Årskonference 2014 Bæredygtighed i Implementering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årskonference 2014 Bæredygtighed i Implementering"

Transkript

1 Dansk Implementeringsnetværk Årskonference 2014 Bæredygtighed i Implementering 20. maj 2013 Trinity, Fredericia Pris for deltagelse: Medlem af DIN: 900 kr. Ikke-medlem af DIN: kr. Tilmelding efter den 7.marts: Medlem af DIN: kr. Ikke-medlem af DIN: kr.

2 BÆREDYGTIGHED I IMPLEMENTERING I en verden, der struktureres af fireårige valgperioder, ét- årige budgetcyklusser og hyppigt skiftende dagsordener, er det en evig udfordring for organisationer at skabe kontinuitet og derigennem bæredygtighed. Netop begreber som bæredygtighed, regelmæssig opfølgning og fastholdelse er blevet en del af den verbale værktøjskasse, som ledsager enhver politiker, praktiker, forsker og organisatorisk leder, der ønsker at udvikle og implementere noget nyt. Dermed opstår et interessant spændingsforhold. En spænding mellem på den ene side et behov for innovation, responsivitet, og fleksibilitet i forhold til den til enhver tid gældende agenda eller problemstilling og på den anden side et krav om stabilitet og bæredygtighed, der kommer til udtryk i positive resultater for velfærdsstatens forskellige borgergrupper. Men bæredygtighed er tæt forbundet med kontinuitet og stabilitet. Begge dele er nødvendige for at afprøve, justere og udvikle innovationer til bæredygtige tiltag, programmer eller modeller, der kan fastholdes, repliceres, udbredes, konsolideres og overføres til nye kontekster. Bæredygtighed i implementering peger dermed på især to spørgsmål: Hvordan skaber vi bæredygtige implementeringsprocesser via fx kompetenceudvikling, ledelse, organisationsforandring og andre tiltag i en foranderlig verden? Hvordan sikrer vi, at resultaterne af vores implementeringsproces hos slutbrugerne af velfærdsydelser er bæredygtige i en foranderlig verden? Spørgsmålene er relevante, uanset hvordan man arbejder med implementering. Om man arbejder i politik, administration, praksis, forskning eller organisatorisk ledelse, vil man møde implementeringsudfordringer, der skal reguleres, tematiseres, løses, finansieres osv. Hvordan udfordringerne kan mødes, vil være afhængig af organisationsinterne faktorer - faktorer i organisationers omgivelser og faktorer, der udspringer af selve den innovation eller intervention, der ønskes implementeret. Innovationer kan være mere eller mindre komplekse, og stille forskellige krav til organisationers implementeringskapacitet. Jo mere kompleks nye interventioner, programmer og tiltag er, desto større krav stilles der til interessenters og organisationers hårde implementeringskapital forstået som struktur og materielle ressourcer samt bløde implementeringskapital som fx værdier, klima og kultur. Inden for feltet for evidensbaseret praksis det være sig på uddannelses-, social-, eller sundhedsområdet har interventioners kompleksitet samt spændingsforholdet mellem foranderlighed og fastholdelse ført til en vedvarende diskussion om fidelity vs. adaptation. En diskussion, der handler om, hvorvidt og i hvilket omfang det er forsvarligt at justere forskningsbaserede interventioner, så de tilpasses konkrete behov i varierende lokale sammenhænge, og hvor kontrolleret en sådan tilpasning bør være. Er det med andre ord interventionen, der bør tilpasse sig konteksten, eller er det konteksten, der bør tilpasse sig interventionen, når vi vil skabe bæredygtighed?

3 Organisationers omgivelser påvirker ligeledes mulighederne for at skabe bæredygtighed. Særlig i den politologiske tradition for implementeringsforskning har der længe været opmærksomhed på udfordringerne ved loyalt at omsætte politiske beslutninger til praksis i frontlinjen af velfærdssamfundet. I mange tilfælde har denne proces vist sig ikke at være bæredygtig, fordi den politiske beslutning på vej igennem systemerne passerer en lang række forskellige rationaler, interesser, dagsordener og barrierer og dermed bevæger sig væk fra de oprindelige intentioner, der lå bag til at begynde med. På denne baggrund sætter DINs Årskonference 2014 fokus på emnet BÆREDYGTIGHED I IMPLEMENTERING.

4 Konferenceprogrammet i detaljer 8.30 Registrering & morgenkaffe Foyer 9.00 Velkomst v/ Dansk ImplementeringsNetværk auditorium 9.15 Theorising sustainability v/trisha Greenhalgh auditorium Sustainability is a popular buzzword but when we unpack it, we find inherent paradoxes. In particular, how can we align the fact that sustainability requires persistence of a thing or a practice but as context changes, things and practices need to adapt? This lecture will explore different conceptual and theoretical perspectives on this and other paradoxes faced by change agents and researchers. Trisha Greenhalgh is Professor of Primary Health Care and Dean for Research Impact at Barts and the London School of Medicine and Dentistry, London, UK. She studied Medical, Social and Political Sciences at Cambridge and Clinical Medicine at Oxford before training as an academic GP. She leads a programme of research at the interface between the social sciences and medicine that seeks to celebrate and retain the traditional and the humanistic aspects of medicine and healthcare while also embracing the unparalleled opportunities of contemporary science and technology to improve health outcomes and relieve suffering. Two particular interests are the introduction of technology- based innovations in healthcare and the complex links (philosophical and empirical) between research, policy and practice. She is the author of 170 peer- reviewed publications and 8 textbooks Kaffe & Posters Foyer Et statskundskabsperspektiv på implementering og bæredygtighed auditorium v/ Søren Winther Der findes to forskellige perspektiver på implementering af indsatser - dels det relativt nye implementation science perspektiv, der fokuserer på implementering i relation til evidensbaserede indsatser, hvilket domineres af sundhedsforskere og andre interventionsforskere. Dels er der et politikimplementeringsperspektiv, som er udviklet over de sidste 40 år, og domineres af statskundskabsforskere. Indtil for nyligt har de to perspektiver stort set ikke haft forbindelse med hinanden, selv om flere problemstillinger er fælles. Oplægget vil bl.a. vise relevansen af et statskundskabsperspektiv på implementeringskontekst eller de implementeringsfaktorer, der har særlig betydning for opnåelse af en høj implementeringsgrad og bæredygtighed.

5 Søren C. Winter er professor i statskundskab ved SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Han har forsket i implementering af politik siden slutningen af 1970 erne. Hans forskning fokuserer både på generel implementeringsteori og anvendelse heraf i empiriske undersøgelser inden for bl.a. social-, beskæftigelses-, integrations-, miljø- og skolepolitik. En del heraf er sammenfattet i bogen, Implementering af politik fra 2008 sammen med Vibeke Lehmann Nielsen samt i Sage s International Handbook of Public Administration i 2012 og i det internationale statskundskabsforbunds (IPSA) Encyclopedia in Political Science i Spørgsmål & diskussion med oplægsholderne auditorium Frokost & Posters Restaurant workshop, 1. Runde workshop, 1-6. gentages kl workshop, 7: Denne workshop forløber over både 1. og 2. Workshoprunde. Vælges denne workshop, fortsætter man i den kl Pause & posters workshop, 2. Runde workshop, 1-6. gentages workshop, 7: Denne workshop er en fortsættelse efter del 1 (se oven for) pause Reformerne på Folkeskoleområdet: En Implementerings- og Ledelsesopgave af dimensioner v/ Anders Balle Implementeringen af folkeskolereformen i kombination med lovindgrebet vedr. lærernes arbejdstidstidsregler stiller folkeskolerne foran en implementeringsopgave af dimensioner. En helt afgørende forudsætning for at løse denne opgave er, at landets skoleledere formår at forandre en fagkultur, der har været præget af stor autonomi - i et klima, hvor der stadig hersker uenighed om, hvad der egentlig virker på vejen mod en mere effektiv folkeskole, og hvor politikere utålmodigt venter på reformens første resultater. Organisatoriske implementeringsprocesser med indgreb i den enkelte medarbejders autonomi er imidlertid ikke skoleledernes spidskompetence, og derfor rejser der sig en række presserende spørgsmål i krydsfeltet mellem skolelederes implementerings- og ledelsesopgave: Hvordan kan god ledelse defineres i denne krævende kontekst? Hvad er ledernes kompetence- og udviklingsmæssige behov for at løse opgaverne? Hvilke instrumenter står til rådighed lige nu - og hvilke skal endnu udvikles? Og frem for alt: Hvordan håndtere modsatrettede krav om bæredygtige forandringsprocesser på den ene side og hurtige resultater - i form af læringsmål, karakterer etc. - på den anden?

6 Anders Balle har siden 2008 været formand for Skolelederne. Han er uddannet fra Jelling Seminarium i 1972 og arbejdet som lærer på Bording Skole i fagene dansk, fysik, billedkunst, foto og sløjd. I 1987 blev han formand for lærerne i Ringkøbing Amt, og fra 1988 til 2000 var han medlem af Danmarks Lærerforenings hovedbestyrelse. I år 2000 blev han skoleleder på Bording Skole og i 2005 valgt som næstformand for Lederforeningen. Anders Balle er 63 år og har meddelt, at han pr. 1. april 2014 ikke genopstiller som formand for Skolelederforeningen Opsamling og afrunding auditorium

7 Workshop 1-7 Workshop 1: Casebaseret audit en metode til at skabe bæredygtig implementering v/ Anne- Mette Isager Bæredygtig implementering står og falder med, at vi med passende mellemrum får set vores praksis efter i sømmene. Gør vi reelt det, vi skal, og det, vi siger, vi gør? Og fører vores praksis (fortsat) til det, som er formålet med vores indsats? Eller skal vi lave justeringer i forhold til at skabe bæredygtighed? I workshoppen præsenteres casebaseret audit som en metode, der har flere anvendelsesmuligheder i forhold til at få skabt sammenhæng mellem projektet og den faktiske hverdag. Casebaseret audit tager udgangspunkt i at få belyst nuancer samt forskellige organisatoriske og faglige aspekter af den eksisterende praksis. Fagfolk involveres derfor systematisk i auditten. Det er grundlæggende i metoden at fastholde en undersøgende og lærende tilgang med fokus på at komme frem til anbefalinger til den fremtidige bæredygtige praksis. I workshoppen præsenteres konkrete eksempler og dermed opnås et indblik i, hvordan metoden kan indgå i implementeringsprocesser på forskellige tidspunkter i processen, og på forskellige organisatoriske niveauer samt på tværs af sektorer. Om oplægsholderen: Anne-mette Isager er ansat i CFK- Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og har gennem en årrække beskæftiget sig med kvalitetsudvikling, været projektleder på større landsdækkende implementerings- og kvalitetsudviklingsprojekter. De sidste 10 år har hun gennemført forskellige auditforløb, herunder kritiske enkeltsager, faglig udvikling, tværsektorielt samarbejde og kvalitetsovervågning. Workshop 2: Motivational Interviewing Samtaleteknik til at styrke bæredygtighed i implementering v/ Marianne Bærenholdt Hvad kan man gøre, når motivationen i organisationen af forskellige grunde ikke er stærk nok til at bære implementeringen af nye tiltag? Motivational Interviewing er en evidensbaseret metode, der målrettet er udviklet til at fremkalde motivation blandt mennesker til at forandre en specifik adfærd. MI kan dermed bruges som en samtaleteknik, der fremmer motivation blandt medarbejdere med det formål at styrke bæredygtighed i implementering på lang sigt. MI præsenteres som et konkret arbejdsredskab / instrument, der kan indarbejdes i koncepter og modeller for god implementering, og dermed støtte organisationers aktive implementeringsarbejde med bl.a. evidensbaseret praksis. Præsentationen retter sig mod implementeringsteams, konsulenter, ledere og forskere, der søger inspiration til at fremme og styrke implementering af nye metoder eller arbejdsgange i organisationer. På workshoppen introduceres sammenhængen mellem implementeringsteori og anvendelsesmulighederne for MI, samt grundprincipperne bag MI. Dernæst inviteres deltagerne til at afprøve forskellige teknikker. Der vil således primært være fokus på MI i praksis.

8 Om oplægsholderen: Marianne Bærenholdt er ansat i Familie og Evidens Center som projektleder. Hun har gennem en år række beskæftiget sig med terapi og forskningen inden for feltet, men har det sidste år koncentreret sig om MI. I 2013 blev Marianne Bærenholdt certificeret Motivational Interviewing Trainer. Workshop 3: Intentioner bliver til virkelighed model for implementering v/ Ditte Ehrenreich og Bo Jensen I en dansk kontekst foregår implementering i kommunerne. Så hvordan arbejder man som statslig purveyor organisation i en virkelighed med kommunalt selvstyre, hvor de færreste tiltag implementeres top- down. Og hvordan oversætter man implementeringsmodeller fra det store udland, hvor implementering oftere er noget, man beslutter sig for centralt uden det store hensyn til lokalt selvstyre, hensyntagen til markarbejderadfærd og sammenskabelse med borgerne. Intentioner bliver til virkelighed er et af de strategiske mål for Social-, Børne- og Integrationsministeriet. For Socialstyrelsen betyder det, at man i samarbejde med centrale aktører skal sikre, at lovgivning og indsatser bliver implementeret. På workshoppen vil der blive præsenteret et bud på en dansk tilpasset udgave af implementeringsmodellen Active Implementation Framework, som i højere grad inddrager karakteristika ved den indsats, der skal implementeres, den lokale kontekst hvor indsatsen foregår, og de borgere som i sidste ende er dem, der skal have gavn af indsatsen. Implementeringsmodellen er ny, men i workshoppen vil modellen blive anskueliggjort med konkrete eksempler fra Socialstyrelsens projekter, hvor modellen tages i anvendelse. Samtidig vil deltagerne undervejs i workshoppen blive sat på arbejde i forhold til at reflektere over modellens anvendelighed i egen implementeringspraksis. Om oplægsholderen: Ditte Ehrenreich har siden 2007 været ansat hos Socialstyrelsen som bl.a. projektleder og sene s t s o u s c h e f f o r K o n t o r f o r K o g n i t i v e H a n d i c a p o g H j e r n e s k a d e r. I s i n t i d h o s S o c i a l s t y r e l s e n h a r D i t t e Ehrenreich desuden beskæftiget sig med implementering som teamleder for implementeringstiltag. Bo Jensen har siden 2006 været ansat hos Socialstyrelsen. Her har han både været fuldmægtig i Handicapenheden, chefkonsulent i Metodeenheden og senest beskæftiger han sig som Faglig leder af National Koordination. Workshop 4: Implementeringsprocessers need- to- know for enhver leder forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis. v/ Torsten Conrad Beslutningen om, hvilken intervention eller forandring der ønskes, kan være første skridt mod forandring; men hvis det ikke medfører en ønsket læring forankret i organisationen, kan tid og ressourcer

9 være spildte. Hvilke forhold kan fremme eller hæmme implementeringsprocesserne? Kommunale implementeringsprocesser er yderst komplekse, og kan ikke reduceres til enkle modeller, hvis vi ønsker helhedsorienterede og bæredygtige implementeringsprocesser. Det kræver dybere indsigt i og overblik over de komplekse forhold, hvis flere beslutninger skal føre til det intenderede. I workshoppen gennemgås de almindelige, men komplekse træk i de kommunale implementeringsprocesser, og de forhold, der kan fremme og hæmme processerne, belyses ud fra implementeringsteori, læringsteori og praksis. Desuden vil forslag til en analytisk implementeringsmodel blive præsenteret samt diskuteret. Implementeringens udfordringer og muligheder eksemplificeres med betragtninger og erfaringer fra Hjørring Kommunes implementering af inklusion. Om oplægsholderen: Torsten Conrad ph.d. stipendiat, Aalborg Universitet og Hjørring Kommune, har senest været lectuof rer på University of California, San Diego, i Department of Education Studies, hvor han desuden har forsket i ledelsens og sociale netværks betydning for implementerings- og læreprocesser. Derudover har han siden 2011 været ansat på Aalborg Universitet, Institut for Læring & Filosofi i en stilling som ph.d. stipendiat samfinansieret med Hjørring Kommune forskende i implementeringen af inklusion. Workshop 5: Hvordan udvikles en intervention, der vil ændre på professionelles adfærd? v/ Allan Riis og Berit Skjødeberg Toftegaard Workshoppen vil præsentere forskellige tilgange til og centrale overvejelser i udviklingen af interven- tioner, der stiler imod at forandre professionel adfærd. Udgangspunktet er tre aktuelle projekter, der er fælles om at ville påvirke lægers adfærd, men som har haft forskellige mål og rammebetingelser (ex tid, budget, interventionsmetode, interessenter, perspektiver). Eksemplerne er således fra sundhedsområdet, men tilgangen til arbejdet på workshoppen vil være, at der er tale om generelle mekanismer, der findes på tværs af forskellige faggrupper. Workshoppen er derfor relevant for alle med ændringer i professionelles adfærd som omdrejningspunkt. Projektlederne vil hver fortælle, hvordan de udviklede deres interventioner. Herefter vil der i mindre grupper arbejdes med centrale spørgsmål i relation til, hvordan interventioner bedst udvikles med udgangspunkt i de præsenterede cases. Til sidst vil erfaringerne fra grupperne blive relateret til Michie et al model for forandring ( behaviour wheel ). Om oplægsholderen: Allan Riis, Allan Riis, Ph.d.- studerende ved Forskningsenheden for Almen Praksis i Region Nordjylland, har en baggrund som fysioterapeut og en sundhedsfaglig kandidat. I 2012 påbegyndte han sin ph.d. omhandlende implementeringen af retningslinjer i almen praksis, og har publiceret en artikel herom. Berit Skjødeberg Toftegaard, Ph.d.- studerende ved Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet, har en baggrund som speciallæge i Almen Medicin. I 2013 påbegyndte hun sin ph.d. omhandlende implementering af en efteruddannelse i tidlig diagnostik af kræft i almen praksis. Sideløbende med sin ph.d. afhandling er hun projektleder på et modul ved Internationalt Cancer Benchmarking Project (ICBP).

10 Workshop 6: Implementering og læringsteori v/ Lisbeth Mouritzen, Birgitte Elizabeth Rønnow og Marie Hultberg Workshoppen fokuserer på sammenspillet mellem læringsteori på den ene side og implementeringsteori på den anden. I workshoppen vil vores arbejde med at opkvalificere det såkaldte Active Implementation Framework, udviklet af The National Implementation Research Network (NIRN) via en kobling til lærings- og forandringsteori blive diskuteret. Denne diskussion tager udgangspunkt i konkrete erfaringer fra et tværgående, kommunalt implementeringsteam, som har arbejdet med forandringsprocesser i flere forskellige grupper og forvaltningsområder i Ikast- Brande Kommune. Workshoppen vil derfor præsentere, hvordan AIF kan kvalificeres og udvikles med udgangspunkt i læringsteori med udgangspunkt i konkrete eksempler på implementeringsarbejde af evidensinformeredemodeller som PALS, af Folkeskolereformen og af andre projekter på børne- og undervisningsområdet. Om oplægsholderen: Lisbeth Mouritzen, Administrativ pædagogisk konsulent ved Skoleafdelingen, Ikast- Brande Kommu ne, er uddannet lærer og har et diplom i Ledelse. Hun har derfor beskæftiget sig med projektledelse, inklusion, udvikling af implementeringsteori, tværsektorielt samarbejde mm. Birgitte Elizabeth Rønnow, Specialkonsulent, Ikast- Brande Kommune, er Cand pæd. Pæd. Psyk. Hun har derfor beskæftiget sig med projektledelse, koordinering og organisatorisk formidling vedr. evidensbaserede indsatser i Ikast- Brande kommune samt i tværkommunalt regi, udvikling af implementeringsteori, samarbejde med Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen vedr. udvikling af evidensbaseret indsats mm. Marie Hultberg, Udviklingskonsulent, Ikast- Brande Kommune, er uddannet Cand pæd. Soc. Hun har beskæftiget sig med implementering af PALS i Danmark, udvikling af implementeringsteori, oplæg og procesledelse mm. Workshop 7: Metoder til gennemførelse af bæredygtige og evidensinformerede politikudviklings-og implementeringsprocesser v/ Maja Larsen, Natasa Loncarevic, Thomas Skovgaard, Cathrine Juel Lau og Charlotte Glumer Igennem det seneste årti er det blevet klart, at politikudvikling i de danske kommuner bør informeres af viden fra forskning for at sikre effektivitet og succesfuld implementering. Dette gælder bl.a. inden for folkesundhedsområdet, hvor opgaverne bedst løses på tværs af de kommunale sektorer. Samarbejde på tværs af sektorer og integrering af forskningsviden i politikudvikling er dog udfordrende i de fleste kommuner, da en lang række forhold har indflydelse. Dette kan fx være borgernes/politikernes præferencer og værdier, praktikernes erfaringer mv. Derudover er der flere barrierer for at anvende forskningsviden, fx kan det være svært at få adgang til relevante forskningsresultater og at tilpasse disse til den lokale kontekst. Samarbejdet på tværs af sektorer betyder ligeledes, at viden og interesser på tværs heraf skal afstemmes, hvilket yderligere kan komplicere politikudvikling og - implementering. Det femårige EU finansierede forskningsprogram REPOPA (REsearch into Policy to enhance Physical Activity) har bl.a. til formål

11 at udvikle og afprøve metoder til at fremme samarbejde mellem forskning og praksis/politik og integrere forskningsviden i politikudviklingsprocesser på tværs af sektorer. Dette gøres via to forskellige typer af interventioner, som tester metoder til gennemførelse af bæredygtige og evidensinformerede politikudviklings- og implementeringsprocesser. Formålet med denne workshop er derfor at præsentere REPOPA programmet, gennemgå og afprøve elementer fra de to interventioner på deltagerne og sidst at diskutere metodernes potentiale set i lyset af deltagernes erfaringer og meninger. NB! Denne workshop forløber over både 1. og 2. workshoprunde. Deltagere, der vælger denne workshop vælger derfor kun én workshop om eftermiddagen. Om oplægsholderen: Maja Larsen, Post Doc i forskningsprogrammet REPOPA hos Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, har en ph.d. grad i Sundhedsvidenskab. Hun har tidligere arbejdet i kommunalt regi og interesserer sig særligt for integrering af forskning, praksis og politik inden for sundhedsfremmearbejdet. Natasa Loncarevic, Videnskabelig assistent i forskningsprogrammet REPOPA hos Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet, er uddannet læge med specialisering i epidemiologi og har en kandidatgrad i folkesundhedsvidenskab. Hun har tidligere arbejdet for WHO, UNICEF, Save the Children Norway, CARE Int. og Sundhedsministeriet i Bosnien- Hercegovina. Thomas Skovgaard, Lektor og ph.d. ved Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. Han beskæftiger sig primært engageret i policy- relateret forskning med fokus på idræt og sundhed. Cathrine Juel Lau, Post Doc på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, har en ph.d. i Sundhedsvidenskab. Siden 2004 har hendes forskning kredset om epidemiologi og sundhedsfremme, men særligt med vægt på forebyggelse af diabetes via fremme af fysisk aktivitet og sund kost. Siden 2012 har hun beskæftiget sig med involverende processer og facilitering, såvel som erfaring med forskning i politikudvikling, organisationsudvikling og implementeringsprocesser. Charlotte Glumer, Leder af Sundhedsfremme- og forebyggelsesafdelingen på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed i Region Hovedstaden, er læge og har en ph.d. grad i Sundhedsvidenskab. Hun har tidligere arbejdet med diabetes epidemiologi, og siden 2007 har hun været ansvarlig for udviklingen og implementeringen af Sundhedsprofilerne i Region Hovedstaden.

12 Posters Poster 1: Challenges when implementing evidence- Based practice, a grounded theory study, v/ Katrine Aasekjær, Lektor på Højskolen i Bergen, Norge. Poster 2: Analysis of the conditions for top- Down implementation of a regional stroke reform v/ Karla Douw, Forsker ved Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Poster 3: User involvement an approach in the process of implementation v/ Helle Høgh, Specialkonsulent ved CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Region Midtjylland. Poster 4: Ledelse en forudsætning for bæredygtig implementering! v/ Mariane Johansen, Ledende udviklingskonsulent ved Center for Socialfaglig Udvikling, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune. Jannie Højer, udviklingskonsulent ved Center for Socialfaglig Udvikling, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune. Bo Egil Hansen, udviklingskonsulent ved Center for Socialfaglig Udvikling, Socialforvaltningen, Aarhus Kommune. Poster 5: Samlet implementeringsstrategi for evidensbaserede indsatser v/ Birgitte Rønnow, Specialkonsulent ved Ikast- Brande Kommune. Mia Wæver Woetmann, Udviklingskonsulent ved Ikast- Brande Kommune. Poster 6: Implementering af IPS et systematisk review v/ Inge Storgaard Bonfils, Forsknings- og udviklingskonsulent ved Professionshøjskolen Metropol, København. Henrik Hansen, Lektor ved Professionshøjskolen Metropol, København. Helle Stentoft Dalum, Psykiatrisk Center Frederiksberg og Psykiatrisk Center Ballerup, Region Hovedstadens Psykiatri. Poster 7: Facilitators and barriers for the implementation of a behavioural medicine approach in physical therapy. v/ Johanna Fritz, Lektor ved Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Section of Physiotherapy. Maria Sandborgh, Lektor ved Mälardalen University, School of Health, Care and Social Welfare, Section of Physiotherapy. Poster 8: Implementering i stor skala på Aarhus Universitets hospital - på vej mod bæredygtighed? v/ Mette Krogh Møller, Koordinerende projektleder, HR, ved Aarhus Universitetshospital. Helle Østergaard, Uddannelsesansvarlig terapeut ved Aarhus Universitetshospital. Helle Kruuse- Andersen, Terapifaglig chef ved Aarhus Universitetshospital.

Bæredygtighed i Implementering

Bæredygtighed i Implementering DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK ÅRSKONFERENCE 2014 Bæredygtighed i Implementering 20. maj 2014 Trinity, Fredericia Pris for deltagelse: Medlem af DIN: 900 kr. Ikke-medlem af DIN: 1.800 kr. Tilmelding efter

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis

Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Implementeringsprocessers need-to-know for ledere forhold der kan fremme vejen fra politisk beslutning til pædagogisk praksis Dansk ImplementeringsNetværks Årskonference 20.5.2014 V. Torsten Conrad, Ph.d.-stipendiat

Læs mere

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen

Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Ledelsens rolle i implementeringen af folkeskolereformen Torsten Conrad Ph.d. stipendiat LSP, AAU/Hjørring Kommune. Forsker i implementering og inklusion. Program for kommende 45 min. Oplæg Hvad skal implementeres?

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

Vidensbaseret socialpolitik og -praksis

Vidensbaseret socialpolitik og -praksis KONFERENCEPROGRAM Vidensbaseret socialpolitik og -praksis Arrangeret af Socialstyrelsen i samarbejde med UCL og KORA Konferencen sætter spot på, hvordan vi på socialområdet styrker en vidensbaseret socialpolitik

Læs mere

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer

Implementering og effekt af kliniske retningslinjer Implementering og effekt af kliniske retningslinjer INGE MADSEN, MI. Ekstern lektor, Centeret for Kliniske Retningslinjer og lektor, VIA. SUND, Aarhus N. CENTERET FOR KLINISKE RETNINGSLINJER, Institut

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne?

Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne? Fra forskning til implementering Hvordan kommer evidensbaseret viden i brug? Hvad kan forskningen gøre - og hvad skal der til i kommunerne? Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Referat Netværksarrangement Inddragelse af pårørende og lokalsamfund i samarbejde med mennesker med sindslidelser.

Referat Netværksarrangement Inddragelse af pårørende og lokalsamfund i samarbejde med mennesker med sindslidelser. Referat Netværksarrangement Inddragelse af pårørende og lokalsamfund i samarbejde med mennesker med sindslidelser. Tidspunkt: Torsdag, 28. november, 2013-13:30 til 16:00 Sted: CFK Center for Folkesundhed

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Viden i skolen (VIS)

Viden i skolen (VIS) Viden i skolen (VIS) Abstrakt: Folkeskolereformen lægger vægt på at fremme praksisnær forskning til skolerne. Praksisnær forskning er en afgørende faktor til forbedringen af skolen. Det er en vanskelig

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale Nyeste udvikling i Den Motiverende Samtale og implementering af metoden Gå hjem møde 22 juni Formål At få Miller hertil At få udbredt de nyeste tanker og nyeste udvikling i Den

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Den strategisk platform

Den strategisk platform DSKSs årsmøde, Nyborg Strand 11.01.13 Workshop-tema: Hvordan styrke vi evidensen bag nationale mål for kvalitet og patientsikkerhed Den strategisk platform Editorial Is quality of care improving in the

Læs mere

Forebyggelsespakkerne hvordan er vejen fra faglige anbefalinger til bæredygtig implementering af indsatser?

Forebyggelsespakkerne hvordan er vejen fra faglige anbefalinger til bæredygtig implementering af indsatser? Forebyggelsespakkerne hvordan er vejen fra faglige anbefalinger til bæredygtig implementering af indsatser? Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2017 Anders Blædel Gottlieb Hansen Forsknings- og udviklingskonsulent,

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer

Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Tværsektorielle tiltag og konkrete initiativer Overblik over igangværende og afsluttede nationale og regionale initiativer ift. mennesker med psykiske vanskeligheder og samtidigt misbrug ved Katrine Schepelern

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Ledelse af patientforløb på tværs af sektorer et opgør med silo-tænkning og forskellige kulturer

Ledelse af patientforløb på tværs af sektorer et opgør med silo-tænkning og forskellige kulturer Ledelse af patientforløb på tværs af sektorer et opgør med silo-tænkning og forskellige kulturer Una Jensen, specialkonsulent, Nykøbing Falster sygehus Marianne Søgaard Hansen, projektleder, Guldborgsund

Læs mere

Sundhed med borgeren i centrum. En workshopdag hvor værktøjskassen til praktisk forebyggelse fyldes op

Sundhed med borgeren i centrum. En workshopdag hvor værktøjskassen til praktisk forebyggelse fyldes op Sundhed med borgeren i centrum En workshopdag hvor værktøjskassen til praktisk forebyggelse fyldes op Den 11. maj 2009 Sundhed med borgeren i centrum En workshopdag hvor værktøjskassen til praktisk forebyggelse

Læs mere

Hvordan fremmer vi god implementering?

Hvordan fremmer vi god implementering? Hvordan fremmer vi god implementering? Et arbejdsredskab for implementeringsgrupper, team og ledelse Workshop Årsmøde 2013 Dansk Implementeringsnetværk Fredericia Helle Høgh, Christiane Petersen, CFK-Folkesundhed

Læs mere

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital

Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Invitation til og program for Temadagen: Forskning i Klinisk Sygepleje Aalborg Universitetshospital Torsdag den 8. oktober 2015 kl. 8.30 16.25 i Medicinerhusets Auditorium Tilmelding (bindende) til k.kusk@rn.dk

Læs mere

Metoder til gennemførelse af. implementeringsprocesser

Metoder til gennemførelse af. implementeringsprocesser Metoder til gennemførelse af bæredygtige og evidensinformerede politikudviklingsog implementeringsprocesser Dansk Implementeringsnetværks Årsmøde, 20. maj 2014 Maja Larsen & Cathrine Juel Lau Medforfattere:

Læs mere

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni

4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE. Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 4. ÅRSMØDE FOR MYNDIGHEDSCHEFER OG LEDERE Hotel Fredericia Den 1. - 2. juni 2015 Liv og ledelse i myndigheden Årsmøde for chefer og ledere sætter i år fokus på livet i myndigheden i lyset af de konstante

Læs mere

MUUSMANN: Tilknyttet konsulentfirmaet MUUSMANN som eksterne konsulent. www.muusmann.dk

MUUSMANN: Tilknyttet konsulentfirmaet MUUSMANN som eksterne konsulent. www.muusmann.dk Sårcentret under Dermatologisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital Facilitering af temadag herunder arbejds- og kulturanalyse. Fokus på fælles arbejdsprocesser og patientforløb. Kontaktperson: Afdelingssygeplejerske

Læs mere

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation formål og ambitioner Kompleksitet

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 1, Aarhus, marts 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I takt

Læs mere

Sammen om at lede folkeskolen

Sammen om at lede folkeskolen Sammen om at lede folkeskolen Dialog- og udviklingsmøder om at lede folkeskolen Hanne Bak Lumholt, afdelingschef, KL Erling Pedersen, skoleleder, skolerne i Nord, Odense Kommune 06-11-2015 1 En ny folkeskole

Læs mere

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2016 Organisationspsykologisk Selskab Motivation, innovation, Lean og læring 4.-6. februar 2016 i Nyborg DSB kursuscenter Fyrvej 1 5800 Nyborg Torsdag den 4. Februar 09.00: Registrering, kaffe/the

Læs mere

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København

Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla Metropol, København Brugerinddragelse hvad ved vi? Rehabiliteringsrambla 15.9.16. Metropol, København Lene Falgaard Eplov, Forskningsoverlæge, Forskningsenheden, Psykiatrisk Center København Martin Lindhardt Nielsen, Overlæge,

Læs mere

Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering

Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering Praktikant til projektet vedrørende Organisatorisk Design af Akutfunktionen: Policy Evaluering Sundhedsøkonomi er et fagligt fællesskab i Folkesundhed og Sundhedstjenesteforskning i CFK. Vi søger aktuelt

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Kompetenceudvikling og optimering af effekter

Kompetenceudvikling og optimering af effekter UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Kompetenceudvikling og optimering af effekter Oplæg på temadag i partnerskabsregi, onsdag den 14.januar 2015 v. adjunkt, mag.art & stud. ph.d. Peter Sørensen UNIVERSITY COLLEGE

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering

Nordsjællands Hospital. Workshop 5. Sikker medicinering Nordsjællands Hospital Workshop 5 Sikker medicinering Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod) 1 Nordsjællands Hospital Program for i dag Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Navn (Sidehoved/fod)

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser

Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Artfulness i læring og undervisning: et forskningsprojekt om kreativitet og æstetiske læreprocesser Af Tatiana Chemi, PhD, Post Doc. Forsker, Universe Research Lab/Universe Fonden i og Danmarks Pædagogiske

Læs mere

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29.

2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE. Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. 2. ÅRSMØDE FOR CHEFER OG LEDERE I DET KOMMUNALE SOCIAL OG SUNDHEDSOMRÅDE Hotel Kronprinds Frederik i Fredericia Den 28. og 29. april 2014 Ledelse og udvikling af velfærdsstatens sociale platform Ingen

Læs mere

FORSKNING I SYGEPLEJEN

FORSKNING I SYGEPLEJEN 6. DECEMBER 2012 FORSKNING I SYGEPLEJEN Hvorfor skal sygeplejersker forske? Hvilken betydning har forskning for udvikling af sygeplejen? Hvordan igangsættes ny forskning? Kobling mellem praksis og forskningsmiljøet

Læs mere

Program Træning som behandling af hjertepatienter

Program Træning som behandling af hjertepatienter Læringsmål Program Træning som behandling af hjertepatienter Modul 1: 4. 6. oktober 2016 Modul 2: 24. november 2016 Hvidovre Hospital, Undervisningsbygningen Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre Modul 1: Lokale

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Workshop. Prøv et værktøj, der sikrer vellykket implementering! - Implementering af telemedicin og velfærdsteknologi i stor skala

Workshop. Prøv et værktøj, der sikrer vellykket implementering! - Implementering af telemedicin og velfærdsteknologi i stor skala Workshop Prøv et værktøj, der sikrer vellykket implementering! - Implementering af telemedicin og velfærdsteknologi i stor skala Britta Ravn, centerleder Lea Nørgaard Bek, specialkonsulent Litten Raun

Læs mere

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Innovativ og iværksættende professionsudøvelse 03-10-2012 side 1 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Modul 12 03-10-2012 side 2 Baggrund for modulet Implementing evidence based practice in student clinical placements udviklingsprojket mellem

Læs mere

Program - formiddag Velkomst og lancering af KL-udspil Next Practice Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser

Program - formiddag Velkomst og lancering af KL-udspil Next Practice Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser Program - formiddag 9.30 Velkomst og lancering af KL-udspil Next Practice Udvikling af det nære sundhedsvæsen gennem bedre sundhedsuddannelser Ved direktør Jane Wiis, KL 9.45 En politisk hilsen fra ministeren

Læs mere

INVITATION. Internationalt fag- og debatseminar om Værdien af tidlig forebyggende indsats - hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til?

INVITATION. Internationalt fag- og debatseminar om Værdien af tidlig forebyggende indsats - hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til? INVITATION Internationalt fag- og debatseminar om Værdien af tidlig forebyggende indsats - hvordan gør vi den bedre, og hvad der skal til? 27. maj 2016 kl. 9.30-16.00 i Torvehallerne i Vejle Hvordan måler

Læs mere

God planlægning, implementering og dokumentation

God planlægning, implementering og dokumentation Kursusprogram God planlægning, implementering og dokumentation Et fælles løft af folkesundheden Et kursus for kommunale forebyggelsesmedarbejdere Formålet er, at deltagerne styrker deres kompetencer til

Læs mere

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013

STUDIEBESKRIVELSE DESIGN TO IMPROVE LIFE EDUCATION FORÅR 2013 STUDIEBESKRIVELSE 1 Bredgade 66, stuen DK 1260 København K designtoimprovelifeeducation.dk The project is co-financed by: The European Regional Development Fund (ERDF) through the EU project Interreg IV

Læs mere

Forebyggelse og forskning i samarbejde

Forebyggelse og forskning i samarbejde Forebyggelse og forskning i samarbejde REGION SJÆLLAND 16.NOVEMBER 2009 FINN DIDERICHSEN PROFESSOR DR.MED. INSTITUT FOR FOLKESUNDHEDSVIDENSKAB, KØBENHAVNS UNIVERSITET En ny rapport: Bidrag til en fælles

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing, udredning og udvalgte indsatser Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for øvre dysfagi opsporing,

Læs mere

Kvalitet i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen - teknisk problemløsning eller situeret omsorg?

Kvalitet i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen - teknisk problemløsning eller situeret omsorg? Artikel Kvalitet i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen - teknisk problemløsning eller situeret omsorg? Marie Morley Stud. mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Uddannelse, Læring og

Læs mere

Implementering. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3. www.socialkvalitetsmodel.dk

Implementering. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3. www.socialkvalitetsmodel.dk Implementering Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Ressourcepersonkursus modul 3 www.socialkvalitetsmodel.dk Planlægge Hvordan nås kvalitetsmålet? Handle På baggrund af kvalitetsovervågning iværksættes

Læs mere

Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil?

Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil? Teamleder Pernille Moll Styring efter Værdi for patienten. - Hvordan kan sundhedsdata komme i spil? E-Sundheds observatoriet 12-10-17 Danske Regioners bestyrelse: Vores mål er at opnå de bedst mulige resultater

Læs mere

Knowledge translation within occupational therapy

Knowledge translation within occupational therapy Knowledge translation within occupational therapy -aspects influencing implementation of evidence-based occupational therapy in stroke rehabilitation Hanne Kaae Kristensen April 2011 1 Et evidensbaseret

Læs mere

Lovkrav om forskning

Lovkrav om forskning Sundhedsforskning i Region Midtjylland Udvalget vedrørende forskning, teknologi og innovation i sundhedsvæsenet www.regionmidtjylland.dk Lovkrav om forskning Sundhedsloven 194: Regionsrådet skal sikre

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse Dato 27. september, 2011 avha Initialer Documents and Settings\spni\Lokale indstillinger\temporary Internet Files\Content.Outlook\E9MZJU3R\Skoleledelse.docx Metropols selvvurdering af faglige miljøer Skoleledelse

Læs mere

Årsmøde i skolesundhed.dk Workshop 4: Hvilke interventioner virker og hvorfor? Fra viden til praksis. Janni Niclasen, psykolog, Ph.d.

Årsmøde i skolesundhed.dk Workshop 4: Hvilke interventioner virker og hvorfor? Fra viden til praksis. Janni Niclasen, psykolog, Ph.d. Årsmøde i skolesundhed.dk 2017 Workshop 4: Hvilke interventioner virker og hvorfor? Fra viden til praksis Janni Niclasen, psykolog, Ph.d. Lektor, Center for Sundhedssamarbejde, Aarhus Universitet Adjunkt,

Læs mere

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar

Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Konference: Trivsel og kampen mod mobning et fælles ansvar Læringskonsulenterne inviterer til to regionale konferencer om trivsel og antimobning - den 7. december i København og den 14. december i Vejle.

Læs mere

Hvordan ser de praktiserende læger på implementering og monitorering af kliniske retningslinjer?

Hvordan ser de praktiserende læger på implementering og monitorering af kliniske retningslinjer? Hvordan ser de praktiserende læger på implementering og monitorering af kliniske retningslinjer? LIF D. 3/9 2014 Thomas Drivsholm praktiserende læge, ph.d. og lektor ved Afdeling for Almen Medicin, Institut

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter

Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Hold 2, København, oktober 2014 Strategisk relationel ledelse - videregående uddannelse for erfarne ledere og konsulenter Strategi er alt for vigtigt til kun at være noget ledere beskæftiger sig med. I

Læs mere

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD

EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD EVALUERING AF IMPLEMENTERING AF IMR I BOTILBUD Kirsten Petersen Pd.d. og forsker på MarselisborgCentret 1 Præsentationen vil tage udgangspunkt i resultater af evaluering foretaget i Region Hovedstaden

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

TEMASEMINAR I PARTNERSKABSNETVÆRKET

TEMASEMINAR I PARTNERSKABSNETVÆRKET TEMASEMINAR I PARTNERSKABSNETVÆRKET Samarbejde på tværs Torsdag den 9. juni kl. 09.15 15.00 Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle PROGRAM Kl. 9.15: Morgenmad og kaffe Kl. 10.00: Velkomst v. Socialstyrelsen

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor.

KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORAs strategi Juni 2016 KORAs mission er at fremme kvalitetsudvikling, bedre ressourceanvendelse og styring i den offentlige sektor. KORA er en uafhængig statslig institution, som udfører sin faglige

Læs mere

Netværksmøde 2015: Fra godt at vide til godt at udføre - Simulation som pædagogisk metode i undervisningen på SoSu

Netværksmøde 2015: Fra godt at vide til godt at udføre - Simulation som pædagogisk metode i undervisningen på SoSu Netværksmøde 2015: Fra godt at vide til godt at udføre - Simulation som pædagogisk metode i undervisningen på SoSu Baggrund: Simulationsbaseret læring (SBL) har i årevis været anvendt som undervisningsmetode

Læs mere

VIBEKE LEHMANN NIELSE N

VIBEKE LEHMANN NIELSE N VIBEKE LEHMANN NIELSE N CV Fødselsår: 25. oktober, 1971 Ægteskabelig status: Samboende (to delebørn på hhv. 6 og 9) UDDANNELSE 2002 Ph.d. i offentlig forvaltning, Institut for Statskundskab, Aarhus 1996

Læs mere

Implementering hvad er problemet?

Implementering hvad er problemet? Implementering hvad er problemet? Masterafhandling i klinisk sygepleje ved Aarhus Universitet, 2008. Marianne Spile Klinisk oversygeplejerske, MKS Palliativ afdeling Bispebjerg Hospital. Evaluering af

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011

Skabelon til KOSMOS projektansøgninger 2011 Navn på ansøger: VIA University College, Ernæring- og Sundhedsuddannelsen, Sundhedsfaglig Højskole og Pædagoguddannelsen, Pædagogisk-Socialfaglig Højskole KOSMOS tema (skriv bogstav A, B, C eller D) C

Læs mere

Beskrivelse af CTI-metoden

Beskrivelse af CTI-metoden Beskrivelse af CTI-metoden CTI er en forkortelse for Critical Time Intervention. 1. CTI-metodens målgruppe Socialstyrelsen vurderer, at CTI-metoden er relevant for borgere, der har behov for en intensiv

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Implementering af forebyggelsespakkerne

Implementering af forebyggelsespakkerne Implementering af forebyggelsespakkerne Behov for prioritering Betingelser for implementering Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i Praksis, KL Formål med Center for Forebyggelse i praksis 1/1

Læs mere

Den Motiverende Samtale

Den Motiverende Samtale Den Motiverende Samtale Gå-hjem møde Nye perspektiver i Den Motiverende Samtale 1. december 2010 Formål Få inspiration, få ideer samt skabe interesse for at videreudvikle Den Motiverende Samtale Præsentere

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? HVAD SKAL DANMARK LEVE AF? Perspektiv, viden og inspiration til morgenkaffen Bedragerisk læring og myten om best practices Hvorfor kan det ofte være særdeles risikabelt at lære fra best practices? Lektor,

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed

Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020. Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed Foto: Colourbox STRATEGIEN I OVERSKRIFTER HVOR SKAL VI HEN? 2013-2020 Aarhus Universitet Health Institut for Folkesundhed stra folk tegi esun dhed Strategien understøtter udviklingen her på instituttet,

Læs mere

Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger?

Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger? Fagligt skøn og kliniske retningslinjer hinandens modsætninger eller forudsætninger? Anne Mette Jørgensen, institutchef, sygeplejeuddannelsen, PH Metropol Anette Enemark Larsen lektor, ergoterapeutuddannelsen,

Læs mere

Symp 13. Højt begavede børn. 20. april 2013 Science Centret i Sorø. Gifted Childrens første symposium om

Symp 13. Højt begavede børn. 20. april 2013 Science Centret i Sorø. Gifted Childrens første symposium om Symp 13 Gifted Childrens første symposium om Højt begavede børn 20. april 2013 Science Centret i Sorø Lørdag den 20. april Kl. 9:30 18:00 Program 09:30 Velkomst ved Grith Tschorn, formand for Gifted Children

Læs mere

KAN EVIDENSEN BRUGES

KAN EVIDENSEN BRUGES KAN EVIDENSEN BRUGES miniguide til vurdering af overførbarhed og anvendelighed af evidens 2011 Kan evidensen bruges Formål Denne guide bruges til at vurdere om en sundhedsintervention, som har dokumenteret

Læs mere

En ny tid, en ny vidensproduktion?

En ny tid, en ny vidensproduktion? ELU og Danske Universiteters konference: Efter- og videreuddannelse på universiteterne status, udfordringer og perspektiver 1. april 2008 En ny tid, en ny vidensproduktion? Bent Gringer, SCKK bg@sckk.dk

Læs mere

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab

Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab Karriereveje hvad kan jeg blive, når jeg allerede har en uddannelse? Forskningsenheden for Sygepleje- og Sundhedsvidenskab 12. September 2013 Program 09.30-09.50 Hvorfor videreuddanne sig og hvordan kan

Læs mere

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse

Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator. Efterår 2012. Region Hovedstaden HR & Uddannelse Marts 2012 HR & Uddannelse Region Hovedstaden Region Hovedstaden HR & Uddannelse Interprofessionel læring og samarbejde - et uddannelsesforløb til IPLS Facilitator Efterår 2012 Samarbejdet mellem de forskellige

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle

Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Fælles konference om Overvægt - et fælles ansvar den 1. november 2011 i ToRVEhallerne i Vejle Program for konferencen Overvægt et fælles ansvar Ordstyrer: cand. brom. Regitze Siggaard, partner i Aktivo

Læs mere

Udfordringer og muligheder ved implementering

Udfordringer og muligheder ved implementering Udfordringer og muligheder ved implementering Kunnskapsbasert praksis: Erfaringskonferanse 2014 Høgskolen i Oslo og Akershus, Andrea Arntzens hus, Pilestredet 32, Oslo Det store auditoriet Hans Lund professor,

Læs mere

En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren

En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren En tidlig, socialfaglig indsats betaler sig - også i sundhedssektoren Claus Vinther Nielsen Professor ph.d., forskningschef Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling,

Læs mere

Sammen om at lede folkeskolen

Sammen om at lede folkeskolen Sammen om at lede folkeskolen Dialog- og udviklingsmøder om at lede folkeskolen Dorthe Møller, chef for dagtilbud og folkeskole, KL Erling Pedersen, skoleleder, skolerne i Nord, Odense Kommune 10-11-2015

Læs mere