Ydelseskatalog for Familiebehandlerteamet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog for Familiebehandlerteamet"

Transkript

1 Ydelseskatalog for Familiebehandlerteamet Familiecenter Sabroegaarden Skive Kommune Familiecenter Sabroegaarden

2 2 I dette katalog præsenteres de ydelser, som Familiebehandlerteamet i Skive Kommune tilbyder. Lovgrundlaget er primært Lov om Social Service 52 stk. 3 nr. 2 og 3 samt 71 stk. 2 nr. 2 og 71 stk. 3. Ydelseskataloget henvender sig til rådgivere i Skive Kommunes Familiesektion samt eksternt til andre kommunale familieafdelinger. Vore terapeutiske samtaleforløb henvender sig tillige til Socialafdelinger og Arbejdsmarkedsafdelinger i Skive og eksternt. Målgruppen for ydelserne i kataloget er børn, unge og familier med særlige behov. Familiebehandlerteamet: Familiebehandlerteamet i Skive Kommune består af 7 familiebehandlere med grundlæggende pædagogfaglig baggrund suppleret med familieterapeutisk efteruddannelse. Teamets grundlæggende referenceramme er den systemiske teori og metode. Det betyder, at der, som udgangspunkt, altid arbejdes med fokus på alle familiemedlemmer og deres indbyrdes roller og relationer. Familiebehandlerteamet arbejder ud fra et fælles værdigrundlag om Udvikling, Trivsel og Ordentlighed og har en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til borgere, samarbejdspartnere og kolleger. Kontakt: Familiecenter Sabroegaarden Bjarkesvej Skive Afdelingsleder: Ib Møller Pedersen Tlf Hvad kan vi tilbyde: Side 5 - Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (1) Side 7 Praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (2) Side 8 - Familiebehandling Side 10 - Intensiv forebyggende indsats til spædbørnsfamilier Side 12 - Flerfamiliebehandling Familiekursus Side 14 - Forældrekompetenceundersøgelse Side 17 - Overvåget samvær Side 18 - Støttende samvær Side 19 - Terapeutiske samtaleforløb Side 19 Øvrige ydelser Side 20 Supplerende tilbud Fælles for alle ydelserne er, at der tilbydes en basisydelse. Derudover tilbydes der tilkøb, som kan vælges til afhængig af kompleksiteten i den pågældende sag. Tilkøb er på timebasis. Timepris kr. 470,- Timepris for praktisk pædagogisk støtte (2) kr. 325,- Alle tidsangivelser er eksklusiv kørsel.

3 3 Familiebehandlerteamet: Navn: Inge Lise Eskildsen Uddannelse: Pædagog 1991 Efteruddannelse: Dispuk 3 årig 2004 Navn: Gitte Holst Uddannelse: Pædagog 1997 Efteruddannelse: Dispuk 3 årig 2004 Navn: Charlotte Sand Sørensen Uddannelse: Pædagog 1998 Efteruddannelse: 2 årig efteruddannelse i analyse, behandling og terapi af omsorgssvigt 2005 Certificeret Life og Businesscoach ved Sofia Manning 2007 Certificeret stresscoach ved stresseksperterne 2007 Navn: Pia Bleser Uddannelse: Pædagog 1982 Efteruddannelse: 3 årig familiebehandleruddannelse fra Kempler instituttet 2005 Formulere og formidle organisatoriske pædagogiske processer og opgaver 1993 Konsulent og udviklingsarbejde videreuddannelse for pædagoger 1994 Navn: Vivi Sørensen Uddannelse: Pædagog 1996 Efteruddannelse: Dispuk 3 årig samtalepraksis ud fra et narrativt og systemisk perspektiv 2008 Gruppeleder og nøglepersonsuddannelse for børn af psykisk syge forældre og børn i sorg 2005 Kognitive behandlingsformer 2001 Den regionale misbrugsuddannelse 1999 Har endvidere deltaget i en del længerevarende kurser vedrørende behandlingen af psykiatriske lidelser.

4 4 Navn: Vibeke Lykke Uddannelse: Social- og Sundhedshjælper 2003 Navn: Lene Nørgaard Nielsen Uddannelse: Socialrådgiver 2001 Efteruddannelse: Tværfagligt kursus i kognitiv terapi ved misbrug 2008

5 5 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (1): Lovgrundlag: Lov om Social Service 52, stk. 3 nr. 2. Målgruppe: Den pædagogiske støtte henvender sig til familier, hvor der er bekymring for barnets trivsel og udvikling. Forældrene mangler evne til, i tilstrækkelig grad, at drage omsorg for barnets udvikling og for familien generelt. Det kan være forældre med følgende problematikker: De er meget unge og umodne De udviser forskellige former for risikoadfærd De har svært ved at skabe stabile rammer og struktur De er intellektuelt svage med utilstrækkelig viden om barnets behov De har psykiske vanskeligheder Formål: At støtte familien i at fungere på en måde så den bekymring, der er konstateret for barnet mindskes eller helt forsvinder At bevare familien samlet Metode: Med afsæt i konkrete situationer arbejdes der med at styrke forældrenes indlevelse i barnets fysiske, sociale og følelsesmæssige behov. Vi yder råd og vejledning og giver konkrete anvisninger. Ofte vil det være nødvendigt at være til stede i forskellige situationer og direkte vise, hvordan disse håndteres. Ofte vil vi være rollemodeller i familien. Rådgivningen kan f.eks. dreje sig om Struktur, forudsigelighed og rytme i dagligdagen Opdragelse og samvær med barnet Hvordan konflikter kan løses Økonomi, bolig, uddannelse m.m. Hvordan forældrene kan få et bedre samarbejde med skole/daginstitution Hvor: Vi kommer i hjemmet hos familien. Derudover kan vi deltage i netværksmøder. Hvor ofte: Som udgangspunkt har vi kontakt med familien én gang i ugen. Basisydelsen består af Opstartsmøde med familien sammen med rådgiver (2 timer / engangsydelse) Besøg én gang i ugen (2 timer / løbende ydelse) Opfølgningsmøde efter 1 måned, herefter hver 3. måned (2 timer / løbende ydelse) Udfærdigelse af status til opfølgningsmødet (3-4 timer / løbende ydelse) Afsluttende rapport (3-4 timer / engangsydelse). Tilkøb kan være Besøg flere gange i ugen (kan være familier, hvor der er udpræget bekymring for barnets trivsel og udvikling) Deltagelse i netværksmøder / netværkssamarbejde (2 timer) Processuel netværksmøde (3 timer) Udslusning (klippekort på 2-3 klip over en periode på 2 måneder) Kontrakt ved ændring af forløb (½ time).

6 6 Eksempel:

7 7 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet (2): Lovgrundlag: Lov om Social Service 52, stk. 3 nr. 2. Målgruppe: Dette tilbud henvender sig til familier, hvor det er konstateret, at forældrene mangler evnen til, i tilstrækkelig grad, at drage omsorg for barnet og familien generelt og hvor støtten er kompensation til forældreskabet. Det kan f.eks. være: Forældre der har svært ved at skabe og fastholde fornuftige rammer og struktur for familiens liv Forældre med utilstrækkelig viden om barnets behov Forældre med utilstrækkelig omsorgsevne og forældrefærdigheder Forældre med vanskeligheder ved at skelne mellem barnets og egne behov Forældre der har psykiske vanskeligheder Forældre, der er intellektuelt svage Formål: At støtte familien i at fungere på en måde, så den bekymring, der er konstateret for barnet mindskes eller helt forsvinder At bevare familien samlet Metode: Praktisk og støttende hjælp i familien, herunder rådgivning og vejledning samt at være rollemodel. Opgaven kan f.eks. være At rådgive om og støtte forældrene i at varetage barnets behov At skabe overblik, struktur og forudsigelighed i dagligdagen At rådgive om husførelse (herunder økonomi, rengøring, indkøb, madpakker, tøjvask m.m.) At sikre, at barnet kommer i daginstitution og skole At hjælpe barnet til fritidsaktiviteter / støtte familien i at tage på ture At ledsage forældrene til møder med skolen og/eller daginstitution og evt. lægebesøg At kontrollere, at barnet i familien ikke lider overlast Hvor: Vi kommer hovedsageligt i hjemmet hos familien, men opgaven kan også være ud af huset. Hvor ofte: I en praktisk pædagogisk indsats vil det oftest være nødvendigt at se familien flere gange om ugen og i særlige tilfælde i længere tid ad gangen. Hen i forløbet kan indsatsen evt. reduceres. Basisydelsen består af Opstartsmøde med familien sammen med rådgiver (2 timer / engangsydelse) Besøg flere gange i ugen (2 timer pr. besøg / løbende ydelse) Opfølgningsmøde efter 3 måneder, herefter hver 6. måned (2 timer / løbende ydelse) Udfærdigelse af status til opfølgningsmødet (3-4 timer / løbende ydelse) Afsluttende rapport (3-4 timer / engangsydelse).

8 8 Familiebehandling Lovgrundlag: Lov om Social Service 52, stk. 3 nr. 3. Målgruppe: Familiebehandling eller behandling af barnets/den unges problemer tilbydes familier med børn og unge under 18 år, hvor følgende problemer kan optræde: Opdragelsesproblemer Utilstrækkelighed i forældrerollen Mangelfuld eller dårlig kommunikation Negativt samspil i familien Samlivsproblemer Usikkerhed overfor roller i sammenbragte familier Barnet / den unge har stort fravær fra skolen Forældrene er ofte præget af sociale begivenheder i deres liv. Det kan f.eks. være skilsmisse eller svigt og tab i egen opvækst. Forældrene, daginstitution, skole eller andre har udtrykt bekymring for barnets/den unges udvikling og trivsel. Barnet / den unge viser symptomer som f.eks.: Tristhed og ængstelse Udtalt mangel på relationer til andre børn/unge Antisocial adfærd Overtilpasset adfærd Utryghed Lavt selvværd Mangel på koncentration og opmærksomhed Udadreagerende Lav tolerance og manglende impulskontrol Formål: At styrke forældrenes kompetencer, så de symptomer, barnet/den unge udviser, forsvinder At holde familien samlet At give familien mere hensigtsmæssige samspilsformer og indbyrdes relationer. Metode: I starten af forløbet skabes der en forståelse af familien ud fra det forældrene og barnet/den unge fortæller. Vi kan også gøre brug af genogram, netværkskort, livslinje og andre hjælpemidler. Herefter taler vi med familien om de vanskeligheder og problemer de har, så der viser sig nye handlemuligheder for den enkelte og for hele familien. Vi tager udgangspunkt i familiens egne problemløsende erfaringer, ressourcer og muligheder og vi arbejder med problemerne ud fra en systemisk, anerkendende og ressourcefokuseret tilgang. Der kan f.eks. arbejdes kognitivt og / eller narrativt. Hvor: I hjemmet og på Familiecenter Sabroegaarden. Hvem deltager?: I de første samtaler deltager oftest kun forældrene. Efterfølgende kan barnet deltage afhængig af alder. Der kan i forløbet også være individuelle samtaler med forældre og barnet / den unge afhængig af de problemer, der er i familien.

9 9 Hvor ofte: I starten af forløbet mødes vi med familien 1 gang i ugen i 1 1½ time. Senere i forløbet kan samtalerne sættes ned til hver anden uge. Forløbet kan følges op med et klippekort, hvor familien har mulighed for få støttende samtaler, hvis de kommer lidt ud af kurs igen. Basisydelsen består af Opstartsmøde med familien sammen med rådgiver (2 timer / engangsydelse) Besøg én gang i ugen (2 timer pr. besøg / løbende ydelse) Opfølgningsmøde efter 1 måned, herefter hver 3. måned (2 timer / løbende ydelse) Udfærdigelse af status til opfølgningsmødet (3-4 timer / løbende ydelse) Afsluttende rapport (3-4 timer / engangsydelse). Tilkøb kan være Terapeutiske samtaleforløb med barnet / den unge ved f.eks. selvskadende adfærd, selvdestruktiv adfærd, angst, depression, sorg, spiseforstyrrelser, udsat for overgreb, svært ved sociale relationer, mobning m.m. (2 timer inkl. forberedelser / notater / løbende ydelse) Individuelle terapeutiske samtaleforløb med forældrene (2 timer inkl. forberedelser / notater / løbende ydelse) Parsamtaler (2-2½ time inkl. forberedelser / notater / løbende ydelse) Deltagelse i netværksmøder / netværkssamarbejde Processuel netværksmøde (3 timer) Udslusning (klippekort på 2-3 klip over en periode på 2 måneder) Kontrakt ved ændring af forløb (½ time).

10 10 Intensiv forebyggende indsats til spædbørnsfamilier Lovgrundlag: Lov om Social Service 52, stk. 3 nr. 3. Målgruppe: Den intensive forebyggende indsats henvender sig til unge, umodne og sårbare spædbørnsfamilier, hvor der kan være bekymring for, hvorvidt forældrene er i stand til, i tilstrækkelig grad, at tilgodese et spædbarns behov. Der vil oftest være henvendelse fra sygehus, jordemoder eller sundhedsplejerske til familierådgiveren. Formål: At bevare familien samlet At styrke forældrenes evne til at varetage barnets behov At sikre barnets udvikling og trivsel At afdække evt. behov At vurdere om forældrene kan reflektere over og modtage rådgivning og vejledning Metode: Rådgivning og vejledning Kontrol Hvor: Vi kommer i hjemmet hos familien. Hvor ofte: I et intensivt forløb kommer vi op til 1-2 gange om dagen i en kort periode på 2-4 uger. Der vil være 2 familiebehandlere på forløbet, hvor der vil være en fordeling af opgaverne efter behov. Basisydelsen består af Opstartsmøde med familien sammen med familierådgiver (2 timer / engangsydelse) Besøg op til 1-2 gange om dagen i op til 5 dage ugentlig (2 timer pr. besøg / løbende ydelse) Opfølgningsmøde med familien og familierådgiver efter behov (2 timer / løbende ydelse) Status / afsluttende rapport (3-4 timer / engangsydelse).

11 11 Eksempel:

12 12 Flerfamiliebehandling Familiekursus Lovgrundlag: Lov om Social Service 52, stk. 3 nr. 3. Målgruppe: Familier med mindreårige børn, hvor følgende vanskeligheder kan optræde: Opdragelsesproblemer Mangelfuld eller dårlig kommunikation Negativt samspil i familien Ustabile rammer og strukturer Marginalisering og spinkelt netværk Formål: At styrke forældrenes kompetence, så de symptomer, barnet/den unge udviser, forsvinder At bevare familien samlet Metode: Samle flere familier i et forløb for at blive inspireret af hinanden. Der arbejdes med forandring og udvikling ved at bruge familiernes og gruppens ressourcer og forskelligheder. Samværet giver en oplevelse af, at du er ikke alene. Deltagerne bakker hinanden op. Der veksles mellem iscenesatte og selvvalgte handlings rettede familieøvelser, samtaler og oplevelser. Øvelserne foregår familievis eller i blandede grupper. Der kan arbejdes med videooptagelse og videogennemsyn Temaer, der ofte vil indgå er bl.a.: Kommunikation herunder lytte til hinanden, give beskeder, vejlede og guide, konsekvenser, ros og opmuntring Familiens livshistorie, normer og kultur Familiens hierarki / hvem bestemmer hvad i familien Kostens betydning Anerkendelse af handlinger og intentioner hos hinanden, følge aftaler og samarbejde Gældende for alle øvelser og aktiviteter er der en struktur, for alle børn og forældre, der indeholder: 1. forberedelse 2. udførelse 3. refleksion Der arbejdes med interview og gruppen som reflekterende team. Hvor: Poppelhuset, Asylgade 4, Skive Kommune Hvor ofte: Familierne mødes hver 14. dag i 2-3 timer i op til 6 gange. Der vil altid være 2 familiebehandlere tilstede. Der vil være løbende indtag af familier. Basisydelsen består af Opstartsmøde med den enkelte familie sammen med rådgiver (2 timer pr. familie / engangsydelse) Forløb i Poppelhuset 6 gange (2-3 timer + forberedelse 2 familiebehandlere / løbende ydelse) Opfølgningsmøde med den enkelte familie sammen med rådgiver (2 timer pr. familie / engangsydelse)

13 13 Afsluttende rapport (3-4 timer pr. familie / engangsydelse) Forplejning: kr. 25,- pr. person pr. gang Leje af lokale: kr. 450,- pr. gang for alle Flerfamiliebehandling / Familiekursus vil også kunne tilbydes en gruppe af familier, der har teenagere, og hvor udfordringen er, at få samspillet og kommunikationen ændret i positiv retning.

14 14 Forældrekompetenceundersøgelse Lovgrundlag: Lov om Social Service 50. Målgruppe/Formål: At få afdækket forældrenes kompetencer i forhold til at varetage barnets omsorg og trivsel, samt forældrenes muligheder for at udvikle forældrekompetencer. Derudover afdækkes barnets mestringsstrategier og udvikling. Der skal være udarbejdet en undersøgelse efter SEL 50, inden Familiebehandlerteamet kan påbegynde en forældrekompetenceundersøgelse. Metode: Undersøgelsen tilrettelægges, så den passer til familien og til den bekymring, familierådgiver giver udtryk for og består dels af observationer, dels af samtaler med forældrene alene eller familien samlet. Følgende elementer indgår i undersøgelsen (ICS): Forældrenes kompetencer: Er forældrene i stand til at tilgodese barnets grundlæggende behov for omsorg, følelsesmæssige behov, behov for sikkerhed, behov for stimulation, sikring af stabilitet, vejledning og grænsesætning? Barnets udviklingsmæssige behov: udvikling og adfærd, sundhedsforhold, fritidsforhold og venskaber, skole- og daginstitutionsforhold, familieforhold / familierelationer. Familieforhold familie og omgivelser: bolig, beskæftigelse, økonomi, relationer til omgivelserne, familiens historie og funktion samt slægtningen og andre i familiens netværk. Forældrenes forandringspotentiale: Kan forældrene reflektere, og/eller lære af modelindlæring, bruge direkte vejledning, og/eller følge anvisning/pålæg? Hvor: Undersøgelsen vil finde sted i familiens eget hjem. Samtaler med forældrene alene og det enkelte barn kan finde sted på Familiecenter Sabroegaarden. Samtaler med børnene kan også finde sted på barnets skole eller daginstitution. Hvem deltager?: Forløbet indledes med et møde med familierådgiveren og forældrene, hvor familierådgiveren redegør for forvaltningens bekymring og perspektiverne heraf. Familiebehandlerne præsenterer sig selv og fortæller omkring planlægning af forløbet. I undersøgelsesforløbet deltager den samlede familie. Forældrene møder til særskilte samtaler, hvor vi taler om, hvordan det går og taler om de forskellige elementer i undersøgelsen. Den skriftlige undersøgelse gennemgås med forældrene, hvorefter den gennemgås med familierådgiveren. Hvor ofte: Undersøgelsen vil forløbe over 2-3 måneder afhængig af, hvor stor familien er og problemernes karakter. Der vil være op til 2 besøg i ugen, på forskellige tidspunkter af dagen (morgen, middag, eftermiddag og aften), til observationer af samspil og relation. Besøgene vil være af 1½-2 timers varighed. Derudover samtaler med forældrene og det enkelte barn samt mulighed for interview af relevant netværk og institutioner.

15 15 Der vil være 2 familiebehandlere på undersøgelsen, hvor der vil være en fordeling af opgaverne efter behov. I familier, hvor der f.eks. er misbrugsproblemer, psykiske vanskeligheder, 3 eller flere børn, eller i tilfælde, hvor der er begrundet risiko for familiebehandlernes sikkerhed ved at færdes alene i hjemmet, vil der altid være 2 familiebehandlere på hvert besøg. Basisydelsen består af Indledende møde med rådgiverne. Opstartsmøde med familien sammen med familierådgiver (2 timer / engangsydelse). Observationer af samspil og relationer, rådgivning samt forberedelse/planlægning og faglige drøftelser (2½ time / løbende ydelse) Samtaler med forældrene / interview (1½ time / løbende ydelse) Samtaler med børnene (1 time / løbende ydelse) Skrivearbejde efter hvert besøg / hver samtale (1 time / løbende ydelse) Justeringsmøde med rådgiverne. Rapport (33 timer) Gennemgang af rapport med forældrene (2 timer / engangsydelse). Tilkøb kan være: Interviews med relevant netværk og institutioner.

16 16

17 17 Overvåget samvær Lovgrundlag: Lov om Social Service 71 stk. 3. Målgruppe: Tilbuddet er målrettet familier, hvor børnene er anbragt udenfor hjemmet, såvel frivilligt som tvangsmæssigt. Det drejer sig om familier, hvor Børn & Unge udvalget, af hensyn til barnets sundhed og udvikling, har besluttet, at samværet kun må foregå under tilstedeværelse af en repræsentant fra kommunen (Lov om Social Service 71 stk. 2). Formål: At sikre, at barnet er trygt og ikke lider overlast hverken fysisk eller psykisk At være støttende i forhold til barnet Metode: Da målet er at tilgodese barnet, skal der inden samværsordningen foreligge en handleplan, hvoraf fremgår, i hvilken grad der er tale om: Støtte og vejledning Aktiv deltagelse Igangsættelse Mægling Kontrol Rammer for afbrydelse Vurdering Beskrivelse, herunder hvor ofte. Hvor: Samværet foregår, som udgangspunkt, på Familiecenter Sabroegaarden med mindre andet er aftalt. Det er Familiesektionens familierådgiver, der beslutter, hvor samværet skal foregå (Lov om Social Service 71 stk. 2). Hvor ofte: Det er Familiesektionens familierådgiver, der beslutter omfanget af samværet (Lov om Social Service 71 stk. 2) Basisydelsen består af Planlægning (½ time / engangsydelse) Opstartsmøde (2 timer / engangsydelse) Samvær inkl. notatskrivning (efter aftale / løbende ydelse) Afsluttende rapport (3 timer / engangsydelse). Tilkøb kan være Statusmøde Statusrapport Forplejning kr. 25,- pr. person pr. gang Leje af lokale: kr. 450,- pr. gang.

18 18 Støttende samvær Lovgrundlag: Lov om Social Service 71 stk. 2 nr. 3. Målgruppe: Tilbuddet henvender sig til familier, hvor børnene er anbragt udenfor hjemmet, såvel frivilligt som tvangsmæssigt. Forældrene har brug for støtte og vejledning i relation til barnet, før og/eller, under og/eller efter samværet. Støtten er frivillig og gælder både forældre og barn. Formål: At støtte forældrene, så barnet oplever tryghed og omsorg i samværet Metode: Der er flere muligheder, som kan bruges i større eller mindre grad: Forberedelse (der afsættes tid til, at familiebehandleren og forældrene kan forberede samværet) Igangsættelse Aktiv deltagende Afsluttende opsamling mellem forældrene og familiebehandleren om forløbet Råd og vejledning Der skal foreligge handleplan, hvoraf fremgår, hvilket indhold det støttende samvær skal have. Hvor: Samværet kan foregå på Familiecenter Sabroegaarden eller andet hensigtsmæssigt sted. Det er Familiesektionens familierådgiver, der beslutter, hvor samværet skal foregå (Lov om Social Service 71 stk. 2). Hvor ofte: Hvor ofte og hvor længe samværet skal foregå fastlægges af familierådgiveren. Basisydelsen består af: Planlægning (½ time / engangsydelse) Opstartsmøde (2 timer / engangsydelse) Samvær (løbende ydelse). Tilkøb kan være Rapportskrivning Forplejning: kr. 25,- pr. person pr. gang Leje af lokaler: kr. 450,- pr. gang.

19 19 Terapeutiske samtaleforløb: Lovgrundlag: Lov om Social Service 50 stk. 3 nr. 3 Målgruppe: Tilbuddet henvender sig til unge mellem 15 og 24 år med f.eks. selvskadende adfærd, angst, depression, sorg, spiseforstyrrelser, udsat for overgreb, svært ved at fastholde uddannelse, svært ved sociale relationer m.m. Formål: At igangsætte en proces der skaber udvikling og forbedret livskvalitet til den unge. Metode: For at ændre og udvikle er man nødt til at afdække, forstå og skabe sammenhænge. I starten af forløbet skabes der en forståelse af den unges problemer ud fra det den unge fortæller og kan være ved brug af genogram, netværkskort, livslinje og andre hjælpemidler. Vi tager udgangspunkt i den unges egne problemløsende erfaringer, ressourcer og muligheder og vi arbejder med problemerne ud fra en systemisk, anerkendende og ressourcefokuseret tilgang. Der kan f.eks. arbejdes kognitivt, narrativt og coachende. Hvor: Familiecenter Sabroegaarden. Hvor ofte: Efter behov. Samtalerne vil typisk være af 1-1½ times varighed + tid til forberedelse og notater (i alt 2 timer) Pris: Kr. 470,- i timen Øvrige ydelser: Familiebehandlerteamet på Familiecenter Sabroegaarden tilbyder desuden en række andre ydelser på timebasis: Intensiv indsats / afdækning i familier, hvor der er stor bekymring for børnenes trivsel i en afgrænset periode, f.eks. 1 måned. Det kan være familier, hvor én eller begge forældre har psykiske vanskeligheder, der er mistanke om fysisk og/eller psykisk vold eller misbrug / overgreb i familien Observation / behandling til forældre med anbragte børn / unge, hvor det skal vurderes, om barnet / den unge skal hjemgives. Støtte / familiebehandling til forældre med anbragte børn, jf. Barnets Reform. Samtaler, hvor temaet er Motivation for forandring. F.eks. en familie, hvor faderen har en manglende erkendelse af et alkoholproblem og dermed ikke motivationen for behandling.

20 20 Supplerende tilbud: Forældregruppe Målgruppe: Tilbuddet henvender sig til mødre og kommende mødre, som er sårbare. Der kan være tale om et mangelfuldt socialt netværk, unge mødre, som ofte har brudte forhold, mødre som mangler uddannelse/job og som måske ikke selv har haft forældre som positive rollemodeller. Mødre med lavt selvværd og som ofte har dårlige erfaringer med systemet og dermed har svært ved at gøre brug af eksisterende tilbud. Formål: At forberede og bevidstgøre de gravide til moderrollen At styrke mødrenes ansvar og omsorgsevne i forhold til sig selv og til barnet At styrke og støtte til egne positive ressourcer, så disse anvendes i familien At tydeliggøre og skabe selvforståelse vedr. familielevet/venner/netværk At styrke netværket ved at skabe positive relationer i forældregruppen At vi sammen får sjove og positive oplevelser Metode: Via ressource og anerkende pædagogik tages der udgangspunkt i den enkeltes hverdag, oplevelser og erfaringer. Der prioriteres variation i kurset, således deltagernes interesse bibeholdes og der vægtes tid og rum til processen. Der er opfølgning og bearbejdning af kursets emner ud fra egne oplevelser hjemme, hvorfor hver session startes med en rundbordssnak om siden sidst. Deltagerne støttes i at turde afprøve nye handlemuligheder, som de, via fællesskabet, har tilegnet sig og hvor erfaringer udveksles. Gennem diskussioner lærer deltagerne værdien af fællesskab, evnen til at lytte til andre og føle omsorg for hinanden. Hvor: Poppelhuset, Asylgade 4, Skive. Hvor ofte: Gruppen mødes hver onsdag fra kl Timeforbrug: Tilbuddet er tværfagligt og underviserne er henholdsvis sundhedsplejerske og familiebehandler, der hver bruger 5 timer i ugen (Forberedelse, indkøb, planlægning, afslutning, oprydning og kontakt med gruppen i øvrigt) Gruppeforløb med børn af psykisk syge forældre Målgruppe: Børn og unge mellem 8 og 18 år, der har psykisk syge forældre. Formål: At mødes i grupper med andre børn og unge i samme situation At have/få kammerater, der kender det fra sig selv, og som ved, hvordan man har det At snakke om alle de spørgsmål, tanker, bekymringer og følelser, som man kan have Hyggeligt samvær Metode: Gruppesamtaler med emner, som børnene/de unge selv er med til at vælge. Samspilslege og ture ud af huset. Det kan f.eks. være at besøge Huset, hvis far eller mor kommer der. Med til grupperne hører også et samarbejde med familien. Hvor: Poppelhuset, Asylgade 4, Skive. Hvor ofte: Hver 2. torsdag fra kl

21 Timeforbrug: Tilbuddet er tværfagligt og der er 2-3 gruppeledere hver gang, afhængig af gruppens størrelse. Der er gruppeledere fra Familiecenter Sabroegaarden, Familieafdelingen, Sundhedsplejen, Jobstart og Regionspsykiatrien. Der er koordinator på hver af de 2 grupper. Koordinatorerne bruger 4 timer i ugen og øvrige gruppeledere bruger 4 timer hver 14. dag. 21

Familiecentret Spiren

Familiecentret Spiren Familiecentret Spiren Tilbud og arbejdsgange på Familiecentret Spiren Oplysningerne er målrettet socialrådgivere Holstebro Kommune Udarbejdet i 2007 Indholdsfortegnelse: Introduktion...3 Tilbud...4 Socialpædagogisk

Læs mere

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k.

Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Samlet ansøgning om driftsstøtte fra Sundheds- og forebyggelsesudvalget og fra Børn og ungeudvalget i Svendborg kommune fra Mødrerådgivningen m/k. Der ansøges om et samlet beløb på kr. 1.041.400.- til

Læs mere

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008

BESKRIVELSE FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD. August 2008 BESKRIVELSE AF FAMILIEBEHANDLINGENS TILBUD August 2008 Indholdsfortegnelse Side 3 Terapi og praktiske øvelser Side 5 Støtte og vejledning hjemmet Side 6 Netværksmøde Side 8 Parent Management Training (PMT)

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Ydelseskatalog Familiehuset. Journalnummer: 27.03.22-A21-14511-10

Ydelseskatalog Familiehuset. Journalnummer: 27.03.22-A21-14511-10 Ydelseskatalog Familiehuset Indledning Målgruppen for Familiehusets ydelser er familier med børn og unge i alderen 0-18 år i Rebild Kommune. Familiehusets formål er at yde en forebyggende og behandlende

Læs mere

DAGBEHANDLINGS TILBUD

DAGBEHANDLINGS TILBUD CENTER FOR BØRN OG FOREBYGGELSE HERNING KOMMUNE DAGBEHANDLINGS TILBUD BESKRIVELSE 2011 Arbejdsgruppe: Elin Hansen, Benny Madsen, Vibeke Marlene Johannesen, Karina Charlotte Schytt, Karin Karlsen og Inge

Læs mere

En del af Storskoven Storskoven

En del af Storskoven Storskoven 97 100 100 En del af Storskoven Storskoven Fakta om Viakon Viakon er en del af den selvejende institution Storskoven, der siden etableringen i 2005 har ydet støtte til børn, unge og borgere med særlige

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

En fælles forståelsesramme om børn og unge

En fælles forståelsesramme om børn og unge En fælles forståelsesramme Om børn og unge Fælles værktøjer Forord Et nyt samarbejde har set dagens lys. Vi samler nu alle, der har kontakt med børn og unge om en fælles forståelsesramme, der kan beskrive

Læs mere

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014

Center for Rusmiddel og Forebyggelse 2014 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM FAMILIEAFDELINGERNE, KOMMUNALE DAGBEHANDLINGSTILBUD I HOLSTEBRO, STRUER OG LEMVIG KOMMUNER OG Center for Rusmiddel og Forebyggelse Formål: Formålet med at lave en samarbejdsaftale

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere

HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET. sammen møder vi udfordringerne. YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere HOLSTEBRO KOMMUNE UNGETEAMET sammen møder vi udfordringerne YDELSESKATALOG 2010/2011 til socialrådgivere og andre samarbejdspartnere INDHOLDSFORTEGNELSE: Introduktion... 3 Ungeteamets kerneydelse... 3

Læs mere

Familiecentrets tilbud/ydelser

Familiecentrets tilbud/ydelser Familiecentrets tilbud/ydelser 2016 Dette er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret tilbyder. Familiecentret er gerne i en løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for. Indhold Takstfinansierede

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

Ydelseskatalog Familiebehandlingen. Journalnummer: A

Ydelseskatalog Familiebehandlingen. Journalnummer: A Ydelseskatalog Familiebehandlingen Indledning Målgruppen for Familiehusets ydelser er familier med børn og unge i alderen 0-18 år i Rebild Kommune. Familiehusets formål er at yde en forebyggende og behandlende

Læs mere

Familiecentrets tilbud/ydelser

Familiecentrets tilbud/ydelser Familiecentrets tilbud/ydelser 2012 Dette er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret tilbyder. Familiecentret er gerne i en løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for. Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

Familiecentrets tilbud/ydelser

Familiecentrets tilbud/ydelser Familiecentrets tilbud/ydelser 2013 Dette er et øjebliksbillede på, hvad Familiecentret tilbyder. Familiecentret er gerne i en løbende dialog om, hvilke tilbud socialrådgiverne har brug for. Indhold Takstfinansierede

Læs mere

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov

Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Tryghed, omsorg & beskyttelse Maglesøhus - Et døgntilbud til børn og unge med behandlingsbehov Maglesøhus er et privat bosted, behandlingssted samt botræningstilbud, til børn og unge i alderen 12-26 år.

Læs mere

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET

TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET TIDLIG OPSPORING AF UDSATTE O-3 ÅRIGE BØRN I ALMENOMRÅDET Centrale forældrefunktioner Risikofaktorer og risikoadfærd Tidlige tegn på mistrivsel At dele bekymring med forældre Perspektiver ved bekymring

Læs mere

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune

De sårbare gravide. Det sociale område en ny medspiller. Randers Kommune De sårbare gravide Det sociale område en ny medspiller Randers Kommune Program Introduktion og hvad er det nye? Hvad er en sårbar gravid/nybagt familie i et socialfagligt perspektiv Udfordringer og hvad

Læs mere

Supervision & radgivning

Supervision & radgivning Supervision & radgivning R å d g i v n i n g s a f d e l i n g e n supervision_16x16.indd 1 22/03/09 22:41:41 Radgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Rådgivningsafdelingen, der er en selvstændig afdeling

Læs mere

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune

Handlevejledning. for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Handlevejledning for medarbejdere, der arbejder med børn og unge i Vejen Kommune Vedrører samarbejde med Frontteam og Socialrådgiverteam, I Familieafdelingen og Ungekontakten 2 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Forældrene er barnets vigtigste læremestre

Forældrene er barnets vigtigste læremestre Forældrene er barnets vigtigste læremestre Parent Management Training Oregon (PMT-O) er et behandlingstilbud for familier med børn, der udviser problemadfærd. med forældrene. Denne tilgang kan forbedre

Læs mere

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON

PSYKIATRI AMU-UDDANNELSER INDHOLD OG TEMAER SIGNALEMENT AF DET SOCIALPSYKIATRISKE OMRÅDE MED KENDTE OG NYE UD- FRA PATIENT TIL PERSON PSYKIATRI Titel: Psykiatri Varighed: 24 dage AMU-UDDANNELSER 42685 Socialpsykiatri fagligt samarbejde (10 dage) Eller 40597: Recovery (10 dage) Eller 46835: Støtte ved kognitiv behandling (10 dage) Plus

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år

Sundhedsplejen. Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Sundhedsplejen Til professionelle -støtte til sårbare gravide og familier med barn op til 2 år Hvad handler FORUD om? FORUD tilbyder støtte og vejledning til sårbare gravide og småbørnsfamilier med børn

Læs mere

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning

Projektaftale. Klar til start forældrerådgivning Et godt børneliv - et fælles ansvar 8. marts 2006 Central Projektaftale Klar til start forældrerådgivning 1 Klar til start forældrerådgivning 1. Projektaftale for Klar til start forældrerådgivning 2. Institutionens/Afdelingens

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Principper for støtte til børn og unge og deres familier

Principper for støtte til børn og unge og deres familier Principper for støtte til børn og unge og deres familier Indledning På de kommende sider kan du læse hvilke principper, der bliver lagt til grund, når vi i Familie- og Handicapafdelingen yder støtte til

Læs mere

Kognitiv sagsformulering

Kognitiv sagsformulering 116 Kognitiv sagsformulering Beskrevet med input fra pædagogmedhjælper Helene M. Poulsen og pædagog Nina Sørensen, Præstbro Børnehave, Morsø kommune BAGGRUND Kort om metoden Kognitiv sagsformulering kan

Læs mere

Vesthimmerlands Ungeteam

Vesthimmerlands Ungeteam Vesthimmerlands Ungeteam Ungeteamet er et gratis tilbud til børn/unge og deres forældre, hvor barnet/den unge som udgangspunkt ikke allerede er i kontakt med socialforvaltningen. Ungeteamets arbejdsområde

Læs mere

Netværkspleje erfaringer

Netværkspleje erfaringer Netværkspleje erfaringer SFI konference 2011 Netværksanbringelser Marianne Folden Faglig leder, Netværksansvarlig Netværkspleje I forbindelse med anbringelsesreformen i 2006, blev der meldt et ønske, ud

Læs mere

De gode cirkler i familien. Til professionelle

De gode cirkler i familien. Til professionelle De gode cirkler i familien Til professionelle 1 Forældrene er barnets vigtigste læremestre Parent Management Training Oregon (PMTO) er et behandlingstilbud for familier med børn, der udviser problemadfærd.

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Revideret marts 2013 1 Tidlig opsporing og indsats i sundhedsplejen Formål Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13

Ydelseskatalog kontaktpersoner. Journalnummer: 27.48.08-G01-2-13 Ydelseskatalog kontaktpersoner 0 Formål Målgruppen for kontaktpersonens ydelser er børn og unge i alderen 0-23 år (inkl. efterværn gældende fra 18-23 år) der har vanskeligheder på væsentlige områder, og

Læs mere

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit

De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit De aldersopdelte fokusområder i ICS udvalgte afsnit 2 Forord De aldersopdelte fokusområder er et redskab udviklet i England med afsæt i forskningsbaseret viden om børns risiko, beskyttelsesfaktorer og

Læs mere

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale

BILAG 9a. Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a Vejledning i brug af DUBU 120 statusudtalelse til sundhedspersonale BILAG 9a VEJLEDNING I BRUG AF DUBU 120 STATUSUDTALELSE TIL SUNDHEDSPERSONALE I din kommune anvender sagsbehandlerne ICS Integrated

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Familiehuset Rosengården

Familiehuset Rosengården Familiehuset Rosengården FAMILIEHUSETS PJECE Historie Rosengården, det ældste hus i Randers, dannede i en årrække ramme for et projekt til teenagermødre, som havde brug for et ekstraordinært tilbud. Dette

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE

RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE Martin Helfer, Leder af Børn og Ungeklinikken: RÅDGIVNINGSAFDELINGEN I HOLSTEBRO KOMMUNE 22-03-2013 1 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Spiren Familiesektionen Sundhedsplejen Østervang Tandplejen Børn

Læs mere

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn.

For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. For os i Nordre børnehave er alle børn noget særligt, og der bliver taget individuelle hensyn til alle børn. Vi møder børn med vanskeligheder, det kan være sproglige motoriske psykosociale eller andet.

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Multikorps tager sig af: Børn og unge som samarbejdspartnere og borgere er bekymret for,

Multikorps tager sig af: Børn og unge som samarbejdspartnere og borgere er bekymret for, Multikorps Formål Formålet med multikorpset er, at aktivt fremme den forebyggende indsats ved en tidligere indsats rettet mod det enkelte barn og den enkelte familie. Hvilket behov hos familien skal tilbuddet

Læs mere

Forebyggelse af ulighed i sundhed

Forebyggelse af ulighed i sundhed Forebyggelse af ulighed i sundhed Annemarie Zacho-Broe Sundhed og Omsorg Grundlaget Påvirker hinanden indbyrdes og deler fokus på ulighed i sundhed Sundhedsaftalens forebyggelsesmål indgår i sundhedspolitikkens

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier

Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Ydelsesbeskrivelse Børne-/ Familiehus Tilbud til 0 til 5 årige og deres familier Bornholms FamilieCenter Børne-/Familiehus 2011 1 Børne-/Familiehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale...

Læs mere

Retningslinjer for det personrettede tilsyn

Retningslinjer for det personrettede tilsyn September 2013 Retningslinjer for det personrettede tilsyn 2. udgave Indledning og formål Jf. Lov om Social Service, 148, skal Frederikssund Kommune føre løbende tilsyn med barnets eller den unges forhold

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning

TILSYNSRAPPORT. Team Ravning TILSYNSRAPPORT Team Ravning Anmeldt tilsyn 14. maj 2012 Indhold: Fakta, kort beskrivelse, resumé, vurdering & anbefalinger Baggrundsmateriale Vejle Kommune, Familieafdelingen Skolegade 1 7100 Vejle Tlf.

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser

Mellerup Skolehjem. Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Mellerup Skolehjem Et døgntilbud til børn og unge med handicap eller gennemgribende udviklingsforstyrrelser Region Midtjylland Center for Børn, Unge og Specialrådgivning Mellerup Skolehjem 2 MELLERUP SKOLEHJEM

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

Årsberetning 2014 Familiecenter Sabroegaarden

Årsberetning 2014 Familiecenter Sabroegaarden Årsberetning 2014 Familiecenter Sabroegaarden Indholdsfortegnelse Familiebehandlerteamet... 3 Børn- og Ungerådgivningen... 5 Handicap- og Familieplejekonsulenterne... 6 Familieplejeopgaver... 6 Handicapopgaver...

Læs mere

I artiklen her kan du læse mere om, hvordan man har implementeret PMTO i Ikast-Brande Kommunes familiebehandling.

I artiklen her kan du læse mere om, hvordan man har implementeret PMTO i Ikast-Brande Kommunes familiebehandling. Erfaringer med PMTO Artiklen beskriver erfaringer fra Ikast-Brande kommuner og er udvalgt efter Vidensportalens kriterier Hanne Mark PMTO-koordinator, Ikast-Brande Kommune Børne- og Familieafdelingen Det

Læs mere

Hvad er Specialrådgivningen?

Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen Råd- og vejledningsforløb til forældre til børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. serviceloven 11 stk. 7 og 8. Hvad er Specialrådgivningen? Specialrådgivningen

Læs mere

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN

DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN 1. AUGUST 2017 DEN TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDSMODEL RANDERS KOMMUNE VI ARBEJDER SYSTEMATISK SAMMEN AF HENSYN TIL BARNET, DEN UNGE OG FAMILIEN ARBEJDSGRUPPEN VEDR. TVÆRFAGLIG SAMARBEJDSMODEL 1 1. Indledning

Læs mere

Indsatskatalog. Familieindsatsen, Billund Kommune. Jorden Rundt 7200 Grindsted Tlf November 2016

Indsatskatalog. Familieindsatsen, Billund Kommune. Jorden Rundt 7200 Grindsted Tlf November 2016 Indsatskatalog Familieindsatsen, Billund Kommune November 2016 Jorden Rundt 7200 Grindsted Tlf. 79 72 72 72 www.billund.dk Indhold Familieindsatsen.....................................................................

Læs mere

Station Victor. Statusrapport 2013

Station Victor. Statusrapport 2013 Station Victor Statusrapport 2013 Udarbejdet af Pernille Hovaldt og Ellen Støve, februar 2013 Redigeret af: Anne Mette Michelsen, februar 2014 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Målgruppe... 4 3. Mål for behandlingsindsatsen...

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Børn, Unge og Familie 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Artikler. funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner

Artikler. funktionsnedsættelse i kroppens anatomi eller kroppens funktioner, eksklusiv de mentale funktioner 38 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv personvelfærd velfærd, der angår en enkelt person Specifikt for DUBU (ICS): Barnets/den unges velfærd beskrevet

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Ungehus

Ydelsesbeskrivelse Ungehus Ydelsesbeskrivelse Ungehus Bornholms FamilieCenter - Ungehus 2011 Ungehuset Bornholms FamilieCenter... 3 Organisering... 3 Personale... 4 Målgruppe... 5 Pædagogik og metode... 5 Hvordan udmøntes indsatsen

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES BØRNE- OG FAMILIEINSTITUTION WIBRANDTSVEJ YDELSESKATALOG DØGN- OG DAGBEHANDLING TIDLIG, INTENSIV OG HELHEDSORIENTERET INDSATS

KØBENHAVNS KOMMUNES BØRNE- OG FAMILIEINSTITUTION WIBRANDTSVEJ YDELSESKATALOG DØGN- OG DAGBEHANDLING TIDLIG, INTENSIV OG HELHEDSORIENTERET INDSATS KØBENHAVNS KOMMUNES BØRNE- OG FAMILIEINSTITUTION WIBRANDTSVEJ YDELSESKATALOG DØGN- OG DAGBEHANDLING TIDLIG, INTENSIV OG HELHEDSORIENTERET INDSATS 2016 DØGNBEHANDLING YDELSE 1 DØGNANBRINGELSE: 0 til 6-årige

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune.

Anbringelsesgrundlaget beskriver den overordnede ramme for Familierådgivningens arbejde i forhold til at anbringe børn og unge i Kolding Kommune. Internt notatark Social- og Sundhedsforvaltningen Stab for rådgivningsområdet Dato 7. oktober 2013 Sagsnr. 13/18875 Løbenr. 162191/13 Sagsbehandler Bettina Mosegaard Brøndsted Direkte telefon 79 79 27

Læs mere

Kvalitetsstandard. Støttekontakttilbud til unge

Kvalitetsstandard. Støttekontakttilbud til unge Kvalitetsstandard Støttekontakttilbud til unge Kvalitetsstandard for støttekontakttilbud til unge Vision Visionen på det sociale område er at skabe og videreudvikle et fleksibelt og dynamisk tilbud for

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole

Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Antimobbestrategi for Hjallerup Skole Gældende fra den September 2012 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil skabe og vedligeholde et miljø, hvor eleverne kan udvikle sig, og som er præget

Læs mere

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Kvalitetsstandard for anbringelser. Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef Familie og Børn Notat Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2011/04413 Dato: 11-05-2011 Sag: Sagsbehandler: Kvalitetsstandard for anbringelser Pia J. Nielsen/Jan Dehn Leder af Familieafdelingen/Familiechef

Læs mere

Sanatorievej B 17. Postboks 150. 3920 Qaqortoq. Forstander: Sara Tessing, forstander@inaat.gl, tlf. +299 642117 lok.1 mobil nr.

Sanatorievej B 17. Postboks 150. 3920 Qaqortoq. Forstander: Sara Tessing, forstander@inaat.gl, tlf. +299 642117 lok.1 mobil nr. Inuusuttut Inaat Hvem er vi? Inuusuttut Inaat er en døgninstitution under Grønlands selvstyre, Departementet for familie, ligestilling og socialvæsen og ligger i Qaqortoq i Sydgrønland. Vores adresse er:

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre

Det tværfaglige samarbejde i. Fredensborg Kommune. Information til forældre Det tværfaglige samarbejde i Fredensborg Kommune Information til forældre Kære Forældre Glade børn er fundamentet for arbejdet med børn og unge i Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune arbejder målrettet

Læs mere

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor?

Underretningspligt. Hvornår Hvordan og hvorfor? Underretningspligt Hvornår Hvordan og hvorfor? Hvem skal underrette: Almindelig underretningspligt (servicelovens 154) : Omfatter alle privat personer som får kendskab til, at et barn/en ung udsættes for

Læs mere

EFFEKTIVE INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE BØRN OG UNGE RESULTATER AF VIDENSKORTLÆGNING

EFFEKTIVE INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE BØRN OG UNGE RESULTATER AF VIDENSKORTLÆGNING EFFEKTIVE INDSATSER FOR SOCIALT UDSATTE BØRN OG UNGE RESULTATER AF VIDENSKORTLÆGNING V/ MANAGER, HANNE NIELSEN AGENDA 1. Hvilken viden har vi søgt efter og hvordan er kortlægningen gennemført? 2. Hvilke

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET. Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse.

KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET. Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse. Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ROSENHUSET Hjemmevejleding for mennesker med sindslidelse. Samværs- og aktivitetstilbud for mennesker med sindslidelse. Overordnet formål med indsatsen: 1.Hvad er ydelsens

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Center for Social Service Kvalitetsstandarder. Udsatte børn, unge og familier

Center for Social Service Kvalitetsstandarder. Udsatte børn, unge og familier Center for Social Service Kvalitetsstandarder Udsatte børn, unge og familier 0 Hvad er kvalitetsstandarderne? Hvis du er bekymret for dit barns trivsel, eller har du bekymring for et andet barns trivsel,

Læs mere

Hyblerne, Børn og Unge

Hyblerne, Børn og Unge Hyblerne, Børn og Unge Baggrund I Tønder Kommune er der et behov for at udvide de eksisterende tilbud til unge med særlige familiemæssige udfordringer i alderen 15-18 år, hvorfor den eksisterende tilbudsvifte

Læs mere

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov

Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Bilag til Børne- og Ungepolitikken Indhold 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indledning

Læs mere

Beskrivelse af Familiehusenes udgående medarbejderes indsats

Beskrivelse af Familiehusenes udgående medarbejderes indsats Beskrivelse af den udgåendes funktioner... 2 Målgruppe... 2 Målsætning... 2 Visitation... 2 Samarbejdspartnere... 2 Møder... 2 Opgavetyper... 3 Afklaringsopgaven... 3 Udviklingsopgaven... 3 Kontrakten...

Læs mere

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Vision og strategi for den sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Børnesyn i Norddjurs Kommune Børn og unge i Norddjurs kommune Udgangspunktet for den sammenhængende børnepolitik er følgende børnesyn:

Læs mere

Støtte til psykisk sårbare elever

Støtte til psykisk sårbare elever Støtte til psykisk sårbare elever FUETS-konference 17. november 2010 Hallur Gilstón Thorsteinsson, afdelingsleder PsykiatriFondens Børne- og Ungeafdeling De fleste trives, men... 1 Hvad ved vi om dem,

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast)

STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE. Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) STANDARDER FOR ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken (udkast) Revideret 2016 Indhold Indledning...2 Målgruppe...2 Indsatser på dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen.

Børn & Kultur. Skolebakken , 6705 Esbjerg Ø. Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Skolebakken 166-168, 6705 Esbjerg Ø Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO og Klub ved Cosmosskolen. Ved Cosmosskolen medvirker de etablerede fritidstilbud til udmøntning af Esbjerg kommunes sammenhængende

Læs mere

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten

Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Servicedeklaration for Teglgårdshuset - Bostøtten Praktiske oplysninger Center for Misbrug og Socialpsykiatri Teglgårdshuset - Bostøtten Teglgårdsparken 103A, st., 5500 Middelfart Tlf.: 2939 3517/2128

Læs mere

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater

Familierådgivningerne brugerundersøgelse. Sammenfatning af resultater Familierådgivningerne brugerundersøgelse Sammenfatning af resultater Hvordan er undersøgelsen lavet? Undersøgelsen er gennemført i alle familierådgivninger i hele kommunen i perioden 15. februar til 15.

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3

Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Center for Børn og Unge Ungenetværket Næstved Kommune Farimagsvej 65 4700 Næstved Ungenetværkets indsatser efter SEL 11.3 Konsulentbistand efter 11.3 kan tilbydes i de tilfælde, hvor det må antages, at

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2017: Forligsparterne ønsker at følge udviklingen omkring

Læs mere

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne

Konceptet er udformet på en sådan måde, at det kan rumme de varierede forhold, lokalforeningerne 1 2 Konceptet blev første gang vedtaget på generalforsamlingen den 6. marts 2010 og ændret på generalforsamlingen den 12. marts 2011 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Læs mere

Ungdomsskolens Værdiregelsæt og Anti-mobbestrategi

Ungdomsskolens Værdiregelsæt og Anti-mobbestrategi Uddannelse og Arbejdsmarked Falstersgade 24 8700 Horsens Telefon :76 29 15 30 ungdomsskolen@horsens.dk www.unghorsens.dk Dato: 20. juni 2017 Ungdomsskolens Værdiregelsæt og Anti-mobbestrategi Tolerance,

Læs mere

Ydelser og målgrupper. Familiebehandlingen Herning. Januar 2013

Ydelser og målgrupper. Familiebehandlingen Herning. Januar 2013 Ydelser og målgrupper Familiebehandlingen Herning Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Familiebehandlingen Herning...3 Målgrupper for ambulante ydelser...4 Målgrupper for ambulant familiebehandling i hhv.

Læs mere

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school

Årsplan for SFO 2015-2016. Ahi International school Årsplan for SFO 2015-2016 Ahi International school Formål Som udgangspunkt sætter vi fokus på nogle vigtige pædagogiske principper i vores pædagogiske praksis. Vores målsætninger er: Det unikke barn a)

Læs mere