Vederlagsfri fysioterapi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vederlagsfri fysioterapi"

Transkript

1 Konkurrenceudsættelse af Vederlagsfri fysioterapi Potentialeafklaring - Tårnby Kommune

2 Weidekampsgade København S Tlf Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

3 Maj 2012 Potentialeafklaringen er udarbejdet for Udbudsportalen af rådgivningsfirmaet Ising Consulting som led i projektet om strategisk forankring af konkurrenceudsættelse. Projektet er igangsat af KL, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Erhvervs- og Vækstministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet. Som led i projektet tilbydes vederlagsfri assistance til et fremadrettet strategisk arbejde med konkurrenceudsættelse af kommunale serviceopgaver. Baggrunden er forpligtelsen i styrelsesloven om politisk vedtagelse af udbudsstrategier. Formålet er at bidrage til at sikre et politisk ejerskab og en strategisk forankring i kommunernes topledelser af udbudsstrategierne og mere generelt af konkurrenceudsættelse. Potentialeafklaring er et oplæg til politisk drøftelse og en analyse af, om en konkret opgave i en kommune er udbudsegnet, og hvilket potentiale, der er. Gennem potentialeafklaring belyses det, hvordan der ved et udbud kan tages hånd om relevante problemstillinger ved en eventuel konkurrenceudsættelse. Potentialeafklaring indgår også i projektet om markedsmodning på velfærdsområderne, som har kortlagt udfordringer og potentialer ved øget offentlig-privat samarbejde om konkrete opgaver på ældreområdet, socialområdet og sundhedsområdet. Det overordnede formål er at styrke effektiviteten og kvalitetsudviklingen i kommunernes opgaveløsning gennem en bedre brug af markedet.

4 Indhold 1. Indledning 5 2. Vederlagsfri fysioterapi 7 3. Situationen i Tårnby Kommune 6 4. Et muligt alternativ Valg af udførelse Kommunal opgaveløsning med en samarbejdspartner Annoncering af en kontrakt Mulige fordele og ulemper ved samarbejde med en operatør Bilag Annoncering af kontrakter 16

5

6 1. Indledning Tårnby Kommune har fokus på udvikling af de kommunale sundhedstilbud og de udfordringer kommunen møder, herunder forholdet mellem omkostninger og effekt af tilbuddene. Kommunen har i forlængelse heraf rekvireret bistand fra Udbudsportalen i Kommunernes Landsforening til en potentialeafklaring vedrørende alternative modeller for vederlagsfri fysioterapi til borgere i Tårnby Kommune. Potentialeafklaringen er udarbejdet af rådgivningsfirmaet Ising Consulting for Udbudsportalen. Tårnby Kommunes Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltning har bidraget med information og kommenteret potentialeafklaringen. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens formål med oplægget er at lægge op til en drøftelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget og evt. også i det kommunale kommunekontaktråd, KKR. Potentialeafklaringen behandler Tårnby Kommunes nuværende ordning med hensyn til vederlagsfri fysioterapi. Herudover belyses en mulig alternativ model, hvor kommunen etablerer et tilbud om vederlagsfri fysioterapi i kommunens eget regi, og på et senere tidspunkt indgår et samarbejde med et firma om levering af dele af den vederlagsfri fysioterapi til borgerne. I det afsluttende afsnit beskrives mulige fordele og ulemper. Det skal indledningsvis med hensyn til den vederlagsfrie fysioterapi nævnes, at Kommunernes Landsforening siden 2010 har arbejdet for, at kommunerne kunne overtage det samlede ansvar for ordningen, så kommunerne ikke kun har myndigheds- og betalingsansvaret, men også ansvaret for, hvordan udførelsen tilrettelægges. Dette har indtil videre ikke kunnet realiseres. 1.1 De kommunale sundhedsopgaver Kommunerne har overordnet ansvaret for at skabe sunde rammer for borgernes liv. Sundhedsog forebyggelsesindsatsen går på tværs af kommunen og råder over mange virkemidler. Efter oplysninger fra KL har ca. halvdelen af kommunerne på samme måde som Tårnby Kommune etableret et sundhedscenter som platform for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Gennem mange år har kommunerne varetaget sundhedsydelser til børn og unge samt de forebyggende opgaver inden for børne- og ungetandplejen og hjemmesygeplejen. Som led i kommunal- og opgavereformen i 2007 blev en række love på sundhedsområdet sammenskrevet til én lov: Sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni Med Sundhedsloven fik kommunerne ansvaret for behandling af alkoholmisbrug, for lægelig og social behandling af stofmisbrug, genoptræning efter behandling på sygehus og for den vederlagsfri fysioterapi. Efter sundhedsloven har kommunerne et særligt ansvar for sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom, og for den del af genoptræningsopgaven, der foregår uden for den egentlige indlæggelse på sygehus. Flere sundhedsopgaver er nye for kommunerne, og rundt om i landets kommuner gennemføres omlægninger af sundhedsindsatsen. 5

7 Mange kommuner udvikler nye løsninger i borgernes nærmiljø som alternativ til de gamle sundhedstilbud i amterne. Der er sund fornuft i at yde hjælpen i borgerens nærmiljø som supplement til specialiserede tilbud, der tager afsæt i den enkelte borgers behov. Kommunerne har politisk vedtagne sundhedspolitikker, der fastlægger rammerne for tilbuddene til borgerne. Indenfor rammerne af det offentlige ansvar for sundhedsvæsenet gør kommunerne brug af en mangfoldighed af kommunale, private, regionale og selvejende aktører til konkret at løfte opgaverne. KL har i marts 2012 præsenteret et samlet udspil for det nære sundhedsvæsen. Grundlaget for udspillet er at kommunerne får stadig flere sundhedsopgaver i takt med, at der bliver flere ældre og plejekrævende kronikere med diabetes, KOL og hjertekarsygdomme. Samtidigt betyder specialiseringen af sygehusene, at flere patienter sendes hjem hurtigere og har brug for genoptræning og rehabilitering. 6

8 2. Vederlagsfri fysioterapi Tårnby Kommune er jf. sundhedslovens 140 a forpligtet til at tilbyde vederlagsfri fysioterapi efter lægehenvisning. Alle vederlagsfri patienter, der har fået en lægehenvisning, kan frit vælge mellem praksissektorens tilbud eller evt. kommunale tilbud. Fra den 1. august 2008 har borgerne fået udvidet adgang til vederlagsfri fysioterapi og kommunerne har overtaget myndighedsansvaret og finansieringsansvaret. Herved samledes myndighedsansvaret i kommunerne for størstedelen af fysioterapi, træning og genoptræning til personer med varigt nedsat funktionsevne. Kommunerne har dog alene kontrollen med udøvelsen af den vederlagsfri fysioterapi, når kommunen etablerer et tilbud i kommunalt regi evt. i samarbejde med et privat sundhedsfirma. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi (2008). Tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi retter sig mod to patientgrupper: Den ene patientgruppe udgøres af personer med diagnoser omfattet af ordningen og med et svært fysisk handicap. Den fysioterapeutiske behandling består her ofte af en kombination af individuel behandling og træning på hold. Den anden og nye patientgruppe - udgøres af personer med fysisk funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, og den fysioterapeutiske behandling skal fortrinsvis gives som holdbehandling, dvs. at individuel behandling er en undtagelse. Målsætningerne for den vederlagsfrie fysioterapi er at: Give adgang til fysioterapi for at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner hos voksne og børn med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Etablere fysioterapi i form af holdtræning i dertil egnede lokaler/bassiner/-institutioner efter nærmere bestemmelser. Give adgang til fysioterapi for personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet. Den udvidede adgang til vederlagsfri fysioterapi betyder, at personer med en række progressive sygdomme har mulighed for holdtræning på et tidligere tidspunkt i deres sygdomsforløb, hvis de har udviklet en funktionsnedsættelse som fysioterapi kan bedre. Den eksisterende ordning om vederlagsfri fysioterapi til personer med et svært fysisk handicap er uændret. Det privatpraktiserende fysioterapiområde styres alt væsentligt gennem overenskomsten for almindelig fysioterapi og overenskomsten for vederlagsfri fysioterapi. Det overenskomstregulerede område er komplekst, og Tårnby Kommune kan opnå indflydelse på tilrettelæggelsen eller udøvelsen af den vederlagsfri fysioterapi, ved at yde indflydelse via samarbejdsudvalget og bidrage med input til KL. Kommunerne har overgivet forhandlingskompetencen til KL. 7

9 Det er den alment praktiserende læge, der henviser ud fra en vurdering af patientens behov og hvorvidt patienten opfylder kriterierne for ordningen. Patienter, der opfylder kriterierne som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning om vederlagsfri fysioterapi, og som derfor har fået en henvisning fra egen læge, kan vælge mellem et tilbud i praksissektoren eller et evt. kommunalt tilbud, hvis et sådan er oprettet. Patienterne vil hos egen læge blive oplyst om frit valgs bestemmelserne og evt. kommunale tilbud. Ifølge Sundhedslovens 140 a stk. 2 kan fysioterapien således tilbydes hos praktiserende fysioterapeuter, men kommunerne har også mulighed for - men ikke pligt til - at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med private institutioner eller andre kommuner. Personer, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, kan frit vælge mellem at modtage fysioterapien hos en praktiserende fysioterapeut, eller ved tilbud om vederlagsfri fysioterapi, som bopælskommunen eventuelt har etableret ved egne eller private institutioner, og kan også vælge tilbud om vederlagsfri fysioterapi på andre kommuners institutioner. Tårnby Kommune kan således ikke kræve at borgeren benytter en bestemt klinik. 8

10 3. Situationen i Tårnby Kommune Det overordnede ønske for Tårnby Kommunes Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltning er at sikre en styrbarhed, således at kommunen har indflydelse på kapacitet, økonomi og hvilket konkret behandlingstilbud, der bliver leveret til borgeren. Der opleves et behov for, at kommunen for den vederlagsfri fysioterapi har fat i den lange ende, og også gerne får mulighed for at vurdere de borgere, der anvender ordningen. Herudover har kommunen ud fra sundhedspolitiske hensyn naturligvis en interesse i, at der i kommunen er professionelle træningsklinikker som borgerne benytter såvel med egen finansiering som med tilskud fra sygesikringen. Sundhedstilbuddene skal være synlige og attraktive for borgerne, og en ressourceindsats her skal ses som en investering i bedre livskvalitet og forebyggelse, der reducerer behovet for lægelig behandling, indlæggelser, sygedagpenge etc. I Region Hovedstaden er der samlet ca. 600 fysioterapeuter, som har tegnet overenskomst med region og kommuner. Der behandles årligt knap patienter til en samlet omkostning for kommunerne på 168,5 mio. kr. (2010). Fra var der en udgiftsstigning på 12,6 pct. i faste priser, hvilket skyldes en stigning i antal patienter på 13,2 pct. Antallet af patienter i regionen, der modtog vederlagsfri fysioterapi, er fra 2008 til 2010 steget med 13,17 pct. mod 11,76 pct. på landsplan. Der foretages i regi af Region Hovedstaden en grundig opfølgning af forbruget på det fysioterapeutiske område. Tårnby Kommunes udgifter til vederlagsfri fysioterapi udgjorde i 2010 ca. 3,8 mio. kr. mod ca. 2,6 mio. kr. i 2008, hvilket svarer til en stigning på 46 pct. Tårnby Kommune har dermed oplevet den største stigning blandt kommunerne i regionen. Stigningen skal ses i lyset af, at udgangspunktet for Tårnby Kommune har været et lavt forbrug, og at patientgruppen er ændret, hvorved de progressive sygdomme er kommet med i ordningen. Kommunerne er over bloktilskuddet blevet kompenseret for ændringen. Jf sundhedsloven bevilges vederlagsfri fysioterapi af de alment praktiserende læger, og borgeren har frit valg med hensyn til behandlingssted. I Tårnby er det fortrinsvis en enkelt klinik, som står for hovedparten af den vederlagsfri fysioterapi, anslået pct. af behandlingerne. Klinikken driver et træningscenter, som er beliggende i Sundhedshuset, og som er meget velbesøgt. Virksomheden driver 5 centre på Amager med samlet ca m2 træning, pool faciliteter m.v. Der rådes over i alt 70 sundhedsprofessionelle, heraf ca. 30 fysioterapeuter. Det vurderes, at borgerne i Tårnby har stor gavn af, at der i kommunen er et stort og professionelt drevet kommunalt sundhedscenter såvel som private klinikker. Tilgængeligheden er høj og tilbuddene er attraktive for borgerne, hvad enten der er tale om almindelig styrketræning, motion, lægeordineret behandling eller andre formål. Tårnby Kommune kan udøve indflydelse på, hvilke privatpraktiserende fysioterapeuter, der etablerer virksomhed i kommunens geografiske område, når praksisplanen genforhandles i samarbejdsudvalget. Det er regionen og kommunerne, som administrerer systemet med ydernumre, og beslutter hvor mange ydernumre, der skal være i et geografisk område som Tårnby Kom- 9

11 mune. En praktiserende fysioterapeut skal have et ydernummer for at kunne drive en klinik og levere ydelser med tilskud fra det offentlige. Ved afhændelse af en klinik værdisættes ydernummeret og indgår i handlen. Det anslås, at omkring hver 5. praktiserende fysioterapeut ikke har et ydernummer. Der findes således også klinikker, hvor der ikke kan opnås sygesikringstilskud til behandlingen. Der er principielt ikke noget til hinder for, at en fysioterapeut kan etablere en klinik uden at have et ydernummer, men patienterne vil skulle stå for hele betalingen selv, eftersom der ikke er overenskomst med sygesikringen. Der er således ikke mulighed for en fri nedsættelse af fysioterapeutiske specialer, og der er ikke fri konkurrence blandt udøverne af specialet. 10

12 4. Et muligt alternativ Et eventuelt alternativ til den nuværende ordning med vederlagsfri fysioterapi i Tårnby Kommune skal fagligt og økonomisk kunne sikre en bedre styring. Herudover skal løsningen have fokus på at sikre de målsætninger, der fastlægges politisk, herunder sundere og mere raske borgere, forebyggelse af indlæggelser etc. 4.1 Valg af udførelse Tårnby Kommune skal først og fremmest tage stilling til, om kommunen ønsker at etablere et kommunalt tilbud til varetagelse af opgaven, som følge af at kommunen har myndighedsopgaven og finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi. Kommunen behøver ikke oprette tilbud i eget regi, men har mulighed for det. Der er 11 kommuner i Region Hovedstaden, som tilbyder vederlagsfri fysioterapi i eget tilbud. Etablering af et kommunalt tilbud vurderes umiddelbart at kunne medføre en bedre regulering, men det afhænger af, om tilbuddet vælges af borgerne. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen vurderer, at der kan være en risiko for at der opstår en stærekasseeffekt, således at alene tilstedeværelsen af et kommunalt tilbud vil medføre, at borgerne i stigende grad vil anvende ordningen med vederlagsfri fysioterapi. Der kan søges inspiration i kommuner, som har valgt at etablere egne tilbud, hvorvidt der har været en sådan effekt, og hvilke andre konsekvenser de kommunale tilbud har haft. Det er vurderingen i KL s fagkontor for social- og sundhedsforhold, at de kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi ikke anvendes i særlig stor udstrækning. Det kan skyldes, at det i praksis kan være vanskeligt for en kommune at konkurrere med praksissektoren, selvom ambitionerne er til stede. Patienterne har ofte allerede en personlig kontakt til den praktiserende fysioterapeut og foretrækker derfor at fortsætte i dette regi. 4.2 Kommunal opgaveløsning med en samarbejdspartner Såfremt Tårnby Kommune vælger at etablere et tilbud om vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi kan dette tilbud enten drives af kommunen selv, eller der kan indgås en kontrakt med en ekstern operatør, som leverer ydelserne på vegne af Tårnby Kommune. Det første trin i en eventuel realisering af et alternativ er, at Tårnby Kommune etablerer et tilbud om vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi. Et sådant tilbud etableres i sammenhæng med kommunens øvrige træningstilbud og tilbud om hverdagsrehabilitering m.v., så der er synergi og sammenhæng. Det er forudsætningen for et hensigtsmæssigt kommunalt tilbud: At indhold og rammer for tilbuddet fastlægges At der investeres i det nødvendige udstyr og personale At det kommunale tilbud er konkurrencedygtigt i forhold til tilbuddene i praksissektoren. Tårnby Kommune kan fastlægge en model, hvor der er en arbejdsdeling mellem kommunen og et privat sundhedsfirma som er operatør for kommunen fx så kommunen varetager de lettere 11

13 opgaver og firmaet varetager specialiserede opgaver, eller omvendt. De borgere, som henvender sig, kan vurderes i sundhedscenteret, før der tages stilling til, hvilket tilbud der iværksættes. Der er ofte tale om svage borgere, og der er god fornuft i at se på borgerens samlede situation for at sammensætte det rette tilbud. På denne måde er det Tårnby Kommune, som definerer, hvilke ydelser og behandlingsmetoder den vederlagsfri fysioterapi omfatter, og der kan bl.a. fokuseres på at afslutte borgeren hurtigere. Kommunen kan fastlægge et serviceniveau og sætte dagsordenen, og opnår dermed styrbarhed. Borgere med lægehenvisning til vederlagsfri fysioterapi vil dog stadig have frit valg mellem det kommunale og andre tilbud, herunder også tilbud i andre kommuner. Tårnby Kommune vil have vanskeligt ved at annoncere en kontrakt med en privat operatør, uden først at have detaljeret kendskab til opgaven og til de borgere, der benytter ordningen. Først når Tårnby Kommune har det fornødne overblik over opgaven, kan der foretages en nærmere vurdering af, hvilke dele af opgaven kommunen med fordel kan varetage selv, og hvilke delopgaver en privat operatør er bedre til at løse. Såfremt Tårnby Kommune ønsker en arbejdsdeling, hvor et privat sundhedsfirma varetager dele af opgaven, vil kontrakten med det private firma være omfattet af annonceringspligt. Der skal derfor udarbejdes et annonceringsmateriale og indhentes tilbud efter reglerne i tilbudslovens afsnit II. De udbudstekniske forhold er beskrevet i bilag. I de tilfælde, hvor kommunen står for at levere ydelserne til borgerne, modtager kommunen ikke sygesikringstilskud. Tilsvarende er behandlinger hos et privat sundhedsfirma, som kommunen har kontrakt med om levering af ydelserne, heller ikke omfattet af tilskud fra sygesikringen. Alle ydelserne finansieres af kommunen, og firmaet behøver ikke at have et ydernummer. Det vil dog være en forretningsmæssig fordel for firmaet at have et ydernummer, idet klinikken så kan tilbyde borgerne andre ydelser end vederlagsfri fysioterapi med sygesikringstilskud. Det er i princippet ikke muligt at modtage dobbelt ydelser med offentligt tilskud, så der er ikke mulighed for at få almen fysioterapi samtidig med at man modtager vederlagsfri fysioterapi. Det samme gælder i øvrigt træning i kommunen efter serviceloven og genoptræning efter sundhedsloven. Opsummerende kan det konkluderes, at det er et muligt alternativ til den nuværende ordning, hvor fysioterapien alene tilbydes hos privatpraktiserende fysioterapeuter, at Tårnby Kommune etablerer et tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved selv at varetage opgaven, og der kan indgås en aftale med en privat operatør om den konkrete levering af ydelser. Den private operatør skal formodentlig findes udenfor praksissystemet, hvor der i dag er en række firmaer, der leverer sundhedsydelser. Dette ændrer dog ikke ved, at borgerne har frit valg. 4.3 Annoncering af en kontrakt Når Tårnby Kommune har det nødvendige overblik og er klar til det, annonceres en rammeaftale om udførelse af dele af den vederlagsfri fysioterapi på vegne af Tårnby Kommune. Annonceringen er en invitation til sundhedsfirmaer og andre relevante aktører om at give tilbud på et 12

14 samarbejde med Tårnby Kommune om levering af vederlagsfri fysioterapi og evt. også andre sundhedstilbud til borgerne i kommunen. Annonceringen vil ikke rette sig mod praksissektoren, som er reguleret af overenskomsten, men derimod mod de sundhedsfirmaer, som leverer sundhedsydelser til borgerne på vegne af kommuner og regioner. Der er kendskab til en række firmaet, som i dag varetager opgaver på sundhedsområdet for både kommuner, regioner og andre kunder. Størstedelen af de potentielle leverandører er medlemmer af BSF, Brancheforeningen for Sundhed og Forebyggelse. Der kan ikke stilles en bestemt omsætning i udsigt, idet borgerne har frit valg, men kommunens hidtidige kundeunderlag og potentialet bør beskrives. Det er et åbent spørgsmål, om kontrakten vil være tilstrækkelig attraktiv for firmaerne til, at de vil give et tilbud. Dette taler for at tænke flere ydelser ind i en eventuel kontrakt, så der opnås et forretningsmæssigt grundlag og en hensigtsmæssig arbejdsdeling i forhold til stordriftsfordele, specialisering og kompetencer. Der kan ved en teknisk dialog med firmaer opstilles en business case, der belyser bæredygtigheden. Tårnby Kommune skal beskrive opgaven, snitflader til kommunen og andre samarbejdspartnere, de ydelser som firmaet skal levere, samt den forventede årlige omsætning på aftalen. Der opstilles en tilbudsliste med ydelser, som tilbudsgiverne skal prissætte. Der kan konkurreres på priser såvel som andre forhold, og Tårnby Kommune er ikke bundet af taksterne i den gældende overenskomst, idet der er tale om etablering af tilbud udenfor praksissektoren. Tårnby Kommune kan i annonceringsmaterialet beskrive forløb eller pakker, som skal prissættes. Ligeledes kan der fastlægges priser inkl. kørsel ved behandling i eget hjem. Ud over priser kan konkurrencemomentet fx indeholde: Klinikkens udstyr Trænernes kompetencer Evidensbaserede behandlingsmetoder Etc. Ved annonceringen vælger Tårnby Kommune det sundhedsfirma, som giver de bedste priser og bedst lever op til kommunens krav og forventninger, sådan som de er beskrevet i annonceringsmaterialet. Rammeaftalen kan maksimalt have en varighed på 4 år, hvorefter der skal foretages et genudbud. De aftalte kontraktvilkår er bindende i kontraktperioden, men der kan godt foretages ændringer efter nærmere aftale mellem parterne blot det oprindelige konkurrencegrundlag ikke forrykkes. Den gældende ordning med henvisning fra den alment praktiserende læge og frit valg af fysioterapiklinik, betyder at det er op til Tårnby Kommune og den valgte operatør at skaffe kunder gennem oplysning og information til lægerne og borgerne, på kommunens hjemmeside, pjecer i borgerservice etc. Borgerne har således stadig valgfrihed i forhold til evt. at vælge et andet tilbud. 13

15 5. Mulige fordele og ulemper ved samarbejde med en operatør Ved et kommunalt tilbud har Tårnby Kommune ledelsesretten med hensyn til tilbuddets indhold, organisering, økonomi, kapacitet m.v. Ved at etablere et kommunalt tilbud og på et senere tidspunkt evt. indgå et samarbejde med et privat sundhedsfirma, vil Tårnby Kommune derfor umiddelbart set kunne opnå en øget styrbarhed. Men kommunen kan ikke sikre sig at udgifterne til vederlagsfri fysioterapi vil falde samlet set, da kapaciteten kan øges på området. Borgerne har stadig frit valg, og styrbarheden afhænger derfor i høj grad af kommunens succes med at tiltrække borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi. Som myndighed kan Tårnby Kommune have en dialog med gruppen af praktiserende læger med henblik på at informere om kommunens tilbud og drøfte henvisningsmønstret. Det kommunale tilbud vil være en konkurrent til de eksisterende praktiserende fysioterapeuter i kommunen. Der skal foretages en vurdering af, om kommunen kan etablere et tilstrækkeligt professionelt og konkurrencedygtigt tilbud, og om kommunen er villig til at foretage den nødvendige investering. Ved annoncering af en samarbejdskontrakt med en privat operatør får Tårnby Kommune åbnet boksen op og set nærmere på, hvad kommunen kan få for pengene. Der er mange private udbydere af sundhedsydelser, og der vil være konkurrence ved annonceringen. Kommunen anbefales, at der som første skridt foretages en markedsundersøgelse, så det kan konstateres om der vil være interesse for et samarbejde, og hvordan dette i givet fald kan konstrueres. Tårnby Kommune kan opnå bedre styring af området, når kommunen i annonceringsmaterialet skal beskrive, hvilket indhold ordningen har, og hvilke behandlingsydelser, der skal leveres. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen er nødsaget til at gennemtænke opgaven for at få svar på spørgsmålet: Hvad er det vi vil have? Tårnby Kommune kan efterspørge de mest effektive behandlingsmetoder ud fra et evidensgrundlag. Det ligger i selve udbudsredskabet, at krav til behandlingsmetoder, effekt af ydelserne og redskaber til opfølgning skal være på plads, så en privat operatør, der leverer vederlagsfri fysioterapi på vegne af Tårnby Kommune, ikke tolker resultatkravene på deres egen måde. Flere leverandører af sundhedsydelser har gennemarbejdede og afprøvede koncepter for, hvordan der kan foretages effektmålinger på behandlingen. Borgere visiteret til vederlagsfri fysioterapi, kan testes ved hjælp af relevante tests ved start og slut, for at vurdere træningens effekt på borgerens funktionsniveau. Ved at kommunen udbyder kontrakter med krav om brug af effektmåling kan der opnås en bedre indsigt i, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Det firma, som Tårnby Kommune efter en annoncering indgår et samarbejde med, vil få en mulighed for at etablere et sundhedstilbud, der retter sig mod såvel ordningen med vederlagsfri fysioterapi som andre forretningsområder, herunder også sundhedstilbud til virksomheder. 14

16 For Tårnby Kommune vil etablering af et kommunalt tilbud og en evt. efterfølgende annoncering af et samarbejde med en privat operatør være en administrativ opgave, som kræver ressourcer. Eventuelle positive effekter af samarbejdet afhænger af kommunens engagement med hensyn til samarbejdet, og der skal således afsættes ressourcer og ledelsesfokus til opgaverne. Det skal afslutningsvis nævnes, at Tårnby Kommune bør vurdere de påtænkte initiativer i forhold til opgavens størrelse. Med et årligt volumen på ca. 3,5 4 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi, skal værdien af ressourceindsatsen kunne retfærdiggøres i forhold til de mulige forbedringer eller besparelser, der kan opnås. Som tidligere nævnt kan der tænkes andre sundhedsydelser ind i en kontrakt med en ekstern operatør. 15

17 6. Bilag Annoncering af kontrakter Sundhedsydelser er såkaldte bilag II B-ydelser i udbudsdirektivets forstand. Udbuddet skal derfor ikke følge udbudsdirektivets detaljerede procedureregler, men i stedet foretages efter reglerne om annoncering i den danske tilbudslovs afsnit II. Efter forslaget til nyt udbudsdirektiv i EU, som skal vedtages under det danske formandskab, bliver sociale, undervisningsmæssige og sundhedsmæssige ydelser fuldt ud udbudspligtige efter udbudsdirektivet i lighed med varekøb og almindelige tjenesteydelser, men det vides endnu ikke om dette bliver vedtaget. Tårnby Kommune er som ved alle udbud forpligtet til at overholde de EU-udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed. Ligebehandlingsprincippet betyder, at virksomhederne skal have mulighed for at afgive tilbud på de samme vilkår og betingelser, så man sikrer en lige konkurrence mellem virksomhederne. Udbuddet bør gennemføres som et begrænset udbud, dvs. med prækvalifikation. Ved et begrænset udbud foretages en frasortering af de mindst egnede tilbudsgivere inden tilbuddene skal udarbejdes. Herved får Tårnby Kommune en bedre føling med de leverandører, som byder på opgaven. Fordelen er også, at kun de firmaer, som prækvalificeres, vil skulle bruge ressourcer på at udarbejde et tilbud. Udbuddet kan gennemføres med en dialogfase, hvor kommunen og de prækvalificerede tilbudsgivere mødes for at forventningsafstemme og drøfte udbudsmaterialet igennem, inden tilbudsgivningen. Kommunen har også mulighed for at betinge sig muligheden for en forhandling om de afgivne tilbud. Tildelingskriteriet bør være det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det betyder, at kommunen opstiller kvalitative vurderingskriterier som supplement til prisen. 16

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune

Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune Analyse af vederlagsfri fysioterapi ved konsulentfirmaet Incitare 2012 Lemvig kommune købte i 2012 en analyse af kommunens udgifter

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling 2013 Markederne for private kiropraktorer og fysioterapeuter Appendiks 2: Spørgeskemaer og svarfordeling

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Politikområdet Sundhed

Politikområdet Sundhed Politikområdet Sundhed Driftsbevilling 1.000 kr. Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Oprindeligt Budget 2012 Budgetoverslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Udgifter

Læs mere

Nordjysk Praksisplan for. Fysioterapi 2010

Nordjysk Praksisplan for. Fysioterapi 2010 Nordjysk Praksisplan for Fysioterapi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Indledning...3 Baggrund for praksisplanen...4 Fysioterapi i Nordjylland...8 Fysioterapi i Praksissektoren... Fysioterapi

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1)

Bekendtgørelse om tilskud til sundhedsydelser uden for sygehusvæsenet købt i eller leveret fra andre EU/EØS-lande 1) BEK nr 1660 af 27/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 7. maj 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1300570 Senere ændringer

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Januar 2013 Indholdsfortegnelse Vurdering af en opgaves grænseoverskridende interesse... 3 Kontrakter uden grænseoverskridende interesse... 5 Eksempler på

Læs mere

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt

Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt Annonceringspligten ved køb af bilag II B-tjenesteydelser er på vej til at blive ophævet. Læs om regelændringen og anbefalinger til indkøb uden annonceringspligt.

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde

Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde Værd at vide om udbud og offentlig-privat samarbejde OPS 4/0407-1200-0011 /CLV Begrænset udbud Et begrænset udbud er en udbudsform, hvor man som leverandør skal prækvalificeres, før man kan komme med et

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS

UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS UDBUDSPOLITIK FOR FYNBUS Udbudspolitik for FynBus Formål FynBus har den vision, at Den kollektive trafik skal set fra passagerernes synsvinkel være enkel, sammenhængende og konkurrencedygtig med andre

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret

Vejledning for udbud og indhentning af tilbud. Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Vejledning for udbud og indhentning af tilbud Center for Park og Vej og Ejendomscenteret Indledning Denne vejledning har til formål at give svar på udbudsprocedurerne for bygge- og anlægsopgaver, samt

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Hvad er et kommunikationscenter?

Hvad er et kommunikationscenter? Hvad er et kommunikationscenter? Et kommunikationscenter hjælper personer med nedsat tale-, høre- eller synsevne. Hjælper personer med tale- og kommunikationsvanskeligheder fx på grund af erhvervet hjerneskade,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers.

Begge rapporter kan downloades på www.sst.dk/tvaers. Udover denne folder står Sundhedsstyrelsen også bag inspirations materialet Sundhed på tværs. Begge publikationer tager udgangspunkt i undersøgelsen Gør det sunde valg let, som er udarbejdet for Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet

NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet Velfærdssekretariatet Sagsnr. 262484 Brevid. 1966841 NOTAT: Modeller for udbud af dele af genoptræningsområdet 3. september 2014 Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede den 10. juni 2014 analyse af genoptræningsområdet.

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013

Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 Strategi for konkurrenceudsættelse for Lyngby-Taarbæk Kommune 2010-2013 December 2010 1 Baggrund: 1.1 Lovgrundlaget Kommuner og regioner skal udforme en udbudsstrategi inden udgangen af 2010, jf. styrelseslovens

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE UDBUDSSTRATEGI FOR UDBUD AF KOMMUNALE OPGAVER IKAST-BRANDE KOMMUNE Godkendt af Byrådet 21-06-2010 2 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december

Læs mere

Kommunale udbud på tandplejeområdet

Kommunale udbud på tandplejeområdet Kommunale udbud på tandplejeområdet Billundkursus 2014 10. januar 2014 1 Udbudsportalen i KL? Videnscenter Målgruppe: principielt alle, der har med OPS at gøre www.udbudsportalen.dk Sekretariat forankret

Læs mere

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser

Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Resume Simple udbudsmodeller for rådgiverydelser 2 Denne vejledning, der er udarbejdet af DANVA og FRI, indeholder gode råd om, hvordan vandselskaber kan indkøbe

Læs mere

Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - Herning HOLSTEBRO KOMMUNE.

Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - Herning HOLSTEBRO KOMMUNE. Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - Herning Kommune HOLSTEBRO KOMMUNE Rapporten er udarbejdet af: Jesper Graakjær Christensen, AC-fuldmægtig,

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION

BLIV KLOGERE PÅ LICITTION 2013 SIDE 2 BLIV KLOGERE PÅ LICITTION Bliv klogere på Licitation On-line ISBN 978-87-7029-522-2 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi.

Det er et mål, at kommunens service pr. skattekrone er så høj som mulig, uanset om opgaverne varetages i kommunalt eller i privat regi. Københavns Kommunes udbudspolitik 1. Indledning og overordnet målsætning Københavns Kommune har som mål at yde en service overfor borgere og virksomheder, som gør det attraktivt at bosætte sig og investere

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd:

Virksomhedsoverdragelseslovens 1, stk. 1 og 2 har følgende ordlyd: N O TAT Virksomhedsoverdragelse ved tilbagetagelse af opgaver Dette notat redegør for virksomhedsoverdragelseslovens anvendelse ved den offentlige ordregivers hjemtagelse/tilbagetagelse af opgaver, der

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Den Gode Genoptræning

Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Den Gode Genoptræning Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har igen i fællesskab i efteråret 2012 undersøgt det kommunale

Læs mere

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007

Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Nye regler om annonceringspligt Indlæg ved Dansk Forening for Udbudsret København 13. september 2007 Carina Risvig Hansen De nye regler Lovforslag nr. L 152 Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven,

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune

Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 18167 Brevid. 1906419 Ref. FLHA Dir. tlf. 4631 7706 flemmingh@roskilde.dk Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune 15. maj 2014 Som en del af budgetforliget

Læs mere

Bliv klogere på LICITATION

Bliv klogere på LICITATION Bliv klogere på LICITATION Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-472-0 Tryk ISBN: 978-87-7029-473-7 Oplag:

Læs mere

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge

BILAG 2. Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2 Lovgivning om Tandpleje til børn og unge BILAG 2: LOVGIVNING OM TANDPLEJE TIL BØRN OG UNGE I bilag 3 findes uddrag af Sundhedsloven (målrettet tandplejen) Kommunal tandpleje Lov om tandpleje, har

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission

Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Offentlig-privat samarbejde: Hvordan påvirkes produktiviteten? Peter Birch Sørensen Formand for den danske Produktivitetskommission Indlæg på Akademikernes Inntektspolitiske konferanse i Oslo den 12. februar

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Virksomhedsoverdragelse

Virksomhedsoverdragelse Udbudsportalen.dk Virksomhedsoverdragelse - Vejledning til medarbejderne Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Når din arbejdsgiver virksomhedsoverdrager

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi

Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Handleplan 2010 praksiskonsulentordningen for fysioterapi Marts 2010 Koncern Praksis Handleplan 2010 Indledning

Læs mere

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt

Begrænset udbud med prækvalifikation: Udbud af et treårigt erhvervsudviklingsprojekt Til: Potentielle ansøgere Koncern Økonomi Indkøb Opgang Blok C Afsnit 1.sal Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 48 20 50 00 Direkte +45 48205592 Fax +45 48 20 55 98 Mail indkoeb@regionh.dk Web www.regionh.dk

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt af Byrådet den 26 juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Hvad og hvem er omfattet 3 2.1 Tærskelværdier ved udbud: 4 3. Indkøbs- og udbudsplan

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde

Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Notat Forslag der øger produktiviteten gennem offentligt-privat samarbejde Til: Produktivitetskommissionen Fra: Dansk Erhverv Offentligt-privat samarbejde styrker produktiviteten Det er Dansk Erhvervs

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2013. Advokat hotline INDKØBSJURA 2013 Advokat hotline Spørgsmål 1 I et udbud med mange delaftaler eller mange varelinjer kan det være hensigtsmæssigt for både ordregiver og tilbudsgivere, at man kan byde ind på flere delaftaler/varelinjer

Læs mere

Et sundhedsvæsen i verdensklasse

Et sundhedsvæsen i verdensklasse 09-1020 - liba - 25.03.10 Kontakt: lisbeth baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Et sundhedsvæsen i verdensklasse Det danske sundhedsvæsen står overfor store udfordringer. Behov og muligheder for behandling

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser.

UDBUD -keep it simple. Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. UDBUD -keep it simple Spar transaktionsomkostninger og undgå klagesager og aktindsigtsbegæringer, når du køber rådgiverydelser. Februar 2015 2015 Side 2 af 7 Gør indkøb af rådgivning simpelt - og undgå

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse

Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse Milliardpotentiale for regionerne ved øget konkurrenceudsættelse AF SUNDHEDSPOLITISK CHEFKONSULENT KATRINA FEILBERG, CAND. SCIENT. ADM.OG UN- DERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ

Læs mere

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune

Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 249635 Brevid. 1893334 Ref. FLHA Notat om kommunal medfinansiering i Roskilde Kommune 23. april 2014 Baggrund Roskilde Kommunes udgifter til Kommunal MedFinansiering

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere