Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren"

Transkript

1 1. Kontraktens parter Denne kontrakts parter er Kontrakt vedr. genoptræning i praksissektoren Nordfyns Kommune (i det følgende benævnt kommunen) og Søndersø fysioterapi I/S Bogense Fysioterapi Otterup Fysioterapi og Træningsklinik (i det følgende benævnt leverandørerne). 2. Formål og omfang Nærværende kontrakt fastsætter betingelser for levering af genoptræningsydelser fra praktiserende fysioterapeuter til Nordfyns Kommune. Kontrakten er indgået efter bestemmelserne i Sundhedslovens 140 om vederlagsfri genoptræning til borgere, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning. ABService 2003, Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser, Økonomi- og Erhvervsministeriet, gælder også for kontraktforholdet, medmindre andet fremgår af nærværende kontrakt med bilag. ABService gælder ikke for kontraktforholdet. ABService 2003 er vedlagt som bilag Afgrænsning af patientgruppen Kontrakten omfatter patienter med ret til genoptræning efter sundhedslovens 140. Kontrakten omfatter ikke træning efter serviceloven.

2 Det er aftalt at følgende patientgrupper kan visiteres: Som udgangspunkt alle patientgrupper med genoptræningsplan og med behov for genoptræning hos fysioterapeut. Leverandørerne kan primært benyttes, hvis ikke kommunen i eget regi er i stand til at opfylde kravet om påbegyndelse af genoptræningen indenfor 14 dage efter udskrivelse fra hospitalet. Tilbuddet kan endvidere benyttes til patientgrupper eller enkelte patienter med en genoptræningsplan, hvor det vurderes at det af forskellige grunde er mere hensigtsmæssigt, at foretage genoptræningen hos en af leverandørerne. F.eks. en patient med et kronisk handicap, som i forvejen træner hos en af leverandørerne. Kommunens myndighedsafdeling beslutter, hvornår der kan henvises og kommunens visitator(er) vurderer konkret, hvilke patienter der skal henvises. Leverandørerne kan afvise, at modtage patienter, som de ikke ser sig i stand til at tilbyde en optimal genoptræning. F.eks. mindre børn, som ofte trænes mere hensigtsmæssigt i andet regi. 4. Specifikation af genoptræningsydelserne Genoptræningsydelserne er beskrevet i henhold til det gældende Kodekatalog til indberetning af fysioterapeutiske ydelser til Landspatientregistret. Kommunen er gennem visitationen ansvarlig for, at oplyse leverandøren om det af kommunen fastlagte serviceniveau og evt. kvalitetsstandarder. Leverandøren har pligt til at overholde kommunens fastlagte serviceniveau og evt. kvalitetsstandarder. 5. Visitation Kommunens myndighedsafdeling visiterer patienter til genoptræning hos praktiserende fysioterapeut ved at give besked via mail og patienten medbringer selv original genoptræningsplan ved første besøg. 6. Levering af genoptræningsydelserne Lokaleforhold Vedrørende krav til lokaleforhold er følgende aftalt: Leverandørerne skal tilbyde lokaler med handicapvenlige adgangsforhold og mulighed for både holdtræning og individuel træning. Leverandørerne skal endvidere have overenskomst med sygesikringen. Der er krav om en geografisk spredning i Nordfyns Kommune af leverandørernes klinikker.

3 Påbegyndelse af genoptræningen og evt. ventetid Vedrørende påbegyndelse af genoptræningen og evt. ventetid for borgeren er følgende aftalt: Genoptræningen skal påbegyndes indenfor 14 dage fra leverandøren modtager visitation via mail. Kan dette ikke ske ønskes der straks besked til kommunens myndighedsafdeling. Forventet antal genoptræningsforløb Vedrørende det forventede antal genoptræningsforløb er følgende aftalt: Leverandørerne genoptræner det antal patienter der måtte blive visiteret. 7. Kommunikation omkring patienten Patientens genoptræningsplan Det er aftalt, at patientens genoptræningsplan medbringes af patienten ved første besøg hos leverandøren. Kommunikation i løbet af genoptræningsforløbet Vedrørende kommunikation i løbet af genoptræningsforløbet (fx om afvigelser i forhold til det forventede forløb, problemer omkring målopfyldelse mv.) er følgende aftalt: Der kommunikeres pr. telefon eller skriftligt. Leverandørens rapportering Vedrørende kravene til rapportering, herunder tidsfrister, form, indhold og omfang, samt specifikation af de oplysninger, der skal tilgå kommunen er følgende aftalt: Epikrise fremsendes indenfor 14 dage efter genoptræningsforløbets afslutning til: Nordfyns Kommune, Myndighedsafdelingen, Vesterled 8, 5471 Søndersø. Kommunen udleverer blanket som bruges til registrering af ydelsernes art med henblik på indkodning af SKS-koder. Leverandørerne fremsender denne blanket til kommunen inden den 3. i hver måned med angivelse af effektuerede ydelser i den hele måned bagud. Kommunens Træningsområde foretager indberetningen. Brugerundersøgelser På kommunens begæring skal leverandøren medvirke i gennemførelsen af brugerundersøgelser af tilfredsheden med leverandørens opfyldelse af de af kontrakten omfattede ydelser. Brugerundersøgelser gennemføres af kommunen og/eller tredjemand for kommunens regning, idet leverandørens medvirken dog ikke vederlægges, hvis det kan ske uden væsentlig ulempe for leverandøren. 8. Personale og underleverandører Leverandøren er ansvarlig for, at nærværende betingelser overholdes, uanset at den faktiske genoptræning varetages af en ansat fysioterapeut eller af en til klinikken tilknyttet praktiserende fysioterapeut. Den udførende fysioterapeut skal være dækket af en gyldig patientansvarsforsikring. Der kan til den praktiske gennemførelse af genoptræningen anvendes hjælpepersonale.

4 9. Honorar Takster fra Landsoverenskomsten for fysioterapeuter anvendes ved afregningen. (Bilag 3 ) 10. Betaling og regulering Betaling Udover ABService , er følgende aftalt: Leverendørerne fremsender digital regning efter hver enkelt afsluttet genoptræningsforløb til EAN nr Kommunen betaler regningen inden 14 dage fra modtagelsen. Regulering af honorar Det aftalte honorar reguleres med: Samme regulering som af taksterne i Landsoverenskomsten for Fysioterapeuter 1. april og 1. oktober. Første gang Overdragelse af rettigheder I stedet for ABService gælder: Kontraktens parter er, medmindre andet aftales mellem parterne, uberettiget til at overdrage eller på anden måde overføre rettigheder eller pligter i henhold til kontrakten til tredjemand. 12. Opsigelse og ophør Kontraktens opsigelse og ophør Kontrakten kan skriftligt opsiges af hver af parterne med 6 måneders varsel til udgangen af en måned. Fortsat varetagelse af de omfattede ydelser Efter kontraktens ophør er leverandøren forpligtet til at fortsætte og færdiggøre varetagelsen af de af nærværende kontrakt omfattede patientforløb for kommunen mod kommunens fortsatte betaling af de aftalte vederlag. Ved opsigelse aftaler kontraktens parter en dato for seneste visitation. Udlevering af kommunens materiale Ved kontraktens ophør skal leverandøren tilbagelevere alt materiale, herunder alle oplysninger og data, der tilhører kommunen. 13. Ikrafttræden og genforhandling Nærværende kontrakt træder i kraft den. 15. november Kontrakten kan genforhandles når parterne er enige herom. Kontrakten genforhandles dog senest den 1. oktober 2008.

5 Nordfyns Kommune Søndersø Fysioterapi Bogense Fysioterapi Otterup Fysioterapi og Træningsklinik Relevante love, vejledninger mv. Bilagsoversigt: - Sundhedsloven, lov nr. 546 af 24/06/2005 med senere ændringer. - Bekendtgørelse nr af 05/12/ Vejledning om træning i kommuner og regioner, december ABService Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser Afregning med udgangspunkt i Landsoverenskomsten med fysioterapeuter Forløbsoversigt for genoptræning af patienter med genoptræningsplan, som visiteres til genoptræning hos praktiserende fysioterapeuter i Nordfyns Kommune.