bel LANDSFORENINGEN FOR BØRN MED COCHLEAR IMPLANT Juni årgang Nummer 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "bel LANDSFORENINGEN FOR BØRN MED COCHLEAR IMPLANT Juni 2007 10. årgang Nummer 1"

Transkript

1 bel LANDSFORENINGEN FOR BØRN MED COCHLEAR IMPLANT Juni årgang Nummer 1

2 2 l NYHEDSBREV FOR DECIBEL

3 Fra formanden... Af Anne Mose Efter et travl og ressourcekrævende forår er decibelbladet igen på banen. Jeg håber, I vil læse det med stor interesse. Debatten om børn med CI fortsætter og vi bliver stadig mere opmærksomme på, hvor vandene skilles og hvor de løber sammen. Som det fremgår af dette års Fomandens beretning er det tid til klare udmeldinger om denne bestyrelses holdninger til børn med CI. Grundlæggende er det vigtigt, at slå fast, at vi ikke opfatter børn med CI som døve børn og vi sammenligner dem derfor heller ikke med døve børn og deres behov. I nogle situationer er de døve; som når Josefine har to timers svømning i skolen. Læs om hvordan svømning i dag er Josefines yndlingsfag. Børn med CI har behov for en målrettet indsats for at blive gode til at høre og tale. Det er vigtigt at indsatsen bliver en naturlig del i lege og i den måde vi kommunikerer med vores børn. Vi skal som forældre ikke være lærere og for at undgå dette skal vi have gode informationer og inspiration til, hvordan vi støtter vores barn via for eksempel leg. Netop forældrene spiller en vigtig part i AVT-metoden, som I kan læse mere om i artiklen om to danske talehørepædagogers studietur til England i jagten på en ny praksis. Naturligvis skal vi være opmærksomme på, at der er børn, som har særlige vanskeligheder, men det gælder jo også alle andre børn, uanset om de er født døve eller ej.vi må ikke anvende den laveste fællesnævner i forbindelse med forventningerne til vore børn, men skal tværtimod hæve overlæggeren altså sætte forventningerne til børnenes udbytte højt der er simpelthen ikke grund til andet. For de fleste af vores børn er deres CI bare noget, de tager på, akkurat ligesom briller. Viser der sig at være andre vanskeligheder er situationen en anden og det er langt mere kompliceret at udtale sig om forventninger. I maj havde foreningen for første gang sat fokus på denne gruppe af børn og forældre. Lise Schmidt fortæller om, hvordan hun og hendes mand nød kunne dele bekymringer og erfaringer med forældre i samme situation som den selv. Det er vigtigt at skabe gode rammer for børnene og deres forældre, så vi møder andre i samme situation. Derfor er det så vigtigt med arrangementer og netværksgrupper. Danaflex har for nylig afholdt et CI-symposium, hvor der var indlægsholdere fra Canada. En af foredragsholderen, Dr. Blake Papsin, fortalte, at han har implanteret 720 børn i Toronto. Kun ganske få familierne har valgt tegnsprog. I Toronto vælger man tegnsprog og specialskole eller AVT og enkeltintegration i forhold til høretab. Der anvendes ikke tegn i forbindelse med AVT dog undtaget i de tilfælde, hvor der er døve i familien, som bruger tegn. Man har i Toronto ikke haft børn, der ikke har lært at tale eller høre for den sags skyld og de arbejder udelukkende for, at børnene skal lære at høre og tale.vi tog inspirationen med hjem og er i skrivende stund ved at oprette en CI-tænketank, der arbejder for et struktureret AVT-tilbud til familier med børn med CI. Vi har for nylig haft møde med Danske Døves Landsforbund (DDL) og i den forbindelse har vi også talt om talesproglige tilbud versus tegnbaserede tilbud.vi er enige i, at der skal være det rigtige tilbud til det enkelte barn, så det får de bedste betingelser for at kommunikere. Efterspørgslen har vendt fra tegn til tale og er det et spørgsmål om midler, så må vi som forening arbejde for at familier med børn med CI får det tilbud, som de har behov for. Der kan altså opstå modstridende interesser blandt DDL og decibel, fordi vi har forskellige veje til at sikre at vores børn trives. Som afslutning vil jeg gerne citere dr. Blake Papsin fra Toronto. Han sagde under Danaflex CI-symposium: - der er to afgørende forhold for udviklingen hos et barn med CI: mor og far. Forældre bliver nødt til at råbe op i skolen og råbe op alle de steder, hvor det er nødvendigt i forhold til deres barn. Forældrene skal lære at stå op for deres barn - være barnets talsmand. Forældrene skal sikre, at alle omkring barnet giver barnet de bedste betingelser. Det lyder som en voldsom opgave for os forældre, men det er nødvendigt. Og det vil det blive ved med mange år frem i tiden. Det kræver, at vi fortsat arbejder for muligheder, der ruster os forældre til at være en afgørende part i vores børns udvikling. Jeg ønsker alle en rigtig god sommer. På gensyn til familieweekendkursus den oktober på Hotel Legoland! NYHEDSBREV FOR bel Indhold: Fra formanden 3 Formandens beretning 2006/ Og så gik hatten rundt... 7 En vovet lillesøster 8 Når leg og læring giver succes 10 Tag mor og far i hånden 12 Nyt syn på pædagogisk praksis - rendyrket AVT 13 Når CI er det mindste problem 16 Børnetræf 17 Arvelige årsager til hørenedsættelse hos børn med CI 18 VISO - Videns- og Specialrådgivningsorganisationen 19 Nu er svømning mit ynglingsfag 21 Lad propperne springe 23 Her går det MEGET godt 24 Invitation til Legoland Vind et minicruise til Oslo 27 Læserbrev 27 Klassiker nu på dansk 27 Hvorfra stammer navnet decibel 28 Nye ansigter 29 Sæt CI på Danmarkskortet 30 Forsidebillede: Josefine Maischnack Olsen svømmer sommeren i møde. Redaktionen: Tanja Pihl Sandager Gl. Strandvej 148A, th., 3050 Humlebæk Mobil decibelbladet udkommer i 2007: Juni, september og december. Deadline for indlevering af stof er den 1. i måneden for udgivelse. Redaktionen påtager sig intet ansvar for uopfordret materiale. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere i indlæg til bladet. Skribenternes synspunkter dækkes ikke nødvendigvis af decibel eller redaktionen. Næste nummer udkommer i sept Vi modtager gerne billeder med en god historie fra jeres hverdag. Sats og tryk: amh grafisk aps / ISSN: NYHEDSBREV FOR DECIBEL l 3

4 GENERALFORSAMLING Formandens beretning 2006/2007 Af Anne Mose og Tanja Pihl Sandager Så står vi her igen og det er tid til at se tilbage på, hvad det sidste år har bragt. Det har været et travlt år for decibel. Vi har længe ønsket at arbejde mod en professionalisering af foreningen og det har vi opnået i det forgangne år ved, at det i foråret 2006 blev muligt - bl.a. med hjælp fra vore sponsorer - at ansætte Tanja Pihl Sandager som sekretariatsmedarbejder og kommunikationsansvarlig. Der er ingen tvivl om, at det har givet foreningen et løft, og at vi kun har opnået mange af de ting, som vi har, med hjælp fra Tanja.Vi har fået opgraderet vores blad og vores hjemmeside og er i det hele taget blevet meget mere synlige for omverdenen. Vi har haft mulighed for og ressourcer til at deltage i den politiske debat og at påvirke politikere m.fl. Vi er blevet klar over, at frivilligt foreningsarbejde ikke længere er nok, når foreningen vokser så hurtigt, som den gør, og når der skal sættes ind på mange områder, bl.a. politisk. Derudover lykkedes det os i april måned - efter en meget stor indsats fra foreningens side - at være med til at sikre, at alle børn fremover vil blive tilbudt bilateral implantation. Det betyder, at alle nye børn får tilbudt CI på begge ører fra start af, og at børn, der tidligere er implanteret på det ene øre, også får tilbud om implantation på det andet øre, såfremt det er muligt.vi har endvidere været med til at sikre, at der er blevet igangsat en rapport, der skal afklare hvilke behov vores CI-børn har. Der har været en heftig debat bl.a. på vores Forældreforum omkring tegnsprog/tegn eller ej, og her har bestyrelsen også blandet sig i debatten og givet klare udmeldinger. Debatten har krævet, at vi endnu en gang har måttet tage værdier, holdninger og viden op til fornyet revision for at kunne finde frem til, hvordan vejen til et godt liv for vores børn skal se ud og hvordan vi mener decibel skal tegne sig fremover. Arrangementerne har som altid også fyldt, og det er dejligt at mærke opbakningen om det er i Legoland til familiekursus, til CI-konerence for professionelle og forældre på Vingstedcentret eller til en teknikaften. Vi har deltaget i forskellige CI-konferencer og møder i såvel Danmark som udlandet. Formålet hermed er naturligvis at opnå endnu mere viden omkring CI og at etablere og udbygge vores kontakter blandt fagfolk. Som nogen vil bemærke, har dette års formandsberetning skiftet form og karakter i forhold til tidligere. Årsagen hertil er, at vi mener, at det er vigtigt med tydelige og klare udmeldinger fra bestyrelsen til medlemmerne, så medlemmerne ikke er i tvivl om, hvad denne bestyrelse står for. CI-børn er de nye hørende børn Vi har i Danmark cochlear implanteret børn i snart 15 år, men på trods heraf, har dele af det politiske og pædagogiske system hængt fast i, at børn med CI er døve børn. Bestyrelsen har i det sidste år arbejdet for at skabe fokus på gruppen af børn med CI og deres behov. Behov som adskiller sig fra døve børns behov. Disse behov har vi i forskellige regi præsenteret for medlemmer af Folketinget og med særlig fokus på Socialministeriet. Det har ført til flere spændende tiltag. Følgende er blandt de væsentligste pointer politikerne er blevet fremlagt: - at børn med CI kan lære at høre så godt, at de kan lære at tale - at vi skal have høje forventninger til deres udbytte af CI - at de børn der får dansk i hjemmet, har de bedste forudsætninger for at høre godt, at tale godt og at trives godt - at børnene kun kan lære at høre godt og tale, når de er små de kan lære tegn og tegnsprog gennem hele livet - at et godt udbytte af CI forudsætter et veltilrettelagt optræningsprogram, der tager udgangspunkt i det enkelte barn 4 l NYHEDSBREV FOR DECIBEL

5 - at børn med CI kan rummes, men at de har stadig brug for støtte - at der skal være fokus på de børn, der ikke udvikler sig som forventet, så de hurtigst muligt får den nødvendige støtte - at forudsætninger for de nye børn er så markant forskellige fra tidligere, så vi skal have ekstra høje forventninger til de nye børns udbytte - at kun 1/3 del af børn med CI, klarer sig tilfredsstillende i de dansksproglige test - at der er plads til forbedring - at der er brug for et bedre tilbud til børnene og deres forældre Lone Percy-Smith har ydet et stort stykke arbejde for decibel og har stillet op med resultaterne fra undersøgelsen om medvindsfaktorer for danske børn med CI, som hun har lavet for Videnscenter for Hørehandicap. decibel er gennem den politiske indsats blevet synliggjort og vi oplever stadig oftere, at medierne henvender sig til os i forskellige henseender og at fokus på børn med CI også i medierne er blevet større. Holdninger - håndtag der åbnerdøre Den gamle debat om tegn eller ikke tegn, har i det sidste år, været blusset op igen. Det har desværre været med til at fjerne fokus fra, hvad denne bestyrelse mener, er vigtigt, når vi arbejder med børn og CI. Følgende er vores forsøg på at skabe et varieret syn på børn og CI. Tegn eller ikke tegn det bliver også berørt. Højt ambitionsniveau på børnenes vegne Det er vigtigt, at forældre og professionelle, der støtter børnene i deres hverdag, tror på, at børn med CI lærer at høre og tale, og derfor arbejder målrettet for at bakke op om netop dette. Det er ikke kun vigtigt for børnenes udbytte af CI, men også i forhold til at få et godt selvværd og en god opfattelse af egne evner. Retten til et optimalt optræningsforløb I dag tilfalder ansvaret for børnenes videre færd efter en implantation den enkelte kommune. Der eksisterer ikke en fast standard eller bare et mindstemål for, hvad man bør få tilbudt. Optræningsforløbet er derfor meget uens og afhænger af hjemkommunens holdning, viden og kompetence på området, samt hvor mange ressourcer den enkelte CI-familie har til at tilkæmpe sig et godt tilbud. De medicinske forudsætninger er på plads, men de kan ikke stå alene. Det kræver, at der bliver fulgt op på og støttet op om barnets videre udvikling for at sikre maksimalt udbytte af CI med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger (fx andre handicaps, sprogindlæringsvanskeligheder, sen operationsalder). Vores børn har ret til et optimalt habiliteringsforløb, der er kendetegnet ved, at det: har fokus på behov og udvikling hos børn med CI frem for døve børn har høje forventninger til barnets hørelse, talesprog, talesprogsforståelse og trivsel har det enkelte barn i centrum følger barnet gennem barndom og teenageår frem til voksenlivet ruster forældre til at fremme barnets talesproglige- og sociale udvikling ruster de professionelle til at støtte barnet i dets hverdag sætter fortsat nye, ambitiøse mål Med dette for øje kan vi sikre, at alle børn med CI får de bedst mulige betingelser. Tegn eller ikke tegn et forældrevalg? Ja det er helt klart et forældrevalg. Men det er også vigtigt for os at understrege, at den siddende bestyrelse ikke arbejder for eller billiger tegn som intervention for børn med CI. Altså det, at man bruger tegn til at fremme kommunikationen: Med mindre børnene allerede har tegnsprog som modersmål eller er tegnafhængige og er blevet så gamle, at man ikke kan have forventning om, at de kan udvikle et forståeligt talesprog. Det samme er tilfældet, hvis barnets forældre er døve og har tegnsprog som modersmål. 95% af forældre til børn med CI er hørende og har dansk eller et andet talt sprog som modersmål. Gennem de sidste fem år er der for alvor kommet fokus på tilegnelsen af talesprog. Der synes at være generel konsensus omkring, at det er vigtigt for børn med CI, at de går sammen med gode sprogmodeller i institution/skoletilbud. For eksempel er børn med CI i nogle basisinstitutioner flyttet fra en separat stue til at være integreret på de enkelte stuer. Fokus er på pædagogiske læringsstrategier, der fremmer børnenes talesproglige udvikling: For eksempel It takes two to talk, Fonologi i børnehøjde eller AVT (Auditory Verbal Therapy). Flere børn med CI går inden skolestart i sprogklasser/taleklasser, hvor de forbereder sig på skolestart sammen med andre børn, der har behov for lidt ekstra fokus på deres sproglige udvikling. Flere børn i skolealderen går på den lokale skole med eller uden støtte, nogle går på centerskolerne, men på det lokale fritidshjem. Der er mange kombinationer men i fremtiden tyder alt på, at der stadigt flere børn enkeltintegreres eller går sammen med et par andre børn med CI uden der dog er tale om en egentlig centerskole. Alt i alt en udvikling vi bifalder, fordi fokus er på børnenes talesprog, men det forudsætter, at der er den rette og nødvendige støtte til børnene og deres familier.at der bliver brugt testredskaber til at vurdere, på hvilke punkter barnet klarer sig godt og på hvilke punkter barnet kan have brug for ekstra støtte. Er decibel for alle Når vi så klart melder ud, at den nuværende bestyrelse ikke bifalder tegn som intervention, så er det med de tidligere nævnte forbehold om, at det ikke gælder for de børn, der allerede har tegnsprog som modersmål eller, hvor forældrene for eksempel er døve og har tegnsprog som modersmål. Det er en frem- NYHEDSBREV FOR DECIBEL l 5

6 adrettet udmelding, og vi ønsker at fremhæve den, fordi vi ønsker at bryde ud af forestillingen om, at børn med CI har de samme behov som døve børn blot fordi de ikke kan høre, når de ikke bærer deres CI. Det mener vi er en misforståelse og nu her 10 år efter, at decibel blev dannet og snart 15 år efter, at man begyndte at implantere børn i Danmark, er det på tide at få gjort op med den forestilling og sætte en ny scene. Betyder det så, at decibel ikke længere er en forening for alle? Nej, ikke nødvendigvis. Men hvis ens fokus er på, at også nye børn med CI skal have tegn, så er decibel ikke den rette forening i hvert fald ikke med den siddende forældrebestyrelse. Vi mener, at andre foreninger har langt bedre tradition for denne sag og vi mener ikke den hører til i en forening for børn med CI, hvor målet er, at de lærer at høre og tale. Det betyder ikke, at der ikke er plads til forældre eller børn, der bruger tegn/tegnsprog, for der er så meget andet end valg af sprogkode, vi er fælles om. Forhåbentlig fremgår det af det følgende. Et naturligt liv med lige muligheder Vi arbejder i bestyrelsen for at yde visionær og koordinerende støtte til alle børn med CI og deres familier samt de fagfolk, der støtter børnene i deres hverdag, så det enkelte barn får udnyttet sit potentiale bedst muligt. være den foretrukne koordinerende rådgiverorganisation og sikre lige vilkår for alle familier med børn med CI - uanset hvor i landet de er bosat, så børnene bliver bedst muligt integreret i det hørende samfund. alle børn med CI i Danmark vokser op med de samme muligheder som børn uden et hørehandicap, så de via en målrettet pædagogisk indsats oplever at være en naturlig del af samfundet. Dette under nænsom hensyntagen til, at CI-børn er hele mennesker, og at de altid vil være afhængige af særlige hjælpemidler og støtte. Hvis vi gør, hvad det kræver... Sådan lyder det, når vi taler med politikerne. Hvis vi gør, hvad det kræver, så kan vi nå meget langt med denne børnegruppe. Både i forhold til deres sproglige og sociale udvikling i forhold til at de får en god selvtillid og oplever at være en del af lokalsamfundet. Fordi de går på skolen henne om hjørnet, fordi de spiller håndbold oppe i hallen, fordi de har venner i kvarteret. For de børn, der af andre årsager end deres CI, har brug for et specialtilbud, så gælder det om at støtte dem på deres præmisser. En gruppe af børn med CI har andre vanskeligheder, men tegnsprog er ikke nødvendigvis svaret på et bedre liv for dem, der er så mange andre forhold, der kan være gældende. Der skal være fokus på det enkelte barns særlige behov. I det lange perspektiv kan vi hjælpe vores børn til at bryde nogle triste statistikker: 50% af døve i den erhvervsaktive alder er i dag uden for arbejdsmarkedet, og 50% af døve har grundskolen som højeste faglige niveau. Med dette fokus har vi i løbet af det sidste halve år haft foretræde i folketingets sundhedsudvalg og i folketingets socialudvalg. Vi har mødtes med politikere og embedsmænd i ministerierne for at skabe fokus på vores børns behov.alle steder har vi fremhævet fire grundlæggende løsninger, der skal iværksættes her og nu: CI-grundkurser for forældre Udarbejdelse af en vejledende standard for håndteringen af børn med CI til landets kommuner Videreuddannelse af de professionelle, der sidder i en vejlederfunktion Første kritiske forløb efter en operation skal foregå på CI-centeret Alle 4 punkter der er voksende politisk fokus på i forlængelse af decibels arbejde. På (Folketingets hjemmeside) finder I mere om de spørgsmål, der er blevet rejst og de svar, der efterfølgende er blevet givet. Det sker ved at gå ind i søgefunktionen og søge på cochlear implant. Børn med CI skal have den nødvendige støtte og det skal deres forældre også. Børns primære sprogindlæring foregår i hjemmet. Blandt andet derfor er det vigtigt, at vi som forældre er rustet til at være den afgørende part i vores barns sprogudvikling. Derfor har vi udviklet en metode, der går hele vejen rundt om det at være forældre til et barn med CI. Her og nu arbejdes der på at skaffe midler til at kunne igangsætte initiativet. Nødvendig støtte forudsætter også, at der er en åbenhed i kommunerne til at støtte forældre ved for eksempel at kompensere for tabt arbejdsfortjeneste, deltagelse i kurser og konferenser og andre måder, der frigiver tid til at støtte barnet i en ellers hektisk hverdag. Vi afventer et udspil fra socialministeren. Med nødvendig støtte mener vi også kvalificeret støtte. Det forudsætter, at talehørepædagoger/konsulenter har en kvalificeret viden baseret på børnenes behov og en forståelse for den forventede udvikling, så der kan gives en målrettet støtte til børnene, der er baseret på høje forventninger til deres talesproglige udvikling. Det vil også sikre, at der hurtigt kan sættes ind over for de børn, der ikke udvikler sig som forventet. Derfor har decibel rejst krav om, at forløbet hos CIcentrene udbygges, så børnene først overgår til kommunal regi (vedrører kun det talehørepædagogiske tilbud), når det er sikkert, at de har integreret deres auditive sans og får udbytte af CI et. Det må forventes at ske inden for de første 6 måneder efter, de har fået lyd på. 6 l NYHEDSBREV FOR DECIBEL

7 Når børnene herefter overgår til kommunalt regi, er det vigtigt, at der sidder nogle kvalificerede talehørepædagoger. I dag mangler der et videreuddannelsesforløb. Det er i høj grad op til den enkelte talehørepædagog at indhente viden og det er udelukkende på kursusniveau. Det er for eksempel ikke muligt at blive uddannet til AVT - underviser. decibel har derfor stillet krav til, at der politisk bliver taget stilling til, hvordan man vil sikre, at de professionelle, der sidder i en vejledningsfunktion er kvalificerede hertil. Der er pt. en politisk proces i gang. Et professionelt decibel Med de nye regioner følger ikke umiddelbart en koordinering af høreområdet. Tværtimod er de enkelte kommuner blevet tildelt det fulde ansvar. Mere end nogensinde før er det altså afgørende for kvaliteten af det tilbud familierne og deres børn tilbydes, hvor i landet de er bosat. Det er en uholdbar situation og en vigtig årsag til, at decibel fremover også skal være gearet til at være en progressiv med- og modspiller og vidensformidler overfor kommuner, politikere og beslutningstagere. decibel har i løbet af de sidste år ført egne kampagner for at sikre, at alle CI-kandidater kan blive implanteret i første omgang ved at få ophævet et operationsstop i Gentofte baseret på økonomi og i anden omgang ved at få indført bilateral CI (to-sidet CI), som nu er vedtaget som udviklingsfunktion. Kampagner målrettet politikkerne, som "To ører hører bedre end et", kræver ressourcer ud over, hvad en frivillig arbejdsindsats kan bære i det lange løb. Ikke desto mindre er det nødvendigt med disse ressourcer i takt med, at antallet af børn med CI stiger og ny viden præciserer en række af forudsætninger, der ikke er til stede i dag. Uden disse ressourcer kan vi ikke på tilstrækkelig vis fortsætte vores arbejde for at skabe de bedste betingelser for, at CI-børn får den optimale udnyttelse af deres CI. Vi vurderer, at behovet for et professionelt decibel fortsat vil stige, i takt med at både døve og svært hørehæmmede børn bliver CIopereret. Et skøn lyder på, at børn om ti år vil være cochlear implanteret. Og som udviklingen ser ud nu, vælger langt de fleste forældre at sige ja tak til CI til deres svært hørehæmmede børn. Det betyder, at de børn, som tidligere endte i døveverdenens foreninger, i dag kommer til decibel. Den vækst skal foreningen være gearet til. I marts måned sidste år besluttede bestyrelsen derfor at ansætte en i decibels sekretariat som led i professionaliseringen af foreningens arbejde. Midt i snakken om et professionelt decibel er det selvfølgelig vigtigt at understrege, at foreningen som hidtil skal have fokus på at skabe mulighed for samvær med ligesindede og den støtte man kan få herigennem. Fokuspunkter 2007 Retten til talesproglige tilbud Sikre, at der er et reelt valg mellem specialtilbud og almene talesproglige tilbud Et kvalificeret genoptræningstilbud CI-grundkurser Udvikling og opstart af CI-grundkurser Bilateral CI Fortsat fokus på, hvordan det udvikler sig i henholdsvis øst og vest Danmark. Fokus på, at forældre skal høres, når der skal træffes valg om, hvorvidt et barn med en hørerest skal tilbydes andet CI Penge retur for operation på andet øre i Sverige Et initiativ drevet af de familier, der selv har bekostet en operation i udlandet De nye kommuner Indsats overfor de nye kommuner om børnegruppens behov Opbygning af decibel sekretariat Fortsætte arbejdet med et decibel sekretariat Informationsmateriale Opdatere og udbygge foreningens informationsmateriale om CI Kontaktfamilier Få struktureret et landsdækkende netværk af kontaktfamilier Teenagere med CI Få skabt et fællesskab for gruppen af teenagere og arrangere temadag for deres voksne DECIBEL I FREMTIDEN Og så gik hatten rundt... Af Tanja Pihl Sandager Eller det burde den måske have gjort! For på årets generalforsamling var alle deltagere enige om, at vi skal bakke op om den udvikling, som decibel gennemgår i disse år. Det er vigtigt, at vi kan være med på politisk plan for at sætte fokus på vores børns behov. Børnegruppen: de nye hørende børn! Særligt i disse år, hvor der stadig er stor forskel på gruppen af børn med CI og deres behov. Det kræver flere frivillige kræfter og flere økonomiske ressourcer. Så næste gang, når hatten går rundt, så tænk på decibel. Flere deltagere efterlyste, at de gerne vil hjælpe til med arbejdet uden at indgå i egentlig bestyrelsesarbejde. I efteråret tager bestyrelsen rundt i landet for at sætte gang i en række arbejdsudvalg.alle aktive medlemmer modtager en invitation i løbet af august måned. Gode ideer om decibels fremtid modtager vi gerne på dagen, men også gerne inden på mail: NYHEDSBREV FOR DECIBEL l 7

8 10 ÅR MED CI - OG DECIBEL En vovet lillesøster I år er det ti år siden, at decibel blev dannet som forening. Børn og CI var i sin spæde start og der var kun få danske erfaringer at støtte sig til. I udlandet var man allerede godt i gang og erfaringerne herfra var uventet gode. Døveverden var på barrikaderne og frarådede, at børnene blev implanteret. Holdninger og uvidenhed herskede og en gruppe af forældre satte sig for at ændre på dette. Resultat: decibel forældreforeningen for cochlearimplanterede børn. Døveområdet havde fået en lille ny. Af Anne Mose Det er nu mere end 10 år siden, at decibel så dagens lys. Og mere end 10 år siden, at min søn fik sit første CI. Kristoffer var det 9. barn i Danmark, som fik CI og der var der ikke ret mange resultater her i landet at referere til. Kristoffer var også en af de første døvfødte, som blev implanteret; de fleste andre børn før ham havde kunnet høre, men havde mistet hørelsen og nogle havde fået meningitis. Men heldigvis sagde vi ja tak dengang og der er helt sikkert ingen af os, der dengang havde forestillet sig, hvor meget det kunne give. Kristoffer blev CI-implanteret i august 1996, da han var 2 1 /4 år gammel. I forbindelse med forundersøgelserne fik jeg lejlighed til at møde forældrene til Kristian Stigaard, som var blevet implanteret i slutningen af 1995, og der er ingen tvivl om, at det gjorde indtryk på mig. Selvom Kristian kun havde været implanteret i kort tid og selvom han var en lille dreng på 2 1 /2 år, så tænkte jeg; at når han havde klaret operationen, så kunne Kristoffer også klare den. Et sommerhus og fem familier I løbet af det næste års tid blev Kristoffers far og jeg kontaktet af Kristians forældre, Cathrine og Troels, samt af Niels Henrik og Vibeke, forældre til Cille, og blev spurgt, om vi havde lyst til at være med til at lave en forening for familier til børn med CI. For vores eget vedkommende var vi ikke rigtigt kommet i gang i nogen af de andre forældreforeninger, vi bor jo også noget langt ude og oppe, så det er ikke lige hos os, der sker de fleste ting.vi sagde ja tak og blev indkaldt til et indledende møde, som vi holdt hjemme hos Cathrine og Troels i Roskilde. Efterfølgende holdt vi stiftende generalforsamling i foreningen, hvilket foregik i Vibeke og Niels Henriks sommerhus i Nordsjælland. Vi var 5 familier, som var med til at stifte foreningen dengang, og vi var helt på det rene med, hvad vi satte i gang og havde det godt med det. Alligevel var der ingen af os dengang, der havde en forestilling om, at det skulle komme til at gå så stærkt for foreningen, som det er kommet til. Vi dannede en forening på fuldstændig frivillig basis; vi betalte selv al kørsel m.v. til de første møder og sådan var det bare.vi kunne allerede på det tidspunkt godt se, at det var en god ting for vores børn at være sammen, og vi blev hurtigst sikre på, at det var det rigtige at gøre. Et bord var nok Vores første arrangement på Hotel Legoland i efteråret 1997 havde deltagelse af 9 familier, samt Danaflex. Vi kunne sidde rundt om et stort bord og spise, og alle børn kunne lege sammen. Det lykkedes for et enkelt barn med CI at låse sig inde på et toilet uden vinduer, så der fik vi prøvet at, hvordan det er at have et barn, som ikke hører specielt godt endnu. Vi oplevede allerede i forbindelse med det første arrangementet på Hotel Legoland, at der ikke blev løftet så meget som et øjenbryn fra personalets side, selvom der var fuld gang i vores børn.vi blev hurtige enige om, at stedet passede rigtig godt til vores arrangementer. At vi så i år formentligt bliver 110 familier eller flere, det tænkte vi vist ikke på dengang. Lige fra starten af var Bent Skov fra Danaflex på banen og støttede os økonomisk, så vi kunne få arrangementerne op at stå. Forventningsfuld ungdom på hovedtrappen til hotellet - oktober Stort pres imod CI De første år i decibel foregik med Troels Stigaard som formand.vi følte, at vi var meget vovede, bl.a. fandt vi foreningens første logo: Har du talt med dit døve barn i dag? Og der er ingen tvivl om, at vi fik mange "tæsk" for vores arbejde. I forbindelse med, at vi hver 8 l NYHEDSBREV FOR DECIBEL

9 især havde skullet beslutte os for at sige ja tak til vores barns operation, var vi stødt på mange negative udmeldinger, ja nærmest trusler, fra døveverdenen, og det gav naturligvis meget stof til eftertanke. For min egen families vedkommende så bor vi heldigvis så langt væk mod nordvest, at der ikke var en stærk døvekultur, som prøvede at presse os til noget andet. Og vi havde ikke så mange overvejelser omkring operationen; vi var meget hurtigt sikre på, at det var et tilbud, vi ville tage imod på Kristoffers vegne. Da Troels Stigaard på et tidspunkt ønskede at trække sig tilbage, overtog Niels Henrik Sørensen formandsposten, og senere igen overtog jeg den fra Niels Henrik. Der er sket meget på 10 år. Desværre er der stadig nogle grundlæggende behov, som ikke bliver tilgodeset i tilstrækkelig grad for vores børn. I mange år har foreningens primære fokus været at udgive et medlemsblad og holde et par årlige arrangementer. I dag er fokus bredt ud, så det politiske arbejde, arbejdet for at for gode og ens tilbud til vore børn, fylder meget. Men heldigvis er der fokus på vore børn og den nyeste viden om, hvordan vi bedst støtter dem. Selvom der er uenighed om, hvordan de bedst får udbytte af CI, så er der et stort og veldokumenteret erfaringsgrundlag for nye forældre at læne sig op af, når de skal afgøre om deres barn skal have et CI. Presset imod CI er aftaget og den gevaldige medlemstilgang, som vi oplever i decibel er et udtryk for, at vi fem familier gjorde det rigtige tilbage i et nordsjællandsk sommerhus for 10 år siden. CI er kommet for at blive til stor glæde for os forældre og vores børn. NYHEDSBREV FOR DECIBEL l 9

10 DE NYE HØRENDE BØRN Når leg og læring giver succes I 11 måneder gik Mette og Pål og ventede på, at deres datter Lova skulle have CI. decibel har bedt dem om at skrive om det første år med Lova for at give et billede af, hvordan det er at være forældre til et lille barn med CI i dag, 10 år efter, at decibel blev stiftet som forening. Det er blevet til en beretning om, hvordan de har valgt at støtte deres datter inden operationen og følelsen af succes i de fire måneder Lova nu har haft lyd. Det er også en åbenhjertig fortælling om det at komme igennem det første svære år, hvor de ventede på CI operationen og om at lægge chokket bag sig. Af Mette Bau Fra nyfødt til CI- opereret Lova Rose blev fundet ved hørescreeningen i februar På dagen var hun kun 5 dage gammel. Da hun var 10 dage gammel var hun mere eller mindre udredt og vi stod som forældre til et barn der var konstateret svært hørehæmmet - kun en CI operation kunne gøre det muligt for hende at få et talesprog. Jeg behøver næppe fortælle i dette forum, hvor stort et chok det var at få den nyhed, og hvilke og hvor mange tanker et sådant budskab fører med sig. I dag er Lova næsten 16 måneder gammel. Hun er et af de første børn der er blevet bilateralt CI opereret 11 måneder gammel.vi kan se tilbage på et år med mange op og nedture, frustrationer, bekymringer og glæder - og et år hvor vi som forældre har lært meget om kommunikation med et lille barn, som venter på at komme ind i en verden fuld af lyd. 0-4 måneder: Altid tryg Set i bakspejlet fik de ret, alle dem, der sagde Hvor var det godt Lova blev fundet så tidligt. Men det var svært at se i starten. Faktisk var det dybt provokerende at stå med et spædbarn, der ikke kunne høre og skulle se det gode i noget som helst. Hvad kan man forvente af folk i krise? 7 måneder gammel - altid glad og klar til kommunikation. Lova blev i denne periode testet til at høre omkring db i bassen, men udover dette fik man ingen auditive svar. Men med vores viden om den manglende hørelse, kunne vi faktisk hjælpe Lova og gøre verden mere tryg for hende og det betød også, at vores følelser fik lidt ro. Lova blev altid placeret, så hun kunne se hele rummet fra sin plads f.eks. hvis hun lå på gulvet.vi lagde altid en hånd på hende inden vi kom og tog hende op.vi trøstede hende altid med fysisk kontakt, og lagde munden helt ind til hende så hun kunne mærke vores hvisken eller åndedræt. Hun blev aldrig ladt alene ud fra en filosofi om, at hun altid skulle kunne mærke eller se os.vi kunne hele tiden spørge os selv "hvordan bliver Lova tryg lige nu når hun ikke kan høre os?". Perioden var svær og hård for os som forældre, men ovenstående viden gjorde det nemmere at holde fast i tanken om at Lova jo var glad og tryg, og intet anede om at verden kunne være anderledes end sådan som hun oplevede den. Vi brugte rigtig meget tid på at lave ansigter til hende, og gjorde hende hele tiden opmærksom på at nu kommunikerer vi. Og så gjorde vi naturligvis alt for at hun var omgivet af ting, som var sjove at kigge på. Et af de bedste råd vi fik, var at anskaffe et spejl som Lova kunne ligge og kigge i og senere sidde og lege ved. Hun har brugt det rigtig meget og hun har snakket meget med sig selv, imiteret sig selv og haft så mange hyggestunder foran det spejl indtil hun begyndte at kravle væk fra det. Vi takkede desuden ja til en forældregruppe som var et tilbud i kommunen, og der mødtes vi hver måned med andre forældrepar, der som os var blevet fundet ved screeningen. Det var en blandet fornøjelse følelsesmæssigt, og vi overvejede hver gang om vi nu kunne overskue at dukke op. Forældre med hørehæmmede børn er jo forskellige ligesom alle andre, og vi røg flere gange ind i snakke som vi synes var svære at tackle.alt i alt er møderne dog i dag oplevelser vi ikke ville have været foruden, da vi som familie har fået relationer som i dag er helt uvurderlige måneder: Reagerer på stortrommen Lova fik sine første høreapparater da hun var knap 4 måneder gammel. De var sat til at forstærke den bashørelse der var blevet fundet. Det var dog alligevel først et par uger efter hun fik dem at hun begyndte at gå med dem. Det tog i hvert fald to uger at få dem op af tasken og sat på ørene. Høreapparaterne tydeliggjorde virkelig at Lova ikke hørte så meget. I tiden før høreapparaterne kunne vi til tider helt glemme at hun intet hørte, men det stoppede nu. Vi oplevede ikke umiddelbart nogen reaktion på høreapparaterne, men vi holdt hele tiden fast i tanken om at Lovas hørenerve blev stimuleret uanset hvad, og at det ville gavne hende senere. Lova selv var glad for apparaterne (i starten mest fordi de var gode at gnave i) og et par måneder senere sad de på ørene i al hendes vågne tid. Det var vigtigt for os at Linus fik et naturligt forhold til dem og vi viste dem og snakkede med ham og hans kammerater om dem. Da Lova var 6 måneder begyndte vi at få vejledning i auditiv stimulering af en talehørepædagog med CI kendskab. Dette var på eget initiativ og Lova er vist det første barn i København der så tidligt er blevet auditivt stimuleret af en talehørepædagog. Der gik ikke mange undervisningsgange før Lova reagerede på en stor tromme som talehørepædagogen slog på. Det var en stor oplevelse. Det var ubeskriveligt. Tænk engang hun hørte virkelig noget; der var hul igennem og vi kunne se det. Hvis vi ikke allerede havde fattet at vi kunne gøre en forskel inden hun blev opereret, så gik det i hvert fald op for os nu. Vi gik hjem og fandt trommer og andre ting, der kunne give dybe baslyde, og så blev der leget med lyd. Over de næste par måneder gik Lova fra ingen reaktion til reaktion på 10 l NYHEDSBREV FOR DECIBEL

11 masser af baslyd og derfra til at kunne genkende lyde. Når hun fx så en tromme grinede hun, pegede og ville hen til den. En af hendes yndlingslyde var en lille træklokke, der gav en meget markant lyd. Efter lydoplevelserne hev Lova aldrig sine høreapparater af mere. Hun havde pludselig fået gavn af dem, og de gav hende helt tydeligt en glæde ved lyd. Det er vigtigt at understrege at vi først oplevede reaktionerne efter at vi begyndte at lege struktureret med lyd med hende. Havde vi ikke gået hos talehørepædagogen, så havde vores motivation ikke været nær så stor i forhold til lydlege. Når vi havde været til vejledning og havde oplevet reaktioner, så gik vi topmotiverede hjem og gav den hele armen glade vel at mærke. Men vi oplevede aldrig at hun spontant reagerede på lyde omkring sig og det kunne godt være hårdt i perioder at blive konfronteret med høje lyde som hun bare ikke hørte. Øv-følelsen gnavede stadig. Ud over lydlege havde vi fokus på kommunikation. I denne periode blev imitation, turtagning, gestus og billeder vægtet højt. Vi imiterede alt hvad Lova gjorde, vi gabte, vi sprællede, vi blinkede, vi smed ting på gulvet, vi rullede og kravlede, lavede underlige mundbevægelser, rakte tunge, rystede på hovedet og alt hvad Lova ellers kunne finde på at gøre. Nogle af imitationerne blev efterhånden til regulære lege som Lova syntes var hylende morsomme, og som vi kunne se hun genkendte fra dag til dag. Andre af imitationerne blev til en form for sprog. For eksempel blev det at ryste på hovedet og grine altid et ritual når man kom ind af døren, det blev Lovas og vores "hej" og det at blinke mange gange i træk blev et ritual og en måde at "snakke" lidt på når hun blev lagt i seng. Så sad vi der i mørket og blinkede til hinanden i en uendelighed. Vi oplevede at hun blev glad når vi imiterede hende og hun blev glad når vi startede ritualerne.vi oplevede at hun følte sig forstået. Gestus brugte vi når det faldt naturligt.vi fik lidt undervisning i støttetegn, men havde det svært med at bruge tegn, der ikke bar en mening i sig selv og vi brugte dem aldrig. Linus var den eneste der synes at tegnene var fantastiske og han kan stadig huske både helikopter, havskildpadde og blomkål (hvilket spædbarn er det lige der ikke kan leve uden de tegn?). Vi kiggede meget på de nyeste undersøgelser og vi besluttede omkring Lovas 5 måneders alder efter mange overvejelser at gå vejen gennem CI verdenen uden brug af tegn overhovedet.vi brugte kun almindelige gestus som kom, farvel, hej og spise osv. Vi pegede altid på de ting vi talte om, så hun vidste hvor hendes opmærksomhed skulle rettes mod og vi lavede en billedbog med fotos af kendte ting: bil, barnevogn, sommerhus, familiemedlemmer osv. Billederne brugte vi som pegebog/forklaring inden vi skulle noget. Vi prøvede hele tiden at tale til Lova, selvom vi godt vidste hun ikke hørte det meste, men vi arbejdede meget med at være levende i ansigterne når vi talte, for på den måde at fange hendes opmærksomhed. Vi sang en masse sange med fagter dem alle børn kender, dette med tanke på at hun senere ville kunne genkende sangene når hun fik lyd på. Efter kun 5 uger ser vi følgende: Lova siger "hej" Lova retningsbestemmer lyden i 98 % af tilfældene Lova vågner af lyd når hun sover med CI erne på Lova imiterer vores mundbevægelser I slutningen af perioden var Lovas pludren meget aftagende, hun pegede meget og var stille. Hun havde lidt ahhh- lyde og nogle halslyde. Vi synes dengang, hun sagde en masse, men når vi ser tilbage, var hun faktisk meget stille. 12 måneder til nu Lova blev opereret 3. januar 2007 og fik tilkoblet lyd 24. januar 2007.Ved tilkoblingen af lyd hverken græd eller glippede hun med øjnene, men sad og smågrinede.vi var meget spændte- hvad ville der ske nu? Vi kunne slet ikke forestille os hvordan hendes stemme ville komme til at lyde og hvor hurtigt ville der ske noget? Vi oplevede allerede reaktioner på de velkendte baslyde den dag vi kom hjem med hende og i løbet af de næste 3 dage justerede vi os op gennem de første 4 programmer. Lova var total cool og synes bare lyd var helt fint. Derfor blev Lova (på vores initiativ) allerede efter 5 dage indstillet 2. gang. Denne gang var der lidt flere reaktioner, men det var først efter indstillingen på 14. dagen at det virkelig gik stærkt. Det var helt tydeligt, at nu var puden taget af mikrofonen og alle lyde krævede Lovas opmærksomhed. En uges tid efter oplevede vi at Lova havde brug for lidt ekstra tryghed. Hun kravlede ikke langt væk fra en voksen. Efterhånden som hun fik placeret og forklaret lydene omkring sig, var hun i sit gamle udforskende hjørne igen. Efter kun 12 uger ser vi følgende: Lova reagerer på al lyd, fløjte, hvisken, stemmer, legetøjslyde, musik og fuglekvidder også lyd langt væk fra hende selv og bag hende Lova pludrer det meste af dagen med mange konsonanter og vokaler Lova leger med stemmen i forskellige tonehøjder, styrker, og med forskellige lyde og hun er begyndt at have prosodi Lova har lært at puste Hun imiterer lydene for hest, ko, hund, bjørn, løve, abe, and, bil, får og kat Lova kalder "AAARRR om om" (FAAARRR kom kom) mens hun spejder efter ham Lova har mange ord "hej", "ej" (nej) "op" (op eller hop) "av", "ap" (rap) "moar" (mor) og "arm av av" (varm av av), Lova har masser af lyde som "ih ih ih", "mamama", "ahhh", "ajajaja", "dadadidi" "nana" "lalala", "baba bibi" Lova forstår ord som "sove", "hej", "av", "mad", "spise og drikke", "far", "bold", "varm", "sko" "fod" "mave", "blomst" "bil", en masse dyr Lovas ynglingstromme bruges flittigt sammen med Pål Efter 16 uger ser vi følgende: Lova siger nu flerstavelsesord som "bamde" (bamse), "ampe" (lampe), "prøv se" (prøv at se) Vi har talt ca. 70 ord vi ved hun forstår Lova imiterer vores mundbevægelser NYHEDSBREV FOR DECIBEL l 11

12 Efter operationen har vi leget meget med diskantlyde fordi Lova tidligere kun har kendt lyden af bas. Vi har haft en kuffert med dyr som vi har leget med mange gange hver dag og vi har haft en del blinkedyt legetøj (som ellers aldrig ville have fundet vej ind i vores hjem). Vi har leget med hverdagslyde som toilet, vandhane, elkoger, vaskemaskine, dørtelefon osv. Lova har desuden gået til babymusik/rytmik siden 2 uger efter operationen og er efter sommerferien tilmeldt på den lille musikskole på Frederiksberg. (www.denlillemusikskole.dk) Vi oplever at hun kigger meget på vores mund og med det samme imiterer vores mundbevægelser og når hun formår at sætte lyd på mundbevægelsen kommer der ofte en lyd der minder om noget af det vi har sagt.vi er overbeviste om at hendes første år med alt hvad det har indeholdt af lydlege og imitationer er det der kommer hende til gavn nu. Vores personlige holdning er derfor også at tegn ville forsinke hende, da fokus ville være på hænderne og ikke på munden. Lova er en meget glad og meget kommunikerende pige. Det er fantastisk at opleve hende i rivende udvikling og alle de kampe og frustrationer vi har haft undervejs, ja de blegner ved synet af den skønne unge der drøner rundt nu. Øvfølelsen er væk.vi er stolte af hende og vi er så sikre på at vi har truffet de rigtige valg undervejs. Til slut kan vi fortælle at Lova er startet i almindelig vuggestue for 2 1 /2 måned siden og hun elsker det. En lille institution med 20 børn og et fantastisk engageret personale som vi har samarbejdet med 1 /2 år inden Lova startede med henblik på at ruste dem til at modtage Lova med CI. Livet i vuggestuen er fantastisk og vi kan kun anbefale enkeltintegration- det vi oplever der sker med hende deroppe er et helt kapitel for sig og det vil vi fortælle mere om på et senere tidspunkt. Tak til vores kontaktpersoner på Gentofte Hospital, Lone Percy-Smith og Nina Funder fordi de ALTID har været der, med støtte, opmuntrende ord, gode ideer, medmenneskelighed og høj faglighed og tak til vores talehørepædagog Helle Ågaard for fantastisk vejledning til Lova og os. Uden jer var vi aldrig nået hertil med Lova. Mette Bau og Pål Heick bor sammen med Lova på 1 år og Linus på 5 1 /2 i København. Følg med i Lovas udvikling på hendes egen weblog: Gode råd: Imiter altid dit barn - ræk tunge hvis barnet gør det, blink hvis barnet gør det, ræk armen i vejret osv. giv barnet en følelse af at blive forstået og "hørt" på kropssproget. Find et mønster i dit barns udtryk, blinker det altid når det ser dig, så gør det til "hej"- udtrykket, banker det i bordet når det er sultent, så gør det til "sulten"-udtrykket og brug selv udtrykkene hver dag. Få tjekket bashørelsen og arbejd systematisk med lydoplevelser vha. trommer, banken på ting og dyb stemme, lav de samme ting om og om igen og lær dit barn at genkende forskellige baslyde. Syng sange med fakter, fx de velkendte "lille peter edderkop", "sommerfuglen", "mon du bemærket har", "i en skov en hytte lå", tommelfinger tommelfinger" osv. Brug få naturlige tegn som "kom", "spise" osv. 15 måneder gammel - lytter til mor, der synger. Peg på de ting du taler om og skal til at gøre - vis barnet blusen, bleen, vandet der løber ned i badekarret osv. Lav en billedbog med kendte ting fx familie, sommerhuset, bilen, barnevogn, netto, parken osv. og vis dem til barnet når I ellers ville have talt om det I skulle. Rytmikhold er meget andet end sang, der er fakter, visulle ting, andre børn og masser af ting at røre ved. ET GODT TIP Tag mor og far i hånden Musikprofessor Peter Vuust sagde det igen og igen ved dette års forårsarrangement. Musik er godt for både sprog og sind - så besøg: BØRNEJAZZ FESTIVAL i Kongens Have i København lørdag den 6. juli til lørdag den 12. juli Gratis adgang. 12 l NYHEDSBREV FOR DECIBEL

13 INSPIRATION Nyt syn på pædagogisk praksis - rendyrket AVT Idyllisk placeret udenfor Oxford omgivet af frodige marker og mange får ligger Auditory Verbal UK. På afstand ligner bygningerne et helt almindeligt landsted, man ikke ville ofre særlig opmærksomhed, men det skulle dog vise sig, da vi besøgte stedet i oktober 2006, at her kommer mange gæster - forældre og børn - valfartende langvejs fra for at få undervisning. Faktisk er det ikke usædvanligt, at nogle familier har 2 3 timers transport. Hver vej! Af Vibeke Rødsgaard-Mathiesen og Anne Haven Auditory Verbal Therapy (AVT) er i den engelsk- og tysksprogede del af verden en velbeskrevet og velkendt metode, der er udviklet som en naturlig følge af de forbedrede forstærkningsmuligheder moderne høreapparater (HA) og Cochlear Implant (CI) giver børn med store hørenedsættelser. Den praksis, som AVT tænkningen lægger op til, er på mange måder i modsætning til den pædagogiske grundtænkning/praksis, man generelt har i Danmark, når det gælder holdninger og undervisning af børn med funktionsnedsættelser. Vi tænker almindeligvis i hensyntagende og kompenserende strategier: har et barn således en funktionsnedsættelse på hørelsen kompenseres med synet. Ved Auditory Verbal Therapy er tænkningen diametralt modsat. Her bygges der primært på den auditive sans, da det jo er den, der er svækket og derfor også den, der ved en aktiv indsats skal styrkes optimalt, så hjernens auditive neurale netværk øges og stimuleres mest muligt! Altså: absolut nedprioritering af det visuelle og maksimal opprioritering af det auditive input i den sproglige kommunikation. AVT arbejder på at hjælpe børnene med at høre og forstå talt sprog udelukkende gennem auditiv stimulation, for at børnene derefter skal kunne kommunikere gennem tale. Auditory Verbal Theraphy nu også i DK I Danmark har vi længe hørt om AVT - metoden, men den er ikke blevet anvendt i rendyrket form. Måske vil dette komme til at ske fremover, idet 15 talehørekonsulenter fra hele landet i øjeblikket er i gang med en AVT-uddannelse, som Birgitte Frank koordinerer. Uddannelsen, som bliver støttet af Oticonfonden, giver ikke international AVT-certifikation, som efter sigende skulle være meget vanskelig at opnå for personer, der ikke har engelsk som modersmål.tests og prøver kræver nemlig et indgående kendskab til engelsk sprog og grammatik, men den danske uddannelse giver en solid forståelse af såvel metodens teori som praksis. Det var således i forbindelse med dette uddannelsesforløb, at vi blev inspireret til at arrangere studieturen til Oxford, idet vi på den første del af forløbet havde Jacqueline Stokes og Elizabeth Tyszkiewicz fra Auditory Verbal UK som undervisere. Ved hjælp af legatmidler fra Jørgen Esmers Mindelegat, som professor Christian Brahe Pedersen henviste os til samt et tilskud fra Oticon, blev studieturen en økonomisk realitet. Auditory Verbal UK tager helst kun et begrænset antal besøgende, men vi fik heldigvis at vide, at de gerne ville se os, da vi kun var to. Anne har undervisning med Martin og hans far. Forventningsfulde drog vi af sted og efter en del rejsebesværligheder landede vi til smukt, solrigt, lunt engelsk efterår. Auditory Verbal UK Som sagt kom familierne rejsende langvejs fra. Inden døre var huset derfor indrettet med både køkken og sofaarrangement. Hertil tre undervisningslokaler, hvor faste videokameraer optog al undervisning. I teknikrummet, afsondret fra undervisningslokalerne, kunne vi følge undervisningen på TV, og her blev optagelserne båndet, således at familien fik dagens undervisning inklusiv kommentarer og vejledning med sig hjem. Da vi besøgte Auditory Verbal UK var der foruden to sekretærer ansat fire audiologopæder. Alle undervisere var eksamineret af Auditory NYHEDSBREV FOR DECIBEL l 13

14 Vibeke følger en undervisningssession via video. Auditory Verbal UK. Verbal International og i øjeblikket udvider stedet i øvrigt med to undervisere mere. Jaqueline Stokes, som er leder af centeret, tager del i den daglige undervisning, men holder også foredrag rundt om i verden, ligesom hun skriver faglitteratur. Hun bruger imidlertid også en hel del af sin tid på at skaffe penge til centeret. Der er jo ganske andre økonomiske forhold og traditioner i England sammenlignet med Danmark. Undervisningen er således ikke gratis, idet forældrene betaler ca kr. pr undervisningsgang, hvilket imidlertid ikke dækker de faktiske udgifter. Resten af pengene skaffes ved donationer m.m. Målet for AVT metodens praksis Det var bestemt også nogle meget engagerede og kvalificerede fagfolk, der underviste børn og forældre. Målet for AVT metodens praksis er, at børnene får aldersvarende sprog samt bliver socialt integrerede, således de kan vokse op med almindelige livsbetingelser og blive selvhjulpne og aktive samfundsborgere. Børn og forældre kommer til centeret hver 14. dag og undervisningen varer ca. 1_ time. Som nævnt får familien dagens optagelser inkl. kommentarer samt en liste over de ændringer i kommunikationen, som familien skal arbejde med til næste gang. Alt er sprog Det sproglige indhold i undervisningen tog afsæt i barnets hørealder, men foregik i leg, der matchede barnets kronologiske alder. Der lægges vægt på, at det sprog, der trænes i taleundervisningen, er funktionelt sprog, men der arbejdes naturligvis også med specifikke, grammatiske elementer. Imidlertid blev det også pointeret, at alle situationer i hverdagen kan udnyttes i den talesproglige træning. Det blev nemlig understreget overfor forældrene, at de er de absolut vigtigste sprogmodeller for barnet, og at barnet tilbringer langt flere timer i det hjemlige netværk end i undervisningslokalet. Tænk f.eks. på ordet/begrebet "mælk". Mælk indgår ved stort set alle måltider i småbørnsfamilier. Mælken hentes i køleskabet, mælken hældes i glas, mælken er kold, mælken smager dejligt, mor kan ikke lide mælk, far bruger mælk i kaffen. ordet bruges måske 10 gange ved hvert måltid: det giver følgende regnestykke: 365 dage x 3 måltider x 10 repetitio- Principper for AVT praksis Metodens praksis bygger på 10 principper, der er udarbejdet af Auditory Verbal International: 1. Promote early diagnosis of hearing impairment in newborns, infants, toddlers, and children, followed by immediate audiologic management and Auditory-Verbal therapy. 2. Recommend immediate assessment and use of appropriate, state-of-the-art hearing technol-ogy to obtain maximum benefits of auditory stimulation.. 3. Guide and coach parents* to help their child use hearing as the primary sensory modality in developing spoken language without the use of sign language or emphasis on lipreading.. 4. Guide and coach parents to become the primary facilitators of their child s listening and spoken language development through active consistent participation in individualized Auditory-Verbal therapy.. 5. Create environments that support listening for the acquisition of spoken language throughout the child s daily activities.. 6. Guide and coach parents to help their child integrate listening and spoken language into all aspects of the child s life.. 7. Guide and coach parents to use natural developmental patterns of audition, speech, language, cognition, and communication.. 8. Guide and coach parents to help their child self-monitor spoken language through listening.. 9. Administer ongoing formal and informal diagnostic assessments to develop individualized Auditory-Verbal treatment plans, to monitor, progress and to evaluate the effectiveness of the plans for the child and family Promote education in regular classrooms with typical hearing peers and with appropriate support services from early childhood onwards. Fra: An Auditory-Verbal Practice requires all 10 principles. * The term "parents" also includes grandparents, relatives, guardians and any caregivers who interact with the child. 14 l NYHEDSBREV FOR DECIBEL

bel LANDSFORENINGEN FOR BØRN MED COCHLEAR IMPLANT December 2007 10. årgang Nummer 2

bel LANDSFORENINGEN FOR BØRN MED COCHLEAR IMPLANT December 2007 10. årgang Nummer 2 bel LANDSFORENINGEN FOR BØRN MED COCHLEAR IMPLANT December 2007 10. årgang Nummer 2 2 l NYHEDSBREV FOR DECIBEL Fra formanden... Af Anne Mose 2007 er næsten ved at være gået og et nyt år står for døren.

Læs mere

bel bel Indhold: LANDSFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Juni 2006 9. årgang Nr. 2

bel bel Indhold: LANDSFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Juni 2006 9. årgang Nr. 2 bel LANDSFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel ISSN: 1603-6425 Indhold: Juni 2006 9. årgang Nr. 2 Fra formanden 2 CI-konference 3 Kristians andet CI 4 Et anker i kaoset 6 Velkommen

Læs mere

bel LANDSFORENINGEN FOR BØRN MED COCHLEAR IMPLANT Juni 2008 11. årgang Nummer 1

bel LANDSFORENINGEN FOR BØRN MED COCHLEAR IMPLANT Juni 2008 11. årgang Nummer 1 bel LANDSFORENINGEN FOR BØRN MED COCHLEAR IMPLANT Juni 2008 11. årgang Nummer 1 2 l NYHEDSBREV FOR DECIBEL Fra formanden... Af Anne Mose Sommeren er over os og generalforsamlingen er vel overstået, en

Læs mere

Dette års generalforsamling er overstået og bestyrelsen kan på ny kaste sig over arbejdet.

Dette års generalforsamling er overstået og bestyrelsen kan på ny kaste sig over arbejdet. Vi har fået tilbagemelding fra en enkelt familie med en teenager med CI om, at programmet ikke dækkede gruppen af unge mennesker med CI. Og det er rigtigt nok. Men vi havde valgt at koncentrere os om den

Læs mere

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området.

bel Nu nærmer vi os slutningen på 2005 og vi kan endnu engang se tilbage på et år med stor aktivitet også på CI-området. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel ISSN: 1603-6425 December 2005 8. årgang Nr. 2 Indhold: Fra formanden 1 Forældreforum 2 Bestyrelsesweekend den 4.-5. november 2005

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

decibelbladet JUNI 2011 l NUMMER 1

decibelbladet JUNI 2011 l NUMMER 1 decibelbladet JUNI 2011 l NUMMER 1 FM i klasseværelset aldrig har det været så let! Som enhver anden forælder, ønsker du at dit barn skal vokse op og være lykkelig, dygtig og uafhængig. Og jo bedre man

Læs mere

bel Fra formanden... Indhold: FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Marts 2006 9. årgang Nr. 1

bel Fra formanden... Indhold: FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Marts 2006 9. årgang Nr. 1 Jeg oplever, at det kan være svært for forældrene at komme igennem med de ønsker og behov, som de har til deres barns fortsatte skolegang. Det kan være unge mennesker, som kommer i klemme imelbel FAMILIEFORENINGEN

Læs mere

Danske børn med cochlear implant / 2

Danske børn med cochlear implant / 2 Danske børn med cochlear implant / 2 Undersøgelse af forældres overvejelser, erfaringer og valg Udarbejdet af Anne Tortzen AtZ Kommunikation og Danske børn med cochlear implant / 2 Undersøgelse af forældres

Læs mere

bel bel Formandens beretning ved generalforsamlingen den 7. april 2001 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1

bel bel Formandens beretning ved generalforsamlingen den 7. april 2001 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1 bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Maj 2001 4. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning ved generalforsamlingen 1 Legoland 2001 4 Referat fra generalforsamling i

Læs mere

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed

Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Kolofon Titel: Pårørende i centrum familier med erhvervet døvblindhed Copyright 2012 Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri Udgivet

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen

C I FOR BEDRE FORSTÅELSE. Cochlear Implant Foreningen C I FOR BEDRE FORSTÅELSE N Y H E D S B R E V - D E C E M B E R 2 0 0 8-7. Å R G A N G - N R. 2 Cochlear Implant Foreningen 250 faldende blade 142 fuglestemmer 25 kvækkende frøer Vi hjælper dig med at høre

Læs mere

bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December 2000 3. årgang Nr.

bel bel Fra formanden... Indhold: Fra formanden... 1 FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR December 2000 3. årgang Nr. bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel December 2000 3. årgang Nr. 3 Indhold: Fra formanden... 1 Familiekursus på Hotel Legoland den 7. - 8. oktober 2 5 år med cochlear

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere

nummer 2 april 2012 ADHD-foreningen

nummer 2 april 2012 ADHD-foreningen nummer 2 april 2012 ADHD-foreningen Inklusion i de danske folkeskoler Side 8-9 Svømning og ADHD Side 17 Seksualitet på skemaet Side 30-31 Morten Benjamins Room with a view Side 4-5 Vild & Stille på Viby

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Muskelkraft. Inklusion. i skolen. tema. side ii. BPA under pres side 35. information i refleksion i inspiration i 1/2013

Muskelkraft. Inklusion. i skolen. tema. side ii. BPA under pres side 35. information i refleksion i inspiration i 1/2013 Muskelkraft information i refleksion i inspiration i 1/2013 tema Inklusion t i skolen side ii BPA under pres side 35 5 NYT HANDICAPHUS PORTRÆT AF EN MEDLEMSGRUPPE De unge netværker og griner Foto: Rasmus

Læs mere

Tema: sent adopterede børn

Tema: sent adopterede børn Adoption & Samfund Nr. 3 Medlemsblad for Adoption & Samfund Juni 2009 33. årgang Tema: sent adopterede børn Medlemsblad for: Adoption & Samfund Foreningstelefon: mandag kl. 20.00-22.00 65 92 00 18 Hjemmeside:

Læs mere

NR. 09 NOV 2011 UDGIVET AF HØREFORENINGEN. Tema. HØreSAgeNS frivillige. fart På. Menière-træf Mønsterbryder på efterskole

NR. 09 NOV 2011 UDGIVET AF HØREFORENINGEN. Tema. HØreSAgeNS frivillige. fart På. Menière-træf Mønsterbryder på efterskole NR. 09 NOV 2011 UDGIVET AF HØREFORENINGEN Menière-træf Mønsterbryder på efterskole Tema fart På HØreSAgeNS frivillige Som en fisk i vand! 2011 All Rights Reserved Phonak Danmark A/S Bibow Design Dyk ned

Læs mere

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning

skoledag Mikkels første For Williams skyld Tæt på thor læs også om: skolestart for børn med udviklingshæmning September 2012 skolestart for børn med udviklingshæmning Mikkels første skoledag Den første ud af cirka 2000 skoledage kan være en nervepirrende oplevelse både for børnene og for forældrene Se side 4 Se

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år

Nr. 1. MARTS 2007. 4-10: Aktivér dit medlemskab. 14: Ny til ungearrangement. 20: Hiv et sørgeligt jubilæum. BløderNyt. Terkel Andersen 50 år M e d l e m s b l a d f o r D a n m a r k s B l ø d e r f o r e n i n g Nr. 1. MARTS 2007 4-10: Aktivér dit medlemskab 14: Ny til ungearrangement 20: Hiv et sørgeligt jubilæum BløderNyt Terkel Andersen

Læs mere

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3

Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Indhold Indledning... 2 Lederens beretning... 3 Forældrebestyrelsens principper.3 Forældrebestyrelsens årsberetning 5 Mission og vision... 6 Organisering af det pædagogiske arbejde... 7 Refleksion og metodisk

Læs mere

Unge og depression. 1. oktober #DepressionSucks Bekæmp tabu med sokker! TEMA. European Depression Day. DepressionsForeningens medlemsblad Nr.

Unge og depression. 1. oktober #DepressionSucks Bekæmp tabu med sokker! TEMA. European Depression Day. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2015 TEMA Unge og depression "Det giver mig en følelse af, at jeg ikke er alene om at have det svært. Jeg kan være 100 % mig selv, uden fordomme". Mette, 21 år,

Læs mere

bel bel Fra formanden... Indhold:

bel bel Fra formanden... Indhold: bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR Indhold: bel Juni 2003 6. årgang Nr. 2 Fra formanden 1 Referat fra decibels generalforsamling 2003 2 CI Teknik Aften 5 Første - men ikke

Læs mere

ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE

ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE ÅRSPLAN 2011 2012 HJEMS BØRNEHAVE Hjems Børnehave Ungarnsgade 30-32 2300 København S tlf.: 32 59 47 58 e-mail: hjems@hjems.dk www.hjems.dk Indholdsfortegnelse Året, der gik (fra juni 2010 juni 2011) 3

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

BØRNSHVERDAG. ipads - kan det blive for meget? Hesteassisteret. ledelsescoaching! side 10. side 20. daginstitutionernes lands-organisation

BØRNSHVERDAG. ipads - kan det blive for meget? Hesteassisteret. ledelsescoaching! side 10. side 20. daginstitutionernes lands-organisation til daginstitutioner, bestyrelser og forældre BØRNSHVERDAG nr. 4 juni 2015 ipads - kan det blive for meget? side 10 Dagins Lands- Hesteassisteret ledelsescoaching! side 20 daginstitutionernes lands-organisation

Læs mere