FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport. Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde"

Transkript

1 FrivilligBørs Ikast Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Center for frivilligt socialt arbejde

2 FrivilligBørs Ikast-Brande Evalueringsrapport Juli 2013 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde Albanigade 54 E DK 5000 Odense C Tlf

3 Indhold 1.0 Baggrund Sammendrag Projektets organisering og mål Deltagernes evaluering af FrivilligBørs Ikast Brande Hvorfor deltagelse i FrivilligBørsen Forventninger til FrivilligBørsen Deltagernes udbytte af FrivilligBørsen Indgåelse af aftaler Informationsniveauet omkring FrivilligBørsen Ris og Ros til FrivilligBørsen Anbefalinger til FrivilligBørs Projektgruppens organisering Involvering af det lokale erhvervsliv Justeringer i forhold til afholdelsen Bilag... 18

4 1.0 Baggrund FrivilligBørs Ikast Brande er et pilotprojekt og en del af initiativet FrivilligBørs i Danmark placeret hos Center for frivilligt socialt arbejde (herefter CFSA). I forbindelse med initiativet FrivilligBørs i Danmark indgik CFSA og Ikast Brande Kommune et samarbejde om at afholde en FrivilligBørs, med det formål at afprøve og udvikle FrivilligBørs konceptet for første gang i Danmark. En FrivilligBørs er et årligt arrangement i en by eller kommune, hvor frivillige foreninger, offentlige institutioner og private virksomheder matches i en uformel og dynamisk atmosfære med det formål at skabe lokalt samarbejde på tværs af de tre sektorer. FrivilligBørsen har fokus på at udveksle, give og få ressourcer som f.eks. lokaler, ideer og kompetencer ikke økonomiske midler. FrivilligBørsen blev afholdt den 14. maj 2013 i RemisenBrande i Ikast Brande Kommune. Denne rapport har til formål at formidle hovedresultaterne af evalueringen af pilotprojektet FrivilligBørs Ikast Brande. Evalueringen er opdelt i tre sektioner. Den første sektion belyser, om projektmålene for FrivilligBørs Ikast Brande er opfyldt. Den anden sektion præsenterer deltagerevalueringerne, og den sidste sektion giver en række anbefalinger til det fremadrettede arbejde. Disse anbefalinger gives delvis på baggrund af deltagerevalueringerne og delvis på baggrund af et fokusgruppeinterview med Projektgruppen bag FrivilligBørs Ikast Brande. Anbefalingerne er målrettet FrivilligBørs Ikast Brande 2014 og har således en lokal karakter, selv om anbefalingerne også kan være relevante for andre, som ønsker at påbegynde arbejdet med at arrangere lokale FrivilligBørser andre steder i landet. 1 Evalueringens primære data er således deltagerevalueringer, indsamlet via elektroniske spørgeskemaer, besvaret af deltagerne på FrivilligBørs Ikast Brande i perioden den 22. maj 2013 til den 6. juni 2013, samt fokusgruppeinterview foretaget med Projektgruppen bag FrivilligBørs Ikast Brande den 15. maj I denne rapport præsenteres hovedresultaterne. De mange tabeller, som er grundlaget for deltagerevalueringen, er samlet bagerst i denne rapport som bilag. 1 For anbefalinger af mere generel karakter, målrettet interesserede, som ønsker at påbegynde arbejdet med at arrangere lokale FrivilligBørser, henvises til inspirationskataloget, som CFSA udarbejder i sidste halvår af 2013 på 3

5 2.0 Sammendrag Evalueringen peger på, at projektmålene i vidt omfang er opfyldt. Det vurderes for det første på baggrund af de mange repræsentanter særlig fra foreningslivet og de offentlige institutioner i Ikast Brande Kommune, de mange deltagere på FrivilligBørsen samt det høje aktivitetsniveau på FrivilligBørsen, som resulterede i de 155 indgående samarbejdsaftaler. I forhold til deltagernes evaluering af FrivilligBørs Ikast Brande peger de overordnet på tre årsager til, hvorfor de har tilmeldt sig FrivilligBørsen. For det første muligheden for at indgå samarbejdsaftaler og netværk, for det andet en personlig opfordring fra bl.a. projektgruppen og for det tredje en nysgerrighed for konceptet og et ønske for at støtte op om initiativet. Årsagerne er ikke gensidigt udelukkende, og det tyder på, at det er en kombination af disse, som har bevirket, at deltagerne har tilmeldt sig. Deltagerne giver udtryk for, at de fik deres forventninger indfriet på FrivilligBørsen, dette forstærkes af, at 91 procent af deltagerne tilkendegiver, at de overvejer at deltage i FrivilligBørsen 2014, og hele 98 procent tilkendegiver, at FrivilligBørsen er et arrangement, som de vil opfordre andre til at deltage i. I forhold til deltagernes udbytte, så har 86 procent af deltagerne indgået en samarbejdsaftale, og af de 86 procent, som har indgået en samarbejdsaftale, har 81 procent indgået mere end én samarbejdsaftale. Ud over en platform, hvor der kan indgås konkrete samarbejdsaftaler, påpeger deltagerne også, at FrivilligBørsen er et forum, hvor lokale netværk kan styrkes. Ligeledes tilkendegiver 99 procent af deltagerne, at de oplever, at FrivilligBørsen i høj grad eller nogen grad er en god metode til at skabe lokalt samarbejde. Mange deltagere benytter evalueringsskemaets åbne spørgsmål til at komme med anerkendende og positive tilkendegivelser over for initiativet og projektgruppen bag, samt giver konstruktive forslag til mindre justeringer i forbindelse med FrivilligBørsen Det er dog relevant at påpege, at denne evaluering ikke belyser de langsigtede effektmål, og ikke belyser, hvorvidt de indgåede aftaler overholdes samt tilfredsheden og udbyttet af disse. Denne evaluering har således haft et direkte fokus på projektets umiddelbare mål samt deltagernes og projektgruppens perspektiver, og det er ud fra disse, at det konkluderes, at FrivilligBørs Ikast Brande kan betegnes som en succes. 3.0 Projektets organisering og mål Nedenstående giver en præsentation af projektet FrivilligBørs Ikast Brandes organisering og projektets mål, herunder om disse er opfyldt. 4

6 Projektet FrivilligBørs Ikast Brandes organisering fremgår af figur 1. Figur 1: Projektets organisering Projektejer CFSA Styregruppe Projektleder Projektgruppe Som det fremgår af figur 1, er CFSA projektejer. Lokalt er der nedsat en styregruppe med lokale repræsentanter, projektlederen samt en repræsentant fra CFSA. Ligeledes er der nedsat en projektgruppe, hvor selve arbejdet med at planlægge og arrangere FrivilligBørsen er udført. I forbindelse med projektet er der opstillet en række effektmål, som fremgår af figur 2, og en række projektmål, som fremgår af figur 3. Det er dog uden for denne evaluerings ramme at belyse de mere langsigtede effektmål. Denne evaluering fokuserer derfor på opfyldelsen af de umiddelbare projektmål, som fremgår af figur 3. 5

7 Effektmål: Styrket samarbejdet mellem frivillige, virksomheder og kommunen Deleffektmål: Lokal ressourcer bliver mobiliseret til løsning af lokale udfordringer Deleffektmål: Mere dialog og kontakt mellem de tre sektorer Stærkere lokalsamfund Deleffektmål: Styrket social kapital og sammenhængskraft blandt kommunens borgere Figur 2. Oversigt over effektmål Som det fremgår af figur 2, er FrivilligBørs Ikast Brandes effektmål at styrke samarbejdet mellem frivillige, virksomheder og kommunen. Dette samarbejde betyder, at de lokale ressourcer bliver mobiliseret og udnyttet bedre til at løse lokale udfordringer. Samtidigt skal det på sigt sikre mere dialog og kontakt mellem de tre sektorer i Ikast Brande Kommune, og dermed skabe et stærkere lokalsamfund. På sigt skal projektet være med til at styrke den sociale kapital og sammenhængskraften blandt kommunens borgere. Projektmål: Gennemførelse af Frivilligbørs i Ikast Brande Kommune i 2013 Delprojektmål: Kontakt til og dialog med repræsentanter for de tre deltagende sektorer Delprojektmål: Forberedelse af deltagerne i form af behov og tilbud på dagen Delprojektmål: Praktisk forberedelse af dagen Delprojektmål: Afholdelse af FrivilligBørsarrangementet i Ikast Brande 2013 Figur 3. Oversigt over projektmål Projektets mål er, som det fremgår af figur 3, at gennemføre en Frivilligbørs i Ikast Brande i Herunder skal der i projektet laves det vigtige forberedende arbejde, som skal sikre en succesfuld Frivilligbørs. De kvantitative mål for FrivilligBørs Ikast Brande er: 1. Deltagelse af mindst 15 repræsentanter fra hver sektor 2. Indgåelse af minimum 50 samarbejdsaftaler på FrivilligBørsen Ser vi på, hvor mange forskellige foreninger, institutioner og virksomheder, som er repræsenteret, er der 49 forskellige foreninger, 20 forskellige offentlige institutioner og 10 forskellige virksomheder repræsenteret 6

8 ved FrivilligBørs Ikast Brande. Optællingen er foretaget på baggrund af det udarbejdede Børskatalog, hvor det fremgår, hvad de tilmeldte til FrivilligBørsen ønsker at tilbyde og efterspørge i et samarbejde 2. I forhold til det kvalitative mål, som omhandler deltagelse fra mindst 15 repræsentanter fra hver sektor er målet opfyldt i forhold til både repræsentanter fra kommunale institutioner og fra frivillige foreninger, men ikke i forhold til antallet af virksomheder. Det lokale erhvervsliv var altså i mindre grad repræsenteret end de to andre sektorer. En årsag til fordelingen af repræsentanter kan findes i organiseringen af projektet. Der var flere kommunale ansatte i både styregruppen og projektgruppen, og disse medarbejdere har et stort netværk ind i kommunen, og har derigennem engageret kommunale institutioner til at deltage i FrivilligBørsen. Ligeledes har Frivilligcenter Ikast Brande, som også er en del af projektgruppen, mobiliseret foreningslivet til at deltage. I forhold til antallet af samarbejdsaftaler blev der på FrivilligBørsen indgået 155 samarbejdsaftaler, hvilket er langt over det fastsatte mål, og det må derfor vurderes, at være meget tilfredsstillende. På trods af, at der manglede flere virksomheder, for at opnå målet, konkluderes det, at projektmålene i vidt omfang er opfyldt. Dette konkluderes på baggrund af, at FrivilligBørsen generelt havde et stort fremmøde, at der var mange repræsentanter fra de to af sektorerne samt det meget høje aktivitetsniveau på FrivilligBørsen, som resulterede i de 155 indgåede samarbejdsaftaler. 4.0 Deltagernes evaluering af FrivilligBørs Ikast Brande Dette afsnit præsenterer hovedpointerne i deltagerevalueringen. Deltagerevalueringerne er indsamlet via elektroniske spørgeskemaer, besvaret af deltagerne på FrivilligBørs Ikast Brande i perioden den 22. maj 2013 til den 6. juni Der er udsendt spørgeskema til 134 deltagere 3. Af de 134 respondenter har 99 valgt at gennemføre evalueringen, hvilket giver en svarprocent på 74 %, hvilket anses for tilfredsstillende. På denne baggrund vurderes data at være valide til at belyse deltagernes tilfredshed og udbytte af FrivilligBørs Ikast Brande. 2 Dette giver en metodisk usikkerhed, da der kan være tilmeldte som ikke fremgår af Børskataloget, og tilmeldte, som på trods af forudgående tilmelding ikke deltog i FrivilligBørsen. Optællingen giver dog en anstændig vurdering af fordelingen mellem de tre sektorer. 3 Der er udsendt spørgeskema til de deltagere på FrivilligBørsen, som ved tilmelding havde opgivet . Der er ikke udsendt spørgeskema til arrangører, sponsorer m.m. 7

9 Ser vi på, hvilken sektor respondenterne repræsenterede på FrivilligBørsen, fordeler svarerne sig således: Jeg kommer fra En forening 51 % 50 En virksomhed 8 % 8 En kommunal institution 29 % 29 Andet 12 % % 99 Tabel 1. Fordeling af respondenter fordelt på procent. Som det fremgår af tabel 1, er der flest repræsenter fra foreninger (51 %), dernæst fra institutioner (29 %) og færrest repræsentanter fra virksomheder (8 %). Dette korresponderer fint med opgørelsen i afsnit 3.0, som også viser virksomhederne som værende mindre repræsenteret end de andre to sektorer. 4.1 Hvorfor deltagelse i FrivilligBørsen FrivilligBørs Ikast Brande er som nævnt et pilotprojekt og det første af sin art i Danmark. Det er derfor interessant at belyse, hvad der har fået deltagerne til at melde sig til FrivilligBørsen, hvilke forventninger de har haft til FrivilligBørsen, og om disse forventninger er indfriet. Det belyses i nedenstående afsnit. Når der spørges ind til, hvorfor deltagerne har valgt at deltage i FrivilligBørsen, er der overordnet tre forskellige årsager, som nævnes. For det første fremhæves den forventede mulighed for at indgå samarbejdsaftaler og udvide netværk, som en årsag til at deltagerne valgte at medvirke i FrivilligBørsen. I den forbindelse nævnes Børskataloget også som et redskab, der har synliggjort, hvem der deltog, og hvad der kunne samarbejdes om på FrivilligBørsen inden selve afholdelsen 4. Som tre deltagere formulerer det: Ideen og ideologien der ligger bag, at vi kan bruge hinanden på tværs af faggrupper, som vi umiddelbart ikke havde forestillet os at skulle samarbejde med Muligheden for at skabe nye kontakter, hvilket efterfølgende i høj grad har været tilfældet. 4 Børskataloget blev opdateret løbende og var dels synligt via og blev dels udsendt til alle deltagere inden FrivilligBørsen. Således var det muligt, løbende at se, hvad der blev tilbudt og efterspurgt, for alle interesserede. 8

10 De mange gode muligheder for samarbejde, der var på børslisten. For det andet fremhæves det som en årsag til deltagelse, at deltagerne er blevet personligt opfordret. Her nævnes særlig personlig opfordring fra medlemmer af projektgruppen, men også andre typer af opfordring nævnes som f.eks. opfordring fra andre tilmeldte, fra kolleger, bestyrelsesmedlemmer m.m. Det viser, at den personlige opfordring og den personlige kontakt i høj grad er medvirkende til at skabe interesse for arrangementet og i sidste ende deltagelse. Her bliver det igen relevant at se på projektgruppens sammensætning og netværk. Når personlig opfordring er central for deltagelse, er det vigtigt, at projektgruppen er sammensat af deltagere, som hver især har et stærkt netværk til alle tre sektorer foreningslivet, de kommunale institutioner og det lokale erhvervsliv. Netop den personlige kontakt kan være særlig vigtig i forbindelse med denne første afholdelse af FrivilligBørsen, hvor ingen af deltagerne har afprøvet konceptet i praksis. For det tredje fremhæves nysgerrighed, interesse for konceptet samt ønsket om at støtte op om initiativet som årsager til deltagelse. Som to deltagere formulerer det: Synes konceptet er rigtig godt og var nysgerrig efter at se, hvordan det ville blive modtaget, og hvordan det hele ville foregå i praksis. ligeledes deltog jeg, fordi jeg synes, at det var en fantastisk idé, som burde have været opfundet for længe siden. De tre grupperede årsager skal ikke ses som gensidigt udelukkende. Mange deltagere fremhæver flere af ovenstående årsager, som årsager til deres tilmelding til FrivilligBørsen. Som en deltager fremhæver: Opfordring og et behov for en ydelse tilsat en stor portion nysgerrighed Forventninger til FrivilligBørsen Deltagerne har altså generelt tilmeldt sig på baggrund af forventningerne til at indgå samarbejde og netværk, på baggrund af personlig opfordring og på baggrund af en nysgerrighed og interesse for konceptet. Det er interessant at se, om deltagernes forventninger blev indfriet. Deltagerne giver overvejende udtryk for, at deres forventninger til FrivilligBørsen er indfriet. 92 procent vurderer, at deres 9

11 forventninger i høj grad (56 %) eller nogen grad (36 %) er indfriet. Respondenterne får mulighed for at uddybe deres svar skriftligt, den mulighed har 38 respondenter valgt at benytte. Her fremgår det, at forventningerne til FrivilligBørsen for nogles vedkommende var beskedne, da der er tale om et nyt koncept, som deltagerne derfor ikke har benyttet før. Som en deltager formulerer det: Da det var første gang, det blev afholdt, vidste man ikke rigtig, hvad man gik ind til, så forventningerne var på forhånd måske ikke så store, men de blev rigeligt indfriet og mere til. Og en anden deltager: Forventningerne var afdæmpede, og jeg blev nærmest overrumplet af det fantastiske set up, de muligheder der dukkede op, og den sparring der var, ved at fortælle om det, jeg bød ind med, og høre på, hvad den, jeg talte med, bød ind med. Der tegner sig et billede af, at flere deltagere ikke præcist vidste, hvad en FrivilligBørs kunne bidrage med, og hvad man som deltager, kunne få ud af at deltage: Arrangementet var rigtig godt. Det var først, da vi deltog, vi egentlig fandt ud af, hvad det hele gik ud på, og så fungerede det rigtig godt. Der er også deltagere, som peger på forventninger, som ikke blev indfriet. Her påpeges en forventning om, at der ville deltage flere repræsentanter fra det lokale erhvervsliv. Meget tyder på, at deltagerne fik deres forventninger indfriet. Dette bekræftes yderligere, hvis vi ser på deltagernes svar i forbindelse med spørgsmålet om, hvorvidt deltagerne overvejer at deltage i FrivilligBørsen 2014, og om FrivilligBørsen er et arrangement, som de vil opfordre andre til at deltage i. 91 procent svarer, at de overvejer at deltage i FrivilligBørsen til næste år, ni procent svarer ved ikke. Ingen svarer nej. Hele 98 procent svarer, at FrivilligBørsen er et arrangement, som de vil opfordre andre til at deltage i. Disse meget høje tal indikerer, at deltagerne oplever FrivilligBørsen som værende relevant for deres virke. 10

12 4.2 Deltagernes udbytte af FrivilligBørsen Ovenstående viser, at deltagernes forventninger er indfriet og en meget stor del af deltagerne overvejer at deltage i FrivilligBørsen 2014 og vil opfordre andre til at deltage. Nedenstående afsnit belyser deltagernes udbytte af FrivilligBørsen, herunder indgåelse af aftaler, netværk m.m., og deltagernes vurdering af FrivilligBørsen som metode til at skabe lokalt samarbejde Indgåelse af aftaler Kernen i FrivilligBørs konceptet er, at repræsentanter fra de tre sektorer sammen indgår samarbejde i form af konkrete samarbejdsaftaler. Som det fremgår af ovenstående, var det et projektmål, at der på FrivilligBørsen skulle indgås 50 aftaler. Dette mål blev langt overgået af de 155 samarbejdsaftaler, som blev indgået. Ud af de 99 deltagere, som har svaret på deltagerevalueringen, har 85 deltagere indgået én eller flere samarbejdsaftaler, og 14 har ikke indgået en aftale. Det betyder, at 86 procent af de deltagere, som har valgt at svare på evalueringen, har indgået en samarbejdsaftale. Af de 86 procent, som har indgået én eller flere samarbejdsaftaler, har 81 procent indgået mere end én aftale 5. Hvor mange aftaler om samarbejde indgik du? 1 aftale 19 % 16 2 aftaler 25 % 21 3 aftaler 14 % 12 4 aftaler 16 % 14 5 aftaler 7 % 6 Mere end 5 aftaler 19 % % 85 Tabel 2. Indgåelse af antal aftaler fordel på procent. Det store antal indgåede aftaler hænger fint sammen med, at flere deltagere påpeger, at deres forventninger i forhold til indgåede aftaler er mere end indfriet. Som tre forskellige deltagere formulerer det: Jeg havde ikke forventet at få fire aftaler i hus. Måske en enkelt eller to. 5 Ønskes en nærmere gennemgang af de konkrete aftaler, som er indgået, henvises til aftalekatalog for FrivilligBørs Ikast-brande

13 Fik flere aftaler end forventet og også andre end forventet. Havde mål om at lave én enkelt aftale, men kom derfra med ti. Der blev på FrivilligBørsen indgået langt flere aftaler end forventet, men flere respondenterne peger også på, at FrivilligBørsen er en mulighed for at udvide netværket og blive inspireret:.med et arrangement som FrivilligBørsen, ser vi nye muligheder, vi ser og hører, hvordan andre gør, og vi får lov til at hjælpe andre. FANTASTISK. Jeg indgik ikke mange aftaler, men jeg fik talt med mange mennesker og ikke mindst sat ansigt på frivillige fra foreninger, jeg mener at kunne bruge.jeg indgik tre aftaler det var nok, det var potentielt flere måneders arbejde, jeg klarede ved at deltage. Dette understreges af, at 99 procent i høj grad (72 %) eller nogen grad (27 %) oplever, at FrivilligBørsen er en god metode til at skabe lokalt samarbejde. FrivilligBørsen opleves altså af deltagerne, ikke alene som en brugbar platform til at indgå konkrete samarbejdsaftaler, men også som et forum, hvor lokale netværk kan styrkes. 4.3 Informationsniveauet omkring FrivilligBørsen Som det fremgår i afsnit 4.1, oplyser en del af respondenterne, personlig opfordring fra bl.a. projektgruppen som en årsag til deltagelse. Projektgruppen bag FrivilligBørs Ikast Brande brugte i forbindelse med afholdelsen af FrivilligBørsen mange ressourcer på at informere om muligheden for at deltage i FrivilligBørs Ikast Brande. Nedenstående belyser deltagernes oplevelse af informationsniveauet vedrørende FrivilligBørsen, herunder tilfredsheden med informationsniveauet, tilfredsheden med distribution af materiale, hvor deltagerne blev opmærksom på muligheden for at deltage samt muligheden for at deltage i forberedelsesworkshops. I forhold til tilfredshed med informationsniveauet vedrørende FrivilligBørsen er deltagerne generelt tilfredse. 28 procent er særdeles tilfreds, og 63 procent er tilfreds med informationsniveauet. I forhold til tilfredsheden med tilmeldingen til FrivilligBørsen, så er 92 procent enten særdeles tilfreds (28 %) eller tilfreds (64 %). I forhold til distribution af materiale vedrørende FrivilligBørsen er 95 procent enten særdeles tilfreds (40 %) eller tilfreds (45 %). 12

14 På trods af det generelt høje tilfredshedsniveau vedrørende informationsniveau, tilmelding m.m., er der nogle af de åbne svar, som peger på, at nogle deltagere har været i tvivl om, hvad konceptet konkret gik ud på. Dette har dog, for respondenternes vedkommende, ikke afholdt dem fra at deltage. Det kan derfor konkluderes, at projektgruppens vedholdenhed i forbindelse med personlige opfordringer m.m. samt en sund portion nysgerrighed og interesse, har medført, at deltagerne trods tvivl om, hvad konceptet indebar, har tilmeldt sig. Dette ændre dog ikke ved, at flere påpeger, at formidlingen af konceptet blev opfattet som utydelig. Ser vi på, hvor deltagerne er blevet opmærksomme på muligheden for at deltage i FrivilligBørsen, ser fordelingen således ud: Hvor er du blevet opmærksom på muligheden for at deltage i FrivilligBørsen. Marker gerne flere svar. Via henvendelse fra medlemmer i projektgruppen bag FrivilligBørsen 42 % 42 Via Frivilligcenter Ikast-Brande 29 % 29 Via avisartikler m.m. 20 % 20 Via skriftlig invitation sendt til min arbejdsplads/frivillige forening 39 % 39 Via mit netværk 25 % 25 Andet 4 % % 159 Tabel 3. Opmærksomhed på muligheden for at deltage i FrivilligBørsen. Fordelt på procent. Det samlede antal giver mere en 100 %, da respondenterne kunne markere flere muligheder. Som det fremgår af tabel 3, er størstedelen af deltagerne blandt andet blevet opmærksom på muligheden for at deltage i FrivilligBørsen via projektgruppen. Dette korresponderer meget fint med, at mange af deltagerne netop har valgt at deltage efter en personlig henvendelse fra projektgruppen. Yderligere er mange respondenter blevet opmærksom på FrivilligBørsen via den skriftlige invitation, som blev sendt ud til foreninger, offentlige institutioner og virksomheder i Ikast Brande Kommune. Endelig er mange blevet opmærksom på FrivilligBørsen via Frivilligcenter Ikast Brande, som også var en del af projektgruppen, samt via presseomtale og deltagernes eget netværk. Mange respondenter har sat flere krydser, det peger på, at det er kombinationen af de forskellige informationskanaler, som har gjort deltagerne opmærksomme på FrivilligBørsen. 13

15 Frivilligcenter Ikast Brande arrangerede i forbindelse med FrivilligBørsen en række forberedelsesworkshops, som havde til formål at hjælpe interesserede med at afklare, hvad de kunne tilbyde og efterspørge på FrivilligBørsen. 38 procent af respondenterne var informeret om denne mulighed, 41 procent var ikke informeret om denne mulighed, og 20 procent svarer ved ikke. Det kan ikke entydigt konkluderes, men det formodes at en stor del af de 20 procent, som svarer ved ikke, ikke var informeret om muligheden for at deltage i en forberedelsesworkshop. Hvis det var tilfældet, ville respondenterne sandsynligvis have svaret bekræftende på spørgsmålet. Ud af de 38 procent, som svarer, at de var informeret om muligheden for at deltage i en forberedelsesworkshop, benyttede 39 procent denne mulighed. En større andel af deltagerne var således ikke var informeret om muligheden, dog har mere end en tredjedel af de, som var informeret, valgt at benytte muligheden for at deltage i en forberedelsesworkshop. 4.4 Ris og Ros til FrivilligBørsen Projektgruppen bag FrivilligBørs Ikast Brande havde valgt, at tilpasse FrivilligBørs konceptet til også at indeholde en efterfølgende middag samt koncert. Dette afsnit belyser deltagernes tilfredshed med de faciliteter, hvor FrivilligBørsen blev afholdt og med den lokale tilpasning i form af forplejning og underholdning. Afsluttende i dette afsnit belyses deltagerevalueringens åbne svarmuligheder, hvor deltagerne har haft mulighed for at komme med deres egne kommentarer vedrørende FrivilligBørsen. Deltagerne udtrykker stor tilfredshed med de faciliteter, hvor FrivilligBørsen blev afholdt. 97 procent er enten særdeles tilfreds (68 %) eller tilfreds (29 %) med faciliteterne, ligeledes var 98 procent særdeles tilfreds (64 %) eller tilfreds (34 %) med tilgængeligheden. 72 procent synes meget godt om muligheden for at deltage i efterfølgende festmiddag, og 15 procent synes godt om denne mulighed. I forhold til forplejningen, så var hele 92 procent særdeles tilfreds mens syv procent var tilfredse. 61 procent synes meget godt om muligheden for at overvære musikalsk indslag, og 21 procent synes godt om denne mulighed. Generelt var der altså stor tilfredshed med både muligheden for sammen at spise festmiddag og overvære musikalsk indslag. På trods af den generelle tilfredshed, så nævner flere, at det var problematisk at tale videre og netværke efterfølgende på grund af koncerten, da det ikke var muligt at tale sammen under det musikalske indslag. 14

16 I evalueringen får respondenterne mulighed for at komme med kommentarer til selve arrangementet. Denne mulighed bruger mange til at komme med positive tilbagemeldinger. Generelt er der en meget positiv tone, og mange kommer med anerkendende kommentarer til arrangørerne. Som tre deltagere formulerer det: Jeg synes, det var et rigtig godt initiativ og håber, at rigtig mange fik rigtig meget godt ud af det, tak for det store stykke arbejde, I har lagt i dette arrangement. Det var et rigtig godt og veltilrettelagt arrangement. Man gik derfra med en meget positiv fornemmelse, og alle dem, vi talte med, vil gerne deltage igen. Den ene idé efter den anden tog form, og alle blev inspireret Fantastisk arrangement, kæmpe stort arbejde, som kulminerede i intet mindre end et festfyrværkeri af stemninger, handelsivrige mennesker, hjælpsomme mæglere og en meget veloplagt styregruppe. I har så meget at være stolte af Mange deltagere benytter også muligheden til at komme med konstruktiv kritik i forbindelse med afholdelsen. For det første nævnes der, at der var for få notarer til at gennemlæse aftalerne, hvilket skabte kø og dermed en fornemmelse af tidsmangel. Flere nævner, at de gerne ville have brugt tiden på at skabe kontakter frem for at stå i kø. For det andet nævnes, at der manglede aftaleskemaer. For det tredje næves lyden som et kritikpunkt, flere have besvær med at høre fælles beskeder fra scenen, når der blev talt i plenum. For det fjerde nævnes, at det kunne være hensigtsmæssigt med nogle enkelte stole i børslokalet for de, som er dårligt gående. Generelt har mange af deltagerne altså valgt at benytte muligheden for at kommentere på FrivilligBørsen til enten at komme med positive og anerkende bemærkninger til arrangørerne eller komme med konstruktiv kritik, og dermed bidrage til at forbedre afholdelsen af FrivilligBørs Anbefalinger til FrivilligBørs 2014 Som det fremgår af ovenstående afsnit, betragtes FrivilligBørs Ikast Brande som en succes. Både målt i forhold til projektets mål men også på baggrund af deltagernes positive tilbagemeldinger og udsagn. 15

17 På trods af den vellykkede proces og afholdelse, peges der også på nogle forbedringspunkter til det fremadrettede arbejde. Disse præsenteres nedenstående. Dette afsnit tager udgangspunkt i både perspektiver, fremkommet via deltagerevalueringerne, men i høj grad også projektgruppens egne refleksioner over processen, fremkommet via fokusgruppeinterview den 15. maj Projektgruppens organisering Projektgruppen bag FrivilligBørs Ikast Brande er godt sammensat, og som det også fremgår ovenstående, har medlemmerne af projektgruppen stærke netværk til henholdsvis foreningslivet og kommunale forvaltninger. Ovenstående analyse peger på vigtigheden af den personlige opfordring og dermed netværk, i forhold til at få deltagere til for det første at tilmelde sig FrivilligBørsen men også til at få sponsorater m.m. til selve afholdelsen. I det perspektiv er det relevant at se på sammensætningen af projektgruppen fremadrettet. Det kan gavne processen, hvis der kom én eller flere nye medlemmer ind i projektgruppen med et godt kendskab til og et stærkt netværk i det lokale erhvervsliv. For det andet er en overvejelse at tilføje nye medlemmer fra andre forvaltninger i Ikast Brande Kommune, således disses netværk til andre dele af Ikast Brande Kommune kan bidrage til FrivilligBørsen Ovenstående peger på, at nye medlemmer med fordel kan bidrage til projektgruppens arbejde, men en vigtig overvejelse går også på, ikke at nedsætte en helt ny projektgruppe. Projektgruppen bag FrivilligBørs Ikast Brande har gjort sig mange erfaringer i løbet af processen og er ansvarlige for den vellykkede proces og afvikling af FrivilligBørsen, det er centralt, at denne viden og læring ikke går tabt i det fremadrettede arbejde. En sidste overvejelse er, at tilføje en sekretærfunktion til projektgruppen, som vil kunne bistå med at varetage den administrative del af arbejdet med planlægning og afholdelse af FrivilligBørs Ikast Brande Involvering af det lokale erhvervsliv En måde at involvere det lokale erhvervsliv i endnu højere grad, kan være, som det er forslået ovenstående, at tilføje medlemmer til projektgruppen, som har et stærkt netværk til denne sektor. En anden måde er også at justere den strategi, som erhvervslivet involveres på. Et forslag er, at tage kontakt til de større virksomheder og forslå dem, at gøre deltagelse og bidrag til FrivilligBørsen 2014 til en CSR aktivitet for deres medarbejdere. Et andet forslag er, i endnu højere grad at aktivere det lokale erhvervsliv via erhvervsforsamlinger som Rotary, Lions og Handelsstandsforeningerne, og via de allerede indgåede aftaler i 2013 inspirere til, hvad et samarbejde kan bestå af, og hvad det kan bidrage med for en lokal virksomhed. 16

18 5.3 Justeringer i forhold til afholdelsen Da afholdelsen af FrivilligBørs Ikast Brande var vellykket, er der kun fremkommet forslag til små fremadrettede forbedringer. De præsenteres nedenstående. For det første flere notarer til at gennemlæse aftalerne, således der undgås kø. For det andet flere aftaleskemaer til at skrive aftalerne ind på. For det tredje fokus på en bedre lyd ved taler m.m. For det fjerde muligheden for at dårligt gående deltagere kan sidde ned i kortere perioder under Børsafholdelsen. For det femte at give deltagerne mulighed for at tale videre og styrke netværk efter FrivilligBørsens afslutning. Endelig en videreudvikling af de tekniske redskaber, benyttet til FrivilligBørsen, herunder elektronisk tilmelding samt etableringen af en database, hvor deltagerne på forhånd er registeret, således kontaktoplysninger m.m. ikke skal skrives ind, samtidig med de indgående aftaler. 17

19 6.0 Bilag Dette bilag indeholder frekvenstabeller fremstillet til evalueringen af FrivilligBørs Ikast Brande. Jeg kommer fra En forening 51 % 50 En virksomhed 8 % 8 En kommunal institution 29 % 29 Andet 12 % % 99 Informationsniveauet vedrørende Frivilligbørsen? Særdeles tilfreds 28 % 28 Tilfreds 63 % 62 Hverken eller 7 % 7 Utilfreds 1 % 1 Særdeles utilfreds 1 % 1 Ved ikke/ikke relevant 0 % % 99 Tilmeldingen til FrivilligBørsen? Særdeles tilfreds 28 % 28 Tilfreds 64 % 63 Hverken eller 4 % 4 Utilfreds 2 % 2 Særdeles utilfreds 0 % 0 Ved ikke/ikke relevant 2 % % 99 18

20 Distribution af materiale vedrørende FrivilligBørsen? Særdeles tilfreds 40 % 40 Tilfreds 45 % 45 Hverken eller 5 % 5 Utilfreds 4 % 4 Særdeles utilfreds 0 % 0 Ved ikke/ikke relevant 5 % % 99 Forplejningen på FrivilligBørsen? Særdeles tilfreds 92 % 91 Tilfreds 7 % 7 Hverken eller 0 % 0 Utilfreds 1 % 1 Særdeles utilfreds 0 % 0 Ved ikke/ikke relevant 0 % % 99 Tilgængeligheden på RemisenBrande? Særdeles tilfreds 64 % 63 Tilfreds 34 % 34 Hverken eller 1 % 1 Utilfreds 0 % 0 Særdeles utilfreds 1 % 1 Ved ikke/ikke relevant 0 % % 99 19

21 RemisenBrandes faciliteter? Særdeles tilfreds 68 % 67 Tilfreds 29 % 29 Hverken eller 3 % 3 Utilfreds 0 % 0 Særdeles utilfreds 0 % 0 Ved ikke/ikke relevant 0 % % 99 Muligheden for at deltage i festmiddag efter FrivilligBørsen lukkede? Meget godt 72 % 71 Godt 15 % 15 Hverken eller 11 % 11 Mindre godt 0 % 0 Slet ikke 1 % 1 Ved ikke 1 % % 99 Muligheden for at overvære musikalsk indslag efter FrivilligBørsen lukkede? Meget godt 61 % 60 Godt 21 % 21 Hverken eller 12 % 12 Mindre godt 0 % 0 Slet ikke 2 % 2 Ved ikke 4 % % 99 20

22 Indgik du på FrivilligBørsen aftale om samarbejde? Ja 86 % 85 Nej 14 % 14 Ved ikke 0 % % 99 Hvor mange aftaler om samarbejde indgik du? 1 aftale 19 % 16 2 aftaler 25 % 21 3 aftaler 14 % 12 4 aftaler 16 % 14 5 aftaler 7 % 6 Mere end 5 aftaler 19 % % 85 I hvilken grad blev de forventninger som du havde til Frivilligbørsen indfriet? I høj grad 56 % 55 I nogen grad 36 % 36 Hverken eller 4 % 4 I ringe grad 1 % 1 Slet ikke 0 % 0 Ved ikke/ikke relevant 3 % % 99 Overvejer du at deltage i FrivilligBørsen til næste år? Ja 91 % 90 Nej 0 % 0 Ved ikke 9 % % 99 21

23 Er FrivilligBørsen et arrangement som du vil opfordre andre til at deltage i? Ja 98 % 97 Nej 0 % 0 Ved ikke 2 % % 99 I hvilken grad oplever du at FrivilligBørsen er en god metode til at skabe lokalt samarbejde? I høj grad 72 % 71 I nogen grad 27 % 27 Hverken eller 0 % 0 I ringe grad 0 % 0 Slet ikke 0 % 0 Ved ikke 1 % % 99 Hvor er du blevet opmærksom på muligheden for at deltage i FrivilligBørsen. Marker gerne flere svar. Via henvendelse fra medlemmer i projektgruppen bag FrivilligBørsen 42 % 42 Via Frivilligcenter Ikast-Brande 29 % 29 Via avisartikler m.m. 20 % 20 Via skriftlig invitation sendt til min arbejdsplads/frivillige forening 39 % 39 Via mit netværk 25 % 25 Andet 4 % %

24 Frivilligcenter Ikast-Brande afholdt en række forberedelsesworkshops i forbindelse med FrivilligBørsen. Var du informeret om muligheden for at deltage? Ja 38 % 38 Nej 41 % 41 Ved ikke 20 % % 99 Deltog du i en af Frivilligcenter Ikast-Brandes forberedelsesworkshops? Ja 39 % 15 Nej 55 % 21 Ved ikke/ikke relevant 5 % % 38 Havde du inden FrivilligBørsen forberedt dig på, hvad du gerne ville tilbyde og have ud af FrivilligBørsen? Ja 88 % 44 Nej 8 % 4 Ved ikke 4 % % 50 Jeg er: Mand 36 % 36 Kvinde 64 % 63 Ønsker ikke at oplyse 0 % % 99 23

25 Hvad er din alder: Under 16 år 0 % år 3 % år 21 % år 31 % år 35 % 35 Over 75 år 9 % % 99 Hvad er din højst fuldførte uddannelse? Grundskole 12 % 12 Almen gymnasial uddannelse 2 % 2 Erhvervsgymnasial uddannelse 1 % 1 Erhvervsfaglig uddannelse 21 % 21 Kort videregående uddannelse 9 % 9 Mellemlang videregående uddannelse 35 % 35 Lang videregående uddannelse 16 % 16 Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 3 % % 99 24

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

evaluering af 16 åben skole-piloter

evaluering af 16 åben skole-piloter evaluering 16 åben skole-piloter April 2015 indhold Resumé og evalueringens vigtigste konklusioner... 3 Om evalueringen... 4 Forløbene har indfriet forventningerne skolerne er mest tilfredse... 4 Foreningerne

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Evaluering af 'Mindfulness '

Evaluering af 'Mindfulness ' 4. oktober 211 Evaluering af 'Mindfulness ' I perioden 13-5-211 til 16-9-211 blev kurset 'Mindfulness ' afholdt for 41 deltagere. I forbindelse med kurset er der foretaget en evaluering. Resultaterne af

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012

Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 1 Er du tilfreds? CFU ernes kendskabs- og tilfredshedsundersøgelse, efterår 2012 I september 2012 udsendte CFU Danmark en online tilfredshedsundersøgelse blandt centrenes brugere. Dette dokument samler

Læs mere

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole

Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Brugerundersøgelse på Århus Musikskole Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Metode side 3 Overordnede resultater side 4 Sammenfatning: Århus Musikskole gennemførte i foråret 2007 en brugerundersøgelse

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år

Evaluering af Find vej Dagen 2014. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år Evaluering af Find vej Dagen 2014 Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt 29 klubber og lidt om næste år 21. maj 2014 Kort om evalueringen 38 DOF-klubber og tre eksterne arrangører arrangerede 5.

Læs mere

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014

Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Semesterevaluering for Politik & Administration og Samfundsfag 4. semester, fora ret 2014 Indhold Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 FU-møde den 25. marts 2014... 3 Elektronisk semesterevaluering...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET

EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) INDLEDNING OG BAGGRUND 2) FAKTA OM PROJEKTET 2. marts 2011 EVALUERINGSRAPPORT MIDEM 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1) Indledning og baggrund 2) Fakta om projektet 3) Evalueringens metode 4) Projektets mål 5) Resultat og analyse 1) INDLEDNING OG BAGGRUND

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse.

Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. Mulernes Legatskole 15/6-2011 Stresshåndtering på Mulernes Legatskole en trivselsundersøgelse. På Mulernes Legatskole har der været meget få stressproblemer, og ingen der har ført til længerevarende sygemeldinger,

Læs mere

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel

Evalueringsrapport. FTF Region Midtjylland. Arbejdsmiljøkonference FTF MIDTJYLLAND. Onsdag d. 5 marts 2008 på Viborg Golf Hotel Evalueringsrapport FTF Region Midtjylland Arbejdsmiljøkonference Onsdag d. marts 8 på Viborg Golf Hotel FTF MIDTJYLLAND c/o Skiveegnens Lærerforening, Østerbro, 78 Skive Tlf.: 97 9, Fax.: 97 7, E-mail:

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen.

Dette notat tager udgangspunkt i besvarelserne fra de multibaner, som har indsendt selvevalueringen. Notat NIRAS Konsulenterne A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden MULTIBANER Telefon 8732 3298 Fax 8732 3333 E-mail thi@niraskon.dk CVR-nr. 20940395 Notat vedrørende multibaner

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse

Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse Politisk afkobling: Danskerne har indsigt, men mangler indflydelse I opløbet til Folkemødet på Bornholm kan politikerne glæde sig over, at mange danskere har let ved at tage stilling til politiske spørgsmål

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five

November 2008 STATUSUNDERSØGELSE. Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five November 2008 STATUSUNDERSØGELSE Spørgeskemaundersøgelse blandt unge i High:five Indhold INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 De unges baggrund... 4 Hvor er de unge nu?... 4 De unges holdninger til High:five...

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Psykoterapeutforeningen og SPUD. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet.

Psykoterapeutforeningen og SPUD. Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet. Psykoterapeutforeningen og SPUD Evaluering af de private psykoterapeutuddannelser tilbagemeldinger på evalueringsforløbet. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...........2 2. Evalueringsforløbet trin for

Læs mere

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler

Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Spørgeskema om kvalitetsarbejdet på erhvervsskoler Side 1 af 11 Baggrundsforhold om skolen 1. Hvilken type skole arbejder du på? Kombinationsskole Teknisk skole Handelsskole Landbrugsskole Anden type 2.

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013

Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder. Juni 2013 Åbning af Farumruten Spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder Juni 2013 ISBN 978-87-92689-80-1 Københavns Kommune Juni 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling Njalsgade

Læs mere

3. og 4. årgang evaluering af praktik

3. og 4. årgang evaluering af praktik 3. og 4. årgang evaluering af praktik Februar 2013 52% af de spurgte har svaret 1. Hvor mange klasser har du haft timer i? Respondenter Procent 1 klasse 27 11,6% 2 klasser 73 31,3% 3 klasser 50 21,5% 4

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Deltagelse i Studiepraktik

Deltagelse i Studiepraktik Studiepraktik 2013: Evaluering Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Det fysiske arbejdsmiljø:

Det fysiske arbejdsmiljø: Opsamling på APV 2012 Det fysiske arbejdsmiljø: Der er en generel tilfredshed med det fysiske arbejdsmiljø. 72 % er tilfreds eller meget tilfreds. Der er stor tilfredshed med de seneste års ombygninger.

Læs mere

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning

WOMEX 2008. Evalueringsrapport. Indhold. Sammenfatning 20. februar 2009 Jour.nr.: WOMEX 2008 Evalueringsrapport Indhold Sammenfatning 1. Indledning 1.1 Om dansk deltagelse på WOMEX 1.2 Organisering af den danske deltagelse 1.3 Økonomi og ressourcer 1.4 Projektets

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012

Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Rapport: Spørgeskemaundersøgelsen blandt nyansatte medarbejdere i Hjertecentret 2012 Formålet med undersøgelsen er at undersøge nye medarbejderes oplevelse af og tilfredshed med introduktionsforløbet til

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009.

Selvevaluering 2009. En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Selvevaluering 2009 Forord En enig bestyrelse og medarbejderstab pegede på kontaktgruppens funktion som grundlag for vores selvevaluering 2009. Følgende formulering fra vores værdigrundlag har dannet udgangspunkt.

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015

Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune. Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Kommunikation og borgerdialog i Rudersdal Kommune Undersøgelse udført for Borgerdialogudvalget, april 2015 Undersøgelsens karakteristika Formålet med undersøgelsen er overordnet at afdække generelle holdninger

Læs mere

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide

Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Nordsjællands Hospital Efterfødselssamtaler for gruppe 3 og 4 gravide Afslutningsrapport Conny Kuhlman Jordemoder 01-10-2014 B1 - evaluering - HIH Afslutningsrapport Projekt Efterfødselssamtaler til gruppe

Læs mere

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed

Den offentlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægelsen Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed D offtlige sektor skal kæmpe hårdt for de unge Unge bakker op om fagbevægels Unge: Arbejdsløse er selv skyld i ledighed Kun af de unge på landets ungdomsr vil arbejde i d offtlige sektor efter dt. 6 mer,

Læs mere

Evaluering af LBR projekt

Evaluering af LBR projekt Projektstatus - Evalueringsskema Vejledning til årsevaluering - Års- og slutevalueringsskemaet er grundlaget for LBR s evaluering af projektet - Samtlige af skemaets punkter skal udfyldes. - Tag udgangspunkt

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11.

Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Resultatrapport. Modulevaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus. Foråret 2014. Ref.: TRHJ Dato: 04.11. Resultatrapport evaluering for Ergoterapeutuddannelsen i Aarhus Foråret 2014 Ref.: TRHJ Dato: 04.11.14 1 1. Indledning Hvert modul skal evalueres minimum 1 gang årligt. I foråret 2014 er der foretaget

Læs mere

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER

PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER PRINCE2 PRACTITIONER EKSAMEN VEJLEDNING TIL EKSAMINANDER 1 INTRODUKTION 1.1 Formålet med Practitioner-eksamen er at give eksaminanden mulighed for at demonstrere forståelse af PRINCE2. Samtidig skal eksaminanden

Læs mere

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte.

Selvevaluering 2013. Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5. Evalueringens sigte. Selvevaluering 2013 Vesterdal Efterskoles værdigrundlag, som det fremgår af skolens vedtægter 1, stk. 5 Vesterdal Efterskole bygger på det grundtvigske skolesyn om at oplyse, vække og engagere. Det sker

Læs mere

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014

Ankestyrelsens undeersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hoveddresultater september 2014 Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Sammenfatning af hovedresultater september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner sammenfatning

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011

Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 Evaluering af Københavns Kommunes sommerferielukning af institutioner i uge 29 og 30, 2011 For Københavns Forældreorganisation (KFO) Den 4. oktober 2011 Evaluering for KFO 1 Indhold Baggrund Mål side 3

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere