TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2013"

Transkript

1 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGHJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2013

2 VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE KVALITETSSTANDARDER FOR TRÆNING & AKTIVITET 2013 FORORD Træning & Aktivitet har som målsætning, at borgeren oplever en meningsfyldt og sammenhængende indsats, som er målrettet og differentieret. Borgeren medvirker aktivt til at sætte mål for indsatsen sammen med terapeuten. Det overordnede mål er at øge eller bevare borgerens funktionsevne og mulighed for at udføre meningsfulde hverdagsaktiviteter, herunder at være aktiv deltager i sociale sammenhænge og samfundet som helhed. Henvendelse om træning rettes til visitationen i Træning & Aktivitet. Visitationen i Træning & Aktivitet vurderer, om borgeren kan visiteres direkte til et hold eller om borgeren skal visiteres til en vurdering af funktionsevnen ved ergo - og /eller fysioterapeut. I forbindelse med vurdering af funktionsevnen, afdækker udførende terapeut træningsbehovet og udviklingspotentialet hos borgeren og vurderer, om borgeren kan bevilges et træningsforløb.. Det er ligeledes visitationen i Træning & Aktivitet, som vurderer, om borgeren er egnet til daghjem, samværsgruppe eller genoptræningsophold. I det følgende beskrives det aktuelle serviceniveau for Ballerup Kommunes tilbud om træning: Siderne 4-8 indeholder en beskrivelse af, hvad træning er. På siderne 9-28 står der mere om, hvad de forskellige former for træning betyder. Du er altid velkommen til at henvende dig til Træning & Aktivitet, hvis du vil vide mere. 1

3 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE... 1 Samarbejde med pårørende... 3 Genoptræning... 3 Vedligeholdende træning... 4 Genoptræningsophold... 5 Samværsgrupper... 5 Daghjem... 5 Hjemmevejledning... 5 Ydelser til borgere på plejecentre... 6 Vederlagsfri fysioterapi... 6 Hvordan søger du om træning?... 6 Hvornår foregår træningen?... 6 Hvor foregår træningen?... 6 Personale... 6 Dit hjem er en arbejdsplads... 6 Hvis der er ændringer i aftalen?... 7 Hvad koster det?... 7 Klager vedr. træning efter Lov om social Service... 7 Funktionsevnevurdering... 8 Genoptræning efter Sundhedslovens Genoptræning efter Lov om social service 86, Vedligeholdende træning efter Lov om social service 86, Genoptræningsophold på Lindehaven Samværsgrupper Daghjem Indslusningsgruppe Tirsdagsklubben Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer Hjemmevejledning for senhjerneskadede Ydelser til borgere på plejecentre Vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedsloven 140a Lovtekster Nyttige adresser

4 Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune visiterer til: o o Genoptræning - som har til formål, at borgeren generhverver sin tidligere funktionsevne og sine muligheder for at udføre hverdagsaktiviteter efter en skade eller sygdom. Vedligeholdende træning som har til formål, at borgeren bevarer sin eksisterende funktionsevne og mulighed for at udføre hverdagsaktiviteter. Det overordnede mål med træningen er at du kan: o øge eller bevare din funktionsevne og mulighed for at udføre meningsfulde hverdagsaktiviteter, herunder at være aktiv deltager i sociale sammenhænge og samfundet som helhed o udvikle nye færdigheder o bevare evnen til at fungere længst muligt i dit eget hjem o forebygge, udskyde eller minimere behov for hjemmehjælp, plejebolig, hjælpemidler, boligændringer m.m. Træningen tilrettelægges i samråd med dig ud fra dine ressourcer og behov. Terapeuten vurderer hvilken del af træningen, der kan foregå som selvtræning. I tilrettelæggelsen af dit træningsforløb vil det også blive vurderet, hvor ofte du har behov for træning og hvilken type træning, du har behov for. Der lægges stor vægt på funktions- og færdighedstræning, ligesom motivation og aktiv deltagelse er af stor betydning. Der udarbejdes en træningsaftale med træningstider og indhold. Medarbejderne i Træning & Aktivitet har dokumentationspligt, og der føres journal i kommunens omsorgssystem (Care). Samarbejde med pårørende Medarbejderne i Træning & Aktivitet samarbejder med dig og dine pårørende med dit samtykke. Samarbejdet kan bestå af instruktion og rådgivning i forhold til træning og hverdagslivet samt vejledning i forhold til følger efter sygdom Genoptræning Tilbud om genoptræning kan være efter Sundhedsloven og efter Lov om social service. Sundhedsloven Hvis du har behov for genoptræning i forlængelse af hospitalsophold, kan genoptræningen dels foregå på hospitalet dels i Træning & Aktivitet. Du vil få en genoptræningsplan fra hospitalet, og det er den, Træning & Aktivitet vil følge. Din genoptræning bevilges efter 140 i Sundhedsloven. 3

5 Du vil blive kontaktet af Visitationen, når Træning & Aktivitet har modtaget din genoptræningsplan, hvorefter, du vil modtage tilbud om træning hurtigst muligt. Lov om social service Hvis du har behov for et genoptræningsforløb i forlængelse af sygdomsforløb i eget hjem, kan du blive visiteret til det. Mere herom i afsnittet Hvordan søger du om træning (side 6). Genoptræning bevilges efter Lov om social service 86, stk. 1. Du vil blive kontaktet af Visitationen når Træning & Aktivitet har modtaget din henvisning, hvorefter du vil modtage tilbud om træning hurtigst muligt. Genoptræningsforløb efter Sundhedsloven og efter Lov om social service. Behovet vurderes individuelt, og tilbuddet kan bestå af instruktion i selvtræningsprogram og/eller holdtræning. I begrænset omfang individuel træning. Fælles for genoptræningsforløb er, at: o ydelsen varetages af fysioterapeut og/eller ergoterapeut og/eller træningsassistent o forløbet tilrettelægges i et samarbejde mellem dig og terapeuten o det er vigtigt, at du er indstillet på selv at yde en aktiv indsats o forløbet er målrettet og tidsbegrænset o du modtager individuel rådgivning og vejledning, eksempelvis i forhold til at kunne overføre træningsresultater til de hjemlige omgivelser Vedligeholdende træning Hvis du har behov for vedligeholdende træning, kan du blive visiteret til det. Mere herom i afsnittet Hvordan søger du om træning (side 6). Vedligeholdelsestræning bevilges efter Lov om social service 86, stk. 2. Du vil blive kontaktet af Visitationen, når Træning & Aktivitet har modtaget din henvisning, hvorefter du vil modtage tilbud om træning hurtigst muligt.. Vedligeholdende træning efter Lov om social service. Behov for vedligeholdende træning vurderes individuelt, og tilbuddet kan bestå af instruktion i selvtræningsprogram og/eller holdtræning. I begrænset omfang individuel træning. Fælles for vedligeholdende træning er at: o ydelsen varetages af fysioterapeut og/eller ergoterapeut og/eller træningsassistent o forløbet tilrettelægges i et samarbejde mellem dig og terapeuten o det er vigtigt, at du er indstillet på selv at yde en aktiv indsats o forløbet er målrettet og tidsbegrænset o du modtager individuel rådgivning og vejledning, eksempelvis i forhold til at kunne overføre træningsresultater til de hjemlige omgivelser 4

6 Genoptræningsophold Genoptræningsophold er enten et visiteret ophold til borgere, som har behov for intensiv genoptræning efter hospitalsindlæggelse og som ikke er i stand til at blive udskrevet direkte fra hospitalet til eget hjem eller genoptræningsophold er et visiteret ophold til borgere, som har behov for intensiv genoptræning uden forudgående hospitalsindlæggelse, hvor genoptræningen ikke kan varetages i borgerens eget hjem. Genoptræningsophold tilrettelægges således, at alle aktiviteter i afdelingen betragtes om genoptræning også de færdigheder, som tidligere har været rutine. Samværsgrupper Samværsgrupper er for borgere med demens eller demenslignende symptomer, som har problemer med at få dagligdagen til at hænge sammen. Deltagelse i samværsgruppe sigter mod, at borgeren kan fastholde egen identitet og selvværd, herunder evnen til at varetage de daglige gøremål og bevare sociale kontakter. Dette for at borgeren bevarer evnen til at fungere længst muligt i eget hjem, (for at undgå, at borgeren bliver inaktiv og isolerer sig) og dermed forebygge eller minimere behov for hjemmehjælp, aflastning og plejebolig. Daghjem Daghjem er for borgere med stærk nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne, som har behov for støtte for at kunne deltage i socialt samvær og aktiviteter. Daghjemsopholdet sigter mod at vedligeholde fysiske, psykiske og sociale færdigheder med henblik på at forhindre, at borgeren isolerer sig fra omverdenen og bliver inaktiv i sin hverdag. Det sigter endvidere mod at forebygge behov for indflytning på plejecenter. Hjemmevejledning Formålet med hjemmevejledning er at yde støtte og vejledning til borgere, der, som følge af erhvervet hjerneskade har kognitive, adfærdsmæssige, fysiske eller sociale årsager, har behov for en særlig støtte i eget hjem. Støtten retter sig mod at skabe en god og velfungerende hverdag, med udgangspunkt i den hverdag, den enkelte havde før hjerneskaden, den alder og livssituation den enkelte befinder sig i. Hjemmevejlederen samarbejder med den enkelte borger om at finde metoder og strategier for at klare f.eks. hverdagens praktiske opgaver eller til at fastholde eller udvikle kontakten med venner og familie. Hjerneskadekoordinator Hjerneskadekoordinatoren i tilbyder rådgivning og koordinering af forløb til voksne borgere med erhvervet hjerneskade samt yder vejledning til hjemmevejlederne for senhjerneskadede 5

7 Ydelser til borgere på plejecentre Tilbud om aktiviteter på plejecentrene varetages som udgangspunkt af plejepersonalet. Der er mulighed for vejledning, sparring og inspiration ved træningsassistenter under forløbet. Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi er et lægehenvist tilbud om træning og behandling, som betales af den kommune, du bor i. Lægen henviser med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens vejledning med tilhørende diagnoseliste. Vederlagsfri fysioterapi er en ordning, der henvender sig til to patientgrupper: Personer med et svært fysisk handicap, hvor tilstanden er varig og Personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Diagnosen skal stilles af en speciallæge. Formålet med vederlagsfri fysioterapi er at forbedre funktioner, vedligeholde funktioner eller forhale forringelser af funktioner. Hvordan søger du om træning? Hvis du selv vil søge om genoptræning eller vedligeholdende træning, skal du henvende dig til Visitationen i Træning & Aktivitet (se kontaktoplysninger bagerst i pjecen). Pårørende, praktiserende læge, hospitalet, hjemmeplejen m.fl. kan også kontakte Træning & Aktivitet på dine vegne, når du har givet lov. Hvornår foregår træningen? Genoptræning og vedligeholdende træning foregår typisk i dagtimerne. For at sikre det bedst mulige udbytte af ydelsen, er det en forudsætning, at du er motiveret for at yde en aktiv indsats også via selvtræning og/eller sammen med andre på et hold. Hvor foregår træningen? Træningen kan foregå i et terapilokale, i dit eget hjem eller i varmtvandsbassin. Genoptræningsophold foregår på plejecenter Lindehaven. Personale I Træning & Aktivitet udføres træningen af autoriserede ergoterapeuter, autoriserede fysioterapeuter og træningsassistenter (social- og sundhedsassistenter, sygehjælpere og, svømme- og gymnastiklærer). Dit hjem er en arbejdsplads Når du modtager træning i hjemmet, er dit hjem også medarbejdernes arbejdsplads. Det betyder, at arbejdsmiljøet skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt i orden. Derfor kan det f.eks. være nødvendigt at flytte rundt på møbler, fjerne løse gulvtæpper eller installere hjælpemidler i dit hjem, før du kan få hjælp. Ballerup Kommune henstiller til, at du ikke ryger i det tidsrum, hvor personalet opholder sig i boligen/ det private værelse, og at der er luftet grundigt ud inden personalet kommer til dit hjem. 6

8 Hvis der er ændringer i aftalen? Hvis det er nødvendigt for Træning & Aktivitet at ændre tidspunktet for en planlagt træning eller aflyse træningen, får du telefonisk besked. Hvis du må aflyse aftalen? Det er vigtigt, at du husker at melde afbud, hvis du er forhindret i at møde til træning, eller hvis du ikke er hjemme, så tiden kan komme en anden til gavn. I træningsaftalen kan du se, hvem du skal kontakte. Hvad koster det? Du skal ikke betale for trænings- og aktivitetsydelserne. Klager vedr. træning efter Lov om social Service Klager over Træning & Aktivitets vurdering vedrørende træningsbehov, terapeutens faglige virksomhed, evt. manglende journalføring samt manglende samtykke kan sendes til: Leder af Træning & Aktivitet, Susanne Mortensen, gl. Rådhusvej 13, 2750 Ballerup, Klager vedr. gentræning efter Sundhedsloven Klager over Træning & Aktivitets vurdering vedrørende genoptræningsbehov, terapeutens faglige virksomhed, evt. manglende journalføring samt manglende samtykke kan sendes til: Patientombuddet, Finsensvej 15, 2000 Frederiksberg, E- mail: 7

9 Kvalitetsstandard Funktionsevnevurdering Ydelsens lovgrundlag Sundhedslovens 140 og 119 Lov om social service 86,1 og 86,2 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Ramme for ydelsen Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvem kan modtage Ydelsens omfang Mulighed for at valg af leverandør? Kompetencekrav til udfører Hvad koster Hvad er kommunens kvalitetsmål? Afklaring af træningsbehov/udviklingspotentiale hos borger i Ballerup Kommune med færdigheds- og funktionstab. Undersøge hvorvidt en indsats i Træning & Aktivitet er relevant for at afhjælpe behovet. Konklusion på vurderingen sendes til visitationen i Træning & Aktivitet, som træffer afgørelse om borger kan tilbydes en ydelse i Træning & Aktivitet. Der foretages undersøgelser og test med henblik på vurdering af funktionsevnen og træningspotentiale. Vurderingen er individuel og kan foregå i borgerens eget hjem, på hospitalet eller træningslokale. Træning og behandling indgår ikke i vurderingen. Borgeren i Ballerup Kommune, der visiteres til ydelsen grundet: pludselige ændringer i helbredstilstanden fremadskridende sygdom diffuse funktionstab af fysisk, mental, kognitiv og eller social art behov for at fastholde eksisterende funktioner og forhindre eller udsætte tab af funktioner Vurdering af funktionsevnen med henblik på behov for genoptræning består af samtale, undersøgelse og dokumentation med henblik på at identificere ressourcer og begrænsninger i borgerens funktionsevne. Borgeren modtager skriftlig afgørelse i form af træningsaftale eller afslag. Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune leverer ydelserne. Autoriserede ergoterapeuter og autoriserede fysioterapeuter. Ydelsen er gratis. Borgeren kontaktes af Træning & Aktivitet inden for fem hverdage efter modtagelse af genoptræningsplan fra hospitalet eller efter modtagelse af ansøgning om træning. 8

10 Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 Ydelsens lovgrundlag Sundhedslovens 140 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Tilbud om genoptræning til borgere, der efter hospitalsindlæggelse har et lægefagligt begrundet behov for at genvinde tabte færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter. Borgeren har en genoptræningsplan fra hospitalet. At borgeren helt eller delvist genvinder tabte færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter, således at borgeren i videst muligt omfang kan varetage dagligdagens gøremål og egenomsorg, samt færden i eget hjem og nærområde. Genoptræning kan omfatte en eller flere af følgende: Træning i specifikke funktioner, f. eks. muskelstyrke, ledbevægelighed, holdningskorrektion, kondition, balance. Træning af evnen til at færdes, f.eks. rejse sig, at gå, gå på trapper og færdes i nærmiljøet. ADL Træning (ADL: Aktiviteter i daglig levevis) Træning af daglige færdigheder som f. eks. at komme ud af sengen, vaske sig og tage tøj på, samt træning i tilrettelæggelsen af f. eks. at lave mad, gøre rent, handle ind mm. Træning af kognitive funktioner som f. eks. koncentration, initiativ og evnen til at kunne planlægge. Instruktion og afprøvning af hjælpemidler herunder kropsbårne hjælpemidler. Instruktion og rådgivning til pårørende og samarbejdspartnere. Dokumentation. Ramme for ydelsen Hvilke aktiviteter indgår ikke i Selvtræning. Hold. Kombination af hold og individuel træning. Kombination af fysioterapi og ergoterapi. Specialiseret genoptræning, som varetages af hospitalerne. 9

11 Hvem kan modtage Ydelsens omfang Borgere i Ballerup Kommune, der i forbindelse med hospitalsindlæggelse modtager en genoptræningsplan efter Sundhedsloven 140 og som samtidig kan samarbejde om at udnytte træningspotentialet. Behovet vurderes individuelt ud fra følgende muligheder: Instruktion i selvtræning. Kort forløb, typisk op til 5 gange i alt Alment forløb, 2-3 gange ugentligt i min. i op til gange Komplekst/langt forløb, 2-3 gange ugentligt i min i op til 20 gange Træningen foregår som selvtræning og/eller på hold, i begrænset omfang individuelt. Mulighed for at valg af leverandør? Kompetencekrav til udfører Hvad koster Hvad er kommunens kvalitetsmål? Borgeren modtager skriftlig afgørelse i form af træningsaftale eller afslag. Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune leverer ydelserne. Der er mulighed for at vælge en anden kommunes træningstilbud. Anden kommune kan dog afvise en borger, hvis der ikke er plads. Autoriserede ergoterapeuter og fysioterapeuter samt træningsassistenter ansat i Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune. Tilsvarende terapeuter ansatte i andre kommuners tilbud. Træningsydelsen er gratis. Der kan visiteres til kørsel til genoptræning efter endt behandling på sygehuset jf. Sundhedslovens 172. Borgeren modtager tilbud om træning hurtigst muligt efter visitation. 10

12 Kvalitetsstandard Genoptræning efter Lov om social service 86,1 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 86 stk. 1. Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Tilbud om genoptræning af funktionsnedsættelse, som er forårsaget af sygdom, der ikke er behandlet i sygehusregi. At borgeren helt eller delvist genvinder tabte færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter, som følger efter fysisk sygdom, fald eller almen svækkelse, således at borgeren i videst mulig omfang kan varetage dagligdagens gøremål og egenomsorg, samt færden i eget hjem og nærområdet. Genoptræning kan omfatte en eller flere af følgende: Træning i specifikke funktioner, f. eks. muskelstyrke, ledbevægelighed, holdningskorrektion, kondition, balance. Træning af evnen til at færdes, f.eks. rejse sig, at gå, gå på trapper og færdes i nærmiljøet. ADL Træning (ADL: Aktiviteter i daglig levevis) Træning af daglige færdigheder som f. eks. at komme ud af sengen, vaske sig og tage tøj på, samt træning i tilrettelæggelsen af f. eks. at lave mad, gøre rent, handle ind mm. Træning af kognitive funktioner som f. eks. koncentration, initiativ og evnen til at kunne planlægge. Instruktion og afprøvning af hjælpemidler herunder kropsbårne hjælpemidler. Instruktion og rådgivning til pårørende og samarbejdspartnere. Dokumentation. Ramme for ydelsen Hvem kan modtage Selvtræning. Hold. Kombination af hold og individuel træning. Kombination af fysioterapi og ergoterapi. Borgere der har funktionsnedsættelse som følge af svækkelse efter sygdom, der ikke er behandlet i 11

13 sygehusregi. Borgere der ikke selvstændigt er i stand til at forbedre funktionsniveauet. Borgere der har motivation eller som inden for kort tid kan motiveres til at deltage i et træningstilbud Borgere der efter en konkret faglig vurdering har potentiale for at kunne forbedre funktionsevnen. Ydelsens omfang Behovet vurderes individuelt ud fra følgende muligheder: Instruktion i selvtræning. Kort forløb, typisk op til 5 gange i alt Alment forløb, 2-3 gange ugentligt i min. i op til gange Komplekst/langt forløb, 2-3 gange ugentligt i min i op til 20 gange Træningen foregår som selvtræning og/eller på hold, i begrænset omfang individuelt. Hvem kan levere Kompetencekrav til udfører Hvad koster Borgeren modtager skriftlig afgørelse i form af træningsaftale eller afslag. Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune. Autoriserede ergoterapeuter og fysioterapeuter samt træningsassistenter ansat i Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune. Træningsydelsen er gratis. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Borgeren modtager tilbud om træning hurtigst muligt efter visitation. 12

14 Kvalitetsstandard Vedligeholdende træning efter Lov om social service 86,2 Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 86 stk. 2 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Tilbud om træning til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. At borgeren vedligeholder færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter, så borgeren i videst mulig omfang kan varetage dagligdagens gøremål og egenomsorg, samt færden i eget hjem og nærområdet. Vedligeholdende træning kan omfatte en eller flere af følgende: Træning i at vedligeholde specifikke funktioner, f. eks. muskelstyrke, ledbevægelighed, holdningskorrektion, kondition, balance. Træning i at vedligeholde evnen til at færdes, f.eks. rejse sig, at gå, gå på trapper og færdes i nærmiljøet. ADL Træning (ADL: Aktiviteter i daglig levevis) Træning af daglige færdigheder som f. eks. at komme ud af sengen, vaske sig og tage tøj på, samt træning i tilrettelæggelsen af f. eks. at lave mad, gøre rent, handle ind mm. Træning af kognitive funktioner som f. eks. koncentration, initiativ og evnen til at kunne planlægge. Instruktion og afprøvning af hjælpemidler herunder kropsbårne hjælpemidler. Instruktion og rådgivning til pårørende og samarbejdspartnere. Dokumentation Ramme for ydelsen Hvem kan modtage Selvtræning. Hold. Kombination af hold og individuel træning. Kombination af fysioterapi og ergoterapi. Borgere der har funktionsnedsættelse, der kræver vedligeholdende træning. Borgere der ikke selvstændigt er i stand til at 13

15 vedligeholde funktionsniveauet. Borgere der har motivation eller som inden for kort tid kan motiveres til at deltage i et vedligeholdende træningstilbud (med mindre manglende motivation er en del af sygdomsbilledet). Borgere der efter en konkret faglig vurdering har potentiale til at kunne bevare funktionsevnen ved hjælp af vedligeholdende træning. Ydelsens omfang Behovet vurderes individuelt men som hovedregel ser et forløb således ud: -1-2 gange ugentligt, á min gange - 1 gang ugentligt á min. max 30 gange årligt svarende til max. 2 x 15 halvårligt. Den vedligeholdende træning foregår som selvtræning og/eller på hold, i begrænset omfang individuelt Borgeren modtager skriftlig afgørelse i form af træningsaftale eller afslag. Hvem kan levere Kompetencekrav til udfører Hvad koster Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune. Autoriserede ergoterapeuter og fysioterapeuter samt træningsassistenter ansat i Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune. Træningsydelsen er gratis. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Borgeren modtager tilbud om træning hurtigst muligt efter visitation. 14

16 Kvalitetsstandard Genoptræningsophold på Lindehaven Ydelsens lovgrundlag Sundhedsloven 140 Lov om social service 86 stk. 1 Lov om social service 107 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Borgere med behov for at genvinde tabte færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter, og som ikke kan udskrives til eller være i eget hjem. At borgeren helt eller delvist genvinder tabte færdigheder af fysisk, psykisk, social og/eller kognitiv karakter, som bevirker at borgeren kommer til at fungere bedst muligt i egen bolig. Genoptræning kan omfatte en eller flere af følgende: Træning i specifikke funktioner, f. eks. muskelstyrke, ledbevægelighed, holdningskorrektion, kondition, balance. Træning af evnen til at færdes, f.eks. rejse sig, at gå, gå på trapper og færdes i nærmiljøet. ADL Træning (ADL: Aktiviteter i daglig levevis) Træning af daglige færdigheder som f. eks. at komme ud af sengen, vaske sig og tage tøj på, samt træning i tilrettelæggelsen af f. eks. at lave mad, gøre rent, handle ind mm. Træning af kognitive funktioner som f. eks. koncentration, initiativ og evnen til at kunne planlægge. Instruktion og afprøvning af hjælpemidler herunder kropsbårne hjælpemidler. Instruktion og rådgivning til pårørende og samarbejdspartnere. Dokumentation Ramme for ydelsen Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvem kan modtage Individuelt. Hold. Kombination af hold og individuel træning. Kombination af fysioterapi og ergoterapi. Selvtræning. Specialiseret genoptræning, som varetages af hospitalerne. Borgere i Ballerup Kommune der i forbindelse med 15

17 hospitalsindlæggelse modtager en genoptræningsplan efter Sundhedsloven 140, og som ikke kan være i eget hjem. Borgere, der ikke har været indlagt, men pga. sygdom eller anden svækkelse har en betydelig funktionsnedsættelse, som bevirker, at de har behov for et genoptræningsophold, jf. Lov om social service 86 stk. 1 Ydelsens omfang Visitationen i Træning & Aktivitet visiterer til genoptræningsophold. Opholdets længde afgøres af visitationen i samarbejde med det behandlende team og borgeren. Træningsbehovet vurderes af de trænende terapeuter individuelt og kontinuerligt. Ydelsens omfang tilpasses efter borgerens formåen og behov. Borgeren modtager skriftlig afgørelse i form af træningsaftale eller afslag. Hvem kan levere Kompetencekrav til udfører Hvad koster Hvad er kommunens kvalitetsmål? Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune. Autoriserede ergoterapeuter og fysioterapeuter ansat i Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune. Træningsydelsen er gratis. Genoptræningen påbegyndes umiddelbart efter indflytningen til genoptræningsopholdet. 16

18 Kvalitetsstandard Samværsgrupper Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 104 og 84 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Ramme for ydelsen Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvem kan modtage Borgere med demens eller demenssymptomer, som har problemer med at få dagligdagen til at hænge sammen. Pårørende som har behov for aflastning, hvis borgeren profiterer af at deltage aktivt. Formålet med dagtilbud i Træning og Aktivitet er at understøtte borgeren i at bevare egen identitet og funktionsniveau. Det tilstræbes at borgeren får livsbekræftende oplevelser med henblik på øget trivsel og livskvalitet via aktiv deltagelse i socialt samvær og meningsfulde aktiviteter, Dermed støttes borgeren til at bevare fysiske, psykiske og sociale evner således at borgeren er længst muligt aktiv i eget liv. Følgende aktiviteter kan blandt andre indgå i et samværsgruppeforløb: Støtte til et værdigt socialt samvær for den enkelte. Støtte til at vedligeholde kommunikationsevne. Støtte i forbindelse med at spise et måltid. Fysiske aktiviteter, herunder forebyggelse mod fald. Kognitive undersøgelser, test, retest. Igangsætning af udredning for demens Vurdering af hjælpemidler Koordinering af indsats omkring borgere. Instruktion, information og rådgivning til pårørende, hjemmepleje og andre samarbejdspartnere. Kommunikation med samarbejdspartnere, mundtligt/skriftligt. Livshistorieskema. Samværsgrupper har hver plads til 8 borgere, som kan komme en til to gange om ugen i 3 timer. Borgeren bliver afsluttet, hvis det viser sig at borgeren ikke profiterer af dagtilbuddet. (jvf: visitationskriterier) Genoptræning. Borgere i Ballerup Kommune, der visiteres til ydelsen, hvis vi vurderer at borgeren har behov for og gavn af at deltage i et samværsgruppeforløb. Særlige forhold: Borgeren kan ikke modtage tilbuddet når borgeren: Har fået plejebolig garanti ved indflytning på plejecenter hvis borgeren kommer i daghjemmet hvis borgeren er daggæst i et bofællesskab 17

19 Ydelsens omfang Mulighed for at valg af leverandør? Kompetencekrav til udfører Hvad koster Hvad er kommunens kvalitetsmål? Tilbuddet er tidsbegrænset, forstået på den måde at der løbende vurderes om borgeren profiterer af dagtilbuddet. Borgere der får nedsat funktionsniveau, og som får et stort plejebehov, afsluttes derfor. Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune. Autoriserede ergoterapeuter og træningsassistenter. Trænings- og aktivitetsydelsen er gratis. Der betales for maden. Prisen fastsættes af kommunalbestyrelsen for et år af gangen. Der er fælles bustransport til/fra samværsgrupper. Borgeren modtager brev fra T&A Visitationen indenfor 14 dage efter modtagelsen af henvendelsesskema. Der foretages individuel vurdering enten ved hjemmebesøg eller opstart i tirsdagsklubben og tilbud om samværsgruppe iværksættes, så snart det er muligt. 18

20 Kvalitetsstandard Daghjem Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 104 og 84 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Ramme for ydelsen Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvem kan modtage Borgere med nedsat fysisk, psykisk, kognitiv og/eller social funktionsevne, som har behov for støtte for at kunne deltage i socialt samvær og aktiviteter. Formålet med dagtilbud i Træning og Aktivitet er at understøtte borgeren i at bevare egen identitet og funktionsniveau. Det tilstræbes at borgeren får livsbekræftende oplevelser med henblik på øget trivsel og livskvalitet via aktiv deltagelse i socialt samvær og meningsfulde aktiviteter, Dermed støttes borgeren til at bevare fysiske, psykiske og sociale evner således at borgeren er længst muligt aktiv i eget liv. Kognitiv stimulationsterapi anvendes som metode. Metoden omfatter et bredt spektrum af aktiviteter, der sigter mod at stimulere tænkning, koncentration, hukommelse m.v. Som eksempler på aktiviteter kan nævnes drøftelse af aktuelle og tidligere begivenheder og emner, ordlege, spil, musik, orientering i tid og sted samt praktiske aktiviteter som madlavning og bagning. Derudover: Støtte til at spise et måltid. Støtte til et værdigt socialt samvær for den enkelte. Støtte til at vedligeholde kommunikationsevne. Støtte til at kunne deltage i sociale sammenhænge. Samtale med borgeren. Fysiske aktiviteter Vedligeholdelse af almindelige daglige gøremål. Krisebearbejdelse og mestring.undersøgelse, test, retest. Igangsætning af udredning for demens. Kompenserende teknikker. Vurdering af hjælpemidler. Koordinering af indsats omkring borgeren. Instruktion, rådgivning og undervisning af pårørende, hjemmeplejen og andre samarbejdspartnere. Udarbejdelse af livshistorieskema. Forebyggelse mod fald, herunder træning Daghjemmet har plads til 12 borgere dagligt. Der er mulighed for at komme en til to gange om ugen. Borgeren bliver afsluttet, hvis det viser sig at borgeren ikke profitere af dagtilbuddet (jvf: visitationskriterier) Genoptræning. Borgeren i Ballerup Kommune, der visiteres til ydelsen, 19

21 da de vurderes at have behov for og gavn af at deltage i daghjemmet. Særlige forhold: Borgeren kan ikke modtage tilbuddet når borgeren: Har fået plejebolig garanti ved indflytning på plejecenter hvis borgeren kommer i samværsgrupperne hvis borgeren er daggæst i et bofællesskab Ydelsens omfang Mulighed for at valg af leverandør? Kompetencekrav til udfører Hvad koster Hvad er kommunens kvalitetsmål? Tilbuddet er tidsbegrænset, forstået på den måde at der løbende vurderes om borgeren profitere af dagtilbuddet. Borgere der som følge af nedsat funktionsniveau, og som får et stort plejebehov afsluttes derfor. Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune. Træningsassistenter under supervision af ergoterapeut. Trænings- og aktivitetsydelsen er gratis. Der betales for maden. Prisen fastsættes af kommunalbestyrelsen for et år af gangen. Der er fælles bustransport til daghjem. Borgeren modtager brev fra Visitationen indenfor 14 dage efter modtagelsen af henvendelsesskema. Der foretages individuel vurdering enten ved hjemmebesøg eller opstart i tirsdagsklubben og tilbud om daghjem iværksættes, så snart det er muligt. 20

22 Kvalitetsstandard Indslusningsgruppe Tirsdagsklubben Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 104 og 84 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i At borgeren får et tilbud om indslusning til daghjem eller samværsgruppe. Under indslusningen bliver borgeren vurderet (har borgeren et behov som kan dækkes af et tilbud i Træning & Aktivitet, hvilket tilbud vil i givet fald være det rette). Formålet med dagtilbud i Træning og Aktivitet er at understøtte borgeren i at bevare egen identitet og funktionsniveau. Det tilstræbes at borgeren får livsbekræftende oplevelser med henblik på øget trivsel og livskvalitet via aktiv deltagelse i socialt samvær og meningsfulde aktiviteter, Dermed støttes borgeren til at bevare fysiske, psykiske og sociale evner således at borgeren er længst muligt aktiv i eget liv. Følgende aktiviteter kan blandt andre indgå i dagtilbuddet Støtte i forbindelse med at spise et måltid. Støtte til et værdigt socialt samvær for den enkelte. Støtte til at vedligeholde kommunikationsevne. Støtte til at kunne deltage i sociale sammenhænge. Samtale med borgeren. Fysiske aktiviteter. Vurdering af hjælpemidler. Koordinering af indsats omkring borgere. Instruktion og rådgivning til pårørende, hjemmepleje og andre samarbejdspartnere. Igangsætning af udredning for demens. Undersøgelse, test, retest. Kommunikation med samarbejdspartnere, mundtligt/skriftligt. Forebyggelse mod fald, herunder træning Ramme for ydelsen I dagtilbuddet mødes 6 borgere hver tirsdag fra Borgeren bliver afsluttet, hvis det viser sig at borger ikke kan profitere af dagtilbud.(jvf: visitationskriterier) Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvem kan modtage Genoptræning. Borgeren i Ballerup Kommune, der visiteres til ydelsen, da de vurderes at have behov for og gavn af at deltage i et dagtilbud. Særlige forhold: Borgeren kan ikke modtage tilbuddet Fået plejebolig garanti 21

23 Ydelsens omfang Mulighed for at valg af leverandør? Kompetencekrav til udfører Hvad koster Modtager andre dagtilbud. Tilbuddet er tidsbegrænset, mhp. på at opstarte i daghjem eller samværsgruppe. Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune. Autoriserede ergoterapeuter og træningsassistenter. Trænings- og aktivitetsydelsen er gratis. Der betales for maden. Prisen fastsættes af kommunalbestyrelsen for et år af gangen. Der er fælles bustransport til dagtilbuddet. Hvad er kommunens kvalitetsmål? 22

24 Kvalitetsstandard Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 104 og 84 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Ydelsen imødegår behov til yngre borgere mellem år, der på grund af påvirket kognitive, fysiske eller social funktionsevne har behov for personlig støtte for at kunne være aktive og kunne bruge de individuelle ressourcer i samspil med personale og andre brugere. Borgerne vil tillige have behov for støtte for at kunne deltage i enkle hverdagsoplevelser i et fællesskab. Imødegå pårørendes behov for aflastning forudsat borgerne kan deltage og profitere af dagtilbuddet. Undgå at borgere med kognitive og adfærdsmæssige vanskeligheder bliver isoleret og inaktive Ydelsen skaber mulighed for at kunne deltage i socialt samvær og aktiviteter og dermed mulighed for at få dagligdagen til at hænge sammen. Formålet med dagtilbud i Træning & Aktivitet er at understøtte borgeren i at bevare egen identitet og funktionsniveau. Formålet har en forebyggende og vedligeholdende effekt til en meget sårbar gruppe yngre borgere i kommunen. Det tilstræbes at borgeren får livsbekræftende oplevelser med henblik på øget trivsel og livskvalitet via aktiv deltagelse i socialt samvær og meningsfulde aktiviteter, Dermed støttes borgeren til at bevare fysiske, psykiske, kognitive og sociale evner med henblik på at borgeren er længst muligt aktiv i eget liv. Kognitiv stimulationsterapi anvendes som metode. Metoden omfatter et bredt spektrum af aktiviteter, der sigter mod at stimulere tænkning, koncentration, hukommelse m.v. Som eksempler på aktiviteter kan nævnes drøftelse af aktuelle og tidligere begivenheder og emner, ordlege, spil, musik, orientering i tid og sted samt praktiske aktiviteter som madlavning og bagning. Derudover: Socialt samvær og aktiviteter for yngre, som har svært ved at huske, tage initiativ, strukturere dagligdagen og måske er socialt isolerede. Støtte til at vedligeholde kommunikationsevne. Støtte til at deltage i planlægningen af aktiviteter. Støtte i at deltage på ture ud af huset. Støtte i forbindelse med at spise et måltid. Fysiske aktiviteter, motion, træning, fitness. Kognitive undersøgelser, test, retest. Igangsætning af udredning for demens. Vurdering af hjælpemidler. Koordinering af indsats omkring borgere. 23

25 Ramme for ydelsen Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvem kan modtage Instruktion, information og rådgivning til pårørende, hjemmepleje og andre samarbejdspartnere. Kommunikation med samarbejdspartnere, mundtligt/skriftligt. Aktivitetsklubben for yngre har plads til 12 borgere dagligt. Der er mulighed for at komme en til to gange om ugen. Borgeren bliver afsluttet, hvis det viser sig at borgeren ikke profitere af dagtilbuddet (jvf: visitationskriterier). Behandling. Yngre borgere primært med et funktionsniveau som svarer til borgere mellem år som har demens eller demenssymptomer, symptomer fra en hjerneskade og/eller nedsat fysisk, psykisk, kognitiv og/eller social funktionsevne, som har behov for støtte. Særlige forhold: Borgeren kan ikke modtage tilbuddet : Når borgeren har fået plejebolig garanti. Ved indflytning på plejecenter. Hvis borgeren kommer i samværsgruppe. Hvis borgeren er daggæst i et bofællesskab. Ved kendt misbrug forbeholder visitationen sig ret til at vurdere hvorvidt misbruget påvirker borgerens fremmøde, udbytte eller relation til omgivelserne i sådan omfang at borgerne må udgå af tilbud Ydelsens omfang Mulighed for at valg af leverandør? Kompetencekrav til udfører Hvad koster Hvad er kommunens kvalitetsmål? Tilbuddet er tidsbegrænset, forstået på den måde, at det løbende vurderes, om borgeren profitere af dagtilbuddet. Borgere, der som følge af nedsat funktionsniveau får et stort plejebehov afsluttes. Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune. Træningsassistenter under supervision af ergoterapeut. Trænings- og aktivitetsydelsen er gratis. Der betales for maden og drikkevarer. Prisen fastsættes af kommunalbestyrelsen for et år af gangen. Der er fælles bustransport til Aktivitetsklubben Borgeren modtager brev fra Visitationen indenfor 14 dage efter modtagelsen af henvendelsesskema. Der foretages individuel vurdering enten ved hjemmebesøg eller opstart i tirsdagsklubben og tilbud om at deltage i Aktivitetsklubben iværksættes, så snart det er muligt. 24

26 Kvalitetsstandard Hjemmevejledning for senhjerneskadede Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 85 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Ramme for ydelsen Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvem kan modtage Ydelsens omfang Borgere med erhvervet hjerneskade med væsentlige vedvarende kognitive vanskeligheder, især i forhold til koncentration, hukommelse, overblik, planlægning og strukturering samt adfærdsmæssige vanskeligheder, der medfører behov for en målrettet neuropædagogisk indsat for at håndtere dagligdagens opgaver praktisk og socialt samt blive i stand til at tage ansvar og være bestemmende i sin hverdag. At yde hjælp og støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Individuel hjemmevejledning kan indeholde: Ergoterapeutiske undersøgelser. Støtte og hjælp til at fastholde og videreudvikle fysiske og psykiske færdigheder.. Støtte og hjælp til at fastholde kompenserende strategier i forhold til daglige opgaver i hjemmet og nærmiljø. Støtte og hjælp til planlægning og strukturering. Støtte og hjælp til fastholdelse eller udvikling af det sociale netværk. Støtte og hjælp til at ressourcer fastholdes og udvikles via egnede aktiviteter i hjem og nærmiljø. Terapeutisk feedback i forhold til sociale relationer. Koordination af øvrige professionelle tilbud. Vejledning og rådgivning af borger og pårørende i forhold til følger efter hjerneskade. Samarbejde med sagsbehandler, læge, hjerneskadekoordinator og andre relevante samarbejdspartnere som fysioterapeuter, personale fra Center for Hjerneskade, ledsagere etc. Dokumentation Hjemmevejledning tilbydes primært på hverdage. Genoptræning. Praktisk hjælp. Aktiviteter der ikke har et pædagogisk og støttende sigte. Borgere i Ballerup Kommune, der visiteres til ydelsen efter hjerneskade. Omfanget af støtte vurderes løbende. 25

27 Der kan være besøg flere gange i løbet af en uge til besøg en gang månedligt. Borgeren modtager skriftlig afgørelse i form af samarbejdsaftale eller afslag. Mulighed for at valg af leverandør? Kompetencekrav til udfører Hvad koster Hvad er kommunens kvalitetsmål? Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune. Autoriserede ergoterapeuter ansat som hjemmevejleder. Ydelsen er gratis. Ved støtte til betalingsarrangementer hvor hjemmevejleder ledsager borger, skal borger som udgangspunkt betale for hjemmevejleder. Der foretages en individuel vurdering i samarbejde med hjerneskadekoordinator og tilbuddet iværksættes så snart det er muligt. 26

28 Kvalitetsstandard Ydelser til borgere på plejecentre Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 86,2 Hvilke behov dækker Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i Ramme for ydelsen Hvilke aktiviteter indgår ikke i Hvem kan modtage Ydelsens omfang Mulighed for at valg af leverandør? Kompetencekrav til udfører Hvad koster Hvad er kommunens kvalitetsmål? Borgere på plejecentre i Ballerup Kommune, som har aktivitetsproblemer i dagligdagen af fysisk, psykisk, kognitiv og social art. Medvirke til at fastholde eksisterende funktionsevne og udsætte tab af funktionsniveau. Medvirke til, at borgeren indgår i socialt samvær og får mulighed for gode oplevelser. Musik og bevægelse. Reminiscensgruppe. Læsegruppe. Bagning. Vedligeholdende træning. Vejledning og sparring af personale i forhold til aktivitet, mobilisering og vedligeholdelse af den enkelte borgeres funktionsevne. Hold eller gruppe. Ydelserne foregår i afdelingen/i egnede lokaler på plejecentrene. Genoptræning. Beboere på plejecentre. Ydelsen forekommer max. 10 x af 1-1½ time. Enkelte ydelser forekommer 1 x i kvartalet. Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune Træningsassistent under supervision af terapeut. Trænings- og aktivitetsydelsen er gratis for borgeren. Der foretages en individuel vurdering og tilbud om træning/aktivitet iværksættes, så snart det er muligt. Mobilisering og aktiviteter indgår i øvrigt, som en naturlig del af beboernes hverdag i afdelingen. 27

29 Kvalitetsstandard Vederlagsfri fysioterapi efter Sundhedsloven 140a Ydelsens lovgrundlag Hvilke behov dækker Sundhedsloven 140a Vederlagsfri fysioterapi er en ordning, der henvender sig til to patientgrupper: 1. Personer med et svært fysisk handicap. Ud over diagnosekravet skal man opfylde handicapkriteriet som betyder, at man ikke er i stand til at klare sig døgnets 24 timer uden hjælp. 2. Personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Diagnosen skal stilles af en speciallæge. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet retningslinjer med nøje definerede kriterier for svært fysisk handicap og progressiv lidelse med tilhørende eksempler på fortolkning. Der er ligeledes en diagnoseliste, hvor af det fremgår hvilke diagnoser, der er omfattet af ordningen. Samlet diagnoseliste findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk Hvad er formålet med Hvilke aktiviteter kan indgå i At forbedre, vedligeholde eller forhale forringelse af funktioner. Fysioterapi skal være målrettet den aktuelle funktionsnedsættelse. Konditions-, koordinations-, styrke, og udholdenhedstræning. Rådgivning omkring, hvordan du bedst selv vedligeholder det opnåede resultat/niveau. Du vil evt. få udleveret et individuelt tilpasset hjemmetræningsprogram. Samtidigt med den konkrete planlægning af dit træningsforløb aftales også, hvor træningen afvikles. Dokumentation Ramme for ydelsen Træningen vil fortrinsvis foregå på hold, enten integreret i eksisterende holdtilbud eller på særlige hold for vederlagsfri fysioterapi. Ved træningens start gennemføres en udredning, hvor blandt andet forventninger drøftes, behov og mål fastlægges, trænings/behandlingsplan udarbejdes. Dette vil løbende blive evalueret og evt. justeret under træningsforløbet. Hvilke aktiviteter indgår ikke Passiv behandling. 28

30 i Hjemmetræning. Tilbud til børn. Hvem kan modtage Ydelsens omfang Mulighed for at valg af leverandør? Kompetencekrav til udfører Hvad koster Lægehenviste voksne borgere, som er berettiget til tilbud om vederlagsfri fysioterapi, og hvor der er et lægefagligt vurderet behov for vederlagsfri fysioterapi. Behovet vurderes individuelt, men et forløb kunne se således ud: 1-2 gange ugentligt, af min. Varighed vurderes individuelt (henvisning gælder for et år ad gangen). Borgeren modtager skriftlig afgørelse i form af træningsaftale eller afslag. Borger, der er henvist til vederlagsfri fysioterapi, kan frit vælge, hvor de vil modtage deres vederlagsfri fysioterapi. Med en lægehenvisning kan man henvende sig direkte til en privat praktiserende fysioterapeut eller et kommunalt træningssted. Autoriserede fysioterapeuter samt træningsassistenter ansat i Ballerup kommune, Træning & Aktivitet. Træningsydelsen er gratis for borgeren. I Sundhedsloven er der ikke hjemmel til at yde befordring til vederlagsfri fysioterapi. Hvad er kommunens kvalitetsmål? Borgeren kontaktes af Træning & Aktivitet inden for fem hverdage efter modtagelse af lægehenvisning. Lovtekster Sundhedsloven 140: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. 84 om genoptræningsplaner. Stk. 2. Kommunalbestyrelsens indsats efter stk. 1 tilrettelægges i sammenhæng med de kommunale træningstilbud m.v. i henhold til anden lovgivning. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan tilvejebringe tilbud om genoptræning i henhold til stk. 1 ved at etablere behandlingstilbud på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser, regionsråd eller private institutioner. 29

31 Stk. 4. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om patienternes mulighed for at vælge mellem genoptræningstilbud. 140 a. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i praksissektoren efter lægehenvisning. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan herudover tilbyde vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut efter lægehenvisning ved at etablere tilbud om fysioterapi på egne institutioner eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser eller private institutioner. Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om behandling efter stk. 1 og 2 og om patientens mulighed for at vælge mellem fysioterapitilbud Kommunalbestyrelsen har ansvaret for ved varetagelsen af kommunens opgaver i forhold til borgerne at skabe rammer for en sund levevis. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen etablerer forebyggende og sundhedsfremmende tilbud til borgerne. Stk. 3. Regionsrådet tilbyder patientrettet forebyggelse i sygehusvæsenet og i praksissektoren m.v. samt rådgivning m.v. i forhold til kommunernes indsats efter stk. 1 og 2. Lov om social service 84, stk. 1: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. 85: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 86 stk. 1.: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. 86 stk. 2.: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. 104: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. 30

32 Nyttige adresser. Træning & Aktivitet i Ballerup Kommune Susanne Mortensen Gammel Rådhusvej 13, stuen 2750 Ballerup Tlf.: Visitation til træning i Ballerup Kommune Gammel Rådhusvej Ballerup Tlf.: Det Sociale Nævn Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé København NV Patientombuddet Finsensvej Frederiksberg 31

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2011

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 2011 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGHJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING YNGRE SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2011 VELKOMMEN

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2015 VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE

TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE 2015 VELKOMMEN TIL BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 20153

TRÆNING & AKTIVITET BALLERUP KOMMUNE 20153 TRÆNING & AKTIVITET KVALITETSSTANDARDER VEDRØRENDE: GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING DAGTILBUD TIL VOKSNE HJEM OG SAMVÆRSGRUPPER AKTIVITETSTILBUD HJEMMEVEJLEDNING FOR SENHJERNESKADEDE BALLERUP KOMMUNE

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade

Genoptræning og vedligeholdelsestræning. Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Genoptræning og vedligeholdelsestræning Rehabilitering Hjemmevejledning for borgere med en pådraget hjerneskade 2017 Kvalitetsstandarden beskriver de muligheder

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne o Daghjem o Samværsgrupper for borgere med demens o Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer 2017 Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2016 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven 1 Træning 1.1 Genoptræning efter Serviceloven Servicelovens 86 stk.1. Voksne, typisk ældre borgere, som har fået svært ved at klare de daglige gøremål efter eksempelvis sygdom. Gratis genoptræning til

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune - Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Genoptræning... 6 Klageadgang... 8 Kvalitetsstandarder for

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014

Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning 2014 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 02.01.2014 Sagsid.: Elel Version nr.: Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning, Aktivitet og Rehabilitering.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2017 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2013 Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentret er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp til at genvinde funktionsevnen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86

Kvalitetsstandard 86. Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 Kvalitetsstandard 86 Genoptræning og vedligeholdelsestræning i henhold til Servicelovens 86 1. Hvad er ydelsens Servicelovens 86, stk. 1 og stk. 2 Borgeren udfylder og underskriver et ansøgningsskema.

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Træning. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Træning Omsorg og Sundhed Godkendt af Social- og Forebyggelsesudvalget 17. januar 2017 Genoptræning efter Lov om Social Service 86 stk. 1 Lovgrundlag for Lov om Social Service 86, stk.

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Sundheds- og ældreafdelingen GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING I FURESØ KOMMUNE 2010

Sundheds- og ældreafdelingen GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING I FURESØ KOMMUNE 2010 Sundheds- og ældreafdelingen GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING I FURESØ KOMMUNE 2010 VELKOMMEN TIL FURESØ KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER FOR TRÆNING - 2010 FORORD I det følgende beskrives det aktuelle

Læs mere

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning 1 Kvalitetsstandard for genoptræning Område Lovgrundlag Ældre & Sundhed Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social

Læs mere

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1

1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant Genoptræning Syddjurs Godkendt af byrådet d. 26. marts 2014 1 2 of 5 Lovgrundlag Kommunal genoptræning ydes henholdsvis efter Lov om Social Service, 86 og Sundhedslovens

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning

Kvalitetsstandard for Genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 17 Kvalitetsstandard for Genoptræning Serviceloven 86.stk 1 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandard. for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard for Daggenoptræning og rehabilitering af borgere med senhjerneskade Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk. 1 of 5 Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og taletræning til borgere med erhvervet hjerneskade Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Lov om specialundervisning 2014 2 of 5 Ydelse Ambulant tværfaglig

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Omsorg 7 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2018 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning* til

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1

1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 Kvalitetsstandard Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning uden sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk. 1 1.2 Politiske målsætninger

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade. Sundhedslovens 140 og Servicelovens 86, stk. 1 1 Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune Lovgrundlag

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Gentofte Kommune 2015

Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Rehabilitering, genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning i Tranehavens regi Gentofte Kommune 2015 Godkendt på Socialudvalgets møde den 8. januar 2015 0 1. INDLEDNING...

Læs mere

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.

Genoptræning. efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg. Genoptræning efter servicelovens 86 stk. 1 samt sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.b Genoptræning Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven

Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Planlægning Ydelsesbeskrivelse nr. 10 A Genoptræning efter Serviceloven Hvilket behov dækker genoptræningen (Servicelov nr. 573 af 24.06.05 86, stk.1 ) Genoptræning tilbydes borgere til afhjælpning af

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning,

Kvalitetsstandarder for genoptræning, Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune - 2015 Kvalitetsstandarder for genoptræning, vedligeholdende træning og rehabilitering i Furesø Kommune

Læs mere

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Sag: 14/ Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2015 Skanderborg Kommune Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2017 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Indholdsfortegnelse Målsætninger og værdier... 3 Borgere med genoptræningsplan efter indlæggelse på sygehuset... 5 Borgere, der efter sygdom uden sygehusindlæggelse, har behov

Læs mere

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning

Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning Træningscenter Øst og Vest Træningsområdet kvalitetsstandarder m.v. genoptræning rehabilitering bassintræning 1/15 Genoptræning efter Sundhedsloven 140 Hvad er ydelsens lovgrundlag? Sundhedsloven Sundhedsloven

Læs mere

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn

Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 21 Kvalitetsstandard for Genoptræning og træning af børn Sundhedsloven 140 Serviceloven 11, 44 og 52.3.9 2016 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning*

Læs mere

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013

Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune. Kvalitetsstandard November 2013 Genoptræning efter Servicelovens 86 i Mariagerfjord Kommune Kvalitetsstandard November 2013 Baggrund Genoptræning efter Servicelovens 86 er i Mariagerfjord Kommune organiseret i Sundhed og Træning, en

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86

Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Kvalitetsstandard og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86 Lovgrundlag og baggrundsmateriale Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner udgivet af Ministeriet

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Træning i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Målgruppe... 2 4.0 Indsatsen... 2 4.1 Indsatsens indhold... 2 4.2 Indsatsens omfang... 3 5.0 Visitationskriterier...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016

Social og Sundhed. Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune. Maj 2016 Social og Sundhed Kvalitetsstandard Genoptræning efter Sundhedslovens 140 i Morsø Kommune Maj 2016 Baggrund Genoptræningsområdet i Morsø Kommune er organiseret i Sundhedsafdelingen og har udgangspunkt

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 1 Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel træning til dig, der har brug for

Læs mere

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2

Vedligeholdelsestræning. Servicelovens 86, stk. 2 Vedligeholdelsestræning Servicelovens 86, stk. 2 Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til Vedligeholdelsestræning? 3 Hvad er målet med Vedligeholdelsestræningen? 3 Hvad kan du forvente i forhold til tildelingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010

Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Kvalitetsstandard for genoptræning 2010 Udarbejdet af: Elsebeth Elsted Dato: 26.10 2010 Sagsid.: Elel Version nr.: [Version nr. 2] Kvalitetsstandard for genoptræning Område Sundhed og handicap Træning,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d.

Kvalitetsstandard. Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning. Godkendt af byrådet d. Kvalitetsstandard Ambulant genoptræning og rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade herunder taletræning Godkendt af byrådet d. xx 1 of 6 2 of 6 Ydelser Ambulant flerfaglig genoptræning til

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter sundhedslovens 140 uden for det 3-kommunale samarbejde Albertslund Kommune 1 Indhold Forord 3 Mål for genoptræning

Læs mere

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne:

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Kvalitetsstandarderne for klippekort, træning og nødkald fremgår i deres helhed. I kvalitetsstandarderne for træning og for nødkald er de indholdsmæssige

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier

Kvalitetsstandard. Genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 140. Lovgrundlag. Formål. Indhold. Målgruppe /tildelingskriterier Kvalitetsstandard Genoptræning efter udskrivning fra sygehus Sundhedsloven 140 Lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Ærø... 3 3.1.1 Hvem r indsatsen?... 3 3.1.2 Hvem kan modtage

Læs mere

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år

Bilag 1. Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år 1 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder, som giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016

Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sundhedsloven 140 Juni 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag 140. Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende

Genoptræning og vedligeholdende Genoptræning og vedligeholdende træning 2015 Kvalitetsstandard for kommunal genoptræning, uden forudgående sygehusindlæggelse, og vedligeholdende træning Lovgrundlag Lov om social service 86. Hvad er vedligeholdende

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for vedligeholdelsestræning Serviceloven 86 stk. 2 2015 Indledning Fredensborg Kommune yder vedligeholdelsestræning* til kommunens pensionister.

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter

Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter S o c i a l o g S u n d h e d Kvalitetsstandard Genoptræning efter Servicelovens 86 stk. 1 og Sundhedslovens 140 på Morsø Afklaringscenter August 2014 Baggrund Kvalitetsstandarden tjener det formål at

Læs mere

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse

Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Information om genoptræning efter sygehusindlæggelse Indholdsfortegnelse 1. Hvad er lovgrundlaget?... 2 2. Hvordan er sagsgangen i forbindelse med visitering af almen genoptræning, genoptræning på specialiseret

Læs mere

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2

UDKAST. Genoptræning for borgere over 18 år. Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140. Kvalitetsstandarder. Bilag 2 Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræningsplan efter Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder Bilag 2 1 UDKAST Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Sundhedslovens 140 Formålet med genoptræning...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2014 Skanderborg Kommune Indhold Forord... 3 Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 2... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Genoptræning for borgere over 18 år

Genoptræning for borgere over 18 år Genoptræning for borgere over 18 år Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Det siger loven... 4 Formålet med genoptræning - Sundhedslovens 140... 5 Genoptræning 140 Hvordan iværksættes

Læs mere

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune

Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Kvalitetsstandard Vederlagsfri Fysioterapi Fysioterapeutisk behandling 140a tilbud fra Lunden og Træning & Rehabilitering i Varde Kommune Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Ved ændring

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Træning. Ydelsestype Træning (10) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 86 Serviceloven 86, stk. 2

Træning. Ydelsestype Træning (10) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 86 Serviceloven 86, stk. 2 Ydelsestype (10) Ydelsens Serviceloven 86 Serviceloven 86, stk. 2 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Kvalitetsstandard / serviceniveaubeskrivelse for vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard / serviceniveaubeskrivelse for vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard / serviceniveaubeskrivelse for vedligeholdelsestræning 01.01.2016 Lovgrundlag Lov om socialservice 86 stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske og psykiske

Læs mere