Indhold. Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5"

Transkript

1 Årsberetning 2007

2 Indhold Indledning 4 Oplysninger om institutionen 5 Marinarkæologi 7 Det marine beredskab 7 Forundersøgelser 7 Undersøgelser 8 Projekter undervejs 9 Besigtigelser 9 Metodeudvikling 10 Uddannelse 10 Internationalt samarbejde 10 Dokumentation, arkiv og bibliotek 11 Dokumentation, Det arkæologiske Værksted 11 Det Marine Arkiv 12 Fotoværksted og Billedarkiv 12 Bibliotek 12 Forskning 13 Rekonstruktion 13 Eksperimentalarkæologi 13 Arkæologiske forskningsprojekter 14 Bogproduktion 15 Medarbejdernes publikationer 16 Konferencer 18 Foredrag 18 Universiteter 22

3 Bådsamling og værft 24 Bådsamling 24 Eksperimentalarkæologi 24 Nationalmuseets fartøjssamling 24 Salg af både og diverse ydelser 25 Uddannelse 25 Formidling 27 Udstillinger 27 Udstillinger og arrangementer uden for Vikingeskibsmuseet 28 Digital formidling 29 Publikumsaktiviteter 29 Skoletjenesten 32 Undervisning og kursusvirksomhed 33 Foredrag 34 Projekt Fuldblod på Havet: Havhingstens forsøgsrejse til Dublin 36 Forsøgsrejsen Roskilde Dublin Ankomsten til Dublin 37 Besætning 38 Forskningsplan 38 Formidling 39 Publikationer 40 Dokumentarfilm 41 Presse 41 Økonomi 42 Andre aktiviteter 43

4 Bygninger 45 Bygninger 45 Nyt adgangssystem 45 Lager 45 Restaurering, modernisering og udbygning af Vikingeskibshallen 45 Museumshavnen 45 Museumsøen 45 Administration og personale 46 Bestyrelse 46 Chefgruppe 46 Samarbejdsudvalg 47 Sikkerhedsudvalg 47 Personalehåndbog 48 Personale 48 Efteruddannelse 50 Økonomi 52 Resultatopgørelse 52 Tilskud 53 Besøgende 54 Sejlads 56 Butik 58 Personale 59 Miljøforhold 59 Tilbagebetaling til samfundet 60 Vikingeskibsmuseets Bådelaug 64 Vikingeskibsmuseets Venner 65

5 Indledning Projekt fuldblod på havet: Havhingsten fra Glendalough - forsøgsrejse til Dublin/retur Forberedelsen af Havhingstens forsøgsrejse til Dublin i 2007 var på sit højeste i første halvdel af En del af finansieringen kom på plads via sponsorer og velvillige fonde. I maj og juni måned gennemførtes træningssejladser og sikkerhedskurser i Roskilde Fjord, mens der på land blev forberedt et stort marked og afrejsearrangement i forbindelse med Havhingstens afsejling mod Dublin 1. juli. 1. juli stod skibet ud af Roskilde havn til en sejlads, der blev både spændende og uforglemmelig for deltagerne og fulgt af et massivt medieopbud som aldrig set før. Besøgende I alt gæster har besøgt museet i 2007; heraf voksne og børn og unge under 18 år. 70,1 % af museets gæster kom fra udlandet. I forhold til året før er det samlede besøgstal steget med , svarende til 9,2 %. Særlige besøg Den ukrainske ambassadør til Danmark, Natalia Zarudna, besøgte museet den 12. juni. I forbindelse med Havhingstens afsejling mod Dublin 1. juli havde museet bl.a. besøg af: Kulturminister Brian Mikkelsen, den irske Minister of State for European Affairs, Dick Roche T.D, den irske ambassadør til Danmark Joe Hayes og den danske ambassadør til Irland Henrik Reé Iversen. Personale I alt 142 personer (svarende til 55 årsværk) har i kortere eller længere perioder været ansat ved museet. Beskæftigelsen er således øget med to årsværk i forhold til året før. Fire personer har herudover været tilknyttet i beskæftigelsesprojekter i kortere og længere perioder. 4

6 Oplysninger om institutionen Institutionen Den selvejende institution Vikingeskibsmuseet i Roskilde Vindeboder Roskilde Telefon: Telefax: Hjemmeside: CVR-nr.: Stiftet: 6. juni 1963 Hjemsted: Roskilde Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Borgmester Poul Lindor Nielsen, formand Leo Bjørnskov, næstformand Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Rektor Poul Holm Direktør Gurli Martinussen Direktør Lars Fredsted Daglig ledelse Direktør Tinna Damgård-Sørensen Økonomichef Claus Christiansen Chef for marinarkæologiske undersøgelser Morten Gøthche Udstillingschef Anne-Christine Larsen Chef for bådeværft Søren Nielsen Aktivitetschef Poul Nygaard Teknisk chef Morten Nielsen Revision RIR REVISION Statsautoriserede revisorer I/S Himmelev Bygade Roskilde Bankforbindelse Roskilde Bank 5

7 Status Vikingeskibsmuseet er Danmarks museum for studiet af nordisk skibs- og bådebygningskultur, specielt i forhistorisk tid og middelalder ( f.v.t e.v.t.). Som statsanerkendt specialmuseum skal Vikingeskibsmuseet leve op til internationale konventioner for museer og til kravene i den danske museumslov. Formål Vikingeskibsmuseet skal virke inden for sit felt gennem indsamling, registrering, forskning, bevaring, udstilling og anden formidling af relevant arkæologisk, historisk, etnologisk og andet materiale. Museets samlinger skal være tilgængelige for offentligheden og til rådighed for forskningen. Vikingeskibsmuseet skal især formidle resultaterne af forskning baseret på museets samlinger og undersøgelser. Samlinger Den arkæologiske samling udgøres af 5 vikingeskibe, der er uddeponeret af Nationalmuseet. Vikingeskibsmuseets egne samlinger omfatter etnografiske både og redskaber, traditionelle nordiske både samt rekonstruktioner af arkæologiske skibsfund, bl.a. de 5 vikingeskibe. Organisation Bestyrelse Markedsføring, Information og presse Museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen Økonomi -og personalechef Teknisk chef Aktivitetschef Bådeværftchef Marinarkæologisk chef Udstillingschef Claus Christiansen Morten Nielsen Poul Nygård Søren Nielsen Morten Gøthche Anne-Christine Larsen Bogholderi og administration Museumsbutik og café Tlf.omstilling/Sekretariat og edb Rengøring Bygninger og anlæg Sikkerhed Sejlads Publikumsaktivitet og omvisning Naturvejledning Bådesamlingen Eksperimentel arkæologiske projekter Salg af ydelser Fartøjssamlingen Arkæologisk værksted Marinarkæologiske undersøgelser Udstillinger Billedarkiv, foto og grafik Forskning og Undersøgelser Forlag og bibliotek Natur-skolen Skole-tjenesten Organisationsdiagram for Vikingeskibsmuseet i Roskilde pr. 1. januar

8 Marinarkæologi Det marine beredskab Vikingeskibsmuseet har varetaget det nationale marine beredskab på vegne af Nationalmuseet på grundlag af den kontrakt, der blev indgået pr Fra 1. september blev det geografiske ansvarsområde beskåret, idet Kulturarvsstyrelsen har tildelt Holstebro Museum/ Strandingsmuseet St. George det tidligere Ribe og Tønder Amt som marint ansvarsområde. Vikingeskibsmuseet varetager herefter beredskabet på Sjælland, Øerne, Bornholm og det tidligere Vejle Amt. Der er i henhold til kontrakten gennemført en række undersøgelser og besigtigelser rundt om i landet. I forbindelse med indgåelsen af den første samarbejdskontrakt og den deraf følgende virksomhedsoverførsel fra Nationalmuseet til Vikingeskibsmuseet i 2004, blev det inventar, udstyr og materiel, der indgik i opgaveløsningen, overført til Vikingeskibsmuseet. I forbindelse med indgåelse af den nye kontrakt, der trådte i kraft pr , er alt udstyr og materiel blevet vurderet, prissat og købt af Vikingeskibsmuseet - på nær fartøjet Havternen, som Nationalmuseet solgte i Forundersøgelser I forbindelse med etableringen af en ny havvindmøllepark Horns Rev 2 foretog Vikingeskibsmuseet en forundersøgelse i marts 2007 ved Henne Strand i traceet til et elkabel fra vindmølleparken. Der fremkom ikke fund. I juli 2007 foretog Vikingeskibsmuseet en marinarkæologisk forundersøgelse i Guldborgsund i traceet til et elkabel fra havvindmølleparken Rødsand II. Der blev fundet spredte forekomster af flint fra en stenalderboplads. Vikingeskibsmuseets forundersøgelser, der foregik i forbindelse med udvidelse af lystbådehavnen på Endelave, blev påbegyndt i oktober 2007 og afsluttet primo januar Fund af upatineret, bearbejdet flint, der antagelig stammer fra udkanten af et udsmidslag, indikerer tilstedeværelsen af en stenalderboplads beliggende på højdedraget under den nuværende mole. Desuden blev der fundet og opmålt et vrag, Anna af Horsens, en brig fra 1. halvdel af 1800-tallet. Der blev hjemtaget en enkelt genstand (en jomfru) til bevaring. 7

9 Der blev i 2007 foretaget forundersøgelser forud for anlæggelsen af en ny havn i Kalundborg Fjord. Det berørte havbundsområde udgør ca. 1 million kvadratmeter. I et af de undersøgte områder blev der opsamlet flint langs kysten, såvel på land, som på lavt vand. Flinten var kraftigt vandrullet og stærkt patineret. I samme område blev der konstateret træstammer og gytje, i hvilken der fandtes enkelte skarpkantede og upatinerede stykker flint, trækul og ildskørnet flint m.v. Fundene indikerer, at der stadig kan forekomme intakte kulturlag i udsmidsområder ud for tidligere stenalderbosættelse. I tilknytning til planerne om en fast forbindelse over Femern Bælt er der ultimo 2007 givet grønt lys for iværksættelse af forundersøgelser af forskellig art. Det var ved årets afslutning dog ikke afklaret, hvem der skal udføre den marinarkæologiske forundersøgelse, idet opgaven eventuelt skal i licitation. Dykning i forbindelse med den marinarkæologiske forundersøgelse kan først gennemføres i Undersøgelser I 2006 gennemførte museet en dykkerbesigtigelse på en truet submarin stenalderboplads i sejlrenden ved Barneholm, Nakskov Fjord, hvor bl.a. opsætningen af målepunkter skal gøre det lettere at følge nedbrydningen af pladsen år for år. Allerede et halvt år efter første besigtigelse var der forsvundet cm af kulturlagene. Dette bevirkede, at der i sommeren 2007 blev foretaget en egentlig udgravning af bopladsens mest truede dele langs sejlrendens kanter. Bevaringsforholdene for både flint og dyreknogler var meget fine. Pilespidser af flint er den dominerende redskabstype på det undersøgte område. Ca. 30 såvel nye som gamle pilespidser viser, at der er foregået fremstilling af nye pilespidser og udskiftning af gamle beskadigede spidser. Kommende års undersøgelser må vise, hvorvidt der er tale om en jagtboplads, eller hvorvidt pilespidsområdet udgør en del af en større boplads. Pladsen kan dateres til den mellemste del af Ertebøllekulturen ( f. Kr.). Arbejdet blev delvist finansieret af Kulturarvsstyrelsens 28-midler og gennemført i samarbejde med Nationalmuseets Bevaringsafdeling. I juli stødte den russiske coaster Somorvskiy på grund på en stenalderboplads lige uden for Bandholm på Lolland. Ved en mindre undersøgelse fandt Vikingeskibsmuseets dykkere store mængder flint, der var blevet blotlagt ved forsøg på at få skibet fri af grunden. Fundmaterialet bestod især af affald fra fremstillingen af flintredskaber, men der blev også fundet økser, 8

10 knive og skrabere. I gytjen, hvor bevaringsforholdene er gode mht. organisk materiale, blev der fundet et forarbejdet kronhjortegevir og et redskab fremstillet af en kronhjorts lårbensknogle. Projekter undervejs Der foreligger indledende kommunikation vedrørende mulige forundersøgelser i forbindelse med etableringen af en ny naturgasledning fra Rusland til Tyskland, der går igennem en del af Vikingeskibsmuseets marinarkæologiske ansvarsområde ved Bornholm. Besigtigelser I sommeren 2007 foretog Vikingeskibsmuseet en positionering af fundstedet for et stort træskibsvrag ved Strandmøllekroen, Øresund, og i efteråret blev der udført dykkerbesigtigelser på stedet. Der blev hjemtaget en stor jomfru med jernbeslag samt et spygat af træ, der giver en foreløbig datering af vraget til midten af 1600-tallet. Prøver med henblik på en mere sikker dendrokronologisk datering blev udtaget af vraget. Jomfruen blev bragt til konserveringen i Brede, hvorimod spygattet befinder sig på Arkæologisk Værksted med henblik på dokumentation. Ved Skuldevig, Lynæs i Roskilde Fjord, foretog Vikingeskibsmuseet dykkerbesigtigelse ved Lynæs havn. Her blev der i forsommeren fundet to planker og et spant fra et formodet middelalderligt vrag. En grundig gennemgang af området gav dog negativt resultat. Den 19. juli blev der i samarbejde med Syddansk Universitet i Esbjerg foretaget Side Scan Sonar-optagelse i Knudedyb, Fanø, hvor et middelalderligt kølsvin blev fisket op. Der er efterfølgende i slutningen af oktober, stadig i samarbejde med SDU, foretaget besigtigelser af de registrerede anomalier. Der blev imidlertid ikke fundet et større vrag, hvorfra kølsvinet kunne stamme. Der fandtes flere plankestykker, der heller ikke kunne fastslås at stamme fra et sådant vrag. Den megen vind og strøm forårsager store omlejringer i området. Ved samme lejlighed blev der foretaget besigtigelse og udtaget dendroprøver af vraget ved Juvre Sand. Ved Korsør Nor blev foretaget rekognoscering på en lokalitet, hvor der tidligere er fundet kraniedele af mennesker. 9

11 Flere steder blev der i årets løb foretaget besigtigelser af vragdele fra nyere tid bl.a. ved Liseleje strand, hvor der blev dokumenteret ilanddrevne køldele fra et 1800-tals vrag. Vragdelene blev ikke hjemtaget. I slutningen af oktober anmeldte en tidligere arkæolog ved Gilleleje Museum fundet af en mindre kanon lige øst for Gilleleje havn. Det lykkedes Vikingeskibsmuseet at bjærge kanonen umiddelbart efter anmeldelsen. Efter aftale med konserveringen i Brede opbevares kanonen i Roskilde, indtil dens videre skæbne er afklaret. Metodeudvikling I samarbejde med Bohusläns Museum, Sverige, og Bevaringsafdelingen, Nationalmuseet, afprøvede museet i marts et nyudviklet udstyr til prøvetagning af havbundssedimenter. Afprøvningen fandt sted ved Marstrand i Sverige. Vikingeskibsmuseet har foretaget en test af nye instrumenter til måling af nedbrydningsgraden af vanddrukkent træ. Forsøget, der er gennemført i samarbejde med Bevaringsafdelingen, Nationalmuseet, blev udført på Gedehaven og Stenkarret i Skælskør Fjord. I 2006 fik Vikingeskibsmuseet i samarbejde med Nationalmuseets Bevaringsafdeling og Geografisk Institut, Københavns Universitet, tildelt 28-midler fra Kulturarvsstyrelsen til at foretage en undersøgelse og forsøg med forbedring af tildækningsmetoder på Haarbøllebro vraget i Grønsund. Forsøgene blev fortsat i 2007 med udlægning af flere stilladsnet. Desuden blev der opsat sedimentfælder med henblik på at undersøge karakteren af partikler, der kan fanges af stilladsnettene. Et lignende forsøg med udsætning af stilladsnet i forbindelse med in situ bevaring blev foretaget i sommeren 2007 ved Rørvig, i samarbejde med Nationalmuseets Bevaringsafdeling. Uddannelse Museumsinspektør Jørgen Dencker deltog januar i kursus i Marine Mapping and Survey ved Centre for Maritime Archaeology, University of Ulster, Coleraine, Irland. Internationalt samarbejde I forbindelse med metodeudvikling fortsatte Vikingeskibsmuseet og Nationalmuseets Bevaringsafdeling i 2007 samarbejdet med Bohusläns Museum. 10

12 Dokumentation, arkiv og bibliotek Dokumentation, Det arkæologiske Værksted Vikingeskibsmuseet gennemfører på vegne af Nationalmuseet 3D-dokumentation af Roskildeskibene i Arkæologisk Værksted. Dokumentationen af Roskilde 6 nærmer sig sin afslutning, og dokumentation af Roskilde 4-skibet kan sættes i gang. Det har været nødvendigt at stramme op på dokumentationen i værkstedet med en rationaliseringsgevinst på %, dog med den nedre grænse, at dokumentationsniveauet ikke må ligge under den analoge 1:1 dokumentation. I 2006 gennemførtes oplæringen af flere medarbejdere i brug af FaroArmen, mens et par praktikanter blev ansat til indtastning af data. Dette bevirkede, at der i 2007 blev arbejdet på dokumentationen alle dage i museets åbningstid i højsæsonen fra 1/5 til 30/9. Arkæologisk Værksted afviklede to undervisningsforløb i 3D-dokumentation og brug af FaroArm af hver en uges varighed. Fra marts holdt værkstedet kursus for Diarmuid Murphy, der vha. en mobil opmålingsstation skal registrere traditionelle, irske joller. Besøgende fra Norsk Sjøfartsmuseum fik demonstreret FaroArmen i brug 19. februar. To medarbejdere vendte tilbage den sidste uge af august, hvor de gennemførte et kursus i brugen af FaroArm og software programmet Rhinoceros. De to medarbejdere skal dokumentere et lille klinkbygget vrag fundet i forbindelse med sænketunnelprojektet i Oslo. En studentermedarbejder, der er oplært i brug af FaroArmen, har gennem året dokumenteret Amager Strand-vraget, der blev undersøgt af museet i efteråret Vraget skal derefter genbegraves, sandsynligvis ved Gislinge Lammefjord, hvor også Bredfjedskibet er begravet. I værkstedet blev der foretaget dokumentation af et stort 1200-tals kølsvin og flere løsfund fra Knudedyb ved Fanø. Et spantetræ med kobbernagler, der var drevet i land syd for fyret på Røsnæs, blev indleveret til tegning. Der blev foretaget en 3D-opmåling af prototypen Viking Raider, som værftet har udviklet for Ipes Boatdivision i Holland (se Bådsamling og værft, Salg af ydelser). 11

13 I Herning Museums samlinger findes Danmarks og Nordvesteuropas ældste, daterede hjul, der er fundet i henholdsvis Kideris og Bjerregårde. De neolitiske skivehjul, der er erklæret for ENB-genstande (genstande af enestående national betydning), er efter en CT-scanning foretaget på Esbjerg Sygehus, blevet opmålt på Arkæologisk Værksted. Arkæologisk Værksted opmålte et vikingetidigt ror fra Hevring for Randers Kulturhistoriske Museum, og modtog en henvendelse fra Viborg Museum angående registrering og dokumentation af ca. 50 stykker træ fra en brønd. Det Marine Arkiv Vikingeskibsmuseet fortsatte i 2007 gennemgangen af Det Marine Arkiv for gamle sager, der ikke er fundanmeldt fyldestgørende, og for gamle fund, der ikke har korrekt positionsangivelse. En systematisk gennemgang og registrering af ikke registreret fotomateriale nærmer sig sin afslutning. Scanningen af de mange 1:1 tegninger er afsluttet; en digitalisering af de øvrige tegninger er indledt. Målet er, at alle tegninger separeres, registreres og indlægges i FotoStation. Fotoværksted og Billedarkiv Vikingeskibsmuseet arbejder fortsat på at overgå fra dias- og papirbilledarkiv til digitalt arkiv. Fra efteråret 2007 er der etableret nye work-flows for scanning og lagring af den gamle billedsamling, og for registrering og arkivering af digitale billeder i FotoStation. Museet har endvidere afsat ekstraordinære midler til sikring af det digitale billedarkiv, og der er indkøbt hard- og software til formålet. Ved udgangen af året var der etableret en tilfredsstillende sikkerhed og gode arbejdsrutiner. Det vil også i det kommende år være nødvendigt at afsætte ekstraordinære midler til indscanning, registrering og lagring af billeder i FotoStation. Bibliotek Vikingeskibsmuseet driver sit eget bibliotek samt et specialbibliotek for marinarkæologi, som ifølge kontrakt drives på vegne af Nationalmuseet. Alle bøger registreres i Nationalmuseets elektroniske database NatKat, som er en ekstern database på Det kongelige Bibliotek. Bøgerne er dermed søgbare via Internettet. Ud over den ordinære biblioteksdrift blev bøger, der er skænket til biblioteket af henholdsvis Ole Crumlin-Pedersen og det tidligere Orlogsmuseet, indregistreret i Overskydende bøger er videregivet til biblioteket ved Syddansk Universitet i Esbjerg for at støtte den nye studieretning i maritim arkæologi. Ved udgangen af 2007 omfattede biblioteket ca monografier, hvoraf 4136 ejes af Nationalmuseet. Biblioteket omfatter desuden 409 periodikaserier, hvoraf de 338 tilhører Nationalmuseet. Herudover råder biblioteket over særtryk, film og søkort. 12

14 Forskning Skibsarkæologien er fortsat kerneområdet i Vikingeskibsmuseets forskning. Det afspejler sig i museets eksperimentalarkæologiske aktiviteter og publikationsvirksomhed. Rekonstruktion Takket være en bevilling fra Dronning Margrethe II s Arkæologiske Fond er der gennem modelstudier gennemført en rekonstruktion af Vejby-koggens skrogfacon, der er mere omfattende end den hidtidige rekonstruktion. Rekonstruktionsmodellen er 3D-opmålt. Projekt. Ny form på Osebergskibet. Vikingeskibsmuseet fortsatte i 2007 samarbejdet med foreningen SNOS (Stiftelsen Nyt Osebergskip) og Kulturhistorisk Museum i Oslo om en ny rekonstruktion af Osebergskibet. Skibsrekonstruktør Vibeke Bischoff arbejdede i 2006 med opbygningen af en 1:10 model i pap og opmålte den i 3D. I løbet af 2007 blev data lagret i I-ship programmet, og der blev foretaget en afrapportering af arbejdet. For at diskutere resultaterne af forskningsprojektet deltog flere af museets medarbejdere marts i et arbejdsseminar afholdt i Oslo af SNOS. I løbet af 2008 bygges en model af Osebergskibet, der vil blive tanktestet på NNTU i Trondheim, før byggeriet af en fuldskala rekonstruktion forhåbentlig kan indledes i Tønsberg. Eksperimentalarkæologi Den udspændte træbåd, år Bådebygger Hanus Jensen stod i spidsen for rekonstruktion af tre udspændte både, der blev bygget i perioden : Björkebåden ca. 400 e. Kr.: Båden blev bygget færdig i 2006 og viste sig ved test-roning at være meget stabil. Museets fotograf har produceret en lille film om bygningen og den første test-roning. 13

15 Tuna i Badelundabåden ca. 800 e. Kr.: Båden blev bygget færdig i løbet af 2007, hvor der blev gjort mange erfaringer ved udspænding og surring med granrødder m.m. Slusegårdbåden, ca. 150 e. Kr.: Eksperimentet med udspændingen, der blev gennemført i 2006, gav megen erfaring, men desværre lykkedes selve udspændingen ikke. Projektet, der forløb over tre somre, gav megen byggeteknisk erfaring og har ført til nye tolkninger af de tidligere rekonstruktioner af de arkæologiske fund. Projektet er beskrevet på museet hjemmeside under Bådeværftet. Bådebygger Hanus Jensen skrev desuden web-log til internetsitet Resultaterne af rekonstruktionen af de tre både forventes publiceret af museet i løbet af Roar Ege et eksperimentalarkæologisk projekt. Roar Ege er museets rekonstruktion af det bedst bevarede af Skuldelevskibene, det 14 m lange fragtskib, Skuldelev 3. Skibet var det første af de fem Skuldelevskibe, der blev rekonstrueret på museets værft. Roar Ege blev bygget i perioden og søsat 25. august Efter mere end 20 års sejlads var det i 2007 tid til at skifte jernnaglerne i kølbordet pga. tæring. Skibet blev anbragt på værftspladsen, og reparationen foregik hen over sommeren. Arbejdet blev dokumenteret med henblik på publikation. Havhingsten fra Glendalough. Arbejdet med museets største eksperimentalarkæologiske projekt hidtil - rekonstruktion af Skuldelev 2-skibet - nåede sit højdepunkt i 2007 med forsøgsrejsen til Dublin i juli og august. Projektet har haft højeste prioritet i museets arbejdsplan og er beskrevet nedenfor i et selvstændigt kapitel. Fremstilling af uldsejl. Tekstilhåndværker Anna Nørgaard fortsatte i 2007 arbejdet med vævning af sejldug på opstadvæv. Arbejdet blev påbegyndt i 2006, og dugen skal anvendes til et 25 m2 stort uldsejl. Forlægget er det bevarede uldsejl fra Nordmøre, dateret til første del af 1800-tallet - og som i øvrigt er næsten identisk med en stump uldstof fra Lynæsskibet, der er dateret til midten af 1100-tallet. Projektets formål er bl.a. at belyse spørgsmål vedrørende vævehastighed, slid på vævevægtene og mulige vævelængder. Efter lukningen af sommercaféen i vinteren blev arbejdet flyttet til Vikingernes Anløbsbro i Vikingeskibshallen. Arbejdet fortsatte her gennem hele 2007 bl.a. fordi lufttemperaturen og fugtigheden er mere konstant her end i caféen. Vævearbejdet har haft en meget høj attraktionsværdi i omgivelserne på Vikingernes Anløbsbro. I løbet af 2007 blev der vævet 7 baner til det store sejl. Anden og tredje bane blev vævet ud i ét, dvs. med en trend, der er så lang, at begge baner blev vævet på samme opsætning. I efteråret modtog projektet endnu en gang økonomisk støtte fra et privat medlem af Vikingeskibsmuseets Venner, hvilket betød, at arbejdet kunne fortsætte hele året. Arkæologiske forskningsprojekter Skib, nøst og maritime aktiviteter i det norrøne Grønland. I forbindelse med Nationalmuseets satsningsområde Nordlige Verdener har Vikingeskibsmuseet udarbejdet forslag til projekt Skib, nøst og maritime aktiviteter i det norrøne Grønland. Projektet kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ekstern finansiering. 14

16 The Viking Unst Project Det internationale, tværvidenskabelige forskningsprojekt Viking Unst Project har gennem arkæologiske og naturvidenskabelige undersøgelser til hensigt at beskrive karakteren af vikingernes ekspansion i det nordatlantiske område bl.a. den norrøne bebyggelse og bosættelsesstruktur, de økonomiske og ressourcemæssige vilkår, de maritime forhold, de tidlige kirker, stednavnene, kommunikationen i Nordatlanten samt kulturmødet med pikterne m.m. Vikingeskibsmuseets undersøgelser er i perioden koncentreret om undersøgelser af en norrøn bebyggelse ved lokaliteten Belmont på øen Unst, Shetland. Udgravningerne har indtil nu afsløret et norrønt gårdkompleks i flere faser og med en større kompleksitet end hidtil antaget. Undersøgelserne ledes af Vikingeskibsmuseets udstillingschef Anne-Christine Larsen i samarbejde med SAT, University of Aberdeen, Bradford University, Sterling University og Københavns Universitet. I 2007 valgte Vikingeskibsmuseet af ressourcemæssige årsager at holde pause i udgravningerne. Undersøgelserne af vikingetidsgården Belmont genoptages i Bogproduktion I marts 2007 udgav museet første bind i den nye bogserie Maritime Culture of the North Ohthere s Voyages. Bogen omhandler den tidligste kendte beskrivelse af Norden af en skandinav, den norske søfarer Ottar (Ohthere på oldengelsk, udtales Ott-her uden th ). I anledning af bogudgivelsen blev der fredag d. 23. marts afholdt en reception kombineret med et miniseminar med indlæg af to af bogens forfattere, Janet Bately og Nils Lund. Som resultat af det i 2006 indgåede samarbejde med det engelske forlag Oxbow Books har bogen fået en verdensomspændende distribution. Der blev ydet støtte til bogen fra Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks fond, Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond samt Nordea Danmark-Fonden. Vikingeskibsmuseet købte i 2007 rettighederne til Søren Ib Thirslunds Viking Navigation om vikingetidens kompas og navigationsmetoder. Museet genoptrykte bogen, som udkom i juni I forbindelse med Havhingsten fra Glendaloughs togt mod Dublin i Irland udgav Vikingeskibsmuseet kataloget Velkommen ombord! Havhingsten fra Glendalough. Et genskabt langskib fra vikingetiden. Bogen, der præsenterer skibet i tre kapitler: Fundet, Skibet og Rejsen, udkom også på engelsk. 15

17 Manuskripter undervejs Redaktionen af det andet bind i museets nye serie Maritime Culture of the North, Wulfstans Voyage. The Baltic Sea region in the early Viking Age as seen from shipboard blev afsluttet i 2007, og bogen forventes udgivet i foråret Der er modtaget tilsagn om publikationsstøtte til bogen fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen, Forskningsrådet. Jan Bill har arbejdet med færdiggørelsen af sit manuskript From Nordic to North European, som skal udkomme som bind 7 i Vikingeskibsmuseets engelsksprogede serie Ships and Boats of the North. Arbejdet med Skuldelev bind 4.2 og 4.3 (i serien Ships and Boats of the North), der omhandler rekonstruktion af de fem Skuldelev-skibe og den samlede erfaring med det eksperimentalarkæologiske arbejde, fortsatte i Bådeværftets chef Søren Nielsen arbejdede med rapporter og med systematisering af de mange byggebilleder fra Skuldelev 2-byggeriet. Museumsinspektør Erik Andersen arbejdede deltids på rapporter om rigrekonstruktion og sejl. Arbejdet fortsætter i de kommende år. Vikingeskibsmuseets eksperimentalarkælogiske projekt Den udspændte træbåd, år forventes publiceret af Hanus Jensen i løbet af Medarbejdernes publikationer Museets medarbejdere publicerede i årets løb følgende artikler og monografier: Bately, J. & Englert, A. (red.) 2007: Ohthere s Voyages. A 9th-century account of voyages along the coasts of Norway and Denmark and its cultural context. Maritime Culture of the North 1. Roskilde. Bill, J. 2007: The Skuldelev and Roskilde Ships from excavation to the building of replicas - the price of perfection (also in Dutch, French and German). In S. Vanblaere & P. Kerckaert (eds), Verdronken Verleden - Passé Submergé - Drowned Past - Ertrunkene Vergangenheit, 119. Brussel. Bill, J. 2007: Medieval Warships. In J.B. Hattendorf (ed.), The Oxford Encyclopedia of Maritime History 4, Oxford. Bill, J. 2007: Shipbuilding Materials. An Overview. In J.B Hattendorf (ed.), The Oxford Encyclopedia of Maritime History 3, Oxford. Bill, J. 2007: Travel and Transport. In J. Graham-Campbell & M. Valor (eds), The Archaeology of Medieval Europe 1. Eighth to Twelfth Centuries AD, Aarhus. Bill, J. 2007: Viking Ships. In J.B. Hattendorf (ed.), The Oxford Encyclopedia of Maritime History 4, Oxford. 16

18 Bill, J. 2007: Wind Power. In J.B. Hattendorf (ed.), The Oxford Encyclopedia of Maritime History 3, Oxford. Bill, J. & Damgård-Sørensen, T. 2007: Foreword. In J. Bately & A. Englert (eds), Ohthere s Voyages. A late 9th-century account of voyages along the coasts of Norway and Denmark and its cultural context. Maritime Culture of the North 1, 7-8. Roskilde. Bill, J., Nielsen, S., Andersen, E. & Damgård-Sørensen, T. 2007: Velkommen ombord! Havhingsten fra Glendalough. Et genskabt langskib fra vikingetiden. Roskilde. Bill, J., Nielsen, S., Andersen, E. & Damgård-Sørensen, T. 2007: Welcome on board! The Sea Stallion from Glendalough. A Viking longship recreated. Roskilde. Bischoff, V. 2007: Gåden Osebergskibet. Kysten 2007 (3), Crumlin-Pedersen, O. 2007: Boat and Boat House. The Conceptional Origins of Clinker Boats and Boat-Shaped Halls of the 4th-11th Centuries in Scandinavia. In H. Nowacki & W. Lefebre (eds), Creating Shapes in Civil and Naval Architecture. A Cross-Disciplinary Comparison. Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte, Preprint 338.2, Berlin. Englert, A. 2007: Ohthere s voyages seen from a nautical angle. In J. Bately & A. Englert (eds), Ohthere s Voyages. A late 9th-century account of voyages along the coasts of Norway and Denmark and its cultural context. Maritime Culture of the North 1, Roskilde. Englert, A. & Crumlin-Pedersen, O. 2007: Seefahrt tut Not - die wikingerzeitlichen Schiffsfunde von Haithabu. In C. von Carnap-Bornheim & M. Segschneider (eds), Die Schleiregion. Land - Wasser - Geschichte. Führer zu archäologischen Denkmälern in Deutschland 49, Stuttgart. Gregory, D., Ringgaard, R. & Dencker, J. (in press): From a grain of sand a mountain appears.sediment transport and entrapment to facilitate the in situ stabilisation of exposed wreck sites. Maritime Newsletter from Denmark, Syddansk Universitet. Gregory, D., Ringgaard, R. & Dencker, J. (in press): The re-burial of the Hårbøllebro shipwreck to prevent the action of wood boring organisms. Proceedings of the International Conference on Construction Heritage in Coastal and Marine Environments. Gregory, D., Ringgaard, R. & Dencker, J. (in press): The use of sediment transport to facilitate the in situ stabilisation of shipwreck sites: a preliminary report. Proceedings of the 10th WOAM conference, Amsterdam, September Gøthche, M. 2007: Le plus long bateau viking jamais découvert! Histoire et images medievales, Thématique 8,

19 Krogh-Nielsen, M.L. & Bundgaard, C. 2007: I arkæologens fodspor. Roskilde. Larsen, A.-C., 2007: Når forskning og formidling giver mening hver især og tilsammen. I N. Haupt, L. Gebauer Thomsen, G. Engholm, I. Wass & L. Jørgensen: Med hoved, hjerte og hænder. Nationalmuseet. Laursen, S. 2007: Havhingsten fra Glendalough. Radiotelegrafen 2007 (1), Konferencer marts deltog Erik Andersen, Vibeke Bischoff og Tom Nicolajsen samt Ole Crumlin- Pedersen i Osebergseminaret, Vikingeskipshuset, Oslo, Norge marts deltog de fleste af museets medarbejdere i den marinarkæologiske gruppe i Marinarkæologisk konference i Slagelse. Konferencen arrangeres af sportsdykkere og museumsfolk for at udveksle erfaringer fra de senere års marinarkæologiske undersøgelser. Jørgen Dencker er konsulent for Dansk Sportsdykker Forbunds Arkæologiske Udvalg og var i samarbejde med Mikkel Thomsen medarrangør af konferencen april deltog Anne-Christine Larsen i den tværvidenskabelige Vikingetids- og Late Norse konference ved Scottish Society for Northern Studies i Aberdeen i Skotland maj deltog Søren Nielsen, Søren Laursen, Carsten Hvid og Vibeke Bischoff, der samtidig er besætning på Havhingsten fra Glendalough, i kurset Hårdtverjssejlads med råsejl, i Trondheim, Norge. Havhingstens skipper Carsten Hvid var tilrettelægger af kurset maj deltog Anne-Christine Larsen i konferencen The Large National Museums in a Globalized World på Nationalmuseet i København september deltog Vibeke Bischoff og Carsten Hvid i et råsejlsseminar arrangeret af Stiftelsen Geitbåtmuseet, Halsøyfjord i Nordmøre, Norge november deltog Anne-Christine Larsen som koordinator på årets faglige museumsmøde på Fuglsø-centret på Djursland. Foredrag Museets medarbejdere har gennem året holdt følgende foredrag i forskningsmæssige fora: Skibsrekonstruktør Erik Andersen: Reconstructing the single square sail, Maritime and Experimental Archaeology the Danish Experience, Southampton Kursus, Vikingeskibsmuseet, 14. juni. Seniorforsker Jan Bill: Fra nordisk til nordeuropæisk - om forandringer og forandringsårsager i sydskandinavisk skibsbyggeri , Det kongelige nordiske Oldskriftsselskab, København, 13. marts. Recreating the medieval Roskilde 1 ship: Digital hull shape reconstruction on the basis of three 18

20 dimensional digital recording, Computer Applications and Qvantitative Methodes in Archaeology, Berlin, Tyskland april. Hav, havn, hus om søfart som strukturerende faktor i det fysiske og sociale rum, IX Nordic TAG, Århus maj. Changes in medieval Scandinavian shipbuilding, Maritime and Experimental Archaeology the Danish Experience, Southampton Kursus, Vikingeskibsmuseet, 12. juni. Viking ships and sailing samt Transport, communication and exchange, Viking Age Scandinavia Archaeology, History, Culture. The University of Aarhus Summer School 27nd August 1st September Forandringer i sydskandinavisk skibsbygning på Skibe og søfart i Norden. Fra fund til rekonstruktion. Temadag for Saxo Instituttets overbygningsstuderende, Vikingeskibsmuseet, 28. marts. Forandringer i sydskandinavisk skibsbygning , Skibe og søfart i Sydskandinavien fra Kristi fødsel til renæssancen, Temadag for Saxo Instituttets kursus Arkæologi i Danmark og Norden 1, Vikingeskibsmuseet, 31. oktober. Skibsrekonstruktør Vibeke Bischoff: Rekonstruktion af Osebergskibet, Osebergseminaret, Vikingeskipshuset, Oslo, 5. marts. Rekonstruktion af Osebergskibets skrogform, Skibe og søfart i Norden. Fra fund til rekonstruktion. Temadag for Saxo Instituttets overbygningsstuderende, Vikingeskibsmuseet, 28. marts. Reconstructing the hull shape of the Ladby ship, Maritime and Experimental Archaeology the Danish Experience, Southampton Kursus, Vikingeskibsmuseet, 14. juni. Reconstruction the hull shape of the Oseberg ship, Maritime and Experimental Archaeology the Danish Experience, Southampton Kursus, Vikingeskibsmuseet, 14. juni. Dr.phil.h.c. Ole Crumlin-Pedersen: Foredrag om langskibe, Kalamazoo middelalderkonference, USA, maj. Indlæg og film om Vikingeskibsmuseets skibskopier, replicakonference i Torgelow, Tyskland, 1.-2.juni. The Danish scene, Maritime and Experimental Archaeology the Danish Experience, Southampton Kursus, Vikingeskibsmuseet, 11. juni. The expanded boat and the clinker tradition, Maritime and Experimental Archaeology the Danish Experience, Southampton Kursus, Vikingeskibsmuseet, 11. juni. The Skuldelev ships, Maritime and Experimental Archaeology the Danish Experience, Southampton Kursus, Vikingeskibsmuseet, 11. juni. Aspects of the origin of Atlantic and Baltic seafaring, Global Origins and Development of Seafaring Conference, Cambridge University, september. Udveksling af maritimt knowhow mellem Byzants og Norden, Symposium Byzantine Maritime Studies, Texas A&M University, november. Maritime Archaeology in Denmark, for Sobreintendenza del Mare, Palermo, Vikingeskibsmuseet, 5. december. Museumsinspektør Jørgen Dencker: Stone Age under Water, Centre for Maritime Archaeology, University of Ulster, Coleraine, Irland 10. januar. 19

21 Storfiskerne fra Amager ny viden om fiskeriet i Kongemosekulturen, Marinarkæologisk Konference, Slagelse 10. marts. Marinarkæologi på Island, Marinarkæologisk Konference, Slagelse, 11. marts. En stenalderboplads ved Motala Ström ved Vättern i samarbejde med Thomas Bergstrand, Bohusläns Museum, Marinarkæologisk Konference, Slagelse, 11. marts. Stone Age under water, Maritime and Experimental Archaeology the Danish Experience, Southampton Kursus, Vikingeskibsmuseet, 11. juni. Maritime Archaeology Fieldwork by the Viking Ship Museum, for Sobreintendenza del Mare, Palermo, Vikingeskibsmuseet, 5. december. Museumsinspektør Anton Englert: Havhingstens norgestogt 2006 set fra skrivebordet. Foreløbige resultater fra forsøgsrejsen med Skuldelev 2 rekonstruktionen, Marinarkæologisk Konference, Slagelse, 10. marts. Store lastskibe i danske farvande , Skibe og søfart i Norden. Fra fund til rekonstruktion, Temadag for Saxo Instituttets overbygningsstuderende, Vikingeskibsmuseet, 28. marts. I Wulfstans kølvand. En forsøgsrejse fra Hedeby til Gdansk, Skibe og søfart i Norden. Fra fund til rekonstruktion, Temadag for Saxo Instituttets overbygningsstuderende, Vikingeskibsmuseet, 28. marts. Large cargo ships , Maritime and Experimental Archaeology the Danish Experience, Southampton Kursus, Vikingeskibsmuseet, 12. juni. Trial run evaluation; theory of the trial voyage, Maritime and Experimental Archaeology the Danish Experience, Southampton Kursus, Vikingeskibsmuseet, 14. juni. Der Wind steht gut. Versuchsergebnisse zur Reisegeschwindigkeit in der Wikingerzeit, Deutsches Meeresmuseum, Stralsund, 17. september. De tidligste skriftlige kilder om søfart i Norden, Skibe og søfart i Sydskandinavien fra Kristi fødsel til renæssancen, Temadag for Saxo Instituttets kursus Arkæologi i Danmark og Norden 1, Vikingeskibsmuseet, 31. oktober. Den nordiske skibsbygnings udvikling , Skibe og søfart i Sydskandinavien fra Kristi fødsel til renæssancen, Temadag for Saxo Instituttets kursus Arkæologi i Danmark og Norden 1, Vikingeskibsmuseet, 31. oktober. Der Wind steht gut. Versuchsergebnisse zur Reisegeschwindigkeit in der Wikingerzeit, Deutsches Schiffahrtsmuseum, Bremerhaven, 6. november. Experimental Ship Archaeology, the Sea Stallion Experience, for Sobreintendenza del Mare, Palermo, Vikingeskibsmuseet, 5. december. Chef for marinarkæologiske undersøgelser Morten Gøthche: Fra Nydam til Gokstad: den tidlige klinkbygningstradition, Skibe og søfart i Norden. Fra fund til rekonstruktion, Temadag for Saxo Instituttets overbygningsstuderende, Vikingeskibsmuseet, 28. marts. Fra Nydam til Gokstad: den tidlige klinkbygningstradition, Skibe og søfart i Sydskandinavien fra Kristi fødsel til renæssancen, Temadag for Saxo Instituttets kursus Arkæologi i Danmark og Norden 1, Vikingeskibsmuseet, 31. oktober. 20

22 Dokumentationsmedarbejder Ivan C. Hansen: Documentation of ship timbers, Maritime and Experimental Archaeology the Danish Experience, Southampton Kursus, Vikingeskibsmuseet, 12. juni. Documentation procedures, for Sobreintendenza del Mare, Palermo, Vikingeskibsmuseet, 5. december. Bådebygger Hanus Jensen: Rekonstruktion af tre udspændte stammebåde, Skibe og søfart i Norden. Fra fund til rekonstruktion. Temadag for Saxo Instituttets overbygningsstuderende, Vikingeskibsmuseet, 28. marts. Rekonstruktion af tre udspændte stammebåde, Skibe og søfart i Sydskandinavien fra Kristi fødsel til renæssancen, Temadag for Saxo Instituttets kursus Arkæologi i Danmark og Norden 1, Vikingeskibsmuseet, 31. oktober. Antikvarisk medarbejder Morten Johansen Stammebåde i Danmark, Marinarkæologisk Konference, Slagelse, 10. marts. Stammebåde: et typologisk studie, Skibe og søfart i Sydskandinavien fra Kristi fødsel til renæssancen, Temadag for Saxo Instituttets kursus Arkæologi i Danmark og Norden 1, Vikingeskibsmuseet, 31. oktober. Udstillingschef Anne-Christine Larsen Excavations at Belmont and the Norse Settlement of Unst på Scottish Society for Northern Studies konference i Aberdeen, Skotland, 14. april. Chef for bådeværftet, Søren Nielsen: Reconstructing Viking Age ships in full scale, Maritime and Experimental Archaeology the Danish Experience, Southampton Kursus, Vikingeskibsmuseet, 13. juni. Rekonstruktion og traditionel bådebygning, Oselvarverkstaden, Norge, november. Fuldblod på havet, Oselvarverkstaden, Norge, november. Museumsmedarbejder Morten Ravn: Vraget fra Amager Strand udgravning og kulturhistorisk betydning, Marinarkæologisk Konference, Slagelse, 10. marts. Renaissancevraget fra Amager Strandpark, Skibe og søfart i Norden. Fra fund til rekonstruktion, Temadag for Saxo Instituttets overbygningsstuderende, Vikingeskibsmuseet, 28. marts. Museumsinspektør Mikkel Haugstrup Thomsen: Med mobiltelefonen på rejse i fortiden, Marinarkæologisk Konference, Slagelse, 10. marts. Gl. Karrebæksminde - et unikt moleanlæg fra 1500-tallet, Marinarkæologisk Konference, Slagelse, 10. marts. Maritime Archaeology Fieldwork by the Viking Ship Museum, for Sobreintendenza del Mare, Palermo, Vikingeskibsmuseet, 5. december. 21

23 Museumsinspektør Louise Kæmpe Henriksen: Eksperimental Arkæologi, forsøgsrejsen og Langskibet i de skriftlige kilder, Faglig Dag, Syddansk Universitet, 14. november Universiteter Museets faglige personale vejleder studenter fra arkæologi og historie på universiteterne i København, Aarhus, Roskilde og Aalborg. Seniorforsker Jan Bill var tilknyttet Århus Universitet som ekstern lektor i marinarkæologi og er censor i forhistorisk arkæologi. Museumsinspektør Jørgen Dencker er ekstern vejleder for ph.d.-studerende David Robinson ved University of Conneticut, USA. Udstillingschef Anne-Christine Larsen var censor ved arkæologifagene på Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Århus Universitet samt Aalborg Universitet. Udstillingschef Anne-Chrstine Larsen var ekstern vejleder for historiestuderende Mona Klüver Roed Nielsen, der havde valgt turisme som suppleringsfag i sin historieuddannelse ved Aalborg Universitet. I efteråret 2007 valgte Mona K.R. Nielsen at lægge sit praktikophold på Vikingeskibsmuseet, hvor hun arbejdede med en publikumsanalyse vedrørende projekt Fuldblod på havet forsøgssejladsen. Analysen blev frem til midten af januar 2008 gennemført i forbindelse med afslutningen af første del af forsøgssejladsen med Havhingsten fra Glendalough. Vikingeskibsmuseet har derved fået en midtvejsvurdering og evaluering internt og lokalt af projektets betydning for museets publikum, for Roskildes borgere og for Roskilde by generelt set i et større perspektiv. Projektet blev afsluttet med aflevering af publikumsanalysen og en skriftlig opgave udskrevet i relation til analysen samt afholdelse af mundtlig eksamen på Vikingeskibsmuseet i slutningen af januar Anne-Christine Larsen var desuden ekstern vejleder for Mass Hoydal, der er arkæologistuderende ved Institut for kunst- og kulturvidenskab/saxo Instituttet på Købenavns Universitet. Mass Hoydal valgte som en del af sit tilvalg i museologi at gennemføre et praktikophold på Vikingeskibsmuseet. Med udgangspunkt i museets børneaktiviteter udviklede han frem til januar 2008 en plan over dels, hvordan børneaktiviteterne kan indgå i en udstilling om vikingerne i Nordatlanten og dels forslag til konkrete børneaktiviteter i udstillingen. Projektet blev afsluttet med en skriftlig opgave, der omhandler de valgte problemstillinger. Den juni gennemførte museet for 5. gang et femdages kursus for Southampton Universitys Centre for Maritime Archaeology som afslutning på den etårige masteruddannelse i marinarkæologi. Som noget nyt deltog også studerende fra det nyoprettede Institut for Marinarkæologi, Syddansk Universitet, Esbjerg. Kurset indeholder forskningsbaseret undervisning, leveret af museets inspektører og bådebyggere, samt undervisning i sejlads med råsejlsbåde fra museets bådsamling (se Forskning Foredrag). Der er truffet aftale om afholdelse af kurset igen i Museumsinspektør Anton Englert var tovholder og arrangør. 22

24 Den 28. marts afholdt Vikingeskibsmuseet i samarbejde med Saxo Instituttet, Københavns Universitet, en temadag for overbygningsstuderende med titlen Skibe og søfart i Norden. Fra fund til rekonstruktion. Den 31. oktober afholdt Vikingeskibsmuseet i samarbejde med Saxo Instituttet, Københavns Universitet, en temadag for instituttets kursus Arkæologi i Danmark og Norden 1, med titlen Skibe og søfart i Sydskandinavien fra Kristi fødsel til renæssancen. 23

25 Bådsamling og værft Bådsamling Der blev gennem hele 2007 arbejdet med vedligeholdelse af museets bådsamling, der tæller 40 fartøjer - rekonstruktioner af arkæologiske skibsfund samt eksempler på traditionelle, nordiske, klinkbyggede både. Bådene blev gennemgået og repareret for diverse slid og skader, og der blev som vanligt produceret en del nye årer til erstatning af de slidte og knækkede. Museets bådebyggere var desuden i løbende kontakt med bådsamlingens brugere, museets bådelaug og sejladsinstruktører. Eksperimentalarkæologi Bådeværftet gennemførte i 2007 diverse eksperimentalarkæologiske projekter, se Forskning Eksperimentalarkæologi. Nationalmuseets fartøjssamling Ifølge kontrakten med Nationalmuseet har Vikingeskibsmuseet det antikvariske ansvar for Nationalmuseets fartøjer: Bonavista, Fulton, Anna Møller, Pram 19, Ruth, Fyrskib XVII. Vikingeskibsmuseet har desuden vedligeholdelsespligten på de fire sidstnævnte, ud fra de af Nationalmuseet afsatte midler. Til vedligeholdelsen er 1 skibstømrer ansat på fuld tid. Skonnerten Bonavista blev bygget i Marstal i 1914 til brug for New Foundslandsfarten. Skibet, der blev født med to master, fik i 1926 indlagt motor. Fra 1972 til 2000 blev skibet anvendt til sejlads med lystfiskere og chartergæster. I år 2000 erhvervede Kulturværdiudvalget skibet, der ønskede at restaurere skonnerten som formidlingsprojekt i samarbejde med Marstal Søfartsmuseum. I samarbejde med Vikingeskibsmuseets restaureringsarkitekt Morten Gøthche satte Nationalmuseet arbejdet i gang i Første afbudsrunde blev aflyst, og en ny udbudsrunde blev sat i gang i efteråret 2007 med frist i slutningen af oktober. Ebbes Bådebyggeri i Marstal vandt opgaven, og restaureringsarbejdet påbegyndes i Nationalmuseet har ansvaret for projektudformning og tilsyn, mens Vikingeskibsmuseets restaureringsarkitekt er ansat som konsulent på opgaven. På baggrund af en totalskade af Anna Møllers hækjolle, påbegyndte Vikingeskibsmuseets bådeværft bygningen af en ny jolle magen til den gamle, betalt af Nationalmuseet. 24

26 Salg af både og diverse ydelser I 2007 solgte museets værft følgende ydelser: Nybygning af en færøsk seksæring til Vikingeskibsmuseets sejladstjeneste. Nybygning/design af en båd, der er inspireret af vikingetidens småbåde og de traditionelle nordiske både. Båden, der blev bestilt af en hollandsk sejler, tænkes massefremstillet i aluminium som en klassebåd, der skal bruges i hollandske regattaer på kanaler og floder. Båden vil blive lanceret og offentliggjort fra museets bådeværft sommeren Nybygning af en hækjolle til Nationalmuseets galease Anna Møller. Arbejdet er påbegyndt, men ikke færdiggjort ved årets udgang. Gennemgribende restaurering af en To-smakke (jolle) fra Karrebæksminde, ejet af Næstved museum. Nybygning af en 15 fods Lynæsjolle til privat kunde. Arbejdet er påbegyndt, men ikke færdiggjort ved årets udgang. Der blev gennemført diverse større og mindre reparationer på privatejede klinkbyggede, brugsbåde. Diverse konsulentarbejde bl.a. på vedligeholdelse af andres vikingeskibskopier, Stiftelsen Nytt Oseberg Skib (SNOS) Et sæt arbejdstegninger af Skuldelev 6 blev solgt til Schweiz. Ved årets udgang var der indgået aftale om følgende nye opgaver: En større reparation af en Vestnorsk klinkbygget båd 1/ En nybygning af en 18 fods Frederikssundsjolle, levering 1/ En rekonstruktion/nybygning af en stammebåd til et andet museum, levering 1/ En kopi af en Gokstadfæring til Canada, levering efterår En nybygning af en 28 fods Fejøkvase, levering 1/ Bådeværftet oplever en voksende efterspørgsel på tilbud på større og mindre traditionelle dansk joller og vikingeskibsrekonstruktioner. Ved årets afslutning var der afgivet tilbud på, men ikke indgået aftaler om, følgende nye opgaver: Skuldelev skibene Sk.5, Danmark Ladbyskibet til Vikingemuseet, Ladby, Kerteminde 12 og 16 fods Lynæsjoller til private Færøsk firemannafar til private Gislingebåden til hollandsk maritimmuseum 5 stk. Fejøpramme til museum/center Uddannelse Lærlinge. Museets bådeværft havde i 2007 tre bådebyggerlærlinge. Jacob Andy Olsen, der startede 1. januar, valgte pr. 31. marts at skifte til tømreruddannelsen. Henrik Anker Jensen færdiggjorde sin uddannelse på museet og fik svendebrev 1. juni 2007, mens Erik Jochumsen startede sin læretid 1. august. Carsten Hvid var i 2007 ansat primært som skipper på Havhingsten fra Glendalough, men også som rebslagerlærling. Uddannelsen følger en særlig aftale med rebslager Ole Magnus. På grund af Havhingste-projektet, er det endnu ikke afgjort, hvornår uddannelsen kan færdiggøres. 25

27 Efteruddannelse. I forbindelse med bygningen af en 15 fods Lynæsjolle til salg gennemførte Ture M. Møller en uges undersøgelse af traditionelle Lynæsjoller. Carsten Hvid og Vibeke Bischoff deltog i det norske Råsejlsseminar i Kristianssund, Norge, og Tom Nicolajsen og Vibeke Bischoff (der i øvrigt var en del af arrangørgruppen) deltog i et seminar om rekonstruktionen af Osebergskibet i Oslo, Norge. I forbindelse med Havhingstens sejlads til Dublin deltog Tom Nicolajsen, Vibeke Bischoff, Carsten Hvid og Søren Nielsen i kursus om teknisk navigation, tilrettelagt af Martin Kristensen. Samme deltagere deltog også i tidevandskursus, tilrettelagt af Anton Englert. 26

Oplysninger om institutionen 7. Marinarkæologi 9 Det marine beredskab 9 Forundersøgelser 9 Besigtigelser 11 Projekter undervejs 12 Metodeudvikling 12

Oplysninger om institutionen 7. Marinarkæologi 9 Det marine beredskab 9 Forundersøgelser 9 Besigtigelser 11 Projekter undervejs 12 Metodeudvikling 12 Årsberetning 2008 Indhold Indledning 4 Oplysninger om institutionen 7 Marinarkæologi 9 Det marine beredskab 9 Forundersøgelser 9 Besigtigelser 11 Projekter undervejs 12 Metodeudvikling 12 Dokumentation,

Læs mere

Indhold Indledning Oplysninger om institutionen Organisation Undersøgelser og forskning Maritime håndværk og rekonstruktion

Indhold Indledning Oplysninger om institutionen Organisation Undersøgelser og forskning Maritime håndværk og rekonstruktion Årsberetning 2010 1 2 Indhold Indledning 3 Oplysninger om institutionen 6 Organisation 7 Undersøgelser og forskning 8 Marinarkæologi 9 Afsluttede anlægssager 9 Igangværende anlægssager 12 Besigtigelser

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE ÅRSRAPPORT FOR 2013 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Indledning 5. Oplysninger om institutionen 7. Undersøgelser, forskning og udstilling 9. Undersøgelser 9

Indledning 5. Oplysninger om institutionen 7. Undersøgelser, forskning og udstilling 9. Undersøgelser 9 Indhold Indledning 5 Oplysninger om institutionen 7 Undersøgelser, forskning og udstilling 9 Undersøgelser 9 Marinarkæologi 9 Afsluttede anlægssager 10 Igangværende anlægssager 11 Besigtigelser 12 Nationalt

Læs mere

3. september 2009. Direktør Lars Fredsted Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand) Direktør Gurli Martinussen

3. september 2009. Direktør Lars Fredsted Kulturudvalgsformand Evan Lynnerup Borgmester Poul Lindor Nielsen (formand) Direktør Gurli Martinussen 3. september 2009 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 31. august 2009 kl. 15.00 17.00 Mødet blev afhold i det lille undervisningslokale, Aktivitetshuset på museumsøen Tilstede: Leo

Læs mere

Udstilling 15 Udstillinger uden for Vikingeskibsmuseet 17 Fotoværksted og billedarkiv 17

Udstilling 15 Udstillinger uden for Vikingeskibsmuseet 17 Fotoværksted og billedarkiv 17 Årsberetning 2011 1 2 Indhold Indledning 3 Oplysninger om institutionen 5 Undersøgelser, forskning og udstilling 7 Undersøgelser 7 Marinarkæologi 7 Marint beredskab 8 Afsluttede anlægssager 8 Igangværende

Læs mere

for DEN Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28

for DEN Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 ÅRSRAPPORT FOR 20111 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5. Undersøgelser, forskning og udstilling 7. Undersøgelser 7

Indledning 4. Oplysninger om institutionen 5. Undersøgelser, forskning og udstilling 7. Undersøgelser 7 Indhold Indledning 4 Oplysninger om institutionen 5 Undersøgelser, forskning og udstilling 7 Undersøgelser 7 Afsluttede forundersøgelser 7 Afsluttede undersøgelser 8 Igangværende projekter 8 Besigtigelser

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

31. oktober 2011. Direktør Lars Fredsted Direktør Gurli Martinussen Borgmester Joy Mogensen

31. oktober 2011. Direktør Lars Fredsted Direktør Gurli Martinussen Borgmester Joy Mogensen Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 31. oktober 2011 kl. 8.30 10.30 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokale 1. sal. 31. oktober 2011 Tilstede:

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Oplysninger om institutionen 5. Undersøgelse r og marinarkæologisk beredskab 7

Oplysninger om institutionen 5. Undersøgelse r og marinarkæologisk beredskab 7 Årsberetning 2004 Indhold Indledning 3 Oplysninger om institutionen 5 Undersøgelse r og marinarkæologisk beredskab 7 Dokumentation og marint arkiv 8 Arkæologisk Værksted Det marine arkiv Fotodokumentation

Læs mere

Ledelsesberetning 4. Året i overskrifter 4 Målopfyldelse 7. Oplysninger om institutionen 11. Undersøgelser, forskning og udstilling 13

Ledelsesberetning 4. Året i overskrifter 4 Målopfyldelse 7. Oplysninger om institutionen 11. Undersøgelser, forskning og udstilling 13 Indhold Ledelsesberetning 4 Året i overskrifter 4 Målopfyldelse 7 Oplysninger om institutionen 11 Undersøgelser, forskning og udstilling 13 Undersøgelser 13 Afsluttede forundersøgelser 13 Afsluttede undersøgelser

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv

Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Samlingsforvaltning i et nationalt perspektiv Jesper Stub Johnsen Nationalmuseet Danmark Det nationale museumsmøte Trondheim 2010 8.-11. september Norges Museumsforbund Samlingsforvaltning - forudsætning

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2008. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE. Vindeboder 12 4000 Roskilde. CVR-nr.

ÅRSRAPPORT FOR 2008. for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE. Vindeboder 12 4000 Roskilde. CVR-nr. ÅRSRAPPORT FOR 2008 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 Havhingsten på vej hjem 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland

Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Handel og vandel i 1600-1700-tallet Det danske Vadehav og Holland Mette Guldberg, ph.d. Center for Maritime og Regionale Studier Fiskeri- og Søfartsmuseet/Syddansk Universitet Vadehavsforskning 2015 Syddansk

Læs mere

Vikingtur til Danmark

Vikingtur til Danmark Oseberg Båtlag og Agenda Kurs + Reiser as inviterer til: Vikingtur til Danmark 2.-27. oktober Etter en lang og innholdsrik sesong 2 for Saga Oseberg er det på tide at vi retter blikket utover og får nye

Læs mere

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK

MARITIM-VIDEN FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Ringkøbing Skjern Smedegade 2 B FISKERIETS HUS TLF 97 31 26 10 WWW.FISKERIETSHUS.DK Sæsonprogram 2012/2013 Klik ind på www.maritim-viden.dk eller www.facebook.com/groups/maritimviden Ringkøbing Skjern

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold

Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold Vikingeskibsmuseet i Roskilde Årsberetning 2002 Indhold Forord... 3 Indsamling, undersøgelse og forskning... 3 Forhandlinger med Nationalmuseet om ny samarbejdsaftale... 4 Arkæologiske undersøgelser på

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Restaureringsguide for værfter

Restaureringsguide for værfter Restaureringsguide for værfter En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

ROMU 2010. Årsskrift fra Roskilde Museum

ROMU 2010. Årsskrift fra Roskilde Museum ROMU 2010 Årsskrift fra Roskilde Museum Skibsbillederne i Himmelev Kirke og langskibene fra Roskilde Fjord af Ole Thirup Kastholm 29 Når man står ved Himmelev Kirke, kan man ikke se fjorden. Vidtstrakte

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE

DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE ÅRSRAPPORT FOR 2009 for DEN SELVEJENDE INSTITUTION VIKINGESKIBSMUSEET I ROSKILDE Vindeboder 12 4000 Roskilde CVR-nr. 27 85 35 28 1 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning. 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Nationalmuseet og marinarkæologien

Nationalmuseet og marinarkæologien NR. 19 DECEMBER 2002 INDHOLD: Nationalmuseet og marinarkæologien....2 Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser..................... 4 Forskning og antikvarisk arbejde........6 Storstrømmen og Guldborgsund.......8

Læs mere

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet MED VIKINGERNE TIL SØS Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet Med vikingerne til søs For at sejle et vikingeskib er det nødvendigt, at mandskabet består af dygtige søfolk. De skal have erfaring med vind og

Læs mere

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg.

Andre aktiviteter. Museerne i undervisningen underholdning eller undervisning?, underviser i samarbejde med MUSCO og pædagogisk udvikling, Esbjerg. Andre aktiviteter Mette Slyngborg Bestyrelsesposter Esbjerg Kommunes Byfond (2008-). Esbjerg Daghøjskole (1996-99) Tillidshverv TR på Sydvestjyske Museer for Dansk Magisterforening Faglige netværk ICOM

Læs mere

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Af Einar Lund Jensen, cand.mag. i historie og grønlandsk. Leder af Grønlandsekretariatet, Nationalmuseet i Danmark 1997-2001. Ved afslutningen af arbejdet

Læs mere

Dit, mit & vores museum

Dit, mit & vores museum Kulturstyrelsens Museumsårsmøde Radisson Blu H.C. Andersen Hotel 21. og 22. maj 2012 Dit, mit & vores museum Stærke museumstilbud i enkle rammer VELKOMMEN Vi har gennem længere tid drøftet anbefalinger

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Maritim Festival Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Limfjordsmuseet - en fjord af oplevelser Se mere på Invitation til Mesterskaber i smakkejoller

Læs mere

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse

Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Roskilde d.19.12.2013 Referat af møde i Vikingeskibsmuseets bestyrelse Mandag d. 16. december 2013 kl. 9.00 13.00 Mødet afholdtes i museets administrationsbygning, Vindeboder 12, mødelokalet 1. sal. Tilstede:

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Søulke aktiviteter gennem 25 år

Søulke aktiviteter gennem 25 år 25 år Udover de ugentlige onsdagssejladser, der var søulkenes oprindelige ønske, har der årene været ført en lang række aktiviteter, hvor ægtefæller og ledsagere har været inviteret med. Aktivitet Deltagere

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet

Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet Statens Arkiver Statens Arkivers bevarings- og kassationsbestemmelser for arkivalier fra Rigsarkivet og rigsarkivarembedet I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31. maj

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

VIKINGNYT 1992-2014. Kilde: Wikipedia

VIKINGNYT 1992-2014. Kilde: Wikipedia 1992-2014 Kilde: Wikipedia 1 OM VIKINGNYT Arkæologers udgravninger i Ribe og Jelling har bidraget med ny viden om vikingetiden. Interessen for denne nordiske historieperiode er stor, og mange frivillige

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Bacheloruddannelsen Grafisk linje

Bacheloruddannelsen Grafisk linje Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Konservatorskolen Undervisningsplan 2014-2015 Bacheloruddannelsen Grafisk linje GENERELLE OPLYSNINGER Studieprogram 2014-2015

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse

Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse Destinationsmonitor 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, februar 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

Klima, kold krig og iskerner

Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner Klima, kold krig og iskerner a f M a i k e n L o l c k A a r h u s U n i v e r s i t e t s f o r l a g Klima, kold krig og iskerner Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

Tekstiler fortæller Europas historie

Tekstiler fortæller Europas historie Tekstiler fortæller Europas historie På det gamle Københavns Universitet Amager sidder en gruppe kvinder i et stort lyst lokale med kunstfærdige og farverige billedtæpper på væggene. De har på få år formået

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK

OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK OPEN DAYS 2015 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET DANMARK INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2015 Aalborg Kommune 3 Region Midtjylland 4 Nordjylland 5 Syddanmark 6 Region Sjælland

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION

ÅRSBERETNING. TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION ÅRSBERETNING 2014 TORM s UNDERSTØTTELSESFOND (TORM FONDEN) FOTO: DANSK SEJLUNION FONDEN OG ÅRETS RESULTAT Fondens resultat før skat blev på kr. 1.534.992 mod et resultat på kr. 7.983.411 i 2013, hvor der

Læs mere

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014

Pkt. 2: Aflæggelse af beretning. Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet. Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Pkt. 2: Aflæggelse af beretning Lokalhistorisk Forening for Nordborgområdet Formandens beretning Generalforsamling 26.2.2014 Bestyrelsen Generalforsamling 26.2.2014 Valg til bestyrelsen Navn På valg Bestyrelsen

Læs mere

"Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag?

Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? Interview med Rigsantikvaren ved Birgitte Borby Hansen, Maria González og Claus Børre Petersen. "Er det Jer, jeg skal tale med her i eftermiddag? En sommerklædt og imødekommende Steen Hvass hilser på os,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue.

V E D T Æ G T E R. for Den Selvejende Institution Museum Amager. 1.3. I forholdet til 3. mand hæfter Museet alene med sin formue. april 2011 V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Museum Amager 1 Navn og stiftere 1.1. Den Selvejende Institutions navn er: Den Selvejende Institution Museum Amager (herefter Museet ). 1.2.

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

Om Frivilligafdelingen

Om Frivilligafdelingen Frivillighåndbog Om Frivilligafdelingen Indhold Frivilligafdelingens opgaver... 3 Værktøjsmapper... 4 Frivilligafdelingen består af... 6 Mødrehjælpens lokalforeninger... 7 Mødrehjælpens fondsbutikker...

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Kursus i traditionel beredning og garvning af rensdyrskind og fiskeskind

Kursus i traditionel beredning og garvning af rensdyrskind og fiskeskind Rapport over Kursus i traditionel beredning og garvning af rensdyrskind og fiskeskind Kursusinstruktør: Garver Lotta Rahme, Sverige Tidspunkt Tirsdag 19. oktober til lørdag 23. oktober 2010 Sted Husgerningslokalet,

Læs mere

Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201. Årsrapport 2012/13. 1. regnskabsår. Foreningen Just Andersen af 13. juli 2012

Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201. Årsrapport 2012/13. 1. regnskabsår. Foreningen Just Andersen af 13. juli 2012 Borgediget 16,1 4000 Roskilde Cvr- nr. 34542201 Årsrapport 2012/13 1. regnskabsår Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse 2 Ledelsespåtegning 3 Foringens oplysninger 4 Bestyrelsens beretning 5 Resultat

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Fælles museumsmagasiner

Fælles museumsmagasiner Vedtægter for den selvejende institution Fælles museumsmagasiner 1. Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Fælles museumsmagasiner. Dens hjemsted er Vejle. 2. Institutionens formål Institutionens

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Museer udveksler erfaringer

Museer udveksler erfaringer Arkæologisk Forum nr.6, Maj 2002 Museer udveksler erfaringer Etablering af et Arkæologisk Gis Forum Af Niels H. Andersen, overinspektør, Moesgård Museum Den 23. januar 2002 blev der på Moesgård Museum

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse

Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse. VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Aktuel udvikling i dansk turisme 2014 foreløbig opgørelse VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2015 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere