Der er nogen, der er på vores hold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Der er nogen, der er på vores hold"

Transkript

1 Januar 2006 Der er nogen, der er på vores hold En evaluering af ADHD-foreningens Flyverprojekt

2 2

3 Forord Hermed foreligger evalueringen af ADHD-foreningens tre-årige projekt: Flyverkorps - Bedre styr på livet for voksne med ADHD/DAMP. Evalueringens omfang og metode er aftalt med ADHD-foreningens direktør Birgit Christiansen, der også er ansvarlig for kapitel 2 i rapporten: En beskrivelse af Flyverprojektets målgruppe samt projektets caseload og caseflow. ADHD-foreningen har finansieret evalueringen. Evalueringen lægger hovedvægten på : 1. En beskrivelse af Flyverprojektets målgruppe samt projektets caseload og caseflow. 2. Flyverprojektets programteori, der skal medvirke til at synliggøre omfanget og indholdet i opgaven med rådgive og støtte voksne borgere med ADHD. 3. En undersøgelse af de til Flyverprojektet knyttede borgeres erfaringer med og udbytte af Flyverprojektets rådgivning og støtte. Center for evaluering, Psykiatrien i Århus Amt, har forestået evalueringen. Evalueringen er gennemført i perioden januar 2005 til december 2005 af evaluator cand. mag. Hanne Chone med bistand fra evaluator cand. psych. Birgitte Ahlgreen og evaluator cand. scient.pol. Thomas Evermann. For rapportens layout står assistent Lone Mia Christiansen og stud.pæd.psyk. Stinne Bruhn. Alle er ansat ved Center for evaluering. Tak til alle der har stået til rådighed med oplysninger til evalueringens gennemførelse og en særlig tak til de voksne med ADHD og de pårørende til voksne med ADHD, der har taget godt imod evaluatorerne. Januar 2006 Evalueringschef Knud Ramian Center for evaluering Psykiatrien i Århus Amt Skovagervej Risskov ISBN-nr.:

4 4

5 Indholdsfortegnelse Resumé Baggrund, formål og metode Evalueringens baggrund Evalueringens formål og fokus Evalueringens delelementer og metoder Etiske overvejelser Rapportens disposition Præsentation af Flyverprojektet Flyverprojektets organisation Flyverprojektets målgruppe Flyverprojektets visitationsprocedurer Kort om medarbejdernes øvrige interne arbejdsopgaver Flyverprojektets caseload og caseflow Det personrettede arbejde i tal Flyverprojektets programteori Spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsens formål Undersøgelsens indhold De voksne med ADHD's spørgeskemabesvarelser Demografiske data samt skitse af medicinsk/social anamnese Baggrund og motivation for at henvende sig til Flyverprojektet Erfaringer med tidligere behandlings- og støttefunktioner Vurderingen af Flyverprojektets rådgivning og støtte Kontakten til Flyverprojektet: Hvad har været godt, hvad kunne blive bedre? De voksne med ADHD s generelle tilfredshed med Flyverprojektet De voksne med ADHD's vurdering af fremtidigt behov for Flyverprojektet De pårørende til voksne med ADHD's spørgeskemabesvarelser De pårørendes personlige baggrundsdata De pårørendes voksne familiemedlemmer med ADHD s baggrundsdata Baggrund og motivation for at henvende sig til Flyverprojektet Erfaringer med tidligere behandlings- og støttefunktioner De pårørendes vurdering af Flyverprojektets rådgivning og støtte Kontakten til Flyverprojektet: Hvad har været godt, hvad kunne bliv bedre? Hvordan gøres rådgivning og støtte til voksne med ADHD optimal De pårørendes vurdering af fremtidigt behov for Flyverprojektet

6 5. Interviewundersøgelse blandt voksne med ADHD og pårørende til voksne med ADHD Undersøgelsens formål Kortfattet oversigt over interviewpersonerne Undersøgelsens resultater Forhåndskendskab og kilder til viden om Flyverprojektet Baggrunden for henvendelsen til Flyverprojektet Erfaringer med tidligere behandlings- og støttefunktioner Interviewpersonernes erfaringer med Flyverprojektets støtte En medarbejder, der lytter og vejleder Viden om ADHD, symptomer, typiske vanskeligheder m.v Støtte i forbindelse med medicinsk behandling Støtte til at få struktureret hverdagen og det sociale liv Viden om offentlig støtte samt støtte til mødet med sociale myndigheder Samlet vurdering af Flyverprojektes støtte Det fremtidige behov for Flyverprojektet: Ønsket er mere af det hele

7 Resumé I nærværende resume sammenfattes trådene fra rapporten og undersøgelsens hovedresultater præsenteres. Der fokuseres her på de dele af Flyverprojektets indsats, der lykkes, og de dele der ikke eller kun delvis lykkes. Afslutningsvis præsenteres de konklusioner, Center for evaluering mener, evalueringen giver anledning til. Evalueringens baggrund Flyverkorps - Bedre styr på livet for voksne med ADHD er et landsdækkende 3-årigt projekt, der er gennemført under ADHD-foreningen i årene Formålet med projektet er at yde rådgivning og støtte til en hidtil overset gruppe voksne med ADHD. Fagkundskaben skønner i dag, at 2-4% af den voksne befolkning opfylder kriterierne for ADHD. Det svarer i Danmark til mennesker mellem 18 og 60 år. Flyverprojektet har primært været rettet mod den gruppe voksne, hvis symptomer og funktionsnedsættelser medfører betydelige sociale og emotionelle problemer. Kriterierne for at blive visiteret til Flyverprojektet var, at den voksne 1) skulle være over 18 år, 2) have en diagnose inden for ADHD-spektret og 3) omfattende sociale/emotionelle problemer. Med base på foreningens sekretariatet i Odense har Flyverprojektets 2-3 konsulenter ydet en landsdækkende rådgivnings og støtteindsats til cirka 150 voksne med ADHD og deres pårørende. Flyverprojektets arbejdsopgaver har været 1) at gå ud som bisidder/tovholder/coach, 2) at bevidstgøre omgivelserne - herunder kommuner om voksne med ADHD/DAMP og 3) at opsamle og formidle erfaringerne fra indsatsen. Evalueringens formål Formålet med evalueringen er tosidigt: For det første skal evalueringen via en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse og en kvalitativ interviewundersøgelse blandt Flyverprojektets målgruppe tilvejebringe et dataunderlag, der kan belyse såvel Flyverprojektets indsats som indsatsens resultater. For det andet skal evalueringen bidrage til at formidle Flyverprojektets erfaringer og viden til de offentlige sektorer, der kommer i kontakt med voksne med ADHD samt synliggøre opgavens indhold og omfang. Evalueringens metoder Evalueringen er udført på grundlag af en programteori, hvori Flyverprojektets medarbejderne har opstillet en række komponenter/hypoteser og udarbejdet en sammenhængende teori, der beskriver, hvordan de mener, Flyverprojektets forventede indsats og resultater hænger sammen 1. 1 For nærmere beskrivelse af programteori se s og

8 Som næste trin i evalueringen er der efterfølgende anvendt en casestudie-strategi for at teste, om teorien passer med virkeligheden. Arbejdes der efter teorien, og har indsatsen haft de virkninger, som man forventede? I denne del af evalueringen tages der udgangspunkt i de til Flyverprojektet indvisiterede borgeres oplevelser og vurdering af indsatsen. Evalueringens konklusioner baserer sig således på såvel en fortolkning af en spørgeskemaundersøgelsens kvantitative data som på en bearbejdning af en række kvalitative interview. De kvantitative data afdækker, hvilke dele af Flyverprojektets indsats de adspurgte borgerere vurderer højest, mens de kvalitative interview i vid udstrækning har kunnet underbygge de sammenhænge mellem indsats og resultater, som spørgeskemaundersøgelsen afdækkede. Spørgeskemaundersøgelsens resultater bygger dels på 37 besvarede spørgeskemaer fra voksne med ADHD, svarende til 34% af de udsendte skemaer og dels på 35 besvarede spørgeskemaer fra pårørende til voksne med ADHD, svarende til 53% af de udsendte skemaer. De pårørendes spørgeskemabesvarelser omhandler især deres oplevelse og vurdering af resultaterne af Flyverprojektets indsats i forhold til deres voksne pårørende med ADHD. Interviewundersøgelsens resultater bygger på data fra 14 udvalgte medlemmer af projektets målgruppe: 7 voksne med ADHD og 7 hold pårørende til voksne med ADHD. De interviewede brugere er udvalgt i samarbejde med ADHD-foreningen efter følgende kriterier: 1) de skal have haft et længerevarende støtteforløb med Flyverprojektet, 2) udvælgelsen skal omfatte såvel lettere som svære støtteforløb, 3) der er anlagt en vis spredning i forhold til alder, køn og familiære forhold og 4)der er udvalgt interviewpersoner fra alle de geografiske områder, Flyverprojektet har dækket. Ca. 80% af de voksne med ADHD i spørgeskema- og interviewundersøgelserne er mænd. Hovedparten af den undersøgte gruppe er mellem år, og hovedparten er på overførselsindkomst. Disse forhold svarer til Flyverprojektets samlede målgruppes alders- og kønsfordelingfordeling og forsørgelsesgrundlag, som det fremgår af Flyverprojektets database 2. Samlet set har case-studiet frembragt et omfattende og dybtgående dataunderlag, på baggrund af hvilket det er muligt at vurdere, om undersøgelsens resultater relaterer sig til Flyverprojektets indsats. Projektets forløb ADHD-foreningen var fra projektets start bevidste om opgavens omfang. Alligevel kom det reelle behov for hjælp og støtte blandt voksne med ADHD til at overgå deres forhåndsantagelser. Tilgangen af voksne med ADHD til projektet voksende især efter, DR Dokumentaren Et liv i kaos om voksne med ADHD/DAMP blev vist første gang Voksne med ADHD og deres pårørende henvendte sig i hundredevis. Flyverprojektet kunne ikke rumme 2 Se denne rapport afsnit 2.6. s

9 dem alle og måtte ved slutningen af 2004 stoppe for tilgangen. Samtidig voksende efterspørgslen efter viden og oplæg fra konsulenterne. Under de beskrevne omstændigheder kunne projektets daværende 2 konsulenter ikke afse de fornødne ressourcer til at gennemføre opgaven med at opsamle og formidle erfaringerne fra projektet. Der blev derfor ansat endnu en konsulent. Der har således fra slutningen af 2004 og hele 2005 været 3 konsulenter tilknyttet Flyverprojektet. Heraf har 2 konsulenter især koncentreret sig om de opgaver, der var målrettet mod borgerne dvs. bisidder/tovholder og coach, mens den tredje konsulent primært har beskæftiget sig med at formidle projektets viden til de fagpersoner, der møder voksne med ADHD. De undersøgte gruppers baggrund og motiv til at henvende sig til Flyverprojektet Flertallet af de voksne med ADHD, der har deltaget i undersøgelsen, har haft livslange problemer med at få hverdagen til at fungere. Flertallet af de voksne med ADHD og de pårørende til voksne med ADHD, der har deltaget i undersøgelsen, har henvende sig til Flyverprojektet, fordi det er deres oplevelse, at det omgivende samfund mangler forståelse for og viden om voksne med ADHD's problemer. Undersøgelsen viser, at flertallet af de voksne med ADHD, der har deltaget i undersøgelsen, har henvendt sig til ADHD-foreningen med baggrund i et akut behov for hjælp. Det gælder generelt for den samlede undersøgelsespopulation, at de har henvendt sig til Flyverprojektet med et bredt spektrum af problemer. For gruppen af pårørende, der har besvaret spørgeskemaerne gælder, at de typisk har henvendt sig til Flyverprojektet, fordi de ikke længere har magtet at være alene om opgaven med at hjælpe og støtte deres voksne pårørende med ADHD. De undersøgte gruppers erfaringer med tidligere behandlings- og støttefunktioner Det er den samlede undersøgelsespopulations oplevelse, at der i samfundet som sådan overordnet mangler viden om voksne med ADHD. Før kontakten til Flyverprojektet gælder det næsten uden undtagelse, at de voksne med ADHD, der har deltaget i undersøgelsen, har haft dårlig erfaring med mulighederne for at få rådgivning og støtte, der specifikt er målrettet voksne med ADHD. Undersøgelsens data fremviser et mønster af utilfredshed med den rådgivning og støtte, der tilbydes voksne med ADHD i offentlig regi. Data fra såvel spørgeskemaundersøgelsen som interviewundersøgelsen viser, at en markant 9

10 del af borgerne, der har deltaget i undersøgelsen, har henvendt sig til Flyverprojektet på baggrund af længerevarende tvister med de sociale myndigheder. Sammenfattende er indtrykket, at undersøgelsespopulationen har oplevet, at de medarbejdere, de møder i offentligt regi, generelt mangler viden om ADHD herunder såvel viden om symptomer som viden om typiske funktionsnedsættelser. En stor del af undersøgelsespopulationen angiver at manglende viden om ADHD i det offentlige fører til fejlbelagte behandlingstilbud, sagsbehandling og/eller fejlslagne aktiveringstilbud. Lidt mindre end en tredjedel af de pårørende, der har deltaget i undersøgelsen, vurderer dog, at den rådgivning og støtte de og deres voksne pårørende med ADHD har fået fra de sociale myndigheder er adækvat. Og lidt over en tredjedel i samme gruppe har været tilfredse med den rådgivning og støtte de og den voksne med ADHD har fået i behandlingssystemet. Det er værd at hæfte sig ved, at i de tilfælde, hvor de undersøgte grupper vurderer de sociale myndigheders sagsbehandling positivt, beskriver de typisk en sagsbehandler, der har sat sig ind i, hvad ADHD er, og som er parat til at lytte til deres egne oplevelse af funktionsnedsættelse og ønsker for rådgivning og støtte. Især de pårørende, men også enkelte af de voksne med ADHD, understreger, at det er deres vurdering, at for mange sagsbehandlerskift fører til et usammenhængende støtteforløb og som følge heraf til tab af muligheder for rehabilitering. De voksne i den undersøgte gruppe angiver generelt, at der ikke tages hensyn til deres ressourcer, interesser og ønsker i forbindelse med kommunal sagsbehandling. Enkelte sagsbehandlere, der har udvist interesse for den voksne med ADHD's egen vurdering af ressourcer, omtales positivt. De interviewpersoner, der har beskrevet positive oplevelser i forbindelse med kommunal sagsbehandling, har generelt fremhævet de lejligheder, hvor de har mødt medarbejdere med viden om og forståelse for voksne med ADHD's funktionsnedsættelser og særlige problemer. Undersøgelsens resultater: Hvad lykkes i Flyverprojektets indsats? Samlet set viser undersøgelsen, at Flyverprojektets indsats har spillet en central rolle i forbindelse med at forbedre livssituationen for en stor del de voksne med ADHD og pårørende, der indgår i undersøgelsen. Stort set alle de voksne med ADHD og de pårørende til voksne med ADHD, der indgår i undersøgelsen, har oplevet, at kontakten til Flyverprojektet har forbedret den voksne med AD- HD's muligheder for at deltage i samfundet, på trods af deres problemer og funktionsnedsættelse. 10

11 En markant del af de pårørende har været tilfredse med kontakten til Flyverprojektet. De pårørende vægter medarbejdernes holdning og relation til de voksne med ADHD højt og vurderer typisk, at Flyverprojektets indsats har haft betydning for den voksne med ADHD's sygdomserkendelse, selvindsigt og selvtillid. Mødet med en medarbejder, der lytter og vejleder og har kendskab til ADHD Undersøgelsen viser, at Flyverprojektet har været i stand til at tilbyde de undersøgte grupper en hurtig og fleksibel adgang til kontakt til en medarbejder, der har indsigt i ADHD og kan vejlede dem i forhold til akutte problemer. Undersøgelsen viser, at den enkelte voksne med ADHD og den enkelte pårørende generelt har fået opfyldt sine forventninger om at møde en medarbejder, der lytter og vejleder, samt har viden om ADHD. Støtte til at få struktur på hverdagen og det sociale liv Flyverprojektets vejledning og instruktion i brug af pædagogiske hjælpemidler, fx piktogrammer og andre hjælpemidler, har ifølge en stor del af deltagerne i undersøgelsen bidraget til, at de har fået sat struktur på deres hverdag. Undersøgelsen viser også, at den del af de voksne med ADHD, der får kompenserende støtte i form af forskellige pædagogiske hjælpemidler får forbedret deres chance for at gennemføre en uddannelse. Der er i undersøgelsen eksempler på unge voksne med ADHD, der med hjælp fra Flyverprojektet, har fået en række pædagogiske hjælpemidler og er på vej til at gennemføre en videregående uddannelse. Flyverprojektets støtte til at få struktur på hverdagen og det sociale liv har medvirket til at enkelte af de voksne med ADHD, der før mødet med Flyverprojektet har boet sammen med deres forældre, har kunnet flytte i egen bolig. Det er dog erfaringen, at det for langt de fleste af dem gælder, at de i forbindelse med at bo i egen bolig har behov for en støttekontaktperson. Vejledning i forbindelse med medicinsk behandling Undersøgelsen viser, at en del af de voksne med ADHD og de pårørende til voksne med ADHD, der har deltaget i undersøgelsen har haft gavn af Flyverprojektets kendskab til og vejledning om det spektrum af medicin, voksne med ADHD tilbydes. Flere af undersøgelsens interviewpersoner beskriver, at de, hvad angår viden om fordele og ulemper ved medikamenter, dosis og bivirkninger, har haft gavn af at få vejledning af en person, som de har opbygget et tillidsforhold til. Flyverprojektets vejledning har på den måde medvirket til at reducere deres angst og utryghed i forbindelse med medicin og medicinering. 11

12 Viden om/støtte til mødet med de sociale myndigheder Undersøgelsens resultater viser, at der i den undersøgte gruppe voksne med ADHD er et markant behov for en bisidder i forbindelse med møder i offentligt regi. Som bisiddere/tovholdere har Flyverprojektets medarbejdere medvirket til at smidiggøre sagsbehandlinger og afslutte længerevarende og opslidende tvister for en markant stor del af undersøgelsens deltagerne. Der er i undersøgelsen information, der peger på, at en del voksne med ADHD har et særligt behov for hjælp til at fastholde samtalers indhold og til at huske de aftaler, der indgås i løbet af en samtaler. I de tilfælde hvor en voksen med ADHD har haft en flyver med som tovholder i forbindelse med samtaler og møder i det offentlige, har det haft en positiv effekt. Undersøgelsen viser, at det for en del voksne med ADHD gælder, at der er en sammenhæng mellem flyvernes bisidder- tovholdervirksomhed og mulighederne for at afværge kommunikationbrist mellem borger og system. Undersøgelsen viser, at det har en positiv effekt på voksne med ADHD's støtteforløb, når medarbejdere fra Flyverprojektet har været inde og vejlede de forskellige fagfolk herunder sagsbehandlere, hjemmehjælpere, og støttekontaktpersoner vedrørende ADHD - symptomer og typiske vanskeligheder. I de tilfælde, hvor en voksen med ADHD har haft et længerevarende støtteforløb med en flyver, der er sammenligneligt med et støttekontaktpersonsordning, viser undersøgelsen, at voksne med ADHD, der får mulighed for at opbygge en positiv og tillidsfuld relation til den medarbejdere, de møder, får mod til at synliggøre de problemer, han/hun har. Hvad lykkes ikke eller kun delvist i Flyverprojektet? I de tilfælde hvor de voksne med ADHD og de pårørende, der indgår i undersøgelsen, ikke har været tilfredse eller kun nogenlunde tilfredse med Flyverprojektes støtte, hænger det oftest sammen med et støtteforløb, der på grund af medarbejderskift, er blevet afbrudt eller har måttet stå i bero over en længerevarende periode. En del medlemmer i de undersøgte grupper har således angivet, at det periodevis har været svært at komme i kontakt med Flyverprojektet. Det gælder især i de tilfælde, hvor den voksne med ADHD's problemstillinger har været af et sådant omfang, at det kræver en mere hyppig og intensiv kontakt end Flyverprojektet havde ressourcer til. Ca. 2/3 af de voksne med ADHD vurderer, at kontakten til Flyverprojektet i varierende grad har haft indflydelse på deres personlige trivsel. Men undersøgelsen viser også, at ikke alle de voksne med ADHD's problemer og behov for støtte kan løses inden for rammerne af Flyverprojektet. 12

13 Der har i undersøgelsen været enkelte kritiske røster, især i forhold til én medarbejder, der kun kort deltog i projektet. Erfaringerne fra dette forløb viser vigtigheden af, at såvel de personlige som de faglige kvalifikationer er i orden. Med baggrund i det massive behov for Flyverprojektets rådgivning og støtte på individniveau, er det ikke helt lykkes for Flyverprojektet at gennemføre formidlingen af deres erfaringer i ønskede og planlagte omfang. Undersøgelsen viser, at den påkrævede overførelse af viden om voksne med ADHD's specifikke behov har fundet sted i de tilfælde, hvor en flyver har deltaget som bisiddere/tovholder, i en voksen med ADHD's kommunale sagsbehandling. Hvordan vurderer de undersøgte grupper det fremtidige behov for Flyverprojektet? Markant få voksne med ADHD har tilkendegivet, at de i fremtiden vil kunne klare sig uden mulighed for at få støtte fra Flyverprojektet på et eller flere områder. Set med de pårørendes øjne er pointen, at ADHD er et livslangt handicap og, at de derfor føler sig nødsagede til at forblive i rollen som støttekontaktperson og /eller advokat for deres voksne barn med ADHD, indtil eksisterende tilbud om rådgivning og kompenserende støtte til målgruppen i offentligt regi når et niveau, hvor den kan afløse Flyverprojektets støtte. Evalueringen giver anledning til følgende konklusioner Flyverprojektet har, som evalueringen viser, afsløret huller i den offentlige behandling og støtte til voksne med ADHD, som der er behov for at udfylde. Evalueringen viser, at det er lykkes for Flyverprojektet at løfte opgaven med at rådgive og støtte selv vanskeligt stillede voksne med ADHD. Evalueringen viser imidlertid også, at en patientforening, selv ikke med gode faglige kræfter og de bedste intentioner, har ressourcerne til at løfte opgaven i forhold til en del voksne med ADHD. For de vanskeligst stillede voksne med ADHD kræver opgaven en løsning i offentlig regi. Evalueringen viser, at ADHD ofte fremstår som et usynligt handicap. Som en konsekvens heraf kan det være vanskeligt for en voksen med ADHD at få anderkendt sine behov for kompensation for funktionsnedsættelse. Evalueringen viser også, at desto længere voksne mennesker med ADHD lever med funktionsnedsættelser og problemstillinger, der hænger sammen med ADHD uden at få stillet diagnosen, desto større behov for kompenserende støtte udvikler de. Det vil i den kommende periode være en opgave for Flyverprojektet/ADHD-forenin 13

14 gen at videreformidle de erfaringer, de har gjort i forbindelse med gennemførelsen af projektet. Der er i Flyverprojektets programteori nedfældet en række værdifulde erfaringer i forhold til kravene til indsatsen for voksne med ADHD. Flyverprojektets programteori kan således med udbytte benyttes som udgangspunkt for udarbejdelsen af en slags drejebog rettet mod sagsbehandlere, støttekontaktpersoner og andre, der kommer i kontakt med voksne med ADHD. Der er med baggrund i evalueringen af Flyverprojektet indsamlet viden, der peger på områder, hvor der er behov for at videreudvikle de eksisterende tilbud til voksne med ADHD og deres pårørende herunder: - Opkvalificering af viden om ADHD blandt de socialfaglige medarbejdere, der bevilger støtte til voksne med ADHD. - Opkvalificering af viden om voksne med ADHD bland de socialfaglige/socialpsykiatriske medarbejdere/støttekontaktpersoner, der arbejder med voksne med ADHD. - Styrkelse af mulighederne for at sikre voksne med ADHD vedvarende, stabile og sammenhængende støtteforløb. - Udvikling af tilbud på områderne uddannelse/beskæftigelse og bo-tilbud med særligt henblik på at tilgodese behov hos voksne med ADHD. - Opkvalificering af viden om voksne med ADHD med henblik på at sikre dem optimal vejledning vedrørende de eksisterende muligheder for medicinsk behandling, samt viden om den medicinske behandlings effekter/bivirkning. - Information vedrørende medicinering formidlet i et sprog, der er forståeligt også uden for psykiatriens rammer. - Undersøgelsen viser, at der er behov for, at det psykiatriske behandlingssystem lytter til de voksne med ADHD og til de pårørendes erfaringer med virkningen af medicin. 14

15 1. Baggrund, formål og metode 1.1. Evalueringens baggrund I udenlandsk og dansk forskning er der i de seneste år kommet stigende fokus på en hidtil stort set overset gruppe, nemlig voksne med ADHD. Forskningen viser bl.a., at 2-4% af den voksne befolkning opfylder de diagnostiske kriterier for spektret ADHD. Med baggrund heri og med baggrund i erfaringerne fra den intensiverede indsats for unge/voksne med ADHD, som AD- HD-foreningen gennemførte i perioden , søgte foreningen midler fra Satsreguleringspuljen til en forlængelse af projektet i årene Med støtte fra Satsreguleringens bevilling på 4,5 mio. kr. gennemførte ADHD-foreningen derefter i perioden det tre-årige landsdækkende projekt: Flyverkorps - Bedre styr på livet for voksne med ADHD/DAMP. Allerede ved Flyverprojektet start i 2003, vidste ADHD-foreningen, at de, hvad angår gruppen af voksne med ADHD og deres behov for hjælp, kun havde set toppen af isbjerget. Under projektets implementering viste det sig, at det reelle behov for hjælp og støtte blandt voksne med ADHD og deres pårørende langt overgik ADHD-foreningens forhåndsantagelser. Flyverprojektet har, som evalueringen viser, ikke kunnet rumme alle de borgere, der har henvendt sig til ADHD-foreningen med behov for hjælp og støtte i forbindelse med at være voksen med ADHD eller pårørende til en voksen med ADHD. Ej heller har projektets medarbejdere under de beskrevne omstændigheder kunnet afse de fornødne ressourcer til at gennemføre alle de dele af projektet, der har at gøre med en bred formidling af Flyverprojektets erfaringer 3, herunder etablering af landsdækkende netværk med andre videnshavere samt uddannelse af et korps af frivillige hjælpere. Disse dele af projektet er på indeværende tidspunkt under udvikling og indgår følgelig ikke i evalueringen Evalueringens formål og fokus Center for evaluering er af ADHD-foreningen blevet anmodet om at tilvejebringe en evaluering, der kan belyse såvel Flyverprojektets hidtidige indsats over for målgruppen som indsatsens resultater/effekt. Evalueringen skulle kunne danne grundlag for eventuelle justeringer af projektet, beslutninger vedrørende projektets eventuelle videreførelse samt dets fremtidige forankring. Flyverprojektets medarbejdere har derudover ønsket, at projektets erfaringer skal biddrage til arbejdet med at udbrede kendskabet til voksne med ADHD's funktionsnedsættelser til de offentlige sektorer, der kommer i kontakt med gruppen samt synliggøre opgavens indhold og størrelse. 3 Se kapitel 2 vedrørende Flyverprojektets indsats af ADHD-foreningens direktør Birgit Christiansen. 15

16 Evalueringen udførtes via: En beskrivelse af Flyverprojektets målgruppe: Voksne med ADHD og pårørende til voksne med ADHD's behov. En undersøgelse af forholdet mellem henvendelser og ressourcer i projektperioden. En programteori, der beskriver Flyverprojektets indsats: Hvordan flyverne løser opgaven, hvem der forventes at få glæde af indsatsen og hvad indsatsen forventes at resultere i. Dvs. effekten af støtteforløbene. En undersøgelse af de til projektet knyttede borgeres erfaringer med og udbytte af Flyverprojektets rådgivning og støtte Evalueringens delelementer og metoder Evalueringen består af følgende elementer: 1. En beskrivelse af Flyverprojektets målgruppe samt projektets caseload og caseflow. 2. Udarbejdelse af Flyverprojektets programteori. 3. Spørgeskemaundersøgelse blandt projektets målgruppe. 4. Interviewundersøgelse blandt udvalgte medlemmer af projektets målgruppe. Ad. 1. En beskrivelse af Flyverprojektets målgruppe samt projektets caseload og caseflow. I denne del af undersøgelsen kortlægges de demografiske data for Flyverprojektets målgruppe. Desuden undersøges det, hvilket forhold der er mellem ind- og udvisitering fra Flyverprojektet, herunder undersøges det, hvor mange brugere den enkelte flyver gennemsnitlig har betjent i projektperioden. Efter aftale med ADHD-foreningen udarbejdes denne del af ADHD-foreningens direktør Birgit Christiansen og Flyverprojektets medarbejdere. Baggrunden er, at Center for evaluering ikke har haft adgang til ADHD-foreningens database, der indeholder de fornødne data til denne del af undersøgelsen. Ad. 2. Udarbejdelse af Flyverprojektets programteori Evalueringen tager udgangspunkt i Flyverprojektets programteori. Center for evaluering har i de seneste år i stigende grad anvendt programteori som det styrende princip for evalueringer. Center for evaluerings programteori-tænknings model er adapteret og udviklet fra en komponentmodel, Program Logic Model, som oprindeligt er udviklet af Ottawa-Carlton Health Department og Ontario Ministry of Health. Den programteorimodel, der er udviklet til Flyverprojektets evaluering er tilpasset projektet og evalueringsformålet. I forbindelse med at anvende programteori som styrende princip ved evalueringen, anvendes der efterfølgende en case-studie-strategi, hvor man tester, om prog- 16

17 ramteorien holder. Evalueringen former sig således som en slags be- eller afkræftelse af programteoriens hypoteser. Med andre ord søger evalueringen at svare på følgende spørgsmål: Gør medarbejderne, der har udarbejdet programteorien, det, de siger de gør? Kommer der det ud af det, som de siger, der kommer ud af det? Ad. 3. Spørgeskemaundersøgelse blandt projektets målgruppe Den kvantitative delundersøgelses dataindsamling består af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle ADHD-Foreningens registrerede brugere af Flyverprojektet. Undersøgelsen blev gennemført ved hjælp af 2 varianter af et spørgeskema, der blev sendt til alle borgere, der var registrerede i Flyverprojektets data-base, nemlig: 1. Voksne med ADHD. 2. Pårørende til voksne med ADHD. Variationen i de to spørgeskemaer afspejler forskellen mellem de to gruppers relation til Flyverprojektet. Undersøgelsen fandt sted i perioden april juni Det anvendte spørgeskema er udarbejdet af Center for evaluering. Spørgeskemaet indeholder faktuelle spørgsmål, holdnings- eller attitude spørgsmål og vurderingsspørgsmål. Begge skemaer indeholder desuden en række lukkede spørgsmål, hvor respondenten skal vælge et svar blandt flere svarmuligheder samt en række åbne spørgsmål, som respondenten kan besvare på sin egen måde. Spørgeskemaet er konstrueret således, at vi har kunnet bruge svarene fra de åbne spørgsmål til at underbygge det statistisk bearbejdede datamateriale ved hjælp af citater. Dette er gjort for at opnå et nuanceret billede af de emner, der er omfattet af undersøgelsen. Pilottest Indledningsvis blev der udarbejdet pilotskemaer, der blev udsendt til henholdsvis 7 voksne med ADHD og 7 pårørende til voksne med ADHD. Det indkomne svarmateriale førte til enkelte sproglige ændringer i spørgeskemaerne. Derudover blev der, efter forespørgsel fra ADHD-foreningen, tilført et par nye svarmuligheder under enkelte spørgsmål. Survey Spørgeskemaer blev sendt ud til 110 voksne med ADHD og 70 pårørende til voksne med ADHD, der alle har modtaget rådgivning og støtte fra Flyverprojektet. Det viste sig imidlertid, at kun 34% af de voksne med ADHD udfyldte og tilbagesendte de postomdelte spørgeskemaer, hvilket gør svarprocenten lav. 17

18 Hvad angår de pårørende til voksne med ADHD har over 50% af de 70, der fik et spørgeskema tilsendt, besvaret og tilbagesendt det, hvilket svarer til en relativ lav, men acceptabel svarprocent. Frafaldsanalyse Da undersøgelsen er anonym, har vi ikke kunnet lave en frafaldsanalyse. Vi har for eksempel ikke haft adgang til at ringe til de respondenter, der ikke svarede, for at spørge dem om grunden til, at de ikke har besvaret skemaet. Enkelte respondenter har uden på spørgeskemaet skrevet, at de på grund af ADHD havde svært ved at overskue opgaven med at udfylde det relativt omfattende skema. Spørgeskemaets relativt mange åbne spørgsmål kan således have medvirket til at begrænse svarprocenten. I den forbindelse er det beklageligt, at ingen af de voksne med ADHD, der modtog et pilotspørgeskema, havde kommentarer til spørgeskemaets længe og/eller sværhedsgrad. Pilottesten gav således ikke anledning til en større ændring af spørgeskemaet til voksne med ADHD end tilfældet var. Heraf følger, at der alene på baggrund af personerne i de undersøgte grupper ikke kan generaliseres til den samlede gruppe af voksne med ADHD og pårørende til voksne med ADHD, der har været i kontakt med Flyverprojektet. Undersøgelsen kan på den baggrund ikke siges at være entydigt repræsentativ, men medlemmerne i den undersøgte gruppe omfatter tilstrækkelig mange personer fra Flyverprojektes målgruppe til at evalueringen kan give et nuanceret billede af flyvernes indsats og indsatsens resultater. Databearbejdning De kvantitative data er analyseret med hjælp fra det statistiske program SPSS, og de fleste resultater fremlægges som simple frekvensanalyser eller hyppighedstabeller. Hvor data tillader det, er der fremhævet statistiske sammenhænge og forskelle via kryds-analyser, samt foretaget kontrol for statistisk signifikans med en Chi 2 - test. Ad. 4. Interviewundersøgelse blandt Flyverprojektets målgrupper Formålet med interviewundersøgelsen er at dokumentere og nuancere det billede af Flyverprojektets målgruppe, der tegnes af spørgeskemaundersøgelsen. Dertil gør interviewundersøgelsen det muligt at gå i dybden med de årsagssammenhænge, der blev opstillet i programteorien, og undersøgt i den indledende spørgeskemaundersøgelse. Undersøgelsens interviewpersoner er udvalgt i samarbejde med ADHD-foreningen efter følgende kriterier: Interviewpersonerne, voksne med ADHD såvel som pårørende til voksne med ADHD, skal have haft kontakt til Flyverprojektet inden for projektperioden og have haft et 18

19 længerevarende støtteforløb. Der skal i forhold til de to målgrupper anlægges en vis spredning i forhold til kompleksiteten og problemområderne i forløbene. Det vil sige, udvælgelsen skal omfatte såvel lettere som svære forløb. Der skal i forhold til de voksne med ADHD anlægges en vis spredning i forhold til alder, køn samt familiære status. Dette gælder også for de voksne borgere med ADHD, med hvis pårørende vi skal tale. Der udvælges interviewpersoner fra begge grupper fra hvert af de områder Flyverprojektet dækker (Øst for Storebælt og Vest for Storebælt). Datagrundlaget Der er gennemført 14 interview. Efter udvælgelsen af interviewpersoner blev der i samarbejde mellem ADHD-foreningen og Center for evaluering sendt et brev vedlagt en samtykkeerklæring til de udvalgte. Brevet informerede om undersøgelsens formål og indhold. Efterfølgende ringede medarbejdere fra Center for evaluering til interviewpersonerne for at lave aftaler med dem vedrørende tid og sted for gennemførelse af interviewene. Center for evaluerings medarbejdere tilbød at komme hjem til interviewpersonerne eller, som et alternativ, at møde dem på en café. I alle tilfælde valgte interviewpersonerne at blive interviewet i deres hjem. Interviewene blev gennemført i perioden juni til august 2005 af 2 medarbejdere fra Center for evaluering. Varigheden af de enkelte interview varierer mellem 1 til 3 timer. Interviewguiden Til brug for undersøgelsen blev der til hver af de to grupper udarbejdet en semistruktureret interviewguide. Guiden følger spørgeskemaernes struktur, men levner plads til at uddybe disse og tilføje temaer. Under interviewene blev der således lagt vægt på at følge interviewpersonernes egne beretninger og vurdering af støtteforløbets indhold og resultater. Guiden har således primært tjent til at sikre, at medarbejderne fra Center for evaluering fik de samme emner belyst. Databearbejdning Interviewene er udskrevet i deres fulde længe af de medarbejdere, der interviewede. Analysen forholder sig til den del af Flyverprojektets programteori, hvor flyverne har fokuseret på deres rådgivnings- og behandlingsmæssige aktiviteter. De temaer, der er udvalgt som centrale, udspringer således af interviewundersøgelsens empiriske data samt de i programteorien fremsatte forventede resultater 4 af indsatsen. Center for evaluering er ansvarlige for udvælgelsen af de væsentlige sammenhænge og mønstre i ovennævnte materiale. 4 Resultater er konsekvenser af aktiviteterne og består af de forandringer, der gør en forskel i forhold til målgruppernes oprindelige sociale og praktiske udgangspunkt. 19

20 For at tilvejebringe et pålideligt grundlag for at be- eller afkræfte den kvantitative undersøgelses resultater er der i interviewundersøgelsen lagt vægt på at afdække de holdninger og associationer, der ligger bag spørgeskemaundersøgelsens standardiserede svarkategorier Etiske overvejelser Der er løbende foretaget etiske overvejelser under hele undersøgelsens gennemførelse. Alle interviewpersonerne fik ved undersøgelsens begyndelse en kort information om undersøgelsens formål og indhold pr. post og blev samtidig bedt om skriftligt at bekræfte, at medarbejderne fra Center for evaluering måtte kontakte dem. Alle personhenførbare data er anonymiserede og alle interviewpersonerne har vidst, at de kan trække sig ud af undersøgelsen, hvis de ønsker det. Personhenførbar data tilintetgøres efter evalueringens afslutning Rapportens disposition I Kapitel 2 beskriver ADHD-foreningen Flyverprojektets målgruppe. Desuden beskrives forholdet mellem ind- og udvisitering fra Flyverprojektet, herunder beskrives, hvor mange sager den enkelte flyver gennemsnitligt har behandlet i projektperioden. Kapitel 3 indeholder Flyverprojektets programteori udformet som diagrammer. Programteorien er udarbejdet i samarbejde med Flyverprojektets medarbejdere ved evalueringens begyndelse. I kapitel 4 præsenteres den kvantitative del af undersøgelsen: Spørgeskemaundersøgelsens resultater. I denne del af undersøgelsen analyseres de voksne med ADHD og de pårørende til voksne med ADHD's vurdering af effekten af Flyverprojektets rådgivning og støtte, herunder flyvernes forskellige funktioner som coach, tovholder og bisidder. Kapitel 5 indeholder resultaterne af interviewundersøgelsen. Ud fra personlige interview med 7 voksne med ADHD og pårørende til 7 voksne med ADHD tegnes der i dette kapitel et dyberegående og mere nuanceret billede af sammenhængen mellem Flyverprojektets indsats og informanternes vurdering af resultaterne af indsatsen. 20

21 2. Præsentation af Flyverprojektet I det følgende præsenterer ADHD-foreningens direktør Birgit Christiansen flyverprojektets organisation, dets målgruppe og projektets målgruppe. Derefter beskrives medarbejdernes interne arbejdsopgaver. Sluttelig skitseres forholdet mellem ind- og udvisitering fra Flyverprojektet. Underdette punkt beskrives det, hvor mange sager den enkelte flyver gennemsnitligt har behandlet i projektperioden Flyverprojektets organisation Flyverprojektet er iværksat og administreret af ADHD-foreningen, og de ansatte i projektet har haft fast base på sekretariatet i Odense. Flyverprojektet blev støttet økonomisk med en bevilling fra satsreguleringspuljen på i alt 4,5 mill. kr. for årene Der var fra starten budgetteret med ansættelse af 2 konsulenter og en sekretær på deltid. Konsulenterne skulle dække hele Danmark. Den ene konsulent dækkede øst for Storebælt. Den anden vest for Storebælt. Afhængig af, hvor de ansatte konsulenter har haft hjemadresse, er de ofte kørt ud fra eget hjem, og de har selv planlagt arbejdsdagen, holdt styr på timeregnskab mv. Ca. én gang om ugen har der været et fælles personalemøde på sekretariatet. Sekretæren i Flyverprojektet har været tovholder på konsulenterne og har ført ugekalender for hver konsulent. Arbejdsopgaverne er beskrevet således: At gå ud som bisidder/tovholder/coach. Bevidstgøre omgivelserne fx kommuner om voksne med ADHD/DAMP. Opsamle og formidle erfaringer. Opsøge og etablere netværk rundt om i landet med andre videnshavere. Opdyrke og uddanne netværk af frivillige til at tage del i opgaverne. I 2003 og 2004 har de 3 første opgaver så at sige prioriteret sig selv. I slutningen af 2004, hvor det blev klart, at der ikke kunne tages flere voksne med ADHD ind i projektet, var man nødsaget til samtidig at tage prioriteringen op. Efterspørgslen efter viden og oplæg var blevet så omfattende, at det blev besluttet at ansætte endnu en konsulent. ADHD-foreningen har betalt den ekstra lønudgift. I slutningen af 2004 og hele 2005 har der altså været 3 konsulenter tilknyttet Flyverprojektet. To af konsulenterne har koncentreret sig om det borgerrettede arbejde, mens den tredje konsulent primært har formidlet projektets viden til det fagpersonale, der møder voksne med AD HD. 21

22 I de 3 år, projektet har kørt, har der været stor udskiftning af konsulenter. Således valgte de to først ansatte - af forskellige grunde - at forlade projektet, før prøveperioden var udløbet. I alt har 7 flyvere været ansat. Der er ingen tvivl om, at denne udskiftning har været svær for nogle af de borgere, der var med i projektet Flyverprojektets målgruppe Fagkundskaben skønner i dag, at 2-4 % af den voksne befolkning opfylder kriterierne for AD HD. Det svarer i Danmark til mennesker mellem 18 år og 60 år. Der ses 3 grupper i voksenalderen: a) En gruppe med få problemer. b) En gruppe, der fortsætter med at have symptomer og tilhørende sociale og emotionelle problemer. c) En mindre gruppe med alvorlig antisocial og/eller psykiatrisk patologi. Det er primært voksne med ADHD i gruppe b), der har kontaktet Flyverprojektet, men der har også været kontakt med en del, der må siges at høre til under gruppe c). Voksne med ADHD har i hverdagslivet problemer store problemer med bl.a.: Manglende tidsopfattelse. Organisering og planlægning. At holde orden. At få ting og sager gjort. At vælge og vælge fra. At gøre flere ting på samme tid. At huske. At klare forandringer. At orientere sig. At opfatte instrukser og anvisninger. At stoppe op og tænke før man handler. At forstå de sociale koder. At forklare egne behov. Umiddelbart ser vanskelighederne måske ikke alvorlige ud. Men hvis man ikke kan organisere og planlægge og gøre flere ting på samme tid, vil husholdningen med ægtefælle og børn give uoverstigelige problemer. Hvis man ikke kan få ting og sager gjort og opfatte instrukser og anvisninger, har man meget svært ved at fungere på en arbejdsplads. Specielt hvis man samtidig ikke er i stand til at forklare egne behov og vanskeligheder! 22

23 ADHD-vanskelighederne kan få livet til at gå helt i hårdknude. Når Flyverprojektet blev kontaktet, så livet ofte sådan ud: Kommunen har opgivet at hjælpe, aktiveringskarrusel har kørt sin sidste tur. Økonomien flyder. Ægteskabet er på vej mod skilsmisse. Kørekortet er taget. Man er endnu en gang fyret fra sit arbejde hvis man overhovedet er kommet ind på arbejdsmarkedet. Der er ofte et misbrug. En dom for kriminalitet hænger over hovedet. Osv Flyverprojektets visitationsprocedurer Visiteringen til Flyverprojektet er sket via de ansatte på ADHD-foreningens sekretariat. Når sekretariatet blev kontaktet af en voksen med ADHD eller en voksen, der havde en formodning om, at han/hun har ADHD, eller pårørende, har der ofte været brug for en afklaring før evt. henvisning til Flyverprojektet. Det kan være en henvisning til en voksenpsykiater, der kan lave en udredning. Eller det kan være forældre, der henvender sig og ikke har afklaret, om deres datter/søn er indstillet på kontakt med Flyverprojektet. Undertiden har det været tilstrækkeligt at få læsset af eller få vejledning fra sekretariatet. Hvis vedkommende opfyldte kriterierne for optagelse i Flyverprojektet: Over 18 år Diagnose inden for ADHD spektret Massiv problematik er der henvist til Flyverprojektets sekretær. Sekretæren har udfyldt grundskemaet med oplysninger om navn, adresse, alder, telefonnummer mv. Derefter er borgeren blevet henvist til den konsulent, der dækkede det område, hvor borgeren boede. Konsulenten vurderede, hvor hastende henvendelsen var og traf efterfølgende aftale med borgeren om det første møde, der for det meste fandt sted i borgerens hjem Kort om medarbejdernes øvrige interne arbejdsopgaver Her skal medarbejdernes øvrige interne arbejdsopgaver omtales ganske kort, idet der henvises til Flyverprojektets interne programteori. 23

24 Skriftlighed i forhold til borgeren har været en nødvendig del af konsulenternes arbejdsopgave. For at holde overblikket over de aktuelle tiltag i forhold til den enkelte borger og i forhold til projektet som sådan, har konsulenten for hver borger efter hver kontakt skulle skrive arbejdsnotater. Registreringsskemaerne er løbende blevet a jourført. Det er registreringsskemaerne, der har dannet baggrund for den database, som Flyverprojektet har opbygget for at kunne lave statistik over, hvem vi har mødt, og hvilke problemer, de har haft. Før Flyverprojektet fandtes der kun lidt viden om tilbud til voksne med ADHD. Derfor har afdækning af tilbud været en vigtig arbejdsopgave. Viden om tilbud til voksne er hovedsagelig indsamlet i forbindelse med den kontakt, der naturligt etableres fx ved det store antal oplæg, der har været afholdt rundt omkring i landet. Disse kontakter medfører endvidere en vidensdeling de forskellige aktører imellem, og at netværk, med henblik på støtte/hjælp til de voksne med ADHD, naturligt etableres. Intern faglig sparring er prioriteret gennem hele projektet. I gennemsnit har der været afsat én dag om ugen til dette. Her er medarbejderne blevet klædt på til opgaven. Her er der udvekslet erfaringer konsulenterne imellem. Der var mulighed for at gennemgå sagerne og drøfte de sværeste problemstillinger. ADHD-foreningens øvrige medarbejdere, som fx en socialrådgiver, er blevet inddraget, hvor der har været behov for det. Den interne sparring har tjent til at sikre, at alle trak på den samme hammel, og at de forskellige faglige kompetencer, som konsulenterne har haft, er kommet Flyverprojektets borgere til gode. Den har samtidig været en hel nødvendig forudsætning for, at konsulenterne har kunnet arbejde så intenst med mennesker, som tilfældet har været. Følgegruppen, der skulle følge og inspirere Flyverprojektet og give faglig sparring og feedback, blev nedsat i slutningen af Følgegruppen har i alt afholdt 7 møder Flyverprojektets caseload og caseflow Allerede ved Flyverprojektets start stod der mange på venteliste. De blev taget ind i projektet efterhånden som de første konsulenter, der startede arbejdet den , fik tid. Som tidligere nævnt holdt de op inden for de første tre måneder. Stillingerne var ubesatte indtil den , hvor to nye konsulenter startede. 24

25 De 2 nye konsulenter begyndte forfra med at tage de borgere ind, der stod på venteliste. Borgerne blev først registreret i Flyverprojektet, når der havde været en første kontakt. Ved udgangen af 3. kvartal 2003 var der 41 borgere i projektet. Derefter steg antallet støt: Nytilkomne i 4. kvartal 2003: 40 borgere. Nytilkomne i 1. kvartal 2004: 36 borgere. Nytilkomne i 2. kvartal 2004: 21 borgere. Nytilkomne i 3. kvartal 2004: 12 borgere. I alt: 150 borgere. Den store tilgang i 4. kvartal 2003 og i 1. kvartal 2004 skyldes i høj grad DR Dokumentaren Et liv i kaos om voksne med ADHD/DAMP. Den blev vist første gang den og efterfølgende var foreningen stort set lammet i månedsvis. Voksne med ADHD/DAMP og deres pårørende henvendte sig i hundredvis. I første omgang var det sekretariatet, det gik ud over, idet mange henvendelser var fra mennesker, der pludselig havde genkendt noget, og nu var interesseret i, hvordan de skulle komme videre. Efter stop for ny tilgang kom der stadig mange henvendelser fra voksne med ADHD, der havde stort behov for hjælp fra en ADHD-konsulent. Fx var de borgere, der havde henvendt sig efter Et liv i kaos, nu kommet gennem systemet og stod med en diagnose og efterspurgte hjælp. I september 2004 måtte foreningen stoppe for tilgangen til projektet. Det gik simpelthen ikke mere. Når projektets arbejdsbyrde blev så overvældende hænger det også sammen med, at der ikke har været noget caseflow i projektet. Borgerne blev ikke udskrevet. Nogle blev sat i bero, når der var sat initiativer i gang, der så ud til at lykkes. Men gang på gang måtte projektet sande, at ligesom man troede, alt var på skinner, så skete der noget nyt, og man måtte starte forfra igen Det personrettede arbejde i tal 5 Opbygning af en database I slutningen af 2004 opbyggede Flyverprojektet en database på baggrund af de oplysninger, vi havde fra visitationsskemaerne samt konsulenternes viden og notater. Hvor vi ikke havde de ønskede oplysninger, har vi kontaktet borgeren. Alligevel har det ikke været muligt at få alle oplysninger fra alle borgere tilknyttet Flyverprojektet, hvorfor nedennævnte tal ikke altid summer op til 100%. 5 Uddrag fra Flyverprojektets årsberetning

26 De oplysninger, vi har trukket ud af databasen, er baseret på data fra Flyverprojektets opstart, og omfatter altså både 2003 og Tallene er opgjort pr. 31/ Vi har valgt at bruge tallene pr. 31/ i den samlede årsberetning. Disse giver et øjebliksbillede af, hvem det er, der har henvendt sig til projektet og de problematikker, de står i. Databasen er desværre ikke opbygget, så vi ud fra denne kan lave et før og et nu billede. Det vil sige, at en ny opgørelse ikke kan beskrive situationen ved henvendelse, og hvordan situationen er nu. Det er beskrevet i ovenstående personhistorier. Aldersfordeling Aldersfordeling < > 50 < > 50 4 I alt 144 Lidt over 70% af henvendelserne kom fra voksne mellem år. 21% var mellem år. Omkring 9% var over 40 år. Fordelingen er ikke overraskende. Generelt er det mennesker under 30 år, der skal have en uddannelse, finde en plads på arbejdsmarkedet, finde sin plads i samfundet. Det er også mennesker i denne aldersgruppe, der bringer diagnosen ADHD med sig fra barndommen. På den anden side er fordelingen misvisende i forhold til alderen på de voksne, der henvender sig til foreningen, men som ikke bliver henvist til Flyverprojektet. Der er andelen af mennesker over 40 større, men de efterspørger ikke den hjælp, Flyverprojektet tilbyder. Det er mennesker, der har klaret tilværelsen indtil nu; som har slidt sig op, og som nu søger om pension. Eller mennesker i job og med familie, som efterspørger redskaber til at klare børnene og familien. Fælles for dem alle er, at de altid har vidst, at der var noget i deres liv, der ikke var, som det skulle være, men de har først nu fået et navn på deres vanskeligheder. 26

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

Forord. København, juni 2006. Statens Institut for Folkesundhed

Forord. København, juni 2006. Statens Institut for Folkesundhed Afrapportering: H ors ens K om m u nes Ak u ttil b u d for al k oh ol m is b ru gere M o r t e n H u l v e j J ø r g e n s e n T i n e C u r t i s S t a t e n s I n s t i t u t f o r F o l k e s u n d

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen

UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER. af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen UNDERSØGELSE AF UNGE UNDER 18 ÅR MED MISBRUGSPROBLEMER af Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Ditte Ehrenreich og Susanne Pihl Hansen Undersøgelse af unge under 18 år med misbrugsproblemer VFC Socialt

Læs mere

Evaluering af Junior-TAMU

Evaluering af Junior-TAMU Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Undervisningsministeriet Evaluering af Junior-TAMU Rapport Februar 2009 Rambøll Management A/S Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Tilbud til familier i krise

Tilbud til familier i krise Tilbud til familier i krise arbejdet i familieværksteder, -huse og -centre i 10 kommuner af Jill Mehlbye Lars Even Rasmussen Jacob Sørensen AKF Forlaget August 2000 Forord Ud fra ønsket om at støtte og

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Evaluering af. - et opsøgende, kontaktetablerende og koordinerende tilbud til vanskeligt stillede sindslidende, Psykiatrien i Århus Amt.

Evaluering af. - et opsøgende, kontaktetablerende og koordinerende tilbud til vanskeligt stillede sindslidende, Psykiatrien i Århus Amt. Evaluering af - et opsøgende, kontaktetablerende og koordinerende tilbud til vanskeligt stillede sindslidende, Psykiatrien i Århus Amt. Januar 2000 Forord Hermed foreligger evalueringen af forsorgstilbuddet

Læs mere

Nydiagnosticerede leddegigtpatienters mestring af deres hverdag

Nydiagnosticerede leddegigtpatienters mestring af deres hverdag Nydiagnosticerede leddegigtpatienters mestring af deres hverdag En evaluering af kursusforløb for nydiagnosticerede leddegigtpatienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Gigtforeningens

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering

Projekt Samfund og sprog som rehabilitering. Slutevaluering Projekt Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Samfund og sprog som rehabilitering Slutevaluering Rapporten er udarbejdet af: Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

psykiske vanskeligheder Af

psykiske vanskeligheder Af Tilbud til unge Tilbud til unge med med psykiske psykosociale problemer vanskeligheder Af Frank Ebsen og Johanne Gregersen Center for Forskning i Socialt Arbejde ved Den Sociale højskole i København Center

Læs mere

Rapport om BESA projektet

Rapport om BESA projektet Rapport om BESA projektet Forord Patienter i psykiatrien skal have indflydelse på deres egen behandling!!! Det har længe stået som et overordnet mål for Psykiatrien i Århus Amt og mange tiltag har været

Læs mere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere

Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende,

Læs mere

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen.

Resumé og konklusioner samt Del 3 er udarbejdet af Center for evaluering og Del 1, 2, 4 og 5 er udarbejdet af projektgruppen. 2 Rapporten er udarbejdet i samarbejde mellem Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt v/ Cand.psyk. Birgitte Ahlgreen og Fyns Amts Børne- og Ungerådgivning Vestfyn v/ Cand.psyk Kim Juul Larsen og

Læs mere

Evaluering af mandecentrene i København og Aarhus

Evaluering af mandecentrene i København og Aarhus Evaluering af mandecentrene i København og Aarhus En karakteristik af brugerne og en beskrivelse af deres oplevelser af forløbet i centret Udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med

Læs mere

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark

Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark Når Viden skaber resultater--- Servicestyrelsen Evaluering af opfølgningen på Hvidbogen om socialt udsatte grønlændere i Danmark juni 2008 Servicestyrelsen Evaluering af opfølgnin- Juni 2008 Ref 7018 2088

Læs mere

Brugererfaringer Jöhncke, Steffen

Brugererfaringer Jöhncke, Steffen university of copenhagen Brugererfaringer Jöhncke, Steffen Publication date: 1997 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Citation for published version (APA): Jöhncke, S. (1997). Brugererfaringer:

Læs mere

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors

Oxford Research A/S, januar 2013. arbejde 2009-2012. Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Oxford Research A/S, januar 2013 Slutevaluering af arbejde 2009-2012 Røde Kors integrations- Rapport udarbejdet for Dansk Røde Kors Forfatter: nmi Sidst gemt: 30-01-2013 08:30:00 Sidst udskrevet: 30-01-2013

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling

Rapport om udviklingsprojekt. Dokumentation og effektmåling Rapport om udviklingsprojekt Dokumentation og effektmåling Dokumentation, virkningsevaluering og elevinterview på Gedebjerg skole 2012-2013 Udarbejdet af Gedebjerg Skole, Gedebjergvej 8-11, 4700 Næstved

Læs mere

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP

Vejledning I Praktik. Evalueringsrapport VIP Vejledning I Praktik Evalueringsrapport VIP Indhold Indledning... 3 Målgruppe... 4 Projektets hovedformål... 4 Succeskriterier... 4 Datagrundlag... 5 Rapportens opbygning... 6 Konklusioner... 6 Anbefalinger...

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse

Afsluttende rapport for projekt ForSpring. et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse Afsluttende rapport for projekt ForSpring et udviklingsprojekt for unge med fysisk funktionsnedsættelse 2 Rapport for projekt ForSpring FORORD Gennem de sidste mange år er personer med funktionsnedsættelse

Læs mere