Ydelseskatalog for Familiebehandlerteamet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog for Familiebehandlerteamet"

Transkript

1 Ydelseskatalog for Familiebehandlerteamet Familiecenter Sabroegaarden Skive Kommune Familiecenter Sabroegaarden

2 2 I dette katalog præsenteres de ydelser, som Familiebehandlerteamet i Skive Kommune tilbyder. Lovgrundlaget er primært Lov om Social Service 52 stk. 3 nr. 2 og 3 samt 71 stk. 2 nr. 2 og 71 stk. 3. Ydelseskataloget henvender sig til rådgivere i Skive Kommunes Familiesektion samt eksternt til andre kommunale familieafdelinger. Vore terapeutiske samtaleforløb henvender sig tillige til Socialafdelinger og Arbejdsmarkedsafdelinger i Skive og eksternt. Målgruppen for ydelserne i kataloget er børn, unge og familier med særlige behov. Familiebehandlerteamet: Familiebehandlerteamet i Skive Kommune består af 7 familiebehandlere med grundlæggende pædagogfaglig baggrund suppleret med familieterapeutisk efteruddannelse. Teamets grundlæggende referenceramme er den systemiske teori og metode. Det betyder, at der, som udgangspunkt, altid arbejdes med fokus på alle familiemedlemmer og deres indbyrdes roller og relationer. Familiebehandlerteamet arbejder ud fra et fælles værdigrundlag om Udvikling, Trivsel og Ordentlighed og har en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til borgere, samarbejdspartnere og kolleger. Kontakt: Familiecenter Sabroegaarden Bjarkesvej Skive Afdelingsleder: Ib Møller Pedersen Tlf Hvad kan vi tilbyde: Side 5 - Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (1) Side 7 Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (2) Side 8 - Familiebehandling Side 10 - Intensiv forebyggende indsats til spædbørnsfamilier Side 12 - Flerfamiliebehandling Familiekursus Side 14 - Forældrekompetenceundersøgelse Side 17 - Overvåget samvær Side 18 - Støttende samvær Side 19 - Terapeutiske samtaleforløb Side 19 Øvrige ydelser Side 20 Supplerende tilbud Fælles for alle ydelserne er, at der tilbydes en basisydelse. Derudover tilbydes der tilkøb, som kan vælges til afhængig af kompleksiteten i den pågældende sag. Tilkøb er på timebasis. Timepris kr. 470,- Timepris for praktisk pædagogisk støtte (2) kr. 325,- Alle tidsangivelser er eksklusiv kørsel.

3 3 Familiebehandlerteamet: Navn: Inge Lise Eskildsen Uddannelse: Pædagog 1991 Efteruddannelse: Dispuk 3 årig 2004 Navn: Gitte Holst Uddannelse: Pædagog 1997 Efteruddannelse: Dispuk 3 årig 2004 Navn: Charlotte Sand Sørensen Uddannelse: Pædagog 1998 Efteruddannelse: 2 årig efteruddannelse i analyse, behandling og terapi af omsorgssvigt 2005 Certificeret Life og Businesscoach ved Sofia Manning 2007 Certificeret stresscoach ved stresseksperterne 2007 Navn: Pia Bleser Uddannelse: Pædagog 1982 Efteruddannelse: 3 årig familiebehandleruddannelse fra Kempler instituttet 2005 Formulere og formidle organisatoriske pædagogiske processer og opgaver 1993 Konsulent og udviklingsarbejde videreuddannelse for pædagoger 1994 Navn: Vivi Sørensen Uddannelse: Pædagog 1996 Efteruddannelse: Dispuk 3 årig samtalepraksis ud fra et narrativt og systemisk perspektiv 2008 Gruppeleder og nøglepersonsuddannelse for børn af psykisk syge forældre og børn i sorg 2005 Kognitive behandlingsformer 2001 Den regionale misbrugsuddannelse 1999 Har endvidere deltaget i en del længerevarende kurser vedrørende behandlingen af psykiatriske lidelser.

4 4 Navn: Vibeke Lykke Uddannelse: Social- og Sundhedshjælper 2003 Navn: Lene Nørgaard Nielsen Uddannelse: Socialrådgiver 2001 Efteruddannelse: Tværfagligt kursus i kognitiv terapi ved misbrug 2008

5 5 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (1): Lovgrundlag: Lov om Social Service 52, stk. 3 nr. 2. Målgruppe: Den pædagogiske støtte henvender sig til familier, hvor der er bekymring for barnets trivsel og udvikling. Forældrene mangler evne til, i tilstrækkelig grad, at drage omsorg for barnets udvikling og for familien generelt. Det kan være forældre med følgende problematikker: De er meget unge og umodne De udviser forskellige former for risikoadfærd De har svært ved at skabe stabile rammer og struktur De er intellektuelt svage med utilstrækkelig viden om barnets behov De har psykiske vanskeligheder Formål: At støtte familien i at fungere på en måde så den bekymring, der er konstateret for barnet mindskes eller helt forsvinder At bevare familien samlet Metode: Med afsæt i konkrete situationer arbejdes der med at styrke forældrenes indlevelse i barnets fysiske, sociale og følelsesmæssige behov. Vi yder råd og vejledning og giver konkrete anvisninger. Ofte vil det være nødvendigt at være til stede i forskellige situationer og direkte vise, hvordan disse håndteres. Ofte vil vi være rollemodeller i familien. Rådgivningen kan f.eks. dreje sig om Struktur, forudsigelighed og rytme i dagligdagen Opdragelse og samvær med barnet Hvordan konflikter kan løses Økonomi, bolig, uddannelse m.m. Hvordan forældrene kan få et bedre samarbejde med skole/daginstitution Hvor: Vi kommer i hjemmet hos familien. Derudover kan vi deltage i netværksmøder. Hvor ofte: Som udgangspunkt har vi kontakt med familien én gang i ugen. Basisydelsen består af Opstartsmøde med familien sammen med rådgiver (2 timer / engangsydelse) Besøg én gang i ugen (2 timer / løbende ydelse) Opfølgningsmøde efter 1 måned, herefter hver 3. måned (2 timer / løbende ydelse) Udfærdigelse af status til opfølgningsmødet (3-4 timer / løbende ydelse) Afsluttende rapport (3-4 timer / engangsydelse). Tilkøb kan være Besøg flere gange i ugen (kan være familier, hvor der er udpræget bekymring for barnets trivsel og udvikling) Deltagelse i netværksmøder / netværkssamarbejde (2 timer) Processuel netværksmøde (3 timer) Udslusning (klippekort på 2-3 klip over en periode på 2 måneder) Kontrakt ved ændring af forløb (½ time).

6 6 Eksempel:

7 7 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (2): Lovgrundlag: Lov om Social Service 52, stk. 3 nr. 2. Målgruppe: Dette tilbud henvender sig til familier, hvor det er konstateret, at forældrene mangler evnen til, i tilstrækkelig grad, at drage omsorg for barnet og familien generelt og hvor støtten er kompensation til forældreskabet. Det kan f.eks. være: Forældre der har svært ved at skabe og fastholde fornuftige rammer og struktur for familiens liv Forældre med utilstrækkelig viden om barnets behov Forældre med utilstrækkelig omsorgsevne og forældrefærdigheder Forældre med vanskeligheder ved at skelne mellem barnets og egne behov Forældre der har psykiske vanskeligheder Forældre, der er intellektuelt svage Formål: At støtte familien i at fungere på en måde, så den bekymring, der er konstateret for barnet mindskes eller helt forsvinder At bevare familien samlet Metode: Praktisk og støttende hjælp i familien, herunder rådgivning og vejledning samt at være rollemodel. Opgaven kan f.eks. være At rådgive om og støtte forældrene i at varetage barnets behov At skabe overblik, struktur og forudsigelighed i dagligdagen At rådgive om husførelse (herunder økonomi, rengøring, indkøb, madpakker, tøjvask m.m.) At sikre, at barnet kommer i daginstitution og skole At hjælpe barnet til fritidsaktiviteter / støtte familien i at tage på ture At ledsage forældrene til møder med skolen og/eller daginstitution og evt. lægebesøg At kontrollere, at barnet i familien ikke lider overlast Hvor: Vi kommer hovedsageligt i hjemmet hos familien, men opgaven kan også være ud af huset. Hvor ofte: I en praktisk pædagogisk indsats vil det oftest være nødvendigt at se familien flere gange om ugen og i særlige tilfælde i længere tid ad gangen. Hen i forløbet kan indsatsen evt. reduceres. Basisydelsen består af Opstartsmøde med familien sammen med rådgiver (2 timer / engangsydelse) Besøg flere gange i ugen (2 timer pr. besøg / løbende ydelse) Opfølgningsmøde efter 3 måneder, herefter hver 6. måned (2 timer / løbende ydelse) Udfærdigelse af status til opfølgningsmødet (3-4 timer / løbende ydelse) Afsluttende rapport (3-4 timer / engangsydelse).

8 8 Familiebehandling Lovgrundlag: Lov om Social Service 52, stk. 3 nr. 3. Målgruppe: Familiebehandling eller behandling af barnets/den unges problemer tilbydes familier med børn og unge under 18 år, hvor følgende problemer kan optræde: Opdragelsesproblemer Utilstrækkelighed i forældrerollen Mangelfuld eller dårlig kommunikation Negativt samspil i familien Samlivsproblemer Usikkerhed overfor roller i sammenbragte familier Barnet / den unge har stort fravær fra skolen Forældrene er ofte præget af sociale begivenheder i deres liv. Det kan f.eks. være skilsmisse eller svigt og tab i egen opvækst. Forældrene, daginstitution, skole eller andre har udtrykt bekymring for barnets/den unges udvikling og trivsel. Barnet / den unge viser symptomer som f.eks.: Tristhed og ængstelse Udtalt mangel på relationer til andre børn/unge Antisocial adfærd Overtilpasset adfærd Utryghed Lavt selvværd Mangel på koncentration og opmærksomhed Udadreagerende Lav tolerance og manglende impulskontrol Formål: At styrke forældrenes kompetencer, så de symptomer, barnet/den unge udviser, forsvinder At holde familien samlet At give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer. Metode: I starten af forløbet skabes der en forståelse af familien ud fra det forældrene og barnet/den unge fortæller. Vi kan også gøre brug af genogram, netværkskort, livslinje og andre hjælpemidler. Herefter taler vi med familien om de vanskeligheder og problemer de har, så der viser sig nye handlemuligheder for den enkelte og for hele familien. Vi tager udgangspunkt i familiens egne problemløsende erfaringer, ressourcer og muligheder og vi arbejder med problemerne ud fra en systemisk, anerkendende og ressourcefokuseret tilgang. Der kan f.eks. arbejdes kognitivt og / eller narrativt. Hvor: I hjemmet og på Familiecenter Sabroegaarden. Hvem deltager?: I de første samtaler deltager oftest kun forældrene. Efterfølgende kan barnet deltage afhængig af alder. Der kan i forløbet også være individuelle samtaler med forældre og barnet / den unge afhængig af de problemer, der er i familien.

9 9 Hvor ofte: I starten af forløbet mødes vi med familien 1 gang i ugen i 1 1½ time. Senere i forløbet kan samtalerne sættes ned til hver anden uge. Forløbet kan følges op med et klippekort, hvor familien har mulighed for få støttende samtaler, hvis de kommer lidt ud af kurs igen. Basisydelsen består af Opstartsmøde med familien sammen med rådgiver (2 timer / engangsydelse) Besøg én gang i ugen (2 timer pr. besøg / løbende ydelse) Opfølgningsmøde efter 1 måned, herefter hver 3. måned (2 timer / løbende ydelse) Udfærdigelse af status til opfølgningsmødet (3-4 timer / løbende ydelse) Afsluttende rapport (3-4 timer / engangsydelse). Tilkøb kan være Terapeutiske samtaleforløb med barnet / den unge ved f.eks. selvskadende adfærd, selvdestruktiv adfærd, angst, depression, sorg, spiseforstyrrelser, udsat for overgreb, svært ved sociale relationer, mobning m.m. (2 timer inkl. forberedelser / notater / løbende ydelse) Individuelle terapeutiske samtaleforløb med forældrene (2 timer inkl. forberedelser / notater / løbende ydelse) Parsamtaler (2-2½ time inkl. forberedelser / notater / løbende ydelse) Deltagelse i netværksmøder / netværkssamarbejde Processuel netværksmøde (3 timer) Udslusning (klippekort på 2-3 klip over en periode på 2 måneder) Kontrakt ved ændring af forløb (½ time).

10 10 Intensiv forebyggende indsats til spædbørnsfamilier Lovgrundlag: Lov om Social Service 52, stk. 3 nr. 3. Målgruppe: Den intensive forebyggende indsats henvender sig til unge, umodne og sårbare spædbørnsfamilier, hvor der kan være bekymring for, hvorvidt forældrene er i stand til, i tilstrækkelig grad, at tilgodese et spædbarns behov. Der vil oftest være henvendelse fra sygehus, jordemoder eller sundhedsplejerske til familierådgiveren. Formål: At bevare familien samlet At styrke forældrenes evne til at varetage barnets behov At sikre barnets udvikling og trivsel At afdække evt. behov At vurdere om forældrene kan reflektere over og modtage rådgivning og vejledning Metode: Rådgivning og vejledning Kontrol Hvor: Vi kommer i hjemmet hos familien. Hvor ofte: I et intensivt forløb kommer vi op til 1-2 gange om dagen i en kort periode på 2-4 uger. Der vil være 2 familiebehandlere på forløbet, hvor der vil være en fordeling af opgaverne efter behov. Basisydelsen består af Opstartsmøde med familien sammen med familierådgiver (2 timer / engangsydelse) Besøg op til 1-2 gange om dagen i op til 5 dage ugentlig (2 timer pr. besøg / løbende ydelse) Opfølgningsmøde med familien og familierådgiver efter behov (2 timer / løbende ydelse) Status / afsluttende rapport (3-4 timer / engangsydelse).

11 11 Eksempel:

12 12 Flerfamiliebehandling Familiekursus Lovgrundlag: Lov om Social Service 52, stk. 3 nr. 3. Målgruppe: Familier med mindreårige børn, hvor følgende vanskeligheder kan optræde: Opdragelsesproblemer Mangelfuld eller dårlig kommunikation Negativt samspil i familien Ustabile rammer og strukturer Marginalisering og spinkelt netværk Formål: At styrke forældrenes kompetence, så de symptomer, barnet/den unge udviser, forsvinder At bevare familien samlet Metode: Samle flere familier i et forløb for at blive inspireret af hinanden. Der arbejdes med forandring og udvikling ved at bruge familiernes og gruppens ressourcer og forskelligheder. Samværet giver en oplevelse af, at du er ikke alene. Deltagerne bakker hinanden op. Der veksles mellem iscenesatte og selvvalgte handlings rettede familieøvelser, samtaler og oplevelser. Øvelserne foregår familievis eller i blandede grupper. Der kan arbejdes med videooptagelse og videogennemsyn Temaer, der ofte vil indgå er bl.a.: Kommunikation herunder lytte til hinanden, give beskeder, vejlede og guide, konsekvenser, ros og opmuntring Familiens livshistorie, normer og kultur Familiens hierarki / hvem bestemmer hvad i familien Kostens betydning Anerkendelse af handlinger og intentioner hos hinanden, følge aftaler og samarbejde Gældende for alle øvelser og aktiviteter er der en struktur, for alle børn og forældre, der indeholder: 1. forberedelse 2. udførelse 3. refleksion Der arbejdes med interview og gruppen som reflekterende team. Hvor: Poppelhuset, Asylgade 4, Skive Kommune Hvor ofte: Familierne mødes hver 14. dag i 2-3 timer i op til 6 gange. Der vil altid være 2 familiebehandlere tilstede. Der vil være løbende indtag af familier. Basisydelsen består af Opstartsmøde med den enkelte familie sammen med rådgiver (2 timer pr. familie / engangsydelse) Forløb i Poppelhuset 6 gange (2-3 timer + forberedelse 2 familiebehandlere / løbende ydelse) Opfølgningsmøde med den enkelte familie sammen med rådgiver (2 timer pr. familie / engangsydelse)

13 13 Afsluttende rapport (3-4 timer pr. familie / engangsydelse) Forplejning: kr. 25,- pr. person pr. gang Leje af lokale: kr. 450,- pr. gang for alle Flerfamiliebehandling / Familiekursus vil også kunne tilbydes en gruppe af familier, der har teenagere, og hvor udfordringen er, at få samspillet og kommunikationen ændret i positiv retning.

14 14 Forældrekompetenceundersøgelse Lovgrundlag: Lov om Social Service 50. Målgruppe/Formål: At få afdækket forældrenes kompetencer i forhold til at varetage barnets omsorg og trivsel, samt forældrenes muligheder for at udvikle forældrekompetencer. Derudover afdækkes barnets mestringsstrategier og udvikling. Der skal være udarbejdet en undersøgelse efter SEL 50, inden Familiebehandlerteamet kan påbegynde en forældrekompetenceundersøgelse. Metode: Undersøgelsen tilrettelægges, så den passer til familien og til den bekymring, familierådgiver giver udtryk for og består dels af observationer, dels af samtaler med forældrene alene eller familien samlet. Følgende elementer indgår i undersøgelsen (ICS): Forældrenes kompetencer: Er forældrene i stand til at tilgodese barnets grundlæggende behov for omsorg, følelsesmæssige behov, behov for sikkerhed, behov for stimulation, sikring af stabilitet, vejledning og grænsesætning? Barnets udviklingsmæssige behov: udvikling og adfærd, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber, skole- og daginstitutionsforhold, familieforhold / familierelationer. Familieforhold familie og omgivelser: bolig, beskæftigelse, økonomi, relationer til omgivelserne, familiens historie og funktion samt slægtningen og andre i familiens netværk. Forældrenes forandringspotentiale: Kan forældrene reflektere, og/eller lære af modelindlæring, bruge direkte vejledning, og/eller følge anvisning/pålæg? Hvor: Undersøgelsen vil finde sted i familiens eget hjem. Samtaler med forældrene alene og det enkelte barn kan finde sted på Familiecenter Sabroegaarden. Samtaler med børnene kan også finde sted på barnets skole eller daginstitution. Hvem deltager?: Forløbet indledes med et møde med familierådgiveren og forældrene, hvor familierådgiveren redegør for forvaltningens bekymring og perspektiverne heraf. Familiebehandlerne præsenterer sig selv og fortæller omkring planlægning af forløbet. I undersøgelsesforløbet deltager den samlede familie. Forældrene møder til særskilte samtaler, hvor vi taler om, hvordan det går og taler om de forskellige elementer i undersøgelsen. Den skriftlige undersøgelse gennemgås med forældrene, hvorefter den gennemgås med familierådgiveren. Hvor ofte: Undersøgelsen vil forløbe over 2-3 måneder afhængig af, hvor stor familien er og problemernes karakter. Der vil være op til 2 besøg i ugen, på forskellige tidspunkter af dagen (morgen, middag, eftermiddag og aften), til observationer af samspil og relation. Besøgene vil være af 1½-2 timers varighed. Derudover samtaler med forældrene og det enkelte barn samt mulighed for interview af relevant netværk og institutioner.

15 15 Der vil være 2 familiebehandlere på undersøgelsen, hvor der vil være en fordeling af opgaverne efter behov. I familier, hvor der f.eks. er misbrugsproblemer, psykiske vanskeligheder, 3 eller flere børn, eller i tilfælde, hvor der er begrundet risiko for familiebehandlernes sikkerhed ved at færdes alene i hjemmet, vil der altid være 2 familiebehandlere på hvert besøg. Basisydelsen består af Indledende møde med rådgiverne. Opstartsmøde med familien sammen med familierådgiver (2 timer / engangsydelse). Observationer af samspil og relationer, rådgivning samt forberedelse/planlægning og faglige drøftelser (2½ time / løbende ydelse) Samtaler med forældrene / interview (1½ time / løbende ydelse) Samtaler med børnene (1 time / løbende ydelse) Skrivearbejde efter hvert besøg / hver samtale (1 time / løbende ydelse) Justeringsmøde med rådgiverne. Rapport (33 timer) Gennemgang af rapport med forældrene (2 timer / engangsydelse). Tilkøb kan være: Interviews med relevant netværk og institutioner.

16 16

17 17 Overvåget samvær Lovgrundlag: Lov om Social Service 71 stk. 3. Målgruppe: Tilbuddet er målrettet familier, hvor børnene er anbragt udenfor hjemmet, såvel frivilligt som tvangsmæssigt. Det drejer sig om familier, hvor Børn & Unge udvalget, af hensyn til barnets sundhed og udvikling, har besluttet, at samværet kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant fra kommunen (Lov om Social Service 71 stk. 2). Formål: At sikre, at barnet er trygt og ikke lider overlast hverken fysisk eller psykisk At være støttende i forhold til barnet Metode: Da målet er at tilgodese barnet, skal der inden samværsordningen foreligge en handleplan, hvoraf fremgår, i hvilken grad der er tale om: Støtte og vejledning Aktiv deltagelse Igangsættelse Mægling Kontrol Rammer for afbrydelse Vurdering Beskrivelse, herunder hvor ofte. Hvor: Samværet foregår, som udgangspunkt, på Familiecenter Sabroegaarden med mindre andet er aftalt. Det er Familiesektionens familierådgiver, der beslutter, hvor samværet skal foregå (Lov om Social Service 71 stk. 2). Hvor ofte: Det er Familiesektionens familierådgiver, der beslutter omfanget af samværet (Lov om Social Service 71 stk. 2) Basisydelsen består af Planlægning (½ time / engangsydelse) Opstartsmøde (2 timer / engangsydelse) Samvær inkl. notatskrivning (efter aftale / løbende ydelse) Afsluttende rapport (3 timer / engangsydelse). Tilkøb kan være Statusmøde Statusrapport Forplejning kr. 25,- pr. person pr. gang Leje af lokale: kr. 450,- pr. gang.

18 18 Støttende samvær Lovgrundlag: Lov om Social Service 71 stk. 2 nr. 3. Målgruppe: Tilbuddet henvender sig til familier, hvor børnene er anbragt udenfor hjemmet, såvel frivilligt som tvangsmæssigt. Forældrene har brug for støtte og vejledning i relation til barnet, før og/eller, under og/eller efter samværet. Støtten er frivillig og gælder både forældre og barn. Formål: At støtte forældrene, så barnet oplever tryghed og omsorg i samværet Metode: Der er flere muligheder, som kan bruges i større eller mindre grad: Forberedelse (der afsættes tid til, at familiebehandleren og forældrene kan forberede samværet) Igangsættelse Aktiv deltagende Afsluttende opsamling mellem forældrene og familiebehandleren om forløbet Råd og vejledning Der skal foreligge handleplan, hvoraf fremgår, hvilket indhold det støttende samvær skal have. Hvor: Samværet kan foregå på Familiecenter Sabroegaarden eller andet hensigtsmæssigt sted. Det er Familiesektionens familierådgiver, der beslutter, hvor samværet skal foregå (Lov om Social Service 71 stk. 2). Hvor ofte: Hvor ofte og hvor længe samværet skal foregå fastlægges af familierådgiveren. Basisydelsen består af: Planlægning (½ time / engangsydelse) Opstartsmøde (2 timer / engangsydelse) Samvær (løbende ydelse). Tilkøb kan være Rapportskrivning Forplejning: kr. 25,- pr. person pr. gang Leje af lokaler: kr. 450,- pr. gang.

19 19 Terapeutiske samtaleforløb: Lovgrundlag: Lov om Social Service 50 stk. 3 nr. 3 Målgruppe: Tilbuddet henvender sig til unge mellem 15 og 24 år med f.eks. selvskadende adfærd, angst, depression, sorg, spiseforstyrrelser, udsat for overgreb, svært ved at fastholde uddannelse, svært ved sociale relationer m.m. Formål: At igangsætte en proces der skaber udvikling og forbedret livskvalitet til den unge. Metode: For at ændre og udvikle er man nødt til at afdække, forstå og skabe sammenhænge. I starten af forløbet skabes der en forståelse af den unges problemer ud fra det den unge fortæller og kan være ved brug af genogram, netværkskort, livslinje og andre hjælpemidler. Vi tager udgangspunkt i den unges egne problemløsende erfaringer, ressourcer og muligheder og vi arbejder med problemerne ud fra en systemisk, anerkendende og ressourcefokuseret tilgang. Der kan f.eks. arbejdes kognitivt, narrativt og coachende. Hvor: Familiecenter Sabroegaarden. Hvor ofte: Efter behov. Samtalerne vil typisk være af 1-1½ times varighed + tid til forberedelse og notater (i alt 2 timer) Pris: Kr. 470,- i timen Øvrige ydelser: Familiebehandlerteamet på Familiecenter Sabroegaarden tilbyder desuden en række andre ydelser på timebasis: Intensiv indsats / afdækning i familier, hvor der er stor bekymring for børnenes trivsel i en afgrænset periode, f.eks. 1 måned. Det kan være familier, hvor én eller begge forældre har psykiske vanskeligheder, der er mistanke om fysisk og/eller psykisk vold eller misbrug / overgreb i familien Observation / behandling til forældre med anbragte børn / unge, hvor det skal vurderes, om barnet / den unge skal hjemgives. Støtte / familiebehandling til forældre med anbragte børn, jf. Barnets Reform. Samtaler, hvor temaet er Motivation for forandring. F.eks. en familie, hvor faderen har en manglende erkendelse af et alkoholproblem og dermed ikke motivationen for behandling.

20 20 Supplerende tilbud: Forældregruppe Målgruppe: Tilbuddet henvender sig til mødre og kommende mødre, som er sårbare. Der kan være tale om et mangelfuldt socialt netværk, unge mødre, som ofte har brudte forhold, mødre som mangler uddannelse/job og som måske ikke selv har haft forældre som positive rollemodeller. Mødre med lavt selvværd og som ofte har dårlige erfaringer med systemet og dermed har svært ved at gøre brug af eksisterende tilbud. Formål: At forberede og bevidstgøre de gravide til moderrollen At styrke mødrenes ansvar og omsorgsevne i forhold til sig selv og til barnet At styrke og støtte til egne positive ressourcer, så disse anvendes i familien At tydeliggøre og skabe selvforståelse vedr. familielevet/venner/netværk At styrke netværket ved at skabe positive relationer i forældregruppen At vi sammen får sjove og positive oplevelser Metode: Via ressource og anerkende pædagogik tages der udgangspunkt i den enkeltes hverdag, oplevelser og erfaringer. Der prioriteres variation i kurset, således deltagernes interesse bibeholdes og der vægtes tid og rum til processen. Der er opfølgning og bearbejdning af kursets emner ud fra egne oplevelser hjemme, hvorfor hver session startes med en rundbordssnak om siden sidst. Deltagerne støttes i at turde afprøve nye handlemuligheder, som de, via fællesskabet, har tilegnet sig og hvor erfaringer udveksles. Gennem diskussioner lærer deltagerne værdien af fællesskab, evnen til at lytte til andre og føle omsorg for hinanden. Hvor: Poppelhuset, Asylgade 4, Skive. Hvor ofte: Gruppen mødes hver onsdag fra kl Timeforbrug: Tilbuddet er tværfagligt og underviserne er henholdsvis sundhedsplejerske og familiebehandler, der hver bruger 5 timer i ugen (Forberedelse, indkøb, planlægning, afslutning, oprydning og kontakt med gruppen i øvrigt) Gruppeforløb med børn af psykisk syge forældre Målgruppe: Børn og unge mellem 8 og 18 år, der har psykisk syge forældre. Formål: At mødes i grupper med andre børn og unge i samme situation At have/få kammerater, der kender det fra sig selv, og som ved, hvordan man har det At snakke om alle de spørgsmål, tanker, bekymringer og følelser, som man kan have Hyggeligt samvær Metode: Gruppesamtaler med emner, som børnene/de unge selv er med til at vælge. Samspilslege og ture ud af huset. Det kan f.eks. være at besøge Huset, hvis far eller mor kommer der. Med til grupperne hører også et samarbejde med familien. Hvor: Poppelhuset, Asylgade 4, Skive. Hvor ofte: Hver 2. torsdag fra kl

21 Timeforbrug: Tilbuddet er tværfagligt og der er 2-3 gruppeledere hver gang, afhængig af gruppens størrelse. Der er gruppeledere fra Familiecenter Sabroegaarden, Familieafdelingen, Sundhedsplejen, Jobstart og Regionspsykiatrien. Der er koordinator på hver af de 2 grupper. Koordinatorerne bruger 4 timer i ugen og øvrige gruppeledere bruger 4 timer hver 14. dag. 21

Familiecentrets tilbud/ydelser

Familiecentrets tilbud/ydelser Familiecentrets tilbud/ydelser 2013 Dette er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret tilbyder. Familiecentret er gerne i en løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for. Indhold Takstfinansierede

Læs mere

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter

Beskrivelse af ydelser Silkeborg kommunes Familiecenter 1 Beskrivelse af ydelser i Silkeborg kommunes Familiecenter Hostrupsgade 20 8600 Silkeborg tlf.: 89 70 51 10 www.familiecentret.silkeborgkommune.dk Indholdsfortegnelse: Maj 2015 Indledning...side 3 Organisering,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandarder. Familiehuset i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandarder Familiehuset i Norddjurs Kommune 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Organisationsdiagram... 3 Familiebehandling... 4 PMTO (Parent Management Training Oregon)... 6 Det udgående

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder:

Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen, 2013 Kvalitetsstandard Forebyggende foranstaltninger 0 18 år Udvalgte områder: Socialpædagogisk friplads Familiebehandling Aflastning Kontaktperson Efterskole Godkendt

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Støtte til udsatte børnefamilier

Støtte til udsatte børnefamilier Støtte til udsatte børnefamilier en effektmåling af familiebehandling og praktisk pædagogisk støtte 12:34 Helle Hansen Peter Rohde Skov Kresta Munkholt Sørensen 12:34 STØTTE TIL UDSATTE BØRNEFAMILIER

Læs mere

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen

Alkoholbehandling. Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Alkoholbehandling Beskrivelse af behandlingstilbud og metoder i alkoholbehandlingen Indhold Rusmiddelcentrets kerneopgave... 3 Baggrund... 4 Indhold... 5 Del 1 Overordnet struktur af alkoholbehandlingen...

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: 13. juni 2013 Version 1 Indledning

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge

Kvalitetsstandarder. Særlig støtte til børn og unge Kvalitetsstandarder Særlig støtte til børn og unge Udgivelsesdato: 01.01.2015 Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Forord Kvalitetsstandarderne for Center for Børn

Læs mere

Børn med psykisk syge forældre God praksis

Børn med psykisk syge forældre God praksis Jeg sørgede for, at ingen opdagede, hvor syg mor var. Og jeg passede på, at ingen lagde mærke til, hvordan jeg havde det. Men inderst inde var alt kaos i min familie. Og i mig. www.barn-i-fokus.dk Børn

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

11 stk. 5 - Familievejlederordning

11 stk. 5 - Familievejlederordning 11 stk. 5 - Familievejlederordning Lovgrundlag Servicelovens 11, stk. 5 Kompetencefordeling Rådgiver Børnefaglig undersøgelse Nej og handleplan Målgruppe(r) Målgruppen er familier med børn under 18 år

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk

PÅ TVÆRS. Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet. www.albertslund.dk PÅ TVÆRS Din nøgle til det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet www.albertslund.dk FORORD Det tværfaglige arbejde har en vigtig betydning i et barns liv. Særligt omkring de udsatte børn og unge

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013. 101 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2013 101 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Plan A Terapi og Kursuscenter Vodroffsvej 13 1900 Frederiksberg C 35 55 20 00 www.plan-a.nu E-mail. info@plan-a.nu

Læs mere

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Gravid på tværs Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Mulige aktører i graviditetsfaserne Graviditetsforløb kan være meget forskellige, og ofte er kun

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN

Header SAMARBEJDSMODELLEN. Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen. Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 1 Header SAMARBEJDSMODELLEN Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Introduktion og redskaber SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN INDHOLD

Læs mere

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung

VEJLEDNING. RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung VEJLEDNING RESPEKT FOR GRÆNSER Når en medarbejder mistænkes for et seksuelt overgreb mod et barn eller en ung Aarhus Kommune Børn og Unge 2 FORORD Vejledningen Respekt for grænser Når en medarbejder mistænkes

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys

Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys Kvalitetsstandard for Familiecentret Nordlys 2015-16 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden indeholder en samlet information til borgere samt samarbejdspartnere om Familiecentret Nordlys ydelser. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Projekt Studiemødregrupper har til formål

Projekt Studiemødregrupper har til formål Statusrapport 2 Studiemødregrupperne Randers Kommune Februar 2011- Februar 2012 Projekt Studiemødregrupper har til formål gennem etablering af en række grupper for unge mødre fra ungdoms- og videregående

Læs mere

Tilbud til familier i krise

Tilbud til familier i krise Tilbud til familier i krise arbejdet i familieværksteder, -huse og -centre i 10 kommuner af Jill Mehlbye Lars Even Rasmussen Jacob Sørensen AKF Forlaget August 2000 Forord Ud fra ønsket om at støtte og

Læs mere