Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommune Lokalt Beskæftigelsesråd. Referat. Mødedato: 27. august 2014"

Transkript

1 Mødedato: 27. august 2014 Mødelokale: Starttidspunkt for møde: Sluttidspunkt for møde: Byrådssalen, Tønder Rådhus 15:00 15:45 Tilstede: Susanne Linnet, Connie Andersen, Jens Egon Jørgensen, Jens Ellekjær, Kim Hauborg, Karin Søndergaard, Helle Nissen, Søren Priisholm, Karin Holdt, Henrik Ommen og Jørgen Solgaard. Fraværende: Ulrik Nielsen, Hans L. Hansen og Søren E. Skov. 27. august 2014

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Meddelelser 3 2 Forslag til Beskæftigelsesplan Budgetstatus juni Ledelsesinformation 9 5 Eventuelt 10 Lukkede dagsordenspunkter 27. august

3 1. Meddelelser A Sagsfremstilling Udtræden af/indtræden i Det Lokale Beskæftigelsesråd Landsorganisationen i Danmark (LO) har fremsendt meddelelse om ændring af repræsentation i LBR Tønder, således at Helle Boman Nielsen udtræder som suppleant, og Helga Kristensen, FOA Sønderjylland indtræder i stedet for. Arbejdsmarkedsudvalget har på møde den 13. august 2014 godkendt, at Helga Kristensen indtræder som ny suppleant i LBR Tønder. JobCAMP 14 Kommunernes Landsforening indbyder til beskæftigelsespolitisk konference fra torsdag til fredag den november 2014 i Aalborg Kongres & Kultur Center. Temaet for årets JobCAMP er "Beskæftigelsespolitik i en brydningstid", se bilag. For yderligere oplysninger henvises endvidere til Tilmelding til Lone Nielsen, senest den 26. september Invitation til opstartskonference om sygedagpengereformen Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering inviterer jobcentre, beskæftigelsesudvalg og de lokale beskæftigelsesråd til konference om sygedagpengereformen, som delvis trådte i kraft 1. juli Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen deltager og vil på konferencen fortælle om intentionerne bag sygedagpengereformen. Konferencen afholdes på Frederiksberg og i Aalborg henholdsvis mandag den 15. september 2014 fra kl og torsdag den 18. september 2014 fra kl Program for mødet er vedhæftet som bilag. Tilmelding til Lone Nielsen, senest den 29. august Skrivelse fra Det Centrale Handicapråd Det Centrale Handicapråd har fremsendt en skrivelse stilet til landets lokale beskæftigelsesråd. Rådet har gennemført en undersøgelse om de samfundsøkonomiske gevinster ved at hjælpe handicappede ud på arbejdsmarkedet og opfordrer de lokale beskæftigelsesråd til at finde inspiration i rapporten bl.a. i forbindelse med beskæftigelsesarbejdet. Skrivelsen er tidligere fremsendt til LBR Tønder den 30. juli Status på etablering af Ungeenhed på Campus Tønder Orientering ved fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked. Innovirk - opfølgning på temamødet i juni Som opfølgning på temamødet i august er der aftalt møde mellem forvaltningen og John Herbst Hansen fra Innovirk. På mødet drøftes mulighederne for videreførelse af dele af Innovirk-projektet. Forvaltningen vil endvidere gå i dialog med Tønder Erhvervsråd om potentielle samarbejdsfelter, der vil opstå om konsekvens af Innovirk-projektets ophør i foråret Bilag Invitation til jobcamp 2014 Program jobcamp 2014 Invitation til opstartskonferencer.pdf 27. august

4 Brev til de kommunale beskæftigelsesråd Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, at LBR Tønder tager orienteringen til efterretning. Beslutning Sagen taget til efterretning. Ulrik Nielsen, Hans L. Hansen og Søren E. Skov deltog ikke i mødet. 27. august

5 2. Forslag til Beskæftigelsesplan G Sagsfremstilling De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i kommunen skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan indeholdende jobcenterets mål og strategier for det kommende års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen skal indeholde følgende: 1) Beskæftigelsesministerens udmeldte mål for 2015: Flere unge skal have en uddannelse Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet Bekæmpelse af langtidsledighed En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne 2) En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer 3) Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats 4) Budget for beskæftigelsesindsatsen (afventer budget 2015) 5) Samlet oversigt over Jobcenter Tønders mål for 2015 Arbejdsmarkedsudvalget har i forbindelse med drøftelserne om Beskæftigelsesplanen for 2015 været i dialog med det Lokale Beskæftigelsesråd og drøftet udfordringer og indsatser. Arbejdsmarkedsudvalget har udover ministerens mål ønsket, at der i Tønder Kommunes beskæftigelsesindsats i 2015 arbejdes videre med: Visionen "Den aktive borger" Styrket samarbejde mellem sundheds- og arbejdsmarkedsområdet Forenkling af arbejdsgange Endvidere har udvalget opstillet en række konkrete målsætninger for de enkelte indsatsområder, som skal agere pejlemærker for indsatsen, og som udvalget vil følge tæt i Med ovenstående indhold som udgangspunkt udstikker beskæftigelsesplanen retningslinjerne for de indsatser, mål og prioriteringer, som skal løftes på beskæftigelsesområdet i Forslag til Beskæftigelsesplan 2015 har den 11. juni 2014 været behandlet i Arbejdsmarkedsudvalget, hvor forslaget blev godkendt med aftale om, at den forestående organisatoriske sammenlægning af sundheds- og arbejdsmarkedsområdet indføres i afsnittet "Integration mellem sundheds- og arbejdsmarkedsområdet" (markeret med rødt i bilag). LBR Tønder har på møde den 25. juni 2014 drøftet forslaget til Beskæftigelsesplan Høringssvar skal være fremsendt til sekretariatet senest den 20. august Sagen genoptages Det Regionale Beskæftigelsesråd i Syddanmark har fremsendt rådets bemærkninger til 27. august

6 Beskæftigelsesplan 2015, se bilag. Der er ikke indgået yderligere høringssvar. Bilag Udkast til BP 2015 bilag LBR Beskæftigelsesregionens kommentarer til Beskæftigelsesplan 2015 LO Tønders, FTF's og DH's LBR gruppers kommentarer til Beskæftigelsesplan 2015 Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, at LBR Tønder afgiver høringssvar til Beskæftigelsesplan 2015, at at Beslutning LBR Tønder videresender høringssvaret til behandling i Arbejdsmarkedsudvalget, den endelige beskæftigelsesplan for 2015 godkendes i Kommunalbestyrelsen. LBR's samlede høringssvar udarbejdes og fremsendes til medlemmerne til godkendelse. I høringssvaret indarbejdes: LBR ønsker i Beskæftigelsesplanen henvisning til Tønder Kommunes udbuds- og indkøbspolitik. Endvidere henvises til Tønder Kommunes handicappolitik. Høringssvaret fra LO/DH/FTF vedlægges som separat høringssvar. Ulrik Nielsen, Hans L. Hansen og Søren E. Skov deltog ikke i mødet. 27. august

7 3. Budgetstatus juni G Sagsfremstilling Det Lokale Beskæftigelsesråd har i 2014 et budget på kr. Beløbet er ikke disponeret, og midlerne er frie til igangsættelse af initiativer. Forvaltningen har drøftet ideer til anvendelsesmuligheder med formanden for Det Lokale Beskæftigelsesråd. Følgende projektmuligheder blev drøftet: Platform for samarbejde mellem Tønder Kommune og arbejdsmarkedets parter: Regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform lægger op til en nedlæggelse af de lokale beskæftigelsesråd. Arbejdsmarkedsudvalget og LBR har på møde den 7. maj 2014 drøftet et eventuelt fremtidigt samarbejdsforum. Konklusionen blev, at der er interesse for et fortsat samarbejde mellem parterne. Forslag: Der etableres et projekt, der skal understøtte etableringen af ny samarbejdsplatform for de involverede parter på arbejdsmarkedsområdet. Projektet skal bidrage til udarbejdelse af nyt koncept og konkrete opstartstiltag. Integrationsområdet: I december 2013 vedtog kommunalbestyrelsen Tønder Kommunes integrationspolitik. Politikkens formål er, at styrke den samlede integrationspolitik, samt sikre at flygtninge og indvandrere, der kommer til Tønder Kommune, oplever en koordineret og helhedsorienteret sagsbehandling. Forslag: Der iværksættes et udviklingsprojekt på integrationsområdet, der skal bidrage med nye metoder og konkrete indsatser på integrationsområdet. Projektet skal have særlig fokus på den tværfaglige indsats. Ungeområdet: Ultimo august 2014 er ungeenheden på Campus Tønder en realitet. Her etableres et samarbejde mellem jobcenteret, Ungdommens Uddannelsesvejledning og uddannelsesinstitutionerne. Forslag: Der iværksættes et udviklingsprojekt til styrkelse af arbejdet i ungeenheden. Projektaktiviteterne kan eksempelvis bestå af: Brugerinddragelse - "Hvad mener de unge selv, der skal til for at de kan gennemføre en uddannelse?" "Storebror"- ordninger på campus, der inddrager unge på uddannelsesydelse og de elever, der allerede er godt i gang med et uddannelsesforløb. På mødet opridses rammerne for anvendelse af LBR-midler forud for videre drøftelse og eventuel prioritering af de frie midler. På LBR møde den 25. juni 2014 blev budgetstatus taget til efterretning, og LBR besluttede, at 27. august

8 administrationen skulle udarbejde forslag til projekt vedrørende "Platform for samarbejde mellem Tønder Kommune og arbejdsmarkedets parter" og projekt vedrørende "Ungeområdet", med opfordring til, at forslag til projektindhold kunne indsendes til Sekretariatet senest den 1. august Sagen genoptages Forvaltningen har modtaget input til Ungeprojektet fra Kim Hauborg (LO), se bilag. Kim Hauborgs forslag er indskrevet i beskrivelsen af ungeprojektet. Der er ikke indkommet andre forslag. Forvaltningen har forespurgt i Arbejdsmarkedsstyrelsen om mulighederne for eventuelt at etablere et projekt, der løber ind i Dette er ikke en mulighed. Derfor skal samtlige LBRmidler være brugt pr. 31. december Derfor foreslås begge nedenstående projekter igangsat for de resterende LBR-midler: Ungeprojekt ca kr. Ny platform for samarbejde mellem Tønder Kommune og arbejdsmarkedets parter ca kr. Se bilag for beskrivelse af projekterne. Endvidere afsættes kr. til Den Sociale Virksomhedspris. Bilag Tilbagemelding fra Kim Hauborg Projektforslag Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, at LBR Tønder godkender forslag til projekter. Beslutning Indstillingen godkendt. Ulrik Nielsen, Hans L. Hansen og Søren E. Skov deltog ikke i mødet. 27. august

9 4. Ledelsesinformation P Sagsfremstilling Der er udarbejdet en status på arbejdsmarkedsområdet per juni Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked vil på mødet gennemgå rapporten. Desuden er der vedhæftet et bilag for 2. kvartal 2014 indeholdende oversigt over virksomheder, der har personer i henholdsvis virksomhedspraktik samt offentligt og privat løntilskud. Bilag Politisk rapport til Arbejdsmarkedsudvalget 2014.pdf kvatalsliste.xlsx Fagchef for Sundhed og Arbejdsmarked indstiller, at LBR Tønder tager orienteringen til efterretning. Beslutning Sagen taget til orientering. Ulrik Nielsen, Hans L. Hansen og Søren E. Skov deltog ikke i mødet. 27. august

10 5. Eventuelt G Beslutning Intet. Ulrik Nielsen, Hans L. Hansen og Søren E. Skov deltog ikke i mødet. 27. august

11 Underskrifter Connie Andersen, LO Hans L. Hansen, DA Jens Egon Jørgensen, LO Jens Ellekjær, DH Kim Hauborg, LO Karin Søndergaard, DA Helle Nissen, DH Ulrik Nielsen, FTT Søren Priisholm, EUC Syd Karin Holdt, Tønder Erhvervsråd 27. august

12 Henrik Ommen, PLO Susanne Linnet, Formand 27. august

13 Bilag Invitation til jobcamp 2014 Program jobcamp 2014 Invitation til opstartskonferencer.pdf Brev til de kommunale beskæftigelsesråd Udkast til BP 2015 bilag LBR Beskæftigelsesregionens kommentarer til Beskæftigelsesplan 2015 LO Tønders, FTF's og DH's LBR gruppers kommentarer til Beskæftigelsesplan 2015 Tilbagemelding fra Kim Hauborg Projektforslag Politisk rapport til Arbejdsmarkedsudvalget 2014.pdf kvatalsliste.xlsx 27. august

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det lokale Beskæftigelsesråd Referat Den 18. december 2012, kl. 15:00 holdt Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i mødelokale 3, Landemærket 26, Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 27 Mødet slut kl. 17.00 Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd.

Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Dagsorden til møde i det lokale beskæftigelsesråd. Mødedato 19. februar 2007 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:20 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - kantinen Afbud: Klaus Rønholt. Ingrid Nielsen

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 21-12-2011 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 5, Ramsherred 12, 3. sal indgang G Deltagere: Rita Andreasen, Claes Bidstrup, Solveig Christensen, Anne

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Indholdsfortegnelse Sidenr. 1 Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: 15. december 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 18:00 Mødelokale: : Udvalgsværelset Dieselvej 6, 6000 Kolding Svend Erik

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe

Det Lokale Beskæftigelsesråd-Faxe Mødedato 31. marts 2008 Starttidspunkt 15:00 Sluttidspunkt: 17:00 Mødested og lokale Rønnede Rådhus - byrådssalen Afbud: Thyge Pind, Lars Juul Andersen, Jan Nielsen, Bent Larsen Fraværende: Jobcenterchef

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 2, rådhuset Dato: Torsdag den 29. januar 2015 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:35 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger) Lars

Læs mere

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1.

Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. Referat Svendborg Lokale Beskæftigelsesråd's møde Onsdag den 19-12-2012 Kl. 15:00 Udvalgsværelse 1, ramsherred 5, indgang b, 1. sal Deltagere: Rita Andreasen, Solveig Christensen, Anne Marie Gamtofte,

Læs mere

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR)

DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) DAGSORDEN Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR) 17. august 2010 kl. 17.30 19.00 Administrationscenteret, Strandstræde 5, 4300 Holbæk lok. 1.A Med følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Onsdag den 20. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:40 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Torsdag den 30. april 2015 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 11:35 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann (Løsgænger)

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 24. april 2013 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:42 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard (A) Lars Sørensen

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Åbent referat til. Udvalget for Arbejdsmarked og Integration Åbent referat til Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 8:00-10:30 Mødested: Jobcentret, Mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Marianne Bruun Kristiansen, Keld Jacobsen,

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd REFERAT Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato: Onsdag den 22-04-2009 Mødested: Kløvervænget 26, Kantinen Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Afbud: Jens-Ove Mortensen, Ejner Skytte Ankersen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 4. december 2013 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64, Rådhuset 1. sal NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Jytte Møller Pedersen, Kurt Nielsen, Lingathasan

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen "Ovenpå", Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 23 Fælles virksomhedsarrangement 2013 3 24 EGU pulje 2013 5

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune

Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune Referat Det Lokale Beskæftigelsesråd i Jammerbugt Kommune 22. kl. 16:30 Brovst Rådhus, mødelokale 2 Jammerbugt Kommune 2 Åbne dagsordenspunkter 1 Godkendelse af dagsorden 4 2 Godkendelse af referat fra

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL

Det Lokale Beskæftigelsesråd BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 3, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. marts 2014 Start kl.: 12:00 Slut kl.: 15:30 Medlemmer: John Saaby Jensen, formand Torben Nielsen, DA Harald Grønlund DA Torben Jakobsen,

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 1, Støvring Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Økonomi 2013 og 2014 3 9 Emner til fællesseminar 5 10 LBRs virksomhedsrettede

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: AOF`s Sprogskole, Korsgade 22, 1. sal, Grenaa Dato: Onsdag den 23. januar 2013 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:00 Medlemmer: John Saaby Jensen (A) Pia Bjerregaard

Læs mere

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Den 9. oktober 2012, kl. 15:00 holder Det lokale Beskæftigelsesråd ordinært møde i Mødelokale 3, Landemærket 26, 3700 Rønne. kl. 15:00 Side 2 af 26 Mødet slut kl. Medlemmer: Ejnar Toft Kofoed

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 22. august 2013 kl. 12.30 i mødelokale M 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 2 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 3 3. Foreløbigt LBR regnskab for 2013 samt budget for

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd LBR. Mødedato: 8. december 2014. Mødetidspunkt: Kl. 14:00. Mødelokale 1 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Deltagere: Mødelokale 1 Hedensted Rådhus, Benny Leth Jørgensen, Flemming Laursen, Lene Schrøder, Søren Vanting, Erik Ole Olesen, Lone Dybdahl Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Dato 12. august 2015 Mødetidspunkt 12:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger TAMU, Præstegårdsvej 18, Vordingborg John Pawlik, Kurt

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars

Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Åbent møde for Beskæftigelsesudvalgets møde den 26. september 2012 kl. 14:00 i Lokale SDP Jobcenteret V. Boulevard 7 9600 Aars Indholdsfortegnelse 080. Orientering fra formanden 153 081. Orientering fra

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Referat Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 kl. 15:00 Mødelokale 1, Brovst Jammerbugt Kommune Beskæftigelsesudvalget 24.10.2012 Punkter på åbent møde: 61. Udmøntning af budget 2013 1 62. Beskæftigelsesplan

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Referat Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Søren Gytz Olesen, Ove Kent Jørgensen,

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Det Lokale Beskæftigelsesråd Ordinært møde Dato 12. marts 2014 Tid 15:00 Sted Mødelokale 1:64 - Rådhuset NB. Fraværende Cai Møller, Lars Hostrup, David Nordstrøm Stedfortræder Medlemmer Cai Møller

Læs mere