Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2012/2013"

Transkript

1 Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2012/2013 Organisationsbestyrelsens (OB) skriftlige beretning kan kun være en gentagelse og/eller opsummering af, hvad der kan læses i OBs mødereferater, der jo løbende offentliggøres. Organisationsbestyrelsen: Godkendelse af forretningsorden, konstituering, honorarfordeling og budget 2013 OB-konference Hjemmesiden Forvaltningsrevision Personaleforhold Fjordblink og Alabu Bolig Afdelingerne: Nybyggerier Renoveringer med Landsbyggefondens (LBF) støtte Renoveringer uden Landsbyggefondens støtte Fælles bestyrelsesmøder Konferencen med afdelingsbestyrelserne Udlejning Afdelinger uden bestyrelser Det særlige Vestby-projekt Økonomi Dispositionsfonden Trækningsretten Samarbejdet med de andre : AalborgBo Projekt 9220 Europan-konkurrencen Samarbejdet med Aalborg Kommune 1.

2 Organisationsbestyrelsen (OB) OBs medlemmer er: Anton Kanstrup (formand), Viola Ørbæk (næstformand), Bodil Errboe, Kirsten Bjørnlund (indtrådt i stedet for Benny Bentsen), Kirsten Gregersen, Tina C. Kristiansen, Ursula Jørgensen, Susan Jørgensen og Johnny Kristiansen (medarbejderrepræsentant). Suppleant: Birte Holst. Godkendelse af forretningsorden, konstituering og honorarfordeling Organisationsbestyrelsen har afholdt 8 bestyrelsesmøder i perioden. På det første møde i OB efter generalforsamlingen blev der vedtaget en forretningsorden og konstitueret med næstformand og udvalg. Det blev vedtaget, at bestyrelseshonoraret fordeltes med 2/3 til formand og 1/3 til næstformand. For samtlige nybyggerier og renoveringssager blev der nedsat bygherreudvalg. OB er repræsenteret i dem fordelt ud på alle OBs medlemmer. Alabu Boligs administration er med i alle Fjordblinks bygherreudvalg. I de bygherreudvalg, der beskæftiger sig med byggesager i eksisterende afdelinger, suppleres udvalget med repræsentanter for de enkelte afdelinger og den ledende ejendomsfunktionær. OB udpeger medlemmer til repræsentantskabet for Aalborg Kommunes udlejning af kollegie- og ungdomsboliger AKU-Aalborg og til TV-Aalborgs repræsentantskab. Herudover er Fjordblink repræsenteret i en række (overordnede) grundejerforeninger. Hvert år inden sommerferien forelægges og godkendes hovedforeningens budget for det efterfølgende år. OB-konference Sidste efterår tog OB en tur til Hjørring og så på renoveringer i Hjørrings vestlige bydel. Dagen efter gennemførte vi et miniseminar, opgaven var at lave en prioritering af de midler, der var i trækningsretten og dispositionsfonden. Herudover havde vi også de ledende ejendomsfunktionærer til at fortælle om deres visioner for Fjordblink. Hjemmesiden Fjordblink har fået genoprettet sin selvstændige hjemmeside med links til Alabu Boligs hjemmeside. Da vi har fælles opnotering for alle tilknyttede organisationer, ligger udlejningsdelen som en del af Alabu Boligs hjemmeside. Hjemmesiden skal bruges til informationer, mødeindkal-delser og offentliggørelse af mødereferater. Alt for få afdelingsbestyrelser bruger hjemmesiden til offentliggørelse af referater fra deres møder. Via et særligt program kan afdelingsbestyrelserne følge udviklingen i afdelingens økonomi. Forvaltningsrevision Der er foretaget forvaltningsrevision på afdelingernes henlæggelser, og der er indført nye regler for registrering af IT-udstyr og maskinpark. Personaleforhold Ejendomsfunktionærerne er fortsat ansat i Fjordblink. Foruden pasningen af deres daglige opgaver spiller ejendomsfunktionærerne, sammen med afdelingsbestyrelserne, en vigtig rolle ved syn, fremvisning og indflytning. Med indførelse af splitansættelser har Fjordblink igen fået ansat administrativt personale. Fjordblinks andel af hver enkelt ansat er godt 37 %. Vi byder dem naturligvis velkommen, og takker dem for deres positive indstilling til den nye ansættelsesform, der jo betyder besparelser for afdelingerne. 2.

3 Fjordblink og Alabu Bolig John Hjelm opsagde sidste år sin stilling til fratræden med udgangen af februar Pr. 1. marts 2013 tiltrådte Klaus Ringgaard som ny direktør for Alabu Bolig. Den nye direktørs vigtigste opgaver bliver at se på hele ledelsesdelen, personaledelen, samarbejdet på tværs, samt optimering af driften i Alabu Bolig og dens tilsluttede organisationer. Alabu Boligs direktør deltager i OBs møder. Klaus Ringgaard deltog første gang i OBs møde den 5. marts Da vi stiftede administrationsfælleskabet Alabu Bolig var der enighed om, at aftalen ikke kunne opløses de første 5 år og med den tilføjelse, at opsigelsen skulle ske senest et år før, altså 31. december I løbet af sommeren 2012 stillede Fjordblinks OB krav om en række forbedringer. Alt er ikke nået, men vi er på rette vej. Årsagen, til at det ikke er gået så hurtig med det hele, som vi havde forventet, kan findes flere steder: Vi brugte i starten en del kræfter på at få økonomien på plads. Alabu Boligs bestyrelse og direktør havde ikke fokus nok på, hvad det krævede af en leder både at stå i spidsen for opførelse af hundredvis af nye boliger og samtidig bygge en ny administration op. I de forløbne år med administrationsfællesskabet har der været mærkbare fordele: To store opgaver omkring opnotering blev løst uden ekstra personale. Der er opnået større driftssikkerhed i administrationen. Vi er to parter om at betale huslejen i Brohusgade. I løbet af sommeren 2012 er vi ved splitansættelse af det administrative personale blevet momsfrie på langt de fleste poster. Det betyder, at den enkelte person ansættes i samtlige organisationer på baggrund af en procentfordeling i forhold til antal lejemål. Den opnåede momsbesparelse vil gå direkte tilbage til afdelingerne og vil således komme til at påvirke budgetterne for 2014 og fremefter. OB har på den baggrund valgt at fortsætte samarbejdet med Vanggården om administrations-fællesskab. Afdelingerne Byggesager nybyggerier og de mange renoveringer har fyldt meget på OBs møder i årets løb. Her følger en kort status på de enkelte byggerier: Nybyggerier Afdeling 35 & 36 Godsbanen Det drejer sig om 175 ungdomsboliger og 35 familieboliger. Erhvervsdelen er solgt fra. Det samlede anlægsbudget for boligbyggeriet på kr er overholdt. Ungdomsboligerne blev taget i brug sidst på året Familieboligerne er taget i brug 1. marts Alt er lejet ud. 3.

4 Afdeling 40 Alexander Foss Gade (Eternitgrunden). Her er tale om 70 ungdomsboliger under opførelse. Forventes færdigt til 1. juli Anlægsbudgettet er på kr Det er meget stramt; især fordi det viste sig, at der har været mangelfuld rådgivning undervejs. Afdeling 42 Også beliggende på Godsbanen. Her er tale om 155 ungdomsboliger. Projektet er under udarbejdelse. Renoveringer med LBF-støtte Afdeling 15 Skallerupvej. Her blev nedlagt 36 boliger, alt andet er totalrenoveret. Alt er lejet ud. Byggeriet er færdigt på nær udearealerne. Anlægsbudgettet på kr er overholdt. Afdeling 16 Dionevej/Metisvej. Renoveringen omfattede nye tage, nye badeværelser, opretning af murværk, gavle m.m. Byggeriet er færdigt på nær udearealerne. Anlægsbudgettet på kr er overholdt. Afdeling 10 Peter Freuchens Vej. Totalrenovering. Sagen forhandles p.t. med Landsbyggefonden. Det er stillet i udsigt, at projektet kan gå i gang i Anlægsbudgettet vil komme op på over 100 millioner kr. Afdeling 13 Diskovej. Her er udarbejdet en helhedsplan, som omfatter klimaskærm på langt de fleste boliger, samt større forandring af en enkelt blok for at fremskaffe boliger med god tilgængelighed. Sagen forhandles med Landsbyggefonden. Afdeling 14 Saltumvej. Totalrenovering med hovedvægt på isolering og øget tilgængelighed. Sagen forhandles p.t. med Landsbyggefonden. Det er stillet i udsigt, at projektet kan gå i gang i Anlægsbudgettet vil komme op på over 100 millioner kr. Renoveringer uden LBF-støtte Afdeling 2 Poul Buås Vej m.fl. Byggeriet er færdigt på nær gården. Her er utidssvarende ungdomsboliger og værelser ændret til 13 familieboliger alle lejet ud. Herudover er der renoveret faldstammer, elinstallationer, ventilation m.m. Byggeregnskabet er under udarbejdelse. Afdeling 3 Sønderbro m.fl. Renovering af klimaskærm påbegyndes her i foråret Anlægsbudgettet er på kr

5 Fælles bestyrelsesmøder Fællesbestyrelsesmødet i oktober blev brugt til at give en grundig orientering om aktiviteterne i Fjordblink. Og som noget nyt bad vi de enkelte afdelinger berette om forløbet af deres afdelingsmøde. Det blev efter OBs opfattelse en god fornyelse. Konferencen med afdelingsbestyrelserne Fjordblinks konference har to formål: 1. At sætte fokus på bestemte emner. 2. At forstærke samarbejdet mellem afdelingerne. På grund af for få tilmeldte aflystes den planlagte konference i januar måned. Der blev gjort et nyt forsøg i marts, hvor vi dels så på Fjordblinks nybyggerier og renoveringer, dels kombinerede det med et fælles bestyrelsesmøde om lørdagen og et oplæg om energibesparelse og solceller. Emnerne var gode, men der var for få deltagere med. Udlejning Fjordblink har i årets løb oplevet, at lejligheder har stået tomme mere end de tre måneder, som en lejer har som opsigelsesfrist. Udgiften hertil skal dækkes af dispositionsfonden. Det samlede tab ved tomgang løber for 2012 op i kr kr. mod kr i Der har i 2012 været 532 indflytninger heraf er de 175 nye indflytninger på Godsbanen 9-19 (I 2011 var der 335 indflytninger). Afdelinger uden bestyrelser Afdeling 15 (Skallerupvej) og afdeling 28 (Fortunavej) har p.t. ingen afdelingsbestyrelse. I henhold til foreningens vedtægter fungerer OB som afdelingsbestyrelse, når der ikke er valgt nogen. Her gøres der så brug af ordningen med en kontaktperson enten fra OB eller fra afdelingen. Det særlige Vestby-projekt I sidste års beretning kunne vi orientere om det særlige Vestby-projekt, der er sat i gang. I første omgang omfattede det kun Fjordblinks egne afdelinger. Udgangspunktet har været en kortlægning af afdelingernes fysiske tilstand, samt afdelingsbestyrelsernes syn på fremtiden. Efter en studietur i Vestbyen for afdelingsbestyrelser og OB er der nedsat to arbejdsgrupper, der arbejder på tværs af afdelingerne. En gruppe ser på energi og især solceller, og en anden gruppe arbejder med ønsker om et fælleshus i Vestbyen. Økonomi I forbindelse med såvel afdelingsmøder, som de nu fremlagte regnskaber, kan vi glæde os over, at langt de fleste afdelinger har det godt. Såvel hovedforening som alle afdelinger på nær én kommer ud med overskud i regnskaberne for For alle dele af Fjordblink skyldes det respekt for, at vedtagne budgetter skal overholdes. Hertil kommer: for hovedforeningens vedkommende tilbageførsel af midler fra Alabu Bolig i forbindelse med splitansættelserne. for afdelingernes vedkommende er en medvirkende årsag til overskud tilbagebetaling af administrationsbidrag fra Alabu Bolig. Der blev tilbageført kr. 175,- pr. lejemål. 5.

6 Dispositionsfonden Til alle renoveringssagerne skal der i større eller mindre grad ydes tilskud fra foreningens dispositionsfond. Det kan ske i form af engangsbeløb og/eller som løbende driftsstøtte over en længere årrække. Det vil i sig selv tære på dispositionsfonden. Dispositionsfonden skal også dække tab ved lejeledighed, hvis lejligheden ikke er udlejet indenfor de første tre måneder efter opsigelse. Endelig kan OB bevilge tilskud til andre formål end lige renovering eller ledighed. Landsbyggefonden har besluttet, at dispositionsfonden i 2012 skal yde tilskud til renoveringen af afdeling 15 på samlet kr Hertil kommer et årligt tilskud på kr til et kvarterløftsprojekt. OB har besluttet at yde tilskud til: Afdeling 33 tilskud til foldedøre i ungdomsboligerne - kr Helhedsplan for Vestbyen - kr Arkitekt konkurrencen om Vestbyens fremtid - Europan - kr i 2012 og kr i Der er i 2012 ydet tilskud til afdelinger med tab ved lejeledighed på kr Trækningsretten Trækningsretten er midler, som indbetales af de ældre afdelinger i Fjordblink. Der kan søges af ALLE afdelinger i Fjordblink. Med udgangspunkt i 10-års planerne beslutter OB, hvilke afdelinger der skal reserveres midler til. Der er således givet forhåndstilsagn til: Afdeling 1 kr Afdeling 3 kr (frigivet) Afdeling 7 kr Afdeling 2 (9) kr (frigivet) Afdeling 10 kr Afdeling 13 kr Afdeling 14 kr Afdeling 15 kr (frigivet) Afdeling 16 kr (frigivet) Afdeling 17 kr (frigivet) Afdeling 17 kr (frigivet) Samarbejdet med de andre AalborgBo Samarbejdet i AalborgBo er fortsat i 2011/2012. Stort set alle større boligorgansiationer er nu med i samarbejdet. AalborgBo afholder kvartalsvise møder, hvor vi drøfter opgaver af fælles interesse, og hvor der med mellemrum nedsættes ad hoc udvalg. I øjeblikket arbejdes der med planer om at danne fælles opnotering for Aalborg Kommunes almene boliger. For knap 3 år siden besluttede langt de fleste af AalborgBos organisationer at udgive en bog om de almene boligorganisationers udvikling og rolle i Aalborg Kommune, og lige før jul 2012 udkom så bogen Boliger til tiden. 6.

7 Projekt 9220 Fjordblink fortsætter samarbejdet med Vanggården, Himmerland og Lejerbo omkring Projekt 9220 i Aalborg Øst. Samarbejdet drejer sig jo om integration af beboerne i Aalborg Øst - også de mange danskere, som har det svært. I 2012 yder Fjordblink et tilskud, der beløber sig til ca. kr. 350,- pr. lejemål. Indtil videre er det afviklet i form af arbejdstimer. Landsbyggefonden yder fortsat den største del af tilskuddet. Europan-konkurrencen Sidst på året 2012 blev Fjordblink sammen med Himmerland Boligforening, Regionen og Aalborg Kommune inviteret til at deltage i udarbejdelse af en arkitektkonkurrence om Fremtidens Vestby. Det sagde vi ja til. Europan er en europæisk organisation, der arrangerer konkurrencer for yngre arkitekter. Konkurrencematerialet er nu lavet, og konkurrencen udskrevet. Det samarbejde, der nu på forskelligt niveau finder sted, finansieres foreløbigt af Dispositionsfonden. Samarbejdet med Aalborg Kommune Traditionelt har Fjordblink et godt samarbejde med kommunen, både når det har drejet sig om driftstilsyn, nybyggeri og renoveringer Det er fortsat i indeværende år, Der er sket ændringer omkring procedurerne ved godkendelser af såvel nybyggeri som renovering; der stilles stadig større krav til arkitektur og bæredygtighed. Omkring driften - styringsdialogmøderne - er der i samarbejde med boligorganisationerne og tilsynet udarbejdet fælles regler for indholdet af dialogmøderne. Der er efter aftale ikke afholdt styringsdialogmøder for Fjordblinks vedkommende i

8 Ovenstående skriftlige beretning for 2012/13 er godkendt på Organisationsbestyrelsens møde mandag den 30. april Anton Kanstrup (formand) Viola Ørbæk (næstformand) Kirsten Gregersen Tina C. Kristiansen Ursula Jørgensen _ Bodil Errboe Susan Jørgensen _ Kirsten Bjørnlund Johnny Kristiansen (medarbejderrepræsentant) 8.

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Villy Brejning formand Jens Thestrup, næstformand Holger Juel Hansen Joan Thygesen Søren Nielsen Knud Johnsen Boligselskabet Domea København. Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 7. februar 2012 kl. 17.30 I Peder Lykke, Peder Lykkes Vej 61 bestyrelseslokalet. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011

REFERAT. af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 REFERAT af repræsentantskabsmøde den 22. september 2011 Formand Robert Thorsen bød velkommen til repræsentanter, afdelingsbestyrelsesmedlemmer, kandidater til udvalg og poster, ansatte fra administrationen,

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012

Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012 Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012 Repræsentantskabsmødet den 12. december 2012 BESTYRELSENS BERETNING INDLEDNING Afdelingerne Velkommen til årets repræsentantskabsmøde. Vordingborg

Læs mere

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015

A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 A/B Gudenå Dagsorden udsendt den 22. januar 2015 Referat udsendt den 10. februar 2015 Referat til bestyrelsesmøde Torsdag den 29. januar 2015 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat til

Læs mere

Referat fra Dialogmøde vedrørende Boligselskabet Vissenbjerg (Domea)

Referat fra Dialogmøde vedrørende Boligselskabet Vissenbjerg (Domea) Referat Forum Dialogmøde med Boligorganisationerne bosiddende i eller med afdelinger beliggende i Assens Kommune. Styringsdialogen 2011/2012 mellem Assens Kommune og boligorganisationer bosiddende i eller

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde den 18. februar 2014, kl. 16.00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Kjeld Poulsen, Ole Lagoni, Mogens Hansen, Frank Sass, Stig Torp Kaspersen, Flemming Balle, Bjarne Krohn,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider.

Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider. Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR Dette referat indeholder 8 sider. Dagsorden: Pkt. 1: Forelæggelse af årsregnskaber for regnskabsåret 2011. Pkt. 2: Forelæggelse

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ALBOA MANDAG DEN 26. NOVEMBER 2012 AFHOLDT I AARHUSSALEN SKT. KNUDS TORV 3, 8000 AARHUS C DAGSORDEN FOR MØDET: 1) Godkendelse af forretningsorden for repræsentantskabet 2) Valg af 2 dirigenter 3) Orientering fra organisationsbestyrelsen a) generel orientering b) tilskudsmuligheder fra ALBOA

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Albertslund Boligselskab 5. december 2014

Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Albertslund Boligselskab 5. december 2014 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 3. december kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Majbritt Brander, Dorte Nejrup, Birthe Lauridsen,

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning Organisationsbestyrelsens beretning Vedr. repræsentantskabsmødet i 2011 Repræsentantskabsmødet i maj 2011 blev et godt møde. Der var et indlæg af vores nye økonomi direktør Teit Svanholm om regnskabet

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2013-2014

Bestyrelsens beretning for 2013-2014 Bestyrelsens beretning for Boligforeningen B42 2013-2014 Fra bestyrelsens side vil vi gerne byde velkommen til de nyvalgte medlemmer af repræsentantskabet og afdelingsbestyrelser, og samtidig sige en stor

Læs mere

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Dagsorden for organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 21. marts 2013 kl. 17.00, K14, Frokoststuen Deltagere: Bestyrelsen, Bent Frederiksen, Peter Juul Andersen, Anette Hertz, Rikke Linnemann (Ref.) Afbud:

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse?

DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Hellerup 10.01.2008 DUAB-retningslinie nr. 2 til afdelingsbestyrelserne: Hvad bør der stå i forretningsordenen for arbejdet i en DUAB-afdelingsbestyrelse? Kære afdelingsbestyrelse DUAB s organisationsbestyrelse

Læs mere

årsberetning 2008/09

årsberetning 2008/09 årsberetning 2008/09 B Forord Det seneste år har været præget af drastiske omvæltninger på boligmarkedet og indenfor byggebranchen som følge af finanskrisen. Tidligere års høje byggepriser er dæmpet betragteligt,

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 17. september 2013 Referat udsendt den 27. september 2013 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 24. september 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 16. november 2010, kl. 17.15 Fælleshuset Baunehøjparken, Baunehøjparken 18A, 4040 Jyllinge Til Stede Leif Tingvad, Grete Andersen, Hanne Olesen, H. Chr. Thigaard og Lisbet

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.13.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 13. juni 2013 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Greve Boligselskab. Prøvehuset er klar til besøg i Elkærparken. Nye p-pladser på Eghøj. Indflytning i Byagerlunden

Greve Boligselskab. Prøvehuset er klar til besøg i Elkærparken. Nye p-pladser på Eghøj. Indflytning i Byagerlunden Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 19 - JUNI 2012 Repræsentantskabsmødet 2012 Prøvehuset er klar til besøg i Elkærparken Nye p-pladser på Eghøj Indflytning i Byagerlunden Solceller Gersagerparken

Læs mere

Glædelig jul og godt nytår

Glædelig jul og godt nytår kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / December 2011 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Glædelig jul og godt nytår Af Steffen Morild, næstformand

Læs mere

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup

Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Boligselskabet DFB Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 63 26. februar 2013 kl. 17.00 Hos Domea, Oldenburg Allé 3, 2630 Taastrup Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere