RELATIONEL LEDELSE I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RELATIONEL LEDELSE I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN"

Transkript

1 RELATIONEL LEDELSE I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER LEDELSE

2 RELATIONEL LEDELSE I DET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN I de kommunale sundhedsmæssige tilbud er flere opgaver og processer kendetegnet ved en stigende kompleksitet og en større gensidig afhængighed mellem forskellige fagprofessionelle. Det betyder, at der er et stærkt krav om at øge kvaliteten i det tværfaglige og tværorganisatoriske samarbejde. Samtidig stilles sundhedsvæsenet over for kravet om at kunne agere mere fleksibelt, da forandring anses som det normale og stabilitet som det ikke-normale. Endelig hersker logikken om mere service for de samme eller helst færre midler. På konferencen, hvor den amerikanske professor Jody Hoffer Gittell er hovedtaler, vil de to spørgsmål blive belyst ud fra teorierne om relationel koordination og strategisk relationel ledelse, og dette med reference til aktuel forskning inden for det nære sundhedsvæsen. Samtidig vil en række praktikere præsentere deres konkrete erfaringer med konferencens temaer. Vel mødt til en spændende dag hvor der både er stof til eftertanke og redskaber til værktøjskassen til alle, der arbejder med ledelse af forandringer i sundhedsvæsenet. Konferenceleder Carsten Hornstrup Disse tre tendenser aktualiserer to væsentlige spørgsmål i det nære sundhedsvæsen; det vil sige i samarbejdet mellem borgerne, hospitaler og kommuner: Hvordan kan du som leder i sundhedsvæsenet kvalificere arbejdet med tværfaglige og tværorganisatoriske opgaver og processer, så kvaliteten og effektiviteten øges? Hvordan kan du udvikle dine strategiske og organisatoriske kompetencer samt dine evner til at skabe ejerskab og ansvarlighed hos dine medarbejdere og hermed bliver endnu bedre til at indgå i og lede forandringsprocesser?

3 PROGRAM Registrering og morgenmad Velkomst og præsentation v/ Carsten Hornstrup, direktør i Generator Ledelse og chefkonsulent i Hornstrup & Partners Relationel koordination i sundhedsvæsnet v/ Jody Hoffer Gittell, Professor i management ved Brandeis University i Boston Relationel koordination er en teori og et sæt af arbejdsformer, der er anerkendt som en effektiv måde at synliggøre de relationer og kommunikative processer, der er afgørende for, om komplekse tværfaglige og tværorganisatoriske arbejdsprocesser lykkes. Tænkningen er udviklet af professor Jody Gittell, som i sit oplæg vil præsentere inspirationen samt det forskningsmæssige grundlag bag hendes og andres arbejde med relationel koordination i sundhedsvæsenet. (Oplægget foregår på engelsk) Pause med kaffe, te og frugt Den smidige overgang for patienter med hjertesvigt v/ Elisabeth Birnbaum, viceklinikchef og Helle Broberg, sygeplejerske fra Hjertesvigtklinikken. Begge fra Aalborg Universitetshospital På Aalborg Universitetshospital har man på baggrund af patienthistorier fra hjertesvigtsambulatoriet undersøgt overgangen fra ambulatorium til primærsektor og egen læge. Undersøgelsen viser sig, at patient og pårørende mangler livliner i eget nærmiljø, og der er endvidere en antagelse om, at dette bidrager til unødig genindlæggelser. I oplægget præsenterer Elisabeth og Helle, hvordan de arbejder på at forbedre patientforløbene for patienter med hjertesvigt således, at de så vidt muligt kan forblive i eget hjem og undgå uhensigtsmæssige indlæggelser på sygehuset. Patienterne skal opleve, at der er et kvalificeret samarbejde på tværs af sektorerne, og det skal sikres, at patienten får rette den pleje, bistand og behandling på rette tid og sted Øget ledelsesmæssig sammenhængskraft gennem relationel koordination v/ Ann-Christina Dahlgaard, områdeleder i Varde Kommune, Kirsten Myrup, sundhedschef i Varde Kommune & Carsten Hornstrup

4 I Varde Kommune bruges arbejdsformen Performance Lab til at implementere Relationel koordination i arbejdet med demente borgere og deres pårørende. Arbejdsformen rummer såvel dialog- som spørgeskemabaserede metoder, og i udviklingen af organisationen er der fokus på at øge forståelsen for og kvaliteten af det tværgående samarbejde. På konferencen præsenteres de foreløbige erfaringer med særligt fokus på den betydning, det har haft for sammenhængskraften på ledelsesniveau Jody kommenterer på oplæggene, og der åbnes op for fælles drøftelse i plenum Frokost Ledelse af relationel koordination i sundhedsvæsenet v/jody Hoffer Gittell og Carsten Hornstrup Når forskellige faggruppers samarbejde deres relationelle koordination skal udvikles, involverer det i høj grad også ledelsesniveauet. Det kalder på et forstærket samarbejde lederne imellem samt mellem ledere og medarbejdere. I et tæt samspil præsenterer Jody og Carsten deres ideer til, hvordan vi kan forstå og arbejde med relationel ledelse. Præsentationen er baseret på Carstens forskning og Jodys nye bog. Desuden løfter Jody og Carsten sløret for et nye forskningsprojekt om sammenhængen mellem relationel ledelse og relationel koordination Dialogisk styring og ledelse i Aarhus via visionen om Kærlig Kommune v/ Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef og Mette Buchholtz Pedersen, ledetrådsagent. Begge i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune Kærlig Kommune er Aarhus Kommunes vision for udviklingen af et velfærdssamfund, hvor borgerne har magten, og hvor velfærd skabes i fællesskab med pårørende, frivillige og selvfølgelig borgerne selv. Udgangspunktet er, at velfærdssamfundet ikke er et forsikringsselskab, men et samfund som bygger på medborgerskab og nærhed. I oplægget præsenterer Maj og Mette, hvordan arbejdet med en vedholdende strategi, der bygger på ledetråde, dilemmaer og social kapital, er med til at skabe retningen mod en Kærlig Kommune. Desuden stiller Maj og Mette skarpt på, hvordan man kan skabe sammenhæng mellem de strategiske beslutninger og den konkrete implementering i praksis Jody kommenterer på oplægget, og der åbnes op for fælles drøftelse i plenum Pause med kaffe, te og kage (Oplægget foregår på engelsk)

5 Løsning af velfærdsudfordringer gennem strategisk netværksledelse v/ Jette Runcel, Kommunaldirektør og Mette Horsgaard, leder af Netværksstrukturen. Begge fra Albertslund Kommune I dette oplæg præsenteres Albertslund Kommune som en netværksorganisation. I kommunen har man indført en netværksstruktur som supplement til den hierarkiske områdeorganisering. Netværksstrukturen har fokus på at øge kvaliteten af dialogen om, hvordan opgaverne løftes bedst. Og der er tale om at øge kvaliteten af såvel den interne dialog som dialogen med det omgivende samfund. En væsentlig del af netværksarbejdet består i at inddrage eksterne interessenter i form af fx borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner for at sikre nye og anderledes perspektiver. I oplægget vil Jette og Mette præsentere intentionerne og erfaringerne med netværkstrukturen, og de tager udgangspunkt i et netværk, hvor der arbejdes med nedbringelse af genindlæggelser i hjemmeplejen Jody kommenterer på oplægget, og der åbnes op for fælles drøftelse i plenum Opsamling og afslutning v/ Carsten Hornstrup PRÆSENTATION AF OPLÆGHOLDERNE Jody Hoffer Gittell er professor i management ved The Heller School for Social Policy and Management ved Brandeis University i Boston. Hun er desuden Director of The Relational Coordination Research Collaborative. Gittell er ophavskvinden til teorien om relationel koordination, der involverer god kommunikation og relationer på tværs af faggrænser, funktioner og afdelinger. Hendes forskning viser, hvordan evnen til at koordinere bidrager til forbedring af effektivitet, produktivitet og kvalitet. Gittell s teori og forskning demonstrerer sammenhængen mellem relationel koordination og performance, og hvordan organisationer kan understøtte relationel koordination gennem forbedringer af arbejdsgange og processer. Elisabeth Birnbaum er forløbsansvarlig viceklinikchef i Klinik Hjerte-Lunge på Aalborg Universitetshospital. Hun er uddannet sygeplejerske, master i klinisk sygepleje og surveyor ved Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet. Som forløbsansvarlig viceklinikchef arbejder Elisabeth med at gøre rammerne for afvikling af patientforløb effektive og sammenhængende. Herudover arbejder Elisabeth med at optimere processer inden for egen klinik, på tværs af klinikker på hospitalet, på tværs af sygehusene i regionen og i samarbejde med kommuner og praksissektoren.

6 Elisabeth har arbejdet med relationel koordination i projekter som Hurtig og sikker udskrivning efter større kirurgi, Den smidige sektorovergang for hjertesvigtpatienter og Rehabiliteringsforløb for iskæmisk patienter. Helle Broberg er hjertesvigtsygeplejerske på Aalborg Universitetshospital. I 2004 startede hun et sygeplejerskestyret hjertesvigtambulatorium, som hun i dag leder. Desuden arbejder Helle med patientforløb i ambulatoriet, og hun udvikler patientundervisningsprogrammer og rehabiliteringsforløb til brug i daglig praksis. Herudover underviser Helle i sygepleje til hjertesvigtspatienter, og hun er kontaktperson til Hjerteforeningen, hvor hun underviser og holder foredrag. Helle arbejder med relationel koordination i projektet Den smidig sektorovergang for hjertesvigtspatienter. Ann-Christina Dahlgaard er områdeleder i Varde kommune, og hun deltager i et forskningsprojektet om relationel koordination i Varde kommune. Herudover er Ann-Christina masterstuderende, hvor hun pt. er i gang med at skrive et projekt om relationel koordination mellem det sundhedsfaglige personlige i relation til demente borgere. Kirsten Enevoldsen Myrup er Sundhedschef i Varde Kommune, hvilket betyder, at hun er chef for Sygeplejen, Træning & Rehabilitering samt Center for Sundhedsfremme. Desuden arbejder Kirsten med politik- og strategiudvikling og dette med særligt fokus på implementeringsdelen. Med afsæt i Jody Gittels forskning om relationel koordination og forandringsledelse arbejder Kirsten med implementering af Det Nære Sundhedsvæsen. Hun er desuden i samarbejde med Carsten Hornstrup ansvarlig for forsknings- og udviklingsprojektet Relationel koordination og strategisk relationel ledelse på demensområdet i Varde Kommune. Herudover er Kirsten Varde Kommunes repræsentant i Relational Coordination Research Collaborative Learning Network. Carsten Hornstrup er direktør i Generator Ledelse, chefkonsulent i Hornstrup og Partners samt partner i Relational Coordination Research Collaborative ved Brandeis University. Carsten har mange års erfaring med ledelses- og organisationsudvikling og er forfatter til en lang række bøger og artikler om ledelse og organisationsudvikling. Hans nyeste bog Strategisk relationel ledelse systemisk ledelse af forandringer, 2013, bygger på hans forskning, som har fokus på, hvordan organisationer kan opbygge en strategisk forandringskapacitet. Bogen bygger bl.a. på professor Jody Hoffer Gittells teori om relationel koordination. Maj Morgenstjerne Bek er sekretariatschef i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Hun arbejder i HR med at understøtte og udleve strategien og de fire ledetråde i Sundhed og Omsorg: Vi holder borgerne væk, Al magt til borgerne, Slip medarbejderne fri og Vi er sammen med. Maj var med fra starten, da ledetrådene for fire år siden blev rullet ud hos alle medarbejder i Sundhed og Omsorg. I dette arbejder opererer Maj dagligt med spørgsmål som fx, hvordan man ændrer en kultur fra myndighed og faglig

7 omsorgspleje til et nyt fokus på frihed, lighed og kærlighed for de ældre borgere i Aarhus. Hvordan går man fra at vide bedst til at vide mindst? Og hvordan lykkes man med at skabe en ny, fritsluppen medarbejderrolle, der ser det som sin opgave at holde borgerne væk og være relationskoordinator i borgerens liv? Mette Buchholtz Pedersen er ledetrådsagent i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Hun arbejder på Rejseholdet; en afdeling i HR, der understøtter og oversætter strategien og de fire ledetråde direkte ude i praksis. Som rejsende ledelseskonsulent besøger Mette teams i fem uger ad gangen. I den periode oversætter hun i fællesskab med lederen og medarbejderne strategien og ledetrådene, så de bliver brugbare og håndterlig for alle i hverdagen. Jette Runcel er kommunaldirektør i Albertslund Kommune, og hun arbejder aktuelt med at indføre en netværksstruktur i kommunen, som skal være med til at styrke den relationelle koordination på et strategisk niveau. Mette Horsgaard er leder af Netværksstrukturen i Albertslund Kommune, og hun arbejder aktuelt med at indføre en netværksstruktur i kommunen, som skal være med til at styrke den relationelle koordination på et strategisk niveau. PRAKTISKE OPLYSNINGER KURSUSSTED Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense TID kl PRIS Kr ,- + moms. Prisen inkluderer forplejning. RABAT 10 % ved fem eller flere deltagere fra samme ansættelsessted og fakturering på samme EAN-nr. KONFERENCELEDER Carsten Hornstrup, TILMELDING AFMELDING Eventuel afmelding skal ske skriftligt og inden Afmelding herefter medfører fuld betaling. YDERLIGERE OPLYSNINGER Maja Sandberg, tlf

8 LEDELSE

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

ledelse - velfærdsreformer og kompleksitet

ledelse - velfærdsreformer og kompleksitet ledelse - velfærdsreformer og kompleksitet KL s Ledertræf 10.09.2013 kære leder Stort set alle velfærdsområder er under omstilling, og tiden for standardiserede pakkeløsninger er ovre. På skoleområdet,

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere

Dialogisk ledelse og styring i Aarhus. Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef

Dialogisk ledelse og styring i Aarhus. Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef Dialogisk ledelse og styring i Aarhus Mette Buchholtz Pedersen, Ledetrådsagent Maj Morgenstjerne Bek, Sekretariatschef Indhold Dialogisk ledelse og styring i Aarhus kommune via visionen og Kærlig kommune

Læs mere

Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid

Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid Skoleledelse af forandringsprocesser i en brydningstid Af Gert Dremark, Jørgen Gjengedal Madsen, Carsten Hornstrup og Thomas Johansen Januar 2014 Vi giver i denne artikel et bud på, hvordan man som skoleledelse

Læs mere

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation

Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation Relationel Koordinering - om tværfagligt samarbejde og kommunikation I de seneste år har der fra mange sider i Danmark været en stor interesse for begrebet Relationel Koordinering, som sætter fokus på

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategisk relationel ledelse, hold 4, København, 2015-2016 Strategisk relationel ledelse forandringsledelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 7 / November 2011

Sundhedsvæsen TIDSSKRIFT FOR DANSK. 87. årgang / Nr. 7 / November 2011 TIDSSKRIFT FOR DANSK Sundhedsvæsen 87. årgang / Nr. 7 / November 2011 Dansk Selskab for ledelse i Sundhedsvæsenet TEMA: relationel koordinering Den komplekse styring af sundhedsvæsenet Klar tale til patienterne

Læs mere

Strategisk kommunikation i hospitalsvæsenet

Strategisk kommunikation i hospitalsvæsenet Strategisk kommunikation i hospitalsvæsenet Svaneke den 29. 31. august 2006 Udfordringerne i det danske hospitalsvæsen er mange i disse år. Strukturreform, akkreditering, mere krævende patienter og pårørende,

Læs mere

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT

LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LOKE LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT LEDELSEORGANISATIONKOMMUNIKATIONEFFEKT INDHOLD 05 06 09 09 10 12 15 18 22 26 29 30 Forord LOKE - Ny uddannelse for ledelser Bag om LOKE Deltagere i LOKE LOKE

Læs mere

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest

Social kapital. - en værktøjskasse. Hospitalsenheden Vest Social kapital - en værktøjskasse Hospitalsenheden Vest Staben, HR December 2012 Indholdsfortegnelse 1 Social kapital...3 1.1 Hvorfor arbejde med social kapital?...3 1.2 Social kapital Hvad består det

Læs mere

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 89. årgang Nr. 1 Februar 2013. Bornholm gør op med silotænkning

Tidsskrift for. Dansk Sundhedsvæsen. 89. årgang Nr. 1 Februar 2013. Bornholm gør op med silotænkning Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen 89. årgang Nr. 1 Februar 2013 Bornholm gør op med silotænkning Resumé Det tværsektorielle samarbejde udfordres af forskelle i opgaver, vilkår, lovgivning, incitamenter

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Samarbejde om kerneopgaven

Samarbejde om kerneopgaven 84 II. DEL - SAMMENHÆNG OG PATIENTINDDRAGELSE KAPITEL 7 85 Samarbejde om kerneopgaven Grib anledningen til at samarbejde Et bedre samarbejde mellem faggrupperne på tværs af diagnoser og faggrupper kan

Læs mere

Sund By Relationel Koordination og Strategisk relationel ledelse

Sund By Relationel Koordination og Strategisk relationel ledelse Sund By Relationel Koordination og Strategisk relationel ledelse KIRSTEN MYRUP & CARSTEN HORNSTRUP Program i overblik Formiddag Baggrund Varde Kommune v/kirsten Myrup Demensprojektet i Varde Kommune v/kirsten

Læs mere

Plan for. Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN

Plan for. Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN Plan for Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN Indhold Kursen mod Borgernes Sundhedsvæsen er sat 4 Behov for en kulturforandring 4 Input

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES

DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER KONFERENCE SCANDIC ODENSE 29.01.2015 KURSER & KONFERENCER KURSEROGKONFERENCER.DK DET PERFEKTE LIV - EN KONFERENCE OM UNGES FORTÆLLINGER Ungdomslivet

Læs mere

Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation

Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation Handleplan Organisering, ledelse og kommunikation Marts 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 RESUME... 3 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND... 4 1.2 INDHOLD I NOTAT... 4 2. TO LEDELSESNIVEAUER

Læs mere

Forandringer i omsorgen for ældre

Forandringer i omsorgen for ældre DANSKE ÆLDRERÅD inviterer til ældrepolitisk konference tirsdag d. 12. maj 2015 på Hotel Nyborg Strand: Forandringer i omsorgen for ældre - velfærd, konkurrence og aktivt liv som ældre Som borger i Danmark

Læs mere

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER --->

LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> LeDELSE PÅ DISTANCEN STYRK SAMMENHÆNGSKRAFT OG SYNERGI I PRIVATE OG OFFENTLIGE ORGANISATIONER ---> KOMPLEKSITET LEADERSHIP KompleKsitet i organisationer teamfacilitator management ORDEN LOKAL GLOBAL teamleader

Læs mere

Leder udviklings program

Leder udviklings program Galileo Galilei kompas Region Midtjylland Leder udviklings program 2014 Region Midtjylland Koncern HR Organisation, Ledelse og Procesoptimering Forord Region Midtjylland er en attraktiv arbejdsplads at

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014

DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 DSR EN FAGFORENING MED AMBITIONER ARBEJDSPAPIR TIL DSR S KONGRES 2014 Dansk Sygeplejeråd er en fagforening med ambitioner. Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund. Vi vil være en stærk og dynamisk

Læs mere