen fra 2008 udvidet til at gælde alle mikroanlæg til vedvarende elproduktion pr. 1. juli Den 20. november 2012 blev nettoafregningsordningen igen ændret. Den nye bekendtgørelse nr Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet af 16. november 2012 træder i kraft. Den medfører, at alene de anlæg, som er tilsluttet nettet inden den 20. november 2012 årsafregnes ved nettoafregning. VE-anlægsejere på den gamle ordning er derfor årsafregnet, mens VE-anlægsejere på den nye ordning er timeafregnet. Foreløbig statistik tyder på, at den nye bekendtgørelses ikrafttræden har mindsket stigningen i tilgangen af VE-anlægsejere med små VE-anlæg. Ved gammel ordning blev VE-anlægsejeren nettoafregnet på årsbasis, således at producenten fritages for at betale beløb til dækning af de offentlige forpligtelser (PSO) samt beløb til dækning af pristillæg til miljøvenlig elektricitet begge i forhold til dækning af egetforbruget, jf. 5 stk. 1, i nettoafregningsbekendtgørelse 804/ Egenproducent er i Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet nr. 804 af 28. juni 2010 defineret som: Elforbruger, som producerer elektricitet eller varme og elektricitet med henblik på helt eller delvis at dække eget energiforbrug. 3 Der er i alt seks forskellige afregningsgrupper, hvor gruppe 1-3 er timeafregnet, gruppe 4-5 er nettoafregnet på basis af den målte bruttolevering og gruppe 6 er årsafregnet, jf. Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter, af Energinet.dk. 4 Dette er inkl. ikke erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse, hvor 100 m2 bebygget areal svarer til en husstand. 3

4 VE-anlægsejeren fritages således for at betale PSO og pristillæg til miljøvenlig elektricitet for den andel af elforbruget, som VE-anlægsejeren selv producerer, jf. 2, nr. 2, 5 og 6, i nettoafregningsbekendtgørelse 1068/2012. Sagsforløb I sagsforløbet er de for denne vejledende udtalelse væsentlige dele af Sekretariatet for Energitilsynets korrespondance med Dansk Energi oplistet. Dansk Energi fremsender den 20. februar 2012 notatet Problemstillinger ved nettoafregning dateret 16. januar Baggrunden for Dansk Energis henvendelse er en markant stigning i tilslutningen til nettoafregningsordningen. Dansk Energi ønsker som følge heraf, at det implementeres, at indtægtsrammen udregnes på baggrund af bruttoleverancen og tillæg til indtægtsrammen som følge af øgede administrationsomkostninger. Dansk Energi fremfører i den forbindelse, at der er et beregningsteknisk problem som følge af nettoafregningsordningen. I perioden april 2012 til oktober 2012 er der løbende korrespondance mellem Dansk Energi og sekretariatet i forbindelse med den indledende afklaring af en række forhold vedr. nettoafregning. I den efterfølgende periode fra november 2012 frem til april 2013 er der korrespondance mellem sekretariatet og Dansk Energi vedr. udtræk af data, diverse beregninger og to notater. Dansk Energi fremsender hhv. 14. november 2012 og 23. december 2012 dataudtræk fra Energinet.dk. Dansk Energi fremsender endvidere notaterne Leveret mængde elektricitet anvendelse af bruttoprincip og Volumenopgørelse under nettomåling af egenproducenter hhv. den 14. januar 2013 og 8. februar 2013, hvor det fremgår, at Dansk Energi ønsker at ændre den oprindelige anmodning om overgang til beregning af indtægtsrammen på baggrund af bruttoleveret mængde elektricitet til beregning på baggrund af bruttoleveret mængde plus eget forbrug af produceret elektricitet for VE-anlægsejere. Den 23. april 2013 orienterer Dansk Energi sekretariatet om, at Dansk Energi ultimo 2010 anbefalede alle netvirksomheder, at der ikke opkræves rådighedsbetaling for nettoafregnet egenproduktion fra VE-anlæg med en effekt op til 6 kw, således at VE-anlægsejerne fik en tidsbegrænset rabat gældende for 2011 og I mail af 25. april 2013 fra Dansk Energi fremgår det yderligere, at nettariffen også er omfattet af rabatordningen. Rabatordningen har ikke været en del af branchens tariferingsmodel, og ingen netvirksomheder har til sekretariatet metodeanmeldt tariferingsprincipper indeholdende en sådan rabatordning. 4

5 Høring Denne vejledende udtalelse er sendt i høring hos Dansk Energi den 17. maj 2013 med høringsfrist den 27. maj Dansk Energi har den 27. maj 2013 indsendt høringssvar, der omhandler afregningsgruppe 6, inkludering af VE-anlægsejernes egenproduktion i den indberettede leverede mængde, omkostningsægte tarifering og forhøjelse af indtægtsrammen som følge af øgede omkostninger. Dansk Energi påpeger i forhold til afregningsgruppe 6, at det eksisterende lovgrundlag ikke indeholder grupperinger i forhold til afregningsgrupper. Disse er defineret i Retningslinjer for nettoafregning af egenproducenter af Energinet.dk. I forhold til at inkludere VE-anlæggenes egenproduktion i den indberettede leverede mængde fremfører Dansk Energi, at det er nødvendigt for at opfylde kravene i den gældende lovgivning at både kundens målte bruttoforbrug samt kundens egetforbrug af anlæggets produktion skal indgå ved opgørelse af indtægtsrammen, jf. 70, i elforsyningsloven. Dansk Energi vurderer i forbindelse hermed, at det ikke vil være i modstrid med den gældende lovgivning. Endvidere påpeger Dansk Energi, at for kunder uden separat måling af egenproduktion bør der indregnes et estimeret egetforbrug. Mht. hvorvidt der skal tariferes omkostningsægte anfører Dansk Energi, at 70, stk. 2 og 73 b, i elforsyningsloven ikke direkte kan sammenkobles. Endeligt anfører Dansk Energi, at de ikke kan forstå, at der ikke er hjemmel i indtægtsrammebekendtgørelsen til forhøjelse af indtægtsrammen som følge af øgede administrationsomkostninger ved VE-anlæg. 4 Lovgrundlag I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Regulering af nødvendige omkostninger, hjemmel til indtægtsrammebekendtgørelsen samt fastfrysningen af indtægtsrammen på 2004-niveau fremgår af 69 og 70, i elforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012 som senest ændret ved lov nr. 575 af 18. juni 2012 og lov nr af 21. december 2012: 69. Priserne for ydelser fra de kollektive elforsyningsvirksomheder fastsættes under hensyntagen til virksomhedernes nødvendige omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital og under hensyntagen til de andre indtægter, som opnås ved driften af den bevillingspligtige virksomhed. Ved nødvendige omkostninger forstås omkost- 5

6 ninger, som virksomheden afholder ud fra driftsøkonomiske overvejelser med henblik på at opretholde en effektiv drift. [ ] Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om beregning af driftsmæssige afskrivninger og om opgørelsen af virksomhedernes nødvendige kapital samt regler om, på hvilke betingelser der i priserne kan ske indregning af forrentning af kapital efter stk. 1. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, hvordan der ved fastsættelsen af priserne efter stk. 1 skal tages hensyn til andre indtægter, som virksomhederne opnår ved driften af den bevillingspligtige aktivitet. [ ] 70. Priser for netvirksomhedernes og de regionale transmissionsvirksomheders ydelser fastsættes i overensstemmelse med de i stk. 2 nævnte indtægtsrammer. Rammerne fastsættes med henblik på dækning af de i 69 nævnte omkostninger ved en effektiv drift af virksomheden. Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om indtægtsrammer for alle berørte virksomheder for et nærmere angivet antal år. Som led i denne regulering sikres det, at tarifferne i faste priser regnet som et gennemsnit ikke stiger i forhold til tarifferne pr. 1. januar 2004, idet kapital, der finansierer nødvendige nyinvesteringer, dog fortsat skal kunne forrentes og afskrives. Indtægtsrammen vil blive hævet med et beløb svarende til forrentning og afskrivning af den kapital, der finansierer nyinvesteringen, opgjort efter reglerne i årsregnskabsloven, eventuelt med modregning af tilslutningsbidrag. Såfremt den nødvendige nyinvestering erstatter et eksisterende anlæg, vil indtægtsrammen blive forhøjet med et beløb, der dækker forrentning, afskrivning samt drift og vedligeholdelse af nyinvesteringen. Virksomheden kan vælge, at beregningen sker som en varig eller en midlertidig forhøjelse af indtægtsrammen. Såfremt forhøjelsen beregnes som en annuitet, vil forhøjelsen være varig. Såfremt forhøjelsen sker, således at den afspejler et serielån, bortfalder forhøjelsen ved udløbet af den forventede levetid, og ved fremtidige investeringer i anlægget vil der ske en fornyet beregning af indtægtsrammen. Uanset om forhøjelsen sker, så den afspejler en annuitet eller et serielån, indregnes endvidere omkostninger til nedtagning af det erstattede anlæg og efterlevelse af myndighedskrav i forbindelse hermed. Ved beregningen af forhøjelsen skal der ske modregning af et beløb, der dækker kassationsværdien af det erstattede anlæg. Der skal endvidere ske modregning af et beløb, der dækker de omkostninger, som netvirksomheden eller den regionale transmissionsvirksomhed ville have haft til drift, vedligeholdelse og fornyelse af det erstattede anlæg, såfremt det erstattede anlæg fortsat skulle have været drevet med uændret funktionalitet. Over- og underdækning for perioden fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2003 påvirker ikke det i 2. pkt. nævnte loft. Afvikling af denne underdækning skal være afsluttet senest ved udgangen af Reglerne for prisfastsættelse, betingelser m.v. fremgår af 73, stk. 1 og 73 b, stk. 1, i elforsyningsloven: 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde. [ ] 6

7 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser. Energitilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet. Egenproducenter kan ved nettoafregning fritages for PSO-betalinger, jf. 1-3, i bekendtgørelse nr af 16. november 2012 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (herefter nettoafregningsbekendtgørelse 1068/2012): 1. Ved nettoafregning efter bestemmelserne i denne bekendtgørelse fritages en egenproducent helt eller delvis for at betale beløb til dækning af offentlige forpligtelser i forhold til egetforbruget af elektricitet. 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende: 1) Egenproducent: Elforbruger, som producerer elektricitet eller varme og elektricitet med henblik på helt eller delvis at dække eget energiforbrug. 2) Egetforbrug af elektricitet: Den andel af elforbruget, som egenproducenten selv producerer. [ ] 5) Offentlige forpligtelser: Opgaver, som de kollektive elforsyningsvirksomheder er pålagt, og hvor de nødvendige omkostninger herved skal dækkes forholdsmæssigt af elforbrugerne som nævnt i elforsyningslovens 8, stk. 1, herunder omkostninger til pristillæg til miljøvenlig elektricitet som nævnt i nr. 6. 6) Pristillæg til miljøvenlig elektricitet: De kollektive elforsyningsvirksomheders ydelse af pristillæg til miljøvenlig elektricitet ifølge 58, 58 a og 58 b i lov om elforsyning og i lov om fremme af vedvarende energi. [ ] 3. Egenproducenter af elektricitet fra elproduktionsanlæg, som har en nominel eleffekt som nævnt i stk. 2, kan efter anmodning til Energinet.dk få nettoafregning, som opgøres på timebasis, hvorved producenten fritages for at betale beløb til dækning af pristillæg til miljøvenlig elektricitet i forhold til egetforbruget af elektricitet. Stk. 2. Nettoafregning efter stk. 1 gælder for anlæg med en nominel eleffekt over 1) 50 kw for solcelleanlæg, 2) 25 kw for vindmøller og 3) 11 kw for kraftvarmeanlæg og elproducerende anlæg, som ikke er nævnt i nr. 1 eller 2. Stk. 3. Nettoafregning efter stk. 1 er betinget af, at elproduktionsanlægget er 1) tilsluttet til det kollektive elforsyningsnet og 2) 100 pct. ejet af forbrugeren. Stk. 4. Nettoafregning for elektricitet produceret på et solcelleanlæg eller en vindmølle er tillige betinget af, at elproduktionsanlægget er tilsluttet i egen forbrugsinstallation eller er beliggende på forbrugsstedet. For elektricitet produceret på et kraftvarmeanlæg eller på et elproducerende anlæg er nettoafregning betinget af, at det elproducerende anlæg er beliggende på forbrugsstedet. Stk. 5. Hvis et kraftvarmeanlæg beliggende på forbrugsstedet ikke er 100 pct. ejet af elforbrugeren, gives der nettoafregning på betingelse af, 1) at anlægget er nettilsluttet senest den 12. april 2000, og 7

8 2) at elforbrugeren senest på denne dato har indgået en leasingaftale eller anden finansiel aftale om rådighed over anlægget og fortsat har en sådan aftale. Stk. 6. Hvis et kraftvarmeanlæg leverer varme til flere erhvervsvirksomheder gennem direkte varmeforsyningsnet, gives der nettoafregning uanset anlæggets beliggenhed på betingelse af, 1) at anlægget er nettilsluttet senest den 12. april 2000, og 2) at anlægget ejes af en eller flere af de pågældende erhvervsvirksomheder. Mindre forbrugere med anlæg med en effekt på op til 6 kw kan fritages for PSO-betalinger (nettoafregnes), jf. 5, stk. 1 og stk. 2, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 804 af 28. juni 2010 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (herefter nettoafregningsbekendtgørelse 804/2010) fremgår at: 5. Uanset 3 og 4 kan egenproducenter af elektricitet fra elproduktionsanlæg, som opfylder betingelserne i stk. 2, efter anmodning til Energinet.dk få nettoafregning på årsbasis som nævnt i nr. 1 eller 2: 1) Egenproducenten fritages for at betale beløb til dækning af de offentlige forpligtelser som helhed i forhold til egetforbruget af elektricitet, når pågældende anlæg har en nominel effekt som nævnt i 4, stk. 2. 2) Egenproducenten fritages for at betale beløb til dækning af pristillæg til miljøvenlig elektricitet i forhold til egetforbruget, når pågældende anlæg har en nominel effekt som nævnt i 3, stk. 2. Stk. 2. Ved nettoafregning efter stk. 1 skal følgende betingelser være opfyldt: 1) Egetforbruget skal være fremstillet på et eller flere elproduktionsanlæg, som alene anvender vedvarende energikilder, og som har en samlet nominel effekt på højst 6 kw pr. husstand. I ikkeerhvervsmæssigt benyttet bebyggelse som nævnt i nr. 2 svarer 100 m 2 bebygget areal til en husstand. [ ] Definition af reguleringspris og leveret elektricitet, samt beregning af reguleringsprisen fremgår af 2, nr. 13 og 21 og 3, i bekendtgørelse nr. 335 af 15. april 2011 om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning (herefter indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011): 2. I denne bekendtgørelse forstås ved følgende: [ ] 13) Leveret elektricitet: Antal kwh leveret til slutbruger eller anden aftager. [ ] 21) Reguleringsprisen: Den gennemsnitlige indtægt pr. kwh leveret elektricitet, der udmeldes af Energitilsynet til virksomheden. 3. Til netvirksomheder udmelder Energitilsynet hvert år ultimo december en indtægtsramme for hver enkelt virksomhed for det følgende reguleringsår. Indtægtsrammen beregnes på baggrund af virksomhedens reguleringspris pr. den 1. januar i reguleringsåret og virksomhedens forventede mængde leveret elektricitet (kwh) for det følgende reguleringsår. Indtægtsrammen udgør det maksimale beløb, som virksomheden i reguleringsåret kan oppebære i form af driftsmæssige indtægter ved uændret aktivitetsniveau i forhold til det forventede, jf. stk. 4, og ved uændret reguleringspris i 8

9 forhold til reguleringsprisen pr. den 1. januar i reguleringsåret. Afvikling af eventuelle differencer, jf. 29, stk. 3, påvirker ikke indtægtsrammen. Stk. 2. Grundlaget for beregningen af reguleringsprisen er virksomhedens driftsmæssige indtægter i 2004, jf. bekendtgørelse nr af 23. december 2004, divideret med den leverede mængde elektricitet i Mulighederne for forhøjelse af indtægtsrammen fremgår af 12, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011: 12. Energitilsynet kan forhøje reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet for en virksomhed som følge af: 1) Afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer, jf ) Væsentligt øgede omkostninger som følge af krav pålagt af myndigheder eller Energinet.dk, jf. 16, stk ) Væsentligt øgede omkostninger til nettab som følge af stigende elpriser, jf ) Manglende økonomisk evne til at afholde nødvendige omkostninger, jf ) Overtagelse af anlæg fra en virksomhed, der ikke er underlagt indtægtsrammereguleringen, jf. 20, stk. 1. 6) Korrektion af fejl, jf. 21. Netvirksomhederne skal indberette reguleringsregnskab til Energitilsynet, og dette skal ske efter Energitilsynets nærmere anvisninger, jf. 28, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011: 28. Virksomheden skal aflægge årsrapport for de bevillingspligtige aktiviteter til Energitilsynet. Årsrapporten skal udarbejdes i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven. Herudover skal årsrapporten indeholde dokumentation som nævnt i 29 efter Energitilsynets nærmere anvisninger. Det i årsrapporten indeholdte regnskab samt den nævnte dokumentation revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, der herunder skal påse, at virksomheden har oplyst alle forhold, der efter kapitel 4 kan påvirke reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet. [ ] Ændringer af regnskabsprincipper er reguleret, jf. 29, stk. 1 nr. 6 og stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011: 29. Ved regnskabsaflæggelsen redegør den enkelte virksomhed for: [ ] 6) Ændringer af regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper i forhold til senest udmeldte regnskabsmæssig praksis eller regnskabsprincipper, såfremt disse påvirker opgørelsen af virksomhedens driftsmæssige indtægter, jf. 2, nr. 3, driftsomkostninger, jf. 2 nr. 4, eller afskrivninger, jf. 23, herunder korrektioner for fundamentale fejl, jf. 2, nr. 7. [ ] Stk. 2. Såfremt der den 8. oktober 2008 eller derefter foretages ændringer i regnskabsmæssige skøn eller regnskabsprincipper, skal der ske tilsvarende ændringer i sammenligningsåret, der er [ ] 9

10 Tariffer m.v. skal metodegodkendes, jf. 1, stk. 1 og 2, og 4, i bekendtgørelse nr af 20. september 2010 om netvirksomheders, regionale transmissionsvirksomheders og Energinet.dk s metoder for fastsættelse af tariffer m.v. (herefter metodebekendtgørelse 1085/2010): 1. Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse. Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. [ ] 4. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmeldelse basere sig på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevejledninger og lignende, idet virksomhederne i deres anmeldelse af metoden efter 1 specifikt redegør for afvigelser fra standarden. 5 Vurdering Siden 2004 har netvirksomhederne i praksis indberettet virksomhedernes leverede mængde elektricitet i forbindelse med indberetning af reguleringsregnskaberne hvert år i maj måned. Dansk Energi har anmodet Sekretariatet for Energitilsynet om at tage stilling til følgende: 1) Kan netvirksomhedernes indberetningsdata til reguleringsregnskabet vedr. leveret mængde fra og med reguleringsåret 2012 ændres fra netto- til bruttoleveret mængde? 2) Kan netvirksomhedernes indberetningsdata til reguleringsregnskabet vedr. leveret mængde ændres fra netto- til bruttoleveret mængde plus forbrug af egenproduktion? 3) Kan indtægtsrammen forhøjes som følge af, at det giver øgede omkostninger at administrere VE-anlægsejere sammenlignet med almindelige kunder? I det følgende vurderer sekretariatet hver af de tre problemstillinger. Ad. 1 Overgang fra netto- til bruttoleveret mængde Dansk Energi har den 20. februar 2012 fremsendt notat af 16. januar 2011, hvor det oplyses, at indtægtsrammerne udhules som følge af nettoafregningen, da Nettoafregning især på årsbasis betyder, at forbrugeren (beregningsteknisk) modtager mindre strøm fra netselskabet, da egenproduktionen modregnes i forbruget. På baggrund af dette anmoder Dansk Energi 10

11 om, at netvirksomhedernes indberetningsdata til reguleringsregnskabet fra og med reguleringsåret 2012 ændres fra netto- til bruttoleveret mængde. Dansk Energi har anbefalet netvirksomhederne at anvende en 2-årig rabatordning, der fritager VE-anlægsejerne omfattet af afregningsgruppe 6, for betaling af nettarif og rådighedsbetaling gældende for 2011 og Sekretariatet for Energitilsynet bemærker i den forbindelse, at Dansk Energis tariferingsmodel ikke indeholder en sådan undtagelse for denne gruppe kunder. Derudover bemærker sekretariatet, at der heller ikke er nogen netvirksomheder, der har metodeanmeldt sådanne rabatordninger. Der findes således ikke nogen metodegodkendte rabatordninger til VE-anlægsejere. Sekretariatet lægger til grund, at Dansk Energis omtalte udhulning af indtægtsrammen er afstedkommet af, at nogle netvirksomheder har besluttet at indføre en sådan rabatordning, som indebærer, at VE-anlægsejerne er fritaget fra at betale bl.a. nettarif. Når dette er tilfældet, vil netvirksomhedernes fakturerede mængde til VE-anlægsejerne være lig med den nettoleverede mængde, mens den faktisk leverede mængde vil være lig med den bruttoleverede mængde. Dermed opstår en forskel på den mængde kwh, som netvirksomhederne fakturerer, og den mængde kwh de faktisk leverer til kunderne brutto minus netto. Dansk Energi anfører, at der derved ved opgørelse af den leverede mængde til beregning af indtægtsrammen vil mangle forskellen mellem brutto- og nettoleveret mængde, jf. boks 1. I boks 1, er der via to scenarier illustreret forskellen i indtægtsrammens størrelse når nettariffen faktureres hhv. ikke faktureres, hvor det forudsættes, at netvirksomheden indberetter den fakturerede leverede mængde til reguleringsregnskabet. Boks 1: Illustration af forskel når nettariffen faktureres hhv. ikke faktureres En VE-anlægsejer har et årligt energiforbrug på kwh. Heraf bliver kwh leveret fra nettet (bruttoleveret mængde/faktisk leveret mængde), mens VE-anlægsejeren selv producerer kwh på sit VE-anlæg. Den nettoleverede mængde til VE-anlægsejeren bliver da (årligt energiforbrug minus egen produktion): kwh kwh = kwh Under forudsætning af, at netvirksomheden indberetter den fakturerede leverede mængde til reguleringsregnskabet opgøres indtægtsrammens størrelse i både scenarie A og B. Scenarie A: Nettariffen faktureres ikke (rabatordning) Netvirksomheden vil i dette tilfælde fakturere VE-anlægsejeren for den nettoleverede mængde på kwh, og man kan i den forbindelse tale om, at indtægtsrammen såfremt den leverede mængde opgøres som den fakturerede mængde som konsekvens heraf udhules med et beløb svarende til bruttoleveret mængde minus nettoleveret mængde: kwh kwh = kwh, 11

12 Da den fakturerede leverede mængde lægges til grund for opgørelse af indtægtsrammen, vil alene de kwh indberettes til reguleringsregnskabet. Det betyder, at selv om netvirksomheden fysisk leverer kwh til kunden, kan denne alene opkræve kwh*reguleringsprisen i indtægtsrammen. Scenarie B: Nettariffen faktureres Netvirksomheden vil i dette tilfælde fakturere VE-anlægsejeren for hele den bruttoleverede mængde, altså den mængde som fysisk er leveret til kunden, dvs. de kwh. Da netvirksomheden antages at indberette den fakturerede leverede mængde til reguleringsregnskabet kan netvirksomheden da opkræve indtægter for kwh*reguleringsprisen, og har dermed indtægtsramme til at opkræve indtægter for alle de kwh el, som fysisk leveres til kunden. Sekretariatet gør imidlertid opmærksom på, som det er gennemgået i afsnit om nettoafregningsordningen, at VE-anlægsejerne lovgivningsmæssigt alene fritages fra at betale beløb til PSO og pristillæg til miljøvenlig elektricitet, jf. 5 stk. 1 i nettoafregningsbekendtgørelse 804/2010. VE-anlægsejerne er dermed ikke lovmæssigt fritaget fra at betale nettarif. Det er på den baggrund sekretariatets vurdering, at udhulningen af indtægtsrammen i forbindelse med opgørelse af VE-anlægsejernes leverede mængde alene opstår, såfremt netvirksomhederne praktiserer en rabatordning, jf. boks 1 ovenfor. En ordning som netvirksomhederne i så fald selv har valgt at indføre uden at meddele sekretariatet herom, herunder uden at anmelde metoden herfor, jf. 1, stk. 1 og 2, og 4, i metodebekendtgørelse 1085/2010. Den omtalte rabatordning burde således have været anmeldt af netvirksomhederne som en metode til Energitilsynet. Dansk Energi har den 20. marts 2013 anmeldt en ny tariferingsmodel til Energitilsynet, hvori indgår en særlig tarifering af gruppen af VE-anlægsejere. Dansk Energi bemærker i høringssvaret, at det ikke er i overensstemmelse med elforsyningsloven direkte at koble mængdereguleringen af indtægtsrammer med konkrete tariferingsprincipper. Sekretariatet bemærker, at der ikke er tale om en sammenkobling mellem mængderegulering af indtægtsrammer og tariferingsprincipper, men behandling af to individuelle paragraffer i elforsyningsloven. Sekretariatet bemærker endvidere, at indtægtsrammebekendtgørelsen er udmøntet i medfør af elforsyningsloven. Sekretariatet vurderer derfor, at det ikke er muligt at se bort fra 73 i elforsyningsloven ved tarifering af VE-anlægsejere. Selve tariferingsspørgsmålet er imidlertid ikke en del af denne vejledende udtalelse, men vil blive behandlet i en selvstændig afgørelse. Sekretariatet lægger til grund, at den omtalte rabatordning alene er gældende for afregningsgruppe 6. 12

13 I forhold til ændring fra netto- til bruttoleveret mængde bemærker sekretariatet, at det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen, at Indtægtsrammen beregnes på baggrund af virksomhedens reguleringspris pr. den 1. januar i reguleringsåret og virksomhedens forventede mængde leveret elektricitet (kwh) for det følgende reguleringsår., jf. 3, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Endvidere fremgår det, at Grundlaget for beregningen af reguleringsprisen er virksomhedens driftsmæssige indtægter i 2004, jf. bekendtgørelse nr af 23. december 2004, divideret med den leverede mængde elektricitet i 2004., jf. 3, stk. 2 i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Desuden defineres leveret elektricitet i indtægtsrammebekendtgørelsen som antal kwh leveret til slutbruger eller anden aftager samt Reguleringsprisen: Den gennemsnitlige indtægt pr. kwh leveret elektricitet, der udmeldes af Energitilsynet til virksomheden., jf. 2, nr. 13 og 21, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Sekretariatet bemærker på baggrund af ovenstående, at der i indtægtsrammebekendtgørelsen alene anvendes betegnelsen leveret elektricitet altså den mængde elektricitet, som er leveret til forbrugerne. Sekretariatet vurderer derfor, at der ikke er tale om en ændring af principperne for indberetning ved, at indberetningsdata ændres fra netto- til bruttoleveret mængde, men at netvirksomhederne til reguleringsregnskabet skal indberette den leverede mængde elektricitet, og denne på sekretariatets anmodning skal kunne dokumenteres, jf. 28, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Den leverede mængde lægges til grund ved beregning af indtægtsrammen, jf. 2, nr. 13 og 21 samt 3, stk. 1 og 2, i indtægtsrammebekendtgørelsen. Det bemærkes, at såfremt opgørelsesmetoden for den indberettede mængde skulle afvige fra foregående års anvendte metode altså ved at netvirksomhedens indberettede leverede mængde og den fakturerede mængde elektricitet afviger fra hinanden, jf. scenarie A i boks 1 skal netvirksomheden være opmærksom på, at: Såfremt opgørelsesmetoden skulle afvige fra foregående års anvendte metode, skal netvirksomheden være opmærksom på, at den forøgelse af indtægtsrammen som en evt. ændring i opgørelsen af leveret mængde fra et netto- til bruttobegreb måtte give anledning til skal tariferes omkostningsægte i forhold til den enkelte køberkategori, jf. 73, stk. 1, i elforsyningsloven Såfremt opgørelsesmetoden skulle afvige fra den tilsvarende opgjorte leverede mængde for 2004 skal dette indberettes til sekretariatet, således at sekretariatet kan foretage tilsvarende ændringer i sammen- 13

14 ligningsåret for indtægtsrammen, der er 2004, jf. 29, stk. 1, nr. 6 og stk. 2. Ad. 2 Overgang fra netto- til bruttoleveret mængde plus forbrug af egenproduktion Dansk Energi har i løbet af sagens forløb anmodet Sekretariatet for Energitilsynet om en vurdering af muligheden for at indtægtsrammen beregnes på baggrund af bruttoleveret mængde plus VE-anlægsejerens eget forbrug af samtidig produceret og forbrugt elektricitet. Dette forbrug er illustreret i boks 2 i dette afsnit. Ifølge Dansk Energi er effekttrækket i netvirksomhedernes spidsbelastningsperiode uændret. Dansk Energi argumenterer yderligere med, at VEanlægsejeren ikke nødvendigvis påfører netvirksomheden færre omkostninger, da det i sidste ende er effekttrækket og ikke den leverede mængde, der styrer drifts- og anlægsomkostningerne, hvorfor netvirksomhederne skal kompenseres for at egenproduktionen modregnes forbruget. Dansk Energi anfører dermed, at netvirksomhederne ud over bruttoleveret mængde i indtægtsrammen skal kunne indregne den mængde el, som forbrugeren selv producerer og forbruger samtidig, og som dermed ikke belaster nettet, jf. boks 2. Boks 2: Eksempel på VE-anlægsejerens samtidighed i produktion og forbrug af egenproduktion (fortsat fra eksemplet i boks 1) Da VE-anlægsejeren har et årligt energiforbrug på kwh, hvoraf kwh bliver leveret fra nettet (bruttoleveret mængde), betyder det, at der vil være en samtidighed i produktionen og forbrug af egenproduktionen på (det årlige energiforbrug minus bruttoleveret mængde): kwh kwh = kwh, dvs. den mængde elektricitet, som aldrig transporteres gennem netvirksomhedens elnet. Som tidligere nævnt fremgår det af indtægtsrammebekendtgørelsen, at Indtægtsrammen beregnes på baggrund af virksomhedens reguleringspris pr. den 1. januar i reguleringsåret og virksomhedens forventede mængde leveret elektricitet (kwh) for det følgende reguleringsår., jf. 3, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Endvidere fremgår det, at Grundlaget for beregningen af reguleringsprisen er virksomhedens driftsmæssige indtægter i 2004, jf. bekendtgørelse nr af 23. december 2004, divideret med den leverede mængde elektricitet i 2004., jf. 3, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/

15 Yderligere defineres leveret elektricitet i indtægtsrammebekendtgørelsen som antal kwh leveret til slutbruger eller anden aftager samt Reguleringsprisen: Den gennemsnitlige indtægt pr. kwh leveret elektricitet, der udmeldes af Energitilsynet til virksomheden., jf. 2, nr. 13 og 21, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Sekretariatet vurderer på baggrund af ovenstående referencer og definitioner, at det er utvetydigt, at der alene er tale om den leverede mængde fra netvirksomheden til kunden, og ikke yderligere VE-anlægsejerens egenproducerede energi, som Dansk Energi har lagt op til. Dansk Energi bemærker i deres høringssvar, at det fremgår af elforsyningslovens 70, at Rammerne fastsættes med henblik på dækning af de i 69 nævnte omkostninger ved en effektiv drift af virksomheden. Indtægtsrammebekendtgørelsen er udmøntet i medfør af elforsyningsloven, og fungerer dermed også som en specifikation af denne. I ovenstående fremgår det, at det er klart specificeret, at VE-anlægsejerens eget forbrug af produceret energi ikke indgår i opgørelsen af den leverede mængde. Sekretariatet vurderer derved, at der ikke er hjemmel til at indregne VE-anlægsejerens forbrug af egen elproduktion i indtægtsrammen. Ad. 3 Forøgelse af indtægtsrammen som følge af øgede administrationsomkostninger Det fremgår af Dansk Energis henvendelse af 20. februar 2012, at det er forbundet med øgede omkostninger at administrere mikroanlæg sammenlignet med almindelige kunder. Det fremgår således af notatet, at Når administrationsomkostningerne til en kunde stiger, er det normal praksis for netselskabet at hæve denne kundes abonnement. Det er også rimeligt og udtryk for en omkostningsægte tarifering. Problemet i forhold til netselskabernes økonomi er, at indtægtsrammerne er den samme (eller endda lavere end tidligere ) De ekstra indtægter, som netselskabet opkræver fra nettoafregnede kunder, vil samtidig reducere de indtægter, som netselskabet kan opkræve fra alle andre kunder. Af elforsyningsloven fremgår det, at Priserne for ydelser fra de kollektive elforsyningsvirksomheder fastsættes under hensyntagen til virksomhedernes nødvendige omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital og under hensyntagen til de andre indtægter, som opnås ved driften af den bevillingspligtige virksomhed. Ved nødvendige omkostninger forstås omkostninger, som virksomheden afholder ud fra driftsøkonomiske overvejelser med henblik på at opretholde en effektiv drift., jf. 69, stk. 1 i elforsyningsloven. 15

16 Endvidere gælder som led i indtægtsrammereguleringen, at tarifferne i faste priser regnet som et gennemsnit ikke må stige i forhold til tarifferne pr. 1. januar 2004, jf. 70, stk. 2, i elforsyningsloven. Det er på den baggrund Sekretariatet for Energitilsynets vurdering, at det ligger inden for netvirksomhedernes beregnede indtægtsramme at afholde administrationsomkostninger, da de betragtes som nødvendige omkostninger til at opretholde en effektiv drift, og da rammen ikke må stige i forhold til Dansk Energi anfører i høringssvar af 27. maj 2013, at de er uforstående overfor, at der ikke er hjemmel i indtægtsrammebekendtgørelsen til at forhøje indtægtsrammen ved en eventuel stigning i omkostningerne som følge af flere VE-anlæg. Dansk Energi anfører imidlertid ikke, hvor den nævnte hjemmel fremgår. Sekretariatet finder ikke, at der er en sådan særskilt hjemmel til at hæve rammen ved en eventuel stigning i omkostninger som følge af flere VEanlæg. Sekretariatet bemærker endvidere, at 12, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011 kan give hjemmel til at forhøje en netvirksomheds indtægtsramme via reguleringsprisen. Sekretariatet vurderer imidlertid, at en eventuel stigning i omkostningerne som følge af flere VE-anlæg ikke kan henføres under denne paragraf. Dvs. en stigning i administrationsomkostningerne kan ikke betragtes som værende afskrivning og forrentning af nødvendige nyinvesteringer, omkostninger som følge af krav pålagt af myndigheder eller Energinet.dk, omkostninger til nettab, manglende økonomisk evne til at afholde nødvendige omkostninger, overtagelse af anlæg fra en virksomhed, der ikke er underlagt indtægtsrammereguleringen og korrektion af fejl. Sekretariatet vurderer dermed, at der ikke er hjemmel i indtægtsrammebekendtgørelsen til at forhøje indtægtsrammen som følge af øgede administrationsomkostninger. Sekretariatet vurderer derfor ud fra ovenstående, at netvirksomhederne skal afholde de eventuelle ekstra administrationsomkostninger inden for den givne indtægtsramme, dog således at prisfastsættelsen sker efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til., jf. 73, stk. 1, i elforsyningsloven. 16

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NRGi Net 23. november 2015 Detail & Distribution 15/11009 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget NRGI Net A/S (NRGI) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing 24. november 2016 Detail & Distribution AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej 16 5250 Odense SV 7. februar 2017 Detail & Distribution 16/10977 laa AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 16. januar 2018 Detail & Distribution 18/01250 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STANDARDGEBYR: Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba 8. maj 2017 Detail & Distribution 17/04291 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STAN Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe Elforsyning Netvirksomhed

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg Energi Viborg A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg 8. august 2016 Detail & Distribution 15/11329 /BEJ, NOJ AFGØRELSE GODKENDELSE AF METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s s afgørelse af 7. juli 2016. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd:

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd: HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg 7. oktober 2016 Detail & Distribution 16/06423 KSB BILAG 1 LOVGRUNDLAG I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for afgørelsen om

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion.

Indholdsfortegnelse. Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion. Til Energitilsynet Anmeldelse af ændring af Energinet.dk's tarifering af elkunder med nettoafregnet egenproduktion 8. september 2016 IAL/STO Indholdsfortegnelse 1. Ny tarifering... 2 2. Baggrund... 2 3.

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 27. oktober 2016. Til: Xxx Energinet.dk Energiklagenævnet Toldboden 2 8800 Viborg Nævnenes Hus ekn@naevneneshus.dk www.ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse afslag på årsbaseret nettoafregning Den 7. november

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 81 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret tner selskab, CVR-nr. 33 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015 4900, F: 9615

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 April 2014 Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 Denne vejledning er udstedt med hjemmel i 28, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 335 fra den 15. april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse

Læs mere

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab _IL Nakskov Elnet A/S CVFt-nr. 29 6o 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING

REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING PUNKT 5 MØDE DEN 21. JUNI 2017 REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING 21. juni 2017 Detail & Distribution 17/06429 laa RESUMÉ 1. Egenproducenters rådighedsbetaling dækker omkostninger

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015. EnergiMidt Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. juli 2016 Detail & Distribution 16/09073, 14/11026, 16/01707 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGIMIDT NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr

Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000 Aarhus C, GSRN-nr PricewaterhouseCoopers Nobelparken Jens Chr. Skous Vej 1 8000 Århus C Att. Ivan Ibsen/Sebastian Houe Vedrørende anmodning om fuld fritagelse for PSO-afgift af kraftvarmeanlæg på adressen Slipvej 1, 8000

Læs mere

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes

Energinet.dk`s afgørelse af 31. marts 2016 stadfæstes (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aarhus Karlshamn Denmark A/S OVER Energinet.dk

Læs mere

Husstandsmøller afregningsregler

Husstandsmøller afregningsregler Husstandsmøller afregningsregler 17. september 2010 Henrik Lawaetz Energistyrelsen Afregningen afhænger af følgende forhold: Nettilslutning Størrelse Afregningsaftale Elforbrug Elafgifter Skatteforhold

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 8. januar 2014 Sag 12/12088 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz

Økonomi og afregningsregler for strøm. Henrik Lawaetz Økonomi og afregningsregler for strøm Henrik Lawaetz VE-lov 41 Pristillæg som sammen med markedsprisen udgør 60 øre/kwh Installeret effekt højst 25 kw Tilsluttet i egen forbrugsinstallation Energinet.dk

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag Statoil Refining Denmark A/S v/ Kromann Reumert/Ida Sander Rådhuspladsen 3 8000 Århus C 19. december 2012 Engros 12/06484 HTH/SEY Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn

Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn 30. juni 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09031 /AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKS- HAVN ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design

NETTOAFREGNING. Hvorfor og hvordan virker det. Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design NETTOAFREGNING Hvorfor og hvordan virker det Chefingeniør Preben Høj Larsen, Markedsanalyse og Design 1 NETTOAFREGNING Hvad siger lovgivningen og hvordan er det implementeret Lovgivningen Implementering

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

SEAS-NVE anmelder, at de i fastsættelsen af følgende elementer i deres tarifering har afvigelser fra Dansk Energis anbefalinger:

SEAS-NVE anmelder, at de i fastsættelsen af følgende elementer i deres tarifering har afvigelser fra Dansk Energis anbefalinger: SEAS-NVE Net 31. oktober 2013 Sagnr. 13/02134 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Nets (herefter SEAS-NVE) ansøgning om godkendelse af

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 17. december 2014 Sagnr. 12/07839 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S (RAH) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. SEAS-NVE Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10910 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Net A/S (SEAS) anmeldelse af ny metode

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 12/05533 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh MES Net A/S CVR-nr.: 25525825 Reguleringsregnskab 2016 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter

Læs mere

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX]

Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Vedrørende anmodning om årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], [XXX], GSRN-nr. [XXX] 31. marts 2016 LHT/LHT Energinet.dk har behandlet din sag om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C 14. december 2015 Detail & Distribution 15/11090 laa ANMELDELSE AF TILSLUTNINGSBIDRAG FOR LADESTANDERE I DET OF- FENTLIGE RUM Dansk Energi anmelder en

Læs mere

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27 pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S CVR-nr. 27 46 43 27 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011! PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke SEN A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg 31. maj 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09066 Initialer KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR SEN FOR REGU- LERINGSÅRENE 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX]

Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] Afgørelse. Retsgrundlag [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] [XXX] Afgørelse vedrørende årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen [XXX], GSRN-nr. [XXX] 7. september 2015 SFT/JKO Under henvisning til din anmodning om årsbaseret nettoafregning

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 20. juni 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg Punkt 4 Energitilsynets møde den 25. marts 2014 Dato: 25. marts 2014 Sag: 13/03742 Afd.: Detail & Distribution Sagsbehandler: /LBA Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Læs mere

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup Kjellerup Elforsyning Tværgade 4 8620 Kjellerup 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0128 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Kjellerup Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

Virtuel nettoafregning

Virtuel nettoafregning Notat om virtuel nettoafregning Kontor/afdeling xxx Dato 7. december 2015 J nr. xxx Virtuel nettoafregning / Dette notat indeholder Energistyrelsens fortolkning af muligheden for virtuel nettoafregning.

Læs mere

Vordingborg Elnet A/S Brovejen Vordingborg AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE

Vordingborg Elnet A/S Brovejen Vordingborg AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE Vordingborg Elnet A/S Brovejen 10 4760 Vordingborg 2. september 2016 Detail & Distribution 12/09083 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 19. december 2016 Detail & Distribution 12/09053 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NIBE ELFORSY- NING NET A.M.B.A. 1. INDLEDNING Denne afgørelse

Læs mere

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse,

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse, DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 21. december 2015 Sag 12/05700 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Det Energipolitiske Udvalg 2004-05 (1. samling) EPU alm. del Bilag 65 Offentligt UDKAST af 15.11.2004, Energistyrelsens j.nr.0211001/21004-0002 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. CVR-nr.: 64532510 Reguleringsregnskab 2015 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SK Elnet A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet.

Sagen drejer sig om, hvorvidt klagers erhvervsmæssige elforbrug kan adskilles fra det private på den ejendom, som solcelleanlægget er tilknyttet. Til: Xxx Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, APRIL 2015 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE ENERGITILSYNET ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF INVESTERING

Læs mere

Nyt om solcelleanlæg

Nyt om solcelleanlæg - 1 Nyt om solcelleanlæg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge indgik regeringen sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti en aftale om de

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 24. april 2015 Detail & Distribution

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energinet.dk s afgørelse af 25. august 2014. Til: Advokat Jesper Rye Jensen, j.nr. 96-1394 Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax

Læs mere

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011.

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Forsyning Helsingør Elnet A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør 5. november 2015 Detail & Distribution 12/09030 MBK, AE mbk AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S 1. INDLEDNING

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05704, 15/05705 og 15/05706 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes.

Energinet.dk s afgørelse af 20. februar 2015 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05707, 1505709, 15/05710, 15/05711 og 16/06313 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

o At projektet løber i et begrænset tidsrum på foreløbigt et år, hvorefter en forlængelse vil kræve ansøgning om, og godkendelse

o At projektet løber i et begrænset tidsrum på foreløbigt et år, hvorefter en forlængelse vil kræve ansøgning om, og godkendelse Thy-Mors Elnet A/S 17. januar 2014 Sag 13/11105 /LBA Deres ref. Ansøgning om demonstrationsprojekt med tarifering til elpatron på Hanstholm Varmeværk 1. Thy-Mors Elnet A/S (herefter Thy-Mors) har ansøgt

Læs mere