Vækst gennem oplevelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækst gennem oplevelser"

Transkript

1 Vækst gennem oplevelser Den turistpolitiske handlingsplan for Djursland Turismestrategi og indsatser for perioden Destination Djursland, Norddjurs Kommune og Syddjurs Kommune igangsætter en række indsatser, der tilsammen skal give et markant løft i turismen på hele Djursland. Indsatsen igangsættes med udgangspunkt i den fælles turismestrategi: Vækst gennem oplevelser. Indsatserne omfatter initiativer indenfor de tre hovedområder Afsætning og synliggørelse af Djurslands ferieoplevelser, Udvikling af ferieområdet Djursland og Gæsteservice, samarbejde og organisering Djursland. Den turistpolitiske handlingsplan beskriver nogle af de mange initiativer frem mod Samtlige initiativer foldes ud i aktivitetsplaner, prospekter og detaljerede handlingsplaner, som kommunerne, turisterhvervet og Destination Djursland både i fællesskab og individuelt - arbejder videre efter. Fællesskabet om turismen på Djursland: Partnerskaber mellem kommunale, regionale, nationale og private aktører er et nøgleord i den samlede satsning, da initiativerne og aktiviteterne indenfor de tre indsatsområder ikke kan løftes af nogen enkeltaktør alene! Indenfor indsatsområdet Synliggørelse/afsætning er der allerede i dag et tæt partnerskab mellem Destination Djursland, turisterhvervene på Djursland og kommunerne. Ligeledes er der etableret partnerskab mellem kommunerne, Destination Djursland og Midtjysk Turisme indenfor indsatsområdet Gæsteservice, samarbejde og organisering. Det er en målsætning med denne satsning, at der ligeledes etableres en række partnerskaber indenfor indsatsområdet Udvikling af ferieområdet Djursland. Dette er et indsatsområde, der kræver omfattende investeringer og planlægning, der ikke vil kunne løftes af kommunerne eller de private aktører alene. Kvalitet og sammenhænge I samtlige initiativer under alle indsatsområder skal der arbejdes for at styrke sammenhænge mellem de eksisterende produkter på Djursland, få modnet produkter til markedet og få øget kvaliteten i turismen på Djursland.

2 Turistpolitisk handlingsplan Djursland er ét samlet og sammenhængende kystferieområde med oplevelserne i centrum. Samtlige handlinger under Vækst gennem oplevelser har til formål at styrke de enkelte dele af turismens værdikæde på Djursland. Nedenfor vises 3 oversigtskort over indsatsområderne i handlingsplanen, der viser nedslagspunkter for dels de stedbundne aktiviteter som de brede fællesopgaver. Udvikling af ferieområdet Djursland. Nedslagspunkter for stedbunden områdeudvikling. Afsætning og synliggørelse af Djurslands ferieoplevelser Gæsteservice, samarbejde og organisering Djursland

3 Afsætning og synliggørelse af Djurslands ferieoplevelser Markedsføring, PR og afsætning er centrale elementer i opnåelse af vækst i turismen på Djursland. Det er altafgørende at være til stede på markederne for at fastholde områdets position og tiltrække nye gæster. Der igangsættes derfor en lang række aktiviteter indenfor dette indsatsområde. Økonomi Der investeres i perioden et ekstraordinært beløb på ca. 8 mio. kr. til markedsføring og afsætning. Aktiviteterne, der igangsættes, udvikles i samarbejde med områdets turismevirksomheder og Midtjysk Turisme. Med denne økonomisk ramme er dette indsatsområde det absolut største i den turistpolitiske satsning. Markedsføring og PR Nuværende- og potentielle turister skal i endnu højere grad have øjnene op for og foretrække Djursland som kystferiemål. Opskriften er bl.a. øgede online aktiviteter, brug af stærke og kendte ferieprodukter, indgåelse i tværgående markedsføringssamarbejde og flere kampagner, der skal styrke vores postion på de udenlandske markeder. Branding og profilering Djursland som attraktiv kystferieområde skal være kendt blandt potentielle turister. Vores internationale profil skal skærpes og der skal arbejdes med målrettet kommunikation til de forskellige markeder og målgrupper 1. Booking og afsætning Turisterne på Djursland skal have mulighed for at bruge flere penge både inden- og under deres ferie. Bookingportalen djurspakken.dk styrkes med flere oplevelser, aktiviteter og konkrete pakketilbud. Temaportaler vil blive koblet på bookingportalen til målrettede salgsindsatser på de udenlandske markeder. Udvalgte aktviteter 2 Internationalisering af den eksisterende brandingplatform for Djursland. Udvikling af en pakketeringsfacilitet, som giver mulighed for at sammensætte færdige pakker med specifikt indhold. Turismemarkedsføring af Djursland i udvalgte dele af Tyskland, Norge, Sverige og Benelux-landene. Kampagnerne består primært af online markedsføring kombineret med PR og printelementer. Udvikling af temaportaler og miniportaler til booking af oplevelser og aktiviteter på Djursland. Øget PR og omtale af Djursland på prioriterede markeder. 1 Målgrupperne for den turistpolitiske satsning er defineret og beskrevet i strategien Vækst gennem oplevelser 2 For en fuld oversigt over de samlede aktiviteter og indsatser samt aktører i og tovholder på de enkelte indsatser henvises til den fælles aktivitetsplan for Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune og Destination Djursland.

4 Udvikling af ferieområde Djursland Djursland har et godt grundlag for at skabe vækst gennem oplevelser. Det store udbud af oplevelser og overnatningsmuligheder er hjørnesten i udviklingen af Djursland som kystferieområde. Som med alle produkter skal ferieproduktet Djursland også udvikles og tilpasses i forhold til gæsternes behov og efterspørgsel. Et godt og sammenhængende kvalitetsprodukt betyder høj tilfredshed og opfyldte ferieforventninger. En kontinuerlig udvikling af ferieområdet Djursland er en investering i fremtiden og betyder, at Djursland også fremover er med i konkurrencen om gæsterne tid og penge. Økonomi Der investeres i perioden et ekstraordinært beløb på ca. 5 mio. kr. i aktiviteter under indsatsområdet Udvikling af ferieområdet Djursland. Samtidig er det dette enkeltområde, der kræver de største samlede investeringer. Udvikling af infrastruktur til/fra og rundt på Djursland Der skal arbejdes med initiativer, der binder Djursland sammen for områdets gæster. Der skal igangsættes tiltag, der giver et større gæsteflow rundt mellem turismens primære centre på Djursland. Desuden skal der arbejdes med koordinering af den rekreative skiltning for at sikre en retvisende og ensartet vejvisning for Djurslands gæster. Udvikling af oplevelsesudbuddet, støtteprodukter, omgivelser m.m. Oplevelser og aktiviteter i naturen skal integreres i det brede oplevelsesudbud på Djursland. Der skal arbejdes med at modne produkter og gøre dem salgsklar. Desuden skal der sættes fokus på at øge kystens, strandenes og vandets attraktivitet gennem områdeudvikling, aktiviteter og ved at skabe sammenhæng mellem kysten, havne og kystbyerne. Se på de følgende sider beskrivelser af udvalgte stedbundne aktiviteter på Djursland med potentiale for vækst i turismen. Udvikling af overnatningsudbuddet Gennem dialog og konkrete indsatser skal der arbejdes med at løfte kvaliteten i- og omkring feriehusområderne på Djursland. Samtidig skal der arbejdes med udvikling af overnatningsudbuddet generelt på Djursland både i forbindelse med etablering/ investering i nye enheder og i udvikling/investering i eksisterende kapacitet. Udvalgte aktiviteter: Forbedring af tilgængeligheden til, fra og på tværs af Djursland i denne forbindelse planlægges etablering af en Shuttlebus-ordning, der forbinder turistknudepunkter på Djursland. Forbedret skiltning og information via skiltning ved indfaldsvejene til Djursland, og den mindre skiltning på rekreative steder mm. Etablering af netværk af udbydere af hardware til aktiviteter og oplevelser i naturen.

5 Norddjurs Kystlinjen er Norddjurs største potentiale for turismeudvikling. Derfor skal den kommende udvikling af turismen tage udgangspunkt i havets muligheder og tilgængeligheden til den smukke natur. Byerne Grenaa, Bønnerup og Fjellerup er udgangspunkt for udviklingen af turismen. Vigtige oplevelsessteder i Norddjurs er Kattegatcentret, Gl. Estrup Herregårdsmuseum, Gl. Estrup Landbrugsmuseum, Fjordcentret, Djursland for Fuld Damp, Stenvad Mosebrugscenter, Dansk Motoresamling og Baunehøj Mølle. Disse attraktioner er med til at tegne oplevelseslandkortet for Norddjurs. Grenaa Grenaa Sydhavn rummer potentialer for nye aktiviteter og oplevelser for turister. I forbindelse med Kattegatcentret er Havets Hus som forsknings- og formidlingscenter under udvikling. Den gamle fiskerihavn skal gives nyt liv med udgangspunkt i det autentiske fiskermiljø og forbindelseslinjerne fra havn til by og de rekreative muligheder med Danmarks andenbedste badestrand skal styrkes. Grenaa bymidte skal rumme nye muligheder for oplevelser og aktiviteter for de besøgende. Bønnerup Bønnerup Havn har et levende fiskermiljø, og havnen er byens hjerte og samlingspunkt for de mange besøgende. På havnen skal det autentiske fiskermiljø danne basis for nye aktiviteter og oplevelser omkring havnebassinerne, og der skal opbygges en havnepromenade med handel. Oprindeligt er Bønnerup Havn en ø-havn og mulighederne for at genskabe øhavnen med anlæg af kanal skal undersøges. Fjellerup Fjellerup har store sommerhusområder langs kysten og Fjellerup by ligger syd for disse områder. Stranden er velbesøgt på grund af sin børnevenlighed. Stranden og de grønne områder ved sommehusområderne skal gives nyt liv gennem aktiviteter og oplevelser. Forbindelseslinjerne til Fjellerup by skal styrkes og danne basis for at byen får nyt liv gennem kvalitetsudvikling af bymiljøet og etablering af erhverv, der kan servicere turisterne. Udvalgte aktiviteter: Der udarbejdes en plan for udvikling af fiskerihavnen i Grenaa med havnepromenade, der forbinder fiskerihavnen, Havets Hus/Kattegatcentret med stiforløb langs Grenaa. Der udarbejdes lokalplan for Bønnerup Havn, der giver mulighed for etablering af nye faciliteter og udvikling af det autentiske fiskermiljø. I samarbejde med grundejerforeninger i sommerhusområdet og borgerforeningen i Fjellerup udarbejdes en helhedsplan for stranden, sommerhusområdet og byen med henblik på igangsætning af konkrete initiativer. Norddjurs Kommune er igang med at opbygge en ny stærk naturformidlingsenhed med udgangspunkt i Fjordcentret. Centret har hele kysten som omdrejningspunkt for aktiviteter og formidling. Centret opererer fra Voer og blå flag stationer i Fjellerup og Grenaa. Samarbejde med Randers Kommune om udvikling af aktiviteter og formidling om Randers Fjord. Formidling om naturen og mærkning af stier, så naturen og kulturhistorien bliver tilgængelig for besøgende.

6 Syddjurs Syddjurs Kommune har et særligt fyrtårn på attraktionssiden i form af Djurs Sommerland. Syddjurs Kommune ønsker at sikre de bedste udviklingsmuligheder for denne attraktion. Ved siden af denne attraktion er det turistmæssige kerneprodukt i Syddjurs Kommune Ebeltoft og kystlinjen langs Mols og Helgenæs og de attraktioner, man her finder såsom Nationalpark Mols Bjerge, Kalø Slotsruin, Ree Park, Fregatten Jylland, Glasmuseet, Skandinavisk Dyrepark mm. Og selvfølgelig købstaden i sig selv med dens historiske bymidte og spændende havnefront. Ebeltoft og kysten Ebeltoft og kysten er med andre ord det turismemæssige kerneprodukt og reason-to-go for flertallet af Syddjurs Kommunes turister. Det er derfor denne kerneforretning, der skal udvikles. Udvikling af Ebeltoft og kysten handler om langt mere end snævre turistpolitiske initiativer. Det handler om en tværgående by- erhvervs- og turismeudvikling, Der foregår i øjeblikket en række investeringer i Ebeltoft og langs kysten. Konkrete investeringer, der sammen med et betydeligt yderligere investeringspotentiale tegner billedet af et område i udvikling og med stor investeringslyst. Disse investeringer og projekter skal synliggøres, da de tilsammen rummer potentialet til at fungere som løftestang og kaste flere og nye investeringer af sig. Synliggørelsen sker i form af etableringen af et formidlingsunivers på havnefronten i Ebeltoft med nedslags punkter langs havnefronten og den syddjurske kystlinje. Endvidere forsøges etableret en satellit i Aarhus. Samtidig igangsættes en række konkrete produktudviklinger, der bl.a. omfatter velkomstcenter ved Skødshoved Havn, videreudvikling af strandanlægget på den kommunale halvø, udvidelse af udbuddet af oplevelser i naturen, færdiggørelsen af promenaden langs havnefronten og synliggørelse og udvikling af Syddjurs kyst og kystkulturelle arv. Formidlingsuniverset Formidlingsuniverset etableres som et midlertidigt og opsigtsvækkende stykke arkitektur og design, der vil blive et mødested i byen for turister og lokalbefolkningen og ikke mindst for potentielle investorer. Et sted hvor disse vil føle, at de kigger lidt ud i fremtiden, hvorved investeringspotentialet synliggøres. Formidlingsuniverset skal ligeledes være til generel inspiration, udstilling og formidling af Djursland som ferieområde med udgangspunkt i produkter, oplevelser og identitet. Udvalgte aktiviteter: Der etableres et formidlingsunivers på havnefronten i Ebeltoft med nedslagspunkter langs kystlinjen. Som følge af etableringen af en færgerute Aarhus Skødshoved Samsø etableres et første generations velkomstcenter ved Skødshoved. Strandanlægget på den kommunale halvø i Ebeltoft videreudvikles. Promenaden langs havnefronten i Ebeltoft færdiggøres som en rekreativ formidlingssti, der binder den samlede havnefront sammen og synliggør de mange projekter langs denne. Der etableres partnerskaber omkring udviklingen af Ebeltoft og kysten herunder om branding af området. Syddjurs kyst og kystkulturelle arv synliggøres og udvikles med udgangspunkt i projektbeskrivelsen Livet langs Kysten og revitaliseringen af Egil Fischers haveby

7 Gæsteservice, samarbejde og organisering Djursland Samarbejdet om turismen på Djursland og den gæsteservice, som ydes områdets gæster, er et vigtigt fundament for at skabe vækst og arbejdspladser. Der løses en række opgaver, som dækker et fælles behov for opstøttende services m.m. Der vil i strategiperioden blive arbejdet med at udvikle servicen, styrke samarbejdet og øge kompetenceniveauet i turisterhvervet på Djursland. Økonomi Der investeres i perioden et ekstra ordinært beløb på ca. 2 mio. kr. i aktiviteter i indsatsområdet Gæsteservice, samarbejde og organisering Djursland. Turistinformation og Værtskab Der skal ske en udvikling og et løft i arbejdet med gæsteservicen og værtskabet på Djursland. Dette vil ske ved inddragelse af ny teknologi, etablering af nye partnerskaber, innovation i turistservicen m.m. Der vil blive igangsat aktiviteter, der styrker værtskabsroller og skaber ambassadører for Djursland som kystferieområde. Viden Samarbejdet om indsamling af viden om potentielle og nuværende gæster skal styrkes. Således kan kompetenceniveauet i turismen på Djursland øges, og de rette investeringer foretages. Der vil i perioden blive arbejdet for en målrettet og koordineret indsamling af viden. Partnerskabsudvikling og kompetenceudvikling Der vil blive arbejdet med nye modeller for privat/offentlig samarbejde for at styrke udviklingen af turismen på Djursland og for at involvere flere aktører for øget vækst i turismen. Udvalgte aktiviteter 3 : Fra 130 medlemmer til 130+ partnerskaber. Udvikling og test af nyt partnerskabskoncept i regi af Destination Djursland. Udvikling af et shop-in-shop turistservicekoncept. Udvikling af gæsteservicen gennem samarbejde, fælles branding og digitalisering. Udarbejdelse og gennemførelse af uddannelsesprogram i detailhandlen på Djursland med fokus på ambassadør- og værtskab. Etablering af en tværgående operationel taskforce enhed, som kan servicere nuværende turisterhverv, iværksættere etc. 3 For en fuld oversigt over de samlede aktiviteter og indsatser samt aktører i og tovholder på de enkelte indsatser henvises til den fælles aktivitetsplan for Syddjurs Kommune, Norddjurs Kommune og Destination Djursland

8

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Turismestrategi mod 2020

Turismestrategi mod 2020 Turismestrategi mod 2020 Forfatter: Nordfyns Kommune/Nordfyns Turistforening Revideret den 20. januar 2015 Dokument nr. Sags nr. Indhold Forord... 2 Fakta om turisme på Nordfyn... 4 Strategien i hovedtræk...

Læs mere

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling

Sådan skaber vi. Ny VÆKST i turismen. Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Region Midtjylland Regional Udvikling Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen Udgivet af: Region Midtjylland, April 2013 1. oplag: 200 Grafisk bearbejdning: Grafisk Service

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme

Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 Danmark i arbejde Vækstplan for dansk turisme Januar 2014 INDHOLD SAMMENFATNING... 7 DANSK TURISME OG OPLEVELSESØKONOMI I DAG... 10 DANSK TURISME

Læs mere

Danmarks Nye Turisme

Danmarks Nye Turisme Danmarks Nye Turisme Oplæg til vækststrategi for dansk turisme Danske Regioner Regionale turismeselskaber Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden VisitNordjylland

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

Potentialeplaner er det nye sort

Potentialeplaner er det nye sort Mantos tredje nyhedsbrev er på banen. I denne udgave forholder vi os blandt andet til de mange potentialeplaner, som i disse måneder bliver udarbejdet for en lang række kystbyer i Danmark, og som er en

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer

Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer Udvikling af stedbundne turismekoncepter i danske kystferiebyer - en genfortælling af den klassiske badeferie Projektbeskrivelse til den Konkurrenceudsatte Pulje (KUP) VisitNordjylland, januar 2012 Forord

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020

Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Oplæg til Turisme- og potentialeplan for Det Sydfynske Øhav 2014-2020 Udarbejdet af KvistgaardConsulting og Hird&Ko, december 2013 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Grundlag og udfordringer 5 2.1. Grundlag 5

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

Hvad gør de i ind- og udland?

Hvad gør de i ind- og udland? Hvad gør de i ind- og udland? For at kunne skabe så godt et projekt som muligt i Vordingborg Kommune, vil vi lade os inspirere af og udveksle erfaringer med projekter, der minder om Kulturarvskommuneprojektet

Læs mere

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Uddybning af baggrund, analysegrundlag og aktiviteter i projektet Resumé Videncenter for Kystturisme har udvalgt 20 feriesteder

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U

K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U Version 2. oktober 2007 Turismestrategi 2008-2013(+) K E R T E M I N D E T U R I S T B U R E A U 1 I NDHOLD Forord 3 Udfordringer 3 Værdier 4 Vision 4 Mission 5 13 konkrete projekter 1 - Helårsturisme

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011

Fra stor dansk by til dansk storby. Planstrategi 2011 Fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2011 november 2011 Kære borger! Du sidder med byrådets tanker om Odenses fremtid i hænderne. Dette hæfte er Odense Kommunes Planstrategi 2011. Planstrategien

Læs mere

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435

Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler. Rapport 435 Cykelpuljen 2012 Status og udvalgte eksempler Rapport 435 indhold Overblik og sammenfatning...4 Flere skal cykle i Helsingør...8 Planlægning af cykeloplevelser på nettet...10 Cykelturister på Fur og Salling

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad 2007-2009. Indledning

PROGRAM. Program for Ny Nordisk Mad 2007-2009. Indledning PROGRAM Nordisk Ministerråd Til Alle interesserede Kopi Fra Sekretariatet Store Strandstræde 18 DK-1255 København K Tel +45 3396 0200 Fax +45 3396 0202 www.norden.org Emne Program for Ny Nordisk Mad Program

Læs mere