Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev"

Transkript

1 Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Orientering 9. oktober KF - Temadrøftelse - Danmarks Biblioteksforening KF - Kultur-, Fritids- og Turismepolitik efter høring KF - Billedkunstråd i Lejre Kommune KF - Sæby Gershøj Svømmebad - Forslag til vedtægter KF - Ansøgning om fritagelse for halleje - Lejre Rotary KF - Eventuelt...12

3 Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutning den : Godkendt.

4 Side 2 2. KF - Orientering 9. oktober 2013 Sagsnr.: 12/25256 Orientering til, oktober 2013 A. Små synger sammen med Lejre Musikskole B. Konference om idræt i socialpsykiatrien C. Frivilligrådets årsmøde D. Orientering fra hallerne E. Oplev Lejre, oktober måneds plakat F. Nyhedsbrev fra Statens Kunstfond G. Kulturkonference i Tønder H. Campus 2013 Beslutning den : Taget til orientering. Bilag: 1. Nyhedsbrev_Orientering til udvalget_ okt 2013.pdf 2. Invitaion til konference om idræt i socialpsykiatrien.pdf

5 Side 3 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks Biblioteksforening Sagsnr.: 13/5600 Danmarks Biblioteksforening er kommunernes og bibliotekernes fælles interesseorganisation. Foreningen vil gerne høre hvilke ønsker, kommunen har til foreningen og have et billede af Lejre kommunes biblioteksvæsen. Formand Vagn Ytte Larsen og 2. næstformand Kirsten Boelt fra Danmarks Biblioteksforening, samt leder af Lejre kommunes Bibliotek & Arkiv, Erik Barfoed deltager under punktet. Beslutning den : Drøftet. Bilag: 1. DB Tur Danmark Lejre_invitation

6 Side 4 4. KF - Kultur-, Fritids- og Turismepolitik efter høring Sagsnr.: 11/20417 besluttede den 14. august 2013 at sende forslag til ny Kultur-, Fritids- og Turismepolitik i høring hos aktører, interessenter, netværk og interesserede borgere. Høringsprocessen har været fra den 15. august 12. september Den 27. august er der holdt dialogmøde for alle interesserede borgere. Der er indkommet 19 høringssvar. Høringssvar og oversigt over de som har afgivet høringssvar er vedlagt som bilag. Høringssvarende forholder sig alle positivt til forslag til ny politik og bidrager desuden med synspunkter og konkrete ideer til udmøntning af politikken. Sagen forelægges med henblik på godkendelse af forslag til ny Kultur-, Fritids- og Turismepolitik - Oplev Lejre (bilag). Koncerndirektionen indstiller: 1. at Kultur-, Fritids- og Turismepolitikken godkendes, 2. at Kultur-, Fritids- og Turismepolitikken er gældende 4 år fra godkendelsestidspunktet, 3. at administrationen bemyndiges til at udarbejde plan for implementering af Kultur-, Fritids- og Turismepolitikken som forelægges til politisk behandling. Beslutning den : Indstillingerne anbefales. Udvalget har ønsket en politik som angiver retning, og som holdes på et meget overordnet kulturpolitisk niveau. Dette for at give høringsparterne mulighed for at medvirke aktivt ved at komme med konkrete forslag til hvordan politikken realiseres, i form af handleplaner. Som noget nyt favner Kultur-, Fritids- og Turismepolitikken også turismeområdet. har ønsket en bred og åben høringsproces. Den blev tilrettelagt med et dialogmøde den 27. august 2013 for alle aktører, interessenter, netværk og interesserede borgere. Der deltog ca. 85 personer i mødet. Politikkens temaer Politikkens omdrejningspunkt er bevægelse, herunder: Kultur som bevægelse kroppen (det fysiske) - former for aktivitet Kultur som bevægelse sindet (det mentale) - former for kreativitet Kultur som bevægelse hinanden (det sociale) - former for fællesskab Synliggørelse og kommunikation af Lejres mange tilbud og oplevelsesmuligheder

7 Side 5 Høringsproces Høringsmateriale bestående af høringsbrev (bilag) og forslag til politik er sendt til høringsparterne den 15. august Høringsmaterialet er desuden lagt på Lejre Kommunes hjemmeside og er blevet annonceret i Midtsjællands Folkeblad og Lejre Lokalavis. Høringsfristen var den 12. september Der er indkommet høringssvar fra Folkeoplysningsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, borgere/kunstnere, skolebestyrelser og skolelokaludvalg, Musikskolen, Roskilde Museum, Sagnlandet Lejre, Toke Lejre KFUM-spejderne, og bestyrelsen for Kulturhus Felix. Udtalelser: Alle høringssvar er positive i forhold til politikken. I flere høringssvar ser man frem til at blive inddraget i politikkens implementering herunder udarbejdelse af handleplan. Ca. en tredjedel af høringssvarene tager forslaget til efterretning. Enkelte af disse høringssvar har tilføjelser, f.eks. om at forslaget ser spændende ud, og at man ser frem til at være aktiv deltager i udmøntningen. Politikkens overordnede afsnit Knap halvdelen af høringssvarene har bemærkninger til politikkens overordnede afsnit. Det drejer sig f.eks. om at bevægelse er godt som gennemgående platform. Og at inddragelse af turisme i politikken er spændende og nyskabende, idet der ligger flere synergimuligheder i en samlet strategi. Nogle af disse høringssvar påpeger, at der skal tænkes bredt i de tiltag der etableres i kulturlivet, og at det er vigtigt, at det basale i foreningslivet herunder sportsaktiviteter og bevægelsesmuligheder ikke nedprioriteres, idet det gavner børn og unge at det lokale foreningsliv er stærkt. Enkelte andre af disse høringssvar peger på vigtigheden af ejerskab hos brugere og aktører, og at der bliver klare udmeldinger om indsatsområder og hvordan politikken tænkes gennemført. Synliggørelse Knap en fjerdedel af høringssvarene indeholder synspunkter om synliggørelse. Et høringssvar udtrykker det således: En vellykket implementering af strategien er afhængig af kendskab til hvad der foregår, hvor det foregår og hvornår det foregår. Konkrete ideer En tredjedel af høringssvarene indeholder konkrete ideer til handleplan og implementering af politikken. En oplistning er vedlagt som bilag. Administrationen vurderer, at politikken er visionær. Efter politikkens godkendelse bør den suppleres med konkrete handleplaner for, hvordan politikkens realiseres. Administrationen har gennemgået høringssvarene og har vurderet, at de ikke giver anledning til tilføjelser til politikken. Administrationen anbefaler, at høringssvarenes bemærkninger og konkrete ideer indgår sammen med tilbagemeldinger (bilag) fra dialogmødet den 27. august 2013 i det videre arbejde med handleplaner for hvordan politikken realiseres. Når forslag til Kultur-, Fritids- og Turismepolitikken er godkendt, udarbejder administrationen en proces- og tidsplan for fremsendelse af forslag til handleplaner. Administrationen foreslår, at politikken er gældende 4 år fra godkendelsestidspunktet.

8 Side 6 Visionerne i forslag til Kultur-, Fritids- og Turismepolitikken ligger inden for rammerne af Lejre Kommunes handicappolitik. Handicaprådet er høringspart og har i høringsprocessen og dialogmødet bidraget med input til politikken. I sit høringssvar skriver Handicaprådet at rådet ingen bemærkninger har til politikken. Ingen. Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Høringssvar samlet, Kultur-, Fritids- og Turismepolitik 2. Oplev Lejre 3. Høringsbrev.docx 4. Konkrete ideer fra høringssvarene 5. Tilbagespil fra dialogmødet den Tilbagemelding 1-5 fra deltagere ved dialogmødet

9 Side 7 5. KF - Billedkunstråd i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/16013 besluttede den 11. september 2013, at der skal forelægges en sag om nedsættelse af et billedkunstråd i Lejre Kommune. Udvalget ønsker at kriterier fra Statens Kunstråds Billedkunstråd for nedsættelse af kommunale billedkunstråd efterleves. Administrationen har udarbejdet forslag til vedtægter (bilag). Sagen forelægges med henblik på stillingtagen til om forslag til vedtægter skal sendes i høring. Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til vedtægter for billedkunstråd i Lejre Kommune sendes i høring med henblik på efterfølgende politisk behandling. Beslutning den : Sagen tilrettes efter udvalgets kommentarer og sendes derefter i høring. Et billedkunstråd kan nedsættes af Kommunalbestyrelsen i henhold til 17, stk. 4 i Lov om kommunernes styrelse samt Lov om billedkunst 5. Af forslag til vedtægter fremgår følgende: Et billedkunstråd har som formål at fremme billedkunsten lokalt og bidrage til dens alsidighed og kunstneriske udvikling ved at rådgive Lejre Kommune i forbindelse med indkøb af kunstværker og kunstnerisk udsmykning af kommunale bygninger og pladser, hvor mange mennesker færdes, samt ved at kvalificere og målrette borgernes møde med den professionelle billedkunst og gøre den nærværende i hverdagen. Billedkunstrådet har til opgave: at igangsætte og støtte billedkunstneriske aktiviteter i Lejre Kommune og at inddrage brugere og borgere i de billedkunstneriske aktiviteter. Billedkunstneriske aktiviteter kan være: udstillinger, huskunstnerforløb, workshops, undervisningsforløb, festivaler, foredrag og lign. at igangsætte, støtte og formidle permanent kunstnerisk udsmykning af kommunale og andre offentlige bygninger og pladser, herunder rådgive om kunstindkøb. efter anmodning fra lejre Kommune at varetage andre rådgivningsopgaver inden for billedkunstområdet. efter nærmere aftale at stå til rådighed med rådgivning af erhvervslivet i forbindelse med billedkunstnerisk udsmykning.

10 Side 8 Det foreslås at billedkunstrådet består af 7 medlemmer, der alle udpeges af Kommunalbestyrelsen: En repræsentant fra Lejre Kommunalbestyrelse (Udvalget for Kultur & Fritid) En repræsentant fra lokale kunstforeninger eller kunstnersammenslutninger i Lejre Kommune En repræsentant fra Lejre Kunstforening To galleriejere i Lejre Kommune En repræsentant fra Lejre Billedskole En repræsentant fra erhvervsforeninger i Lejre Kommune Indstillingen af medlemmer skal til hver en tid leve op til Statens Kunstråds kriterier for støtte til kommunale billedkunstråd. Høring Der foreslås en høringsperiode fra den 10. oktober 1. november 2013, med henblik på at sagen forelægges til politisk behandling efter høring. Høringskredsen er lokale kunstforeninger, kunstsammenslutninger, galleriejere, Lejre Billedskole og repræsentanter for erhvervsforeninger. Forslag til vedtæger er udarbejdet så de lever op til Statens Kunstråds Billedkunstråds kriterier for nedsættelse af kommunale billedkunstråd. Oversigt over Statens Kunstråds Billedkunstråds kriterier, samt hvorledes forslag til vedtægter for Lejre Kommunes Billedkunstråd efterlever disse, er vedlagt som bilag. Administrationen gør opmærksom på, at tilskud fra Statens Kunstfond, Statens Kunstråd, Huskunstnerordning, Diva-ordningen, puljen til kommunale billedkunstråd og Statens Kunstfonds pulje til kunst i det offentlige rum, forudsætter en ikke statslig medfinansiering. Der vil være et ressourcetræk på Center for Kultur & Fritid i forbindelse med betjening af billedkunstudvalget og dets aktiviteter vedrørende registrering af kunstværker, indkøb af kunst m.m. Administrationens begrænsede ressourcer skal tages i betragtning, i forhold til billedkunstudvalgets antal møder. Forslaget har ikke aspekter i forhold til handicappolitikken. Administrationen vurderer, at der skønsmæssigt bør afsættes kr. til møder, transport mv. i forbindelse med billedkunstudvalgets arbejde. Støtte i form af mindre grundtilskud fra Statens Kunstråds Billedkunstudvalg til kommunale billedkunstråd forudsætter, at kommunen medfinansierer med som minimum - en tilsvarende kommunal bevilling. Bilag: 1. Forslag vedtægter for billedkunstråd i Lejre Kommune 2. Oversigt efterlevelse af statens kunstråds billedkunstudvalgs kriterier

11 Side 9 6. KF - Sæby Gershøj Svømmebad - Forslag til vedtægter Sagsnr.: 13/5399 Foreningen for Sæby Gershøj Svømmebad fremsender forslag til ændring af vedtægter for foreningen for Sæby Gershøj Svømmebad. Vedtægterne blev sidst godkendt i Koncerndirektionen indstiller: 1. at forslag til vedtægter godkendes. Beslutning den : Sagen udsættes til kommende møde. Beslutning den : Indstillingen godkendt. I 1990 indgik Bramsnæs Kommune en lejeaftale med foreningen Sæby Gershøj svømmebad om benyttelse af Sæby Gershøj Svømmebad. Ifølge Lejreaftalen stilles Svømmebadet vederlagsfri til rådighed og foreningen for Sæby Gershøj svømmebad modtager et driftstilskud fra Lejre Kommune. Foreningen Sæby Gershøj Svømmebad har fremsendt forslag til nye vedtægter. Ændringerne fremgår af vedlagte bilag Vedtægter med kommentarer. Det er administrationens vurdering, at vedtægterne kan imødekommes. Ingen. Bilag: 1. Vedtægter fra Vedtægter Svømmebadet 3. Vedtægter med kommentarer

12 Side KF - Ansøgning om fritagelse for halleje - Lejre Rotary Sagsnr.: 13/10594 Lejre Rotary sender ansøgning om fritagelse for betaling af halleje i forbindelse med foreningens afholdelse af julefrokost i Der søges om fritagelse for kr. skal tage stilling til hvor vidt udvalget vil imødekomme ansøgningen om fritagelse for betaling af halleje. Koncerndirektionen indstiller: 1. At ansøgningen ikke imødekommes. Beslutning den : Indstillingen godkendes. Lejre Rotary har afholdt julefrokostsarrangement i Hvalsø Hallerne i 2012 og søger om fritagelse for betaling af halleje til dette arrangement. Lejre Rotarys formål er at støtte unge i deres fritidsaktiviteter og unge studerendes udveksling i verden. Lejre Rotary beretter, at arrangementerne i 2010 og 2011 gav et fornuftigt resultat, men arrangementet i 2012 gav af forskellige grunde desværre et ringe resultat. Begrundelsen for ansøgningen er: At arrangementet i 2012 gav underskud, hvis hallejen skal betales. At et eventuelt overskud går 100 % til kontingentstøtte og støtte til udstyr til unge under 18 år i lokalområdets foreningsliv. At Rotary DK s støttefond giver tilsvarende støtte til udstyr til ungdommen i foreningerne. At alle personer, som sikre arrangementets gennemførelse er frivillige og arbejder gratis. At Lejre Rotary er en social og humanitær forening. Lejre Rotary vil meget gerne donere de kr., som svarer til hallejen, til unge som har behov for støtte til at deltage i forskellige foreningsaktiviteter.

13 Side 11 Det er administrationens vurdering, at ansøgningen umiddelbart falder inden for kriterierne for fritagelse for betaling af halleje. Men da ansøgningen vedrører 2012 anbefaler administrationen af ansøgningen ikke imødekommes. Der søges om fritagelse for betaling af halleje på kr. Administrationen oplyser, at der i budget 2013 for "Pulje til fritagelse for betaling af halleje", er kr., hvoraf kr. er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed. Bilag: 1. Julefrokost 2012 endeligt regnskab.docx 2. Ansøgning

14 Side KF - Eventuelt Sagsnr.: Beslutning den : Intet.