Medierne og sproget. Redigeret af Finn Frandsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medierne og sproget. Redigeret af Finn Frandsen"

Transkript

1 Medierne og sproget Redigeret af Finn Frandsen Aalborg Universitetsforlag 1996

2 Finn Frandsen (red.): Medierne og sproget Aalborg Universitetsforlag og forfatterne Udgiver: Aalborg Universitetsforlag Badehus vej Aalborg Trykning: Schølin Grafisk Layout: Marie-France Pors Printed in Denmark 1996 ISBN Fotografisk, mekanisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse er kun tilladt ifølge Copy Dan-aftaler. Bogen er udgivet med støtte fra Jubilæumsfonden på Handelshøjskolen i Århus.

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 7 Finn Frandsen Forskning i mediesprog - teorier, modeller og analyser 9 Torben Vestergaard Argumentationsmønstre i britiske avisledere 33 Karsten Pedersen Implicitte meningstilkendegivelser i den politiske avistekst 51 Amelie Oestreicher Genre og genrestil - om normering på svenske avisredaktioner 65 Orla Vigsø Valgplakaten som politisk kommunikation 87 Anne Ellerup Nielsen & Winni Johansen Firmabrochurens retorik - i tekst og billeder 107 Henrik Gottlieb Tekstning: et polysemiotisk puslespil Eller: kunsten at tilføje en brik uden at ændre billedet 151 Finn Frandsen Journalisterne og sproget 173

4

5 7 Forord Den 25. og 26. november 1993 blev der på Det erhvervssproglige Fakultet ved Handelshøjskolen i Århus arrangeret en konference med overskriften "Mediesprog Medietekst Mediediskurs". Formålet med konferencen, der henvendte sig til sprogforskere, medieforskere og journalister, var at skabe opmærksomhed om mediernes sprogbrug og at belyse de problemstillinger, der knytter sig til forskning og undervisning i mediesprog på universiteter, handelshøjskoler og Danmarks Journalisthøjskole. Konferencen omfattede indlæg fra følgende personer: Torben Vestergaard fra Aalborg Universitet, Henrik Gottlieb fra Københavns Universitet, Amelie Oestreicher og Orla Vigsø fra Uppsala Universitet, Ebbe Grunwald fra Danmarks Journalisthøjskole, Karsten Pedersen fra Handelshøjskolen i København samt Anne Ellerup Nielsen, Winni Johansen og undertegnede fra Handelshøjskolen i Århus. Bortset fra Ebbe Grunwalds bidrag er indlæggene siden blevet udvidet og omformet til artikler i denne bog. Som det fremgår af indholdsfortegnelsen, er mediesprog et område, der rummer mange forskellige aspekter (sprogbrug i aviser, radio og TV, valgplakater, virksomhedsbrochurer), og som kan behandles fra mange forskellige synsvinkler (pragmatik, tekstlingvistik, diskursanalyse, oversættelsesteori og semiotik). Forhåbentlig vil denne mangfoldighed være med til at gøre bogen interessant for læsere uden for den omtalte målgruppe. Til sidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for ADLA (Association Danoise de la Linguistique Appliquée), dekan Karen M. Lauridsen fra Det erhvervssproglige Fakultet samt Jubilæumsfonden på Handelshøjskolen i Århus for økonomiske støtte til afholdelsen af konferencen og udgivelsen af bogen. Der skal også lyde en stor tak til Aalborg Universitetsforlag for at have accepteret at udgive bogen og til sprogsekretær Marie-France Pors, HHÅ, der har taget sig af bogens layout. Finn Frandsen

6

7 9 Forskning i mediesprog - teorier, modeller og analyser af Finn Frandsen "Avis. Til fisk, til spejdere, til nyheder. Til papmache, til hatte, til søndage. Til at lægge over hovedet, når man skal sove, til at krølle sammen og slå fluer ihjel med, til at lægge i bunden af skraldespande, fuglebure og papkasser. Til at sælge i kiosker, til at smide ind gennem brevsprækker, til at samle i store bunker. Til at læse bagfra, til at bladre i, til at klippe ud fra. Til den offentlige mening, til journalister, til Cavlingprisen. Skriftkulturens sidste store frembringelse. De elektroniske mediers sidste fjende" (Frandsen 1994). 1. Mediernes eget "medium": sproget Medier er mange ting - og kan bruges til mange ting, som det fremgår af ovenstående citat fra Brøndums Encyklopædi. De følgende sider handler dog ikke om nogen af disse underfundige funktioner, men derimod om mediernes eget "medium": sproget. Den newzealandske journalist og sprogforsker Allan Bell, som jeg skal vende tilbage til senere i artiklen, har i sin bog The Language of News Media hævdet, at mennesker i de vestlige lande i dag hører og læser mere sprog i medierne, end når de kommunikerer direkte med deres medmennesker (Bell 1991, 1). Påstanden kan forekomme uhyrlig, men sammenholder man den med vores daglige medieforbrug, vil man hurtigt indse, at Bell udmærket kan have ret. I 1987 brugte danske mænd og kvinder i alderen år således i gennemsnit lidt over to timer af deres fritid på at læse avis, lytte til radio og se TV (ifølge Socialforskningsinstituttets tidsanvendelsesundersøgelse fra 1987). De store massemedier er med andre ord en af de institutioner i det moderne informationssamfund, som frembringer den største mængde sproglig kommunikation - hvad enten det er i form af avisartikler, radioprogrammer eller TV-udsendelser.

8 10 2. Medieforskning og mediesprog På trods af dette har man hverken inden for medieforskning eller sprogforskning interesseret sig synderligt meget for at studere mediesprog som mediesprog, dvs. med fokus på de specifikke sproglige træk, der kendetegner sprogbrugen i massemedierne. Det er snarere som om man har fortrængt en dimension, som det ellers synes vanskeligt at komme uden om. At man ikke inden for medieforskning har interesseret sig særligt meget for mediesprog, har først og fremmest en historisk årsag. De allerførste former for mediestudier dukker op i USA i 40'erne og har deres teoretiske udgangspunkt i samfundsvidenskaberne (sociologi og politologi). Modeller og metoder som f.eks. Lasswells kommunikationsmodel ("Who says what in which channel to whom with what effect?") eller Berelsons indholdsanalyse ("a research technique for the objective, systematic and quantitative description of the manifest content of communication") - begge udarbejdet i slutningen af 40'erne - har haft meget stor indflydelse på den tidlige medieforskning. Fra begyndelsen af 70'erne og op gennem 80'erne kommer inspirationen så først fra Tyskland (Frankfurterskolen og kritisk teori) for derefter igen at svinge tilbage til USA og Storbritannien (cultural studies og Birmingham-skolen, the Glasgow University Media Group, receptionsanalyse eller kvalitativ indholdsanalyse inspireret af bl.a. semiotikken), men bortset fra nogle få undtagelser er forskningen stadig primært forankret i samfundsvidenskaberne. Konsekvensen af dette er, at man især har koncentreret sig om almene kommunikationsteorier og makrofænomener som medieinstitutioner og de bagvedliggende sociale-økonomiske og ideologiske-politiske strukturer eller mediernes effekt på modtagernes virkelighedsopfattelse og adfærd som samfundsborgere. Set i dette perspektiv bliver mediernes sprogbrug let en uvæsentlig detalje. I en tidlig artikel fra slutningen af 60'erne "Le système des journaux (Théorie et méthodes pour 1'analyse de presse)" (1968) og i sin disputats Formes et stratégies des énoncés de presse (1979) viser Maurice Mouillaud, en af de franske pionerer inden for studiet af avisen som tekst og diskurs, hvordan de forskellige tilgange inden for medieforskningen enten har overset, reduceret eller opløst deres forskningsgenstand (i dette tilfælde avisteksten). I den pressehistoriske tilgang, hvor man studerer pressens historie (og ikke historien igennem pressen), opfattes avisen som et kortvarigt medium, der kun overlever fra dag til dag, og hvor økonomiske, sociale, politiske, juridiske og tekniske forhold krydser hinanden under skabelsen af de daglige nyheder. Som den franske pressehistoriker Pierre Albert skriver: "Pressehistorikeren forsøger at rekonstruere det, som er specifikt ved pressens historie, men han vil aldrig nøjagtigt kunne afgrænse sit forskningsområde" (Albert 1965). Pressehistorien er med andre ord ikke i stand til at definere sit objekt: avisen. Den kan kun studere avisen i dens forskellige historiske funktioner (som redskab for oplysning, opdragelse, politisk propaganda, børsspekulation, underholdning osv.).

9 11 I den sociologiske tilgang, hvor man studerer mediernes rolle i forhold til samfundslivet, reduceres avisen hurtigt til et sæt eksterne determinationer. To traditionelle analyseformer inden for denne tilgang (i det mindste i mange af dens socialpsykologiske versioner) er effektanalysen og funktionsanalysen. I disse to analyseformer bliver avisen netop gjort til "bærer" af psykologiske motivationer: avisen er ikke noget i sig selv, den reduceres til en projiceret effekt eller funktion, og der sker en forskydning væk fra det oprindelige forskningsobjekt (avisen som avis) til et "subjekt" (avislæseren eller journalisten). I den indholdsanalytiske tilgang, der som allerede antydet er udarbejdet af forskere inden for samfundsvidenskaberne, skulle man umiddelbart forvente, at den sproglige dimension ville træde tydeligere frem. Men sådan forholder det sig ikke. For det første er det kun det manifeste indhold, som beskrives; indholdsanalysen bygger med andre ord på en meget simpel semantisk model, der ikke omfatter semantiske fænomener som den afsender-orienterede betydning eller den implicitte betydning. For det andet behandles mediernes budskaber uafhængigt af deres placering - for avisens vedkommende: avisteksternes placering på avissiden. Budskaberne løsrives altså fra det "tekstlandskab", de er en del af. Og for det tredje opløses budskaberne i analyseenheder ("items" som f.eks. ord eller sætninger), der korrelerer med et sæt af eksterne referenter, og hvis frekvens man analyserer statistisk. Mouillaud sammenfatter sin gennemgang med at sige, at medieforskningen i dag befinder sig i samme situation som lingvistikken i begyndelsen af århundredet: "pressestudiernes situation minder om den, Saussure beskrev inden for lingvistikken: synspunkternes sammenstykkede karakter og fraværet af teori; det er fordi man ikke har bekymret sig tilstrækkeligt om at definere det objekt, man havde med at gøre" (Mouillaud 1968, 61; se også Mouillaud 1979, 1). Efter Mouillauds egen opfattelse må definitionen af dette objekt tage udgangspunkt i "presseudsagnenes former og strategier", dvs. i de former, der definerer avisen som avis. Det er netop her, at mediernes sprogbrug kommer ind i billedet. 3. Sprogforskning og mediesprog Heller ikke inden for sprogforskning har man udvist nogen større interesse for at studere mediesprog som mediesprog. Man kunne måske hævde, at denne kritik kun rammer de traditionelle lingvistiske discipliner, der har sætningen som forskningsområde, og ikke nyere discipliner som pragmatik, tekstlingvistik og diskursanalyse, der studerer "sprogbrug i tekst og kontekst". Men tager man f.eks. den store firebinds Handbook of Discourse Analysis (1985), der ifølge redaktøren Teun van Dijk skulle udgøre "a coherent, representative, and up-to-date state of

10 12 the (new) art of discourse analysis" (van Dijk 1985a, xii), så er massekommunikation ikke repræsenteret som forskningsområde. 1 Sprogforskningens opfattelse af området kan sammenfattes i to positioner, der ganske vist står i modsætning til hinanden, men som ikke desto mindre fører til samme slutresultat: a) en position, der indtager en sprogkritisk holdning til mediernes sprogbrug, og b) en position, hvor mediesprog opfattes som repræsentant for almensproget. Den sprogkritiske position er interesseret i massemediernes rolle i forhold til sprogenes eksterne historie. 2 Denne position er fremfor alt kendt i sin puristiske eller normative version: journalisternes sprogbrug i aviser eller på TV og radio opfattes som den ofte direkte årsag til et påstået "sprogligt forfald", hvad enten dette kommer til udtryk i form af nye udtalemåder, nye syntaktiske former eller - hvad der er hyppigst - et stigende antal neologismer eller låneord (især fra engelsk). Mediernes sprogbrug - ofte nedsættende kaldet journalese - sættes i denne forstand lig med sprogmisbrug og som værende i modstrid med det "korrekte" eller "naturlige" sprog. Denne negative holdning til mediesprog er udbredt både inden for faglingvistikken og inden for "folkelingvistikken", dvs. den form for sproglig bevidsthed, der kommer til udtryk i læserbreve og forargede spørgsmål til "sproghjørner", "sprogminutter" eller lignende faste rubrikker (i øvrigt ofte i medierne selv). 3 Den anden position indtager ikke samme sprogkritiske holdning til mediernes sprogbrug. Her opfattes mediesprog i stedet som en repræsentant for almensproget, dvs. som en ikke-specifik sprogbrug, der bl.a. kan modstilles specifikke former for fagsprog. Baggrunden for denne opfattelse er en idé om, at mediernes sprogbrug tilhører et fælles offentligt rum, og at den er umiddelbart tilgængelig for alle voksne danskere. Som eksempel på denne position kan nævnes nogle af de tekstkorpora, der er blevet etableret i Danmark inden for de sidste 10 år, og som har dannet grundlag for bl.a. en række frekvensordbøger. F.eks. det eksemplariske korpus for det skrevne danske almensprog ved navn DK 87-91, der omfatter fem millioner ord hentet fra aviser, ugeblade, romaner og noveller, og som er blevet etableret af Henning Bergenholtz fra Handelshøjskolen i Århus (se Bergenholtz 1988). 4 1 Stor var derfor også overraskelsen, da Teun van Dijk selv, tre år efter udgivelsen af Handbook of Discourse Analysis, udgav to store værker om netop massekommunikation: News as Discourse (1988a) og News Analysis (1988b). 2 Vi kan skelne mellem sprogenes eksterne historie, dvs. den udvikling, som skyldes eksterne faktorers indflydelse på sprogene (f.eks. den politiske magt, skolen eller massemedierne), og sprogenes interne historie, hvormed der sigtes til specifikke sproglige mekanismer som f.eks. analogidannelser, der får sprogene til at udvikle sig uafhængigt af enhver ydre påvirkning (se i øvrigt Cerqui- lini 1994, 17-18). 3 Litteraturen om emnet (sprogkritik og sprognormer) er meget omfattende. Jeg vil nøjes med at henvise til Hagège (1987, og ). 4 Jeg skal ikke her komme nærmere ind på begreberne almensprog/fagsprog, men blot fremhæve, at der efter min mening er tale om en asymmetrisk distinktion (se Frandsen 1990b for en diskussion).

11 13 4. Teorier, modeller og analyser: en kritisk oversigt Inden for de sidste ti år er der dog sket et nybrud: både inden for medieforskning og inden for sprogforskning er man for alvor begyndt at få øjnene op for, at mediernes sprogbrug er et interessant og relevant forskningsområde. Medieforskerne er begyndt at indse, at traditionelle metoder som f.eks. indholdsanalyse må, om ikke erstattes med, så dog i det mindste suppleres med nye former for diskurseller tekstanalyse (se f.eks. van Dijk 1985c og Mancini 1988). Og sprogforskerne er begyndt at indse, at mediernes sprogbrug ikke blot er en repræsentant for almensproget, men er kendetegnet ved særlige sproglige træk, som man ikke genfinder i andre former for sprogbrug (se f.eks. Bell 1991, 3). Denne nye interesse for mediesprog har allerede givet sig udslag i en række resultater af såvel institutionel som forskningsmæssig art. På de nordiske konferencer for massekommunikationsforskning, der afholdes hvert andet år, har man allerede i en årrække haft en arbejdsgruppe med titlen "Mediernes sprog og retorik", hvor mange deltagere fra især Norge og Sverige mødes. Og inden for AILA - den internationale forening for anvendt lingvistik - har man fra 1996 oprettet en videnskabelig kommission med titlen "Media and Language". Men hvad der måske er allermest interessant er, at den gryende forskning i mediesprog også har givet sig udslag i nye teorier og modeller, udarbejdet på grundlag af eller afprøvet i konkrete forskningsprojekter. Jeg skal i det følgende give en kritisk oversigt over fire af disse teorier eller modeller, udarbejdet af henholdsvis Teun van Dijk, Allan Bell, Roger Fowler og Norman Fairclough med udgangspunkt i forskellige sprogteoretiske tilgange. Som det fremgår af flere af de nævnte forskeres navne, hidrører disse teorier eller modeller især fra det angelsaksiske sprogområde. Jeg skal dog til sidst i artiklen også kort omtale studier af mediesprog inden for germanske og romanske forskningstraditioner Teun van Dijk: sociokognitiv teori I sin introduktion til Discourse and Communication. New Approches to the Analysis of Mass Media Discourse and Communication (1985) kommer Teun van Dijk med følgende programmatiske opremsning: "Det siger sig selv, at en adækvat analyse af relationerne mellem medietekster og kontekster kræver en mere systematisk tilgang til mediernes diskurs. Vi må være opmærksomme på alle analyseniveauer og -dimensioner, fra 'overflade'-egenskaber" som præsentation, layout og grafisk form i de trykte medier, eller intonation, paraverbale og nonverbale træk i de talte medier på den ene side, over en analyse af syntaktiske strukturer, leksikalsk 5 Man kan finde lignende kritiske oversigter hos såvel Graddol & Boyd-Barrett (1994, 25-38) og Fairclough (1995, 32). Min oversigt adskiller sig dog fra disse ved også at inddrage den kritiske diskursanalyse.

12 14 stil eller retoriske mekanismer, til 'underliggende' betydninger, konnotationer, associationer eller de udførte sproghandlingers pragmatik. Og sådanne systematiske analyser skal foretages på en bred vifte af diskurstyper i medierne, ikke kun af nyheder, men også af reklame, film, TV-programmer (talk shows osv.) og så fremdeles. En sammenligning af de forskellige mediegenrer kan så afsløre specifikke egenskaber ved forskellige genrer, men også nogle fælles træk, f.eks. hvad angår stil, retoriske mekanismer, beskrivelser af begivenheder eller aktører, implicitte betydninger eller former for kohærens" (van Dijk 1985c, 5). Som van Dijk understreger, viser denne programmatiske opremsning, at langt det meste af dette arbejde stadig ligger foran os. Men hvordan har han selv bidraget til analysen af mediernes diskurs? Van Dijk udgav i slutningen af 80'erne to værker med titlerne News as Discourse (1988a) og News Analysis (1988b), der med deres forsøg på at opstille en "ny tværvidenskabelig teori om nyheder i pressen" har haft meget stor betydning for forskningen i mediesprog. Den overordnede ramme for disse to værker er en teori om sociokognitive processer, en teori om, hvordan kognitive modeller eller skemata er med til at forme såvel produktion og reception som deres fælles mødested: teksten. Van Dijk har i øvrigt især anvendt sin teori til analyse af racisme i massemedierne (se van Dijk 1991). Det forskningsområde, som van Dijk først og fremmest har koncentreret sig om siden begyndelsen af 70'erne, er tekstens globale organisation - den organisation, der sikrer, at en række af enkeltsætninger eller enkeltafsnit afkodes som en kohærent tekst på såvel et semantisk, et syntaktisk som et pragmatisk makroplan (se f.eks. van Dijk 1980). det er derfor naturligt, at dette område også står i centrum for hans teori om nyhedsdiskursens tekstuelle strukturer. Van Dijk skelner imellem to former for global organisation: de tematiske makrostrukturer på det semantiske plan og de skematiske superstrukturer på det syntaktiske plan. De tematiske makrostrukturer defineres som "semantiske eller begrebslige strukturer, som organiserer diskursens 'lokale' mikrostrukturer" (van Dijk 1980, V). Grundlaget for disse strukturer er sprogbrugerens evne til at organisere og reducere selv meget komplekse informationsmængder til en eller få makropropositioner, som udtrykker eller resumerer temaet for en hel tekst - kort sagt "det, teksten handler om". Denne organisering eller reduktion af komplekse informationsmængder foregår under anvendelse af tre rekursive makroregler, der styrer overgangen fra mikropropositioner til makropropositioner: 1) sletning, hvor alle irrelevante informationer i mikropropositionerne fjernes (f.eks. angivelse af tid og sted), 2) generalisering, hvor der skabes en generel makroproposition ved abstraktion fra dele af tekstens mikropropositioner, og 3) konstruktion, hvor mikropropositioner

13 15 sættes sammen til en sekvens og erstattes af en "ny" makroproposition, der refererer til en global 'kendsgerning', hvis normale komponenter, betingelser eller konsekvenser sekvensens mikropropositioner refererer til. 6 De tre makroregler kan illustreres med følgende eksempler: SLETNING Mikroproposition(er) (lavere semantisk niveau) => Mødet fortsatte i det uendelige. Udenfor sneede det. Makroproposition (højere semantisk niveau) Mødet trækker ud. GENERALISERING Mads legede med sin bold. Mette byggede et sandslot. Camilla soppede i vandkanten. Børnene leger. KONSTRUKTION Peter følte sig dårligt tilpas. Han ringede til lægen. Peter er syg. Van Dijk bruger en slags "trædiagram" som formel repræsentation for de tematiske makrostrukturers hierarkiske opbygning (p og M svarer til henholdsvis proposition og makroproposition): (gengivet efter van Dijk 1988a, 33) 6 I van Dijk (1980, 48-49) omtales der også en fjerde makroregel, den såkaldte nul-regel, der lader mikropropositioner forblive intakte ved overgang til makroplanet. Denne regel skal redegøre for tilfælde, hvor mikro- og makroproposition falder sammen, f.eks. i korte tekster à la togkupeernes "Læn Dem ikke ud af vinduet". Reglen omtales ikke i van Dijk (1988a og 1988b), hvad der godt kan overraske, fordi van Dijk hermed kunne redegøre for mellemrubrikker i avistekster, der ofte gør direkte brug af den sproglige overfladestruktur.

MEDIERNE, MINORITETERNE OG MAJORITETEN

MEDIERNE, MINORITETERNE OG MAJORITETEN Mustafa Hussain, Ferruh Yilmaz og Tim O Connor MEDIERNE, MINORITETERNE OG MAJORITETEN en undersøgelse af nyhedsmedier og den folkelige diskurs i Danmark NÆVNET FOR ETNISK LIGESTILLING 1997 en undersøgelse

Læs mere

RETORIK OG KRISEKOMMUNIKATION

RETORIK OG KRISEKOMMUNIKATION RETORIK OG KRISEKOMMUNIKATION 45 RETORIK OG KRISEKOMMUNIKATION Ord som krise, krisestyring og krisekommunikation er i disse år kommet på alles læber, fra politikere og rådgivere til vælgere og borgere,

Læs mere

Finn Frandsen* Tekst, sekvens og heterogenitet. Introduktion til J.-M. Adams teori om teksttyper. Abstract. 1. Indledning

Finn Frandsen* Tekst, sekvens og heterogenitet. Introduktion til J.-M. Adams teori om teksttyper. Abstract. 1. Indledning Finn Frandsen* 9 Tekst, sekvens og heterogenitet Introduktion til J.-M. Adams teori om teksttyper Abstract The present paper gives a critical introduction to the theory of text types or text sequences

Læs mere

Hvad siger vi med vores reklamer?

Hvad siger vi med vores reklamer? Institut for Markedsøkonomi Kandidatafhandling CM(Markedsøkonomi) Vejleder: Erik Kloppenborg Madsen Forfatter: Jacob Lumby Jensen Hvad siger vi med vores reklamer? En kritisk diskursanalyse og vurdering

Læs mere

Fra kommunikationspolitik via pressemeddelelse til avisartikel. TDC s kommunikationspolitik succes eller fiasko?

Fra kommunikationspolitik via pressemeddelelse til avisartikel. TDC s kommunikationspolitik succes eller fiasko? Fra kommunikationspolitik via pressemeddelelse til avisartikel TDC s kommunikationspolitik succes eller fiasko? Lisette Eisenhardt Aalborg Universitet Engelsk og International Virksomhedskommunikation

Læs mere

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed

Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse i troværdighed Specialeafhandling - Cand.ling.merc. i fransk Specialiseringsprofil: International Information Majken Brunsborg Lauritsen Vejleder: Patrick Leroyer Fransk Institut Den politiske hjemmeside: En mesterøvelse

Læs mere

Pressen og indvandrerdebatten

Pressen og indvandrerdebatten Pressen og indvandrerdebatten Af Fadel Juanmiry 2012 Studienummer: 46419 Roskilde Universitet Vejleder Linea Nielsen 3. semester projekt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning / Motivation.3 2. Problemfelt.

Læs mere

Domænetab: engelske låneord i Würth Danmark A/S produktbog. Hvad betyder de egentligt?

Domænetab: engelske låneord i Würth Danmark A/S produktbog. Hvad betyder de egentligt? Domænetab: engelske låneord i Würth Danmark A/S produktbog. Hvad betyder de egentligt? Speciale, cand.ling.merc. engelsk Handelshøjskolen i Århus Iben Lehmann Rasmussen, juni 2008 Vejleder: Birthe Mousten

Læs mere

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC

NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER. Speciale, RUC Speciale, RUC NÅR EMBEDSMÆND BLOGGER - en analyse af Patent- og Varemærkestyrelsens blog med fokus på samspillet mellem bloggen som medie og genre og organisationen som ramme for bloggen. Christoffer Grann,

Læs mere

Ministeriernes kommunikation

Ministeriernes kommunikation Ministeriernes kommunikation ANALYSER AF DANSKE MINISTERIERS KOMMUNIKATIONSPOLITIKKER 2000-2001 SPECIALE udarbejdet af: Søren Møller Nielsen Københavns Universitet Det Humanistiske Fakultet Institut for

Læs mere

2. Sociologisk indkredsning

2. Sociologisk indkredsning 2. Sociologisk indkredsning I dette kapitel vil jeg beskrive grundlaget for den sociologiske indfaldsvinkel, jeg bruger i afhandlingen. Som allerede nævnt er kapitlet skrevet med henblik på at introducere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3.2.1. Nøglebegreber...13 3.2.2. Kommunikative begivenheder og diskursordener...17 3.2.3. Diskurs og ideologi...

INDHOLDSFORTEGNELSE. 3.2.1. Nøglebegreber...13 3.2.2. Kommunikative begivenheder og diskursordener...17 3.2.3. Diskurs og ideologi... INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 1 1.2. Introduktion til empiri... 3 1.3. Specialets struktur... 2. DET NYHEDS OG MEDIEMÆSSIGE UNIVERS... 7 2.1. Hvad er en nyhed?... 7 2.2. Mediernes opgave og status

Læs mere

En introduktion til og analyse ring

En introduktion til og analyse ring Daniel Vedsted, cand. mag. komm. Speciale i Medieret Kommunikation MÆND spiser MARS, KVINDER bruger VENUS En introduktion til og analyse af kønsbestemt k markedsføring ring Mænd spiser Mars, kvinder bruger

Læs mere

Generel indledning. Et bidrag til krisologien

Generel indledning. Et bidrag til krisologien Generel indledning Et bidrag til krisologien Hvis man med nogle få ord skulle sammenfatte, hvad der er ambitionen med denne bog, så kunne man sige, at den er et bidrag til krisologien. Den franske sociolog

Læs mere

Kommunikationsteori. Bo Fibiger

Kommunikationsteori. Bo Fibiger Kommunikationsteori Bo Fibiger 1 Kommunikationsteori et kompendium til undervisning i medieproduktion 1. udgave 1990 2. udgave 1999 Bo Fibiger Institut for informations- og medievidenskab Aarhus Universitet

Læs mere

PARFORHOLD OG MEDIER

PARFORHOLD OG MEDIER PARFORHOLD OG MEDIER I EN REFLEKSIV MODERNITET EN UNDERSØGELSE AF MÆNDS REFLEKSIONER OVER SAMLIV OG MEDIER AF KRESTEN KAY, BJØRN RIBERS OG KÅRE WENZEL SPECIALE VED ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER FEBRUAR 2007

Læs mere

Magtudredningen. Lise Togeby (formand)

Magtudredningen. Lise Togeby (formand) Den danske elite Magtudredningen Folketinget besluttede i marts 1997 at iværksætte en dansk magtudredning eller, som det officielle navn er, En analyse af demokrati og magt i Danmark. Projektet, der forventes

Læs mere

Modernisering i logopædisk praksis

Modernisering i logopædisk praksis Modernisering i logopædisk praksis En undersøgelse af tre logopædiske faggruppers fremstillinger af deres praksis vedrørende børn med sproglige vanskeligheder set i relation til moderniseringen af den

Læs mere

1 Indledende afsnit. 1.1 Motivation

1 Indledende afsnit. 1.1 Motivation 1 Indledende afsnit... 2 1.1 Motivation... 2 1.2 Problemfelt... 4 1.3 Problemformulering... 4 1.4 Afgrænsning/fokus... 5 1.5 Dimensionsforankring... 5 2 Videnskabsteori... 6 2.1 Hermeneutik... 6 2.2 Socialkonstruktivisme...

Læs mere

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation

Speciale CLM spansk. Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541. Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation Speciale CLM spansk Forfatter: May-Britt Hestehauge Studienummer: 243541 Vejleder: Lektor Sven Tarp Fakultet for sprog og erhvervskommunikation En eksemplarisk metode for, hvordan man kan anvende internettet

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

En kritisk diskursanalyse

En kritisk diskursanalyse En kritisk diskursanalyse - som strategi til forandringskommunikation Speciale? Kommunikation? Roskilde Universitetscenter? November 2004 Udarbejdet af? Søren Bom? Mads Tamborg Hansen? Gitte Grønlund Rasmussen

Læs mere

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf

Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf Cand.merc.(kom.) 2014 Kandidatafhandling Diskursive konstruktioners betydning for medlemsrelationen i Djøf English title: The Influence of Discursive Construction on the Organisation-Member Relationship

Læs mere

Indledning. Introduktion til indledningen. Afsættet

Indledning. Introduktion til indledningen. Afsættet Abstract Skin cancer is the most frequent form of cancer in Denmark. It is also the easiest one to prevent, according to The Danish Cancer Society. This dissertation analyses the information campaign Skru

Læs mere

Kapitel 1: Indledning

Kapitel 1: Indledning Kapitel 1: Indledning 1.1 Forord Vi gik ind til dette projekt med en forforståelse af lobbyisme som et lyssky og tvivlsomt foretagende, der ikke rigtigt stemte overens med demokratiske idealer. På trods

Læs mere

Gør det forskel at undervise i grammatik?

Gør det forskel at undervise i grammatik? Háskóli Íslands Hugvísindadeild Skor þýsku og Norðurlandamála Gør det forskel at undervise i grammatik? Fokus på form i elevtekster Ritgerð til M.Paed.-prófs Guðrún Guðjónsdóttir Kt.: 180264-2059 Leiðbeinendur:

Læs mere

Den gode Facebook-historie en analyse af fem danske dagblades brug af Facebook

Den gode Facebook-historie en analyse af fem danske dagblades brug af Facebook Den gode Facebook-historie en analyse af fem danske dagblades brug af Facebook Akademisk speciale, RUC FS 2012 Af Freja Thorbech og Sarah Ziegler Ehrenreich Vejledt af Mads Kæmsgaard Eberholst Sideblad

Læs mere

Humanistisk Fakultet. TITEL: Den skæve modellæser. Tema: Medieformidlet kommunikation SYNOPSIS:

Humanistisk Fakultet. TITEL: Den skæve modellæser. Tema: Medieformidlet kommunikation SYNOPSIS: Dens kæv e model l æs er Gr uppe21 Aa l bor guni ve r s i t e t2006 Humanistisk Fakultet Aalborg Universitet TITEL: Den skæve modellæser Tema: Medieformidlet kommunikation PROJEKTPERIODE: 6. semester

Læs mere

1. Projektbeskrivelse... 5. 1.1 Indledning og problemfelt... 5 1.2 Problemformulering... 7 1.3 Sydafrika og townships... 7. 1.3.1 Valg af case...

1. Projektbeskrivelse... 5. 1.1 Indledning og problemfelt... 5 1.2 Problemformulering... 7 1.3 Sydafrika og townships... 7. 1.3.1 Valg af case... Abstract The objective of this study is to examine how travel agencies advertise for trips to Cape Town and townships in South Africa. The examination includes how the advertisement affects the local people

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere