WP2-2C 10.d. RESEARCH STUDY EXECUTIVE SUMMARY

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WP2-2C 10.d. RESEARCH STUDY EXECUTIVE SUMMARY"

Transkript

1 EUROPEAN CULTURAL LEARNING NETWORK LEONARD DA VINCI ECLN Grant agreement: / WP2-2C 10.d. RESEARCH STUDY EXECUTIVE SUMMARY (Danish) ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Danish 1

2 Overordnetresumé ECLN(EuropeanCulturalLearningNetwork):Etnetværkbeståendeaffolkogorganisationer,som udviklertalentogpotentialergennemkreativeogartistiskeaktivitererpåkrydsogtværsafeuropa. ECLNblevetableretforatundersøgetemaerierhvervsmæssigeuddannelserogpraksisformermed relevansfor kulturellæring samtfordeansættendeorganisationerogvirksomheder.ved kulturel læring forstårvidenbredevifteafartistiskogkulturellæring,derudøvesafkunstnere(artister)og kreativefolk såsomfreelancerselleransatteindenforvirksomhedermedetkultureltvirke. Kulturel læring foregårmangestederunderledelseafkunstnereogartisteriprofessionelle,uddannelsesmæssige ogsociale(socialpædagogiske)sammenhænge.eclnblevdannetundereu programmetleonardo EuropeanLifeLongLearningmedhenblikpåatudforskeogskabepilotprojekterfornyevejeogmetodertil atstøttefolkogorganisationerindenforklsektoreniheleeuropa.eclnvilbestræbesigpåatstyrke sektorensprofilogsammenhængskraft,samtunderstøttedetspraktiskebehovforuddannelseogtræning. Førsteskridtpådennevejerdenneundersøgelse,somudforskerellerkortlæggerartist freelancersog kulturelleorganisationerogderesarbejdeipraksissammenmedetblikpåsektorens nøglepersoner (stakeholders). Baggrund: Artistisk kunstneriskefreelancere(af)ogkulturelleorganisationer(ko),derdeltageridennemeget kvalitativeudforskning,erblevetudvalgtfradeenkeltelandesegnenetværkafpartnerorganisationer. Undersøgelsesarbejdetharfundetstedmellemjuliogseptember2013ogblevudførtafECLNpartnerefra 11lande:AssociationProstorPlus(Croatia),HopeforChildren(Cypern),VIA UC(Danmark)Kau Academy(Estland),Dimitra(Grækenland),AssociazioneCulturaleMulab(Italien),NewArts (Nederlandene),FundacjaArteria(Polen),MItra(Slovenien),CEPS(Spanien),andCollageArts (England).Partnerneblevbedtomatudvælgeengruppering,somvilleværeudtrykfor forskellighedmedhensyntilalder,kunst formerogkøn. Profil: AFgrupperingen(sample)bestodaf147individermedcirkaligemangemændogkvinder.KO repræsentanternebestodaf41organisationer,hvorafhovedpartenvarrepræsenteretafkvinder. Skøntderertaleomenbeskedengrupperingihvertland,omfattedeKO erneenrækkeforskellige virksomhedsformer,herunderngo er,institutioner,sammenslutninger(foreninger),velgørende organisationer/non profit,privatevirksomheder,kooperativer,centre,teknik studierogandet. Derserudtilatværeetafgørendefaldiarbejdsstyrkensantalforsåvidtangåraldersprofilerfor bådeafogkoiintervalletmellem36 45.Faldetkunneskyldesdengivnegruppering ellerogså, atfolkfaktiskforladersektorenefter36 årsalderen.somhelhedsynessektorenatværeringe ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Danish 2

3 betaltmedbeskedenlangsigtetsikkerhed.yngremenneskervilsikkertværemerevilligetilat læggeenergiiulønnetanerkendelseogtilpassesigområdetsrisiciendfolkældreendmidttredive.imidlertidøgesantalletigenensmuletil19%i46 55gruppenmedfolk,somantageliger mereistandtilatdeltageiresearch arbejdeellertilatbevægesigindienfornyetkarrierei sektoren.8%forbliveriarbejdeindtil65og4%fortsætterefter65 årsalderen.dererflereyngre menneskerialderen16 25iarbejdsstyrkenpåCypernogiSlovenienogflereældremennesker, 56 65år,iPolen. Højtkvalificerede: AF erneermegethøjtkvalificerede.86%afdemerkandidaterellerharetækvivalerendebevispå kvalifikationerpåeuropeanqualificationsframework(eqf)niveau6og39%haryderligere kvalifikationer,herundermastergraderogdoktorgrader.14%afaf erneangiverdereshøjeste kvalifikationsniveaupåniveau5ellerlavere,ogkun4udaf147harkvalifikationerunderniveau3. Artister/kunstnere ikkelærere: AF erneharigennemsnitenarbejdsindsatsmedatunderviseogstøttekulturellæringpå40%, mensderesindsatsideresegenartistiskeogkreativearbejdeandrager60%.ko ernepåtværsaf landenetilkendegiverengennemsnitligratiopåca.3:7itidbrugtpåegenpraksisoverfortidbrugt påatlevereundervisningogvejledning.dettyderpå,atdenkulturellestøtteaflæringi organisationerneogsåerydetisammenhængmedartistisk kunstneriskpraksis.kulturelle læreprocessersbidragvedafogikokansåledesbetegnessombaseretpåpraksisogledetaf artister. Arbejdskontrakterogroller: De147AF ereangiver163forskelligeansættelsesforhold.hovedpartenafdisseerfreelancerelationersomansættelseriarbejde,menenmindregruppeikkeeransatellererheltellerdelvist trukkettilbagefraarbejdsmarkedet.ansættelsesforholdeneerblandedeogomfattermidlertidige ogmerevarigekontraktforhold,fuldtidogdeltid,frivilligtarbejdeogbetaltarbejde.flertalletaf KO ernesrepræsentantererfastansattepåfuldtid.37%afdisseeransatte,22%erfrivilligeog 14%erfreelancere. Folkidissearbejdsformeridenkulturelleoglærendesektorbidragermedinspiration,motivation, talentplejevedattageaktivtdelikreativeogartistisk kunstneriskeprocesser. ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Danish 3

4 Hvembetalerdenkulturellelæring: De41kulturelleorganisationerangiver,atdeharleveretkulturellæringogvejledningi96 forskelligesammenhængepåtværsaf10landeimereend14udtryksformer(art forms).den gennemsnitligefordelingafko ernesindkomstkilderer45%offentlig,21%privat,22%indtjening (vedbestillingsarbejde)og12% andet.omkostningernevedatydekulturellæringogvejledning omfatterogsåfrivilligeellerubetaltebidragfrako erne,enkeltindividermv.ko ernebidrager medoptil42%kulturellæringogvejledningiubetaltesammenhænge.tilsammenligningbidrager AF ernemedlidtmindreend40%.afdemdernydergodtafkulturellæringogvejledningfårde 20%dereshjælpfraAF erne,mensko ernebidragermedbistandtillidtmereend26%.under rubrikken andre angiveshjælpfraaf ernemed40%og32%forko erne.detgiverettydeligt belægfor,atderydesubetaltarbejdeinærmestligegradafaf ereogko er,hvilketkunne antyde,attalentplejeeretprioriteretområde.elleratderforefindesenkombinationaf sociale/artitiskelæringsmålsætninger,sombliverfastholdtsammenmedetønskeomenfornuftig økonomiskindtjening. Udtryksformerogtidens,historiskeogkulturellelærings praksis: Dererenudtrykkeligtendensigrupperingerne,somviseratAF erneerengageredei1 4 bestemteudtryksformer/kunstarterpåéngang defleste2 3former.DetviseralsidighediAFernesengagementimulti artpraksis.detomestpopulæreudtryksformeriaf gruppenvarmusik med25%afallebenævnteudtryksformerogbilledkunst(visualarts)med18%. AF ernebesidderetudvalgafforskelligeudtryksformerogopererermedenkontekstualiseret portefoliesåvelsomenportefoliemedbasisiudtryksform.deersimultantpraktiserendesom professionelle,somspecialisterogsomgeneralisterindenforenellerflereudtryksformer.de forskelle,dermåtteforekomme(begrebsligtellerdefinitorisk)mellemde3typerafkontekst forhindrerikkeaf erneiatfærdesfritimangekonteksterogaffleregrunde.tiltrodsforatder kanmarkerestydeligeforskellemellempraksisafsocialeellerfritidsgrunde(dvs.somhobbyog amatør)pådenenesideogprofessionalismepådenandenside,såerdetikkenoget,der bekymrerfolkidennegruppe,somsersigselvienfritflydendepraksismellemtyperafsteder somdelafderesnu og hérpraksis.dehargangiderespraksisafforskelligegrunde,herundersom betaltarbejdeellerspecialiseresigmedatuddybderesvidenogerfaring ellerforathavedet sjovtogværelegendeogsocial.dereruddybendebelægfordetteudfraethistoriskblikpåafernesrejse(itilværelsen),hvorideudviklersigietudvalgafudtryksformerogkulturellæringi mellem3 10typer. HistorisksetarbejderAF ernebådeiindividueltregiogigrupper,mengruppe konteksten mindskesogdetindividuellearbejdestyrkesiløbetafkarriereniforholdtildemulighederog chancer,derbydersigprofessionelt.fornutidenogsetihistoriskperspektiverdertaleomden ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Danish 4

5 sammegradafengagementmedfællesskaber(communitycontext),ogdetersærligtinteressant forenstærkeuropæisksammenslutning. Mulighedenforatudvikledefærdigheder,videnogerfaringer,derskaltilforatfungereien professionelkontekst,kommersåledestydeligvistfrasåvelenspecialistkontekstsomen generalistkontekst.detervigtigtforenpolitikforinitiativogstrategi(policy makers),somønsker atunderstøtteogudviklekreativttalenttilforretning. Kulturellæringansesikkesomenerstatningforformeluddannelse,eftersom86%afAF erneer kandidateroghøjtkvalificerede,mensnarereomenslagsøkologiafartistisk/kunstneriskpraksis ogudviklingmeddetsvidens netværk,uformellesystemer,rejseaktiviteterogtilbud.blandingen afuformel,ikke formelogformellæring,somerpåfærdeogsomererfaretogoplevetpåkrydsog tværsaf9kulturellelæringskontekster,giverhåbefuldeartisterudviklingsmulighederpåen organiskfaconogimangeretninger.underindtrykaferfaringenmeddenne økologi ogvedat iværksætteløbendeforhandlingeromrolleripraksis fællesskaberbliverdetmuligtforenny artist/kunstneratnavigeremellemgeneralist,specialistogprofessionelrollerne såvelsomi individualitet,iengruppeellerietfællesskabs(community)kontekst.detblivermuligtatfinde organiskeogfleksibleruterovertid.denkulturellelæringssektorkansesbådesomenøkologiog sometpraksisfællesskab,somdetenkelteindividbevægersigigennemogopbyggerderes portefolierafudtryksformer,rollerogkonteksterigennemuformel,ikke formelogformellæring. KO erneogaf ernebetjeneridetstoreogheleforskelligefællesskaberindenforde9kulturelle læringskontekster.organisationernesformålognøglepersoner(stakeholders)harindflydelsepå deresprioriteringer,hvorimodaf erneermeretilbøjeligetilatværefrieideresholdningtil muligheder,betaltellerej. Enkerne læreplan(corecurriculum)forkulturellæring: ViaudviklingsarbejdeiECLNharviudvikletenfælleskerne læreplanudfrakerne kompetencer, somviharansetforatværevæsentligeforbådeaf erneogko erneideresudviklingafog indretningafenkulturellæringogvejledningspraksismedarbejdeide9kulturellelærings kontekster. ECLNkerne læreplanbeståraffølgendekompetencer: A. Kreativeprocesser B. Artistiske/kunstnerisketeknikker C. Kommunikation D. Teamwork E. Coaching F. Træning ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Danish 5

6 G. Kulturelkontekstualisering H. Mentor virksomhed I. Selvbevidsthed. DenmindstværdsatteafkompetencerneforbådeKOogAFvar beskæftigelse (employability), selv beskæftigelse og selv manegement,hvilketantyderatdeundersøgteermere interesseredeiatsepåhumanepotentialer fremforblotatværefokuseretpåatbruge teknikkernesomreneinstrumentertiludviklingafindividueløkonomiskforretning. Resurserforkulturellæring: De5højstrangerenderesurser,derfinderanvendelseikulturellæringogvejledningpåtværsaf landeneviserklartbetydningenafrummelighed(dedicatedspace)ogbetydningenafkontakter, nårmansøgerindietpraksisfællesskab.detbliverogsåfremhævet,hvorvigtigtdetermedafernesogko ernesdirekteellervarmekontaktertilbrugsomresurseforkulturellelærendetilatfå adgangtilyderligerelæringogmulighederforatudviklepraksis. Evalueringellerbedømmelse: Påtværsafallelandenebruger81%afAF erneselv evalueringer,85%afaf ernefårderesarbejde bedømtaffolkikulturellelæreprocesserellerfolk,destøtterog67%afaf ernefårderesarbejde bedømtafandre,mens80%afko ernebenytterselv evaluering,93%afko ernefårderesarbejde bedømtafkulturellelærendeog73%afko ernefårdetevalueretafandre. Muligerollerforeneuropæiskforeningforkulturellæring(CulturalLearningAssociation): Forbindelse og træning varklarttopscorernesommuligerollerforenforeningmedbådeaferneogko erne,menderefterforetrakko erne research, lobby, monitoring og anerkendelse ( Recognising ).AF ernevendterækkefølgenom: lobby, anerkendelse, research og monitoring. Konklusion: ECLNudviklingsprojektharvistetoverblikoverenmegetvarieretsektormedtovigtige hovedområder(constituencies):denførsteerfreelancernesomudfolderderespraksisgennem formelle,ikke formelleoguformellekonteksterogstrategier.denandenerdenkulturelle organisation,somtilvejebringerkulturellæringtilforskelligemenneskerogafforskelligegrunde. ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Danish 6

7 Derfindesenmegetstorspændviddeiarbejdskontrakterogorganisatoriskstrukturihele sektoren ifølgeundersøgelsensinformanter.mendererogsåenbemærkelsesværdigenighed omhvilkekompetencerogresurser,derernødvendigeforarbejdet,ogdererenyderst kvalificeretarbejdskrafttilrådighed.sektorenharværetifuldgangimereend30år,ogalligevel erdenret flydende,underforsynetmedstruktur,underlagtbeskedenindkomstogbehæftet medenringesikkerhedfordearbejdende.trodsdettevilkårforsektoren,hardenværetistandtil atholdesigselvlevendegennemgoodwill,kreativitetogentreprenørskabiogmeddensfælles, kreativearbejdsstyrkesammenmedvisseopmærksommepublikummersamtprivateogoffentlige interessenter(stakeholders).dererkunlidtanerkendelseogværdsættelsefradetoffentlige,men sektorenleversomenkulturellærendeøkologiogbestårafetfællesskabsnetværk,deroverfører kreativogkulturelvidenfremogtilbagevedatudvikletalentogandenhumankapital. ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Danish 7

COACH BOT Modular e-course with virtual coach tool support

COACH BOT Modular e-course with virtual coach tool support Modular e-course with virtual coach tool support LIFELONG LEARNING PROGRAMMET LEONARDO da VINCI Koordineret af FOR.COM Version 1.1 Dette projekt er finansieret med støtte fra EU-kommissionen. Denne publikation

Læs mere

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation

Executive Coach uddannelsen. Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation Executive Coach uddannelsen Højeste anerkendte akkreditering internationalt (ACPT) gennem ICF International Coach Federation O Executive Coach uddannelsen Her er coachuddannelsen, der giver dig kompetencerne

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere

Entreprenørskabsundervisning og foretagsomhed i den danske befolkning: Belyst via Global Entrepreneurship Monitor 2014

Entreprenørskabsundervisning og foretagsomhed i den danske befolkning: Belyst via Global Entrepreneurship Monitor 2014 Entreprenørskabsundervisning og foretagsomhed i den danske befolkning: Belyst via Global Entrepreneurship Monitor 2014 November 2014 Thomas Schøtt og Maryam Cheraghi Syddansk Universitet, Institut for

Læs mere

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk

Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere. lea@viauc.dk I Playmakeruddannelsen et bud på uddannelse af fremtidens kommunale medarbejdere Dogmeudfordring Styring Medborgerskabelse Viden der virker Ledelse og engagement Mål og resultater Tillid og ansvar Innovation

Læs mere

Har du en leder i maven?

Har du en leder i maven? Har du en leder i maven? Jamilla Jaffer 05-01-2012 Con3bute Tagensvej 85C, 1. tv. 2200 København N + 45 26 27 76 07 www.con3bute.dk info@con3bute.dk 1. Baggrund Københavns Kommune har gennem en længere

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

1 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U Cultura21 Nordic & FFSI

1 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U Cultura21 Nordic & FFSI 1 Kursusbeskrivelse social og bæredygtig innovation Social U Social U Innovativt iværksætteri med sociale og bæredygtige mål 6 ugers selvvalgt kursus for ledige Kursusbeskrivelse 2014 Social U er et 6-ugers

Læs mere

UNNA HVID IHL Inhouse Learning uhv@inhouselearning.dk www.inhouselearning.dk https://www.facebook.com/inhouselearning +45 288 33 115.

UNNA HVID IHL Inhouse Learning uhv@inhouselearning.dk www.inhouselearning.dk https://www.facebook.com/inhouselearning +45 288 33 115. CV UNNA HVID IHL Inhouse Learning uhv@inhouselearning.dk www.inhouselearning.dk https://www.facebook.com/inhouselearning +45 288 33 115 Unna Hvid 1 Bestyrelsesprofil Jeg vil gerne være den i en bestyrelse,

Læs mere

Skoleopholdet i fokus

Skoleopholdet i fokus Skoleopholdet i fokus Udveksling som pædagogisk værktøj frederik brinck jensen sankt annæ gymnasium projekt forskerspirer 2012 hum Indhold Indledning Side 1 Problemformulering Side 2 Teoretisk tilgang

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Blandt arbejdsmiljøprofessionelle i Danmark

Blandt arbejdsmiljøprofessionelle i Danmark Debat Er det virksomheden, der er patienten? Tage Søndergård Kristensen Det har i mange år været god latin, at det er virksomheden der er patienten, og at forebyggelse er bedre end behandling. I denne

Læs mere

Careers Scotland. 1. Baggrund og historie. 2. Fokusområder i all-age-services

Careers Scotland. 1. Baggrund og historie. 2. Fokusområder i all-age-services Careers Scotland Af: Videncenterleder Carla Tønder Jessing VUE Videncenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning December 2008 1. Baggrund og historie Careers Scotland blev dannet i april 2001 som følge

Læs mere

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1.

Effektiv træning. Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. Effektiv træning Hvorledes designer man effektive læringsprogrammer (f.eks. i Den Motiverende Samtale) Gå hjem møde 1. december 2010 Dean Fixsen Dean Fixsen er leder af The National Implementation Research

Læs mere

Internationale studerendes karriereplaner

Internationale studerendes karriereplaner April 2013 Internationale studerendes karriereplaner DAMVAD for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Aarhus Universitet og VIA University College.

Læs mere

Brugerdrevet Innovation. med Base of the Pyramid? Casebeskrivelse af NFBi s miniprojekt:

Brugerdrevet Innovation. med Base of the Pyramid? Casebeskrivelse af NFBi s miniprojekt: Casebeskrivelse af NFBi s miniprojekt: Brugerdrevet Innovation med Base of the Pyramid Base of the Pyramid (BoP) er en socio-økonomisk betegnelse for de ca. 4 milliarder mennesker i verden, der lever for

Læs mere

Anerkendelse af arbejdslivskompetencer. Rapport om udvikling af standarder

Anerkendelse af arbejdslivskompetencer. Rapport om udvikling af standarder Anerkendelse af arbejdslivskompetencer Rapport om udvikling af standarder Maj 2011 Lis Boysen & Lene Poulsen, DK 1 Forord Projektet REVOW, Recognition of the Value of Work (Anerkendelse af arbejdslivskompetencer),

Læs mere

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder:

Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Transfer - sammenhæng mellem uddannelse og anvendelse Oplæg på baggrund af flg. kilder: Bjarne Wahlgren og Vibe Aarkrog (2012): Transfer Kompetence i en professionel sammenhæng. Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Handicappedes offerrolle

Handicappedes offerrolle 1 Handicappedes offerrolle Den danske beskæftigelsespolitik handler for tiden mest om at vi skal have færrest muligt på passiv forsørgelse og flest muligt i arbejde. Alligevel trives et menneskesyn, hvor

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere

Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere Internationalt samarbejde og efteruddannelse i udlandet for vejledere FUETS Konference den 17. november 2010 Birtha Theut, Euroguidance Tlf: 33 95 70 02, mail: bt@iu.dk Mandag d. 27.september: Flere men

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Interkulturelle Markedsstudier

Interkulturelle Markedsstudier Udkast til Kandidatuddannelse Interkulturelle Markedsstudier Sprog, Kultur og Markeder KU og CBS 2016 Fælles kommissorium....universiteterne ønsker at udvikle en eller flere fælles kandidatuddannelser

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS)

Projektevaluering. Caretech Innovation. C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS) 1 Projektevaluering Caretech Innovation C-01 Remote Rehabilitation and Support (RRS) Deltagere/partnere: Center for elektiv Kirurgi, Regionshospitalet Silkeborg TDC A/S Caretech Innovation Dato 7.marts

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab

Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab PERSONLIGT LEDERSKAB 0G UDVIKLING GENNEM FØLELSESMÆSSIG INTELLIGENS & SOCIAL KOMPETENCE Essens Instituttet Bevidsthed, nærvær, lederskab Personligt lederskab

Læs mere

(j jk Center fer frivilligt

(j jk Center fer frivilligt Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt (j jk Center fer frivilligt K W y socialt arbejde Odense, august 2010 Nye kurser i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere