Indholdsfortegnelse. Hokus Pokus (?) Dit liv er i fokus 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Hokus Pokus (?) Dit liv er i fokus 1"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Temaramme 7 IKT og kommunikation i en kulturel kontekst 7 Kurser og mål 7 Metode 9 Videnskabsteori 9 Struktur til metode 9 Projektets gyldighed 10 Teori 15 Skabelsen af den refleksive selvidentitet 15 Systemteori 21 Empiri 27 Kvalitativt interview 27 De etiske retningslinjer 34 Analyse 37 Coaching 37 Coachens rolle 40 Tillid i coachingsituationen 43 Hokus Pokus (?) Dit liv er i fokus 1

2 Indholdsfortegnelse Foreløbig forståelse 44 Interviewanalyse - Asbjørn Simonsen 45 Interviewanalyse - Mette Larsen 50 Interviewanalyse - Mie Bendsen 57 Vores forståelse af coaching 67 Coaching og selvidentitet 73 Coaching i systemteoretisk perspektiv 81 Metode- og validitetsrefleksioner 85 Konklusion 85 Perspektivering 93 Litteratur 97 Internetsider 98 Kurser/ Forelæsninger 99 Procesbeskrivelse 103 Evaluering 105 Bilag 107 Interviewguide 107 Transskription Asbjørn Simonsen 109 Transskription - Mette Larsen 124 Transskription Mie Bendsen Lifecoaching

3 Indledning I den offentlige bybus hænger en reklame fra McDonalds. Men det er ikke BigMac eller McChicken, der skal sælges. De leder efter salgschefer; Bliv leder og coach for 25 medarbejdere på 2 år. Det lyder jo næsten for godt til at være sandt. Ikke alene kan man blive leder for burgervendere og friturestegere, nej man kan også coache dem. Og alle ved, at det er helt fantastisk - også selv om det langt fra er lige så mange, der ved, hvad en coach er, og hvad de gør. Det er måske heller ikke det nemmeste at finde ud af, for variationerne er mange: rygecoach, eksamenscoach, hundecoach, lattercoach, ressourcecoach, lykkecoach, sportscoach, muligheds- og umulighedscoach, sygecoach, velværecoach, problemcoach, essentiel coach, krisecoach, NLP-coach og nu også McDonaldscoach - coaching er blevet hvermandseje. Vi indsætter coaching i enhver mulig sammenhæng, og bruger det, som i McDonaldsreklamen, som en indikator for innovation. Det er ikke kun i jobsammenhænge, at man søger til en coach. Også coaching indenfor privatlivet er blevet mere populært. Men hvorfor er der dette åbenlyse behov for coaching? Vi undrer os over forskellige aspekter ved coaching og finder mange spørgsmål omkring coaching interessante. Hvorfor det er nødvendigt at søge professionel hjælp for at forbedre sit liv? Man burde være i stand til at finde ud af, hvad man vil med sit liv uden hjælp fra en betalt livsprofessionel For en coach behøver ikke en lang uddannelse. Alligevel kan man se på coachen som en ekspert inden for sit felt. Burde man ikke selv kunne se, hvad der skal gøres for at nå sit mål eller burde ens familie og venner ikke kunne fortælle det? Der er selvfølgelig nogle psykiske problemer, som det i nogle tilfælde kan være bedst at få professionel hjælp til. Men coaches arbejder ikke som sådan som en psykolog, og hvad skal man så bruge dem til? Hvad mener coachene selv, at de kan? Og hvad er coaching egentligt? Coaching har udviklet sig fra at være en relativt ukendt trænermetode til i den seneste tid at danne grundlag for en hurtigt voksende institution, der ombefatter uendelig mange forskellige problemstillinger endda nogle som man måske ikke havde overvejet som et problem. Som vi ser det, er der overordnet tre former for coaching: lifecoaching, organisatorisk coaching og sportscoaching. Lifecoaching indebærer problemstillinger i forbindelse med privatpersoner. Organisatorisk coaching arbejder med erhvervslivet og hjælper i forbindelse med at fremme effektiviteten, arbejdsmiljøet eller lignende på en arbejdsplads. Yderligere har coaching også en funktion inden for sportens verden, hvorfra den oprindeligt stammer. Her bruges coaching til at fremme resultater i form af fremskridt, medaljer og sejrer. Sideløbende med og forud for denne udvikling, har samfundet også gennemgået en rivende udvikling fra det førindustrielle over det industrielle og til den nuværende samfundsform, der er forsøgt beskrevet gennem en lang række af begreber såsom det Hokus Pokus (?) Dit liv er i fokus 3

4 Indledning postindustrielle samfund, det postmoderne samfund og senmoderne samfund. Kort sagt en udvikling, der har medført, at det enkelte individ er blevet fritstillet til nu selv at kunne forme sit liv. Hvor man tidligere blev født ind i en identitet primært givet ud fra samfundets normer og traditioner, er det nu muligt selv at vælge både familie, erhverv og bosted. Der er altså sket et skred, hvor normer og traditioner er blevet skiftet ud med muligheden for fri selektion hos den enkelte. En udvikling, der ikke blot har givet et hav af muligheder, men som også danner ramme om en problemstilling, som hedder sig, at hvert valg er ensbetydende med fravalg, samt at hvert valg har konsekvenser. I dette samfund er det måske blevet så svært selv at træffe beslutninger, at man desperat har brug for hjælp, og det er måske her coachen kommer ind i billedet. Til hver problemstilling findes en coach, og man er måske ikke længere ene om at træffe valget - eller er man? Lifecoaching er endnu et nyt og uetableret begreb i Danmark. Der findes ingen egentlig definition af, hvad begrebet indbefatter. Alt afhængigt af, hvor man søger efter en klarlæggelse af, hvad lifecoaching er, forekommer der ingen entydig definition af begrebet. Dette har vakt vores nysgerrighed samt en undren over, hvad det er, og hvad det egentligt kan bruges til. Vi havde alle forskellige indtryk af, hvad lifecoaching er, både aspekter hvor vi var enige og uenige. Derfor syntes vi, at det kunne være spændende at arbejde med, og forsøge at undersøge et nyt fænomen i Danmark. Problemfelt Coaching berører en lang række meget forskellige problemstillinger. De tre hovedretninger; lifecoaching, organisatorisk coaching og sportscoaching indeholdende hvert deres fokus, indbefatter i bund og grund materiale til tre vidt forskellige projekter. Vi har overvejet de forskellige aspekter af coaching, og vi har fundet frem til det, som vi finder mest interessant nemlig lifecoaching. Coaching indbefatter mange emner man kan koncentrere sig om, og kan belyse mange forskellige menneskelige aspekter, og det ville kræve et langt og meget omfattende projekt at sætte sig ind i alle emnerne. Vi har valgt lifecoaching på baggrund af en undren over, hvad dette relativt nye og ukendte begreb egentlig indebærer. Derudover vil vi gerne kunne forstå, hvordan lifecoaching passer ind i samfundet i dag, og hvordan det kan have betydning for det enkelte individ. Vi vælger at fokusere på lifecoaching som begreb, frem for f.eks. at se på hvilke kommunikative værktøjer en coach bruger, eller hvordan interaktionen i en coachingsession foregår. Ved hjælp af empiriske interviews vil vi danne os et indtryk af, hvordan coaching skal forstås i forhold til problemstillingerne i det moderne samfund. Udover at beskrive lifecoachings rolle i samfundet vil dette projekt forsøge at belyse, hvordan samspillet mellem det moderne individ og coaching udspiller sig i dag. Kan coaching løse de problemstillinger, der forekommer for mennesket i dag? 4 Lifecoaching

5 Problemformulering Vores overvejelser har ført os frem til følgende overordnede problemformulering: Hvordan kan begrebet lifecoaching forstås, og hvordan kan lifecoaching samt det at gå til lifecoaching ses i forhold til det moderne samfunds problemstillinger? I denne overordnede problemstilling er der indlejret en række underspørgsmål, hvor vi vil kigge på følgende: Hvad er lifecoaching? Hvilke muligheder og begrænsninger ligger der i at søge hjælp hos en lifecoach? Hvilke problemstillinger findes der i det moderne samfund? Hvordan kan lifecoaching bruges i forbindelse med individets identitet? Hvordan kan man se coaching i forhold til det moderne individ? Problemformulering Hokus Pokus (?) Dit liv er i fokus 5

6 Indledning 6 Lifecoaching

7 Temaramme IKT og kommunikation i en kulturel kontekst Temarammen for dette års projekt er IKT 1 og kommunikation i en kulturel kontekst [Studieordning for Humanistisk informatik, 2.semester, adm.aau.dk]. Kommunikation er blevet nøgleord for dette semesters temaramme og projekt, med særligt henblik på grundlaget for det moderne samfunds eksistens. Konteksten for vores projekt med emnet lifecoaching er det moderne samfund. Vi ønsker igennem vores projekt at få indsigt i, hvordan mennesket bruger lifecoaching i det moderne samfund. Hovedvægten for vores semester har været kommunikation og formidling i et kulturelt og samfundsmæssigt perspektiv. Dette har givet os nogle retningslinjer, for hvordan vi kan udforme vores projekt. Lifecoaching er et begreb, der kan beskrives i forhold til en kontekst, hvilket som sagt vil sige det moderne samfund. Kurser og mål Vi har haft stor gavn af kurserne på 2. semester, som alle har givet os inspiration til vores projekt. Vi har her skitseret de kurser, som vi føler, er relevante for vores projekt. Kurserne indbefatter 1 Informations- og kommunikationsteknologi læringsmæssige mål, som omhandler at forbedre den studerendes færdigheder. Gennem kurserne har vi fået større indsigt i betydningen af kommunikation. Alt afhængigt af, hvordan vi tager kontakt til coachene og formulerer os, kan dette have indflydelse på, hvordan coachene vil opfatte os; seriøse eller useriøse studerende. Ved interviewsituationerne har kommunikationen været en væsentlig del, som har haft betydning for interviewenes forløb. Bevidstheden om kommunikationens betydning har også gjort sig gældende i forhold til vores gruppearbejde. Fagrelateret videnskabsteori Dette kursus har været en opfølgning på videnskabsteori, som vi havde på 1. semester. Fagrelateret videnskabsteori har givet os viden angående metodiske og erkendelsesteoretiske problemstillinger. Vi har fået udvidet vores kendskab til hermeneutik og fænomenologi. Den hermeneutiske tilgang har betydning for, hvordan vores projekt bliver udformet. Dette vil sige, hvordan vi forstår og fortolker givne områder. Den fænomenologiske metode er relevant for at danne en baggrundsviden, ud fra hvilken vi kan vurdere de enkelte interviews. Teknologi, Medier og Kultur I dette kursus er vi blevet introduceret til forskellige betydningsfulde sociologer fra det 19. og 20. århundrede; heriblandt Anthony Giddens og Niklas Luhmann. Vi har her fået indsigt i, hvordan de forholder sig til det moderne samfund og mennesket, hvilket er relevant i forhold til vores projekt. Systemer, selvidentitet, refleksivitet er blot nogle af de relevante begreber, vi har fået kendskab Hokus Pokus (?) Dit liv er i fokus 7

8 Temaramme til igennem kurset. Disse begreber vil vi gøre brug af for at blive klogere på lifecoaching i forhold til samfundet. Teknologidelen fra kurset kunne have været relevant, hvis vi havde omformuleret vores problemfelt. Vi kunne have valgt at lægge fokus på coachingsessions via teknologiske medier, da flere coaches også gør brug af telefonsessions. Her er teknologien en forudsætning for, at denne form for session kan lade sig gøre. Mediedelen havde været relevant i forhold til, at se på, hvor meget medierne har reklameret for coaching som begreb. Kvalitativ metode og kulturanalyse Forelæsningerne har givet os kendskab til kultur som et videnskabeligt begreb og empirisk fænomen. Kultur alene skal ikke forstås som noget, der er, men noget der gøres. Kultur er altså noget, der skabes på baggrund af mennesker og deres handlinger. Nogle af ordene, som her hører ind under faget, lyder som følger: ritual, myte, symbol, krop, oplevelse samt interview. Vi skal lære, hvordan man forholder sig til at forholde sig til noget, og få åbnet øjnene for, hvordan givne omstændigheder hænger sammen. Forelæsningerne, som har omhandlet den kvalitative metode, har bygget på, hvordan vi skal udforme spørgeguider til interviews, samt hvordan vi skal udføre selve interviewet og efterbehandle det. Et interview omhandler tilsyneladende ikke kun om at lytte, men også at mærke efter, hvordan den interviewede har det og føler. Formålet er at nå frem til den interviewedes livsverden. Vi har lært, hvor vigtigt det er, at forberede sig grundigt, og være velovervejede i forhold til udformning af spørgsmål. Jo bedre forberedelse jo bedre resultat. Hvis forberedelsen er i orden, vil det ligeledes være lettere at styre et interview i en ønsket retning og huske interviewets formål. Via kurset har vi fået faglig indsigt, som danner grundlag for at kunne analysere vores empiri. Kvantitativ metode Vi har gennem kurset kvantitativ metode tilegnet os viden omkring undersøgelsesformen spørgeskemaer samt brugen heraf. Det er ikke bare at flette spørgsmål sammen til et spørgeskema - der ligger langt flere overvejelser bag; både med hensyn til layout, udformning af spørgsmål og målgruppeovervejelse. Vi er blevet præsenteret for forskellige systemer, som kan være behjælpelige med at udforme spørgeskemaer; blandt andet hjemmesiden hvorfra det er muligt at oprette spørgeskemaer. 8 Lifecoaching

9 Metode Videnskabsteori I projektet benytter vi videnskabsteoretiske metoder som fremgangmåde for vores analyse. Videnskabsteorier bruges i akademisk arbejde for at opnå en tilnærmelsesvis dækkende sandhed. Man kan opdele videnskab i tre overordnede kategorier: naturvidenskab, samfundsvidenskab og humanvidenskab, men hvordan definerer man en videnskab? Der er mange forskellige svar på spørgsmålet, men der findes ikke en fast definition. Vores svar på overstående spørgsmål er ikke en præcis definition på videnskab, men blot vores tanker og overvejelser omkring den. Videnskab danner som sagt grundlag for akademisk arbejde, men det gennemsyrer også hele verden. Dermed mener vi, at videnskaben har dannet grundlag for vores viden og dermed også samfundet. Man kan sige, at videnskaben er fundamentet for det moderne samfund. Endvidere er videnskab meget eftertragtet, fordi den viden, som videnskaben frembringer, er med til at forbedre menneskets levevilkår [Faye, 2006, s. 9]. Viden inden for medicin har haft en enorm betydning for mennesket vi lever længere og længere, fordi vi er i stand til at identificere sygdomme og helbrede dem. Videnskaben har dog også en bagside, og har skabt ting ud fra en videnskabelig viden, som ikke forbedrer menneskets vilkår f.eks. atombomben. Samtidig er videnskab med til at kortlægge og systematisere naturen, som igen gavner mennesket. På denne måde får mennesket indsigt i de kræfter, som de ikke selv kan kontrollere, så som orkaner eller jordskælv. Man kan dermed kalde videnskab for en meta-disciplin, der ligger til grund for al viden. Med metadisciplin mener vi, at vi kan tilegne os viden om fænomener, som vi ikke selv er i stand til at undersøge og iagttage som f.eks. palæontologi eller jordens oprindelse. Dermed er denne viden unaturlig, fordi vi ikke, uden videnskaben, ville have haft den viden. Videnskab er altså en måde at anskue verdenen på. Vores beskrivelse og perception af videnskab som et generelt begreb er, at videnskab har dannet grundlag for den seneste tids acceleration af den menneskelige udvikling. Alle videnskabelige felter udvikler sig hele tiden, og der skabes ny uopdaget viden. Derfor vil interessen for videnskab aldrig forsvinde, fordi den viden, som der bliver produceret er yderst brugbar for mennesket. Videnskaben skaber bedre menneskelig forståelse og vilkår. Struktur til metode Dette afsnit er ment til at give en overordnet beskrivelse af, hvordan vi vil nå frem til en besvarelse af vores problemformulering samt give et indblik i gyldigheden af denne besvarelse. Dette vil blive gjort ved først at fremsætte en overordnet beskrivelse af den valgte struktur i opgaven. Der vil altså blive forklaret det overordnede forløb, der ligger til grund for opgavens røde tråd. Derefter vil vores materialebehandling blive beskrevet i et videnskabsteoretisk perspektiv for derigennem at kunne afgøre gyldigheden af den egentlige kerne i vores projekt nemlig at finde frem til, hvad Hokus Pokus (?) Dit liv er i fokus 9

10 lifecoaching er. Yderligere vil det blive behandlet, hvordan og hvorfor de to sociologer Niklas Luhmann og Anthony Giddens bliver anvendt i forhold til besvarelsen af vores problemformulering. enkelte individ. Derefter vil det være muligt at overveje og diskutere, hvorvidt det kunne være givtigt for den enkelte fokusperson at anvende coaching i forhold til de problemer, der forekommer i moderne samfund. Metode Overordnet rapportstruktur Som det fremgår af problemformuleringen er denne rapports formål at finde ud af hvad lifecoaching egentlig er, samt hvordan det at gå til lifecoaching, kan ses i forhold til det moderne samfunds problemstillinger. Det vil sige, at rapporten indledningsvis har to emner, der skal behandles før vi kan nå frem til en egentlig besvarelse af vores overordnede problemformulering. Nemlig hvad er lifecoaching? og hvilke problemstillinger findes der i det moderne samfund? Hvad er coaching? vil blive forsøgt besvaret gennem dels litteratur skrevet om og af coaches og dels gennem empiriske undersøgelser i form af interview. Afsnittet vil være bygget op ved først at skabe en forståelse for coaching gennem det fundne litteratur skrevet af: Josef Guldager, Kim Gørtz, Reinhard Stelter og Sofia Manning. Derefter vil den derigennem skabte forståelse danne baggrund for en analyse af de tre interviews af henholdsvis Asbjørn Simonsen, Mette Larsen og Mie Bendsen. Gyldigheden af denne analysestrategi vil som sagt blive omtalt senere. Gennem en teoretisk gennemgang af Anthony Giddens på baggrund af bogen Modernitet og selvidentitet vil det være muligt at besvare vores spørgsmål om, hvordan det moderne samfund er, og hvilke problemstillinger der findes i det. Dette vil blive gjort med henblik på at kunne klarlægge, hvilke krav, der bliver stillet til det Ydermere vil vi anskue lifecoaching i et systemteoretisk perspektiv for derigennem at få et nyt perspektiv på det. På den måde vil det være muligt at analysere, hvordan en lifecoach, gennem de forskellige retningslinjer, der ligger i denne form for hjælp, kan påvirke en fokusperson til et andet tankemønster. Denne undersøgelse vil altså give os mulighed for at besvare vores spørgsmål fra problemformuleringen, om hvordan lifecoaching kan ses i forhold til det enkelte individ. Med den opnåede forståelse af lifecoaching og det moderne samfund, vil det være muligt for os, i en analyse, at gå ind og vurdere, hvordan lifecoaching forekommer som en del af samfundet. Der vil altså med andre ord blive set på, hvordan begreberne fra henholdsvis Luhmanns systemteori og Modernitet og selvidentitet kan sammenholdes med coaching. Yderligere vil der blive set på, hvilke problemstillinger det medfører i forhold til coaching som behandlingsform. Med ovenstående struktur mener vi, at det vil være muligt at fremsætte en i høj grad fyldestgørende besvarelse af vores problemformulering. Projektets gyldighed Kernen i dette er projekt er som tidligere omtalt at finde frem til, hvad lifecoaching er. Det er det, der er det primære udgangspunkt for projektets problemstilling. For at sikre den størst mulige sandhedsværdi i forhold til denne forståelse, har vi i forhold til viden- 10 Lifecoaching

11 skabsteoretiske retninger valgt at anvende henholdsvis fænomenologi og hermeneutik. Derfor finder vi det hensigtsmæssigt først at fremsætte en gennemgang af disse. Fænomenologi Fænomenologi er en videnskabsteoretisk retning, der fra starten af 20. århundrede har udviklet sig til nu at omfatte en lang række forskellige retninger fremkaldt af de mange forskellige personer, der på en eller anden vis har taget stilling hertil. Her kan eksempelvis nævnes Edmund Husserl, Martin Heidegger, Maurice Marleau- Ponty. I forhold til fænomenologi er det først og fremmest væsentligt at forstå, hvad der inden for fænomenologien menes med fænomener. Fænomenet er det, som viser sig ved sig selv, det som manifesterer sig, det som åbenbarer sig. [Køppe, 2007, s. 127] På den måde er fænomener altså ikke blot at forstå som noget, der viser sig for en person. Derimod bliver det noget, der viser sig selv for nogen på genstandens egne præmisser. Det medfører også, at fænomenologi ikke blot er studiet af en genstands beskaffenhed i form af, den substans, hvoraf det er dannet. Det er derimod et studie af de mulige måder, hvorpå en genstand kan vise sig, samt den måde genstanden opfattes af nogen. beskrivelse af tingene, således som de repræsenteres i vores erfaring, samt endvidere en beskrivelse af vores erfaring. [Gørtz, 2003, s. 51] Som det ses i ovenstående bliver fænomenologien altså en videnskabelig retning, der i høj grad inddrager det uundgåelige førstepersonsperspektiv. På den måde kommer det til at stå i opposition til naturvidenskaber, hvis ideal bestod i at beskrive den objektive sandhed. Altså en alment gyldig sandhed, der fremstår uafhængigt af den måde, hvorpå verden opfattes. På den måde tager fænomenologien afstand fra den kantianske opfattelse af en todimensionel verden, der er givet dels ud fra den måde verden beskues og dels ud fra den måde, som verden virkelig er. [Gørtz, 2003, s. 48] Umiddelbart kunne fænomenologien godt komme til at fremstå som en overfladisk videnskab, der udelukkende forsøger at begribe det, der umiddelbart viser sig for den enkelte, at den enkelte subjektive verdensopfattelse danner grundlag for sandheden. Dette er imidlertid ikke tilfældet, da det kræver en proces at opnå det, som Husserl kalder en noematisk beskrivelse af et objekts fremtræden. Det kræver, at der bliver sat parentes om hele det forhåndskendskab, man har til verden, hvorefter objektet kan vise sig i sin egentlige form [Zahavi, 2003, s. 204] Dette kan gøres ud fra en trinvis blotlæggelse af objektet. Først sætter der parentes om det, de opfattelser, der står i vejen for den rene oplevelse. Dernæst skal objekternes variation samles til enheder med almene, invariante egenskaber. Slutteligt skal det begribes, hvordan objektet nu opfattes i bevidstheden. [Gustavson, 2001, s. 70] Tilbage findes til sidst kun jeget med dets opfattelser som indhold [Gustavson, 2001, s. 70] Hermeneutik Hermeneutik betyder oprindeligt at fortolke, at opnå en forståelse af betydning [Faye, 2006, s. 108] eller læren om forståelsen af kulturen og menneskets ånd. Hans-Georg Gadamer mener, at fortolkning og menneskelig forståelse er et grundvilkår for den menneskelige eksistens [Fuglsang, 2004, s. 322] For at mennesket kan opnå forståelse, må vi sætte vores fordomme på spil. Ifølge Gadamer Projektets gyldighed Hokus Pokus (?) Dit liv er i fokus 11

12 Metode skal fordomme ikke forstås som noget fordømmende, som dette begreb normalt kendes som, men herimod skal fordomme anses som afsæt for fortolkning. Fordomme skabes i forbindelse med oplevelser af verden, gennem kulturel arv, historie og traditioner - hvilket betyder, at fordomme er en naturlig del af vores forståelse. Forståelse skabes på baggrund af blandt andet fordomme. Ud over fordomme har begrebet forforståelse ligeledes betydning, når mennesket skal fortolke. Begrebet forforståelse gør det muligt at fortolke og forstå en tekst eller en situation, og vil sige den forståelse, vi har i øjeblikket. Det er på baggrund af vores forståelse, at mennesket tolker. Forståelse skal altså anses som værende et todelt aspekt - nutidigt samt fremtidigt. Vores forståelse bliver grundlag for fremtidige fordomme, hvorfra det igen er muligt at fortolke. Forståelseshorisont og ny viden Fortolkning sker ud fra en aktuel forståelsesramme og ud fra et givent perspektiv, som Hans-Georg Gadamer kalder forståelseshorisonten [Faye, 2006, s.110]. Denne varierer fra person til person, eftersom forståelseshorisonten er dannet på baggrund af private oplevelser, både i forhold til sig selv og kollektiver. Ligeledes har det historiske og kulturelle aspekt betydning for udformning af menneskets forståelseshorisont. Når mennesket fortolker på baggrund af forståelse og deres forståelseshorisonter og støder på andres horisonter, vil der opstå en horisontsammensmeltning [Faye, 2006, s. 111]. Vi vil altså både besidde vores egen oprindelige forståelse, samtidigt med at vi vil tilegne os ny viden. Herved vil der forekomme en horisontsammensmeltning og der vil opnås en større forståelse inden for det givne område. Hvert enkelt gruppemedlem besidder forskellige forståelseshorisonter, og har på forhånd forskellige forståelser og antagelser om, hvad coaching er. I projektet vil vi lave vores egen definition af en coach. Under udarbejdelsen af denne definition vil vores forståelser og antagelser ikke spille nogen rolle. For uanset hvilke antagelser, vi har på forhånd, vil det ikke kunne påvirke definitionen af en coach. Uanset hvilke antagelser vi må have ved projektets påbegyndelse, vil udfaldet være det samme, for antagelser har ingen betydning for hvad de praktiserende coaches siger eller for den sags skyld, hvad vores valgte teoretikere mener. Vi vil altså blot få udvidet vores forståelse, og der vil ikke ske det, som Gadamer kalder horisontsammensmeltning. Når vi i vores analyse vil gå ind og vurdere, hvad en coach egentlig er og kan, vil der derimod ske en horisontsammensmeltning. Vores forforståelse vil spille en væsentlig rolle i analysen, eftersom vi er de analyserende. Vi vil samtidigt få en større forståelse for emnet, da vi via coachenes egne forklaringer vil få ny viden og herved vil der ske en horisontsammensmeltning. Vi vil altså hele tiden tilegne os ny viden, og vil i de tilfælde, hvor vores forståelseshorisont ikke spiller en rolle for udfaldet, få en bredere forståelseshorisont. I de tilfælde hvor vores forforståelse spiller en rolle, vil der ske en horisontsammensmeltning. Via analysen og på baggrund af vores forforståelse, teori og empiri, vil vi forsøge at besvare vores problemformulering. Den hermeneutiske cirkel Inden for hermeneutik findes begrebet den hermeneutiske cirkel [Faye, 2006, s. 110], som beskriver, hvordan mennesket opnår forståelse. Den hermeneutiske cirkel er en vekselvirkning mellem del 12 Lifecoaching

13 og helhed. For at forstå vekselvirkningen og samspillet mellem del og helhed kan et eksempel være forholdet mellem skuespiller og skuespil: For at forstå et skuespil er man nødt til at forstå de enkelte skuespillere. Samtidig er man nødt til at forstå skuespillerne for at forstå skuespillet. Aktørerne i skuespillet er dele, som alle er med til at skabe helheden. Igennem livet vil mennesket konstant stå overfor nye valg og situationer, som medfører, at vi opnår ny forståelse, og derfor kan det siges, det aldrig er muligt, at opnå en fuld og endelig forståelse. Den hermeneutiske cirkel viser ligeledes en cirkularitet mellem forforståelse og forståelse. Vi opnår via vores valgte teoretikere en forforståelse inden for lifecoaching og samfund. Der vil forekomme en vekselvirkning mellem vores forforståelse og kommende forståelse, som processen skrider frem. Vi vil ligeledes se på fokusperson og lifecoach, samt lifecoaching i forhold til samfundet, og hvilken vekselvirkning der forekommer imellem disse instanser. Ved brug af hermeneutik som metodetilgang, vil det betyde, at vi på forhånd ikke helt ved, hvordan vores projekt vil forme sig. Vi er bevidste om, at vores projekt kan forme sig anderledes undervejs, og at vi løbende kan risikere at nå frem til et andet resultat, end vi umiddelbart forventer. Ved valg af hermeneutik som videnskabsteoretisk metode, er det ikke er muligt at nå frem til en entydig og endelig konklusion, da det er muligt konstant at analysere og viderefortolke. Vi vil derfor stoppe vores fortolkning, når vi føler, at vi har opnået en tilfredsstillende besvarelse af vores problemformulering. Videnskabsteori i projektet I dette projekt handler det om at begribe begrebet lifecoaching, hvilket ligger naturligt op til et fænomenologisk studie af dette som objekt, hvorved man vil komme frem til, hvordan coaching udleves i virkeligheden. Der er imidlertid flere problemstillinger forbundet med dette. For det første vil det kræve en stor mængde ressourcer til empirisk dataindsamling, hvilket ikke er til rådighed i forhold til projekt. Yderligere er begrebet lifecoaching som sagt ikke en beskyttet titel, hvorfor det efterhånden har udviklet en stor vifte af underkategorier. Underkategorierne vil ifølge vores opfattelse til tider falde så meget uden for de grundlæggende begreber, der knytter sig til begrebet lifecoaching, at de på trods af sin betegnelse ikke kan siges at være indeholdt i denne kategori. Grundet disse problemstillinger med en fænomenologisk fremgangsmetode har vi set os nødsaget til at vælge en anderledes tilgang til projektet. Den fænomenologiske del af vores arbejde bliver studiet af indhentet litteratur. Altså litteratur fra de fire coaches; Josef Guldager, Kim Gørtz, Reinhard Stelter og Sofia Manning. Vi vil forsøge at gå noematisk til værks med denne primære litteratur, hvorfor vi godt mener, at det kan stå i stedet for en egentlig fænomenologisk fremgangsmåde. Litteraturen er valgt i forhold til sin tilknytning til den oprindelige betydning af lifecoaching, hvorved underkategorierne vil blive sorteret fra. Vi vil derved have en beskrivelse af de mest grundlæggende begreber inden for lifecoaching. Det vil gøre det muligt for os, i den efterfølgende hermeneutiske analyse af empirisk datamateriale, at betragte det i forhold til disse kriterier, hvorved vi dels kan sortere de informationer fra, som ikke falder inden- Projektets gyldighed Hokus Pokus (?) Dit liv er i fokus 13

14 Metode for det, at være lifecoach og samtidig udvide begrebet til også at omfatte de legale nuancer indenfor begrebet, hvorved vi kan skabe en mere dækkende forståelse for fænomenet. Hermeneutik i forhold til empiri Hermeneutik er egentlig fortolkning af færdige tekster [Kvale, 1997, s. 57], men når det gælder interviewet spiller hermeneutikken en rolle på to andre planer. For det første har den hermeneutiske tankegang indflydelse på selve interviewet, nemlig i form af den dialog, der producerer teksten. For det andet har den indflydelse på fortolkning af det nedskrevne interview, hvilket kan ses som en dialog med teksten. [Kvale, 1997, s. 56]. Man bruger altså ikke hermeneutikken som decideret tolkning af tekster, men som en dialogform mellem interviewer, tekst og interviewede. Vi vil forsøge både før, under og efter interviewet at være bevidste om, at vi har en forforståelse, men samtidig vide, at vores forståelseshorisont vil ændres undervejs. Dette vil den gøre, fordi vi gennem hele undersøgelsen vil tilegne os ny viden. Denne viden vil vi bruge videre i projektet, så vi hele tiden vil forsøge at komme med en bedre besvarelse på problemformuleringen og få en ny forståelse for emnet. Som sagt vil vi altså fortsætte vores analyse gennem en hermeneutisk fortolkning af vores interviews. Vi ønsker at få indsigt i lifecoachenes livsverdener, for derved at kunne blive klogere på begrebet coaching. Hermeneutikken beror sig også på, at det er nødvendigt at inddrage kontekst for at opnå viden inden for et givent område. Det er ikke muligt at fortolke noget uden at inddrage den begrebsverden, mennesket er en del af og derfor finder vi det relevant at inddrage en analyse af samfundet. Valget af teoretikere Med den ovenfor beskrevne metodiske fremgangsmåde vil vi altså stå med en bred forståelse af, hvad lifecoaching er, hvorved det er muligt at se denne som en del af det moderne samfund. Gennem hele opgaven vil vi gøre brug af Anthony Giddens begreber omhandlende det moderne samfund. Vi har valgt, at arbejde med Giddens som en af vores teoretikere, fordi han beskriver forskellige aspekter ved, og specielt den refleksive selvidentitetssøgning i, det moderne samfund. Nogle af disse aspekter vil blive forsøgt klargjort med henblik på at vise, hvordan lifecoaching passer ind i det moderne samfund og hvilken betydning det har for menneskets selvidentitetsproces. Vi vil bruge Giddens teorier til at analysere vores empiri, og vil blandt andet se om det den viden vi får om lifecoaching, via resultat i analysen, er indeholdt i Giddens teori om valg, forhold, eksperter og autoriteter samt terapi. Det er hensigten med afsnittet om systemteori at klarlægge, hvordan det er muligt for en coach at påvirke sin fokusperson gennem det, Niklas Luhmann kalder et socialt system. Derfor vil vi først gennemgå grundtrækkene i Niklas Luhmanns systemteori med det henblik at forstå de forskellige typer af systemer der findes samt deres indvirkning på hinanden. På den måde vil denne teori altså komme til at danne baggrund for besvarelse af vores problemstillings underspørgsmål omhandlende samspillet mellem lifecoaching og individet. 14 Lifecoaching

15 Teori Skabelsen af den refleksive selvidentitet Begreber Anthony Giddens beskriver skabelsen af den refleksive selvidentitet i det moderne samfund, og hvilke processer individet skal igennem for at kunne skabe sig en sammenhængende selvidentitet. Han præsenterer nogle begreber, som behøver en definition for, at man kan forstå teoriens grundlag. Modernitet: Det samfund vi lever i i dag, kalder Giddens det høj- eller senmoderne samfund [Giddens, 1996, s. 11], men vi lever stadig i moderniteten. Giddens omtaler modernitetens institutioner, hvor der er sket en del forandringer - hvor det lokale er blevet globalt, og hvor traditioner og relationer i høj grad er noget, vi selv vælger, og ikke noget vi har arvet. Han siger at forandringerne i institutionerne både sker overordnet, men også har konsekvenser for vores hverdagsliv. Han forsøger at her at identificere nogle strukturerende karakteristika i modernitetens kerne, som interagerer med selvets refleksivitet [Giddens, 1996, s. 10] Selvidentitet: Alle mennesker har en identitet, og mange før Giddens har skrevet om den. Giddens begreb selvidentitet bygger på refleksion og valg, og skabelse af sin egen identitet. Det er dette ansvar overfor sin identitet og skabelse af den, som Giddens kalder for selvidentitet. Valg i forhold til livsforløb: Giddens taler om flere forskellige former for valg, og omtaler ikke som sådan nogle, som er vigtigere end andre. Det Giddens kalder livsstilsvalg omhandler valg, der relaterer til ens livsstil. Det kunne f.eks. være, hvilket arbejde man gerne vil have, om man vælger at leve økologisk eller hvilke prioriteter man finder vigtigst i livet. Derudover omtaler Giddens forskellige overgangsfaser i livet, og herunder bruger han begrebet skæbnesvangre valg. Det er valg af en anden karakter end livsstilsvalgene og omhandler valg, som er irreversible. Der er nogle ting, der altid vil være skæbnesvangre valg, f.eks. at vælge at få et barn, men det er individet, der definerer noget som værende irreversibelt, og dermed et skæbnesvangert valg, og derfor kunne det i princippet være alt lige fra at få en tatovering til at sige sit gamle job op. Giddens omtaler dog ikke det faktum, ikke at vælge. Dette kunne hænge sammen med, at det ikke at vælge, ikke skaber selvidentitet. Ud over valg omhandlende livsforløb omtaler Giddens også valg af forhold, intimitet og tillid. Ekspertsystemer: Ekspertsystemer bliver beskrevet som systemer bestående af enhver form for ekspertviden, der hviler på procedureregler, som kan overføres fra et individ til et andet. [Giddens, 1996, s. 277] Modernitet og selvidentitet Anthony Giddens bog Modernitet og selvidentitet omhandler det moderne menneske i det moderne samfund. Der lægges vægt på individet og dennes samspil med moderniteten. Modernitetens Hokus Pokus (?) Dit liv er i fokus 15

16 Teori institutioner former individet, men individet former også modernitetens institutioner. Bogen beskæftiger sig hovedsageligt med det moderne samfund, og giver et bud på, hvordan det samfund vi lever i i dag ser ud og derudover beskriver bogen, hvad moderniteten betyder for det moderne individ og dennes søgen efter og refleksion over sin egen selvidentitet. Individets selvidentitet skabes ud fra valg i mange forskellige sammenhænge; valget af forhold, livsstilsvalg og planlægning af ens selvidentitet, og tillid til både personer og systemer. Ved refleksivt at tage stilling til alle disse problemstillinger kan individet skabe sin egen sammenhængende selvidentitet, ved at reflektere over aspekter i samfund og sin egen plads i det. Skabelsen af selvidentitet er som at skrive en biografi om sig selv. Alt hvad man foretager sig gennem hele livet, må overvejes, skrives ned og medtages i biografien for at give et fyldestgørende billede af en selv. Det er altså individet som aktivt må skabe sin egen betydningsfulde selvbiografi, og sit eget betydningsfulde liv. I det moderne samfund er individet i centrum, og der hersker en udbredt opfattelse af, at ethvert menneske har en unik karakter og særlige potentialer, som muligvis kan udnyttes. [Giddens, 1996, s. 93]. Man kan udnytte sine potentialer, og finde sin selvidentitet, via de valg man træffer. Men vi lever i dag i et samfund, hvor man nærmest har en uendelig række af muligheder, alternativer og valg, og det kan være svært at finde ud af, hvilke valg der vil skabe det bedste liv for en selv. Individet vil reflektere over samfundet, men i realiteten står det, det moderne menneske frit for at vælge, uden at tage stilling til ydre påvirkninger. Det er muligt at vælge sine venner og sin familie fra og til, og man vælger selv graden af intimitet med disse. Gennem alle sine forskellige valg planlægger det moderne individ sit eget liv, og skaber dermed selv mulighederne for at opnå det vigtigste for det moderne individ; nemlig selv at skabe en selvidentitet ved at reflektere over samfundet og handle ud fra de valg, man selv har. Men man kan ikke skabe en selvidentitet, hvis man ikke også reflekterer over andre mennesker. For det er nemlig ikke muligt at skabe en sammenhængende selvidentitet ved kun at tænke på sig selv [Giddens, 1996, s. 234]. En selvidentitet skabes ud fra samfundet og de sociale miljøer man færdes i, derfor må man reflektere over både samfundet og de sociale miljøer, og tage stilling til andre mennesker for at skabe sig en selvidentitet. Hvis man ikke gør dette, og på den måde bliver overindividualiseret, så kan man overhovedet ikke skabe en selvidentitet for sig selv [Giddens, 1996, s. 234]. Som sagt handler det om, at opbygge og vedligeholde en selvidentitet, altså om kontinuerligt at skrive sin egen biografi. Det er dog ikke underordnet, hvordan denne biografi bliver etableret, da der eksisterer en overhængende fare for, på forskellig vis at forsvinde i verden. Overordnet handler det om, at skabe en vis grad af sikkerhed i forhold til sin egen identitet. Et kriterium, der imidlertid ikke er lige til i et moderne samfund, da man kan blive påvirket fra mange forskellige sider. Livsplanlægning Giddens siger, at Refleksivt organiseret livsplanlægning, bliver et centralt træk ved struktureringen af selvidentiteten [Giddens, 1996, s. 14], og mener dermed, at individet også kan strukturere skabelsen sin egen selvidentitet ved at gøre sig bevidst om sin livsstil og 16 Lifecoaching

17 planlægge, hvordan han eller hun fremover vil leve sit liv. Livsplanlægning er dog ikke altid en nem proces, da individet i sin planlægning af sin selvidentitet bliver påvirket fra flere forskellige sider. Derfor må individet vælge ud fra mange tilgængelige meninger og udsagn. Hvis individet ikke kan udpege forskellige udsagn som værende dem, han eller hun skal følge, vil det altså være umuligt for individet at strukturere sin egen selvidentitet. Det handler altså for individet om, at skulle reflektere over samfundet og alt den viden, der er samlet i det, og ved hjælp af dette vælge den måde, han eller hun selv vil leve på. Samfundet kan altså komme til at styre selvidentiteten, og har i hvert fald indflydelse på den, og dermed også indflydelse på livsstilsplanlægningen. I individets livsplanlægning kommer modernitetens mange valgmuligheder igen ind i billedet. For individet skal ikke blot konstant foretage små valg, men er også nødsaget til at overveje og foretage livsstilsvalg omhandlende, hvordan han eller hun vil leve sit liv, og ses af andre. Livsstilsvalgene bliver foretaget på baggrund af den selvidentitet, man har, og selvidentiteten har altså indflydelse på livsstilsvalgene. Samtidig bliver det at foretage et livsstilsvalg medskabende for ens selvidentitet. Derudover bliver det at tage stilling til og planlægge sit liv et valg om organisering af sin selvidentitetsproces, og dermed også et valg af ens fremtidige selvidentitet. Man skaber altså en selvidentitet ved at foretage valg om senere at foretage bestemte valg og handle på bestemte måder. Nogle foretager også livsstilvalg og laver livsstilplanlægning for at ændre valgmulighederne i deres liv. Et livsstilsvalg er altså et valg, der kan ændre selvidentitet, men også et valg der åbner for andre og nye valg. Dog vil en livsplanlægning ikke kunne give en klar ide om, hvordan individets liv skal være i fremtiden, men udelukkende bygge på gisninger om, hvordan de fremtidige valg vil falde ud. Selvom individet planlægger sit liv og sin selvidentitet, er det altså ikke nødvendigvis sådan det vil være i fremtiden. At foretage et livsstilsvalg er generelt en positiv handling for selvidentitetsprocessen, idet den enten tvinger foretagelse af valg eller skaber nye muligheder af valg, men det er ikke nødvendigvis positivt for ens livssituation at tage et livsstilsvalg. Derfor er det at tage et valg ikke ubetinget positivt. Problemet i forbindelse med livsstilsplanlægning er, at den er blevet tingsliggjort og nu i højere grad end tidligere er styret af markedets kriterier, og knyttet til ting frem for handlinger og valg. Det moderne menneske har fået opbygget et behov for at eje varer og bliver derfor bombarderet med varer der indkredser den rigtige livsstil. Her gælder også de utallige selvhjælpsbøger, som bliver fremsat som den rigtige måde at leve livet på. Dermed har forbrugermarkedet i det moderne samfund stor indflydelse på, hvordan man skaber den rigtige selvidentitet. Det betyder at man foretager valg på baggrund af markedets meninger, og at man dermed muligvis træffer andre valg end man ville have gjort uden, og dermed får en anderledes selvidentitet. Individet kan derfor træffe nogle valg, som ikke stemmer overens med de følelser man har. Dette kan dog ende i hvad Giddens kalder en falsk identitet [Giddens, 1996, s. 75], idet man kan snyde sig selv til at tro, at valget er et rigtigt valg for en. Det rene forhold For individet i det moderne samfund har tradition og sted ikke længere lige så stor betydning, som det havde i det præmoderne samfund. Man er ikke længere bundet til et bestemt sted, fordi ens familie er der, og man bliver ikke længere skomager, fordi ens far Skabelse af selvidentitet Hokus Pokus (?) Dit liv er i fokus 17

18 Teori ejer en skomagerforretning. Det betyder, at forholdet til familien ændrer sig. Ud over forandringer i familieforhold er der også sket en forandring i interaktionen blandt mennesker. Man bliver ikke længere gift med naboens datter, men vælger selv både seksualpartnere, ægtefæller og venner. Forhold som disse der ikke længere har noget at gøre med slægtskab, kalder Giddens for; det rene forhold. Individets valg af rene forhold er medskabende for individets selvidentitet. Det rene forhold indebærer forpligtigelse, intimitet og tillid og at man selv og forholdet, er i centrum. Valget af det rene forhold er endnu en refleksiv proces, hvor individet reflekterer over sig selv og forholdet og kan overveje, hvad han eller hun selv får ud af forholdet. De fleste forhold er dog ikke lige til og uforpligtende. Det er dybest set forpligtigelsen inden for det rene forhold, der afløser den ydre forankring, som nære personlige bånd havde i præmoderne situationer. [Giddens, 1996, s. 113] At man forpligter sig i et rent forhold, betyder altså at dette forhold ikke nødvendigvist er et forhold man blot kan vælge fra og til. Individet er i visse tilfælde forpligtet af det rene forhold, og kan derfor blive i et uudbytterigt forhold, hvis han eller hun tror på, at der på længere sigt vil være et udbytte af forholdet. Hvis begge parter forpligtiger sig i et forhold, kan de altså regne med at den anden part vil blive i forholdet i en vis tidsperiode, også hvis det går dårligt, og den ene ikke får noget ud af forholdet. Man kan dog kun være forpligtiget overfor den anden i forholdet, hvis man vælger at være det. Det kræver dog noget af begge parter at opbygge en forpligtigelse i forholdet. Dette indebærer også en periode i starten af det rene forhold, hvor begge parter vil overvåge hinanden, for at være sikker på at man kan forpligte sig. Med det rene forhold følger også valget om intimitet, hvor intimitet er det modsatte af privat liv altså at det private bliver delt med den anden person. Det er forhåbningen og forventningen om intimitet, der får individet til at skabe en selvidentitet gennem det rene forhold. For man vælger nemlig selv, om man vil forpligte sig, hvor længe og hvor meget. Intimitet kan kun foregå mellem personer der er sikre på deres egen selvidentitet, og et velfungerende rent forhold fremkommer også kun, hvis det foregår mellem personer, der er sikre på deres egen selvidentitet. Det rene forhold og intimiteten i det rene forhold er vigtigt, da individet har brug for intimitet for at kunne udvikle sin selvidentitet. Det rene forhold bygger i høj grad på tillid mellem personer, og bl.a. dette er medbestemmende for skabelsen af selvidentitet. For man kan udvikle sin selvidentitet gennem de forhold man vælger og gennem valget af intimitet med, og tillid til andre. I relationerne i det præmoderne samfund havde man ikke nødvendigvis tillid til sin familie, men i det rene forhold bliver det vigtigt at opbygge en tillid gennem intimitet. Begge parter i et rent forhold skal altså give noget af sig selv, for at tilliden mellem dem kan opbygges, og man kan stole på det, den anden siger og gør. Ud over at kunne bruges i det rene forhold, bliver tillid i det moderne samfund med al dens usikkerhed vigtig for personlig udvikling, og medvirkende til at man kan føle sig sikker på sin identitet i verden. Det er også tilliden, der skærmer individet fra verden, og sørger for at det ikke er alt der nødvendigvist skal reflekteres over - dette gælder både 18 Lifecoaching

19 for mennesker eller systemer. Det betyder altså, at individet i nogle tilfælde blot kan have tillid til at tingene fungerer, som de skal, og derfor kan foretage sig ting som han eller hun ikke har viden eller information om. [Giddens, 1996, s. 12]. Nye overgangsfaser Hver overgangsfase medfører som regel en identitetskrise og erkendes ofte af individet som en sådan. [Giddens, 1996, s. 175] De gamle ritualer i forbindelse med overgange som fødsel, konfirmation, ægteskab og død, fungerer stadig til en vis grad, som de gjorde i det præmoderne samfund. Men generelt lever vi i dag i et samfund, hvor ritualerne ikke længere er så vigtige, og hvor livet ikke længere er præget af, hvad Giddens kalder ritualiserede overgange [Giddens, 1996, s. 175]. Det betyder dog ikke, at der ikke længere er overgangsfaser i det moderne menneskes liv, men at disse overgangsfaser i høj grad bestemmes af individet selv. Giddens kalder de øjeblikke, hvor individet træffer vigtige beslutninger, der på en eller anden måde kan ændre dets liv, for skæbnesvangre øjeblikke. Nogle af disse øjeblikke er konstruerede, f.eks. hvis man selv vælger at sætte alle penge, man ejer, ind i en ny forretning [Giddens, 1996, s. 136]. Skæbnesvangre øjeblikke er netop skæbnesvangre, fordi man kaster sig ud i noget, man måske ikke kender til, og man er klar over, at hvis man træffer valget, vil det være svært eller umuligt at gå tilbage til den oprindelige situation. Skæbnesvangre valg er altså reversible og markerer en radikal ændring i det moderne menneskes liv, som ikke kan gøres om. Man bliver hele tiden præsenteret for valg, men det er individet selv, der definerer om et øjeblik eller et bestemt valg er skæbnesvangert, og om han eller hun mener, at valget kan ændre individets liv. Det er, når individet står overfor skæbnesvangre valg, at det er på vej ind i en af de nye overgangsfaser, som på den måde bliver personlige overgangsfaser og ikke ens for alle. I denne overgangsfase er der dog ingen ritualer, der kan lede én igennem og ingen struktureret måde at håndtere denne overgang på. Individet kan derfor blive grebet af angst, fordi der ikke længere er ritualer, og fordi individet derved selv er fuldt ud ansvarlig for de valg, han eller hun træffer. Grundet valgenes konsekvenser og det faktum, at man er på vej over til noget nyt, vil man også være på vej til at ændre sin selvidentitet. Derfor kan individet i disse øjeblikke føle angst over det store ansvar, der ligger i selv at skulle være ansvarlig for, hvordan ens liv udformer sig, uden nogen eller noget som kan guide sig igennem en svær beslutning. Derfor kan den nye personlige overgangsfase medføre en identitetskrise, hvis individet ikke ved, hvad der skal vælges, og hvem han eller hun vil være. Det er i disse nye overgangsfaser, at der kan være en tendens til at vælge at søge hjælp hos en ekspert, indenfor f.eks. terapi. Men det er oftest kun i naturvidenskab, så som lægevidenskaben, at en beslutning bliver truffet udelukkende på grund af rådgivning fra en ekspert. Lige meget hvilken hjælp man har brug for, vil det altid i sidste ende være op til individet selv, da det er individet, der må leve med konsekvenserne af valget. Autoriteter Det moderne menneske lever med forskellige dilemmaer, som det i høj grad står alene om at klare. Individet må hele tiden indordne Skabelse af selvidentitet Hokus Pokus (?) Dit liv er i fokus 19

20 Teori sig efter, hvem det møder, og overveje, hvad der kræves af det - både på det lokale og det globale niveau. Dette kan medføre, at det moderne mennesket holder op med at være sig selv, og bliver en del af majoriteten. I det moderne samfund har vi mistet vores autoriteter, bl.a. udgjort af traditionen og religionen. Det har som tidligere nævnt medført en større grad af ansvar til det moderne individ, fordi der nu ikke er nogen, der har svarene. Også selve definitionen og brugen af autoriteterne har ændret sig. Når man havde det psykisk dårligt i det præmoderne samfund, søgte man råd i kirken. Troen på den religiøse autoritet var også en måde, hvorpå man kunne forklare og forlige sig med ting, man ikke rigtigt forstod i sin dagligdag. I dag søger man til en terapeut eller en anden ekspert, hvis man har det psykisk dårligt. I det præmoderne samfund var den religiøse autoritet, ekspert på alle områder. I dag findes der eksperter og specialister inden for næsten alle felter, og grænserne for, hvad man kan være specialist for bliver forsat indsnævret. Derved kan alle i princippet kalde sig for specialist eller ekspert inden for et givent felt. Da der findes så mange forskellige eksperter, kan det være svært for det enkelte menneske at skelne mellem, hvad der er sandt og forkert i det, der bliver sagt, og fordi alle kan være eksperter, vil det være nærliggende, at man selv bliver eksperten, når det gælder sit eget liv. Men hvis man helt opgiver at have tillid til autoriteter og eksperter, vil individet føle angst, fordi det så selv skal definere den store verden, hvor det selv kun er en lille del af det store hele, og selv skal forholde sig til og tage ansvar for alle handlinger og beslutninger. Hvis man derimod, som individ tror fuldt og fast på en autoritet, mener Giddens, at det grundlæggende er et udtryk for underkastelse [Giddens, 1996, s. 228]. Det betyder, at individet ikke længere har behov for at skabe tillid til en anden person og tro på sandheden i dennes udsagn, men hellere blindt vil følge andres råd. Brugen af ekspertsystemer Bag alle trufne valg ligger frygten om personlig meningsløshed [Giddens, 1996, s.18] altså at der i virkeligheden ikke er nogen mening med ens eget liv og det sociale miljø, man lever i. Denne personlige meningsløshed kan man undgå, hvis man føler, at man har styr over sit eget liv. Måden, hvorpå man kan føle at man har styr over sit liv, er gennem refleksion og gennem at tage valg. Man føler altså, at ens liv har mening, hvis man skaber en selvidentitet. I denne organiserede refleksive selvidentitetsproces, har terapien fået sin egen rolle som en form for kontrol med livet. Giddens mener, at terapiens frembrud kan sættes i forbindelse med udviklingen i mængden af rene forhold. For når man udelukkende bliver set i forhold til sig selv og sin egen identitet, så er det vigtig at vide, at man er god nok, som man er og vigtigt at have autenticitet at være et ægte og helt menneske, og kende sig selv, før man kan vise overfor den anden, hvem man er [Giddens, 1996, s. 218]. Generelt er Giddens dog ikke specielt positivt indstillet overfor terapien og ekspertsystemer, hvilket man kan se af det følgende citat. Det refleksive møde med ekspertsystemer, der er med til at rekonstituere selvet, er et udtryk for nogle af de grundlæggende dilem- 20 Lifecoaching

Indhold Indledning... 3

Indhold Indledning... 3 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Hvad er Tinder?... 6 Metode... 7 Fænomenologi... 7 Interview som kvalitativ forskningsmetode... 8 Hvorfor vælge interviews?... 9 Hvordan skal interviewer

Læs mere

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder

1: INDLEDNING. Coaching i organisationen Når coachen også er leder 1: INDLEDNING siger til sine disciple, at hvis de bare har den mindste tro, kan de sige til bjerget, at det skal flytte sig, og at det derefter vil adlyde [Det Nye Testamente, Matt. 17:20]. Tænkt i en

Læs mere

Vores fordom vs. McDonald s fordom

Vores fordom vs. McDonald s fordom Vores fordom vs. McDonald s fordom Er McDonald s Danmarks bedste arbejdsplads? Gruppe nr. 5: Tam To Nguyen, studienr. 38323 Rasmus Brunø Kragh, studienr. 50820 Morten Normand Pedersen, studienr. 50438

Læs mere

1: INDLEDNING. 1 Coaching i organisationen Når coachen også er leder

1: INDLEDNING. 1 Coaching i organisationen Når coachen også er leder 1: INDLEDNING Tro kan flytte bjerge lyder et gammelt ordsprog med rod i det nye testamente. Det er Jesus, der siger til sine disciple, at hvis de bare har den mindste tro, kan de sige til bjerget, at det

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Titelblad. Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ. Aalborg Universitet. Projekttitel

Titelblad. Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ. Aalborg Universitet. Projekttitel Titelblad Projekttitel Danske Spil til glæde og til gavn? Markedsføring, Betting og Individ Antal anslag med mellemrum: 152. 300 Antal sider: 63,4 Aalborg Universitet Humanistisk Informatik Vejleder: Anne-Mette

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

1.0 Indledning... 3. 1.1 Temaramme... 5. 2.0 Metode... 7. 2.1 Videnskabsteori... 8. 2.1.1 Hermeneutik... 8. 3.0 Teori... 11

1.0 Indledning... 3. 1.1 Temaramme... 5. 2.0 Metode... 7. 2.1 Videnskabsteori... 8. 2.1.1 Hermeneutik... 8. 3.0 Teori... 11 Forord Vi vil gerne give en stor tak til Nordjyske for deres samarbejdsvilje og imødekommenhed i forbindelse med vores henvendelser, og besøg på deres arbejdsplads. Det har været interessant at få indsigt

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden

Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden Roskilde Universitetscenter 3. semester 2007 RUC Sambas Hus: 22.1 Teambuilders indflydelse på vidensvirksomheden Vejleder. Poul Bitsch Olsen Gruppe 13. Hilde Nybo Breum, Peter Henning Rasmussen, Dennis

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Titelblad. Side 1 af 73

Titelblad. Side 1 af 73 Titelblad Side 1 af 73 Indholdsfortegnelse Titelblad... 1 Forforståelse... 4 Indledning... 5 Problemformulering... 8 Læsevejledning... 8 Temarammeredegørelse... 9 Fravalg af kurset informationsteknologisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 151

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 151 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Motivation... 5 1.2 Problemfelt... 7 1.3 Problemformulering... 9 1.3.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.4. Uddybning og afgrænsning... 9 1.5 Forankring... 16 1.6. Begrebsafklaring...

Læs mere

Ungeprojekt 2011. Forår

Ungeprojekt 2011. Forår Forår 14 Ungeprojekt 2011 - En undersøgelse af samarbejdet mellem Ungeprojekt 2011 og de praktiserende læger i Holbæk Kommune. Projektnavn: Ungeprojekt 2011 Vejleder: Margit Neisig Gruppemedlemmer: Sarah

Læs mere

Indhold. 1 Indledende afsnit... 5. 1.1 Indledning... 5. 1.2 Beskrivelse af værestedet Café D... 6. 1.3 Problemfelt... 9. 1.4 Problemformulering...

Indhold. 1 Indledende afsnit... 5. 1.1 Indledning... 5. 1.2 Beskrivelse af værestedet Café D... 6. 1.3 Problemfelt... 9. 1.4 Problemformulering... Café D set indefra 4. semester maj 2012 Gruppe nr. 3 Nicolai Nordbo, Morten Baltsen, Line Kjær, Sophie F. Hjælmhof-Larsen, Mette Nielsen, Sisse Baand Indhold 1 Indledende afsnit... 5 1.1 Indledning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori... 11 Metode... 15

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori... 11 Metode... 15 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Problemfelt... 3 Sleipner... 4 Anbringelse... 5 Problemstilling... 7 Problemformulering... 7 Projektformål... 8 Begrebsafklaring... 8 Afgrænsning... 9 Videnskabsteori...

Læs mere

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien - er festivalen klar til den konkurrence og de krav oplevelsesøkonomien medfører? Modul 1 og 2 juni 2007 RUC - Virksomhedsstudier Jonas Ais Andersen, Rasmus Forstberg

Læs mere

Forandringsprocessers betydning for institutionskulturen

Forandringsprocessers betydning for institutionskulturen Forandringsprocessers betydning for institutionskulturen Emne: Forandringsprocessers betydning for institutionskulturen Udarbejdet af: Ditte Marie Tingleff Liebach 95837 Thore Tybjerg 95796 Pernille Madsen

Læs mere

Ændrede vilkår for fagbevægelsen -

Ændrede vilkår for fagbevægelsen - Ændrede vilkår for fagbevægelsen - en kulturanalyse af 3F Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium Roskilde Universitet 4. semester 2012 hus 19.2 Gruppe 21: Mads Hyldahl Fogh Birgitte Ebert Pedersen Stinus

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Fleksibilitet og balance

Fleksibilitet og balance Roskilde Universitet Fleksibilitet og balance Projekttitel: Fleksibilitet og balance Fag: Arbejdslivsstudier Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Studienr.: Projektets art Emma Kjeldsteen Nørgaard 49526

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE... 11 HERMENEUTIK...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Sluseholmen et godt byrum?

Sluseholmen et godt byrum? Sluseholmen et godt byrum? En analyse af grænserne for byplanlægning Anne Sofie Fanøe Andersen, Louise Steiner Bruun, Lea Holstein Knudsen, Maria Flintholm Jørgensen og Signe Helledi Steensen, gruppe 4

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere