Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013"

Transkript

1 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn juni 2013

2 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige motoriske vanskeligheder og sensoriske problematikker. Vi yder råd og vejledning omkring børn med motoriske og sansemotoriske vanskeligheder i alderen 0-18 år, men vægter den tidlige indsats og dermed børn i førskolealderen. Vi finder det afgørende at styrke den forebyggende indsats, dvs. den opmærksomhed og de aktiviteter, der sættes i værk inden en særlig indsats. Tidlig opsporing og handling er en væsentlig del af den generelle forebyggelse, som samtidig sikrer mulighed for, at der findes en løsning tæt på barnet eller den unges hverdag. Rådgivningen og vejledningen er målrettet såvel barnet som forældrene, dagplejeren, daginstitutionen, skolen eller andre med kontakt til barnet. Selve træningen er målrettet barnet, og tilrettelægges således at omgivelserne inddrages. Hjælpen gives for at gøre barnet i stand til at deltage i og udføre daglige aktiviteter og for at skabe de bedste forudsætninger og vilkår for barnet i dets videre opvækst, udvikling og læring. Formålet med ydelseskataloget er: At skabe bedre informationsgrundlag for brugere og forældre om tilbuddenes ydelser. At sikre bedre grundlag for løbende kvalitetssikring af indsatsen. At sikre sammenhæng mellem ydelser og kvalitetsstandarder. Kataloget beskriver rammer for tildeling af ydelser, som sker efter en konkret individuel vurdering. Vores indsats retter sig mod de 0-18 årige (primært de 0-6 årige), og består af følgende: Anonym rådgivning Forebyggende konsultativ virksomhed i form af rådgivning til dagplejere, børnehaver, skoler og forældre. Undersøge og beskrive de indstillede børns sansemotoriske formåen. Efterfølgende rådgivning, vejledning og opfølgning. Ud fra en individuel vurdering kan tilbydes træningsforløb. Vi dækker normalbørnsområdet som indeholder sansemotorisk udredning og træning, forebyggelse samt træning af børn efter sundhedsloven. Derudover er der specialområdet på Skibsted skolen som dækker undervisningsrelateret fysio- og ergoterapeutisk bistand på specialskolerne og institutionerne herunder undersøgelse, udredning, forebyggelse, træning, vejledning og konsulent funktioner.

3 Ydelseskatalog: Henvendelsen kan dreje sig om børn med: Forsinket motorisk udvikling Sansemotoriske vanskeligheder Sensoriske vanskeligheder Udviklingsforstyrrelser Funktionsnedsættelser For tidligt fødte børn Uro i kroppen Forsigtige børn Finmotoriske vanskeligheder. En indstilling eller henvisning til ergo- og fysioterapi kan eksempelvis ske gennem: Forældre til barnet Dagplejeren, pædagoger, lærere Børnesagsbehandleren Sundhedsplejersker Læge Speciallæge Sygehus En indstilling eller henvisning til ergo- og fysioterapi kan eksempelvis ske gennem: Iagttagelser om barnets motorik og sanser Bekymringer om barnets dagligdags færdigheder Bekymringer om barnets adfærd Et vurderet behov for træning Et lægefagligt begrundet behov for vederlagsfri fysioterapi. Indstillinger og henvisninger sker altid med forældrenes accept. Indstillinger kan kun ske efter forudgående aftale med en børneergoterapeut eller børnefysioterapeut. Lovgrundlag SEL 11 stk. 3: Rådgivning, undersøgelse og behandling til børn og unge SEL 44 ( 86, stk. 2): Vedligeholdelsestræning SEL 32: Træning i bl.a. særlige dagtilbud og hjemmetræning af børn og unge SEL 52, stk. 3, nr. 10: Tværgående indsats. Folkeskolelovens 20, stk. 2: Undervisningsrelateret ergoterapuetisk bistand Sundhedsloven 140 (Genoptræning) Sundhedslovens 140a (Henvisning til vederlagsfri fysioterapi) Sundhedsloven 120 stk. 2, 123 stk. 1 og 124 stk. 1. (Forebyggende sundhedsydelser til børn og unge)

4 SEL 11 stk. 3 Åben sansemotorisk rådgivning Forældre til børn i alderen o- 18 år. Tilbuddet om rådgivning omfatter også vordende forældre. En terapeut fra Børneteamet tilbyder telefonisk rådgivning og vejledning til forældre. Rådgivningen er gratis, og der tilbydes typisk 1-3 samtaler. SKAL -opgave SEL 11 stk. 3 Ergo- og/eller fysioterapeutisk undersøgelse, træning og vejledning Børn 0 18 år. Formål: Vejledning Undersøgelse Behandling/træning Træningsforløbet kan finde sted i barnets pasningstilbud/skole eller i borgerens eget hjem. Max 5 gange efter terapeutens vurdering. Du vil blive kontaktet af en visitator senest 5 hverdage efter din henvendelse. Du vil blive tilbudt opstart af træning inden for 5 hverdage. SKAL -opgave Hvis det vurderes at der er behov for længerevarende træning, så er det efter 44. SEL 32 og Folkeskoleloven 20, stk. 2 SL 123 stk. 1 Råd, vejledning og undervisning vedr. barnet og dets miljø Børn 0 18 år og barnets voksne Råd, vejledning og undervisning af sensoriske og motoriske forhold, kommunikation vedr. barnet og dets miljø. Ad hoc ved behov SKAL -opgave Afgrænsning af målgruppen baserer sig ikke på bestemte diagnoser eller på karakteren af funktionsnedsættelsen, men på en fagkyndig vurdering af barnets behov for et særligt støtte- og eller behandlingstilbud herunder træningstilbud. 2

5 SEL 44 86, stk. 2 Ergo- og/eller fysioterapeutisk, undersøgelse træning eller vejledning (vedligeholdelsestræning) Børn 0 18 år Formålet med vedligeholdelsestræning er, at: Du for så vidt muligt bliver i stand til at kunne videreføre træning på egen hånd uden støtte fra terapeut. Der vurderes ikke længere at kunne opnås forbedring af dit funktionsniveau. Der kan i forlængelse af et afsluttet genoptræningsforløb efter SL 140 og 11 stk. 3 være behov for vedligeholdende træning. Forløbet betragtes som et periodisk forløb med tilbud om træning 3 mdr. og efterfølgende 3 mdrs. hjemmetræning. Herefter vurderes behovet Du vil blive kontaktet af en visitator senest 5 hverdage efter din henvendelse. Du vil blive tilbudt opstart af træning inden for 5 hverdage. SKAL -opgave Dette sker efter vurdering fra terapeut fra Børneteamet, som sammen med forældrene søger om 44. Træningsforløbet kan finde sted i barnets pasningstilbud/skole eller i borgerens eget hjem. SL 140 Ergo- og/eller fysioterapeutisk behandling efter Genoptræningspl an fra sygehuset Børn 0 18 år, som udskrives fra et sygehus med en Genoptræningsplan i forhold til funktionstab. Henvisning fra: Læge Sygehuse eller speciallæge Formålet med genoptræningen er, at: Du som har behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehuset, bliver sikret et målrettet, sammenhængende og effektivt l genoptræningsforløb. Du for så vidt opnår samme Der er angivet timer i genopretningsplanen. Du vil blive kontaktet af en visitator senest 24 timer efter din henvendelse. Du vil blive tilbudt opstart af træning inden for 5 hverdage. Herefter vurderes forløbet. Terapeuten SKAL opgave Opgaven vil som udgangspunkt varetages af kommunal leverandør, idet opgaveløsningen fordrer tvær- og terapeutfaglig tilgang, som den kommunale leverandør besidder i kraft af dennes børneteam. 3

6 eller bedst mulige funktionsniveau såvel fysisk som psykisk, bevægelsesmæssigt som aktivitetsmæssigt som før din sygdom. laver en slutstatus og terapeuten vurderer om, der er brug for yderligere timer til behandling. Følgende opgaver vil typisk indgå i genoptræningsforløbet: Funktionstræning, Færdighedstræning Råd og vejledning. Diagnosen og den dertil hørende ydelse er karakteriseret ved et tidsafgrænset forløb, hvor indsatsen retter sig imod at barnet via træning opnår et funktionsniveau svarende til den målsætning, der er påført i genoptræningsplanen. SL 140a Vederlagsfri fysioterapi Børn 0 18 år. Henvisning fra læge eller sygehus. Formålet med vederlagsfri fysioterapi er, at udvikle barnets kompetencer indenfor leg, læring, fysiske funktioner, færdigheder og sociale relationer herunder: 1. Undersøgelse af barnets færdigheder. 2. Rådgivning og vejledning om: Tilpasning og tilrettelæggelse af aktiviteter. Gives for et år ad gangen. Men ofte er det livsvarigt. Du vil blive kontaktet af en visitator senest 24 timer efter din henvendelse. Du vil blive tilbudt opstart af træning inden for 5 hverdage. SKAL opgave Opgaven vil som udgangspunkt varetages af kommunal leverandør, idet opgaveløsningen fordrer tvær- og terapeutfaglig tilgang, som den kommunale leverandør besidder i kraft af dennes børneteam. 4

7 Valg og tilpasning af hjælpemidler, Tilpasning og indretning af omgivelserne 3. Træning Fysioterapeutisk træning på baggrund af vurdering fra terapeut fra Børneteamet. SL 124 Sansemotorisk legestue i dagplejen Børn 0-3 år. En terapeut fra Børneteamet laver ca. en times sansemotorisk leg med børnene til inspiration til dagplejeren og for at danne sig et indtryk af, om der er børn, der falder igennem sansemotorisk. Legestuegrupper får besøg 2 gange årligt mhp. råd og vejledning for at fremme motorisk udvikling. KAN -opgave Derudover vil der være: Tilbud om vejledning af dagplejere ved besøg i legestuer Tilbud om telefon/mailrådgivning. SL 124 Sansemotorisk leg i børnehaver Børn 3-6 år. Èn gang årligt kommer en terapeut fra Børneteamet i børnehaverne og deltager i motorisk leg med en gruppe af børn udvalgt af pædagogerne i børnehaven. Èn gang årligt. KAN opgave Derudover vil der være: Tilbud om vejledning af pædagoger ved besøg i legestuer Tilbud om telefon/mailrådgivning. SL 124 Sansemotorisk Kommende Screening af alle før-skolebørn En terapeut fra KAN opgave iagttagelse/ børnehaveklasse børn og Der laves en iagttagelse på Børneteamet laver en støtte/sparring til forældre både grov og finmotoriske førskole iagttagelse i I særlige tilfælde henvises til 5

8 SL 124 SL 124 SL 120 Stk. 2 screening. færdigheder. Motorikhold på skoler Undervisning af dagplejere, pædagoger og lærere Vejledning i hjemmet for forældre til for tidlig fødte børn - En terapeut fra Børneteamet overleverer informationer til skolen, forældre og sundhedsplejerske om de børn, der har behov for motorikundervisning. Børn 6-9 år. Sparringspartner og kursusudbyder for motorikpædagogerne/lærer ne. Børn 0-18 år Hjælpemidler og indretning af læringsmiljø Graduering af aktiviteten Børn mellem 0-1 år født før uge 37 Vejledning i de særlige forhold der hører til målgruppen i samarbejde med sundhedsplejerske: Undersøgelse af barnets færdigheder. Rådgivning og vejledning om: o o o Tilpasning og tilrettelæggelse af aktiviteter. Valg og tilpasning af hjælpemidler. Tilpasning og indretning af omgivelserne Træning efter forudgående visitering løbet af efteråret på alle før-skolebørn i børnehaven De børn der har været taget op efter iagttagelsen bliver set igen inden skolestarten. Her vurderes det om barnet har brug for motorik undervisning ved skolestarten. Efter behov Et kursus pr. gruppe én gang årligt. 0 3 årige 3 6 årige 6 18 årige 3 besøg i hjemmet inden barnet begynder i dagpleje. 44. KAN opgave KAN opgave KAN opgave 6

9 Ydelseskatalog: Svar på spørgsmål og konsultativ bistand Telefoniske henvendelser Forebyggende sundhedsydelser Jfr. Sundhedsloven 120 stk. 1, 123 stk. 2, og 124 stk. 1. Indstilling fra dagtilbud, skole, forældre m.fl. Undersøgelse Visitation Generelle tilbud Jfr. Servicelovens 11, stk. 3 og 44 Særlige tilbud Jfr. Servicelovens 52 Henvisning fra læge eller sygehus Særlige tilbud jfr. Sundhedslovens 120 stk. 1 og 140a om vederlagsfri fysioterapi