IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS NR.4 DECEI,IIBEH 13, ÅHGANG SCT. GEOHGS GILDERNE I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS IMPULS NR.4 DECEI,IIBEH 13, ÅHGANG SCT. GEOHGS GILDERNE I DANMARK"

Transkript

1 NR.4 DECEI,IIBEH 13, ÅHGANG SCT. GEOHGS GILDERNE I DANMARK

2 HUSK! DIN FORGÆNGER I EMBEDET HAR DE TIDLIGERE NUMRE AF HAR DU FÅET DEM? Udsendelses- Fristlorindlevering atanikler m.v. tidspunkl Januar April Juli Oktobe t. 1. decamber 1. marts 1. juni september HEDAKTION: Gunnar Hauerberg, Vestervang 32, øsier Højst, 6240 Løgumkloster, tlf EKSPEDITION: Landsgildekontoret, Mikkel Bryggers Gade 1, '1460 København K., tll OPLAG: 900 eksemplarer. Udgivet al Sct. Georgs Gilderne i Danmark, Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K. re alon

3 redoktøren hor ordet Nu er det iqen tial ti1 redak-!ørskift. Da ieg for qodt to år siden sa-le JÅ til at påtaqe niq redakt.rjobbet for rmputs. var det i den overbevisninq, a! jeq kunle påsse posten iqennem e! Iængere perioale. Men her - som i mange analxe situåtioner gennem livet - er ieg blevet stillet overfor et va19. Gennem det sidste års tid har vi - en flok qildebrødre fra Sct, ceorgs cildet i Tønder - arbeidet på at starte e! cilde i!øgufrkloster. 09 de. 22. sep tember kunne landsgildenesteren officielt inalrie det nye cilae. Jeq håvde på et tidliqere tidspunkt saqt ja tir at blive den førsle gildemester i det nye Gilale, 09 med indvielsen blev dette tilsågn ti1 en reatilet. oq så kom valqet- Jeg føler selv, at de! ligger en stor o9 viqlis arbejdsopgave i at r diqere IM?UI,S. Men smtidis føter jeq en 1i9e så stor os vigtig arbejdsopqave i at få vort nye gilde qodt igang - oq jeq har valgt. åf IMPUIS er der sidste med nig son redaktør- Fremover vil ieq koncentlere mig om gildefrester- IMPUIS slal efter nin opfattelse leve op ti1 tre fornåi: Det første er - som bladets navn viser - at qive impulser ti1 qildeledelselne. Det er ikke følste sans, jeg er gildefres!er, oq i mine tidlisere periode. g1ædede niq nver qans ti1 den daq. hvor IMPUIS udkomr i- det jeq vidste, a! der næsten altid kunne hentes ideer og inspiration, ikke hindst til nine gildenestertaler. Jeg har selv sennem ni. redaktørtid be6træbt mig på at leve op tit denne de1 af bladets formå1- Son den anden del af bladets formå1 vi! jes nævne Gililebevægelsens udvikting. rm?ur,s skat Ere et alebålforun, hvor a1le indenfor qildebevægelsen l<an fremsætle tanker oq ideer omkring cildebevægelsen nu oq i fremtialen ti1 diskussiod rundt onkring i cilderne. Man kunne håske indvende, at det liqtiqe form måtte være Sct.Georq. men alet blad er jo Gildernes officielle mealemsblad, der læses af andre end qlldebrødre. oq så længe der kun e! tate om nye tanker og ideer - og ikke vedtagne love og bestemetser - bø! vi qennen rmpuls hotde deh inalenfor Gildebevægelsens egne Den tredie oq sidste del af fornålet ned IMPUT,S er at være meddelelsesblad for landsqildet, l4eddeletser og optysninqer fra landsgililelealelse, tandsgirderåd m.v, kan gennem rmpur,s udsendes til a1le landets qildeledelser, som derved f;; en bedre oversigt ove! alt udsendt Mteriale. Denne sidste alel åf bladets fomål har ieq lkke giort så meger ud af ; ;ei jeq tror, at min efterfølger vi1 taqe dette emne op. Unaer arle onstændiohealer jes vil gerne ønske den ;ye redaltøl velkomen ril iobbet. Der har for mig selv været en neqet spændende periode at være redåktør, 09 ieg håber, at du vi1 få 1i9e så meget ud af det. Jeg ønsker dig alt held o9 lykke res vi1 santidis benytte 1ejligheden ti1 at tal<ke bladets læsere for den interesse, I ha! vist niq ved at flensende ind- 1æg til. Soh redaktør kån man jo alalrig få nok af de! s1ag6, men ieq fø1er doq, at jes har kunet brinqe en rime Iig stofmænsde i hvert numer. Tak for liden sammen i bladets ""rr.rf,' 51

4 tilgong og ofgong i gilderne PH fia r.scl.georgs Gilde i (ø_ benhåvn har til skrevet TIIGANG OG AIGÅNG I GII,DERNI. Mine betragtninger herover har son baggrund en ualmindeliq al- Eiv spejdertid f!a 1925 til 1963, hvolaf de sidsle l6 år alene ned en re-oxganisering og qennemførelse åf et helt nyt progrd for rove!/seniora rbei - det i DDs, - Jeg var ned de! aften gildebevægelsen blev vedtaqet i 1931, men freldte mis først ind.i Jeg har vare! gildemester i 7.Xøbenhaw Gilde 09 stadsgildemester fra 195? til Det har gennem årene slået miq, at hvert enesle åf "sct. ceorg" har indeholalt en 1a!9 1is!e ove! nyoptaqne qildebrød-!e, medens den årlige opqørelse visler at antaller af qilaleb!ødre i Danmark var nogenlunde ilet same. Det kunne kun betyale, a! tilgangen blev modsvaret Jeg lror, at problemet Iigger i, at et qilde ofte spæ.det over medlemfrer fla 25 år til 70 år os eldda med et ret højt Rolary har 1øst det same pro blm på følgelde måder RoTARACT taqe! uhge fra 18 t1l 25 år, Rourd Trble fra 25 til 40 år og selve Rotary klubbelne frå 40 spør96nå1et er vel, on en speider, der i en alate! af å! efter optagelsen i et qi1de, hvor qennem nitsaldelen er meset høj, overhovedet kan finde sig tilrette i et såatant '!a1- alerdomshies", - Jes vil tro, at ilet lkke alene et de ganle qil_ debrødre, der på et tidspunkt forlåder gildene, hen så sandeliq også ale ynqre, son e! b1e- De unqe ha! helt anatre Problene! end de æid!e. De er ved at etablere siq såver i erhverv fanilie, og er vel oqså en smule usikre i hele deres livsindsillins. Blandt innaldrende oq lidt ærdre, kån de i gilderne finde inspiraiion i disse De ældle har forlængst nået flem ti1 en i arre relninger stabil tilværelse: 1 erhverv, fanilie oq livsholdninq. De hat et anilet behov end de lånst Jeq har i frånge år - ned sel- 1etuum - skrevet i vort blad, 09 argunentelet fof oprettelsen åf senior-qilder- se1!e gilderne sku1le så være dæl<kende ind_ til års alderen. Benavnelse! "junior-qi1der" rinder så lidt on 9i1deha11erne. Det er drabende, hvis qildehaller i er qilae bliver stereotype, Uaten at fraqå de ratner, der slal være for en gildehal. så frå gildemesteren holde sig for øie, at indholdet i første række skal håve relation til gilalebrødrenes hveralaq i elhvelv De høitideliqe optageleer åf lye qilalebmdre bør i et silde højst finde steat 3-4 ganqe om 0dover "5 hinutters sct.ceorg", bør der være indlæg fra qildebrødre i forn af fored,aqlcauseri på r5-20 ninutter. Disse 20 ninutlers indlæq kan udfra!- ket også kome frå sildebrødle frå andre silde, elte! oqså fra folk ualen till<nytninq ti1 sil- Det kan også vare en ide at er- 52

5 stalte en e11ex to qildehalle! on året red møde!, hvor temaet bl.a. kunne være en diskussion om scr. Georgs Gilderne incl. tilqanqs- og afgangsproblemerres tænker på, oh provinciamestrene og stadsqi ldemestrene føiser ool< med i bevægelserne i ateres silder m.h.t. afgang og tilgang. E! initiativ ti1 eventuel oprettelse af senlo!-g i1- der, og til al sætte en maximufr alder for gildebrøalre i de gæhgse gilder bør då kome fra disse to siupper af leilere indenfor vor bevæge1se. req håber disse enkelte betraqtninger kan indgå i ate o- vervejerser Ledefne indenfor Sct.Georqs Gilalerne gør sig. vort imoge I BROEN, der udsendes åf Sct. Georqs Gilderne I vordlnqborq, skri!er Vrqgo Suschlaq: Ifølge et refexat i sidste numme! af IMPUT,S sl<u11e Henning Mysager have udtålt, ar qildebevægelsens image ikle er meqe! bevendt, hverken i befotkna^q n ei ter blande sperderne, Det er et poslulat, som ieq aldriq selv vi1le have frefisa! - ål den stunal, at imaqebegrebet er vanskeliqt at deflnere oq dermed oqså at måle, Men mon ikke han frener, at befolkninqen ikke veit ret meqet ofr vores ideqrunallåq oq de!fred ille kan give os en plads i deres dagliqdaq. Jeg ved del ik- I vordingborg veil nan i hvert fald, at vi holder å!e!s største loppetorv. -qan ved, at overskuadet qå! til hjalpea!- bejdet på forskerlige fronter, nan vedr at vi arbeider leme lig neqet ned pleiehienskørser og underholdning. De! er nit indtrylr at vi i Voralingborq har meqen goodeill både hos pressen og hos befollrningen. siæ1dent nøaler vi af61ag, når vi henvenaler os om delte e1ler }int. Og dette forbold skal vi selvføtselis It4en så tror jes hel1er ikke, kendskabe!!ækker mege! videre end ti1, at gilalebfødre for det reste er sanle spejdere. os er Jeg ved fra talrige såmtaler med andler a! begrebet "qah(el spejderii nemere kan håndteres, idet det jo bygqer på del alnindelige spejderbegreb. Og alet tror ieq folk i alninaleliqheal forbinaler en het del heil. nad så noge! af det være lidt ',gammelataqs" i fisure!. Ånaten os den tjenende kraft. Personligt er jeq qlad for denne associationr qodt vidende, at ilen er Sandheden 9ør ingen foltræd... mednindre aler er grund lil det. lældon er, hvad fran får. når man taler sed e. flok reen- Det er ikke årene i alit 1iv, der tællerr men livet i årene.

6 en gildemestertole ved gildehåi1en i februar holdt Dres fra 15.Sc!.Georgs Gilde i Københav! f ølgende gildemester_ For en del å! siden stod der i Politiken en Lronik, de! son oversk!ift havde.pørgsmå1et: '!Bør vi lave nenneske! om?i! rndledningen sagde endvialere, at de foranilringer. soh vi er i fæld med at påføre både os selv sm nernesker o9 vof l<loale er uovelskuelige og dødsens fatli_ Har vi non fåktisk allerede i dåg orerskledet grænserne for det acceptable i kraft af alle den senere tids epokegørende, avdcereder leknolosiske f!emskridt og opdagelser? I relation ril delte udtalte en svensk ldb-tekniker engang i et inlervier: "Mernesket et a1t for lunefuld! og uberegneliq! ti1 nange af de opqaver, fremtiden vi1 stille - her må tek nikken træate til".!n biokemiker hevdede engang i en narko debåt, åt vi faklisk k!a!t måt-!e se i øjnene, at flere oq flere klienter klarer siq for linge i dag, såfremt ale ikke får netadon i en e1ler anden størrelsesorden. Oq endelig udtalte et redlem af b styrelsen for Foreninsen til indførelee ai Kernekraft, ligeledes i et interview: "Laal os nu væk frå a1le disse følelsesladede og -betonede aigmenter oq videre med kernehraft". oq så er det faktisk, man spørger sig selv: "Hvad er alet da, der i stadis stigende grad er qalt med meinsket og dets føtelsesl!v?" Jo, der er det galt, at mennesket - som det nu enganq er på godt oq ondt klarer sig at for dårlis! i den moile!ne tel<nologisk-indus!riel- Ie udvikling. sd!i faktisl< lar sa! igang, netop for at rennesket kunne få det bedre, og deifor er der noqet galt ned Men lad det modsætningsvis osså være sagt med det same, at materiel-r tek.ologisk- og økono nisk vækst ha! medført nange reel1e forbedringer lor en he1 del nennesker på iorden, såsom f.eks. fo,sketliqe fomer for sygdmsbelmpelse, kropsliq nedslidning, bedre bo- Dette hai faktisk nedført den noget folbløffende, men lidt snævre forestilling on, at naturopbluqeoder mte!iet vækst vis! nok også ei det smme som menneskelig trivselr o9 alette frå nok - mildt sagt - siqes a! være lidt af en misforståelse. uen hvad betyaler det eqentliq, åt mennesle! sofr det nu engalg er - ikke 1ængere er "god!.oki til at tåle den verden, det selv skaber oq derfor helst skal tilpasses - forbedres eiler på anden måde laves om? Det belyder i al sin gribende enkelthed/ åt behovet lor psykiatrisl< erle! medicinsk hjæ1p li1 vort moderne smfunds mennesker er elejlt stiqende, Ikke blo! - vel at mærke - fordi vi får beatle og bedre behandlingstilbud af erhve! arl, men nok i rige så høj srad, fordi menne sket får flere og flere såkatdte "kullursyqdome" som fø19e af vor moderne, åvancerede rivsstil. rlere oq flele 9å! ti1 på trods af forbedrede behandlingstilbud. o9 det betyde! i den sidste ende - groft sast nu r.. første gang står meit den teoretisie nulighed at kunne udsletle sis selv, oq denne situation er na_ turliqvis helt os aldeles ualen 54

7 og hvad kån nån så gøre ved deane situatlon, hvor mn nu må konståterer at der rent de facto er sket ikke alene en kvantitativ, hen også en i hele eor udvikling? tan kan jo indredninssvis trække overskriften frem iqer: vi lave,'bør menneelet or,,, 09 så besvare det med to åndr. spørqsmå1: "Hven er vi, der s*å1 lave menneslet omi', Tå9er h.n gå dette sid6te spørqsmå1 først og prøver at give det en slags fuldgyldigt svar, må det nol< blive loset hed, at mennesket ikle a overskuellq fremtid kan laves om trl noqet son helst addet end det, det nu enganq er: En høj! udviklet dyreart med evnen til at tænkel fø1e o9 handle selvstændist. Men spørge! man så: iihvem er vir der skulle lave menhesket om?". Ja, så er vi faktisk bl. a. alle os, der siitder he, i åften. Oq mehnesket, der bø! laves om, er så narurligvis at- Oq hvilke huligheder har da vi for at lave om på - påvirke, veilede e11er på anden håde hjælpe alle de andrer der måtte have en elle! anden form for Det ståt vel nelt klart for al- 1e, at de! henneskeliqe tilvæ-!eise har undersåer en hett eksplosionsaqtiq udvil<1ing indenfo! de sidste to qeleralioner, åltså i det 20. århundrede, indenfor især: 1) Det økonomlske onråde qennem ændring af levestandarden, vel nok stort set ti1 de! bedre. 2) Det sociale område, bi.a. gelnefr en vis oh1ægning af fafrilimønetret i kraft af kvindelnes voksende deiragelse i erhvervslivet. l) Det kulturelle område bl. a. som f6lse af fjernsynets indtrængen i hiemene, de! har bevirket, at sindene er blevet åbnet ror nye sider åf livetr sdt traf ikniallernes kraf - tige vækst med den deraf f ø1gende h tydelig letrele nuligheil for at konme ud os reise oq derved se oq på stedet opleve ånd!; kulturer og ådfæralsfrønstre. Og endelig indenfor 4) Det albejdsmæssige omåde med den forøqede mængde frihed og fritid, nen hodsætningsvis også med srigende konkurrence 09 derned voksende nerveples. Vi lever - må vi vel nok erkende - i en naterialistisk tidsalder, hvor mange dyder oq idealer er trænqt i baggfunden. Oq nok er den mennskelide erkendelse udvialet stærkt; nen alet må vet a11igevel erkendes, at menneskets grunalelementer ikke har forandret sig væsent- 1i9t, rd t der ståd19 hersker eqoisme, misundelse, forfæooelaqhed, ialousr, magt oq;åvesyge smt ufled. Men alrigevel.?å trods af alle disse negative be!råqtninqe!, så lrar mennesket ilos foltsat i sig - oq hår jo nok os6å hafr det sialen sin oprindetse - de same atrøme, de same!ænqsler on fredr kærliqhed, lykke og hamoni. Oq det betyder, at nemesl<et i sig selv - i 6in inderste l<elne ikke har ændret sis, men måske blot er btevet nere usikker, nere tvivlende, nele!ådvildr ja liqefrem nexe banqe i kraft af e! udvikringr 55

8 atet s lv har iqanqsåt, oq vis fortsått. fr hløb.let ikkp n.r. ei herle ove!, fordl man kan eller tør standse de iqaevarende processe! e11er 09 hvor s!år Eå arle vi, der er fors lede he! i aften - oq forhåbentlic mange andle hed os - mea alle vore begleber or godt og ondt i relåtion lil detle: At tave mennesket oml elle! gøre eller være noget fo! den. de! ha! behov de!fo!? Hvåd kan vi qøre i kraft af den påvirlning el1 r opit!åqe1se vi fik som små elle! stole spejdere sant det grundlag, vi har i kraft af volt medlemsskab åf sct.georgs cildet? vi kån efte! bedste evne rorsøse at leve op ti1 vor gildelov oq qenneh dette prøve a! være osleller blive er eksmpel for andre, thi vi må aldriq 91eme, at vi i reåliteten hører til blåndt de udvalgte. vi har nem- 1ig et tilhø!slorhold, et ståsted. v! ha! iqennem tilkny!- ninqeh ti1 Gil tlebevage lsen. cirdetanken og vort eget cilde et klårt afsranset om!åde, hvo! vi kån lade op oq om nø.tvendiqt sanle ny k!æfte!, udveksle lan](er o9 ideer oq sele yder- Liqe!e inspiration. vi kan dernægt.tøtte og freme aile de gode karakrelegenskabe!, vor Dæste - alt andei liqe - e! i besiddelse af, o9 påvi!- ke ham/hende ti1 at strabe efter de nål o9 de ideåier, de! ha! positiv betydninq for håh el1e! hende. Vi kån freme kreåtiviter ved at bakke rantasi 09 skabenale evne op, være med ti1 at udvikle iderisdom oq positive fo!s]aq, i stedet for håske Fere eller nindle ubevidst at blense slige ting, bl.a. btot ved at acceptere deo følste. den b dste løsning på og lad os så ti1 slut - for at. undgå udtrykket: At kome hinanden vett - forsøqe åt nå ind ti1 hinanden, kome tætteie ind på livet af hinaniten uden der- at miste vor selvst.ndigvor individualitet, vort Detre at blive lespekteret på si.e eqne pr.hisser, at kuntre fø1e sis lryg, at blive åccepteret son fuldgyldigt nenneske o9 få opfyrdt sine føle1sesressige. fysiske os åndeli9e behov, det nå vale den røde tråd, der går gennefr ethvert mennsles livsmønste!, oq sos vi altså, i klaft af voles l ivskvalitele! af edhver åit, må prøve at!i1- sikle thi kun på den nåde bør nennsket on ndvendigt bore du er du! I Norsk speiderforbunds blåd "speideren" shiver Jån Arild I Gren aldri at du er den eneste i hele verden son er slik sof du. Ingen har dine egens*aperaa våle på dine qode sider. Prøv å forbedle dine dår1iqe, Du er verdiful l fordi Jeq synes derte 1i11e diklet sier noe viktis for deq 09 neg. Evert nenneske hår uendelis stor verdi. Det finnes ikke naken til deg! D! er eneståen- 56

9 req skul1e øn6ke at vi b1e lttt flinkere til å vise at vi virkelig setter pris på hverandre - for det nver e (e1t e!. speiding er samarbeidstleninq. I patrulien slal vi ikke være super-egoister, men qå samen on å løse optbavene. De! betyr ikie at vi skal bli like. Det er likevel muligl selv on manse prø!e!/å bri mest nulig lik sine ideater. Prøv i stedet å være deq selvl!i!n din eqen stilr 09 behold den. Fo, bare DU/er DU - o9 du kan ikke bli noen annen enn alen Prøv å bli litt mer glåal i deg selv - det fører ofte ti1 al du også blir flinkere ti1 å vise onsorg 09 interesse for mennesker rundt ateg. Se på muliqlretene, i stedet for å så deg vi1l i skogen av plobremer. Du har en rekke gode egenskaper som det båre qjelder å tinne 09 bruke. Prøv å 91øre alet 1it! å leve for deg selv oq nenneskene rundt deg. Jesus sa: ',ldu slal elske din neste som deg selvl i ofte har vi lett for å gleme ale siste tre ordene i detle utsagnet: Som aleg selv! Det betyr naturliqvis ikl<e at du bare skal tenke egoistisk. Men Jesus oppfordret oss altså tilåv e glad i oss selv. Uen bare den som er qlad i seg selvr kan være glad i andre. Godta deq selr som du er, vær stolr og qlåd fordi du er den du er! Du er en original ikke en kopi, et qlansbilde, av et anner menneske. Glem ikke det 1a ingen andre besteme hveh os hvordan du skal være. Jeg er slad for al bare jeg er 3. gruppe i sct.ceorgs Gildet i ølstykke har qjott sig nogle gruppeinddeling: Det at være sililebto!, må være noget med. at man vil noget nere og ha! et overskud af iniliativ, der rækker ud over fanilie1iv oq atbetde, hvor nan så stiller 6in kreåtivitet og arbejdsktåft til råalished fox et srørre måi - for os er det gil- Derfor er det viqligt, at vi korbinerer grupperne så1edes, at de! bliver nye udfordringe! 09 nye inpulser, så den elkelte fø1er, at udbyttet åf at være gildebror bliver optinall. vi nener ikke. at lodtrækningspri.cippet er ånverdeliqt mere, idet vi i g:uppe 3 mener, at en gfuppe sl<al smrensætles efler et kriterie fo! aktivitetsnivea! og visioner. Alternativel nå være, at man selekterer et vist aotal sne! til qruppearbejde på demokratisk vis, og lader qildebrødrene væ19e, hvilken emnesluppe de ønsker at tilslutte sig- Emerne skal være 1islet ned en ptioritetsrækkefø19e. vi Ioreslå! følgende emegrupa. cilatet oq spejdelne. b. cildet og lokalsamfundet. c. cildet år d. rnternaiionalt 9ildearbejde, e, Gildets rekrutterinq oq gennemsnitså1der. f. Markedsføring af Sct.ceorgs g. Gildet og naturen. h, Gildet og dig se1v. i. cildet, et trygt sted fo, k mera!1igt sanvær. vi ser rren ti1 en konstruktiv debat. då vi vil frqlægge det lil endelig afsørelse på qilde- 57

10 mere om... søre. fra 3.He15in9ø! Gilde ha! skrevet følqenate i NYT: I NYT fo! september 1984 stil- Ies der to sleder, dels undex overek!iften "Etik: karakte! e11er skik?", alels i et refera! ftå 2. cildes frilullsqildeha1, alet spørgsnål. hvorfor de! ikke er flere gilatebrødre end ca Et fornuftigt spølgsnå!, når der henses til det gennemtræk, de! faktisk er i de tre speiderkorps. antallet af voksne, der i kortere eller langere tid har haft berørinq med speiderbev&geisen, må fornentllq derl sofr nyoptagen gildebror mener jeg at kunne peqe på e! par af årsaqerne ti1, at relativt få gamle speidere søger optagelse i sct. Georqs Gililer- Den ene årsas kan være A'DERSKRITERIET. I henhold til lovenes paragraf 4, alex senest er aiourført/æn dret i 19?1, skal den, der søse! oplaselser være fyldt 21 år. Er det ikl<e paradol<salt, åt du _ i konsel<vens af våisrets_ alderen - vil kunne vælges ti1 folietinqe! os endoq bi ive statsninister, men kan ikke optaqes i gilalebevægelsen? Det må vist være på tide. at de! på førstl<mmende landsgildeting tåges skridl til at brinqe alderskriteliet i overensstemelse ned den alder, der gælder Den ande! årsag ef AGITATIONEN. 1 Helsingør kan denne vel safnenfattes i alisse: Arets rundskue, sci.georgs Løbet oq speialeraftenen. oq så folventes det, a! agilalionen i øvriqt stort set sker soh ilinge i vandet" åitså en udbredel6e efter "mund-ti1-øre" netoden. Der sku1le faktisk gå ca. a år fla mit ophør som altiv i DDS, før jeq modtos en opfordrins til at søqe optagelse. 09 så har jeq selv lidliqere haft følere ude, men helt uden respons Det har således undret mig. at jeg ilke efte! et håivt å!s tid efter nit ophør som åktiv spejaler modtog en henvendelse om a! søqe optaqelse qildeine. For eksempel enten i form af pjecen om Gilalerne, e1ler i forn af en invitation til en cildehal. var dette sat i system, tror jeqr at långt flere y.gre ville søge I grunden kunne dette 1et sl<e. Når er meallem af el spejderkorps, der var 16-1, år, og so( i øvrigt havde været spejder i ei par år, meldte siq ud, afgav grupps vedkomendes nam oq adresse samt opllsninge! on, hvornår den påqældende fylder 21 å!, subsidiærr 13, hvis alalersqrænsen ændres. Når 6å å1- derskriteriet er opfyldt, undersøqes de! i vejviseren, om vedkomende fortsat hår bopæi i Hels inqør, hvorefter kontakten søges etableret son ovenfor Ti1 dette kan indvendes, at det er en påtrængende form for agitation, Måske; men hvis man vi1 vedkende sig qanq spejder, altid spejder,,, synes ieg ikke, det vi1le vare så påtrænsende endda. I øvrigt tror jeq, at det ridsintetval. de, på den ene side sår fra ophøret son åktiv speider og indtil det tidspu.kt, hvo! det er fruligt at søge optaqelse i Gilderner få! en udstrækninq, som begrænser antå1- let af henvendelser. Tænk på, at når en årig forlader et speidekorps, skal aler i dag så år, før oplaqelse kan 58

11 til- og ofgong ske i et ci1de. Det e! 1ænge. Der kan, hvis aldersgrænsen sænkes, siabes passenale kontinuitet: Junior ( u1v/qrøn snutte/ b1åmeise) - spejder senior/ leder oc - i fortsættelse heraf Jeg tror ikker det e! indholdel af he!holdsvis qilitelov og -1øfte, det etiske grundtåq for cildebevæqelsen, son I sig selv slulle afholde de nange fra at søge oltage1se. iangt mere er det de væsen!1iqe tinsr som a1- le førsr: i tyv rne løber ind i: uddannerse, bopælsskift, etablerinq af f ilie o.1. Disse ling vil ofle tede i stede! for en aktiv spejderindsats, hvo!for cilalebevæge1sen næppe heller i denne situation får månge tanke!. Derfor kan en tilskyndelse til at søse optågelse måske være det, der kunne få den pågældende til at sige: "uåske har je9 alliqever lidt tid til og lysl til at være Eqqie Broc]]horst, Vordingborq, har fø!qende kommentaler ti1 den lave vækst i medlemstallene for sct. ceorss cilderne i Dan- Det/ at ater i Sct.ceorgs ci!- derne er en utrolig låv væksi i nedlenstallet, at anraller af mndlige sildebrødre falder, at antallet af kvindeliqe s:iger, at tilganqen af unge nye med- Iemmer næsten iike kan reqisrreres, sånt at no91e i spej derkorpsene diskuterer, hvordan nan skå1 lave speiderarbeide, er nogle elemente!, dex i al sin enkelthed fortæller, at ale! er nogle "Bevæge16er", vi har med at gøle - o9 de uatvikler sig - men henimod hvad? Ja, det er atet, du oq jeg skal være med til a! besteme, med den påvirkning vi qiver vore ongivelser oq de ønsker oqle1- ler lysterr vi hver især har! Men vi skal have en hensigt, ned det vi sør, vor ldviklins skal slyres fråibevidst - hvirket betyder henihod er eller flere af "B væqelsen"s medlemmer kendt oq accepteret måi, - det betyder fo! medlmet i "Bevæqelse.", at wdkomhende skål være motivelet herfor - på Problenstil Iingen skal findes i disse forhold - og del er noqet, jeq har noqle af ale "store ledere" indenfo! cildebevasersen oq såmænd osså spejderbevæqelsen, mistænit for ikke at have haft forståelse for i flere år forud for idag! Vi har idag nogle "ganle', speidere, de! il<ke føler, at sct. Georqs Gilderne er en forlsættelse af "spejderlivet" - icilderne" er blevet noget helt andet - vi er gledet fra hinan- Eerfra o9 videre frem kan man så skrive bøget om. hvåd oq hvolfor hen ieq har i de 3idste cå år haft nulighed for at fø1ge spelderlealere og senio. spejdere rre ale forlod aleres lcolds - inqen er endnu blevet redlem af Scr. ceolgs cildeine, oq jeg ha! splrq! i øst og vest - hvoxfor? svar: Tavshed! Men eftefhånden [omer det dog f!eh, at de ikke ha! fø1t sio tillrukkel: af os, nen synes vi er no91e søde oq rare mennesker, der vel nok er lidt r'fine" på den! Dv 59

12 beregående samtaler viser at atisse årige "qmle" spejdere eqentliq s1e! ikke har set sig i rollen son Gildebrødre, at de folneme, disse/os son hørenale til f orældre-generationen (det er ikke enqanq løqn mere) - os det er jo "satte" frennesker - enaloq selvon de e- ventuelt er aktive qildebrødre. Endvidere har disse unoe nenneske! endnu ikke nødvendigvis slåe! sig neal efler endl uddannelsesforløb, etablering af familie oq liqnende. Men der kmmer jo he1ler inqen De høje ideå1er vi sildebxødre hår indby,lset i qildelivet oq den bagqrunal, vi hår fæ1les med spejderkoipsene. oq som bygger på B.P.rs ideologi, tænker alisse unge nennesker il<ke meqet over, selvon de næste! a1le kan gå inat for denne. Yngre mennesker tænler ikke så neqet på mål og midler, at af- 1ægge e! speiilerløfte er ikke sædvane alle steder. Det er me gel begrænset hvad den 1i11 nye speider indenfor de sidste år ha! lært on B.P.ts ideale! eller haft lejl ighed til at høre om formålet med 6pejderbevægelsen. Dette sl<y1- des efrer hin meninq, at spej dell<orpsene ha! haft en neget ringe tilqanq af voksne ledere hed spejder-bagqrund, l-ederne e, otte 15-1a årise seriorspejdere (uodne) kombineret ned utrolig selvopofrende foræ1dre (orte uden spejder-erfå_ rinq), aler slal opdråge lye speidere i en "spejderånd". Derfor sfrulter felationelne o9 de lnge derfo! ale nange paraqraf 4b-opiåge1ser, bl.a. derfor flere kvinder end mænd blandt optagelserne - ak ja, kæden er 1anq, den begyndte før oe, oq den ender folhåbent- Uden ai have sikker dokumentation herfor, vil ieg påsrå, at vi optaqer nindre end 2t af denne gruppe iqæ1e. speidele, som har forladt deles korps og e! Eodne ti1 optaqelse i e! sct.georgs Gilder Nu er det sådan, at spejdelbevægelsen ka! saqtens leve ualen nen vi kan ik ke leve, med den struktur vi ha! nu, lden spejderbevæqelsen! cildebrødrene frå setv gøre nogel fo. at vor bevægelse kan fortsætte med det indhold, den har for hver især, smt ale ideolosier vi stå! for de mns- 1er i for høj qrad i vort sanfund. Det kan vi bl.a. gøre ved en kraftig s!øtte af og andre unqdons bevaqelse, fred de same målssæt- Det væle siq økonomisk i en højere qrad end vi qør idaq, hen oqså med en personlig meavirken f.eks. som instruktør, foredraqsholder (.m. i den udslrækning arbeide og fritid tillader En ting. der vi1 kunne støtte lederne os fierne er Lil1e misfolhold, vil være åt flere qildebrødre toq ud i naturen os så ti1, hvordån spejderarbeidet trdføres idag! - Det ninde! staaliq on ale!. vi andre gjorde. - Resultatet ka! stadig blire det positive vi selv fik ud af detl - Ungdomen er der ikke noget i vejen ned! Det vil iøvrigt være forkeft a! oprette senior- os juniorgilder det er menneskeligt skdt - (en hvis cildebevæselsen skal have e! frehtial, er det måsl<e nødvendist at 9å den vej rogre steder her i landet. 60

13 den tredie older ET TILBUD lii GII,DIRNEI Når et ualvalg skal præsentere ei ny! tilbuit om en aktivitet. er alet altid med en vis imødeser moal!åge1sen.!fter qildemesrerstævnet på Nyborg Strand har udvalget neal 91æde konstaleret, at tilbude! har fået en positiv modtagelse i Gilderne. Dette skyldes ikhe mindst lektor Jørgen Bruun Petersens helt fantastiske fo!edråg søndag formialdag, son fik os til at se på ældre med hel! andre øine, os som satte nye tanl<er igang om, hvad vi kån gøre for delne generalion. Det er tankevækkende, når Jørqen Bruun Petelsen siger, at på ældreområdet er Dannårk et u- land. Det var der nok ikle Dogen, der havde tankt 6i9. De flesle havde vel en meninq on o9 et helt bestemt syn på æ1- dre, oq hvad de har behov for, men oqså det fil vi revideret. Ifø19e Jølgen Bruun Petersen var der stor forsl<e1 på de tanker m de æidres behov 09 ønsker, som de forskellige yhqre qeneralioner hår, sammenliqnet ned hvis man spurgte de aldre selv. Oq en hett tredie opfattelse fik man. hvis man spurgte den enkelte æ1dre on vealkomendes egne behov og øns]rer. HvaD sknr DER så NU? Mange 9ilde! er allerede gået iqanq med a! b arbeide alet M- teriale, son qildaesteren havde med hiefr som forslaq til qluppearbejde. gildenøale oq Mange tolespørg.ler er komet til udvalgets rei114re! om at kome ud i qilalerne oq fortalle here ofr tilbualet i idln TRIDIE Et enkelt distrikt hsr fået den qode ide, at aile gilalebrødrene sku11e have lejligheil li1 at høre foredraget fra Nyborg slrand, og har derfor inviteret lektor Jørgen Bruun Petersen til et dislriklsnøde. og for at skabe grubund for nye tanker, har nan oqså invileret ned til mødet. Hråd ske! der så frå udvalqets Det lovede idekatalog er på vei. Udarb jdelsen er sket på bagcrunal af ate spørseskefråer, som er nodtaget fra Gilderne, og skulle gerne resultere i nye aktiviteter sant insdiration for de cilder,.der endnu ikke har bestent sig for at tage detle nye aktivitetstilbud op. Liqeledes vil der først! 1985 tilqå cilderne en forespørgse1 fra udvalqe!, om bvordan man har qrebet sagen an, og hvad mn er nået f lem t.il. PRx Sydsiæ11and os Lollånd rå1-61

14 GI]]DEMESTIR AF NAVN ELLER AF GAVN? Den denokratiske proces, ile! healaler valg af ny ledelser foreqår i scl. Georgs Gilaterne hvert år i enkeltgilderne o9 distrikterne, og hvert ande! år i provincialerne oq landsgil- Der e! stor folsker På nåden disse va19 foreqår. Noqle steder har der afgående leatelse på forhånd sikie! sig efterfølqerer oq valget på tinqe b1ive, ælhest en formsag. andre steder foreqåi valqet På selve tinget. oq atetie kån have yderst uheldige bivirkninqet. Et uforbereal! kampvalg kan skabe uvenskab oq eplittelse i 9i1de!. Det kan også ske, at ingen overhoveilet melaler sig til ledelsesposterne. oq den siatdende ledelse overtales til åt fortsatte. Endeliq kan nenise qilatebrødle presses!i1 at 9å ind i ledelsen. såalånne løsrinqer kan næppe qive i ledelsesarbe]- Lad os se lialt på "nester"-posten, der er den viqtiqste post gvis ha! væ19er en forholdsvis ny sildebror (ikke svend) li1 gildenesterr fordi mere egnede gildebrødre undskylder sig, kan nan l. være meget heldig, 2. være meget uheldig. Denne qilileblo! kan ufruligt have de bedste forualsatnirge. fof at tede et gilde. Hvis han er ny som sildebror, lar han 9i_ vetvis ikke de! fulde indsigt i orsanisation og adninistralion, hvilker vi1 hæme hals indsats i glldet. rr han ny i qildet (overført), er han måske ikke inde i gitalets traditioner eller særliqe ongangstore og kan alerfor kome ti1 at trade gi1- debrødrene gevaldiqt over tæerne i sine f.rsøq på at udføre ledersesa!bejilet. cildet kan være heldiqt, hvis alen valgte gildebro! er i besiddelse af intuitive evner ti1 at lede et gilde oq sideløbenale tilegne siq den viden, nan har Men alt i al! nå det nok kon kludeles, at det ikke er fåir eiie! klogt at udpeqe en ny gildebror og bede han Påtage sig en hesterpost. En anden situation kan opstå på tlnqe, nehlrg den, hvor en q11deblor selv tilbyder.t b1ive gildmester. l.{åske er det en gildebror man, trods hans anciennite! som qildeblor, altid er veqet udenon i forbinalelse ned vals af leatelsesposter. År_ saqen kån være nanqlende tillro til hais evner som leder, eller hans mangel på initiativ i andre samenhænge. Hvad sør man så? Det kan være svælt at ove. høre hans tilbud, hvis ingen andre melder sig, 09 nu er det gildebrødlene, de! rø1e! sis pressede ti1 at vælge ham som Der kan nu sie to ting, enten: 1. kører han gildet ned el1er 2. vokser han (ed opgaven. Det er qanske k1art, at denne nye qildemester hår bruq for meqen stølte oq hjælp, 09 derfor ef det yderst vigtigt, a! de to andre ledelsesposter er besa! af gildebrødre ned lyst ri1 arbejdet oq stor rorståelse for betydninge! åf qodt samar- Af vigtighed er de! også, at si ldemesteren inalser betydnin9-62

15 en ar at deltage 11åndsqildets kurser for qildeledelser, samt deltåqer i møder og sr:ævner, som kan hlærpe ham til at 1øse sin opqave på tilfredsstil lende lndelig har man en situåtion, hvor en 9ildenester ønsker at blive af1øst, men p.esses ti1 at sidde eddnu en periode for: nu sår det jo rige så qoiltl Eller: der er insen andre, der kån (vir ) olertase ledelsen i så risiker r måh at få en ruti nepræget 09 uinspireret qildemester, hvor redelsesarbeidet bliver en lvunqen pligt. Dette iar inqen vare tjent med, oq slet ikke den gildemester, son i flere år har ydet et qodt og aktivt arbejde, Dernæst betlagter jes det so( en selvfø1qe, at den afgående qildemester åfleveler o9 indfører den nye gildemesler i gildets arkivmåterialer som kan hjæ1p i den fremtidige planlægning. (un hlis en gildmester er ve1- forberealt, forudseende og ydnyg i sit arbejde kan der skabes en god almosfære i et gilde, oq kun hvis gildebrødrene har tillid til deres sildemester, vil d r opstå et qoilt 09 fasrtømret gilde med positive slrønninger. Det drejer siq ndlis ikl<e om at kalde siq sildemester, fren at være gildemester.,i1ian Deleuran (PAtt ) Men hvorledes får man da valgt en 9ildemester, der ikke blot er mester af navn, men oqså af Først os fremtest må inqen an svarsbevidst qildemester forl a- de sin post uden i forvejen at have sikre! siq en eftelfølger. Det bedste vi1 natuiligvis være en lrcn!inuerl iq afgang, hvor suppleanterne iqennem e! års lial er blevet inddlaget i arbejdsganqen fred henblik på en Nu qår det io ihke åtid efter hensigten, uforudsete hændelser kan spille ind, oq man står i den situation, at mån skal finde en afløser blalilt de freniqe gildebtødte. Her mener ieg så, at mår bør vuldeie efter besterte rerieskel iqe egenskåber, såson en qildebror med en vis menles)reliundskåb, os med en evne til åt lytte til,stemninq-

16

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014

denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven Duettens legeplads September 2014 denmusikalskelegeplads.dk Sange fra børnehaven uettens legeplads Swing q=130 Omkvæd # # et var den hvi en hvide hest fra "uettens" legeplads de hest min bed œ j œ œ œ œ œ œ j œ œ œ œ j œ œ ste ven det

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG

INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG INSTRUKTØRHÆFTE OPTAGELSESUDVALG OG SVENDEORIENTERING SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK 1 OPTAGELSESUDVALGET FORORD / VEJLEDNING Formål. Hensigten med denne vejledning er at inspirere optagelsesudvalget i

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S

behandling Mølholm Forsikring A/S god klar besked om MØLHOLM FORSIKRING A/S klar besked om Mølholm Forsikring A/S god behandling Finlandgade 1, 2. th. 5100 Odense C Tlf: 65 20 21 20 Fax: 65 20 21 21 www.behandlingsgaranti.dk info@behandlingsgaranti.dk MØLHOLM FORSIKRING A/S Vi

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Landsforeningen LEVs. byggestrategi

Landsforeningen LEVs. byggestrategi Landsforeningen LEVs byggestrategi for 2011 til 2015 byggestrategi Landsforeningen LEV har fastlagt sin boligvision med afsæt i FNs Handicapkon ven tion, sådan at landforeningen arbejder for, at mennesker

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller

Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller 8. årgang Nummer 38 December 2011 Forskning i Bioenergi, Brint & Brændselsceller Bioenergi er ikke altid CO2-neutralt Dansk forgasningsteknologi kan blive et guldæg Brint vil koste en flaske rødvin om

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19

BRUGERVEJLEDNING. Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 BRUGERVEJLEDNING Import: Pro da na Seeds A/S Få borg vej 248 DK5250 Oden se SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INDHOLD 1. GENEREL INFORMATION 4 2. KRAV TIL TRAKTORENS HYDRAULISKE UDSTYR 5

Læs mere

Gud giv os fred i verden. Amen

Gud giv os fred i verden. Amen Jeg ville ønske, at jeg har en million sko, som jeg kan passe. Det ville være så rart, hvis alle levede deres liv og ingen blev skilt. Gud, du almægtige Giv mig et kreditkort med uendelige penge på. Gud

Læs mere

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur.

Mod nye horisonter. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Grundlag At udvikle og implementere Spejderideen for voksne i en fællesskabskultur. Kendskab til Gildebevægelsen arbejdstitel på kurser/møder, der kan erstatte/stå ved siden af svend-væbner-ridder. Udvikling

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10

Test af koncept. Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 Test af koncept Indholdsfortegnelse FORMÅL...2 METODE...2 SPØRGESKEMAETS UDFORMNING...4 RESULTATERNE...10 UDDANNELSESVALG...11 SØGNING AF INFORMATION...12 EN HJEMMESIDE FOR EN HANDELSSKOLE...12 HJEMMESIDENS

Læs mere

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup

HuskMitNavn 2010. Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. ... vi er hinandens verden og hinandens skæbne. K.E. Løgstrup HuskMitNavn 2010 Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole "... vi er hinandens verden og hinandens skæbne." K.E. Løgstrup! Fysisk handicappede på Faaborgegnens Efterskole. Tag dit barn i hånden

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse

Del 1 Ledelse. Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Del 1 Ledelse Kapitel 1 Den nødvendige ledelse Han havde for få måneder siden fået den ledige stilling som mellemleder i virksomheden. Hans tidligere kolleger var nu hans medarbejdere. Men han forstod

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae)

To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) To arter af humlebier yngler på Færøerne (Hymenoptera, Apidae) Jens-Kjeld Jensen & Henning Bang Madsen J-K. Jen sen & H. B. Madsen: Two spe ci es of Bumblebees bre ed on the Faroe Islands (Hymenoptera,

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen.

Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26. Bøn. Lad os bede. Kom til os, Gud, og giv os liv fra kilder uden for os selv! (DDS 367, v.1) Amen. 2.søndag efter helligtrekonger II. Sct. Pauls kirke 19. januar 2014 kl. 10.00. Salmer: 123/31/138/596//441/439/326/308 Uddelingssalme: se ovenfor: 326 Prædiketeksten er læst fra kortrappen: Joh 4,5-26

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

En vejledning om brand fore byg gel se i teltlejre

En vejledning om brand fore byg gel se i teltlejre Brandsikkerhed i teltlejre for spejdere og andre idébestemte børne- og ung doms or ga ni sa ti o ner Foto: Dansk Brand- og sik rings tek nisk Institut En vejledning om brand fore byg gel se i teltlejre

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag

Helle Sjelle. Fordi det er dit valg om din hverdag Helle Sjelle Fordi det er dit valg om din hverdag Læs om... Et valg om din hverdag Politik handler om din hverdag... side 2 Dine børn skal lære at læse, skrive og regne ordenligt Vi skal have fagligheden

Læs mere

Kandersteg. Sandved/Tornemark

Kandersteg. Sandved/Tornemark Kandersteg Sandved/Tornemark 4. - 13. juli 2007 Her er så de sidste informationer inden vi drager af sted mod Kandersteg i Schweiz. AFGANG: Vi mødes onsdag d 4. juli kl. 18.45 på Ringsted banegård og ankommer

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Vedr. aktindsigt Skive Kommune

Vedr. aktindsigt Skive Kommune 21-03- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedr. aktindsigt Skive Kommune Du har den 26. januar 2012 rettet henvendelse til Stat s- forvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelsesl o- vens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M

Brug din stemme - Demokrati og deltagelse O M Brug din stemme - Demokrati og deltagelse T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelse der omhandler børn, unge og deltagelse. Eleverne præsenteres for forskellige udsagn som de tager stilling til og efterfølgende

Læs mere

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3...

Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Je3 har lært en S?ec-;a/;st ;nden -For 3eV;nst Ved IYKKeS?;1at Kende 03 bedt ham OM at Jv'æi?e d;3... Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv ENMARK Marcos von Ring Kære Peter! Jeg har

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner

Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en leverandør og en række kommuner Fritvalgsordningen vedr. Særlige personlige hjælpemidler Resum é: S tatsf or val tni ngen Hovedstaden udtal er, at en r ække kommuner ikke har tilsidesat reglerne i servicelovens 112 ved ikke på villingen

Læs mere

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00

PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 PISA 2006 Nordisk konference på Grand Hotel, den 17. august 2009 kl. 9.00 Kære konferencedeltagere. Jeg vil byde jer hjertelig velkommen til konferencen PISA 2006 Northern Lights III. Det er mig en særdeles

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen

Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen Side 1 af 5 Afskrift af Facebook-korrespondancen mellem Jørgen Grandt og Rene Petersen JG skrev 7.3.2009 kl. 23:55 Hej Jeg må virkelig sige, at du har haft den store saks langt fremme og i brug på mine

Læs mere

[Bl. 23r] Vi sad i kupeen jeg Horneman og Dansken Vi skulde[?]... Rivieraen Vi for forbi landskaber fremmed for os skjønne underlige som i eventyrerne Et feland fra tusind og en nat Blændende hvide villaer

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK I hvilken vi skal høre om far og mor og lille Thor, som har gemt sin sko. Hyrderne på marken og de lange underbukser fra Ruth og onkel Ejner. Om flæskesvær og flaskesvaj og svigermor,

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev

www.cfufilmogtv.dk Tema: Fag: Dansk, norsk som nabosprog Målgruppe: 2. 4. klasse Titel: Verdens beste SFO, 7 x 21 min. Vejledning Lærer/elev Billederne i den pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne Verdens beste SFO Norsk humoristisk børne-tv-serie om livet i en SFO. Serie i 7 dele, hver episode varer 21 min. Episoderne er: 1. Ingen

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01

BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 BRUGERFORHOLD PÅ FRITVALGSOMRÅDERNE KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 01 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 RESUMÈ OG FORBRUGERFORHOLD 3 2.0 MÅLINGER AF FORBRUGERFORHOLD 6 2.1 ForbrugerForholdsIndekset (FFI)

Læs mere

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach.

Hanne har givet mig feedback på en professionel og oprigtig måde, som har gjort at jeg har udviklet mig og fået mere selvtillid som Coach. Udtalelser supervision Joann Sønder Virksomhedskonsulent www.human-interaction.dk Min oplevelse af at få supervision på et assistent NLP Practitioner forløb: Som obligatorisk forløb for at blive HR coach

Læs mere

Find nye veje i følelsernes labyrint

Find nye veje i følelsernes labyrint Find nye veje i følelsernes labyrint Indholdsfortegnelse Forord 7 Indledning 9 Kap 1: Find din primære følelse i nuet 11 Kap 2: Læg afstand til dine tanker 19 Kap 3: Undgå unødvendige konflikter 23 Kap

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning

Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Tema Samarbejde: Konflikt og konfliktløsning Formålet med temaet er at give eleverne en forståelse for, hvad en konflikt er, og hvordan de kan løse den. Med temaet vil vi opnå, at konflikter ikke bare

Læs mere