IPCC gennem tiden. Af Anne Mette K. Jørgensen, Bjarne Siewertsen & Niels Hansen, DMI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IPCC gennem tiden. Af Anne Mette K. Jørgensen, Bjarne Siewertsen & Niels Hansen, DMI"

Transkript

1 IPCC gennem tiden Af Anne Mette K. Jørgensen, Bjarne Siewertsen & Niels Hansen, DMI Viden om drivhuseffekten og menneskets bidrag til at øge den går mere end 100 år tilbage, men over det seneste par årtier er der sket en hurtig udvikling i forståelse og kvantificering af menneskeskabte klimaændringer. Intergovernmental Panel on Climate Change - bedre kendt som IPCC eller FN s klimapa- Figur 1. Sammenligning af observerede ændringer i overfladetemperaturer på kontinentalt og globalt plan med resultater, der er simuleret af klimamodeller under anvendelse af enten naturlige eller både naturlige og menneskeskabte påvirkninger. Tiårs-gennemsnit af observationerne for perioden (sort linje) er indtegnet for midten af tiåret i forhold til det tilsvarende gennemsnit for perioden Linjerne er stiplede i de perioder, hvor den geografiske dækning er mindre end 50 %. Skraverede blå områder viser 5-95 %-intervallet for 19 simuleringer fra 5 klimamodeller, der kun anvender naturlige påvirkninger i form af solaktivitet og vulkaner. Skraverede røde områder viser 5-95 %-intervallet for 58 simuleringer fra 14 klimamodeller, der anvender såvel naturlige som menneskeskabte påvirkninger. (Kilde: Figur 4 i [1].) Vejret, 120, august 2009 side 43

2 Figur 2. Venstre diagram: Globale udledninger af drivhusgasser (i CO2-ækvivalenter) uden klimapolitiske tiltag: seks forklarende SRES-scenarier (farvede linjer) og 80. percentil for nyere scenarier udgivet siden SRES (post-sres) (det skraverede grå område). De stiplede linjer viser det fulde interval for post-sres-scenarier. Udledningerne omfatter CO2, CH4, N2O og F-gasser. Højre diagram: Fuldt optrukne linjer er globale multimodelgennemsnit for opvarmning ved overfladen for scenarierne A2, A1B og B1, vist som fortsættelser af simuleringerne for det 20. århundrede. Disse fremskrivninger tager også udledninger af flygtige drivhusgasser og aerosoler i betragtning. Den pink linje er ikke et scenarium, men angiver simuleringer af AOGCM er (Atmosphere-Ocean General Circulation Models), hvor atmosfæriske koncentrationer holdes uændrede på niveauet fra Søjlerne til højre for figuren angiver det bedste skøn (den fuldt-optrukne linje i hver søjle) og det sandsynlige interval, der er blevet vurderet for de seks SRES-scenarier for Alle temperaturer er i forhold til perioden (Kilde: Figur 5 i [1].) nel - blev oprettet i 1988 som opfølgning på Brundtland-rapporten»Vores fælles fremtid«. Panelet fik til opgave, med passende mellemrum, at sammenstille og vurdere den videnskabelige litteratur om klimaændringer, deres virkninger, samfundsøkonomiske aspekter samt muligheder for en tilpasning til eller afdæmpning af klimaændringer. Siden da er det blevet til fire store vurderingsrapporter; den første i 1990, den anden i 1995, den tredje i 2001 og senest den fjerde i Desuden har IPCC udgivet en række særrapporter og tekniske rapporter. Siden FN s klimakonvention UNFCCC trådte i kraft i 1994, har IPCC desuden ydet teknisk og videnskabelig rådgivning til klimakonventionens organer. IPCC er etableret med et sekretariat ved WMO i Geneve. I Danmark koordineres IPCCarbejdet af Klima- og Energiministeriet i et samarbejde mellem Energistyrelsen og DMI. Konklusioner før og nu Da IPCC udsendte sin første hovedrapport i 1990, var de menneskeskabte klimaændringer endnu ikke så store, at de kunne skelnes fra naturlige klimavariationer. Der var ikke lige så god dækning med observationsdata som i dag, men alligevel kunne panelet se en tydelig tendens til opvarmning siden slutningen af det 19. århundrede. Globale ændringer i nedbør og andre klimaparametre var mere usikre. Klimamodellerne IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change SRES Special Report: Emission Scenarios (IPCC 2000) WMO World Meteorological Organization side 44 Vejret, 120, august 2009

3 Figur 3. Forventede ændringer i overfladetemperaturen sidst i det 21. århundrede ( ). Kortet viser multi-aogcmgennemsnits-prognosen for SRES-scenariet A1B. Alle temperaturer er i forhold til perioden (Kilde: Figur 6 i [1].) var forenklede og havde en ganske grov opløsning. De viste, at opvarmningen som følge af den øgede drivhuseffekt endnu ikke var større end naturlige variationer, og derfor kunne IPCC ikke afgøre om den konstaterede opvarmning var naturlig eller menneskeskabt eller en kombination. Forventningen ud fra en simpel modelberegning var, at detektering ville ske i løbet af 12 år, dvs. i Men faktisk er det gået hurtigere. Forskningen, herunder udvikling af mere avancerede klimamodeller og nye observationsdata, øger hele tiden forståelsen af klimasystemet. Forskerne har studeret mønstre eller fingeraftryk for klimaændringer, både geografiske, årstidsmæssige og udviklingen over længere tid, og de har brugt flere klimaparametre - ikke kun temperaturen nær overfladen. Derved er det blevet muligt at skelne menneskeskabte ændringer fra naturlige variationer. To forskellige påvirkninger af klimasystemet kan nemlig give samme ændring i den globale temperatur, men det er usandsynligt at de også giver samme ændringer, når man ser på fingeraftrykket. I IPCC s anden hovedrapport fra 1995 blev det konkluderet, at der nu var en skelnelig menneskeskabt klimaændring, og i 2001 blev konklusionen endnu mere specifik: Det er sandsynligt, at det meste af den opvarmning, der er sket siden 1950, skyldes menneskets påvirkning. I den fjerde hovedrapport fra 2007 blev udsagnet yderligere skærpet, idet der nu konkluderes, at Det er meget sandsynligt, at det meste af den observerede stigning i globalt midlede temperaturer siden midt i det 20. århundrede skyldes den observerede stigning i koncentrationerne af menneskeskabte drivhusgasser. I 2007-rapporten anføres også, at mærkbare menneskelige påvirkninger nu også med stor sandsynlighed omfatter bidrag til stigende vandstand i havene og ændrede vindmønstre. Scenarier - vælg din fremtid IPCC ser også fremad og prognosticerer, hvordan fremtidens klima kan ende med at se ud. Det sker i vid udstrækning med numeriske klimamodeller ikke helt ulig dem, som meteorologerne bruger til vejrudsigter. Forskerne kan altså regne sig frem til hvilke elementer af klimaet, der vil ændre sig og i hvor høj grad. Stiger temperaturen? Og hvis temperaturen stiger, Vejret, 120, august 2009 side 45

4 Figur 4. Eksempler på virkninger knyttet til forventet gennemsnitlig global overfladeopvarmning. Øverste diagram: Illustrative eksempler på forventede globale indvirkninger i forhold til klimaændringer (og vandstand i havene og atmosfærisk CO2, hvor relevant) i forbindelse med forskellige grader af stigninger i den gennemsnitlige globale temperatur ved overfladen i det 21. århundrede. De sorte linjer forbinder indvirkninger. Stiplede linjer med pile angiver, at indvirkningen fortsætter med stigende temperatur. Beskrivelserne er placeret, så venstre side af teksten angiver den omtrentlige opvarmning, hvor en given indvirkning begynder at indtræffe. Kvantitative angivelser af vandknaphed og oversvømmelser repræsenterer klimaændringers yderligere indvirkninger i forhold til de forventede forhold på tværs af SRES-scenarierne A1FI, A2, B1 og B2. Tilpasning til klimaændringer er ikke medtaget i disse skøn. Alle udsagn betragtes som havende stor sikkerhed. Nederste diagram: Prikker og streger angiver bedste skøn og sandsynlige intervaller for opvarmning for de seks SRES-scenarier for i forhold til (Kilde: figur 7 i [1].) side 46 Vejret, 120, august 2009

5 Figur 5. Globale CO2-udledninger for 1940 til 2000 og udledningsintervaller for kategorier af stabiliseringsscenarier fra 2000 til 2100 (venstre diagram) og det tilsvarende forhold mellem stabiliseringsmålet og den sandsynlige gennemsnitlige globale ligevægtstemperaturstigning over niveauet fra før industrialiseringen (højre diagram). Det kan vare adskillige hundrede år at nå ligevægten, især for scenarier med højere stabiliseringsniveauer. Farverne viser stabiliseringsscenarierne grupperet ud fra forskellige mål (stabiliseringskategori I til VI). Højre diagram viser intervaller af gennemsnitlige globale temperaturændringer over niveauet fra før industrialiseringen ved hjælp af (i) det bedste skøn for klimafølsomhed på 3 C (den sorte linje midt i det farvede område), (ii) den øvre grænse for det sandsynlige klimafølsomhedsinterval på 4,5 C (den røde linje øverst i det farvede område) og (iii) den nedre grænse for det sandsynlige klimafølsomhedsinterval på 2 C (den blå linje nederst i det farvede område). Sorte stiplede linjer i venstre diagram angiver udledningsintervallet for nye basisscenarier, der er offentliggjort siden SRES (2000). Stabiliseringsscenariernes udledningsintervaller omfatter scenarier med CO2 alene og med flere gasarter og svarer til den 10. til 90. percentil af den fuldstændige distribution af scenarier. Bemærk: I de fleste modeller indeholder CO2-udledningerne ikke udledninger fra nedbrydning af biomasse, der ligger tilbage på jordoverfladen efter skovning og skovrydning, eller fra tørvebrande og drænet tørvejord. (Kilde: figur 11 i [1].) hvor meget stiger den så? Og er det så en generel stigning, eller stiger den mere visse steder og på bestemte årstider? Der er dog en stor ubekendt faktor i modelleringerne: Hvordan udvikler samfundet sig de kommende 100 år? Vi mangler svar på spørgsmål som: Er miljøbevidstheden fortsat stigende? Finder vi gode alternativer til kul og olie? Kan vi bekæmpe klimaændringer ved f.eks. at trække drivhusgasser ud af atmosfæren igen? IPCC har derfor forsøgt at fastlægge en række alternative fremtider med hver sin teknologiske udvikling og udledning af stoffer, som direkte eller indirekte påvirker klimaet. Fremtiderne kalder forskerne for scenarier og de rækker fra det bæredygtige samfund, der primært får energi fra alternative kilder til det storforbrugende, der skruer yderligere op for udslippet af forskellige stoffer i forhold til i dag. IPCC har opstillet fire forskellige hovedscenarier: A1. Bygger på et fremtidsbillede karakteriseret ved høj økonomisk vækst, lav befolkningsvækst og hurtig introduktion af effektive teknologier, der medfører lavt drivhusgasudslip. Scenarierne forudsætter også en globalisering af økonomierne og stor indkomstudjævning mellem regionerne. A1-scenariefamilien forgrener sig i tre grupper, som beskriver forskellige teknologiske udviklinger i energisystemet. Man kan skelne mellem de tre A1-grupper på basis af teknologi: fossil intensiv (A1FI), ikke-fossile energikilder (A1T) eller ligevægt mellem alle kilder (A1B). Samlet er resultatet i A1-scenarierne høj økonomisk vækst og en meget forskellig udvikling i drivhusgasudslip. A2. Forudsætter lille global økonomisk integration og langsommere teknologisk udvikling. Samtidig forudsættes fortsat høj befolkningstilvækst. Resultatet af Vejret, 120, august 2009 side 47

6 er, at de alle er mulige fremtider. Og at det er os, som afgør, hvilken en af dem, der bliver vores fremtid. Vi skal altså ikke betragte scenarierne som usikkerheder i klimaforudsigelserne, men som et beslutningsgrundlag for verdens fremtidige klima-kurs. Foto fra åbningen af IPCC-mødet den april 2009: IPCC s formand Rajendra Pachauri på talerstolen (foto Anne Mette K. Jørgensen). disse forudsætninger er en markant mindre økonomisk vækst end i A1, men lige så store drivhusgasudslip. B1. Scenarierne forudsætter i lighed med A1 høj økonomisk vækst og teknologisk udvikling i en verden præget af globalisering. I forhold til A1 forudsætter B1 også, at fremtidens forbrug bliver mindre ressourceintensivt, og at meget miljøvenlige teknologier introduceres. Dermed opnås en høj økonomisk vækst med relativt lille miljøbelastning. B2. Scenarierne forudsætter moderat vækst i befolkningen og økonomierne og en langsommere udvikling i miljøteknologier end i A1- og B1-alternativerne. Ligesom for A2-scenarierne forudsættes relativt lille global økonomisk integration, og disse antagelser medfører tilsammen, at B2-scenarierne forudsiger mindre drivhusgasudslip end A1- og A2-scenarierne, men højere udslip end B1. Hertil kommer et scenarie blandt andet defineret af EU s Ministerråd, der indebærer, at globale menneskeskabte temperaturstigninger ikke overstiger 2 C i forhold til førindustriel tid (EU2C). Det er altså en slags omvendt scenarium, hvor det ikke er udviklingen, der fører til en given global temperaturstigning, men hvor en given global temperaturstigning pålægger samfundet en bestemt retning for udviklingen. I praksis har DMI beskrevet EU2C ud fra IPCC s A1B scenarium frem til 2020 og derefter med konstante drivhusgaskoncentrationer og faldende koncentrationer af andre klimapåvirkende stoffer frem til år Det, du skal huske, når du ser den store forskel mellem de forskellige scenarier og den medfølgende forskel i fremtidens klima, IPCC netop nu Panelet har allerede besluttet, at den 5. vurderingsrapport skal udsendes i , men i mellemtiden vil der blive udarbejdet forskellige særrapporter, bl.a. om vedvarende energi. Desuden har panelet i foråret 2008 færdiggjort en rapport om klimaændringer og vand. Rapporten, som er en såkaldt teknisk rapport, samler den information om vand, der findes i den 4. hovedrapport til brug for håndtering af vand. I 2009 er arbejdet med den 5. vurderingsrapport stadig i støbeskeen. Nationerne byder ind med emner, de mener, bør behandles i rapporten. Danmark indsendte i slutningen af maj sine forslag og vi valgte at foreslå et øget fokus på tre områder: Irreversible og ikke-lineære processer som f.eks. nedbrydning af de polare ismasser. Globale tilbagekoblinger og kritiske konsekvenser af smeltende havis, gletschere og permafrost. Havets og havstrømmenes rolle i optagelse og afgivelse af kuldioxid, varme og næringsstoffer. Ud over de nye fokusområder kommer rapporten også til at rumme yderligere beviser for årsagerne til den nuværende klimaudvikling samt finjusteringer af forudsigelserne af fremtidens klima. side 48 Vejret, 120, august 2009

7 Figur 6. Observerede ændringer i (a) gennemsnitlig global overfladetemperatur, (b) gennemsnitlig global vandstand i havene målt af tidevandsmålere (blå) og satellitter (rød) samt (c) snedække på den nordlige halvkugle i marts-april. Alle forskelle er i forhold til de tilsvarende gennemsnit for perioden Udjævnede kurver udtrykker gennemsnit over ti år, mens cirkler angiver årlige værdier. De blå områder angiver usikkerhedsintervallerne, der er skønnet ud fra en omfattende analyse af kendte usikkerheder (a og b) og ud fra tidsserierne (c). (Kilde: figur 1 i [1].) COP15 - IPCC i aktion Når det store klimatopmøde i København løber af stablen i december 2009, så er det med baggrund i det videnskabelige arbejde fra IPCC. Forhandlerne skal med de seneste videnskabelige undersøgelser i hånden forsøge at få den aftale i hus, der kan afløse Kyoto-protokollen. Kyoto-protokollen blev vedtaget i 1997 og er siden blevet ratificeret af 184 lande. Den sætter bindende mål for reduktionen af drivhusgasser. Flere lande har dog ikke ratificeret protokollen - heriblandt USA. FN s klimachef, Yvo de Boer, håber, at topmødet i København resulterer i en aftale, som måske ikke er helt klar i alle detaljerne, men i alle tilfælde en aftale, som alle kan forpligte sig til. Han har tidligere på året sagt, at han gerne vil have afklaret fire ting i det, der kan komme til at hedde The Copenhagen Protocol: 1. Hvor meget er de industrialiserede lande villige til at skære i udledninger af drivhusgasser? 2. Hvor meget er de store udviklingslande som for eksempel Kina og Indien villige til at begrænse væksten i deres udledninger? 3. Hjælpen til udviklingslandene, der skal få dem til at reducere udledninger og tilpasse sig til effekterne af klimaændringer. Hvordan skal den finansieres? 4. Hvordan skal de penge fordeles og styres? En hjælpende hånd I marts 2009 organiserede The International Alliance of Research Universities konferencen Climate Change: Global Risks, Challenges and Decisions i København. Konferencen samlede klimaforskere fra næsten 80 forskellige nationer med det formål at opdatere resultaterne i de seneste IPCC-rapporter fra Det håndgribelige resultat af konferencen blev i første omgang en synteserapport, som i store træk bekræftede tendenserne fra IPCC-rapporterne. Nye data, som blev præsenteret på konferencen, viste dog, at selv de værste projektioner af udledninger af drivhusgasser, temperaturstigninger og havniveaustigninger kunne være på vej til at blive overgået. Med rapporterne fra IPCC og supplementerne fra konferencen i København er der lagt op til et spændende klimatopmøde i København i december Reference [1] IPCC: Klimaændringer 2007: Synteserapport. Sammendrag for beslutningstagere af fjerde vurderingsrapport med bidrag fra arbejdsgrupperne I, II og III. Oversættelse DMI Vejret, 120, august 2009 side 49

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir

Forfatter: Trine Bang Hansen. Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket papir Forfatter: Trine Bang Hansen Medforfattere: Asbjørn Wejdling, Christian Ege & Philipp von Hessberg Layout: Hanne Koch, DesignKonsortiet Fotos: Mikkel Østergård side: 22, 24, 25 Tryk: Øko-tryk på svanemærket

Læs mere

Fremtidige klimaforandringer i Danmark

Fremtidige klimaforandringer i Danmark Fremtidige klimaforandringer i Danmark Danmarks Klimacenter rapport nr. 6 2014 Serietitel: Danmarks Klimacenter rapport Titel: Fremtidige klimaforandringer i Danmark Forfattere: Martin Olesen, Kristine

Læs mere

Kortlægning af klimaforandringer

Kortlægning af klimaforandringer Kortlægning af klimaforandringer - muligheder og barrierer for handling Maj 2012 Task Force for Klimatilpasning ISBN 978-87-7279-608-6 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 5 2. SAMMENFATNING OG OPSAMLING

Læs mere

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år

Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Ændringer af havniveauet i Danmark de næste 100 200 år Resumé Havniveauet ved alle danske kyster undtagen i Nordjylland er stigende, og stigningerne forventes at blive kraftigere i de næste 100 200 år

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge 1 Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europe Direct er en service, der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer (*):

Læs mere

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om?

Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Klimaændringer Hvad handler det egentlig om? En introduktion for unge Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning

Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning Katalog over mulige konsekvenser af fremtidige klimaændringer og overvejelser om klimatilpasning Udarbejdet af den Tværministerielle Arbejdsgruppe for Klimatilpasning August 2007 Finansministeriet, Forsvarsministeriet,

Læs mere

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Klimaændringer. et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Klimaændringer i Arktis et varmt emne! SVIPA 2011: Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis ORDLISTE AMAP Arctic Monitoring and Assessment Programme Arktis Ofte defineret som Jordens overflade nord for 66

Læs mere

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser

En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser En kogebog for analyser af klimaændringers effekter på afløbssystemer med fokus på oversvømmelser F& U rapport nr. 5 ISBN: 87-90455-74-6 DANVA Rapport Marts 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING...1 1.1

Læs mere

SKOV. Indhold SKOV klima og mennesker. klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING SIDE 4 2 ØKOSYSTEMER I FORANDRING SIDE 18 SIDE 34

SKOV. Indhold SKOV klima og mennesker. klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING SIDE 4 2 ØKOSYSTEMER I FORANDRING SIDE 18 SIDE 34 Indhold SKOV klima og mennesker 1 SKOVE OG KLIMAFORANDRING NATURGEOGRAFI / SAMFUNDSFAG / HISTORIE / SPROGFAG 1A Menneskets udledninger af drivhusgasser i skoven - Et historisk perspektiv 1B Introduktion

Læs mere

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark

Alle taler om vejret. hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Alle taler om vejret hvad gør EU ved det? Europa-Kommissionen i Danmark Forfattet af: Kjeld Mazanti Sørensen efter oplæg af Peter Nedergaard Produktion: Rostra Kommunikation A/S Tryk: Publikationskontoret.

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget?

CO 2 Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Jes Fenger Afdeling for Atmosfærisk Miljø Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2000 TEMA-rapport fra DMU, 31/2000 - Hvorfra, hvorfor, hvor meget? Forfatter:

Læs mere

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark

Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark Tilpasning til fremtidens klima i Danmark om regeringens strategi for klimatilpasning Oktober 2008 Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Energistyrelsen

Læs mere

Forfattere: Ida Bülow Gregersen, DTU, Henrik Madsen, DHI, Jens Jørgen Linde, Krüger, og Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU

Forfattere: Ida Bülow Gregersen, DTU, Henrik Madsen, DHI, Jens Jørgen Linde, Krüger, og Karsten Arnbjerg-Nielsen, DTU Opdaterede klimafaktorer og dimensionsgivende regnintensiteter Spildevandskomiteen, Skrift nr. 30 IDA Spildevandskomiteen 2014 Forfattere: Ida Bülow Gregersen, DTU, Henrik Madsen, DHI, Jens Jørgen Linde,

Læs mere

41/2002 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland?

41/2002 TEMA-rapport fra DMU. Danmarks Miljøundersøgelser. Sne, is og 35 graders kulde. Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland? 41/2002 TEMA-rapport fra DMU Danmarks Miljøundersøgelser Sne, is og 35 graders kulde Hvad er effekterne af klimaændringer i Nordøstgrønland? Danmarks Miljøundersøgelser 2002 Sne, is og 35 graders kulde

Læs mere

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job

INDBLIK I EU-POLITIK. Klima. En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide. En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDBLIK I EU-POLITIK Klima En verden, vi kan lide, med et klima, vi kan lide En lavkulstoføkonomi sætter gang i den økonomiske vækst og skaber job INDHOLD Hvorfor vi behøver en europæisk politik for klimaindsats...

Læs mere

www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt

www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt Hvordan ør vi det www.nødhjælp.dk Mad til alle! Med et landbrug, der både er effektivt og klimavenligt 21 Klimaforandringer og landbruget 4 Landbrugets udslip og muligheder 6 Udfordringer for et klimavenligt

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

EU s landbrug tager klimaudfordringen op

EU s landbrug tager klimaudfordringen op Europakommissionen Generaldirektoratet for Landbrug of Udvikling af Landdistrikter Landbrug og Udvikling af Landdistrikter For yderligere oplysning Rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, Belgien Telefon

Læs mere

Hvad vil det koste at blive fossilfri?

Hvad vil det koste at blive fossilfri? Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20 92 84 40 Februar 2015 Hvad vil det koste at blive fossilfri? Det er en politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050.

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE

VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE VORES MAD OG DET GLOBALE KLIMA - ETIK TIL EN VARMERE KLODE Det Etiske Råd 2010 ISBN: 978-87-91112-89-8 Udgivet af: Det Etiske Råd 2010 Grafisk

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser

fisk & hav 2005 nr. 59 tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser FISK & HAV 2005 NR. 59 FREMTIDEN HVILLING FISKEKVOTER GAMLE PAPIRER FISKS HUD ROSEOBACTER FISKS FÆRDEN SMAGFULD DØD 2005 nr. 59 fisk & hav tidsskrift for danmarks fiskeriundersøgelser Danmarks Fiskeriundersøgelser

Læs mere

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002. Polar fronten

LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002. Polar fronten LØSSALGSPRIS 25 kr. UDGIVET AF DANSK POLARCENTER NR. 4/DECEMBER 2002 Polar fronten Voldsomme klimaændringer på vej i Nordøstgrønland. Læs s. 12 Klimaet styrer dyrebestandene. Læs s. 4 Polarsolens mørke

Læs mere