TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013"

Transkript

1 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGHJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2013

2 VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE KVALITETSSTANDARDER FOR TRÆNING & AKTIVITET 2013 FORORD Træning & Aktivitet har som målsætning, at borgeren oplever en meningsfyldt og sammenhængende indsats, som er målrettet og differentieret. Borgeren medvirker aktivt til at sætte mål for indsatsen sammen med terapeuten. Det overordnede mål er at øge eller bevare borgerens funktionsevne og mulighed for at udføre meningsfulde hverdagsaktiviteter, herunder at være aktiv deltager i sociale sammenhænge og samfundet som helhed. Henvendelse om træning rettes til visitationen i Træning & Aktivitet. Visitationen i Træning & Aktivitet vurderer, om borgeren kan visiteres direkte til et hold eller om borgeren skal visiteres til en vurdering af funktionsevnen ved ergo - og /eller fysioterapeut. I forbindelse med vurdering af funktionsevnen, afdækker udførende terapeut træningsbehovet og udviklingspotentialet hos borgeren og vurderer, om borgeren kan bevilges et træningsforløb.. Det er ligeledes visitationen i Træning & Aktivitet, som vurderer, om borgeren er egnet til daghjem, samværsgruppe eller genoptræningsophold. I det følgende beskrives det aktuelle serviceniveau for Ballerup Kommunes tilbud om træning: Siderne 4-8 indeholder en beskrivelse af, hvad træning er. På siderne 9-28 står der mere om, hvad de forskellige former for træning betyder. Du er altid velkommen til at henvende dig til Træning & Aktivitet, hvis du vil vide mere. 1

3 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE... 1 Samarbejde med pårørende... 3 Genoptræning... 3 Vedligeholdende træning... 4 Genoptræningsophold... 5 Samværsgrupper... 5 Daghjem... 5 Hjemmevejledning... 5 Ydelser til borgere på plejecentre... 6 Vederlagsfri fysioterapi... 6 Hvordan søger du om træning?... 6 Hvornår foregår træningen?... 6 Hvor foregår træningen?... 6 Personale... 6 Dit hjem er en arbejdsplads... 6 Hvis der er ændringer i aftalen?... 7 Hvad koster det?... 7 Klager vedr. træning efter Lov om social Service... 7 Funktionsevnevurdering... 8 Genoptræning efter Sundhedslovens Genoptræning efter Lov om social service 86, Vedligeholdende træning efter Lov om social service 86, Genoptræningsophold på Lindehaven Samværsgrupper Daghjem Indslusningsgruppe Tirsdagsklubben Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer Hjemmevejledning for senhjerneskadede Ydelser til borgere på plejecentre Vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedsloven 140a Lovtekster Nyttige adresser

4 Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune visiterer til: o o Genoptræning - som har til formål, at borgeren generhverver sin tidligere funktionsevne og sine muligheder for at udføre hverdagsaktiviteter efter en skade eller sygdom. Vedligeholdende træning som har til formål, at borgeren bevarer sin eksisterende funktionsevne og mulighed for at udføre hverdagsaktiviteter. Det overordnede mål med træningen er at du kan: o øge eller bevare din funktionsevne og mulighed for at udføre meningsfulde hverdagsaktiviteter, herunder at være aktiv deltager i sociale sammenhænge og samfundet som helhed o udvikle nye færdigheder o bevare evnen til at fungere længst muligt i dit eget hjem o forebygge, udskyde eller minimere behov for hjemmehjælp, plejebolig, hjælpemidler, boligændringer m.m. Træningen tilrettelægges i samråd med dig ud fra dine ressourcer og behov. Terapeuten vurderer hvilken del af træningen, der kan foregå som selvtræning. I tilrettelæggelsen af dit træningsforløb vil det også blive vurderet, hvor ofte du har behov for træning og hvilken type træning, du har behov for. Der lægges stor vægt på funktions- og færdighedstræning, ligesom motivation og aktiv deltagelse er af stor betydning. Der udarbejdes en træningsaftale med træningstider og indhold. Medarbejderne i Træning & Aktivitet har dokumentationspligt, og der føres journal i kommunens omsorgssystem (Care). Samarbejde med pårørende Medarbejderne i Træning & Aktivitet samarbejder med dig og dine pårørende med dit samtykke. Samarbejdet kan bestå af instruktion og rådgivning i forhold til træning og hverdagslivet samt vejledning i forhold til følger efter sygdom Genoptræning Tilbud om genoptræning kan være efter Sundhedsloven og efter Lov om social service. Sundhedsloven Hvis du har behov for genoptræning i forlængelse af hospitalsophold, kan genoptræningen dels foregå på hospitalet dels i Træning & Aktivitet. Du vil få en genoptræningsplan fra hospitalet, og det er den, Træning & Aktivitet vil følge. Din genoptræning bevilges efter 140 i Sundhedsloven. 3

5 Du vil blive kontaktet af Visitationen, når Træning & Aktivitet har modtaget din genoptræningsplan, hvorefter, du vil modtage tilbud om træning hurtigst muligt. Lov om social service Hvis du har behov for et genoptræningsforløb i forlængelse af sygdomsforløb i eget hjem, kan du blive visiteret til det. Mere herom i afsnittet Hvordan søger du om træning (side 6). Genoptræning bevilges efter Lov om social service 86, stk. 1. Du vil blive kontaktet af Visitationen når Træning & Aktivitet har modtaget din henvisning, hvorefter du vil modtage tilbud om træning hurtigst muligt. Genoptræningsforløb efter Sundhedsloven og efter Lov om social service. Behovet vurderes individuelt, og tilbuddet kan bestå af instruktion i selvtræningsprogram og/eller holdtræning. I begrænset omfang individuel træning. Fælles for genoptræningsforløb er, at: o ydelsen varetages af fysioterapeut og/eller ergoterapeut og/eller træningsassistent o forløbet tilrettelægges i et samarbejde mellem dig og terapeuten o det er vigtigt, at du er indstillet på selv at yde en aktiv indsats o forløbet er målrettet og tidsbegrænset o du modtager individuel rådgivning og vejledning, eksempelvis i forhold til at kunne overføre træningsresultater til de hjemlige omgivelser Vedligeholdende træning Hvis du har behov for vedligeholdende træning, kan du blive visiteret til det. Mere herom i afsnittet Hvordan søger du om træning (side 6). Vedligeholdelsestræning bevilges efter Lov om social service 86, stk. 2. Du vil blive kontaktet af Visitationen, når Træning & Aktivitet har modtaget din henvisning, hvorefter du vil modtage tilbud om træning hurtigst muligt.. Vedligeholdende træning efter Lov om social service. Behov for vedligeholdende træning vurderes individuelt, og tilbuddet kan bestå af instruktion i selvtræningsprogram og/eller holdtræning. I begrænset omfang individuel træning. Fælles for vedligeholdende træning er at: o ydelsen varetages af fysioterapeut og/eller ergoterapeut og/eller træningsassistent o forløbet tilrettelægges i et samarbejde mellem dig og terapeuten o det er vigtigt, at du er indstillet på selv at yde en aktiv indsats o forløbet er målrettet og tidsbegrænset o du modtager individuel rådgivning og vejledning, eksempelvis i forhold til at kunne overføre træningsresultater til de hjemlige omgivelser 4

6 Genoptræningsophold Genoptræningsophold er enten et visiteret ophold til borgere, som har behov for intensiv genoptræning efter hospitalsindlæggelse og som ikke er i stand til at blive udskrevet direkte fra hospitalet til eget hjem eller genoptræningsophold er et visiteret ophold til borgere, som har behov for intensiv genoptræning uden forudgående hospitalsindlæggelse, hvor genoptræningen ikke kan varetages i borgerens eget hjem. Genoptræningsophold tilrettelægges således, at alle aktiviteter i afdelingen betragtes om genoptræning også de færdigheder, som tidligere har været rutine. Samværsgrupper Samværsgrupper er for borgere med demens eller demenslignende symptomer, som har problemer med at få dagligdagen til at hænge sammen. Deltagelse i samværsgruppe sigter mod, at borgeren kan fastholde egen identitet og selvværd, herunder evnen til at varetage de daglige gøremål og bevare sociale kontakter. Dette for at borgeren bevarer evnen til at fungere længst muligt i eget hjem, (for at undgå, at borgeren bliver inaktiv og isolerer sig) og dermed forebygge eller minimere behov for hjemmehjælp, aflastning og plejebolig. Daghjem Daghjem er for borgere med stærk nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne, som har behov for støtte for at kunne deltage i socialt samvær og aktiviteter. Daghjemsopholdet sigter mod at vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder med henblik på at forhindre, at borgeren isolerer sig fra omverdenen og bliver inaktiv i sin hverdag. Det sigter endvidere mod at forebygge behov for indflytning på plejecenter. Hjemmevejledning Formålet med hjemmevejledning er at yde støtte og vejledning til borgere, der, som følge af erhvervet hjerneskade har kognitive, adfærdsmæssige, fysiske eller sociale årsager, har behov for en særlig støtte i eget hjem. Støtten retter sig mod at skabe en god og velfungerende hverdag, med udgangspunkt i den hverdag, den enkelte havde før hjerneskaden, den alder og livssituation den enkelte befinder sig i. Hjemmevejlederen samarbejder med den enkelte borger om at finde metoder og strategier for at klare f.eks. hverdagens praktiske opgaver eller til at fastholde eller udvikle kontakten med venner og familie. Hjerneskadekoordinator Hjerneskadekoordinatoren i tilbyder rådgivning og koordinering af forløb til voksne borgere med erhvervet hjerneskade samt yder vejledning til hjemmevejlederne for senhjerneskadede 5

7 Ydelser til borgere på plejecentre Tilbud om aktiviteter på plejecentrene varetages som udgangspunkt af plejepersonalet. Der er mulighed for vejledning, sparring og inspiration ved træningsassistenter under forløbet. Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi er et lægehenvist tilbud om træning og behandling, som betales af den kommune, du bor i. Lægen henviser med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning med tilhørende diagnoseliste. Vederlagsfri fysioterapi er en ordning, der henvender sig til to patientgrupper: Personer med et svært fysisk handicap, hvor tilstanden er varig og Personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Diagnosen skal stilles af en speciallæge. Formålet med vederlagsfri fysioterapi er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelser af funktioner. Hvordan søger du om træning? Hvis du selv vil søge om genoptræning eller vedligeholdende træning, skal du henvende dig til Visitationen i Træning & Aktivitet (se kontaktoplysninger bagerst i pjecen). Pårørende, praktiserende læge, hospitalet, hjemmeplejen m.fl. kan også kontakte Træning & Aktivitet på dine vegne, når du har givet lov. Hvornår foregår træningen? Genoptræning og vedligeholdende træning foregår typisk i dagtimerne. For at sikre det bedst mulige udbytte af ydelsen, er det en forudsætning, at du er motiveret for at yde en aktiv indsats også via selvtræning og/eller sammen med andre på et hold. Hvor foregår træningen? Træningen kan foregå i et terapilokale, i dit eget hjem eller i varmtvandsbassin. Genoptræningsophold foregår på plejecenter Lindehaven. Personale I Træning & Aktivitet udføres træningen af autoriserede ergoterapeuter, autoriserede fysioterapeuter og træningsassistenter (social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og, svømme- og gymnastiklærer). Dit hjem er en arbejdsplads Når du modtager træning i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt i orden. Derfor kan det f.eks. være nødvendigt at flytte rundt på møbler, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Ballerup Kommune henstiller til, at du ikke ryger i det tidsrum, hvor personalet opholder sig i boligen/ det private værelse, og at der er luftet grundigt ud inden personalet kommer til dit hjem. 6

8 Hvis der er ændringer i aftalen? Hvis det er nødvendigt for Træning & Aktivitet at ændre tidspunktet for en planlagt træning eller aflyse træningen, får du telefonisk besked. Hvis du må aflyse aftalen? Det er vigtigt, at du husker at melde afbud, hvis du er forhindret i at møde til træning, eller hvis du ikke er hjemme, så tiden kan komme en anden til gavn. I træningsaftalen kan du se, hvem du skal kontakte. Hvad koster det? Du skal ikke betale for trænings- og aktivitetsydelserne. Klager vedr. træning efter Lov om social Service Klager over Træning & Aktivitets vurdering vedrørende træningsbehov, terapeutens faglige virksomhed, evt. manglende journalføring samt manglende samtykke kan sendes til: Leder af Træning & Aktivitet, Susanne Mortensen, gl. Rådhusvej 13, 2750 Ballerup, Klager vedr. gentræning efter Sundhedsloven Klager over Træning & Aktivitets vurdering vedrørende genoptræningsbehov, terapeutens faglige virksomhed, evt. manglende journalføring samt manglende samtykke kan sendes til: Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg, E- mail: 7

9 Kvalitetsstandard Funktionsevnevurdering Ydelsens lovgrundlag Sundhedslovens 140 og 119 Lov om social service 86,1 og 86,2 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Ramme for ydelsen Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvem kan modtage Ydelsens omfang Mulighed for at valg af leverandør? Kompetencekrav til udfører Hvad koster Hvad er kommunens kvalitetsmål? Afklaring af træningsbehov/udviklingspotentiale hos borger i Ballerup Kommune med færdigheds- og funktionstab. Undersøge hvorvidt en indsats i Træning & Aktivitet er relevant for at afhjælpe behovet. Konklusion på vurderingen sendes til visitationen i Træning & Aktivitet, som træffer afgørelse om borger kan tilbydes en ydelse i Træning & Aktivitet. Der foretages undersøgelser og test med henblik på vurdering af funktionsevnen og træningspotentiale. Vurderingen er individuel og kan foregå i borgerens eget hjem, på hospitalet eller træningslokale. Træning og behandling indgår ikke i vurderingen. Borgeren i Ballerup Kommune, der visiteres til ydelsen grundet: pludselige ændringer i helbredstilstanden fremadskridende sygdom diffuse funktionstab af fysisk, mental, kognitiv og eller social art behov for at fastholde eksisterende funktioner og forhindre eller udsætte tab af funktioner Vurdering af funktionsevnen med henblik på behov for genoptræning består af samtale, undersøgelse og dokumentation med henblik på at identificere ressourcer og begrænsninger i borgerens funktionsevne. Borgeren modtager skriftlig afgørelse i form af træningsaftale eller afslag. Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune leverer ydelserne. Autoriserede ergoterapeuter og autoriserede fysioterapeuter. Ydelsen er gratis. Borgeren kontaktes af Træning & Aktivitet inden for fem hverdage efter modtagelse af genoptræningsplan fra hospitalet eller efter modtagelse af ansøgning om træning. 8

10 Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 Ydelsens lovgrundlag Sundhedslovens 140 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Tilbud om genoptræning til borgere, der efter hospitalsindlæggelse har et lægefagligt begrundet behov for at genvinde tabte færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter. Borgeren har en genoptræningsplan fra hospitalet. At borgeren helt eller delvist genvinder tabte færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter, således at borgeren i videst muligt omfang kan varetage dagligdagens gøremål og egenomsorg, samt færden i eget hjem og nærområde. Genoptræning kan omfatte en eller flere af følgende: Træning i specifikke funktioner, f. eks. muskelstyrke, ledbevægelighed, holdningskorrektion, kondition, balance. Træning af evnen til at færdes, f.eks. rejse sig, at gå, gå på trapper og færdes i nærmiljøet. ADL Træning (ADL: Aktiviteter i daglig levevis) Træning af daglige færdigheder som f. eks. at komme ud af sengen, vaske sig og tage tøj på, samt træning i tilrettelæggelsen af f. eks. at lave mad, gøre rent, handle ind mm. Træning af kognitive funktioner som f. eks. koncentration, initiativ og evnen til at kunne planlægge. Instruktion og afprøvning af hjælpemidler herunder kropsbårne hjælpemidler. Instruktion og rådgivning til pårørende og samarbejdspartnere. Dokumentation. Ramme for ydelsen Hvilke aktiviteter indgår ikke i Selvtræning. Hold. Kombination af hold og individuel træning. Kombination af fysioterapi og ergoterapi. Specialiseret genoptræning, som varetages af hospitalerne. 9

11 Hvem kan modtage Ydelsens omfang Borgere i Ballerup Kommune, der i forbindelse med hospitalsindlæggelse modtager en genoptræningsplan efter Sundhedsloven 140 og som samtidig kan samarbejde om at udnytte træningspotentialet. Behovet vurderes individuelt ud fra følgende muligheder: Instruktion i selvtræning. Kort forløb, typisk op til 5 gange i alt Alment forløb, 2-3 gange ugentligt i min. i op til gange Komplekst/langt forløb, 2-3 gange ugentligt i min i op til 20 gange Træningen foregår som selvtræning og/eller på hold, i begrænset omfang individuelt. Mulighed for at valg af leverandør? Kompetencekrav til udfører Hvad koster Hvad er kommunens kvalitetsmål? Borgeren modtager skriftlig afgørelse i form af træningsaftale eller afslag. Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune leverer ydelserne. Der er mulighed for at vælge en anden kommunes træningstilbud. Anden kommune kan dog afvise en borger, hvis der ikke er plads. Autoriserede ergoterapeuter og fysioterapeuter samt træningsassistenter ansat i Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune. Tilsvarende terapeuter ansatte i andre kommuners tilbud. Træningsydelsen er gratis. Der kan visiteres til kørsel til genoptræning efter endt behandling på sygehuset jf. Sundhedslovens 172. Borgeren modtager tilbud om træning hurtigst muligt efter visitation. 10

12 Kvalitetsstandard Genoptræning efter Lov om social service 86,1 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 86 stk. 1. Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Tilbud om genoptræning af funktionsnedsættelse, som er forårsaget af sygdom, der ikke er behandlet i sygehusregi. At borgeren helt eller delvist genvinder tabte færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter, som følger efter fysisk sygdom, fald eller almen svækkelse, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage dagligdagens gøremål og egenomsorg, samt færden i eget hjem og nærområdet. Genoptræning kan omfatte en eller flere af følgende: Træning i specifikke funktioner, f. eks. muskelstyrke, ledbevægelighed, holdningskorrektion, kondition, balance. Træning af evnen til at færdes, f.eks. rejse sig, at gå, gå på trapper og færdes i nærmiljøet. ADL Træning (ADL: Aktiviteter i daglig levevis) Træning af daglige færdigheder som f. eks. at komme ud af sengen, vaske sig og tage tøj på, samt træning i tilrettelæggelsen af f. eks. at lave mad, gøre rent, handle ind mm. Træning af kognitive funktioner som f. eks. koncentration, initiativ og evnen til at kunne planlægge. Instruktion og afprøvning af hjælpemidler herunder kropsbårne hjælpemidler. Instruktion og rådgivning til pårørende og samarbejdspartnere. Dokumentation. Ramme for ydelsen Hvem kan modtage Selvtræning. Hold. Kombination af hold og individuel træning. Kombination af fysioterapi og ergoterapi. Borgere der har funktionsnedsættelse som følge af svækkelse efter sygdom, der ikke er behandlet i 11

13 sygehusregi. Borgere der ikke selvstændigt er i stand til at forbedre funktionsniveauet. Borgere der har motivation eller som inden for kort tid kan motiveres til at deltage i et træningstilbud Borgere der efter en konkret faglig vurdering har potentiale for at kunne forbedre funktionsevnen. Ydelsens omfang Behovet vurderes individuelt ud fra følgende muligheder: Instruktion i selvtræning. Kort forløb, typisk op til 5 gange i alt Alment forløb, 2-3 gange ugentligt i min. i op til gange Komplekst/langt forløb, 2-3 gange ugentligt i min i op til 20 gange Træningen foregår som selvtræning og/eller på hold, i begrænset omfang individuelt. Hvem kan levere Kompetencekrav til udfører Hvad koster Borgeren modtager skriftlig afgørelse i form af træningsaftale eller afslag. Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune. Autoriserede ergoterapeuter og fysioterapeuter samt træningsassistenter ansat i Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune. Træningsydelsen er gratis. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Borgeren modtager tilbud om træning hurtigst muligt efter visitation. 12

14 Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning efter Lov om social service 86,2 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 86 stk. 2 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Tilbud om træning til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. At borgeren vedligeholder færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter, så borgeren i videst mulig omfang kan varetage dagligdagens gøremål og egenomsorg, samt færden i eget hjem og nærområdet. Vedligeholdende træning kan omfatte en eller flere af følgende: Træning i at vedligeholde specifikke funktioner, f. eks. muskelstyrke, ledbevægelighed, holdningskorrektion, kondition, balance. Træning i at vedligeholde evnen til at færdes, f.eks. rejse sig, at gå, gå på trapper og færdes i nærmiljøet. ADL Træning (ADL: Aktiviteter i daglig levevis) Træning af daglige færdigheder som f. eks. at komme ud af sengen, vaske sig og tage tøj på, samt træning i tilrettelæggelsen af f. eks. at lave mad, gøre rent, handle ind mm. Træning af kognitive funktioner som f. eks. koncentration, initiativ og evnen til at kunne planlægge. Instruktion og afprøvning af hjælpemidler herunder kropsbårne hjælpemidler. Instruktion og rådgivning til pårørende og samarbejdspartnere. Dokumentation Ramme for ydelsen Hvem kan modtage Selvtræning. Hold. Kombination af hold og individuel træning. Kombination af fysioterapi og ergoterapi. Borgere der har funktionsnedsættelse, der kræver vedligeholdende træning. Borgere der ikke selvstændigt er i stand til at 13

15 vedligeholde funktionsniveauet. Borgere der har motivation eller som inden for kort tid kan motiveres til at deltage i et vedligeholdende træningstilbud (med mindre manglende motivation er en del af sygdomsbilledet). Borgere der efter en konkret faglig vurdering har potentiale til at kunne bevare funktionsevnen ved hjælp af vedligeholdende træning. Ydelsens omfang Behovet vurderes individuelt men som hovedregel ser et forløb således ud: -1-2 gange ugentligt, á min gange - 1 gang ugentligt á min. max 30 gange årligt svarende til max. 2 x 15 halvårligt. Den vedligeholdende træning foregår som selvtræning og/eller på hold, i begrænset omfang individuelt Borgeren modtager skriftlig afgørelse i form af træningsaftale eller afslag. Hvem kan levere Kompetencekrav til udfører Hvad koster Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune. Autoriserede ergoterapeuter og fysioterapeuter samt træningsassistenter ansat i Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune. Træningsydelsen er gratis. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Borgeren modtager tilbud om træning hurtigst muligt efter visitation. 14

16 Kvalitetsstandard Genoptræningsophold på Lindehaven Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 140 Lov om social service 86 stk. 1 Lov om social service 107 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Borgere med behov for at genvinde tabte færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter, og som ikke kan udskrives til eller være i eget hjem. At borgeren helt eller delvist genvinder tabte færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter, som bevirker at borgeren kommer til at fungere bedst muligt i egen bolig. Genoptræning kan omfatte en eller flere af følgende: Træning i specifikke funktioner, f. eks. muskelstyrke, ledbevægelighed, holdningskorrektion, kondition, balance. Træning af evnen til at færdes, f.eks. rejse sig, at gå, gå på trapper og færdes i nærmiljøet. ADL Træning (ADL: Aktiviteter i daglig levevis) Træning af daglige færdigheder som f. eks. at komme ud af sengen, vaske sig og tage tøj på, samt træning i tilrettelæggelsen af f. eks. at lave mad, gøre rent, handle ind mm. Træning af kognitive funktioner som f. eks. koncentration, initiativ og evnen til at kunne planlægge. Instruktion og afprøvning af hjælpemidler herunder kropsbårne hjælpemidler. Instruktion og rådgivning til pårørende og samarbejdspartnere. Dokumentation Ramme for ydelsen Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvem kan modtage Individuelt. Hold. Kombination af hold og individuel træning. Kombination af fysioterapi og ergoterapi. Selvtræning. Specialiseret genoptræning, som varetages af hospitalerne. Borgere i Ballerup Kommune der i forbindelse med 15

17 hospitalsindlæggelse modtager en genoptræningsplan efter Sundhedsloven 140, og som ikke kan være i eget hjem. Borgere, der ikke har været indlagt, men pga. sygdom eller anden svækkelse har en betydelig funktionsnedsættelse, som bevirker, at de har behov for et genoptræningsophold, jf. Lov om social service 86 stk. 1 Ydelsens omfang Visitationen i Træning & Aktivitet visiterer til genoptræningsophold. Opholdets længde afgøres af visitationen i samarbejde med det behandlende team og borgeren. Træningsbehovet vurderes af de trænende terapeuter individuelt og kontinuerligt. Ydelsens omfang tilpasses efter borgerens formåen og behov. Borgeren modtager skriftlig afgørelse i form af træningsaftale eller afslag. Hvem kan levere Kompetencekrav til udfører Hvad koster Hvad er kommunens kvalitetsmål? Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune. Autoriserede ergoterapeuter og fysioterapeuter ansat i Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune. Træningsydelsen er gratis. Genoptræningen påbegyndes umiddelbart efter indflytningen til genoptræningsopholdet. 16

18 Kvalitetsstandard Samværsgrupper Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 104 og 84 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Ramme for ydelsen Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvem kan modtage Borgere med demens eller demenssymptomer, som har problemer med at få dagligdagen til at hænge sammen. Pårørende som har behov for aflastning, hvis borgeren profiterer af at deltage aktivt. Formålet med dagtilbud i Træning og Aktivitet er at understøtte borgeren i at bevare egen identitet og funktionsniveau. Det tilstræbes at borgeren får livsbekræftende oplevelser med henblik på øget trivsel og livskvalitet via aktiv deltagelse i socialt samvær og meningsfulde aktiviteter, Dermed støttes borgeren til at bevare fysiske, psykiske og sociale evner således at borgeren er længst muligt aktiv i eget liv. Følgende aktiviteter kan blandt andre indgå i et samværsgruppeforløb: Støtte til et værdigt socialt samvær for den enkelte. Støtte til at vedligeholde kommunikationsevne. Støtte i forbindelse med at spise et måltid. Fysiske aktiviteter, herunder forebyggelse mod fald. Kognitive undersøgelser, test, retest. Igangsætning af udredning for demens Vurdering af hjælpemidler Koordinering af indsats omkring borgere. Instruktion, information og rådgivning til pårørende, hjemmepleje og andre samarbejdspartnere. Kommunikation med samarbejdspartnere, mundtligt/skriftligt. Livshistorieskema. Samværsgrupper har hver plads til 8 borgere, som kan komme en til to gange om ugen i 3 timer. Borgeren bliver afsluttet, hvis det viser sig at borgeren ikke profiterer af dagtilbuddet. (jvf: visitationskriterier) Genoptræning. Borgere i Ballerup Kommune, der visiteres til ydelsen, hvis vi vurderer at borgeren har behov for og gavn af at deltage i et samværsgruppeforløb. Særlige forhold: Borgeren kan ikke modtage tilbuddet når borgeren: Har fået plejebolig garanti ved indflytning på plejecenter hvis borgeren kommer i daghjemmet hvis borgeren er daggæst i et bofællesskab 17

19 Ydelsens omfang Mulighed for at valg af leverandør? Kompetencekrav til udfører Hvad koster Hvad er kommunens kvalitetsmål? Tilbuddet er tidsbegrænset, forstået på den måde at der løbende vurderes om borgeren profiterer af dagtilbuddet. Borgere der får nedsat funktionsniveau, og som får et stort plejebehov, afsluttes derfor. Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune. Autoriserede ergoterapeuter og træningsassistenter. Trænings- og aktivitetsydelsen er gratis. Der betales for maden. Prisen fastsættes af kommunalbestyrelsen for et år af gangen. Der er fælles bustransport til/fra samværsgrupper. Borgeren modtager brev fra T&A Visitationen indenfor 14 dage efter modtagelsen af henvendelsesskema. Der foretages individuel vurdering enten ved hjemmebesøg eller opstart i tirsdagsklubben og tilbud om samværsgruppe iværksættes, så snart det er muligt. 18

20 Kvalitetsstandard Daghjem Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 104 og 84 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Ramme for ydelsen Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvem kan modtage Borgere med nedsat fysisk, psykisk, kognitiv og/eller social funktionsevne, som har behov for støtte for at kunne deltage i socialt samvær og aktiviteter. Formålet med dagtilbud i Træning og Aktivitet er at understøtte borgeren i at bevare egen identitet og funktionsniveau. Det tilstræbes at borgeren får livsbekræftende oplevelser med henblik på øget trivsel og livskvalitet via aktiv deltagelse i socialt samvær og meningsfulde aktiviteter, Dermed støttes borgeren til at bevare fysiske, psykiske og sociale evner således at borgeren er længst muligt aktiv i eget liv. Kognitiv stimulationsterapi anvendes som metode. Metoden omfatter et bredt spektrum af aktiviteter, der sigter mod at stimulere tænkning, koncentration, hukommelse m.v. Som eksempler på aktiviteter kan nævnes drøftelse af aktuelle og tidligere begivenheder og emner, ordlege, spil, musik, orientering i tid og sted samt praktiske aktiviteter som madlavning og bagning. Derudover: Støtte til at spise et måltid. Støtte til et værdigt socialt samvær for den enkelte. Støtte til at vedligeholde kommunikationsevne. Støtte til at kunne deltage i sociale sammenhænge. Samtale med borgeren. Fysiske aktiviteter Vedligeholdelse af almindelige daglige gøremål. Krisebearbejdelse og mestring.undersøgelse, test, retest. Igangsætning af udredning for demens. Kompenserende teknikker. Vurdering af hjælpemidler. Koordinering af indsats omkring borgeren. Instruktion, rådgivning og undervisning af pårørende, hjemmeplejen og andre samarbejdspartnere. Udarbejdelse af livshistorieskema. Forebyggelse mod fald, herunder træning Daghjemmet har plads til 12 borgere dagligt. Der er mulighed for at komme en til to gange om ugen. Borgeren bliver afsluttet, hvis det viser sig at borgeren ikke profitere af dagtilbuddet (jvf: visitationskriterier) Genoptræning. Borgeren i Ballerup Kommune, der visiteres til ydelsen, 19

21 da de vurderes at have behov for og gavn af at deltage i daghjemmet. Særlige forhold: Borgeren kan ikke modtage tilbuddet når borgeren: Har fået plejebolig garanti ved indflytning på plejecenter hvis borgeren kommer i samværsgrupperne hvis borgeren er daggæst i et bofællesskab Ydelsens omfang Mulighed for at valg af leverandør? Kompetencekrav til udfører Hvad koster Hvad er kommunens kvalitetsmål? Tilbuddet er tidsbegrænset, forstået på den måde at der løbende vurderes om borgeren profitere af dagtilbuddet. Borgere der som følge af nedsat funktionsniveau, og som får et stort plejebehov afsluttes derfor. Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune. Træningsassistenter under supervision af ergoterapeut. Trænings- og aktivitetsydelsen er gratis. Der betales for maden. Prisen fastsættes af kommunalbestyrelsen for et år af gangen. Der er fælles bustransport til daghjem. Borgeren modtager brev fra Visitationen indenfor 14 dage efter modtagelsen af henvendelsesskema. Der foretages individuel vurdering enten ved hjemmebesøg eller opstart i tirsdagsklubben og tilbud om daghjem iværksættes, så snart det er muligt. 20

22 Kvalitetsstandard Indslusningsgruppe Tirsdagsklubben Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 104 og 84 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i At borgeren får et tilbud om indslusning til daghjem eller samværsgruppe. Under indslusningen bliver borgeren vurderet (har borgeren et behov som kan dækkes af et tilbud i Træning & Aktivitet, hvilket tilbud vil i givet fald være det rette). Formålet med dagtilbud i Træning og Aktivitet er at understøtte borgeren i at bevare egen identitet og funktionsniveau. Det tilstræbes at borgeren får livsbekræftende oplevelser med henblik på øget trivsel og livskvalitet via aktiv deltagelse i socialt samvær og meningsfulde aktiviteter, Dermed støttes borgeren til at bevare fysiske, psykiske og sociale evner således at borgeren er længst muligt aktiv i eget liv. Følgende aktiviteter kan blandt andre indgå i dagtilbuddet Støtte i forbindelse med at spise et måltid. Støtte til et værdigt socialt samvær for den enkelte. Støtte til at vedligeholde kommunikationsevne. Støtte til at kunne deltage i sociale sammenhænge. Samtale med borgeren. Fysiske aktiviteter. Vurdering af hjælpemidler. Koordinering af indsats omkring borgere. Instruktion og rådgivning til pårørende, hjemmepleje og andre samarbejdspartnere. Igangsætning af udredning for demens. Undersøgelse, test, retest. Kommunikation med samarbejdspartnere, mundtligt/skriftligt. Forebyggelse mod fald, herunder træning Ramme for ydelsen I dagtilbuddet mødes 6 borgere hver tirsdag fra Borgeren bliver afsluttet, hvis det viser sig at borger ikke kan profitere af dagtilbud.(jvf: visitationskriterier) Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvem kan modtage Genoptræning. Borgeren i Ballerup Kommune, der visiteres til ydelsen, da de vurderes at have behov for og gavn af at deltage i et dagtilbud. Særlige forhold: Borgeren kan ikke modtage tilbuddet Fået plejebolig garanti 21

23 Ydelsens omfang Mulighed for at valg af leverandør? Kompetencekrav til udfører Hvad koster Modtager andre dagtilbud. Tilbuddet er tidsbegrænset, mhp. på at opstarte i daghjem eller samværsgruppe. Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune. Autoriserede ergoterapeuter og træningsassistenter. Trænings- og aktivitetsydelsen er gratis. Der betales for maden. Prisen fastsættes af kommunalbestyrelsen for et år af gangen. Der er fælles bustransport til dagtilbuddet. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 22

24 Kvalitetsstandard Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 104 og 84 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Ydelsen imødegår behov til yngre borgere mellem år, der på grund af påvirket kognitive, fysiske eller social funktionsevne har behov for personlig støtte for at kunne være aktive og kunne bruge de individuelle ressourcer i samspil med personale og andre brugere. Borgerne vil tillige have behov for støtte for at kunne deltage i enkle hverdagsoplevelser i et fællesskab. Imødegå pårørendes behov for aflastning forudsat borgerne kan deltage og profitere af dagtilbuddet. Undgå at borgere med kognitive og adfærdsmæssige vanskeligheder bliver isoleret og inaktive Ydelsen skaber mulighed for at kunne deltage i socialt samvær og aktiviteter og dermed mulighed for at få dagligdagen til at hænge sammen. Formålet med dagtilbud i Træning & Aktivitet er at understøtte borgeren i at bevare egen identitet og funktionsniveau. Formålet har en forebyggende og vedligeholdende effekt til en meget sårbar gruppe yngre borgere i kommunen. Det tilstræbes at borgeren får livsbekræftende oplevelser med henblik på øget trivsel og livskvalitet via aktiv deltagelse i socialt samvær og meningsfulde aktiviteter, Dermed støttes borgeren til at bevare fysiske, psykiske, kognitive og sociale evner med henblik på at borgeren er længst muligt aktiv i eget liv. Kognitiv stimulationsterapi anvendes som metode. Metoden omfatter et bredt spektrum af aktiviteter, der sigter mod at stimulere tænkning, koncentration, hukommelse m.v. Som eksempler på aktiviteter kan nævnes drøftelse af aktuelle og tidligere begivenheder og emner, ordlege, spil, musik, orientering i tid og sted samt praktiske aktiviteter som madlavning og bagning. Derudover: Socialt samvær og aktiviteter for yngre, som har svært ved at huske, tage initiativ, strukturere dagligdagen og måske er socialt isolerede. Støtte til at vedligeholde kommunikationsevne. Støtte til at deltage i planlægningen af aktiviteter. Støtte i at deltage på ture ud af huset. Støtte i forbindelse med at spise et måltid. Fysiske aktiviteter, motion, træning, fitness. Kognitive undersøgelser, test, retest. Igangsætning af udredning for demens. Vurdering af hjælpemidler. Koordinering af indsats omkring borgere. 23

25 Ramme for ydelsen Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvem kan modtage Instruktion, information og rådgivning til pårørende, hjemmepleje og andre samarbejdspartnere. Kommunikation med samarbejdspartnere, mundtligt/skriftligt. Aktivitetsklubben for yngre har plads til 12 borgere dagligt. Der er mulighed for at komme en til to gange om ugen. Borgeren bliver afsluttet, hvis det viser sig at borgeren ikke profitere af dagtilbuddet (jvf: visitationskriterier). Behandling. Yngre borgere primært med et funktionsniveau som svarer til borgere mellem år som har demens eller demenssymptomer, symptomer fra en hjerneskade og/eller nedsat fysisk, psykisk, kognitiv og/eller social funktionsevne, som har behov for støtte. Særlige forhold: Borgeren kan ikke modtage tilbuddet : Når borgeren har fået plejebolig garanti. Ved indflytning på plejecenter. Hvis borgeren kommer i samværsgruppe. Hvis borgeren er daggæst i et bofællesskab. Ved kendt misbrug forbeholder visitationen sig ret til at vurdere hvorvidt misbruget påvirker borgerens fremmøde, udbytte eller relation til omgivelserne i sådan omfang at borgerne må udgå af tilbud Ydelsens omfang Mulighed for at valg af leverandør? Kompetencekrav til udfører Hvad koster Hvad er kommunens kvalitetsmål? Tilbuddet er tidsbegrænset, forstået på den måde, at det løbende vurderes, om borgeren profitere af dagtilbuddet. Borgere, der som følge af nedsat funktionsniveau får et stort plejebehov afsluttes. Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune. Træningsassistenter under supervision af ergoterapeut. Trænings- og aktivitetsydelsen er gratis. Der betales for maden og drikkevarer. Prisen fastsættes af kommunalbestyrelsen for et år af gangen. Der er fælles bustransport til Aktivitetsklubben Borgeren modtager brev fra Visitationen indenfor 14 dage efter modtagelsen af henvendelsesskema. Der foretages individuel vurdering enten ved hjemmebesøg eller opstart i tirsdagsklubben og tilbud om at deltage i Aktivitetsklubben iværksættes, så snart det er muligt. 24

26 Kvalitetsstandard Hjemmevejledning for senhjerneskadede Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 85 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Ramme for ydelsen Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvem kan modtage Ydelsens omfang Borgere med erhvervet hjerneskade med væsentlige vedvarende kognitive vanskeligheder, især i forhold til koncentration, hukommelse, overblik, planlægning og strukturering samt adfærdsmæssige vanskeligheder, der medfører behov for en målrettet neuropædagogisk indsat for at håndtere dagligdagens opgaver praktisk og socialt samt blive i stand til at tage ansvar og være bestemmende i sin hverdag. At yde hjælp og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Individuel hjemmevejledning kan indeholde: Ergoterapeutiske undersøgelser. Støtte og hjælp til at fastholde og videreudvikle fysiske og psykiske færdigheder.. Støtte og hjælp til at fastholde kompenserende strategier i forhold til daglige opgaver i hjemmet og nærmiljø. Støtte og hjælp til planlægning og strukturering. Støtte og hjælp til fastholdelse eller udvikling af det sociale netværk. Støtte og hjælp til at ressourcer fastholdes og udvikles via egnede aktiviteter i hjem og nærmiljø. Terapeutisk feedback i forhold til sociale relationer. Koordination af øvrige professionelle tilbud. Vejledning og rådgivning af borger og pårørende i forhold til følger efter hjerneskade. Samarbejde med sagsbehandler, læge, hjerneskadekoordinator og andre relevante samarbejdspartnere som fysioterapeuter, personale fra Center for Hjerneskade, ledsagere etc. Dokumentation Hjemmevejledning tilbydes primært på hverdage. Genoptræning. Praktisk hjælp. Aktiviteter der ikke har et pædagogisk og støttende sigte. Borgere i Ballerup Kommune, der visiteres til ydelsen efter hjerneskade. Omfanget af støtte vurderes løbende. 25

27 Der kan være besøg flere gange i løbet af en uge til besøg en gang månedligt. Borgeren modtager skriftlig afgørelse i form af samarbejdsaftale eller afslag. Mulighed for at valg af leverandør? Kompetencekrav til udfører Hvad koster Hvad er kommunens kvalitetsmål? Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune. Autoriserede ergoterapeuter ansat som hjemmevejleder. Ydelsen er gratis. Ved støtte til betalingsarrangementer hvor hjemmevejleder ledsager borger, skal borger som udgangspunkt betale for hjemmevejleder. Der foretages en individuel vurdering i samarbejde med hjerneskadekoordinator og tilbuddet iværksættes så snart det er muligt. 26

28 Kvalitetsstandard Ydelser til borgere på plejecentre Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 86,2 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Ramme for ydelsen Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvem kan modtage Ydelsens omfang Mulighed for at valg af leverandør? Kompetencekrav til udfører Hvad koster Hvad er kommunens kvalitetsmål? Borgere på plejecentre i Ballerup Kommune, som har aktivitetsproblemer i dagligdagen af fysisk, psykisk, kognitiv og social art. Medvirke til at fastholde eksisterende funktionsevne og udsætte tab af funktionsniveau. Medvirke til, at borgeren indgår i socialt samvær og får mulighed for gode oplevelser. Musik og bevægelse. Reminiscensgruppe. Læsegruppe. Bagning. Vedligeholdende træning. Vejledning og sparring af personale i forhold til aktivitet, mobilisering og vedligeholdelse af den enkelte borgeres funktionsevne. Hold eller gruppe. Ydelserne foregår i afdelingen/i egnede lokaler på plejecentrene. Genoptræning. Beboere på plejecentre. Ydelsen forekommer max. 10 x af 1-1½ time. Enkelte ydelser forekommer 1 x i kvartalet. Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune Træningsassistent under supervision af terapeut. Trænings- og aktivitetsydelsen er gratis for borgeren. Der foretages en individuel vurdering og tilbud om træning/aktivitet iværksættes, så snart det er muligt. Mobilisering og aktiviteter indgår i øvrigt, som en naturlig del af beboernes hverdag i afdelingen. 27

29 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedsloven 140a Ydelsens lovgrundlag Hvilke behov dækker Sundhedsloven 140a Vederlagsfri fysioterapi er en ordning, der henvender sig til to patientgrupper: 1. Personer med et svært fysisk handicap. Ud over diagnosekravet skal man opfylde handicapkriteriet som betyder, at man ikke er i stand til at klare sig døgnets 24 timer uden hjælp. 2. Personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Diagnosen skal stilles af en speciallæge. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer med nøje definerede kriterier for svært fysisk handicap og progressiv lidelse med tilhørende eksempler på fortolkning. Der er ligeledes en diagnoseliste, hvor af det fremgår hvilke diagnoser, der er omfattet af ordningen. Samlet diagnoseliste findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i At forbedre, vedligeholde eller forhale forringelse af funktioner. Fysioterapi skal være målrettet den aktuelle funktionsnedsættelse. Konditions-, koordinations-, styrke, og udholdenhedstræning. Rådgivning omkring, hvordan du bedst selv vedligeholder det opnåede resultat/niveau. Du vil evt. få udleveret et individuelt tilpasset hjemmetræningsprogram. Samtidigt med den konkrete planlægning af dit træningsforløb aftales også, hvor træningen afvikles. Dokumentation Ramme for ydelsen Træningen vil fortrinsvis foregå på hold, enten integreret i eksisterende holdtilbud eller på særlige hold for vederlagsfri fysioterapi. Ved træningens start gennemføres en udredning, hvor blandt andet forventninger drøftes, behov og mål fastlægges, trænings/behandlingsplan udarbejdes. Dette vil løbende blive evalueret og evt. justeret under træningsforløbet. Hvilke aktiviteter indgår ikke Passiv behandling. 28

30 i Hjemmetræning. Tilbud til børn. Hvem kan modtage Ydelsens omfang Mulighed for at valg af leverandør? Kompetencekrav til udfører Hvad koster Lægehenviste voksne borgere, som er berettiget til tilbud om vederlagsfri fysioterapi, og hvor der er et lægefagligt vurderet behov for vederlagsfri fysioterapi. Behovet vurderes individuelt, men et forløb kunne se således ud: 1-2 gange ugentligt, af min. Varighed vurderes individuelt (henvisning gælder for et år ad gangen). Borgeren modtager skriftlig afgørelse i form af træningsaftale eller afslag. Borger, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, kan frit vælge, hvor de vil modtage deres vederlagsfri fysioterapi. Med en lægehenvisning kan man henvende sig direkte til en privat praktiserende fysioterapeut eller et kommunalt træningssted. Autoriserede fysioterapeuter samt træningsassistenter ansat i Ballerup kommune, Træning & Aktivitet. Træningsydelsen er gratis for borgeren. I Sundhedsloven er der ikke hjemmel til at yde befordring til vederlagsfri fysioterapi. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Borgeren kontaktes af Træning & Aktivitet inden for fem hverdage efter modtagelse af lægehenvisning. Lovtekster Sundhedsloven 140: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. 84 om genoptræningsplaner. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. 29

31 Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud. 140 a. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan herudover tilbyde vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut efter lægehenvisning ved at etablere tilbud om fysioterapi på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser eller private institutioner. Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om behandling efter stk. 1 og 2 og om patientens mulighed for at vælge mellem fysioterapitilbud Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren m.v. samt rådgivning m.v. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1 og 2. Lov om social service 84, stk. 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 86 stk. 1.: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. 86 stk. 2.: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. 104: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. 30

32 Nyttige adresser. Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune Susanne Mortensen Gammel Rådhusvej 13, stuen 2750 Ballerup Tlf.: Visitation til træning i Ballerup Kommune Gammel Rådhusvej Ballerup Tlf.: Det Sociale Nævn Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé København NV Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg 31

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2015 VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2012 Ældreområdet september 2012. Ikrafttræden januar 2013. 1 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 -

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedsloven Voksenservice 1. Overordnet lovgrundlag Genoptræning efter Sundhedslovens 1.1 Formål med lovgivningedigheder og klare dig lige så godt som tidligere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013

Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn. 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog for ergo- og fysioterapi til børn 2013 4. juni 2013 Ydelseskatalog: Formål og opgaver: Børneteamet i Center Sundhed har en forebyggende og sundhedsfremmende opmærksomhed på børn med særlige

Læs mere

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI Ergoterapi og fysioterapi, august 2012 Psykiatrisk Center Hvidovre Brøndbyøstervej 160 2605 Brøndby Psykiatrisk Center Hvidovre Psykiatrisk Center Hvidovre 2 Indledning På Psykiatrisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Den gode genoptræning

Den gode genoptræning Den gode genoptræning Den gode genoptræning Hvad er god genoptræning? Ældre Sagen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Danske Handicaporganisationer har formuleret en række forslag til indholdet

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter

Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Træning og behandling hos private terapeuter Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Træning og behandling hos private terapeuter Marts 2010 Kommunal genoptræning efter sygehusindlæggelse Langeland Kommunes fysio- og ergoterapeuter varetager

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE

KØRSEL - HVEM SKAL KØRE KØRSEL - HVEM SKAL KØRE Kørselstype Praktiserende læge og speciallæge Leverandør af befordring Der er fri befordring af pensionister der ellers opfylder betingelserne for transporten til og fra egen læge,

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup

Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Vederlagsfri fysioterapi Tilbud om vederlagsfri fysioterapi i Høje-Taastrup Hvad er vederlagsfri fysioterapi? Vederlagsfri fysioterapi er et gratis tilbud om træning og behandling som betales af den kommune

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering Bilag 1: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning - VSU Udarbejdet af: Job og Aktiv Dato: 1. oktober 2012 Sagsid.: std Version nr.: 6 Kvalitetsstandard for Område Specialundervisning for voksne Kompenserende

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune

Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune Velfærdssekretariatet Sagsnr. 18167 Brevid. 1906419 Ref. FLHA Dir. tlf. 4631 7706 flemmingh@roskilde.dk Revideret analyse af træningsområdet i Roskilde Kommune 15. maj 2014 Som en del af budgetforliget

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Demenspolitik Jammerbugt Kommune

Demenspolitik Jammerbugt Kommune Demenspolitik Jammerbugt Kommune Udredning og diagnosticering - Der skal findes let tilgængelige informationer for alle borgere om demens og tidlige symptomer. - Alle borgere med demenssymptomer har ret

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning

Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Kvalitetsstandard for voksenspecialundervisning Lovgrundlag for ydelsen Lov om specialundervisning for voksne. Indholdet i ydelserne er nærmere fastlagt i bekendtgørelse nr. 378 af 28. april 2006. I øvrigt

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice

Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice Projekt beskrivelse: Træning før varig hjælp et projekt i Visitationsafsnittet, Ældreservice Baggrund: Lyngby-Taarbæk kommune søger løbende at udvikle metoder der fastholder og øger borgerens selvhjulpenhed

Læs mere

Træningscenter Øst og Vest

Træningscenter Øst og Vest Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. baggrund/indledning genoptræning rehabilitering bassintræning information om transport/befordring, m.v. snitflader 02 28. feb. 2008 Revideret:

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1

Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Demens Senior- og Socialforvaltningen April 2015 1 Dette er Kolding Kommunes informationspjece om demens. Pjecen er et supplement til pjecen Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune. Pjecen er

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Støtte til køb af bil

Støtte til køb af bil Kvalitetsstandard for Støtte til køb af bil Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for støtte til køb af bil. Kvalitetsstandarden beskriver det serviceniveau,

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent

8. maj 2012. Lena Baungård, demenskonsulent Introduktion o til demens e Den socialfaglige li opfølgning 8. maj 2012 Lena Baungård, demenskonsulent Program Kommunernes opgaver er defineret i forløbsprogrammer sundhedsaftaler d mellem Regioner og

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk

Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob Skovbakke Tlf.: 9628 4728 E-mail: kobjs@herning.dk Adresse: BYTOFTEN Bo og Aktivitetscenter Bo og Genoptræning Bytoften 75, 7400 Herning Tlf.: 9628 4700 Vagtstuen: 9628 4727 Fax: 9628 4710 Web: www.bytoften.dk Forstander: Bo Bertelsen Afd. leder: Jakob

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013

Kvalitetsstandarder 2013 Kvalitetsstandarder 2013 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering

Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering Den Danske Kvalitetsmodel- akkreditering 01-01-2015 31-01-2016 Politisk udvalg: Sundhedsudvalg type: Aftaleenhed Tandplejen, Sundhedsplejen og børne ergo-og fysioterapi leverer sundhedsydelser til borgere

Læs mere

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008

ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 ICF anvendt i rehabilitering Nyborg Strand, 2008 Inddragelse af ICF som referenceramme i kompetenceprogram for træningsområdet Strategi og erfaring med implementeringen Kirsten Piltoft og Henning Holm

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation Myndighedsafdelingen 33 Kvalitetsstandard 2012 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Tillæg til Serviceinformation Indholdsfortegnelse Side 1. Lovgrundlag og målgruppe.. 1 2. Principper for visitationspraksis.

Læs mere