FORSVARET. i Korsør. FORSVARET I KORSØR ønsker alle vore læsere en god jul samt et godt nytår. december 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSVARET. i Korsør. FORSVARET I KORSØR ønsker alle vore læsere en god jul samt et godt nytår. december 2007"

Transkript

1 FORSVARET i Korsør december 2007 FORSVARET I KORSØR ønsker alle vore læsere en god jul samt et godt nytår

2 REDAKTIONSUDVALGET Søværnets Operativte Logistisk Støttecenter Korsør Sylowsvej-4220 Korsør Formand/Ansvarshavende redaktør: Orlogskaptajn Christian Jensen Chef for Ledelsessekretariatet Søværnets Operativte Logistisk Støttecenter Tlf På tur med USS HARRY S TRUMAN. Læs på side 10. Layout/skrivning: Mekaniker Frank R. Jacobsen Søværnets Operativte Logistisk Støttecenter Tlf Redigering/Korrekturlæsning: Overassistent Ninna S. Knudsen Søværnets Operativte Logistisk Støttecenter Tlf Redaktionsmedarbejder: Overværkmester Niels Chr. Nielsen Søværnets Operativte Logistisk Støttecenter Tlf Fotograf: Seniorsergent Lars Skytte Søværnets Operativte Logistisk Støttecenter Tlf Årets Julehilsner starter på side 14. Telefax: Tryk/Udsendelse: TRYKKERI KORSØR LOKALT STØTTEELEMENT KORSØR DEPOT NORET Stof fra dette blad kan frit anvendes. Der skal blot kildehenvises. Indhold OPLOG en arbejdsplads, vi kan være stolte af side 3 På tur med USS HARRY S TRUMAN side 10 MK II effektivitet og komfort side 13 Årets julehilsner side 14 Forside: sne på flådestationen Bagside: OPLOG-nissernes vagtparade FORSVARET i Korsør Se bladet på Internet

3 O P L O G EN ARBEJDSPLADS, VI KAN VÆRE STOLTE AF Af Kommandør Per Tidemand Korsør, den 1. november Artiklen har tidligere været bragt i magasinet: Under Dannebrog: EN ARBEJDSPLADS, VI KAN VÆRE STOLTE AF Det skal være sjovt og inspirerende at være ansat i OPLOG Korsør. Ved fælles hjælp stræber vi efter at skabe en rar arbejdsplads, en arbejdsplads vi kan være stolte af, en arbejdsplads hvor vi løser opgaverne med arbejdsglæde og smittende humør, siger kommandør Per Tidemand, som er chef for Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør - dagligt forkortet til OPLOG Korsør. Han ser gerne, at OPLOG Korsør bliver kendt som et tjenestested, hvor man kan og man vil, og hvor man klarer tingene til aftalte tid og med aftalt kvalitet! Vi skal imidlertid gøre os det klart, at opgaven kun kan løses, hvis vi i fællesskab udviser engagement og udnytter vores samlede viden og håndelag. Er man ansat i OPLOG, er man bevidst om det fælles ansvar. Der stilles ganske vist krav om stor selvstændighed, men den indbyrdes relation mellem alle OPLOG Korsør s medarbejdere skal være præget af åbenhed og ansvarlighed sammen med en høj grad af sammenhørighed. Vi vil støtte hinanden og derved sikre, at vi har en arbejdsplads, der på den ene side skaber tryghed og på den anden stiller os over for udfordringer og en løbende personlig udvikling. SØVÆRNETS OPERATIVE LOGISTISKE STØTTECEN- TRE Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør (OPLOG Korsør) og den tilsvarende enhed OPLOG Frederikshavn blev som en konsekvens af forsvarsforliget oprettet den 1. januar Dermed blev Søværnets operative logistiske funktioner ved flådestationer, eskadrer og marinedistrikter samlet under Søværnets Operative Kommando (SOK) som to lokale operative logistiske støttecentre i henholdsvis Frederikshavn og Korsør. De to OPLOG er etableret med henblik på at støtte respektive skibe mv., der er placeret ved de pågældende flådestationer, og er udstyret med mobil kapacitet med henblik på tilsammen også at kunne opfylde Søværnets operative enheders behov for logistisk støtte både nationalt og internationalt. Den mobile logistiske kapacitet kan opdeles i to elementer, hver bemandet med op til 30 personer, Kommandør Per Tidemand Chef for Operativt Logistisk Støttecenter Korsør og Garnisonskommandant i Korsør. hvorved der kan ydes logistisk støtte til to samtidige, geografisk adskilte operationer. Hvert mobile element sammensættes med materiel og personel fra begge OPLOG, afhængigt af den konkrete logistiske opgave, for derved at udnytte Søværnets samlede logistiske kompetencer bedst muligt. Opgaver OPLOG fungerer som single point of contact for alle Søværnets operative enheder i logistisk henseende. Det betyder, at alle Søværnets operative enheder skal henvende sig til OPLOG, når de ønsker assistance som fx reparations- og vedligeholdelsesstøtte, levering af komponenter og forbrugsgods mv. Til denne opgave er OPLOG normeret med erfarent personel, tilhørende værktøjer og en beholdning af erfaringsmæssigt hyppigt anvendte reservedele. Hvor opgaven er af en sådan karakter, at OPLOG ikke selv er i stand til at gennemføre den, rekvirerer OPLOG fornøden assistance ved Forsvarets Materieltjenestes

4 (FMT) underlagte værksteder og depoter eller ved civile leverandører. Dette behov opstår, især ved visse større eller særlige typer af eftersyn og reparationer, som er af en sådan karakter, at opgaven kun kan eller må gennemføres af personel med en særlig ekspertise, som normalt ikke forefindes i den operative logistikfunktion. Afhængig af, hvad der operativt, økonomisk og tidsmæssigt er mest hensigtsmæssigt, kan OPLOG vælge at lade støtten udføre af eksterne kontraktleverandører eller af værkstedsniveauet underlagt FMT. Med OPLOG er der etableret et beredskab, der er parat til at yde professionel, kvalificeret støtte hvor som helst og når som helst 24 timer i døgnet, 365 dage om året overalt i verden, hvor end der måtte vise sig et behov. Organisation Chefen for hver af de to OPLOG er kommandør, og han har en kommandørkaptajn som stabschef. De støttes af et mindre ledelsessekretariat og et administrationselement, der bl.a. varetager sekretærfunktioner, personaleadministration, budgetfunktioner, rejseadministration mv.

5 Den samlede bemanding i en OPLOG er på 245 normer. Heraf udgør Reparations- og Vedligeholdelsesafdelingen 130, Baseog Forsyningsafdelingen 76 og Drifts- og Koordinationsafdelingen 29 normer. Der er tilstræbt så flad en organisation som muligt, idet der fokuseres på at optimere antallet af teknikere og servicepersonale m.v. til at udføre de logistiske opgaver. De tre afdelingschefer er orlogskaptajner og deres sektionschefer er overvejende besat med orlogskaptajner og kaptajnløjtnanter. Organisationen er bemandet med både militært og civilt personel, med hovedvægten på militære normer. Det kan generelt siges om afdelingerne, at de underliggende sektioner hver er opdelt i et antal elementer, men at der ikke er vandtætte skodder imellem disse. Sektionernes personel indgår således gerne i puljer sammensat efter det aktuelle behov for bedre at udnytte alle kvalifikationer mest fleksibelt. Der fokuseres således både på specialviden og specielle kvalifikationer, men frem for alt på systemforståelse og -kendskab, så der arbejdes gerne på tværs af faggrænser. I sagens natur kræver dette fuldt uddannet og meget velkvalificeret personel, der har oparbejdet stor erfaring og viden fra tidligere sejlende tjeneste eller tjeneste på værksteder Reparations- og Vedligeholdelsesafdelingen Reparations- og Vedligeholdelsesafdelingen (RV-afdelingen) er opdelt i to sektioner, Teknisk sektion og Elektronik- og Våbensektionen. Afdelingen er ansvarlig for fejlfinding, reparationer fortrinsvis om bord samt udskiftning af defekte komponenter. Endvidere støtter Reparations- og Vedligeholdelsesafdelingen er ansvarlig for fejlfinding, reparationer fortrinsvis om bord samt udskiftning af defekte komponenter. afdelingen enhederne inden for vedligeholdelse, i det omfang situation tillader og enheders bemanding fordrer det, herunder under besætningers deltagelse i kursus og under afvikling af frihed. RV-afdelingen vil kunne støtte værkstedsniveauet underlagt FMT i det omfang afdelingens kapacitet tillader det. Der er herved åbnet mulighed for i nært samarbejde med værksteder at udveksle materielerfaringer og udbygge OPLOG personels ekspertise. RV-afdelingen kan tillige støtte enheder fra andre værn, i det omfang uddannelse og materiel er til rådighed. RV-afdelingen råder over reparations- og vedligeholdelseskapaciteter med indbyggede stationære og mobile faciliteter i form af begrænsede værkstedsfaciliteter, værktøj, specialinstrumenter samt en robust arbejdsbeholdning af reservedele, således at man er i stand til at levere umiddelbar og daglig reparations- og vedligeholdelsesstøtte til enheder indsat såvel nationalt som internationalt samt til den operative støttestruktur (kystradarer, hovedkvarterer m.v.). Base- og Forsyningsafdelingen Base- og Forsyningsafdelingen (BF-afdelingen) er opdelt i 3 sektioner, som tager sig af forsyningsstøtte, transport, kommunikation samt intern forplejnings- og kabysvirksomhed. I basehavn anvendes dog det lokale cafeteria til forplejning. Afdelingen udfører opgaver til støtte for helikopteroperationer både under deployeringer og inden for basehavn. Afdelingen varetager forvaltning af arbejdsbeholdninger og gennemfører genforsyningsopgaver inkl. transport. Den varetager kommunikationsvagt under alle forhold og udfører endvidere havnetjeneste i forbindelse med enheders anløb og afgang, herunder bemanding af stationsfartøjer, levering af trossehold, tilslutning til el, vand, telefon, FIIN, etc.

6 i tæt samarbejde med SOK i logistisk planlægning, inkl. etablering af fremskudt operativ logistik samt oprettelse af terminalhold. I forbindelse med deployering af teams indgår afdelingen i ledelsen af respektive teams, suppleret fra andre afdelinger/sektioner. OPLOG KORSØR s MISSION OG VISION Base- og Forsyningsafdelingen varetager forvaltning af arbejdsbeholdninger og gennemfører genforsyningsopgaver inkl. transport. Intern forplejnings- og kabysvirksomhed - kokken laver æbleskiver. BF-afdelingen er ansvarlig for i nært samarbejde med det værnsfælles centrale Lager Danmark at koordinere forsyningsstøtten til enheder samt deltage i fremskudt forsyningslevering. Afdelingen råder over forsyningsspecialister i form af regnskabsførere og speditionsuddannet personel, køretøjsmateriel og chauffører til den fremskudte forsyningstjeneste. BF-afdelingen råder over specialkøretøjer og andet mobilt materiel samt diverse både, således at transport- og løfteopgaver mv. kan gennemføres. Drifts- og Koordinationsafdeling Drifts- og Koordinationsafdelingen (DK-afdelingen) forestår OPLOG s aktivitetsplanlægning, intern koordination af arbejdsopgaver og aktiviteter, herunder overordnede økonomifunktioner og tilsvarende personelrelaterede opgaver. Afdelingen koordinerer OPLOG s aktiviteter med SOK, Søværnets Taktiske Stab, eskadrerne, enhederne, andre værn og funktionelle tjenester. DK-afdelingen varetager OPLOG planlægning og fungerer samtidigt som kontaktpunkt single point of contact - for alle henvendelser om logistisk støtte, hvad enten det sker via signal, eller telefon. Endelig varetager afdelingen på SOK vegne modtagekontrol af enheder, der har gennemgået større eftersyn, modtagekontrol af nye materielsystemer etc. I forbindelse med planlægning udsender afdelingen personel til site surveys m.v. samt deltager Mission OPLOG skal opfylde operative enheders behov for logistisk støtte såvel nationalt som internationalt. Vision De betydelige organisationsændringer, der var en konsekvens af forsvarsforliget, medførte store ændringer for forsvarets personel inden for arbejdsopgaver, arbejdssted, arbejdskolleger og nærmeste foresatte. Dette gælder også for OPLOG Korsør, hvor personellet er sammensat i en ny organisation, og hvor det samlede opgavekompleks først dukker op i takt med, at der indhentes erfaringer fra den operative virkelighed. For at sikre fælles mål i den videre personel- og organisationsudvikling har OPLOG Korsør formuleret sin vision i følgende fire underpunkter: OPLOG Korsør vil tilvejebringe professionel logistisk støtte til operative enheder - såvel nationalt som internationalt - ved at: 1. Styrke og udvikle relationer til kunderne for at sikre en smidig opgaveløsning. For det første skal de operative enheder opleve, at vi giver dem en god og smidig service, når vi

7 en målrettet kompetenceudvikling, der er skræddersyet til hver enkelt medarbejder, og som tilgodeser OPLOG Korsør s behov, når vi skal løse vore opgaver. Når vi yder assistance, vil vi i nært samarbejde med OPLOG Frederikshavn udsende hold, der er sammensat og tilpasset den enkelte opgave. Når vi på den måde sætter fokus på opgaven, vil disse hold ofte blive sammensat på tværs af fagskel. Det vil medvirke til at udbygge vores tværfaglige indsigt og samtidigt styrke den gensidige forståelse for arbejdsvilkårene såvel inden for OPLOG Korsør s organisation som mellem de to OPLOG. Der skal dog ikke herske tvivl om, hvor i organisationen hver enkelt medarbejder har sin daglige gang, når han ikke er udsendt og ellers passer sine daglige opgaver. Plakat opsat i trappeopgang bygning 14 østlige indgang. støtter dem. Det kræver først og fremmest, at vi indgår i et nært og effektivt samarbejde med skibenes besætninger. Jo bredere den personlige kontaktflade mellem skib og OPLOG bliver jo større er muligheden for at sikre en gensidig forståelse, der på enhver måde vil lette samarbejdet. Vi ønsker at befæste vores position som en positiv, hjælpsom og imødekommende organisation. Vi skal derfor vise åbenhed og ansvarlighed, når vi løser vore opgaver. Vi vil stræbe efter at opnå en stadig større erfaring, således vi kan udvise forudseenhed og dermed være til stede, så snart der opstår et behov for støtte. 2. Udvikle sammenhæng mellem opgaveløsning og kompetencer, således at medarbejderne ser sig selv som en del af en helhed. For det andet skal vi sikre os, at der er sammenhæng mellem vore opgaver og vore kompetencer. Vi gennemfører en løbende afklaring af, hvilke kompetencer hver eneste medarbejder i OPLOG Korsør er i besiddelse af. Denne afklaring giver os grundlaget for at iværksætte 3. Udvikle kommunikationsformer, som giver såvel medarbejdere som kunder en klar forståelse for opgaveløsningen. For det tredje skal vi benytte et klart og tilpasset sprog, når vi kommunikerer. Når vi aftaler tid, sted og kvalitet med vore kolleger i skibene, skal vi sikre os, at vi får en entydig og klar fælles forståelse for den opgave, der skal løses. Vi skal på den ene side ikke love mere end vi kan holde, men på den anden side sørge for at give et klart indtryk af, hvad det er, som skibet kan forvente sig fra os. Vi skal holde kontakt med skibet under opgaveløsningen og give besked, når arbejdet er afsluttet. Det er desuden af hensyn til egen udvikling vigtigt, at vi sikrer os en tilbagemelding efter endt opgave. På baggrund af tilbagemelding vil vi være i stand til i detaljer at vurdere vores indsats og dermed

8 forbedre vore arbejdsprocesser og rette eventuelle fejl. Det er også vigtigt, at vi informerer på tværs af OPLOG Korsør s egen organisation, således at vi får en gensidig forståelse for, hvilke opgaver der løses andre steder i organisationen, og hvad der i den forbindelse kræves af hver enkelt. Vi vil på den måde øge mulighederne for en koordineret udvikling og dermed forbedre vore forudsætninger for at løse, de mangeartede opgaver, som vi vil blive stillet over for. 4. Skabe en balance mellem familieliv og den enkeltes forpligtelser over for arbejdsplads og kolleger. For det fjerde vil vi skabe en balance mellem vort familieliv og vore forpligtelser over for arbejdsplads og kolleger. OPLOG skal være en attraktiv arbejdsplads, hvor hver enkelt får mulighed for at kombinere arbejdsliv og privatliv på en hensigtsmæssig måde. Det forudsætter mange ting, men først og fremmest at vi laver en solid gerne langsigtet planlægning - og at vi fastholder den. Hver medarbejder skal i god tid vide, hvornår han kan afvikle ferie og frihed, hvornår han står til at skulle deltage i øvelser og vagt eller skal stå i beredskab til de operationer, som OPLOG kan ventes at blive bedt om at støtte. I øvrige perioder varetager han dagligt arbejde, men står samtidigt i beredskab, såfremt en kollega af personlige eller familiære grunde i en periode skulle få behov for at blive afløst under vagt, beredskab eller udsendelse. Her er der ikke tale om en egentlig aftale, der skal indgås mellem ledelse og medarbejder, men et indbyrdes uskrevet solidarisk tilsagn om gensidig støtte blandt kolleger. Opgaverne skal jo fortsat løses, så ved forfald kræves der, at nogen kan træde ind og overtager opgaven, således at den betrængte kollegas personlige og private behov kan blive tilgodeset. Forudsætningen herfor er, at der i sådan en situation findes en medarbejder i OPLOG, der er kvalificeret og klar til at yde en ekstra indsats for at hjælpe en kollega. Det vil være muligt, hvis vi i OPLOG Korsør kan skabe faglig redundans og en høj grad af samhørighed og samtidigt sikre en god og kollegial omgangstone, hvor menneskelige hensyn og gensidig respekt er normen. Plakat opsat på Forsyningsdepot N PERSONEL- OG ORGANISA- TIONSUDVIKLING OPLOG Korsør s vision afføder behov for en række overordnede initiativer inden for personel- og organisationsudvikling. Der er derfor taget initiativer inden for især personeludvikling, der dels skal sætte OPLOG Korsør i stand til mere fleksibelt og effektivt at

9 udnytte vore samlede kompetencer, dels skal sikre at der hersker et godt arbejdsmiljø og en sund arbejdsglæde i organisationen. Forsvaret har introduceret en obligatorisk årlig arbejdsklimamåling, som i daglig tale kaldes AKM. Formålet med AKM er at måle og udvikle det psykiske arbejdsklima ved de enkelte tjenestesteder. Ved OPLOG Korsør er der gennemført AKM. Alle medarbejdere ved OP- LOG Korsør har i den forbindelse udfyldt et svarskema, der anonymt behandles af Forsvarsakademiet (FAK), som har en særlig sektion til den opgave. AKM har identificeret fokusområder, hvor OPLOG Korsør kan sætte ind med tiltag for at udvikle arbejdsklimaet. Der er således peget på områder, hvor vi kan tage initiativer til forbedring af arbejdsklimaet m.v. Med AKM får vi indblik i, hvilke holdninger og synspunkter der for tiden hersker i OPLOG Korsør. På baggrund af resultatet af AKM vil vi i samarbejde med SU opstille handleplaner, således at vi kan forbedre arbejdsmiljø og -vilkår. Sagsbehandlerkursus Som et led i kompetenceudviklingen af sagsbehandlere på leder- og mellemlederniveau ved OPLOG Korsør har vi oprettet et kursus i sagsbehandling. Det overordnede mål er at gennemgå metoder og værktøjer, der kan anvendes til at formulere budskaber, som giver gode resultater for både modtager og afsender. Med sagsbehandlerkursus bibringes sagsbehandlere på leder- og mellemlederniveau forståelse for betydningen af, at en ensartet metodik ved skriftlig sagsfremstilling er medvirkende til, at læseren hurtigt bliver indført i sagen og OPLOG -sammen er vi professionelle. får et tilstrækkeligt grundlag til at træffe en beslutning eller tilstrækkelige informationer til den videre sagsbehandling. UDSENDELSE AF ET OPLOG TEAM I efteråret 2006 besluttede Folketinget at udsende to enheder af FLYVEFISKEN-klassen med tilhørende logistik til Middelhavet, hvor de skulle indgå som dansk bidrag til en FN-flådestyrke (UNI- FIL), der skulle patruljere i farvandet ud for Libanon samt at bidrage til at forhindre indsmugling af våben til bevæbnede grupper i den sydlige del af Libanon. Efter en logistisk rekognoscering, som skabte overblik over, hvor OPLOG Team mest hensigtsmæssigt kunne opstilles, og over hvilke faciliteter og støttemuligheder, der kunne trækkes på i det pågældende lokalområde, blev der som logistisk støtte for de to enheder af FLYVEFISKEN-klassen udsendt et OPLOG Team til Limassol på Cypern. Dette OPLOG team bestod af 20 personer med tilhørende deployeringscontainere. Der var tale om et sammensat team med personel fra såvel OPLOG Frederikshavn som OPLOG Korsør, men med OPLOG Korsør som overordnet ansvarshavende. Teamet medbragte i alt 20 stk. 20-fods containere indeholdende bl.a. reservedele til FLYVEFISKEN-kl. samt kommunikations-, værksteds-, lager- og beboelsescontainere. Deltagelse som logistisk støtte til danske enheder indsat i UNIFIL gav de to OPLOG mulighed for at vise, at vi tilsammen kunne leve op til forligets forventninger til en mobil logistikenhed. Den danske deltagelse i UNIFIL varede indtil august i år i alt mere end 10 måneder og de to OPLOG viste klart, at de kan samarbejde og levere professionel støtte såvel til skibe, der opererer i farvandsovervågning og øvelser herhjemme og i Nordatlanten, som til skibe der

10 10 På tur med USS HARRY S TRUMAN Som et led i forberedelserne mod en mulig deployering til Task Force 150 blev undertegnede udpeget til at sejle med det amerikanske Hangarskib USS HARRY S TRUMAN (HST). Turen gik fra Naval Station Norfolk på den amerikanske østkyst til Napoli i Syditalien. Af kaptajnløjtnant Claus Kitnæs, Søværnets Taktiske Stab Det største hangarskib HST er et hangarskib af NIMITZklassen og betragtes som det største. Skibet er 333 m langt og har et deplacement på tons, når det er fuldt lastet. Det drives af 2 atomreaktorer, der samlet yder HK eller 194 MW. Energi er derfor ikke noget problem, og begreber som udholdenhed tales der ikke om, eftersom de 2 atomreaktorer kan blive ved med at producere energi praktisk talt i en uendelighed. Skibet har i alt 4 skrueaksler, hvoraf den længste er omkring 200 m, hvilket giver en oplyst tophastighed på mere en 30 knob. Den reelle tophastighed er ligeledes ikke noget, der tales om, men rygterne siger, at den ligger nærmere de 40 knob. Afgang fra Norfolk HST afgik fra Norfolk mandag den 5. november til en opstående sol og roligt vande. 12 timer forinden var omgivelserne knap så rolige. Det var dog ikke vandet, der var uroligt, men Pier 14 i Norfolk, hvor forventningsfulde mænd og kvinder mønstrede om bord på det kolossale skib. Da HST forlod Norfolk og de vinkende pårørende, var det med en forventning om ikke at vende tilbage til Norfolk før juli Målet og missionen for HST og de medfølgende eskorteskibe, benævnt Carrier Strike Group 10 (CSG10), var at løse et bredt spektrum af opgaver for den amerikanske regering i den Persiske Golf. Øvelsesprogram gennemføres Efter afgangen forlagde CSG10 sydover mod farvandet mellem Florida og Bermuda. Formålet med dette var i første omgang at modtage de knap 60 fastvingede fly, der skulle være en del af HST og efterfølgende at bruge en lille uges tid på at lade piloterne øve de meget svære dæklandinger. Omkring 50 af flyene var F-18 HORNET og SUPER HORNET. De resterende fastvingede fly blev udgjort af E-6 PROWLER, E-2 HAWKEYE og C-2 GREY- HOUND. Udover de omtalte dæklandinger, der blev øvet døgnets 24 timer, til stor gene for den del af besætningen, der havde lukaf under flydækket, blev der gennemført et øvelsesprogram mellem enhederne i CSG10, nøjagtigt som vi Parademæssig afgang fra Norfolk.

11 11 Formationssejlads på Atlanterhavet. kender det fra vore egne nationale øvelser. Aftenen før vi krydsede Atlanterhavet, blev jeg inviteret op på platformen af en af piloterne, hvilket var en helt igennem ekstrem oplevelse. Platformen er det sted ude på flydækket, hvor piloterne efter tur har til opgave at notere, hvordan de piloter, der sidder i flyene, gennemfører deres landinger. Denne opgave er meget vigtig, idet den giver de landende piloter feedback, eftersom det aldrig nogensinde bliver ren rutine at lande på et hangarskib. Ingen piloter kan på trods af rutine, alder, grad, antal landinger etc. undsige sig fra at føle afsky over for dæklandinger især i mørke. Platformen er placeret på siden af skibet lige ved siden af det punkt, hvor flyene har touch down, og krogen griber fat i en af de 4 udspændte wirer. Oplevelsen på platformen virkede en anelse surrealistisk, eftersom jeg stod midt om natten, i skorteærmer, i november måned på Atlanterhavet, mens SUPER HORNET i løbet af 20 minutter landede mindre end 10 meter fra mit hoved. Og dette var bare halvdelen af oplevelsen, for dertil kommer larmen, lugten af brændt gummi og metal fra henholdsvis hjulene på landingsstellet og krogen, der slår gnister henover flydækket, og ikke mindst det store lufttryk, der genereres, inden flyene atter står helt stille. Over Atlanten Dagen efter mine oplevelser på platformen krydsede vi som sagt Atlanterhavet, hvor den sydlige rute blev valgt. Det betød varmt vejr, azurblåt vand og masser af havpattedyr, der eskorterede os hele vejen til Gibraltarstrædet. Transitten blev brugt på foredrag i kulturforståelse samt planlægning mod det forestående Distinguish Visitor (DV) program. HST, set fra HMS MANCHESTER, på vej gennem Gibraltarstrædet. Besøg af admiral Planen var nemlig, at dagen efter CSG10 havde passeret Gibraltarstrædet, skulle Commander, U.S. Naval Forces Europe / Commander, Allied Joint Force Command Naples Admiral Henry G. Ulrich

12 12 III, komme på besøg og have forevist en demonstration af henholdsvis den Sea Power og den Air Power, som CSG10 var i besiddelse af. Helt efter planen og efter passage af Gibraltarstrædet i daggry, kom admiralen på besøg. Sea Power demonstrationen inkluderede simultan skydning med forreste og agterste 5 tommer kanon fra en krydser af TI- CONDEROGA-klassen. Hvor Sea Power demonstrationen måske manglede lidt show, var det modsatte tilfældet med Air Power demonstrationen. I luften lige over HST blev der simuleret Air to Air refueling, præcisionsbombninger fra forskellige angrebsprofiler, formationsflyvninger og sidst men ikke mindst gennembrydning af lydmuren mindre end 1 sømil væk fra skibet. Havde man været i tvivl om, hvor meget ravage CSG10 egentligt kunne lave, var dette ikke længere tilfældet. GIVE EM HELL. En 18E SUPER HORNET lander. Landlov i Napoli De efterfølgende dage forsatte transitten mod Napoli, hvor det var planen, at HST skulle ankre i en lille uge. Således ankom HST til Napoli den 20. november og gjorde klar til frihed og landlov for den vagtfrie del af besætningen. Frihedsbegrebet var imidlertid ganske anderledes, end det vi kender i det danske søværn. For det første er det forbudt at gå alene i land i fremmede havne. Når man forlader skibet, skriver man sig ind i en bog, hvor man ligeledes anfører, hvem der er ens buddy. Den udpegede buddy skal holde samling på den gruppe, man forlader skibet med, indtil gruppen er retur. Gruppen må ikke skilles under friheden, og det er desuden forbudt at indtage alkohol, hvis man er buddy. Spadseretilladelsen ophørte klokken 2200 for de menige, klokken 2359 for sergentgruppen og klokken 0200 for officererne. En stor oplevelse Der er ingen tvivl om, at turen med HST har været en meget stor oplevelse med masser af positive indtryk på såvel det menneskelige som på det faglige plan. Turen gav et godt indtryk af det kæmpemæssige apparat, som US NAVY råder over, og jeg fik samtidig set, hvor professionel den amerikanske flåde virker. Samtlige af de personer, jeg havde berøring med, var meget engagerede, og deres indstilling indikerede klart, at denne deployering var alvor og ikke blot for sjov. Hvordan skulle den i grunden også være anderledes, når der på stævnen af HST står skrevet med store røde bogstaver: GIVE EM HELL

13 13 MK II effektivitet og komfort Den nye MK II, som afløser Barsø-klassen er en uovertruffen sejler, og skibet byder på mange forbedringer til glæde for mandskabet. Kilde: Forsvarets Materieltjeneste. - Du kan slet ikke sammenligne MK II med en kutter. Det her er et rigtigt skib, fortæller en begejstret Ulrik Dahl, som er oversergent og tilsynsførende fra Forsvarets Materieltjenestes MK II-projektgruppe. MK II skal afløse de udtjente kuttere af Barsø-klassen. Opgaverne er farvandsovervågning og suverænitetshåndhævelse i de indre danske farvande. På prøvesejladserne har skibets sødygtighed været uovertruffen. MK II er endnu ikke blevet afprøvet i rigtig hårdt vejr, men der har været god, stærk blæst under sejladserne. - Moderne kuttere har en stævn som en storebæltsfærge, og hugger sig gennem bølgerne. Det her skib er langt og slankt og skærer sig gennem bølgerne. Det minder lidt om den gamle Triton-klasse, vi fik fra Italien efter krigen. Den har et pænt spring op mod stævnen og ligner ikke en container, sådan som mange nyere orlogsskibe gør. Sejladserne er gået over al forventning, fortæller Ulrik Dahl. MK II 40 års udvikling De første orlogskuttere i Barsøklassen blev bygget i 1969, så MK II rummer knap fyrre års udvikling og forbedring. MK II er dobbelt så store og sejler 2 ½ gang så stærkt som Barsø-kutterne. - For fyrre år siden sejlede skibstrafikken med en fart på ca. 10 knob, så det var også, hvad Barsøklassen havde af motorkraft, men farten er jo øget en del i dag, fortæller Ulrik Dahl. Mandskabet får bedre kår Skibets sødygtighed gør, at tilværelsen for søfolkene vil blive forbedret i forhold til Barsø-klassen. Men ikke nok med det: Beboelsesforholdene er også blevet mærkbart bedre, og der er kabys og vaskeri ombord. - Der er virkelig gjort noget for, at mandskabet skal have det godt, samtidig med at skibet er konstrueret til at løse sin opgave bedst muligt. Det kan kun blive en succes, siger Ulrik Dahl. MKII P520 med Y306 FARØ på siden. Foto: Frank Jacobsen. MKII P520 DIANA ved navngivning den Foto: Lars Skytte.

14 14 Julehilsen fra Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør Chefen for OPLOG Korsør, kommandør Per Tidemand ønsker alle ansatte ved OP- LOG Korsør og deres pårørende en glædelig jul og et godt nytår. Vi bringer her hans tale ved afskedsreceptionen den 10. december 2007: Den 1. januar 2004 påmønstrede jeg her i Korsør som chef for en flådestation og for et marinedistriktselement. Her 4 år senere afmønstrer jeg samme sted, men nu som chef for Søværnets Operative Logistiske Støttecenter Korsør og som Garnisonskommandant i Korsør. Sejladsen har varet fire år. Og det er de bedste fire år, som jeg har haft i min karriere. Det har været udfordrende og spændende, men først og fremmest har det været lærerigt for mig. Korsør har vist sig at være betydeligt mere anderledes, end jeg troede. Korsør er ikke en søvnig provinsby, hvor alt står stille. Jeg har oplevet en by, der er i god udvikling og en by, der er aktiv. Man kan ikke være chef på en af Korsørs største arbejdspladser uden at få en bred kontaktflade til lokalsamfundet. Medlemskab af Rotary og af Marineforeningen har sammen med pensionistdage og kontaktarrangementer yderligere styrket kontakten til byen. I tog godt imod mig og inviterede mig indenfor. Takket være jer, har Kommandør Per Tidemand Chef for Operativt Logistisk Støttecenter Korsør og Garnisonskommandant i Korsør. jeg fået lov til for en tid at blive en del af Korsør. Nogle gange er skridtet fra kendskab til venskab ikke så langt. Selv om jeg trods mange velmente forslag stædigt har fastholdt min bopæl i København, har Hanne og jeg fået udvidet vores omgangskreds. For os er Korsør ikke længere blot en by, vi passerer på vej til Jylland, men en by, hvor der bor mennesker, som vi kender og holder af. Jeg har lært at sætte pris på byen, og jeg er stolt over at have været garnisonskommandant her i Korsør. Jeg har gennem alle 4 år oplevet et godt samarbejde med Søværnets Taktiske Stab og eskadrerne det har været vigtigt, for det er skibene der er vore primære kunder. Hertil kommer det fortsatte samarbejde med værkstederne og depotstrukturen, hvor vi nu samarbejder med vore tidligere kolleger fra den tid, hvor Flådestation Korsør fortsat eksisterede som myndighed. Det er et samarbejde, der skal fastholdes og gerne udbygges, fordi vi er indbyrdes afhængige af hinanden. Jeg vil også nævne, at netop dette arrangement er et af mange beviser på det gode og nære samarbejde, som vi har med Det Lokale Støtteelement, som er ansvarlig for bl.a.

15 15 driften af cafeteriet. Uden medarbejderne her ville receptionen ikke være mulig. Jeg ser til min store glæde, at kolleger fra andre myndigheder i Vestsjælland også er til stede. VTS Storebælt, Forsvarets Regnskabstjenestes lokale element, Søværnets Artilleriskole fra Sjællands Odde samt fra Marinehjemmeværnet. Tak for samarbejdet gennem de forløbne år. Tak til chefen for Gardehusarregimentet Hesteeskadronen har ved flere lejligheder kastet glans over de herværende maritime installationer. Det har altid været stilfuldt, farverigt og festligt. Tak for alle de gode timer vi har tilbragt sammen ved hyggelige lejligheder. Da jeg som sagt påmønstrede i 2004, havde vi dårligt nok kastet fortøjningerne, før vi røg direkte ind i en storm. Vi blev ramt af et forsvarsforlig, som var helt usædvanligt. Hvor alle tidligere forlig havde været gennemført efter salamitaktikken, hvor man skærer en lille smule, men stort set lige meget overalt, blev der ved dette forlig gennemført omfattende forandringer. Alt skulle nedlægges, og nye elementer skulle opbygges. På den måde blev flådestationen nedlagt som myndighed, og OPLOG Korsør så dagens lys. Det var et stormvejr, hvor der var brug for sammenhold og tro på, at det hele nyttede noget. Vilkårene var ikke de bedste. Vi blev holdt hen i uvished igennem lang tid, men vi støttede hinanden og holdt ud. Jeg oplevede en kollegialitet og en hjælpsomhed, der gav løfter for fremtiden. Men det var også Forsvarsforliget, der gav os en enestående mulighed, som kun de færreste i Forsvaret får. Vi fik lov til at opbygge en ny myndighed helt fra bunden. Vi fik en enestående chance for helt fra begyndelsen at præge vores egen arbejdsplads. Vi fik selv lov til at sætte vores præg på det liv, der skulle leves inden for rammerne af OPLOG Korsør. Det var et ansvar, vi påtog os. Vi har været enige om, at det skal være sjovt og inspirerende at være ansat i OPLOG Korsør. Ved fælles hjælp har vi stræbt efter at skabe en rar arbejdsplads, en arbejdsplads vi kan være stolte af, en arbejdsplads hvor vi løser opgaverne med arbejdsglæde og smittende humør. Vi er da også klar over, at det kræver en aktiv indsats fra hver enkelt medarbejder der er som bekendt sjældent noget, der kommer af sig selv. Vi er også klar over, at opgaven kun kan løses, hvis vi i fællesskab udviser engagement og udnytter vores samlede viden og håndelag. Det gjorde vi, da Folketinget i efteråret 2006 besluttede at udsende to enheder af FLYVEFISKENklassen med tilhørende logistik til Middelhavet, hvor de skulle indgå som dansk bidrag til en FN-flådestyrke (UNIFIL), der skulle patruljere i farvandet ud for Libanon. Her blev søværnets nye logistikkoncept med OPLOG som det bærende element afprøvet. Vi bestod prøven med udmærkelse. I samarbejde med OPLOG Frederikshavn udsendte vi et hold på 20 personer. Holdet blev skræddersyet til opgaven og blev sammensat, så der skulle arbejdes på tværs af faggrænser. Herved fik de udsendte lejlighed til at få indsigt i andre fagområder. Der blev herved skabt en øget gensidig forståelse for kollegernes arbejdsvilkår såvel inden for OPLOG Korsørs egen organisation som mellem de to OPLOG. Jeg besøgte ved flere lejligheder lejren i Limassol, hvor jeg hver gang kunne konstatere arbejdsglæde og gå-på-mod og en smittende begejstring. Der var et fællesskab om opgaven uanset dens karakter. Der kunne ikke skelnes mellem civile og militære eller mellem folk fra Frederikshavn og Korsør - alle tog ansvar og alle var villige til at give en kollega en hjælpende hånd. I løbet af de to første år med OP- LOG har vi tilsammen udrettet meget. Vi har grund til at være stolte: Vi kan være stolte af, at vi er kommet godt gennem et forlig, som har vendt op og ned på vores arbejdsplads. Vi har løbende leveret varen og har derved bidraget til at holde flåden sejlende. Vi kan være stolte af, at vi sammen har skabt en arbejdsplads, hvor der hersker en positiv indstilling til kolleger og opgaver. Vi ønsker at se muligheder i stedet for problemer. Vi kan være stolte af, at vi sammen har skabt en arbejdsplads, hvor alle har lyst til at gøre en indsats. Hvor alle er klar til at hjælpe en kollega, men også er klar til at modtage hjælp fra andre. Vi kan være stolte af, at vi sammen har skabt en arbejdsplads, hvor det er tilladt at være glad og vise humor. Vi har skabt en holdånd, der bidrager til en positiv trivsel på arbejdspladsen. Vi er hjælpsomme, og vi er gode til at gøre hinanden bedre. Vi kan være stolte af, at vi sammen har skabt en arbejdsplads,

16 16 hvor vi er omstillingsparate og fleksible. I logistik kender ingen dagen, før solen går ned vi skal derfor være parate - også til det uforudsete. Det er vi. Vi kan være stolte af, at vi sammen har skabt en arbejdsplads, hvor vi arbejder målrettet og ansvarsfuldt. Vi leverer kvalitet også når der er tale om rutineopgaver. Vi kan være stolte af, at vi sammen har skabt en arbejdsplads, hvor der hersker gensidig respekt, og hvor vi opfører os ordentligt over for hinanden. Jeg går fra borde som en stolt mand jeg er stolt over at have været jeres chef. Chef for så mange dygtige medarbejdere, hvis humør og engagement jeg har sat stor pris på. Chef for medarbejdere, der oprigtigt ønsker at skabe en stadig bedre arbejdsplads, og som er klar til at bidrage hertil med en personlig indsats. Chef for medarbejdere, der, når opgaven virkelig kræver det, er parat til at se bort fra personlige hensyn til fordel for de kolleger, som sejler på de skibe, som vi er sat i verden for at støtte. Når jeg har afmønstret, vil jeg altid mindes min tid i Korsør med stor glæde. Hver morgen, når jeg har sat mig ind i min LUPO for at køre til Korsør, har jeg været glad for at skulle på arbejde og møde udfordringer sammen med gode medarbejdere. Hver gang jeg har drukket en kop kaffe ude hos jer på værksteder, depotet og kontorer har jeg glædet mig over den faglige stolthed og imødekommenhed, som jeg er blevet mødt med. Jeres ærlighed og integritet har jeg sat stor pris på, og jeg står tilbage med en fornemmelse af, at det nok skal vise sig, at I har gjort mig til et bedre menneske et menneske med større indlevelse. Lad mig slutte med at sige tak til jer alle, fordi I mødte op her i dag og på den måde også har gjort denne dag i Korsør mindeværdig for mig. Glædelig Jul og godt Nytår til jer alle og til alle dem i jeres omgangskreds, som I holder af. "FORSVARET I KORSØR" ønsker alle vore læsere en god jul samt et godt nytår

17 17 Julehilsen fra Søværnets Taktiske Stab Dagene er blevet tydeligt kortere, og vi er overgået til sort hueovertræk for mere end en måned siden, så højtiden må være lige rundt om hjørnet. I den anledning vil jeg gerne på vegne af samtlige medarbejdere ved Søværnets Taktiske Stab (STS) ønske alle det nye blads læsere en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Som for de fleste andre tjenestesteder i forsvaret har 2007 været endnu et hektisk år for STS, hvor den fortsatte løsning af de operative opgaver er sket under indtryk af de store personelmangler og den fortsatte implementering af nye procedurer og samarbejdsrelationer som konsekvens af forsvarets nye struktur. STS har således det meste af 1. halvår manglet ca. 25 % af bemandingen og har hen over sommeren skiftet næsten 50 % af personelstyrken. Alligevel er det lykkedes at planlægge, gennemføre og deltage i hele den i HP 2007 planlagte øvelsesvirksomhed. Men med udgangen af året vil vi være næsten fuldt bemandet, og de fysiske rammer til at huse den samlede stab på 20 medarbejdere vil også være på plads, idet vi primo oktober er rykket ind i den nye tilbygning, og i løbet af november tager vi de renoverede faciliteter i den gamle bygning i brug. Også til søs har vi oplevet ændrede fysiske rammer, idet STS umiddelbart efter øvelse DANEX 07 skiftede kommandoskib fra THETIS til ABSALON, hvorefter vi sejlede direkte videre til øvelse NEPTUNE WARRIOR 072 ved Skotland. Og så var STS en af de første myndigheder i søværnet, som fik udleveret den nye funktionsuniform M/04, som vi med stor tilfredshed bærer både i land og til søs. Sidst, men ikke mindst, har alt, hvad vi har lavet i årets løb, haft for øje at forberede staben til at varetage ledelsen af TF 150 ved Afrikas Horn i 2. halvår 2008, såfremt der i det nye folketing er fortsat politisk vilje til, at Danmark skal påtage sig opgaven. Det bliver i givet fald en stor og kompliceret, men også spændende udfordring, ikke kun for STS, men så sandelig også for ABSALON, der skal være kommandoskib. Forberedelserne til opgaven er langt fra slut, tværtimod vil de fortsætte i endnu større omfang i 2008, herunder i.f.m. det planlagte Taktiske Seminar og spilperiode i den Taktiske Træner medio januar, samt også under øvelserne AUT/ BATT 08 og JOINT WARRIOR 081 (tidl. NEPTUNE WARRIOR). Når STS, trods store personelmangler, omfattende udskiftninger, byggerod og skift af kommandoskib alligevel har kunnet løse alle pålagte opgaver og gennemføre planlagte aktiviteter uden nævneværdige begrænsninger, skyldes det ikke mindst den hjælp og støtte, vi har fået fra alle kanter. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke alle medarbejdere ved forsvarets myndigheder i Korsør for godt samarbejde og fortrinlig støtte i årets løb. En speciel tak skal dog lyde til besætningen i THETIS for en fremragende indsats som mit flagskib til og med DANEX 07, samt en lige så stor tak til kollegaerne om bord i ABSALON, som på tilsvarende fornem vis nu har overtaget opgaven. Endnu en gang ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Palle Cortes, flotilleadmiral Flotilleadmiral Palle Cortes, Chef for Søværnets Taktiske stab.

18 18 Julehilsen fra Værksted Danmark Øst 2007 har været et travlt år for Værksted Danmark Øst og herunder værkstederne i Værkstedsområde Korsør og Regionsledelsen, som fysisk er placeret i Korsør. Det er nu to år siden Regionsledelsen blev etableret, og halvandet år siden at Værkstedsområde Korsør startede produktion. Der udestår dog fortsat løsninger på en række etableringsopgaver, bl.a. på det bygningsmæssige område, ligesom der enkelte steder mangler en kollega eller to. Vores hovedopgave, som er løsning af værnsfælles reparations- og vedligeholdelsesopgaver, er på mange områder på plads. Når vi går på juleferie, kan vi se tilbage på ca mindre og større opgaver, som er løst i løbet af Værkstedsområde Korsør har dog fortsat mange opgaver i forhold til Søværnet, og der har været løst opgaver på både skibe ved kaj og skibe langt hjemmefra. Hvis man skal fremhæve en særlig stor opgave, så er det naturligt at pege på de militære installationsarbejder i de to Fleksible Støtteskibe, ESBERN SNARE og ABSALON. De to skibe har fyldt rigtig godt i ordrebogen de sidste år. De er også svære at overse rent fysisk, når man færdes på eller i nærheden af flådestationen. Når vi kommer lidt hen over årsskiftet, er de militære installationsopgaver tilendebragt, og dermed er en opgave på i alt ca arbejdstimer pr. skib gennemført med et meget flot og tilfredsstillende resultat. En god del af værkstederne i Værkstedsområde Korsør har haft installationsopgaver på de to skibe. Der er igennem hele opgaven blevet vist stort engagement og højt fagligt niveau, og der er al mulig grund til at være tilfreds med indsatsen! Herfra skal der lyde et ønske om en rigtig God Jul og et Godt Nytår til alle medarbejdere og deres familie, OPLOG Korsør og øvrige samarbejdspartnere! Henrik Sørensen, Fg. Chef for Værksted Danmark Øst. En del af opgaverne er løst i samarbejde med OPLOG Korsør, og ind imellem løser vi også opgaver for hinanden, idet hverken Værkstedsområde Korsør eller OPLOG på alle områder er fuldt uddannede endnu. Værksted Danmark arbejder som bekendt i en værnsfælles struktur, og mange værksteder har derfor værnsfælles opgaver, og dermed kunder i alle tre værn. En række opgaver, der tidligere har været løst ved værksteder i Hæren eller Flyvevåbnet, er således flyttet til Værkstedsområde Korsør, eller er planlagt flyttet hertil. Det har medført, at et antal medarbejdere har været under oplæring eller har deltaget i kurser i de nye materielsystemer. Henrik Sørensen, Fg. Chef forværksted Danmark Øst.

19 19 Julehilsen fra Lokalt støtteelement Korsør S Å n æ r m e r julen sig med hastige skridt. Det har været et forrygende år, hvor uddannelser og spændende opgaver har fyldt vores travle hverdag. Ledelsestrekanten, Strange, John Pedersen og undertegnede ønsker alle vores kunder en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår. Vi, i ledelsestrekanten, vil gerne sende en tak til alle medarbejdere indenfor vores myndighedsområde, både i og uden for egne rækker. I har alle været fantastiske medspillere i en opstart, hvor LSE Korsør som servicerende myndighed skulle fungere fra dag et. Det er en hel del lettere at drive en service virksomhed, når man får konstruktiv kritik, og i øvrigt en løbende feedback fra kunderne. Hverdagen har heller ikke kunne fungere, hvis ikke vores egne medarbejdere havde udvist en hel usædvanlig grad af entusiasme og engagement, STOR tak til ALLE LSE Korsørs medarbejdere. Jeg må desværre konstatere at vores Garnisonskommandant fortsætter sit virke hos FMT i Ballerup fra januar Tak for godt samarbejde og velvillighed i den korte tid vores foreløbige samarbejde strakte sig over. Tillykke til FMT. Nye udfordringer venter i det nye år. Vi i LSE Korsør skal deltage i et kontrolbud indenfor Facility Management. Vores forventning om at vinde budet er høj, men vi ved også, at vi er oppe imod store spillere på det internationale marked og de får kamp til stregen. Ledelsestrekanten, John Pedersen, Hans Henrik Strange og Mikael Winther. FORSVARET i Korsør udsendes til alle afdelinger og sektioner ved Operativt Logistisk Støttecenter Korsør samt til 2. Eskadre, Søværnets Taktiske Stab og Værksted Danmark Øst. m.fl. Herudover sendes bladet til over- og sideordnede myndigheder i forsvaret samt til Slagelse Kommune, kommunens skoler og lokale dag- og ugeblade. Bladet udkommer 4 gange årligt á 1000 eksemplarer. Herudover læses bladet på Internet-adressen: Indlæg til næste blad skal være redaktionen i hænde senest den 15. februar Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere, forkorte eller afvise indlæg. De holdninger, skribenter måtte repræsentere, kan ikke anses for at være bladets.

20

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand, teknik (LOGMD, Teknik) /INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver

Læs mere

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet

Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Mission - Vision - Værdier Flyvevåbnet Flyvertaktisk Kommando Ledelsessekretariatet Herningvej 30 7490 Karup Produceret i 2013 Formål Denne folder informerer om Flyvevåbnets mission, vision og værdier.

Læs mere

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for logistikmand (LOGMD)/INTOPS HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Mission, vision og værdier

Mission, vision og værdier Mission, vision og værdier 1 Vilkår og udfordringer Skive Kommune skal i de kommende år udvikle sig på baggrund af en fælles forståelse for hvorfor vi er her, hvor vi skal hen og hvordan vi gør det. Med

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens tale ved Flagdagen den 5. september 2010 Kære veteraner, kære udsendte og kære pårørende. Det er mig en stor ære og glæde at stå her i dag. Jeg vil gerne begynde med at sige tusind

Læs mere

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt.

Hærens Officersskole uddanner og udvikler professionelle officerer, der kan og vil lede, føre og løse militære opgaver succesfuldt. Version 1.1 April 2012 2 3 Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier Formålet med formuleringen af Hærens Officersskoles Mission, Vision & Strategier samt Værdier er at skabe et fælles

Læs mere

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013

Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Forsvarschefens tale ved Flagdagen den 5. september 2013 Deres kongelige højheder, formand for Folketinget, ministre kære pårørende og ikke mindst kære hjemvendte! Hjemvendte denne flagdag er jeres dag.

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år

Forberedelse til MUS. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen. Skab en god arbejdsplads. Navn, dato, år Forberedelse til MUS Skab en god arbejdsplads Navn, dato, år KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur & Fritidsforvaltningen En god arbejdsplads Vi vil alle sammen gerne have en god arbejdsplads. Det er vigtigt, at vi

Læs mere

Den perfekte vekselvirkning

Den perfekte vekselvirkning Den perfekte vekselvirkning Personalechefen nr. 5, 2006 Af Helle Wehl. Den 1. januar 2007 tager den 43-årige orlogskaptajn fra Forsvarskommandoen, Søren Fage Sørensen, imod sine 7 nye medarbejdere i FMT

Læs mere

Samtaleskema (anklager)

Samtaleskema (anklager) Samtaleskema 1/4 Samtaleskema (anklager) Medarbejder: Leder: Dato for samtale: Samtalelederen skal som grundlag for samtalen overvære 1-2 retsmøder årligt inden for medarbejderens første fem ansættelsesår

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Med Trygjollen på tur til Bornholm

Med Trygjollen på tur til Bornholm Med Trygjollen på tur til Bornholm Af Tina Rasmussen I forbindelse med sit frivillige arbejde har formanden for Trygjollen, Flemming Jensen, ofte været i kontakt med MOCS (Maritimt Overvågning Center Syd).

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for stabshjælper (STHJ) HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver for funktionen Opbrydning

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

... en del af dit professionelle netværk

... en del af dit professionelle netværk TELEGRAFREGIMENTET Forsvarets Føringsstøttecenter... en del af dit professionelle netværk Hele verden som arbejdsplads Til vands, til lands og i luften - nationalt og internationalt Styrkebidrag Når Danmark

Læs mere

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads

Dansk Dekommissionerings personalepolitik. Vejen til en attraktiv arbejdsplads Dansk Dekommissionerings personalepolitik Vejen til en attraktiv arbejdsplads Godkendt af SU den 27. november 2009, Revideret og godkendt af SU den 23. november 2013 Indledning Dansk Dekommissionering

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ

TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ TRYGHED, SIKKERHED & ARBEJDSMILJØ Life2Save 360 Når vi siger 360 grader betyder det, at vi er med jer hele vejen rundt. Vores 360 cirkel er opbygget af moduler, der kan sammensættes og tilpasses, så det

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ

FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FORSVARETS OFFICERSUDDANNELSER DEN DIREKTE VEJ FOR DINE BEDSTE KANDIDATER AKADEMIUDDANNELSEN 2015 HER STARTER REJSEN FOR FREMTIDENS OFFICERER Når Forsvaret nu søger kandidater til officersuddannelserne,

Læs mere

Albertslund Kommune. Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: :58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0%

Albertslund Kommune. Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: :58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0% Albertslund Kommune Rapport for Ledergruppen Udførelsestidspunkt: 16-01-2017 04:58:41 Antal besvarelser: 6 Svarprocent: 100,0% Social kapital - samlet resultat Social kapital drejer sig om, hvordan I samarbejder

Læs mere

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik

Den attraktive arbejdsplads. Personalepolitik Den attraktive arbejdsplads Personalepolitik Personalepolitik for Region Syddanmark Hovedudvalget for Region Syddanmark har godkendt en overordnet personalepolitik for hele regionen i december 2007. Personalepolitikken

Læs mere

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt

KOMPETENCEUDVIKLING. Kompetent. -ganske enkelt KOMPETENCEUDVIKLING Kompetent -ganske enkelt Kompetenceudvikling handler om at gå fra at være kvalificeret til at blive kompetent Forord Er du nysgerrig efter at få ideer til, hvordan I på din arbejdsplads

Læs mere

Veteranpolitik for Haderslev Kommune

Veteranpolitik for Haderslev Kommune Veteranpolitik for Haderslev Kommune Høringsudgave Offentlig høring 18. dember 2013 12. februar 2014 Veteranpolitik for Haderslev Kommune For Sønderjylland har forsvaret altid haft en ganske særlig status.

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for Electronic Warfare Operatør/sprog HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Electronic Warfare Operatør/sprog (EWOPR/sprog) Funktionsniveau og M100 (hæren). værnstilhørsforhold Antal

Læs mere

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik Det gode liv - det gode arbejdsliv Silkeborg Kommunes Sundheds- og arbejdsmiljøpolitik indgår som et led i den overordnede personalepolitik.

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16

FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16 FLÅDESTATION KORSØR holder åbent hus lørdag den 22. august 2015 Fra kl. 10-16 Flådestation Korsør holder åbent hus lørdag den 22. august kl. 10-16 som led i de Maritime Kulturdage i Korsør. Korsør vil

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010

Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Hendes Majestæt Dronningens Nytårstale 2010 Nytårsaften er det skik at se tilbage på året, der gik. Selv kan jeg ikke gøre det, uden først og fremmest at sige tak, når jeg mindes al den venlighed og opmærksomhed,

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Kompetenceprofil for konstabel/panseringeniørkompagni (KS/PNIGKMP) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER

Kompetenceprofil for konstabel/panseringeniørkompagni (KS/PNIGKMP) HOVEDFUNKTIONSDATA HOVEDOPGAVER DELOPGAVER Kompetenceprofil for konstabel/panseringeniørkompagni (KS/PNIGKMP) HOVEDFUNKTIONSDATA Funktionsbetegnelse Funktionsniveau og værnstilhørsforhold Antal stillinger af denne type Forudsætninger Hovedopgaver

Læs mere

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015

HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 1 HELSINGØR KOMMNE TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 Som en del af Trivselsundersøgelsen 2015 i Helsingør Kommune inviteres du hermed til at besvare et spørgeskema om din trivsel. Vi håber, at du vil give din

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen.

Forord. Det personalepolitiske grundlag er med til at skabe den sammenhængskraft som er nødvendig, for at vi kan agere effektivt sammen. Forord Region Syddanmarks personalepolitik bygger på tre overordnede værdier: Ordentlighed i det vi gør og siger. Vækst i fagligheden. Rum til fornyelse og begejstring. Det personalepolitiske grundlag

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Fagligt temamøde Et sundt arbejdsmiljø giver arbejdsglæde. Katrinehaven Nord Onsdag d. 9. oktober 2013

Fagligt temamøde Et sundt arbejdsmiljø giver arbejdsglæde. Katrinehaven Nord Onsdag d. 9. oktober 2013 Fagligt temamøde Et sundt arbejdsmiljø giver arbejdsglæde Katrinehaven Nord nsdag d. 9. oktober 2013 Intet er fuldkomment - selv en solsikke kaster skygge! Storm P. Årshjul faglige temamøder 2013 13. Marts

Læs mere

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN

GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN GENEREL UDDANNELSESBESKRIVELSE, GRUNDLÆGGENDE SERGENTUDDANNELSE, SVN 1. FORMÅL Formålet er, at sergenteleven erhverver sig den nødvendige grundlæggende viden og færdigheder og på grundlag heraf tilegner

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i.

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt. Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i. Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Svar på Spørgsmål 122 Offentligt Transport- og Energi samt Forsvarsministerens samråd i Trafikudvalget Tirsdag den 26. april 2005 Indledning. Som min kollega

Læs mere

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital

Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Personalepolitik for Aarhus Universitetshospital Kære ledere og medarbejdere på Aarhus Universitetshospital Du sidder nu med personalepolitikken for Aarhus Universitetshospital. Personalepolitikken er

Læs mere

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg

Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Personaleseminar 15.-16. november på Hotel Scandic, Silkeborg Formøde: Konsulenterne Skjold Fink og Frans van der Woude, der stod for personaleseminaret, besøgte alle 3 BSS biblioteker henholdsvis fredag

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Denne bog er tilegnet personalet i alle Sparekassen Faaborgs afdelinger.

Denne bog er tilegnet personalet i alle Sparekassen Faaborgs afdelinger. Vi tror på dig Denne bog er tilegnet personalet i alle Sparekassen Faaborgs afdelinger. Om at være stolt af sin arbejdsplads Sparekassen Faaborg er et moderne pengeinstitut med succes. Den succes skal

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen?

Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Vil du have 15-20 minutter mere om dagen? Af: Søren Dybdal, NYE Visioner & Niels Overgaard, No Communication Du kan få mere fra hånden på kortere tid, hvis du lærer at arbejde mere effektivt. Denne artikel

Læs mere

Invitation. En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv. Woman 2012. Torsdag d. 30. august 2012

Invitation. En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv. Woman 2012. Torsdag d. 30. august 2012 Invitation Woman 2012 - kun fo r kvinde r Torsdag d. 30. august 2012 En saltvandsindsprøjtning til dit arbejdsliv Vil du styrke dine evner inden for kommunikation, ledelse og samarbejde? Ønsker du at tilføre

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Teams 7 bevidsthedsniveauer

Teams 7 bevidsthedsniveauer Teams 7 bevidsthedsniveauer Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Teams vækster og udvikler sig ved at mestre de syv niveauer af team bevidsthed. De syv forskellige

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

En sammenhængende skoledag

En sammenhængende skoledag En sammenhængende skoledag Aktuelle spørgsmål og svar Der kan stilles mange spørgsmål til En sammenhængende skoledag, hvor børnene går længere tid i skole, og hvor måden at lære på er anderledes, end da

Læs mere

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden

- HOLD 1 DANCON - UNIFIL. Indhold DETCOs Corner Fortroppen baner vejen Farvel og goddag Stort og småt Danskere overtager brandstationen Bagsiden NYHEDSBREV DANCON - UNIFIL NR. 1 UGE 47 2009 - HOLD 1 Første mønstring af hele UNIFIL Hold 1 umiddelbart efter ankomsten til lejren i Naqoura, Libanon. Ansvarshavende redaktør: Detachement Commander OL.

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8)

Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Nyt land i sigte vær åben for nye muligheder (kapitel 8) Og nu står vi her på trappen på det øverste trin Nyorienteringsfasen, måske med den ene fod på trinnet lige under, nemlig i Bearbejdningsfasen.

Læs mere

Kommentar til flytningen af Gunnar Thorson og Mette Miljø til Frederikshavn.

Kommentar til flytningen af Gunnar Thorson og Mette Miljø til Frederikshavn. Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 356 Offentligt OMTRYK Kommentar til flytningen af Gunnar Thorson og Mette Miljø til Frederikshavn. Jeg er premierløjtnant og chef for Miljøfartøjet Marie

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere