Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 125 Bilag 9 Offentligt. Til Sundheds og Forebyggelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 L 125 Bilag 9 Offentligt. Til Sundheds og Forebyggelsesudvalget"

Transkript

1 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget L 125 Bilag 9 Offentligt Til Sundheds og Forebyggelsesudvalget Det fremgår af nedenstående mail modtaget fra Lis Kierstein, at brancheforeningen Uafhængige Tatovører IKKE blir dannet alligevel, da der i tatovørkredse efter kontakterne med Sundhedsstyrelsen og Miljøministeriet er en lang liste af forbehold. Det munder ud i, at tatovørerne ser sig bedre stillet ved ikke at være brancheregistrerede og altså negligere en ny lov, hvad der jo er fri mulighed for. Tatovørernes kritikpunkter falder i tråd med lægernes kritik. Dansk Tatovørlaug har ikke rørt på sig og må antages ligeledes at ville negligere en ny lov. Det må således konstateres at tanken om at branchen kontrollerer sig selv efter alt at dømme er kollaberet allerede inden loven er vedtaget. Dette svarer til min vurdering som nedfældet i problem-løsningslisten, som jeg udleverede til Udvalget ved mit fremmøde Jeg tillader mig at foreslå, at dennne mail med Lis Kiersteins gennemgang af problemerne i branchen omkring loven sendes til de enkelte medlemmer i udvalget. Loven kommer ikke til at virke - modstanden er massiv og argumenterne skarpe, og partierne bør revurdere deres holdning til den nye tatoveringslov inden 2. behandling og gerne tage den af bordet, som dermatologerne og hele lægesiden anbefalede i høringsrunden. Lis Kiersteins mail er allerede sendt til Astrid Kragh gennem hendes sekretær Marilou Persson, til jurist Jette Vind Blichfeldt i Sundhedsstyrelsen og til Dorthe Lerche i Miljøministeriet, og jeg har Lis Kierstein tilladelse til at videresende hendes mail også til jer i udvalget. Tak for din fremsendelse af Sundheds og Forebyggelsesudvalgets spørgsmål til Sundhedsministeren om det manglende svar til dermatologerne og til mig på vore kritiske svar på høringen til loven. Da lovsagen er kritisk tilspidset og da jeg ikke har fået noget svar fra minsiteren på min tidligere anmodning om et møde, har jeg d.d. skrevet til Astrid Kragh og bedt om et hastemøde i sagen, inden 2. behandling finder sted. Bispebjerg Hospital har trods alt Europas eneste specialklinik i tatoveringreaktioner, forskning i området og stor klinisk erfaring og praktisk indsigt i området. Jørgen Serup Jørgen Serup MD, DMSc, Professor of Dermatology Chief Physician, Bispebjerg University Hospital, Dermatology D41 DK-2400 Copenhagen NV, DENMARK Fra: Liz Kierstein Sendt: 27. marts :07 Til: Marilou Pehrson; Jette Vind Blichfeldt; Lerche, Dorte Bjerregaard; Jørgen Vedelskov Serup Cc: Ayla Nielsen; Erik Reime; jacob welling; Niels Hamann; Henrik Nissen; Peter Honoré; Danny Hansen Emne: Fwd: Vedr. oprettelse af branchekode for tatovører og tattoostudier i Danmark I forbindelse med og fortsættelse af vores møder omkring den nye Tatovør-registrering, har jeg modtaget følgende fra Danmarks Statistik, efter først at have tilskrevet

2 Erhvervsministeriet omkring branchekode for nemmere kommunikation mellem myndigheder og registrerede tatovører herefter videresendt til Indenrigs- og Økonomiministeriet som videresendte mailen til DST. Efter seneste møde for de Uafhængige Tatovørers repræsentanter og opfølgning på møde i Sundhedsstyrelsen må det hermed konstateres, at det fremsatte lovforslag IKKE er, hvad vi som udsnit for professionelle tatovører i Danmark mener er det korrekte. Der er en overvejende tendens til, at de professionelle tatovører ønsker, at der kommer en lov, hvor ALLE åbne tattoo studier har haft en gennemgang af relevante myndigheder, således at forbrugere ikke skal kigge efter små id-kort udelukkende kun for registrerede tatovører. Ingen anden branche har vist en sådan type og utidssvarende "visibel" og "fysisk" identifikation. Det er de Uafhængige Tatovørers opfattelse, at der bliver taget meget let på vores branche, og at grunden hertil må være, at myndighederne er af den mening, at den professionelle tatovør arbejder fint, hygiejnisk. Og at komplikationer ikke stammer fra de professionelles studier. Det er de uafhængige professionelles undren, at der ikke findes analyser over antal, årsager og/eller hjemsted for komplikations fysiske udførelse i Danmark. Det er yderligere meget generende, at der hver gang, pressen bringer tilfælde af skræmmebilleder, altid er en hetz mod de professionelle tatovører i Danmark. Det er i alles interesse, og ikke mindst myndighedernes, at disse årsager, antal og fysiske oprindelsessted, at der kommer nogle tal frem, således, at man synliggør, hvor problemet stammer fra, istedet for at skære alle, der tatoverer over én kam. Det er også til tatovørernes undren, at der, i tilfælde af overtrædelse af loven fremkommer vidt forskellige bødestørrelser alt efter hvor i landet der tatoveres ulovligt, hvad enten det er af mindreårige, eller på ulovlige steder på kroppen. Det burde være således, at der var en ensartet bødestørrelse uanset lokalitet. Det ville nok afværge en del tatovering af mindreårige, såfremt bødestørrelse og konfiskation af udstyr var af en vis kaliber, således, at det ikke kan betale sig at overtræde den lov, der nu en gang er for området. Det er de uafhængige tatovørers ønske, at en ny lov ville indeholde en ulovliggørelse af AL tatovering, der IKKE foregår i et dertil indrettet og godkendt Tattoo Studio. Samt at overtrædelse vil medføre en høj bøde og konfiskation af udstyr jfr. ovennævnte kapitel om overtrædelse af den eksisterende lov af Det er de uafhængige tatovørers mening, at det nuværende lovforslag i princippet ikke ændrer den Danske Professionelle Tattoo Scene. Der er naturligvis en vis forståelse for Sundhedsstyrelsen udtalelse om, at de unge på sigt vil ændre holdning mht udelukkende at opsøge de registrerede tatovører, men det må antages, at være en langsigtet affære. Det er de Uafhængige Tatovørers opfattelse, at den nye lov udelukkende bliver lavet for lovens skyld, og ikke har så meget relevans i dens nuværende, meget flyvske og vage form. De Uafhængige Tatovører er meget enige om en brancheregulerende og ansvarsfuld lovgivning vil

3 være et godt signal at sende til forbrugerne. En nem gennemskuelig lov, der sikrer både forbruger og tatovører. De uafhængige tatovører mener, at der mangler en overskuelighed for hele branchen. En hurtigere kommando- og informationsvej, i tilfælde af komplikationer, der ikke først skal via adskillige instanser for at havne hos en tatovør, som evt har modtaget en problematisk farve. Der bør kunne sættes ind omgående. De uafhægige tatovører mener også, at det vil være dejligt med ens retningslinjer for alle, der tatoverer i landet. Og for udelukkelse af ikke-professionelle, bør der lukkes og ulovliggøres for salg af tatoveringsudstyr og -farver til alle IKKE professionelle i Danmark. Dette også, for at sikre forbrugerne god kvalitet - med kvalitetsprodukter (farver, sterile nåle osv). Der forefindes i Danmark pt adskillige forsynere, der sælger til alle og enhver. Ligesom der importeres udstyr fra hele verden, ganske simpelthen fordi det er lovligt, og fordi man har nem adgang til disse produkter via internettet. Såfremt der ikke nedsættes nogle udvalg der repræsenterer både de professionelle tatovører og relevante myndigheder for udarbejdning af bedre regler, er det de uafhængige tatovørers teori, at man ikke ad denne vej kommer komplikationer til livs, ej heller får en bedre forbrugersikkerhed, som i sidste ende var hovedformålet med den nye lov. Det er ved 2. møde mellem de Uafhængige Tatovører ikke stemning for at oprette en alternativ brancheforening på nuværende vilkår, idet man ikke føler, at der er fornøden opbakning fra myndighederne i forhold til økonomisk og reel oprettelse/tilrådighedstillelse af kursusvirksomheder. Alt skal laves af tatovørerne selv, til godkendelse af myndighederne. Det er alt for tungt administrativt for branchen selv at skulle kontrollere medlemmer, og en evt. ansættelse af eksterne, ikke-tatovører, er en bekostelig affære, som kun kan dækkes af medlemmernes kontingent. Ligesom tilsynet med de åbne tattoo studier burde være i Sundhedsstyrelses regi og ikke af tatovørerne selv. Derfor er der ikke ved denne mail vedhæftet forslag til retningslinjer for tattoo studier, forslag til hygiejneregler eller forslag til hygiejnekurser eller afholdelse af samme. Det er ikke forbrugervenligt og ikke rimeligt, at disse retningslinjer kun skal gælder for registrerede tatovører, det burde være naturligt, at det gjaldt alle, som tatoverer i Danmark. Efterfølgende er det de uafhængiges opfattelse, at grunden til den frivillige ordning må være, at de professionelle tatovører i Danmark i og for sig arbejder godt set fra myndighedernes side. Sluttelig vil vi naturligvis stadigvæk tilbyde vores ekspertise i udarbejdelse af bedre og mere brugbare regler for vores branche. Ligesom vi stadigvæk ønsker at deltage i det store arbejde omkring farveproblematikken. Vi føler ikke, selv i denne debat, at have indflydelse fsv angår Miljøstyrelsen. Der har været en forespørgsel om og muligheden af at udlevere et oplysningsskema til den enkelte kunde med farve, producent, batchnummer osv., hertil er der en vis velvillighed i alle disse tiltag, dog i en anden form, såfremt det kommer til at gælde for alle de professionelle tatovører, og ikke kun dem, der organiserer sig i diverse foreninger. Et kort udleveret direkte til kunden fra

4 tatovørerne, vil være et ekstra incitament til hjemme-"tatovører" at skaffe sig disse farver, som i bund og grund kun burde være tilgængelige for professionelle tatovører. Problematikken løser sig iøvrigt af sig selv, når Miljøstyrelsen kommer med anbefaling om og krav til de farver, der må bruges. Herefter må det også være Miljøstyrelsen, der er ansvarlig og fører tilsyn med farvekvaliteten. Derfor mener de Uafhænge Tatovører, at nye lov skal gælder for ALLE tatovører og ikke kun tatovører, der forener sig. Hvordan skulle de enkelte tatovører ellers få informationen? Vi hører gerne jeres kommentarer - og ser frem til fortsat samarbejde. På vegne af de Uafhængige Tatovører i Danmark. Tatto-Liz v/ Lis Kierstein Videresendte meddelelser Fra: Steen Eiberg-Jørgensen Dato: 25. mar Emne: Vedr. oprettelse af branchekode for tatovører og tattoostudier i Danmark Til: Cc: Bo Johansen Hilmar Bojesen Birgit Nielsen Kære Liz Danmarks Statistik som er ansvarlig for Branchekoder ser ikke at vi kan opfylde dit og Jeres forenings ønske om oprettelse af en særlig branche for tatovører. Dansk Branchekode 2007 (DB07) er den gældende klassifikation. DB07 er en statistisk klassifikation af økonomiske aktiviteter og danner grundlag for en række branchefordelte statistikker. Dansk Branchekode 2007 følger den europæiske (NACE rev. 2), hvilket er et forordningskrav. Danmark har i lighed med andre lande i EU lov til at lave nationale underopdelinger, hvilket vi har udnyttet, men vi skal også tage diskretioneringshensyn. Det betyder, dels skal der være et rimeligt antal virksomheder i branchen og dels skal der være aktivitet (omsætning/ansatte) af betydning. Hvis dette ikke er opfyldt kan vi ikke offentliggøre tal for branchen.

5 Danmarks Statistik har ansvaret for klassifikationen, og der skal være meget tungtvejende grunde til at oprette nye brancher i utide, fordi det skaber databrud. Vi regner med at arbejdet med at revidere Dansk Branchekode 2007 starter om et par år, samtidig med arbejdet på FNs og EUs nomenklaturer, som den danske nomenklatur bygger på. Arbejdet vil sandsynligvis tage ca. 5 år (det har arbejdet med de tidligere versioner taget). Vores vurdering har været og er stadig at der er for få tatovører (knap 100 har det som en del af deres navn), til at retfærdiggøre oprettelse af en selvstændig branche. Ønsket om en særskilt branche for tatovører er noteret og tages op ved næste revision. Steen Eiberg Jørgensen Vicekontorchef Erhvervsregistre Tlf Danmarks Statistik Sejrøgade 11, 2100 Kbh. Ø Fra: Liz Kierstein Sendt: 15. marts :00 Til: 1 - DEP Erhvervs- og Vækstministeriets officielle postkasse Cc: Liselott Blixt; Peter Honoré Emne: Lovforslag om frivillig registrering af Tatovører via Brancheforening

6 Til Erhvervsmininsteren Som talefør for de Uafhængige Tatovører i Danmark, og i forlængelse af vort møde med hhv Sundhedsministeren og Sundhedsstyrelsen hører jeg gerne erhvervsministeriets mening om oprettelse af branchekode for tatovører og tattoostudier i Danmark. Som det er nu hører vi ind under andet servicefag, hvilket betyder, at vi ikke har noget overblik over hvor mange tatovører arbejder i Danmark ej heller hvor mange studier der egentlig er. I tilblivelsen af eventuelle foreninger, vil det være et godt værktøj, således at man nemt kan danne sig overblik over branchen. Herefter vil det også være et rigtig godt redskab for hurtigt udbredelse af informationer indtil loven træder i kraft - formentlig omkring 1. januar 2014 og ikke som først dateret 1. juli Vi hører meget gerne herom. På vegne af de uafhængige tatovører i Danmark -- Se iøvrigt mit gamle bands 2 videoer på you tube: og husk: Som kunde hos Tatto-Liz har du altid et 6-ugers kvalitetstjek inkluderet i

7 prisen Alle vores farver er allergitestede på laboratorium og ikke mellem de 13 ekskluderede farver. Tatto-Liz Fiolstræde 27 DK-1171 København K Danmark Mob (hvis du ringer i min åbningstid og jeg ikke svarer er det på grund af at jeg sidder og tatoverer, læg derfor venligst besked, send sms eller skriv en mail) -- Se iøvrigt mit gamle bands 2 videoer på you tube: og husk: Som kunde hos Tatto-Liz har du altid et 6-ugers kvalitetstjek inkluderet i prisen Alle vores farver er allergitestede på laboratorium og ikke mellem de 13 ekskluderede farver. Tatto-Liz Fiolstræde 27 DK-1171 København K Danmark Mob (hvis du ringer i min åbningstid og jeg ikke svarer er det på grund af at jeg sidder og tatoverer, læg derfor venligst besked, send sms eller skriv en mail) Denne indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne eller hvis du modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. Samtidig bedes du slette en med det samme uden at videresende eller kopiere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder

BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR. Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder BLIV PROFESSIONEL PÅ TRIPADVISOR Værktøjer og inspiration til restauranter, attraktioner og overnatningssteder 2 3 Indholdsfortegnelse KAPITEL 1 Få styr på TripAdvisor 11 KAPITEL 2 Lær at håndtere anmeldelser

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet.

12. møde. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1. Meddelelser fra formanden. Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00. Formanden : Mødet er åbnet. Torsdag den 4. november 2010 (D) 1 Kl. 10:00 12. møde Torsdag den 4. november 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 6: Forespørgsel til finansministeren om det danske euroforbehold.

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011

Ferietid. Krav fra 3F. Bliv væk med vilje. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2011 Marts 2011 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Ferietid Undgå utilfredshed blandt medarbejderne. Læs hvordan ferie varsles korrekt på side 6. Krav fra 3F Krav om overenskomster fra 3F og forhandling

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Maling skyld i voldsom allergistigning

Maling skyld i voldsom allergistigning Af Stine Ramlyng FOTO: David Askholm Tema Maling skyld i voldsom allergistigning Konserveringsmidlet med det knap så mundrette navn methylisothiazolinone, er skyld i så voldsom en stigning af allergiske

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Det Fælles Medicinkort

Det Fælles Medicinkort Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren DET ETISKE RÅD - DET FÆLLES MEDICINKORT 1 1 Det Fælles Medicinkort Fortrolighed og tilgængelighed i sundhedssektoren Det er med

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud

Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2 Introduktion til Forandring Uden Hovedbrud 2014 Rick Maurer Dette dokument må distribueres frit så længe der ikke

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere