Marstal Ssfartsmuseum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marstal Ssfartsmuseum"

Transkript

1 Marstal Ssfartsmuseum 1993

2

3 Marstal Srrfartsmuseum 1993 Forside: Museets bygning I Havnegadr Bagside: Treiii:istet skonnert "Hanilet" p i slip I hjemhavnen august 1916 Redaktion & Layout: Enk Kromann Henning Terkelsen Sats: Henninz Terkelsen Udgivet al: Marstal Sofartsmuseum Prinsensgade l 5960 Marstal ilflfax Tryk: Æro Ugeavis Indhold: 2. Arets gang af E. B. Krornann 8. Indrehing af ny afdeling i Prinsensgadel 9. Museum p2 historisk gmnd af Kristiaii K Henriksen 12 Et skibs historie af E. B. Kromann 16. Fremtiden er begyndt af Henning Terkelsen 17. St. Petersborg af E. B. Kroniann 19. Udvandrere fra Æro til Amerika af Peter Henningsen 23, Registenng af Skipperskeer af Kaj Johansen 24. Bognyt og salg fra hosken

4 1993 blev et begivenhedsrigt &r for Marstal Snfartsmuseum. Det blev aret, hvor vi overtog genboejendommen Prinsegade l, der tilherte arvingerne efter Anne Jenses, enke efter kobmand Jens Hansen, der som bekendt var medstifter af museet og formand for bestyrelsen i 49 k. En længe irnodeset udvidelse specielt til arbejdslokaler og ikke mindst magasiner og et stort brandsikkert rum kunne hermed imdekommes. I forbindelse med erhvervelsen og den pabegyndte ombygning har museet faet mange penge fra private og fonde samt EF, hvorimod kommune, amt og stat har været særdeles piholdende. I det hele taget har det været smit med det offentliges bevigenhed, sa det er virkelig rart at andre kilder har været gavmilde. Registrering. Regisheringen er fortsat pi det i &rets lob for egne midler kraftigt udbyggede EDB-anlæg. Museet har i kraft af Henning Terkelsens store indsats savel pa arbejde og ikke mindst i fritiden været med til det meget tidskrævende frontarbejde inden for den maritime regisherings programmering i daglig kontakt med udviklingsprogranun0r Jergen Feder. Til gengæld er museet med til at afsætte tydelige fmgerafkyk p5 det endelige resultat, idet der faktisk ikke har været sparrimpartnere at udveksle erfaringer med. Man kunne nok mene, at dette ressourcekmvende pionerarbejde, der bliver til gavn for alle museer med maritime afdelinger, burde have været honoreret fra Statens Museumsnævn, hvor der ogsi var ansegt om midler til frhb af Henning Terkelsen via Sofartspuljen (samling af danske maritime museer) - men resultatslrrst. Forskning/erhvervelse. I forbindelse med udgivelse af bog om lodseri og farvandsbeskrivelse for farvandet her er der forsket grundigt i dette emne. Ligeledes er der dykket ned i historien om det maritime Ommel i forbindelse med udgivelse af hæfte om denne lokalitet. 2 GANG Museet har i &rets lob inodtaget mange effekter, heriblandt usædvanligt iiiange skibsportræner, bl.a. he H.A. Hansenportrætter - et maleri af tnotorgalease "Kathe", en farvelagt tegning af galease og kultegning af fiskerfartej "Karoline" - et italienennaleri af m.s. "Egholm", akvarel af jagten "Johanne" og et JensedSunderlandstykke af tremastet bramsejlsskonnert "Marthing", tre Stoltenbergteminger af henholdsvis top~ejl~~ko~ert "Mathilde", hema~t~k~~ert "Mars" og bugserbiden "Garm" og endelig to Albe Rise-stykker - tremastskonnert "Activ" og tremastet topsejlsskonnert "Frida". Desuden erhvervede museet to meget fine Roberto-portrætter af tremastet bramsejlsskonnert "Valkyrien" i to uvejrssituationer, en meget usædvanlig konstellation. De to stykker blev Iwbt for kr. som blev skænket af Tuborgfondet. Et andet skibsbillede, som det ogsi var af stor vigtighed for museet at erhverve, var et Chappelbillede af Havrebarken "Johan", pengene hertil skaffedes til veie fra orivat hold.

5 Malerier kuiii ogsi til samliiigcrne i ireis lob. To Carl Rasinussen-værker, heraf et parti fra Oinriielshoved erhvervet p2 Bruun Rasniusscn for inidler fra Statens Museumsnæ\,n (9000 kr.), sanit endnu et siiiukt kbstpani skznket af lokal giver, Nelli Mogensen. Reberbanen. Museet råder hemied over 40 Carl Rasmussen-malerier. samt skitser. palener og andet tilhort kunstmaleren. Det er da ugsl helt naturligt at museet her står for indsaiiiling af denne lokale maler. Svendborg >luseuiii er i de senere L ligeledes begyndt at samle pfi Rasmussen. nien her drejer det sig oin Svendborgsundst)kker, hvilket niå siges at vxrï rïlr~aiit nok. Foravrigt havde man R;ismussen-udstilling i Svendborg over sonimeren. hvortil vi havde udlånt en hali, snes stykker En siiiuk akvarel udfort af den k\,indeliee iriarineiiialer Marie Henriques I 1918 af barkentinen "H.C. Christensen" oplagt ved rederiets varft saint treinaitsko~en "Hanilet" på slip i.jens Lunds streg er ogsf komnier til sanilingerne i ircts lob Sidstnæ\nte er gengixet på bagsiden. Maleri af Lille Skippergade af niarinemaler Albert Kromann fandt ligeledes vej til museets vægge. idet stykket er udstationeret lier iiicd henblik på senere ovei1;igelse tarv) Efter afdodc overlzrer ved Marstal skole frk. 41ina Mogensen ~g sosteren Anna hlogensen. Nyborg xvcdc iiiu3eet et nieget iomrint stuenioblement. Et andet interessant siyhlir iiiobel. "Kinafdrerens Skibscliatol". ble\ 1i:eledes fort i gavebogeii blandt drets 1 JS!ivernumre, hvoraf hovedparten &!,ri over adskillige effekter. Modelskibsfifiden blev også udvidet iiied flere riiheder, heriblandt de tre skoleskibe "Viking", "Kobenhavn"(niegct stor scjicildc model) og "Danmark" sanit cn lille siiiiih inodel af barkentinen "II C. Christcnscii" op de to niotorskibe "Sine Bole" og "Jeiistar", de to sidste leveret fra Fritz Jorgeiiseiis modelkalder. Fotos og sni3 iiiere )d~iiyge enkelhager. dci p2 deres vis er lige så \,zrdifulde for niuseei som de rnonuinentalc ting. harer ogs5 nied i det brogede billede af årets store gavestroiii Vardifulde er også de fotos, soin vor? frivillige folk i fotonimmet har freiiikaldt og er i fard rned at freiiikalde fra rn itt?r saiiiling glasplader. soni er udlånt til iiiuseet En af de mange perler herfra er gengivet heninder, et sominerstykke fra Danipskibsbroen.

6 En erhvervelse sidst pi Aret til museet skal nævnes. Museet har gennem flere ir været pi udkig efter et relevant sejlende farioj. Fantasien Iiar været mndt skonnerter, Carolinere m.m., men de mi vente en stund endnu op til en indtil videre ukendt beundrer af museet testamenterer sin formue til formilet. Mere overskueligt og realistisk her og nu er decemberkebet af den 22 fods drivk\,ase en sikaldt Vojebid M 172 ved navn "Annekaroline". Den har i nyere tid tilhon Lars Peter Rasmussen, Batterierne, der overfog den efter faderen, der lod den bygge i Fjellebroen Vojebidene er kendte islæt i havnebilledet - især i Jollehavnen, ud for Batterieme og i funktion pi Bredningen, n& de li og drev med voddet. Pi disse breddegrader var langt den sterste koncenmtion hjemmehorende i Marstalomridet inkliisive Ommel og Kragnæs. Bygningerne. Som nævnt overtog museet genbohuset, hvis historie K. K. Henriksen opridser andetsteds i irshæftet. Vore medlemmer og andre godtfolk har vist museet stor velvilje ved at indbetale ekstra i denne anledning, det af Marstal Kommune administrerede Skibsbygmester 1.0. Christensens Legat viste sig ogsa fra den nindhhdede side og Marstal Rotary skænkede kr. til formalet. Endnu mangler der imidlertid en pæn skilling til at bbssummen er hentet hjem, gode kræfter 4 arbejder imidlertid pi sagen, og kassen er fortsat aben for bidrag til formalet. Ombygningen af den "nye" dobbeltejendom har krævet og kræver de store ressourcer. Især den ældste vestre bygning trængte til en gennemgribende renovering. Arkitektfirmaet Havsteen-Mikkelsen st51 for projektet, og skibstomrer Bjarne Msller er ansat til opsyn med byggeriet og til at sti for udfsrelsen af de mange arbejdsopgaver, som kke udfores af hindværkeriirmser. Alt i alt mi vi sige at

7 opgaverne er i gode hænder. Her har ogsi været frivillige i gang. Hans Jergen Vognsen er siledes tilknyttet restaureringen pi frivillig basis. Ombygningen er en stor opgave for museet at kaste sig ud i, mange penge skulle skaffes. Kort efter bbet kunne projektet imidledd glædeligvis startes op pi gnindlag af meddelelse fra Den A. P. Mellerske Stenefond om bevilling pi kr. til ombygningen. Direkter Knud Homby fra Fonden har siledes været pi besigtigelse pi museet i forbindelse med bevillingen. Augustinus Fonden viste sig ogsi fra den gavmilde side med kr., medens Skibsbygmester 1.0. Christensens Legat ydede kr. og Fonden til Ssf'uendes Vel , desuden har Hafnia, Hempel, Marstal Reparationsværft og Marstal Fjernvarme ydet tilskud til ombygningen. EF-midler er naturligvis ogsa blevet ansegt, herfra fk vi via en kvik og ukompliceret arbejdsgang hurtig svar pi at vi kunne piregne et tilskud p5 op til kr. Ogsi andre bidragsydere har spenderet, siledes at hele ombygningen sandsynligvis kan fortsætte i én ubmdt arbejdsgang. Dene afhænger af tilvejeskaffelse af de sidste penge til projektet ligesom hastigheden af omrigningen af de bestiende kontor- og magasinlokaler i Prinsegade 2 til udstillingsformil afhænger af pengetilstremningen fra venligtsindede kilder. Fra Amtssparekassen, Marstal afdeling, har vi modtaget kontomblement til den ny afdeling, hvilket udgor en hel net sum omregnet i penge, hvis vi skulle ud at bbe. Selvom det er nyerhvervelsen, der har krævet den sterste indsats, er der ogsa sket et og andet pi de evrige bygninger, eksempelvis pabegyndtes omkalfatringen af I. salen i bygning II til stuemiljeer, hvor en harmonikastue er fiks og færdig. Formidling og arrangementer. Besegstallet fik atter et skub i gunstig retning mennesker har aflagt besvg pi museet, hvilket afspejles i entréindtægten. (I parantes bemærkes, at det kun er de mennesker, der har indklareret pi museet, der er talt med - dette nævnes, idet vi af og til observerer at andre museer tæller beseg fra sæmdstiilinger "uden for huset" o.l. 5 arrangementer ined). Ssfartens minister Jan Trejborg og Folketingets Erhversudvalg har været pi rundvisning pi museet, og vi hiber de har suget til sig af indtrykkene. Undertegnede har været ude med filmlforedrag bl.a. p& "Ære Folkeheijskole" og med foredrag pi Stryne og Eresbbing skole. Desuden har jeg haft fornejelsen af biltalen sivel i Kleven som ved Halen til St. Hans. Henning Terkelsen har været inddraget i multimedia-uge pi "Ære Strand" og har været pi Marstal Skole for at demonstrere inultimediapro_marnmer for lærerstaben. Bestyrelsesformand Leif Rosendahl har holdt foredrag for Marstal Rotary. Museet har vist flaget i aviser, sefartstidsskrifter og TV, ligesoni radiolytterne har kunnet glæde sig over museets eksistens bl.a. i PI-udsendelse med nindgang i museets udstillingslokaler, hvilket forevrigt gav temmelig meget respons. I starten af iret arrangerede Aage Hempel Intemational og Seacom en orientering pi museet for Dens shippingfolk om Navtex og andet af den nære fremtids krav til yderligere isenkram pi broen og i bestiklogaret. I samme anledning skænkede firmaerne museet et beleb pi kr. heraf en del indkommet ved salg af den ferste Navtex til lokal coaster. I sommers modtog vi 4000 kr. yderligere fra samme givere i forbindelse med salg af apparater til sens skibe. Skipperstue med giner bl.a. én udnistet med harmonika og harmonikaudstilling bestaende af stor sainling udlint fra John Godtfredsen og Troels Mark Petersen indviedes med manér I. maj. John Godtfredsens Trio og Troels & Herman underholdt den store skare, der var forsamlet i museumsgirden i det smukke for5rsvejr. Borgmester Ole Pihl forestod selve indvielsen af lokalerne. Festlighederne afsluttede med at en redningsflade blev udlost, siledes at en trætrappe blev loftet bjt til vejrs - dog ubemandet. Episoden afstedkom svær panderynken hos inspekteren, ujævnheder, der dog siden er blevet glattet nogenlunde ud igen i lighed med skaden. Det er trods alt den slags ting, der hæver festen og foretagenet over middel(m5digheden) og er med til at gore

8 dagen uforglemmelig (dette skal dog ikke tolkes som opfordring til andre gode idéer af lignende art): - Jo vis; blæser det! 14 dage senere Ingde iiiuscet ryg til endnu et g&rdarrangement i hojt vejr. Hcr var det overtagelsen af de to coastermodeller udfort af Fritz Jorgensen "lenstar" og "Sine Boye", der blev fejret. Her var bl.a. tre fhv. skippere, der havde fort sidstnævnte, ligesom der var folk fra rederiet. 1 samme anledning modtog museet pengegaver fra Rederiforeningen af 1895 samt rederiet E.B. Kromann til modellen af "Sine Boye". Skibet omtales andetsteds i bladet. Senere pi sommeren fik vi besog af veterandamperen "Skjelskmr", og en indbudt skare med tilknytning til museet havde fornejelsen af en aftentur p& Bredningen med medbragt mad baret frem gennem vandet af de lydlose dampheste, en oplevelse, hvor man fornemmede fordums tiders ro. Næste dagen var der ibent skib, saledes at andre kunne f3 lov til at besoge det velholdte skib og det interessante maskimm. Tre særudstillinger kunne vi byde pa. Den fonte var en maleriudstilling med en snes motiver af den amerikanske marinemaler Roben Melniosh. I forlængelse af udstillingen fik vi overdraget et af malerierne forestillende skoleskibet "Danmark", der ogsl har relation til den folgende udstilling. Denne omhandlede besæitelsestiden og var opsat i anledning af 50-&dagen for det danske samfunds sigen fra overfor det totaiitære tyske styre - en modstandskamp, som sofolkene allerede havde deltaget i længe, og som kostede mange menneskeliv i de 5 h det stod pa. Alene her fra vores lille samfund omkom 84 sofolk og to frihedskæmpere blev 6 henrenet. Til denne udstilling havde TIC, bbenhavn udllnt program om Danmarks frihedskamp og selve videopladen var udllnt af Nationalmuseet. medens det tekniske grej var udlht af Pioneer og 0yvind Brandt, Svendborg. Nh vi alligevel havde grejet rigget an, provekorte vi et multiinedie-program om sejlskibstyper udviklet af Henning Terkelsen. Pi tampen af iret viste Solveig Luntang-Jensen sin kunnen inden for papirklip i form af tilrigning af to juletræer, ét med kopier af julepynt fra forrige hhundrede og ét med moderne julepynt efter eget design. Samtidig med præsentationen af denne udstilling blev bogen "Lodser i arbejde ved Marstal" udgivet. Ogsl ved denne lejlighed var en talstærk forsamling m dt op her iblandt flere lodser, og Inger Martin og Morten Hansen underholdt med sang og spil. Udstillinger uden for huset har vi ogsb deltaget i. Via udlbte effek7érhai vi, ud over den nævnte Rasmussen-udstilling, vist flaget pi messer i Dysseldorf, Hamborg, Arhus og Fredericia, udstilling i Ommel, Marstal Navigationsskole og diverse fynske kystbyer i forbindelse med Træskibssejladsen Fyn Rundt. Over sommeren vistes sofamudstillingen - som vi har i makkerskab med museeme i Fiborg, Rudbbing og Troense - pi Det Centrale Flademuseum i St. Petersborg - herom senere. International Cap Horn Kongres foregik i Nyborg. Vort museum havde den glæde at levere bogen "Skibet" (der er pi dansk, engelsk og tysk) til de deltagende Cap Homere. I samme anledning var undertegnede med hustru inviteret til hojtidelighed i Nyborg kirke og pi Nyborg Slot, hvilket var en interessant oplevelse. Udflugten i samdrægtighed med Skipperforeningen, Marineforeningen og Sejlklubben var for 1993's vedkommende meget passende henlagt p5 bolgen den bla i friskt vejr men dog indenskzrs. Vi havde lbt færgen af Soby-Mommark selskabet til en tur Tasinge Rundt. Der var hoj stemning pi Uren, der gik op gennem Morkedybet med de faste folk pi broen. De havde i lighed med folk fra Marineforeningen, der havde travlt i kabyssen,

9 stillet sig til ridighed for arrangementet. Efter at have anduvet færgebroen i Troense indtog vi middagen om bord og var derefter pi beseg pi Sefartssamlingeme oppe i land. Stryn stod dernæst pi programinet, færgen har som bekendt sejlet pi Rudkebing-Shyw- Marstal i mange ir som "Egeskov". Ved ankomsten blev vi modtaget af en delegation af sboeme, der stod klar med flag og bittere pi broklappen. Fsrst var vi oppe og besigtige det nye Smakkecenter, hvorpi vi drog til kros for afienskafning. Efter spisningen stævnede vi hjemad efier en vellykket heldagstur. Udgivelser I slutningen af 1992 udkom bogen om "Ha\,rebarkerneV, rederiet I. Lauritzen tilsendte primo januar kr. som hjælp til denne udgivelse. Bogen "Skibet" fik vi ud med stene fra Augustinus Fonden p& kr. Den har vist sig have et marked i udlandet, idet den omhandler diverse skibstyper pi flere sprog. "Ommel Havn - dengang og nu" af Dion Abrahamsen blev udgivet pi 100-&dagen, d. 23. august, for bb af gmndslykke til havnen. Kleven har alle dage ydet god beskyttelse for fartejer og har derfor været meget benyttet for oplægning, egentlig havn anlagdes Hæftet beskæftiger sig med denne udvikling set fra alle bover. "Lodser i arbejde ved Marstal" pi 72 sider af museets formand Leif L. Rosendahi, udsendfes som nævnt op til julehandelen. Bogen behandler lodseriets og farvandsafmærkningen generelt med fokus p& det lokale naturligvis. Desuden har de nære farvande og sejlanvisninger for samme fiet plads i den gmndige behandling, der er blevet emnet til del. Rækken af lodser er nævnt, ligesom lodsfartsjeme f& deres beskrivelse. Bogen om Carolineme og bog om fartsjer i Det sydfynske omdde, som mange havde ventet udkommet op til jul, fir vente endnu en tand. Der er flere impliceret i begge publikationer, og sidste led bestemmer som bekendt farten i Sidame Arets resultat viser overskud trods de i indledningen nævnte forhold. Overskuddet bliver der imidlertid mere end brug for, nir de igangværende projekter skal færdiggeres i samme arbejdsgang, hvilket der er mest sund fornuft i. Nai- resultatet bliver si pænt. skyldes det naturligvis den velvillighed, som vi har iwdt, nai- vi har segt om assistance, en velvillighed. som vi bliver nedt til at trække pi endnu en ombæring, hvis vi ikke skal ud pi linemarkedet med pifolgende belastning af dagligdriften. Udgifterne har været holdt nede bl.a. takket være de mange frivillige, som giver en hind med. Det lennede personale har si absolut heller ikke taget det si snært med en eksba time eller to i ny og næ. Den daglige drift har sin del af æren for resultatet, entréindtægten steg til kr. ( i 1992) med de samme billetpriser, kiosksalget har ogsi ydet sit bidrag og medlemsbidraget har endnu en gang fiet en tand opad mod sidst, og medlemstallet niede lige at passere de denne forbindelse vil jeg benytte anledningen til at minde om vigtigheden af KONTINGENTET, der som fer pipeget er med til at udlese museets statstilskud i lighed med gaver fra private, fonde etc. Det er derfor glædeligt med den store medlemsopbakning. Kontingentet vil for avrigt være det samme for 1994, nemlig 50 kr., der giver adgang til museet i ibningstiderne (for far, mor og bem til og med 16 ir) - &kontingentet er dog kun pi 35 kr. for pensionister og studerende. Det er altsa billigt at gi pi museet, idet normalpriser er 20,- for voksne, 15 for pensionister og studerende og 5 kr. for barn. Ud over gratis adgang giver medlemsskabet nedslag i prisen pi bsger og reproduktioner ved kob i museets kiosk, si der er mange gode grunde til at være medlem for alle parter. Betalingen kan forewigt foregi direkte pi museet. Pointeres skal det naturligvis ogsi at de nævnte beleb er MINIMUMSsatser. mange indbetaler et starre belob, hvorfor vi ikke har skrevet noget tal pi girokortet. Med stor tak til alle, der pd e11 eller anden nrdde Irar ydet bidrog til inuseet i det forgangne br og hib om fortsat fair vind for Erik B. Kromanil Museumsinspekter

10 Indretning af ny afdeling Prinsensgade l Da bbet var i orden blev der straks arbejde med hvordan indretningen af det nye hus skulle tage sig ud. Det blev besluttet at bygningen skulle rumme kontor, magasin. egnsarkiv og ikke mindst en brandsikker boks til opbevaring af de mange arkivalier som i Arenes leb er samlet sammen. Skitser blev fimstillet og der blev diskuteret om hvad der i det daglige ville vzre mest hensigtsmassigt. Indretningen af Stueplan: Skitse afstueplan Prinseisgade I. Indretning farste sal: Entre, Nm til indkommende genstande, brand- Magasin til genstande, fotomm, lagemim bger sikkert mm til arkivalier, egnsarkiv, IesesNe og mv. Fonden vil der være et kombineret arbcjds bibliotek, kopimm og opgang loft, kontor, og gkstenim indrettet med et par bjer. frokoststue. kontor Museumsleder, WC og kabys.

11 Museum på historisk grund. af Krisfiaii K. Heirrikseit hllerede da iiruseet for 60 Ar siden flyncdc ind i eger hus, (I'rinsensgade 3,b'giiing 111) var iiiaii p3 Iii,tori,k gmnd \led Iiistorisk gmnd inenes i dcnne forbindelse det brandhxrgede omride fr:i 1815 liuset var iinidlcrtid et hus af nyere dato, der havde aflost det i 1816 efter branderi genopforte hus p fag. Det riedbrandte hiis. der i 1796 ;ingaves at vzre på 9 fag, lia~dr Jner g.inske langt tilbage i tiden. Jorden p3 Prinsensgades iiordre side niellcin Tvxig~dz og Ha\.negade hartc til et af de kid. der hl?\ nedlagt I lobet af 1700-tallet, hvoi\,ed de opriiideligc 27 gaiiile kid reduceredes til 25. Det nndct iicdlagtr kid er omtalt i,a:rnboen side 26 Sidst i 1600-tallet u- fiirst I 1700-tallet \,ai indeha\creii af forstiia\iitc h:id Jeiis Ilanscn. P3 h~ns jord byg- :ede sonnen Hans Jensen t l710 et nyt hus, der!ni vzre det niivzrende iiititr. nr. 317 ug Kiddet iiied kidhus overcil, i 1720'crnc til en anden san Boye Jenscii, der dodc oiiikring Efter hain fik Hans Jensens son Hans Hansen.leiiscn k:idliusct, nien ikke Liddet. Dcsudcn koble haii p9 auktion i 1734 f~dercns hus, hvor dcnne dog fortsat skulle bo. Hans!ensen dude i 1765 Da Hans Hansen Jensen saledes cjede to Iiuse, kan det ikke iiicd sikkeihed alges, om det var huset fra 1710 eller kadhuset. der blcv solgt ti1 Rasnius Albertscn oiiihring 1761 D.I salget skete nogenluirdc saiiitidigt iried den gaiiilc Han,.len,ciis dod. kunnr iiian tro, at det \.ir Iiuset fra 1710, soin det her drejede sig oiii K2dliusct var beboet af toldhoiitrolli~r Al,itit i hvert filcl fra foriiientlig til Iinns dod i Han fik tillagt 4 den ha\.e fra gmiideiic i Str.iiidstikde, og det kunne netop vare det st'klc. soiii iiiatr ni. 319 går Iangere inod nord end nahoenic iiiatr. nr. 317 og 318. Det er derfor ikhr helt urimeligt at antage, at det gaiiilz kidhus IS, h\or nu inuseets forste Iiu, ligger. H:inr Ilaiisen Jensen beholdt hu~et til in dud i h\,orefter han, son Sicls Han~cn uvcrtog det. og det v'ir h.iiii, der \..ir qer, da huset braiidte Faiiiilien opholdt sig 1I.i i Kudknbing, livor hiel? Harisen dode Aict efter Enken beholdt det ~ennplijggcde 1111.; indtil hun i 1832 oveilod Jrt til >oniien 11311s h'iclscn Hansen. der dode ;illcicdc io.li senere. Hans enke agtede i 1836 Alhe~r Hcrniansen Kasniuhsen. der bit\, ejer af huset i 54 ir fra 1836 til Den folsende qei blev hans svigcrson Albert Eriksen Boye. der i 1923 vidcre~olgtc det til siil sori Albeit Claudius 13oyc, der \,.Ir den sidste ejer for iiruseet i 1933 kiibrc Iiuset.

12 Sammen med denne ejendom herte indtil 1855 Albert Hermansen har antagelig haft det ubebyggede grundstykke, nuværende mah. Pilegirdskad N. 50 allerede fra Da N. 320a, der i nævnte 31 blev solgt til og kiddene farste gang ophæder i regnskaberne i bebygget af Hans Christensen. Museets 1729, besad han i hvert fald dene kld. Selvoin hjerneejendom PrinsensgadeMavnegade har egentligt bevis ikke foreligger, er der ingen siledes ingen historie, hvad branden mg&. grund til at ho, at huset i Prinsensgade ikke Si meget mere tilknytning til branden har har været kidhus til kid 50 i hele perioden. imidlertid museets nyeste hus, Prinsensgade I, Huset, eller renere gmnden, kan vi med idet jeg ser bort fra husets estligste del, der sikkerhed identificere fra Da overlod forst er tilkommet i Den vestlige del, der Albert Hermansen et styld<e af grunden til i 1871 blev frasolgt mah. nr. 267, udgm svigersennen Herman Hermansen Dreymann, sammen med dette netop det hus, der i 1818 nemlig den del af nuvarende matr. N. 259, blev rejst pi minerne af huset, hvor branden hvis grænse mod syd svarede til nabogninden opstod i Man har da ogsi under de 0st herfor, det nuværende mah. N Dette foretagne byggearbejder efter overtagelsen sidsinævnte grundstykke var formentlig fundet spor efter branden. allerede omkring 1740 overdraget til en anden Til hvert af kaddene herte et kidhus. Sifremt svigerson, Albert Hermansen Dreymann. Von en ny fæster allerede besad et inderstehus, der hiis Prinsensgade 1 (+3) omfattede altsb var bedre end kidhuset. var der dog mulighed oprindelig man. N. 265, 266 og 267 samt en for at foretage en ombytning, selvom det nye del af matr. N Den stadig eksisterende kadhus ikke kom til at ligge pi kiddets gmnd. blindgade syd for dene areal kaldtes endnu Udover de 25 gamle kid pi flækkens gmnd sidst i 1800-tallet for Skolegade, hvor af der havde Marstallerne 20 kid i Ommel og 10 kid altsi var flere i lighed med eksistensen af i Kragnæs. Hertil kom i kid pi den adskillige Færgeshæder. nedlagie Pilegirds jord. Efter udskiftningen Da Albert Hermansen dede i 1747, efteriulgtes omkring 1772 reduceredes kiddene i Ommel han af enkens nye mand, Jens Olsen. Denne med 5 og i Krapas med 3. siledes at det efterlod sig fra sit andet ægteskab en enke, samlede antal fremover blev 77. Til disse kid Karen Rasmusdatier, der beholdt hus og k5d herte ogsi et kidhus i Marstal. fra 1795 til sin ded i Som det er nævnt i 10

13 "Den store bybrand", blev hendes eneste arving, datterdaneren Anna Cathrine Andersdatier, den nye indehaver af bide kid og kidhus. Ved hendes ægteskab i 1809 med Albert Hermansen Boye blev han indehaver til sin ded i Herefter overgik kiddet pi andre hænder, men enken beholdt huset til det i 1869 blev overtaget af sennen Anders Hansen Boye. Det var da pi fag, siledes som det ogsi var efter genopbygningen. Han beholdt den vestre del pi fag. da han i 1871 frasolgte de 7 esme fag til Niels Petersen. Sammen med nybygningen fra 1885 udpr disse 7 fag museets seneste udvidelse. Efter Niels Petersens ded i 1902 overgik huset til 3 senner efter hinanden. Olaf Hartvig Petersen ejede det fra 1903 til sin ded i 1907, derefter fik hans bror Hans Marius Petersen huset solgte han det til en hedie bror Valdeinar Petersen, der i videresolgte det til Lauritz Fabricius Madsen. Denne beholdt det kun til 1933, hvor det overgik til et konsortium pi 8 personer. Allerede iret efter blev huset I bt af Jens Olsen Marius Hansen, og det blev fra Jens Hansens arvinger, at museet ovenog huset i Ordforklaring: "Inderste" Et Ctderstelius beboedes af en bidersfe (eller indsider). der ikke var fmfer af er krd (bol), men soni sad inde hos er1 af disse. sbledes at forsfd, af han havde overfaget et stykke a/ kdddets (bolefs) grutid til af bygge Itus p;. Eller harr havde overtaget er eksisterende hus eller del a/ er sidanf. sorn i forvejen Itilrfe til el kdd (bol). Skonon af jorden betalfe han direkie getinetn gruridlejen fil indeliaveren ajkrddef (bolet). Grundlejen udgjorde en/orholdsmressig del af kdddels (bolefs) a/gi/fer. Irtdersfer~ie befalfe tillige en afgi/, direkie til ntyttdigiiederne i forni af forbedelsespenge, "Fæste" er et bruger/orltold over ert /ast ejendom. Der kon ji.emfrade enten som atvefmte eller soni livs/isfe. "Kid" mindre jordstykke, smdbrug.

14 M/S "SINE BOYE" OXFQ ningen af dcn marstalskc fl5de. En del af dlse var dampskibe, heriblandt 2 sosterskibe, bygget i Lodose i Sverige i henholdsvis 1924 og -25 som "Nautic" og "Malva", der ændredes til "Andreas Boye" og "Sine Boye" efter overtagelsen. En del rederier begyndte p4 en ny skibsnavneskik efter overgangen til damp og motor, bl.a. rederiet E. B. Kromann, der som bekendt bmger efternavnet "Boye". "Andreas Boye" var i fart som dampskib et halvt k s tid i 0sterssfart for den gik til H. C. Christensens værft i Marstal for ombygning til motor. "Sine Boye" blev derimod straks bugseret til hjemstedet for ombygning. Skibet, der IP i Goteborg, bugseredes forst af Svitzers "Bien", dér ikke havde bunkret tilstrækkeligt til en rejse med h W modvind, hvorfor samme selskabs "Svava" matte tage over under Djursland. Den 29. april 1951 er M /S "Sine Boye" klar til at gi i faii. I forbindelse med afleveringen skrev "Ære Venstreblad" bl.a.: "Skibet maler nu 238 NRT, 495 BRT og laster 700 tons. Dampmaskinen er forvundet til fordel for en ~olund Motorfabrik. Det er cn 5 cyl. robust motor, som ved proi'eiuren viste sig at fungere aldeles tilfredsstillende. Der opniedes en fan af 10 mil. Ombygningen har bl.a. omfattet en hævning af broen agter pi 5 fod, og en forlængelse af storlugen, s& lempearbejde kan undgas i det store dejlige lasmim. Mesanmasten er flyttet, og dampspillene er erstattet med det sidste nye: hydraulisk virkende spil fra firmaet P. Rasmussen & Co. Esbjerg. Skibet har naturligvis ogsp radiotelefonianlæg, leveret af firmaet M. P. Petersen, Kobenhavn, som efterhhden har forsynet en masse danske skibe med dette i dag uundværlige forbindelsesmiddel. Til officerer og mandskab er indrettet nydelige kahytter og kamre, der opfylder skibstilsynets sidste nye krav. "Sine Boye" har en besztning pp II mand. Fsreren er kptn. Klaus Hansen, der hidtil har fon rederiets M/S "Patria", og fsrstemester er Karl Strate."

15 Skibets dw ri 715 t altsa det sarniiic soiii en 299'er ringkobingtype! Skibet starter op ined 9 kullaster ud fra Stenin til narliggende pladser. Herefter gir en ladning træ fra Finland til Reykjavik og Keflaxjik. Mindre trnditionel var de koinmende rejser Skibet var ckuiret for h kulrqser ud fra Ny Alesund. Spitsbergen til forskellige Nordnorske pladser. Pi de fcrstc af disse rejser var besætningen suppleret med en norsk kendhiandt. Klaua Haii%en berener. at fra syd for Bjorntoen og op til er stykke syd fnr Ny.&lesund li der hver gang lige. Pi gmnd af isakosser m8tte iiiaii derfor også konstant ha\,e en inand pi bakken siiiri ekstra udkig. "Sine Boye" pissrrede således ~jorneocri 12 gaiiy uden at folkene fik drn at se gciirieiii tigcn. Herefter har skibet iorskelligc rgser i iiordeuropeisk fart ind ri1 21. no\,einbei, hvor "Sine Boye" ug Tosreren "Andreas Boye" er sluitet for h\er en rejse til Egcdesnunde - 1t:ilien rned saltiisk "Andreas Boye". der havdc aflost sostereii ved \,xrfter i Marstal for oiiibygninp. var i august gict i fan hovedsageliy pi 1sl;ind. Foreren \.ar den senere havnefoged og lods i Marstal, Rasniua Srærke- ['ederaen,,,. "Si<?iii" s>ii;r>> November og december inbiied er ikke just de bedste iniiicder at ruinstere mndt i p3 Gronland, og der var heller ikke andre skibe. der havde inod pi opgaven Begge skibe havde da ogs3 penoder rned rigtig dårligt vejr p5 rejsrn, inen takket være godt soinandskab uden de storre uheld. 'Andreas Boye" ankoin Egedesriiinde d. 5. dec. i ballast fra Reykjavik. men p3 grund af at sosterakibei \,ar blevet starkt forainkel mitte den forst transportere dene skibs fiskeladriing iied til Sukkertoppcii. de! jo tr.idiriiinelt er cii isfri ha\," Si det var ved at vxre pi tainpen, da "Andicas Boye" akih lastehavnen den 18 dccembei ined kurs mod Savona. Arsayen til "Sine Boye"s forsinkelse p3 gronlandaturcn var ikke sel\forskyldt. Redenet ha!.de pi denne tid begge de gainlc rkoiinencr "Elisabeth" og "Frida" Iiggeiiilc iiied forskellije akavanker ined Wrrl;rst p2 rqse 0stersohavn - Island ''Sine Boye" inbttc således forir til Torshivn for at t;igr "Elisabeth"~ dakslast og demxst til Lenvich for dt hente hele "Frida-s ladning ug gi til ihkc fxrre end h forskellige ialandske pladser iiicd toininerer fol rkihet enclelig drn 27 decciiiber. i juledag. kunne afgå Reykjavik bciuiid fol Sukkcrtoppen iiied \.;indballasicii suppleret nied I50 tons a;indballast fors\'arlig stulet iig surret \.cd h~ælp af brxdder. Klaus H;iii5eii havde forinden snakket iiied en sldre krnsh fisker. der liavde tisker meget under Gronlandr kyster og han havde anbef'iltt ar holde ca 80 iiiil klar af Kap Fnr\,el. Rundt Kappe1 liavde dc eii del snetyknins og storre isskosser. 58 der blev holdt skærpet udkig Oppe i Davidssrradet rendte de ind i UV-lig kuliiig iiied o\.crisning til folge. der pi et tidspuiiht g", skibet ret svær bb slays~de Vi.1 radiopej~inger fik de nogenlunde positioner. indtil solen brrrkkede igennein eii dag si at der kunne tages en hojde Den 7 januar anduvedr skibet Sukkertoppen for indtagning af fiskeladningen. Den 13. januar afgir skihet stadig med NV snestonn og niikoiii til Neapel den 14 februar De folgende 6r l6 skibet i farter iiideii for om~idet Lagoa og Nordnorge, mest ined fan pi Island bl n. nied fiskeladninger til italienske havne. Skibet var i forbiiidelse nied oiiibygningen i Marstal blevet forsynet riied iiogle o\erardentlig svært taifunwirer ined Iieiiblih p8 fanen pi Islxid, hvor der er inange urolige pladser, og hele Arlanter-havet \,xlter ind iiied visse vinde Wirernc v.ir ofte i brug og sknnt sv;er affendriiig incd rwktordah 0.1 kunne det ikke iindgas, at skibet fik nogle knubs i arene, lob "Andreas Boye" li oftes i saimne faner. inen havde ogs3 langere "udflugter". Således Id den eii overgang og fr:igtede salt fra Adcri til Moiiibassa ined stykgods pi returen. April i

16 1957 finder vi den p:i ve1 inod Colorirbo. og pusitionemc langt frcinover viser rqser iiielleiii Coloinbo og deil indiske ham Tuticarin rncll stykgods Stykgods dakker bl.a. over Ievendc fir og geder. suiii blev transporteret pi diekker. I denne hrt fik deii senere selskab af "Haris Boye" og nyhyriningen "Elisahcth Hoye" Den 5idstnxviitr blev derude gcnnetri en langerc inxkke i fart pil Australien og ognippcr i Stillehaver. "Andreas Boyc" koiii hjeiii til Marstal fra sin ostcnsqlads april 1960 og solgtes til Marichaiiin Den fik dog hun cn begrznsel levetid iinder det ny rederillag, idet den forliste pi forste rcjse med kul fra Polen til fiiisk havn i godt vejr af uforklarligc arsager. "Sine Boyc" si knap s4 ilirgel til de cksotishe pladser, incn li I faner. soiii o\,cnfor beskrevet. Dette er absolut ikke cnsbetydendc rned at sejladserne \,ar far\,elose. En specicl rejse skal frcirihavcs her. Den 20. ausiisr I955 afgik skihet Rcykja\,ik nied cn ladning turfisk ri1 Bilbao Deii 27 f5r skibet iiriidlenid inotorha\,;iri. idet der gir et rrykleje ca. 100 inil fra hestciiinielsesstedet. Og s4 var de rned Klaus Hansens ord- "krdigc nied at bruge riiaskine'. En soiiiand cr aldrig rbd\,ild. Heller ~kke 1 dette tilfxlde. Der ble\' rigget en \vire op iiiellciii de 2 riiaster fra gods til gods ined blokke fastcton til fxld 111 at hejse sejl. Sejlene bestod af 3 pressenilinger rnellciii niasterne, sorii del freiiigbr ;if fotoprafierne sariit en fok ude for ny i(, Re~hy;iu>,ih - Billiao De, /oggi~(/cs r,p!i/ j knrh \,ar pi rejse Torshavn - Bilbao ligeledes iiied fisk Det sidste stykke fra andu\,ninyen og op li1 selve Bilbao oienog en to\,hid bugseringen - Kort forinden havde de haft en anden «plevelse i Genua. En orkanagtig stortn havde odelagt ydermolen. der skulle beskytte bavnen for sydlige iinde riied det resultat, ;il flere skibe og kajer havde fået rvarc havarier. b1 a var en stor taiiker sunket i et af ha~sinerne Et af de eneste Treder, del \al plads var en pier. hvor der i forvejen l4 cir svenyk steamer. Uiidei uvejret havde deil urolige su bevirket hbrdhxndrt bekendtskab iiied kajcn. hvorved der \ar opstzlet lakage ud for I-lugen. Vandet var trzngi ind i ruiiiinct. der \,ar stuvet incd carbidtunder. der og3.i havde Bet hnuhs os dernied uixthcder Resultater var en eksplosion. der rc\ en ~toi del af stx\,nen iid af skibct og slyngedr stykket hen over et pakhus. Da "Sine Boye" koiii ind fik den anvist plad, foran svenskeren. hvorfra der fortsat lod sindehsplosioner. - "Sine" skulle indtage rir Katolridning. neinlig mortergranater til Roncrdarii, og da omtrent halvdelen af lacieii \,ar inde. kulede det op fra sydkanten igen inden I;rnce nillede donnin~cine ind i havricii og skihenc nillede nicd Granatcme. der ikke var stuvet ordentlig af endnu fik saiiiiiie gode ide iiied det resultat. at hs\,ncarhejderne. opskrxint af de forcglendc hegi\'enheder - storkede i land iinder ribcne: "Se og koiiiiiie i land. nu rygcr I ogs5 i luften" Sejlrrinirriet godt. og rried gunstig vind sejlede fik imidlertid rekvireret en Tlrrber, skibet li0 mil nzrmere m91et de folgerids et-mål variercnds speed, loggen,,iste riogle g""ss j hugserede dem ind i bunden af h\'or kriobs fan gcnnein C3 l j0 fra Bilb30 Iisfe rio~enlunde i ved 'Ii "J' blev ~hibetager p5 slab af MiS "Erik Boys" der

17 ri.iri koiii Klaiir I laiiseii ogs5 iiid I siiiiilicn. i den forbt;i:id ;ir Iian ikkc korn p3 den i.?ngrrï fart riicrc. cftrr at lian fik byyget eget skib. caroliiicrcn heli ih^'. der vil huxkes 31' iii:inge for sin rksiraordiiixrr fine vrdligeholdelse Den 27. niaj YJI H~nsrn koniiiiet til Kobrnha\n fra I'irsus»g ovrrlod kiiiiiiii:indorn til ~kibsforcr R;isiiius Kristoffcrscii Iler indladcdcs stykgods til.lacobsli.i\,n, Quilissnr - den ni] forla<ltc kuliiiinrb) pi U~Ai>orn og Ferinprha\,n Eller\ fonsxttci skibet i sit \ante monstcr. En aridcn af rrdcricts skippere. Ove Bunnrlykkr. Lager o\rr i 57 Efteraret 1960 ri Iiaii I Halifa\ iiird et kibrl Hrreftrr Iiar Iian ihkr 1;rnr end 7 lorahrlligc lastepladser p3 I abradoikyaten for at iiidsainle en fuld ladning tiah til Savoiia - altd i brdstr iieu~foundlandsikoiir~crt-stil 1962 skal Honncl!kkc o\,citage cii nybygning til rederiet fra det dengang i coaatrrhriisccndc rrniiiirlrg ukendte R~ngkobing\rrrRi Karlo I<asiiiusscn. der iidligcrc bl.i li:i\dc liici "Pdtria", ri den nye furer - Han ligger i den for hani ganiiiielkrndte fart pd Islnnd. Iigrlrdrs ri der inaiigc Middclh:iisrcjrri og srlvfolgclig clayladninpcr ud fin Pai Clay fragtrdrs der inagct af i de dagr. Iigrlrdra iiotrrea inangc ~kiffrrlastrr ud fra Alta. Nordiiorgr til Delfiill, Holland Dissc laster cr sjxldcnhrdcr i dagens in~rke<l i Iighcd incd tielaatcriie ud fra!3stersoha\ii. aoni der rftrrliånden aldrende oy dcriiied ikke serlig ukonoiiiiske shib ses at h;iic traiisportrrrt 71 augiist I968 gik "Sine Bo)e" ud pi sin,idsic miidrrj\e iiird riindti.? fri1 Varbcrg til Neapel, og inrd salt fra Ibizn til Seydisijord. Ii\,orfra drn \IJ I:rrdrrikshavn 0s t;obenha\ri gik til Soby iiird ~nloiiist den 13 no\,ciiibrr for at afvrntc sin 5kxbnc Skibet fonrs 111 aidat af Harry Hansen. Marstal Januar 1969 solgtes den til Bcrgso 8: Con, Vordingbory. for ophugniiig - En ny tids lo\,r og rnålrrrglrr havde gjort den o\~crtlodig på habene i5 oii&nirr 1951 iiigi.4 "A~iii~~,os Ri>:.t,". Ii~ii irol. pfipi.oi.eri~i- S,'S ri1 \i/s I tir. ri,it,i 10'-t,gikfiiriigheiir,nt, I /(II liiridebe iiiedpiriierirr ug oj/ei,er iilgei oiir hold SGirdei og.iii r,/crr~~ ri!/iriiir hi o, iler ia! drchhel op i loslen ri1 godl?r h<i/i~ hzitiili<,ti<~ g,irri,i,!!aden og cei?ri.iii,qen hloi tdn ol -,ens hnielli~ 51~~oiii </er se., ci- iiihrr ogril 'piihlii,ilr" ri1 dogeii Auikieii ridiigei-r hi-u,qi I 'Pi-ogrl<iiien"

18 Fremtiden er begyndt ufhe~iiii~rg Terkelse~r T\', aviser og andre medier herener dagligt oiii alt det nye teknik der er p5 vej inden for elektronisk foiiiiidling. Flere iuuseer er startet s2 srn3t og mange kunne godt tziike sig at 6 det inden for duren, incii de fleste steder strander det af okononiiske og tidsiiixssigc gninde. Her p5 inuseet Iiar vi ogsa snuset lidt til det. I foriret, da finiiaet myvind I3r;iiidt NS frd Svendborg. holdr en sikaldt ivorkshop pi I-lotel Kro Strand for rnediefolk rundt i landet, fik 1.1 leiliglied til at deltage sorn ressource personer. Opgaveii lod for de implicerede pi at lave et program p3 en CD-ROM der i billeder og lyd hxniie bruges pa rnuseet til foniiidling og under\,isningsbrug. Deltagerne blev efter ankornst og en kort briefinz sat p3 opgaveri. Holdet der bestod af er] Iialv snes personer ble\' delt i to gnipper, li\,or den ene gruppe skulle beskzftige sig nied byen og den anden med havnen. De forste dage gik ined at indsanilc billeder, video og lyd, Saint opbygge nogle historier, der i korte trek fortalte oiii de forskellige ernrier. Opgaljen syntes efterhinden stor. inen midt pi ugen ha\,de de to grupper dog fundet nogle emner, der kunne belyses. Bygrupperi fandt emner soin byudviklingen, traditioner, foreningsliv rnv. og havnegruppen lavede noget oin de forskellige skibstyper, vxrfterne og fiskeriet. Det hele blev hercfter designet soin skcemibilleder iiied kiiapper si brugeren kunne trykke sig frem og f5 tingene urasenteret efter eiiet onske i horte sekvenser fortalt i fonn af lyd og illiistreist rned billeder og video. Nye prograinnier blev afprovet, ja et enkelt var s5 nyt at det ikke var koinmet i handlen pi denne side af kloden. Fotoapparater der tog digitale billeder som direkte kunne ovcrfores til en IJCer blev ogsi anvendt, sanit videopladcspillei og rneget andet elehtronisk udstyr Ugen var hektisk og der var fuld dron pi ]]\,er dag fra tidlis iiiorgen til ud pi natten. Fredag eftermiddag kunne si det fxrdige resultat prasenteres for offentligheden, og delragriiie rejse hjern ined eii inzngde ny viden. Efter at have faet indblik i deriric fagre nyr \erden og fået inange gode tips, ikke iiund.;t af kursets leder. Jes [Lovciidahl. fra TIC i Kobenhavn, er der stadie gang i ud~iklirigeii. bare i et lidt inindre iii:ilestoksforhold. Et fsrcligt prograiii er lavet og horiiiri~.t i haiidlen oiii sglskibstypcr fra Xl;irsrdl. Icleer orn prograrniner til inarkcdsforiiig indcii for turisiiie, inuseer og li-n. er licelcdes pi tegnebranct og ikke mindst Iicir det Iizle 21ii.t et orderitligt spark frerii;id riicd arbcjdet af niuscets saniling af billeder, der nu forsogt. overfort i digital fomi til dasligt brus. Vcd p5 Izngere sigt at have billedi,. saiiilingen p5 digital CD-ROM u? rcystrciet efter ciiincr, kan iiian tilbbde publikuin pi cii neiii niide at se ganile billeder uden at det enkelte original-hilledc bliver nedslidt eller beskadiget. Museuinsprograiiirnet hvor \i til doglig registrerer alle genstande, billeder og ligii. har desuden ihiiet iiiulighed for at vibe billeder, afvikle lyd, video inv sb iiidii i det daglige arbejde straks karl se oiii der er det rigtige eiiine inan har fat i. Det kan rnaske lyde lidt oversiiian. iiien III dato er der alene recistreret over i5000 foto.;. si det er iiikke forstjeli-t at inari ikke k:ni huske dein alle sadan lige I hovedet

19 St. Pete I det sene efterir hwde Andera Kelide Nielseii ka Faaborg i\liiseuiii 02 Henniris Terhelsen og undertegnede fr.i \urt iiiuseuiii fornojclsen.if en ekspeditioii til St Peterrbor?, for 'ifrigning af sofartsiidstilling. soiii hnllegeme fra Langclniid og S~rndborf h.i\dr ri-get op i aoininers. Udstillingssaiiiarbejdct de J iiiusrer iiiiellein fungerer storartet og rrsultatet har \aret præsenteret i flere lunde I irenes lob. Turen. der ahakte aig over 8 dagr. blr\, en 2nd og positiv oplevelse. Byen ti? oiiiesnen j.ir leveringsdygtig I helt anderledes indtr! k. end dciii vi har f3et via de danske iiirdiers noget tilsidige dzkning derovre fra. Srl\lolgclig er befolkningen uhyre fattig iiialt med d~nbke alen og lcvcstandaitcn er l00 ir bagud Byen I sig selv er en storsliet arhitehtnnisk oplevelse, iszr oinfilderne oiiikring byens foriicininc Iiovcdgadc Ncwski Prospcht er iiiiponerende. Det er forstaeligt nok hei man er begyndt at resiaurere. for selvfolgelig har iiiangt og ineget fiet lov at forialde gennein lange tider. aoiii det er alinindelig kendt ihvertilfælde af sofolk, der gennein Arene har varet I land i byertie i den tidligere Ostblok. Ilidrejste partipainpere og andre delegationer udefra har soin regel kun set den regerende kl l St. Fetersborg ligger det ene store rrioriumentale palads ved siden af det andet med en udsmykning s3 overdadig at det hurtigt bliver for voldsomt, inen iinporirrrnde er det Et p.ilads soiii Vinterpaladset ved Nevafloderi Iiar iiicre end 1000 sale, sorn rri.in kiin karl n9 igcniieiii, Iivis iiian er iiiaratonlobrr Urii taiike kan ikke undg3 at strrjfr en otii iii:iii dog ikke kunne have klaret sig inrd en tiendedel :if disse hujloftede sale, eller iii3ske bare et halvt hundrrdr, der er siinand rigeligt til at iinponere, hvad der in5 hs1.e \'xrct fonnslet iiird denne odaelhrd Ikke underligt at iiieniginnnd. der liar gjet ug a16et hovedet inod siiie 1al.c Ioftsbjalker, er blevet noget knotten på et tidspunkr. for at meniginand har iiilne betale gildet er oplagt. At Zartidens uiidenrykkclsc så kun var for siiiiting at regne iiiod cfterfol.cemes forbrydelser er en anden sag. Gcjsllighedcn har heller ikke holdt sig tilbage, rundt i byen ses kirkens iiionumentale bygninger, der ikke just af~pqler et ydinygt brodersind. Teatre og operahuse \ar ligeledes en storsliet oplevelae. Tilbage til hovedgaden Her kurer overfyldte sporvogne (sæidclcs hilligi transporttniddel) og biler i 6 rakker - ikke altid nied fuld lanterneforing -folk gir I samine klæder soin i andre storbyer. En kæmpe forskel er der dog. Denne bys bygninger er ikke totalspoleret af store påtrængende reklarner. Byen er icn og pæn, inaii bliver ikke antastet af snipper, der hænger iundt pi gadehjornerne og hxlder p3 dunken eller indtager andre stimulanser. Vi observerede ci par enkelte gange, at folk blev opbragt af politiet, når de havde besvar ined at styre en brandert. Man foltc sig absolut ikke utryg i storbyen. Selvfulgelig var der patrængcndc gadehandlere, der ville sælge alskens krani for dollars. Med f3 dollars p3 loininen kunne iiian C3 et kongeligt inalti<l iiicd levende "kniv- og gaffelrnusik" oiii urene - inen ikke iiied syvl:igs-servietter, nej kun eii enkelt lille snip serviet Der kunne vi larc noget. at apare pi papiret Til gengæld kunne danskerne absolut Ixre NSSCrnC noget ined hensyri til bespaielae inderi for vaniirrrssourseme. Dei var kun 611 indstilling pi radiatorerne og det var f1111 ~head. Hvis det blev for luakent, blev der blot siiiækket nogle vinduer op Dette galder ogsi for p:iladaeinea vedkoiiiiiicndc. livor der er

20 Ihininielhojt til lofict. Der hlivcr \,irhelig puiilpct nopcl \anile ud i deii mssiske \interluft - iii3skc cr det derfor :!t den ostlige vind. der hl:rste over Danmark i januar ikke nicdfortc frostq - Nxppe. der er nok ikke aiidet i vejen end at verden cr ;if la\e Vaiidct var ikke af topkvalicr. hvilket en tciiiinelig gruinset kulor allcrcdc ved en halv fods vandrnangde i hadekaret afsloredc. S4 vand hlcv der ikke tlrukkct store iiixngdcr af. hvoriinod fin nissisk chaiiipagiic 03 vodka. (ler ikke \.ar dyrere end cola. fandt vej til \,"re \'estlige caiier i riiiieligc p;irtier Hjciiiinefra havde ii Bet foniianingcr «in. at iiicdbnngc proviant. da det skulle vare teininelig urliuligt at skaffe sig nupct ordenrligt Iiist ovre Ret kvikt fandt vi iiiiidlcrtid frem til fonchiinger incd gode hilliye niadrarer. Ko Kir der naturligt iindertidcn hos bagerne, eksrinpel\.is i inyldretidcii. ineii hei ~iiå iiinn hctznke. al dcr hor Iiye s3 iiiange iiicnncsker I St. I'etcrshorg sorn der bur i hele kiin$erigei Ilaniiiark - i Marstnl kan der s5iii:rnd ogsd vxre ko hos bagcrcii )>a en sondng inorgcn Der \'ar stort iidbud af vxei sdvel i de ydriiyy yderkmilerer soiii i den indre by l forrcriiingeme for den lavtlonncde hcfcilknings pengcpiiri: var xircme natuili~vis ikke s9 cksotikc i de pakhii~liynende store ruin Foi den, der havde iiicrc ;it gorr godt ined, \,al iler iinidlenid også iii:isser af riiuliilhrdrr. iorsogtc at tjene sig en skilling ved ar iiin,:ïiir. dciiiic vare. der hrrlijciiiiiie flyxer mii<lt i oicrilod og skaininer inodcr ii:iiur,\ndre \zldige ileretagedc indkuhscentre.\t knap si ~mponcrcnde standard var vi ogsi )ndc i - her var ekspedienteriic iiiindre rappe lan skulle soriime ganpe lave adskillige gebxrdcr for at hidkalde driii Dct ined at <Irive forretning var de ikke hlevct vxnnrt til endnu. den gaiiiiiieldags trlr<leiiinlle barscret p?. at virksoinhedcii kork og Iiyrcii drejede iianset oiii iii;in solgte varer ellci q, tittcd~. tydeligt iycnnerii inasser 3f steder endnu - hvilket inan kan oplcxe andre deder - ogs5 uden for Rusland pi offentligt Lontorcr Det ceritr;ile i7bdcniuseuiii iiicd en iinponciciide riab af ansatte - der absolut ikke c: overhebyrdei iiied opgaver - var en oplei.cl>c iiicd en rigdoin af gciistnnde Ogs3 pi iiia~~~insrnc hupnrdc dei. her ophcv;ires et p;ii ai \.crdciis xldstc ~hihziiiodcllcr. geiiir.it vejeii for den iiicni_ie besogcn<le Aridrr iniuscei. såsoiii det zoologiske iiiiiccuiii iiied riiaiiiutter hln. er oys8 anbefalcl3cb-vxrhc I det hele t;iyet en sp:xndeiidc by iiird riinliylird for ilod- og kanalzejl3d.i. en b) 11\01 inan sagtens knri gebardr sip. ofs5 scl\,«iii iiian cr totalt ukendt iiird det rulsiske rpioy oy bug\tai.cr, hvis iiiaii hliit sr aben. ny foniibr at furklare en i:i~'~chanffr,r at iiinri zk;il iil Iiifthavnen ved at Cire briiiiiiiiciide lien il aadcn ined aniiene ud til iiden linvedyaden. iindrcde det os. li\«r store skarer ;if folk fcirsvandt hen. n51 de sik ind af et pxr ~tore trxdore Vi troppede iiied og in<lentor 3bciib;iredr yig cii iiverdakkct forremingigade i to etaper. der fil. danske indkol>centre [il,i[ ligne billige plastikefterligninger I huridrcvis af menneskrr clurde deres indkiib lier. fx i pclrbulikkcn. hvor der vili ko. soin et :if dc cncste arcder Dene stod selvfolgelig i grel inoilcxriiiig til de plastikposes~xlscnde iiicnneckcr, der stod iideiifor og

21 Udvandringen fra Æra til Amerika 1868 til 1914 Eli iritroduktiori uf Peter Hertrtirigsert l perioden oinkriiig d~.t sidste driiuridrzde~kisir rasede udi.,iridrini.sfchcrcii I Euriipa Tu~iiidvia ni zuropscrc <tri>iiiiiiede tr.[ den gamle ~erdrn III deri riye i:liiii.ril:i. Sydamerika u? Au~tr.ilieii) I«[ :ri,k:ili~. air L'n bedre til\arcl<e. Iicrihl:iiidt bar d-4 iii.iiig~ danskere, ikke iriiiiil<l srohuei 1 pcr~o~lcn fra l868 til 1914 ud!.iiidrcdr ca 162'.~rohocr i11 de ovcrsoiskc Iniidc ]\,ir poliiici\ pmti~hiillci over iid\aiidrcre hlsii dcitr inl. Aoiir $lurt. kan iniidlcrtid iilc t>ctr.iglcs roiii \.rrende udrryk for den reclle srorrelse hlan~e rqstc ;!f sted helt pi egen liind uden.il teciie kontraki ined en dansk udinridrin-ragent og de unddrog sig derfor dr. danske iiiyndislieders kontrol. Lmgt storsteparten.if disse incnnesker var fattigt tyende, sin5 Iibndvxrkcrc og sofolk. som droriiir olil jord o? e~endoiii. guld og gronnc shovr I det fierne Aiiierikn Det var dog langt fr.1 de flcsre, der havde s3 nieget held iiied si: rorir inarstalleme Innies (Jens) Eschen og Rasinus Minor. dcr blev storskibsredere i San Francisco. Den sidstr donerede arare suiniiier til sin fodeby. Bornehjerninei. aldersdomshjeniniet og vandværket skylder si!edes Minor deres oprindelse.,\l7*.. -d.. Der kar dog ogs.4 andre, der h~ide ;iiiderledca \isioiicr sdsuiii ar hrinpr den \:inde kriar~iidoiii til det nye land En af Jiaae rai Brcgiiiiiseboen. Claus Lauritzen Cl;iuseii. der blev en beruiiit pres1 for den norske nienighed I USA og Lorerits Henningsen fra Æroskobing, soin blev en kendt priest og foredragsholder for dci grundtvigianske Dansk Folkesanifund I De Forenede Stater. "De ia!71?a Hi?;.'.DA GaSv&'rksve,, idag "Ostrrs,?lilenzne?'

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Forening og Arkiv Gislingegården, som vi skal besøge, her fotograferet i 1905. På trappen står ejeren Johannes Johannesen med hustruen Karen Margrethe,

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015

Klassisk. Kom og mød de andre hurtige i Helsingør. 120 år Anakonda sejler endnu. Nr. 124 Maj 2015 Klassisk Nr. 124 Maj 2015 120 år Anakonda sejler endnu Kom og mød de andre hurtige i Helsingør 1 Gaffelriggeren Anakonda I sidste nummer sendte bestyrelsen en jubilæumshilsen til alle jubilerende medlemsbåde

Læs mere

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk

Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22-4600 Køge Hjemmeside www:kmhf.dk 360 Grader 15. juli 2015 Blad nr. 122 Køge Marina Havjagt og Fiskeklub Bådehavnen 22 - Hjemmeside www:kmhf.dk 1 Indholdsfortegnelse Forsiden Godnatbillede fra Stubbekøbing Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Sønderho Havn Støtteforening www.sonderhohavn.dk

Sønderho Havn Støtteforening www.sonderhohavn.dk Sønderho Havn Støtteforening www.sonderhohavn.dk Sønderho i september 2011 Til naboerne til Kåverbjerget! Fra pressen, forskellige informationsmøder i Sønderho og sandsynligvis fra byggepladsen ved Sønderho

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens

Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske småskibsflåde efter 2. Verdenskrig, om»havets husmænd«og deres barske tilværelse, hvor hverdagens Caroline og de andre REDIGERET AF HOLGER MUNCHAUS PETERSEN, HANNE POULSEN m.fl. UDGIVET AF HANDELS- OG SØFARTSMUSEET PA KRONBORG SØHISTORISKE SKRIFTER XVIII Nu foreligger bogen om fornyelsen af den danske

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen En glad Erik Fogh Nielsen. Billedet er taget ved den sidste Pinseudstilling Erik Fogh Nielsen deltog i.

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015

H E L E E Nr. 5 juni ti 2015 HELE E Nr. 5 juni ti 2015 HELENENYT Nr. 5 (juni årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar

Dette hellige evangelium skriver evangelisten. Menighedssvar Forklaringsgudstjeneste for konfirmander Søndag den 27. oktober i Skibet kirke Prædiken Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Menighedssvar Da kom Peter til Jesus og spurgte:»herre, hvor

Læs mere

Udflugt med dampfærgen Skjelskør og besøg på Jægerspris Slot tirsdag den 19. maj 2015

Udflugt med dampfærgen Skjelskør og besøg på Jægerspris Slot tirsdag den 19. maj 2015 Udflugt med dampfærgen Skjelskør og besøg på Jægerspris Slot tirsdag den 19. maj 2015 Kære senior DHI Seniorklub indbyder til en forårstur med dampfærgen S/S Skjelskør på Roskilde Fjord og efterfølgende

Læs mere

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013

33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 33. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2013 NYT FRA SKOLEN NYE SKOLEBORDE I GANDHI-STIL Når børnene undervises i skolen i Anand Niketan Ashram, sidder de på gulvet i klasselokalerne. Der

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 e-mail: maarfrim@gmail.com DECEMBER 2014 Adresser, mail adr. tlf.

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

Januar 2006. Medlemsblad for

Januar 2006. Medlemsblad for Januar 2006. Medlemsblad for Allinge-Sandvig Byforenings Bestyrelse. Formand: Anders Koefoed Larsen, Kampeløkken 9, 3770 Allinge, tlf. 56 48 06 17, e-mail: akl@vip.cybercity.dk Næstformand: Richardt Bendtsen,

Læs mere

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006

Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup. lørdag d. 29. juli 2006 Krogshave/Krushave slægtsfest i Hjallerup lørdag d. 29. juli 2006 Mit navn er Leif Bruhn Andersen. Jeg er barnebarn af Ane Marie s storebror, bedst kendt som Snedker Peter Andersen Postadresse: Krogshave

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 25. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 4/2014 Læs inde i bladet: INVITATION TIL JULEBANKO FLERE FESTLIGHEDER AFHOLDT SEJLSÆSON AFSLUTTET 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Januar 2016 7. årg. Nr. 1 P-POSTEN NYHEDSAVIS

Januar 2016 7. årg. Nr. 1 P-POSTEN NYHEDSAVIS Januar 2016 7. årg. Nr. 1 P-POSTEN NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS Januar 2016 7. ÅRGANG NR. 1 Formanden har ordet Handler om NYTÅRET. NYTÅR HVORFOR HOLDER VI NYTÅR.? Nytåret er både årets

Læs mere

EFTERÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2015 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 22.9. Introduktion til samlingerne: arkiv.dk og odensedatabasen.dk v/arkivchef Jørgen Thomsen og arkivar Jens Åge S. Petersen. I www.arkiv.dk

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Bevar de gamle skibe i Danmark

Bevar de gamle skibe i Danmark Bevar de gamle skibe i Danmark Idéen til TRÆSKIBS SAMMENSLUTNINGEN opstod i pinsen 1971 i Roskilde, hvor 27 ældre træskibe lå i havnen i anledning af Vikingeskibshallens udstilling Under sejl på ny. Her

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver:

Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Hjemmesiden har modtaget følgende julehilsner: SlægtsID 6.7.2. Hans Eigil Jensen skriver: Tak for jeres arbejde med at ajourføre slægtsregnskabet. Jeg kan fortælle, at vores mor 6.7. Else Kirstine (Stinne)

Læs mere

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note

!Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note !Anders Peter Hansen- Listedkongen ophav note Denne note beskriver A. P. Hansens ophav, både anerne så langt tilbage som jeg kender dem, og han nærmeste familie. Dette er selvfølgelig interessant i sig

Læs mere

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn FtSF - Foreningen til Sprydstagens Forevigelse Af Mette Brask og Kaj Madsen Langs Danmarks lange kyst har fiskeri været en vigtig næringsvej

Læs mere

RUNDT HAVNEN I SKÆLSKØR

RUNDT HAVNEN I SKÆLSKØR RUNDT HAVNEN I SKÆLSKØR Skælskør Havn ejes af Slagelse kommune. Havnen består af tre bassiner: (A) Inderhavnen, som er 3,8 m dyb, (B) Yderhavnen 4,6 m og (C) Fiskerihavnen på 2,5 m. Skibe op til 60 meters

Læs mere

SÆBEAUTOMATER PÅ ALLE DCU-PLADSER

SÆBEAUTOMATER PÅ ALLE DCU-PLADSER SÆBEAUTOMATER PÅ ALLE DCU-PLADSER Dansk Camping Unions politiske ledelse har besluttet, at samtlige pladser af hygiejniske årsager skal have sæbeautomater på toiletterne. Familierum kan dog undtages. Men

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012.

Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Referat fra bestyrelsesmøde d. 20 nov. 2012. Tilstede: Trine Rasmussen, Jens Christensen, Rita Møller Nielsen, Jens Eskildsen, Kirsten Bundgård, Sidsel M. Sørensen, Anne-Dorthe Tuemose. Gæster under relevante

Læs mere

Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940

Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940 Hårslev Brugsforening (Nabo til Hårslev Skole på Bogensevej) år: 1940 Gadeparti ved Hårslev Kro (Foto er taget fra P-pladsen foran kirken) Hårslevhus på Bogensevej ca. 1923-24. Edward Gitz havde en lille

Læs mere

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. Januar 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 Januar 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Vinterlandskab. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske

Brugerbladet. Atkærcenteret. April - Maj. Brugerbladet. Sommer og vinter vi mødes på. Glædelig påske Brugerbladet Udgives af Brugerrådet Atkærcenteret. Februar, April, Juni, August, Oktober, December Har du noget, du gerne vil have, bladet skal skrive om, så kontakt: Peter på tlf. 35 11 04 15 Brugerbladet

Læs mere

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen

1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen 1 Christian Rasmussen Larsen og Ida Margrethe Knudsen Christian Rasmussen Larsen død 1940 3-552-038, Vordingborg sogn, Bårse herred, Præstø Amt, døde mandkøn s.299, nr. 68 Dødsdag 1940 14.november, alderdomshjemmet

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens

: afg. Holger Madsen. afg. Jan Hansen. Gunner spurgte om der var nogle indvendinger mod generalforsamlingens Afholdt den. 22-02-16 i Munkebo forsamlingshus Antal fremmødte: 66 + 5 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab. 4.

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016

Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 Ombygning og udvidelse af Lohals Havn på Nordlangeland. Projektbeskrivelse 2016 1 Indholdsfortegnelse Præsentation og historie... 3 Banjen... 4 Lohals / Hou... 5 Lohals Havn i dag... 6 Projektet... 7 Fremtidsønsker...

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

HAVEHISTORISK SELSKAB

HAVEHISTORISK SELSKAB Beretning fra Havehistorisk Selskabs udflugt til Sydsjælland lørdag 6. juni 2015. Programmet for udflugten indeholdt - ud over oplysninger om planter og haver - også plads til supplement af vores kulturhistorisk

Læs mere

Opgaver til lille Strids fortælling

Opgaver til lille Strids fortælling ? Opgaver til lille Strids fortælling Klosteret 1. Hvilken farve har det store hus/klostret, som Strid ser, inden han kommer til byen? A. Klostret, det er kalket hvidt. B. Klostret, det er rødt, bygget

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JANUAR OG APRIL KVARTAL Nr. 28 2009 Opråberen!!! Har du fået overrakt dit medlemsemblem? Vi har stadigvæk nogen medlemsemblemer liggende, som det

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren.

Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Historisk udvalg på tur til Frøslevlejren. Lørdag den 26. april 2008 startede to af Hjemmeværnsdistrikt Himmerland Thy `s minibusser på en forud planlagt tur til Hjemmeværnets museum i Frøslevlejren. Turen

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nyhedsbrev for klynge 6 Foråret 2015

Nyhedsbrev for klynge 6 Foråret 2015 Nyhedsbrev for klynge 6 Foråret 2015 Kære Jer, Hermed et nyhedsbrev fra alle os til alle Jer! Arrangementer forår/sommer 2015 Sædvanen tro er der i slutningen af foråret og starten af sommeren en række

Læs mere

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011

Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 7 maj 2011 Allerførst velkommen til den årlige

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 8 af Hans "Kringle" Nielsen, Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 8 af Hans Kringle Nielsen, Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 8 af Hans "Kringle" Nielsen, Toldbodgade Nyborg I sidste halvdel af 1960erne opstod et stærkt ønske hos børnene om også at komme med ud at sejle, især hos de to ældste på 5 og

Læs mere

Gjøl. Tema Kystkultur, anlæg på kysten, bosætningstyper, kystnær produktion

Gjøl. Tema Kystkultur, anlæg på kysten, bosætningstyper, kystnær produktion Gjøl Kulturmiljø nr. 56 Tema Kystkultur, anlæg på kysten, bosætningstyper, kystnær produktion Emne(-r) Fiskerleje, marina, ophalersteder, udskibningssted, kystvendt herregård, fiskeri og minkavl Sted/Topografi

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor!

Skipperweekend. Gensynets glæde er stor! Gensynets glæde er stor! Skipperweekend 12-13. september 2015 Vi havde arrangeret en skipperweekend hvor vi nyuddannede skippere kunne komme ud og blive luftet og lære at sejle med vore dejlige både. Det

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007

Ordinær generalforsamling. 21. marts 2007 Ordinær generalforsamling 21. marts 2007 William Rentzmann bød velkommen til de fremmødte, specielt bød han velkommen til de to foredragsholdere, Martina Henze og Henning Nørbæk. Han henviste til den udsendte

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008

Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008 Strandlyst Boliger STRANDPOSTEN JUNI 2008 Indhold Indledning Beboernyt Personalenyt Indlæg fra I. salen ved David Aktivitetskalender for juni måned 08 Økonomien Nyt fra køkkenet Nyt fra Strandlyst`s Venner

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015

Holbæk Arkæologiklub. Mejerigården oktober 2015 Holbæk Arkæologiklub Mejerigården oktober 2015 Nyhedsbrev vinter 2016 Generalforsamlingen Den 17. november 2015 var det tid at afholde den ordinære generalforsamling. Der var denne gang et fremmøde på

Læs mere

Kl. 17:15 mødtes alle deltagerne i baren agter, hvor DFDS generøst bød på en drink. Foto: Hans-Henrik Fentz.

Kl. 17:15 mødtes alle deltagerne i baren agter, hvor DFDS generøst bød på en drink. Foto: Hans-Henrik Fentz. DFHS 1991-2016 I anledning af Dansk Færgehistorisk Selskabs 25 års-jubilæum den 20. april 2016 besluttede bestyrelsen at arrangere en jubilæumstur til Oslo for medlemmerne med ledsagere. Takket være stor

Læs mere

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk

FAKTOR 29. Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK. Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk FAKTOR 29 Side 1 FAKTOR 29 Sommeravis 2013 HUSK HUSK HUSK Du kan finde vores husavis på adressen: www.fredericiah.dk Side 2 FAKTOR 29 RART AT VIDE OM AKTIVITETSHUSET: Åbningstider i værestedet: Tirsdag

Læs mere

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods.

PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden Erland Porsmose Torsdag den 16. april kl. 18.30-21 Ørbæklunde Gods. PROGRAM: Torsdag den 19. marts kl. 19.30-22: Nyborg i Danehoftiden. Debat og fortælling ved museumsdirektør Erland Porsmose, Østfyns Museer. Fortælling om perioden 1250 1413, dengang Nyborg Slot var regeringssæde

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen.

Esbjerg Havn. Auktionshallen. En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. Auktionshallen En af havnens største bygninger er Auktionshallen. Gennem mange år var den rammen om konsumfiskeauktionen. I dag bruges Auktionshallen som lager for forskellige virksomheder på havnen. Den

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

På havnen ventede en modtagelseskomite på os anført af Lise Brogaard.

På havnen ventede en modtagelseskomite på os anført af Lise Brogaard. 1 Tirsdag, den 4. august 2009 var der rigtig mange datastuefolk med færgen på vej til Marstal - målet for vores sommerudflugt. På færgen hyggede vi os sammen med kaffe og rundstykker og en tur på dækket

Læs mere

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter

Folketællinger. Fæster i tiden. Ejer i tiden. Navn. Hans Christophersen & Lucia Andersdatter. 11. okt. 1830-1845. Hans Hansen & Johanne Hansdatter Matrikel 5a, Stenagergaard. ***** Matrikelkort 1798: ejer/fæster Hans Christoffersen areal: 494030 /al 42 1/14 tdr. Tidligere hed gården Wingeberggaard og havde matrikelnummer: 2 [Forside] [Skafterup]

Læs mere

Smeden hed Peter Hansen

Smeden hed Peter Hansen Smedjen i Himmelev I Himmelev Sogns Historie fortælles, at smeden var en vigtig håndværker i landsbyen. Han skulle fremstille hestesko og plovskær. I 1787 hed smeden i Himmelev by Andreas Kamp. Sognet

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2016 Læs inde i bladet: REFERAT FRA ÅRETS GENERALFORSAMLING ÅRETS ARRANGEMENTER STUDIETUR 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej 2 3480 Fredensborg

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Kirsten Kjeldgaard og den gamle jul i Fjerritslev

Kirsten Kjeldgaard og den gamle jul i Fjerritslev Kirsten Kjeldgaard og den gamle jul i Fjerritslev Den gamle bryggergård midt i byens hjerte har i mere end 50 år været omdrejningspunktet for alle de gode juletraditioner i Jammerbugtens hyggeligste handelsby.

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

MANEDSBLADET SVENSKERE PA AMAGER. Nr. 1 Janaar 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET SVENSKERE PA AMAGER. Nr. 1 Janaar 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET SVENSKERE PA AMAGER Nr. 1 Janaar 1997 Tirnbv Kommunes Lokalhistoriske Samling E14a.4t4,t /4... DEN GLEMTE INDVANDRING Svenskere pi Amager gennem 350 Ar Det er som regel kun den hollandske

Læs mere

Se flere nyheder på www.hirtshals-fyr.dk

Se flere nyheder på www.hirtshals-fyr.dk NYHEDSBREV NR. 5 2. ÅRGANG SEP. 2013. Støtteforeningen Hirtshals Fyr udsender dette Nyhedsbrev, for at informere Støttemedlemmerne om de tiltag der sker i Støtteforeningsregi omkring Hirtshals Fyr. Sommersæsonen

Læs mere

FORFATTERNE ombord på Fylla

FORFATTERNE ombord på Fylla FORFATTERNE ombord på Fylla Bodil Steensen-Leth Cand.Phil. i engelsk 1972. Litteraturanmelder på Jyllands-Posten 1978-1998. Godsejerfrue på Steensgård, debuterede i 1984 med novellesamlingen Pandæmonien

Læs mere

De hellige druknede Langs Øresunds, Kattegats og Issefjordens kyster.

De hellige druknede Langs Øresunds, Kattegats og Issefjordens kyster. De hellige druknede Langs Øresunds, Kattegats og Issefjordens kyster. Af Carsten Carstensen Kender du sagnet om Helene Kilde? Det siges at kilden er opkaldt efter den Hellige Helena af Skövde. Hun blev

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

GUIDE TIL AUDIO-WALK I GILLELEJE

GUIDE TIL AUDIO-WALK I GILLELEJE GUIDE TIL AUDIO-WALK I GILLELEJE OM DE DANSKE JØDERS FLUGT TIL SVERIGE I OKTOBER 1943 TIL ELEVER Jøder under flugten fra Danmark til Sverige i oktober 1943. Dansk Jødisk Museum DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE

Læs mere

Stamps Færøerne. Nr. 13. September 2012

Stamps Færøerne. Nr. 13. September 2012 Stamps Færøerne Nr. 13 September 2012 ISSN 1603-0036 Fem dage i paradis Julen 2012 Nye posttakster 1. oktober 2012 Fotos: Wang Jiayi Fem dage i paradis Hvert år har vi en afstemning om årets smukkeste

Læs mere