Implementeringsplan for Fremtidens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Implementeringsplan for Fremtidens"

Transkript

1 Notat Til: Fra: Notat til sagen: Børn, Unge og Kulturudvalget Forvaltningen Implementeringsplan Fremtidens Dagtilbud Byrådsservice Rådhusgade Odder Tlf Implementeringsplan for Fremtidens Dagtilbud Indhold Indledning:... 1 Projektorganisation:... 2 Politisk følgegruppe:... 2 Styregruppe:... 3 Implementeringsgruppe for faglig udvikling:... 3 Implementeringsgruppe for logistik:... 4 Implementeringsgruppe for Forældre:... 6 Implementeringsgruppe for aktivt medborgerskab:... 6 Implementeringsgruppe for Økonomi:... 7 Implementeringsgruppe for HR:... 8 Tidsramme for implementeringen:... 9 Implementeringsområder Implementeringsperiode Sags Id Sagsbeh. Mette Lunau Larsen Tlf Dok id Side 1/19 Indledning: Denne implementeringsplan relaterer til den politiske beslutning, der blev truffet i Byrådet d. 7. april 2014 omkring Fremtidens Dagtilbud. Dokumentet beskriver den konkrete implementering af projektet Fremtidens Dagtilbud i Odder Kommune. Implementeringsplanen godkendes indledningsvist af Børn, Unge og Kulturudvalget 19. maj 2014, men betragtes som et dynamisk dokument, der løbende kan tilrettes. Fremadrettet styres implementeringen af den politiske følgegruppe. Nedenfor beskrives den projektorganisation, der har til opgave at implementere den politiske beslutning. Formålet med projektorganisationen er at lave udvikling, som kan bringes videre i en driftsorganisation. Det er således meningen at projektorganisationen og de underliggende grupper opløses når projektperioden ophører forventeligt i 2016.

2 Projektorganisation: Politisk følgegruppe Styregruppe Faglig udvikling Logistik Forældre Aktivt medborgerskab Økonomi HR Politisk følgegruppe: Formål: Denne gruppe har til formål at tilse at implementeringsprocessen forløber i henhold til den politiske beslutning og i henhold til det værdigrundlag som Børn, Unge og Kulturudvalget har udstukket for implementeringsarbejdet. Endvidere skal følgegruppen sikre kontakt mellem de politiske beslutningstagere og de eksterne hovedinteressenter. Den løbende dialog om implementeringsarbejder vedr. Fremtidens dagtilbud skal styrke den gensidige tillid og dermed forebygge konflikter og utryghed blandt forældre om medarbejdere. Følgegruppen er et forum hvor der kan tages temperatur på omstillingsprocessen og som dermed kan sende signaler til de implementeringsansvarlige som kan kvalificere implementeringsprocessen. Endvidere er den politiske følgegruppe central i forhold til kommunikation til omverdenen om resultaterne på Odder Kommunes dagtilbudsområde. Medlemmer af den politiske følgegruppe: Formand for Børn, Unge og Kulturudvalget: Anne Bonefeld (Formand) Medlem af Børn, Unge og Kulturudvalget: xx Repræsentant for BUPL centralt: Ann Søndergaard Repræsentant for FOA centralt: Mette Fuglsig FTR BUPL: Lone Bay FTR FOA Birgit Elkær Hegelund Lederrepræsentant for dagtilbud og skole: Jette Schæfer Forældrerepræsentant: udpeges fra Krible Krable Huset Direktør: Mads Gammelmark Projektleder: Mette Lunau Larsen Ansvaret for implementeringsprocessen påhviler direktøren for området, som er formand for den nedenfor beskrevne styregruppe. Side 2/19

3 Mødefrekvens: Projektperioden maj maj Der forventes at der afholdes møder ca. 4 gange årligt med 1 ½ timers varighed. Styregruppe: Denne gruppe koordinerer det konkrete implementeringsarbejde og har ansvar for, at tidsfrister overholdes og at der løbende sker den nødvendige inddragelse af MED organisationen og forældrebestyrelser. Styregruppen er ansvarlig for udarbejdelse af de nødvendige sagsfremstillinger til det politiske niveau og har instruktionsbeføjelser overfor implementeringsgrupperne, således at implementeringsarbejdet foregår i henhold til den politiske beslutning og det værdigrundlag, der at fastsat af den politiske følgegruppe. Det er en central opgave for styregruppen at tage vare på kommunikationen internt og eksternt. Medlemmer: Direktør - Mads Gammelmark (Formand) Lederrepræsentant landsbyordning: Lars Jensen Lederrepræsentant for Dagplejen: Lise Becher Lederrepræsentant for dagtilbud: Jeanette Dalum HR: Jørgen Larsen Økonomi: Anette Maach Kommunikationschef: Roald Kramer Projektleder: Mette Lunau Larsen Medlemmerne fra HR, Økonomi og kommunikationschefen deltager efter egen vurdering ud fra den fremsendte dagsorden til møderne. Mødefrekvens: Projektperioden maj maj Der forventes at møder afholdes ca. hver 6. uge a 2 timers varighed. Implementeringsgruppe for faglig udvikling: Denne gruppe har til formål at sikre, at de faglige fokuspunkter, som er udpeget i strategien kan gennemføres. Det vil sige gruppen skal indenfor de enkelte opgaver sikre, at der bliver tilvejebragt et skriftligt materiale, som gør det muligt at implementer beslutningerne. Materialet skal for de enkelte opgaveområder indeholde handlingsanvisninger, tidsplaner og være koordineret med andre relevante opgaver med tilknytning til strategien. Det vil sige hvad, hvordan og hvornår. Der laves i september 2014 et fælles opstartsseminar. En arbejdsworkshop for ca personer. Det er essentielt at der her deltager eksterne videnspersoner. Denne proces beskrives nærmere af implementeringsgruppen. På første møde laves der aftaler om resultatskabelsen på implementeringsområdet. Medlemmer: Koordinator: Anne Fisker Projektleder: Mette Lunau Larsen Side 3/19

4 Ledere fra dagtilbudsområdet: Per Günther., Else Marie Jørgensen, Lise Becher Medarbejdere fra dagtilbudsområdet: Der udpeges én medarbejder fra henholdsvis Bifrost vuggestue, Vennelund og Egholmgård Mads Gammelmark deltager på det første møde i alle implementeringsgrupperne. Arbejdsfordelingen er således at koordinatoren har ansvar for mødeindkaldelser, referater og den praktiske afvikling af seminaret. Projektlederen har til opgave at produkterne, der skal leveres på implementeringsområdet leveres til styregruppen. Medlemmerne af gruppen har til opgave at deltage i arbejdet på baggrund af deres viden på området og repræsentere således hverken faggrupper, organisationer eller institutioner. Mødefrekvens: Projektperioden maj maj Gruppen opstarter arbejdet med udviklingsgrupperne mellem skoler og dagtilbud i Odder by i juni Gruppens arbejde med de øvrige områder opstartes september Antallet af møder og frekvensen for møderne aftales nærmer i gruppen Implementeringsområder: Kompetenceteam Pædagogisk konsulent Udviklingsgrupper institution/skole Frokostordning etableres som del af kerneydelsen ipad til skolegrupperne Medarbejdere koordinerer indsatser for børn (I10) Viden om barn forankres (I11) Fælles sprog/begrebsapparat (I16) Udveksling af viden/erfaringer mellem medarbejdere (A21) Tydelighed om barnets kompetencer anerkendelse til barnet (A23) Samarbejde med uddannelses/forsknings inst. (I26/I28) ICDP fortsæt det konkrete praktiske arbejde (A28, A29, A30, A31, A32, A33) Sikre fortsat ICDP uddannelse til alle (A34) Fælles inklusionsarbejde og uddannelse med skolerne (I35) Kendskab øges mellem medarbejder (I36/I37) Implementeringsgruppe for logistik: Denne gruppe har som hovedopgave at sikre den samlede kapacitetstilpasning og den praktiske etablering af landsbyordningerne. Endvidere skal gruppen implementere de nye åbningstider og beskrive forsøgsordningen med de personlige åbningstider. Etablering af en fælles pladsanvisning og den nye afkortede pasningsgarantiperiode er ligeledes gruppens ansvarsområde. For at kunne igangsætte strukturtilpasningen er der etableret en forproces, hvor en gruppe har arbejdet med logistikspørgsmålene siden slutningen af april. Implementeringsgruppen tager stilling til denne gruppes fortsatte arbejde Side 4/19

5 og de institutionsdrejebøger der udarbejdes. Drejebøgerne forventes at være færdige primo juni Det indstilles, at de fire hovedopgaveområder som findes i implementeringsgruppen håndteres af den samme personkreds. Her undtaget er etableringen af landsbyordninger. Her nedsættes en særskilt arbejdsgruppe, som drøfter implementeringsarbejdet. Heri deltager også leder og medarbejdere fra skoleområdet og Skoleudviklingskoordinator Lise Gammelby. Medlemmer: Koordinator: Projektleder Mette Lunau Larsen Ledere fra dagtilbudsområdet Per Günther. Jeanette Dalum, Helle Pedersen, Lise Becher Medarbejdere fra dagtilbudsområdet: Der udpeges én medarbejder fra henholdsvis Saksild, Vennelund samt en dagplejepædagog Medarbejder fra Byggeri: Pernille Maria Lyng Pladsanvisningen: Inger Kammer Mads Gammelmark deltager på det første møde i alle implementeringsgrupperne. Arbejdsfordelingen er således at koordinatoren har ansvar for mødeindkaldelser og referater. Dette vil af koordinatoren blive uddelegeret efter behov til andre gruppemedlemmer. Koordinatoren har til opgave at produkterne, der skal leveres på implementeringsområdet leveres til styregruppen. Medlemmerne af gruppen har til opgave at deltage i arbejdet på baggrund af deres viden på området og repræsentere således hverken faggrupper, organisationer eller institutioner. Medlemmerne i arbejdsgruppen inddrages i møderne i forhold til dagsordnen. I forhold til opgaven omkring etablering af integrerede institutioner i Odder by deltager analysemedarbejder fra økonomi. Mødefrekvens: Projektperioden maj maj Det forventes at der vil være en intensitet i mødeaktiviteten maj-juni 2014 samt omkring årsskiftet og igen før sommerferien Implementeringsområder: Logistikgruppe forproces Etablering af landsbyordninger Landsbyordningers tilsyn med DP Etablering af vuggestuer i byinstitutioner Stabilisering af Dagplejen Oprettelse af gæstehus for dagplejen Etablering af gæstedagpleje i landsbyordninger Tilpasning af adm. udgifter for dagplejen Bygninger/teknik herunder flytninger Personlige åbningstider Udvidet åbningstid Side 5/19

6 Pasningsgaranti Fælles pladsanvisning Implementeringsgruppe for Forældre: Denne gruppe har til opgave at implementerer de kvalitetsforbedringer, som relaterer sig til det konkrete samarbejde mellem forældre og medarbejdere. Gruppen skal medvirke til en nyudvikling af organisationens syn på forældrenes rolle i dagtilbuddene. Inden forældrerepræsentanter udpeges mødes gruppen og udarbejder en lille pjece, som beskriver hvilken opgave, der skal løses. Medlemmer: Koordinator: Anne Gaarde Fisker Ledere fra dagtilbudsområdet: Lars Jensen, Else Marie Jørgensen Medarbejdere fra dagtilbudsområdet: Der udpeges én medarbejder fra henholdsvis Krible Krable Huset og Hou Børnehave Forældre fra dagtilbudsområdet: Der udpeges én forældre fra henholdsvis Hundslund børnehave, Dagplejen, Vennelund, Egholmgård og Bifrost Projektleder Mette Lunau Larsen Mads Gammelmark deltager på det første møde i alle implementeringsgrupperne. Arbejdsfordelingen er således at koordinatoren har ansvar for mødeindkaldelser og referater. Denne opgave kan blive uddelegeret efter behov til andre gruppemedlemmer. Projektlederen har til opgave at produkterne, der skal leveres på implementeringsområdet leveres til styregruppen. Medlemmerne af gruppen har til opgave at deltage i arbejdet på baggrund af deres viden på området og repræsentere således hverken faggrupper, organisationer eller institutioner. Mødefrekvens: Projektperioden maj maj Der forventes at gruppen opstarter sit arbejde i september 2014 og afslutter 1. april 2015 med henblik på behandling i Børn, Unge og Kulturudvalget i maj Implementeringsområder: Forældre og medarbejder er fælles om udviklingen af barnet (A1) Afklaring af barnets ressourcer med forældrene (I22/I24) Plan for afvikling af faste samtaler 3 stk (A2/I3) Vejledning af forældre i institutionerne (A4) Medarbejderne tager selv kontakt og vejleder forældre (A5) Forældre involveres aktivt i børnenes overgang (A14) Forældre har adgang til fuld information om barnet (I17/S18) Implementeringsgruppe for aktivt medborgerskab: Denne gruppe skal ud fra Odder Kommunes kommende strategi for civilsamfund/ aktivt medborgerskab gøre dagtilbudsområdet til et progressivt forsøgsområde, hvor Odder Kommune kan vise at aktiv inddragelse af det omkringlig- Side 6/19

7 gende samfund og borgernes ressourcer kan berige og forbedre tilbuddet til børnene. Gruppen skal være udgangspunkt for en offensiv linje i forhold til nyudviklingen af indsatserne på dagtilbudsområdet. Medlemmer: Koordinator: Casper Overgaard Andersen Ledere på dagtilbudsområdet Helle Pedersen, Sidsel Marie Rasmussen Medarbejdere på dagtilbudsområdet: Der udpeges én medarbejder fra henholdsvis Bifrost og Krible Krable Huset Repræsentanter fra civilsamfundet: Ungdomsrådet, Ældresagen, Saksild Borgerforening, Sportsklub, Rotary, kunst. Forældre fra dagtilbudsområdet: Der udpeges én forældre fra henholdsvis Egholmgård, Solstrålen i Hundslund og Saksild Børnehave Mads Gammelmark deltager i denne gruppe. Projektleder Mette Lunau Larsen Repræsentanter fra ældreområdet samt medarbejdere fra ældreområdet kan trækkes ind til inspiration. Arbejdsfordelingen er således at koordinatoren har ansvar for mødeindkaldelser og referater. Denne opgave kan blive uddelegeret efter behov til andre gruppemedlemmer. Projektlederen har til opgave at produkterne, der skal leveres på implementeringsområdet leveres til styregruppen. Medlemmerne af gruppen har til opgave at deltage i arbejdet på baggrund af deres viden på området og repræsentere således hverken faggrupper, organisationer eller institutioner. Mødefrekvens: Projektperioden maj maj Gruppen opstarter sit arbejdet januar Implementeringsområder: Institutionerne integrerer frivillige foreninger (I6) Struktur for hvordan forældre indgår naturligt i institutionens virke (I7/I8) Der sættes mål for integrationen af frivillige (A9) Lokale foreninger indgår i tæt samarbejde med institutionerne (A46) Implementeringsgruppe for Økonomi: Denne gruppes opgave er administrativt at understøtte implementeringen af Fremtidens Dagtilbud med udarbejdelsen af budgetforslag og andre analyser, som bliver nødvendige i implementeringsprocessen. Herudover har gruppen som opgave at sikre udarbejdelsen af en ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet. Tildelingsmodellen skal tage højde for etableringen af større institutioner, gæstehus for dagplejen, etableringen af integrerede institutioner i Odder by og landsbyordninger i oplandet. I arbejdet med tildelingsmodel, særligt i forhold landsbyordning deltager skoleleder Jannie Thorstensen i implementeringsarbejdet. Side 7/19

8 Medlemmer: Koordinator: Projektleder Mette Lunau Larsen Ledere for dagtilbudsområdet: Jette Schæfer, Helle Pedersen, Lise Becher, Annette Dam. Repræsentant fra økonomi: Anette Maach og Birgitte de Place Mads Gammelmark deltager i første møde samt ad hoc i denne gruppe Arbejdsfordelingen er således at koordinatoren har ansvar for mødeindkaldelser og referater. Dette vil af koordinatoren blive uddelegeret efter behov til andre gruppemedlemmer. Projektlederen har til opgave at produkterne, der skal leveres på implementeringsområdet leveres til styregruppen. Medlemmerne af gruppen har til opgave at deltage i arbejdet på baggrund af deres viden på området og repræsentere således hverken faggrupper, organisationer eller institutioner. Mødefrekvens: Projektperioden maj maj Gruppen opstarter sit arbejde straks med henblik på budget Arbejdet intensiveres i første halvår 2015 på grund af udarbejdelse af en ny tildelingsmodel for budget Arbejdet med tildelingsmodellen forventes afsluttet 1/ med henblik på anvendelse som grundlag for budgetproces for Implementeringsområder: Budgetforslag Ny tildelingsmodel Implementeringsgruppe for HR: Denne gruppe arbejder med implementeringen af de HR relaterede opgaver i Fremtidens Dagtilbud. Gruppen formulerer således hensigterne med og rammerne for målsætningen om 95% pædagogisk personale i institutionerne. Gruppen arbejder ligeledes med formuleringen af nyt ledelseskoncept, der tager afsæt i en ny ledelsesstruktur på dagtilbudsområdet med nedlæggelsen af souschef/afdelingslederfunktioner, etableringen af større institutioner samt landsbyordninger i oplandet. Opgaven med ledelseskoncept 2016 igangsættes i første halvår 2015 og fordeles over hele projektperioden. Gruppen har ligeledes til opgave at sikre kulturunderstøttelsen i de ændrede institutionsstrukturer samt at uarbejde rammer, der gør det muligt at sikre en mere ligelig kønsfordeling i medarbejdergruppen. Medlemmer: Koordinator: Projektleder Mette Lunau Larsen Ledere for dagtilbudsområdet: Per Günther, Annette Dam, Sidsel Marie Rasmussen. Skoleleder: Niels Pytlich Mads Gammelmark deltager i første møde samt ad hoc i denne gruppe Repræsentant fra HR: Jørgen Larsen FTR BUPL: Lone Bay FTR FOA: Birgit Elkær Hegelund Side 8/19

9 Arbejdsfordelingen er således at koordinatoren har ansvar for mødeindkaldelser og referater. Dette vil af koordinatoren blive uddelegeret efter behov til andre gruppemedlemmer. Projektlederen har til opgave at produkterne, der skal leveres på implementeringsområdet leveres til styregruppen. Medlemmerne af gruppen har til opgave at deltage i arbejdet på baggrund af deres viden på området og repræsentere således hverken faggrupper, organisationer eller institutioner. Mødefrekvens: Projektperioden maj maj Gruppens arbejde igangsættes til oktober 2014 med der arbejdes med opgaverne i prioriteret rækkefølge. Arbejdet med opgaverne fordeles over hele projektperioden. Implementeringsområder: 95% pædagoger Ledelseskoncept 2016 Kulturunderstøttelse i nye institutioner/landsbyordninger Ligelig kønsfordeling Tidsramme for implementeringen: Møder Tidspunkt Bemærkninger Politisk følgegruppe Medio juni 2014 Politisk følgegruppe Primo oktober 2014 (inden uge 42) Status til BUK november 2014 Politisk følgegruppe Maj 2015 Status til BUK maj 2015 (inden budget) Politisk følgegruppe Primo september 2015 Politisk følgegruppe Primo november Status til BUK november 2015 Politisk følgegruppe April 2016 Status til BUK juni 2016 Møder Tidspunkt Bemærkninger Styregruppe Primo juni 2014 Styregruppe Juni 2014 Styregruppe august 2014 Styregruppe september 2014 Styregruppe Oktober 2014 Styregruppe December 2014 Styregruppe Marts 2015 Styregruppe Juni 2015 Styregruppe august 2015 Styregruppe september 2015 Styregruppe Oktober 2015 Styregruppe December 2015 Styregruppe februar 2016 Styregruppe April 2016 Side 9/19

10 Faseoversigt:

11 Implementeringsområder Implementeringsperiode Faglig udvikling Kompetenceteam 1/9-1/ Pædagogisk konsulent 1/9-1/ Udviklingsgrupper institution/skole 1/ / Frokostordning etableres som del af kerneydelsen 1/ / ipad til skolegrupperne 1/9-1/ Medarbejdere koordinerer indsatser for børn (I10) 1/ / Viden om barn forankres (I11) 1/ / Fælles sprog/begrebsapparat (I16) 1/ / Udveksling af viden/erfaringer mellem medarbejdere (A21) 1/ / Tydelighed om barnets kompetencer anerkendelse til barnet (A23) 1/ / Samarbejde med uddannelses/forsknings institutioner (I26/I28) 1/ / ICDP fortsæt det konkrete praktiske arbejde (A28, A29, A30, A31, A32, A33) 1/ / Sikre fortsat ICDP uddannelse til alle (A34) 1/ / Fælles inklusionsarbejde og uddannelse med skolerne (I35) 1/ / Kendskab øges mellem medarbejder (I36/I37) 1/ / Logistik Logistikgruppe forproces 29/4-1/ Etablering af landsbyordninger 1/ / Landsbyordningers tilsyn med DP Etablering af vuggestuer i byinstitutioner 1/ / Stabilisering af Dagplejen 1/ / Oprettelse af gæstehus for dagplejen 1/ / Etablering af gæstedagpleje i landsbyordninger 1/ / Tilpasning af adm. Udgifter for dagplejen 1/ / Bygninger/teknik herunder flytninger 1/ / Personlige åbningstider 1/8-1/ Udvidet åbningstid 1/8-1/ Pasningsgaranti 1/9-1/ Fælles pladsanvisning 1/9-1/ Forældre

12 Forældre og medarbejder er fælles om udviklingen af barnet (A1/I25)) 1/ / Afklaring af barnets ressourcer med forældrene (I22/I24) 1/ / Plan for afvikling af faste samtaler 3 stk. (A2/I3) 1/ / Vejledning af forældre i institutionerne (A4) 1/ / Medarbejderne tager selv kontakt og vejleder forældre (A5) 1/ / Forældre involveres aktivt i børnenes overgang (A14) 1/ / Forældre har adgang til fuld information om barnet (I17/S18) 1/ / Aktivt medborgerskab Institutionerne integrerer frivillige foreninger (I6) 1/ / Struktur for hvordan forældre indgår naturligt i institutionens virke (I7/I8) 1/ / Der sættes mål for integrationen af frivillige (A9) 1/ / Lokale foreninger indgår i tæt samarbejde med institutionerne (A46) 1/ / Økonomi Budgetforslag 29/4-1/ Ny tildelingsmodel 1/ / HR 95% pædagoger 1/ / Ledelseskoncept / / Kulturunderstøttelse i nye institutioner/landsbyordninger 1/ / Ligelig kønsfordeling 1/ / Side 12/19

13 Implementeringsplan 2014 Implementeringsområde Implementeringsperiode Fase april maj juni juli august september oktober november december Kompetenceteam 1/9-1/ Pædagogisk konsulent 1/9-1/ Udviklingsgrupper institution/skole 1/ / Frokostordning etableres som del af kerneydelsen 1/ / ipad til skolegrupperne 1/9-1/ Medarbejdere koordinerer indsatser for børn (I10) 1/ / Viden om barn forankres (I11) 1/ / Fælles sprog/begrebsapparat (I16) 1/ / Udveksling af viden/erfaringer mellem medarbejdere (A21) 1/ / Tydelighed om barnets kompetencer anerkendelse til barnet (A23) 1/ / Samarbejde med uddannelses/forsknings inst. (I26/I28) 1/ / ICDP fortsæt det konkrete praktiske arbejde (A28, A29, A30, A31, A32, A33) 1/ / Sikre fortsat ICDP uddannelse til alle (A34) 1/ / Fælles inklusionsarbejde og uddannelse med skolerne (I35) 1/ / Kendskab øges mellem medarbejder (I36/I37) 1/ / Logistikgruppe forproces 29/4-1/ Etablering af landsbyordninger 1/10-1/ Landsbyordningers tilsyn med DP 1/10-1/ Etablering af vuggestuer i byinstitutioner 1/ / Stabilisering af Dagplejen 1/ / Oprettelse af gæstehus for dagplejen 1/ / Etablering af gæstedagpleje i landsbyordninger 1/ / Tilpasning af adm. Udgifter for dagplejen 1/ / Bygninger/teknik herunder flytninger 1/ / Personlige åbningstider 1/8-1/ Udvidet åbningstid 1/8-1/

14 Side 14/19 Implementeringsområde Implementeringsperiode Fase april maj juni juli august september oktober november december Pasningsgaranti 1/9-1/ Fælles pladsanvisning 1/9-1/ Forældre og medarbejder er fælles om udviklingen af barnet (A1/I25) 1/ / Afklaring af barnets ressourcer med forældrene (I22/I24) 1/ / Plan for afvikling af faste samtaler 3 stk (A2/I3) 1/ / Vejledning af forældre i institutionerne (A4) 1/ / Medarbejderne tager selv kontakt og vejleder forældre (A5) 1/ / Forældre involveres aktivt i børnenes overgang (A14) 1/ / Forældre har adgang til fuld information om barnet (I17/S18) 1/ / Institutionerne integrerer frivillige foreninger (I6) 1/ / Struktur for hvordan forældre indgår naturligt i institutionens virke (I7/I8) 1/ / Der sættes mål for integrationen af frivillige (A9) 1/ / Lokale foreninger indgår i tæt samarbejde med institutionerne (A46) 1/ / Budgetforslag 29/4-1/ Ny tildelingsmodel 1/ / % pædagoger 1/ / Ledelseskoncept / / Kulturunderstøttelse i nye institutioner/landsbyordninger 1/ / Ligelig kønsfordeling 1/ /

15 Side 15/19 Implementeringsplan 2015 Implementeringsområde Implementeringsperiode Fase januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Kompetenceteam 1/9-1/ Pædagogisk konsulent 1/9-1/ Udviklingsgrupper institution/skole 1/ / Frokostordning etableres som del af kerneydelsen 1/ / ipad til skolegrupperne 1/9-1/ Medarbejdere koordinerer indsatser for børn (I10) 1/ / Viden om barn forankres (I11) 1/ / Fælles sprog/begrebsapparat (I16) 1/ / Udveksling af viden/erfaringer mellem medarbejdere (A21) 1/ / Tydelighed om barnets kompetencer anerkendelse til barnet (A23) 1/ / Samarbejde med uddannelses/forsknings inst. (I26/I28) 1/ / ICDP fortsæt det konkrete praktiske arbejde (A28, A29, A30, A31, A32, A33) 1/ / Sikre fortsat ICDP uddannelse til alle (A34) 1/ / Fælles inklusionsarbejde og uddannelse med skolerne (I35) 1/ / Kendskab øges mellem medarbejder (I36/I37) 1/ / Logistikgruppe forproces 29/4-1/ Etablering af landsbyordninger 1/10-1/ Landsbyordningers tilsyn med DP 1/10-1/ Etablering af vuggestuer i byinstitutioner 1/ / Stabilisering af Dagplejen 1/ / Oprettelse af gæstehus for dagplejen 1/ / Etablering af gæstedagpleje i landsbyordninger 1/ / Tilpasning af adm. Udgifter for dagplejen 1/ / Bygninger/teknink herunder flytninger 1/ /

16 Side 16/19 Implementeringsområde Implementeringsperiode Fase januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Personlige åbningstider 1/8-1/ Udvidet åbningstrid 1/8-1/ Pasningsgaranti 1/ / Fælles pladsanvisning 1/ / Forældre og medarbejder er fælles om udviklingen af barnet (A1/I25) 1/ / Afklaring af barnets ressourcer med forældrene (I22/I24) 1/ / Plan for afvikling af faste samtaler 3 stk (A2/I3) 1/ / Vejledning af forældre i institutionerne (A4) 1/ / Medarbejderne tager selv kontakt og vejleder forældre (A5) 1/ / Forældre involveres aktivt i børnenes overgang (A14) 1/ / Forældre har adgang til fuld information om barnet (I17/S18) 1/ / Institutionerne integrerer frivillige foreninger (I6) 1/ / Struktur for hvordan forældre indgår naturligt i institutionens virke (I7/I8) 1/ / Der sættes mål for integrationen af frivillige (A9) 1/ / Lokale foreninger indgår i tæt samarbejde med institutionerne (A46) 1/ / Budgetforslag 29/ / Ny tildelingsmodel 1/ / % pædagoger 1/ / Ledelseskoncept / / Kulturunderstøttelse i nye institutioner/landsbyordninger 1/ / Ligelig kønsfordeling 1/ /

17 Side 17/19 Implementeringsplan 2016 Implementeringsområde Implementeringsperiode Fase januar februar marts Kompetenceteam 1/9-1/ Pædagogisk konsulent 1/9-1/ Udviklingsgrupper institution/skole 1/ / Frokostordning etableres som del af kerneydelsen 1/ / ipad til skolegrupperne 1/9-1/ Medarbejdere koordinerer indsatser for børn (I10) 1/ / Viden om barn forankres (I11) 1/ / Fælles sprog/begrebsapparat (I16) 1/ / Udveksling af viden/erfaringer mellem medarbejdere (A21) 1/ / Tydelighed om barnets kompetencer anerkendelse til barnet (A23) 1/ / Samarbejde med uddannelses/forsknings inst. (I26/I28) 1/ / ICDP fortsæt det konkrete praktiske arbejde (A28, A29, A30, A31, A32, A33) 1/ / Sikre fortsat ICDP uddannelse til alle (A34) 1/ / Fælles inklusionsarbejde og uddannelse med skolerne (I35) 1/ / Kendskab øges mellem medarbejder (I36/I37) 1/ / Logistikgruppe forproces 29/4-1/ Etablering af landsbyordninger 1/10-1/ Landsbyordningers tilsyn med DP 1/10-1/ Etablering af vuggestuer i byinstitutioner 1/ / Stabilisering af Dagplejen 1/ / Oprettelse af gæstehus for dagplejen 1/ / Etablering af gæstedagpleje i landsbyordninger 1/ / Tilpasning af adm. Udgifter for dagplejen 1/ / Bygninger/teknink herunder flytninger 1/ / Personlige åbningstider 1/9-1/ Udvidet åbningstrid 1/9-1/ Pasningsgaranti 1/ / Fælles pladsanvisning 1/ /

18 Side 18/19 Implementeringsområde Implementeringsperiode Fase januar februar marts Forældre og medarbejder er fælles om udviklingen af barnet (A1/I25) 1/ / Afklaring af barnets ressourcer med forældrene (I22/I24) 1/ / Plan for afvikling af faste samtaler 3 stk (A2/I3) 1/ / Vejledning af forældre i institutionerne (A4) 1/ / Medarbejderne tager selv kontakt og vejleder forældre (A5) 1/ / Forældre involveres aktivt i børnenes overgang (A14) 1/ / Forældre har adgang til fuld information om barnet (I17/S18) 1/ / Institutionerne integrerer frivillige foreninger (I6) 1/ / Struktur for hvordan forældre indgår naturligt i institutionens virke (I7/I8) 1/ / Der sættes mål for integrationen af frivillige (A9) 1/ / Lokale foreninger indgår i tæt samarbejde med institutionerne (A46) 1/ / Budgetforslag 24/4-1/ Ny tildelingsmodel 1/ / % pædagoger 1/ / Ledelseskoncept / / Kulturunderstøttelse i nye institutioner/landsbyordninger 1/ / Ligelig kønsfordeling 1/ /

19