WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September DEIfi(«MleSTJERafE Årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang"

Transkript

1 : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September Årgang

2 I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs Råd STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE For nogen td sden kom relgons-redaktøren fra en stor avs tl en konference. Han kom rejsende langvejs fra for at få et ndtryk af en mormon-konfe.ence. Før begyndelsen af et af møderne kom v gående ned ad mdtergangen denne bygnng (tabernaklet). Han lagde mærke tl en mdaldrende mand, der sad lge ved sden af mdtergangen, og han bad om at blve præsenteret for ham. V fandt ud af, at den pågældende var et af Krkens medlemmer fra vestkysten af USA. Så vdt jeg husker, havde han engang været medlem af det samme krkesamfund, som redaktøren tlhørte. Han var nu rådgver et bskopråd. Intervewet skred frem nogenlunde som følger: Hvor længe har De været medlem af denne Krke?" Crka otte år." Sluttede De Dem tl Krken første gang mssonærerne kontaktede Dem?" Ih nej, der gk skam flere uger, før jeg sluttede mg tl Krken." Og så tlføjede han med et sml: Jeg bryder mg kke om at komme forhastet nd noget." Sg mg engang," fortsatte redaktøren, man fortæller mg, at denne krkes præsdent er en profet, er det sandt?" "Ja, jeg kender ham som Guds profet. Han er lge så meget profet som de bbelske profeter." Blver De betalt for deres tjeneste Krken?" Ja," svarede han, rgelgt betalt med velsgnelser kke med penge, og tende-prncppet kræver, at v må betale for dette prvlegum." Redaktøren, som lod t! at være tlfreds med ntervewet, begyndte at gå. Så vendte han sg om gen som ved nærmere eftertanke og spurgte: Sg mg engang, hvorfor... hvorfor betaler De tende?" Jeg lagde mærke tl, at denne gode broders ansgtsudtryk blev meget alvorlgt, og der var en skygge af følelse hans øjne, da han sagte svarede med et eneste ord: Lydghed." O INDHOLDSFORTEGNELSE Af Præsdent Davd. O. McKay 275 En profets sjæl. Af Ældste Maron D. Hanks 276 UKGUF et hundrede års tjeneste 279 UKGUF's første hundrede år. Af Eleanor Knowles 280 En bøn for skønsom brug af medkamenter. Af Doktor J. Lous Schrcker 285 DU gør hele forskellen. Af Elane Cannon 288 Ponerkvnden. Af Kenneth W. Godfrey 289 Den præsderende Bskop taler tl ungdommen om hvad et navn kan betyde 294 Hjælpforenngen: Kvndens plads dag. Af Belle S. Spafford 292 Søndagsskole: Planlæg dn lektepræsentaton II. Af Rex M. Pnegar 295 GUF: GUF er stedet 297 Ungdomssderne: Det bedste lvet 287 Børnenes sder: Det nye hus. Af Solveg Paulson Russel 65 En lang nat. Af Irs Syndergård 68 Salat-Maren 72 Nr. 9 September Årgang Udgvet af Den danske Msson af Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge Paul L. Pehrson mssonspræsdent, ansvarshavende redaktør Nyheder: Mary Kaser, redaktør Koordnator: Evy J. Smonsen Den danske Stjerne udkommer den 1. hver måned. Abonnementsprsen (nkl. porto) er Danmark kr pr. halvår, kr for et helt år, udlandet $ 3.- pr. halvår, $ 5.- for et helt år. I løssalg kr pr. nummer. Betalng ved check udstedt tl Den danske Stjerne, Prorvej 12, København F. eller gennem postgro tl Jesu Krst Krke af Sdste Dages Hellge. (De nævnte prser er nklud. moms.) Tryk: Paul Gese KG, Offenbach/M., Deutschland Forklarng tl omslaget Tdspunkt: Søndag aften den 28. november Stedet: Daglgstuen Lon House. Begvenhed: Præsdent Brgham Young stfter den forenng, der senere blev tl Unge Kvnders Gensdge Uddannelses-Forenng. Layout: PBO-Layout-Center, Frankfurt

3 hvlken temperament, lvet naturlge verden. sandhed læren ham Præsdent DAVID O. McKAY. I fællesskab Ifølge skrften er det således: at hverken er kvnden noget uden manden eller manden noget uden kvnden." (1 Kor. 11:11). Mænd og kvnder hæver sg sjældent over de mål, som de sætter for hnanden. Selv om en kvndes lv er fyldt med næsten alt, hvad der er godt og smukt, så er det ukorrekt at tale om en kvndes verden og en mands verden, for de er en uadskllelg enhed. Almndelgvs har mænd og kvnder de samme nteresser, de samme håb og forventnnger den enes succes eller fasko er den andens succes eller fasko. De deler hnandens glæder, bærer hnandens byrder og arbejder sammen for at opnå succes. Jeg gentager: der fndes kke en kvndes verden" eller en mands verden". Der er kun en verden, hver af parterne yder hans eller hendes andel bestræbelserne på at opnå et ønsket mål. Kvndens verden er lge så ubegrænset som mandens. Allgevel har den guddommelge Skaber, da Han skabte manden og kvnden, ndført en lge så tydelg forskel på dem tlbøjelgheder, og på aktvtetens område, som Han har gjort med hensyn tl sex; den mest ophøjede skønhed og den største harmon opnås, når manden anvender st lv tl det, som naturen har skabt ham tl, og kvnden udfører det, som hun er bedst egnet tl. Det er en sag, der vækker dyb bekymrng, når socale og økonomske omstændgheder lokker om kke tvnger en kvnde ud af de omgvelser, hvor hun kan fnde størst lykke og yde menneskeheden det største gode. Kvndelghed burde være ntellgent og ren, ford den er den levende lvsklde, hvorfra menneskeheden strømmer. Hun, som er vllg tl at forurene denne klde med tobak, gftg medcn og bakterer, der vl hæmme den ufødte, er usand over for st køn og en fjende af racens styrke og beståen. Et af verdens største behov dag er ntellgente og samvttghedsfulde mødre. Det er hjemmene at de fundamentale dyder, som bdrager tl menneskelg velfærd og lykke, må ndprentes. En moder har den største mulghed for at øve ndflydelse, god eller dårlg, det menneskelge lv. Det første, der dannes et llle barns snd, er blledet af moderen. Det er hendes kærtegn, der vækker den første tryghedsfornemmelse, ved hendes kys opstår de første følelser, og hendes sympat og mldhed er den første forskrng om, at der fndes kærlghed Det er sandt, at den td kommer, hvor faderen ndtager sn plads som eksempel og som helt for den opvoksende dreng, og drengens sprende ambtoner efter at udvkle mandge karakteregenskaber, kan det udadtl se ud som om han vender sg fra de mere blde dyder, som hans moder har fremkaldt. Og allgevel vl den altd ledende og tlbageholdende ndflydelse, der plantedes de første år af hans lv, blve hos ham og præge hans tanker og hukommelse lge så karakterstsk, som en bestemt duft er knyttet tl en bestemt blomst. Indflydelsens små tråde leder og danner den llle babys lv og det llle barns lv, ndtl det ungdommen begynder at blve ledet af båndet og senere lvet af lænken vanens lænke. De kræfter, som øver ndflydelse på barnet, er hjemmet, legepladserne, skolen, kammeraterne og samfundet. Lvets love og Guds åbenbarede ord pålægger mødre og fædre kke blot at gve barnet en ren fødsel og sørge for dets sundhed, men også at oplære det tl at udvse tro og vandre retskaffent. Børnene skal undervses om omvendelse, tro på Krstus, den levende Guds Søn, og om dåb og den Hellgånds gave gennem håndspålæggelse, når de er otte år gamle." De der neglgerer dette forskrft og eksempel bør huske på at så skal synden hvle på forældrenes hoved." (L&P 68:25) Det deelle lv er et partnerskab mellem mand og kvnde, der begge stræber efter at holde befalngerne og gøre Herrens vlje. O 275

4 *«*l anlednng denne En, profets sjæ AF ÆLDSTE MARION D. HANKS* assstent tl De Tolvs Råd Fra en hyldesttale af ældste Hanks den 19. marts 1968 på Brgham Young Unversty af overrækkelsen af Belønnng for eksemplarsk manddom" tl Præsdent McKay. I måned fejrer Præsdent McKay sn 96. fødselsdag.

5 hans... uddannelse, sn vsdom. sten kærlghed.. hvert.. hårdt.. sand omfanget.. bække,.. klog sådanne knbe, stedet at templet, de Man sger, at en stor mand er en af dsse sjældne sjæle, som ser prædkener og bøger og Guds strålende lys over altng. Igennem et ydmygt muntert og bldt lv har han haft øjne tl at se og øren tl at høre musk, som de fleste af os går glp af". Dette kunne udmærket, og måske endnu bedre, sges om Præsdent Davd O. McKay end om noget andet menneske. I st klare vdsyn, sn drstge ntellgens, af sn vden og dybe vsdom står Davd O. McKay som et mønster. Dgtere, flosoffer, profeter, alle er nden for hans synsfelt deres tanker er oplagret hans hukommelse gennem de tmer han har anvendt og det hårde arbejde han har udført. Hans modtagelge snd, hans ædle karakter, hans højsndede natur har omformet, forfnet og anvendt hans lærdom og hans kærlghed og fået den tl at smelte sammen På ham synes en vens ord sær at passe: Jeg gav det og gav det og gav det, ndtl det blev mt." Hvad har betydet mest for Præsdent McKay? Hvad har der været lagt størst vægt på? Husk på lærdommene store tjenestegernng, hans nstruktoner tl st folk. Jeg bemærker mg dsse få: Tro på Gud og Krstus... en krstuslgnende karakter... at leve uden for sg selv... et lv der er værdgt tl at stole på, et rent og sundt lv... sjælens ædelhed. sndets dscpln. At dyrke det skønne og det opløftende. feteren, godt ægteskab, famleenhed, famlebøn... hjemmets hellghed... at ære kvndelghed og moderskab... eksemplarsk manddom... at ære sne forældre og sn arv.. Høflghed, gode manerer, ædelhed. tjenestegernng ud over ens eget jeg. patrotsme, kærlghed tl fædrelandet. arbejde, medlem en mssonær... at forkynde det som er kommet tl ham fra Gud. Hvor godt har Præsdent McKay kke anvendt sne dealer, gvet dem kød og blod, gvet dem lvets ånde! Lad mg, for at beskrve dem, llustrere dem med følgende hændelser ud fra mne egne oplevelser. En morgen da Præsdent McKay talte tl alle brødrene, som var kommet fastende og bedende for at forberede sg tl en generalkonference, vurderede han dem rolgt og sagde derefter noget så enkelt, at enhver af os kunne have tænkt på det, og allgevel var der sandsynlgvs ngen der vlle have gjort det. Han gjorde det, og jeg har kke glemt den følelse jeg havde, da jeg så på ham og hørte ham sge (og jeg må omskrve det ford jeg kke har de nøjagtge ord, men jeg tror kke jeg har glemt det): V er kommet her tl morgen med vort legeme renset og med rent tøj på, med vort snd beredt og al stlfærdghed, for at vente på Herrens vejlednng." Vlle dette kke være et godt lvsmønster hver dag for ethvert menneske? Hans betænksomhed er ufejlbarlg, hans høflghed lgeledes. For nylg talte jeg med ham på hans kontor, og da jeg kom nd, sad han som sædvanlg bag st skrvebord. Han havde kke følt sg godt tlpas, han var kke stærk. Enhver anden omstændgheder vlle det sandsynlgvs kke være faldet nd at prøve på at rejse sg for at hlse på en besøgende, men jeg kunne kke forhndre Præsdent McKay kæmpe for at komme på benene for at byde mg velkommen. Den llle oplevelse fk tårerne frem mne øjne. Det får mg tl at huske på en anden dag, første måneder af mn tjenestegernng, da jeg var blevet bedt om at tale ved en Prmary-generalkonference. Da jeg mente jeg havde fr den fastsatte dag, havde jeg sagt ja tl en opfordrng tl at tale ved åbnngsmødet, og kom derfor da jeg fk ndbydelse tl på samme tdspunkt at overvære det sædvanlge møde før konferencen 277

6 sandhed templet, øjeblkket, dt templet templet, mange.. ved hans for brødrene og dette møde var fastsat ldt tdlgere end sædvanlg. Da søstrene fk dette at vde, blev de naturlgvs bekymrede, da deres program var blevet udarbejdet og trykt og var vanskelgt at forandre. Jeg spurgte flere andre tl råds, da Præsdent McKay kke var tl stede og de forskrede mg alle, at det var mn plgt at være med tl mødet tl trods for mt løfte tl Prmary, og med sorg beredte jeg mg tl at gøre det. Da Præsdent McKay vendte tlbage, havde jeg lejlghed tl at omtale mt dlemma for ham. Hans øjeblkkelge svar var at forskre mg om, at jeg måtte være tl det møde, som jeg havde lovet at være tl, og at jeg skulle meddele søstrene dette. Ved det fastsatte møde rejste Præsdent McKay sg og meddelte alle brødrene ved begyndelsen af mødet, at jeg havde lovet mg tl et Prmarymøde, og så lavede han om på hele mødet, for at jeg, den mndste af dem, og den mndst vgtge, kunne være tl stede tl de hellge formål, som havde ført os sammen. Og derefter var jeg undskyldt, så jeg kunne opfylde mt løfte. Det syntes en llle tng, men kke for mg, og jeg spekulerede på, det ndrømmer jeg, om andre mennesker vlle have været så nådge og så betænksomme under de samme omstændgheder. For nogle kan et ntervew tl tder synes som en udspørgen eller endog et forhør. Sommetder blver ærlge mennesker frastødt, ford de enten tager spørgsmålenes natur eller ntervewerens holdnng lde op. En af de gode sder ved et ntervew med Præsdent McKay er, således som enhver, der har haft den oplevelse, ved, at medens man er hos ham, har man en stor mands hele opmærksomhed øjne, øren, det nteresserede hjerte. Jeg vl aldrg glemme et vgtgt ntervew jeg havde med Krkens Præsdent. Jeg har aldrg anset det for at være på sn plads at dskutere det enkeltheder offentlgt, og jeg har kke tl hensgt at gøre det nu, men jeg vl smpelthen gerne gøre opmærksom på hans spørgsmåls beskaffenhed og ånden hos den mand, som stllede dem. Det var et oprgtgt og ntensvt ntervew, men det var en udvekslng, og de spørgsmål, som gav ham hvad han ønskede at høre fra mg, var spørgsmål som f. eks. (læg mærke tl den måde han spørger på): Er du helt loyal mod dn famle?" Er der nogen upassende tlknytnng eller forbndelse uden for dt hjem?" Er der nogen uløste problemer lv?" Hvem kunne tage så nådge og mlde og høflge spørgsmål lde op eller svare forkert på dem? To andre hændelser taler tydelgt om den helhed, den sundhed og den nspraton, som Herren har velsgnet denne store mand med. Jeg skulle rejse tl Vetnam kort før jul. Jeg havde en kort samtale med Præsdent McKay for at modtage et budskab, som han ønskede bragt tl vore mænd krattet Altd at spørge tl folks helbred er lgesaa taabelgt og upassende som bestandgt at spørge den Købmand, der er ved at gaa fallt, hvor længe han endnu kan klare sg. (Ludvg Holberg, ) og rsmarkerne. Han opholdt mg længere end jeg havde ventet, tlsyneladende vrg efter at høre mne planer og formål med denne msson. Interessant nok havde han kke medldenhed med mg eller sympatserede det mndste, da han fk at vde, at den planlagte rejse kunne påvrke juledagene, medens jeg var borte fra mn famle. Hvad han sagde var: Hvlket vdunderlgt prvlegum for dg at skulle rejse!" Da v var færdge, rakte han sn hånd ud og rørte let ved mt knæ, og han sagde noget, som for mg syntes at sammenfatte hans tjenestegernngs herlghed og et ædelt lvsløb. Fortæl dem om denne udvekslng af kærlghed," sagde han. Fortæl dem om denne udvekslng af kærlghed." Det var kke de kærlge ord han hentydede tl, men den vdunderlge og skønne følelse hjerte, som jeg er skker på han vdste blev gengældt mt eget. Jeg gad vde, om det kke er det hele lvet drejer sg om at have evnen tl at føle og styrke tl at meddele, at udveksle kærlghed. En passende vurderng af Præsdent Davd O. McKay blev gvet af en kendt arbejderleder, som jeg havde det prvlegum at ledsage tl et ntervew med ham, tllge med mandens hustru og to døtre. Det var en bemærkelsesværdg oplevelse der var latter, godt humør, sommetder samtale, som syntes ldt let, sommetder meget alvorlg, denne halve tmes td. V nød alle ntervewet; der var ngen stllen sg postur, ngen stllen sg an, ngen deklameren kun den enkle, varme, ædelmodge, nsprerede venlghed, der udstråledes og udtrykte sg. Da v forlod værelset, løb tårerne ned ad knderne på manden og hele hans famle, og jeg hørte denne nternatonalt berømte mand sge følgende nteressante ord: Jeg har haft den oplevelse at møde konger og herskere, og jeg har set ledere af mange slags lande, men jeg har aldrg truffet en sådan mand. Jeg tror kke vor generaton nogensnde vl frembrnge en mand som ham." Senere gentog han denne udtalelse for en gruppe unverstetsprofessorer byen, og komplmenterede dem for den velsgnelse at de boede et område, hvor de kunne blve påvrket af det største menneske han nogensnde havde truffet. Det blev sagt om gamle tders profeter, og det kan med samme gyldghed sges om Davd O. McKay: Og (han) vandrede på Herrens veje og holdt hans bud, og han." dømte retfærdgt.. (Mosah 29:43) Og deres kærlghed tl (ham) var stor; ja, de nærede større agtelse og respekt for ham end for nogen anden mand..". (Mosah 29:40) Det var (hans) tro, og hans hjerte glædede sg derved. at gøre godt, ved at bevare st folk, ved at holde Guds bud og modstå ugudelghed. Ja, sandelg, sandelg sger jeg jer, dersom alle mennesker havde været og altd vlle være lgesom (denne mand), da vlle selv helvedes magter være blevet rystet for evgt; ja, djævelen vlle da aldrg have magt over menneskenes hjerter." (Alma 48:16 17) O 278

7 sandhed seks st møder UKGUF lukker enhver I dette er Hmlen". GUF tro lyset at løbet UKGUF et hundrede års tjeneste På en begvenhedsrg søndag aften den 28 november 1869 og efter at andre af dagens møder var afsluttet, sammenkaldte præsdent Brgham Young de kvndelge medlemmer af sn famle hjem og stftede en forenng, der senere blev tl Unge Kvnders Gensdge Uddannelses-Forenng. Nu, da v gør forberedelser tl at højtdelgholde hundredårsdagen for dens beskedne begyndelse, ser v, at UKGUF er vokset fra ét møde afholdt af én famle tl tusnder af forennger verdensdele og mange øsamfund, omfattende bogstavelg talt alle famler Krken. Denne forenngs nsprerende formål blev fastlagt under det første møde; det gk ud på at udvde hjemmets ånd og ndflydelse og at udvkle, styrke og vedlgeholde personlge vdnesbyrd. Krkens medlemmer har stor respekt for statstkker og den magt, de vdner om. Sådanne statstkker afslutter de forenede anstrengelser fra en gruppe, men det er den enkelte, der er mest vgtg. Den ene foretrækkes kke fremfor den anden, og slutresultatet, der er anført statstkkerne, er resultatet af de forenede anstrengelser af de enkelte, der så vllgt har gvet deres td og talenter. Tl lederne og lærernderne sger v, som v vlle sge tl de medlemmer, der er kaldet tl at arbejde andre af Krkens hjælpeorgansatoner, at det er en lvsopgave; den holder kke op, når I lektehæftet efter at have gvet en lekte. Den fortsætter syv dage om ugen hvert eneste år, når I klassens medlemmer og deres famler tl andre af Krkens møder, eller hvor som helst jeres veje mødes. Og tl alle I unge pger: jeres GUF-arbejde er kke blot en ugentlg foreteelse, for GUF vser jer vejen tl en lvsførelse, som I vl få evg glæde af. Det er kke vanskelgt at udpege de unge pger, der lever efter dsse dealer; de er forsamlng. strålende lys Krken blev oprettet (lgesom UKGUF) for at fremelske det fuldkomne menneske, åndelgt, fyssk, mentalt og etsk altd færd med at berede sg tl at møde lvets mulgheder og prøvelser. V takker Herren for den nspraton, Han gav Brgham Young for hundrede år sden. Herren har styrket og nspreret GUF's ledere og medlemmer t begvenhedsrge årter. Tl alle I unge pger nogle ganske unge andre ldt ældre sger v: Gud er lydhør over for jer, jeres forhåbnnger og mål. Lvet på Jorden er en prøvetd, en td, hvor man vandrer og af det store prncp handlefrhed efter en plan, som v alle accepterede Det store Råd Vejen er tl tder vanskelg, men Herren er altd nær, hører vore bønner og gver det svar, Han ved er det bedste. Under en større synsvnkel kan jeres problemer kke være ret meget forskellge fra dem, de første GUF-medlemmer var stllet overfor og alle de øvrge, der har været medlemmer af dsse hundrede år. jeres jublæumsår ønsker v alle jer tl lykke, som nu er medlemmer, lærernder og ledere Unge Kvnders GUF. I altd vore bønner, og v byder jer velkommen som deltagere og medarbejdere opbygge Herrens rge på Jorden. MatU <D m?f{* *t ^W^^vgl/ s^ ^^M. få-tylufør^^',. QJBUsU^- DET FØRSTE PRÆSIDENTSKAB 279

8 maj den tyverne orden, stedet deres det deres klæder, ^z:^z^m j^pff^^l UKGUF stavsfunktonærer fra 1930'erne. s^4kféln&* ls., ;a*s«* '-late«, Præsdent Brgham Youngs hjem t/7 vensfre Lon House, hvor UKGUF blev organseret - og tl er taget omkrng højre Bee Hve House. Blledet UKGUPs første hundrede år Kvnder af 1969 som slavsk følger de nyeste modepåfund tøj, make-up og frsurer, vl uden tvvl blve forbavset over at erfare, at det netop var på grund af dsse tng, at Unge Kvnders Gensdge Uddannelses-Forenng blev organseret. Inden for enhver generaton er det kvnderne sær teenagerne og de, der er som vrgst retter sg efter moden evge søgen efter skønhed. I de første år efter de Hellges ankomst tl Salt Lake dalen var det påkrævet, at man klædte sg ærbart og beskedent, da man havde vgtgere tng, der først måtte ordnes, såsom at bygge huse, tlplante markerne og opbygge mengheden. Men da alle dsse tng var blevet bragt begyndte kvnderne at bekymre sg mere om, hvordan de var klædt, og man kunne nu se kvndens medfødte trang tl smukke klæder komme tl fuld udfoldelse. Året 1869 var et betydnngsfuldt år for de Hellge, for måned blev det sdste led af den transkontnentale jernbane tlendebragt. Dette fk stor betydnng på flere områder, f. eks. kunne emgranter fra fjerne områder nu forholdsvs let rejse over de varme og støvede sletter, og materaler tl bygger og landbrug samt forbrugsvarer kunne sendes hurtgere og bllgere. Men med dsse goder kom også kvndemoden! Det forurolgede Brgham Young at kvnderne mengheden klædte sg så outreret med alskens flæser og dkkedarer, og derfor ndså han klart, at der måtte gøres noget, og at hans egen famle tlmed måtte gå spdsen for det. Præsdent Brgham Young sammenkaldte derfor søndag den 28 november 1869 de kvndelge medlemmer af sn husstand, og efter at de allesammen havde bedt aftenbøn, sagde han tl sn famle: Hele Israel ser op tl mn famle og følger nøje med, hvad mne hustruer og børn foretager sg. Derfor øn- I Pger fra omkrng 1910 morer sg en sportsaktvtet. sker jeg, at I opfører jer ordentlgt, er sparsommelge, flttge og godgørende, men mest af alt ønsker jeg, at ndskrænker jeres ekstravagance mad, ja, endog jeres tale. Tden er nu kommet, hvor søstrene må ophøre med alle deres tåbelge deer klædedragter og bære en mere beskeden påklædnng, være ydmyge optræden og hele taget være et eksempel, som den øvrge verden vl ønske at efterlgne. 280

9 en det, jeres.. jeg de skal Kvndelg hele Ogden, kke jeres løbet 1921 I Salt den , andre aprl 1890erne 1924 jun de 49 Det bekymrer mg at se, hvorledes kvnderne forsøger at overgå hnanden ved at følge verdens tåbelge moder. døtre Jeg har længe tænkt på at vlle forenng. organsere Zons unge ønsker, at vore pger får et personlgt vdnesbyrd om Evangelet. Derfor vl jeg oprette denne forenng, og jeg ønsker at mne døtre skal være de første tl at vse vejen. V vl organsere en forenng, som jeg ønsker, at I alle tlslutter jer. Jeg ønsker, at I påklædnng, spsevaner og vse mådehold jeres talemåder. I dsse tng har I alle gjort jer skyldge på grund af jeres tankeløshed og overflødge tale. Hold jer væk fra alt, hvad der kke er godt og smukt, så I blver ulykkelge, men lær at leve således at I kan være lykkelge dette lv og der kommer herefter." Tl stede den aften var Elza R. Snow, en dygtg dgter og forfatter, som var aktv Hjælpeforenng, Krkens første kvndelge organsaton. Præsdent Young bad hende om at hjælpe tl med at organsere den nye forenng, som blev kaldt Young Lades Department of the Cooperatve Retrenchment Assocaton", (som hurtgt blev forkortet tl Young Lades Retrenchment Assocaton). Præsdentskabet bestod af Ella Young Empey, præsdentnde, med Emly Young Clawson, Zena Young Wllams, Mara Young Dougall, Carolne Young, Dora Young og Phebe Young som rådgvere blev Unge Mænds Gensdge Uddannelses-Forenng organseret, og præsdent Young foreslog, at man forandrede navnet på kvndernes forenng tl et lgnende: Unge Kvnders Gensdge Uddannelses-Forenng. Efterhånden som forenngerne voksede, blev det nødvendgt at have en ledende bestyrelse tl at udarbejde retnngslner og koordnere aktvteterne afdelnger. I organseredes den første stavsbestyrelse forskellge Lake staven, og kort td efter blev lgnende bestyrelser kaldet stave. I blev der oprettet en centralbestyrelse" sammensat af hjælpere", og blev denne omdannet tl generalbestyrelsen. De, der har ledet arbejdet med at oprette alle dsse forennger, har æren for det arbejde, der er udført. Seks kvnder har de forløbne hundrede år arbejdet som generalpræsdentnder, og alle har de været yderst dynamske og dygtge ledere. Den første generalbestyrelse, kaldet 1880, bestod af Elmna Shephard Taylor, præsdentnde, med Margaret Y. Taylor (præsdent John Taylors hustru) og Martha Horne Tngey som rådgvere. Mara Young Dougall, en af præsdent Youngs døtre, som var med tl at organsere den første forenng, blev senere ndsat som rådgver stedet for Margaret Taylor. Dsse kvnder rejste flere tusnde klometer hestevogn for at oprette forennger for de unge kvnder og for III! * UKGUFS præsdentnde, rådgvere samt medarbejdere UKGUF-medlemmer marcherer ned ad Salt Lake Ctys hovedgade en farvestrålende parade. Rygtet om den nye forenng spredtes hurtgt, og lgnende forennger dannedes Salt Lake dalen, de fleste under ledelse af Elza R. Snow. I af et år blev der også oprettet forennger Provo, Logan, Brgham Cty, Bountful og fleste andre byer staten. De første forennger var selvstyrende, da der kke fandtes noget program, man kunne følge. Hver enkelt forenng havde sne egne forskrfter, som for det meste ndeholdt de tng, præsdent Young havde foreholdt sne døtre. Programmer og fremgangsmåder blev mdlertd bestemt af hver forenng for sg. at have et overblk over organsatonens arbejde. Søster Taylor døde og 1905 blev hendes rådgver Martha Horne Tngey generalpræsdentnde med Ruth May Fox og Mae Taylor Nystrom (datter af Elmna Taylor) som rådgvere. Søster Tngey, som kun 22 år gammel blev kaldet som rådgver første generalbestyrelse, arbejdede år UKGUF's generalbestyrelse 25 år som rådgver og 24 år som præsdentnde >. da hun blev afløst. Den 28. marts samme år blev Ruth May Fox opretholdt som generalpræsdentnde med Lucy Grant Cannon og Cla- 281

10 de årenes en Unge staven Salt stavens Israel Grante 1940 Senorklassen, sn Seks kvnder har ledet UKGUF som præsdentnde for Generalhovedbestyrelsen: Elmna S. Taylor, Martha Horne Tngey, Ruth May Fox, Lucy Grant Cannon, Bertha S. Reeder og Florence S.Jacobsen. rssa A. Beesley som rådgvere. I oktober 1937 blev søster Cannon den næste generalpræsdentnde. Hendes rådgvere 1 1 år, hun var præsdentnde, var tre dygtge kvnder: Helen Spencer Wllams, Verna Wrght Goddard og Lucy Taylor Anderson. I aprl 1948 blev Bertha S. Reeder generalpræsdentnde med Emly H. Bennett og LaRue C. Longdon som rådgvere. De blev afløst den 30. september 1961, da Florence S. Jacobsen, Margaret R. Jackson og Dorothy P. Holt blev opretholdt som det nye præsdentskab. En af grundene tl at GUF har haft så stor succes, er at programmerne er så varerede og byder på noget for enhver smag og nteresse, og er blevet udarbejdet efter behov og nteresser. Den første forenng bestod af pger og kvnder alle aldre, men man fandt hurtgt ud af, at der måtte en nddelng tl, og en junor- og senorafdelng blev oprettet. Denne nddelng er løb blevet forandret mange gange. F. eks. var bkubeklassen for pger mallem år; den blev oprettet for at aktvere pgerne sommermånederne. Men slutnngen af 20erne blev programmet ændret, så at klassen kun omfattede årge Badegæster flyder den salte Great Salt Lake ved badestedet Saltar, der er et populært udflugtssted og scenen for mange GUF aktvteter.,. V- -«"**C: lp 1*8. V \ I % k *5 3s r? 3 "~ «B pger. De ældre bkubepger (16 17 år) blev organseret junorafdelng, og pger fra år blev gleanerpger. Andre ændrnger er sket gennem årene, og dag fndes 4 klasser for de unge kvnder: Bkubeklassen for årge, MIA mad-klassen for årge, L-pge klassen for årge og Gleanerklassen for 18 år og derover. Hertl kommer, at voksne kan vælge enten at gå Gftes klasse eller hvor undervsnngen er tlrettelagt efter medlemmernes behov og nteresser. Selv om generalbestyrelsen er sammensat af aktvtetsspecalster, skrbenter og andre personer med særlge evner tl at udarbejde og modfcere de forskellge programmer, er mange af deerne tl dsse kommet fra de forskellge lokale organsatoner. Et eksempel herpå er pgeprogrammet, nu en væsentlg del af UKGUF's program for pger fra år. Da Brgham Young td vlle oprette en forenng for sne døtre, sagde han: De unge døtre må have et levende vdnesbyrd om sandheden. Jeg ønsker at vore pger får et personlgt vdnesbyrd om Evangelet." De fleste pger Krkens warder og stave sluttede sg tl GUF, efterhånden som den blev oprettet overalt. Dog var der mange pger, der kke deltog GUF-klasserne. Det var dem, der rejste hjemmefra for at arbejde andetsteds. Mange stave opdagede dette problem og tog ntatv tl, at der blev udarbejdet programmer, som kunne følge pgerne og holde dem tæt tl Krken. En sådan stav var Grante stav Lake Cty, hvs program senere blev hele Krkens program. Søster Pearl Green, den første leder af pgeprogrammet staven, fortæller om den bekymrng og ængstelse, staven nærede for dsse pger: Pgernes program blev grundlagt Grante stav, da en af kvnderne spurgte præsdent P. Drew Clarke, 1. rådgver præsdentskab, hvorfor man tog sg så meget af drengene Krken, mens man næsten kke lagde mærke tl pgerne. Præsdent Clarke tænkte alvorlgt over spørgsmålet. Han undersøgte tlstedeværelsen for at fnde ud af, om der var flere aktve drenge end aktve pger. Tl sn forbavselse fandt han, at der vrkelg var flere drenge end pger, som overværede Krkens møder." 282

11 I begyndelsen I GUF de 1950 hele 1946 allerhøjeste 1968; ; form Hjælpeorgansatonernes ledere blev ndkaldt, og man udarbejdede et program for at øge pgernes tlstedeværelse ved søndagsskole-, GUF- og nadvermøderne, og rnan søgte på enhver måde at tlskynde dem tl at betale tende, føre et rent lv og overholde Vsdomsordet ved at gve dem en belønnng for at efterleve dsse krav. Resultatet af dette program var fantastsk: mellem jun 1941 og december 1943 steg pgernes tlstedeværelse ved søndagsskolemøderne fra 47% tl 65% og tlstedeværelsen ved nadvermøderne steg fra 20% tl 41%; tendebetalng fra 32% tl 72% og overholdelse af Vsdomsordet fra 86% tl 91%. Ford pgeprogrammet fk så stor succes Grante stav, blev det ndført Krken under Det Præsderende Bskopråds ledelse. Ved aprlkonferencen 1950 blev det offcelt accepteret som en del af GUF's program. I mere end 18 år programmet har vrket, har det overalt vst sg at gve postve resultater: ndskrevne pger mod stave havde påbegyndt programmet, 488 pgernes mødeprocent ved nadvermøderne var 47% og %; og tl GUF 59% mod 64% GUF's første dage var forbndelsen mellem bestyrelsesmedlemmerne og grenene dårlg, og der opstod problemer om, hvordan man kunne udbrede og bekendtgøre nyheder; man manglede også grad lektematerale. Præsdentnde Elmra Taylor og Suså Young Gates, en af Brgham Youngs døtre og en dygtg skrbent, fk den dé at udgve et blad for de unge kvnder Krken. Søster Gates, der var på msson med sn mand på Hawa, skrev tl præsdent Joseph F. Smth og fortalte ham om sne planer og deer tl et blad for de unge kvnder Efter mange brevvekslnger mellem hende, søster Taylor og medlemmer af Det Første Præsdentskab blev hun bedt om at udgve The Young Woman's Journal". Lge fra første udgave oktober 1889, ndeholdt bladet artkler, fortællnger og poes skrevet af og for Sdste Dages Hellge kvnder, lgeledes ndeholdt det også meddelelser tl GUF-funktonærer og -lærere. blev lekterne udfærdget af pjecer, men da bladet fk så stor succes, gk man fra november 1899 over tl at lade lekterne trykke her. Men efterhånden som hver afdelng GUF voksede, blev flere forskellge lekter udfærdget og man udgav lektehæfter. The Young Woman's Journal" gk så over tl kun at ndeholde GUF-oplysnnger af almen nteresse samt kortfattede meddelelser tl hver afdelng. Ved jun-konferencen 1929 blev bladet ved en ceremon Salt Lake Tabernaklet sluttet sammen med Improvement Era", det månedlge blad for Unge Mænds GUF. Den første udgave af de to sammensluttede blade kom november Mange fremragende kvnder var knyttet tl bladet de 40 år, det blev udgvet: f. eks. den dygtge skrbent og redaktør Leah D. Wdtsoe, datter af Suså Young Gates, der grundlagde bladet; May Booth Talmage (hustru tl ældste James E. Talmage) og hendes datter Else Talmage Brandley; Ann M. Cannon, Mary E. Connelly (senere redaktør for Relef Socety), Kate Thomas, Ruth May Fox, Marba C. Josephson og flere andre. Dans, musk, drama og andre kulturelle aktvteter har, sden de første ponerer kom tl Saltsødalen, udgjort en betydelg del af de Sdste Dages Hellges kultur, og GUF har gjort st tl at fremelske og dyrke dsse aktvteter. Musk var en af de første aktvteter, der kom under GUF's værn, og muskkomteen var en af de første komteer, der blev kaldet tl generalbestyrelsen Dans-, drama-, tale-, sports- og lejrkomteer blev oprettet efterhånden som behovet for dsse opstod. Hvert år afholdes en dansefestval forbndelse med GUFs jun konference Salt Lake Cty. 283

12 1924, sandhed Amerka, USA. Europa, Australen Grante Krken Salt dag 1903, klædedragt Europa 1930 Aktvteter afholdt fællesskab med UMGUF går helt tlbage tl 1890erne, hvor fælleskonferencer lgeledes blev ndført. I dag samles UMGUF- og UKGUF- medlemmer tl fælles aktvteter både på mssons-, stavs- og grensbass. Mange af GUF's aktvteter har opnået nternatonal berømmelse og anerkendelse. Et eksempel er roadshow, der egentlg startede som et plot-program staven men som nu overalt udgør en del af GUF. Dsse korte og underholdende forestllnger, vst af forskellge grene, hvs aktører rejser rundt tl flere grene, har vst sg at være lge så populære og på Stllehavsøerne som Hvor afstanden mellem grenene er for stor, som f. eks. forbereder man roadshows og opfører dem så på ungdomskonferencer. Dansefestvals, hvor de dansende kommer fra alle grene og wards hører også under GUF. De første festvals blev afholdt på Saltar ca. 40 km vest for Salt Lake Cty ved den store saltsøs bredder. Men da dette sted blev for llle, afholdtes festvalerne på Unversty of Utah's stadon, hvor nu mere end dansere gver opvsnng for mere end mennesker. Man må sge, at UKGUF er vokset og har udvklet sg tl på enhver måde at kunne mødekomme den moderne ungdoms behov. Men de grundlæggende begreber, fremført af Brgham Young, gælder stadg. Endog mådehold klædedragt lgger stadg de unge kvnder på snde. I da organsatonen var 34 år, fortalte den asssterende krkehstoreskrver Andrew Jensons hustru om en tur, hun havde haft tl Europa: alle de seks lande, jeg besøgte, så jeg kke den overdrevenhed klædedragt, som jeg har set unge kvnder fremvse Lake Ctys gader. Ej heller så jeg hverken på gaden eller krkerne kvnder med udrngede kjoler eller med korte ærmer. Overdrevenhed er efter mn opfattelse et voksende onde blandt vore unge." Tden 1969 afvger kke væsentlgt fra 1869 denne henseende, for lederne og medlemmerne GUF bekymrer sg stadg om tdens mode. Det er ganske rgtgt, at lange kjoler kke længere er på mode, og de dkkedarer, Brgham Young talte om, vlle se mærkelge ud på nutdens teenagere. De unge pger blver stadg belært om at være ærbart påklædt, og GUF understreger også stadg nødvendgheden af, at de unge kvnder har et levende vdnesbyrd om sandheden". Israel Hvad vl de næste hundrede år brnge UKGUF? Det er der ngen, der kan svare på, men hvs man skal tage ved lære af de allerede forløbne hundrede år, vl programmerne utvvlsomt ændre sg og vokse med Krken og tden. Men Evangelets prncpper er evge, og det råd og den advarsel, Brgham Young for hundrede år sden gav sne døtre, vl stadg være rettesnor for GUF. I ved Krkens hundredeårs fest, skrev Ruth May Fox, præsdentnde for UKGUF en sang, som nu er GUF's yndlngssang: Fremad". Nogle lner fra denne sang vl skkert bedre kunne llustrere den retnng, GUF har taget de sdste hundrede år og uden tvvl også vl fortsætte med de næste hundrede år: Og på denne grund vl v bygge et slot tl vor Konge stor, mens vore glade sange skal tone ud over jord, for arven som de os skænked', ej guld eller verdslg pragt, men en arv, som varer evgt; Glæde og sundheds magt. Fremad, frem, stadg frem, altd frem!" O Jeg vlle også ønske, at du ofte vlle prøve at mndes den td, da vor datter endnu kke var født os, og da v kke kom med bebrejdelse mod skæbnen; og du så, når du jævnførte tden nu med tden da, vlle ndse, at vor tlstand nu er den samme som da. For det vlle kun være at fortryde vor llle datters lv, såfremt v mener, at v var lykkelgere, før hun blev født. De to år, hun levede, skal kke kastes ud af vor erndrng; de skal anbrnges blandt de velsgnede oplevelser vort lv som den klde de var tl fornøjelse og fryd. Og v har kke lov tl at regne hn velsgnelses korte varghed for et onde; v har kke lov at være utaknemmelge over for skæbnen for dens gave, selv om v kun fk lov at nyde glæden ved gaven kortere td, end v selv ønskede. Det vlle sandhed stå os lde an, om v gav os tl at klage på lvet, hvs det lgesom en bog kan have har en llle plet på sg på et sted, men øvrgt er rent og skønt... (Plutark, )

13 denne vore vers dagens det en Mennesket er vore dage underkastet mange frstelser og udsat for utallge klder tl vanhellgelse af legemet. Nogle af dsse onder er åbenlyse og genkendes let af os alle, andre er mere underfundge og sngende. Blandt de mest sngende af dsse er medkamenter. Gennem avser, tdsskrfter, rado, fjernsyn og andre meddelelsesmdler er v alle blevet mere og mere klar over den almndelge brug af og faren ved mange medkamenter og stmulanser, som f. eks. marhuana og LSD. Af lge så stor vgtghed, men mndre kendt, er den mulge fare ved mange stmulanser og medkamenter, som almndelgvs fndes hjem, eller er let tlgængelge for den mulge bruger. Nogle af dem er tl gavn for det menneskelge legeme, når de bruges på rette måde og med vsdom, men er mulgvs skadelge, når de bruges på forkert måde eller ndtages overmål. Lære og Pagter, afsnt 89, gvet ved åbenbarng tl Krkens medlemmer februar 1833, ndeholder mange kloge ord. Foruden råd om stærke drkke, hede drkke og I tobak, gves der endnu mere komplette vejledende ord tl menneskets fortsatte velbefndende. 10 og 11 får v følgende råd: Og atter, sandelg sger jeg jer: Gud har bestemt alle sunde urter tl menneskets brug, natur og legemsbeskaffenhed. Hver urt tl sn td og hver frugt tl sn td. De skal nydes med forstand og taksgelse." (Kursv tlføjet) Denne formanng tl sparsom brug af urter er af betydnng for os. På den td, da denne åbenbarng blev gvet, var urter et almndelgt og populært medcnsk mddel. I sammenhæng blver det derfor en bøn for skønsom brug af medkamenter dag. Jeg vl kke her gøre mg nogen anstrengelse for at pege på farerne ved de offentlgt kendte skadelge stmulanser, som er omtalt tdlgere, men lad os dermod betragte farerne ved de mndre velkendte medkamenter eller forebyggende mdler, og nødvendgheden af at være omhyggelge og mådeholdne når v bruger dem. Sovepller: V lever hastgt roterende verden, en verden fyldt med ængstelse, bekymrnger, pres og spændng, for smpelthen at nå vore hverdagsgøremål. Nogle af opgaverne blver hurtgt udført og presset bortskaffet løb. Andre blver kke så hurtgt løst og blver lggende vort snd, hvor de plager og besværer os. Ofte blver søvnen afbrudt, enten ved vrkelg søvnløshed eller ved let, hvleløs, drømmefyldt søvn. I sådanne stuatoner blver det mere og mere almndelgt for nogle mennesker at vende sg tl søvnfremkaldende medkamenter for mndste mdlertdgt at lndre stuatonen. Alle dsse søvnfremkaldende medkamenter er potentelt vanedannende, og vanen skabes hurtgt, så legemet råber på den lndrng, som medkamenterne gver. Langvarg brug af dsse pller ndebærer faren for tlvænnng eller vane. På denne måde blver det oprndelge problem eller den oprndelge bekymrng mere ndvklet eller erstattes af et andet problem af ofte langt større alvor. Mennesket mster derved sn uafhængghed og blver slave af et medkament. Man hører ofte det udtryk: Ja, men dette kan kke ske for mg. Jeg er påpasselg." En sådan udtalelse overser dsse medkamenters sngende vrknng og den kendsgernng, at afhængghed af dem er en fastslået kendsgernng, før den pågældende overhovedet blver klar over det, hvs han overhovedet blver det. Som med alle medkamenter er der bestemte anvsnnger for deres brug og deres forskrft. Under ansvarlg lægelg vejlednng kan man få stor hjælp og gavn ved den rette og mådeholdne brug af medkamenter. At overskrde grænserne for moderat brug og lægelg vejlednng ndebærer stor fare og voksende problemer for den på- 285

14 forbndelse legemet det mange problemer ntet Guds senorklassen korte større alle dets søndagsskolen skade gældende. Han er kke længere sn egen herre, men blver slave af en ødelæggende vane. Berolgende mdler: Dsse medkamenter er af temmelg ny dato, og for ndtl omkrng tyve år sden var de stort set ukendte. Men sden da er hele verdens folk blevet bombarderet med et voksende antal af dsse præparater. Brugen af dem er vokset mere og mere. Også dsse medkamenter skal bruges med stor omhu og mådehold. De er tl stor hjælp, hvs de bruges på rette måde af den pågældende person, og tlfælde hjælper brugen af dem tl at bevare velbefndendet og evnerne hos vsse mennesker, som ellers måske vlle blve bogstavelgt talt uegnede under vægten af problemer og bekymrnger. Berolgende mdler er kke en erstatnng for vrkelgheden. Det er stadg nødvendgt for personen at have med lvets vrkelghed og dets pres at gøre, at skabe og udøve forskellge nødvendge tng daglge lv for at lette de underlggende årsagsgvende eller komplcerende faktorer. Dsse medkamenter bør bruges klogt og med forsgtghed og kun under tlstrækkelgt lægelgt opsyn. Lang og vedvarende brug af sådanne præparater bør betragtes med forsgtghed og med fuld opmærksomhed på boende, potentelle farer. Opkvkkende pller: For nogle personer er det blevet mere og mere moderne at være afhængg af kunstge mdler for at kunne forøge deres produktvtet. Dette gøres ved umådeholdent brug af forskellge stmulanser som f. eks. dexedrner og amfetamner. Dsse stmulanser maskerer eller tlntetgør de ndbyggede, advarende mekansmer, nemlg træthed, og ndpoder en kunstg følelse af velbefndende. De blver almndelghed brugt med sovepræparater for at modvrke de tømmermænd" eller den depresson, der følger efter brugen af søvnfremkaldende medkamenter. De undertrykker det menneskelge legemes fysologske mekansme tl fordel for uopdaget og maskeret pres og spændng. Der er veldefnerede, lægelge ndkatoner for brugen af sådanne medkamenter, og dsse anvsnnger skal overholdes uden skrupler. Tlfældg eller ubetænksom brug skal strengt frarådes under alle forhold. Afmagrngspller: Et af vor kulturs stadge hovedproblemer er overdreven fedme. Som regel kommer fedme smpelthen ved at spse for meget og for fedt. En mndre del af lægelge tlfælde af fedme skyldes ndre mangel på balance eller abnormtet og ndbefattes kke Jeg gentager, at hvlken stllng De end placerer en kvnde, er hun en pryd for samfundet og en skat for verden. Som kæreste har hun få, der er hendes lgemænd, og ngen, der er bedre; som kusne er hun praktsk; som rg bedstemoder med uhelbredelg gnavenskab er hun værdfuld; som amme har hun ngen lge mellem mandfolk. Hvad, spørger jeg, vlle jordens folk være uden kvnden? De vlle være fåtallge, meget fåtallge. (MarkTwan, ) denne dskusson. Det er almndelg kendt, at fedme er forløberen for mange sygdomme eller abnormteter. Blandt dsse kan betragtes hjertevanskelgheder, fordøjelsesproblemer, åreforkalknng og nedsættelse af lvsvgtge funktoner. Det fede menneske komplcerer endvdere nedsættelsen af sne lvsvgtge processers effektvtet ved at nedsætte sn fysske aktvtet. På denne måde aftager hans legemsreserver tl et endnu lavere nveau, og legemets funkton og produktvtet blver yderlgere forrnget. At bekæmpe fedme kræver stor vljekraft og beslutsomhed fra personens sde. Det ndebærer hans erkendelse af, at der ekssterer en potentelt selvødelæggende tlstand, og at han må gøre sg al mulg anstrengelse for at rette problemet. Vljekraft og beslutsomhed opnås kke gennem pller. Brugen af afmagrngspller er en ndrømmelse af selvforsvar og uvlje fra personens sde tl -at påtage sg et personlgt ansvar for st eget legemlge velfærd. Afmagrngspller kan lejlghedsvs foreskrves af ansvarlge læger for at hjælpe med tl at afværge en umættelg lyst tl mad. Brugen af dem tdsperoder med dette formål befrer på ngen måde patenten for hans personlge ansvar for at regulere og kontrollere st legeme og dets funktoner. Resumé: V er skabt bllede, og derfor er vort legeme det hellgste tempel v ejer. Der er mange sygdomme, som legemet er underkastet, og som kke står under personens tlsyneladende kontrol eller påvrknng. Men der er mange andre sygdomme, som v påfører os selv med vlje eller uden at vde det. Det er dsse forhold, som bevrker en vanhellgelse af den vdunderlgste gave v ejer vort legeme. Uklog eller ubetænksom brug af medkamenter er en selvødelæggende handlng fra den persons sde, som bruger dem, og vl med skkerhed resultere på legemet samt uvrksomhed. Fornuftg og moderat brug af alt, hvad Herren skaffer tl os, skal anbefales, når det er efter ansvarlgt lægeråd. Det vlle være et godt råd for mange mennesker, herunder mange kvnder, at læse åbenbarngen gen: Ja, selv urterne og de gode tng, som frembrnges af jorden tl føde og klæder, tl huse og lader, frugthaver, haver og vngårde. Th alt, hvad der kommer af jorden egen årstd, er skabt tl menneskets nytte og brug, både tl at fryde øjet og glæde hjertet. Ja, tl føde og klæder, tl smag og lugt, tl at styrke legemet og tl at vederkvæge sjælen. Og det har behaget Gud at gve alt dette tl menneskene; th derfor er det blevet skabt tl at bruges med måde og kke overmål, ej heller med overdrvelse. Og fortørner mennesket Gud mere, og mod ngen er hans vrede blusset op grad end mod dem, der kke anerkender hans hånd tng, og som kke adlyder hans befalnger." (L&P 59:17 21) * Doktor J. Lous Schrcker, Jr., lærer Monument Park (Salt Lake Cty) 13. ward, er neurokrurg og er velbevandret angående brugen af medkamenter. Q 286

15 det dt lge SIDERNE lvet For en kvnde er det en opfyldelse af et stort håb at blve hustru, mor, hyggespreder og hjemmets mdtpunkt hjem, som er målet for alle hendes drømme. Hvs dette mål kke blver nået, eller det blver udsat, vl du da, mens du venter på at det skal blve opfyldt, fortsætte med at udnytte lvet på bedste måde? Vl du trods alt gøre lvet tl en dejlg, nyttg og betydnngsfuld (Uddrag af en tale gvet af ældste MARION D. HANKS Salt Lake Tabernaklet som en hyldest tl søster EMMA RAY R1GGS McKAY.) tng? Vl du forberede dg, kke blot på det, du håber vl ske en dag, men også på det, der sker hver dag? Hvorledes vl du forberede dg, således at dn største drøm kan blve opfyldt? Hvorledes vl du forberede dg tl et lv, som skal ndeholde alt det, som et godt lv burde ndeholde, hvs det kke allerede ndeholder alt det, som du ønsker det skal? Hvordan vl du opnå det, som mest passende og tltalende vl opfylde det største håb lv? Ved ganske enkelt at vse: LOYALITET MOD DIG SELV, hvad enten lvet gver dg alt, hvad du drømte om eller mndre end du håbede på. Udvd dn horsont. Gv dg selv en opgave daglgt, en opgave, der er ldt større end hvad du plejer at evne. LOYALITET MOD ANDRE de, som er dg nær, og som du elsker, samt så høj grad dem, du kke kender særlg godt. LOYALITET MOD LIVET, for gennem den måde, hvorpå du lever dt lv, kan du fortjene andres kærlghed og respekt. LOYALITET MOD GUD: den glæde, du vl nyde ved at være modtagelg for Guds befalnger og ønsker, vl svare tl dn ndsats. 287

16 .. kan gør hele forskellen AF ELAINE CANNON DU. øve ndflydelse på: et skuespl en sportskamp en ungdomskonference en festval en ungdomslejr et tjenesteprogram en fresde en klasseaktvtet et velfærdsprogram Gennem DIN tlstedeværelse kan DU øve ndflydelse. Der er brug for alle. Dog gælder jo flere, jo bedre" kke helt. Det er det, at DU kan skabe en stemnng, som ngen anden kan. DU har jo masser af gode deer. DU har personlghed. DU er nteresseret, omsorgsfuld, begejstret og vrkelg vågen. DU kender dt ansvar, både som tlskuer og som deltager. Sådanne egenskaber er vgtge for en organsatons fremgang. Men det at være lden" er kke nok. Det, der tæller, er at man altd kan regne med DIG. Da DU er en sådan person, kan DU øve ndflydelse. O 288

17 en et et BØRNENES SIDER. Det nye hus AF SOLVEIG PAULSON RUSSEL Mff boede hul for enden af en rådden bjælke sammen med mor og far mus og sn lllesøster, Muff, som var llle og kuglerund. En efterårsdag sagde far: Pak sammen. V er nødt tl at fnde et nyt hus. Det gamle er så råddent, at det er ved at falde sammen." Kort td efter trppede far, mor, Mff og Muff gennem skoven på udkg efter et nyt hus. De så nogle huller jorden. For snavsede", sagde mor. De så et hul gren højt oppe træ. 65

18 ukrudtet lægge For højt", sagde mor. Muff falder ud." De så andre steder, men ngen af dem passede mor. Mff og Muff løb foran, da Mff pludselg råbte: Mor! far! Jeg har fundet det!" Fundet hvad?" spurgte Muff og løb hen tl sn bror. Det er jo bare en tom gammel krukke!" Det var en krukke. Nu er det vort hus! Er det kke, mor?" spurgte Mff. Mor og far så på den store glaskrukke, som lå under et træ. De så sg alle omkrng. Så smlede mor. Det er vst det bedste hus", sagde hun. Der er også masser af spselge ukrudtsfrø her omkrng", sagde far smlende. Straks begyndte musefamlen at samle blødt tørt græs og mælkebøttedun og bar det nd glaskrukken. Snart havde de dejlge senge parate tl natten. Så skubbede de jord op omkrng krukkens åbnng, efterlod et llle hul tl dør, som far lukkede med et stykke bark. Han var netop færdg, da det begyndte at regne. Det plaskede hen over glashuset og dryppede på jorden. Det er sjovt", råbte Mff. V kan se lge gennem vort hus og se dråberne glde nedad glasset." Muff lo, da de trykkede næserne mod glasvæggen. Efter en tds forløb holdt regnen op. Vnden fejede gennem træerne og blæste de sdste dråber af glaskrukken. Snart sov musefamlen fast. De sov hele natten. Men da Mff vågnede, var det stadg mørkt. Han hørte mor og far hvske. Han hørte 66 Muff kradse st øre. Er I allesammen vågne?" spurgte han sagte. Jeg er", sagde Muff, men jeg vlle ønske, at jeg sov. Det er stadg mørkt." Kan jer tl at sove", sagde mor, det er snart morgen." V kan kke engang mærke vnden hernde", sagde Muff. Hun gabte. Så sover v", sagde far. Morgensolen vl sknne nd vort hus og vække os tdlgt." De prøvede på at sove, men de var kke søvnge. De ventede og ventede, men der kom ntet lys. Mor", sagde Muff endelg, jeg tror, at morgenen har glemt at komme." Den kommer. Men der er nu noget mærkelgt ved det", sagde far. Efter en tds forløb stod hele musefamlen op. Snart famlede de sg alle frem langs ndersden af den mørke glaskrukke og prøvede på at fnde ud af, hvorfor dagen kke kom. Jeg er sulten", sagde Mff. Jeg er meget sulten." mw mjff..

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10 Nummer Oktober 1977 126. årgang 10 DEN S 1 w ML MM l ml Præsdent lgefremhed, ordets Stapley Eldon 1H&N dcmsae. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Oktober 1977 126. årgang Nummer

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

'.*' * ,'*# LA MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkJUST. XXIII MELLEM TO TIDSALDRE ERINDRINGER AF IDA JOHNSEN FØDT JESSEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN 1915 *r / V -^'...

Læs mere

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4

mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 A mk. JERNE 120. Årgang Nummer 4 I kan sjælen, begår alle det må. er Evangeliet, opdage, gjorde, en syntes, det må Det inspirerende budskab AF ÆLDSTE BOYD K. PACKER af de Tolv Apostles Råd DEM STJERNE

Læs mere

Hvem vinder årets gyldne pumpe?

Hvem vinder årets gyldne pumpe? 46 årg. 2013/2014 ISSN 19043163 MedcnerOrgansatonernes Kommunkatonsorgan Årgang 46 Nummer 31 28. maj 2014 Den 8. Jul klokken 2005 fejrer v de nye læger! Kom se dem deres fneste puds før de blver sendt

Læs mere

Nummer STJERNE. Februar 1976 125. årgang. Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin. 81-års fødselsdag den 28. marts.

Nummer STJERNE. Februar 1976 125. årgang. Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin. 81-års fødselsdag den 28. marts. Nummer STJERNE Februar 1976 125. årgang 2 Præsident Spencer W. Kimball fejrer sin 81-års fødselsdag den 28. marts. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Februar 1976 125. årgang Nummer

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

Nr. 8 AUGUST 1951 100. årg.

Nr. 8 AUGUST 1951 100. årg. Nr. 8 AUGUST 1951 100. årg. : SKANDINAVIENS STJERNE ORGAN FOR JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 8 AUGUST 1951 100. årg. SKANDINAVIENS STJERNE udkommer den 1. hver måned, og abonnementsprisen

Læs mere

STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE I løssalg DETV dansåe- STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE April 1975 124. Årgang Nummer 4 Det første præsidentskab Spencer W. Kimball N. Eldon Tanner Marion G. Romney De tolvs

Læs mere

'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti

'^^M^^nå. M5^hi. ^^mti '^^M^^nå. M5^h ^^mt r m^ MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENooPFkRIST. XXI EFTERLADTE OPTEGNELSER AF GENERALFISKAL PETER ULDALL DRONNING CAROLINE MATHILDES DEFENSOR GYLDENDALSKE BOGHANDEL

Læs mere

STJERNE. August 1979 128, årgang Nummer 8

STJERNE. August 1979 128, årgang Nummer 8 STJERNE August 1979 128, årgang Nummer 8 ' M^. om msndcwsa& Organ August 1979 : fc HT U for Jesu Kristi Kirke af 1W BT Årgang 128 K^ JL w JCJ JI.W XM Mli Sidste Dages Hellige Nummer 8 Det øverste Præsidentskab:

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Rapport. 150. Halvårige Konference. fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges. April 1981 130. Årgang Nummer 4

Rapport. 150. Halvårige Konference. fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges. April 1981 130. Årgang Nummer 4 Rapport fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges 150. Halvårige Konference April 1981 130. Årgang Nummer 4 Organ for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige April 1981 Årgang 130 Nummer 4 Det

Læs mere

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden

En kilde, som ønsker at forblive anonym, peger imidlertid over for Brygge bladet på risikoen for, at fabriksgrunden 13. oktober 1994 2. årgang nr. 17 BRYGGEBLADET ARVEN EFTER SOJAKAGEN 300.000 tons forurenet jord skal bortskaffes Mulge deponerngssted e r udpeget Mængden af forurenet jord, som skal fjernes efter Dansk

Læs mere

Rapport fra den. ipriiaw- ; 132. Åjgmg:-^:^:Éåmm^4.^ E--0ff-3. oktolier 1982

Rapport fra den. ipriiaw- ; 132. Åjgmg:-^:^:Éåmm^4.^ E--0ff-3. oktolier 1982 Rapport fra den tii»;:;: i^lvårlige generalkonfereiip.;;;,^^.^iiiii-si'bt!;-'l irke ^af/sidste Dages --Ifeiiiii E--0ff-3. oktolier 1982 ipriiaw- ; 132. Åjgmg:-^:^:Éåmm^4.^ NTJERIVE Organ for Jesu Kristi

Læs mere

K Jii. 132. Årgang Nummer 3

K Jii. 132. Årgang Nummer 3 K Jii li Marts 1983 132. Årgang Nummer 3 STJERNE Organ for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Marts 1983 Årgang 132 Nummer 3 Det øverste Præsidentskab: Spencer W. Kimball, Marion G. Romney, Gordon

Læs mere

UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST.

UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST. UDCIVNBAFJULnTS CLRUSBNoq:R FR^IST. r^-^fa AM. 1-%. MEMOIRER OG BREVE UDGIVNE AF JULIUS CLAUSENocPFrJRIST. XXIV NOGLE ERINDRINGER AF BALTHASAR MUNTER II GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISKE FORLAG KØBENHAVN

Læs mere

STJERNE ORGAN FOR JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE

STJERNE ORGAN FOR JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Skandmo moroen* : SKANDINAVIENS STJERNE ORGAN FOR JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 10 OKTOBER 1955 104. årg. SKANDINAVIENS STJERNE udkommer den 1. i hver måned og abonnementsprisen (incl.

Læs mere

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith

Kirkens præsidenters lærdomme. George Albert Smith Kirkens præsidenters lærdomme George Albert Smith KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME GEORGE ALBERT SMITH Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah Hæfter i serien Kirkens præsidenters

Læs mere

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY

KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY KIRKENS PRÆSIDENTERS LÆRDOMME DAVID O. MCKAY Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Danmark Kommentarer og forslag til denne bog er velkomne.

Læs mere

99 MJJ.!984 Årgang 133 Nummer

99 MJJ.!984 Årgang 133 Nummer 9 L 99 MJJ!984 Årgang 133 Nummer dag et ' STJERNE INDHOLD Maj 1984 Årgang 133 Nummer 5 1 Hvad skal jeg da gøre med Jesus, der kaldes Kristus?" Præsident Gordon B. Hinckley 6 Genealogi og tempelarbejde,

Læs mere

DE! STJERNE. Rapport fra. Jesu Kristi Kirke. af Sidste Dages Hellige. 149. årlige konference. Oktober 1979 Årgang 128 Nummer 10

DE! STJERNE. Rapport fra. Jesu Kristi Kirke. af Sidste Dages Hellige. 149. årlige konference. Oktober 1979 Årgang 128 Nummer 10 DE! STJERNE Rapport fra Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige 149. årlige konference Oktober 1979 Årgang 128 Nummer 10 n'e'xdansåe. STJERNE Organ for Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Oktober

Læs mere