Regler for Bionaturgascertifikater. Version 1.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler for Bionaturgascertifikater. Version 1.1"

Transkript

1 Regler for Bionaturgascertifikater Version januar 2016 Dok. 15/ Klassificering: Offentlig/Public

2 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING IKRAFTTRÆDEN DEFINITIONER ANVENDTE DEFINITIONER CERTIFIKATREGISTERET REGISTRERING SOM CERTIFIKATKONTOINDEHAVER TILKNYTNING AF BIOGASANLÆG OPDATERING AF INFORMATIONERNE OM CERTIFIKATKONTOINDEHAVEREN OG TILKNYTTEDE BIOGASANLÆG AFMELDING AF BIOGASANLÆG LUKNING AF CERTIFIKATKONTO BIONATURGASCERTIFIKATER UDSTEDELSE AF BIONATURGASCERTIFIKATER CERTIFIKATKONTOEN LEVETID FOR ET BIONATURGASCERTIFIKAT CERTIFIKATOVERDRAGELSE ANNULLERING AF BIONATURGASCERTIFIKATER GRUNDLAGET FOR BIONATURGASCERTIFIKATER GENERELT JUSTERING AF ANTALLET AF BIONATURGASCERTIFIKATER VED KORREKTIONER REVISION GEBYRER OFFENTLIGGØRELSE ANSVARSFRASKRIVELSE LOVVALG OG VÆRNETING Bilag Bilag 0: Modelpapir (ikke juridisk bindende) Bilag 1: Anmodning om registrering som Certifikatkontoindehaver Bilag 2: Certifikataftale Bilag 3: Samtykkeerklæring Bilag 4: Anmodning om tilknytning af Biogasanlæg til Certifikatkonto Bilag 5: Enkeltstående overdragelse af Bionaturgascertifikater Bilag 6: Fast overdragelse af Bionaturgascertifikater Bilag 7: Annullering af Bionaturgascertifikater Bilag 8: Annulleringsbekræftelse Bilag 9: Revisionsinstruks De gældende versioner af bilagene kan ses på Energinet.dk s hjemmeside. 2

3 Forord Sammenlignet med Regler for Bionaturgascertifikater, version 1.0, indeholder Regler for Bionaturgascertifikater, version 1.1, følgende justeringer: Energinet.dk udsteder annulleringsbekræftelser, jf. bilag 7, efter anmodning fra Certifikatkontoindehaver til dokumentation for annullerede Bionaturgascertifikater, præcisering af at Certifikatkontoindehavere skal fremsende en revisorerklæring til Energinet.dk. Bilag 9 indeholder en revisionsinstruks til det formål, en samtykkeerklæring mellem Certifikatkontoindehaver og Opgraderingsejer er udarbejdet, proceduren for korrektioner ændres, så de sker hver måned for data op til et år tilbage i tid, og præciseringer og mindre sproglige ændringer er foretaget. 3

4 1 Indledning En række aktører på det danske gasmarked har efterspurgt en certifikatordning for Bionaturgas, der tilføres Det Danske Gassystem og handles på baggrund heraf. Regler for Bionaturgascertifikater angiver bestemmelserne for en frivillig certifikatordning, som administreres af Energinet.dk. Det primære formål med de udstedte Bionaturgascertifikater er, at en Certifikatkontoindehaver kan dokumentere over for slutforbrugeren, at den pågældendes gasforbrug (helt eller delvist) svarer til produktionen af vedvarende energikilde fra et anlæg, der producerer Bionaturgas. Certifikatordningen baseres på et registreringssystem, som er elektronisk og papirløst. Der bliver således ikke udstedt fysiske certifikater. Desuden giver certifikatordningen mulighed for at deklarere Bionaturgas til eksport. 1.1 Ikrafttræden Disse Regler for Bionaturgascertifikater, version 1.1 træder i kraft den 1. januar 2016 og erstatter samtidig Regler for Bionaturgascertifikater, version Definitioner 2.1 Anvendte definitioner Bortset fra de tilfælde, hvor andet følger af sammenhængen, skal de ord, der er anført i dette punkt 2, have den betydning i Regler for Bionaturgascertifikater, som fremgår nedenfor, når ordene er skrevet med stort forbogstav. Dette gælder, uanset om ordene anvendes i ental eller flertal, henholdsvis i bestemt eller ubestemt form, medmindre andet fremgår af sammenhængen. Arbejdsdag betyder enhver dag fra mandag til fredag med undtagelse af helligdage og lukkedage, som er anført i Energinet.dks kalender, der kan findes på Energinet.dks hjemmeside: Biogas er gas, der er dannet ved anaerob nedbrydning af biomasse. Biogasanlæg er det anlæg, som producere Biogas. 4

5 Bionaturgas er Biogas, der er opgraderet, så den opfylder kvalitetskravene for naturgas i Danmark og er tilført Det Danske Gassystem. Bionaturgascertifikat er et elektronisk certifikat vedrørende en given mængde Bionaturgas. Certifikataftale er en aftale mellem Energinet.dk og Certifikatkontoindehaveren, som indeholder vilkårene som fysiske eller juridiske personer skal opfylde for at agere som Certifikatkontoindehaver i Certifikatregisteret. Certifikatkonto er en elektronisk opgørelse over Bionaturgascertifikater. Certifikatkontoindehaver er enhver fysisk eller juridisk person, som er registeret i Certifikatregisteret og som har adgang til at agere i overensstemmelse med Regler for Bionaturgascertifikater. Certifikatregister er det centrale it-registreringssystem til brug for registrering og administration af Bionaturgascertifikater. Energinet.dk er ansvarlig for drift og udvikling af Certifikatregisteret. Det Danske Gassystem er transmissionssystemet, distributionsnettet og lagrene i Danmark. GSRN (Global Service Relation Number) er det nummer, som ethvert Målepunkt for Pristillæg skal have med henblik på identifikation af målepunktet. Modtagende Certifikatkontoindehaver er den Certifikatkontoindehaver, der modtager et antal Bionaturgascertifikater fra en Overdragende Certifikatkontoindehaver. Målepunkt for Bionaturgas er det punkt, hvor energien og kvaliteten af Bionaturgas, som tilføres Det Danske Gassystem måles. Målepunkt for Bionaturgas vil være sammenfaldende med Målepunkt for Pristillæg, hvis der slet ikke sker justering af Bionaturgassens brændværdi. Målepunkt for Pristillæg er det punkt, hvor energien og kvaliteten af Bionaturgas, som danner grundlag for udbetaling af pristillæg i henhold til naturgasforsyningslovens 35 c og udstedelse af Bionaturgascertifikater, måles. Målepunkt for 5

6 Pristillæg vil være sammenfaldende med Målepunkt for Bionaturgas, hvis der slet ikke sker justering af Bionaturgassens brændværdi. Netejer er ejeren af det gasselskab, som foretager tilslutningen af Opgraderingsanlægget til Det Danske Gassystem. Netejer kan være et distributionsselskab eller transmissionsselskabet (Energinet.dk). Overdragende Certifikatkontoindehaver er en Certifikatkontoindehaver, der overdrager et antal Bionaturgascertifikater til en Modtagende Certifikatkontoindehaver. Opgraderingsanlæg er anlægget til opgradering af Biogas til Bionaturgas. Opgraderingsejer er den fysiske eller juridiske person, som ejer Opgraderingsanlægget. Regler for Bionaturgascertifikater er disse Regler for Bionaturgascertifikater, inklusiv bilag, i den til enhver tid gældende version. 3 Certifikatregisteret 3.1 Registrering som Certifikatkontoindehaver Anmodning om registrering som Certifikatkontoindehaver foretages ved at udfylde bilag 1, og indsende det pr. til Følgende informationer om Certifikatkontoindehaver skal oplyses: Navn, adresse, postnummer, by og land CVR nummer Kontaktinformation (navn, telefonnummer og adresse på kontaktperson) Underskriftsberettiget for Certifikatkontoindehaveren. Energinet.dk udarbejder en Certifikataftale, jf. bilag 2, på baggrund af oplysningerne i anmodningen. Den underskrevne Certifikataftale skal være Energinet.dk i hænde senest 5 Arbejdsdage før et månedsskifte, for at Certifikatkontoindehaveren kan registreres i Certifikatregisteret for den efterfølgende måned. Den underskrevne Certifikataftale i pdf-format sendes pr. til 6

7 En Certifikatkontoindehaver kan kun have én Certifikatkonto. Såfremt kravene til at blive registreret i Certifikatregisteret er opfyldt, og alle ovenstående oplysninger er afgivet, vil Energinet.dk i løbet af 5 Arbejdsdage kunne gennemføre registreringen. 3.2 Tilknytning af Biogasanlæg En Certifikatkontoindehavers anmodning om at få tilknyttet et Biogasanlæg til sin Certifikatkonto foretages ved at udfylde bilag 3 og 4 og sende dette i pdf-format pr. til For at et Biogasanlæg kan tilknyttes en Certifikatkonto, skal Biogasanlægget producere Biogas, som opgraderes til Bionaturgas og tilføres Det Danske Gassystem. Følgende informationer om Biogasanlægget skal oplyses: Biogasanlæggets adresse, postnummer, by, land og CVR-nummer Biogasanlæggets kapacitet i kwh/år Biogasanlæggets opstartsdato Derudover skal GSRN i Målepunkt for Pristillæg oplyses. Et Biogasanlæg, som er tilknyttet en Certifikatkonto, må ikke være tilknyttet en anden certifikatordning eller på anden vis afsætte oprindelsesværdien af den producerede Bionaturgas. 3.3 Opdatering af informationerne om Certifikatkontoindehaveren og tilknyttede Biogasanlæg Certifikatkontoindehaveren er forpligtet til løbende at opdatere informationerne om Certifikatkontoindehaveren og Biogasanlæg tilknyttet den pågældende Certifikatkontoindehavers Certifikatkonto (og i givet fald fremsende en opdateret samtykkeerklæring, jf. bilag 3). Senest 5 Arbejdsdage før et månedsskift skal Certifikatkontoindehaveren give Energinet.dk meddelelse om de ændringer, som skal registreres i Certifikatregisteret for den følgende måned. Det opdaterede register træder i kraft den 1. dag i den efterfølgende måned. 7

8 3.4 Afmelding af Biogasanlæg Hvis et Biogasanlæg ikke længere skal være tilknyttet en Certifikatkonto, er det den relevante Certifikatkontoindehavers ansvar at sende en skriftlig afmelding til Energinet.dk via til Afmeldingen af Biogasanlægget skal ske inden udgangen af den relevante måned. 3.5 Lukning af Certifikatkonto En Certifikatkontoindehaver kan til enhver tid lukke sin Certifikatkonto med 10 Arbejdsdages varsel. Inden Certifikatkontoen lukkes, skal alle aktive Bionaturgascertifikater enten overdrages til en anden Certifikatkontoindehaver eller annulleres. Når Certifikatkontoen ikke længere indeholder aktive Bionaturgascertifikater, gøres Certifikatkontoen inaktiv, da den lukkede Certifikatkonto ikke slettes af hensyn til bevarelse af certifikathistorikken. 4 Bionaturgascertifikater 4.1 Udstedelse af Bionaturgascertifikater Kun Certifikatkontoindehavere med en aktiv Certifikatkonto kan få udstedt Bionaturgascertifikater. Bionaturgascertifikater udstedes på månedsbasis og med en standardstørrelse på 1 MWh på grundlag af målinger fra Netejer i Målepunkt for Pristillæg. Der udstedes kun hele (MWh) Bionaturgascertifikater en eventuel difference overføres til og tillægges næste måned og anvendes til eventuel justering, jf. punkt 5 nedenfor. Udstedelsesdatoen for Bionaturgascertifikater er den 10. Arbejdsdag i udstedelsesmåneden, hvor de tilskrives Certifikatkontoen, jf. punkt 4.2 nedenfor. Nummerering af Bionaturgascertifikaterne sker ved udtrækning fra en nummerserie, som administreres af Energinet.dk og er baseret på GLN-systemet. For hvert Bionaturgascertifikat er der registreret følgende: Biogasanlæggets CVR-nummer Biogasanlæggets beliggenhed Biogasanlæggets kapacitet i kwh/år 8

9 Biogasanlæggets opstartsdato GSRN for Målepunkt for Pristillæg Udstedelsesansvarlig Udstedelsesdato Udstedelsesland Certifikatets identifikationsnummer Certifikatenhed (1 MWh) Produktionsperiode for Bionaturgassen Udløbsdato (12 måneder efter udstedelsesdato). 4.2 Certifikatkontoen Produktionen af Bionaturgas i en måned tilskrives Certifikatkontoen den 10. Arbejdsdag i den efterfølgende måned, og Certifikatkontoindehaveren modtager et kontoudtog med: Antal Bionaturgascertifikater, der er aktive ved sidste måneds udløb Antal Bionaturgascertifikater, der er annulleret i den sidste måned Antal Bionaturgascertifikater, der er udløbet med udgangen af sidste måned Kontoudtoget viser også fordelingen på følgende parametre: Biogasanlæg Produktionsperiode Antal. 4.3 Levetid for et Bionaturgascertifikat Overdragelser eller annullering af et Bionaturgascertifikat skal finde sted inden for 12 måneder fra udstedelsesdatoen. Energinet.dk ændrer automatisk status for udstedte Bionaturgascertifikater, som ikke er annulleret inden for denne periode. Disse angives som udløbet. Certifikater, der er udløbet, kan ikke overdrages eller annulleres. 4.4 Certifikatoverdragelse Enkeltstående overdragelse 9

10 Certifikatkontoindehavere kan overdrage aktive Bionaturgascertifikater mellem sig. Energinet.dk's opgave i den forbindelse er udelukkende at registrere overdragelserne. Overdragelsen foretages ved, at den Overdragende Certifikatkontoindehaver sender en udfyldt anmodning, jf. bilag 5, om registrering af certifikatoverdragelse til Certifikatregisteret pr. til i pdf-format. Den Overdragende Certifikatkontoindehaver skal oplyse følgende i sin anmodning om registrering af certifikatoverdragelse: Biogasanlæggets navn Produktionsperiode(r) Antal Bionaturgascertifikater Identifikationsnumre på Bionaturgascertifikaterne (Energinet.dk behandler Bionaturgascertifikaterne fortløbende) Datoen for overdragelsen Oplysninger om den Overdragende Certifikatkontoindehaver Oplysninger om den Modtagende Certifikatkontoindehaver. Certifikatoverdragelsen vil blive gennemført pr. den ønskede dato, såfremt certifikatoverdragelsen er fremsendt senest 5 Arbejdsdage før certifikatoverdragelsen skal finde sted. Energinet.dk er berettiget til at afvise certifikatoverdragelsen, hvis: certifikatoverdragelsen ikke er oplyst inden ovenstående deadline, den Overdragende Certifikatkontoindehaver og/eller den Modtagende Certifikatkontoindehaver ikke er registreret som Certifikatkontoindehavere på datoen for overdragelsen af Bionaturgascertifikater, CVR nummer på den Modtagende Certifikatkontoindehaver ikke eksisterer, den Overdragende Certifikatkontoindehaver eller Modtagende Certifikatkontoindehaver ikke har en aktiv Certifikatkonto, den Overdragende Certifikatkontoindehaver ikke har aktive Bionaturgascertifikater i det antal og for den periode og det Biogasanlæg, som certifikatoverdragelsen vedrører, datoen for overdragelsen er efter udløbsdatoen af Bionaturgascertifikaterne, eller overdragelsen ikke er underskrevet af den underskriftsberettigede for den Overdragende Certifikatkontoindehaver eller den Modtagende Certifikatkontoindehaver. 10

11 Certifikatoverdragelsen er endelig, når Energinet.dk har bekræftet registrering af certifikatoverdragelsen til såvel den Overdragende Certifikatkontoindehaver som den Modtagende Certifikatkontoindehaver pr Fast overdragelse En Certifikatkontoindehaver kan oprette en fast overdragelse til en anden Certifikatkontoindehaver. Herved overdrages samtlige Bionaturgascertifikater automatisk ved udstedelsen til den Modtagende Certifikatkontoindehaver. Den faste overdragelse etableres ved at udfylde bilag 6 og indsende det i pdfformat pr. til Den faste overdragelse vil blive gennemført pr. den ønskede dato, såfremt certifikatoverdragelsen er fremsendt senest 5 Arbejdsdage før certifikatoverdragelsen skal finde sted. Energinet.dk er berettiget til at afvise certifikatoverdragelsen, hvis: certifikatoverdragelsen ikke er oplyst inden ovenstående deadline, den Overdragende Certifikatkontoindehaver og/eller den Modtagende Certifikatkontoindehaver ikke er registreret som Certifikatkontoindehavere på datoen for overdragelsen af Bionaturgascertifikater, CVR nummer på den Modtagende Certifikatkontoindehaver ikke eksisterer, den Overdragende Certifikatkontoindehaver eller Modtagende Certifikatkontoindehaver ikke har en aktiv Certifikatkonto, den Overdragende Certifikatkontoindehaver ikke har aktive Bionaturgascertifikater i det antal og for den periode og det Biogasanlæg, som certifikatoverdragelsen vedrører, eller datoen for overdragelsen er efter udløbsdatoen af Bionaturgascertifikaterne, eller overdragelsen ikke er underskrevet af den underskriftsberettigede for den Overdragende Certifikatkontoindehaver eller den Modtagende Certifikatkontoindehaver. Den faste overdragelse af Bionaturgascertifikater er endelig, når Energinet.dk har bekræftet registreringen heraf til såvel den Overdragende Certifikatkontoindehaver som den Modtagende Certifikatkontoindehaver pr

12 Den Overdragende Certifikatkontoindehaver kan til enhver tid opsige den faste overdragelse med 5 Arbejdsdages varsel med virkning for den efterfølgende måned. 4.5 Annullering af Bionaturgascertifikater Energinet.dk annullerer aktive Bionaturgascertifikater, når Certifikatkontoindehaveren giver besked herom pr. til Ved annullering skal Certifikatkontoindehaveren oplyse Energinet.dk om Biogasanlæg, produktionsperiode(r) og antal Bionaturgascertifikater fordelt på Biogasanlæg og produktionsperiode, som ønskes annulleret, og hvorvidt annulleringen skyldes indenlandsk forbrug eller eksport (som konsekvens heraf vil et annulleret Bionaturgascertifikat have status som 'annulleret til forbrug i Danmark' eller 'annulleret ved eksport'). Yderligere skal Certifikatkontoindehaveren oplyse pr. hvilken dato annullering ønskes registreret. Annulleringen er endelig, når Energinet.dk kvitterer pr. med accept af annullering af Bionaturgascertifikaterne. Annullering registreres pr. den ønskede dato, hvis annulleringen er oplyst senest 5 Arbejdsdage, før annulleringen skal finde sted. Som dokumentation på annullering af Bionaturgascertifikater, kan Certifikatkontoindehaveren anmode Energinet.dk om en annulleringsbekræftelse, jf. bilag Særligt om annullering til eksport Energinet.dk kontrollerer ikke og er ikke ansvarlig for, at Bionaturgascertifikater, der annulleres til eksport, allokeres til det relevante transitpunkt. Selvom Bionaturgascertifikater annulleres til eksport, kan certifikatordningen kun anvendes som dokumentation for forbrug i Danmark. 5 Grundlaget for Bionaturgascertifikater 5.1 Generelt Målinger i Målepunkt for Pristillæg fra Netejer efter månedens afslutning benyttes som grundlag for udstedelse af Bionaturgascertifikater. 12

13 Såfremt flere Biogasanlæg leverer til det samme Opgraderingsanlæg, skal Netejers fordeling af målingen i Målepunkt for Pristillæg danne grundlag for udstedelse af Bionaturgascertifikater for det enkelte Biogasanlæg. Hvis der tilsættes anden gas, herunder propan, for at brændværdijustere Bionaturgassen, skal denne tilførsel af energi måles af Netejer i Målepunkt for Bionaturgas. 5.2 Justering af antallet af Bionaturgascertifikater ved korrektioner Energinet.dk modtager løbende opdaterede/korrigerede måledata fra Netejer. Antallet af udstedte Bionaturgascertifikater justeres månedligt bagud på basis af korrigerede måledata fra Netejer. Korrektioner foretages 12 måneder tilbage i tid (ift. udstedelsesdatoen), mindre særlige forhold efter Energinet.dk s vurdering gør sig gældende. Ved korrektion op- eller nedskrives den difference, der var tilstede efter udstedelse af Bionaturgascertifikater ved månedens udgang. Differencen op- eller nedskrives med korrektionens størrelse. Er korrektionen af en størrelse, der medfører, at differencen bliver negativ, medfører dette, at denne indregnes, før der udstedes Bionaturgascertifikater i den efterfølgende måned. Korrektioner er først tilgængelige hos Energinet.dk den 10. Arbejdsdag i den efterfølgende måned, og eventuelle korrektioner vil derfor også først fremgå af kontoudtoget for den efterfølgende måned. 6 Revision For at sikre den fornødne troværdighed af certifikatordningen har Energinet.dk udarbejdet en revisionsinstruks, jf. bilag 9. På baggrund heraf skal revisor udarbejde en erklæring, som skal indsendes til Energinet.dk senest den 1. juli hvert år, såfremt Certifikatkontoindehaveren i det foregående kalenderår (1. januar 31. december) har fået udstedt eller overdraget Bionaturgascertifikater på samlet 1000 MWh. Såfremt revisors erklæring ikke er leveret rettidigt, vil Certifikatkontoindehaverens adgang til Certifikatregisteret blive suspenderet, herunder muligheden for at overdrage og annullere Bionaturgascertifikater. 13

14 7 Gebyrer Energinet.dk opkræver intet administrationsgebyr for brug af certifikatordningen. Energinet.dk forbeholder sig ret til at indføre et mindre administrationsgebyr, såfremt Energinet.dk pålægges ikke ubetydelige omkostninger ved at administrere certifikatordningen. 8 Offentliggørelse Energinet.dk vil behandle alle oplysninger modtaget fra Certifikatkontoindehavere fortroligt. Energinet.dk er dog berettiget til at offentliggøre en liste over alle registrerede Certifikatkontoindehavere og Biogasanlæg tilknyttet den enkelte Certifikatkontoindehavers Certifikatkonto. Certifikatkontoindehaveren skal derfor sikre, at Energinet.dk er berettiget til at offentliggøre oplysninger om Biogasanlægget. 9 Ansvarsfraskrivelse Energinet.dk administrerer alene certifikatordningen efter ønske fra aktører på gasmarkedet, ligesom Energinet.dk ikke har mulighed for at validere modtagne måledata. Enhver brug af certifikatordningen, Bionaturgascertifikater mv. sker derfor på Certifikatkontoindehaverens eget ansvar og for hans risiko, og Certifikatkontoindehaveren, ejere af Biogasanlægget, Opgraderingsejere, slutforbrugere mv. kan ikke rejse krav mod Energinet.dk som følge af certifikatordningen eller brugen af denne. 10 Lovvalg og værneting Disse Regler for Bionaturgascertifikater er underlagt dansk ret. Enhver uoverensstemmelse vedrørende Regler for Bionaturgascertifikater eller udstedelse, overdragelse, annullering af Bionaturgascertifikater mv. skal parterne søge løst ved forhandling. Hvis parterne ikke er i stand til at løse uoverensstemmelsen ved forhandling inden for 20 Arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, hvor der blev fremsat begæring om forhandling, skal uoverensstemmelsen afgøres af det danske Voldgiftsinstitut efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, gældende ved indledningen af voldgiftssagen. 14

Regler for Bionaturgascertifikater. Version 1.2

Regler for Bionaturgascertifikater. Version 1.2 Regler for Bionaturgascertifikater Version 1.2 1. januar 2017 Sagsnr. 16/19522-3 Offentlig Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 1.1 IKRAFTTRÆDEN... 4 2 DEFINITIONER... 4 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 4

Læs mere

Regler for Bionaturgascertifikater. Version 2.0

Regler for Bionaturgascertifikater. Version 2.0 Regler for Bionaturgascertifikater Version 2.0 1. oktober 2017 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 1.1 IKRAFTTRÆDEN... 4 2 DEFINITIONER... 4 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 4 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6

Læs mere

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0

Regler for bionaturgascertifikater. Version 1.0 Regler for bionaturgascertifikater Version 1.0 1. december 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 DEFINITIONER... 3 2.1 ANVENDTE DEFINITIONER... 3 3 CERTIFIKATREGISTERET... 6 3.1 REGISTRERING I CERTIFIKATREGISTERET...

Læs mere

Modelpapir for regler for bionaturgascertifikater i Danmark

Modelpapir for regler for bionaturgascertifikater i Danmark Modelpapir for regler for bionaturgascertifikater i Danmark Version 1.1 1. januar 2016 Dok. 15/07181-7 Klassificering: Offentlig/Public Modelpapir for regler for bionaturgascertifikater i Danmark, version

Læs mere

Modelpapir for regler for bionaturgascertifikater i Danmark

Modelpapir for regler for bionaturgascertifikater i Danmark Modelpapir for regler for bionaturgascertifikater i Danmark Version 1.0 1. december 2011 1. Introduktion 3 2. Definitioner og forkortelser 5 3. Optagelse i certifikatordningen 7 3.1 Optagelse af certifikatkontoindehaver

Læs mere

Aftale. mellem. Dansk Gas Distribution (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og

Aftale. mellem. Dansk Gas Distribution (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og Aftale mellem Dansk Gas Distribution (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og [Producenten af Biogas navn] (Producenten af Biogas)] om tilslutning af Opgraderingsanlægget til Det Danske

Læs mere

Aftale. mellem. NGF Nature Energy Distribution A/S (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og

Aftale. mellem. NGF Nature Energy Distribution A/S (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og Aftale mellem NGF Nature Energy Distribution A/S (Netejer) [og] [Opgraderingsejer navn] (Opgraderingsejer) [og [Producenten af Biogas navn] (Producenten af Biogas)] om tilslutning af Opgraderingsanlægget

Læs mere

Certifikataftale om optagelse i og brug af certifikatregistret

Certifikataftale om optagelse i og brug af certifikatregistret Certifikataftale om optagelse i og brug af certifikatregistret 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne certifikataftale er underlagt de til enhver tid gældende Regler for bionaturgascertifikater. 1. Aftaleparter Denne

Læs mere

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet - kort fortalt Indhold Introduktion... 3 Tilslutning til gasnettet... 5 Salg af opgraderet biogas... 6 Bionaturgascertifikater... 7 Yderligere information...

Læs mere

Aftale. mellem. NGF Nature Energy Distribution A/S (Netejer) [Bionaturgassælgers navn] (Bionaturgassælgeren) (Bionaturgassælgeraftalen)

Aftale. mellem. NGF Nature Energy Distribution A/S (Netejer) [Bionaturgassælgers navn] (Bionaturgassælgeren) (Bionaturgassælgeraftalen) Aftale mellem NGF Nature Energy Distribution A/S (Netejer) og [Bionaturgassælgers navn] (Bionaturgassælgeren) (Bionaturgassælgeraftalen) (version 1.0) Gældende fra 1. maj 2013 1. AFTALEPARTER Bionaturgassælgeraftalen

Læs mere

Støttemodeller ved afsætning til naturgasnettet Gas PSO

Støttemodeller ved afsætning til naturgasnettet Gas PSO Støttemodeller ved afsætning til naturgasnettet Gas PSO Maja Klejs Pedersen mkp@energinet.dk Energinet.dk 9. December 2013 1 Agenda Gas PSO ordningen Hvad er rammerne? Hvordan søger man? Hvordan hænger

Læs mere

Tilslutning af biometan til gasnettet og. Kort om Certifikater for bionaturgas

Tilslutning af biometan til gasnettet og. Kort om Certifikater for bionaturgas Tilslutning af biometan til gasnettet og Kort om Certifikater for bionaturgas Gastekniske dage 14-15. maj 2014 Torben Kvist (tkv@dgc.dk) Indhold Del 1: Tilslutning af biometan til gasnettet Baggrund Parallel

Læs mere

Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas. Version 1.0

Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas. Version 1.0 Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas Version 1.0 9. december 2013 Regler for Støtte til Opgraderet Biogas og Renset Biogas, version 1.0 2 Forord Dette regelsæt (RfS) indeholder forudsætningerne

Læs mere

Regler. for. tilførsel af opgraderet Biogas (Bionaturgas) til Det Danske Gassystem. (Regler for Bionaturgas)

Regler. for. tilførsel af opgraderet Biogas (Bionaturgas) til Det Danske Gassystem. (Regler for Bionaturgas) Regler for tilførsel af opgraderet Biogas (Bionaturgas) til Det Danske Gassystem (Regler for Bionaturgas) (Version 1.0) Gældende fra 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 4 2. DEFINITIONER...

Læs mere

Er der penge i skidtet?

Er der penge i skidtet? Er der penge i skidtet? Gasnettet, oprindelsescertifikater og ny støtteordning Foreningen for Danske Biogasanlæg Dorte Gren Kristiansen dgk@energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Indhold 1. Energinet.dk s opgaver

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret af andre vedvarende energianlæg end vindmøller I medfør af 45, stk. 5, 47, stk. 4, 48, stk. 4, 50, stk. 2 og 5, 50 a, stk. 6 og 7, 53, stk. 1, 57

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Aftale. mellem. [Netejers navn] (Netejer) [Bionaturgassælgers navn] (Bionaturgassælgeren) (Bionaturgassælgeraftalen)

Aftale. mellem. [Netejers navn] (Netejer) [Bionaturgassælgers navn] (Bionaturgassælgeren) (Bionaturgassælgeraftalen) Aftale mellem [Netejers navn] (Netejer) og [Bionaturgassælgers navn] (Bionaturgassælgeren) (Bionaturgassælgeraftalen) (version 1.0) Gældende fra 1. maj 2013 1. AFTALEPARTER Bionaturgassælgeraftalen er

Læs mere

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX

Tillægsaftale. Grossist Service. mellem TDC A/S XXX 4. december 2007 Tillægsaftale om Grossist Service mellem TDC A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...3 3 Parterne...3 4 Tillægsaftalens ikrafttræden...3

Læs mere

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility)

Regler for CTF. (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) Regler for CTF (Energinet.dk Gastransmissions regler for Capacity Transfer Facility) VILKÅR OG BETINGELSER FOR BILATERAL HANDEL MED KAPACITET I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 5.2 Juni 2010 Regler for CTF,

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, og 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 418 af 25. april 2016, fastsættes

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller BEK nr 126 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin. Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0053

Læs mere

Afbrydelighedsaftale for Gasåret 2014/2015

Afbrydelighedsaftale for Gasåret 2014/2015 Afbrydelighedsaftale for Gasåret 2014/2015 Denne afbrydelighedsaftale (i det følgende kaldet Aftalen ) er indgået mellem Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia CVR: 28980671 (i det følgende kaldet

Læs mere

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner

Kapitel 1. Anvendelsesområde og definitioner Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet I medfør af 8 a og 8 b, 28, stk. 3, 85 a, 88, stk. 1, 90 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Ændring af støtte til visse solcelleanlæg)

Læs mere

Retningslinjer for udstedelse af oprindelsesgarantier for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion. Version 1.0 af 1.

Retningslinjer for udstedelse af oprindelsesgarantier for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion. Version 1.0 af 1. Retningslinjer for udstedelse af oprindelsesgarantier for elektricitet fra højeffektiv kraftvarmeproduktion Version 1.0 af 1. 07 2007 Godkendt af Energistyrelsen i juni 2007 Dok.nr.1078-07 1/9 Indhold

Læs mere

Kontrolmanual til måling af bionaturgas

Kontrolmanual til måling af bionaturgas Kontrolmanual til måling af bionaturgas Naturgasselskabernes kontrolmanual til måling af bionaturgas 2. udgave Kontrolmanual Juni 2012 Titel : Kontrolmanual til måling af bionaturgas Rapport kategori :

Læs mere

Den typiske tilslutning af biogas opgraderingsanlæg

Den typiske tilslutning af biogas opgraderingsanlæg 24. april 2017 Den typiske tilslutning af biogas opgraderingsanlæg Sagsnr.: EMN-2016-10256 nic/epu 1. Tilslutningskomponenterne En samlet tilslutning af et biogas opgraderingsanlæg til naturgasnettet vil

Læs mere

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Notat Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2014-15 (2. samling) EFK Alm.del Bilag 80 Offentligt Notat Sagsansvarlig Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Tillægsaftale. vedrørende. Import af numre til Gensalg Fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Telia Danmark

Tillægsaftale. vedrørende. Import af numre til Gensalg Fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S. Telia Danmark 22. december 2006 Tillægsaftale vedrørende Import af numre til Gensalg Fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og Telia Danmark 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1.1. BILAGSLISTE 2 2. PRÆAMBEL

Læs mere

Guide til cmo.grexel.com Register for bionaturgascertifikater

Guide til cmo.grexel.com Register for bionaturgascertifikater Guide til cmo.grexel.com Register for bionaturgascertifikater Version 2.0 2. oktober 2017 Indhold 1. Kom godt i gang installering af certifikat... 2 2. Adgang... 6 2.1 Log-in... 6 3. Certificates Din konto...

Læs mere

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af

Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen. Ændringsforslag. til 3. behandling af Til lovforslag nr. L 199 Folketinget 2012-13 Ændringsforslag stillet den 11. juni 2013 uden for tillægsbetænkningen Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet "Energinet.dk")

Kontrakt. Aftale om balanceansvar. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia. (i det følgende kaldet Energinet.dk) Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia (i det følgende kaldet "Energinet.dk") og «Aftalefirma langt_navn» «Aktør_adresse_1» «Aktør_adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende kaldet "aktøren")

Læs mere

Regler for BTF. (Energinet.dk Gastransmissions Balance Transfer Facility) VILKÅR FOR BILATERAL HANDEL MED BALANCEMARGIN I TRANSMISSIONSSYSTEMET

Regler for BTF. (Energinet.dk Gastransmissions Balance Transfer Facility) VILKÅR FOR BILATERAL HANDEL MED BALANCEMARGIN I TRANSMISSIONSSYSTEMET Regler for BTF (Energinet.dk Gastransmissions Balance Transfer Facility) VILKÅR FOR BILATERAL HANDEL MED BALANCEMARGIN I TRANSMISSIONSSYSTEMET Version 4.2 Juni 2010 Regler for BTF, version 4.1, Endelig

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk

BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk BRUGERTILSLUTNINGSAFTALE SKI.dk MELLEM Staten og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen, Islands Brygge 55 2300 København S CVR 17472437, EAN 5790000275847 (herefter SKI ) og (Herefter Leverandøren

Læs mere

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning

Kontrakt. Hovedaftale om levering af systemydelser. 1. Indledning Kontrakt Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia CVR nr.: 28980671 (herefter kaldet Energinet.dk) og XX A/S Vej nr. DK-yyyy By CVR nr.: xxxxxxxx (herefter kaldet leverandøren) har indgået følgende:

Læs mere

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som "Parterne")

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som Parterne) Kontrakt Energinet.dk Lautruphøj 5-7 2750 Ballerup ( Energinet.dk Gastransmission ) og Navn: Adresse: ( Forbrugeren ) (Samlet betegnet som "Parterne") Afbrydelighedsaftale for 2011/2012 1 Grundlag Nærværende

Læs mere

Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted

Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted 9. marts 2009 Sagsnr.: 2007060031 1. Generelt I medfør af 5.2 i Regler for Gasdistribution kan Forbrugere med Timeaflæste Målersteder vælge

Læs mere

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Tillæg til Tilbudsdokument af 29. februar 2016 vedrørende anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21) Fremsat af Dansk OTC A/S (CVR-nr. 32

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet

Læs mere

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx

Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Syd Energi Service A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Vedrørende anmodning om forhøjet pristillæg til solcelleanlæg på adressen xxx, GSRN-nr. xxx Energinet.dk har behandlet din ansøgning om, hvorvidt solcelleanlægget

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

Forretningsprocesser for EDIkommunikation

Forretningsprocesser for EDIkommunikation Forretningsprocesser for EDIkommunikation på gasmarkedet Bestemmelser om EDI-kommunikation mellem: - Distributionsselskab og Gasleverandør - Distributionsselskab og Transmissionsselskab i forbindelse med

Læs mere

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.

En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under. En oversigt over hovedindholdet af de generelle vilkår for tildeling, registrering og administration af domænenavne under.dk-domænet 1. Oversigten erstatter ikke de generelle vilkår Formålet med denne

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0) Regler for Gasdistribution (Version 1.0) Gældende fra 1. maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fodboldagentens fulde navn CPR-nr. Fodboldagentvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "fodboldagenten")

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser

Bilag 1: Programmets Medlemsbetingelser MEDLEMSBETINGELSER FOR FORDS LOYALITETSPROGRAM Disse betingelser regulerer dit medlemskab af Fords Loyalitetsprogram Gældende fra juni 2015 Se tidligere udgaver af betingelserne her 1 Definitioner Ford

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion BEK nr 496 af 30/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2016-2537

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet BEK nr 1032 af 26/08/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0146

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale

Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Rammeaftalebilag 5 - Databehandleraftale Denne databehandleraftale (Aftale) er indgået mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (Kommunen) Dataansvarlig og Leverandør Adresse Postnummer CVR nr.: (Leverandøren)

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0) Regler for Gasdistribution (Version 3.0) Gældende fra 1. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Mellemmandens fulde navn CPR-nr. Mellemmandsvirksomhedens fulde navn CVR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "mellemmanden")

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9

Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret produkt side 4 Opret fagområde side 9 Startside Opret din virksomhed her ved at vælge Opret virksomhed Har du allerede et login, skal du indtaste email og password og derefter vælge Log på Indhold Startside side 1 Opret virksomhed side 2 Opret

Læs mere

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag

Danske IT-advokater MEDIATIONSPROCEDURE. 1. Formål. 2. Mediators kompetencer. 3. Anmodning om at bringe en mediator i forslag MEDIATIONSPROCEDURE 1. Formål Denne mediationsprocedure er udarbejdet af Danske IT-advokater ( DITA ) og udgør det regelsæt, som regulerer gennemførelsen af en mediation mellem to eller flere parter, hvor

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Datakvalitet i gasmarkedet del 2 af 2

Datakvalitet i gasmarkedet del 2 af 2 Datakvalitet i gasmarkedet del 2 af 2 Henrik Andersen Dataudvekslingsgruppen En arbejdsgruppe under Fagudvalget for Gasmåling Dataudvekslingsgruppens opgave er at tilvejebringe et samlet overblik over

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Guide til online aktørregister for distributionsselskaber

Guide til online aktørregister for distributionsselskaber Guide til online aktørregister for distributionsselskaber Version 2.0 29. juni 2012 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Adgang... 2 2.1 Log-in... 3 3. Stamdata - Master data... 4 3.1 Personlige data Personal

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10

Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo. mellem. Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 Aftale om tilslutning til Feriepengeinfo mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og [Kunden Adresse Postnummer By

Læs mere

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Resumé: Dokumentet beskriver, hvordan transmission og distributionsselskaberne håndterer situationer, hvor der ikke kan sendes korrekte måledata til tiden.

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Forretningsgang Fleet Management

Forretningsgang Fleet Management Side 1 af 6 Formålet med denne forretningsgang er, at beskrive de praktiske forhold omkring det daglige samarbejde for kunder med en Samarbejdsaftale. 1. Primære forhandlere Nordania vælger leverandør.

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark

Vejledning til det daglige. samarbejde i forbindelse med. levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Vejledning til det daglige samarbejde i forbindelse med levering af medicin til Amgros og sygehusapotekerne i Danmark Version 2.0 Side 1 Indhold Vejledningen i forhold til kontrakten... 3 Indkøb af lægemidler...

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Biogasopgradering. DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april Asger Myken

Biogasopgradering. DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april Asger Myken Biogasopgradering DGF Gastekniske Dage, Vejle, 5-6. april 2011 Asger Myken asgmy@dongenergy.dk Overview/Elements/Text boxes Agenda Status og udformning af DONG Energys anlæg i Fredericia Markedsmodel og

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår

Priser for MobilePay Subscriptions (som kan findes på MobilePay.dk) Afsnit A Generelle betingelser og vilkår B E T I N G E L S E R F O R M O B I L E P A Y S U B S C R I P T I O N S TIL V I R K S O M H E D E R M E D M O D T A G E R K O N T O I D A N S K E B A N K Gældende fra den 22. maj 2017 MobilePay Subscriptions

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse af 12. oktober 2015 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet.

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Version: 1.0, maj 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Mål... 2 3. Definition

Læs mere

Tilskud til biogas. Transport, proces og varmeproduktion 3. Maj 2016 Gas tekniske dage. Maja Klejs Pedersen, Energinet.dk

Tilskud til biogas. Transport, proces og varmeproduktion 3. Maj 2016 Gas tekniske dage. Maja Klejs Pedersen, Energinet.dk Tilskud til biogas Transport, proces og varmeproduktion 3. Maj 2016 Gas tekniske dage Maja Klejs Pedersen, Energinet.dk 3. Maj 2016 Gas tekniske dage 1 Agenda Hvem kan få tilskud Trin 1 ansøgning og tilsagn

Læs mere

Interessentskabskontrakt

Interessentskabskontrakt Interessentskabskontrakt Navn og hjemsted 1. Interessentskabets navn er Fælleskøkkenet I/S. Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Granitvej 1, 4990 Sakskøbing. Cvr. Nr. 34371970. Interessenter 2. Interessenterne

Læs mere

Gastekniske Dage 2014 Biometan på transmissionsnettet

Gastekniske Dage 2014 Biometan på transmissionsnettet Gastekniske Dage 2014 Biometan på transmissionsnettet Onsdag den 14. maj 2014 kl. 16:30 v/jakob Kjær, Energinet.dk Dato - Dok.nr. 1 Energinet.dk s målsætning Biogas transporteret i naturgassystemet udgør

Læs mere

Udbudsmateriale for PERSTs udbud af kontrakt om administration af statslig rejseforsikring Bilag 2. Kontraktudkast

Udbudsmateriale for PERSTs udbud af kontrakt om administration af statslig rejseforsikring Bilag 2. Kontraktudkast Side 1 af 7 sider Mellem Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal 6 1220 København K CVR nr. 1188 1866 EAN nr. 5798000013001 herefter benævnt Personalestyrelsen og (Forsikringsselskabets navn) (gadenavn)

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas

Vejledning vedrørende pristillæg til biogas 14. december 2015 Vejledning vedrørende pristillæg til biogas Denne vejledning vedrører Energinet.dk s vejledning af borgere om reglerne og ansøgningsproceduren for pristillæg til elektricitet fremstillet

Læs mere