IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS NR.4 DECEI,IIBEH 13, ÅHGANG SCT. GEOHGS GILDERNE I DANMARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS NR.4 DECEI,IIBEH 13, ÅHGANG SCT. GEOHGS GILDERNE I DANMARK"

Transkript

1 NR.4 DECEI,IIBEH 13, ÅHGANG SCT. GEOHGS GILDERNE I DANMARK

2 HUSK! DIN FORGÆNGER I EMBEDET HAR DE TIDLIGERE NUMRE AF HAR DU FÅET DEM? Udsendelses- Fristlorindlevering atanikler m.v. tidspunkl Januar April Juli Oktobe t. 1. decamber 1. marts 1. juni september HEDAKTION: Gunnar Hauerberg, Vestervang 32, øsier Højst, 6240 Løgumkloster, tlf EKSPEDITION: Landsgildekontoret, Mikkel Bryggers Gade 1, '1460 København K., tll OPLAG: 900 eksemplarer. Udgivet al Sct. Georgs Gilderne i Danmark, Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K. re alon

3 redoktøren hor ordet Nu er det iqen tial ti1 redak-!ørskift. Da ieg for qodt to år siden sa-le JÅ til at påtaqe niq redakt.rjobbet for rmputs. var det i den overbevisninq, a! jeq kunle påsse posten iqennem e! Iængere perioale. Men her - som i mange analxe situåtioner gennem livet - er ieg blevet stillet overfor et va19. Gennem det sidste års tid har vi - en flok qildebrødre fra Sct, ceorgs cildet i Tønder - arbeidet på at starte e! cilde i!øgufrkloster. 09 de. 22. sep tember kunne landsgildenesteren officielt inalrie det nye cilae. Jeq håvde på et tidliqere tidspunkt saqt ja tir at blive den førsle gildemester i det nye Gilale, 09 med indvielsen blev dette tilsågn ti1 en reatilet. oq så kom valqet- Jeg føler selv, at de! ligger en stor o9 viqlis arbejdsopgave i at r diqere IM?UI,S. Men smtidis føter jeq en 1i9e så stor os vigtig arbejdsopqave i at få vort nye gilde qodt igang - oq jeq har valgt. åf IMPUIS er der sidste med nig son redaktør- Fremover vil ieq koncentlere mig om gildefrester- IMPUIS slal efter nin opfattelse leve op ti1 tre fornåi: Det første er - som bladets navn viser - at qive impulser ti1 qildeledelselne. Det er ikke følste sans, jeg er gildefres!er, oq i mine tidlisere periode. g1ædede niq nver qans ti1 den daq. hvor IMPUIS udkomr i- det jeq vidste, a! der næsten altid kunne hentes ideer og inspiration, ikke hindst til nine gildenestertaler. Jeg har selv sennem ni. redaktørtid be6træbt mig på at leve op tit denne de1 af bladets formå1- Son den anden del af bladets formå1 vi! jes nævne Gililebevægelsens udvikting. rm?ur,s skat Ere et alebålforun, hvor a1le indenfor qildebevægelsen l<an fremsætle tanker oq ideer omkring cildebevægelsen nu oq i fremtialen ti1 diskussiod rundt onkring i cilderne. Man kunne håske indvende, at det liqtiqe form måtte være Sct.Georq. men alet blad er jo Gildernes officielle mealemsblad, der læses af andre end qlldebrødre. oq så længe der kun e! tate om nye tanker og ideer - og ikke vedtagne love og bestemetser - bø! vi qennen rmpuls hotde deh inalenfor Gildebevægelsens egne Den tredie oq sidste del af fornålet ned IMPUT,S er at være meddelelsesblad for landsqildet, l4eddeletser og optysninqer fra landsgililelealelse, tandsgirderåd m.v, kan gennem rmpur,s udsendes til a1le landets qildeledelser, som derved f;; en bedre oversigt ove! alt udsendt Mteriale. Denne sidste alel åf bladets fomål har ieq lkke giort så meger ud af ; ;ei jeq tror, at min efterfølger vi1 taqe dette emne op. Unaer arle onstændiohealer jes vil gerne ønske den ;ye redaltøl velkomen ril iobbet. Der har for mig selv været en neqet spændende periode at være redåktør, 09 ieg håber, at du vi1 få 1i9e så meget ud af det. Jeg ønsker dig alt held o9 lykke res vi1 santidis benytte 1ejligheden ti1 at tal<ke bladets læsere for den interesse, I ha! vist niq ved at flensende ind- 1æg til. Soh redaktør kån man jo alalrig få nok af de! s1ag6, men ieq fø1er doq, at jes har kunet brinqe en rime Iig stofmænsde i hvert numer. Tak for liden sammen i bladets ""rr.rf,' 51

4 tilgong og ofgong i gilderne PH fia r.scl.georgs Gilde i (ø_ benhåvn har til skrevet TIIGANG OG AIGÅNG I GII,DERNI. Mine betragtninger herover har son baggrund en ualmindeliq al- Eiv spejdertid f!a 1925 til 1963, hvolaf de sidsle l6 år alene ned en re-oxganisering og qennemførelse åf et helt nyt progrd for rove!/seniora rbei - det i DDs, - Jeg var ned de! aften gildebevægelsen blev vedtaqet i 1931, men freldte mis først ind.i Jeg har vare! gildemester i 7.Xøbenhaw Gilde 09 stadsgildemester fra 195? til Det har gennem årene slået miq, at hvert enesle åf "sct. ceorg" har indeholalt en 1a!9 1is!e ove! nyoptaqne qildebrød-!e, medens den årlige opqørelse visler at antaller af qilaleb!ødre i Danmark var nogenlunde ilet same. Det kunne kun betyale, a! tilgangen blev modsvaret Jeg lror, at problemet Iigger i, at et qilde ofte spæ.det over medlemfrer fla 25 år til 70 år os eldda med et ret højt Rolary har 1øst det same pro blm på følgelde måder RoTARACT taqe! uhge fra 18 t1l 25 år, Rourd Trble fra 25 til 40 år og selve Rotary klubbelne frå 40 spør96nå1et er vel, on en speider, der i en alate! af å! efter optagelsen i et qi1de, hvor qennem nitsaldelen er meset høj, overhovedet kan finde sig tilrette i et såatant '!a1- alerdomshies", - Jes vil tro, at ilet lkke alene et de ganle qil_ debrødre, der på et tidspunkt forlåder gildene, hen så sandeliq også ale ynqre, son e! b1e- De unqe ha! helt anatre Problene! end de æid!e. De er ved at etablere siq såver i erhverv fanilie, og er vel oqså en smule usikre i hele deres livsindsillins. Blandt innaldrende oq lidt ærdre, kån de i gilderne finde inspiraiion i disse De ældle har forlængst nået flem ti1 en i arre relninger stabil tilværelse: 1 erhverv, fanilie oq livsholdninq. De hat et anilet behov end de lånst Jeq har i frånge år - ned sel- 1etuum - skrevet i vort blad, 09 argunentelet fof oprettelsen åf senior-qilder- se1!e gilderne sku1le så være dæl<kende ind_ til års alderen. Benavnelse! "junior-qi1der" rinder så lidt on 9i1deha11erne. Det er drabende, hvis qildehaller i er qilae bliver stereotype, Uaten at fraqå de ratner, der slal være for en gildehal. så frå gildemesteren holde sig for øie, at indholdet i første række skal håve relation til gilalebrødrenes hveralaq i elhvelv De høitideliqe optageleer åf lye qilalebmdre bør i et silde højst finde steat 3-4 ganqe om 0dover "5 hinutters sct.ceorg", bør der være indlæg fra qildebrødre i forn af fored,aqlcauseri på r5-20 ninutter. Disse 20 ninutlers indlæq kan udfra!- ket også kome frå sildebrødle frå andre silde, elte! oqså fra folk ualen till<nytninq ti1 sil- Det kan også vare en ide at er- 52

5 stalte en e11ex to qildehalle! on året red møde!, hvor temaet bl.a. kunne være en diskussion om scr. Georgs Gilderne incl. tilqanqs- og afgangsproblemerres tænker på, oh provinciamestrene og stadsqi ldemestrene føiser ool< med i bevægelserne i ateres silder m.h.t. afgang og tilgang. E! initiativ ti1 eventuel oprettelse af senlo!-g i1- der, og til al sætte en maximufr alder for gildebrøalre i de gæhgse gilder bør då kome fra disse to siupper af leilere indenfor vor bevæge1se. req håber disse enkelte betraqtninger kan indgå i ate o- vervejerser Ledefne indenfor Sct.Georqs Gilalerne gør sig. vort imoge I BROEN, der udsendes åf Sct. Georqs Gilderne I vordlnqborq, skri!er Vrqgo Suschlaq: Ifølge et refexat i sidste numme! af IMPUT,S sl<u11e Henning Mysager have udtålt, ar qildebevægelsens image ikle er meqe! bevendt, hverken i befotkna^q n ei ter blande sperderne, Det er et poslulat, som ieq aldriq selv vi1le have frefisa! - ål den stunal, at imaqebegrebet er vanskeliqt at deflnere oq dermed oqså at måle, Men mon ikke han frener, at befolkninqen ikke veit ret meqet ofr vores ideqrunallåq oq de!fred ille kan give os en plads i deres dagliqdaq. Jeg ved del ik- I vordingborg veil nan i hvert fald, at vi holder å!e!s største loppetorv. -qan ved, at overskuadet qå! til hjalpea!- bejdet på forskerlige fronter, nan vedr at vi arbeider leme lig neqet ned pleiehienskørser og underholdning. De! er nit indtrylr at vi i Voralingborq har meqen goodeill både hos pressen og hos befollrningen. siæ1dent nøaler vi af61ag, når vi henvenaler os om delte e1ler }int. Og dette forbold skal vi selvføtselis It4en så tror jes hel1er ikke, kendskabe!!ækker mege! videre end ti1, at gilalebfødre for det reste er sanle spejdere. os er Jeg ved fra talrige såmtaler med andler a! begrebet "qah(el spejderii nemere kan håndteres, idet det jo bygqer på del alnindelige spejderbegreb. Og alet tror ieq folk i alninaleliqheal forbinaler en het del heil. nad så noge! af det være lidt ',gammelataqs" i fisure!. Ånaten os den tjenende kraft. Personligt er jeq qlad for denne associationr qodt vidende, at ilen er Sandheden 9ør ingen foltræd... mednindre aler er grund lil det. lældon er, hvad fran får. når man taler sed e. flok reen- Det er ikke årene i alit 1iv, der tællerr men livet i årene.

6 en gildemestertole ved gildehåi1en i februar holdt Dres fra 15.Sc!.Georgs Gilde i Københav! f ølgende gildemester_ For en del å! siden stod der i Politiken en Lronik, de! son oversk!ift havde.pørgsmå1et: '!Bør vi lave nenneske! om?i! rndledningen sagde endvialere, at de foranilringer. soh vi er i fæld med at påføre både os selv sm nernesker o9 vof l<loale er uovelskuelige og dødsens fatli_ Har vi non fåktisk allerede i dåg orerskledet grænserne for det acceptable i kraft af alle den senere tids epokegørende, avdcereder leknolosiske f!emskridt og opdagelser? I relation ril delte udtalte en svensk ldb-tekniker engang i et inlervier: "Mernesket et a1t for lunefuld! og uberegneliq! ti1 nange af de opqaver, fremtiden vi1 stille - her må tek nikken træate til".!n biokemiker hevdede engang i en narko debåt, åt vi faklisk k!a!t måt-!e se i øjnene, at flere oq flere klienter klarer siq for linge i dag, såfremt ale ikke får netadon i en e1ler anden størrelsesorden. Oq endelig udtalte et redlem af b styrelsen for Foreninsen til indførelee ai Kernekraft, ligeledes i et interview: "Laal os nu væk frå a1le disse følelsesladede og -betonede aigmenter oq videre med kernehraft". oq så er det faktisk, man spørger sig selv: "Hvad er alet da, der i stadis stigende grad er qalt med meinsket og dets føtelsesl!v?" Jo, der er det galt, at mennesket - som det nu enganq er på godt oq ondt klarer sig at for dårlis! i den moile!ne tel<nologisk-indus!riel- Ie udvikling. sd!i faktisl< lar sa! igang, netop for at rennesket kunne få det bedre, og deifor er der noqet galt ned Men lad det modsætningsvis osså være sagt med det same, at materiel-r tek.ologisk- og økono nisk vækst ha! medført nange reel1e forbedringer lor en he1 del nennesker på iorden, såsom f.eks. fo,sketliqe fomer for sygdmsbelmpelse, kropsliq nedslidning, bedre bo- Dette hai faktisk nedført den noget folbløffende, men lidt snævre forestilling on, at naturopbluqeoder mte!iet vækst vis! nok også ei det smme som menneskelig trivselr o9 alette frå nok - mildt sagt - siqes a! være lidt af en misforståelse. uen hvad betyaler det eqentliq, åt mennesle! sofr det nu engalg er - ikke 1ængere er "god!.oki til at tåle den verden, det selv skaber oq derfor helst skal tilpasses - forbedres eiler på anden måde laves om? Det belyder i al sin gribende enkelthed/ åt behovet lor psykiatrisl< erle! medicinsk hjæ1p li1 vort moderne smfunds mennesker er elejlt stiqende, Ikke blo! - vel at mærke - fordi vi får beatle og bedre behandlingstilbud af erhve! arl, men nok i rige så høj srad, fordi menne sket får flere og flere såkatdte "kullursyqdome" som fø19e af vor moderne, åvancerede rivsstil. rlere oq flele 9å! ti1 på trods af forbedrede behandlingstilbud. o9 det betyde! i den sidste ende - groft sast nu r.. første gang står meit den teoretisie nulighed at kunne udsletle sis selv, oq denne situation er na_ turliqvis helt os aldeles ualen 54

7 og hvad kån nån så gøre ved deane situatlon, hvor mn nu må konståterer at der rent de facto er sket ikke alene en kvantitativ, hen også en i hele eor udvikling? tan kan jo indredninssvis trække overskriften frem iqer: vi lave,'bør menneelet or,,, 09 så besvare det med to åndr. spørqsmå1: "Hven er vi, der s*å1 lave menneslet omi', Tå9er h.n gå dette sid6te spørqsmå1 først og prøver at give det en slags fuldgyldigt svar, må det nol< blive loset hed, at mennesket ikle a overskuellq fremtid kan laves om trl noqet son helst addet end det, det nu enganq er: En høj! udviklet dyreart med evnen til at tænkel fø1e o9 handle selvstændist. Men spørge! man så: iihvem er vir der skulle lave menhesket om?". Ja, så er vi faktisk bl. a. alle os, der siitder he, i åften. Oq mehnesket, der bø! laves om, er så narurligvis at- Oq hvilke huligheder har da vi for at lave om på - påvirke, veilede e11er på anden håde hjælpe alle de andrer der måtte have en elle! anden form for Det ståt vel nelt klart for al- 1e, at de! henneskeliqe tilvæ-!eise har undersåer en hett eksplosionsaqtiq udvil<1ing indenfo! de sidste to qeleralioner, åltså i det 20. århundrede, indenfor især: 1) Det økonomlske onråde qennem ændring af levestandarden, vel nok stort set ti1 de! bedre. 2) Det sociale område, bi.a. gelnefr en vis oh1ægning af fafrilimønetret i kraft af kvindelnes voksende deiragelse i erhvervslivet. l) Det kulturelle område bl. a. som f6lse af fjernsynets indtrængen i hiemene, de! har bevirket, at sindene er blevet åbnet ror nye sider åf livetr sdt traf ikniallernes kraf - tige vækst med den deraf f ø1gende h tydelig letrele nuligheil for at konme ud os reise oq derved se oq på stedet opleve ånd!; kulturer og ådfæralsfrønstre. Og endelig indenfor 4) Det albejdsmæssige omåde med den forøqede mængde frihed og fritid, nen hodsætningsvis også med srigende konkurrence 09 derned voksende nerveples. Vi lever - må vi vel nok erkende - i en naterialistisk tidsalder, hvor mange dyder oq idealer er trænqt i baggfunden. Oq nok er den mennskelide erkendelse udvialet stærkt; nen alet må vet a11igevel erkendes, at menneskets grunalelementer ikke har forandret sig væsent- 1i9t, rd t der ståd19 hersker eqoisme, misundelse, forfæooelaqhed, ialousr, magt oq;åvesyge smt ufled. Men alrigevel.?å trods af alle disse negative be!råqtninqe!, så lrar mennesket ilos foltsat i sig - oq hår jo nok os6å hafr det sialen sin oprindetse - de same atrøme, de same!ænqsler on fredr kærliqhed, lykke og hamoni. Oq det betyder, at nemesl<et i sig selv - i 6in inderste l<elne ikke har ændret sis, men måske blot er btevet nere usikker, nere tvivlende, nele!ådvildr ja liqefrem nexe banqe i kraft af e! udvikringr 55

8 atet s lv har iqanqsåt, oq vis fortsått. fr hløb.let ikkp n.r. ei herle ove!, fordl man kan eller tør standse de iqaevarende processe! e11er 09 hvor s!år Eå arle vi, der er fors lede he! i aften - oq forhåbentlic mange andle hed os - mea alle vore begleber or godt og ondt i relåtion lil detle: At tave mennesket oml elle! gøre eller være noget fo! den. de! ha! behov de!fo!? Hvåd kan vi qøre i kraft af den påvirlning el1 r opit!åqe1se vi fik som små elle! stole spejdere sant det grundlag, vi har i kraft af volt medlemsskab åf sct.georgs cildet? vi kån efte! bedste evne rorsøse at leve op ti1 vor gildelov oq qenneh dette prøve a! være osleller blive er eksmpel for andre, thi vi må aldriq 91eme, at vi i reåliteten hører til blåndt de udvalgte. vi har nem- 1ig et tilhø!slorhold, et ståsted. v! ha! iqennem tilkny!- ninqeh ti1 Gil tlebevage lsen. cirdetanken og vort eget cilde et klårt afsranset om!åde, hvo! vi kån lade op oq om nø.tvendiqt sanle ny k!æfte!, udveksle lan](er o9 ideer oq sele yder- Liqe!e inspiration. vi kan dernægt.tøtte og freme aile de gode karakrelegenskabe!, vor Dæste - alt andei liqe - e! i besiddelse af, o9 påvi!- ke ham/hende ti1 at strabe efter de nål o9 de ideåier, de! ha! positiv betydninq for håh el1e! hende. Vi kån freme kreåtiviter ved at bakke rantasi 09 skabenale evne op, være med ti1 at udvikle iderisdom oq positive fo!s]aq, i stedet for håske Fere eller nindle ubevidst at blense slige ting, bl.a. btot ved at acceptere deo følste. den b dste løsning på og lad os så ti1 slut - for at. undgå udtrykket: At kome hinanden vett - forsøqe åt nå ind ti1 hinanden, kome tætteie ind på livet af hinaniten uden der- at miste vor selvst.ndigvor individualitet, vort Detre at blive lespekteret på si.e eqne pr.hisser, at kuntre fø1e sis lryg, at blive åccepteret son fuldgyldigt nenneske o9 få opfyrdt sine føle1sesressige. fysiske os åndeli9e behov, det nå vale den røde tråd, der går gennefr ethvert mennsles livsmønste!, oq sos vi altså, i klaft af voles l ivskvalitele! af edhver åit, må prøve at!i1- sikle thi kun på den nåde bør nennsket on ndvendigt bore du er du! I Norsk speiderforbunds blåd "speideren" shiver Jån Arild I Gren aldri at du er den eneste i hele verden son er slik sof du. Ingen har dine egens*aperaa våle på dine qode sider. Prøv å forbedle dine dår1iqe, Du er verdiful l fordi Jeq synes derte 1i11e diklet sier noe viktis for deq 09 neg. Evert nenneske hår uendelis stor verdi. Det finnes ikke naken til deg! D! er eneståen- 56

9 req skul1e øn6ke at vi b1e lttt flinkere til å vise at vi virkelig setter pris på hverandre - for det nver e (e1t e!. speiding er samarbeidstleninq. I patrulien slal vi ikke være super-egoister, men qå samen on å løse optbavene. De! betyr ikie at vi skal bli like. Det er likevel muligl selv on manse prø!e!/å bri mest nulig lik sine ideater. Prøv i stedet å være deq selvl!i!n din eqen stilr 09 behold den. Fo, bare DU/er DU - o9 du kan ikke bli noen annen enn alen Prøv å bli litt mer glåal i deg selv - det fører ofte ti1 al du også blir flinkere ti1 å vise onsorg 09 interesse for mennesker rundt ateg. Se på muliqlretene, i stedet for å så deg vi1l i skogen av plobremer. Du har en rekke gode egenskaper som det båre qjelder å tinne 09 bruke. Prøv å 91øre alet 1it! å leve for deg selv oq nenneskene rundt deg. Jesus sa: ',ldu slal elske din neste som deg selvl i ofte har vi lett for å gleme ale siste tre ordene i detle utsagnet: Som aleg selv! Det betyr naturliqvis ikl<e at du bare skal tenke egoistisk. Men Jesus oppfordret oss altså tilåv e glad i oss selv. Uen bare den som er qlad i seg selvr kan være glad i andre. Godta deq selr som du er, vær stolr og qlåd fordi du er den du er! Du er en original ikke en kopi, et qlansbilde, av et anner menneske. Glem ikke det 1a ingen andre besteme hveh os hvordan du skal være. Jeg er slad for al bare jeg er 3. gruppe i sct.ceorgs Gildet i ølstykke har qjott sig nogle gruppeinddeling: Det at være sililebto!, må være noget med. at man vil noget nere og ha! et overskud af iniliativ, der rækker ud over fanilie1iv oq atbetde, hvor nan så stiller 6in kreåtivitet og arbejdsktåft til råalished fox et srørre måi - for os er det gil- Derfor er det viqligt, at vi korbinerer grupperne så1edes, at de! bliver nye udfordringe! 09 nye inpulser, så den elkelte fø1er, at udbyttet åf at være gildebror bliver optinall. vi nener ikke. at lodtrækningspri.cippet er ånverdeliqt mere, idet vi i g:uppe 3 mener, at en gfuppe sl<al smrensætles efler et kriterie fo! aktivitetsnivea! og visioner. Alternativel nå være, at man selekterer et vist aotal sne! til qruppearbejde på demokratisk vis, og lader qildebrødrene væ19e, hvilken emnesluppe de ønsker at tilslutte sig- Emerne skal være 1islet ned en ptioritetsrækkefø19e. vi Ioreslå! følgende emegrupa. cilatet oq spejdelne. b. cildet og lokalsamfundet. c. cildet år d. rnternaiionalt 9ildearbejde, e, Gildets rekrutterinq oq gennemsnitså1der. f. Markedsføring af Sct.ceorgs g. Gildet og naturen. h, Gildet og dig se1v. i. cildet, et trygt sted fo, k mera!1igt sanvær. vi ser rren ti1 en konstruktiv debat. då vi vil frqlægge det lil endelig afsørelse på qilde- 57

10 mere om... søre. fra 3.He15in9ø! Gilde ha! skrevet følqenate i NYT: I NYT fo! september 1984 stil- Ies der to sleder, dels undex overek!iften "Etik: karakte! e11er skik?", alels i et refera! ftå 2. cildes frilullsqildeha1, alet spørgsnål. hvorfor de! ikke er flere gilatebrødre end ca Et fornuftigt spølgsnå!, når der henses til det gennemtræk, de! faktisk er i de tre speiderkorps. antallet af voksne, der i kortere eller langere tid har haft berørinq med speiderbev&geisen, må fornentllq derl sofr nyoptagen gildebror mener jeg at kunne peqe på e! par af årsaqerne ti1, at relativt få gamle speidere søger optagelse i sct. Georqs Gililer- Den ene årsas kan være A'DERSKRITERIET. I henhold til lovenes paragraf 4, alex senest er aiourført/æn dret i 19?1, skal den, der søse! oplaselser være fyldt 21 år. Er det ikl<e paradol<salt, åt du _ i konsel<vens af våisrets_ alderen - vil kunne vælges ti1 folietinqe! os endoq bi ive statsninister, men kan ikke optaqes i gilalebevægelsen? Det må vist være på tide. at de! på førstl<mmende landsgildeting tåges skridl til at brinqe alderskriteliet i overensstemelse ned den alder, der gælder Den ande! årsag ef AGITATIONEN. 1 Helsingør kan denne vel safnenfattes i alisse: Arets rundskue, sci.georgs Løbet oq speialeraftenen. oq så folventes det, a! agilalionen i øvriqt stort set sker soh ilinge i vandet" åitså en udbredel6e efter "mund-ti1-øre" netoden. Der sku1le faktisk gå ca. a år fla mit ophør som altiv i DDS, før jeq modtos en opfordrins til at søqe optagelse. 09 så har jeq selv lidliqere haft følere ude, men helt uden respons Det har således undret mig. at jeg ilke efte! et håivt å!s tid efter nit ophør som åktiv spejaler modtog en henvendelse om a! søqe optaqelse qildeine. For eksempel enten i form af pjecen om Gilalerne, e1ler i forn af en invitation til en cildehal. var dette sat i system, tror jeqr at långt flere y.gre ville søge I grunden kunne dette 1et sl<e. Når er meallem af el spejderkorps, der var 16-1, år, og so( i øvrigt havde været spejder i ei par år, meldte siq ud, afgav grupps vedkomendes nam oq adresse samt opllsninge! on, hvornår den påqældende fylder 21 å!, subsidiærr 13, hvis alalersqrænsen ændres. Når 6å å1- derskriteriet er opfyldt, undersøqes de! i vejviseren, om vedkomende fortsat hår bopæi i Hels inqør, hvorefter kontakten søges etableret son ovenfor Ti1 dette kan indvendes, at det er en påtrængende form for agitation, Måske; men hvis man vi1 vedkende sig qanq spejder, altid spejder,,, synes ieg ikke, det vi1le vare så påtrænsende endda. I øvrigt tror jeq, at det ridsintetval. de, på den ene side sår fra ophøret son åktiv speider og indtil det tidspu.kt, hvo! det er fruligt at søge optaqelse i Gilderner få! en udstrækninq, som begrænser antå1- let af henvendelser. Tænk på, at når en årig forlader et speidekorps, skal aler i dag så år, før oplaqelse kan 58

11 til- og ofgong ske i et ci1de. Det e! 1ænge. Der kan, hvis aldersgrænsen sænkes, siabes passenale kontinuitet: Junior ( u1v/qrøn snutte/ b1åmeise) - spejder senior/ leder oc - i fortsættelse heraf Jeg tror ikker det e! indholdel af he!holdsvis qilitelov og -1øfte, det etiske grundtåq for cildebevæqelsen, son I sig selv slulle afholde de nange fra at søge oltage1se. iangt mere er det de væsen!1iqe tinsr som a1- le førsr: i tyv rne løber ind i: uddannerse, bopælsskift, etablerinq af f ilie o.1. Disse ling vil ofle tede i stede! for en aktiv spejderindsats, hvo!for cilalebevæge1sen næppe heller i denne situation får månge tanke!. Derfor kan en tilskyndelse til at søse optågelse måske være det, der kunne få den pågældende til at sige: "uåske har je9 alliqever lidt tid til og lysl til at være Eqqie Broc]]horst, Vordingborq, har fø!qende kommentaler ti1 den lave vækst i medlemstallene for sct. ceorss cilderne i Dan- Det/ at ater i Sct.ceorgs ci!- derne er en utrolig låv væksi i nedlenstallet, at anraller af mndlige sildebrødre falder, at antallet af kvindeliqe s:iger, at tilganqen af unge nye med- Iemmer næsten iike kan reqisrreres, sånt at no91e i spej derkorpsene diskuterer, hvordan nan skå1 lave speiderarbeide, er nogle elemente!, dex i al sin enkelthed fortæller, at ale! er nogle "Bevæge16er", vi har med at gøle - o9 de uatvikler sig - men henimod hvad? Ja, det er atet, du oq jeg skal være med til a! besteme, med den påvirkning vi qiver vore ongivelser oq de ønsker oqle1- ler lysterr vi hver især har! Men vi skal have en hensigt, ned det vi sør, vor ldviklins skal slyres fråibevidst - hvirket betyder henihod er eller flere af "B væqelsen"s medlemmer kendt oq accepteret måi, - det betyder fo! medlmet i "Bevæqelse.", at wdkomhende skål være motivelet herfor - på Problenstil Iingen skal findes i disse forhold - og del er noqet, jeq har noqle af ale "store ledere" indenfo! cildebevasersen oq såmænd osså spejderbevæqelsen, mistænit for ikke at have haft forståelse for i flere år forud for idag! Vi har idag nogle "ganle', speidere, de! il<ke føler, at sct. Georqs Gilderne er en forlsættelse af "spejderlivet" - icilderne" er blevet noget helt andet - vi er gledet fra hinan- Eerfra o9 videre frem kan man så skrive bøget om. hvåd oq hvolfor hen ieq har i de 3idste cå år haft nulighed for at fø1ge spelderlealere og senio. spejdere rre ale forlod aleres lcolds - inqen er endnu blevet redlem af Scr. ceolgs cildeine, oq jeg ha! splrq! i øst og vest - hvoxfor? svar: Tavshed! Men eftefhånden [omer det dog f!eh, at de ikke ha! fø1t sio tillrukkel: af os, nen synes vi er no91e søde oq rare mennesker, der vel nok er lidt r'fine" på den! Dv 59

12 beregående samtaler viser at atisse årige "qmle" spejdere eqentliq s1e! ikke har set sig i rollen son Gildebrødre, at de folneme, disse/os son hørenale til f orældre-generationen (det er ikke enqanq løqn mere) - os det er jo "satte" frennesker - enaloq selvon de e- ventuelt er aktive qildebrødre. Endvidere har disse unoe nenneske! endnu ikke nødvendigvis slåe! sig neal efler endl uddannelsesforløb, etablering af familie oq liqnende. Men der kmmer jo he1ler inqen De høje ideå1er vi sildebxødre hår indby,lset i qildelivet oq den bagqrunal, vi hår fæ1les med spejderkoipsene. oq som bygger på B.P.rs ideologi, tænker alisse unge nennesker il<ke meqet over, selvon de næste! a1le kan gå inat for denne. Yngre mennesker tænler ikke så neqet på mål og midler, at af- 1ægge e! speiilerløfte er ikke sædvane alle steder. Det er me gel begrænset hvad den 1i11 nye speider indenfor de sidste år ha! lært on B.P.ts ideale! eller haft lejl ighed til at høre om formålet med 6pejderbevægelsen. Dette sl<y1- des efrer hin meninq, at spej dell<orpsene ha! haft en neget ringe tilqanq af voksne ledere hed spejder-bagqrund, l-ederne e, otte 15-1a årise seriorspejdere (uodne) kombineret ned utrolig selvopofrende foræ1dre (orte uden spejder-erfå_ rinq), aler slal opdråge lye speidere i en "spejderånd". Derfor sfrulter felationelne o9 de lnge derfo! ale nange paraqraf 4b-opiåge1ser, bl.a. derfor flere kvinder end mænd blandt optagelserne - ak ja, kæden er 1anq, den begyndte før oe, oq den ender folhåbent- Uden ai have sikker dokumentation herfor, vil ieg påsrå, at vi optaqer nindre end 2t af denne gruppe iqæ1e. speidele, som har forladt deles korps og e! Eodne ti1 optaqelse i e! sct.georgs Gilder Nu er det sådan, at spejdelbevægelsen ka! saqtens leve ualen nen vi kan ik ke leve, med den struktur vi ha! nu, lden spejderbevæqelsen! cildebrødrene frå setv gøre nogel fo. at vor bevægelse kan fortsætte med det indhold, den har for hver især, smt ale ideolosier vi stå! for de mns- 1er i for høj qrad i vort sanfund. Det kan vi bl.a. gøre ved en kraftig s!øtte af og andre unqdons bevaqelse, fred de same målssæt- Det væle siq økonomisk i en højere qrad end vi qør idaq, hen oqså med en personlig meavirken f.eks. som instruktør, foredraqsholder (.m. i den udslrækning arbeide og fritid tillader En ting. der vi1 kunne støtte lederne os fierne er Lil1e misfolhold, vil være åt flere qildebrødre toq ud i naturen os så ti1, hvordån spejderarbeidet trdføres idag! - Det ninde! staaliq on ale!. vi andre gjorde. - Resultatet ka! stadig blire det positive vi selv fik ud af detl - Ungdomen er der ikke noget i vejen ned! Det vil iøvrigt være forkeft a! oprette senior- os juniorgilder det er menneskeligt skdt - (en hvis cildebevæselsen skal have e! frehtial, er det måsl<e nødvendist at 9å den vej rogre steder her i landet. 60

13 den tredie older ET TILBUD lii GII,DIRNEI Når et ualvalg skal præsentere ei ny! tilbuit om en aktivitet. er alet altid med en vis imødeser moal!åge1sen.!fter qildemesrerstævnet på Nyborg Strand har udvalget neal 91æde konstaleret, at tilbude! har fået en positiv modtagelse i Gilderne. Dette skyldes ikhe mindst lektor Jørgen Bruun Petersens helt fantastiske fo!edråg søndag formialdag, son fik os til at se på ældre med hel! andre øine, os som satte nye tanl<er igang om, hvad vi kån gøre for delne generalion. Det er tankevækkende, når Jørqen Bruun Petelsen siger, at på ældreområdet er Dannårk et u- land. Det var der nok ikle Dogen, der havde tankt 6i9. De flesle havde vel en meninq on o9 et helt bestemt syn på æ1- dre, oq hvad de har behov for, men oqså det fil vi revideret. Ifø19e Jølgen Bruun Petersen var der stor forsl<e1 på de tanker m de æidres behov 09 ønsker, som de forskellige yhqre qeneralioner hår, sammenliqnet ned hvis man spurgte de aldre selv. Oq en hett tredie opfattelse fik man. hvis man spurgte den enkelte æ1dre on vealkomendes egne behov og øns]rer. HvaD sknr DER så NU? Mange 9ilde! er allerede gået iqanq med a! b arbeide alet M- teriale, son qildaesteren havde med hiefr som forslaq til qluppearbejde. gildenøale oq Mange tolespørg.ler er komet til udvalgets rei114re! om at kome ud i qilalerne oq fortalle here ofr tilbualet i idln TRIDIE Et enkelt distrikt hsr fået den qode ide, at aile gilalebrødrene sku11e have lejligheil li1 at høre foredraget fra Nyborg slrand, og har derfor inviteret lektor Jørgen Bruun Petersen til et dislriklsnøde. og for at skabe grubund for nye tanker, har nan oqså invileret ned til mødet. Hråd ske! der så frå udvalqets Det lovede idekatalog er på vei. Udarb jdelsen er sket på bagcrunal af ate spørseskefråer, som er nodtaget fra Gilderne, og skulle gerne resultere i nye aktiviteter sant insdiration for de cilder,.der endnu ikke har bestent sig for at tage detle nye aktivitetstilbud op. Liqeledes vil der først! 1985 tilqå cilderne en forespørgse1 fra udvalqe!, om bvordan man har qrebet sagen an, og hvad mn er nået f lem t.il. PRx Sydsiæ11and os Lollånd rå1-61

14 GI]]DEMESTIR AF NAVN ELLER AF GAVN? Den denokratiske proces, ile! healaler valg af ny ledelser foreqår i scl. Georgs Gilaterne hvert år i enkeltgilderne o9 distrikterne, og hvert ande! år i provincialerne oq landsgil- Der e! stor folsker På nåden disse va19 foreqår. Noqle steder har der afgående leatelse på forhånd sikie! sig efterfølqerer oq valget på tinqe b1ive, ælhest en formsag. andre steder foreqåi valqet På selve tinget. oq atetie kån have yderst uheldige bivirkninqet. Et uforbereal! kampvalg kan skabe uvenskab oq eplittelse i 9i1de!. Det kan også ske, at ingen overhoveilet melaler sig til ledelsesposterne. oq den siatdende ledelse overtales til åt fortsatte. Endeliq kan nenise qilatebrødle presses!i1 at 9å ind i ledelsen. såalånne løsrinqer kan næppe qive i ledelsesarbe]- Lad os se lialt på "nester"-posten, der er den viqtiqste post gvis ha! væ19er en forholdsvis ny sildebror (ikke svend) li1 gildenesterr fordi mere egnede gildebrødre undskylder sig, kan nan l. være meget heldig, 2. være meget uheldig. Denne qilileblo! kan ufruligt have de bedste forualsatnirge. fof at tede et gilde. Hvis han er ny som sildebror, lar han 9i_ vetvis ikke de! fulde indsigt i orsanisation og adninistralion, hvilker vi1 hæme hals indsats i glldet. rr han ny i qildet (overført), er han måske ikke inde i gitalets traditioner eller særliqe ongangstore og kan alerfor kome ti1 at trade gi1- debrødrene gevaldiqt over tæerne i sine f.rsøq på at udføre ledersesa!bejilet. cildet kan være heldiqt, hvis alen valgte gildebro! er i besiddelse af intuitive evner ti1 at lede et gilde oq sideløbenale tilegne siq den viden, nan har Men alt i al! nå det nok kon kludeles, at det ikke er fåir eiie! klogt at udpeqe en ny gildebror og bede han Påtage sig en hesterpost. En anden situation kan opstå på tlnqe, nehlrg den, hvor en q11deblor selv tilbyder.t b1ive gildmester. l.{åske er det en gildebror man, trods hans anciennite! som qildeblor, altid er veqet udenon i forbinalelse ned vals af leatelsesposter. År_ saqen kån være nanqlende tillro til hais evner som leder, eller hans mangel på initiativ i andre samenhænge. Hvad sør man så? Det kan være svælt at ove. høre hans tilbud, hvis ingen andre melder sig, 09 nu er det gildebrødlene, de! rø1e! sis pressede ti1 at vælge ham som Der kan nu sie to ting, enten: 1. kører han gildet ned el1er 2. vokser han (ed opgaven. Det er qanske k1art, at denne nye qildemester hår bruq for meqen stølte oq hjælp, 09 derfor ef det yderst vigtigt, a! de to andre ledelsesposter er besa! af gildebrødre ned lyst ri1 arbejdet oq stor rorståelse for betydninge! åf qodt samar- Af vigtighed er de! også, at si ldemesteren inalser betydnin9-62

15 en ar at deltage 11åndsqildets kurser for qildeledelser, samt deltåqer i møder og sr:ævner, som kan hlærpe ham til at 1øse sin opqave på tilfredsstil lende lndelig har man en situåtion, hvor en 9ildenester ønsker at blive af1øst, men p.esses ti1 at sidde eddnu en periode for: nu sår det jo rige så qoiltl Eller: der er insen andre, der kån (vir ) olertase ledelsen i så risiker r måh at få en ruti nepræget 09 uinspireret qildemester, hvor redelsesarbeidet bliver en lvunqen pligt. Dette iar inqen vare tjent med, oq slet ikke den gildemester, son i flere år har ydet et qodt og aktivt arbejde, Dernæst betlagter jes det so( en selvfø1qe, at den afgående qildemester åfleveler o9 indfører den nye gildemesler i gildets arkivmåterialer som kan hjæ1p i den fremtidige planlægning. (un hlis en gildmester er ve1- forberealt, forudseende og ydnyg i sit arbejde kan der skabes en god almosfære i et gilde, oq kun hvis gildebrødrene har tillid til deres sildemester, vil d r opstå et qoilt 09 fasrtømret gilde med positive slrønninger. Det drejer siq ndlis ikl<e om at kalde siq sildemester, fren at være gildemester.,i1ian Deleuran (PAtt ) Men hvorledes får man da valgt en 9ildemester, der ikke blot er mester af navn, men oqså af Først os fremtest må inqen an svarsbevidst qildemester forl a- de sin post uden i forvejen at have sikre! siq en eftelfølger. Det bedste vi1 natuiligvis være en lrcn!inuerl iq afgang, hvor suppleanterne iqennem e! års lial er blevet inddlaget i arbejdsganqen fred henblik på en Nu qår det io ihke åtid efter hensigten, uforudsete hændelser kan spille ind, oq man står i den situation, at mån skal finde en afløser blalilt de freniqe gildebtødte. Her mener ieg så, at mår bør vuldeie efter besterte rerieskel iqe egenskåber, såson en qildebror med en vis menles)reliundskåb, os med en evne til åt lytte til,stemninq-

16

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap I tegneserien Radiserne spørger Nuser engang Trine, hvorfor hun er blevet psykolog. Hun svarer, at det er fordi hun har talent for at se andres fejl. Hvad så med dine egne, spørger Nuser. Ja, dem har jeg

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella

musik Phillip Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blandet kor a cappella musik Philli Faber tekst H.C. Andersen Konen med Æggene En gammel Historie sat i Riim for blan kor a caella 2 Konen med Æggene SOPRAN Stolt vandrende (q. = 116) Philli Faber H. C. Andersen ALT TENOR Node

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16,11-18 - 2. Peters brev 1,3-11 - Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken I indledningen i dag nævnte jeg startsalmen. I den salme digtede Kingo som skrev

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil.

skab og måske endda vælger troen på Gud fra eller finder sig et andet fæl les skab med en anden teologisk profil. Forord Mødet var netop slut. Et midaldrende ægtepar kom hen til mig. Hun havde tårer i øj ne ne. Det var ikke til at tage fejl af, at hun måtte sige noget til mig. I løbet af mødeaftenen var samtalen kommet

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014.

Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Prædiken-refleksion til langfredag, Københavns Domkirke, 2014. Stine Munch Korsfæstelsen er så svær... Det var Guds mening, og alligevel menneskets utilstrækkelighed og dårskab der er skyld i det.. Som

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække.

Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Side 1 Urup Kirke. Søndag d. 1. maj 2016 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 5. søndag efter påske, Joh. 17,1-11, 2. tekstrække. Salmer.

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Tjenestedelingen mellem kvinde og mand. Fossnes november 2013

Tjenestedelingen mellem kvinde og mand. Fossnes november 2013 Tjenestedelingen mellem kvinde og mand Fossnes november 2013 Tjenestedelingen begynder i hjemmet a) Hjem b) Menighed Når der er en tjenestedeling i menigheden, er det, fordi der er en tjenestedeling i

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Reager assertivt på kritik

Reager assertivt på kritik Reager assertivt på kritik Lotte Ingerslev, Psykoterapeut, M.A. Angst-Strategier.dk Hvordan reagerer du normalt på kritik? Jeg bliver forvirret og målløs. Jeg bliver defensiv. Jeg fjoller og laver sjov

Læs mere

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678

10. s.e.trin. I 2015 Indsættelse, Strellev 10.30, Ølgod ( ) - 678 Det er godt, at man ikke selv skal vælge de tekster, der skal prædikes over. For så ville sådan en tekst som den vi hører i dag nok aldrig blive brugt. Jesus græd og Jesus blev vred lyder det. Hvis vi

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«.

VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. VEDTÆGTER FOR SCT. GEORGS GILDET I ØLSTYKKE 1. Navn. Gildets navn er»sct. Georgs Gildet i Ølstykke«. Gildet er tilsluttet»sct. Georgs Gilderne i Danmark«. 2. Idegrundlag og formål.»sct. Georgs Gildet i

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG 5. April 2011 Fremtidens Plejehjem som levende laboratorium Njalsgade 106,2 5. april 2011.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017

23. søndag efter trinitatis 19. november 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Hvad Guds er Evangelium: Matt. 22,15-22 Salmer: 745, 367, 448; 728, 266 Her er en 20'er. [Vis en 20 krone-mønt frem!] I ved hvordan den ser ud, selv om I ikke kan se den ordentligt

Læs mere

Frits som 6-åring med to søstre

Frits som 6-åring med to søstre Frits Larsen Hans far hette Peter Kristian Larsen og hans mor Hanne Katrine, f.lyster. Det kom syv barn til sammen. Frits var den eldste sønnen. Peter Larsen ble frelst som ung. Frits syntes det var en

Læs mere

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008

REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 REFERAT AF KURSUSDAG DEN 27/9 2008 Kursus om: Professionelt forældresamarbejde med underviser Kurt Rasmussen Den 27. september 2008 på Vandrehjemmet i Slagelse fra kl. 8:30-16:00 Referat af dagen: Dette

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015

Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Formandens beretning Bjæverskov håndbold generalforsamling den 9. marts. 2015 Så står jeg her igen ved min 7. beretning som formand. Jeg tager nu hul på mit sidste år som formand da det må være på tide

Læs mere

Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde; bed ham bønlig, du må blot stole på hans nåde!

Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde; bed ham bønlig, du må blot stole på hans nåde! PRÆDIKEN TRINITATISSØNDAG 15.JUNI 2014 VESTER AABY KL. 9 (DÅB) AASTRUP KL. 10.15 Tekster: Es.49,1-6; Ef.1,3-14; Matth. 28,16-20 Salmer: 749,285, 674,364,355 Sig Gud tak for stort og småt livets rige gåde;

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til:

Professoren. -udforsker Skoven! Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: 1 Professoren -udforsker Skoven! 2016 af Kim Christensen Baseret på en (næsten) sand historie. STÆRKT FORKORTET DEMORVERSION (ORIGINALEN ER PÅ 66 SIDER) Særlig tak til: Lars. Naturstyrelsen Til minde om

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e.

DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE. Jeg b de p g lån. n e. e, jeg. får e af m. r d. in fa m. g spil. ilie, v. r de g bru. ke p på sp. an e. DILEMMASPI L FOR UNGE SPORTSUDØVERE 5 A. Jeg b ru tjene ger kun de p enge B. Je r., jeg g lån får e ller eller er penge andr af m e. C. Je in fa m g spil ilie, v enne ler fo D. Je r r de peng g bru e,

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt

Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 8 til afdelingsbestyrelserne: Sådan får I afdelingsbestyrelsen til at fungere godt Hellerup 28.02.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Sag 1 Ændring i Feriekalenderen Så går vi tilbage til sag 1 på dagsordenen, som er et forslag fra Liberal Alliance: Ændring i Feriekalenderen. Og der skal jeg bede om indtegnet under Lotte Cederskjold,

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016

1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016 GildeNyt 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 1 0 7 Januar 2016 Stafetten Tale er sølv tavshed er guld. Sct. Georgs Gilderne I Danmark Et gammelt dansk ordsprog. 1. Gilde Gildemester

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

18. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. oktober 2014 kl. 10.00. Salmer: 730/434/335/292//368/439/458/696

18. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. oktober 2014 kl. 10.00. Salmer: 730/434/335/292//368/439/458/696 1 18. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 19. oktober 2014 kl. 10.00. Salmer: 730/434/335/292//368/439/458/696 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Vi er i kirke til

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 4. september 2016 kl Salmer: 443/434/680/441//165/439/41/31

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 4. september 2016 kl Salmer: 443/434/680/441//165/439/41/31 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 4. september 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/434/680/441//165/439/41/31 Åbningshilsen Sidste søndag var takkens søndag. I dag er det bekymringernes søndag.

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 28. december 2014 Kirkedag: Julesøndag/A Tekst: Luk 2,25-40 Salmer: SK: 108 * 102 * 67 * 133 * 132,3 * 130 Der var en, der efter et arrangement for nogen tid siden spurgte

Læs mere

Carsten Hjorth Pedersen

Carsten Hjorth Pedersen Carsten Hjorth Pedersen LogosMedia Indhold Forord... 8 Grib det evige liv!... 10 Gud har skabt dig... 12 Du er kendt og elsket af Gud... 14 Jesus har været 10 år... 16 Hvem er den rigeste mand?... 18 Gud

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014

31. ÅRGANG NUMMER 11 NOVEMBER 2014 Schandtorp 1. og 2. Skanderborg 31. ÅRGANG NUMMER 11 Sct. Georgs Gilder NOVEMBER 2014 Nu lyser bøgens blade atter op Endnu engang blir skoven gjort kulørt. som da det første løv i træets top Det gyldenrøde

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Det er måske lidt for tamt. Med tilsidesætte fastholdes vel en skarphed i konflikten?

Det er måske lidt for tamt. Med tilsidesætte fastholdes vel en skarphed i konflikten? Jesu foregribelse af invitationen til livets fest som et fripas prædiken til 2. s. e. trin. efter 2. tekstrække: Luk 14,25-35 den 29/6 2014 i Ølgod Kirke. Barnedåb. Ved Jens Thue Harild Buelund. I Bibelen

Læs mere

Tale til sommerafslutning 2010

Tale til sommerafslutning 2010 Tale til sommerafslutning 2010 Velkommen på denne skønne sommerdag. Velkommen først og fremmest til 9. årgang, der er æresgæster i dag. Men selvfølgelig også til alle andre elever, til forældre og pårørende

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE

Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE Første søndag efter påske Prædiken af Lise Rind 1. TEKSTRÆKKE I tirsdags lige efter påske, stod jeg og ventede på toget på Ålborg Station. Jeg havde forinden gået igennem Kildeparken og set en flok dranker

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde

Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord: Blev buddhist ved et tilfælde Efter morens selvmord havde Bodil Wellendorf svært ved at se meningen med livet. Men så fandt hun ro som nonnen Ani Tenzin Af Marie Varming, februar

Læs mere

Hvad ethvert barn bør vide.

Hvad ethvert barn bør vide. Kvindens Hvem, Hvad, Hvor 1965: Hvad ethvert barn bør vide. Psykologparret Inge og Sten Hegeler udsendte i 1961 bogen Kærlighedens ABZ, som forargede mange danskere. I Kvindens Hvem, Hvad, Hvor fra 1965

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år

Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år Den 25. juli 2010 døde In ger Ny gård i en al der af 96 år I lø bet af for året hav de In ger og jeg ar bej det på et inter vi ew, der skul le brin ges i det te num mer af bla det. Vi brin ger som plan

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere