Evaluering af Mentorprogrammet Q4400 i Kalundborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Mentorprogrammet Q4400 i Kalundborg"

Transkript

1 Evalueringsarpport 2011

2 Evaluering af Mentorprogrammet Q4400 i Kalundborg 1 Indledning / Forord Resume Succeskriterierne Konklusion Organisering Intern kommunikation Definition af målgruppen Det administrative Ønsker om flere ressourcer Forankring Hvad driver styregruppens medlemmer? Konklusion Anbefalinger Undervisning af styregruppen Konklusion og anbefaling Web- og telefonløsninger Hjemmesiden Telefonløsningen Konklusion og anbefalinger Netværk med lokale aktører og interessenter Konklusion og anbefalinger: Introduktion af Q Intromøde på SIK Opstartsmøde Pressedækning Konklusion Etablering og opfølgning på mentorforløb Mentees Mentorer Match Håndbøger til mentorer og mentees Fællesmøde for mentorerne Konklusion Anbefalinger Bilag Trafik på hjemmesiden Bilag 2: Interview med Jobrådgiver Lonni Hegelund, Jobcenter Kalundborg Bilag 3: Interview med Irene Wiborg, Sprogcentret i Kalundborg (SIK) Bilag 4: Interview med to mentees Bilag 5: Interviews med to mentorer

3 1 Indledning / Forord Det Lokale Beskæftigelses Råd, LBR, bevilligede primo 2011 midler til etablering af Mentornetværket Q4400, som har til formål at gøre en forskel for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, i forhold til deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Bevillingen indeholdt også et krav om, at der udarbejdedes en evalueringsrapport over projektforløbet. Data til denne evalueringsrapport er indsamlet gennem interview med to mentorer, to mentees, en ansat på Jobcentret og forstanderen for Sprogskolen i Kalundborg. Desuden er der foretaget et gruppeinterview med styregruppen for Q4400. Evaluator har haft adgang til gruppens interne dokumenter, statusrapporter til LBR samt mulighed for at kontakte gruppens medlemmer enkeltvis for at få svar på specifikke spørgsmål. Rapportens indhold: Evalueringsrapporten er opbygget på den måde, at der drages en konklusion i hvert afsnit, og hvor det er relevant, gives der konkrete anbefalinger til inspiration for det videre arbejde. I 2. afsnit sammenskrives alle delkonklusionerne, og de opstillede succeskriterier holdes op mod de opnåede resultater. Organiseringen af Q4400 gennemgås i afsnit 3, 3 og afsnittet indeholder også en analyse af de mulige målgrupper. Afsnittet forholder sig endvidere til projektets forankring og giver et bud på, hvad der motiverer styregruppens medlemmer. mentornetdk har stået for undervisning af styregruppen, hvilket er beskrevet i afsnit 4. For at undersøge foreningens tilgængelighed er hjemmesiden og telefonsystemets opbygning undersøgt i afsnit 5. I forbindelse med etableringen af mentornetværket er der opbygget et større netværk af interessenter, som er beskrevet i afsnit 6. 6 Afsnit 7 er en beskrivelse af, hvorledes Q4400 har synliggjort og markedsført sig selv. Endelig beskrives i afsnit 8 mentorer, mentees og de match, der er etableret. Afsnittet indeholder også en beskrivelse af den support, som mentorerne modtager, i form af løbende sparring med kontaktperson fra styregruppen, håndbøger og efteruddannelse. Evaluator: Evalueringen er foretaget for Q4400 af konsulent Knud J. Hansen, som har arbejdet med mentorskaber i Dansk Flygtningehjælp i over 10 år. 2

4 2 Resume I løbet af projektperioden er der sket en væsentlig kapacitetsopbygning omring projektarbejdet i Q Gruppen er meget velorganiseret, og der er et højt niveau af energi og begejstring, ligesom det faglige og organisatoriske niveau er højt. Det er tydeligt, at alle i styregruppen trækker på professionelle kompetencer fra egen karriere. Gruppen er meget ambitiøs både med hensyn til målgruppe og informationsbehov. Der er desuden en god mødedisciplin, og gruppens medlemmer synes at overholde de opgaver og deadlines, som aftales. Der er oprettet et operationelt netværk, hvorigennem Q4400 har udbredt kendskabet til de muligheder, mentornetværket tilbyder. Yderligere kan netværket bruges til at rekruttere mentorer og mentees.) Styregruppen er meget sikker og kompetent i sin tilgang til kontakt med eksterne samarbejdspartnere. Den grundlæggende struktur for mentornetværket er etableret og vil uden videre kunne videreudvikles i takt med at aktivitetsniveau stiger og målgruppe eventuelt udvides. Der er etableret en informativ og overskuelig hjemmeside, ligesom der er opbygget et driftsikkert telefonsystem, som sikrer kontakt til målgruppen. Q4400 har været i stand til at rekruttere mentorer og mentees samt at matche dem til begges tilfredshed. 2.1 Succeskriterierne Q4400 har opstillet 5 succeskriterier, som de gerne vil måles på: 1. Minimum 10 mentorforløb igangsat inden 31. december Der er igangsat 9 mentorforløb, og et 10. er under etablering, se afsnit Funktionel web- og telefonløsning. Der er etableret en velfungerende hjemmeside, og mentorer og mentees kan komme i telefonisk kontakt med styregruppen pr. telefon, se afsnit Synlighed blandt og kontakt til potentielle mentorer og mentees. Der er etableret et godt netværk, gennem hvilket mentorer og mentees kan rekrutteres, se afsnit 6, ligesom der er etableret god synlighed via pressen, se afsnit 7.3, og på hjemmesiden, se afsnit Brugbare håndbøger og kurser til mentorer og mentee. Der er udarbejdet håndbøger, som løbende opdateres, se afsnit 8.4, og der er afholdt erfaringsudvekslingsmøde med mentorerne, som virker som kursus/efteruddannelse, se afsnit Gode samarbejdsrelationer mellem os (den frivillige Q4400-forening), jobcenter og andre offentlige aktører, lokale virksomheder, andre frivillige grupper/foreninger med fokus på målgruppen. Der er etableret et stort netværk bestående af Jobcentret, sprogskolen, foreninger og frivillige organisationer, se afsnit 6. Der er endnu ikke etableret kontakt til virksomheder. 3

5 2.2 Konklusion Alle succeskriterier må siges at være opfyldt, bortset fra kontakten til virksomhederne. 3 Organisering Styregruppen startede deres arbejde i 2010 og brugte meget tid på at forberede projektet. Den grundige research og gruppens ambitioner førte til en vis frustration: Vi snakker og snakker, men kommer ingen steder! Derfor indledte gruppen et samarbejde med mentornetdk DK, et landsdækkende mentorprogram under Dansk Flygtningehjælp. Projektlederen fra mentornetdk var i stand til at opstille en organisationsmodel samt at tilbyde et uddannelsesprogram til Q4400. Herefter gik det stærkt med at komme i gang. Q4400 er organiseret med en styregruppe bestående af 8 travle og engagerede erhvervsaktive kvinder, som koordinerer og udfører alle gruppens aktiviteter. Det er gruppens medlemmer, som står for synliggørelse, rekruttering, interview, matchning samt opfølgning på mentorskaberne, ligesom de er mentorernes sparringspartnere, når der opstår spørgsmål om dette eller hint. 3.1 Intern kommunikation Gruppen mødes ca. 2 gange om måneden, og der er en god disciplin med dagsorden og beslutningsreferater. Det er tydeligt, at der er et højt energiniveau og begejstring i gruppen. Da styregruppen varetager alle opgaver, kan det indimellem være svært at have overblikket over, hvem der arbejder sammen om hvilke emner. Q4400 bruger i udstrakt grad web- og mobilbaserede løsninger i deres interne kommunikation; telefon, SMS, telefonmøder, fælles mail, elektronisk kalender, mødekalender samt fælles dokumentarkiv. Den udstrakte brug af ny teknologi giver Q4400 en meget effektiv intern kommunikation, fordi medlemmerne kan arbejde på de fleste opgaver, når de har tid. Udfordringen er ikke at overinformere men sikre, at det enkelte medlem kun får de informationer, som vedkommende har behov for 3.2 Definition af målgruppen Q4400 har defineret deres målgruppe således: Den frivillige forening, Mentornetværk Q4400, har til formål at gøre en forskel for kvinder af anden etnisk baggrund end dansk, i forhold til deres tilknytning til det lokale arbejdsmarked. Det vil vi gøre primært gennem mentorskaber. Udfordringen ligger i fortolkningen og afgrænsningen af, hvem der falder ind under formuleringen: i forhold til deres tilknytning til det lokale arbejdsmarked. På nuværende tidspunkt kan der identificeres 4 målgrupper: 1. Unge kvinder under 24 år, som er i gang med en ordinær uddannelse, og som hermed har kontakt til vejledere i det offentlige uddannelsessystem. 2. Kvinder over 24 år, som er i arbejde. Da disse kvinder er selvforsørgende, har de ikke kontakt til det kommunale system. 3. Kvinder over 24 år, som er arbejdsmarkedsparate, men har ringe uddannelsesbaggrund og minimal erhvervserfaring. Denne gruppe har som regel regelmæssigt kontakt til en sagsbehandler. 4

6 4. Kvinder over 24 år, som går på sprogskole og er uafklarede angående fremtiden. Gruppen har god kontakt til vejledere, jobkonsulenter og sagsbehandlere. Gruppe 1: Det vurderes, at kvinderne i denne gruppe vil være lette at finde mentorer til, fordi mentoropgaven er meget overskuelig. De unge kvinder kan have faglige, sociale og personlige udfordringer, men der er en god professionel opbakning fra uddannelsessystemet. De unge kvinder har brug for at møde en voksen kvinde, der har taget en uddannelse, er i et godt job og måske har stiftet familie. Mentor bliver en rollemodel, som den unge kvinde kan spejle sig i, og hun kan få et frirum uden for familiens og den etniske gruppes sociale kontrol. Gruppe 2: Gruppen af kvinder, som er på arbejdsmarkedet, kan have stor gavn af en mentor. Der er ofte mange spørgsmål om spillereglerne på en arbejdsplads, efteruddannelse, lønforhandling og karriere. Praktiske anvisninger til, hvordan man får hverdagen til at hænge sammen med arbejde, familie og mand er ligeledes efterspurgte. Mentoropgaven er veldefineret, men mere udfordrende, fordi den inkluderer forholdet til arbejdspladsen, børnene og manden. I de tilfælde, hvor det er kvinden, der har succes på jobfronten, og manden er ledig, kan det give spændinger, som kvinden vanskeligt kan dele med andre af egen etnicitet, fordi det er skamfuldt for manden. Her bliver mentoren ofte en sikkerhedsventil. Gruppe 3: Kvinderne i denne gruppe er ofte omkring 30 til 40 år, deres uddannelsesforløb har været afbrudt af flere svangerskaber, og enkelte gange er end ikke danskuddannelsen gennemført. Kvinderne skal starte helt forfra på uddannelse og jobtræning, hvilket kan være meget uoverskueligt. Mentorforløb med denne gruppe er meget udfordrende for mentor, fordi tidsperspektivet i forhold til varig tilknytning til arbejdsmarkedet er meget langt. Mentor siger ofte: Hvad skal jeg dog gøre, det virker helt usandsynligt, at hun nogensinde får et rigtigt job. Det er ikke umuligt at finde mentorer til denne type af mentees, men erfaringen er desværre, at begge parter kører sur i de store udfordringer. Gruppe 4: Denne gruppe af kvinder taler ofte meget dårligt dansk, og de bruger meget energi på at forstå det danske samfund. Der er ofte tilknyttet mange hjælpere; vejledere, job- og integrationskonsulenter, sagsbehandlere og undervisere på arbejdsmarkedsmoduler. Hvis man tilbyder en mentor til disse kvinder, kan de forårsage mere forvirring end godt er, fordi der er så mange at forholde sig til i forvejen. Irene Wiborg fra SIK anbefaler, at Q4400 er meget skarpe på deres målgruppe og peger specifikt på, at man som udgangspunkt bør holde sig til gruppe 1 og 2. Lonni Hegelund, Jobcenter Kalundborg, peger også på behovet for at få gjort målgruppen skarp, for at de frivillige kan støtte, der hvor deres særlige kompetencer gør størst fyldest. Q4400 er meget bevidste om de udfordringer, der ligger i definitionen af målgruppen, men har endnu ikke haft tid til at blive helt skarpe på, hvor grænserne skal ligge. 5

7 3.3 Det administrative Der er opbygget et godt system for dokumenthåndtering 1, hvor alle styregruppens medlemmer har webadgang til alle relevante dokumenter. Dette gælder interview, mentoraftaler, matchhistorik og mødereferater. Der er indgået en formel samarbejdsaftale med Dansk Flygtningehjælp (DFH), som blandt andet sikrer, at DFH håndterer frivilligaftaler og indhentning af børneattester samt varetager forsikringsforhold, når de frivillige udfører deres arbejde. 3.4 Ønsker om flere ressourcer Styregruppen har besluttet at optage to nye medlemmer. Den ene skal specifikt tage sig af nyhedsformidling til mentorer og samarbejdspartnere, den anden vil indgå i det almindelige arbejde. Gruppen vil søge Kalundborg Kommune om 18-midler til den videre drift, ligesom muligheden for lokale fonde undersøges. Der er et stort ønske om at kunne hyre en person til at foretage alle interviews og komme med forslag til match. Interviewene er den aktivitet, som på sigt kræver de fleste ressourcer, og som dermed også kan blive den begrænsende faktor. 3.5 Forankring Med udgangen af 2011 udløber bevillingen fra LBR til etablering af Mentornetværket Q4400. Det er gruppens vurdering, at Q4400 vil kunne videreføres i regi af foreningen Mentornetværk netværk Q4400, fordi det basale fundament er etableret for foreningens videre drift. 3.6 Hvad driver styregruppens medlemmer? Man vil naturligt spørge sig selv, hvad der får en gruppe af travle erhvervsaktive kvinder, flere i ledende stillinger, til at bruge deres sparsomme fritid på at lave et mentorprogram for kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. Svaret er enkelt: Fordi vi gerne vil gøre en forskel, og fordi vi ikke kan være andet bekendt! Feedback er vores brændstof, for man bliver så stjerneglad, når man hører, at en af kvinderne (mentees) bare rykker helt vildt! 3.7 Konklusion Q4400 er meget velorganiseret, og der er et højt niveau af energi og begejstring. Gruppens faglige og organisatoriske niveau er højt, og det er tydeligt, at alle i styregruppen trækker på professionelle kompetencer fra egen karriere. Gruppen er også meget ambitiøs både med hensyn til målgruppe og informationsbehov. Der er også en god mødedisciplin, og gruppens medlemmer synes at overholde de opgaver og deadlines, som aftales. Gruppens grundige forberedelse og samarbejde med mentornet netdk har betydet, at projektet er forløbet meget strømlinet og har fulgt tidsplanen. 1 Dropbox se 6

8 Gruppen er meget sikker og kompetent i sin tilgang til samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, og også her træder deltagernes professionelle baggrund meget tydeligt frem. Den grundlæggende struktur er etableret og vil uden videre kunne udvikles efter behov. 3.8 Anbefalinger 1. anbefaling: Styregruppen bør bruge mere tid på de strategiske beslutninger: Hvilken målgruppe har højest prioritet? Skal der hverves mentorer eller mentees lige nu? Er der uhensigtsmæssigheder i vores nuværende organisation? Er der andre organisationer, som vi bør indlede et formaliseret samarbejde med? 2. anbefaling: Flere operationelle opgaver kan uddelegeres til små arbejdsgrupper, hvor et eller to medlemmer går sammen om løsningen af en konkret opgave inden for følgende områder: Opstille budget for det kommende år Skrive ansøgninger til 18-midler og fonde, gerne lokale Renskrive ideer og strukturere dem Oprette et fysisk arkivsystem Beskrive strukturer og procedurer for interview og matchforløb Lave en database over de mange kontakt- og ressourcepersoner, som er Q4400 s netværk. 3. anbefaling: Målgruppen for mentees skal gøres mere skarp, eller det bør prioriteres, hvilke typer af mentees man vil søge at rekruttere. Hvis det ikke sker, kan man komme til at stå med en gruppe af mentees, som man ikke kan finde egnede mentorer til. 4. anbefaling Mentorprogrammer har som regel relativt let ved at rekruttere mentorer, hvorimod det kan være vanskeligt at finde mentees. Det vil derfor være en god ide at bruge ressourcer på at finde ud af, hvordan man kommer i kontakt med mentees, som ligger i Q4400 s kernemålgruppe. 5. anbefaling: En arbejdsgruppe søger midler til ansættelse af en professionel interviewer/matcher, måske i samarbejde med Jobcentret. Det anbefales også, at gruppen udarbejder meget specifikke retningslinjer for interview og matchning, så den ansatte får et godt grundlag for sine interviews. Ligeledes bør der udpeges en kontaktperson i styregruppen, som den ansatte har som sin sparringspartner. 6. anbefaling: Styregruppen bør hente ekstra ressourcer uden for styregruppen til at løse konkrete opgaver såsom: fundraising, pressemeddelelser, arrangementer og lignende. 7. anbefaling: Husk at dele de gode historier med hinanden, det er her energien hentes! 7

9 4 Undervisning af styregruppen mentornetdk under Dansk Flygtningehjælp har stået for undervisningen af styregruppen Q4400, som strakte sig over 2 aftener. Følgende emner blev gennemgået: Organisering Når mentor og mentee henvender sig Interview Registrering Matchmødet Opfølgning Afslutning Hvis mentorskabet ikke fungerer Hvervning og synliggørelse De erfaringer, der blev videregivet, var indhentet over en periode på 10 år og stammede fra mentorgrupper i 10 større danske byer. Styregruppen er også tilknyttet Dansk Flygtningehjælps mentorkorps, som mødes en gang om året til erfaringsudveksling. Mentorgrupperne i hele landet har også et lukket forum på Facebook, hvor de kan trække på hinandens erfaringer. 4.1 Konklusion og anbefaling Styregruppen i Q4400 har været i stand til at omsætte den viden, der er blevet formidlet på de to undervisningsaftner, på bedste måde. Det anbefales, at gruppen videreformidler sin basisviden til de nye medlemmer, som optages i gruppen. Dette kan f.eks. ske ved, at man får nedskrevet proceduren fra at mentor/mentee henvender sig og indtil matchet afsluttes. Ligeledes bør man lave en køreplan for de administrative rutiner, så man undgår opbygning af parallelle og måske modstridende systemer. 8

10 5 Web- og telefonløsninger For at sikre en god synlighed har Q4400 er der lavet en hjemmeside, hvor man både kan kommunikere til mentorer, mentees og samarbejdspartnere. Der er etableret telefonsystem, så gruppen er tilgængelig. 5.1 Hjemmesiden Q4400 har oprettet en hjemmeside 2 som indeholder de basale oplysninger, som mentor, mentee og samarbejdspartnere har brug for. På hjemmesiden kan både mentor og mentee melde sig til direkte, hvilket er en stor fordel. Hjemmesiden indeholder også en fane med nyheder, hvor gruppens seneste aktiviteter kan ses. Det er gruppens ønske, at hjemmesiden skal være på flere sprog. En engelsk version er under udarbejdelse og snart færdig. I bilag 1. vises en analyse af trafikken på hjemmesiden, og som det fremgår, har siden været velbesøgt Q4400 har oprettet en med tilhørende system, som sikrer hurtig besvarelse af henvendelser. 5.3 Telefonløsningen Alle i styregruppen har en mobiltelefon med taletidskort, kun beregnet til mentorarbejdet. Dette betyder, at man kan lave individuelle aftaler med mentor eller mentee om at ringe til en bestemt person i styregruppen. Mentorer og mentees kan skrive til Q4400 s mailadresse og bede om at blive ringet op. 5.4 Konklusion og anbefalinger Q4400 har etableret en informativ og overskuelig hjemmeside. Ligeledes er der opbygget et telefonsystem, som sikrer, at styregruppen løbende kan modtage og besvare SMS og telefonopkald. 1. anbefaling Arbejdet med at få hjemmesiden til at køre på flere sprog sættes i bero, indtil der er større overskud i gruppen. Opgaven kan eventuelt uddelegeres til en. 2. anbefaling Foreningens vedtægter lægges ud på hjemmesiden. 3. anbefaling Da Q4400 har mange interessenter, der med stor interesse følger med i udviklingen, vil det være en god ide at opprioritere hjemmesidens nyhedsside med gode historier og input, som viser udviklingen. Det kunne f.eks. være en kvartalsvis eller halvårlig opgørelse over antallet af match, ledige mentorer og mentees, nye samarbejdspartnere m.m. Man kunne f.eks. bruge den form, som kan ses i Tabel 1 Oversigt over match, side

11 6 Netværk med lokale aktører og interessenter Q4400 har opbygget et bredt netværk, som er væsentligt i forhold til udvikling og forankring af aktiviteterne, og netværket kan bidrage med følgende: Kommunikation af tilbuddet om mentorordningen generelt Rekrutteringsbase for mentorer og mentees Samarbejdspartner i forhold til den lokale integrationsproces Netværket omfatter følgende lokale aktører og interessenter: Offentlige aktører: Jobcenter Kalundborg, Lonnie Hegelund, se interview i Bilag 2. Koordinator team Kalundborg (UU-vejl. Nordvest) Sinisa Simba Terzic Kalundborg Bibliotek Integrationsrådet, Eugene Munyangoga Undervisningsinstitutioner: Sprogskolen i Kalundborg, Irene Wiborg, se Bilag 3. Herredsåsen Skole EUC, Handelsskolen Kalundborg Gymnasium, UU vejleder Trine Lauridsen Frivillige organisationer og foreninger: Bydelsmødre, Jeanne d Arc Munyurangabo Dansk Flygtningehjælp (lektiehjælp og netværksfamilier), Kristine Bjerre Kalundborg Internationale Kvindenetværk (KIK), Rukiya Yilmaz og Helene Hakizimana Rotary Projekt Tryghed og Trivsel, Bo Mouritzen Røde Kors og Krisecentret, Inger Søllested Lokale sponsorer Fotograf Jens Nielsen Revisor Steffen Møller Jensen Tømmeruphallen Café BAXX Jesper Petersen, delebarn.dk Reklameservice v/erik Johansen Fælles for alle ovennævnte interessenter er, at flygtningekvinder er en del af deres målgruppe. Q4400 ønsker derfor, at man en til to gange pr. år kunne mødes til en gensidig orientering, for ikke at falde over hinanden. Det skal bemærkes, at gruppen ikke selv har ressourcer til at løfte denne opgave. I praksis er netværket langt større end den ovenfor beskrevne, idet alle styregruppens medlemmer bruger deres egne netværk, når der f.eks. skal findes en mentor med særlige kompetencer, en fotograf eller en revisor. Med tiden vil mentorer og mentees også blive inddraget i netværket. 10

12 Under interviewene har samarbejdspartnerne givet udtryk for, at de meget gerne ville følge med i Q4400 s udvikling. Dette kunne f.eks. ske gennem et nyhedsbrev eller et link til hjemmesiden, når det kommer tilføjelser. Af særlig interesse var antal match, ledige mentorer og planlagte hvervekampagner. 6.1 Konklusion og anbefalinger: Q4400 har oprettet en grundlæggende struktur for mentornetværket og vil uden videre kunne videreudvikles i takt med at aktivitetsniveau stiger og målgruppe eventuelt udvides. Der er etableret en informativ og overskuelig hjemmeside, ligesom der er opbygget et driftsikkert telefonsystem, som sikrer kontakt til målgruppen. Netværket er også et udtryk for det samarbejde, der er med de øvrige interessenter. I 2012 vil der være behov for at konsolidere netværket. 1. anbefaling: Q4400 foreslår Integrationsrådet, Jobcentret eller den kommunale integrationskonsulent som vært for et halvårligt koordinationsmøde, hvor Kalundborg Kommune orienterer om, hvilke integrationsinitiativer der er på vej, og hvor de frivillige organisationer orienterer om deres aktiviteter. 2. anbefaling: Udsendelse af et kort halvårligt nyhedsbrev til alle samarbejdspartnere. Teksten kan eventuelt hentes fra Nyheder på hjemmesiden. 3. anbefaling: Forsøg at få kontakt til lokale virksomheder. De kunne, som en del af deres CSR 3 -strategi stille forskellige ressourcer til rådighed for Q4400. Det kunne være medarbejdere, som stiller sig til rådighed som mentorer, virksomhedsbesøg for mentor og mentee, fortalere for mentorprogrammet, at stille en HRmedarbejder til rådighed, som kunne foretage interviews med mentorer og mentees osv. 3 CSR: Corporate Social Responsibility eller Virksomhedens Sociale Ansvarlighed 11

13 7 Introduktion af Q4400 Første halvdel af 2011 blev brugt på en grundig forberedelse til introduktionen af Q Intromøde på SIK Den 9. juni 2011 blev Q4400 introduceret på Sprogcentret i Kalundborg under overskriften: Kom og mød Mentornetværket Q4400 her Der er brug for mange forskellige tiltag i forhold til integrationen, og et af de områder, der kunne være med til at flytte kvinder fra passiv forsørgelse til aktivt medborgerskab, er netop netværk. En anden målgruppe kunne være de unge kvinder, der er i gang med uddannelse på gymnasiet og/eller erhvervsskolen. For mange af dem vil det være af vital betydning, at de kan spejle sig i en aktiv erhvervskvinde og få den støtte og opbakning, der er nødvendig for at gennemføre en uddannelse og lægge planer, der måske ikke helt passer med familiens. Mange både kvinder og mænd der kommer til Danmark som voksne, mangler netværk og ved ikke, hvor stor betydning det personlige netværk har, også i forhold til at finde sin plads på arbejdsmarkedet. Ovenstående håber vi, Mentornetværket Q4400 kan være med til at ændre på. På mødet var der repræsentanter fra følgende organisationer: Sprogskolen i Kalundborg, Jobcentret, UU-vejledningen, Integrationsrådet, Projekt Tryghed og Trivsel, Bydelsmødre og KIK Kalundborg Internationale Kvindenetværk. 7.2 Opstartsmøde Den 24. august var der opstartsmøde på Herredsåsens Skole i kantinen. Overskrift: Det er os en glæde at kunne invitere jer til opstartsmøde for Mentornetværket Q4400. Kom hvis du kunne tænke dig at gøre en forskel for integrationen i Kalundborg og omegn. Kom hvis du kunne tænke dig en mentor der kan rådgive, hjælpe og vejlede dig omkring fx uddannelse, netværk, sportsklub, job og personlige sager Din helt egen fortrolige og personlige ven! Der var 50 deltagere på mødet, og der blev både rekrutteret mentorer og mentees. 7.3 Pressedækning Pressen har dækket introduktionen med indslag på P4 Sjælland samt flere artikler i de lokale medier. Q4400 er blevet kontaktet af TV2 Dokumentar, som gerne vil lave et indslag om mentorordningen i Kalundborg. Gruppen har sagt ja til at medvirke. 7.4 Konklusion Q4400 har forberedt sig grundigt og er blevet godt eksponeret fra starten. 12

14 8 Etablering og opfølgning på mentorforløb Gruppen bestræber sig på at have et overskud af mentorer for at kunne tilbyde et hurtigt match. Årsagen er, at mentor lettere kan acceptere, at der går en rum tid, inden et match kommer på plads, hvorimod mentee kan føle sig afvist, hvis der går for lang tid. 8.1 Mentees Gruppen af mentees består af 7 flygtninge og 2 indvandrere. Deres gennemsnitlige alder er 36 år, hvor den yngste er 18 år, og den ældste er 56 år. Tre af kvinderne har været i Danmark over 3 år. Flere detaljer kan ses i Tabel 1 Oversigt over match på side 15. De interviewede mentees udtrykker stor tilfredshed med introduktionen til mentorprogrammet, interviewet samt matchningen, se bilag 4. Der er en mentee, som venter på interview Hvorfor vil du gerne have en mentor? De 9 matchede mentees er blevet spurgt om, hvorfor mentee gerne vil have en mentor. Svarene er rubriceret i nedenstående grupper og opstillet efter hyppighed. Hjælp til uddannelsesvalg: Hjælp til at finde ud af hvilken uddannelse, hun skal tage. Helst universitetet, men har overvejet pædagog. Vil gerne hjælpes til en rigtig start i Danmark. Mentee siger: Skal man tage uddannelse, job eller bare flytte til København? Mentee vil gerne have hjælp til, hvordan hun kommer i gang med en uddannelse og spørger: Hvordan er det med SU og løn/tilskud i forbindelse med uddannelse? Jeg vil gerne vælge rigtigt fra starten, men jeg kan ikke overskue det danske uddannelsessystem. Hjælp til at finde arbejde: Jeg vil gerne have hjælp til at skrive en ansøgning, der er god, samt hjælpe med at finde ud af, hvordan jeg skal håndtere en jobsamtale, fordi jeg ved jeg bliver meget nervøs. Jeg har fået mange tilbud, f.eks. som bartender og tjener på restaurant, men jeg er bare forvirret! Sprogtræning: Jeg vil gerne have en jeg kan snakke noget dansk med og blive bedre. Kultur: Har primært boet i flygtningelejr, kender ikke det danske samfund. Jeg vil derfor gerne lære mere om dansk kultur og hvorfor I gør som I gør og jeres traditioner, og hvad laver I når I ikke arbejder? Jeg vi gerne forstå grundloven. Hvordan snakker danskerne med hinanden, og hvordan fejrer de påske? Jeg skal vide det for at kunne begå mig på arbejdsmarkedet, og når jeg har besøg af danskere i mit hjem. Hjælp til familien: Vil gerne have hjælpe til at hendes mand med at få job/praktikplads. Hvilke gratis fritidstilbud kan mine børn få 13

15 Socialt samvær: Mentee vil gerne have en dansk kvinde at snakke med, da hun ikke kender nogen. Fritidsønsker: Jeg har brug for hjælp til at forstå hvilke muligheder og tilbud jeg har inden for fritidsaktiviteter og seværdigheder. Jeg vi gerne dyrke mine fritidsinteresser, men jeg ved ikke hvordan jeg kommer til det.. Samfundsforståelse: Jeg vi gerne have hjælp til at forstå økonomi og vide hvordan skal vi overleve i Danmark, og hvordan tjener man penge? Effekten af en mentor Makkerskaberne har ved opgørelsen været etableret i en kortere periode, men trods det kan følgende konstateres: Mentee har været i Danmark i 5 måneder og er optaget på Teknisk Skole i august 2012, og med mentors mellemkomst har hun allerede en praktikplads, hvilket er meget usædvanligt! Mentee har fået en fortrolig, som hun kan spørge til råds. De har fået opstillet et budget for familien, afklaret hvilke gratis fritidsaktiviteter mentees børn kan deltage i og hermed fået mere ro i hverdagen. 8.2 Mentorer Der er tilknyttet 16 mentorer, hvoraf 9 er matchede. Mentorerne er i gennemsnit 45 år, den yngste er 22, den ældste er har familie og 4 er singler. Uddannelsesmæssigt har 30 % en kort uddannelse, 44 % en mellemlang og 26 % har en lang videregående uddannelse. Alle mentorer er i arbejde, bortset fra én, som er pensionist. Som motivation til at blive mentor angiver langt de fleste et ønske om at gøre en forskel i forhold til integrationen, samt at lære mennesker fra en anden kultur at kende. Der er 16 ledige mentorer, hvoraf 9 er interviewet og klar til at blive matchet.??? De interviewede mentorer udtrykker stor tilfredshed med interview og match, hvilket fremgår af interviewene i bilag Effekten af mødet med en mentee Det er tydeligt, at begge de interviewede mentorer får meget ud af møderne, og at de kommer til at tænke over ting i vores samfund, som de aldrig havde tænkt over. Det har været et wake-up call hold kæft hvor har jeg det godt herhjemme, og tænk hvis jeg var flygtning i Syrien! 14

16 8.3 Match Der er etableret 9 mentorforløb, og det tiende er under forberedelse. Mentee Alder Etnicitet 36 Rwanda 6 år Lærer Antal år i DK Uddannelse Arbejde Familie Ønsker Pæd. medhjælper Mand og 3 børn Mentor Alder Uddannelse Ansat som Uddannelse som pædagog 42 Lærer Lærer 24 Iran 5 mdr. Sprogskole Nej Alene Møbeldesigner 41 Lærer Lærer Tandlæge - valg af 18 Syrien 6 mdr. Sprogskole Nej Ugift uddannelse 23 Pædagog Pædagog 56 Kina 1½ år Kontor Nej 31 Congo 2 år Bachelor Ja Dansk gift Lære dansk 57 Farmaceut Kemiker Gift, ingen børn Valg af uddannelse 39 Pædagog Skoleleder 38 Marokko 11 år 2 år på UNI Ja, sygemeldt Fraskilt, 2 børn Valg af uddannelse og arbejde 49 Bachelor, Eng, Fr. Leder Gift, 2 Hjælp til ansøgninger 46 Tyskland 3 år Sygeplejerske Nej børn 68 Filmklipper Pensionist Gift, 5 Uddannelse og arbejde Under 40 Syrien 1½ år Frisør Nej børn matchning 58 Offentlig Teamleder 33 Congo 1½ år Pædagog Nej Kæreste Bestå sprogskole Tabel 1 Oversigt over match Familie Gift og 2 børn Gift og 3 børn Kæreste og barn Gift, 2 voksne børn Gift, 3 børn Gift, 2 voksne børn Gift, 2 børn Gift, 2 børn 8.4 Håndbøger til mentorer og mentees Der er udviklet en mindre håndbog, som henvender sig til både mentor og mentee. Håndbogen vil løbende blive udviklet i takt med, at Q4400 får nye erfaringer. Håndbogen indeholder følgende afsnit: Q4400 Mentor Mentee Samarbejdet med Dansk Flygtningehjælp Aftaler Egne notater 8.5 Fællesmøde for mentorerne Den 30. november blev der afholdt et møde for alle mentorer, og der var 16 fremmødte. Der var lejlighed til at udveksle erfaringer, hvilket der blev gjort. Mødet var præget af stor åbenhed, og mentorerne har udtrykt, at det var meget givende, og at de gerne så sådanne møder som en tilbagevendende begivenhed. 8.6 Konklusion Q4400 har været i stand til at rekruttere mentorer og mentees samt at matche dem, til begge parters tilfredshed. Mentees udtrykker stor interesse for at blive en del af det danske samfund og peger på en række barrierer, som de ønsker hjælp til at overkomme. Mentorerne udtrykker tilfredshed med mentoropgaven og tilkendegiver, at det er meget meningsfyldt fordi man som mentor gør en forskel. 15

17 8.7 Anbefalinger 1. anbefaling: Det er vigtigt, at de ledige mentorer bliver matchet. Dette kan fremskyndes ved at præsentere de ledige mentorer i anonym form for de samarbejdspartnere, som har kontakt til mentees. F.eks. kunne man, via studievejlederne, præsentere udvalgte mentorer for pigerne i 3. g på Kalundborg Gymnasium. Denne gruppe har den særlige udfordring, at der skal foretages valg til videregående uddannelse inden sommerferien, et valg som ofte er vanskeligt, fordi forældrene ikke kan støtte. 2. anbefaling: Afhold to fællesmøder pr. år for mentor, hvor der er god plads til erfaringsudveksling. Møderne kan eventuelt indledes med et oplæg på ca. 30 min fra en ekstern oplægsholder. Hvis der ikke er et oplæg, kan mentorerne være tilbageholdende oplægsholderen bliver med andre ord undskyldningen for at komme. Når oplægget er slut, vil mentorerne straks begynde at udveksle erfaringer, hvilket var målet. 3. anbefaling: Husk at samle de gode historier op, som mentor og mentee fortæller i forbindelse med opfølgningen. 16

18 9 Bilag 9.1 Trafik på hjemmesiden 17

19 9.2 Bilag 2: Interview med Jobrådgiver Lonni Hegelund, Jobcenter Kalundborg Lonni Hegelund (LH) har været med fra starten og fik kendskab til Q4400 via Irene Wiborg. LH var med til intromødet på Herredsåsen, hvor hun havde taget nogle af sine borgere med, hvoraf tre nu er tilknyttet Q4400. Fra borgerne hører LH, at de er rigtigt glade for deres mentorer, og at det giver dem meget. LH er meget indstillet på at finde flere borgere, som kan have gavn af tilbuddet. LH har kontakt til en borger mere, som ikke selv havde hørt om tilbuddet, men som gerne vil have en mentor. Da hun hørte om tilbuddet, blev hun meget glad. Den største udfordring er at få kommunikeret tilbuddet til damerne, for når de først har hørt om det og har forstået, hvad det går ud på, så skal de nok tage imod tilbuddet med kyshånd. De frivilliges store force ligger i, at de har tiden til at snakke med kvinderne. Mentorerne har heller ikke myndighedsopgaver og kontrolfunktioner, men kan koncentrere sig 100 % om kvindernes situation. Kvinderne kan også tage meget private ting op med mentoren, som de måske ikke har lyst til at dele med jobrådgiveren. Det kan også være en kvinde, som skal være mor og har brug for at få forklaret sundhedssystemet, hvilket tager mere tid, end der er til rådighed. En sådan opgave er jo helt oplagt til en mentor, fordi den er meget konkret og glædesfyldt. Set fra den kommunale side er det en udfordring at få kvinderne til at tage imod tilbuddet, fordi det er frivilligt, men i Kalundborg Kommune er der mulighed for at købe en mentor til at løse meget konkrete og specifikke opgaver. De betalte mentorer har ofte en anden etnisk baggrund end dansk. LH kan mærke, at Q4400 virkelig gør en forskel, og derfor vil hun og den faglige konsulent på integrationsområdet gerne have et møde først i det nye år for at blive skarpe på, hvad det er, de kan tilbyde, samt hvor deres begrænsninger ligger. Mændene er begyndt at spørge, hvorfor det kun er kvinderne, der kan få en mentor. Synliggørelse gørelse af Q4400s s tilbud: Hver tredje måned er Jobcentret ude på Sprogskolen og deltager i det lovpligtige kursus om samfundsforhold, og her kunne man måske introducere mentorbegrebet. Dette ville være et direkte tilbud til kvinderne og samtidigt ville mændene blive introduceret til begrebet. Det ville være ideelt, hvis en fra Q4400 deltog og fortalte på et af møderne. Man kan overveje, om kommunens medarbejdere i højere grad kan henvise direkte til Q4400, og om der skal tages nogle forbehold. Fremtidige behov: I takt med at borgerne i stigende grad skal bruge nettet for at kommunikere med kommunen, får nye borgere behov for hjælp, f.eks. til at forstå hvad en digital signatur er, og hvad den kan bruges til. Fremtiden: Jeg glæder mig til, at mine borgere i langt højere grad tager imod tilbuddet. Det ville også være fantastisk, hvis de etniske kvinder vil fortælle om, hvad de får ud af mentorordningen. 18

20 9.3 Bilag 3: Interview med Irene Wiborg, Sprogcentret i Kalundborg (SIK) Irene Wiborg (IW) betegner sin egen rolle som fødselshjælper, idet hun har formidlet kontakt mellem Q4400 og kontaktpersoner fra sit eget netværk, samt anbefalet projektet i forhold til LBR. Irene har også gjort reklame for projektet, ligesom der ligger foldere om projektet på sprogcentret. Målgruppen: Q4400 har valgt en god målgruppe, fordi den henvender sig til kvinder, der har fokus på arbejdsmarkedet. Når kvinder med anden etnisk baggrund end dansk kommer over i det almindelige uddannelsessystem eller i ordinært arbejde, slipper kommunen og sprogcentret kontakten til dem. Det kan efterlade kvinderne i et tomrum, fordi der fortsat kan være mange ting i hverdagen og på arbejdspladsen, som de er usikre på. Det er her, at den civile mentor virkeligt kan gøre en forskel. De kvinder, der går på SIK, har været i Danmark i forholdsvis få år. Under uddannelsesforløbet er der mange tilbud om kommunal støtte fra vejledere, job og integrationskonsulenter samt arbejdsmarkedsmoduler. IW skønner ikke, at kvinderne vil profitere af en mentor, så længe de går på SIK. Måske vil det snarere skabe forvirring, hvis der kommer endnu en vejleder på banen. Anbefalinger: Hold fokus på det arbejdsmarkedsrettede, og se specifikt på følgende målgrupper: Elever på gymnasiet og EUC unge på vej Kvinder, som er i arbejde voksne, som er i gang De unge har brug for en mentor, der kender uddannelsessystemet, og som kan støtte den unge med argumenter for at få familiens accept af et videregående uddannelsesforløb. Fremtidigt samarbejde: Når der er ledige mentorer vil IW vil gerne sprede rygtet via egne kanaler. Jeg ved ikke, hvor Q4400 er nu, og hvad de er i gang med nu, for jeg er jo ikke en del af gruppen. Jeg stiller dog gerne op igen, hvis Q4400 får behov for det, siger Irene. 19

21 9.4 Bilag 4: Interview med to mentees Mentee interview 1: Fakta om mentee: Mentee er 36 år, er gift og har 3 børn på 9, 11 og13 år. Hun har været i Danmark i 3 år, og hun har en 6-årig læreruddannelse fra hjemlandet, som ikke kunne overføres til Danmark. Mentee er i arbejde som pædagogmedhjælper. Interviewet: Mentee havde et godt interview og var godt tilfreds. Matchmødet: Det var en god start, og mentee er meget tilfreds med hele forløbet: Jeg fik en god forklaring på det hele, og vi passede bare sammen lige fra starten. Møderne: Mentee og mentor har holdt 3 møder med hinanden, og mødefrekvensen har været ca. hver 14. dag. Til hvert møde havde mentee forberedt nogle konkrete spørgsmål inden for følgende områder: Uddannelse: Mentee ønsker at videreuddanne sig og starter i første omgang på PGU, fordi det er en kort uddannelse med gode muligheder for job. Drømmen er dog en læreruddannelse. Økonomi: Mentor har hjulpet mentee med at få opstillet et budget for at se, hvad familien har råd til. Det har givet mentee ro, fordi hun nu kan overskue den økonomiske situation. Børnenes fritidsaktiviteter: Mentor har hjulpet en af mentees sønner med at blive optaget i en håndboldklub, hvilket evt. han og hans mor er meget tilfredse med. Et andet af børnene ønsker at starte på musikskolen, men der er ikke plads, og hvad gør man så? Dette er et emne, som tages op på et senere møde. Hvordan får manden en praktikplads? Et af de emner, som mentee vil tage op, er gode råd om, hvordan hendes mand får en praktikplads. Han er meget motiveret og energisk, men han har fået mange afslag på henvendelser. Mentees overvejelser over, hvilke emner hun kunne tage op over for mentor Mentee har været meget forsigtig med at fortælle om problemer og bekymringer, da hun ikke vil bebyrde mentor. Hun har jo en travl hverdag, og hun skal ikke også have mine problemer at tænke over. Forholdet til mentor: Da jeg hørte om tilbuddet fra Q4400, blev jeg meget glad og vidste straks, at jeg gerne ville have en mentor. Jeg var meget forbavset over, at mentor ville hjælpe, for hun har jo også travlt. Hun har selv familie og børn! Min mentor er rigtig sød og dejlig, og hun er en stor hjælp for mig. 20

22 Mentee interview 2: Fakta om mentees: Mentee er 24 år, kommer fra Iran, og ankom til DK i august Hun er alene uden familie her i landet, og har ikke kontakt til andre iranere i Kalundborg. Mentee hørte om mentortilbuddet gennem sprogskolen/kommunen og sagde straks ja. En måned efter var hun matchet. Interviewet: Mentee havde et godt interview og følte sig meget godt behandlet. Matchmødet: Da mentee så sin mentor, blev hun meget glad, fordi hun så virkede meget tillidsvækkende, og de to fik meget hurtigt kontakt med hinanden. Mentee fortalte, hvad hun har brug for, og mentor tog noter. Ønsker til mentor: Vil gerne tilbage til København, hvor hun har iranske bekendte Vil gerne spille basketball, som hun er ret god til Vil gerne være møbeldesigner Vil gerne have kontakt med en dansk familie eller en dansk kvinde 1. møde: Det første møde var helt fantastisk, hun (mentor) opfyldte alle mine ønsker! Til august 2012 starter mentee på Teknisk Skole i København som maskinsnedker, og mentor har allerede fundet en praktikplads til mentee hos en møbelsnedker/møbeldesigner i København. Tænk at hun kunne ordne det hele så hurtigt jeg har bare været heldig lige fra starten!! De efterfølgende møder har haft en social karakter med middag, julefrokost og møde med mentors familie. Efter august 2012: Når mentee flytter til København, kan hun, via Dansk Flygtningehjælps mentornetcph, få en mentor i København, som kan støtte hende gennem forløbet på Teknisk skole og hjælpe med at finde en basketballklub. 21

23 9.5 Bilag 5: Interviews med to mentorer Mentorinterview 1: Mentor er 42 år, er gift, i arbejde, og har to børn i den skolepligtige alder Mentee kommer fra Rwanda, er uddannet folkeskolelærer, gift, i arbejde og har tre børn Mentor og mentee har holdt tre møder på 2 måneder. 1. møde: Foregik på beboerrådgivningen neutral grund. Det var et godt møde og vi fik hurtigt defineret hvad vi skulle lave sammen. De efterfølgende møder: 2. møde vi på biblioteket, 3. møde hos mentor og næste gang er det hos mentee. Møderne har været meget nemme for mentor, fordi mentee havde nogle meget konkrete spørgsmål og ønsker, som var lige til at gå til: Lønforhold og indplacering Har været på nettet sammen for at finde oplysninger om forskellige emner Fritidsaktiviteter for børn, hvad er gratis og hvad koster penge Økonomi og budgetlægning for hele familien Mulighed for videreuddannelse på PGU Jul, tro, folkekirke, ritualer, konfirmation, bryllup mm Børn har børn på ca. samme alder Møderne afsluttes med en ny aftale om mødedato samt, hvad begge parter skal lave i den mellemliggende periode. Har snakket om familiens velbefindende og hvordan en familie fungerer. Hvilken status har det at være i job og hvordan påvirker det familien når kvinden har arbejde og manden er jobsøgende? Vi er ved at lærer hinanden at kende og mentor fortæller om sin familie! Vi skal have afstemt vores forventninger med hinanden på ny. Snakke mere om dagligdagen på arbejdspladsen og uddannelsesstederne. Mentors udbytte: Mødet med mentee har været en øjenåbner for mange nye ting. Der er meget vi tager for givet, tænk at miste dokumentationen for sin uddannelse, og det universitet man er uddannet på bare er væk fra jordens overflade, så man ikke kan få nye eksamenspapirer. Og konsekvensen er jo at så skal man bare starte helt forfra! 22

24 Mentors største ønske for fremtiden er at: hun kommer i gang med en uddannelse børnene kommer ud til fritidsaktiviteter hendes mand får en praktikplads vi bare kan snakke sammen i 1½ time uden at der er et konkret emne at kunne gøre en forskel for mentee Fællesmødet med mentorerne: Det var meget berigende og givende at mødes med de andre mentorer. Selv om jeg har en travl hverdag, vil jeg gerne prioritere disse møde, fordi jeg får meget men også føler at jeg har noget at give! Q : Forløbet har været meget tilfredsstillende og mentor føler sig godt bakket op af styregruppen, har aldrig været i tvivl om at de var der som backup dem har man altid i ryggen 23

25 Mentorinterview ew 2: Mentor er 23 år og uddannet pædagog. Hun er i job og bor sammen med sin kæreste og hans barn på 3 år. Mentee er 18 år og kommer fra Syrien. Hun har været i DK i 6 mdr. og går på sprogskolen. Mentor havde læst om Q4400 i den lokale avis og syntes det var et godt initiativ. Hun kunne ikke komme til intromødet, men meldte sig til pr. . Interviewet et: Interviewet var rigtigt godt, stille og roligt og meget uformelt. Matchmødet: Mentees mor var med til matchmødet, hvilket var lidt overraskende. Mødet gik rigtigt godt, nede på jorden og afslappet. Kontrakten (mentoraftalen) blev gennemgået, der blev givet en god forklaring på, hvad det går ud på, og de få regler, der er, blev gennemgået. Mentoraftalen: Mentoraftalen: Finde danske veninder Skabe et netværk Have en at snakke med ud over familien Forklaring af uddannelsessystemet. Mentee går på sprogskole og skal starte på HF om 1½ år. Drøm om at blive tandlæge hvordan bliver man det? Møderne: Mentor og mentee har mødtes 6 gange i alt, 1 til 2 gange pr. måned. Det første møde var grænseoverskridende, fordi vi ikke kendte hinanden, og hun var meget usikker, når hun skulle udtrykke sig på dansk. Første møde var hjemme hos hendes familie, og jeg blev sat inde i stuen, og alle kiggede bare på mig, og hvad skulle jeg lige sige? Vi mødes hjemme hos hende, men nu går vi ind på hendes værelse og lukker døren, det fungerer rigtigt godt. Hun snakker flot dansk efter 6 måneder i Danmark, så samtalen er på dansk, enkelte ord slås op på nettet. Mentee har en arabisk-dansk ordbog på sin mobiltelefon, det fungerer meget fint. Det er sjovt at snakke med en fra en helt anden kultur, ind imellem er hun (mentee) ved at flække af grin, fordi det, jeg gør, ville være utænkeligt eller strengt forbudt i Syrien. Mentee siger, at jeg bare skulle prøve at komme med til Syrien, fordi der er så mange ting, man bare ikke må. Det er meget interessant, at vi bor i samme verden, og så er det så forskelligt alligevel. Når jeg forklarer begreber, så har hun måske svært ved at forstå, hvad det er? Når jeg kan se, hun ikke forstår, hvad jeg siger, så forklarer jeg det igen. 24

26 Det er lidt et dilemma, at familien passer godt på deres børn. Mentee må helst ikke gå til sport eller på cafe, for faderen ser helst, at mentee bliver i hjemmet, passer sin skolegang og får en uddannelse, men på den måde er det jo svært at få danske venner. Mentor og mentee har snakket en del om fremtiden og uddannelsen til tandlæge. Det har gjort indtryk på mentor, at mentee aldrig ville få lov at tage denne uddannelse i Syrien, det er forbeholdt mænd. Når de snakker om fortiden, udtrykker mentee tit, at hun savner sine veninder i Syrien. Et andet projekt er at få mentee til at modtage tilbuddet om lektiehjælp. Mentor overvejer, at de sammen går på besøg i lektiehjælpen, for at mentee kan se, hvad det er. Mentee har åbnet meget op i forhold til mentor, og hun har fortalt, at hun glæder sig til den dag, hvor de skal være sammen. Mentor er inviteret til middag hos mentees familie, og det glæder hun sig meget til. Hun overvejer at fortælle familien om sig selv og sin uddannelse Fællesmødet for mentor entorerne erne: Det var super godt og vi brugte hinanden meget inspirerende. Selv om jeg har en travl hverdag, vil jeg prioritere disse møder! Mentors refleks ksioner: Mentor vil gerne fortælle om sit liv og uddannelse samt uddannelsessystemet, specielt hvis det kan være til inspiration for mentee. Jeg vil gerne gøre en forskel tænk at komme til et fremmed land og ikke kende noget til kulturen. Det må også have været et chok at komme til Danmark, hvor vi helt naturligt gør ting, som er totalt forbudt i Syrien. Jeg er tilbageholdende med at kommentere hendes liv vil ikke blande mig, men vil også gerne fortælle om mit eget liv og inspirere hende. Det har været et wake-up call hold kæft hvor har jeg det godt herhjemme og tænk hvis jeg var flygtning i Syrien! Når hun fortæller kan jeg få en klump i halsen, men for hende er det jo bare hverdag. Hvor må det være sindssygt at komme fra Syrien til Danmark. Det giver virkeligt stof til eftertanke! Q4400: Mentor synes, at hele forløbet har fungeret upåklageligt, det har været meget velorganiseret og gennemskueligt. Mentor kunne godt have brugt, at der var en, der kunne give praktiske råd på et fællesmøde, frem for at hun selv skal finde det på nettet. 25

27

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk

Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Samarbejdsaftale mellem Dansk Røde Kors i Assens og Assens kommune om Familiedansk Formål med aftalen: Denne aftale indgås mellem Dansk Røde Kors Assens afdeling og Assens Kommune. Formålet med aftalen

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer

BILAG 3. Metode og Datagrundlag. De kvalitative data. Forsøgsprojekt med sociale mentorer BILAG 3 Metode og Datagrundlag I dette afsnit belyses de data, der bl.a. danner baggrund for evalueringen. Datamaterialet er både kvalitativt og kvantitativt. De kvalitative data stammer primært fra interviews

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus

Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Projektbeskrivelse: ForeningsMentorer i Aarhus Formålet med ForeningsMentorer i Aarhus er at hjælpe børn og unge mellem 11-14 år i særligt udsatte positioner ind i foreningslivet. ForeningsMentorer i Aarhus

Læs mere

Frivilligt baserede mentorprogrammer

Frivilligt baserede mentorprogrammer Frivilligt baserede mentorprogrammer 1 Resume og konklusioner...3 1.1 Projektets formål... 3 1.2 Projektets hovedkonklusioner... 3 2 Mentorkorpset...5 2.1 Formålet med projektet... 5 2.2 Målgrupperne...

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Hvem er Foreningen Nydansker? Medlemsorganisation (NGO) med ca. 130

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Virkningsteori og virkningsevaluering

Virkningsteori og virkningsevaluering Virkningsteori og virkningsevaluering Hvad er en virkningsteori? En virkningsteori er en beskrivelse af sammenhængene mellem en organisations eller et projekts aktiviteter og den virkning som er målet

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015

Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Strategi for nyankomne flygtninge og deres familier august 2015 Indledning Antallet af flygtninge, der kommer til Danmark er stigende. Krig og uro i verdens brændpunkter gør, at Danmark modtager flere

Læs mere

Fra Jobcenter til uddannelse

Fra Jobcenter til uddannelse Projekttitel Fra Jobcenter til uddannelse Ansøgningen sendes til: Jobcenter Skive Att. LBR Skive v. Stine Mark Mail: scma@skivekommune.dk Tlf.: 9915 7254 Mobil: 2498 4988 Ansøgningen skal sendes i underskrevet

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige

Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Pressemeddelelse den 12. september 2013 Lejre Kommune gør en ekstra indsats for de unge ledige Lejre Kommune igangsatte i foråret en ekstraordinær indsats for at komme ungdomsarbejdsløsheden til livs via

Læs mere

Skolen søger mentorer

Skolen søger mentorer Data mentee: Data mentor: Data mentorkoordinator: VIL DU GERNE GØRE EN FORSKEL? BLIV MENTOR Skolen søger mentorer Kunne du tænke dig at blive mentor for en elev på skolen? En del af vores elever ønsker

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011

ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration. Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 ANSØGNINGSSKEMA Det Lokale Beskæftigelsesråd Jobcenter Administration Ansøgningsfrist 28. oktober 2011 1. GENERELLE OPLYSNINGER a) Projektets navn Ung i Uddannelse b) Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 MentornetDK køreplan... 3 Beskrivelse af modeller for mentorkorps... 4 Fra interview til afslutning... 8 Procedure for et mentorprogram, et eksempel 1... 9 Procedure for

Læs mere

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning.

Du kan med fordel maksimere dette vindue med spørgeskemaet, for den bedste opsætning. Tak fordi du vil deltage. Instruktioner: Du bedes besvare skemaet ud fra dine egne erfaringer fra arbejdet med sygedagpengesager. Du bedes så vidt muligt tage udgangspunk i den nuværende situation i dit

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18

Indledning. Side 1 af 5. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18 Indledning Motivation og hovedbudskab Alle kan bidrage på arbejdsmarkedet Vi vil have alle med i fællesskabet og vi skal sikre en ansvarlig kommunal økonomi Holbæk Kommune står overfor store økonomiske

Læs mere

I perioden april december 2009 har Jobcenter Faxe visiteret 70 deltagere til projektet. Af disse er 34 startet i uddannelse og 6 er kommet i arbejde.

I perioden april december 2009 har Jobcenter Faxe visiteret 70 deltagere til projektet. Af disse er 34 startet i uddannelse og 6 er kommet i arbejde. A k t i e s e l s k a b e t Naesborg w w w. n a e s b o r g. d k Ringstedgade 24-26, 2. 4700 Næstved Tlf.: 55774466, Fax: 55774467 E-mail: naesborg@naesborg.dk 9. februar 2010 Kort evaluering af projektet

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT

Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Arbejdsmarkedsudvalget REFERAT Sted: Kystvejens Konferencecenter i Grenaa Dato: Torsdag den 26. marts 2015 Start kl.: 15:30 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Fraværende: John Saaby Jensen (A) Helle Plougmann

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus

Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus 1 Jobprofil for jobkonsulent I nyt jobcenter og sundhedshus Langeland Kommune hjemtager 1. januar 2013 alle opgaver på beskæftigelsesområdet, og etablerer nyt jobcenter i kombination med et helt nyt sundhedshus

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014

Status den 25. februar 2015. Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 1 Status den 25. februar 2015 Opfølgningsbesøg i Partnerskabsvirksomhederne i 2014 (252 besvarelser ud af 339 Partnerskabsvirksomheder). At nogle virksomheder ikke har fået opfølgningsbesøg med tilhørende

Læs mere

Inspiration til den gode mentor/mentee relation.

Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Inspiration til den gode mentor/mentee relation. Der er nogle få enkle regler, det er smart at overholde i en mentor/mentee relation. Her er de vigtigste: 1. Mentee er hovedperson Mentee er ansvarlig for

Læs mere

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013

NYHEDSBREV. Bydelsmødre bringer håb og forandring i andre kvinders liv. Sommer 2013. Landsmøde for Bydelsmødre 2013 SOMMER 2013 Sommer 2013 For os i sekretariatet er det hver dag en stor glæde at opleve, hvor vigtige Bydelsmødrenes indsats er både for Bydelsmødrene selv og for de kvinder, Bydelsmødrene hjælper. Det kan I blandt

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune

Noget for noget -projekter. Stevns Kommune Noget for noget -projekter i Stevns Kommune Projektets navn: Takkekort til virksomheder ER GENNEMFØRT 1. Formål Udsender en hilsen med tak for samarbejdet til de private virksomheder som Center Arbejdsmarked

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. oktober 2013. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. oktober 2013 Magistratsafdelingen for Børn og Unge sender hermed Børn og Ungebyrådets indstilling om fælles ungeplatform, og Børn og Unges

Læs mere

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse

Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Skema til brug ved ansøgning om projektdeltagelse Kommune (adresse, e-mail, tlf.) Formål med projektet Iflg. regionens retningslinjer er det overordnede formål med projektet at få i arbejde eller ordinær

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Projekt Intensive Vejledningsforløb

Projekt Intensive Vejledningsforløb Projekt Intensive Vejledningsforløb Gennemført for Fastholdelseskaravanen af Schultz og CPH WEST 2010-2012 Afsluttende projektrapport Indhold 1 Baggrund... 3 2 Vidensopsamling... 5 3 Koncept: Inspirationshæfte/Manual...

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.

Projektet er finansieret af resultatkontrakten for 2013 mellem Cabi og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne i job via de sociale kapitler som alternativ til fleksjob eller som forudsætning for evt. ansættelse i fleksjob på hidtidig arbejdsplads Projektbeskrivelse

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder

Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Evaluering af Virksomhedsplan 2012 Indsatsområder Indsatsområder 2012 Midtvejsevaluering juni 2012 Slutevaluering Mentorordning 100% af elever med mentorordning fra Hold Fastprojektet 2010-11 er stadig

Læs mere

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18

Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Evaluering støtte til frivilligt socialt arbejde iht 18 Information At arbejde med evaluering Du behøver ikke at udfylde hele din ansøgning på én gang. Du kan gemme det, du har skrevet og fortsætte med

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer

Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 14. oktober 2014 Screeningsmodel med screeningsværktøj til segmentering af virksomheder i Jobcenter Struer 1. Indledning Jobcenter Struer ønsker at styrke den gode relation til de lokale virksomheder for

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

Når du vil søge som ledig

Når du vil søge som ledig KORT & DOKUMENTAR FILMSKOLEN Når du vil søge som ledig FØR DU HENVENDER DIG TIL JOBCENTRET OM AT FÅ BEVILLIGET KURSUS Alene din sagsbehandler i Jobcentret kan bevillige kursus/uddannelse på Kort & Dokumentar

Læs mere

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating

CSR Speed Dating. Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder. Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating CSR Speed Dating Partnerskaber mellem foreninger og virksomheder Opskrift for CSR-Partnerskaber Speed Dating Hvem er målgruppen? Hvad går metoden ud på? Hvilke forudsætninger beror metoden på? Trin 1 Trin

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice

Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice Strategi for Jobcenter Rebilds virksomhedsservice 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund... 2 2. Servicering og samarbejde med virksomheder... 3 2.1 Jobcenter Rebilds hensigtserklæring

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG

TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG TJEKLISTE TIL OPSTART AF EN BYGGESAG KORT OM FASEN I denne fase skal der skabes et grundigt fundament for at træffe de rigtige beslutninger for udviklingen i jeres afdeling. I skal også have planlægt og

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel: Projekt Restart. Projektperiode: 16. maj 2011-1. juli 2012 Målgruppe:

Læs mere

Matematikcenter på 2 minutter

Matematikcenter på 2 minutter Årsberetning 2014 1 Matematikcenter på 2 minutter Lektiehjælp i matematik Til kamp mod manglende matematiske kvalifikationer Gratis og for alle Hvad vil vi? Matematikcenter vil motivere og inspirere danske

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Flere 50+ i arbejde i Silkeborg kommune Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Drewsensvej 58-60 8600 Silkeborg E-post: lc@silkeborg.dk

Læs mere