Å R S B E R E T N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1"

Transkript

1 Å R S B E R E T N I N G

2 Årsberetning 2011 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 20. februar 2012 ISBN Grafisk design: Michala C. Bendixen, Forsidefoto: Colourbox royaltyfree Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri Oplag: 500 Udgiver: Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej Frederiksberg Tlf

3 Å R S B E R E T N I N G

4 I N D H O L D Forord 5 Strategiprocessen 6 Kurser og praktisk konfliktløsning 7 Når unge er i konflikt 8 Genoprettende retfærdighed 9 Dialog Ambassadører 10 Konfliktløsning på de tekniske skoler 11 Peace one Day 12 Konflikthåndtering i foreningslivet 13 Åben rådgivning 13 Medlemstræf 14 Medlemsmøder 14 Aktiviteter i Foreningsaktiviteter 15 Medierne 16 Hvem er vi? 17 4

5 F O R O R D I 2011 har vi haft fokus på de fremadrettede strategier. Der har været en perlerække af spændende dialoger om, hvordan vi kan øge kendskabet til fredelig konfliktløsning - så konstruktiv, fantasifuld og bæredygtig konflikthåndtering bliver mere udbredt. Det har bestemt ikke været en kedelig proces. Vi har fået indkredset en retning, der lægger op til øget samarbejde med andre og til, at centret skal være mere opsøgende. Den udvikling afspejles allerede i aktiviteterne i Helt konkret har vi inviteret flere hundrede mennesker til forskellige konfliktfaglige events. Vi har haft fire store arrangementer henholdsvis et medlemstræf i København, en konference i Århus om genoprettende retfærdighed, et fredsarrangement om konfliktmægling på internationalt niveau og en ungemæglerkonference, hvor mæglere udvekslede erfaringer fra deres praksis blandt børn og unge. Vi har etableret en ny konfliktrådgivning sammen med unge, der er aktive i børne- og ungdomsforeninger. De har brug for viden om konflikthåndtering og hjælp til at starte gratis rådgivning. Vi har uddannet dem til at blive konfliktvejledere og giver sparring til de rådgivere, der arbejder i de nyetablerede åbne konfliktrådgivninger for unge. Sammen med Århus Universitet har vi dannet et netværk om genoprettende retfærdighed, hvor forskere og praktikere kan mødes for at diskutere, hvordan vi kan fremme brugen af konfliktråd og sikre udbredelsen af filosofien om genoprettende retfærdighed i Danmark. Vi har uddannet dialogambassadører fra Jordan, Egypten og Danmark i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd og er ved at lægge sidste hånd på en undervisningsbog i dialogprocesser, som kan bære erfaringerne videre i træningen af unge i Mellemøsten. De åbne kurser i konfliktløsning og mægling er stadig vores omdrejningspunkt, men vi mærker også en øget interesse fra private firmaer, uddannelsesinstitutioner, kommuner og regioner for at få målrettede kurser i konflikthåndtering på arbejdspladserne. Der er brug for kompetencer i konfliktløsning i rigtig mange sammenhænge, og derfor er vi glade for det vok sende samarbejde med andre og de resultater, det har givet. I beretningen kan du læse mere om de enkelte aktiviteter. Dorte Justesen Bestyrelsesformand Aase Rieck Sørensen Centerleder 5

6 S T R A T E G I P R O C E S S E N Strategiprocessen har været et vigtigt omdrejningspunkt for vores aktiviteter i Både bestyrelsesmøder, centertræf og generalforsamling har været optaget af at diskutere strategier for fremtidens Center for Konfliktløsning. Det har været en spændende proces, hvor vi både har hentet inspiration udefra og har arbejdet i dybden med CfKs konfliktfaglighed, værdier og organisation. Processen har været bygget op om fire faser. Første fase handlede om at få inspiration udefra og have en undersøgende tilgang til vores konfliktfaglighed og organisation. Anden fase bestod i at samle op og analysere de mange forslag og tanker. Tredje fase kaldte vi dialog og konkretisering, og den fjerde fase skal runde processen af med prioritering af indsatsområder. Vi er ved at være ved vejs ende. På det seneste centertræf i januar 2012 diskuterede, testede, udfordrede, konkretiserede og udfoldede vi i fællesskab de to indsatsområder, der udspringer af strategiprocessen. Indsatsområderne har vi beskrevet således: Vi vil være samlende kraft for alle, der arbejder med konfliktløsning i Danmark. Vi vil være opsøgende, synlige og tage nye initiativer, der viser mulighederne i fredelig konfliktløsning. Vi har forsøgt at besvare fire centrale spørgsmål inden for hvert indsatsområde; nemlig hvad vil vi, hvorfor vil vi det, hvordan vil vi gøre det, og hvad kommer der ud af det? Der er mange, der arbejder med konfliktløsning i Danmark. Derfor vil vi arbejde hen imod at blive en samlende kraft for alle, der arbejder med konfliktløsning og mægling. Vi tror, der er behov for øget tværfagligt samarbejde, fordi verden er blevet mere kompleks med nye typer af konflikter, og der er mange aktører til at håndtere dem. Konkurrencen er blevet skærpet, og opgaverne har ofte en sådan karakter, at der er brug for forskellige tilgange. Det vil derfor være en god idé at skabe flere netværk og aktivere flere medlemsressourcer omkring opgaverne, så vi får skabt et solidt grundlag for løsning af konflikter på samfundsniveau sammen med andre. Vi vil skabe kontakt til andre miljøer, organisationer og foreninger for ad den vej at få nye grupper i tale, som har behov for konfliktløsning. Vi vil være opsøgende og tage initiativ til at overvinde den tilbageholdenhed, der kan forhindre nogen i at søge hjælp til konfliktløsning. Vi vil fjerne tabuer omkring konflikter. Henvendelser kommer ikke altid af sig selv, fordi der i mange miljøer er begrænset kendskab til alternativer til den eksisterende konfliktløsningspraksis en praksis, som altovervejende har været baseret på straf, hævn, udstødelse, vold og aggression. Vi ser et stigende behov for viden, træning og uddannelse i, hvordan man skaber bæredygtige løsninger på personlige og samfundsmæssige konflikter. Den strategiproces, bestyrelsen satte i gang, har beriget dialogen på tværs af de forskellige faglige grupper og beslutningsrum i CfK, og der er opstået en fælles erkendelse af, hvor vi er i dag, og hvilken retning vi skal tage. Den foreløbige afrunding af strategiprocessen sker på generalforsamlingen i marts KURSER OG PR AKTISK 6

7 K U R S E R O G P R A K T I S K K O N F L I K T L Ø S N I N G Hovedopgaven for Center for Konfliktløsning er at udbrede kendskabet til fredelig konfliktløsning gennem undervisning og aktiv konfliktløsning. Ud over de åbne kurser skræddersyr vi kurser efter behov og indgår i projekter sammen med andre. CfK har tilknyttet 20 professionelle undervisere og mæglere, som er uddannede i konfliktløsning og har stor erfaring med praktisk konflikthåndtering. Udgangspunktet for vores arbejde er, at evnen til at håndtere konflikter konstruktivt er en kompetence, der kan tilegnes. Vi definerer konflikter som uoverensstemmelser, der indebærer spændinger i og mellem mennesker det betyder, at vi fokuserer på både den sag, parterne er uenige om og de menneskelige relationer, der har lidt skade. Vores kurser er åbne for alle og er tænkt som træning og inspiration til at udbrede og praktisere fredelig konfliktløsning. De mange rekvirerede opgaver løses med det perspektiv, at vore konfliktløsningsmetoder og teorier bidrager til varig forandring af arbejdsmiljøet og styrker den enkeltes kompetencer til at håndtere konflikter konstruktivt, fantasifuldt og fremadrettet. Åbne kurser Centret udbyder to grunduddannelser. Den ene er en uddannelse i konfliktløsning, hvor deltagerne får redskaber til og træning i at håndtere konflikter. De får teoretisk forståelse, selvindsigt og samfundsmæssige, filosofiske og psykologiske indfaldsvinkler til konstruktiv konfliktløsning. Den anden er en grunduddannelse i konfliktmægling, hvor vi bygger videre på grunduddannelsen i konfliktløsning og går i dybden med at afdække lagene i parternes konflikt og træne deltagerne i konfliktmægling, så de efterfølgende er i stand til at lede en mægling. Desuden har vi kortere introducerende kurser med fokus på henholdsvis praktisk konfliktløsning, kommunikation, mægling og interkulturel konflikthåndtering. Disse kurser kan fungere både som en introduktion til grunduddannelserne og som selvstændige kurser, hvor man arbejder med egne og andres cases. Interkulturel konflikthåndtering giver kursisterne indsigt i, hvad interkulturel kommunikation er for en størrelse og har som mål, at kursisterne bliver bedre til at forstå og løse konflikter, der udspiller sig mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund. De kulturelle fællesskaber, vi refererer til, er både arbejdspladser, lande, familier, etniske grupper, køn og alder. Vi arbejder ud fra en bred definition af kulturbegrebet. Ungemægleruddannelsen henvender sig til alle, der arbejder med børn og unge f.eks. ansatte i socialforvaltninger, klubber, daginstitutioner, skoler og politi. Fokus er rettet mod konfliktløsning blandt unge og håndtering af de unges konflikter med voksne. For at fastholde et forum for erfaringsudveksling mellem de mange ungemæglere, vi har uddannet, inviterer vi hvert år til ungemæglerkonference, hvor formålet er at give ny inspiration og udveksle erfaringer fra den daglige praksis. Konfliktløsning i grupper er et kursus, som giver deltagerne mulighed for at tilegne sig kompetencer til at facilitere konflikthåndtering i teams og organisationer herunder at kunne kortlægge konflikter i grupper og 7

8 designe gruppeprocesser på baggrund af viden om forskellige metoder til konfliktløsning. Kurset retter sig fortrinsvis mod deltagere, der har erfaring med konfliktløsning og mægling eller er uddannede på centrets grunduddannelser. I 2011 har vi gennemført 12 åbne kurser med i alt 200 kursister. Rekvirerede opgaver De rekvirerede opgaver er meget forskellige både indholdsmæssigt og i omfang. Alle opgaver tilrettelægges af vores undervisere i nært samarbejde med rekvirenten. Det er ofte kurser og træningsdage på arbejdspladsen, men vi ser også en stigende interesse for konfliktmægling og behov for rådgivning/sparring. Som eksempler på rekvirenter af kurser og træningsdage kan nævnes Dansk Sygeplejeråd, Hillerød Kommune og Region Sjælland. Fra foreningslivet kan nævnes Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Muslimernes Fællesråd og Dansk Ungdoms Fællesråd. Endvidere har vi løst opgaver for boligselskaber som AKB, BO-Vest og Lejerbo. Vi har haft 132 rekvirerede opgaver i N Å R U N G E E R I K O N F L I K T M Æ G L I N G S O M M I D D E L Det var titlen for CfKs konference i Ungdomsbyen den 13. april. Vi havde tilrettelagt konferencen sammen med ungemæglere og koordinatorer i syv kommuner, der målrettet bruger konfliktmægling i deres arbejde med børn og unge. Formålet var at give inspiration til de mange ungemæglere, der er uddannet i CfK og samtidig give dem mulighed for at udveksle erfaringer fra deres daglige praksis. Vi indledte konferencen med et oplæg fra Allan Petersen, der er daglig leder i statsfængslet i Nyborg. Han talte om de perspektiver og dilemmaer, der er knyttet til konfliktmægling i kriminalforsorgen, og han drog paralleller til ungemæglernes arbejde. Herefter fulgte konkrete eksempler på situationer, hvor ungemæglere i henholdsvis Roskilde, Køge og Furesø havde haft brug for at mægle i konflikter blandt unge. De tematiske workshops om eftermiddagen drejede sig om ungemægling i skolen, om hvordan man kan nå de vanskeligste unge, om grænsefladen mellem ungemægling og mægling i konfliktråd, og der var en workshop om de specifikke erfaringer fra Århus, hvor man har ansat en genoprettende-retfærdigheds-medarbejder til at støtte op om arbejdet med unge. Ligesom sidste år var der stor tilslutning til konferencen (100 deltagere). Der var interesse for fortsat at udvikle tankesættet bag genoprettende retfærdighed og udveksle erfaringer fra den daglige praksis i kommunerne. CfK er på den baggrund i gang med at udvikle kurser og efteruddannelse for denne målgruppe. 8

9 G E N O P R E T T E N D E R E T F Æ R D I G H E D Genoprettende retfærdighed er et helt centralt tema i CfKs arbejde, fordi det har fokus på at heale den konfliktfyldte relation, der opstår, når et menneske har gjort vold på et andet. Filosofien er, at vi alle er forbundne og skal finde en måde at leve på i et samfundsmæssigt fællesskab. Genoprettende retfærdighed kan udmøntes på mange måder helt konkret har vi eksempler fra det danske retssystem, hvor der er oprettet konfliktråd i straffesager dvs. gerningsperson og offer har mulighed for at mødes. For at udbrede kendskabet til genoprettende retfærdighed og få forskere og praktikere i tale, arrangerede vi en 2-dages konference på Århus Universitet i foråret 2011 i samarbejde med forskere fra Københavns og Århus universitet. Målet var at få en kritisk og udviklende dialog, og det lykkedes. Konferencen mundede ud i dannelse af et nationalt netværk om genoprettende retfærdighed et netværk, som er åbent for alle interesserede. Konferencen Konferencen blev holdt på Århus Universitet maj Vibeke Vindeløv talte om de grundlæggende definitioner, Lin Adrian tegnede et landskab over, hvordan genoprettende retfærdighed bliver brugt i Danmark, Jakob Holtermann redegjorde for egen og andres kritik af fortalervirksomheden, Christian Gade gav eksempler fra sandheds- og forsoningsprocessen i Sydafrika, Asii Chemnitz Narup talte om behovet for en helingsproces af det dansk-grønlandske forhold, Charlotte Wegener gav erfaringer fra konfliktrådet i Nordsjællands Politi, Siri Kemény talte om de norske konfliktråd, Nina Raaschou kastede et kritisk blik på konfliktrådsordningen i Danmark, Heidi Alstrup og Rene Juhler fortalte om deres projekt for unge i Århus Kommune. Alt i alt mange facetter og eksempler fra både ind- og udland. Det gav en spændende og bredt favnende debat, som er et godt udgangspunkt for et fortsat samarbejde. Konferencerapport og videooptagelser ligger på netværkets hjemmeside. Netværket Som opfølgning på konferencen har vi etableret et netværk om genoprettende retfærdighed. Det første møde blev holdt 8. december i København, hvor den norske konfliktløser Geir Dale præsenterede sine erfaringer med genoprettende retfærdighed fra mægling på gadeplan i Oslo. Der var stor interesse for de norske erfaringer. Der blev udtrykt et behov for at indgå i et mere permanent fagligt forum, hvor viden og metoder kan udveksles. Der var derfor glæde over og stor opbakning til at etablere et netværk i Danmark. CfK og Christian Gade fra Århus Universitet gav tilsagn om at være tovholdere for netværket og indkalde til møde i Netværket har foreløbig 110 medlemmer. Netværkets website har fokus på genoprettende retfærdighed læs mere på 9

10 D I A L O G A M B A S S A D Ø R E R Dialog i Danmark og Mellemøsten og det virker! Af Jesper Bastholm Munk, faglig leder CfK har gennem snart 3 år været med til at træne en gruppe unge fra Danmark, Jordan og Egypten, kaldet Dialog Ambassadører. De holder workshops om dialogens muligheder og dilemmaer på uddannelsessteder og hos NGO er i de lande, de selv kommer fra. Dialogambassadørprojektet har været en fantastisk ramme til at træne og arbejde med dialog i praksis. Det er absolut heller ikke ringe, at DIIS forskerne siger - det virker! Indsigten øges, og fordomme flyttes. Det har været en fornøjelse og givende at være med fra det første møde med ambassadørerne, at se hvordan de har tilegnet sig dialogen som udgangspunkt for samtale, og hvordan de nu selv kan rammesætte dialog gennem workshops i Danmark, Jordan og Egypten. Version 2.0 ekko fra Tahrir-pladsen I oktober 2011 var vi tilbage i Mellemøsten, og Egypten var stedet for dialogaktiviteter version 2.0. På Tahrirpladsen havde der kort tid forinden været voldsomme sammenstød. Da vi var i Kairo, var der fortsat flere mindre demonstrationer om helt basale ting, såsom mad til børn i skolerne. Det foregik med indignation, energi og fredeligt. Stemningen af en overgangsproces med de håb og frustrationer, som følger med, prægede billedet. Der er sat noget i gang, og der er ingen vej tilbage, sagde de egyptere, jeg talte med; men usikkerheden er stor om, hvor Egypten er på vej hen. Første gang vi var i Mellemøsten, vejede tegningekrisen godt til. Dén er der ikke mange gram tilbage af. Nu handler det om forandringerne i Egypten, og der er stor interesse for dialog som vejen til et andet Egypten. Version 3.0 en håndbog på vej Aktiviteterne fortsætter. En 3. runde er på vej, og et nyt hold på 28 Dialog Ambassadører skal trænes og virke. Det bliver med særdeles solide erfaringer som fundament og en bog i hånden, som samler viden, indsigt og erfaringer med dialog. Det er en gave, bogstaveligt talt, at fremtidig træning og dialogaktiviteterne får så håndfast en form. Det er Center for Konfliktløsning og Dansk Ungdoms Fællesråd, som udgiver håndbogen. Bogen vil ikke alene være til gavn for dette projekt, men kan bruges i alle sammenhænge, hvor man ønsker dialog om aktuelle udfordringer i Danmark og verden omkring os. FAKTA OM DIALOG AMBASSADØR PROJEKTET Projekt Dialog Ambassadør ligger i Dansk Ungdoms Fællesråds regi. Det løb i perioden og var finansieret af det danske Udenrigsministerium. Deltagerne var i alderen år og fordelte sig på 10 unge fra Jordan, 10 fra Egypten og 18 fra Danmark. Halvdelen af de danske unge havde anden etnisk baggrund end dansk. Der blev i perioden afviklet i alt 171 dialogaktiviteter/ workshops i de tre lande for i alt 3630 deltagere. I 2012 fortsætter projektet i en ny fase, hvor tidligere deltagere i projektet, træner nye dialogambassadører. Der er et øget fokus på natio nale aktiviteter i Egypten og Jordan som et bidrag til de samfundsmæssige forandringer, der foregår i Mellemøsten. 10

11 K O N F L I K T L Ø S N I N G P Å T E K N I S K E S K O L E R Udviklingsprojektet Konflikthåndtering på Erhvervsskolerne udsprang af et ønske om at støtte lærere og elever på de tekniske skoler i at blive bedre til at håndtere hverdagens konflikter. Flere rapporter peger på, at der er højt frafald på ungdomsuddannelserne, og at undervisningsmiljøet spiller en stor rolle. Ideen var at introducere både lærere og elever til konfliktløsningens teknikker, så de i fællesskab kunne udvikle et konflikthåndterende miljø, der kunne dæmme op for mobning, vold, trusler, slagsmål og drillerier. Teknisk Erhvervsskole Center i Hvidovre deltog med 20 lærere og 100 elever fra mekanikerafdelingen. Både lærere og elever gav udtryk for, at der var mange konflikter i hverdagen. Lærerne fik et tre dages kursus i konflikthåndtering, og eleverne blev delt op i fire grupper, der hver fik et kursus af to dages varighed. Kurserne blev gennemført i perioden januar april Lærerne fik et tre dages kursus i konflikthåndtering, og eleverne fik to dages kurser. Kurserne blev gennemført i januar - april 2011 i samarbejde med Ungdomsbyen og med støtte fra Forskningsfonden af Efterfølgende har vi spurgt både lærere og elever, om de mener, kurset har haft en positiv effekt. Lærergruppen vurderer, at kurset har været med til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Kurset har også betydet, at de på nogle områder har ændret praksis. F.eks. er lærerne mere tilbøjelige til at støtte eleverne i selv at tage ansvar for at løse deres konflikter. Der er også eksempler på, at der er skabt et fælles sprog, som gør det muligt at tale om de konfliktfyldte situationer, f.eks. hvor man befinder sig på konflikttrappen. En elev udtrykte sig således efter kurset: Vi kan helt sikkert bruge det I er bare kommet for sent ind i vores liv. Pilotprojektet viste, at der er rigtig mange konfliktfyldte situationer, og både lærere og elever er interesserede i at skabe et bedre socialt miljø. Eleverne beskriver miljøet som relativt hårdt hvor man skal give igen både sprogligt og fysisk for at klare sig. Lærerne giver udtryk for, at drillerier hurtigt kan udvikle sig til alvorlige sammenstød, og de ofte må skille eleverne. Hvis man i korte træk skal opsummere resultaterne: Træning af lærerne i konflikthåndtering giver positiv effekt Tabuer om konflikter kan opløses relativt hurtigt ved at skabe fælles sprog/begreber Lærernes konfliktkultur spejles af eleverne, og lærerne har derfor mulighed for at virke som positive rollemodeller for eleverne gennem deres måde at håndtere konflikter på Anbefalinger Formålet med at gennemføre projektet var at udvikle en model for, hvordan der kan skabes et konflikthåndterende undervisnings- og studiemiljø på de erhvervsfaglige grunduddannelser. Den model, styregruppen anbefaler, er baseret på: Yderligere uddannelse af lærergruppen i konstruktiv konfliktløsning Undervisning af eleverne i konflikthåndtering som led i arbejdsmiljøundervisningen og i den forbindelse udstedelse af kørekort til konfliktløsning Ledelse og ansatte sætter fokus på at udvikle et konflikthåndterende arbejdsmiljø 11

12 P E A C E O N E D A Y På den internationale fredsdag 21. september satte vi fokus på konfliktmægling som alternativ til krig. Indledningsvis talte Søren Friis fra RIKO om den målforskydning, der er sket i de danske politikeres argumentation for krig gennem de seneste 12 år, hvor Danmark har deltaget aktivt i angrebskrige i Serbien, Afghanistan, Irak og Libyen. Vi havde fået den internationale konfliktmægler Kai Frithjof Brand Jacobsen fra PATRIR i Rumænien herop for at videregive sine erfaringer fra fredsoperationer rundt om i verden. Han gav samtidig nogle bud på, hvordan vi kan bidrage til et globalt paradigmeskift, hvor peacebuilding står i centrum for de internationale aktioner, Danmark deltager i. Det er i høj grad et spørgsmål om politisk vilje og opbyggelse af en infrastruktur/ videnscenter/ korps af eksperter, der kan gå ind som konfliktmæglere og rådgivere. DEO, som var medarrangør, havde lagt et stort arbejde i at få de politiske partier til at deltage, men grundet folketingsvalget var det uhyre vanskeligt at få bindende aftaler. Det afsluttende politikerpanel bestod af Holger K. Nielsen (SF) og Frank Aaen (Enhedslisten), som begge lovede ændrede politiske signaler i forbindelse med et regeringsskifte. De foreslog samstemmende, at de ville støtte oprettelse af et Center for Freds- og Konfliktforskning, der kunne give ny forskningsbaseret viden om alternativer til krigsførelse. Som opfølgning på mødet skrev vi til politikerne for at konkretisere vores forslag til udmøntning af bevillingen til et Center for Freds- og Konfliktforskning. Vi foreslog et tværfagligt center, der kunne favne såvel det nationale som internationale, det forskningsmæssige og det praksisnære og derved kunne bidrage til dialogen mellem regeringer og civilsamfund. På finansloven for 2012 er der afsat 8 mio. kr. årligt i perioden til et program om aktuelle internationale konflikter og nye tiltag inden for freds- og konfliktløsning. Formålet er at styrke grundlaget for, at Danmark kan bidrage med ikke-militære løsninger på internationale konflikter. Peace One Day er en international bevægelse, der arbejder på at skabe opmærksomhed om FNs fredsdag den 21. september PATRIR (Peace, Action, Training and Research Institute in Romania) rådgiver vedrørende fredsopbyggende operationer, konfliktmægling, forsoning efter krig. RIKO (Rådet for International Konfliktløsning) er en udenrigspolitisk tænketank. DEO (Demokrati i Europa) er et landsdækkende oplysningsforbund, som står for EU debat. Medarrangørerne var i øvrigt: Nordiske Mediatorer, Esperantoforeningen og Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed. 12

13 K O N F L I K T H Å N D T E R I N G I F O R E N I N G S L I V E T ( K I F ) Hvis jeg havde vidst det her tidligere, så var jeg ikke kommet i fængsel. Så kontant var udtalelsen fra en tidligere indsat og stofmisbruger, der deltog i en KiF-workshop arrangeret af Den Fri, en afdeling under Ungdommens Røde Kors. Konflikthåndtering i Foreningslivet er CfKs nye konfliktrådgivning. Vi har tidligere uddannet unge i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd for at støtte op om de mange, der er aktive i ungdomsforeninger, så de bliver bedre til at håndtere de konflikter, de møder på deres vej. I starten af 2011 uddannede vi konfliktvejledere, der kunne træne og rådgive andre unge i foreningslivet. Erfaringerne fra projektet har vist, at der er stor interesse for at lære konfliktløsning, og de unge vurderer også, at der er et behov for at få konfliktfaglig træning i foreningerne. Derfor har vi gjort tilbuddet permanent. Resultatet er blevet et gratis tilbud til børne- og ungdomsorganisationer om workshops og rådgivning. Konfliktvejledningen varetages af 13 konfliktvejledere, som har erfaring med foreningsarbejde. De har alle gennemgået et længere uddannelsesforløb, tilrettelagt af Center for Konfliktløsning. Det er Jesper Bastholm Munk (faglig leder), Mette Juel Madsen (underviser) og Annette Willig (rådgiver), der har varetaget uddannelsen af konfliktvejlederne. I december 2011 besluttede bestyrelsen, at ung til ung konfliktrådgivning skulle være en integreret del af CfKs gratis rådgivning. CfK koordinerer og kvalitetssikrer aktiviteten. Å B E N R Å D G I V N I N G De åbne konfliktrådgivninger i København har eksisteret siden november Formålet med rådgivningerne er at udbrede kendskabet til fredelig konfliktløsning og hjælpe folk, der står i en fastlåst situation. Rådgivningen er anonym og gratis. Målgruppen er alle, der har brug for hjælp til løsning af hverdagens konflikter det kan være familiekonflikter, nabokonflikter eller konflikter på arbejdspladsen. Det er typisk en enkelt person, der booker tid; men det sker også, at to eller tre personer møder op i rådgivningen. Selve rådgivningen har karakter af en struktureret og afklarende samtale, hvor to rådgivere er empatisk og aktivt lyttende og hjælper brugeren til at se konflikten fra flere sider og ikke mindst sin egen rolle i konflikten og de handlemuligheder, der kan være. De fire rådgivninger i København er blevet suppleret med yderligere en rådgivning, som holder til på Gentofte Bibliotek. Endnu en rådgivning er på vej i Nordsjælland. De frivillige rådgivere har (som minimum) taget Grunduddannelsen i konfliktløsning, og de er alle medlemmer af CfK. De fem rådgivergrupper modtager supervision fra CfKs undervisere, og den praktiske administration udgår fra centerkontoret. Rådgivergruppen består af 18 personer, som er tilknyttet en af de fem rådgivninger. I maj 2011 mødtes rådgiverne med repræsentanter fra Århus og Frederiksberg, hvor der er tilsvarende rådgivninger, for at udveksle erfaringer og diskutere behov for efteruddannelse og nye tiltag for at synliggøre tilbuddet om gratis rådgivning. 13

14 M E D L E M S T R Æ F I 2011 prøvede vi noget nyt, vi holdt et konfliktfagligt træf for alle medlemmer af CfK. En gruppe aktive medlemmer var med i planlægningsgruppen, og både undervisere og bestyrelsesmedlemmer bidrog som workshopholdere. Medlemstræffet blev holdt lørdag 22. januar i La Oficina på Frederiksberg med godt hundrede deltagere. Interessen for at deltage var overvældende, og engagementet holdt hele dagen. Vi samledes om morgenen til Kim Klivers indledende oplæg om konfliktråd i straffesager. Kim Kliver er chef for det nationale efterforsknings- og forebyggelsescenter i Rigspolitiet. Hans oplæg var baseret på det første års erfaringer med konfliktråd, som har vist, at der er brug for en indkøringsperiode, hvor både politiet og deltagerne i konfliktråd dvs. offer og gerningspersoner skal blive mere opmærksomme på ordningen. Der er brug for yderligere oplysning om muligheden for at mødes i konfliktråd. Der var workshops både formiddag og eftermiddag. Temaerne var: International konflikthåndtering, Magt og afmagt, Skyld og straf, Konflikter på arbejdspladsen, Interkulturel konflikthåndtering, Konflikter i forandringsprocesser og Undervisning i konfliktløsning. Vi sluttede med et fælles arrangement, hvor konfliktteori og skuespil mødtes i en underholdende og lærerig seance med Leading Edge. fællesskabet. Naturligvis var nogle workshops bedre end andre men overvejende havde de været gode. Der var en anbefaling om, kun at have en workshopseance på en dag, så det vil vi lade være styrende for næste medlemstræf. M E D L E M S M Ø D E R Dialogzonen er faglige møder for CfKs medlemmer og andre interesserede. I 2011 har der været to møder i København. I marts var emnet Konfliktråd på bocentre, hvor Bo Ørsnes og Vibeke Thorsen stod for arrangementet sammen med Ringbo, og i september holdt Dorte Holmberg en dialogzone om konfliktløsning mellem børn og voksne. Dialogzonen er tænkt som et forum, hvor undervisere og medlemmer kan gå i dialog om aktuelle konfliktfaglige emner. Medlemmer 410 individuelle medlemmer, heraf 60 studerende/ pensionister/arbejdsledige 20 kollektive medlemmer De tilbagemeldinger, vi fik, var meget positive. Der var glæde over initiativet til at holde et medlemstræf, og mange workshops havde været inspirerende og spændende. Der var også point til erfaringsudvekslingen og 14

15 A K T I V I T E T E R I Center for Konfliktløsning er aktiv på mange fronter, dels har vi vores egne åbne kurser, hvor der har deltaget ca. 200 kursister, dels har vi løst en række opgaver sammen med virksomheder, institutioner, kommuner, foreninger og uddannelsesinstitutioner. Vores tilknyttede undervisere og mæglere har været ude på 132 opgaver af kortere eller længere varighed. Derudover har vi lavet projekter, møder og konferencer sammen med andre, og vi har holdt en række møder i vores eget foreningsregi medlemsmøder, medlemstræf, centertræf, undervisertræf og bestyrelsesmøder. For at skabe overblik har vi skrevet en kronologisk liste over foreningsaktiviteterne. Foreningsaktiviteter: Centertræf som led i strategiprocessen oplæg ved Uffe Elbæk, tidl. rektor for kaospiloterne Medlemstræf oplæg ved Kim Kliver, Rigspolitiet, workshops samt afslutning ved Leading Edge Oplæg om Center for Konfliktløsning hos ZONTA i Hillerød Dialogzone Konfliktråd på bocentre ved Bo Ørsnes og Vibeke Thorsen, samt med oplæg og deltagelse af personale og beboere fra Ringbo Bestyrelsesmøde Foredrag om storytelling ved Karsten Mathiasen og Inger Lise Oelrich Workshop om storytelling i Tårnstudiet Temamøde som led i strategiprocessen: Kampe for anerkendelse ved Mikkel Holmbäck, direktør for TV Glad og Aydin Soei, forfatter til bogen Vrede unge mænd Generalforsamling i TV Glad, København Konstituering af bestyrelsen Møde med British Council Oplæg om Center for Konfliktløsning hos Rotary i Lyngby Oplæg om åben konfliktrådgivning på Foreningsdagen i Verdenskulturcentret Konference om genoprettende retfærdighed på Århus Universitet Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde som led i strategiprocessen Reception i anledning af Else Hammerichs 75 års fødselsdag Centertræf som led i strategiprocessen, i Republik ken, ved Nicolai Seest og grafisk facilitator Karen Leth Dialogzone om konfliktløsning mellem børn og voksne ved Dorte Holmberg Peace One Day arrangement Veje til fred er krig en løsning? i samarbejde med DEO, RIKO, Nordiske Mediatorer, Kvindernes Liga for Fred og Esperantoforeningen Bestyrelsesmøde Frivillighedens dag, deltagelse med åben konflikt rådgivning i Nordvest Ungemæglerkonference i Ungdomsbyen Når unge er i konflikt mægling som middel, oplæg ved Allan Petersen, Nyborg statsfængsel samt workshops Deltagelse i ekspertpanel om kriminalitetstruede unge med etnisk minoritetsbaggrund Bestyrelsesmøde Netværket for genoprettende retfærdighed med foredrag af den norske konfliktmægler Geir Dale. 15

16 Center for Konfliktløsning i medierne: Mediedækningen i 2011 spænder vidt. Fra det internationale medie strejf til det jordnære, fra dybere samtaler til hurtige indslag, fra landsdækkende medier til foreningsblade. Som eksempler kan nævnes, at CNN bragte uddrag af et interview med Jesper Bastholm Munk om konfliktløsning og CfKs arbejde, og i december handlede middags-radioavisen om brugen af mægling og værdien af, at medarbejdere har de nødvendige kompetencer, når man ønsker at skabe et konflikthåndterende arbejdsmiljø. Uge 45 Radio P4, København (Birgitte Winkel kommenterer på trafik og vrede) Uge 45 TV, interview klip på CNN (om konfliktløsning og CfKs arbejde i ind- og udland) Radio 24/7 Weekendtillægget (om vrede i trafikken) Radioavisen P1 (om mægling og arbejdsmiljø) Altovervejende er det CfKs faglige leder eller centerleder, der udtaler sig til medierne; men der er også interview med undervisere og rådgivere f.eks. et større interview med Kirsten Frydensberg på radioens P1, hvor emnet var tillid. For at give et indtryk af hvilke medier og hvilke emner, der har været på, følger denne liste TV Lorry (om åben konfliktrådgivning) TV Europa (om konfliktløsning og CfKs arbejde i ind- og udland) DR TV 1 Aftenshowet (truende adfærd) TV2 Go aften Danmark (den vanskelige samtale med en kollega) Jyllandsposten (Else Hammerich om fornuft, strid og ballade) BT TV nettet (om romaer på Roskilde festivalen) BT Artikel (om nabokonflikter) DR TV 1 Aftenshowet (om nabokonflikter) DGI magasinet UDSPIL (temanummer om at tackle konflikter i idrætslivet) DR P1 program Apropos (Kirsten Frydensberg om tillid) 16

17 H V E M E R V I? Bestyrelsen Dorte Justesen (formand), projektchef, TV-Glad Fonden Poul Erik Christoffersen (næstformand) leder af Ungdomsbyen Anna Marie Carstens, jurist i Landsforeningen af opholdssteder Allan Schurmann, central koordinator af konfliktråd, Københavns Politi Karin Nielsen, cand. phil, psykoterapeut, selvstændig Lars Trock, cand.scient, master i konfliktmægling, psyko terapeut Trine Sick, journalist, selvstændig Centerledelsen Aase Rieck Sørensen, centerleder Jesper Bastholm Munk, faglig leder Centerkontoret Anne Marie Wilhjelm, kursusadministrator Erik Helvard, akademisk medarbejder Anette Jensen, sekretær Mathias From, webmaster, medlemskoordinator Seniorrådgiver Else Hammerich er tilknyttet som seniorrådgiver og kan kontaktes af medlemmer, som har brug for vejledning og sparring vedrørende konfliktfaglige spørgsmål. Rådgivere Annette Willig, Birgitte Rahbek, Bjørn Juel-Sundbye, Gitte Rødtness, Ileana Schrøder, Jette Gabrieli, Jørgen Stampe, Lars Rau, Marianne Munis, Marianne Saxtorph, Mette Garder Jensen, Mette Weber, Mette Geldmann, Nicole Henius, Signe Knutzen, Susanne Lundbye, Susanne Oestmar, Ulla Skovmand. Tilknyttede undervisere og mæglere Allan Schurmann (kriminalassistent og central koordinator af konfliktråd i Københavns Politi) er særligt optaget af undervisning i konflikthåndtering inden for faggrupper, hvor autoritet, kropssprog og talesprog kan få central betydning i hånd teringen af konflikter. Anne Karin Smidt (cand.pæd. psych.(aut.)) underviser på kurserne praktisk konflikthåndtering samt konflikt og kommunikation, superviserer personalegrupper. Arbejder herudover som erhvervs- og organisationspsykolog med organisationsudvikling, coaching af ledergrupper, teamudvikling, mindfulness i grupper. Asad Ahmad (tidl. udviklingskonsulent, lærer, ph.d.) er særligt optaget af kommunikation, dialog, identiteter og den betydning værdier, normer og traditioner har i konfliktsituationer. Medlem af EU- ekspertnetværk om radikalisering. Er desuden medlem af PET s dialogforum. Birgitte Winkel (socialrådgiver, psyko- og familieterapeut) har erfaring med undervisning i kommunikation, samarbejde og konfliktløsning. Arbejder med personaleudvikling, supervision og stresshåndtering. Bjørn Nygaard (mag.art. i antropologi) arbejder med konfliktløsning og arbejdsmiljø samt med interkulturelle konflikter i boligområder og på arbejdspladser. Bjørn udgav i 2010 bogen Kulturmødet på arbejdspladsen, der beskriver udfordringer, konflikter, muligheder og løsninger i forbindelse med kulturmødet på arbejdspladsen i og udenfor Danmark. Bo Ørsnes (master i konfliktmægling) arbejder med konfliktløsning på arbejdspladser og i organisationer. Udvikling af konfliktkultur og konfliktkodeks i virksomheder, på skoler og i institutioner. 17

18 Dorte Holmberg (kultursociolog BA, psykoterapeut) arbejder med kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere og med konflikters betydning og håndtering i børns og voksnes samliv, i familie, daginstitution og skole. Else Hammerich (cand.pæd.) interesserer sig især for uddannelse af konfliktvejledere og mennesker, der har vanskelige opgaver i udsatte områder. Formand for Liviafondens bestyrelse (www.liviafonden.dk). Jesper Bastholm Munk (scient.pol.ba) interesserer sig for udvikling af konflikthåndterende arbejdsmiljø i institutioner, boligselskaber, skoler, organisationer og virksom heder. John Andersen (socialpædagog) arbejder med efteruddan nelse i kommunikation og konflikthåndtering, super vision, psykisk arbejdsmiljø og forhandling. Karin Nielsen (sygeplejerske, cand.phil.psykoterapeut) arbejder med kommunikation, stressproblemer og konflikthåndtering især indenfor sundhedssektoren, på universiteterne og på børn/unge området. Kirsten Frydensberg (master i retorik, kommunikation og formidling) arbejder med undervisning, mægling og konfliktløsning i grupper på arbejdspladser. Har gennem de seneste år haft særlig fokus på det boligsociale område, forumspil og interkulturel konfliktløsning. Underviser på centrets åbne uddannelser. Knud Halding beskæftiger sig med virksomhedsledelse og udvikling, personaleudvikling, arbejdskonflikter, bestyrelses arbejde og procesledelse Lene Holmsgaard (cand.jur., advokat) underviser ledere i konflikthåndtering som ledelseskompetence og har bred erfaring med procesledelse og mægling i grupper. Træner faggrupper i konflikthåndtering, mægling og gruppeprocesser. Marianne Katsina Munis (lærer, udviklingskonsulent, diplom uddannet leder) beskæftiger sig med konflikthåndtering, ledelse og organisationsudvikling, samt Deep Democracy (om beslutningsprocesser og polarisering i grupper). Mette Juel Madsen (cand.scient.anth.) arbejder som pædagogisk konsulent med konflikthåndtering i folkeskolen. Er konfliktrådsmægler hos Københavns Vestegns Politi og er specielt optaget af perspektiverne i genopbyggende retfærdighed. Mette Lindgren Helde (cand.comm.) arbejder med kommunikation og konfliktløsning i interkulturelle sammenhænge. Nethe Plenge (cand.pæd.) er voksenunderviser og -vejleder med fokus på de mellemmenneskelige konflikter på arbejdspladsen. Arbejder med personaletræning, organisationsudvikling og supervision af personaleledere. Susan Kristiansen (lederuddannet) arbejder med konfliktløsning som ledelseskompetence og med ledelsesudvikling, sparring, samarbejde, arbejdsmiljø, forhandling og mægling. Vibeke Thorsen (sygeplejerske, psykoterapeut, supervisor og mægler). Arbejder med kompetenceudvikling for ledere, medarbejdere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i forhold til konflikthåndtering og trivsel på arbejdspladsen, især indenfor sundhedssektoren. Vibeke Vindeløv (professor, dr. jur. og konfliktmægler). Arbej der med mægling og konfliktløsning i nationale og internationale sammenhænge. Leder af Master i Konfliktløsning ved Københavns Universitet. 18

19 19

20 C E N T E R F O R K O N F L I K T L Ø S N I N G Center for Konfliktløsning er en medlemsorganisation (NGO) og et center for samarbejde, kurser, uddannelser, mægling, rådgivning og projekter indenfor konfliktløsning. Vi udbyder kurser, tilbyder rådgivning og praktisk konflikthåndtering til virksomheder, institutioner, kommuner, foreninger og private. Vi deltager i projekter sammen med andre både i Danmark og ude i verden. Formålet er at udbrede kendskabet til fredelig konfliktløsning nationalt og internationalt og kvalificere enkeltpersoner og organisationer til at løse konflikter. M E D L E M S K A B Enkeltpersoner, virksomheder, kommuner, foreninger og andre, som kan støtte Center for Konfliktløsnings formål og værdigrundlag, er velkomne som medlemmer. Alle medlemmer får mulighed for at få indflydelse på centrets arbejde, deltage i dialogzonemøder, modtage nyhedsbreve og stemme på den årlige general forsamling. Desuden får medlemmerne rabat på vores åbne kurser og uddannelser. Send en mail til G R AT I S K O N F L I K T R Å D G I V N I N G Åben Konfliktrådgivning er gratis, anonym og fortrolig. CfK tilbyder konfliktrådgivning til alle, uanset om konflikten er opstået i familien, vennekredsen, naboskabet eller på arbejdspladsen. De frivillige rådgivere er uddannede i Center for Konfliktløsning. CfKs åbne rådgivninger ligger i København, Gentofte og Græsted. Bestil tid på tlf eller mail K O N TA K T Du er velkommen til at kontakte centerkontoret for at høre nærmere om vores aktuelle arbejde og tilbud. Ring eller send en mail til

Genoprettende retfærdighed danske og internationale perspektiver

Genoprettende retfærdighed danske og internationale perspektiver Genoprettende retfærdighed danske og internationale perspektiver Konference med tilknyttet ph.d.-kursus Program (Der tages forbehold for ændringer) Torsdag den 12. maj 2011 PH.D.-WORKSHOP Kl. 9.00-12.30

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 Årsberetning 2010 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 10. marts 2011 ISBN 978-87-992429-5-5 Grafisk design og foto:

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 2

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 2 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 2 Årsberetning 2012 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 10. marts 2013 ISBN 978-87-992429-7-9 Grafisk design + forsidefoto:

Læs mere

Konfliktløsning, der styrker fællesskabet

Konfliktløsning, der styrker fællesskabet Konfliktløsning, der styrker fællesskabet Dét var titlen på konferencen i anledning af Center for Konfliktløsnings 20 års jubilæum. Konferencen blev holdt på Borups Højskole i København lørdag den 15.nov.

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser Konfliktmægling Definition Konfliktmægling er en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at finde en for dem tilfredsstillende

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 8

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 8 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 8 Årsberetning 2008 Center for Konfliktløsning Redaktør: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 10. marts 2009 ISBN 978-87-992429-1-7 Grafisk design og foto: Michala

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

BØRN OG UNGE SSP Aarhus Oplæg v. Konsulent Heidi Alstrup. Gademægling

BØRN OG UNGE SSP Aarhus Oplæg v. Konsulent Heidi Alstrup. Gademægling Gademægling Hvad er gademægling? Gademægling er et kriminalpræventivt projekt, som arbejder på at give unge i socialt udsatte boligområder redskaber til at løse og undgå konflikter. De unge er primært

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Årsberetning 2009 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 15. marts 2010 ISBN 978-87-992429-2-4 Grafisk design og foto:

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Å rsberetning 2014 Under havet mødes alle øer KKSAKolofon Årsberetning 2014 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Fahad Saeed & Pernille Dovey Layout: Fahad Saeed Fotos

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Nyhedsbrev Oktober 2013. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag og debatmøde om voksenmobning Arrangeret af Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Nyhedsbrev Oktober 2013 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Heri kan du læse seneste nyt fra satspuljeprojektet, og hvad der ellers rører sig. Til Kalenderen ;-) Offentligt foredrag

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af diskrimination Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN 2016: BEKÆMPELSE

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom Politisk strategi Dansk Flygtningehjælp Ungdom Indhold Introduktion grundværdier Målsætninger Fremgangsmåde rammer og tidsplan [Forsidefoto: Pil Christoffersen] Introduktion DFUNK - Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj.

Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Fælles Personalepolitik for Distrikt Østerhøj. Værdier for fælles personalepolitik i Distrikt Østerhøj: Respekt anerkendelse Udvikling faglighed Initiativ engagement Loyalitet ærlighed Humor arbejdsglæde

Læs mere

(j jk Center fer frivilligt

(j jk Center fer frivilligt Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt (j jk Center fer frivilligt K W y socialt arbejde Odense, august 2010 Nye kurser i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR

Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i Praksisnært perspektiv - Hvad, hvordan og hvorfor? Berit Weise Partner i PS4 A/S d.20.maj 2015 Fagkongres lederforeningen DSR Lederskab i praksis? Hvad er vanskeligt? Hvad er det vigtigste?

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Velkommen Kære SSP-kontakt Velkommen til dette skoleårs første Nyhedsbrev. I dette nummer kan du læse om:

Læs mere

Kursusdag for integrationsmedarbejdere

Kursusdag for integrationsmedarbejdere Kursusdag for integrationsmedarbejdere - redskaber og inspiration til integrationsarbejdet Syddansk Universitet, Odense (Auditorium U100) Onsdag d. 28. januar 2009, kl. 9:30-17:00 Syddansk Universitet

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Supervisoruddannelse på DFTI

Supervisoruddannelse på DFTI af Peter Mortensen Aut. cand.psych. og familieterapeut, MPF Direktør og partner, DFTI Supervisoruddannelse på DFTI Supervision er et fagområde, som gennem mere end 100 år har vist sig nyttigt til varetagelse

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Årsberetning 2007 Center for Konfliktløsning Redaktør: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 29. februar 2008 ISBN 978-87-992429-0-0 Grafisk design og foto: Michala

Læs mere

Skema til beskrivelse af valgfag.

Skema til beskrivelse af valgfag. Skema til beskrivelse af valgfag. Valgfagets Titel: kunsten at sige til og fra i forhold til andres og egne grænser, herunder konflikt håndtering og anerkendende dialog. ECTS-point: 3 1/3 Valgfaget afholdes:

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

Mennesket i centrum! Cand.pæd. og eksam. eksistentiel psykoterapeut (PI) Konsulentbistand Foredrag Supervision - Terapi

Mennesket i centrum! Cand.pæd. og eksam. eksistentiel psykoterapeut (PI) Konsulentbistand Foredrag Supervision - Terapi Mennesket i centrum! Konsulentbistand Foredrag Supervision - Terapi Konsulentbistand i komplicerede sager Foredrag og kurser for forskellige grupper Supervision Konfliktmægling Rådgivning og terapi for

Læs mere

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 »Da vi begyndte som rollemodeller for fire år siden, diskuterede vi, om vi skulle forsøge at hjælpe de drenge, der allerede var havnet i kriminalitet. Men

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL

SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL Kompetencegivende SUPERVISIONSUDDANNELSE ved UCL To sammenhængeden diplommoduler fra Den sociale diplomuddannelse: i alt 20 ECTS points svarende til 1/3 diplomuddannelse Modtag supervision - Træn supervisorrollen

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling?

1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling? Workshop 1A Netværksstrategier 1. Hvordan sikrer man, at det er de rigtige faktuelle informationer der videreformidles, når man benytter repræsentanter/netværk til denne formidling? - Mere samarbejde med

Læs mere

Løs arbejdspladsens konflikter og forebyg mobning! Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. AKON

Løs arbejdspladsens konflikter og forebyg mobning! Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. AKON Løs arbejdspladsens konflikter og forebyg mobning! Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. AKON Evidens for at tillidsbaseret og effektiv konflikthåndterende ledelse på arbejdspladsen forebygger mobning!

Læs mere

Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger

Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger Kære frivillige kollegaer Cykler til Senegal har via Projektpuljens oplysningsmidler fået mulighed for at arrangere et 2-dages kursus i samarbejde

Læs mere

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 10 september 2016 Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner Velkommen Kære SSP-kontakt I første nyhedsbrev skoleåret 2016/17 kan du læse om: Udskiftning i SSP-gruppen Aarhus Temadag i november Oplæg

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde ud fra en genoprettende tilgang

Tværprofessionelt samarbejde ud fra en genoprettende tilgang Tværprofessionelt samarbejde ud fra en genoprettende tilgang D. 22 marts 2017 - Vores stærkeste ressource i arbejdet med udsatte unge Rene D. C. Juhler Uddannelse: - Coach og Gruppefacilitator igennem

Læs mere

Did you have a nice day at work?

Did you have a nice day at work? CBS 22.05 2017 Did you have a nice day at work? - erfaringer fra CBS trivselskampagne Vejen til Trivsel af Frank Güsmer og Trine Madsen, CBS HR Kort om arbejdet med psykisk arbejdsmiljø på CBS Opgaven

Læs mere

SSP beskrivelse af opgaverne p. t.

SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1 SSP beskrivelse af opgaverne p. t. 1. Gennemførelse af forebyggelses program: Skoleområdet http://www.ssp.furesoe.dk/skoleomraadet/forebyggendeundervsining.aspx 3 intromøder med lærere og klubmedarbejdere

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Tværkulturel dialog- og konfliktmægling en bæredygtig metode til forandringer i familierne

Tværkulturel dialog- og konfliktmægling en bæredygtig metode til forandringer i familierne Tværkulturel dialog- og konfliktmægling en bæredygtig metode til forandringer i familierne Spørgsmål: Hvad går metoden tværkulturel konfliktmægling ud på og hvordan bruges metoden i praksis? Hvordan kan

Læs mere

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13

Referat. Dagsorden. Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13. Lise Hansen 17.05.13 Referat Referat af møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Region Sjælland 07.05.13 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 17.05.13 Deltagere: Lise Hansen, Lars Nielsen, Karen Kochen, Rosa

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier

Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Viden og inspiration til en fælles indsats for at sikre børn og unge gode oplevelser på sociale medier Gratis & uafhængig platform Hvad er SoMe-Right, og hvordan arbejder vi? HVAD ER SOME-RIGHT? SoMe-Right

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000

Forslag til prioritering af midlerne fra omstillingspuljen på 1,5 % 2016 2017 2018 2019 375.000 375.000 375.000 375.000 Nr. Overskrift Beskrivelse 1 Et attraktivt uddannelses- og Fagligt løft til ledere og medarbejdere. ungdomsmiljø. Visionen peger på at uddannelsesniveauet i kommunen skal styrkes. Nyere forskning peger

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser

Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Inklusion gennem æstetiske læreprocesser Projektarbejdsformen og skabende processer som udgangspunkt for inkluderende fællesskaber i dagtilbud Udviklingsprojekt i Aalborg Kommune 2012 Indledning Hvorfor

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

TÆT PÅ DIGITALE UNGE

TÆT PÅ DIGITALE UNGE TÆT PÅ DIGITALE UNGE CENTER FOR DIGITAL PÆDAGOGIK / GENERATOR KONFERENCE MØDECENTER ODENSE 29.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK TÆT PÅ DIGITALE UNGE Facebook, Instagram og Youtube

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

Et fælles ansvar. Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø

Et fælles ansvar. Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø Et fælles ansvar Værktøj til forebyggelse af mobning og chikane i Teknik & Miljø Dette værktøj er resultatet af et arbejde, der har været gennemført i Teknik og Miljø i foråret 2014. Her blev der gennemført

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Formandens forord til Årsberetning 2015

Formandens forord til Årsberetning 2015 Årsberetning 2015 Formandens forord til Årsberetning 2015 Odsherred Kommune har oplevet virkningen af den stigende flygtningestrøm i landet, hvor der til stadighed kommer flere flygtninge, især fra det

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer Dette forløb udbydes til

Læs mere

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen

Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen Susanne Bøgeløv Storm ALLE Gør dine elever aktive i diskussioner på klassen med vurderingsøvelser om forfatteren Susanne Bøgeløv Storm leder og indehaver af Æstetisk Læring Susanne er undervisningskonsulent,

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2015

Nyhedsbrev Oktober 2015 Nyhedsbrev Oktober 2015 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse vores statusrapport for 3 kvartal i satspuljeprojektet. Efter sommerferien har der været særdeles

Læs mere

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde onsdag den 16. marts 2005, kl. 18.30 i Anlægspavillonen, Lystanlægget 1 i Holstebro hvor

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering

Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering 09-0371 - BORA - 16.11.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Møde for regionale uddannelsesnetværk den 5. november 2009 opsamling på gruppedrøftelser og evaluering Opsamling af de

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2014

Nyhedsbrev Juli 2014 Nyhedsbrev Juli 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev. Dette er vores andet nyhedsbrev i år, og vi er nu halvvejs i vores satspuljeprojekt. I dette andet kvartal har projektet fyldt

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Frivillige og et godt arbejdsmiljø

Frivillige og et godt arbejdsmiljø Køb bøgerne i dag Frivillige og et godt arbejdsmiljø V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Kære Hassan Nur Wardere

Kære Hassan Nur Wardere KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Hassan Nur Wardere, MB E-mail: Hassan_Nur_Wardere@br.kk.dk Kære Hassan Nur Wardere 20. oktober 2017 Sagsnr. 2017-0124645

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 2 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/WWW.MI

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Der kan indimellem opstå konflikter og svære situationer med krævende kunder eller andre eksterne personer som kommer om bord. Det

Læs mere