Å R S B E R E T N I N G

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1"

Transkript

1 Å R S B E R E T N I N G

2 Årsberetning 2011 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 20. februar 2012 ISBN Grafisk design: Michala C. Bendixen, Forsidefoto: Colourbox royaltyfree Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri Oplag: 500 Udgiver: Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej Frederiksberg Tlf

3 Å R S B E R E T N I N G

4 I N D H O L D Forord 5 Strategiprocessen 6 Kurser og praktisk konfliktløsning 7 Når unge er i konflikt 8 Genoprettende retfærdighed 9 Dialog Ambassadører 10 Konfliktløsning på de tekniske skoler 11 Peace one Day 12 Konflikthåndtering i foreningslivet 13 Åben rådgivning 13 Medlemstræf 14 Medlemsmøder 14 Aktiviteter i Foreningsaktiviteter 15 Medierne 16 Hvem er vi? 17 4

5 F O R O R D I 2011 har vi haft fokus på de fremadrettede strategier. Der har været en perlerække af spændende dialoger om, hvordan vi kan øge kendskabet til fredelig konfliktløsning - så konstruktiv, fantasifuld og bæredygtig konflikthåndtering bliver mere udbredt. Det har bestemt ikke været en kedelig proces. Vi har fået indkredset en retning, der lægger op til øget samarbejde med andre og til, at centret skal være mere opsøgende. Den udvikling afspejles allerede i aktiviteterne i Helt konkret har vi inviteret flere hundrede mennesker til forskellige konfliktfaglige events. Vi har haft fire store arrangementer henholdsvis et medlemstræf i København, en konference i Århus om genoprettende retfærdighed, et fredsarrangement om konfliktmægling på internationalt niveau og en ungemæglerkonference, hvor mæglere udvekslede erfaringer fra deres praksis blandt børn og unge. Vi har etableret en ny konfliktrådgivning sammen med unge, der er aktive i børne- og ungdomsforeninger. De har brug for viden om konflikthåndtering og hjælp til at starte gratis rådgivning. Vi har uddannet dem til at blive konfliktvejledere og giver sparring til de rådgivere, der arbejder i de nyetablerede åbne konfliktrådgivninger for unge. Sammen med Århus Universitet har vi dannet et netværk om genoprettende retfærdighed, hvor forskere og praktikere kan mødes for at diskutere, hvordan vi kan fremme brugen af konfliktråd og sikre udbredelsen af filosofien om genoprettende retfærdighed i Danmark. Vi har uddannet dialogambassadører fra Jordan, Egypten og Danmark i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd og er ved at lægge sidste hånd på en undervisningsbog i dialogprocesser, som kan bære erfaringerne videre i træningen af unge i Mellemøsten. De åbne kurser i konfliktløsning og mægling er stadig vores omdrejningspunkt, men vi mærker også en øget interesse fra private firmaer, uddannelsesinstitutioner, kommuner og regioner for at få målrettede kurser i konflikthåndtering på arbejdspladserne. Der er brug for kompetencer i konfliktløsning i rigtig mange sammenhænge, og derfor er vi glade for det vok sende samarbejde med andre og de resultater, det har givet. I beretningen kan du læse mere om de enkelte aktiviteter. Dorte Justesen Bestyrelsesformand Aase Rieck Sørensen Centerleder 5

6 S T R A T E G I P R O C E S S E N Strategiprocessen har været et vigtigt omdrejningspunkt for vores aktiviteter i Både bestyrelsesmøder, centertræf og generalforsamling har været optaget af at diskutere strategier for fremtidens Center for Konfliktløsning. Det har været en spændende proces, hvor vi både har hentet inspiration udefra og har arbejdet i dybden med CfKs konfliktfaglighed, værdier og organisation. Processen har været bygget op om fire faser. Første fase handlede om at få inspiration udefra og have en undersøgende tilgang til vores konfliktfaglighed og organisation. Anden fase bestod i at samle op og analysere de mange forslag og tanker. Tredje fase kaldte vi dialog og konkretisering, og den fjerde fase skal runde processen af med prioritering af indsatsområder. Vi er ved at være ved vejs ende. På det seneste centertræf i januar 2012 diskuterede, testede, udfordrede, konkretiserede og udfoldede vi i fællesskab de to indsatsområder, der udspringer af strategiprocessen. Indsatsområderne har vi beskrevet således: Vi vil være samlende kraft for alle, der arbejder med konfliktløsning i Danmark. Vi vil være opsøgende, synlige og tage nye initiativer, der viser mulighederne i fredelig konfliktløsning. Vi har forsøgt at besvare fire centrale spørgsmål inden for hvert indsatsområde; nemlig hvad vil vi, hvorfor vil vi det, hvordan vil vi gøre det, og hvad kommer der ud af det? Der er mange, der arbejder med konfliktløsning i Danmark. Derfor vil vi arbejde hen imod at blive en samlende kraft for alle, der arbejder med konfliktløsning og mægling. Vi tror, der er behov for øget tværfagligt samarbejde, fordi verden er blevet mere kompleks med nye typer af konflikter, og der er mange aktører til at håndtere dem. Konkurrencen er blevet skærpet, og opgaverne har ofte en sådan karakter, at der er brug for forskellige tilgange. Det vil derfor være en god idé at skabe flere netværk og aktivere flere medlemsressourcer omkring opgaverne, så vi får skabt et solidt grundlag for løsning af konflikter på samfundsniveau sammen med andre. Vi vil skabe kontakt til andre miljøer, organisationer og foreninger for ad den vej at få nye grupper i tale, som har behov for konfliktløsning. Vi vil være opsøgende og tage initiativ til at overvinde den tilbageholdenhed, der kan forhindre nogen i at søge hjælp til konfliktløsning. Vi vil fjerne tabuer omkring konflikter. Henvendelser kommer ikke altid af sig selv, fordi der i mange miljøer er begrænset kendskab til alternativer til den eksisterende konfliktløsningspraksis en praksis, som altovervejende har været baseret på straf, hævn, udstødelse, vold og aggression. Vi ser et stigende behov for viden, træning og uddannelse i, hvordan man skaber bæredygtige løsninger på personlige og samfundsmæssige konflikter. Den strategiproces, bestyrelsen satte i gang, har beriget dialogen på tværs af de forskellige faglige grupper og beslutningsrum i CfK, og der er opstået en fælles erkendelse af, hvor vi er i dag, og hvilken retning vi skal tage. Den foreløbige afrunding af strategiprocessen sker på generalforsamlingen i marts KURSER OG PR AKTISK 6

7 K U R S E R O G P R A K T I S K K O N F L I K T L Ø S N I N G Hovedopgaven for Center for Konfliktløsning er at udbrede kendskabet til fredelig konfliktløsning gennem undervisning og aktiv konfliktløsning. Ud over de åbne kurser skræddersyr vi kurser efter behov og indgår i projekter sammen med andre. CfK har tilknyttet 20 professionelle undervisere og mæglere, som er uddannede i konfliktløsning og har stor erfaring med praktisk konflikthåndtering. Udgangspunktet for vores arbejde er, at evnen til at håndtere konflikter konstruktivt er en kompetence, der kan tilegnes. Vi definerer konflikter som uoverensstemmelser, der indebærer spændinger i og mellem mennesker det betyder, at vi fokuserer på både den sag, parterne er uenige om og de menneskelige relationer, der har lidt skade. Vores kurser er åbne for alle og er tænkt som træning og inspiration til at udbrede og praktisere fredelig konfliktløsning. De mange rekvirerede opgaver løses med det perspektiv, at vore konfliktløsningsmetoder og teorier bidrager til varig forandring af arbejdsmiljøet og styrker den enkeltes kompetencer til at håndtere konflikter konstruktivt, fantasifuldt og fremadrettet. Åbne kurser Centret udbyder to grunduddannelser. Den ene er en uddannelse i konfliktløsning, hvor deltagerne får redskaber til og træning i at håndtere konflikter. De får teoretisk forståelse, selvindsigt og samfundsmæssige, filosofiske og psykologiske indfaldsvinkler til konstruktiv konfliktløsning. Den anden er en grunduddannelse i konfliktmægling, hvor vi bygger videre på grunduddannelsen i konfliktløsning og går i dybden med at afdække lagene i parternes konflikt og træne deltagerne i konfliktmægling, så de efterfølgende er i stand til at lede en mægling. Desuden har vi kortere introducerende kurser med fokus på henholdsvis praktisk konfliktløsning, kommunikation, mægling og interkulturel konflikthåndtering. Disse kurser kan fungere både som en introduktion til grunduddannelserne og som selvstændige kurser, hvor man arbejder med egne og andres cases. Interkulturel konflikthåndtering giver kursisterne indsigt i, hvad interkulturel kommunikation er for en størrelse og har som mål, at kursisterne bliver bedre til at forstå og løse konflikter, der udspiller sig mellem mennesker med forskellig kulturel baggrund. De kulturelle fællesskaber, vi refererer til, er både arbejdspladser, lande, familier, etniske grupper, køn og alder. Vi arbejder ud fra en bred definition af kulturbegrebet. Ungemægleruddannelsen henvender sig til alle, der arbejder med børn og unge f.eks. ansatte i socialforvaltninger, klubber, daginstitutioner, skoler og politi. Fokus er rettet mod konfliktløsning blandt unge og håndtering af de unges konflikter med voksne. For at fastholde et forum for erfaringsudveksling mellem de mange ungemæglere, vi har uddannet, inviterer vi hvert år til ungemæglerkonference, hvor formålet er at give ny inspiration og udveksle erfaringer fra den daglige praksis. Konfliktløsning i grupper er et kursus, som giver deltagerne mulighed for at tilegne sig kompetencer til at facilitere konflikthåndtering i teams og organisationer herunder at kunne kortlægge konflikter i grupper og 7

8 designe gruppeprocesser på baggrund af viden om forskellige metoder til konfliktløsning. Kurset retter sig fortrinsvis mod deltagere, der har erfaring med konfliktløsning og mægling eller er uddannede på centrets grunduddannelser. I 2011 har vi gennemført 12 åbne kurser med i alt 200 kursister. Rekvirerede opgaver De rekvirerede opgaver er meget forskellige både indholdsmæssigt og i omfang. Alle opgaver tilrettelægges af vores undervisere i nært samarbejde med rekvirenten. Det er ofte kurser og træningsdage på arbejdspladsen, men vi ser også en stigende interesse for konfliktmægling og behov for rådgivning/sparring. Som eksempler på rekvirenter af kurser og træningsdage kan nævnes Dansk Sygeplejeråd, Hillerød Kommune og Region Sjælland. Fra foreningslivet kan nævnes Dansk Flygtningehjælp, Dansk Røde Kors, Muslimernes Fællesråd og Dansk Ungdoms Fællesråd. Endvidere har vi løst opgaver for boligselskaber som AKB, BO-Vest og Lejerbo. Vi har haft 132 rekvirerede opgaver i N Å R U N G E E R I K O N F L I K T M Æ G L I N G S O M M I D D E L Det var titlen for CfKs konference i Ungdomsbyen den 13. april. Vi havde tilrettelagt konferencen sammen med ungemæglere og koordinatorer i syv kommuner, der målrettet bruger konfliktmægling i deres arbejde med børn og unge. Formålet var at give inspiration til de mange ungemæglere, der er uddannet i CfK og samtidig give dem mulighed for at udveksle erfaringer fra deres daglige praksis. Vi indledte konferencen med et oplæg fra Allan Petersen, der er daglig leder i statsfængslet i Nyborg. Han talte om de perspektiver og dilemmaer, der er knyttet til konfliktmægling i kriminalforsorgen, og han drog paralleller til ungemæglernes arbejde. Herefter fulgte konkrete eksempler på situationer, hvor ungemæglere i henholdsvis Roskilde, Køge og Furesø havde haft brug for at mægle i konflikter blandt unge. De tematiske workshops om eftermiddagen drejede sig om ungemægling i skolen, om hvordan man kan nå de vanskeligste unge, om grænsefladen mellem ungemægling og mægling i konfliktråd, og der var en workshop om de specifikke erfaringer fra Århus, hvor man har ansat en genoprettende-retfærdigheds-medarbejder til at støtte op om arbejdet med unge. Ligesom sidste år var der stor tilslutning til konferencen (100 deltagere). Der var interesse for fortsat at udvikle tankesættet bag genoprettende retfærdighed og udveksle erfaringer fra den daglige praksis i kommunerne. CfK er på den baggrund i gang med at udvikle kurser og efteruddannelse for denne målgruppe. 8

9 G E N O P R E T T E N D E R E T F Æ R D I G H E D Genoprettende retfærdighed er et helt centralt tema i CfKs arbejde, fordi det har fokus på at heale den konfliktfyldte relation, der opstår, når et menneske har gjort vold på et andet. Filosofien er, at vi alle er forbundne og skal finde en måde at leve på i et samfundsmæssigt fællesskab. Genoprettende retfærdighed kan udmøntes på mange måder helt konkret har vi eksempler fra det danske retssystem, hvor der er oprettet konfliktråd i straffesager dvs. gerningsperson og offer har mulighed for at mødes. For at udbrede kendskabet til genoprettende retfærdighed og få forskere og praktikere i tale, arrangerede vi en 2-dages konference på Århus Universitet i foråret 2011 i samarbejde med forskere fra Københavns og Århus universitet. Målet var at få en kritisk og udviklende dialog, og det lykkedes. Konferencen mundede ud i dannelse af et nationalt netværk om genoprettende retfærdighed et netværk, som er åbent for alle interesserede. Konferencen Konferencen blev holdt på Århus Universitet maj Vibeke Vindeløv talte om de grundlæggende definitioner, Lin Adrian tegnede et landskab over, hvordan genoprettende retfærdighed bliver brugt i Danmark, Jakob Holtermann redegjorde for egen og andres kritik af fortalervirksomheden, Christian Gade gav eksempler fra sandheds- og forsoningsprocessen i Sydafrika, Asii Chemnitz Narup talte om behovet for en helingsproces af det dansk-grønlandske forhold, Charlotte Wegener gav erfaringer fra konfliktrådet i Nordsjællands Politi, Siri Kemény talte om de norske konfliktråd, Nina Raaschou kastede et kritisk blik på konfliktrådsordningen i Danmark, Heidi Alstrup og Rene Juhler fortalte om deres projekt for unge i Århus Kommune. Alt i alt mange facetter og eksempler fra både ind- og udland. Det gav en spændende og bredt favnende debat, som er et godt udgangspunkt for et fortsat samarbejde. Konferencerapport og videooptagelser ligger på netværkets hjemmeside. Netværket Som opfølgning på konferencen har vi etableret et netværk om genoprettende retfærdighed. Det første møde blev holdt 8. december i København, hvor den norske konfliktløser Geir Dale præsenterede sine erfaringer med genoprettende retfærdighed fra mægling på gadeplan i Oslo. Der var stor interesse for de norske erfaringer. Der blev udtrykt et behov for at indgå i et mere permanent fagligt forum, hvor viden og metoder kan udveksles. Der var derfor glæde over og stor opbakning til at etablere et netværk i Danmark. CfK og Christian Gade fra Århus Universitet gav tilsagn om at være tovholdere for netværket og indkalde til møde i Netværket har foreløbig 110 medlemmer. Netværkets website har fokus på genoprettende retfærdighed læs mere på 9

10 D I A L O G A M B A S S A D Ø R E R Dialog i Danmark og Mellemøsten og det virker! Af Jesper Bastholm Munk, faglig leder CfK har gennem snart 3 år været med til at træne en gruppe unge fra Danmark, Jordan og Egypten, kaldet Dialog Ambassadører. De holder workshops om dialogens muligheder og dilemmaer på uddannelsessteder og hos NGO er i de lande, de selv kommer fra. Dialogambassadørprojektet har været en fantastisk ramme til at træne og arbejde med dialog i praksis. Det er absolut heller ikke ringe, at DIIS forskerne siger - det virker! Indsigten øges, og fordomme flyttes. Det har været en fornøjelse og givende at være med fra det første møde med ambassadørerne, at se hvordan de har tilegnet sig dialogen som udgangspunkt for samtale, og hvordan de nu selv kan rammesætte dialog gennem workshops i Danmark, Jordan og Egypten. Version 2.0 ekko fra Tahrir-pladsen I oktober 2011 var vi tilbage i Mellemøsten, og Egypten var stedet for dialogaktiviteter version 2.0. På Tahrirpladsen havde der kort tid forinden været voldsomme sammenstød. Da vi var i Kairo, var der fortsat flere mindre demonstrationer om helt basale ting, såsom mad til børn i skolerne. Det foregik med indignation, energi og fredeligt. Stemningen af en overgangsproces med de håb og frustrationer, som følger med, prægede billedet. Der er sat noget i gang, og der er ingen vej tilbage, sagde de egyptere, jeg talte med; men usikkerheden er stor om, hvor Egypten er på vej hen. Første gang vi var i Mellemøsten, vejede tegningekrisen godt til. Dén er der ikke mange gram tilbage af. Nu handler det om forandringerne i Egypten, og der er stor interesse for dialog som vejen til et andet Egypten. Version 3.0 en håndbog på vej Aktiviteterne fortsætter. En 3. runde er på vej, og et nyt hold på 28 Dialog Ambassadører skal trænes og virke. Det bliver med særdeles solide erfaringer som fundament og en bog i hånden, som samler viden, indsigt og erfaringer med dialog. Det er en gave, bogstaveligt talt, at fremtidig træning og dialogaktiviteterne får så håndfast en form. Det er Center for Konfliktløsning og Dansk Ungdoms Fællesråd, som udgiver håndbogen. Bogen vil ikke alene være til gavn for dette projekt, men kan bruges i alle sammenhænge, hvor man ønsker dialog om aktuelle udfordringer i Danmark og verden omkring os. FAKTA OM DIALOG AMBASSADØR PROJEKTET Projekt Dialog Ambassadør ligger i Dansk Ungdoms Fællesråds regi. Det løb i perioden og var finansieret af det danske Udenrigsministerium. Deltagerne var i alderen år og fordelte sig på 10 unge fra Jordan, 10 fra Egypten og 18 fra Danmark. Halvdelen af de danske unge havde anden etnisk baggrund end dansk. Der blev i perioden afviklet i alt 171 dialogaktiviteter/ workshops i de tre lande for i alt 3630 deltagere. I 2012 fortsætter projektet i en ny fase, hvor tidligere deltagere i projektet, træner nye dialogambassadører. Der er et øget fokus på natio nale aktiviteter i Egypten og Jordan som et bidrag til de samfundsmæssige forandringer, der foregår i Mellemøsten. 10

11 K O N F L I K T L Ø S N I N G P Å T E K N I S K E S K O L E R Udviklingsprojektet Konflikthåndtering på Erhvervsskolerne udsprang af et ønske om at støtte lærere og elever på de tekniske skoler i at blive bedre til at håndtere hverdagens konflikter. Flere rapporter peger på, at der er højt frafald på ungdomsuddannelserne, og at undervisningsmiljøet spiller en stor rolle. Ideen var at introducere både lærere og elever til konfliktløsningens teknikker, så de i fællesskab kunne udvikle et konflikthåndterende miljø, der kunne dæmme op for mobning, vold, trusler, slagsmål og drillerier. Teknisk Erhvervsskole Center i Hvidovre deltog med 20 lærere og 100 elever fra mekanikerafdelingen. Både lærere og elever gav udtryk for, at der var mange konflikter i hverdagen. Lærerne fik et tre dages kursus i konflikthåndtering, og eleverne blev delt op i fire grupper, der hver fik et kursus af to dages varighed. Kurserne blev gennemført i perioden januar april Lærerne fik et tre dages kursus i konflikthåndtering, og eleverne fik to dages kurser. Kurserne blev gennemført i januar - april 2011 i samarbejde med Ungdomsbyen og med støtte fra Forskningsfonden af Efterfølgende har vi spurgt både lærere og elever, om de mener, kurset har haft en positiv effekt. Lærergruppen vurderer, at kurset har været med til at skabe et bedre arbejdsmiljø. Kurset har også betydet, at de på nogle områder har ændret praksis. F.eks. er lærerne mere tilbøjelige til at støtte eleverne i selv at tage ansvar for at løse deres konflikter. Der er også eksempler på, at der er skabt et fælles sprog, som gør det muligt at tale om de konfliktfyldte situationer, f.eks. hvor man befinder sig på konflikttrappen. En elev udtrykte sig således efter kurset: Vi kan helt sikkert bruge det I er bare kommet for sent ind i vores liv. Pilotprojektet viste, at der er rigtig mange konfliktfyldte situationer, og både lærere og elever er interesserede i at skabe et bedre socialt miljø. Eleverne beskriver miljøet som relativt hårdt hvor man skal give igen både sprogligt og fysisk for at klare sig. Lærerne giver udtryk for, at drillerier hurtigt kan udvikle sig til alvorlige sammenstød, og de ofte må skille eleverne. Hvis man i korte træk skal opsummere resultaterne: Træning af lærerne i konflikthåndtering giver positiv effekt Tabuer om konflikter kan opløses relativt hurtigt ved at skabe fælles sprog/begreber Lærernes konfliktkultur spejles af eleverne, og lærerne har derfor mulighed for at virke som positive rollemodeller for eleverne gennem deres måde at håndtere konflikter på Anbefalinger Formålet med at gennemføre projektet var at udvikle en model for, hvordan der kan skabes et konflikthåndterende undervisnings- og studiemiljø på de erhvervsfaglige grunduddannelser. Den model, styregruppen anbefaler, er baseret på: Yderligere uddannelse af lærergruppen i konstruktiv konfliktløsning Undervisning af eleverne i konflikthåndtering som led i arbejdsmiljøundervisningen og i den forbindelse udstedelse af kørekort til konfliktløsning Ledelse og ansatte sætter fokus på at udvikle et konflikthåndterende arbejdsmiljø 11

12 P E A C E O N E D A Y På den internationale fredsdag 21. september satte vi fokus på konfliktmægling som alternativ til krig. Indledningsvis talte Søren Friis fra RIKO om den målforskydning, der er sket i de danske politikeres argumentation for krig gennem de seneste 12 år, hvor Danmark har deltaget aktivt i angrebskrige i Serbien, Afghanistan, Irak og Libyen. Vi havde fået den internationale konfliktmægler Kai Frithjof Brand Jacobsen fra PATRIR i Rumænien herop for at videregive sine erfaringer fra fredsoperationer rundt om i verden. Han gav samtidig nogle bud på, hvordan vi kan bidrage til et globalt paradigmeskift, hvor peacebuilding står i centrum for de internationale aktioner, Danmark deltager i. Det er i høj grad et spørgsmål om politisk vilje og opbyggelse af en infrastruktur/ videnscenter/ korps af eksperter, der kan gå ind som konfliktmæglere og rådgivere. DEO, som var medarrangør, havde lagt et stort arbejde i at få de politiske partier til at deltage, men grundet folketingsvalget var det uhyre vanskeligt at få bindende aftaler. Det afsluttende politikerpanel bestod af Holger K. Nielsen (SF) og Frank Aaen (Enhedslisten), som begge lovede ændrede politiske signaler i forbindelse med et regeringsskifte. De foreslog samstemmende, at de ville støtte oprettelse af et Center for Freds- og Konfliktforskning, der kunne give ny forskningsbaseret viden om alternativer til krigsførelse. Som opfølgning på mødet skrev vi til politikerne for at konkretisere vores forslag til udmøntning af bevillingen til et Center for Freds- og Konfliktforskning. Vi foreslog et tværfagligt center, der kunne favne såvel det nationale som internationale, det forskningsmæssige og det praksisnære og derved kunne bidrage til dialogen mellem regeringer og civilsamfund. På finansloven for 2012 er der afsat 8 mio. kr. årligt i perioden til et program om aktuelle internationale konflikter og nye tiltag inden for freds- og konfliktløsning. Formålet er at styrke grundlaget for, at Danmark kan bidrage med ikke-militære løsninger på internationale konflikter. Peace One Day er en international bevægelse, der arbejder på at skabe opmærksomhed om FNs fredsdag den 21. september PATRIR (Peace, Action, Training and Research Institute in Romania) rådgiver vedrørende fredsopbyggende operationer, konfliktmægling, forsoning efter krig. RIKO (Rådet for International Konfliktløsning) er en udenrigspolitisk tænketank. DEO (Demokrati i Europa) er et landsdækkende oplysningsforbund, som står for EU debat. Medarrangørerne var i øvrigt: Nordiske Mediatorer, Esperantoforeningen og Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed. 12

13 K O N F L I K T H Å N D T E R I N G I F O R E N I N G S L I V E T ( K I F ) Hvis jeg havde vidst det her tidligere, så var jeg ikke kommet i fængsel. Så kontant var udtalelsen fra en tidligere indsat og stofmisbruger, der deltog i en KiF-workshop arrangeret af Den Fri, en afdeling under Ungdommens Røde Kors. Konflikthåndtering i Foreningslivet er CfKs nye konfliktrådgivning. Vi har tidligere uddannet unge i samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd for at støtte op om de mange, der er aktive i ungdomsforeninger, så de bliver bedre til at håndtere de konflikter, de møder på deres vej. I starten af 2011 uddannede vi konfliktvejledere, der kunne træne og rådgive andre unge i foreningslivet. Erfaringerne fra projektet har vist, at der er stor interesse for at lære konfliktløsning, og de unge vurderer også, at der er et behov for at få konfliktfaglig træning i foreningerne. Derfor har vi gjort tilbuddet permanent. Resultatet er blevet et gratis tilbud til børne- og ungdomsorganisationer om workshops og rådgivning. Konfliktvejledningen varetages af 13 konfliktvejledere, som har erfaring med foreningsarbejde. De har alle gennemgået et længere uddannelsesforløb, tilrettelagt af Center for Konfliktløsning. Det er Jesper Bastholm Munk (faglig leder), Mette Juel Madsen (underviser) og Annette Willig (rådgiver), der har varetaget uddannelsen af konfliktvejlederne. I december 2011 besluttede bestyrelsen, at ung til ung konfliktrådgivning skulle være en integreret del af CfKs gratis rådgivning. CfK koordinerer og kvalitetssikrer aktiviteten. Å B E N R Å D G I V N I N G De åbne konfliktrådgivninger i København har eksisteret siden november Formålet med rådgivningerne er at udbrede kendskabet til fredelig konfliktløsning og hjælpe folk, der står i en fastlåst situation. Rådgivningen er anonym og gratis. Målgruppen er alle, der har brug for hjælp til løsning af hverdagens konflikter det kan være familiekonflikter, nabokonflikter eller konflikter på arbejdspladsen. Det er typisk en enkelt person, der booker tid; men det sker også, at to eller tre personer møder op i rådgivningen. Selve rådgivningen har karakter af en struktureret og afklarende samtale, hvor to rådgivere er empatisk og aktivt lyttende og hjælper brugeren til at se konflikten fra flere sider og ikke mindst sin egen rolle i konflikten og de handlemuligheder, der kan være. De fire rådgivninger i København er blevet suppleret med yderligere en rådgivning, som holder til på Gentofte Bibliotek. Endnu en rådgivning er på vej i Nordsjælland. De frivillige rådgivere har (som minimum) taget Grunduddannelsen i konfliktløsning, og de er alle medlemmer af CfK. De fem rådgivergrupper modtager supervision fra CfKs undervisere, og den praktiske administration udgår fra centerkontoret. Rådgivergruppen består af 18 personer, som er tilknyttet en af de fem rådgivninger. I maj 2011 mødtes rådgiverne med repræsentanter fra Århus og Frederiksberg, hvor der er tilsvarende rådgivninger, for at udveksle erfaringer og diskutere behov for efteruddannelse og nye tiltag for at synliggøre tilbuddet om gratis rådgivning. 13

14 M E D L E M S T R Æ F I 2011 prøvede vi noget nyt, vi holdt et konfliktfagligt træf for alle medlemmer af CfK. En gruppe aktive medlemmer var med i planlægningsgruppen, og både undervisere og bestyrelsesmedlemmer bidrog som workshopholdere. Medlemstræffet blev holdt lørdag 22. januar i La Oficina på Frederiksberg med godt hundrede deltagere. Interessen for at deltage var overvældende, og engagementet holdt hele dagen. Vi samledes om morgenen til Kim Klivers indledende oplæg om konfliktråd i straffesager. Kim Kliver er chef for det nationale efterforsknings- og forebyggelsescenter i Rigspolitiet. Hans oplæg var baseret på det første års erfaringer med konfliktråd, som har vist, at der er brug for en indkøringsperiode, hvor både politiet og deltagerne i konfliktråd dvs. offer og gerningspersoner skal blive mere opmærksomme på ordningen. Der er brug for yderligere oplysning om muligheden for at mødes i konfliktråd. Der var workshops både formiddag og eftermiddag. Temaerne var: International konflikthåndtering, Magt og afmagt, Skyld og straf, Konflikter på arbejdspladsen, Interkulturel konflikthåndtering, Konflikter i forandringsprocesser og Undervisning i konfliktløsning. Vi sluttede med et fælles arrangement, hvor konfliktteori og skuespil mødtes i en underholdende og lærerig seance med Leading Edge. fællesskabet. Naturligvis var nogle workshops bedre end andre men overvejende havde de været gode. Der var en anbefaling om, kun at have en workshopseance på en dag, så det vil vi lade være styrende for næste medlemstræf. M E D L E M S M Ø D E R Dialogzonen er faglige møder for CfKs medlemmer og andre interesserede. I 2011 har der været to møder i København. I marts var emnet Konfliktråd på bocentre, hvor Bo Ørsnes og Vibeke Thorsen stod for arrangementet sammen med Ringbo, og i september holdt Dorte Holmberg en dialogzone om konfliktløsning mellem børn og voksne. Dialogzonen er tænkt som et forum, hvor undervisere og medlemmer kan gå i dialog om aktuelle konfliktfaglige emner. Medlemmer 410 individuelle medlemmer, heraf 60 studerende/ pensionister/arbejdsledige 20 kollektive medlemmer De tilbagemeldinger, vi fik, var meget positive. Der var glæde over initiativet til at holde et medlemstræf, og mange workshops havde været inspirerende og spændende. Der var også point til erfaringsudvekslingen og 14

15 A K T I V I T E T E R I Center for Konfliktløsning er aktiv på mange fronter, dels har vi vores egne åbne kurser, hvor der har deltaget ca. 200 kursister, dels har vi løst en række opgaver sammen med virksomheder, institutioner, kommuner, foreninger og uddannelsesinstitutioner. Vores tilknyttede undervisere og mæglere har været ude på 132 opgaver af kortere eller længere varighed. Derudover har vi lavet projekter, møder og konferencer sammen med andre, og vi har holdt en række møder i vores eget foreningsregi medlemsmøder, medlemstræf, centertræf, undervisertræf og bestyrelsesmøder. For at skabe overblik har vi skrevet en kronologisk liste over foreningsaktiviteterne. Foreningsaktiviteter: Centertræf som led i strategiprocessen oplæg ved Uffe Elbæk, tidl. rektor for kaospiloterne Medlemstræf oplæg ved Kim Kliver, Rigspolitiet, workshops samt afslutning ved Leading Edge Oplæg om Center for Konfliktløsning hos ZONTA i Hillerød Dialogzone Konfliktråd på bocentre ved Bo Ørsnes og Vibeke Thorsen, samt med oplæg og deltagelse af personale og beboere fra Ringbo Bestyrelsesmøde Foredrag om storytelling ved Karsten Mathiasen og Inger Lise Oelrich Workshop om storytelling i Tårnstudiet Temamøde som led i strategiprocessen: Kampe for anerkendelse ved Mikkel Holmbäck, direktør for TV Glad og Aydin Soei, forfatter til bogen Vrede unge mænd Generalforsamling i TV Glad, København Konstituering af bestyrelsen Møde med British Council Oplæg om Center for Konfliktløsning hos Rotary i Lyngby Oplæg om åben konfliktrådgivning på Foreningsdagen i Verdenskulturcentret Konference om genoprettende retfærdighed på Århus Universitet Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde som led i strategiprocessen Reception i anledning af Else Hammerichs 75 års fødselsdag Centertræf som led i strategiprocessen, i Republik ken, ved Nicolai Seest og grafisk facilitator Karen Leth Dialogzone om konfliktløsning mellem børn og voksne ved Dorte Holmberg Peace One Day arrangement Veje til fred er krig en løsning? i samarbejde med DEO, RIKO, Nordiske Mediatorer, Kvindernes Liga for Fred og Esperantoforeningen Bestyrelsesmøde Frivillighedens dag, deltagelse med åben konflikt rådgivning i Nordvest Ungemæglerkonference i Ungdomsbyen Når unge er i konflikt mægling som middel, oplæg ved Allan Petersen, Nyborg statsfængsel samt workshops Deltagelse i ekspertpanel om kriminalitetstruede unge med etnisk minoritetsbaggrund Bestyrelsesmøde Netværket for genoprettende retfærdighed med foredrag af den norske konfliktmægler Geir Dale. 15

16 Center for Konfliktløsning i medierne: Mediedækningen i 2011 spænder vidt. Fra det internationale medie strejf til det jordnære, fra dybere samtaler til hurtige indslag, fra landsdækkende medier til foreningsblade. Som eksempler kan nævnes, at CNN bragte uddrag af et interview med Jesper Bastholm Munk om konfliktløsning og CfKs arbejde, og i december handlede middags-radioavisen om brugen af mægling og værdien af, at medarbejdere har de nødvendige kompetencer, når man ønsker at skabe et konflikthåndterende arbejdsmiljø. Uge 45 Radio P4, København (Birgitte Winkel kommenterer på trafik og vrede) Uge 45 TV, interview klip på CNN (om konfliktløsning og CfKs arbejde i ind- og udland) Radio 24/7 Weekendtillægget (om vrede i trafikken) Radioavisen P1 (om mægling og arbejdsmiljø) Altovervejende er det CfKs faglige leder eller centerleder, der udtaler sig til medierne; men der er også interview med undervisere og rådgivere f.eks. et større interview med Kirsten Frydensberg på radioens P1, hvor emnet var tillid. For at give et indtryk af hvilke medier og hvilke emner, der har været på, følger denne liste TV Lorry (om åben konfliktrådgivning) TV Europa (om konfliktløsning og CfKs arbejde i ind- og udland) DR TV 1 Aftenshowet (truende adfærd) TV2 Go aften Danmark (den vanskelige samtale med en kollega) Jyllandsposten (Else Hammerich om fornuft, strid og ballade) BT TV nettet (om romaer på Roskilde festivalen) BT Artikel (om nabokonflikter) DR TV 1 Aftenshowet (om nabokonflikter) DGI magasinet UDSPIL (temanummer om at tackle konflikter i idrætslivet) DR P1 program Apropos (Kirsten Frydensberg om tillid) 16

17 H V E M E R V I? Bestyrelsen Dorte Justesen (formand), projektchef, TV-Glad Fonden Poul Erik Christoffersen (næstformand) leder af Ungdomsbyen Anna Marie Carstens, jurist i Landsforeningen af opholdssteder Allan Schurmann, central koordinator af konfliktråd, Københavns Politi Karin Nielsen, cand. phil, psykoterapeut, selvstændig Lars Trock, cand.scient, master i konfliktmægling, psyko terapeut Trine Sick, journalist, selvstændig Centerledelsen Aase Rieck Sørensen, centerleder Jesper Bastholm Munk, faglig leder Centerkontoret Anne Marie Wilhjelm, kursusadministrator Erik Helvard, akademisk medarbejder Anette Jensen, sekretær Mathias From, webmaster, medlemskoordinator Seniorrådgiver Else Hammerich er tilknyttet som seniorrådgiver og kan kontaktes af medlemmer, som har brug for vejledning og sparring vedrørende konfliktfaglige spørgsmål. Rådgivere Annette Willig, Birgitte Rahbek, Bjørn Juel-Sundbye, Gitte Rødtness, Ileana Schrøder, Jette Gabrieli, Jørgen Stampe, Lars Rau, Marianne Munis, Marianne Saxtorph, Mette Garder Jensen, Mette Weber, Mette Geldmann, Nicole Henius, Signe Knutzen, Susanne Lundbye, Susanne Oestmar, Ulla Skovmand. Tilknyttede undervisere og mæglere Allan Schurmann (kriminalassistent og central koordinator af konfliktråd i Københavns Politi) er særligt optaget af undervisning i konflikthåndtering inden for faggrupper, hvor autoritet, kropssprog og talesprog kan få central betydning i hånd teringen af konflikter. Anne Karin Smidt (cand.pæd. psych.(aut.)) underviser på kurserne praktisk konflikthåndtering samt konflikt og kommunikation, superviserer personalegrupper. Arbejder herudover som erhvervs- og organisationspsykolog med organisationsudvikling, coaching af ledergrupper, teamudvikling, mindfulness i grupper. Asad Ahmad (tidl. udviklingskonsulent, lærer, ph.d.) er særligt optaget af kommunikation, dialog, identiteter og den betydning værdier, normer og traditioner har i konfliktsituationer. Medlem af EU- ekspertnetværk om radikalisering. Er desuden medlem af PET s dialogforum. Birgitte Winkel (socialrådgiver, psyko- og familieterapeut) har erfaring med undervisning i kommunikation, samarbejde og konfliktløsning. Arbejder med personaleudvikling, supervision og stresshåndtering. Bjørn Nygaard (mag.art. i antropologi) arbejder med konfliktløsning og arbejdsmiljø samt med interkulturelle konflikter i boligområder og på arbejdspladser. Bjørn udgav i 2010 bogen Kulturmødet på arbejdspladsen, der beskriver udfordringer, konflikter, muligheder og løsninger i forbindelse med kulturmødet på arbejdspladsen i og udenfor Danmark. Bo Ørsnes (master i konfliktmægling) arbejder med konfliktløsning på arbejdspladser og i organisationer. Udvikling af konfliktkultur og konfliktkodeks i virksomheder, på skoler og i institutioner. 17

18 Dorte Holmberg (kultursociolog BA, psykoterapeut) arbejder med kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere og med konflikters betydning og håndtering i børns og voksnes samliv, i familie, daginstitution og skole. Else Hammerich (cand.pæd.) interesserer sig især for uddannelse af konfliktvejledere og mennesker, der har vanskelige opgaver i udsatte områder. Formand for Liviafondens bestyrelse (www.liviafonden.dk). Jesper Bastholm Munk (scient.pol.ba) interesserer sig for udvikling af konflikthåndterende arbejdsmiljø i institutioner, boligselskaber, skoler, organisationer og virksom heder. John Andersen (socialpædagog) arbejder med efteruddan nelse i kommunikation og konflikthåndtering, super vision, psykisk arbejdsmiljø og forhandling. Karin Nielsen (sygeplejerske, cand.phil.psykoterapeut) arbejder med kommunikation, stressproblemer og konflikthåndtering især indenfor sundhedssektoren, på universiteterne og på børn/unge området. Kirsten Frydensberg (master i retorik, kommunikation og formidling) arbejder med undervisning, mægling og konfliktløsning i grupper på arbejdspladser. Har gennem de seneste år haft særlig fokus på det boligsociale område, forumspil og interkulturel konfliktløsning. Underviser på centrets åbne uddannelser. Knud Halding beskæftiger sig med virksomhedsledelse og udvikling, personaleudvikling, arbejdskonflikter, bestyrelses arbejde og procesledelse Lene Holmsgaard (cand.jur., advokat) underviser ledere i konflikthåndtering som ledelseskompetence og har bred erfaring med procesledelse og mægling i grupper. Træner faggrupper i konflikthåndtering, mægling og gruppeprocesser. Marianne Katsina Munis (lærer, udviklingskonsulent, diplom uddannet leder) beskæftiger sig med konflikthåndtering, ledelse og organisationsudvikling, samt Deep Democracy (om beslutningsprocesser og polarisering i grupper). Mette Juel Madsen (cand.scient.anth.) arbejder som pædagogisk konsulent med konflikthåndtering i folkeskolen. Er konfliktrådsmægler hos Københavns Vestegns Politi og er specielt optaget af perspektiverne i genopbyggende retfærdighed. Mette Lindgren Helde (cand.comm.) arbejder med kommunikation og konfliktløsning i interkulturelle sammenhænge. Nethe Plenge (cand.pæd.) er voksenunderviser og -vejleder med fokus på de mellemmenneskelige konflikter på arbejdspladsen. Arbejder med personaletræning, organisationsudvikling og supervision af personaleledere. Susan Kristiansen (lederuddannet) arbejder med konfliktløsning som ledelseskompetence og med ledelsesudvikling, sparring, samarbejde, arbejdsmiljø, forhandling og mægling. Vibeke Thorsen (sygeplejerske, psykoterapeut, supervisor og mægler). Arbejder med kompetenceudvikling for ledere, medarbejdere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i forhold til konflikthåndtering og trivsel på arbejdspladsen, især indenfor sundhedssektoren. Vibeke Vindeløv (professor, dr. jur. og konfliktmægler). Arbej der med mægling og konfliktløsning i nationale og internationale sammenhænge. Leder af Master i Konfliktløsning ved Københavns Universitet. 18

19 19

20 C E N T E R F O R K O N F L I K T L Ø S N I N G Center for Konfliktløsning er en medlemsorganisation (NGO) og et center for samarbejde, kurser, uddannelser, mægling, rådgivning og projekter indenfor konfliktløsning. Vi udbyder kurser, tilbyder rådgivning og praktisk konflikthåndtering til virksomheder, institutioner, kommuner, foreninger og private. Vi deltager i projekter sammen med andre både i Danmark og ude i verden. Formålet er at udbrede kendskabet til fredelig konfliktløsning nationalt og internationalt og kvalificere enkeltpersoner og organisationer til at løse konflikter. M E D L E M S K A B Enkeltpersoner, virksomheder, kommuner, foreninger og andre, som kan støtte Center for Konfliktløsnings formål og værdigrundlag, er velkomne som medlemmer. Alle medlemmer får mulighed for at få indflydelse på centrets arbejde, deltage i dialogzonemøder, modtage nyhedsbreve og stemme på den årlige general forsamling. Desuden får medlemmerne rabat på vores åbne kurser og uddannelser. Send en mail til G R AT I S K O N F L I K T R Å D G I V N I N G Åben Konfliktrådgivning er gratis, anonym og fortrolig. CfK tilbyder konfliktrådgivning til alle, uanset om konflikten er opstået i familien, vennekredsen, naboskabet eller på arbejdspladsen. De frivillige rådgivere er uddannede i Center for Konfliktløsning. CfKs åbne rådgivninger ligger i København, Gentofte og Græsted. Bestil tid på tlf eller mail K O N TA K T Du er velkommen til at kontakte centerkontoret for at høre nærmere om vores aktuelle arbejde og tilbud. Ring eller send en mail til

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0 Årsberetning 2010 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 10. marts 2011 ISBN 978-87-992429-5-5 Grafisk design og foto:

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 2

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 2 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 2 Årsberetning 2012 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 10. marts 2013 ISBN 978-87-992429-7-9 Grafisk design + forsidefoto:

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Årsberetning 2009 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 15. marts 2010 ISBN 978-87-992429-2-4 Grafisk design og foto:

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 8

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 8 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 8 Årsberetning 2008 Center for Konfliktløsning Redaktør: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 10. marts 2009 ISBN 978-87-992429-1-7 Grafisk design og foto: Michala

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Årsberetning 2007 Center for Konfliktløsning Redaktør: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 29. februar 2008 ISBN 978-87-992429-0-0 Grafisk design og foto: Michala

Læs mere

Trivselsrådgiver uddannelsen

Trivselsrådgiver uddannelsen Trivselsrådgiver uddannelsen En trivselsrådgiver er en resurseperson i organisationen, som kan udspørge, opsamle og formidle viden om trivsel. Rådgiveren er ikke behandler, terapeut eller proceskonsulent.

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf.

IDÈKATALOG. Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering. www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. IDÈKATALOG Mobning på arbejdspladsen forebyggelse og håndtering Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3-5 Side 6-11 Baggrund, formål og udførelse Konkrete tiltag Bilag 1 Baggrund, formål og udførelse Baggrunden

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Nyhedsbrev Juli 2014

Nyhedsbrev Juli 2014 Nyhedsbrev Juli 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev. Dette er vores andet nyhedsbrev i år, og vi er nu halvvejs i vores satspuljeprojekt. I dette andet kvartal har projektet fyldt

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer Dette forløb udbydes til

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer Dette forløb udbydes til de

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

Oktober 2009. STOP mobning

Oktober 2009. STOP mobning Oktober 2009 STOP mobning Formidling og fastholdelse af gode resultater i forlængelse af projekter om forebyggelse og håndtering af mobning på danske arbejdspladser Afsluttende notat: Status og projekterfaringer

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress

Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Præsentation Susanne Lindeløv Louise Okon Willie Akantus Trivsel og sundhed Integration Ledige og opsagte Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Et projekt støttet af

Læs mere

refleks 2015 Uddannelsesweekend

refleks 2015 Uddannelsesweekend refleks 2015 Uddannelsesweekend En weekend med fem vinkler på ledelse af frivillige i DUFs medlemsorganisationer. Lørdag den 12. september til søndag den 13. september 2015 i Haslev. refleks2015 velkommen

Læs mere

NYHEDSBREV marts - april 2006

NYHEDSBREV marts - april 2006 NYHEDSBREV marts - april 2006 I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der er sket i projektet i marts og april. SIDEN SIDST Steen og Lotte har været i Göttingen, hvor de har deltaget i et kick-off seminar,

Læs mere

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE

CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE CHARTER FOR SAMSPIL MELLEM DEN FRIVILLIGE VERDEN OG DET OFFENTLIGE Den frivillige verden dækker både frivillige, foreninger og organisationer. Det frivillige Danmark er stort og mangfoldigt. Næsten hver

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171 Udviklet af: Puk Kejser

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie.

Paradigmeskifte inden for arbejdet med social kapital i dagtilbudsområdet. Kerneopgaven. Samarbejdsevne. Dørkarmsparring. Quickie. Samarbejdsevne Quickie Dørkarmsparring Krav i arbejdet Indflydelse på eget arbejde Gruppesparring 2&2- sparring Belønning Kerneopgaven Mening i arbejdet Harbohus Retfærdighed Tillid Social støtte Forudsigelighed

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på.

Denne temaaften bruger vil til at sætte fokus på, hvordan forskellige verdensanskuelser påvirker vores hverdag og den måde, vi møder hinanden på. Interkulturel forståelse Har du lyst til at blive klogere på, hvad din og andres forforståelser betyder for den gensidige respekt for andre mennesker? Og hvilken rolle kultur og religion spiller i den

Læs mere

Attraktive og effektive

Attraktive og effektive Attraktive og effektive arbejdspladser ATTRAKTIVE OG EFFEKTIVE ARBEJDSPLADSER SIDE 1:6 Sæt arbejdspladsens sociale kapital på dagsordenen og opnå bedre resultater. Når I oplever en sammenhæng i det I gør,

Læs mere

Genoprettende Retfærdighed -Danske og internationale perspektiver. 12.-13. maj 2011. Århus Universitet. Konferencerapport

Genoprettende Retfærdighed -Danske og internationale perspektiver. 12.-13. maj 2011. Århus Universitet. Konferencerapport Genoprettende Retfærdighed -Danske og internationale perspektiver 12.-13. maj 2011 Århus Universitet Konferencerapport Af Erik Helvard & Aase Rieck Sørensen Center for Konfliktløsning Konferencen blev

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Tilbud om 20 timers praktik i frivilligt arbejde til alle på ungdomsuddannelserne Tag en tørn som frivillig ved siden af din uddannelse, og få et diplom, du

Læs mere

(j jk Center fer frivilligt

(j jk Center fer frivilligt Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt (j jk Center fer frivilligt K W y socialt arbejde Odense, august 2010 Nye kurser i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus)

Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) VUC Erhverv Kommunikation & anerkendelse (grundlæggende kursus) Arbejdet med anerkendelse tager udgangspunkt i evnen til at se og handle ud fra tingene, som de er. Derfor er anerkendende kommunikation

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 1 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/

Læs mere

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011

rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Netværksm rksmøde mellem lokale kliniske etiske komiteer inden for sundhedsområdet det i Danmark Vejle d. 24. marts 2011 Opstart af klinisk etisk komite Arbejdsgruppe februar 2009 Line Gessø Hansen Fællestillidsmand

Læs mere

Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter

Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter Guide: Sådan håndterer i familiekonflikter I hver femte af de konfliktramte familier strækker striden sig overen periode på mere end ti år, viser Gallup-undersøgelse Af Christian Krabbe Barfoed og Charlotte

Læs mere

GRUNDKURSUS I GENOPRETTENDE RET. Materiale til kurset

GRUNDKURSUS I GENOPRETTENDE RET. Materiale til kurset GRUNDKURSUS I GENOPRETTENDE RET Materiale til kurset Hillerød d. 5-7. oktober 2015 Indhold 2. Indledende bemærkninger... 2 3. Program... 2 3.1 Dag 1. mandag d. 5.oktober 2015... 2 3.2. Dag 2. tirsdag d.

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator

Deltagerliste. Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på EPOS' område 2009. Deltagere. 61 deltagere. Elevkoordinator Deltagerliste 61 deltagere Konference for udbydere og lokale uddannelsesudvalg på ' område 2009 Afholdt: 20. oktober 2009 Deltagere Alice Andersen Elevkoordinator Anders Hoff Pædagogisk konsulent Anette

Læs mere

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat

DAGSORDEN. Skole-praktikforum møde. D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen. Referat Skole-praktikforum møde D. 11. november 2014 kl. 9-15 på Social- og Sundhedsskolen TILSTEDE: GITTE SCHJØTLER, NINA JEXEN, EVA PEDERSEN, INGE MARIE KRISTIANSEN, ANNE HØYRUP, KAREN M LUND, TOVE HUSUM, RUTH

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea.

Konflikter. - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. www.crecea. Konflikter - hvordan håndteres konflikter på arbejde i det daglige? V/ Christine Vallentin, erhvervspsykolog, cand.psych.aut. Formål Viden om konflikter og mobning Redskaber, hvordan kan vi sætte dette

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

Konflikt navigatør. En kompetencegivende uddannelse for professionelle, der navigerer i konfliktfyldt farvand

Konflikt navigatør. En kompetencegivende uddannelse for professionelle, der navigerer i konfliktfyldt farvand Konflikt navigatør En kompetencegivende uddannelse for professionelle, der navigerer i konfliktfyldt farvand Ved Marcussen & Company Amagertorv 9, 4. Sal 1160 København K marcussen-co.dk Tag en certificeret

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING

Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING Teamsamarbejde og Teamudvikling VEJE TIL TRIVSEL FRA MÅLING TIL HANDLING 2 Teamsamarbejde og Teamudvikling Veje til Trivsel fra måling til handling SORAS 2012 & Jakob Freil 2012 Teksten i hæftet kan frit

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Velkommen til bymøde!

Velkommen til bymøde! Velkommen til bymøde! 19:00 Velkomst v. Thomas Lykke Pedersen, Borgmester 19:02 Dagens program v. ordstyrer Lars Simonsen, formand for Plan- og Klimaudvalget 19:05 Projektets baggrund v. Lise Kongsgaard,

Læs mere

Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND

Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND Refleks2014 UDDANNELSESWEEKEND PROJEKTLEDELSE, KONFLIKTLØSNING, LEDELSE AF FRIVILLIGE, FACILITERING AF KREATIVE PROCESSER, STRATEGI I FRIVILLIGE ORGANISATIONER LØRDAG DEN 13. SEPTEMBER TIL SØNDAG DEN 14.

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, 27.9.13. Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Hvem er jeg? En forandringsleder der igennem de seneste 18 år har arbejdet

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

Systemisk proceskonsulent uddannelse

Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulent uddannelse Systemisk proceskonsulentuddannelse for konsulenter i DUF s medlemsorganisationer. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, og konsulentfirmaet

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Få styr på konflikterne

Få styr på konflikterne Få styr på konflikterne Af Lis Lyngbjerg Steffensen, journalist Foto Lars Bahl Uenighed og konflikter er ofte en del af dagligdagen som ergoterapeut. Måske er kollegaen vredladen, chefen konfliktsky eller

Læs mere

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje

En vigtig brik. Kursuskatalog 2013-2014. Den kommunale Dagpleje Kursuskatalog 2013-2014 En vigtig brik Den kommunale Dagpleje Vi har en vigtig og betydningsfuld opgave i at styrke børns læring, udvikling og trivsel Velkommen til Vordingborg kommunes Fælles Pædagogiske

Læs mere

Kommunikation og konflikthåndtering

Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Kommunikation og konflikthåndtering Der kan indimellem opstå konflikter og svære situationer med krævende kunder eller andre eksterne personer som kommer om bord. Det

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853

29-01-2014. Dokumentnr. 2014-0013853-85. Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse. Sagsnr. 2014-0013853 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 29-01-2014 Bilag 7. Rammer for lektiehjælp og faglig fordybelse Kort oprids af den nye lovgivning Det fremgår af folkeskoleloven,

Læs mere

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010

Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Velkommen til Dansk Flygtningehjælps kursusprogram for frivillige foråret 2010 Dette er en oversigt over hvilke kurser vi udbyder i foråret 2010 til frivillige tilknyttet Dansk Flygtningehjælp. Vi er grundet

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen

Det gode samarbejde. Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Det gode samarbejde Et udviklingsprojekt til optimering af samarbejdskulturen Indledning Intet godt resultat på en dansk arbejdsplads

Læs mere

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj

Håndter konfliker. V/ Rie Frilund Skårhøj Køb bøgerne i dag Håndter konfliker V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

1 www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. 60 80 68 98

1 www.voksenmobningnejtak.dk Hotline onsdag mellem kl. 19 21 Tlf. 60 80 68 98 Nyhedsbrev Februar 2010 Kære læsere af foreningens nyhedsbrev. Hermed en orientering vedrørende dialogmøde med beskæftigelsesminister Inger Støjberg d.22. januar, og videns deling med Arbejdstilsynet d.25.januar.

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder.

I Charlottes fravær er Dorthe mødeleder. Dagsorden til Bestyrelsesmøde Guldborgsund Frivilligcenter Mandag d. 2. december kl. 16 18, Banegårdspladsen 1A. Afbud fra: Charlotte og Bo. Til dette møde var også suppleant Bjarne Hansen indbudt. I Charlottes

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag

debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag debatoplæg pædagogmedhjælperen har et fag Pædagogmedhjælperens fag Mål og værdier for det pædagogiske arbejde i daginstitutioner og skolefritidsordninger og pædagogmedhjælperens ideelle rolle i dette arbejde.

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

Integrationsrepræsentant-uddannelsen

Integrationsrepræsentant-uddannelsen Integrationsrepræsentant-uddannelsen Baggrund: Det er formålet med Integrationsrepræsentant-uddannelsen at udvikle mulighederne i den del af funktionen hos tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter, der retter

Læs mere

det stod der i brochuren.

det stod der i brochuren. Konflikthåndtering det stod der i brochuren. Dette års nok største konflikt mellem lærerne og KL er et klassisk eksempel på, hvordan en fredelig uoverensstemmelse eskalerer til en situation, hvor de implicerede

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING. Årsberetning 2003-2004 CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Årsberetning 2003-2004 1 Center for konfliktløsnings årsberetning 2003 2004 Redaktør: Malene Alexandersson Ansvarshavende: Annette Whimster Layout: Malene Alexandersson Oplag:

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder.

FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. FL 2014 - København Definitionsmagt, netværk og Organisering af kvinder. Et netværk for kvinder, etableret i samarbejde mellem CEVEA og FIU-Ligestilling. 1 FL 2014 er et netværk af kvinder, der i 2014

Læs mere

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel

Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik - det handler om trivsel Formålet med Yngre Lægers arbejdsmiljøpolitik er at synliggøre arbejdsmiljøet, skabe miljøer, der håndterer konflikter konstruktivt og sikre yngre

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

Den usynlige klassekammerat

Den usynlige klassekammerat Den usynlige klassekammerat om forældres indflydelse på klassens trivsel Et dialogmateriale for skolebestyrelser og forældre i folkeskolen under Undervisningsministeriets projekt Udsatte Børn Netværk:

Læs mere

Forumteatret Prisme Konflikthåndterings kursus

Forumteatret Prisme Konflikthåndterings kursus Forumteatret Prisme Konflikthåndterings kursus TID: Kurset varer 2 dage. 30. og 31. Oktober Begge dage; Kl. 9-16 STED: Dansk Skuespillerforbunds hus. Tagensvej 85, 3. sal 2200 Kbh. N PRIS: 1500 kr. Når

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere