FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde"

Transkript

1 FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

2 FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde Albanigade 54 E DK 5000 Odense C Tlf

3 Indhold 1.0 Baggrund Sammendrag Projektets organisering og mål Deltagernes evaluering af FrivilligBørs Ikast Brande Hvorfor deltagelse i FrivilligBørsen Forventninger til FrivilligBørsen Deltagernes udbytte af FrivilligBørsen Indgåelse af aftaler Informationsniveauet omkring FrivilligBørsen Ris og Ros til FrivilligBørsen Anbefalinger til FrivilligBørs Projektgruppens organisering Involvering af det lokale erhvervsliv Justeringer i forhold til afholdelsen Bilag... 18

4 1.0 Baggrund FrivilligBørs Ikast Brande er et pilotprojekt og en del af initiativet FrivilligBørs i Danmark placeret hos Center for frivilligt socialt arbejde (herefter CFSA). I forbindelse med initiativet FrivilligBørs i Danmark indgik CFSA og Ikast Brande Kommune et samarbejde om at afholde en FrivilligBørs, med det formål at afprøve og udvikle FrivilligBørs konceptet for første gang i Danmark. En FrivilligBørs er et årligt arrangement i en by eller kommune, hvor frivillige foreninger, offentlige institutioner og private virksomheder matches i en uformel og dynamisk atmosfære med det formål at skabe lokalt samarbejde på tværs af de tre sektorer. FrivilligBørsen har fokus på at udveksle, give og få ressourcer som f.eks. lokaler, ideer og kompetencer ikke økonomiske midler. FrivilligBørsen blev afholdt den 14. maj 2013 i RemisenBrande i Ikast Brande Kommune. Denne rapport har til formål at formidle hovedresultaterne af evalueringen af pilotprojektet FrivilligBørs Ikast Brande. Evalueringen er opdelt i tre sektioner. Den første sektion belyser, om projektmålene for FrivilligBørs Ikast Brande er opfyldt. Den anden sektion præsenterer deltagerevalueringerne, og den sidste sektion giver en række anbefalinger til det fremadrettede arbejde. Disse anbefalinger gives delvis på baggrund af deltagerevalueringerne og delvis på baggrund af et fokusgruppeinterview med Projektgruppen bag FrivilligBørs Ikast Brande. Anbefalingerne er målrettet FrivilligBørs Ikast Brande 2014 og har således en lokal karakter, selv om anbefalingerne også kan være relevante for andre, som ønsker at påbegynde arbejdet med at arrangere lokale FrivilligBørser andre steder i landet. 1 Evalueringens primære data er således deltagerevalueringer, indsamlet via elektroniske spørgeskemaer, besvaret af deltagerne på FrivilligBørs Ikast Brande i perioden den 22. maj 2013 til den 6. juni 2013, samt fokusgruppeinterview foretaget med Projektgruppen bag FrivilligBørs Ikast Brande den 15. maj I denne rapport præsenteres hovedresultaterne. De mange tabeller, som er grundlaget for deltagerevalueringen, er samlet bagerst i denne rapport som bilag. 1 For anbefalinger af mere generel karakter, målrettet interesserede, som ønsker at påbegynde arbejdet med at arrangere lokale FrivilligBørser, henvises til inspirationskataloget, som CFSA udarbejder i sidste halvår af 2013 på 3

5 2.0 Sammendrag Evalueringen peger på, at projektmålene i vidt omfang er opfyldt. Det vurderes for det første på baggrund af de mange repræsentanter særlig fra foreningslivet og de offentlige institutioner i Ikast Brande Kommune, de mange deltagere på FrivilligBørsen samt det høje aktivitetsniveau på FrivilligBørsen, som resulterede i de 155 indgående samarbejdsaftaler. I forhold til deltagernes evaluering af FrivilligBørs Ikast Brande peger de overordnet på tre årsager til, hvorfor de har tilmeldt sig FrivilligBørsen. For det første muligheden for at indgå samarbejdsaftaler og netværk, for det andet en personlig opfordring fra bl.a. projektgruppen og for det tredje en nysgerrighed for konceptet og et ønske for at støtte op om initiativet. Årsagerne er ikke gensidigt udelukkende, og det tyder på, at det er en kombination af disse, som har bevirket, at deltagerne har tilmeldt sig. Deltagerne giver udtryk for, at de fik deres forventninger indfriet på FrivilligBørsen, dette forstærkes af, at 91 procent af deltagerne tilkendegiver, at de overvejer at deltage i FrivilligBørsen 2014, og hele 98 procent tilkendegiver, at FrivilligBørsen er et arrangement, som de vil opfordre andre til at deltage i. I forhold til deltagernes udbytte, så har 86 procent af deltagerne indgået en samarbejdsaftale, og af de 86 procent, som har indgået en samarbejdsaftale, har 81 procent indgået mere end én samarbejdsaftale. Ud over en platform, hvor der kan indgås konkrete samarbejdsaftaler, påpeger deltagerne også, at FrivilligBørsen er et forum, hvor lokale netværk kan styrkes. Ligeledes tilkendegiver 99 procent af deltagerne, at de oplever, at FrivilligBørsen i høj grad eller nogen grad er en god metode til at skabe lokalt samarbejde. Mange deltagere benytter evalueringsskemaets åbne spørgsmål til at komme med anerkendende og positive tilkendegivelser over for initiativet og projektgruppen bag, samt giver konstruktive forslag til mindre justeringer i forbindelse med FrivilligBørsen Det er dog relevant at påpege, at denne evaluering ikke belyser de langsigtede effektmål, og ikke belyser, hvorvidt de indgåede aftaler overholdes samt tilfredsheden og udbyttet af disse. Denne evaluering har således haft et direkte fokus på projektets umiddelbare mål samt deltagernes og projektgruppens perspektiver, og det er ud fra disse, at det konkluderes, at FrivilligBørs Ikast Brande kan betegnes som en succes. 3.0 Projektets organisering og mål Nedenstående giver en præsentation af projektet FrivilligBørs Ikast Brandes organisering og projektets mål, herunder om disse er opfyldt. 4

6 Projektet FrivilligBørs Ikast Brandes organisering fremgår af figur 1. Figur 1: Projektets organisering Projektejer CFSA Styregruppe Projektleder Projektgruppe Som det fremgår af figur 1, er CFSA projektejer. Lokalt er der nedsat en styregruppe med lokale repræsentanter, projektlederen samt en repræsentant fra CFSA. Ligeledes er der nedsat en projektgruppe, hvor selve arbejdet med at planlægge og arrangere FrivilligBørsen er udført. I forbindelse med projektet er der opstillet en række effektmål, som fremgår af figur 2, og en række projektmål, som fremgår af figur 3. Det er dog uden for denne evaluerings ramme at belyse de mere langsigtede effektmål. Denne evaluering fokuserer derfor på opfyldelsen af de umiddelbare projektmål, som fremgår af figur 3. 5

7 Effektmål: Styrket samarbejdet mellem frivillige, virksomheder og kommunen Deleffektmål: Lokal ressourcer bliver mobiliseret til løsning af lokale udfordringer Deleffektmål: Mere dialog og kontakt mellem de tre sektorer Stærkere lokalsamfund Deleffektmål: Styrket social kapital og sammenhængskraft blandt kommunens borgere Figur 2. Oversigt over effektmål Som det fremgår af figur 2, er FrivilligBørs Ikast Brandes effektmål at styrke samarbejdet mellem frivillige, virksomheder og kommunen. Dette samarbejde betyder, at de lokale ressourcer bliver mobiliseret og udnyttet bedre til at løse lokale udfordringer. Samtidigt skal det på sigt sikre mere dialog og kontakt mellem de tre sektorer i Ikast Brande Kommune, og dermed skabe et stærkere lokalsamfund. På sigt skal projektet være med til at styrke den sociale kapital og sammenhængskraften blandt kommunens borgere. Projektmål: Gennemførelse af Frivilligbørs i Ikast Brande Kommune i 2013 Delprojektmål: Kontakt til og dialog med repræsentanter for de tre deltagende sektorer Delprojektmål: Forberedelse af deltagerne i form af behov og tilbud på dagen Delprojektmål: Praktisk forberedelse af dagen Delprojektmål: Afholdelse af FrivilligBørsarrangementet i Ikast Brande 2013 Figur 3. Oversigt over projektmål Projektets mål er, som det fremgår af figur 3, at gennemføre en Frivilligbørs i Ikast Brande i Herunder skal der i projektet laves det vigtige forberedende arbejde, som skal sikre en succesfuld Frivilligbørs. De kvantitative mål for FrivilligBørs Ikast Brande er: 1. Deltagelse af mindst 15 repræsentanter fra hver sektor 2. Indgåelse af minimum 50 samarbejdsaftaler på FrivilligBørsen Ser vi på, hvor mange forskellige foreninger, institutioner og virksomheder, som er repræsenteret, er der 49 forskellige foreninger, 20 forskellige offentlige institutioner og 10 forskellige virksomheder repræsenteret 6

8 ved FrivilligBørs Ikast Brande. Optællingen er foretaget på baggrund af det udarbejdede Børskatalog, hvor det fremgår, hvad de tilmeldte til FrivilligBørsen ønsker at tilbyde og efterspørge i et samarbejde 2. I forhold til det kvalitative mål, som omhandler deltagelse fra mindst 15 repræsentanter fra hver sektor er målet opfyldt i forhold til både repræsentanter fra kommunale institutioner og fra frivillige foreninger, men ikke i forhold til antallet af virksomheder. Det lokale erhvervsliv var altså i mindre grad repræsenteret end de to andre sektorer. En årsag til fordelingen af repræsentanter kan findes i organiseringen af projektet. Der var flere kommunale ansatte i både styregruppen og projektgruppen, og disse medarbejdere har et stort netværk ind i kommunen, og har derigennem engageret kommunale institutioner til at deltage i FrivilligBørsen. Ligeledes har Frivilligcenter Ikast Brande, som også er en del af projektgruppen, mobiliseret foreningslivet til at deltage. I forhold til antallet af samarbejdsaftaler blev der på FrivilligBørsen indgået 155 samarbejdsaftaler, hvilket er langt over det fastsatte mål, og det må derfor vurderes, at være meget tilfredsstillende. På trods af, at der manglede flere virksomheder, for at opnå målet, konkluderes det, at projektmålene i vidt omfang er opfyldt. Dette konkluderes på baggrund af, at FrivilligBørsen generelt havde et stort fremmøde, at der var mange repræsentanter fra de to af sektorerne samt det meget høje aktivitetsniveau på FrivilligBørsen, som resulterede i de 155 indgåede samarbejdsaftaler. 4.0 Deltagernes evaluering af FrivilligBørs Ikast Brande Dette afsnit præsenterer hovedpointerne i deltagerevalueringen. Deltagerevalueringerne er indsamlet via elektroniske spørgeskemaer, besvaret af deltagerne på FrivilligBørs Ikast Brande i perioden den 22. maj 2013 til den 6. juni Der er udsendt spørgeskema til 134 deltagere 3. Af de 134 respondenter har 99 valgt at gennemføre evalueringen, hvilket giver en svarprocent på 74 %, hvilket anses for tilfredsstillende. På denne baggrund vurderes data at være valide til at belyse deltagernes tilfredshed og udbytte af FrivilligBørs Ikast Brande. 2 Dette giver en metodisk usikkerhed, da der kan være tilmeldte som ikke fremgår af Børskataloget, og tilmeldte, som på trods af forudgående tilmelding ikke deltog i FrivilligBørsen. Optællingen giver dog en anstændig vurdering af fordelingen mellem de tre sektorer. 3 Der er udsendt spørgeskema til de deltagere på FrivilligBørsen, som ved tilmelding havde opgivet . Der er ikke udsendt spørgeskema til arrangører, sponsorer m.m. 7

9 Ser vi på, hvilken sektor respondenterne repræsenterede på FrivilligBørsen, fordeler svarerne sig således: Jeg kommer fra En forening 51 % 50 En virksomhed 8 % 8 En kommunal institution 29 % 29 Andet 12 % % 99 Tabel 1. Fordeling af respondenter fordelt på procent. Som det fremgår af tabel 1, er der flest repræsenter fra foreninger (51 %), dernæst fra institutioner (29 %) og færrest repræsentanter fra virksomheder (8 %). Dette korresponderer fint med opgørelsen i afsnit 3.0, som også viser virksomhederne som værende mindre repræsenteret end de andre to sektorer. 4.1 Hvorfor deltagelse i FrivilligBørsen FrivilligBørs Ikast Brande er som nævnt et pilotprojekt og det første af sin art i Danmark. Det er derfor interessant at belyse, hvad der har fået deltagerne til at melde sig til FrivilligBørsen, hvilke forventninger de har haft til FrivilligBørsen, og om disse forventninger er indfriet. Det belyses i nedenstående afsnit. Når der spørges ind til, hvorfor deltagerne har valgt at deltage i FrivilligBørsen, er der overordnet tre forskellige årsager, som nævnes. For det første fremhæves den forventede mulighed for at indgå samarbejdsaftaler og udvide netværk, som en årsag til at deltagerne valgte at medvirke i FrivilligBørsen. I den forbindelse nævnes Børskataloget også som et redskab, der har synliggjort, hvem der deltog, og hvad der kunne samarbejdes om på FrivilligBørsen inden selve afholdelsen 4. Som tre deltagere formulerer det: Ideen og ideologien der ligger bag, at vi kan bruge hinanden på tværs af faggrupper, som vi umiddelbart ikke havde forestillet os at skulle samarbejde med Muligheden for at skabe nye kontakter, hvilket efterfølgende i høj grad har været tilfældet. 4 Børskataloget blev opdateret løbende og var dels synligt via og blev dels udsendt til alle deltagere inden FrivilligBørsen. Således var det muligt, løbende at se, hvad der blev tilbudt og efterspurgt, for alle interesserede. 8

10 De mange gode muligheder for samarbejde, der var på børslisten. For det andet fremhæves det som en årsag til deltagelse, at deltagerne er blevet personligt opfordret. Her nævnes særlig personlig opfordring fra medlemmer af projektgruppen, men også andre typer af opfordring nævnes som f.eks. opfordring fra andre tilmeldte, fra kolleger, bestyrelsesmedlemmer m.m. Det viser, at den personlige opfordring og den personlige kontakt i høj grad er medvirkende til at skabe interesse for arrangementet og i sidste ende deltagelse. Her bliver det igen relevant at se på projektgruppens sammensætning og netværk. Når personlig opfordring er central for deltagelse, er det vigtigt, at projektgruppen er sammensat af deltagere, som hver især har et stærkt netværk til alle tre sektorer foreningslivet, de kommunale institutioner og det lokale erhvervsliv. Netop den personlige kontakt kan være særlig vigtig i forbindelse med denne første afholdelse af FrivilligBørsen, hvor ingen af deltagerne har afprøvet konceptet i praksis. For det tredje fremhæves nysgerrighed, interesse for konceptet samt ønsket om at støtte op om initiativet som årsager til deltagelse. Som to deltagere formulerer det: Synes konceptet er rigtig godt og var nysgerrig efter at se, hvordan det ville blive modtaget, og hvordan det hele ville foregå i praksis. ligeledes deltog jeg, fordi jeg synes, at det var en fantastisk idé, som burde have været opfundet for længe siden. De tre grupperede årsager skal ikke ses som gensidigt udelukkende. Mange deltagere fremhæver flere af ovenstående årsager, som årsager til deres tilmelding til FrivilligBørsen. Som en deltager fremhæver: Opfordring og et behov for en ydelse tilsat en stor portion nysgerrighed Forventninger til FrivilligBørsen Deltagerne har altså generelt tilmeldt sig på baggrund af forventningerne til at indgå samarbejde og netværk, på baggrund af personlig opfordring og på baggrund af en nysgerrighed og interesse for konceptet. Det er interessant at se, om deltagernes forventninger blev indfriet. Deltagerne giver overvejende udtryk for, at deres forventninger til FrivilligBørsen er indfriet. 92 procent vurderer, at deres 9

11 forventninger i høj grad (56 %) eller nogen grad (36 %) er indfriet. Respondenterne får mulighed for at uddybe deres svar skriftligt, den mulighed har 38 respondenter valgt at benytte. Her fremgår det, at forventningerne til FrivilligBørsen for nogles vedkommende var beskedne, da der er tale om et nyt koncept, som deltagerne derfor ikke har benyttet før. Som en deltager formulerer det: Da det var første gang, det blev afholdt, vidste man ikke rigtig, hvad man gik ind til, så forventningerne var på forhånd måske ikke så store, men de blev rigeligt indfriet og mere til. Og en anden deltager: Forventningerne var afdæmpede, og jeg blev nærmest overrumplet af det fantastiske set up, de muligheder der dukkede op, og den sparring der var, ved at fortælle om det, jeg bød ind med, og høre på, hvad den, jeg talte med, bød ind med. Der tegner sig et billede af, at flere deltagere ikke præcist vidste, hvad en FrivilligBørs kunne bidrage med, og hvad man som deltager, kunne få ud af at deltage: Arrangementet var rigtig godt. Det var først, da vi deltog, vi egentlig fandt ud af, hvad det hele gik ud på, og så fungerede det rigtig godt. Der er også deltagere, som peger på forventninger, som ikke blev indfriet. Her påpeges en forventning om, at der ville deltage flere repræsentanter fra det lokale erhvervsliv. Meget tyder på, at deltagerne fik deres forventninger indfriet. Dette bekræftes yderligere, hvis vi ser på deltagernes svar i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt deltagerne overvejer at deltage i FrivilligBørsen 2014, og om FrivilligBørsen er et arrangement, som de vil opfordre andre til at deltage i. 91 procent svarer, at de overvejer at deltage i FrivilligBørsen til næste år, ni procent svarer ved ikke. Ingen svarer nej. Hele 98 procent svarer, at FrivilligBørsen er et arrangement, som de vil opfordre andre til at deltage i. Disse meget høje tal indikerer, at deltagerne oplever FrivilligBørsen som værende relevant for deres virke. 10

12 4.2 Deltagernes udbytte af FrivilligBørsen Ovenstående viser, at deltagernes forventninger er indfriet og en meget stor del af deltagerne overvejer at deltage i FrivilligBørsen 2014 og vil opfordre andre til at deltage. Nedenstående afsnit belyser deltagernes udbytte af FrivilligBørsen, herunder indgåelse af aftaler, netværk m.m., og deltagernes vurdering af FrivilligBørsen som metode til at skabe lokalt samarbejde Indgåelse af aftaler Kernen i FrivilligBørs konceptet er, at repræsentanter fra de tre sektorer sammen indgår samarbejde i form af konkrete samarbejdsaftaler. Som det fremgår af ovenstående, var det et projektmål, at der på FrivilligBørsen skulle indgås 50 aftaler. Dette mål blev langt overgået af de 155 samarbejdsaftaler, som blev indgået. Ud af de 99 deltagere, som har svaret på deltagerevalueringen, har 85 deltagere indgået én eller flere samarbejdsaftaler, og 14 har ikke indgået en aftale. Det betyder, at 86 procent af de deltagere, som har valgt at svare på evalueringen, har indgået en samarbejdsaftale. Af de 86 procent, som har indgået én eller flere samarbejdsaftaler, har 81 procent indgået mere end én aftale 5. Hvor mange aftaler om samarbejde indgik du? 1 aftale 19 % 16 2 aftaler 25 % 21 3 aftaler 14 % 12 4 aftaler 16 % 14 5 aftaler 7 % 6 Mere end 5 aftaler 19 % % 85 Tabel 2. Indgåelse af antal aftaler fordel på procent. Det store antal indgåede aftaler hænger fint sammen med, at flere deltagere påpeger, at deres forventninger i forhold til indgåede aftaler er mere end indfriet. Som tre forskellige deltagere formulerer det: Jeg havde ikke forventet at få fire aftaler i hus. Måske en enkelt eller to. 5 Ønskes en nærmere gennemgang af de konkrete aftaler, som er indgået, henvises til aftalekatalog for FrivilligBørs Ikast-brande

13 Fik flere aftaler end forventet og også andre end forventet. Havde mål om at lave én enkelt aftale, men kom derfra med ti. Der blev på FrivilligBørsen indgået langt flere aftaler end forventet, men flere respondenterne peger også på, at FrivilligBørsen er en mulighed for at udvide netværket og blive inspireret:.med et arrangement som FrivilligBørsen, ser vi nye muligheder, vi ser og hører, hvordan andre gør, og vi får lov til at hjælpe andre. FANTASTISK. Jeg indgik ikke mange aftaler, men jeg fik talt med mange mennesker og ikke mindst sat ansigt på frivillige fra foreninger, jeg mener at kunne bruge.jeg indgik tre aftaler det var nok, det var potentielt flere måneders arbejde, jeg klarede ved at deltage. Dette understreges af, at 99 procent i høj grad (72 %) eller nogen grad (27 %) oplever, at FrivilligBørsen er en god metode til at skabe lokalt samarbejde. FrivilligBørsen opleves altså af deltagerne, ikke alene som en brugbar platform til at indgå konkrete samarbejdsaftaler, men også som et forum, hvor lokale netværk kan styrkes. 4.3 Informationsniveauet omkring FrivilligBørsen Som det fremgår i afsnit 4.1, oplyser en del af respondenterne, personlig opfordring fra bl.a. projektgruppen som en årsag til deltagelse. Projektgruppen bag FrivilligBørs Ikast Brande brugte i forbindelse med afholdelsen af FrivilligBørsen mange ressourcer på at informere om muligheden for at deltage i FrivilligBørs Ikast Brande. Nedenstående belyser deltagernes oplevelse af informationsniveauet vedrørende FrivilligBørsen, herunder tilfredsheden med informationsniveauet, tilfredsheden med distribution af materiale, hvor deltagerne blev opmærksom på muligheden for at deltage samt muligheden for at deltage i forberedelsesworkshops. I forhold til tilfredshed med informationsniveauet vedrørende FrivilligBørsen er deltagerne generelt tilfredse. 28 procent er særdeles tilfreds, og 63 procent er tilfreds med informationsniveauet. I forhold til tilfredsheden med tilmeldingen til FrivilligBørsen, så er 92 procent enten særdeles tilfreds (28 %) eller tilfreds (64 %). I forhold til distribution af materiale vedrørende FrivilligBørsen er 95 procent enten særdeles tilfreds (40 %) eller tilfreds (45 %). 12

14 På trods af det generelt høje tilfredshedsniveau vedrørende informationsniveau, tilmelding m.m., er der nogle af de åbne svar, som peger på, at nogle deltagere har været i tvivl om, hvad konceptet konkret gik ud på. Dette har dog, for respondenternes vedkommende, ikke afholdt dem fra at deltage. Det kan derfor konkluderes, at projektgruppens vedholdenhed i forbindelse med personlige opfordringer m.m. samt en sund portion nysgerrighed og interesse, har medført, at deltagerne trods tvivl om, hvad konceptet indebar, har tilmeldt sig. Dette ændre dog ikke ved, at flere påpeger, at formidlingen af konceptet blev opfattet som utydelig. Ser vi på, hvor deltagerne er blevet opmærksomme på muligheden for at deltage i FrivilligBørsen, ser fordelingen således ud: Hvor er du blevet opmærksom på muligheden for at deltage i FrivilligBørsen. Marker gerne flere svar. Via henvendelse fra medlemmer i projektgruppen bag FrivilligBørsen 42 % 42 Via Frivilligcenter Ikast-Brande 29 % 29 Via avisartikler m.m. 20 % 20 Via skriftlig invitation sendt til min arbejdsplads/frivillige forening 39 % 39 Via mit netværk 25 % 25 Andet 4 % % 159 Tabel 3. Opmærksomhed på muligheden for at deltage i FrivilligBørsen. Fordelt på procent. Det samlede antal giver mere en 100 %, da respondenterne kunne markere flere muligheder. Som det fremgår af tabel 3, er størstedelen af deltagerne blandt andet blevet opmærksom på muligheden for at deltage i FrivilligBørsen via projektgruppen. Dette korresponderer meget fint med, at mange af deltagerne netop har valgt at deltage efter en personlig henvendelse fra projektgruppen. Yderligere er mange respondenter blevet opmærksom på FrivilligBørsen via den skriftlige invitation, som blev sendt ud til foreninger, offentlige institutioner og virksomheder i Ikast Brande Kommune. Endelig er mange blevet opmærksom på FrivilligBørsen via Frivilligcenter Ikast Brande, som også var en del af projektgruppen, samt via presseomtale og deltagernes eget netværk. Mange respondenter har sat flere krydser, det peger på, at det er kombinationen af de forskellige informationskanaler, som har gjort deltagerne opmærksomme på FrivilligBørsen. 13

15 Frivilligcenter Ikast Brande arrangerede i forbindelse med FrivilligBørsen en række forberedelsesworkshops, som havde til formål at hjælpe interesserede med at afklare, hvad de kunne tilbyde og efterspørge på FrivilligBørsen. 38 procent af respondenterne var informeret om denne mulighed, 41 procent var ikke informeret om denne mulighed, og 20 procent svarer ved ikke. Det kan ikke entydigt konkluderes, men det formodes at en stor del af de 20 procent, som svarer ved ikke, ikke var informeret om muligheden for at deltage i en forberedelsesworkshop. Hvis det var tilfældet, ville respondenterne sandsynligvis have svaret bekræftende på spørgsmålet. Ud af de 38 procent, som svarer, at de var informeret om muligheden for at deltage i en forberedelsesworkshop, benyttede 39 procent denne mulighed. En større andel af deltagerne var således ikke var informeret om muligheden, dog har mere end en tredjedel af de, som var informeret, valgt at benytte muligheden for at deltage i en forberedelsesworkshop. 4.4 Ris og Ros til FrivilligBørsen Projektgruppen bag FrivilligBørs Ikast Brande havde valgt, at tilpasse FrivilligBørs konceptet til også at indeholde en efterfølgende middag samt koncert. Dette afsnit belyser deltagernes tilfredshed med de faciliteter, hvor FrivilligBørsen blev afholdt og med den lokale tilpasning i form af forplejning og underholdning. Afsluttende i dette afsnit belyses deltagerevalueringens åbne svarmuligheder, hvor deltagerne har haft mulighed for at komme med deres egne kommentarer vedrørende FrivilligBørsen. Deltagerne udtrykker stor tilfredshed med de faciliteter, hvor FrivilligBørsen blev afholdt. 97 procent er enten særdeles tilfreds (68 %) eller tilfreds (29 %) med faciliteterne, ligeledes var 98 procent særdeles tilfreds (64 %) eller tilfreds (34 %) med tilgængeligheden. 72 procent synes meget godt om muligheden for at deltage i efterfølgende festmiddag, og 15 procent synes godt om denne mulighed. I forhold til forplejningen, så var hele 92 procent særdeles tilfreds mens syv procent var tilfredse. 61 procent synes meget godt om muligheden for at overvære musikalsk indslag, og 21 procent synes godt om denne mulighed. Generelt var der altså stor tilfredshed med både muligheden for sammen at spise festmiddag og overvære musikalsk indslag. På trods af den generelle tilfredshed, så nævner flere, at det var problematisk at tale videre og netværke efterfølgende på grund af koncerten, da det ikke var muligt at tale sammen under det musikalske indslag. 14

16 I evalueringen får respondenterne mulighed for at komme med kommentarer til selve arrangementet. Denne mulighed bruger mange til at komme med positive tilbagemeldinger. Generelt er der en meget positiv tone, og mange kommer med anerkendende kommentarer til arrangørerne. Som tre deltagere formulerer det: Jeg synes, det var et rigtig godt initiativ og håber, at rigtig mange fik rigtig meget godt ud af det, tak for det store stykke arbejde, I har lagt i dette arrangement. Det var et rigtig godt og veltilrettelagt arrangement. Man gik derfra med en meget positiv fornemmelse, og alle dem, vi talte med, vil gerne deltage igen. Den ene idé efter den anden tog form, og alle blev inspireret Fantastisk arrangement, kæmpe stort arbejde, som kulminerede i intet mindre end et festfyrværkeri af stemninger, handelsivrige mennesker, hjælpsomme mæglere og en meget veloplagt styregruppe. I har så meget at være stolte af Mange deltagere benytter også muligheden til at komme med konstruktiv kritik i forbindelse med afholdelsen. For det første nævnes der, at der var for få notarer til at gennemlæse aftalerne, hvilket skabte kø og dermed en fornemmelse af tidsmangel. Flere nævner, at de gerne ville have brugt tiden på at skabe kontakter frem for at stå i kø. For det andet nævnes, at der manglede aftaleskemaer. For det tredje næves lyden som et kritikpunkt, flere have besvær med at høre fælles beskeder fra scenen, når der blev talt i plenum. For det fjerde nævnes, at det kunne være hensigtsmæssigt med nogle enkelte stole i børslokalet for de, som er dårligt gående. Generelt har mange af deltagerne altså valgt at benytte muligheden for at kommentere på FrivilligBørsen til enten at komme med positive og anerkende bemærkninger til arrangørerne eller komme med konstruktiv kritik, og dermed bidrage til at forbedre afholdelsen af FrivilligBørs Anbefalinger til FrivilligBørs 2014 Som det fremgår af ovenstående afsnit, betragtes FrivilligBørs Ikast Brande som en succes. Både målt i forhold til projektets mål men også på baggrund af deltagernes positive tilbagemeldinger og udsagn. 15

17 På trods af den vellykkede proces og afholdelse, peges der også på nogle forbedringspunkter til det fremadrettede arbejde. Disse præsenteres nedenstående. Dette afsnit tager udgangspunkt i både perspektiver, fremkommet via deltagerevalueringerne, men i høj grad også projektgruppens egne refleksioner over processen, fremkommet via fokusgruppeinterview den 15. maj Projektgruppens organisering Projektgruppen bag FrivilligBørs Ikast Brande er godt sammensat, og som det også fremgår ovenstående, har medlemmerne af projektgruppen stærke netværk til henholdsvis foreningslivet og kommunale forvaltninger. Ovenstående analyse peger på vigtigheden af den personlige opfordring og dermed netværk, i forhold til at få deltagere til for det første at tilmelde sig FrivilligBørsen men også til at få sponsorater m.m. til selve afholdelsen. I det perspektiv er det relevant at se på sammensætningen af projektgruppen fremadrettet. Det kan gavne processen, hvis der kom én eller flere nye medlemmer ind i projektgruppen med et godt kendskab til og et stærkt netværk i det lokale erhvervsliv. For det andet er en overvejelse at tilføje nye medlemmer fra andre forvaltninger i Ikast Brande Kommune, således disses netværk til andre dele af Ikast Brande Kommune kan bidrage til FrivilligBørsen Ovenstående peger på, at nye medlemmer med fordel kan bidrage til projektgruppens arbejde, men en vigtig overvejelse går også på, ikke at nedsætte en helt ny projektgruppe. Projektgruppen bag FrivilligBørs Ikast Brande har gjort sig mange erfaringer i løbet af processen og er ansvarlige for den vellykkede proces og afvikling af FrivilligBørsen, det er centralt, at denne viden og læring ikke går tabt i det fremadrettede arbejde. En sidste overvejelse er, at tilføje en sekretærfunktion til projektgruppen, som vil kunne bistå med at varetage den administrative del af arbejdet med planlægning og afholdelse af FrivilligBørs Ikast Brande Involvering af det lokale erhvervsliv En måde at involvere det lokale erhvervsliv i endnu højere grad, kan være, som det er forslået ovenstående, at tilføje medlemmer til projektgruppen, som har et stærkt netværk til denne sektor. En anden måde er også at justere den strategi, som erhvervslivet involveres på. Et forslag er, at tage kontakt til de større virksomheder og forslå dem, at gøre deltagelse og bidrag til FrivilligBørsen 2014 til en CSR aktivitet for deres medarbejdere. Et andet forslag er, i endnu højere grad at aktivere det lokale erhvervsliv via erhvervsforsamlinger som Rotary, Lions og Handelsstandsforeningerne, og via de allerede indgåede aftaler i 2013 inspirere til, hvad et samarbejde kan bestå af, og hvad det kan bidrage med for en lokal virksomhed. 16

18 5.3 Justeringer i forhold til afholdelsen Da afholdelsen af FrivilligBørs Ikast Brande var vellykket, er der kun fremkommet forslag til små fremadrettede forbedringer. De præsenteres nedenstående. For det første flere notarer til at gennemlæse aftalerne, således der undgås kø. For det andet flere aftaleskemaer til at skrive aftalerne ind på. For det tredje fokus på en bedre lyd ved taler m.m. For det fjerde muligheden for at dårligt gående deltagere kan sidde ned i kortere perioder under Børsafholdelsen. For det femte at give deltagerne mulighed for at tale videre og styrke netværk efter FrivilligBørsens afslutning. Endelig en videreudvikling af de tekniske redskaber, benyttet til FrivilligBørsen, herunder elektronisk tilmelding samt etableringen af en database, hvor deltagerne på forhånd er registeret, således kontaktoplysninger m.m. ikke skal skrives ind, samtidig med de indgående aftaler. 17

19 6.0 Bilag Dette bilag indeholder frekvenstabeller fremstillet til evalueringen af FrivilligBørs Ikast Brande. Jeg kommer fra En forening 51 % 50 En virksomhed 8 % 8 En kommunal institution 29 % 29 Andet 12 % % 99 Informationsniveauet vedrørende Frivilligbørsen? Særdeles tilfreds 28 % 28 Tilfreds 63 % 62 Hverken eller 7 % 7 Utilfreds 1 % 1 Særdeles utilfreds 1 % 1 Ved ikke/ikke relevant 0 % % 99 Tilmeldingen til FrivilligBørsen? Særdeles tilfreds 28 % 28 Tilfreds 64 % 63 Hverken eller 4 % 4 Utilfreds 2 % 2 Særdeles utilfreds 0 % 0 Ved ikke/ikke relevant 2 % % 99 18

20 Distribution af materiale vedrørende FrivilligBørsen? Særdeles tilfreds 40 % 40 Tilfreds 45 % 45 Hverken eller 5 % 5 Utilfreds 4 % 4 Særdeles utilfreds 0 % 0 Ved ikke/ikke relevant 5 % % 99 Forplejningen på FrivilligBørsen? Særdeles tilfreds 92 % 91 Tilfreds 7 % 7 Hverken eller 0 % 0 Utilfreds 1 % 1 Særdeles utilfreds 0 % 0 Ved ikke/ikke relevant 0 % % 99 Tilgængeligheden på RemisenBrande? Særdeles tilfreds 64 % 63 Tilfreds 34 % 34 Hverken eller 1 % 1 Utilfreds 0 % 0 Særdeles utilfreds 1 % 1 Ved ikke/ikke relevant 0 % % 99 19

21 RemisenBrandes faciliteter? Særdeles tilfreds 68 % 67 Tilfreds 29 % 29 Hverken eller 3 % 3 Utilfreds 0 % 0 Særdeles utilfreds 0 % 0 Ved ikke/ikke relevant 0 % % 99 Muligheden for at deltage i festmiddag efter FrivilligBørsen lukkede? Meget godt 72 % 71 Godt 15 % 15 Hverken eller 11 % 11 Mindre godt 0 % 0 Slet ikke 1 % 1 Ved ikke 1 % % 99 Muligheden for at overvære musikalsk indslag efter FrivilligBørsen lukkede? Meget godt 61 % 60 Godt 21 % 21 Hverken eller 12 % 12 Mindre godt 0 % 0 Slet ikke 2 % 2 Ved ikke 4 % % 99 20

22 Indgik du på FrivilligBørsen aftale om samarbejde? Ja 86 % 85 Nej 14 % 14 Ved ikke 0 % % 99 Hvor mange aftaler om samarbejde indgik du? 1 aftale 19 % 16 2 aftaler 25 % 21 3 aftaler 14 % 12 4 aftaler 16 % 14 5 aftaler 7 % 6 Mere end 5 aftaler 19 % % 85 I hvilken grad blev de forventninger som du havde til Frivilligbørsen indfriet? I høj grad 56 % 55 I nogen grad 36 % 36 Hverken eller 4 % 4 I ringe grad 1 % 1 Slet ikke 0 % 0 Ved ikke/ikke relevant 3 % % 99 Overvejer du at deltage i FrivilligBørsen til næste år? Ja 91 % 90 Nej 0 % 0 Ved ikke 9 % % 99 21

23 Er FrivilligBørsen et arrangement som du vil opfordre andre til at deltage i? Ja 98 % 97 Nej 0 % 0 Ved ikke 2 % % 99 I hvilken grad oplever du at FrivilligBørsen er en god metode til at skabe lokalt samarbejde? I høj grad 72 % 71 I nogen grad 27 % 27 Hverken eller 0 % 0 I ringe grad 0 % 0 Slet ikke 0 % 0 Ved ikke 1 % % 99 Hvor er du blevet opmærksom på muligheden for at deltage i FrivilligBørsen. Marker gerne flere svar. Via henvendelse fra medlemmer i projektgruppen bag FrivilligBørsen 42 % 42 Via Frivilligcenter Ikast-Brande 29 % 29 Via avisartikler m.m. 20 % 20 Via skriftlig invitation sendt til min arbejdsplads/frivillige forening 39 % 39 Via mit netværk 25 % 25 Andet 4 % %

24 Frivilligcenter Ikast-Brande afholdt en række forberedelsesworkshops i forbindelse med FrivilligBørsen. Var du informeret om muligheden for at deltage? Ja 38 % 38 Nej 41 % 41 Ved ikke 20 % % 99 Deltog du i en af Frivilligcenter Ikast-Brandes forberedelsesworkshops? Ja 39 % 15 Nej 55 % 21 Ved ikke/ikke relevant 5 % % 38 Havde du inden FrivilligBørsen forberedt dig på, hvad du gerne ville tilbyde og have ud af FrivilligBørsen? Ja 88 % 44 Nej 8 % 4 Ved ikke 4 % % 50 Jeg er: Mand 36 % 36 Kvinde 64 % 63 Ønsker ikke at oplyse 0 % % 99 23

25 Hvad er din alder: Under 16 år 0 % år 3 % år 21 % år 31 % år 35 % 35 Over 75 år 9 % % 99 Hvad er din højst fuldførte uddannelse? Grundskole 12 % 12 Almen gymnasial uddannelse 2 % 2 Erhvervsgymnasial uddannelse 1 % 1 Erhvervsfaglig uddannelse 21 % 21 Kort videregående uddannelse 9 % 9 Mellemlang videregående uddannelse 35 % 35 Lang videregående uddannelse 16 % 16 Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 3 % % 99 24

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Evaluering af FrivilligBørs 2014 deltagerne

Evaluering af FrivilligBørs 2014 deltagerne Evaluering af FrivilligBørs 2014 deltagerne I alt 43 har svaret på evalueringen af FrivilligBørs 2014. Det er ikke alle der har svaret på alle spørgsmål (men næsten). Der er over 90 % tilfredshed på alle

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst

Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst Midtvejsevaluering Flere Virksomheder i Vækst 2010 EXECUTIVE SUMMARY VERSION 1.0 16. SEPTEMBER 2010 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 3 2.1 Projektets forløb... 3 2.2 Resultater

Læs mere

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:. Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN.

Egenevaluering - slutrapport, Glade Børn 26. februar 2015 SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN. SLUTEVALUERINGSRAPPORT FOR EGENEVALUERING PROJEKT GLADE BØRN Kolding Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Opstart af projektet... 3 Brug af ICDP i dagligdagen... 3 Samarbejde... 5 Møder i projektgruppen...

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Indledning Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2014, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 153 deltagere har

Læs mere

FrivilligBørs. en metode til at skabe lokalt samarbejde

FrivilligBørs. en metode til at skabe lokalt samarbejde FrivilligBørs en metode til at skabe lokalt samarbejde ? Hvad er en FrivilligBørs En FrivilligBørs er en metode, hvor man skaber en møde- og markedsplads, hvor lokale foreninger, virksomheder og offentlige

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra.

Meget utilfreds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10? 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med ^Fagmodulnavn^? Kunne ikke være længere fra. Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes vurdere følgende fagmodul: ^Fagmodulnavn^ Spørgeskemaet besvares med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har haft som studerende på ^Institutionsnavn^.

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium April 2010

Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium April 2010 Undersøgelse af 3.g elevernes oplevelse af Nørre Gymnasium 2007 2010 April 2010 Hermed fremlægges resultaterne af 3.g elevernes oplevelse af hele gymnasieforløbet. Ud af i alt 203 elever har 165 besvaret

Læs mere

September 2013. Faktaark Forbedringsforslag

September 2013. Faktaark Forbedringsforslag September 2013 Faktaark Forbedringsforslag Dette faktaark præsenterer hovedresultater fra en survey blandt kommunalpolitikere gennemført i august 2013. Resultaterne offentliggøres i Djøfs analysebrev DeFacto

Læs mere

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007

Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen. Popkomm 2007 MIDEM 2008 Storbritannien 2007 Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Metaevaluering af interne projektevalueringer fra Kunststyrelsen Danmarks

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen

Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Undersøgelse af kommunalbestyrelsens samarbejde med administrationen Februar 2016 Sekretariatet 1 Indhold Resumé... 3 Metode... 4 Introduktion til resultaterne... 5 Administrativ betjening... 6 Samarbejdet

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Opsamling og evaluering

Opsamling og evaluering Opsamling og evaluering af 1 Indledning Den 8. februar 2016 blev der for første gang nogen sinde afviklet en frivilligbørs i Esbjerg Kommune. En frivilligbørs er en åben markedsplads hvor interesserede

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1

Fokusgruppeinterview. Gruppe 1 4 Fokusgruppeinterview Gruppe 1 1 2 3 4 Hvorfor? Formålet med et fokusgruppeinterview er at belyse et bestemt emne eller problemfelt på en grundig og nuanceret måde. Man vælger derfor denne metode hvis

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Hornslet Skole Skole og Dagtilbud Side 0 af 11 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrund og formål side 3 2. Metode og undersøgelsesdesign side 3 2.1. Undersøgelsestidspunkt side

Læs mere

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse

Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Evaluering af sommerferielukning i Dagplejen 2015 Udført af Dagplejekontoret og Dagplejens Forældrebestyrelse Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Forældrebestyrelsens evaluering... 4 Udførelse af undersøgelsen...

Læs mere

Evalueringsrapport Q-cirkler: Pilotprojektet

Evalueringsrapport Q-cirkler: Pilotprojektet Evalueringsrapport Q-cirkler: Pilotprojektet Formål Evalueringens formål er at undersøge deltagernes oplevelser af Q-cirkler et pilotprojekt i Region Sjælland med henblik på udbytte og potentiale med særligt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling

Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling 19. december 2013 Det siger FOAs medlemmer om faglig udvikling Fokus på faglig udvikling er positivt for både arbejdsmiljøet og fastholdelsen af medarbejdere. Det er nogle af konklusionerne i denne undersøgelse

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2014

Brugerundersøgelsen 2014 Brugerundersøgelsen 2014 Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2015 1 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2014 København og Nordsjælland Formålet med

Læs mere

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Baggrund. Evalueringen er foretaget af Danske Regioner i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse. EVALUERING Baggrund Partnerskab om PROM i klinisk praksis blev skudt i gang den 15. marts 2016. Dagen blev markeret med en konference med overskriften: Patient Reported Outcome Measures (PROM) Hvordan

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering

BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering BRUGERUNDERSØGELSE 2016 Udredning og rehabilitering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2016:Udredning- og rehabilitering 1 Brugerundersøgelse 2016 U&R Brugerundersøgelsen er udarbejdet

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Rapport Evaluering af frit menuvalg på barselsafsnittene på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Oktober 2007 Indhold...Side Sammenfatning...3 Baggrund...3 Formål...4 Materiale...4

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Evaluering af aftenarrangementet

Evaluering af aftenarrangementet Evaluering af aftenarrangementet Dette er en evaluering af aftenarrangementet til Frivillig Fredag 2013, arrangeret af Roskilde Kommune i samarbejde med Roskilde Festival. 221 deltagere har svaret på evalueringsskemaet

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse af Faxe Kommunes Tandpleje 2016/2017

Tilfredshedsundersøgelse af Faxe Kommunes Tandpleje 2016/2017 Center for Børn & Undervisning Tilfredshedsundersøgelse af Faxe Kommunes Tandpleje 2016/2017 Side 1 af 9 Indhold 1. Indledning...2 2. Analyse...3 2.1. Overordnet tilfredshed...3 2.2. Spørgsmål til forældrene...3

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet.

Tre ud af fire svarer, at deres kolleger i høj grad eller i meget høj grad er villige til at lytte til deres problemer med arbejdet. 11. august 2014 Kollegaskab FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes forhold til deres kolleger. Undersøgelsen blev udført via forbundets elektroniske medlemspanel. 2.228

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed

Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed Temagruppen : Kost og fysisk aktivitet Oktober 2012 Evaluering af arbejdet i temagruppen kost og fysisk aktivitet og deltagernes tilfredshed deltagere: 25 heraf 7 ufuldstændige gennemførte spørgeskemaer:

Læs mere

Kommunernes interne kommunikation

Kommunernes interne kommunikation A N A LYSEKONCEPT Kommunernes interne kommunikation KL har i samarbejde med en gruppe af kommunale kommunikationschefer udviklet en række koncepter, som kan bruges ved måling og analyse af den interne

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006

Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 Rapport vedr. Studievalgscentrenes samarbejde med de enkelte uddannelses institutioner 2006 1. Indledning I oktober og november blev de gymnasiale uddannelser, HF, HHX, HTX, STX, VUC og Studenterkurser

Læs mere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere

Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet. Tabelrapport skoleledere Evaluering af teamorganisering i Gymnasiet Tabelrapport skoleledere Dette bilag til EVA s evaluering af teamorganisering i gymnasiet, indeholder i tabelform resultaterne af den spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017

Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering af understøttende undervisning Skoleudvalget, 17. januar 2017 Evaluering i Aalborg Kommune Evaluering er fremadrettet og lærende Evaluering er et værktøj til at give indsigt og viden, der bidrager

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012

Hjerteforeningen. LK frivilligundersøgelse 2012 Hjerteforeningen LK frivilligundersøgelse 2012 Indholdsfortegnelse Indledende kommentarer... 2 Fordeling på køn og alder... 2 Lokalkomiteernes aktiviteter... 2 Hvervning af nye medlemmer... 3 Konklusion

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune

Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Marts, 2013 Resumé: Tilfredshedsmåling og analyse blandt folkeoplysende foreninger og aftenskoler i Odense Kommune Udarbejdet af DAMVAD til Fritidsafdelingen i Odense Kommune Indhold 1 Indledning og metode

Læs mere

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010

Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk. MENTOR company September 2010 Evalueringsrapport LBR Svendborg Projekt Dynamisk mentornetværk MENTOR company September 2010 Indhold Sammendrag af projektet Forudsætning for fortsat drift Elementer i fremadrettet strategi og handlingsplan

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus

Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Undervisningsevaluering på Aalborg Studenterkursus Revideret udgave, oktober 2015 Indhold Formål... 2 Kriterier... 2 Proces... 3 Tidsplan... 4 Bilag... 5 Bilag 1: Spørgsmål... 5 Bilag 2: Samtalen med holdet...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger.............. 3 2 Guide

Læs mere

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole

Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Brugerundersøgelse hos Hovedstadens Ordblindeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro

Hospitalsenheden Vest. Rapport. Evaluering af frit menuvalg på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Rapport Evaluering af frit menuvalg på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro Oktober 2007 Indhold...Side Sammenfatning...3 Baggrund...3 Formål...4 Materiale...4 Resultater...5 Kvantitative

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 213 - Svarprocent: 67% (64/96) Studieglæde 75 75 75 71 71 69 69 [+2] 68 69 65 66 [+2] 66 [-2] 65 [+2] 62 [-2] 2 Studieglæde 1. Hvor tilfreds er du alt i alt med din uddannelse?

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning

Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning Evaluering af masteruddannelsen i Vejledning På masteruddannelsen i Vejledning blev der i efteråret 2008 udbudt to moduler. Det ene,, havde 27 tilmeldte, hvoraf 15 har besvaret evalueringsskemaet. Dermed

Læs mere