Vederlagsfri fysioterapi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vederlagsfri fysioterapi"

Transkript

1 Konkurrenceudsættelse af Vederlagsfri fysioterapi Potentialeafklaring - Tårnby Kommune

2 Weidekampsgade København S Tlf Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

3 Maj 2012 Potentialeafklaringen er udarbejdet for Udbudsportalen af rådgivningsfirmaet Ising Consulting som led i projektet om strategisk forankring af konkurrenceudsættelse. Projektet er igangsat af KL, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i Erhvervs- og Vækstministeriet samt Økonomi- og Indenrigsministeriet. Som led i projektet tilbydes vederlagsfri assistance til et fremadrettet strategisk arbejde med konkurrenceudsættelse af kommunale serviceopgaver. Baggrunden er forpligtelsen i styrelsesloven om politisk vedtagelse af udbudsstrategier. Formålet er at bidrage til at sikre et politisk ejerskab og en strategisk forankring i kommunernes topledelser af udbudsstrategierne og mere generelt af konkurrenceudsættelse. Potentialeafklaring er et oplæg til politisk drøftelse og en analyse af, om en konkret opgave i en kommune er udbudsegnet, og hvilket potentiale, der er. Gennem potentialeafklaring belyses det, hvordan der ved et udbud kan tages hånd om relevante problemstillinger ved en eventuel konkurrenceudsættelse. Potentialeafklaring indgår også i projektet om markedsmodning på velfærdsområderne, som har kortlagt udfordringer og potentialer ved øget offentlig-privat samarbejde om konkrete opgaver på ældreområdet, socialområdet og sundhedsområdet. Det overordnede formål er at styrke effektiviteten og kvalitetsudviklingen i kommunernes opgaveløsning gennem en bedre brug af markedet.

4 Indhold 1. Indledning 5 2. Vederlagsfri fysioterapi 7 3. Situationen i Tårnby Kommune 6 4. Et muligt alternativ Valg af udførelse Kommunal opgaveløsning med en samarbejdspartner Annoncering af en kontrakt Mulige fordele og ulemper ved samarbejde med en operatør Bilag Annoncering af kontrakter 16

5

6 1. Indledning Tårnby Kommune har fokus på udvikling af de kommunale sundhedstilbud og de udfordringer kommunen møder, herunder forholdet mellem omkostninger og effekt af tilbuddene. Kommunen har i forlængelse heraf rekvireret bistand fra Udbudsportalen i Kommunernes Landsforening til en potentialeafklaring vedrørende alternative modeller for vederlagsfri fysioterapi til borgere i Tårnby Kommune. Potentialeafklaringen er udarbejdet af rådgivningsfirmaet Ising Consulting for Udbudsportalen. Tårnby Kommunes Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltning har bidraget med information og kommenteret potentialeafklaringen. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningens formål med oplægget er at lægge op til en drøftelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget og evt. også i det kommunale kommunekontaktråd, KKR. Potentialeafklaringen behandler Tårnby Kommunes nuværende ordning med hensyn til vederlagsfri fysioterapi. Herudover belyses en mulig alternativ model, hvor kommunen etablerer et tilbud om vederlagsfri fysioterapi i kommunens eget regi, og på et senere tidspunkt indgår et samarbejde med et firma om levering af dele af den vederlagsfri fysioterapi til borgerne. I det afsluttende afsnit beskrives mulige fordele og ulemper. Det skal indledningsvis med hensyn til den vederlagsfrie fysioterapi nævnes, at Kommunernes Landsforening siden 2010 har arbejdet for, at kommunerne kunne overtage det samlede ansvar for ordningen, så kommunerne ikke kun har myndigheds- og betalingsansvaret, men også ansvaret for, hvordan udførelsen tilrettelægges. Dette har indtil videre ikke kunnet realiseres. 1.1 De kommunale sundhedsopgaver Kommunerne har overordnet ansvaret for at skabe sunde rammer for borgernes liv. Sundhedsog forebyggelsesindsatsen går på tværs af kommunen og råder over mange virkemidler. Efter oplysninger fra KL har ca. halvdelen af kommunerne på samme måde som Tårnby Kommune etableret et sundhedscenter som platform for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Gennem mange år har kommunerne varetaget sundhedsydelser til børn og unge samt de forebyggende opgaver inden for børne- og ungetandplejen og hjemmesygeplejen. Som led i kommunal- og opgavereformen i 2007 blev en række love på sundhedsområdet sammenskrevet til én lov: Sundhedsloven, lov nr. 546 af 24. juni Med Sundhedsloven fik kommunerne ansvaret for behandling af alkoholmisbrug, for lægelig og social behandling af stofmisbrug, genoptræning efter behandling på sygehus og for den vederlagsfri fysioterapi. Efter sundhedsloven har kommunerne et særligt ansvar for sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom, og for den del af genoptræningsopgaven, der foregår uden for den egentlige indlæggelse på sygehus. Flere sundhedsopgaver er nye for kommunerne, og rundt om i landets kommuner gennemføres omlægninger af sundhedsindsatsen. 5

7 Mange kommuner udvikler nye løsninger i borgernes nærmiljø som alternativ til de gamle sundhedstilbud i amterne. Der er sund fornuft i at yde hjælpen i borgerens nærmiljø som supplement til specialiserede tilbud, der tager afsæt i den enkelte borgers behov. Kommunerne har politisk vedtagne sundhedspolitikker, der fastlægger rammerne for tilbuddene til borgerne. Indenfor rammerne af det offentlige ansvar for sundhedsvæsenet gør kommunerne brug af en mangfoldighed af kommunale, private, regionale og selvejende aktører til konkret at løfte opgaverne. KL har i marts 2012 præsenteret et samlet udspil for det nære sundhedsvæsen. Grundlaget for udspillet er at kommunerne får stadig flere sundhedsopgaver i takt med, at der bliver flere ældre og plejekrævende kronikere med diabetes, KOL og hjertekarsygdomme. Samtidigt betyder specialiseringen af sygehusene, at flere patienter sendes hjem hurtigere og har brug for genoptræning og rehabilitering. 6

8 2. Vederlagsfri fysioterapi Tårnby Kommune er jf. sundhedslovens 140 a forpligtet til at tilbyde vederlagsfri fysioterapi efter lægehenvisning. Alle vederlagsfri patienter, der har fået en lægehenvisning, kan frit vælge mellem praksissektorens tilbud eller evt. kommunale tilbud. Fra den 1. august 2008 har borgerne fået udvidet adgang til vederlagsfri fysioterapi og kommunerne har overtaget myndighedsansvaret og finansieringsansvaret. Herved samledes myndighedsansvaret i kommunerne for størstedelen af fysioterapi, træning og genoptræning til personer med varigt nedsat funktionsevne. Kommunerne har dog alene kontrollen med udøvelsen af den vederlagsfri fysioterapi, når kommunen etablerer et tilbud i kommunalt regi evt. i samarbejde med et privat sundhedsfirma. Vederlagsfri fysioterapi kan efter lægehenvisning gives til børn og voksne, som opfylder en række fastsatte kriterier jf. Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi (2008). Tilbuddet om vederlagsfri fysioterapi retter sig mod to patientgrupper: Den ene patientgruppe udgøres af personer med diagnoser omfattet af ordningen og med et svært fysisk handicap. Den fysioterapeutiske behandling består her ofte af en kombination af individuel behandling og træning på hold. Den anden og nye patientgruppe - udgøres af personer med fysisk funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom, og den fysioterapeutiske behandling skal fortrinsvis gives som holdbehandling, dvs. at individuel behandling er en undtagelse. Målsætningerne for den vederlagsfrie fysioterapi er at: Give adgang til fysioterapi for at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelse af funktioner hos voksne og børn med et varigt svært fysisk handicap eller en funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Etablere fysioterapi i form af holdtræning i dertil egnede lokaler/bassiner/-institutioner efter nærmere bestemmelser. Give adgang til fysioterapi for personer med progressive sygdomme tidligt i sygdomsforløbet. Den udvidede adgang til vederlagsfri fysioterapi betyder, at personer med en række progressive sygdomme har mulighed for holdtræning på et tidligere tidspunkt i deres sygdomsforløb, hvis de har udviklet en funktionsnedsættelse som fysioterapi kan bedre. Den eksisterende ordning om vederlagsfri fysioterapi til personer med et svært fysisk handicap er uændret. Det privatpraktiserende fysioterapiområde styres alt væsentligt gennem overenskomsten for almindelig fysioterapi og overenskomsten for vederlagsfri fysioterapi. Det overenskomstregulerede område er komplekst, og Tårnby Kommune kan opnå indflydelse på tilrettelæggelsen eller udøvelsen af den vederlagsfri fysioterapi, ved at yde indflydelse via samarbejdsudvalget og bidrage med input til KL. Kommunerne har overgivet forhandlingskompetencen til KL. 7

9 Det er den alment praktiserende læge, der henviser ud fra en vurdering af patientens behov og hvorvidt patienten opfylder kriterierne for ordningen. Patienter, der opfylder kriterierne som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning om vederlagsfri fysioterapi, og som derfor har fået en henvisning fra egen læge, kan vælge mellem et tilbud i praksissektoren eller et evt. kommunalt tilbud, hvis et sådan er oprettet. Patienterne vil hos egen læge blive oplyst om frit valgs bestemmelserne og evt. kommunale tilbud. Ifølge Sundhedslovens 140 a stk. 2 kan fysioterapien således tilbydes hos praktiserende fysioterapeuter, men kommunerne har også mulighed for - men ikke pligt til - at oprette tilbud om vederlagsfri fysioterapi på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med private institutioner eller andre kommuner. Personer, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, kan frit vælge mellem at modtage fysioterapien hos en praktiserende fysioterapeut, eller ved tilbud om vederlagsfri fysioterapi, som bopælskommunen eventuelt har etableret ved egne eller private institutioner, og kan også vælge tilbud om vederlagsfri fysioterapi på andre kommuners institutioner. Tårnby Kommune kan således ikke kræve at borgeren benytter en bestemt klinik. 8

10 3. Situationen i Tårnby Kommune Det overordnede ønske for Tårnby Kommunes Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltning er at sikre en styrbarhed, således at kommunen har indflydelse på kapacitet, økonomi og hvilket konkret behandlingstilbud, der bliver leveret til borgeren. Der opleves et behov for, at kommunen for den vederlagsfri fysioterapi har fat i den lange ende, og også gerne får mulighed for at vurdere de borgere, der anvender ordningen. Herudover har kommunen ud fra sundhedspolitiske hensyn naturligvis en interesse i, at der i kommunen er professionelle træningsklinikker som borgerne benytter såvel med egen finansiering som med tilskud fra sygesikringen. Sundhedstilbuddene skal være synlige og attraktive for borgerne, og en ressourceindsats her skal ses som en investering i bedre livskvalitet og forebyggelse, der reducerer behovet for lægelig behandling, indlæggelser, sygedagpenge etc. I Region Hovedstaden er der samlet ca. 600 fysioterapeuter, som har tegnet overenskomst med region og kommuner. Der behandles årligt knap patienter til en samlet omkostning for kommunerne på 168,5 mio. kr. (2010). Fra var der en udgiftsstigning på 12,6 pct. i faste priser, hvilket skyldes en stigning i antal patienter på 13,2 pct. Antallet af patienter i regionen, der modtog vederlagsfri fysioterapi, er fra 2008 til 2010 steget med 13,17 pct. mod 11,76 pct. på landsplan. Der foretages i regi af Region Hovedstaden en grundig opfølgning af forbruget på det fysioterapeutiske område. Tårnby Kommunes udgifter til vederlagsfri fysioterapi udgjorde i 2010 ca. 3,8 mio. kr. mod ca. 2,6 mio. kr. i 2008, hvilket svarer til en stigning på 46 pct. Tårnby Kommune har dermed oplevet den største stigning blandt kommunerne i regionen. Stigningen skal ses i lyset af, at udgangspunktet for Tårnby Kommune har været et lavt forbrug, og at patientgruppen er ændret, hvorved de progressive sygdomme er kommet med i ordningen. Kommunerne er over bloktilskuddet blevet kompenseret for ændringen. Jf sundhedsloven bevilges vederlagsfri fysioterapi af de alment praktiserende læger, og borgeren har frit valg med hensyn til behandlingssted. I Tårnby er det fortrinsvis en enkelt klinik, som står for hovedparten af den vederlagsfri fysioterapi, anslået pct. af behandlingerne. Klinikken driver et træningscenter, som er beliggende i Sundhedshuset, og som er meget velbesøgt. Virksomheden driver 5 centre på Amager med samlet ca m2 træning, pool faciliteter m.v. Der rådes over i alt 70 sundhedsprofessionelle, heraf ca. 30 fysioterapeuter. Det vurderes, at borgerne i Tårnby har stor gavn af, at der i kommunen er et stort og professionelt drevet kommunalt sundhedscenter såvel som private klinikker. Tilgængeligheden er høj og tilbuddene er attraktive for borgerne, hvad enten der er tale om almindelig styrketræning, motion, lægeordineret behandling eller andre formål. Tårnby Kommune kan udøve indflydelse på, hvilke privatpraktiserende fysioterapeuter, der etablerer virksomhed i kommunens geografiske område, når praksisplanen genforhandles i samarbejdsudvalget. Det er regionen og kommunerne, som administrerer systemet med ydernumre, og beslutter hvor mange ydernumre, der skal være i et geografisk område som Tårnby Kom- 9

11 mune. En praktiserende fysioterapeut skal have et ydernummer for at kunne drive en klinik og levere ydelser med tilskud fra det offentlige. Ved afhændelse af en klinik værdisættes ydernummeret og indgår i handlen. Det anslås, at omkring hver 5. praktiserende fysioterapeut ikke har et ydernummer. Der findes således også klinikker, hvor der ikke kan opnås sygesikringstilskud til behandlingen. Der er principielt ikke noget til hinder for, at en fysioterapeut kan etablere en klinik uden at have et ydernummer, men patienterne vil skulle stå for hele betalingen selv, eftersom der ikke er overenskomst med sygesikringen. Der er således ikke mulighed for en fri nedsættelse af fysioterapeutiske specialer, og der er ikke fri konkurrence blandt udøverne af specialet. 10

12 4. Et muligt alternativ Et eventuelt alternativ til den nuværende ordning med vederlagsfri fysioterapi i Tårnby Kommune skal fagligt og økonomisk kunne sikre en bedre styring. Herudover skal løsningen have fokus på at sikre de målsætninger, der fastlægges politisk, herunder sundere og mere raske borgere, forebyggelse af indlæggelser etc. 4.1 Valg af udførelse Tårnby Kommune skal først og fremmest tage stilling til, om kommunen ønsker at etablere et kommunalt tilbud til varetagelse af opgaven, som følge af at kommunen har myndighedsopgaven og finansieringsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi. Kommunen behøver ikke oprette tilbud i eget regi, men har mulighed for det. Der er 11 kommuner i Region Hovedstaden, som tilbyder vederlagsfri fysioterapi i eget tilbud. Etablering af et kommunalt tilbud vurderes umiddelbart at kunne medføre en bedre regulering, men det afhænger af, om tilbuddet vælges af borgerne. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen vurderer, at der kan være en risiko for at der opstår en stærekasseeffekt, således at alene tilstedeværelsen af et kommunalt tilbud vil medføre, at borgerne i stigende grad vil anvende ordningen med vederlagsfri fysioterapi. Der kan søges inspiration i kommuner, som har valgt at etablere egne tilbud, hvorvidt der har været en sådan effekt, og hvilke andre konsekvenser de kommunale tilbud har haft. Det er vurderingen i KL s fagkontor for social- og sundhedsforhold, at de kommunale tilbud om vederlagsfri fysioterapi ikke anvendes i særlig stor udstrækning. Det kan skyldes, at det i praksis kan være vanskeligt for en kommune at konkurrere med praksissektoren, selvom ambitionerne er til stede. Patienterne har ofte allerede en personlig kontakt til den praktiserende fysioterapeut og foretrækker derfor at fortsætte i dette regi. 4.2 Kommunal opgaveløsning med en samarbejdspartner Såfremt Tårnby Kommune vælger at etablere et tilbud om vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi kan dette tilbud enten drives af kommunen selv, eller der kan indgås en kontrakt med en ekstern operatør, som leverer ydelserne på vegne af Tårnby Kommune. Det første trin i en eventuel realisering af et alternativ er, at Tårnby Kommune etablerer et tilbud om vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi. Et sådant tilbud etableres i sammenhæng med kommunens øvrige træningstilbud og tilbud om hverdagsrehabilitering m.v., så der er synergi og sammenhæng. Det er forudsætningen for et hensigtsmæssigt kommunalt tilbud: At indhold og rammer for tilbuddet fastlægges At der investeres i det nødvendige udstyr og personale At det kommunale tilbud er konkurrencedygtigt i forhold til tilbuddene i praksissektoren. Tårnby Kommune kan fastlægge en model, hvor der er en arbejdsdeling mellem kommunen og et privat sundhedsfirma som er operatør for kommunen fx så kommunen varetager de lettere 11

13 opgaver og firmaet varetager specialiserede opgaver, eller omvendt. De borgere, som henvender sig, kan vurderes i sundhedscenteret, før der tages stilling til, hvilket tilbud der iværksættes. Der er ofte tale om svage borgere, og der er god fornuft i at se på borgerens samlede situation for at sammensætte det rette tilbud. På denne måde er det Tårnby Kommune, som definerer, hvilke ydelser og behandlingsmetoder den vederlagsfri fysioterapi omfatter, og der kan bl.a. fokuseres på at afslutte borgeren hurtigere. Kommunen kan fastlægge et serviceniveau og sætte dagsordenen, og opnår dermed styrbarhed. Borgere med lægehenvisning til vederlagsfri fysioterapi vil dog stadig have frit valg mellem det kommunale og andre tilbud, herunder også tilbud i andre kommuner. Tårnby Kommune vil have vanskeligt ved at annoncere en kontrakt med en privat operatør, uden først at have detaljeret kendskab til opgaven og til de borgere, der benytter ordningen. Først når Tårnby Kommune har det fornødne overblik over opgaven, kan der foretages en nærmere vurdering af, hvilke dele af opgaven kommunen med fordel kan varetage selv, og hvilke delopgaver en privat operatør er bedre til at løse. Såfremt Tårnby Kommune ønsker en arbejdsdeling, hvor et privat sundhedsfirma varetager dele af opgaven, vil kontrakten med det private firma være omfattet af annonceringspligt. Der skal derfor udarbejdes et annonceringsmateriale og indhentes tilbud efter reglerne i tilbudslovens afsnit II. De udbudstekniske forhold er beskrevet i bilag. I de tilfælde, hvor kommunen står for at levere ydelserne til borgerne, modtager kommunen ikke sygesikringstilskud. Tilsvarende er behandlinger hos et privat sundhedsfirma, som kommunen har kontrakt med om levering af ydelserne, heller ikke omfattet af tilskud fra sygesikringen. Alle ydelserne finansieres af kommunen, og firmaet behøver ikke at have et ydernummer. Det vil dog være en forretningsmæssig fordel for firmaet at have et ydernummer, idet klinikken så kan tilbyde borgerne andre ydelser end vederlagsfri fysioterapi med sygesikringstilskud. Det er i princippet ikke muligt at modtage dobbelt ydelser med offentligt tilskud, så der er ikke mulighed for at få almen fysioterapi samtidig med at man modtager vederlagsfri fysioterapi. Det samme gælder i øvrigt træning i kommunen efter serviceloven og genoptræning efter sundhedsloven. Opsummerende kan det konkluderes, at det er et muligt alternativ til den nuværende ordning, hvor fysioterapien alene tilbydes hos privatpraktiserende fysioterapeuter, at Tårnby Kommune etablerer et tilbud om vederlagsfri fysioterapi ved selv at varetage opgaven, og der kan indgås en aftale med en privat operatør om den konkrete levering af ydelser. Den private operatør skal formodentlig findes udenfor praksissystemet, hvor der i dag er en række firmaer, der leverer sundhedsydelser. Dette ændrer dog ikke ved, at borgerne har frit valg. 4.3 Annoncering af en kontrakt Når Tårnby Kommune har det nødvendige overblik og er klar til det, annonceres en rammeaftale om udførelse af dele af den vederlagsfri fysioterapi på vegne af Tårnby Kommune. Annonceringen er en invitation til sundhedsfirmaer og andre relevante aktører om at give tilbud på et 12

14 samarbejde med Tårnby Kommune om levering af vederlagsfri fysioterapi og evt. også andre sundhedstilbud til borgerne i kommunen. Annonceringen vil ikke rette sig mod praksissektoren, som er reguleret af overenskomsten, men derimod mod de sundhedsfirmaer, som leverer sundhedsydelser til borgerne på vegne af kommuner og regioner. Der er kendskab til en række firmaet, som i dag varetager opgaver på sundhedsområdet for både kommuner, regioner og andre kunder. Størstedelen af de potentielle leverandører er medlemmer af BSF, Brancheforeningen for Sundhed og Forebyggelse. Der kan ikke stilles en bestemt omsætning i udsigt, idet borgerne har frit valg, men kommunens hidtidige kundeunderlag og potentialet bør beskrives. Det er et åbent spørgsmål, om kontrakten vil være tilstrækkelig attraktiv for firmaerne til, at de vil give et tilbud. Dette taler for at tænke flere ydelser ind i en eventuel kontrakt, så der opnås et forretningsmæssigt grundlag og en hensigtsmæssig arbejdsdeling i forhold til stordriftsfordele, specialisering og kompetencer. Der kan ved en teknisk dialog med firmaer opstilles en business case, der belyser bæredygtigheden. Tårnby Kommune skal beskrive opgaven, snitflader til kommunen og andre samarbejdspartnere, de ydelser som firmaet skal levere, samt den forventede årlige omsætning på aftalen. Der opstilles en tilbudsliste med ydelser, som tilbudsgiverne skal prissætte. Der kan konkurreres på priser såvel som andre forhold, og Tårnby Kommune er ikke bundet af taksterne i den gældende overenskomst, idet der er tale om etablering af tilbud udenfor praksissektoren. Tårnby Kommune kan i annonceringsmaterialet beskrive forløb eller pakker, som skal prissættes. Ligeledes kan der fastlægges priser inkl. kørsel ved behandling i eget hjem. Ud over priser kan konkurrencemomentet fx indeholde: Klinikkens udstyr Trænernes kompetencer Evidensbaserede behandlingsmetoder Etc. Ved annonceringen vælger Tårnby Kommune det sundhedsfirma, som giver de bedste priser og bedst lever op til kommunens krav og forventninger, sådan som de er beskrevet i annonceringsmaterialet. Rammeaftalen kan maksimalt have en varighed på 4 år, hvorefter der skal foretages et genudbud. De aftalte kontraktvilkår er bindende i kontraktperioden, men der kan godt foretages ændringer efter nærmere aftale mellem parterne blot det oprindelige konkurrencegrundlag ikke forrykkes. Den gældende ordning med henvisning fra den alment praktiserende læge og frit valg af fysioterapiklinik, betyder at det er op til Tårnby Kommune og den valgte operatør at skaffe kunder gennem oplysning og information til lægerne og borgerne, på kommunens hjemmeside, pjecer i borgerservice etc. Borgerne har således stadig valgfrihed i forhold til evt. at vælge et andet tilbud. 13

15 5. Mulige fordele og ulemper ved samarbejde med en operatør Ved et kommunalt tilbud har Tårnby Kommune ledelsesretten med hensyn til tilbuddets indhold, organisering, økonomi, kapacitet m.v. Ved at etablere et kommunalt tilbud og på et senere tidspunkt evt. indgå et samarbejde med et privat sundhedsfirma, vil Tårnby Kommune derfor umiddelbart set kunne opnå en øget styrbarhed. Men kommunen kan ikke sikre sig at udgifterne til vederlagsfri fysioterapi vil falde samlet set, da kapaciteten kan øges på området. Borgerne har stadig frit valg, og styrbarheden afhænger derfor i høj grad af kommunens succes med at tiltrække borgere, der henvises til vederlagsfri fysioterapi. Som myndighed kan Tårnby Kommune have en dialog med gruppen af praktiserende læger med henblik på at informere om kommunens tilbud og drøfte henvisningsmønstret. Det kommunale tilbud vil være en konkurrent til de eksisterende praktiserende fysioterapeuter i kommunen. Der skal foretages en vurdering af, om kommunen kan etablere et tilstrækkeligt professionelt og konkurrencedygtigt tilbud, og om kommunen er villig til at foretage den nødvendige investering. Ved annoncering af en samarbejdskontrakt med en privat operatør får Tårnby Kommune åbnet boksen op og set nærmere på, hvad kommunen kan få for pengene. Der er mange private udbydere af sundhedsydelser, og der vil være konkurrence ved annonceringen. Kommunen anbefales, at der som første skridt foretages en markedsundersøgelse, så det kan konstateres om der vil være interesse for et samarbejde, og hvordan dette i givet fald kan konstrueres. Tårnby Kommune kan opnå bedre styring af området, når kommunen i annonceringsmaterialet skal beskrive, hvilket indhold ordningen har, og hvilke behandlingsydelser, der skal leveres. Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen er nødsaget til at gennemtænke opgaven for at få svar på spørgsmålet: Hvad er det vi vil have? Tårnby Kommune kan efterspørge de mest effektive behandlingsmetoder ud fra et evidensgrundlag. Det ligger i selve udbudsredskabet, at krav til behandlingsmetoder, effekt af ydelserne og redskaber til opfølgning skal være på plads, så en privat operatør, der leverer vederlagsfri fysioterapi på vegne af Tårnby Kommune, ikke tolker resultatkravene på deres egen måde. Flere leverandører af sundhedsydelser har gennemarbejdede og afprøvede koncepter for, hvordan der kan foretages effektmålinger på behandlingen. Borgere visiteret til vederlagsfri fysioterapi, kan testes ved hjælp af relevante tests ved start og slut, for at vurdere træningens effekt på borgerens funktionsniveau. Ved at kommunen udbyder kontrakter med krav om brug af effektmåling kan der opnås en bedre indsigt i, hvad der virker, og hvad der ikke virker. Det firma, som Tårnby Kommune efter en annoncering indgår et samarbejde med, vil få en mulighed for at etablere et sundhedstilbud, der retter sig mod såvel ordningen med vederlagsfri fysioterapi som andre forretningsområder, herunder også sundhedstilbud til virksomheder. 14

16 For Tårnby Kommune vil etablering af et kommunalt tilbud og en evt. efterfølgende annoncering af et samarbejde med en privat operatør være en administrativ opgave, som kræver ressourcer. Eventuelle positive effekter af samarbejdet afhænger af kommunens engagement med hensyn til samarbejdet, og der skal således afsættes ressourcer og ledelsesfokus til opgaverne. Det skal afslutningsvis nævnes, at Tårnby Kommune bør vurdere de påtænkte initiativer i forhold til opgavens størrelse. Med et årligt volumen på ca. 3,5 4 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi, skal værdien af ressourceindsatsen kunne retfærdiggøres i forhold til de mulige forbedringer eller besparelser, der kan opnås. Som tidligere nævnt kan der tænkes andre sundhedsydelser ind i en kontrakt med en ekstern operatør. 15

17 6. Bilag Annoncering af kontrakter Sundhedsydelser er såkaldte bilag II B-ydelser i udbudsdirektivets forstand. Udbuddet skal derfor ikke følge udbudsdirektivets detaljerede procedureregler, men i stedet foretages efter reglerne om annoncering i den danske tilbudslovs afsnit II. Efter forslaget til nyt udbudsdirektiv i EU, som skal vedtages under det danske formandskab, bliver sociale, undervisningsmæssige og sundhedsmæssige ydelser fuldt ud udbudspligtige efter udbudsdirektivet i lighed med varekøb og almindelige tjenesteydelser, men det vides endnu ikke om dette bliver vedtaget. Tårnby Kommune er som ved alle udbud forpligtet til at overholde de EU-udbudsretlige principper om ligebehandling og gennemsigtighed. Ligebehandlingsprincippet betyder, at virksomhederne skal have mulighed for at afgive tilbud på de samme vilkår og betingelser, så man sikrer en lige konkurrence mellem virksomhederne. Udbuddet bør gennemføres som et begrænset udbud, dvs. med prækvalifikation. Ved et begrænset udbud foretages en frasortering af de mindst egnede tilbudsgivere inden tilbuddene skal udarbejdes. Herved får Tårnby Kommune en bedre føling med de leverandører, som byder på opgaven. Fordelen er også, at kun de firmaer, som prækvalificeres, vil skulle bruge ressourcer på at udarbejde et tilbud. Udbuddet kan gennemføres med en dialogfase, hvor kommunen og de prækvalificerede tilbudsgivere mødes for at forventningsafstemme og drøfte udbudsmaterialet igennem, inden tilbudsgivningen. Kommunen har også mulighed for at betinge sig muligheden for en forhandling om de afgivne tilbud. Tildelingskriteriet bør være det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det betyder, at kommunen opstiller kvalitative vurderingskriterier som supplement til prisen. 16

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi

Myter og fakta om Faaborg-Midtfyn Kommunes angreb på den vederlagsfri fysioterapi Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 180 Offentligt Til: Folketingets sundhedsudvalg Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup Tlf.: 3675 1777 Fax: 3675 1403 dh@handicap.dk www.handicap.dk

Læs mere

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie)

3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) SIDE 10/20 3. Markedsmodning på velfærdsområderne, invitation til et fælleskommunalt projekt (Hans Søie) Gæst: socialchef Jan Christensen, Holbæk Kommune Baggrund I regi af Udbudsportalen er der etableret

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi.

Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal senest revideret: 28. maj Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Holstebro Kommune Kultur og Sundhed - Økonomi og Analyse. Udarbejdet af: Lone Blåberg Sørensen. Lokal 4116. senest revideret: 28. maj 2014. Baggrund og nøgletal vedrørende vederlagsfri fysioterapi. Resume:

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014

Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Nøgletalsrapport for Vederlagsfri Fysioterapi Oktober 2014 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri Fysioterapi og Ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Information om vederlagsfri fysioterapi

Information om vederlagsfri fysioterapi NOTAT Information om vederlagsfri fysioterapi Folketinget vedtog torsdag den 12. juni en ændring af sundhedsloven, som betyder, at myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi overgår

Læs mere

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008.

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. Dato 12.11.2008 Med ændring i Sundhedsloven er der behov for et overblik over den nye opgave, som kommunerne har fået. Der har ikke været

Læs mere

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi

Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse mht. vederlagsfri fysioterapi Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI/DEPTR Sags nr.: 1205091 Dok. Nr.: 1160795 Dato: 11. marts 2013 Notat om lovgivningsmæssige rammer for kommunal myndighedsudøvelse

Læs mere

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015

Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Nøgletalsrapport for vederlagsfri fysioterapi Februar 2015 Centerstaben for Sundhed & Pleje Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi kan efter lægehenvisning

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde

Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde NOTAT Bidrag til produktivitetskommissionen om offentlig-privat samarbejde 1. Stigning i offentlig-privat samarbejde i kommunerne Siden kommunalreformen er anvendelsen af private leverandører i den kommunale

Læs mere

Høringssvar praksisplan for fysioterapi

Høringssvar praksisplan for fysioterapi 10.11.2010 Region Syddanmark Att.: morten.gunnersen@regionsyddanmark.dk Høringssvar praksisplan for fysioterapi Region Syddanmark har den 30-09-2010 sendt et udkast til Praksisplan for fysioterapi til

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data

Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data Vederlagsfri fysioterapi ½ årlige data 2014-2016 Vederlagsfri fysioterapi er fastsat i Sundhedsloven 140a og omfatter to specialer: speciale 62 er almindelig vederlagsfri fysioterapi, og speciale 65 er

Læs mere

Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været stigende.

Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været stigende. Styrings- og handlemuligheder i forhold til vederlagsfri fysioterapi 1. Baggrund Udgifterne i den midtjyske region til vederlagsfri fysioterapi ved praktiserende fysioterapeut har gennem en årrække været

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK

GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNES UDBUDS- OG INDKØBSPOLITIK GULDBORGSUND KOMMUNE JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med indkøbs- og udbudspolitikken... 4 3. Principper for udbud og indkøb...

Læs mere

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011.

Snitfladekatalog er godkendt i Det Administrative Kontaktforum 28. oktober 2011. Revisionen af snitfladekataloget er gennemført i 2011, af Arbejdsgruppen: Marianne Thomsen, Sydvestjysk Sygehus. Marianne Bjerg, Odense Universitetshospital. Niels Espensen, OUH Svendborg. Anne Mette Dalgaard,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 5 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Lovgrundlag. Formål. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup

Læs mere

Praksisplan på fysioterapiområdet

Praksisplan på fysioterapiområdet Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Tine Canvin Afdeling: Praksisafdelingen E-mail: Tine.Canvin@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/17608 Telefon: 76631409 Dato: 11. august 2009 Notat Praksisplan på

Læs mere

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 5. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 5 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 5 Formål. Formålet med den fysioterapeutiske indsats er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

2. Sundhedsområdet. "Aftale om strukturreform"

2. Sundhedsområdet. Aftale om strukturreform "Aftale om strukturreform" 2. Sundhedsområdet Forligspartierne ønsker at understøtte og fremme et stærkt offentligt sundhedsvæsen, der skal tilbyde patienterne fri, lige og gratis adgang til forebyggelse,

Læs mere

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014

Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skema til høringssvar Praksisplan for Fysioterapi 2011-2014 Skemaet er inddelt i forhold til hvert afsnit med plads til bemærkninger til indholdet i hvert enkelt afsnit, dvs. de forskrevne tekster med

Læs mere

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016

UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 UDKAST: Plan for implementering af praksisplan for fysioterapi 2016-18 Seneste statusopdatering: 21. februar 2016 Økonomi og kapacitet Hvad Hvornår og status Hvem (tovholder / ansvarlig) Analyse af praktiserende

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013

Vederlagsfri fysioterapi. Tirsdag den 28. maj 2013 Vederlagsfri fysioterapi Tirsdag den 28. maj 2013 Resume 1989: 22 mio.kr. i overskud. 1990 erne: Ordningen vokser og vokser Overflytning i 2008. KL ønskede at overtage hele opgaven. Aktion om behandlingskrævende

Læs mere

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører.

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. N O T A T Regionernes anvendelse af private leverandører En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. 30-04-2009 Denne analyse præsenterer omfanget

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013

SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013 SPØRGESKEMA OM KOMMUNALE TILBUD I RELATION TIL VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI - 2013 Lone Vinhard, konsulent KL Sophie Leth-Møller, student KL Sofie Mondrup Nielsen, student KL Formål med spørgeskemaet? Belyse

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm.

Referat. fra mødet den 27-01-2011 kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Referat fra mødet den kl. 13.00 i byrådssalen på rådhuset i Hanstholm. Medlemmer: Else Wienberg, Heinz Hvid, Jørgen Færk Jørgensen, Kim Nielsen, DH, Mikael Fenger, Peter Sørensen, Ulla Vestergaard, Aase

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Indholdsfortegnelse Målsætninger og værdier... 3 Borgere med genoptræningsplan efter indlæggelse på sygehuset... 5 Borgere, der efter sygdom uden sygehusindlæggelse, har behov

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?

Sundhedsloven. Kortfattet redegørelse for. Relevante web-adresser. Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx? Relevante web-adresser Sundhedsloven: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=130455#k1 Sundhedsstyrelsen: http://www.sst.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark. Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010...Velkommen..

Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark. Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010...Velkommen.. Praktiserende Fysioterapeuter i Danmark Byder velkommen til sekretærkursus maj 2010..Velkommen.. Alle power-points kan efter i dag hentes på: www.praktiserendefysioterapeuter.dk Sundhedssektorens strukturering.

Læs mere

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt Sundhedsområdet Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse Kommunal (med)finansiering mv. Den samlede budgetramme for 2012 udgør: Tabel 1. Budget 2012 (Drift og statsrefusioner)

Læs mere

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet.

Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Potentialeafklaring for etablering af frit valg på genoptræningsområdet. Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Beskrivelse af opgaven... 3 3. Reglerne på området... 4 4. Frit valg scenarier... 5 5. Økonomi...

Læs mere

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven

Forslag. lov om ændring af sundhedsloven 2008/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0900247 Fremsat den 26. marts

Læs mere

Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune

Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune Notat om myndighedskontrol pa vederlagsfri fysioterapi i Lemvig Kommune Analyse af vederlagsfri fysioterapi ved konsulentfirmaet Incitare 2012 Lemvig kommune købte i 2012 en analyse af kommunens udgifter

Læs mere

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden

NOTAT. Om forslag til praksisplan for fysioterapi. 1. Baggrund. 2. Fokus på den styringsmæssige dagsorden Om forslag til praksisplan for fysioterapi 1. Baggrund Regionen og kommunerne i regionen skal ifølge overenskomsterne for praktiserende fysioterapeuter udarbejde en fælles praksisplan for tilrettelæggelsen

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 2014 og 1. halvår 2015

Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 2014 og 1. halvår 2015 Nøgletalsanalyse af vederlagsfri fysioterapi 1. halvår 214 og 1. halvår 215 Fælles økonomigruppe under SOF i Syd ved: Peter Michael Jørgensen, Kommune Claus Bossen, Kommune Morten Jessen-Hansen, Kommune

Læs mere

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet

Frit valg bedre sammenhæng. Finansministeriet Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 Frit valg bedre sammenhæng Finansministeriet OKTOBER 2017 2 Borgeren først en mere sammenhængende offentlig sektor April 2017 Frit valg for alle

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Titel Vederlagsfri fysioterapi Nr.: 621-01 Kommunen overtog den 1. august 2008 myndighedsansvaret for vederlagsfri fysioterapi til personer med svært fysisk handikap. Den vederlagsfri fysioterapi tilbydes

Læs mere

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret

Høringsnotat - L48 vedr. Øfeldt Centret Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 L 48 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMBWI Sags nr.: 1113573 Dok. Nr.: 743286 Dato: 6. december 2011

Læs mere

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune

Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune NOTAT Afklaringsnotat udbud af hjemmehjælpsydelser i Horsens Kommune Horsens Kommune har kontaktet Udbudsportalen for bistand til afklaring af fordele og ulemper ved at konkurrenceudsætte hjemmehjælpsydelser

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College

Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Bilag 2.1. Skabelon til: Indkøbspolitik for UC. Gør tanke til handling VIA University College Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 Statens Indkøbspolitik...3 Samarbejde på tværs af Danmark...4 Lokale

Læs mere

Forholdet mellem autorisationsloven og ledelsesretten: et dilemma

Forholdet mellem autorisationsloven og ledelsesretten: et dilemma Notat Danske Fysioterapeuter Profession & kompetence Til: Etisk udvalg Forholdet mellem autorisationsloven og ledelsesretten: et dilemma Resume Fysioterapeuter er forpligtede til at efterleve autorisationslovens

Læs mere

Potentialeafklaring på sundhedsområdet - Muligheder og begrænsninger

Potentialeafklaring på sundhedsområdet - Muligheder og begrænsninger Potentialeafklaring på sundhedsområdet - Muligheder og begrænsninger Forvaltningschef Kim Askelund Madsen, 9. maj 2012 1 Dagordenen for dette oplæg vil være: Hvad er potentialeafklaring? Potentialeafklaring

Læs mere

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering

Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering Bilag 1 Til: Fra: Bilag til sagen: Kultur- og Sundhedsudvalget Sundhedsfremmecentret Ledelsesinformation vedr. kommunal medfinansiering I dette bilag præsenteres ledelsesinformation, som kan understøtte

Læs mere

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER

BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER BYRÅDET UDBUDSPOLITIK FOR BYGGE- OG ANLÆGSOPGAVER 1 Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan konkurrenceudsættelse kan øge kvaliteten og effektiviteten i kommunens

Læs mere

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet.

Notatet beskriver indledningsvist de ny regler for frit valg og udbud på ældreområdet. BESLUTNINGSOPLÆG Potentialeafklaring på ældreområdet Dette notat er tænkt som et beslutningsoplæg til Kommunalbestyrelsen i Struer Kommune forud for udarbejdelsen af en potentialeafklaring på ældreområdet.

Læs mere

Forlig med PLO og betydningen for praksisplanerne. Oplæg for KKR

Forlig med PLO og betydningen for praksisplanerne. Oplæg for KKR Forlig med PLO og betydningen for praksisplanerne Oplæg for KKR Fortællingen om det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen - Kommunernes fælles sundhedspolitik Forebyggelse er fundamentet og løsningen,

Læs mere

1 of 6. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx

1 of 6. Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 of 6 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi Godkendt i byrådet d. xxx 1 2 of 6 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE UDBUDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Holbæk Kommunes udbudspolitik vedrører Byrådets afklaring af de overordnede og principielle forhold vedrørende konkurrenceudsættelse af kommunalt udførte driftsopgaver. Med

Læs mere

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621

Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde Sundhed 621 1. Indledning Med kommunalreformen er kommunerne blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi,

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik)

Politik for konkurrenceudsættelse. (Indkøbs- og Udbudspolitik) Politik for konkurrenceudsættelse (Indkøbs- og Udbudspolitik) Økonomisk Forvaltning April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 1 POLITIKKENS DÆKNINGSOMRÅDE... 3 1.1 Hvad dækker politikken... 3 1.2 Hvem

Læs mere

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune

Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. SUNDHED OG OMSORG Økonomi Aarhus Kommune Investeringsmodel i forhold til vederlagsfri fysioterapi. Kommunerne overtog i 2008 myndigheds- og finansieringsansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Den vederlagsfrie fysioterapi gives til borgere

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Sygehusbehandling og genoptræning side 1

Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Sygehusbehandling og genoptræning side 1 Indhold 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet... 2 4.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... 4 4.84 Vederlagsfri behandling hos

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 9 Sundhedsudvalget 9 Sundhedsudvalget 85 86 9.1 Sundhedsområdet Budget 2014, Drift: U/I Budget 2014 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.917.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 14.548.000

Læs mere

Hvad er et kommunikationscenter?

Hvad er et kommunikationscenter? Hvad er et kommunikationscenter? Et kommunikationscenter hjælper personer med nedsat tale-, høre- eller synsevne. Hjælper personer med tale- og kommunikationsvanskeligheder fx på grund af erhvervet hjerneskade,

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud på børneområdet i Varde Kommune Standardens indhold 1. Rammer 2. Visitation og tildeling 3. Indhold 4. Udførelsen 1. Rammer

Læs mere

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen

Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Høring over rapport om evaluering af kommunalreformen Danske Fysioterapeuter har med interesse læst rapporten om evalueringen af

Læs mere

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune

Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Indkøbs- og udbudspolitik for Aabenraa Kommune Godkendt 30. marts 2016 Indholdsfortegnelse 1. Formål...3 2. Hvad og hvem er omfattet...3 3. Udbud af varer og tjenesteydelser...3 4. Udbud af bygge- og anlægsopgaver...4

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 04-11-2010 Kl. 16:00 Kantinen, Svinget 14 Deltagere: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsen, Gert Rasmussen, Ulla Larsen Afbud: Bo Hansen Indholdsfortegnelse

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Erfaringer med kommunalreformen på Sundhedsområdet

Erfaringer med kommunalreformen på Sundhedsområdet Erfaringer med kommunalreformen på Sundhedsområdet Visionen bag reformen Færre og mere specialiserede sygehuse Borgerrettet forebyggelse og sundhedsfremme Økonomiske incitamenter til at forebygge behandling

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner

Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Bilag 1 Notat vedrørende grundlæggende udbudsretlige emner Efter aftale med Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) gennemgås hermed en række grundlæggende udbudsretlige emner, der vurderes at være væsentlige

Læs mere

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010

Mødereferat. Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010. For referat: Stefan Kragh. Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 Mødereferat Referat af møde for Kontaktpersoner den 20-04-2010 Dato for udarbejdelse: 1-05-2010 l For referat: Stefan Kragh Deltagere: Jørn Mortensen, Anne Marie Jensen, Jane Kiss, Stefan Kragh. Afbud:

Læs mere

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune

Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2012 Faxe Kommune Nøgletalsrapport Vederlagsfri fysioterapi 2 Faxe Kommune Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Sammenfatning Indeværende notat giver en gennemgang af området vederlagsfri fysioterapi, som varetages

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1.

UDBUD. i Lyngby-Taarbæk Kommune. Retningslinjer for Udbud. varer og tjenesteydelser. Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. UDBUD i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for Udbud af varer og tjenesteydelser Vedtaget af Økonomiudvalget den 1. oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for retningslinjerne... 2 2. Hvem er

Læs mere

Herning. Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - konklusion og anbefalinger

Herning. Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi. - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - konklusion og anbefalinger Kvalitetssikring af Vederlagsfri Fysioterapi - tilpasning til lovgivningen og hensigten med den - konklusion og anbefalinger Herning Kommune HOLSTEBRO KOMMUNE Rapporten er udarbejdet af: Jesper Graakjær

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven

Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Kommunal stratificeringsmodel for genoptræning efter sundhedsloven Høj terapeutfaglig kompleksitet Monofaglige kompetencer Tværfaglige kompetencer Lav terapeutfaglig kompleksitet Kommunal stratificeringsmodel

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb

Sociale hensyn ved indkøb Studiestræde 50, 1554 København V, Telefon 3376 2000, Fax 3376 2001, www.bl.dk, email bl@bl.dk 18. marts 2014 Sociale hensyn ved indkøb Udbud I forbindelse med boligorganisationernes indkøb af bygge- og

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere