Systematisk anvendt målsætning i træningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Systematisk anvendt målsætning i træningen"

Transkript

1 Fagligt inspirationsmateriale Systematisk anvendt målsætning i træningen Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 1 af 9

2 Denne folder er en del af et fagligt inspirationsmateriale, der er udviklet af: Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Ergoterapifagligt Selskab Børn og Unge Materialet er finansieret af satspuljen for træning af børn og unge med svært fysisk handicap efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen. Det faglige inspirationsmateriale består af en række foldere, der giver eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med cerebral parese samt beskriver måleredskaber til vurdering af funktionsevnen hos børn og unge med cerebral parese. Formålet med materialet er at inspirere fagpersoner til hvordan de kan anvende de indsatser og målemetoder, som beskrives i National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese - 9 udvalgte indsatser (NKR). Endvidere at fremme en evidensbaseret praksis, hvor barn og forældres forudsætninger og præferencer, fagpersonens erfaringer, rammerne for klinisk praksis og den bedst tilgængelige evidens inddrages i kliniske beslutninger. Af hensyn til læsevenligheden børn i betydningen børn og unge. Fakta om fagligt inspirationsmateriale Fagligt inspirationsmateriale består af 2 serier: Serie 1 Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese består af 9 foldere. Folderne giver eksempler på anvendelse af de indsatser, der beskrives i National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese - 9 udvalgte indsatser. Serie 2 Forslag til målemetoder til vurdering af funktionsevnen hos børn og unge med cerebral parese består af 8 foldere. I folderne beskrives målemetoder, der kan anvendes til vurdering af funktionsevnen hos børn og unge med cerebral parese. Materialet er udviklet af: Ergoterapeut Marianne Castmar-Jensen Ergoterapeut Therese Nielsen Ergoterapeut Signe Gerd Lassesen Fysioterapeut Anne Willads Fysioterapeut Nete Wellendorf Fysioterapeut Lone Nielsen Fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen Ergoterapeut Vibeke Forchhammer Ergoterapeut Helle Poulsen Fysioterapeit Pia Zink Drivsholm Fysioterapeut Bodil Føns Fysioterapeut Mette Thomasberg Fysioterapeut Lotte Slot Jensen Illustrationer: Tegner Lars-Ole Nejstgaard Denne folder er nr. 1 af 9 i serien Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese. Udgivet

3 På de følgende sider præsenteres materiale fra National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese - 9 udvalgte indsatser. De steder, hvor teksten er citeret fra retningslinjen, er teksten markeret med en henvisning til siden eller siderne, der refereres fra fx. (NRK s. 4). Retningslinjen kan downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside Systematisk anvendt målsætning i træningen De inkluderede studier har påvist en lille, men gavnlig effekt af systematisk anvendt målsætning på udførelse af aktiviteter, men ikke på grovmotorisk kapacitet. Der er ikke beskrevet skadevirkninger, der er direkte forårsaget af indsatsen. Arbejdsgruppen vurderer, at systematisk anvendt målsætning i træningen kan øge barnets og forældrenes motivation, indsigt og ejerskab til den sundhedsfaglige indsats. Arbejdsgruppen vurderer, at det er en indsat, som mange børn og unge kan få gavn af og derfor vil vælge, på trods af den begrænsede dokumentation for gavnlige virkninger. Derfor gives en svag anbefaling for indsatsen. Overvej at anvende systematisk målsætning i træning til børn og unge med cerebral parese Anbefalingen betyder, at fagpersonen i det konkrete tilfælde skal tage stilling til barnets behov for at anvende systematisk målsætning i træningen og igangsætte relevant indsats. Derudover skal fagpersonen sikre barn og familie en tilstrækkelig information og vejledning til at beslutte, om de ønsker indsatsen samt sikre relevant evaluering af indsatsen. (NRK s ) 3

4 Beskrivelse af indsatsen Systematisk anvendt målsætning i træningen Kort om indsatsen Formålet med systematisk målsætning i træning er at sikre fokus på få specifikke målbare mål for de sundhedsfaglige indsatser, for at forbedre barnets grovmotoriske kapacitet, udførelse af aktiviteter, livskvalitet og deltagelse. (NRK s. 17) Arbejdsgruppens beskrivelse af indsatsen Nedenstående beskrivelse er udarbejdet på baggrund af klinisk erfaring og litteratur, der beskriver udviklingen af principperne, hvordan principperne i systematisk målsætning i træning er anvendt i interventionsstudier og erfaringer med implementering og anvendelse af målsætningsredskaber. Af referencelisten fremgår, hvilke studier der også indgår i den systematiske litteraturvurdering. Udredning Der indhentes generelle informationer fra barn og forældre om barnets funktionsevne, og hvilke udfordringer barn og forældre oplever i dagligdagen. Herefter planlægges en specifik udredning af barnets funktionsevne. Målemetoderne Gross Motor Function Measure (GMFM), Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) og Canadian Occupational Performance Measure (COPM) kan anvendes til at udrede barnets grovmotoriske kapacitet og udførelse af aktiviteter, hvorefter en mere specifik udredning af barnets kropsfunktioner kan planlægges før den indsatsen iværksættes. Indsatsen Udvælgelse af aktiviteter og opstilling af mål I samarbejde med barn og forældre udvælges og beskrives op til fem aktiviteter, som ønskes forbedret. Aktiviteten kan fx være at hinke 10 gange eller at øge gangdistancen med personstøtte til 10 meter. Herefter opstilles op til fem specifikke, trinvise og tidsafgrænsede mål, som fx at hinke 10 gange i hinkeruden i træningsrummet om 6 uger og at hinke 10 gange i hinkeruden i skolegården om 12 uger. De anviste metoder Goal Attainment Scale (GAS), Canadian Occupational Performance Measure (COPM) og/eller principperne om SMART* mål kan anvendes. * SMART beskriver fem principper for opstilling af mål, der er specifikke, målbare, opnåelige, realistiske og tidsbestemte. 4

5 Planlægning og gennemførelse af indsatsen Fagpersonen udarbejder i samarbejde med barn og forældre en plan for gennemførsel af træningsindsatsen, der beskriver, hvordan, hvor, hvornår og hvor længe barnet træner. Træningsindsatsen kan bestå af gentagelse af øvelser, hvor barnet øver hele eller dele af den aktivitet, som barnet ønsker at forbedre, eller gennem specifik træning af kropsfunktioner, der påvirker barnets udførelse af aktiviteter. En træningsperiode af 8 20 ugers varighed vurderes at være hensigtsmæssig til de fleste forløb, men bør planlægges individuelt afhængig af barnets funktionsevne, alder og den aktivitet, som indsatsen er rettet mod at forbedre. Evaluering I sidste trin af processen evalueres det, om barnet har opnået de forventede forbedringer i grovmotorisk kapacitet og udførelse af aktiviteter. Dette kan ske ved at gentage vurderingen af barnets funktionsevne med de målemetoder, der er anvendt ved udredning af barnet. Desuden kan Goal Attainment Scale (GAS) og Canadian Occupational Performance Measure (COPM) anvendes til at beskrive graden af målopfyldelse. Herefter kan en ny træningsperiode planlægges. (NKR s ) Træningsintensiteten planlægges individuelt og kan variere fra få minutter flere gange dagligt til træning 1-2 gange pr. uge. Træningsindsatsen kan varetages ved individuel træning, gruppetræning, ved træning integreret i hverdagen eller ved en kombination af de tre træningsformer. 5

6 Eksempler på anvendelse af indsatsen Eksemplerne tager udgangspunkt i en udvalgt indsats, der er beskrevet i National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese - 9 udvalgte indsatser. Fysioterapeutiske og ergoterapeutiske indsatser til børn med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese vil ofte varetages som en del af et samlet tværfagligt tilbud. I beskrivelserne er der fokuseret på én enkelt indsats, men informationer om de øvrige indsatser er inddraget i det omfang, det er vurderet relevant for beskrivelsen. Der er beskrevet tre eksempler på systematisk anvendt målsætning i træningen, hvor der er anvendt forskellige metoder og redskaber til at opstille og evaluere målene. De tre eksempler viser, at indsatsen kan målrettes forskellige funktioner, børn og unge i forskellige aldre, og med forskellig funktionsevne. 6

7 Gode råd når du skal anvende indsatsen Tag udgangspunkt i barn og forældre, mød dem i deres aktuelle behov og inddrag dem i formuleringen af mål. Dette kan sikre mål, som giver ejerskab og motivation hos barn og/eller forældre, således at barnet understøttes i at opnå målene. Trinvise og realistiske mål kan sikre målopnåelse, der skaber motivation hos barnet, når indsatsen opleves at nytte. Vær synlig som tovholder, fordel ansvar og opgaver. Hav en løbende dialog og kontakt med barn, familie og netværk. Hjælp barnet med at blive opmærksom på og sætte ord på overførselsværdien af den målrettede træning til andre funktioner. 7

8 Eksempel 1 Mette Mette på 13 år har en bilateral spastisk cerebral parese (GMFCS II og FMS 5 5 5). Hun kommer til fysioterapeutisk og ergoterapeutisk træning en gang om ugen. I fritiden går hun til svømning og fodbold. Der afholdes årligt et statusmøde med Mette og hendes forældre, hvor der opstilles overordnede mål for det kommende år. På seneste møde blev det aftalt, at den fysioterapeutiske indsats skulle fokusere på forbedring af grovmotorisk kapacitet og funktionelle færdigheder. Der opstilles løbende specifikke mål for træningen, og i forbindelse hermed beskriver Mette, at hun gerne vil være bedre til at hinke, så hun kan hoppe i hinkerude med de andre børn i frikvarteret. På baggrund heraf planlægges den fysioterapeutiske undersøgelse. Undersøgelse Undersøgelsen viste, at hun kunne stå kortvarigt på et ben på højre (2 sek.) og kunne hinke 3 gange. Mette scorer 70,4 i GMFM-66 testen. Undersøgelsen viste desuden nedsat balance og stabilitet på et ben, nedsat muskelstyrke i dorsalfleksion og nedsat muskelstyrke i mavemuskler og omkring hoften. På baggrund af undersøgelserne udarbejdes mål for træningen sammen med Mette. Disse kan ses i skema 1 Opstilling af mål. Der udarbejdes en plan for 12 ugers træning. Træningen består af 2 sessioner med selvtræning hjemme og 1 session sammen med fysioterapeuten hver uge. Hver træningssession har en varighed af 20 minutter. Mette er ansvarlig for selvtræningen, med støtte fra forældrene til at huske at lave øvelserne. Indsatsen består af at Mette træner at hinke på forskellige måder samt af træning af muskelstyrke. Der udarbejdes en træningsdagbog, hvor Mette sætter et kryds, når hun har gennemført øvelserne. Et eksempel på en dagbog kan ses i skema 2 Træningsdagbog. Træningen gennemføres som planlagt. Skema 1 Opstilling af mål Område Spørgsmål Mettes svar Specifikt Hvad er mit specifikke mål og hvorfor er det vigtigt for mig? Jeg vil gerne blive bedre til at hinke på højre ben, så jeg kan hoppe i hinkerude. Målbart Hvad vil jeg opnå? Jeg vil gerne kunne hinke mere end 10 gange på højre ben. Attraktivt Hvor vigtigt er målet for mig? Meget vigtigt. Jeg vil gerne være med, når mine kammerater hopper i hinkerude i frikvarteret. Realistisk Tidsbestemt Hvor opnåeligt er målet for mig? Efter hvor mange uger skal målet være opnået? Min fysioterapeut siger, at jeg godt kan lære det, hvis jeg også træner på det hjemme. Efter 12 ugers målrettet træning 8

9 Skema 2 Dagbog Uge Dag Et bens stand (Sæt X) Et bens stand (Skriv sek.) Hink (Sæt X) Hink (Skriv antal) Hink - balance (Sæt X) Hink - balance (Skriv antal) Hink - længde (Sæt X) Hink - længde (Skriv cm) Mette gennemførte 22 ud af 24 træningssessioner som selvtræning og 11 ud af 12 planlagte træningssessioner sammen med fysioterapeuten. Evaluering Evalueringen blev foretaget med GMFM-66, hvor hun scorede 71,22. Den beskedne ændring i GMFM testen skyldes, at Mette efter træningsperioden hinker 10 gange mod 3 før træningsperioden. Målet for træningsperioden var Jeg vil gerne kunne hinke mere end 10 gange på højre ben. Mette gav efter træningsperioden udtryk for, at hun var glad for, at hun nåede målet, og at hun selv havde været ansvarlig for træningen. Evalueringen giver barn, forældre og fagperson mulighed for at vurdere, om der har været den forventede fremgang, og om der skal gennemføres endnu et træningsforløb. Illustration af Mette der hinker 9

10 Eksempel 2 Anna En 1-årig pige, Anna, med unilateral spastisk cerebral parese (GMFCS I) er henvist til tværfaglig indsats. Hun går i vuggestue med 16 timers støtte. Der afholdes en indledende samtale med deltagelse af Anna, forældre, fysioterapeut og ergoterapeut. Formålet med samtalen er at få afdækket familiens aktuelle behov og ønsker. Desuden skal Annas ressourcer og begrænsninger i forhold til kropsfunktion, aktivitet og deltagelse, samt fremmende og hæmmende faktorer i hendes omgivelser afdækkes. Forældrene fortæller, at de har et akut behov for konkret vejledning i, hvordan de kan støtte Annas motoriske udvikling. På baggrund af samtalen med forældrene aftales det at gennemføre en overordnet under- søgelse af Anna, som kan danne baggrund for vejledning af forældre og personale i vuggestue, og efterfølgende at udføre en specifik undersøgelse med anvendelse af standardiserede redskaber. Undersøgelse Undersøgelsen består af en observation af Anna i vuggestuen og træningslokalet. Der anvendes et lokalt udviklet skema Funktionsevne oversigt. Skemaet samler oplysninger fra henvisning, journal, forældresamtalen, undersøgelser og standardiserede redskaber. Et eksempel på et skema kan ses i skema 3: Funktionsevne. Desuden anvendes GMFM og den fysioterapeutiske og den ergoterapeutiske protokol fra CPOP. Skema 3 Funktionsevne Overskrift Baggrundsoplysninger Aktuelt behov Beskrivelse Navn, cpr, kontaktperson, diagnose, kort resume af sygdomshistorie Forældre og barnets beskrivelse af aktuelle behov Funktionsoversigt Ressourcer og begrænsninger / fremmende og hæmmende faktorer Aktivitet og deltagelse Samspil og kontakt, læring og anvendelse af viden, kommunikation, bevægelse og færden, omsorg for sig selv, vigtige livsområder samt social- og samfundsliv. Krop Mentale funktioner, sanser og smerte, stemme og tale, bevægeapparat, andre kropsfunktioner Omgivelser Støtte og kontakt, herunder familiesituation, bolig, hjælpemidler Konklusion, fokusområde og mål for indsatsen Konklusion på funktionsevnen Fokusområde og mål for indsatsen 10

11 Af undersøgelsen fremgår, at Anna kan sidde selvstændigt. Hun kan komme omkring i både den liggende og siddende stilling, men har behov for støtte til stillingsskift, da hun fx. ikke kan komme fra liggende til siddende eller siddende til liggende. Med udgangspunkt i skemaet Funktionsevne oversigt opstilles følgende fokusområder: - Guide og træne stillingsskift fra liggende til siddende - Vægtbæring og træning af højre arm - Udover mål med funktionel træning, guides der i opmærksomhed og samspil Ligesom der opstilles følgende konkrete mål for de kommende 3 måneder: - Anna kommer selvstændigt fra liggende til siddende ved at skubbe fra med venstre arm, når hun ligger på gulvet og vil op at lege. - Anna sidder på gulvet støttet i havfruestilling, tager vægt på højre arm, samtidig med hun vælter et tårn med venstre hånd. - Anna vælter et tårn med højre hånd, som den voksne har hjulpet med at bygge. - Anna tager øjenkontakt med den voksne i en fælles leg og afventer, hvad den voksne gør. Indsats Indsatsen består af en fysioterapeutisk indsats i vuggestuen en gang ugentligt, samt vejledning til forældre og personale i vuggestuen med konkrete anvisninger til at guide Anna ind og ud af stillinger. Evaluering Der er planlagt evaluering af de opstillede mål gennem en specifik undersøgelse med anvendelse af følgende standardiserede redskaber. 11

12 Eksempel 3 Ida Ida er en 14-årig pige med spastisk bilateral cerebral parese (GMFCS IV). Hun har hjernebetinget synsnedsættelse (cortical vision impairment, CVI) og anvender talemaskine. Ida kan stå og tage enkelte skridt med personstøtte. Hun kan gå med ganghjælpemiddel og personstøtte. Ida går på specialskole, hvor hun modtager fysioterapi og ergoterapi. På skolen anvendes metoden BørneRAP til udarbejdelse af statusrapporter med et tværfagligt hovedmål. Undersøgelse Inden udarbejdelse af statusrapporten er der gennemført en undersøgelse af Idas motoriske kapacitet med GMFM-88, hvor hun scorer 34 point. Der er foretaget en videoanalyse af gangen, hvor hun går med ganghjælpemiddel og personstøtte. Analysen viser, at hun har behov for støtte af bækkenet og underarme, og at hun kan gå ca. 8 meter. Ida har øget tonus i højre side af kroppen og generel nedsat muskelstyrke og udholdenhed. Ryggen har en fejlstilling i form af en svær skoliose. Der årlige statusmøde afholdes, hvor forældre, lærer, pædagog, fysioterapeut og ergoterapeut med udgangspunkt i statusrapporten gennemgår Idas funktionsevne og formulerede følgende mål og indsatsområde i samarbejde med forældrene: At øge Idas gangdistance med personstøtte til 10 meter. Indsats Indsatsen bestod af: - Skriftlig og mundtlig vejledning om Idas behov for støtte og den løbende forøgelse af gangdistancen, til forældre og kontaktpersoner. - Træning af Idas gang i hverdagssituationer og træningssituationer. Træningen varetages af forældre, kontaktperson, ergoterapeut og fysioterapeut. - Specifik træning af delelementer af gangen i form af balance og stabilitetstræning i stående og gående stilling. Evaluering Evaluering af indsatsen blev foretaget efter 1 år med en videoanalyse af gangen, der viste forbedret vægtbæring, som ses ved et minimeret behov for støtte af bækken og overkrop. Gangdistancen var forøget til ca. 10 meter. Tilbagemeldingen fra forældre og personale var, at det var blevet en god vane at forflytte Ida gående over kortere afstande, og at det var blevet lettere at støtte hende. Erfaringer med systematisk anvendt målsætning i træningen Løbende opfølgningen på målsætning kan tydeliggøre små fremskridt, der kan motivere barnet til at gøre en indsats i træningen. Ligeledes kan barnet motiveres ved løbende snak om forbedring af andre funktionelle færdigheder og aktiviteter. Overvej hvornår den specifikke undersøgelse bedst gennemføres. Der kan være både fordele og ulemper ved at lave en undersøgelse i forbindelse med de første besøg eller at vente til senere. Overvej langtidsplanlægning, måske er der nogle perioder på året, der er mere velegnede til målrettet træning end andre. 12

Fagligt inspirationsmateriale

Fagligt inspirationsmateriale som følge af CP Anvendelse af test og måleredskaber til vurdering af funktionsevnen hos børn og unge med CP Helle Mätzke Rasmussen Fagligt Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Helle Poulsen Ergoterapifagligt

Læs mere

Aktiv og passiv udspænding

Aktiv og passiv udspænding Fagligt inspirationsmateriale Aktiv og passiv udspænding Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 4 af 9 Denne folder er en del

Læs mere

Styrketræning. Fagligt inspirationsmateriale

Styrketræning. Fagligt inspirationsmateriale Fagligt inspirationsmateriale Styrketræning Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 8 af 9 Denne folder er en del af et fagligt

Læs mere

Træning i vand. Fagligt inspirationsmateriale

Træning i vand. Fagligt inspirationsmateriale Fagligt inspirationsmateriale Træning i vand Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 9 af 9 Denne folder er en del af et fagligt

Læs mere

Positionering i stående stilling

Positionering i stående stilling Fagligt inspirationsmateriale Positionering i stående stilling Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 3 af 9 Denne folder er

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese

Fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

Konkrete ideer til fysioterapi til børn med cerebral parese. Hanne Christensen & Helle Mätzke Rasmussen Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Konkrete ideer til fysioterapi til børn med cerebral parese. Hanne Christensen & Helle Mätzke Rasmussen Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Konkrete ideer til fysioterapi til børn med cerebral parese Hanne Christensen & Helle Mätzke Rasmussen Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Workshop Baggrund: Evidensbaseret praksis Præsentation af

Læs mere

Ridning som sundhedsfaglig indsats

Ridning som sundhedsfaglig indsats Fagligt inspirationsmateriale Ridning som sundhedsfaglig indsats Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 7 af 9 Denne folder

Læs mere

GMFCS og GMFM. - Planlægning og evaluering af indsatser

GMFCS og GMFM. - Planlægning og evaluering af indsatser GMFCS og GMFM - Planlægning og evaluering af indsatser Lene Bruun - Fagforum for Børnefysioterapi Kirsten Nordbye-Nielsen - CPOP Helle Mätzke Rasmussen - CPOP Hvor mange er fysioterapeut for et eller flere

Læs mere

Intensive indsatser rettet mod håndfunktion

Intensive indsatser rettet mod håndfunktion Fagligt inspirationsmateriale Intensive indsatser rettet mod håndfunktion Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 2 af 9 Denne

Læs mere

National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese 9 udvalgte

National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese 9 udvalgte National klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese 9 udvalgte indsatser 2014 National klinisk retningslinje for fysioterapi

Læs mere

Indsatser rettet mod visuel perception

Indsatser rettet mod visuel perception Fagligt inspirationsmateriale Indsatser rettet mod visuel perception Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 6 af 9 Denne folder

Læs mere

ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese

ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese ViTSi Konference Den siddende stilling i kørestol blandt børn og voksne med Cerebral Parese Odense den 27.08.2012 Susanne Hygum Sørensen Helle Mätzke Rasmussen Program Implementering i Danmark Ændring

Læs mere

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san.

National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion. CPOP dag 2015. Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Træning af håndfunktion CPOP dag 2015 Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje for fysioterapi og ergoterapi

Læs mere

Funktionsevne hos børn med Cerebral parese

Funktionsevne hos børn med Cerebral parese Funktionsevne hos børn med Cerebral parese Kortlagt vha. ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Hanne Melchiorsen, Helle Østergaard Formål 1. At kortlægge funktionsevnen hos børn med Cerebral parese, ved

Læs mere

Planlægning af undersøgelser og indsatser med protokollerne i CPOP. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende fysioterapeut

Planlægning af undersøgelser og indsatser med protokollerne i CPOP. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende fysioterapeut Planlægning af undersøgelser og indsatser med protokollerne i CPOP Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende fysioterapeut Lidt om jer Jeg følger > 5 børn med CP Jeg følger 4 børn med CP Jeg følger 3 børn med

Læs mere

Erfaringer fra CPOP-I

Erfaringer fra CPOP-I Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum Sørensen projektergoterapeut Baggrund for CPOP-I

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose 1 Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Hvilke redskaber anvender i til at undersøge børn og unge med CP? Mål med CPOP Forbedre samarbejde Øge kundskaben om cerebral parese Forbedre / sikre

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af erhvervet hjerneskade, herunder apopleksi Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne

Læs mere

National klinisk retningslinje for FYSIOTERAPI OG ERGOTERAPI TIL BØRN OG UNGE MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE SOM FØLGE AF CEREBRAL PARESE

National klinisk retningslinje for FYSIOTERAPI OG ERGOTERAPI TIL BØRN OG UNGE MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE SOM FØLGE AF CEREBRAL PARESE National klinisk retningslinje for FYSIOTERAPI OG ERGOTERAPI TIL BØRN OG UNGE MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE SOM FØLGE AF CEREBRAL PARESE 2013 UDKAST TIL HØRING National klinisk retningslinje for fysioterapi

Læs mere

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk

hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk hygumsorensen@dbmail.dk & kirstennordbye@ki.au.dk Erfaringer fra CPOP-I Projektet er gennemført med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen. V. Kirsten Nordbye-Nielsen projektfysioterapeut & Susanne Hygum

Læs mere

Indsatser rettet mod at spise og drikke

Indsatser rettet mod at spise og drikke Fagligt inspirationsmateriale Indsatser rettet mod at spise og drikke Eksempler på fysioterapi og ergoterapi til børn og unge med nedsat funktionsevne som følge af cerebral parese Folder 5 af 9 Denne folder

Læs mere

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF

Gross Motor Function Measure. Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Measure Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Fysioterapeut, MEF Gross Motor Function Family 1990 1997 2000 2003 2007 2009 2010 GMFM-88 GMPM GMFCS GMFM-66 GMFM GMAE Instruktions

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose

Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose Anbefalinger og evidens: En forklaring af de anvendte symboler Foran anbefalingerne i de kliniske retningslinjer

Læs mere

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9.

Generel information Antal kliniske undervisningspladser: 2 pladser på modul 1, 2 pladser på modul 3, 2 pladser på modul 6 og 2 pladser på modul 9. Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Adresse: Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 47 81 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Camilla

Læs mere

Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 091001

Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 091001 Opfølgningsprogram for cerebral parese Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 091001 Cpr. nr. - Efternavn Pædiatrisk afdeling Fornavn Kontaktlæge Dato for vurdering Vurdering er udført af Titel:

Læs mere

Implementering af den internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand (ICF) i daglig praksis i Børneterapien

Implementering af den internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand (ICF) i daglig praksis i Børneterapien Implementering af den internationale klassifikation af funktionsevne, funktionsnedsættelse og helbredstilstand (ICF) i daglig praksis i Børneterapien v. fysioterapeut Louise Hærvig og fysioterapeut Dagsorden

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Program Ridefysioterapi

Program Ridefysioterapi Program Ridefysioterapi Modul 1: 19. - 21. maj 2017 Modul 2: 15. 17. september 2017 Kolding Vandrerhjem, Ørnsborgvej 10, 6000 Kolding og Skærgården, Center for Ridefysioterapi og Handicapridning, Skærsøvej

Læs mere

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg

Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Ergo- og Fysioterapien Børn og Unge, Sydfyn Ørbækvej 49, 5700 Svendborg Kontakt oplysninger. Leder Margit Lunde. Tlf.: 30 17 4781 E-mail: margit.lunde@svendborg.dk Kliniske undervisere: Katja Werenskiold

Læs mere

18-06-2012 STYRKETRÆNING TIL BØRN OG UNGE MED CEREBRAL PARESE

18-06-2012 STYRKETRÆNING TIL BØRN OG UNGE MED CEREBRAL PARESE STYRKETRÆNING TIL BØRN OG UNGE MED CEREBRAL PARESE Primære mål At implementere styrketræning som en del af det samlede tilbud til børn og unge med CP i IKH. Sekundære mål At dokumentere eventuelle ændringer

Læs mere

Målsætningsarbejde i praksis

Målsætningsarbejde i praksis Målsætningsarbejde i praksis Re/habilitering Definition Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren som har eller er i

Læs mere

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten

ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet. Karleborapporten ICF-CY Anvendt til beskrivelse af barnet 2013 Karleborapporten Specialbørnehaven i Karlebo Fredensborg kommune 17 børn med fysiske og psykiske udviklingsvanskeligheder, 0 6 år Pædagoger Talepædagoger Fysioterapeuter

Læs mere

Styrketræning til børn og unge med Cerebral Parese. Institut for kommunikation og Handicap (IKH)

Styrketræning til børn og unge med Cerebral Parese. Institut for kommunikation og Handicap (IKH) Styrketræning til børn og unge med Cerebral Parese Institut for kommunikation og Handicap (IKH) Projektet Projektet blev iværksat med satspuljemidler fra Sundhedsstyrelsen Projektet blev udført fra forår

Læs mere

Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2011

Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2011 Opfølgningsprogram for cerebral parese Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2011 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Hvordan undersøger I børn og unge med CP? Hvilke redskaber anvender i? Hvor ofte? Hvor gemmes resultaterne? Hvem er de tilgængelige for? Mål med CPOP

Læs mere

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3.

KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. KVALIFICERING AF TRÆNINGSTILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SVÆRE HANDICAP ERFARINGER OG RESULTATER FRA EVALUERINGEN AARHUS, D. 3. DECEMBER 2013 OPLÆGGETS OVERSKRIFTER Baggrund og formål med evalueringen Evalueringens

Læs mere

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl.

Vores oplæg. Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl. Vores oplæg 1. Håndbog i Rehabiliteringsforløb på ældreområdet 2. Model for rehabiliteringsforløb Sundhedsstyrelsens håndbog og model for rehabiliteringsforløb Thomas Antkowiak-Schødt og Trine Rosdahl

Læs mere

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringscenter Strandgården. Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Helhedsorienterede og intensive rehabiliteringsforløb Rehabiliteringscenter Strandgården Rehabiliteringscenter Strandgården tilbyder rehabilitering til personer, der

Læs mere

PRÆSENTATION Aalborgskolen v/ergoterapeut Susanne Knudsen. Aalborgskolen / Døvblindecentret

PRÆSENTATION Aalborgskolen v/ergoterapeut Susanne Knudsen. Aalborgskolen / Døvblindecentret PRÆSENTATION Aalborgskolen v/ergoterapeut Susanne Knudsen Anvendelse af ICF som referenceramme i forældre- og teamsamarbejde med henblik på valg af indsatsområder, handleplan og målsætning for det enkelte

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. arbejdsdeling mellem region og kommune i forhold til opfølgningsprogrammet CPOP for børn med cerebral

Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. arbejdsdeling mellem region og kommune i forhold til opfølgningsprogrammet CPOP for børn med cerebral Afrapportering fra arbejdsgruppen vedr. arbejdsdeling mellem region og kommune i forhold til opfølgningsprogrammet CPOP for børn med cerebral parese Deltagere: Regionen: Miriam Bjødstrup (regional koordinator),

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP

Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP Kvalitetssikring i Habilitering - Erfaringer med udvikling af en regional sundhedsaftale til børn og unge med cerebral parese Kirsten Nordbye-Nielsen, MHSc, PT Projektleder CPOP kirstennordbye@ki.au.dk

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir

Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Notat Danske Fysioterapeuter Til: Hovedbestyrelsen Fysioterapeutiske indsatser målrettet børn i førskole- og skolealder Holdningspapir Resume Fysioterapeuter har en lang tradition for at beskæftige sig

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE. Hjørringmetoden. 125 mio. kr. i perioden 2015-2018. Byrådets investering i arbejdsrettet rehabilitering

HJØRRING KOMMUNE. Hjørringmetoden. 125 mio. kr. i perioden 2015-2018. Byrådets investering i arbejdsrettet rehabilitering HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden Byrådets investering i arbejdsrettet rehabilitering 125 mio. kr. i perioden 2015-2018 Kolding 10. november 2015 HOVEDFORMÅL 1. Hensynet til den enkelte borger - Vi skal

Læs mere

Introduktion til kliniske retningslinjer. Vejen til bedre kvalitet

Introduktion til kliniske retningslinjer. Vejen til bedre kvalitet Introduktion til kliniske retningslinjer Vejen til bedre kvalitet Formål Hvorfor? Hvad får I ud af at arbejde med kliniske retningslinjer? Hvordan? 3. Marts 2016 Introduktion til kliniske retningslinjer

Læs mere

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

Livtag med kræft. Gladsaxe Kommune. www.gladsaxe.dk/kraeftehabilitering

Livtag med kræft. Gladsaxe Kommune. www.gladsaxe.dk/kraeftehabilitering Livtag med kræft Gladsaxe Kommune Erfaringer fra Gladsaxe kommune Gladsaxe Kommune har en størrelse på ca. 65.000 indbyggere Ifølge cancer.dk vil en kommune på denne størrelse have ca. 390 borgere som

Læs mere

Kirsten Nielsen Susanne Hygum Sørensen projektfysioterapeut projektergoterapeut kirsten@cpop.dk susanne@cpop.dk

Kirsten Nielsen Susanne Hygum Sørensen projektfysioterapeut projektergoterapeut kirsten@cpop.dk susanne@cpop.dk Udvikling af tilbud om tværfaglig og tværsektorielt koordineret indsats til børn med cerebral parese -organiseret i et samarbejde mellem Kolding Kommune, Vejle Kommune og Fredericia Kommune og børneafdelingen

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: 1.1.3.5 Udrede og udvikle færdigheder til at mestre hverdagens aktiviteter Indsats med henblik på at: Udrede borgerens funktionsevne Udarbejde mål og plan for rehabiliteringsforløbet i samarbejde

Læs mere

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014

Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Ergoterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 1.1.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag) (Fornavn

Læs mere

Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 04.07.2014

Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 04.07.2014 Opfølgningsprogram for cerebral parese Fysioterapeut protokol Anvendes sammen med Manual 04.07.2014 Cpr. nr. - Efternavn Region Fornavn Kommune Dato for vurdering Vurdering er udført af (år måned dag)

Læs mere

Hvordan arbejdes der i praksis med Treklangen" mellem borger, myndighed og tilbud i Esbjerg Kommune?

Hvordan arbejdes der i praksis med Treklangen mellem borger, myndighed og tilbud i Esbjerg Kommune? KL's Handicap- og Psykiatrikonference Session 5: Hvordan arbejdes der i praksis med Treklangen" mellem borger, myndighed og tilbud i Esbjerg Kommune? Bodil Nissen Myndighedschef Social & tilbud Esbjerg

Læs mere

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter

Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Fredericia Kommune Videns- og Ressourcecenter Forord Denne folder skal informere om de arbejdsområder og ydelser, som medarbejderne i det centrale Videns- og ressourcecenter kan levere. Hensigten med folderen

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Skills

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Idrætsundervisning Skills Trivsel og Bevægelse i Skolen Idrætsundervisning Skills Læringsmål Skills Begrebsboks Eleverne kan selv udforme og beskrive eget træningsforløb. Eleverne kan være medbestemmende på opøvelse af en specifik

Læs mere

Evaluering af journal. Indhold Ja Nej Ikke relevant

Evaluering af journal. Indhold Ja Nej Ikke relevant Evaluering af journal Indhold 1. Stamoplysninger 1.a Henvisningsdiagnose 2. Oplysninger ifm. konkret patientkontakt 2.a Undersøgelse 2.b Klinisk ræsonnering 2.c Mål på alle ICF niveauer Kropsniveau Aktivitetsniveau

Læs mere

DANSK APOPLEKSIREGISTER

DANSK APOPLEKSIREGISTER DANSK APOPLEKSIREGISTER Datadefinitioner Vejledning til første fysioterapeutiske undersøgelse og vurdering af patient med akut apopleksi Marts 2012 Dansk Apopleksiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase,

Læs mere

Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese

Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Projekt resume Helle Mätzke Rasmussen, Anders Holsgaard-Larsen, Niels Wisbech Pedersen, Søren Overgaard Engelsk titel Individually defined multidisciplinary interventions for children with cerebral palsy

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden

HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden HJØRRING KOMMUNE Hjørringmetoden Byrådets investering i arbejdsrettet rehabilitering Fredericia 7. september 2015 AGENDA Baggrund Investering Målgrupper Redskaber Proces Evaluering HOVEDFORMÅL 1. Hensynet

Læs mere

CMT intro september 2016 Behandling og træning. Fysioterapeut Pia Zinck Drivsholm

CMT intro september 2016 Behandling og træning. Fysioterapeut Pia Zinck Drivsholm CMT intro 16-18 september 2016 Behandling og træning Fysioterapeut Pia Zinck Drivsholm Fysiske symptomer ved CMT Nedsat kraft Nedsat balance Ændret følesans Nedsat ledbevægelighed Smerter Træthed Hvorfor

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut

Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Helle Mätzke Rasmussen Koordinerende Fysioterapeut Cerebral parese "Cerebral palsy (CP) describes a group of disorders of the development of movement and posture, causing activity limitations that are

Læs mere

Styrketræning til børn med cerebral parese

Styrketræning til børn med cerebral parese 02-09-2009 Styrketræning -til børn med cerebral parese Fysioterapeut, Master i Fitness og Træning Introduktion 02-09-2009 Definition Styrketræninger træning med vægte eller anden ydre modstand i belastningsområdet

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse BAGGRUND Indsatsområder Hverdagsrehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang. Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal Retningslinje for: Individuelle planer og status til den kommunale myndighed Side 2 Dokumentoverblik Standard: Individuelle planer Dokumenttype: Lokal Instruks

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom.

Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Skema til slutafrapportering - for puljeprojekter under den Styrkede indsats for patienter med kronisk sygdom. Tilskudsmodtageren skal i forbindelse med puljeprojektets afslutning besvare følgende spørgsmål

Læs mere

Ergo 15 Den 11. november 2015

Ergo 15 Den 11. november 2015 Parallelsession: National klinisk retningslinje på børneområdet og evidensbaseret praksis Ergo 15 Den 11. november 2015 Helle S. Poulsen Ergoterapeut, Cand. scient. san. Rehabiliteringsafdelingen, Odense

Læs mere

Forskning, praksis og politik

Forskning, praksis og politik Steen Bengtsson Seniorforsker MSc, SocialForskningsInstituttet Forskning, praksis og politik Hvad er vores viden om hvordan børn med funktionsnedsættelse lever og udvikler sig i det danske samfund, om

Læs mere

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning

Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder. Indsatsområde: Udvikling/træning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Udvikling/træning 1.2.1 At kommunikere Indsats med henblik på at afhjælpe og begrænse de handicappende virkninger af funktionsnedsættelser, der

Læs mere

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune.

R A P P O R T. Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. R A P P O R T Strategi for den palliative indsats i Ringkøbing-Skjern kommune. Sundhed og Omsorg Faglig drift og udvikling 2017 S i d e 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Indledning side 3 2. Definition af den

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE MED BØRN 0-1 ÅR.

SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE MED BØRN 0-1 ÅR. Sundhed og Handicap Børneergoterapi Børnefysioterapi Faaborg- Midtfyn kommune Fagsekretariat Sundhed og Handicap Graabjergvej 3 A 5856 Ryslinge. SPØRGESKEMA TIL FORÆLDRE MED BØRN 0-1 ÅR. Spørgeskemaet

Læs mere

Rehabiliteringsforløb

Rehabiliteringsforløb Rehabiliteringsforløb Sundhedsloven 119 Kvalitetsstandard Godkendt af Sundhedsudvalget den 1. december 2009 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Rehabiliteringsforløb 1. Overordnede rammer 1. Formål

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud:

Kvalitetsstandard. Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn. Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Kommunal Sundhedstjeneste. Ergoterapi og Fysioterapi til børn Mødedato: Tidspunkt: Mødenr.: Sted: Deltagere: Fraværende: Afbud: Kvalitetsstandard Område Ydelsens lovgrundlag Målgruppe

Læs mere

Muligheder for træning af børn i København

Muligheder for træning af børn i København Muligheder for træning af børn i København Side 2 Indhold Kære forælder i Københavns Kommune 4 Genoptræning efter hospitalsbehandling 5 Vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapi efter henvisning fra

Læs mere

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009

Dorte Fagfestival - Sundhed på mange måder - Odense 26-28 marts 2009 Dorte UNDERSØGELSE AF MOTORIK HOS SKOLEBØRN MED GENERELLE INDLÆRINGSVANSKELIGHEDER (MGI) Udarbejdet af fysioterapeuterne Anne-Marie Wium & Dorte Valentiner-Branth Pædagogisk Udviklingscenter, Rødovre Forforståelse:

Læs mere

Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan. Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation

Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan. Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation Fordele ved tværfaglig udredning og genoptræningsplan Tværfaglighed og tværsektoriel kommunikation Styrke samarbejde på tværs af sektorer Ønske om et samarbejde med kommunale samarbejdspartnere for at

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tredimensionel klinisk ganganalyse på

Læs mere

Velkommen til Netværksmøde

Velkommen til Netværksmøde Velkommen til Netværksmøde Inspiration Sparring Samarbejde Udvikling Organisation Optimering af indsats Program Velkomst & CPOP konsultationen v. Mette Røn Kristensen og Louise Laursen Regional Koordinator

Læs mere

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvor foregår det? I Drengesalen i Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5. 7600 Struer

HVORFOR DYRKE IDRÆT? Hvor foregår det? I Drengesalen i Aktivitetscenter Struer, Skolegade 5. 7600 Struer AKTIVITET PENSIONIST IDRÆT 2015/2016 HVORFOR DYRKE IDRÆT? FORDI REGELMÆSSIG FYSISK AKTIVITET OG IDRÆTSUDØVELSE FORBEDRER DIN KONDITION, MUSKELSTYRKE, LEDBEVÆGELIGHED, KOORDINATION OG PSYKISKE VELVÆRE,

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015

Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Rudersdal Kommune 2015 Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte. Ydelseskatalog for individuel socialpædagogisk støtte.... 2 Forord...

Læs mere

National klinisk retningslinje

National klinisk retningslinje National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje vedrørende tidlig identificering af palliative behov hos borgere>65 år med livstruende sygdom (KOL, kræft og/eller hjertesvigt)som bor i eget hjem Samarbejde

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Individuelle planer Dokumenttype: Regional retningslinje med lokal tilføjelse Titel: Instruks for: - Hvordan det sikres, at de enkeltes ønsker, mål og behov indgår

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Snitflader i systemet Borgeren i orkanens øje. RehabiliteringsCenter for Muskelsvind 2

Snitflader i systemet Borgeren i orkanens øje. RehabiliteringsCenter for Muskelsvind 2 Snitflader i systemet Borgeren i orkanens øje 2 Et rehabiliterings forløb (Borg) 3 Er det rådhuset? Den silo-opdelte kommune Samarbejde Muskelsvind griber ind i så mange sider af brugerens tilværelse,

Læs mere

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år

LEVs børneterapeuter. - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år LEVs børneterapeuter - en service til forældre med udviklingshæmmede børn i alderen 0 7 år Det er en skelsættende begivenhed at få et udviklingshæmmet barn. For mange forældre betyder det en voldsom ændring

Læs mere

Agenda. FSIII i Myndigheden muligheder og udfordringer. Hvad er FSIII Hvorfor. Fra FSI & FSII til FSIII. FSIII de 3 grundelementer. God sagsbehandling

Agenda. FSIII i Myndigheden muligheder og udfordringer. Hvad er FSIII Hvorfor. Fra FSI & FSII til FSIII. FSIII de 3 grundelementer. God sagsbehandling FSIII i Myndigheden muligheder og udfordringer 1 Agenda Hvad er FSIII Hvorfor Fra FSI & FSII til FSIII FSIII de 3 grundelementer God sagsbehandling FSIII og GS forskelle og ligheder FSIII og GS mulighederne

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et sundhedsvidenskabeligt forsøg Forsøgets titel: Individuel tværfaglig intervention for børn med cerebral parese Betydningen af tre- dimensionel klinisk ganganalyse

Læs mere

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016

Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indsatskatalog for træning i Næstved Kommune 2016 Indhold Kvalitetsstandarder Genoptræning af funktionsnedsættelser 3 Kvalitetsstandard Vedligehold af færdigheder 6 Kvalitetsstandard Genoptræning af funktionsnedsættelser

Læs mere