Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentation og evaluering. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger"

Transkript

1 Dokumentation og evaluering Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

2 Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen og KL. Dokumentation og evaluering er det tredje af fem temaer, som behandles på regionale netværksmøder i 2007 og Inspirationshæftet indeholder en opsamling på de drøftelser, der har været på netværksmøderne og fremhæver eksempler på praksis i kommunerne.

3 Hvorfor på dagsordenen? Dokumentation er om noget på den politiske dagsorden. Rammerne for finansiering af velfærdssamfundet er ved at nå sit maksimale og det stiller store krav til prioritering både på nationalt og kommunalt niveau. Et godt udgangspunkt for prioritering er viden om, hvad der virker og ikke virker i forhold til borgerne. Det er de fleste enige om! Debatten starter, når det kommer til spørgsmål som: Hvad er det præcist for en viden, der er behov for på området, og hvordan kan den fremskaffes? Er det overhovedet muligt at måle effekter? Og hvilken rolle spiller lederen i forhold til dokumentation og evaluering? På børne- og familieområdet er fokus i forhold til dokumentation primært på økonomi, på indsatser og på de administrative procedurer: Hvor mange børn er anbragt udenfor hjemmet og hvordan fordeler de sig i forhold til køn og alder. Hvad koster det at anbringe et barn udenfor hjemmet. Og i hvor mange sager er der lavet en 50-undersøgelse som grundlag for anbringelsen. En viden, der er nyttig i forhold til planlægning af området. Når det kommer til at indsamle systematisk viden om, hvordan indsatserne virker, bliver det sværere. Har børnene fået det bedre, og måske så meget bedre, at de bliver i stand til at klare sig lige så godt som andre børn i forhold til uddannelse og arbejdsmarked? Og hvilke indsatser har bedst resultater? Denne form for viden er vanskeligere at fremskaffe. Denne pjece giver ideer og inspiration til lederens arbejde med at udvikle en praksis og kultur, hvor der sættes fokus på dokumentation og evaluering. Der kan skelnes mellem tre former for dokumentation: Målinger, som tager temperaturen på, hvordan tingenes tilstand er lige nu, fx i forhold til brugernes tilfredshed og sagsbehandlingspraksis. Målinger er nyttige til at vurdere, om man er på rette vej i forhold til allerede formulerede mål og resultatkrav. Målinger er med til at give organisationen viden. Nøgletal, som er dokumentation af bl.a. aktivitetsniveau og omfang som oftest i forhold til kerneaktiviteter og -processer. Nøgletal kan ud over at sige noget om her-og-nu situationen også vise noget om udviklingen over tid og bidrage til sammenligninger på tværs af institutioner, afdelinger og kommuner. Nøgletal er med til at give organisationen vished. Evaluering, som er den reflekterende proces, hvor man i fællesskab bliver klogere på, om man har gjort det, som man gerne ville og nået de mål, man havde sat. Evaluering er en kompetence, som gør organisationer i stand til at lære ved at formulere klare mål, implementere handlinger, som kan være med til at opfylde målene og at analysere og om nødvendigt korrigere egen praksis. For at kunne bruge organisationens evalueringskompetencer skal der være en evalueringskultur, som hos både ledere og medarbejdere skaber parathed til at evaluere. Evaluering er med til at give organisationen visdom. Opdelingen ovenfor er inspireret af en artikel forfattet af Agi Csonka, direktør for Danmarks Evalueringsinstitut

4 Ledelsesmæssige udfordringer og spørgsmål Viden, vished og visdom er alle væsentlige elementer i at kunne udøve ledelse og i at kunne styre og udvikle sin service overfor borgerne. De kommunale børne- og familiechefer peger på forskellige udfordringer og ønsker i forhold til viden og dokumentation: Hvordan udvælger vi de få data, som det er vigtigt for os at have fokus på i dokumentationsarbejdet? Hvordan kan vi koble kvantitative og kvalitative målinger og vurderinger, så vi får den bedst mulige viden? Hvordan definerer vi, hvornår en indsats er god nok eller ligefrem en succes? Hvordan kan vi på en systematisk måde udlede og generalisere ud fra den viden, som den enkelte sagsbehandler har på enkeltsagsniveau? Hvordan måler vi borgernes oplevelse af servicen? Hvordan kan vi dokumentere den mere langsigtede effekt af indsatsen på børnene og familierne? Hvordan udvikler vi IT-værktøjer, der kan understøtte vidensindsamlingen og koble relevante data? Hvor kan vi få et overblik over evidensbaseret forskning på området? Mange interessenter med forskellige ønsker til og behov for viden Lederne giver udtryk for, at de har behov for forskellige former for viden, for at kunne agere som ledere. Men det er ikke alene lederne, der har brug for viden. Omkring lederne er der en lang række interessenter, der har interesse i at vide, hvad der sker på området. Politikerne interesserer sig naturligt for økonomi og for omfanget af indsatser men det er vurderingen mange Medarbejdere Staten Kommunalpolitiker Borgerne Lederen Direktør Samarbejdspartnere Pressen steder, at også de i stigende grad efterspørger viden om indholdet: Hvilke konkrete indsatser iværksættes, og hvordan oplever borgerne det? Hvad virker og på hvem? Også de mange samarbejdsparter efterspørger viden: Hvad sker der, når vi indsender en underretning, og hvor mange underretninger fører til en indsats? Sagsbehandlerne har om nogen brug for viden, som grundlag for at træffe de rigtige afgørelser for børnene. Gennem systematisk opsamling af viden på enkeltsagsniveau samt videndeling sagsbehandlerne imellem kan ansvaret for organisationens udvikling fællesgøres. Når man arbejder på et fælles grundlag af viden og erfaring, bliver det også nemmere at arbejde mod et fælles mål. Staten har igennem de seneste år i stigende grad efterspurgt viden fra kommunerne: Lever kommunerne op

5 til lovgivningens krav, hvad er det for indsatser kommunerne benytter, hvor mange ressourcer bruges til dette og hvornår er resultaterne for børnene gode? Og sidst men ikke mindst efterspørger også pressen viden, ofte på baggrund af enkeltsager en ung begår grov kriminalitet, og årsagen antages at være, at kommunen ikke har grebet ind i tide: Er det et generelt problem, hvor mange unge har vanskeligheder, hvornår gribes der ind og hvilke tilbud får de? Som leder står man midt imellem de mange og forskelligartede behov for dokumentation og skal her træffe væsentlige beslutninger om, hvem der skal have hvilken viden og i hvilken prioriterede rækkefølge. Eksempler på lokal dokumentationsindsats I det følgende beskrives nogle af de eksempler på, hvordan kommuner arbejder med dokumentation og evaluering, som har været drøftet på netværksmøderne. En god dokumentationsindsats forudsætter et godt udgangspunkt, som kan være rettesnor for dokumentationen; systematiseringen af viden. Med basis i den sammenhængende børnepolitik, som angiver rammerne for indsatsen på området, samt beskriver mål og delmål for indsatsen, kan dokumentationen blive mere målrettet og nemmere anvendes til styring og udvikling af indsatser og procedurer. I det følgende er der to konkrete eksempler på dette.

6 Randers Kommune fokus på dokumentationen til kommunalbestyrelsen I Randers Kommune er der fokus på dokumentationen til kommunalbestyrelsen. Dokumentationen til kommunalbestyrelsen finder sted mindst en gang årligt, mens Børne- og familieudvalget på en række bredt udvalgte parametre får dokumentation kvartalsvis. Dette sker i et forsøg på et klæde politikerne bedst muligt på. Der fokuseres ikke kun på økonomiske nøgletal, men også på forhold som ventetider til udredning i PPR, udvikling i antal anbringelser og typer af anbringelser, antal familier, der modtager foranstaltninger samt hvilken type foranstaltning. Dertil afrapporteres omkring magtanvendelse, blandt andet antal og typer. Ledelsen har selv udvalgt mange af disse ikke-økonomiske informationer i en bevidst strategi om at sikre det politiske niveau en bredere indsigt i området og dermed også andre styringsmuligheder end økonomi. Der tages bl.a. udgangspunkt i nogle af de oplysninger, som forvaltningen oplever, at politikerne får forespørgsler på fra borgerne. Kontaktperson: Eva Kloster, Slagelse Kommune opstilling af mål og delmål som basis for dokumentation Slagelse Kommune har med basis i kommunens sammenhængende børne- og ungepolitik formuleret en række konkrete mål og delmål, som løbende dokumenteres. De konkrete mål og delmål er beskrevet i tre dokumenter: Standarder for sagsbehandling God sagsbehandlingspraksis Handleguide En række temaer er udvalgt som fokus for kommunens dokumentation, fx tidlig indsats og inddragelse af barnet, den unge og forældremyndighedsindehaveren. For hvert tema er beskrevet de politiske mål; metoder, indsatser og initiativer; operationelle delmål; fremgangsmåde samt metode for evaluering af denne praksis i hver sag. Dokumentationen bruges i den løbende dialog mellem politikere og administration. Kontaktperson: Signe Kofod Hansen,

7 Brug allerede indberettede oplysninger Der er også på nationalt niveau stor interesse for, hvad der sker på børne- og ungeområdet både i den enkelte kommune og på landsplan. Kommunerne skal derfor indberette forskellige former for data til tre nationale indberetningssystemer: Register Dokumentation Indberetningshyppighed Indberetningsform Danmarks Statistik Aktivitetsoplysninger Økonomioplysninger (budget og regnskab) Årligt Blanket/skema Ankestyrelsens Anbringelses-statistik Procesoplysninger Indholdsoplysninger I forhold til både nye og løbende anbringelsessager Kvartalsvist Elektronisk Servicestyrelsens Centrale Informations- og Analysesystem Aktivitetsoplysninger tilgang og bestand Kvartalsvist Elektronisk Der er i kommunerne et massivt ønske om at samordne disse indberetninger, hvilket indgår i de overvejelser der er i gang centralt fra omkring fremtidige initiativer på dokumentationsområdet. Se nedenfor. Imidlertid er der gode muligheder for at anvende de eksisterende indberetninger som led i arbejdet med dokumentation og ledelsesinformation lokalt. Som leder kan man fra de forskellige registre uddrage egne data, såvel som nationale gennemsnit. Og ved at sammenligne disse data på forskellige områder, få et billede af, hvordan éns egen kommune placerer sig i det kommunale landskab både som et øjebliksbillede og over tid. Sådanne sammenligninger giver ikke i sig selv svar, men kan lede til refleksioner og dialog om, hvorfor billedet ser ud, som det gør, og om det vil være ønskværdigt at afpasse indsatser og procedurer for at ændre billedet. Desuden er det muligt at få nogle pejlinger på, om de initiativer, som man har gennemført lokalt, afspejler sig i tallene.

8 Figur 1: Anbringelsens varighed måneder 3-5 måneder 6-11 måneder 1-2 år 3-6 år 7 år og derover Anbringelsens varighed er steget fra 2002 til Størstedelen af anbringelserne har en varighed på mellem 3 og 6 år. Figur 2: Aldersfordeling af nyanbragte i år 4-6 år 7-11 år år år år Størstedelen af de nyanbragte i 2006 var mellem 15 og 17 år.

9 Egedal Kommune flere fluer med ét smæk Med udgangspunkt i indberetningerne til CIAS udarbejdes der i Egedal Kommune tre former for lokal ledelsesinformation: En foranstaltningsliste, en kvalitetskontrol og en dokumentationskontrol. Disse tre benytter ledelsen til at følge op på, hvorvidt sagsbehandlerne overholder de lovgivningsmæssige krav og de kommunale procedurer, og på baggrund heraf vurdere, hvor der er behov for udvikling og efteruddannelse. Dertil benyttes foranstaltningslisten til budgetopfølgning og til indberetning til Danmarks Statistik. Man har således lettet arbejdet med de lovpligtige nationale indberetninger og samtidig udviklet et system, hvori disse indberetninger anvendes til eget brug. Kontaktperson: Gunhild Kirkmand, Find relevante sammenligningskommuner I de nationale registre er det imidlertid ikke muligt at sammenligne sig med andre kommuner, kun med gennemsnittet for alle kommuner eller kommunerne i den relevante region. Det kan man derimod via KL s redskab Ressource-luppen, hvor man kan finde frem til de kommuner, som ligner ens egen kommune mest, og som det derfor er relevant at sammenligne sig med ud fra forskellige baggrundsforhold. Der er en nærmere beskrivelse af Ressource-luppen på KL s hjemmeside:

10 Søg viden i forskning Udover den viden, der kan trækkes ud af de nationale registre, og den viden, der kan fremskaffes i kommunen selv, er der mulighed for at trække på generel og forskningsbaseret viden. Der findes herhjemme forskellige forskningsinstitutioner, der forsker på børneog ungeområdet, og som kan give god inspiration til udvikling af området. Lederne i de kommunale børneog familieafdelinger er opmærksomme på, at denne viden findes, men oplever den som vanskelig at finde og få adgang til. Nedenfor gives links til nogle af de vigtigste forskningsinstitutioner på området: Social Forskningsinstituttet: herunder NC2 Danmarks Pædagogiske Universitet: herunder Clearinghouse Anvendt KommunalForskning: Center for forskning i socialt arbejde: Ud over disse forskningsinstitutioner findes der nogle evalueringsinstitutioner, som også har relevans i forhold til dokumentation og evaluering: Danmarks Evalueringsinstitut: Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut: Der vil desuden kunne findes links til relevant forsknings- og evalueringsmateriale fra følgende hjemmesider: Servicestyrelsen: Velfærdsministeriet: KL:

11 Hvad virker og hvad virker ikke? Når der arbejdes med dokumentation, er der ofte fokus på det målbare i stedet for det, som de fleste gerne ville vide noget mere om. Nemlig hvad der virker og hvad der ikke virker i forhold til de børn og familier, som har behov for særlig støtte. Det har sin baggrund i metodiske vanskeligheder, som at definere succes, isolere årsagsvirkninger og lange tidshorisonter. Vi står i dag uden nogle enkle bud på, hvordan vi kan lave egentlig effektmåling. Men mange kommuner forsøger på forskellig vis at nærme sig ved hjælp af brugerundersøgelser, evalueringskonsulenter, temadage mv. Hillerød Kommune evalueringskonsulent I Hillerød Kommune har man ansat en udviklings- og evalueringskonsulent, der evaluerer kommunens dagog døgntilbud og som refererer direkte til afdelingschefen. I evalueringerne indgår beskrivelser af tilbuddet, kvalitative interviews med ledere, medarbejdere, samarbejdspartnere og brugere både børn og voksne. Der indgår også organisatoriske forhold samt brugernes syn både positivt og negativt. Når rapporterne foreligger foreløbigt tre omfattende og et par mere kortfattede bliver de behandlet i Børne- og Familieudvalget, i ledergruppen og på afdelingsmøder. Det er særdeles vigtigt, at afrapporteringerne sætter tydelige spor i afdelingen. Tidligere inddrog kommunen ofte eksterne konsulenter til lignende opgaver, men med en intern konsulent er der bedre mulighed for, at rapporternes anbefalinger og fokusfelter bliver omsat i praksis. Kontaktperson: Susanne Bloch Jespersen,

12 Gladsaxe Kommune bruger- og tilfredshedsundersøgelse I Gladsaxe Kommune planlægger man en brugerundersøgelse, der skal afdække brugernes tilfredshed med sagsbehandlingen og tilbuddene, samt bidrage til udvikling heraf. Dette skal ske ved hjælp af tre parallelle undersøgelser: En spørgeskemaundersøgelse, der skal afdække brugernes tilfredshed med både kvaliteten af de tilbud, de modtager, samt deres tilfredshed med sagsbehandlingen. Fokusgruppeinterviews på hver institution med forældre, der aktuelt benytter tilbuddene. Denne undersøgelse skal ligeledes afdække brugernes tilfredshed med tilbuddene. Dybdeinterviews med forældrene omkring deres oplevelser med kommunens sagsbehandling og interviews med sagsbehandlere indenfor hvert område. Undersøgelserne skal munde ud i en rapport, der både belyser brugernes generelle tilfredshed, samt tilfredshed med og udviklingsperspektiver for hver enkelt institution og hvert enkelt sagsbehandlingsområde. Brugerundersøgelsen har således to målgrupper: Ledelse og sagsbehandlere i Familieafdelingen, samt ledelse og medarbejdere på institutionerne. Kontaktperson: Susan Bjerregaard, Kommunal effektmåling Men der er også kommuner, der arbejder med at måle effekt. Et eksempel herpå ses i Københavns Kommune. Socialforvaltningen i Københavns Kommune implementerer i løbet af 2008 og 2009 et pilotprojekt om effektstyring på området for udsatte børn og unge. Målingerne tager udgangspunkt i en forandringsteori med en række proces-, resultat- og effektmål. Effektmålene er de mest langsigtede og fokuserer på, at brugerne som voksne får en ungdomsuddannelse, kommer i beskæftigelse og undgår selvmord og misbrug. Resultatmålene fokuserer på brugernes løbende udvikling og er således tilpasset brugernes forskellige alderstrin, mens procesmålene primært vedrører sagsbehandlingen. Målet med at indføre effektstyring er at skabe en bedre sammenhæng mellem den økonomiske indsats og resultaterne af indsatsen. Projektet skal sikre et mere kvalificeret styringsgrundlag på det politiske niveau og i centralforvaltningen, ligesom det skal understøtte fokus på resultater og effekter i socialcentrene og institutionerne. Tankegangen i projektet er, at det er nødvendigt for alle niveauer at være bevidste om de

13 kort- og langsigtede mål med indsatsen over for særligt udsatte børn og unge. Der er gennemført et stort forarbejde med at definere effektstyringskonceptet og udarbejde en forandringsteori for indsatsen. I processen var der inddragelse af socialcentre, institutioner og faglige organisationer. I praksis er der valgt en model, hvor datakilderne er Danmarks Statistik, institutionerne og socialcentrene. Yderligere informationer om projektet kan fås ved henvendelse til: Karsten Bjerre, Specialkonsulent, Socialforvaltningen Københavns Kommune, tlf National effektmåling I kommuneaftalen for 2006 blev der taget principbeslutning om, at den statslige styring af kommunerne i fremtiden skal basere sig på resultatmål snarere end procesmål, som det sker i dag. Derfor blev der iværksat et samarbejdsprojekt mellem regeringen, KL og Danske Regioner. Samarbejdsprojektet har resulteret i en aftale om nogle nationale effektindikatorer, som giver de statslige aktører mulighed for at følge udviklingen på børne- og familieområdet. I opstillingen af nationale effektmål er der taget udgangspunkt i de punkter, som allerede er i fokus på børne- og familieområdet, nemlig: udvikling og adfærd, familieforhold, skoleforhold, sundhedsforhold samt fritidsforhold og venskaber. Det er målet, at der vil blive opgjort nationale tal for skolefravær blandt børn, som modtager støtte efter serviceloven, deres faglige resultater, deres sundhedssituation m.v. Alt sammen ud fra en bagvedliggende hypotese om, at disse forhold har stor betydning for barnet - også på mellemlang og længere sigt. De nationale effektmål vil som udgangspunkt basere sig på en samkøring af allerede eksisterende registre og indberetninger. Når aftalen er faldet endelig på plads vil der blive meldt ud om dette til kommunerne.

14 Systematisk arbejde med evalueringskultur Skoleområdet er et af de områder, hvor der de seneste år er stillet store krav til dokumentation bl.a. via kvalitetsrapporter, undervisningsplaner og elevplaner. I Ålborg Kommune har skoleleder Grethe Andersen valgt at se de nye dokumentationskrav som en mulighed snarere end et problem. Under Grethe Andersens ledelse har Vester Mariendal Skole i Aalborg arbejdet systematisk med udvikling af en evalueringskultur, hvor dokumentation, læring, udvikling og evaluering går hånd i hånd. Udgangspunktet for arbejdet med evaluering på Vester Mariendal Skole er anerkendelse. Kunsten i evaluering er at have fokus på succeserne og på det, der fungerer godt. Det giver engagement og nysgerrighed, og samtidig inspirerer og motiverer det til at forbedre det, der ikke fungerer så godt. Et vigtigt redskab i det at skabe en evalueringskultur, har på Vester Mariendal Skole været skriftlighed. Skriftligheden sikrer systematik og kvalificerer refleksionen og dialogen. Desuden tydeliggør skriftligheden de aftaler, der indgås og organisationens historik bevares. Grethe Andersen går i sit evalueringsarbejde frem efter følgende punkter: 1. Beskriv status, det gode. 2. Opstil mål og meningsfulde delmål for den udvikling man ønsker. 3. Evaluér og tilpas efterfølgende i forhold til de definerede mål og delmål. Udvikling bør baseres på viden. Grethe Andersen gør meget ud af at få ledelsesrum og -tid til at følge med i forskningen på området og de anbefalinger, der følger heraf samt at være på forkant med udviklingen ved at deltage i kommunale og ministerielle arbejdsgrupper mv. Herved får hun mulighed for at påvirke området. Det er væsentligt, at man som leder accepterer de rammer, der udstikkes fra kommunalt og nationalt niveau også når det gælder dokumentation. Men det er nødvendigt at finde frem til, hvordan dette bliver en naturlig del af den enkelte organisation, herunder hvordan det giver mening for de medarbejdere, som er en vigtig del af hele evalueringsarbejdet! For dem der ønsker at hente inspiration i Grethe Andersens seneste bog Anerkendende skoleledelse henvises til nedenstående link, hvorfra bogen kan rekvireres: y=24&item=2864

15 Hjørring Kommune evalueringskultur I Hjørring Kommune har man valgt en organisatorisk og kulturorienteret tilgang til dokumentationsarbejdet. Her arbejder man systematisk med at udvikle en evalueringskultur i organisationen. Det er tanken, at løbende evalueringer skal være kilde til vedvarende udvikling. Man arbejder med en evalueringscyklus, hvor først indhold og mål beskrives klart. Sideløbende med arbejdet indsamles resultater, hvorefter disse holdes op mod beskrevne kvalitetsstandarder i en evaluering af indsatsen. På baggrund af denne evaluering opsamles erfaring, som bruges til intern læring. Kontaktperson: Leif Jensen,

16 Servicestyrelsen Skibhusvej 52 B 5000 Odense C Tlf.:

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger

God sagsbehandlingspraksis. Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger God sagsbehandlingspraksis Ledernetværk for de kommunale børne- og familieafdelinger Netværket for kommunale ledere i Børne- og Familieafdelingerne er etableret af Velfærdsministeriet, Servicestyrelsen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere

En effektiv beskæftigelsesindsats udsatte borgere En effektiv beskæftigelsesindsats for udsatte borgere New Insight A/S 1. udgave, 1. oplag 2013 Pjecen er udarbejdet af New Insight A/S Design: Kommuneforlaget A/S Fotos: Colourbox Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0

Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 Fokus på folkeskolens resultater med kvalitetsrapport 2.0 KL 2014 Pjecen er udarbejdet af KL Design: Kontrapunkt Foto: Rie Neuchs Sats: Kommuneforlaget

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED

VEJVISER TIL EVALUERING. - til projekterne under LIGHED I SUNDHED VEJVISER TIL EVALUERING - til projekterne under LIGHED I SUNDHED 2006 Vejviser til evaluering - Til projekterne under "Lighed i sundhed" Vejviser til evaluering Til projekterne under Lighed i Sundhed Udarbejdet

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET

FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET FEBRUAR 2015 BERETNING FRA FORMANDSKABET RÅDET FOR BØRNS LÆRING BERETNING FRA FORMANDSKABET Rådet for Børns Læring har i 2014 sat fokus på inklusion i dagtilbud og folkeskole, og hvordan der kan skabes

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere