Forslag. Lov om ændring af universitetsloven og lov om maritime uddannelser. Lovforslag nr. L 118 Folketinget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af universitetsloven og lov om maritime uddannelser. Lovforslag nr. L 118 Folketinget 2013-14"

Transkript

1 Lovforslag nr. L 118 Folketinget Fremsat den 29. januar 2014 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af universitetsloven og lov om maritime uddannelser (Finansiering af international studentermobilitet og udskydelse af virkningstidspunktet for tilmelding og framelding til uddannelsens fag og prøver for visse studerende m.v.) 1 I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013, som ændret ved 1 i lov nr. 623 af 12. juni 2013 og 1 i lov nr. 898 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 14, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter»udpeger«:»og afsætter«. 2. I 14, stk. 5, indsættes som 3. pkt.:»rektor skal efter drøftelse med ph.d.-skolelederne igangsætte evalueringer, herunder internationale evalueringer, af ph.d.-skolerne og følge op på evalueringerne.«3. 19, stk. 3 og 4, ophæves. Stk bliver herefter stk I 19, stk. 11, der bliver stk. 9, ændres»stk. 10«til:»stk. 8«. 5. Efter 19 indsættes:» 19 a. Tilskud til universitetets udbud af valgfrie og obligatoriske forløb samt gensidige udvekslingsaftaler i udlandet ydes til den del af uddannelsen, der gennemføres i Danmark, så der kun udbetales tilskud for indgående studerendes aktivitet svarende til værdien af den aktivitet, de udgående studerende får merit for. Stk. 2. Tilskud til universitetets udbud af valgfrie og obligatoriske forløb i udlandet alene eller med et eller flere samarbejdsuniversiteter efter 3 a, stk. 1, ydes ud fra takster på de årlige finanslove og antal årsstuderende for den del af uddannelsen, der gennemføres i Danmark. I de tilfælde, hvor der er krav om gensidig udveksling, udløser de studerende optaget på det udenlandske universitet tilskud for den del af uddannelsen, der gennemføres i Danmark, hvis de er udvekslet med studerende optaget på det danske universitet efter aftale mellem et dansk universitet og et universitet i udlandet. Stk. 3. Optjent merit for studerende, der, mens de er optaget på det danske universitet, tager på selvarrangerede ophold på et universitet i udlandet, og ikke er omfattet af en gensidig udvekslingsaftale, jf. stk. 1, kan indgå i beregningen af tilskud. Ved beregningen af tilskud, jf. stk. 1, indgår ikke merit for studerende, der finansieres via udlandsstipendieordningen, jf. SU-lovens afsnit I a. Stk. 4. Tilskud til universitetets udbud af godkendte uddannelser i udlandet efter 3 a, stk. 2, ydes ud fra takster på de årlige finanslove og antal årsstuderende for den del af uddannelsen, der gennemføres i Danmark. Stk. 5. Universitetet kan anvende egne midler til at afholde udgifter vedrørende studerende, der ikke udløser tilskud efter stk. 1, i de tilfælde, hvor studerende optaget på et universitet i udlandet, er omfattet af en aftale og tager dele af deres uddannelse på et dansk universitet i Danmark.«6. I 26, stk. 2, ændres»stk. 1, 8 og 10«til:»stk. 1, 6 og 8«. 7. I 26 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Universitetet skal opkræve betaling for indgående studerende, der er optaget på udenlandske universiteter, og som tager dele af deres uddannelse på det pågældende universitet i Danmark, og som ikke er omfattet af en aftale om udveksling mellem det danske universitet og et universitet i udlandet, jf. dog 19 a, stk. 5.«Stk. 3-6 bliver herefter stk I 26, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres»stk. 1-3«til:»stk. 1-4«,»stk. 1 og 3«ændres til:»stk. 1 og 4«, og»stk. 10«ændres til:»stk. 8«. 9. I 30 indsættes som stk. 6 og 7:»Stk. 6. Inventar og løsøre, som erhverves for offentlige midler af universitetet, og som har en sådan almen interesse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser, Styrelsen for Videregående Uddannelser, j.nr. 13/ BR000397

2 2 ud over universitetets formål, at det må henregnes til den danske kulturarv, er statens ejendom. Stk. 7. Ejendomsretten til bygningsintegreret kunst følger ejendomsretten til bygningen.«2 I lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 8. maj 2013, som ændret ved 4 i lov nr. 898 af 4. juli 2013, foretages følgende ændring: 1. 7, stk. 5 og 6, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 5. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan indhente de nødvendige oplysninger fra uddannelsesinstitutionerne om uddannelserne, de studerende, personalet, herunder ansættelsesvilkår, udstyr, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler om uddannelsesinstitutionernes drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskaber m.v. og til brug for gennemførelse af tilsyn, kvalitetssikring og -kontrol og udarbejdelse af statistik. Stk. 6. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om betingelser for ydelse og udbetaling af tilskud og lån, herunder om hvilke studerende der kan indgå i beregningen af tilskud, om aktivitetsindberetninger, samt om kontrol og tilbagebetaling af udbetalte tilskud og lån, om uddannelsesinstitutionernes forsikringsforhold og om deres anvendelse af administrative systemer. Ministeren kan herunder fastsætte, at reglerne har virkning før deres ikrafttræden. Stk. 7. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om aftaler om udveksling af studerende med uddannelsesinstitutioner i udlandet og om uddannelsesinstitutionernes afholdelse af udgifterne til undervisningen i forbindelse med udvekslingsaftaler. Stk. 8. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om deltagerbetaling for de studerende, der ikke indgår i beregningen af tilskud, jf. stk. 6.«3 I lov nr. 898 af 4. juli 2013 om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende til et fuldt studieår, afskaffelse af muligheden for at melde fra prøver, etablering af bedre rammer for merit ved studieophold på en anden institution eller studieskift og bedre overgange mellem bachelor- og kandidatuddannelser m.v.), foretages følgende ændring: 1. 6, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 3. 2, nr. 1, og 4, nr. 1 og 2, har virkning fra den 1. juli Stk. 4. 8, stk. 2, i universitetsloven, som affattet ved denne lovs 1, nr. 4, og 3, nr. 1, har, for så vidt angår tilmelding af bachelorstuderende til fag og prøver på kandidatuddannelse, virkning fra den 1. juli Stk. 5. 8, stk. 2, i universitetsloven, som affattet ved denne lovs 1, stk. 4, har virkning for studerende, der påbegynder en bacheloruddannelse fra den 1. juli 2014 eller senere, og for øvrige bachelorstuderende samt for alle kandidatstuderende fra den 1. juli Stk. 6. 3, nr. 1 og 2, har virkning for bachelor- og kandidatstuderende ved Designskolen Kolding samt for bachelorstuderende, der påbegynder en bachelor- eller grunduddannelse fra den 1. juli 2014 eller senere. For øvrige bachelorog kandidatstuderende har 3, nr. 1 og 2, om tilmelding og framelding til uddannelsens fag og prøver, virkning fra den 1. juli 2015.«Stk. 4 bliver herefter stk Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni Stk. 2. 1, nr. 3-8, har dog virkning fra 1. januar 2014.

3 3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovforslagets baggrund og formål 3. Lovforslagets indhold 3.1. Universitetsloven Særskilt hjemmel til finansiering af international studentermobilitet m.v Gældende ret Den foreslåede ordning Universiteternes råderet over inventar og løsøre Gældende ret Den foreslåede ordning 3.2. Lov om maritime uddannelser Gældende ret Den foreslåede ordning 3.3. Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende til et fuldt studieår, afskaffelse af muligheden for at melde fra prøver, etablering af bedre rammer for merit ved studieophold på en anden institution eller studieskift og bedre overgange mellem bachelor- og kandidatuddannelser m.v.) Udskydelse af virkningstidspunktet for tilmelding og framelding til uddannelsens fag og prøver for visse studerende Gældende ret Den foreslåede ordning 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Høring 10. Sammenfattende skema 1. Indledning Danmark skal være et åbent samfund, som samarbejder med omverdenen både økonomisk, politisk og kulturelt. Som en del af indsatsen for at styrke kvaliteten og relevansen af de videregående uddannelser skal der skabes de bedst mulige rammer for internationaliseringen af de videregående uddannelsesinstitutioner. 2. Lovforslagets baggrund og formål Ved international studentermobilitet ved studieophold er det en tilskudsforudsætning, at der er balance mellem den aktivitet, som optjenes af henholdsvis ind- og udgående studerende på studieophold. Formålet med balanceprincippet er at sikre, at den danske stat ikke finansierer studerende fra udenlandske uddannelsesinstitutioner på studieophold i Danmark i højere grad, end andre lande finansierer studerende fra danske uddannelsesinstitutioner, som er på studieophold i udlandet. Balanceprincippet har imidlertid vist sig at være vanskeligt at håndtere i praksis, og der har gennem en årrække ikke været balance. Generelt modtager de danske uddannelsesinstitutioner således flere studerende fra udenlandske uddannelsesinstitutioner, end de sender deres egne studerende på studieophold i udlandet. Balanceprincippet suppleres derfor med, at institutionerne får hjemmel til at indskrive og finansiere indgående udvekslingsstuderende, der indskrives udover balancen, og som derfor ikke er tilskudsudløsende, og som efter institutionernes vurdering har en strategisk betydning i forhold til deres internationaliseringsarbejde. Med lovforslaget får institutionerne mere frihed og fleksibilitet til at planlægge internationale samarbejder samtidig med, at kravet om, at der skal være økonomisk balance mellem den indgående og den udgående mobilitet for udveksling af studerende, opretholdes. Institutionerne gives en 3- årig periode for reguleringen af den økonomiske balance af ind- og udgående studerende for perioden Erhvervsakademierne og professionshøjskolerne er allerede

4 4 omfattet af en tilsvarende opgørelsesperiode. Frem mod afslutningen af opgørelsesperioden vil der blive foretaget en evaluering af den samlede ordning for de videregående uddannelser. I lovforslaget er desuden medtaget en ændring af virkningstidspunktet for tilmelding og framelding til uddannelsens fag og prøver for visse studerende i forhold til studiefremdriftsreformen, som blev vedtaget som lov nr. 898 af 4. juli Lovforslaget blev fremsat på baggrund af aftale af 18. april 2013 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Med ændringen udskydes virkningstidspunktet for allerede optagne studerende ved universiteterne, og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner med undtagelse af Designskolen Kolding til 1. juli Endelig indeholder lovforslaget mindre justeringer på universitetsområdet. 3. Lovforslagets indhold 3.1. Universitetsloven Særskilt hjemmel til finansiering af international studentermobilitet m.v Gældende ret De danske universiteter modtager taxametertilskud på grundlag af de studerende, der gennemfører uddannelsesaktivitet på universitetet, uanset om de studerende er optaget på en uddannelse på selve universitetet eller er indgående udvekslingsstuderende. I forhold til international studentermobilitet ved studieophold betyder princippet, at udenlandske indgående udvekslingsstuderende (studerende optaget på en uddannelse på en institution i udlandet) på studieophold i Danmark udløser taxametertilskud til det danske universitet, mens udgående danske studerende (studerende optaget på en uddannelse på et dansk universitet i Danmark) på studieophold i udlandet ikke udløser tilskud til det danske universitet under studieopholdet. Det følger af bemærkninger til universitetsloven, jf. L 143, Folketingstidende (1. samling), tillæg A, side 26, at det er en tilskudsforudsætning, at der er økonomisk balance mellem den aktivitet, som optjenes af henholdsvis ind- og udgående studerende på studieophold. Det indebærer, at taxametertilskuddet for de indgående studerende maksimalt kan svare til værdien af de European Credit Transfer System-point (ECTS-point), som danske, udgående studerende i samme periode har optjent på studieophold i udlandet. For at opretholde balancen bliver der på tillægsbevillingsloven korrigeret for forskellen mellem værdien af aktiviteten optjent af ud- og indgående studerende på universiteterne. Det følger endvidere af samme bemærkninger til universitetsloven, at universitetet skal tilrettelægge sit samlede udbud af dele af godkendte uddannelser ved de udenlandske universiteter som valgfrie eller obligatoriske forløb, så der er gensidighed og økonomisk balance. Gensidigheden og den økonomiske balance vurderes over en årrække og for den samlede universitetssektor under ét. Studerende optaget på udenlandske universiteter, der er på studieophold ved et dansk universitet formidlet via Denmarks International Study Program (DIS), Fulbright eller Rotary Ambassadorial Scholarships, er ikke omfattet af universiteternes balancekrav Den foreslåede ordning Det foreslås, at universiteterne får særskilt hjemmel til at indskrive og finansiere indgående udvekslingsstuderende på studieophold, som ikke udløser taxametertilskud i henhold til balancekravet. Den foreslåede hjemmel til at universiteterne kan indskrive og finansiere indgående udvekslingsstuderende på studieophold, som ikke udløser taxametertilskud, vil gøre det lettere for universiteterne at administrere det økonomiske balanceprincip, idet universiteterne med denne hjemmel selv kan indskrive og finansiere de udvekslingsstuderende udover balancen, som efter deres vurdering har en strategisk betydning i forhold til deres internationaliseringsarbejde. Studerende optaget på udenlandske universiteter, der er på studieophold ved et dansk universitet formidlet via Denmark s International Study Program (DIS), Fulbright eller Rotary Ambassadorial Scholarships, er fortsat ikke omfattet af universiteternes balancekrav. Ordningen foreslås at få virkning fra den 1. januar Universiteternes råderet over inventar og løsøre Gældende ret Efter universitetslovens 30, stk. 2, kan ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser overdrage inventar og andet løsøre til universitetet. Efter 30, stk. 3, skal de vilkår, der fastsættes ved overdragelse efter stk. 2, godkendes af de bevilgende myndigheder. Denne overdragelse fandt sted ved aktstykke 136 af 5. september Aktstykket indeholdt en undtagelse, som sikrede, at løsøre, der har en almen interesse ud over universiteternes formål, forblev statsligt. På finansloven for 2008 blev tekstanmærkning nr. 167 optaget. Tekstanmærkningen gav hjemmel til, at universiteternes fremtidige erhvervelser ved køb for offentlige midler af inventar eller andet løsøre, der har en almen interesse ud over universiteternes formål, skulle være statslig ejendom. Tekstanmærkningen er optaget på de efterfølgende finanslove, senest finansloven for Den foreslåede ordning Med den foreslåede ændring indarbejdes tekstanmærkningens hjemmel i materiel lovgivning. Tekstanmærkningen vil herefter udgå af finansloven. Der er således tale om en fortsættelse af gældende ret, der ikke ændrer retsstillingen for universiteterne for så vidt angår inventar og andet løsøre Lov om maritime uddannelser Gældende ret De maritime uddannelsesinstitutioner modtager taxametertilskud på grundlag af de studerende, der gennemfører ud-

5 5 dannelsesaktivitet på institutionerne, uanset om de studerende er optaget på en uddannelse på selve institutionen eller er indgående udvekslingsstuderende. I forhold til international studentermobilitet følger det af bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner og om optag på visse maritime uddannelser, at det alene er visse udenlandske studerende, der kan indgå i beregningen af tilskud til de maritime uddannelsesinstitutioner. Det drejer sig om studerende, som: 1) er meddelt tidsubegrænset opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark, 2) er meddelt opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 c som medfølgende barn af en udlænding, der har opholdstilladelse på grundlag af beskæftigelse m.v., jf. udlændingelovens 9 a, 3) er udvekslet med danske studerende efter aftale mellem institutionen og en institution i udlandet eller 4) efter EU-retten, EØS-aftalen eller andre internationale aftaler, som Danmark har indgået, har krav på ligestilling med danske statsborgere. En udenlandsk studerende er omfattet af nr. 2, uanset at forælderens opholdstilladelse efter udlændingelovens 9 a ophører efter tidspunktet for den studerendes optagelse på uddannelsen. Det er efter bekendtgørelse om tilskud til maritime uddannelsesinstitutioner og om optag på visse maritime uddannelser en tilskudsforudsætning, at der er balance mellem indgående og udgående udvekslingsstuderende i det enkelte finansår Den foreslåede ordning Med lovforslaget videreføres forudsætningen om balance mellem den aktivitet, som gennemføres af henholdsvis indog udgående studerende på studieophold. Det foreslås, at ministeren får bemyndigelse til at fastsætte regler vedrørende udveksling af internationale studerende, herunder om afholdelse af udgifter til disse studerende. Det foreslås endvidere, at hvis den danske institution modtager flere indgående studerende, end institutionen sender ud, kan institutionen indskrive og afholde udgifter til dette overskud af indgående studerende af institutionens ordinære tilskud. Balancen opgøres ved 3-årsperioder, første gang Ordningen foreslås at få virkning fra den 1. januar Herudover foreslås det, at der indsættes en bemyndigelse i lovens 7, som nyt stk. 8, sådan at ministeren kan fastsætte regler om deltagerbetaling for internationale studerende, der ikke indgår i beregningen af tilskud, jf. ovenfor. Hjemlen svarer til den hjemmel, der gælder for de øvrige uddannelsesinstitutioner på ministerområdet. Der findes ikke en generel hjemmel til deltagerbetaling i lov om maritime uddannelser. Der er alene hjemmel til deltagerbetaling for meget specifikke forhold. For at de maritime uddannelsesinstitutioner får samme muligheder for at udbyde undervisning med deltagerbetaling til andre end de personkredse, der allerede er nævnt i loven, foreslås denne bemyndigelse til ministeren. Ordningen forslås at få virkning fra lovens ikrafttrædelsesdato Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende til et fuldt studieår, afskaffelse af muligheden for at melde fra prøver, etablering af bedre rammer for merit ved studieophold på en anden institution eller studieskift og bedre overgange mellem bachelor- og kandidatuddannelser m.v.) Udskydelse af virkningstidspunktet for tilmelding og framelding til uddannelsens fag og prøver for visse studerende Gældende ret Ved lov nr. 898 af 4. juli 2013 om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) fik ministeren bl.a. hjemmel til at fastsætte regler om tilmelding og framelding af studerende til uddannelsens fag og prøver ved de enkelte bachelor- og kandidatuddannelser, der udbydes som heltidsuddannelser efter universitetslovens 4, stk. 1, nr. 1 og 2, ved de enkelte erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, der udbydes efter lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, ved de enkelte bachelor- og kandidatuddannelser, der udbydes efter lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, samt ved uddannelser, der udbydes efter lov om maritime uddannelser. Det følger af loven, at ministeren vil fastsætte regler om, at uddannelsesinstitutionerne får pligt til at sikre, at samtlige studerende hvert studieår bliver tilmeldt uddannelsens fag og prøver svarende til 60 ECTSpoint, uanset at den studerende mangler at bestå prøver fra det foregående studieår. Det følger endvidere af loven, at de nye regler om tilmelding og framelding af studerende til uddannelsens fag og prøver får virkning fra den 1. juli 2014, så det vil omfatte alle studerende fra studieåret Den foreslåede ordning Med det formål at give visse uddannelsesinstitutioner en længere tidshorisont i forhold til at kunne informere og inddrage de studerende i rimelig tid, foreslås det, at de nye regler om automatisk tilmelding til fag og prøver udsættes et år til 1. juli 2015 for allerede optagne studerende på universiteternes bachelor- og kandidatuddannelser, der udbydes efter universitetslovens 4, og på bachelor- og kandidatuddannelser, der udbydes efter lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, bortset fra studerende ved Designskolen Kolding.

6 6 Det betyder, at de nye regler om automatisk tilmelding til fag og prøver fortsat får virkning fra den 1. juli 2014 for alle øvrige studerende, herunder studerende der starter på en bacheloruddannelse efter universitetsloven eller efter lov om videregående kunstneriske uddannelser. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Lovforslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget har ikke økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ikke administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ikke miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 9. Høring Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 1. juli 2013 til den 26. august 2013 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatrådet, Akademiet for de Tekniske Videnskaber, Akademikerne, Akademiraadet, Akademisk Arkitektforening, Akkrediteringsrådet, Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger, Arkitektskolen Aarhus, C3, Censorformandskaberne for erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, diplomuddannelser og akademiuddannelser, Copenhagen Business School Handelshøjskolen, Danish Institute for Study Abroad, Danish Society for Education and Business, Danmarks Akkrediteringsinstitution, Danmarks Evalueringsinstitut, Danmarks Forskningspolitiske Råd, Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Liberale Studerende, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Danmarks Rederiforening, Danmarks Skolelederforening, Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Vejlederforening, Dansk Arbejdsgiverforening, Dansk Arkitektur Center, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv, DI, Dansk Kunstnerråd, Dansk Magisterforening, Dansk Sø-Restaurations Forening, Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Arkitektvirksomheder, Danske Designere, Danske Erhvervsskoler, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Danske Handicaporganisationer, Danske Kunsthåndværkere, Danske Landbrugsskoler, Danske Landskabsarkitekter, Danske Regioner, Danske Revisorer FSR, Danske Studerendes Fællesråd, Danske Universiteter, Datatilsynet, DDA (Danish Design Association), De Studerendes Landsråd (DSL), Den Danske Filmskole, Den Nationale Videnskabsetiske Komite, Designskolen Kolding, Det Centrale Handicapråd, Det Frie Forskningsråd, Det Jyske Musikkonservatorium, Det Kongelig Danske Videnskabernes Selskab, Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Det Kongelige Danske Musikkonservatorium, Det Strategiske Forskningsråd, Dramatikeruddannelsen, Erhvervsakademi Kolding, Erhvervsakademi Lillebælt, Erhvervsakademi Midt-Vest, Erhvervsakademi Sjælland, Erhvervsakademi Syd-Vest, Erhvervsakademi Aarhus, Erhvervsakademiernes Rektorkollegium, Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy, Erhvervsakademiet Dania, Erhvervsskolernes Elevorganisation, Fagligt Fælles Forbund, Finansrådet, Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Finanstilsynet, Fiskeriskolen, Foreningen af private, selvejende gymnasier, studenter- og hf-kurser, Fredericia Maskinmesterskole, Frit Forum Socialdemokratiske Studerende, FTF, GTS Godkendt Teknologisk Service, Gymnasiernes bestyrelsesforening, Gymnasieskolernes Lærerforening, Gymnasieskolernes Rektorforening, Handelsskolernes Lærerforening, HK/ kommunal, HK/Stat, Højteknologifonden, iørforeningen i Danmark, IT-Universitetet i København, KL, KSL Konservative Studerendes Landsorganisation, Kulturministeriets Rektorer (KUR), Kunstakademiets Billedkunstskoler, Københavns Erhvervsakademi, Københavns Maskinmesterskole, Københavns Universitet, Landbrug og Fødevarer, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever, Lederforeningen (VUC), Lederne, LO, Lægemiddelforeningen, Lærernes Centralorganisation, Lærerstuderendes Landskreds, Maritime Studerende Danmark, Marstal Navigationsskole, MARTEC, Frederikshavn, Maskinmestrenes forening, Metal Søfart, Nordisk Konservator Forbund, Nyborg Søfartsskole, Professionshøjskolen Metropol, Professionshøjskolen UCC, Professionshøjskolernes Rektorkollegium, Psykolognævnet, Pædagogstuderendes Landssammenslutning, Rederiforeningen af 2010, Rektorkollegiet for de kunstneriske og kulturelle uddannelser, Rektorkollegiet for de maritime uddannelser, Repræsentanter for de studerende på de maritime uddannelsesinstitutioner, Repræsentanter for forstanderne for de maritime institutioner, Repræsentanter for undervisere på de maritime institutioner, Rigsrevisionen, Roskilde Universitet, Rytmisk Musikkonservatorium, Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, Rådet for de Gymnasiale Uddannelser, Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser, Rådet for Teknologi og Innovation, Sammenslutningen af Danske Socialrådgiverstuderende, Sektorforskningens Direktørkollegium, SIMAC, Svendborg, Skagen Skipperskole, Skoleskibet Georg Stage, Skuespillerskolen ved Aarhus Teater, Statens Teaterskole, Studievalg Fyn, Studievalg København, Studievalg Midt- og Vestjylland, Studievalg Nordjylland, Studievalg Sjælland, Studievalg Sydjylland, Studievalg Østjylland, SU-rådet, Svendborg Søfartsskole, Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole, Syddansk Universitet, Sygeplejestuderendes Landssammenslutning, Søfartens Ledere, Søværnet, Tekniq, Teknisk Landsforbund, Uddannelsesforbundet, Uddannelsesrådet for de maritime uddannelser, University College Lillebælt, University College Nordjylland, University College Sjælland, University College Syddanmark, VIA University College, Aalborg Universitet, Århus Maskinmesterskole og Aarhus Universitet.

7 7 10. Sammenfattende skema Positive konsekvenser/mindre udgifter Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet m.v. Administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til nr. 1 Til 1 Med den foreslåede ændring foreslås det, at eftersom rektor udpeger ph.d.-skolelederen, har rektor også bemyndigelse til at afsætte ph.d.-skolelederen. En afsættelse skal ske inden for de almindelige forvaltningsmæssige rammer herfor. Til nr. 2 Den foreslåede tilføjelse indsættes for at placere ansvaret for gennemførelsen af evalueringer, herunder internationale evalueringer, af ph.d.-skolerne. Det er allerede reguleret i universitetslovens 16 b, stk. 2, nr. 5, at ph.d.-udvalget skal udtale sig om evaluering af ph.d.-uddannelse og -vejledning, herunder internationale evalueringer af ph.d.-skolerne, til ph.d.-skolelederen. Internationale evalueringer skal gennemføres med regelmæssige mellemrum, f.eks. hvert 5. år, og ved brug af internationale paneler. Inden igangsættelse skal evalueringen drøftes med ph.d.-skolelederen og i ph.d.-udvalget. Det er rektors ansvar at gennemføre og følge op på eventuelle opmærksomhedspunkter i såvel de internationale evalueringer som i de løbende evalueringer af ph.d.-skolernes aktiviteter. Til nr. 3 Der er tale om en teknisk ændring. Bestemmelserne overføres til den foreslåede 19 a, der samler de gældende bestemmelser vedrørende tilskud til dele af valgfrie eller obligatoriske uddannelser i udlandet og tilskud til Erasmus Mundus-kandidatuddannelser. Til nr. 4 Den foreslåede ændring er en konsekvens af den foreslåede ændring i nr. 3. Til nr. 5 Med bestemmelsen i det foreslåede stk. 1 fastholdes balanceprincippet således, at der skal være økonomisk balance mellem den aktivitet, som optjenes af henholdsvis ind- og Negative konsekvenser/merudgifter udgående studerende. Det økonomiske balanceprincip indebærer, at taxametertilskuddet for de indgående studerende maksimalt kan svare til værdien af de European Credit Transfer System-point (ECTS-point), som danske, udgående studerende i samme periode har optjent på studieophold i udlandet. Med den foreslåede bestemmelse i stk. 2 overføres den nugældende bestemmelse om tilskud til dele af valgfrie eller obligatoriske forløb uændret. Med forslaget er der ikke tilsigtet nogen ændring af gældende ret. Den foreslåede bestemmelse beskriver, hvilke studerende der udløser tilskud i forbindelse med dele af uddannelser i udlandet med eller uden samarbejdsuniversitet. Det er fortsat en tilskudsforudsætning, at der i udvekslingen er gensidighed og økonomisk balance. Balanceprincippet suppleres med dette lovforslag således, at det enkelte universitet får mulighed for, jf. nyt stk. 5, at indskrive og finansiere de indgående udvekslingsstuderende udover balancen, og som institutionen vurderer, har en strategisk betydning i forhold til deres internationaliseringsarbejde. Gensidigheden og den økonomiske balance vurderes over en årrække og for den samlede universitetssektor under ét. Konkret gives universiteterne en 3-årig periode for reguleringen af den økonomiske balance af ind- og udgående studerende for perioden Med den foreslåede bestemmelse i stk. 3 kan optjent merit for optagne studerendes selvarrangerede ophold på et universitet i udlandet, der ikke er omfattet af en gensidig udvekslingsaftale, indgå i opgørelsen af universitetets økonomiske balance. Denne aktivitet vurderes at være begrænset. Den nugældende bestemmelse vedrørende Erasmus Mundus-kandidatuddannelser, jf. 19, stk. 4, foreslås videreført uændret med bestemmelsens stk. 4. Med forslaget er der således ikke tilsigtet nogen ændring af gældende ret. Den foreslåede bestemmelse beskriver, hvilke studerende der udløser tilskud i forbindelse med Erasmus Mundus-kandidatuddannelser. Universiteterne må fortsat ikke indgå aftaler, hvor deltagerbetalingen overstiger udlandsstipendiet. Det betyder, at de studerende vil kunne få dækket hele deres studieafgift i udlandet gennem det danske udlandsstipendium og dermed

8 8 få en gratis uddannelse. Det betyder også, at den studerende vil kunne få udlandsstipendium, når den studerende er optaget på en hel dansk uddannelse, som udbydes af et udenlandsk universitet. Med den foreslåede bestemmelse i stk. 5 søges etableret en særskilt hjemmel til, at universitetet kan anvende sine midler til at indskrive og finansiere indgående udvekslingsstuderende udover balancen, som universitetet vurderer, har en strategisk betydning i forhold til deres internationaliseringsarbejde, hvis disse studerende er omfattet af en aftale om udveksling, som fx et valgfrit forløb, et obligatorisk forløb eller en udvekslingsaftale, mellem det danske universitet og et universitet i udlandet. Til nr. 6 Den foreslåede ændring er en konsekvens af den foreslåede ændring i nr. 3. Til nr. 7 Med den foreslåede bestemmelse skal den indgående internationale studentermobilitet foregå inden for rammerne af en aftale om udveksling m.v., hvis universitetet skal kunne anvende sine midler til finansiering af indgående udvekslingsstuderende optaget på universiteter i udlandet, der tager dele af deres uddannelse på et dansk universitet i Danmark efter den foreslåede 19 a, stk. 5. Efter bestemmelsen skal universiteterne opkræve betaling for undervisning m.v. under deltidsuddannelse, i det omfang indgående udvekslingsstuderende optaget på udenlandske universiteter, der tager dele af deres uddannelse i Danmark, ikke er omfattet af en aftale om udveksling m.v., og hvor universitetet ikke har hjemmel til at anvende egne midler til finansieringen af disse studerende, jf. den foreslåede 19 a, stk. 5. For danske borgere samt udenlandske borgere, der har krav på ligestilling med danske borgere, opkræves delvis betaling i henhold til 26, stk. 1. For øvrige udenlandske borgere opkræves fuld betaling i henhold til 26, stk. 2. Til nr. 8 Den foreslåede ændring er en konsekvens af den foreslåede ændring i nr. 3 og 8. Til nr. 9 Med aktstykke 136 af 5. september 2007 fik universiteterne overdraget det udstyr og andet løsøre, herunder videnskabeligt udstyr, der anvendes i universiteternes daglige drift, og som er nødvendigt til opfyldelse af universiteternes hovedformål: uddannelse, forskning og formidling. Ved aktstykket blev kunst, samlinger og lign., der har en almen interesse udover universiteternes formål, ikke overdraget og kan således ikke gøres til genstand for salg, pantsætning m.v. fra universitetets side. Derimod var det ikke hensigten med aktstykket at ændre ved disse genstandes tilknytning (brug, placering m.v.) til universiteterne. Med godkendelsen af aktstykket godkendte Finansudvalget tillige en tekstanmærkning, som efterfølgende blev optaget på finansloven som tekstanmærkning nr Med den foreslåede bestemmelse i stk. 6 sikres der en fortsat statslig ejendomsret til det inventar og andet løsøre, som fremover erhverves af universiteterne, og som i henhold til anden lovgivning må henregnes til den danske kulturarv. Det samme gælder det inventar og løsøre, som universiteterne har erhvervet siden overgangen til selveje. Det er dog en forudsætning for den statslige ejendomsret, at erhvervelsen er sket for offentlige midler. Med den foreslåede bestemmelse i stk. 7 slås det fast, at ejendomsretten til bygningsintegreret kunst følger ejendomsretten til bygningen. Til nr. 1 Til 2 Forslaget til 7, stk. 5, giver ministeren mulighed for at indhente de nødvendige oplysninger til brug for det økonomiske tilsyn med uddannelsesinstitutioner, der modtager tilskud eller lån efter loven. Bestemmelsen er en videreførelse af den tidligere 7, stk. 6. Med den foreslåede nyaffattelse af stk. 6, videreføres de gældende bestemmelser om betingelser for udbetaling af tilskud og lån, aktivitetsindberetninger, kontrol og tilbagebetaling af udbetalte tilskud og lån, uddannelsesinstitutionernes forsikringsforhold og om anvendelse af studieadministrative systemer. Som noget nyt indsættes en bemyndigelse til ministeren til at fastsætte regler om, hvilke studerende der kan indgå i beregningen af tilskud. Det anses ikke, at der er tale om en ny bemyndigelse, men af hensyn til sammenligneligheden med øvrige regler inden for ministerområdet, findes det hensigtsmæssigt, at det fremgår klart af loven. Som led i et ønske om større international studentermobilitet vil bemyndigelsen bl. a. anvendes til at fastsætte regler, der giver institutionerne mulighed for at optage udvekslingsstuderende, der ikke indgår i tilskudsberegningen. Det foreslås, at regler udstedt i medfør af 7, stk. 6, kan få virkning fra 1. januar Det vurderes, at dette ikke er bebyrdende for borgerne. Der henvises til de almindelige bemærkninger i pkt Med den foreslåede bemyndigelse i stk. 7 kan ministeren fastsætte regler om udvekslingsaftaler samt om uddannelsesinstitutionernes mulighed for at indskrive og afholde udgifter i forbindelse med indgående udvekslingsstuderende, der kommer som led i en udvekslingsaftale, udover balancen. Såfremt den danske institution modtager flere indgående studerende end institutionen sender egne studerende ud, kan institutionen indskrive og afholde udgifter hertil, jf. det foreslåede stk. 6. På den måde opnår institutionerne en grad af fleksibilitet i forbindelse med deres planlægning af udvekslingen. Der gives med ændringen i stk. 8 mulighed for at fastsætte regler om deltagerbetaling for de studerende, der ikke udløser tilskud, jf. det foreslåede stk. 6. Der vil hovedsagligt være tale om studerende uden for EU/EØS, eller i forbindelse med institutionernes udbud af efter- og videreuddannelse m.m. For at sikre, at der er ens vilkår for samtlige institutionstyper inden for ressortområdet, findes det nødvendigt, at

9 9 de maritime uddannelsesinstitutioner også har mulighed for at udbyde uddannelser og optage betalingsstuderende på samme vilkår som kendes for øvrige uddannelsesinstitutioner. Der henvises til de almindelige bemærkninger i pkt Til nr. 1 Til 3 Den foreslåede nyaffattelse af 6, stk. 3, er en konsekvensændring, således at ændringerne til lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser samt lov om maritime uddannelser som følge af reformen, der vedrører rammerne for studiegennemførelse, fuldt ud fortsat skal have virkning fra den 1. juli 2014, mens der foreslås visse ændringer i virkningstidspunktet for så vidt angår universitetsloven og lov om videregående kunstneriske uddannelser, jf. forslagets stk Med stk. 4, foreslås det, at forslaget om udskydelse af virkningstidspunktet for reformen ikke omfatter den del, der muliggør, at bachelorstuderende sidst i deres uddannelse, kan tilmeldes fag og prøver på kandidatuddannelse. Denne bestemmelse får fortsat virkning fra den 1. juli Øvrige ændringer i 1, nr. 4, og 3, nr. 1 og 2, som foreslået ved stk. 5 og 6, om tilmelding og framelding af studerende til uddannelsens fag og prøver svarende til 60 ECTSpoint pr. studieår, foreslås fastholdt for studerende, der påbegynder en bachelor- eller grunduddannelse fra den 1. juli 2014 eller senere, samt for studerende ved Designskolen Kolding. For alle øvrige studerende, herunder studerende der starter på en kandidatuddannelse fra september 2014, udskydes dette tiltag, så det først får virkning fra 1. juli Det betyder, at alle studerende vil være omfattet af denne del af reformen fra studieåret Designskolen Kolding har givet udtryk for, at der ikke er behov for overgangsordninger for denne institution. Af hensyn til tilrettelæggelsen af universitetsuddannelserne og de videregående kunstneriske uddannelser med undtagelse af Designskolen Kolding vil udskydelsen på et år give institutioner og studerende bedre muligheder for at indrette sig efter de nye krav. For nye bachelor- og grunduddannelsesstuderende vurderes det, at der ikke er et sådant tilrettelæggelseshensyn, der nødvendiggør en udskydelse af reformen. Til 4 Det foreslås med bestemmelsen i stk. 1, at loven træder i kraft den 1. juni Af budgettekniske årsager foreslås det med bestemmelsen i stk. 2, at de dele af loven, som vedrører institutionernes finansiering af international studentermobilitet, den økonomiske balance mellem indgående og udgående studerende får virkning fra 1. januar 2014, så de kan gælde for hele finansåret Det bemærkes, at det vurderes, at der ikke er tale om bebyrdende bestemmelser.

10 10 Gældende formulering Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Lovforslaget 1 I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 367 af 25. marts 2013, som ændret ved 1 i lov nr. 632 af 12. juni 2013 og 1 i lov nr. 898 af 4. juli 2013, foretages følgende ændringer: 14. Universitetets daglige ledelse varetages af rektor inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat. Den øvrige ledelse varetager sine opgaver efter bemyndigelse fra rektor. Stk. 2. (Udelades) Stk. 3. (Udelades) Stk. 4. (Udelades) Stk. 5. Rektor opretter en eller flere ph.d.-skoler, hvor ph.d.-uddannelse foregår, og udpeger ph.d.-skolelederen. Ph.d.-skolelederen skal være anerkendt forsker og skal i relevant omfang have erfaring med uddannelse. 19. Ministeren yder tilskud til universitetets undervisnings-, forsknings- og formidlingsvirksomhed og andre opgaver, som er henlagt til universitetet, jf. dog stk. 3. Stk. 2. (Udelades) Stk. 3. Tilskud til universitetets udbud af dele (valgfrie eller obligatoriske) af godkendte uddannelser i udlandet alene eller med et eller flere samarbejdsuniversiteter efter 3 a, stk. 1, ydes ud fra takster på de årlige finanslove og antal årsstuderende for den del af uddannelsen, der gennemføres i Danmark. I de tilfælde, hvor der er krav om gensidig udveksling, udløser de studerende optaget på det udenlandske universitet tilskud for den del af uddannelsen, der gennemføres i Danmark, hvis de er udvekslet med studerende optaget på det danske universitet efter aftale mellem et dansk universitet og et universitet i udlandet. Stk. 4. Tilskud til universitetets udbud af godkendte uddannelser i udlandet efter 3 a, stk. 2, ydes ud fra takster på de årlige finanslove og antal årsstuderende for den del af uddannelsen, der gennemføres i Danmark. Stk. 11. Ministeren fastsætter nærmere regler om administrationen af fripladser og stipendier efter stk. 10, herunder om, 1) (Udelades) 2) (Udelades) 3) (Udelades) 4) (Udelades) 5) (Udelades) 1. I 14, stk. 5, 1. pkt., indsættes efter»udpeger«:»og afsætter«. 2. I 14, stk. 5, indsættes som 3. pkt.:»rektor skal efter drøftelse med ph.d.-skolelederne igangsætte evalueringer, herunder internationale evalueringer, af ph.d.-skolerne og følge op på evalueringerne.«3. 19, stk. 3 og 4, ophæves. Stk bliver herefter stk I 19, stk. 11, der bliver stk. 9, ændres»stk. 10» til:»stk. 8«. 5. Efter 19 indsættes:» 19 a. Tilskud til universitetets udbud af valgfrie og obligatoriske forløb samt gensidige udvekslingsaftaler i udlandet ydes til den del af uddannelsen, der gennemføres i Danmark, så der kun udbetales tilskud for indgående studerendes aktivitet svarende til værdien af den aktivitet, de udgående studerende får merit for.

11 Universitetet opkræver delvis betaling for deltagelse i undervisning og i prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, under deltidsuddannelse, hvortil der ydes delvis tilskud efter 19, stk. 1, og 20, stk. 1. Stk. 2. Universitetet skal opkræve fuld betaling for deltagelse i undervisning og i prøver og anden bedømmelse, der indgår i eksamen, under heltids- og deltidsuddannelse, i det omfang der ikke er ydet tilskud eller givet friplads til aktiviteten, jf. 19, stk. 1, 8 og 10, og 20, stk. 1. Stk. 2. Tilskud til universitetets udbud af valgfrie og obligatoriske forløb i udlandet alene eller med et eller flere samarbejdsuniversiteter efter 3 a, stk. 1, ydes ud fra takster på de årlige finanslove og antal årsstuderende for den del af uddannelsen, der gennemføres i Danmark. I de tilfælde, hvor der er krav om gensidig udveksling, udløser de studerende optaget på det udenlandske universitet tilskud for den del af uddannelsen, der gennemføres i Danmark, hvis de er udvekslet med studerende optaget på det danske universitet efter aftale mellem et dansk universitet og et universitet i udlandet. Stk. 3. Optjent merit for studerende, der, mens de er optaget på det danske universitet, tager på selvarrangerede ophold på et universitet i udlandet og ikke er omfattet af en gensidig udvekslingsaftale, jf. stk. 1, kan indgå i beregningen af tilskud. Ved beregningen af tilskud, jf. stk. 1, indgår ikke merit for studerende, der finansieres via udlandsstipendieordningen, jf. SU-lovens afsnit 1 a. Stk. 4. Tilskud til universitetets udbud af godkendte uddannelser i udlandet efter 3 a, stk. 2, ydes ud fra takster på de årlige finanslove og antal årsstuderende for den del af uddannelsen, der gennemføres i Danmark. Stk. 5. Universitetet kan anvende egne midler til at afholde udgifter vedrørende studerende, der ikke udløser tilskud efter stk. 1, i de tilfælde, hvor studerende optaget på et universitet i udlandet, er omfattet af en aftale og tager dele af deres uddannelse på et dansk universitet i Danmark.«6. I 26, stk. 2, ændres»stk. 1, 8 og 10«til:»stk. 1, 6 og 8«. 7. I 26 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:»stk. 3. Universitetet skal opkræve betaling for indgående studerende, der er optaget på udenlandske universiteter, og som tager dele af deres uddannelse på det pågældende universitet i Danmark, og som ikke er omfattet af en aftale om udveksling mellem det danske universitet og et universitet i udlandet, jf. dog 19 a, stk. 5.«Stk. 4. (Udelades) Stk. 3-6 bliver herefter stk Stk. 5. Universitetet udarbejder et beregningsgrundlag til brug ved fastsættelse af deltagerbetaling efter stk Deltagerbetalingen efter stk. 1 og 3 må sammen med et eventuelt tilskud ikke overstige omkostningerne. Deltagerbetalingen efter stk. 2 skal mindst svare til omkostningerne og udgør ved tildeling af delvis friplads efter 19, stk. 10, differencen mellem værdien af den delvise friplads og tilskuddet efter 19, stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler for udarbejdelse af beregningsgrundlag. 8. I 26, stk. 4, som bliver stk. 5, ændres»stk. 1-3«til:»stk. 1-4«,»stk. 1 og 3«ændres til:»stk. 1 og 4«og»stk. 10«ændres til:»stk. 8«.

12 Universiteter, der ved denne lov overgår til at være selvejende universiteter, er omfattet af ordningen for den statslige ejendomsadministration. Stk. 2. (Udelades) Stk. 3. (Udelades) Stk. 4. (Udelades) Stk. 5. (Udelades) 9. I 30 indsættes som stk. 6 og 7:»Stk. 6. Inventar og løsøre, som erhverves for offentlige midler af universitetet, og som har en sådan almen interesse ud over universitetets formål, at det må henregnes til den danske kulturarv, er statens ejendom. Stk. 7. Ejendomsretten til bygningsintegreret kunst følger ejendomsretten til bygningen.«2 I lov om maritime uddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 466 af 8. maj 2013, som ændret ved 4 i lov nr. 898 af 4. juli 2013, foretages følgende ændring: 7. Vilkår og rammer for tilskud og lån, herunder størrelsen på tilskud og grundlag for opgørelsen af aktivitet, fastsættes på de årlige finanslove. Uddannelsesinstitutionen disponerer frit inden for sit formål ved anvendelse af de statslige tilskud og øvrige indtægter under et. Uddannelsesinstitutionen kan opspare tilskud til anvendelse i efterfølgende finansår. Uddannelsesinstitutionen er underlagt tilsyn af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser. Stk. 2. (Udelades) Stk. 3. (Udelades) Stk.4. (Udelades) Stk. 5. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte nærmere regler om betingelser for ydelse og udbetaling af tilskud og lån, herunder om aktivitetsindberetninger, samt om kontrol og tilbagebetaling af udbetalte tilskud og lån, om uddannelsesinstitutionernes forsikringsforhold og om deres anvendelse af administrative systemer. Stk. 6. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan indhente de nødvendige oplysninger fra uddannelsesinstitutionerne om uddannelserne, de studerende, personalet, herunder ansættelsesvilkår, udstyr, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler om uddannelsesinstitutionernes drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskaber m.v. og til brug for gennemførelse af tilsyn, kvalitetssikring og -kontrol og udarbejdelse af statistik. 1. 7, stk. 5 og 6,ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 5. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan indhente de nødvendige oplysninger fra uddannelsesinstitutionerne om uddannelserne, de studerende, personalet, herunder ansættelsesvilkår, udstyr, huslejeaftaler, aftaler om ejendomskøb og andre aftaler om uddannelsesinstitutionernes drift i øvrigt til brug for fastlæggelse af tilskud, gennemgang af årsregnskaber m.v. og til brug for gennemførelse af tilsyn, kvalitetssikring og -kontrol og udarbejdelse af statistik. Stk. 6. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om betingelser for ydelse og udbetaling af tilskud og lån og om hvilke studerende der kan indgå i beregningen af tilskud og om aktivitetsindberetninger, samt om kontrol og tilbagebetaling af udbetalte tilskud og lån, om uddannelsesinstitutionernes forsikringsforhold og om deres anvendelse af administrative systemer. Ministeren kan herunder fastsætte, at reglerne har virkning før deres ikrafttræden. Stk. 7. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om aftaler om udveksling af studerende med uddannelsesinstitutioner i udlandet og om

13 13 Stk. 3. 8, stk. 2, i universitetsloven som affattet ved denne lovs 1, nr. 4, og lovens 2, nr. 1, 3, nr. 1 og 2, og 4, nr. 1 og 2, har virkning fra den 1. juli uddannelsesinstitutionernes afholdelse af udgifterne til undervisningen i forbindelse med udvekslingsaftaler. Stk. 8. Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser kan fastsætte regler om deltagerbetaling for de studerende, der ikke indgår i beregningen af tilskud, jf. stk. 6.«3 I lov nr. 898 af 4. juli 2013 om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademi-uddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende til et fuldt studieår, afskaffelse af muligheden for at melde fra prøver, etablering af bedre rammer for merit ved studieophold på en anden institution eller studieskift og bedre overgange mellem bachelor- og kandidatuddannelser m.v.), foretages følgende ændringer: 1. 6, stk. 3, ophæves, og i stedet indsættes:»stk. 3. 2, nr. 1, og 4, nr. 1 og 2, har virkning fra den 1. juli Stk. 4. 8, stk. 2, i universitetsloven, som affattet ved denne lovs 1, nr. 4, og 3, nr. 1, har, for så vidt angår tilmelding af bachelorstuderende til fag og prøver på kandidatuddannelse, virkning fra den 1. juli Stk. 5. 8, stk. 2, i universitetsloven, som affattet ved denne lovs 1, stk. 4, har virkning for studerende, der påbegynder en bacheloruddannelse fra den 1. juli 2014 eller senere, og for øvrige bachelorstuderende samt for alle kandidatstuderende fra den 1. juli Stk. 6. 3, nr. 1 og 2, har virkning for bachelor- og kandidatstuderende ved Designskolen Kolding samt for bachelorstuderende, der påbegynder en bachelor- eller grunduddannelse fra den 1. juli 2014 eller senere. For øvrige bachelor- og kandidatstuderende har 3, nr. 1 og 2, om tilmelding og framelding til uddannelsens fag og prøver, virkning fra den 1. juli 2015.«Stk. 4. (Udelades) Stk. 4 bliver herefter stk Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juni Stk. 2. 1, nr. 3-8, har dog virkning fra 1. januar 2014.

I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, foretages følgende ændringer:

I universitetsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014, foretages følgende ændringer: Forslag til Lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love (Gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere og krav til oversættelse af eksamensbeviser) I universitetsloven,

Læs mere

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar.

Efter høringsfristens udløb den 27. januar 2014 er der indkommet 46 høringssvar. Bilag 7 Modtager(e): Kopi: Kommenteret høringsnotat om forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Undervisningsmin. Institutionsstyrelsen, j.nr. 092.923.031 Fremsat den 31. marts 2009 af Bertel Haarder Forslag

Læs mere

Høringsudkast 6. juli 2012

Høringsudkast 6. juli 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde (Hjemmel for universiteterne til at formidle visse boliger og studielån i forbindelse

Læs mere

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013

Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept. 2. maj 2013 Dialogmøde om nyt akkrediteringskoncept 2. maj 2013 Status Forslag til ny akkrediteringslov forventes vedtaget i maj Bekendtgørelse sendes herefter i høring Lov og bekendtgørelse forventes at træde i kraft

Læs mere

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Forslag. Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af videnskabsministeren (Helge Sander) Forslag til Lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede 1. Universiteter, professionshøjskoler,

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat

OMTRYK. Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Lovforslag nr. L 196 Folketinget 2009-10 OMTRYK Fremsættelsesdato indsat Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og lov

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 L 119 Bilag 7 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K./.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og

Forslag. og håndarbejdsskoler (frie kostskoler), og Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og

Læs mere

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 155 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Uddannelsesudvalget den 18. maj 2010 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) ((Udlandsstipendium

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. april 2014. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. april 2014 4. april 2014. Nr. 374. Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksensuddannelse) m.v. Herved bekendtgøres lov om åben uddannelse (erhvervsrettet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14. Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 99 Folketinget 2013-14 Fremsat den 12. december 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Forslag. Lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) L 7 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet.

Høringssvar over harmonisering af regler vedrørende fællesuddannelser og udbud af uddannelser i udlandet. Ref.: MC mc@uc-dk.dk +45 33 38 22 01 Uddannelses- og Forskningsministeriet Styrelsen for Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K Att. Trine Bolette Svensson 06. august 2014 Høringssvar over

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.)

UDKAST (17/4 08) Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 178 Offentligt UDKAST (17/4 08) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Gennemførelse af dele af Anerkendelsesdirektivet m.v.) 1 I lov

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 59 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Stipendium til

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10

Betænkning. Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede. Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Til lovforslag nr. L 94 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Udvalget for Videnskab og Teknologi den 19. januar 2010 Betænkning over Forslag til lov om særlige kompetenceudvidende forløb for nyuddannede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

UDKAST December 2014. Forslag. til

UDKAST December 2014. Forslag. til UDKAST December 2014 Forslag til Lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser (Statens

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2010-11 Fremsat den 1. december 2010 af ministeren for ligestilling (Hans Christian Schmidt, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Ophævelse

Læs mere

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014

Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 Aftale for de videregående uddannelser under Kulturministeriet 2011-2014 27. oktober 2010 Kulturministeriets videregående uddannelser har med afsæt i de to seneste politiske fireårige aftaler dækkende

Læs mere

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning

Administrative procedurer for tilmelding, indberetning og afregning TAKSTKATALOG - og retningslinier for jobcenter, kommuners og anden aktørers køb af uddannelse på Kulturministeriets videregående uddannelsesinstitutioner Kulturministeriet har udarbejdet et takstkatalog

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde)

Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 101 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg med fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde) I lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister

Forslag. Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister Lovforslag nr. L XX Folketinget 2008-09 Fremsat den {FREMSAT} 2008 af økonomi- og erhvervsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af lov om Dansk Internationalt Skibsregister (Kollektive

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011

Ændringer i deltagerbetaling for gymnasiale enkeltfag pr. 1. januar 2011 Til private gymnasieskoler m.v. Institutionsafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Ændringer i deltagerbetaling

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Udlandsstipendium)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Udlandsstipendium) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 265 Offentligt Undervisningsministeriet Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte 14. marts 2007 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte

Læs mere

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk.

Har du spørgsmål til reformen kan du enten kontakte en studievejleder eller sende en mail til fremdriftsreformen@sdu.dk. Studiefremdriftsreformen på SDU I begyndelsen af 2013 præsenterede regeringen den nye SU-reform: Bedre igennem uddannelserne Reform af SU-systemet. Reformen blev senere på foråret 2013 vedtaget af folketinget,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd

Forslag. Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd (Det Økonomiske Råds løbende vurdering af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til

Forslag. Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10. Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) til Lovforslag nr. L 144 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af Pia Olsen Dyhr (SF), Ole Sohn (SF) og Kristen Touborg (SF) Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

(Ungdomsuddannelse til alle)

(Ungdomsuddannelse til alle) LOV nr 561 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og forskellige andre love og om ophævelse af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og lov om landbrugsuddannelser

Læs mere

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv.

vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Udvidet adgang til overflytning, supplerende dagpenge, forenkling mv. Arbejdsmarkedsudvalget L 15 - Bilag 1 Offentligt Notat Opsummering af høringssvar fra Beskæftigelsesrådets Ydelsesudvalg, Kristelig Fagbevægelse, Kristelig Arbejdsgiverforening og Arbejdsløshedskassen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af Ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag) Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven (Tilskud til tandbehandling til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) Lovforslag nr. L 95 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. december 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om statens uddannelsesstøtte (SU-loven) (Støtte til særlige

Læs mere

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt

UDKAST. Loven træder i kraft den 15. juni 2012. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 148 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om medlemskab af folkekirken, kirkelig betjening og sognebåndsløsning (Præsters ret til at undlade at vie

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST. Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkehøjskoler, efterskoler,

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser.

ophæver tidligere samarbejdsaftaler med bilag og myndighedskrav udstedt af andre instanser. 26. juni 2009 J.nr. 2009-4116- Myndighedskrav Myndighedskrav til SU-administration 1. Indledning Myndighedskravene fra Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte (styrelsen) beskriver de opgaver og beføjelser,

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923.

Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse. 17. december 2009 Sags nr.: 126.923. Institutioner, der udbyder erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, herunder åben uddannelse Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail

Læs mere

Høringsudkast 10. november 2010

Høringsudkast 10. november 2010 Høringsudkast 10. november 2010 Forslag til Lov om ændring af universitetsloven (Opfølgning på universitetsevalueringen m.v.) 1 I lov om universiteter (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 754

Læs mere

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler

Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Opkrævning af finansieringsbidrag til ATP fra produktionsskoler Private arbejdsgivere, der er moms- eller lønsumsregistreret, skal betale de finansieringsbidrag, der følger af følgende love: Lov om Lønmodtagernes

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13. Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2012-13 Fremsat den 15. november 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Læs mere

Professionshøjskolerne i tal

Professionshøjskolerne i tal Professionshøjskolerne i tal 2011 Indhold Side 1. PræSentation af ProfeSSionShøjSkoleSektoren.... 4. 1.1. Institutioner.... 4. 1.2. Professionshøjskolerne.set.i.et.videregående.uddannelsesbillede.... 5

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 101 Folketinget 2014-15 Fremsat den 17. december 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende

Læs mere

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår.

Udkast til. 1. I 2 udgår, lov om åremålsansættelse af tjenestemænd og ansatte på tjenestemandslignende vilkår. Udkast til 8. september 2005 BLj J.nr. 05-204-93 Forslag til Lov om ændring af lov om tjenestemænd i folkeskolen m.v. (Konsekvensrettelser som følge af kommunalreformen og ændringer af tjenestemandslovgivningen)

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET

ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET ANALYSE AF FORSLAG TIL FINANSLOV 2015 - KONSEKVENSER PÅ UNIVERSITETSOMRÅDET Regeringen fremlagde tirsdag d. 26. august 2014, sit forslag til finanslov for 2015. Ligesom sidste år indeholder finansloven

Læs mere

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom

Vedtægter for Det Danske Institut i Rom DET DANSKE INSTITUT FOR VIDENSKAB OG KUNST I ROM ACCADEMIA DI DANIMARCA Vedtægter for Det Danske Institut i Rom Navn og hjemsted 1 Det Danske Institut for Videnskab og Kunst i Rom (Accademia di Danimarca)

Læs mere

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser

Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser Generel information om optagelse ved de videregående uddannelser 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Forord... 2 Særligt om krav til ansøgernes kundskaber i dansk og i engelsk... 2 Regler

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Bekendtgørelse om åben uddannelse og tilskud til arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Bekendtgørelse nr. 1543 af 27. 12. 2009 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1592 af 21. 12. 2010, bekendtgørelse nr. 502 af 26. 5. 2011 og bekendtgørelse nr. 595 af 8. 3. 2015 Bekendtgørelse om åben uddannelse

Læs mere

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser

Ændringer i deltagerbetaling for avu, gymnasiale enkeltfag, arbejdsmarkedsuddannelser Til institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse og institutioner for erhvervsrettet uddannelse og professionshøjskoler samt private udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser Institutionsafdelingen

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2010-11 Fremsat den 27. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik samt lov om ansvaret for og styringen

Læs mere

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater

Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Erhvervsakademierne i Danmark Status og resultater Indledning Erhvervsakademierne blev etableret den 1.1. 2009. I lovgrundlaget og de politiske forlig bag etableringen af erhvervsakademierne som selvstændige

Læs mere

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag.

Ansøgningen er blevet vurderet af Det rådgivende udvalg for vurdering af udbud af videregående uddannelser (RUVU). Vurderingen er vedlagt som bilag. Erhvervsakademi Kolding Iba@iba.dk Udkast til afslag på godkendelse Ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Koldings

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til

Læs mere

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse

NOTAT. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse NOTAT SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen samt en kort beskrivelse af reglerne for støtte til uddannelse i udlandet 3. oktober 2008 1. SU-systemets betydning for studiegennemstrømningen

Læs mere

Modtager(e): Ministeren for Ligestilling og Kirke. Ligestillingsrapport 2013 for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Modtager(e): Ministeren for Ligestilling og Kirke. Ligestillingsrapport 2013 for Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Notat Modtager(e): Ministeren for Ligestilling og Kirke Ligestillingsrapport 2013 for Innovation og Videregående 1. Indledning Efter Ligestillingslovens 5 stk. 4 skal den enkelte ressortminister udarbejde

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Høringssvar angående udkast til forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister (Reform af international rekruttering m.v.) Danske Erhvervsakademier

Læs mere

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1

Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Generel information Optagelse på de videregående uddannelser 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Regler for optagelse på de videregående uddannelser... 3 3. Nye uddannelser... 4 4. Særlige karakterkrav

Læs mere

Nye bekendtgørelser om adgang til bachelor-, og kandidatuddannelser

Nye bekendtgørelser om adgang til bachelor-, og kandidatuddannelser Studieadministrative medarbejdere på bachelor- og kandidatuddannelsesområdet Nye bekendtgørelser om adgang til bachelor-, og kandidatuddannelser Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Ældresagen Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Ældresagen Finanssektorens Arbejdsgiverforening Socialudvalget 2012-13 L 159 Bilag 1 Offentligt Social- og Integrationsministeriet 25. februar 2012 Høringsnotat om Forslag til Lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov om

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

UDKAST. Forslag til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde UDKAST Forslag til Lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for følgende statslige uddannelsesinstitutioner under

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) Forslag til Lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (Dækning af tab ved køb af visse transportydelser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs) I lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond, jf.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreret partnerskab Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2009-10 Fremsat den 5. februar 2010 af Lone Dybkjær (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV) Forslag til Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag

Forslag til folketingsbeslutning. afskaffelse af bonus A-fag Beslutningsforslag nr. B 19 Folketinget 2012-13 Fremsat den 1. november 2012 af Rosa Lund (EL), Lars Dohn (EL) og Pernille Skipper (EL) Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af bonus A-fag Folketinget

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige

Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Arbejdsmarkedsstyrelsen, den 29. juni 2009 J.nr. 2008-0002486. Vejledning til bekendtgørelse om 6 ugers selvvalgt uddannelse til forsikrede ledige Reglerne om forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere