Marstal Ssfartsmuseum

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Marstal Ssfartsmuseum"

Transkript

1 Marstal Ssfartsmuseum 1993

2

3 Marstal Srrfartsmuseum 1993 Forside: Museets bygning I Havnegadr Bagside: Treiii:istet skonnert "Hanilet" p i slip I hjemhavnen august 1916 Redaktion & Layout: Enk Kromann Henning Terkelsen Sats: Henninz Terkelsen Udgivet al: Marstal Sofartsmuseum Prinsensgade l 5960 Marstal ilflfax Tryk: Æro Ugeavis Indhold: 2. Arets gang af E. B. Krornann 8. Indrehing af ny afdeling i Prinsensgadel 9. Museum p2 historisk gmnd af Kristiaii K Henriksen 12 Et skibs historie af E. B. Kromann 16. Fremtiden er begyndt af Henning Terkelsen 17. St. Petersborg af E. B. Kroniann 19. Udvandrere fra Æro til Amerika af Peter Henningsen 23, Registenng af Skipperskeer af Kaj Johansen 24. Bognyt og salg fra hosken

4 1993 blev et begivenhedsrigt &r for Marstal Snfartsmuseum. Det blev aret, hvor vi overtog genboejendommen Prinsegade l, der tilherte arvingerne efter Anne Jenses, enke efter kobmand Jens Hansen, der som bekendt var medstifter af museet og formand for bestyrelsen i 49 k. En længe irnodeset udvidelse specielt til arbejdslokaler og ikke mindst magasiner og et stort brandsikkert rum kunne hermed imdekommes. I forbindelse med erhvervelsen og den pabegyndte ombygning har museet faet mange penge fra private og fonde samt EF, hvorimod kommune, amt og stat har været særdeles piholdende. I det hele taget har det været smit med det offentliges bevigenhed, sa det er virkelig rart at andre kilder har været gavmilde. Registrering. Regisheringen er fortsat pi det i &rets lob for egne midler kraftigt udbyggede EDB-anlæg. Museet har i kraft af Henning Terkelsens store indsats savel pa arbejde og ikke mindst i fritiden været med til det meget tidskrævende frontarbejde inden for den maritime regisherings programmering i daglig kontakt med udviklingsprogranun0r Jergen Feder. Til gengæld er museet med til at afsætte tydelige fmgerafkyk p5 det endelige resultat, idet der faktisk ikke har været sparrimpartnere at udveksle erfaringer med. Man kunne nok mene, at dette ressourcekmvende pionerarbejde, der bliver til gavn for alle museer med maritime afdelinger, burde have været honoreret fra Statens Museumsnævn, hvor der ogsi var ansegt om midler til frhb af Henning Terkelsen via Sofartspuljen (samling af danske maritime museer) - men resultatslrrst. Forskning/erhvervelse. I forbindelse med udgivelse af bog om lodseri og farvandsbeskrivelse for farvandet her er der forsket grundigt i dette emne. Ligeledes er der dykket ned i historien om det maritime Ommel i forbindelse med udgivelse af hæfte om denne lokalitet. 2 GANG Museet har i &rets lob inodtaget mange effekter, heriblandt usædvanligt iiiange skibsportræner, bl.a. he H.A. Hansenportrætter - et maleri af tnotorgalease "Kathe", en farvelagt tegning af galease og kultegning af fiskerfartej "Karoline" - et italienennaleri af m.s. "Egholm", akvarel af jagten "Johanne" og et JensedSunderlandstykke af tremastet bramsejlsskonnert "Marthing", tre Stoltenbergteminger af henholdsvis top~ejl~~ko~ert "Mathilde", hema~t~k~~ert "Mars" og bugserbiden "Garm" og endelig to Albe Rise-stykker - tremastskonnert "Activ" og tremastet topsejlsskonnert "Frida". Desuden erhvervede museet to meget fine Roberto-portrætter af tremastet bramsejlsskonnert "Valkyrien" i to uvejrssituationer, en meget usædvanlig konstellation. De to stykker blev Iwbt for kr. som blev skænket af Tuborgfondet. Et andet skibsbillede, som det ogsi var af stor vigtighed for museet at erhverve, var et Chappelbillede af Havrebarken "Johan", pengene hertil skaffedes til veie fra orivat hold.

5 Malerier kuiii ogsi til samliiigcrne i ireis lob. To Carl Rasinussen-værker, heraf et parti fra Oinriielshoved erhvervet p2 Bruun Rasniusscn for inidler fra Statens Museumsnæ\,n (9000 kr.), sanit endnu et siiiukt kbstpani skznket af lokal giver, Nelli Mogensen. Reberbanen. Museet råder hemied over 40 Carl Rasmussen-malerier. samt skitser. palener og andet tilhort kunstmaleren. Det er da ugsl helt naturligt at museet her står for indsaiiiling af denne lokale maler. Svendborg >luseuiii er i de senere L ligeledes begyndt at samle pfi Rasmussen. nien her drejer det sig oin Svendborgsundst)kker, hvilket niå siges at vxrï rïlr~aiit nok. Foravrigt havde man R;ismussen-udstilling i Svendborg over sonimeren. hvortil vi havde udlånt en hali, snes stykker En siiiuk akvarel udfort af den k\,indeliee iriarineiiialer Marie Henriques I 1918 af barkentinen "H.C. Christensen" oplagt ved rederiets varft saint treinaitsko~en "Hanilet" på slip i.jens Lunds streg er ogsf komnier til sanilingerne i ircts lob Sidstnæ\nte er gengixet på bagsiden. Maleri af Lille Skippergade af niarinemaler Albert Kromann fandt ligeledes vej til museets vægge. idet stykket er udstationeret lier iiicd henblik på senere ovei1;igelse tarv) Efter afdodc overlzrer ved Marstal skole frk. 41ina Mogensen ~g sosteren Anna hlogensen. Nyborg xvcdc iiiu3eet et nieget iomrint stuenioblement. Et andet interessant siyhlir iiiobel. "Kinafdrerens Skibscliatol". ble\ 1i:eledes fort i gavebogeii blandt drets 1 JS!ivernumre, hvoraf hovedparten &!,ri over adskillige effekter. Modelskibsfifiden blev også udvidet iiied flere riiheder, heriblandt de tre skoleskibe "Viking", "Kobenhavn"(niegct stor scjicildc model) og "Danmark" sanit cn lille siiiiih inodel af barkentinen "II C. Christcnscii" op de to niotorskibe "Sine Bole" og "Jeiistar", de to sidste leveret fra Fritz Jorgeiiseiis modelkalder. Fotos og sni3 iiiere )d~iiyge enkelhager. dci p2 deres vis er lige så \,zrdifulde for niuseei som de rnonuinentalc ting. harer ogs5 nied i det brogede billede af årets store gavestroiii Vardifulde er også de fotos, soin vor? frivillige folk i fotonimmet har freiiikaldt og er i fard rned at freiiikalde fra rn itt?r saiiiling glasplader. soni er udlånt til iiiuseet En af de mange perler herfra er gengivet heninder, et sominerstykke fra Danipskibsbroen.

6 En erhvervelse sidst pi Aret til museet skal nævnes. Museet har gennem flere ir været pi udkig efter et relevant sejlende farioj. Fantasien Iiar været mndt skonnerter, Carolinere m.m., men de mi vente en stund endnu op til en indtil videre ukendt beundrer af museet testamenterer sin formue til formilet. Mere overskueligt og realistisk her og nu er decemberkebet af den 22 fods drivk\,ase en sikaldt Vojebid M 172 ved navn "Annekaroline". Den har i nyere tid tilhon Lars Peter Rasmussen, Batterierne, der overfog den efter faderen, der lod den bygge i Fjellebroen Vojebidene er kendte islæt i havnebilledet - især i Jollehavnen, ud for Batterieme og i funktion pi Bredningen, n& de li og drev med voddet. Pi disse breddegrader var langt den sterste koncenmtion hjemmehorende i Marstalomridet inkliisive Ommel og Kragnæs. Bygningerne. Som nævnt overtog museet genbohuset, hvis historie K. K. Henriksen opridser andetsteds i irshæftet. Vore medlemmer og andre godtfolk har vist museet stor velvilje ved at indbetale ekstra i denne anledning, det af Marstal Kommune administrerede Skibsbygmester 1.0. Christensens Legat viste sig ogsa fra den nindhhdede side og Marstal Rotary skænkede kr. til formalet. Endnu mangler der imidlertid en pæn skilling til at bbssummen er hentet hjem, gode kræfter 4 arbejder imidlertid pi sagen, og kassen er fortsat aben for bidrag til formalet. Ombygningen af den "nye" dobbeltejendom har krævet og kræver de store ressourcer. Især den ældste vestre bygning trængte til en gennemgribende renovering. Arkitektfirmaet Havsteen-Mikkelsen st51 for projektet, og skibstomrer Bjarne Msller er ansat til opsyn med byggeriet og til at sti for udfsrelsen af de mange arbejdsopgaver, som kke udfores af hindværkeriirmser. Alt i alt mi vi sige at

7 opgaverne er i gode hænder. Her har ogsi været frivillige i gang. Hans Jergen Vognsen er siledes tilknyttet restaureringen pi frivillig basis. Ombygningen er en stor opgave for museet at kaste sig ud i, mange penge skulle skaffes. Kort efter bbet kunne projektet imidledd glædeligvis startes op pi gnindlag af meddelelse fra Den A. P. Mellerske Stenefond om bevilling pi kr. til ombygningen. Direkter Knud Homby fra Fonden har siledes været pi besigtigelse pi museet i forbindelse med bevillingen. Augustinus Fonden viste sig ogsi fra den gavmilde side med kr., medens Skibsbygmester 1.0. Christensens Legat ydede kr. og Fonden til Ssf'uendes Vel , desuden har Hafnia, Hempel, Marstal Reparationsværft og Marstal Fjernvarme ydet tilskud til ombygningen. EF-midler er naturligvis ogsa blevet ansegt, herfra fk vi via en kvik og ukompliceret arbejdsgang hurtig svar pi at vi kunne piregne et tilskud p5 op til kr. Ogsi andre bidragsydere har spenderet, siledes at hele ombygningen sandsynligvis kan fortsætte i én ubmdt arbejdsgang. Dene afhænger af tilvejeskaffelse af de sidste penge til projektet ligesom hastigheden af omrigningen af de bestiende kontor- og magasinlokaler i Prinsegade 2 til udstillingsformil afhænger af pengetilstremningen fra venligtsindede kilder. Fra Amtssparekassen, Marstal afdeling, har vi modtaget kontomblement til den ny afdeling, hvilket udgor en hel net sum omregnet i penge, hvis vi skulle ud at bbe. Selvom det er nyerhvervelsen, der har krævet den sterste indsats, er der ogsa sket et og andet pi de evrige bygninger, eksempelvis pabegyndtes omkalfatringen af I. salen i bygning II til stuemiljeer, hvor en harmonikastue er fiks og færdig. Formidling og arrangementer. Besegstallet fik atter et skub i gunstig retning mennesker har aflagt besvg pi museet, hvilket afspejles i entréindtægten. (I parantes bemærkes, at det kun er de mennesker, der har indklareret pi museet, der er talt med - dette nævnes, idet vi af og til observerer at andre museer tæller beseg fra sæmdstiilinger "uden for huset" o.l. 5 arrangementer ined). Ssfartens minister Jan Trejborg og Folketingets Erhversudvalg har været pi rundvisning pi museet, og vi hiber de har suget til sig af indtrykkene. Undertegnede har været ude med filmlforedrag bl.a. p& "Ære Folkeheijskole" og med foredrag pi Stryne og Eresbbing skole. Desuden har jeg haft fornejelsen af biltalen sivel i Kleven som ved Halen til St. Hans. Henning Terkelsen har været inddraget i multimedia-uge pi "Ære Strand" og har været pi Marstal Skole for at demonstrere inultimediapro_marnmer for lærerstaben. Bestyrelsesformand Leif Rosendahl har holdt foredrag for Marstal Rotary. Museet har vist flaget i aviser, sefartstidsskrifter og TV, ligesoni radiolytterne har kunnet glæde sig over museets eksistens bl.a. i PI-udsendelse med nindgang i museets udstillingslokaler, hvilket forevrigt gav temmelig meget respons. I starten af iret arrangerede Aage Hempel Intemational og Seacom en orientering pi museet for Dens shippingfolk om Navtex og andet af den nære fremtids krav til yderligere isenkram pi broen og i bestiklogaret. I samme anledning skænkede firmaerne museet et beleb pi kr. heraf en del indkommet ved salg af den ferste Navtex til lokal coaster. I sommers modtog vi 4000 kr. yderligere fra samme givere i forbindelse med salg af apparater til sens skibe. Skipperstue med giner bl.a. én udnistet med harmonika og harmonikaudstilling bestaende af stor sainling udlint fra John Godtfredsen og Troels Mark Petersen indviedes med manér I. maj. John Godtfredsens Trio og Troels & Herman underholdt den store skare, der var forsamlet i museumsgirden i det smukke for5rsvejr. Borgmester Ole Pihl forestod selve indvielsen af lokalerne. Festlighederne afsluttede med at en redningsflade blev udlost, siledes at en trætrappe blev loftet bjt til vejrs - dog ubemandet. Episoden afstedkom svær panderynken hos inspekteren, ujævnheder, der dog siden er blevet glattet nogenlunde ud igen i lighed med skaden. Det er trods alt den slags ting, der hæver festen og foretagenet over middel(m5digheden) og er med til at gore

8 dagen uforglemmelig (dette skal dog ikke tolkes som opfordring til andre gode idéer af lignende art): - Jo vis; blæser det! 14 dage senere Ingde iiiuscet ryg til endnu et g&rdarrangement i hojt vejr. Hcr var det overtagelsen af de to coastermodeller udfort af Fritz Jorgensen "lenstar" og "Sine Boye", der blev fejret. Her var bl.a. tre fhv. skippere, der havde fort sidstnævnte, ligesom der var folk fra rederiet. 1 samme anledning modtog museet pengegaver fra Rederiforeningen af 1895 samt rederiet E.B. Kromann til modellen af "Sine Boye". Skibet omtales andetsteds i bladet. Senere pi sommeren fik vi besog af veterandamperen "Skjelskmr", og en indbudt skare med tilknytning til museet havde fornejelsen af en aftentur p& Bredningen med medbragt mad baret frem gennem vandet af de lydlose dampheste, en oplevelse, hvor man fornemmede fordums tiders ro. Næste dagen var der ibent skib, saledes at andre kunne f3 lov til at besoge det velholdte skib og det interessante maskimm. Tre særudstillinger kunne vi byde pa. Den fonte var en maleriudstilling med en snes motiver af den amerikanske marinemaler Roben Melniosh. I forlængelse af udstillingen fik vi overdraget et af malerierne forestillende skoleskibet "Danmark", der ogsl har relation til den folgende udstilling. Denne omhandlede besæitelsestiden og var opsat i anledning af 50-&dagen for det danske samfunds sigen fra overfor det totaiitære tyske styre - en modstandskamp, som sofolkene allerede havde deltaget i længe, og som kostede mange menneskeliv i de 5 h det stod pa. Alene her fra vores lille samfund omkom 84 sofolk og to frihedskæmpere blev 6 henrenet. Til denne udstilling havde TIC, bbenhavn udllnt program om Danmarks frihedskamp og selve videopladen var udllnt af Nationalmuseet. medens det tekniske grej var udlht af Pioneer og 0yvind Brandt, Svendborg. Nh vi alligevel havde grejet rigget an, provekorte vi et multiinedie-program om sejlskibstyper udviklet af Henning Terkelsen. Pi tampen af iret viste Solveig Luntang-Jensen sin kunnen inden for papirklip i form af tilrigning af to juletræer, ét med kopier af julepynt fra forrige hhundrede og ét med moderne julepynt efter eget design. Samtidig med præsentationen af denne udstilling blev bogen "Lodser i arbejde ved Marstal" udgivet. Ogsl ved denne lejlighed var en talstærk forsamling m dt op her iblandt flere lodser, og Inger Martin og Morten Hansen underholdt med sang og spil. Udstillinger uden for huset har vi ogsb deltaget i. Via udlbte effek7érhai vi, ud over den nævnte Rasmussen-udstilling, vist flaget pi messer i Dysseldorf, Hamborg, Arhus og Fredericia, udstilling i Ommel, Marstal Navigationsskole og diverse fynske kystbyer i forbindelse med Træskibssejladsen Fyn Rundt. Over sommeren vistes sofamudstillingen - som vi har i makkerskab med museeme i Fiborg, Rudbbing og Troense - pi Det Centrale Flademuseum i St. Petersborg - herom senere. International Cap Horn Kongres foregik i Nyborg. Vort museum havde den glæde at levere bogen "Skibet" (der er pi dansk, engelsk og tysk) til de deltagende Cap Homere. I samme anledning var undertegnede med hustru inviteret til hojtidelighed i Nyborg kirke og pi Nyborg Slot, hvilket var en interessant oplevelse. Udflugten i samdrægtighed med Skipperforeningen, Marineforeningen og Sejlklubben var for 1993's vedkommende meget passende henlagt p5 bolgen den bla i friskt vejr men dog indenskzrs. Vi havde lbt færgen af Soby-Mommark selskabet til en tur Tasinge Rundt. Der var hoj stemning pi Uren, der gik op gennem Morkedybet med de faste folk pi broen. De havde i lighed med folk fra Marineforeningen, der havde travlt i kabyssen,

9 stillet sig til ridighed for arrangementet. Efter at have anduvet færgebroen i Troense indtog vi middagen om bord og var derefter pi beseg pi Sefartssamlingeme oppe i land. Stryn stod dernæst pi programinet, færgen har som bekendt sejlet pi Rudkebing-Shyw- Marstal i mange ir som "Egeskov". Ved ankomsten blev vi modtaget af en delegation af sboeme, der stod klar med flag og bittere pi broklappen. Fsrst var vi oppe og besigtige det nye Smakkecenter, hvorpi vi drog til kros for afienskafning. Efter spisningen stævnede vi hjemad efier en vellykket heldagstur. Udgivelser I slutningen af 1992 udkom bogen om "Ha\,rebarkerneV, rederiet I. Lauritzen tilsendte primo januar kr. som hjælp til denne udgivelse. Bogen "Skibet" fik vi ud med stene fra Augustinus Fonden p& kr. Den har vist sig have et marked i udlandet, idet den omhandler diverse skibstyper pi flere sprog. "Ommel Havn - dengang og nu" af Dion Abrahamsen blev udgivet pi 100-&dagen, d. 23. august, for bb af gmndslykke til havnen. Kleven har alle dage ydet god beskyttelse for fartejer og har derfor været meget benyttet for oplægning, egentlig havn anlagdes Hæftet beskæftiger sig med denne udvikling set fra alle bover. "Lodser i arbejde ved Marstal" pi 72 sider af museets formand Leif L. Rosendahi, udsendfes som nævnt op til julehandelen. Bogen behandler lodseriets og farvandsafmærkningen generelt med fokus p& det lokale naturligvis. Desuden har de nære farvande og sejlanvisninger for samme fiet plads i den gmndige behandling, der er blevet emnet til del. Rækken af lodser er nævnt, ligesom lodsfartsjeme f& deres beskrivelse. Bogen om Carolineme og bog om fartsjer i Det sydfynske omdde, som mange havde ventet udkommet op til jul, fir vente endnu en tand. Der er flere impliceret i begge publikationer, og sidste led bestemmer som bekendt farten i Sidame Arets resultat viser overskud trods de i indledningen nævnte forhold. Overskuddet bliver der imidlertid mere end brug for, nir de igangværende projekter skal færdiggeres i samme arbejdsgang, hvilket der er mest sund fornuft i. Nai- resultatet bliver si pænt. skyldes det naturligvis den velvillighed, som vi har iwdt, nai- vi har segt om assistance, en velvillighed. som vi bliver nedt til at trække pi endnu en ombæring, hvis vi ikke skal ud pi linemarkedet med pifolgende belastning af dagligdriften. Udgifterne har været holdt nede bl.a. takket være de mange frivillige, som giver en hind med. Det lennede personale har si absolut heller ikke taget det si snært med en eksba time eller to i ny og næ. Den daglige drift har sin del af æren for resultatet, entréindtægten steg til kr. ( i 1992) med de samme billetpriser, kiosksalget har ogsi ydet sit bidrag og medlemsbidraget har endnu en gang fiet en tand opad mod sidst, og medlemstallet niede lige at passere de denne forbindelse vil jeg benytte anledningen til at minde om vigtigheden af KONTINGENTET, der som fer pipeget er med til at udlese museets statstilskud i lighed med gaver fra private, fonde etc. Det er derfor glædeligt med den store medlemsopbakning. Kontingentet vil for avrigt være det samme for 1994, nemlig 50 kr., der giver adgang til museet i ibningstiderne (for far, mor og bem til og med 16 ir) - &kontingentet er dog kun pi 35 kr. for pensionister og studerende. Det er altsa billigt at gi pi museet, idet normalpriser er 20,- for voksne, 15 for pensionister og studerende og 5 kr. for barn. Ud over gratis adgang giver medlemsskabet nedslag i prisen pi bsger og reproduktioner ved kob i museets kiosk, si der er mange gode grunde til at være medlem for alle parter. Betalingen kan forewigt foregi direkte pi museet. Pointeres skal det naturligvis ogsi at de nævnte beleb er MINIMUMSsatser. mange indbetaler et starre belob, hvorfor vi ikke har skrevet noget tal pi girokortet. Med stor tak til alle, der pd e11 eller anden nrdde Irar ydet bidrog til inuseet i det forgangne br og hib om fortsat fair vind for Erik B. Kromanil Museumsinspekter

10 Indretning af ny afdeling Prinsensgade l Da bbet var i orden blev der straks arbejde med hvordan indretningen af det nye hus skulle tage sig ud. Det blev besluttet at bygningen skulle rumme kontor, magasin. egnsarkiv og ikke mindst en brandsikker boks til opbevaring af de mange arkivalier som i Arenes leb er samlet sammen. Skitser blev fimstillet og der blev diskuteret om hvad der i det daglige ville vzre mest hensigtsmassigt. Indretningen af Stueplan: Skitse afstueplan Prinseisgade I. Indretning farste sal: Entre, Nm til indkommende genstande, brand- Magasin til genstande, fotomm, lagemim bger sikkert mm til arkivalier, egnsarkiv, IesesNe og mv. Fonden vil der være et kombineret arbcjds bibliotek, kopimm og opgang loft, kontor, og gkstenim indrettet med et par bjer. frokoststue. kontor Museumsleder, WC og kabys.

11 Museum på historisk grund. af Krisfiaii K. Heirrikseit hllerede da iiruseet for 60 Ar siden flyncdc ind i eger hus, (I'rinsensgade 3,b'giiing 111) var iiiaii p3 Iii,tori,k gmnd \led Iiistorisk gmnd inenes i dcnne forbindelse det brandhxrgede omride fr:i 1815 liuset var iinidlcrtid et hus af nyere dato, der havde aflost det i 1816 efter branderi genopforte hus p fag. Det riedbrandte hiis. der i 1796 ;ingaves at vzre på 9 fag, lia~dr Jner g.inske langt tilbage i tiden. Jorden p3 Prinsensgades iiordre side niellcin Tvxig~dz og Ha\.negade hartc til et af de kid. der hl?\ nedlagt I lobet af 1700-tallet, hvoi\,ed de opriiideligc 27 gaiiile kid reduceredes til 25. Det nndct iicdlagtr kid er omtalt i,a:rnboen side 26 Sidst i 1600-tallet u- fiirst I 1700-tallet \,ai indeha\creii af forstiia\iitc h:id Jeiis Ilanscn. P3 h~ns jord byg- :ede sonnen Hans Jensen t l710 et nyt hus, der!ni vzre det niivzrende iiititr. nr. 317 ug Kiddet iiied kidhus overcil, i 1720'crnc til en anden san Boye Jenscii, der dodc oiiikring Efter hain fik Hans Jensens son Hans Hansen.leiiscn k:idliusct, nien ikke Liddet. Dcsudcn koble haii p9 auktion i 1734 f~dercns hus, hvor dcnne dog fortsat skulle bo. Hans!ensen dude i 1765 Da Hans Hansen Jensen saledes cjede to Iiuse, kan det ikke iiicd sikkeihed alges, om det var huset fra 1710 eller kadhuset. der blcv solgt ti1 Rasnius Albertscn oiiihring 1761 D.I salget skete nogenluirdc saiiitidigt iried den gaiiilc Han,.len,ciis dod. kunnr iiian tro, at det \.ir Iiuset fra 1710, soin det her drejede sig oiii K2dliusct var beboet af toldhoiitrolli~r Al,itit i hvert filcl fra foriiientlig til Iinns dod i Han fik tillagt 4 den ha\.e fra gmiideiic i Str.iiidstikde, og det kunne netop vare det st'klc. soiii iiiatr ni. 319 går Iangere inod nord end nahoenic iiiatr. nr. 317 og 318. Det er derfor ikhr helt urimeligt at antage, at det gaiiilz kidhus IS, h\or nu inuseets forste Iiu, ligger. H:inr Ilaiisen Jensen beholdt hu~et til in dud i h\,orefter han, son Sicls Han~cn uvcrtog det. og det v'ir h.iiii, der \..ir qer, da huset braiidte Faiiiilien opholdt sig 1I.i i Kudknbing, livor hiel? Harisen dode Aict efter Enken beholdt det ~ennplijggcde 1111.; indtil hun i 1832 oveilod Jrt til >oniien 11311s h'iclscn Hansen. der dode ;illcicdc io.li senere. Hans enke agtede i 1836 Alhe~r Hcrniansen Kasniuhsen. der bit\, ejer af huset i 54 ir fra 1836 til Den folsende qei blev hans svigcrson Albert Eriksen Boye. der i 1923 vidcre~olgtc det til siil sori Albeit Claudius 13oyc, der \,.Ir den sidste ejer for iiruseet i 1933 kiibrc Iiuset.

12 Sammen med denne ejendom herte indtil 1855 Albert Hermansen har antagelig haft det ubebyggede grundstykke, nuværende mah. Pilegirdskad N. 50 allerede fra Da N. 320a, der i nævnte 31 blev solgt til og kiddene farste gang ophæder i regnskaberne i bebygget af Hans Christensen. Museets 1729, besad han i hvert fald dene kld. Selvoin hjerneejendom PrinsensgadeMavnegade har egentligt bevis ikke foreligger, er der ingen siledes ingen historie, hvad branden mg&. grund til at ho, at huset i Prinsensgade ikke Si meget mere tilknytning til branden har har været kidhus til kid 50 i hele perioden. imidlertid museets nyeste hus, Prinsensgade I, Huset, eller renere gmnden, kan vi med idet jeg ser bort fra husets estligste del, der sikkerhed identificere fra Da overlod forst er tilkommet i Den vestlige del, der Albert Hermansen et styld<e af grunden til i 1871 blev frasolgt mah. nr. 267, udgm svigersennen Herman Hermansen Dreymann, sammen med dette netop det hus, der i 1818 nemlig den del af nuvarende matr. N. 259, blev rejst pi minerne af huset, hvor branden hvis grænse mod syd svarede til nabogninden opstod i Man har da ogsi under de 0st herfor, det nuværende mah. N Dette foretagne byggearbejder efter overtagelsen sidsinævnte grundstykke var formentlig fundet spor efter branden. allerede omkring 1740 overdraget til en anden Til hvert af kaddene herte et kidhus. Sifremt svigerson, Albert Hermansen Dreymann. Von en ny fæster allerede besad et inderstehus, der hiis Prinsensgade 1 (+3) omfattede altsb var bedre end kidhuset. var der dog mulighed oprindelig man. N. 265, 266 og 267 samt en for at foretage en ombytning, selvom det nye del af matr. N Den stadig eksisterende kadhus ikke kom til at ligge pi kiddets gmnd. blindgade syd for dene areal kaldtes endnu Udover de 25 gamle kid pi flækkens gmnd sidst i 1800-tallet for Skolegade, hvor af der havde Marstallerne 20 kid i Ommel og 10 kid altsi var flere i lighed med eksistensen af i Kragnæs. Hertil kom i kid pi den adskillige Færgeshæder. nedlagie Pilegirds jord. Efter udskiftningen Da Albert Hermansen dede i 1747, efteriulgtes omkring 1772 reduceredes kiddene i Ommel han af enkens nye mand, Jens Olsen. Denne med 5 og i Krapas med 3. siledes at det efterlod sig fra sit andet ægteskab en enke, samlede antal fremover blev 77. Til disse kid Karen Rasmusdatier, der beholdt hus og k5d herte ogsi et kidhus i Marstal. fra 1795 til sin ded i Som det er nævnt i 10

13 "Den store bybrand", blev hendes eneste arving, datterdaneren Anna Cathrine Andersdatier, den nye indehaver af bide kid og kidhus. Ved hendes ægteskab i 1809 med Albert Hermansen Boye blev han indehaver til sin ded i Herefter overgik kiddet pi andre hænder, men enken beholdt huset til det i 1869 blev overtaget af sennen Anders Hansen Boye. Det var da pi fag, siledes som det ogsi var efter genopbygningen. Han beholdt den vestre del pi fag. da han i 1871 frasolgte de 7 esme fag til Niels Petersen. Sammen med nybygningen fra 1885 udpr disse 7 fag museets seneste udvidelse. Efter Niels Petersens ded i 1902 overgik huset til 3 senner efter hinanden. Olaf Hartvig Petersen ejede det fra 1903 til sin ded i 1907, derefter fik hans bror Hans Marius Petersen huset solgte han det til en hedie bror Valdeinar Petersen, der i videresolgte det til Lauritz Fabricius Madsen. Denne beholdt det kun til 1933, hvor det overgik til et konsortium pi 8 personer. Allerede iret efter blev huset I bt af Jens Olsen Marius Hansen, og det blev fra Jens Hansens arvinger, at museet ovenog huset i Ordforklaring: "Inderste" Et Ctderstelius beboedes af en bidersfe (eller indsider). der ikke var fmfer af er krd (bol), men soni sad inde hos er1 af disse. sbledes at forsfd, af han havde overfaget et stykke a/ kdddets (bolefs) grutid til af bygge Itus p;. Eller harr havde overtaget er eksisterende hus eller del a/ er sidanf. sorn i forvejen Itilrfe til el kdd (bol). Skonon af jorden betalfe han direkie getinetn gruridlejen fil indeliaveren ajkrddef (bolet). Grundlejen udgjorde en/orholdsmressig del af kdddels (bolefs) a/gi/fer. Irtdersfer~ie befalfe tillige en afgi/, direkie til ntyttdigiiederne i forni af forbedelsespenge, "Fæste" er et bruger/orltold over ert /ast ejendom. Der kon ji.emfrade enten som atvefmte eller soni livs/isfe. "Kid" mindre jordstykke, smdbrug.

14 M/S "SINE BOYE" OXFQ ningen af dcn marstalskc fl5de. En del af dlse var dampskibe, heriblandt 2 sosterskibe, bygget i Lodose i Sverige i henholdsvis 1924 og -25 som "Nautic" og "Malva", der ændredes til "Andreas Boye" og "Sine Boye" efter overtagelsen. En del rederier begyndte p4 en ny skibsnavneskik efter overgangen til damp og motor, bl.a. rederiet E. B. Kromann, der som bekendt bmger efternavnet "Boye". "Andreas Boye" var i fart som dampskib et halvt k s tid i 0sterssfart for den gik til H. C. Christensens værft i Marstal for ombygning til motor. "Sine Boye" blev derimod straks bugseret til hjemstedet for ombygning. Skibet, der IP i Goteborg, bugseredes forst af Svitzers "Bien", dér ikke havde bunkret tilstrækkeligt til en rejse med h W modvind, hvorfor samme selskabs "Svava" matte tage over under Djursland. Den 29. april 1951 er M /S "Sine Boye" klar til at gi i faii. I forbindelse med afleveringen skrev "Ære Venstreblad" bl.a.: "Skibet maler nu 238 NRT, 495 BRT og laster 700 tons. Dampmaskinen er forvundet til fordel for en ~olund Motorfabrik. Det er cn 5 cyl. robust motor, som ved proi'eiuren viste sig at fungere aldeles tilfredsstillende. Der opniedes en fan af 10 mil. Ombygningen har bl.a. omfattet en hævning af broen agter pi 5 fod, og en forlængelse af storlugen, s& lempearbejde kan undgas i det store dejlige lasmim. Mesanmasten er flyttet, og dampspillene er erstattet med det sidste nye: hydraulisk virkende spil fra firmaet P. Rasmussen & Co. Esbjerg. Skibet har naturligvis ogsp radiotelefonianlæg, leveret af firmaet M. P. Petersen, Kobenhavn, som efterhhden har forsynet en masse danske skibe med dette i dag uundværlige forbindelsesmiddel. Til officerer og mandskab er indrettet nydelige kahytter og kamre, der opfylder skibstilsynets sidste nye krav. "Sine Boye" har en besztning pp II mand. Fsreren er kptn. Klaus Hansen, der hidtil har fon rederiets M/S "Patria", og fsrstemester er Karl Strate."

15 Skibets dw ri 715 t altsa det sarniiic soiii en 299'er ringkobingtype! Skibet starter op ined 9 kullaster ud fra Stenin til narliggende pladser. Herefter gir en ladning træ fra Finland til Reykjavik og Keflaxjik. Mindre trnditionel var de koinmende rejser Skibet var ckuiret for h kulrqser ud fra Ny Alesund. Spitsbergen til forskellige Nordnorske pladser. Pi de fcrstc af disse rejser var besætningen suppleret med en norsk kendhiandt. Klaua Haii%en berener. at fra syd for Bjorntoen og op til er stykke syd fnr Ny.&lesund li der hver gang lige. Pi gmnd af isakosser m8tte iiiaii derfor også konstant ha\,e en inand pi bakken siiiri ekstra udkig. "Sine Boye" pissrrede således ~jorneocri 12 gaiiy uden at folkene fik drn at se gciirieiii tigcn. Herefter har skibet iorskelligc rgser i iiordeuropeisk fart ind ri1 21. no\,einbei, hvor "Sine Boye" ug Tosreren "Andreas Boye" er sluitet for h\er en rejse til Egcdesnunde - 1t:ilien rned saltiisk "Andreas Boye". der havdc aflost sostereii ved \,xrfter i Marstal for oiiibygninp. var i august gict i fan hovedsageliy pi 1sl;ind. Foreren \.ar den senere havnefoged og lods i Marstal, Rasniua Srærke- ['ederaen,,,. "Si<?iii" s>ii;r>> November og december inbiied er ikke just de bedste iniiicder at ruinstere mndt i p3 Gronland, og der var heller ikke andre skibe. der havde inod pi opgaven Begge skibe havde da ogs3 penoder rned rigtig dårligt vejr p5 rejsrn, inen takket være godt soinandskab uden de storre uheld. 'Andreas Boye" ankoin Egedesriiinde d. 5. dec. i ballast fra Reykjavik. men p3 grund af at sosterakibei \,ar blevet starkt forainkel mitte den forst transportere dene skibs fiskeladriing iied til Sukkertoppcii. de! jo tr.idiriiinelt er cii isfri ha\," Si det var ved at vxre pi tainpen, da "Andicas Boye" akih lastehavnen den 18 dccembei ined kurs mod Savona. Arsayen til "Sine Boye"s forsinkelse p3 gronlandaturcn var ikke sel\forskyldt. Redenet ha!.de pi denne tid begge de gainlc rkoiinencr "Elisabeth" og "Frida" Iiggeiiilc iiied forskellije akavanker ined Wrrl;rst p2 rqse 0stersohavn - Island ''Sine Boye" inbttc således forir til Torshivn for at t;igr "Elisabeth"~ dakslast og demxst til Lenvich for dt hente hele "Frida-s ladning ug gi til ihkc fxrre end h forskellige ialandske pladser iiicd toininerer fol rkihet enclelig drn 27 decciiiber. i juledag. kunne afgå Reykjavik bciuiid fol Sukkcrtoppen iiied \.;indballasicii suppleret nied I50 tons a;indballast fors\'arlig stulet iig surret \.cd h~ælp af brxdder. Klaus H;iii5eii havde forinden snakket iiied en sldre krnsh fisker. der liavde tisker meget under Gronlandr kyster og han havde anbef'iltt ar holde ca 80 iiiil klar af Kap Fnr\,el. Rundt Kappe1 liavde dc eii del snetyknins og storre isskosser. 58 der blev holdt skærpet udkig Oppe i Davidssrradet rendte de ind i UV-lig kuliiig iiied o\.crisning til folge. der pi et tidspuiiht g", skibet ret svær bb slays~de Vi.1 radiopej~inger fik de nogenlunde positioner. indtil solen brrrkkede igennein eii dag si at der kunne tages en hojde Den 7 januar anduvedr skibet Sukkertoppen for indtagning af fiskeladningen. Den 13. januar afgir skihet stadig med NV snestonn og niikoiii til Neapel den 14 februar De folgende 6r l6 skibet i farter iiideii for om~idet Lagoa og Nordnorge, mest ined fan pi Island bl n. nied fiskeladninger til italienske havne. Skibet var i forbiiidelse nied oiiibygningen i Marstal blevet forsynet riied iiogle o\erardentlig svært taifunwirer ined Iieiiblih p8 fanen pi Islxid, hvor der er inange urolige pladser, og hele Arlanter-havet \,xlter ind iiied visse vinde Wirernc v.ir ofte i brug og sknnt sv;er affendriiig incd rwktordah 0.1 kunne det ikke iindgas, at skibet fik nogle knubs i arene, lob "Andreas Boye" li oftes i saimne faner. inen havde ogs3 langere "udflugter". Således Id den eii overgang og fr:igtede salt fra Adcri til Moiiibassa ined stykgods pi returen. April i

16 1957 finder vi den p:i ve1 inod Colorirbo. og pusitionemc langt frcinover viser rqser iiielleiii Coloinbo og deil indiske ham Tuticarin rncll stykgods Stykgods dakker bl.a. over Ievendc fir og geder. suiii blev transporteret pi diekker. I denne hrt fik deii senere selskab af "Haris Boye" og nyhyriningen "Elisahcth Hoye" Den 5idstnxviitr blev derude gcnnetri en langerc inxkke i fart pil Australien og ognippcr i Stillehaver. "Andreas Boyc" koiii hjeiii til Marstal fra sin ostcnsqlads april 1960 og solgtes til Marichaiiin Den fik dog hun cn begrznsel levetid iinder det ny rederillag, idet den forliste pi forste rcjse med kul fra Polen til fiiisk havn i godt vejr af uforklarligc arsager. "Sine Boyc" si knap s4 ilirgel til de cksotishe pladser, incn li I faner. soiii o\,cnfor beskrevet. Dette er absolut ikke cnsbetydendc rned at sejladserne \,ar far\,elose. En specicl rejse skal frcirihavcs her. Den 20. ausiisr I955 afgik skihet Rcykja\,ik nied cn ladning turfisk ri1 Bilbao Deii 27 f5r skibet iiriidlenid inotorha\,;iri. idet der gir et rrykleje ca. 100 inil fra hestciiinielsesstedet. Og s4 var de rned Klaus Hansens ord- "krdigc nied at bruge riiaskine'. En soiiiand cr aldrig rbd\,ild. Heller ~kke 1 dette tilfxlde. Der ble\' rigget en \vire op iiiellciii de 2 riiaster fra gods til gods ined blokke fastcton til fxld 111 at hejse sejl. Sejlene bestod af 3 pressenilinger rnellciii niasterne, sorii del freiiigbr ;if fotoprafierne sariit en fok ude for ny i(, Re~hy;iu>,ih - Billiao De, /oggi~(/cs r,p!i/ j knrh \,ar pi rejse Torshavn - Bilbao ligeledes iiied fisk Det sidste stykke fra andu\,ninyen og op li1 selve Bilbao oienog en to\,hid bugseringen - Kort forinden havde de haft en anden «plevelse i Genua. En orkanagtig stortn havde odelagt ydermolen. der skulle beskytte bavnen for sydlige iinde riied det resultat, ;il flere skibe og kajer havde fået rvarc havarier. b1 a var en stor taiiker sunket i et af ha~sinerne Et af de eneste Treder, del \al plads var en pier. hvor der i forvejen l4 cir svenyk steamer. Uiidei uvejret havde deil urolige su bevirket hbrdhxndrt bekendtskab iiied kajcn. hvorved der \ar opstzlet lakage ud for I-lugen. Vandet var trzngi ind i ruiiiinct. der \,ar stuvet incd carbidtunder. der og3.i havde Bet hnuhs os dernied uixthcder Resultater var en eksplosion. der rc\ en ~toi del af stx\,nen iid af skibct og slyngedr stykket hen over et pakhus. Da "Sine Boye" koiii ind fik den anvist plad, foran svenskeren. hvorfra der fortsat lod sindehsplosioner. - "Sine" skulle indtage rir Katolridning. neinlig mortergranater til Roncrdarii, og da omtrent halvdelen af lacieii \,ar inde. kulede det op fra sydkanten igen inden I;rnce nillede donnin~cine ind i havricii og skihenc nillede nicd Granatcme. der ikke var stuvet ordentlig af endnu fik saiiiiiie gode ide iiied det resultat. at hs\,ncarhejderne. opskrxint af de forcglendc hegi\'enheder - storkede i land iinder ribcne: "Se og koiiiiiie i land. nu rygcr I ogs5 i luften" Sejlrrinirriet godt. og rried gunstig vind sejlede fik imidlertid rekvireret en Tlrrber, skibet li0 mil nzrmere m91et de folgerids et-mål variercnds speed, loggen,,iste riogle g""ss j hugserede dem ind i bunden af h\'or kriobs fan gcnnein C3 l j0 fra Bilb30 Iisfe rio~enlunde i ved 'Ii "J' blev ~hibetager p5 slab af MiS "Erik Boys" der

17 ri.iri koiii Klaiir I laiiseii ogs5 iiid I siiiiilicn. i den forbt;i:id ;ir Iian ikkc korn p3 den i.?ngrrï fart riicrc. cftrr at lian fik byyget eget skib. caroliiicrcn heli ih^'. der vil huxkes 31' iii:inge for sin rksiraordiiixrr fine vrdligeholdelse Den 27. niaj YJI H~nsrn koniiiiet til Kobrnha\n fra I'irsus»g ovrrlod kiiiiiiii:indorn til ~kibsforcr R;isiiius Kristoffcrscii Iler indladcdcs stykgods til.lacobsli.i\,n, Quilissnr - den ni] forla<ltc kuliiiinrb) pi U~Ai>orn og Ferinprha\,n Eller\ fonsxttci skibet i sit \ante monstcr. En aridcn af rrdcricts skippere. Ove Bunnrlykkr. Lager o\rr i 57 Efteraret 1960 ri Iiaii I Halifa\ iiird et kibrl Hrreftrr Iiar Iian ihkr 1;rnr end 7 lorahrlligc lastepladser p3 I abradoikyaten for at iiidsainle en fuld ladning tiah til Savoiia - altd i brdstr iieu~foundlandsikoiir~crt-stil 1962 skal Honncl!kkc o\,citage cii nybygning til rederiet fra det dengang i coaatrrhriisccndc rrniiiirlrg ukendte R~ngkobing\rrrRi Karlo I<asiiiusscn. der iidligcrc bl.i li:i\dc liici "Pdtria", ri den nye furer - Han ligger i den for hani ganiiiielkrndte fart pd Islnnd. Iigrlrdrs ri der inaiigc Middclh:iisrcjrri og srlvfolgclig clayladninpcr ud fin Pai Clay fragtrdrs der inagct af i de dagr. Iigrlrdra iiotrrea inangc ~kiffrrlastrr ud fra Alta. Nordiiorgr til Delfiill, Holland Dissc laster cr sjxldcnhrdcr i dagens in~rke<l i Iighcd incd tielaatcriie ud fra!3stersoha\ii. aoni der rftrrliånden aldrende oy dcriiied ikke serlig ukonoiiiiske shib ses at h;iic traiisportrrrt 71 augiist I968 gik "Sine Bo)e" ud pi sin,idsic miidrrj\e iiird riindti.? fri1 Varbcrg til Neapel, og inrd salt fra Ibizn til Seydisijord. Ii\,orfra drn \IJ I:rrdrrikshavn 0s t;obenha\ri gik til Soby iiird ~nloiiist den 13 no\,ciiibrr for at afvrntc sin 5kxbnc Skibet fonrs 111 aidat af Harry Hansen. Marstal Januar 1969 solgtes den til Bcrgso 8: Con, Vordingbory. for ophugniiig - En ny tids lo\,r og rnålrrrglrr havde gjort den o\~crtlodig på habene i5 oii&nirr 1951 iiigi.4 "A~iii~~,os Ri>:.t,". Ii~ii irol. pfipi.oi.eri~i- S,'S ri1 \i/s I tir. ri,it,i 10'-t,gikfiiriigheiir,nt, I /(II liiridebe iiiedpiriierirr ug oj/ei,er iilgei oiir hold SGirdei og.iii r,/crr~~ ri!/iriiir hi o, iler ia! drchhel op i loslen ri1 godl?r h<i/i~ hzitiili<,ti<~ g,irri,i,!!aden og cei?ri.iii,qen hloi tdn ol -,ens hnielli~ 51~~oiii </er se., ci- iiihrr ogril 'piihlii,ilr" ri1 dogeii Auikieii ridiigei-r hi-u,qi I 'Pi-ogrl<iiien"

18 Fremtiden er begyndt ufhe~iiii~rg Terkelse~r T\', aviser og andre medier herener dagligt oiii alt det nye teknik der er p5 vej inden for elektronisk foiiiiidling. Flere iuuseer er startet s2 srn3t og mange kunne godt tziike sig at 6 det inden for duren, incii de fleste steder strander det af okononiiske og tidsiiixssigc gninde. Her p5 inuseet Iiar vi ogsa snuset lidt til det. I foriret, da finiiaet myvind I3r;iiidt NS frd Svendborg. holdr en sikaldt ivorkshop pi I-lotel Kro Strand for rnediefolk rundt i landet, fik 1.1 leiliglied til at deltage sorn ressource personer. Opgaveii lod for de implicerede pi at lave et program p3 en CD-ROM der i billeder og lyd hxniie bruges pa rnuseet til foniiidling og under\,isningsbrug. Deltagerne blev efter ankornst og en kort briefinz sat p3 opgaveri. Holdet der bestod af er] Iialv snes personer ble\' delt i to gnipper, li\,or den ene gruppe skulle beskzftige sig nied byen og den anden med havnen. De forste dage gik ined at indsanilc billeder, video og lyd, Saint opbygge nogle historier, der i korte trek fortalte oiii de forskellige ernrier. Opgaljen syntes efterhinden stor. inen midt pi ugen ha\,de de to grupper dog fundet nogle emner, der kunne belyses. Bygrupperi fandt emner soin byudviklingen, traditioner, foreningsliv rnv. og havnegruppen lavede noget oin de forskellige skibstyper, vxrfterne og fiskeriet. Det hele blev hercfter designet soin skcemibilleder iiied kiiapper si brugeren kunne trykke sig frem og f5 tingene urasenteret efter eiiet onske i horte sekvenser fortalt i fonn af lyd og illiistreist rned billeder og video. Nye prograinnier blev afprovet, ja et enkelt var s5 nyt at det ikke var koinmet i handlen pi denne side af kloden. Fotoapparater der tog digitale billeder som direkte kunne ovcrfores til en IJCer blev ogsi anvendt, sanit videopladcspillei og rneget andet elehtronisk udstyr Ugen var hektisk og der var fuld dron pi ]]\,er dag fra tidlis iiiorgen til ud pi natten. Fredag eftermiddag kunne si det fxrdige resultat prasenteres for offentligheden, og delragriiie rejse hjern ined eii inzngde ny viden. Efter at have faet indblik i deriric fagre nyr \erden og fået inange gode tips, ikke iiund.;t af kursets leder. Jes [Lovciidahl. fra TIC i Kobenhavn, er der stadie gang i ud~iklirigeii. bare i et lidt inindre iii:ilestoksforhold. Et fsrcligt prograiii er lavet og horiiiri~.t i haiidlen oiii sglskibstypcr fra Xl;irsrdl. Icleer orn prograrniner til inarkcdsforiiig indcii for turisiiie, inuseer og li-n. er licelcdes pi tegnebranct og ikke mindst Iicir det Iizle 21ii.t et orderitligt spark frerii;id riicd arbcjdet af niuscets saniling af billeder, der nu forsogt. overfort i digital fomi til dasligt brus. Vcd p5 Izngere sigt at have billedi,. saiiilingen p5 digital CD-ROM u? rcystrciet efter ciiincr, kan iiian tilbbde publikuin pi cii neiii niide at se ganile billeder uden at det enkelte original-hilledc bliver nedslidt eller beskadiget. Museuinsprograiiirnet hvor \i til doglig registrerer alle genstande, billeder og ligii. har desuden ihiiet iiiulighed for at vibe billeder, afvikle lyd, video inv sb iiidii i det daglige arbejde straks karl se oiii der er det rigtige eiiine inan har fat i. Det kan rnaske lyde lidt oversiiian. iiien III dato er der alene recistreret over i5000 foto.;. si det er iiikke forstjeli-t at inari ikke k:ni huske dein alle sadan lige I hovedet

19 St. Pete I det sene efterir hwde Andera Kelide Nielseii ka Faaborg i\liiseuiii 02 Henniris Terhelsen og undertegnede fr.i \urt iiiuseuiii fornojclsen.if en ekspeditioii til St Peterrbor?, for 'ifrigning af sofartsiidstilling. soiii hnllegeme fra Langclniid og S~rndborf h.i\dr ri-get op i aoininers. Udstillingssaiiiarbejdct de J iiiusrer iiiiellein fungerer storartet og rrsultatet har \aret præsenteret i flere lunde I irenes lob. Turen. der ahakte aig over 8 dagr. blr\, en 2nd og positiv oplevelse. Byen ti? oiiiesnen j.ir leveringsdygtig I helt anderledes indtr! k. end dciii vi har f3et via de danske iiirdiers noget tilsidige dzkning derovre fra. Srl\lolgclig er befolkningen uhyre fattig iiialt med d~nbke alen og lcvcstandaitcn er l00 ir bagud Byen I sig selv er en storsliet arhitehtnnisk oplevelse, iszr oinfilderne oiiikring byens foriicininc Iiovcdgadc Ncwski Prospcht er iiiiponerende. Det er forstaeligt nok hei man er begyndt at resiaurere. for selvfolgelig har iiiangt og ineget fiet lov at forialde gennein lange tider. aoiii det er alinindelig kendt ihvertilfælde af sofolk, der gennein Arene har varet I land i byertie i den tidligere Ostblok. Ilidrejste partipainpere og andre delegationer udefra har soin regel kun set den regerende kl l St. Fetersborg ligger det ene store rrioriumentale palads ved siden af det andet med en udsmykning s3 overdadig at det hurtigt bliver for voldsomt, inen iinporirrrnde er det Et p.ilads soiii Vinterpaladset ved Nevafloderi Iiar iiicre end 1000 sale, sorn rri.in kiin karl n9 igcniieiii, Iivis iiian er iiiaratonlobrr Urii taiike kan ikke undg3 at strrjfr en otii iii:iii dog ikke kunne have klaret sig inrd en tiendedel :if disse hujloftede sale, eller iii3ske bare et halvt hundrrdr, der er siinand rigeligt til at iinponere, hvad der in5 hs1.e \'xrct fonnslet iiird denne odaelhrd Ikke underligt at iiieniginnnd. der liar gjet ug a16et hovedet inod siiie 1al.c Ioftsbjalker, er blevet noget knotten på et tidspunkr. for at meniginand har iiilne betale gildet er oplagt. At Zartidens uiidenrykkclsc så kun var for siiiiting at regne iiiod cfterfol.cemes forbrydelser er en anden sag. Gcjsllighedcn har heller ikke holdt sig tilbage, rundt i byen ses kirkens iiionumentale bygninger, der ikke just af~pqler et ydinygt brodersind. Teatre og operahuse \ar ligeledes en storsliet oplevelae. Tilbage til hovedgaden Her kurer overfyldte sporvogne (sæidclcs hilligi transporttniddel) og biler i 6 rakker - ikke altid nied fuld lanterneforing -folk gir I samine klæder soin i andre storbyer. En kæmpe forskel er der dog. Denne bys bygninger er ikke totalspoleret af store påtrængende reklarner. Byen er icn og pæn, inaii bliver ikke antastet af snipper, der hænger iundt pi gadehjornerne og hxlder p3 dunken eller indtager andre stimulanser. Vi observerede ci par enkelte gange, at folk blev opbragt af politiet, når de havde besvar ined at styre en brandert. Man foltc sig absolut ikke utryg i storbyen. Selvfulgelig var der patrængcndc gadehandlere, der ville sælge alskens krani for dollars. Med f3 dollars p3 loininen kunne iiian C3 et kongeligt inalti<l iiicd levende "kniv- og gaffelrnusik" oiii urene - inen ikke iiied syvl:igs-servietter, nej kun eii enkelt lille snip serviet Der kunne vi larc noget. at apare pi papiret Til gengæld kunne danskerne absolut Ixre NSSCrnC noget ined hensyri til bespaielae inderi for vaniirrrssourseme. Dei var kun 611 indstilling pi radiatorerne og det var f1111 ~head. Hvis det blev for luakent, blev der blot siiiækket nogle vinduer op Dette galder ogsi for p:iladaeinea vedkoiiiiiicndc. livor der er

20 Ihininielhojt til lofict. Der hlivcr \,irhelig puiilpct nopcl \anile ud i deii mssiske \interluft - iii3skc cr det derfor :!t den ostlige vind. der hl:rste over Danmark i januar ikke nicdfortc frostq - Nxppe. der er nok ikke aiidet i vejen end at verden cr ;if la\e Vaiidct var ikke af topkvalicr. hvilket en tciiiinelig gruinset kulor allcrcdc ved en halv fods vandrnangde i hadekaret afsloredc. S4 vand hlcv der ikke tlrukkct store iiixngdcr af. hvoriinod fin nissisk chaiiipagiic 03 vodka. (ler ikke \.ar dyrere end cola. fandt vej til \,"re \'estlige caiier i riiiieligc p;irtier Hjciiiinefra havde ii Bet foniianingcr «in. at iiicdbnngc proviant. da det skulle vare teininelig urliuligt at skaffe sig nupct ordenrligt Iiist ovre Ret kvikt fandt vi iiiiidlcrtid frem til fonchiinger incd gode hilliye niadrarer. Ko Kir der naturligt iindertidcn hos bagerne, eksrinpel\.is i inyldretidcii. ineii hei ~iiå iiinn hctznke. al dcr hor Iiye s3 iiiange iiicnncsker I St. I'etcrshorg sorn der bur i hele kiin$erigei Ilaniiiark - i Marstnl kan der s5iii:rnd ogsd vxre ko hos bagcrcii )>a en sondng inorgcn Der \'ar stort iidbud af vxei sdvel i de ydriiyy yderkmilerer soiii i den indre by l forrcriiingeme for den lavtlonncde hcfcilknings pengcpiiri: var xircme natuili~vis ikke s9 cksotikc i de pakhii~liynende store ruin Foi den, der havde iiicrc ;it gorr godt ined, \,al iler iinidlenid også iii:isser af riiuliilhrdrr. iorsogtc at tjene sig en skilling ved ar iiin,:ïiir. dciiiic vare. der hrrlijciiiiiie flyxer mii<lt i oicrilod og skaininer inodcr ii:iiur,\ndre \zldige ileretagedc indkuhscentre.\t knap si ~mponcrcnde standard var vi ogsi )ndc i - her var ekspedienteriic iiiindre rappe lan skulle soriime ganpe lave adskillige gebxrdcr for at hidkalde driii Dct ined at <Irive forretning var de ikke hlevct vxnnrt til endnu. den gaiiiiiieldags trlr<leiiinlle barscret p?. at virksoinhedcii kork og Iiyrcii drejede iianset oiii iii;in solgte varer ellci q, tittcd~. tydeligt iycnnerii inasser 3f steder endnu - hvilket inan kan oplcxe andre deder - ogs5 uden for Rusland pi offentligt Lontorcr Det ceritr;ile i7bdcniuseuiii iiicd en iinponciciide riab af ansatte - der absolut ikke c: overhebyrdei iiied opgaver - var en oplei.cl>c iiicd en rigdoin af gciistnnde Ogs3 pi iiia~~~insrnc hupnrdc dei. her ophcv;ires et p;ii ai \.crdciis xldstc ~hihziiiodcllcr. geiiir.it vejeii for den iiicni_ie besogcn<le Aridrr iniuscei. såsoiii det zoologiske iiiiiccuiii iiied riiaiiiutter hln. er oys8 anbefalcl3cb-vxrhc I det hele t;iyet en sp:xndeiidc by iiird riinliylird for ilod- og kanalzejl3d.i. en b) 11\01 inan sagtens knri gebardr sip. ofs5 scl\,«iii iiian cr totalt ukendt iiird det rulsiske rpioy oy bug\tai.cr, hvis iiiaii hliit sr aben. ny foniibr at furklare en i:i~'~chanffr,r at iiinri zk;il iil Iiifthavnen ved at Cire briiiiiiiiciide lien il aadcn ined aniiene ud til iiden linvedyaden. iindrcde det os. li\«r store skarer ;if folk fcirsvandt hen. n51 de sik ind af et pxr ~tore trxdore Vi troppede iiied og in<lentor 3bciib;iredr yig cii iiverdakkct forremingigade i to etaper. der fil. danske indkol>centre [il,i[ ligne billige plastikefterligninger I huridrcvis af menneskrr clurde deres indkiib lier. fx i pclrbulikkcn. hvor der vili ko. soin et :if dc cncste arcder Dene stod selvfolgelig i grel inoilcxriiiig til de plastikposes~xlscnde iiicnneckcr, der stod iideiifor og

21 Udvandringen fra Æra til Amerika 1868 til 1914 Eli iritroduktiori uf Peter Hertrtirigsert l perioden oinkriiig d~.t sidste driiuridrzde~kisir rasede udi.,iridrini.sfchcrcii I Euriipa Tu~iiidvia ni zuropscrc <tri>iiiiiiede tr.[ den gamle ~erdrn III deri riye i:liiii.ril:i. Sydamerika u? Au~tr.ilieii) I«[ :ri,k:ili~. air L'n bedre til\arcl<e. Iicrihl:iiidt bar d-4 iii.iiig~ danskere, ikke iriiiiil<l srohuei 1 pcr~o~lcn fra l868 til 1914 ud!.iiidrcdr ca 162'.~rohocr i11 de ovcrsoiskc Iniidc ]\,ir poliiici\ pmti~hiillci over iid\aiidrcre hlsii dcitr inl. Aoiir $lurt. kan iniidlcrtid iilc t>ctr.iglcs roiii \.rrende udrryk for den reclle srorrelse hlan~e rqstc ;!f sted helt pi egen liind uden.il teciie kontraki ined en dansk udinridrin-ragent og de unddrog sig derfor dr. danske iiiyndislieders kontrol. Lmgt storsteparten.if disse incnnesker var fattigt tyende, sin5 Iibndvxrkcrc og sofolk. som droriiir olil jord o? e~endoiii. guld og gronnc shovr I det fierne Aiiierikn Det var dog langt fr.1 de flcsre, der havde s3 nieget held iiied si: rorir inarstalleme Innies (Jens) Eschen og Rasinus Minor. dcr blev storskibsredere i San Francisco. Den sidstr donerede arare suiniiier til sin fodeby. Bornehjerninei. aldersdomshjeniniet og vandværket skylder si!edes Minor deres oprindelse.,\l7*.. -d.. Der kar dog ogs.4 andre, der h~ide ;iiiderledca \isioiicr sdsuiii ar hrinpr den \:inde kriar~iidoiii til det nye land En af Jiaae rai Brcgiiiiiseboen. Claus Lauritzen Cl;iuseii. der blev en beruiiit pres1 for den norske nienighed I USA og Lorerits Henningsen fra Æroskobing, soin blev en kendt priest og foredragsholder for dci grundtvigianske Dansk Folkesanifund I De Forenede Stater. "De ia!71?a Hi?;.'.DA GaSv&'rksve,, idag "Ostrrs,?lilenzne?'

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Kastrup Broforening en udstilling. Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Kastrup Broforening en udstilling Nr.4 Maj 1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Kastrupfiskerne og havnen Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra den 1. juni og frem til

Læs mere

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling

MANEDSBLADET. Konference om Amager. Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling MANEDSBLADET Konference om Amager Nr.3 April1996 Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling Focus pi Amagers historie En iben konference For forste gang er de tre lokalarkiver pa Amager giet sammen om at

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

599 n" Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il

599 n Golf. f!-.41. t!,e] Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. Beregn Lis' irlige kontingent. ti,il Golf Lis vil spille golf. Det koster 750 kr. i kontingent pr. halvir. ti,il Beregn Lis' irlige kontingent. l.-7.2 ) Beregn den minedlige udgift til kontingent. 599 n" Priser i Golfshoppen. Lis skal bruge

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958

Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 1 TEMA: REJSER Jeppe Aakjær 1866-1930 Nanna Aakjær 1874-1962 Solvejg (datter) 1908-2001 Esben (søn) 1911-1958 Familien Aakjær rejser meget. I dette hæfte vil du få et lille indblik i hvordan først Jeppe

Læs mere

4. Forebyggelse af social isolation

4. Forebyggelse af social isolation 4. Forebyggelse af social isolation Tilværelsen på skibe kan være præget af monotoni, få rekreationsmuligheder, lang tids adskillelse fra familien, afgrænsede fysiske rammer og begrænsede sociale kontakter.

Læs mere

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september

Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september Referat af møde i den politiske styregruppe 4. september 2015 Til stede: Morten Refskou og Henrik Nielsen (Svendborg), Peter Nielsen og Ena Nørgaard (Assens), Ellen Drost og Jane Jegind (Odense), Anni

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004

Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Referat DK-TUG generalforsamling 25. september 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af Dagsorden 3. Formanden aflægger beretning for det forgangne år 4. Kasseren forelægger det

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty GENERALFORSAMLING uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui LÆSØ BREDBÅND Bestyrelsens beretning opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

NYHEDSBREV. MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN

NYHEDSBREV. MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN NYHEDSBREV MARITIM-HISTORISK FORENING for EGERNSUND & GRÅSTEN Nr.4- oktober- november 2008 Gensyn med M/S CECILIE efter ca. 40 år. Billedet viser CECILIE ved hjemkomsten for oplægning i 1958 efter 37 år

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Broderloge nr. 90 Morten Børup

Broderloge nr. 90 Morten Børup Broderloge nr. 90 Morten Børup Venskabsbesøg i Skanderborg fra broderloge nr. 75 Veritas, Fagernes i Norge i dagene d. 14. 15. og 16. september 2012 Programmet for besøget: Fredag: 1. Brødre og ledsagere

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E. Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den

S E J L A D S M E D G A F F E L R I G G E R E. Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den 17 Vinterarrangementer Søulkenes Julefrokost blev afholdt den 13. december 2006 i Skovshoved Sejlklub. Ligesom de foregående år var det et vellykket arrangement, og der var mødt 36 deltagere. Vi havde

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ 1 Kunst- og kulturgruppen i Korsør BAGGRUND: Halsskov Hovedgade

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

GrunUeiertoreningen Solmerhen

GrunUeiertoreningen Solmerhen GrunUeiertoreningen Solmerhen Solrsd Strand, den27. oklober 2012. Referat af ordiner generalforsamling onsdag den 24. ohober 2012H.20.00 pi Solrsd Bibliotek, Solrod Center. Dagsorden: 1) Valg af dirigent.

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen

Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen Noter til breve fra Laura Jakobsen til Bernhard Jakobsen 1905 25/9 1905 (fra Svendborg) - Skrevet på Bernhards fødselsdag. - Johan har det bedre. - Detaljeret beskrivelse af Johans tilstand og hans pleje.

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR

VEDTtr-GTER AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO FOR VEDTtr-GTER FOR AN D E LS BOLIG FORE N I N G E N TORVEBO s 1. Navn. Foreningens navn er andelsboligforeningen "Torvebo". s2. Formil Foreningens formal er at erhverve, eje og administrerejendommen matr.

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009

MARINETELEGRAFEN. Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 MARINETELEGRAFEN Medlemsblad for Marstal Marineforening JULI OG OKTOBER KVARTAL 2009 Nr. 29 December 2009 Generalforsamling 13. februar 2010 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Marstal Marineforening

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Byloppemarked i Troense

Byloppemarked i Troense Byloppemarked i Troense Lørdag og søndag 4.og 5.juni Kl. 10.00-16.00 Den hyggelige nye tradtion med at holde loppemarked i hele Troense by den første weekend i juni er i år den 4. og 5. juni. Sidste år

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Tekst & foto: Bifrost

Tekst & foto: Bifrost Tekst & foto: Bifrost Vi ville prøve at gentage turen til Polen helt op til Stettin, der hvor man tager mast af for at sejle ad floden op mod Berlin. Da vi i 1998 skulle ind i Polsk farvand sejlede man

Læs mere

Faaborg By s Antenneforening

Faaborg By s Antenneforening ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FAARBORG BYS ANTENNEFORENING MANDAG DEN 22. APRIL 2013 KL.1900 på Hotel Faaborg Fjord Svendborgvej 175 5600 Faaborg Bestyrelsens beretning for året 2012 I henhold til foreningens

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf

Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v. asfaf Kapitel XIII Kapitel XIII Afsnit A Regel 1 Regel 2 Afsnit B Regel 3 Regel 3-1 Regel 4 Regel

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget

FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget FORÅRSPROGRAM 2015 Kolding Lærerkreds - Fraktion 4 Pensionistudvalget Alle tilmeldinger sendes til Bodil Kjestrup niels.kjestrup@gmail.com Tilmeldingen er bindende, og er kun gældende ved samtidig indbetaling

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Søsyg i 21 dage Foredrag Ville være landmand På atletiklandshold S/S "Laura Dan"

Søsyg i 21 dage Foredrag Ville være landmand På atletiklandshold S/S Laura Dan Denne artikel, som er skrevet af Jørgen T.Madsen, bragtes i bladet Søfart nr. 40, 2011 Artiklens forfatter har givet tilladelse til at den nu også ligger på foreningens hjemmeside -Godt jeg ikke er til

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ...

Fritz Syberg. Selvportræt, 1902. Fritz. Syberg. Kunsten og kærligheden. Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99. Opgaveark ... Fritz Syberg. Moder og datter, 1898-99 Fritz Syberg. Selvportræt, 1902 Fritz Syberg Kunsten og kærligheden Opgaveark Navn: Klasse:... Fritz Syberg. Høstlandskab (Kerteminde), 1905 Fritz Syberg. Høstbillede,

Læs mere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere

Dagcenteret: 1. sal: 2. sal: 3. sal: 4. sal: 5. sal: Avisen for Othellos beboere og brugere 1. sal: Dagcenteret: 5. årgang 4. udgave 1. september 2014 3. Kaj Otto Holm 3. Inge Elisabeth Ramberg 17. Gudrun Elise Nielsen 22. Jacky Aage Schmidt 2. sal: 1. Lilli Erika Olsen 4. Alice Ingrid Hansen

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 27.4.2015 Referat af bestyrelsesmøde den 27.april Fra klokken 19.00 til 21.00 Deltagere : Anne Skjerning, Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Klaus D. Johansen,

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn.

Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje Den gamle havn. Beretning 2015 Jeg har i år valgt at dele beretningen op i flere hovedpunkter. Først en beretning om det forløbne år, og dernæst vil jeg gennemgå punkterne: FLID Kontrakt med kommunen. Lån. Kran. Ralleje

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere