portugisiske og brasilianske studier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "portugisiske og brasilianske studier"

Transkript

1 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i portugisiske og brasilianske studier 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

2 Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og struktur Hjemmel Tilhørsforhold Normering og struktur... 3 Kapitel 2. Studietekniske forhold Læsning af tekster på fremmedsprog Normalsidedefinition Stave- og formuleringsevne Pensum... 3 Kapitel 3. Faglig profil Bachelortilvalgets formål Kompetenceprofil for bachelortilvalget... 4 Kompetencebeskrivelse... 4 Kompetencemål... 4 Kapitel 4. Bachelortilvalget i portugisiske og brasilianske studier Bachelortilvalget i portugisiske og brasilianske studier Bachelortilvalgets moduler... 6 Modul 1: Introduktion til områdestudier og den portugisisktalende verden... 6 Modul 2: Brasiliens identitet... 8 Modul 3: Den portugisisktalende verden Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier Generelle prøveregler Bedømmelseskriterier Kapitel 6. Afslutning af uddannelsen Afslutning af uddannelsen Kapitel 7. Tilmelding til fag og prøver Tilmelding til fag og prøver Kapitel 8. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse Ikrafttræden Dispensation Godkendelse

3 Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold, normering og struktur 1. Hjemmel 2016-studieordningen for tilvalget på bachelorniveau i portugisiske og brasilianske studier (the 2016 Curriculum for the Elective at Bachelor s Level in Portuguese and Brazilian Studies) er fastsat med hjemmel i 30 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen). 2. Tilhørsforhold Bachelortilvalget i portugisiske og brasilianske studier hører under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk og censorkorpset for Portugisisk/Brasiliansk. 3. Normering og struktur Bachelortilvalget i portugisiske og brasilianske studier er del af en samlet 3-årig bacheloruddannelse, der er normeret til 180 ECTS-point, som omfatter tilvalg på i alt 45 ECTS-point samt et centralt fag på 135 ECTS-point. Bachelortilvalget i portugisiske og brasilianske studier indeholder desuden 30 ECTS-point propædeutisk sprogundervisning. Stk. 2. Den studerende skal minimum have bestået førsteårsprøven før påbegyndelse af bachelortilvalget. Stk. 3. Minimum 30 ECTS-point af bachelortilvalget skal tages uden for den studerendes centrale fag. Kapitel 2. Studietekniske forhold 4. Læsning af tekster på fremmedsprog Tekstgrundlaget vil være tekster på portugisisk. Desuden læses tekster på andre fremmedsprog, især engelsk. 5. Normalsidedefinition En normalside i forbindelse med tekstopgivelser og aflevering af hjemmeopgaver svarer til typeenheder inkl. mellemrum. Ved beregning af omfang af hjemmeopgaver indgår noter, men ikke forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. 6. Stave- og formuleringsevne Ved bedømmelsen af hjemmeopgaver skrevet såvel på dansk som på et fremmedsprog skal den studerendes stave- og formuleringsevne (som dokumenteret i den forelagte præstation) indgå i helhedsbedømmelsen af den pågældende præstation, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Hvis der er et særligt fokus på stave- og formuleringsevne, vil det fremgå af det enkelte fagelement i Pensum Information om gældende pensumbestemmelser for de enkelte fagelementer findes på studiesiderne i KUnet, under menupunktet Eksamen => Før eksamen => Pensum. 3

4 Kapitel 3. Faglig profil 8. Bachelortilvalgets formål Formålet med bachelortilvalget i portugisiske og brasilianske studier er at supplere den studerendes faglige viden og færdigheder i forhold til det centrale fag på bachelorniveau samt grundlægge fagspecifikke teoretiske og metodiske kompetencer. Den studerende skal opnå selvstændighed og faglig fordybelse gennem fagområdets discipliner og metoder, herunder indføring i videnskabeligt arbejde og metode. 9. Kompetenceprofil for bachelortilvalget Kompetencebeskrivelse Et tilvalgsstudium på 45 ECTS-point i portugisiske og brasilianske studier giver elementær viden om en lang række sproglige, litterære og samfundsfaglige aspekter af den portugisisktalende verden, det vil sige Portugal og Brasilien, de tidligere kolonier i Afrika og Asien samt andre portugisisktalende befolkningsgrupper. Kompetencemål Bachelortilvalget i portugisiske og brasilianske studier giver følgende specifikke kompetencer: Viden om og forståelse af den portugisisktalende verden, med særligt fokus på Brasilien det portugisiske sprog og dets struktur såvel som systematiske grammatiske forskelle i forhold til dansk det portugisiske sprogområdes væsentligste bidrag til verdenskulturen humanistiske og samfundsvidenskabelige teorier, begreber, metoder og praksis af relevans for analysen og fortolkningen af det faglige genstandsområde problembaserede læringsteorier og praksis tværfaglig tilgang i arbejdet med at forstå et kulturelt og sprogligt område kritisk videnskabeligt arbejde og egen refleksion herover. Færdigheder i at afgrænse en problemstilling, organisere et større komplekst vidensfelt og forholde sig analytisk og kritisk vurderende til det i en struktureret arbejdsproces vurdere fagets forskellige metoder og analysemodeller med henblik på relevans i forhold til den konkrete sag vurdere og anvende relevante teorier og metoder innovativt i forhold til portugisiske og brasilianske studier udvælge materiale om sprog-, kultur- og samfundsforhold på baggrund af tilgængelige informationskilder og bearbejde stoffet selvstændigt udvise samarbejdsevne i et teambaseret projektarbejde formidle fagrelevante problemstillinger, synspunkter og resultater i en akademisk eller erhvervsmæssig sammenhæng. Kompetencer i at tilegne sig og anvende kompleks viden på systematisk, effektiv og selvstændig vis indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde om analysen og løsningen af konkrete problemstillinger kollektivt såvel som individuelt udvælge relevante videnskabelige, teoretiske og metodemæssige strategier til analysen af sproglige, historiske, samfundsfaglige og kulturelle problemstillinger i den portugisisk-talende verden med særligt fokus på Portugal og Brasilien udvise samarbejdsevne i et teambaseret projektarbejde 4

5 argumentere for værdien af såvel som kritisk at diskutere og perspektivere den viden, der er tilvejebragt ved forskning reflektere selvstændigt inden for fagets akademiske univers. Kapitel 4. Bachelortilvalget i portugisiske og brasilianske studier 10. Bachelortilvalget i portugisiske og brasilianske studier Bachelortilvalget i portugisiske og brasilianske studier består af moduler svarende til samlet 45 ECTS-point. Bachelortilvalget omfatter derudover 30 ECTS-point propædeutisk sprogundervisning jf. studieordningen for det centrale fag på bachelorniveau i portugisiske og brasilianske studier, ordningen, 11, Modul 1 og 3. Tilvalgets moduler kan benyttes som enkeltstående tilvalg. Stk. 2. Studerende, der er indskrevet på det centrale fag på bachelorniveau i portugisiske og brasilianske studier, må højst bestå 15 ECTS-point fra denne studieordning: Emne om identitet, Emne om Portugal, Emne om den portugisisktalende verden, Formidling af portugisisk grammatik: Frit emne eller Frit tilvalgsemne. Stk. 3. I modul 3 vælger den studerende to ud af de fire fagelementer. Stk. 4. Bachelortilvalget i portugisiske og brasilianske studier omfatter følgende moduler: Modul (uddannelsesdel) Fagelement Modul 1: Introduktion til områdestudier og den portugisisktalende verden (tilvalg) 15 ECTS-point Introduktion til områdestudier Aktivitetskode: HPOB10201E Introduktion til den portugisisktalende verden Aktivitetskode: HPOB10211E Aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved én eksaminator Bestået/Ikke bestået Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Modul 2: Brasiliens identitet (tilvalg) 15 ECTS-point Det brasilianske samfund: Debatter og stemmer Aktivitetskode: HPOB10221E Emne om identitet Aktivitetskode: HPOB10231E Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Fri mundtlig prøve med materiale Intern ved flere eksaminatorer 7-trins-skalaen Modul 3: Den portugisisktalende verden (tilvalg) 15 ECTS-point Emne om Portugal Aktivitetskode: HPOB10241E Emne om den portugisisktalende verden Aktivitetskode: HPOB10251E Formidling af portugisisk grammatik: Frit emne Aktivitetskode: HPOB10261E Frit tilvalgsemne Aktivitetskode: HPOB10271E Fri mundtlig prøve med materiale Ekstern 7-trins-skalaen Fri mundtlig prøve med materiale Ekstern 7-trins-skalaen Fri hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen Fri hjemmeopgave Ekstern 7-trins-skalaen 5

6 11. Bachelortilvalgets moduler Modul 1: Introduktion til områdestudier og den portugisisktalende verden 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af vigtigheden af tværfaglig og transfaglig forskning for at forstå et kulturelt og sprogligt område de centrale begreber inden for de relevante dele af humaniora og samfundsvidenskabens grundlæggende felter problembaseret læringsmetode og teamprojektarbejde akademiske konventioner online ressourcer inden for modulets faglige felter. Færdigheder i at anvende kritisk informationssøgning, præsentationsteknik, dokumentation i bibliografier m.m. deltage i teamarbejde delvist tilrettelagt af underviser bruge fagets grundlæggende terminologi formidle faglig viden både mundtligt og skriftligt evaluere andres formidling og give konstruktiv kritik samt modtage kritik fra andre formidle viden om de portugisisktalende lande og grupper af portugisisktalende i verden udfærdige en litteraturliste baseret på faglige kriterier i korrekt akademisk form. Kompetencer i at indgå i et teambaseret projektarbejde reflektere kritisk over egne arbejdsprocesser udvise basal indsigt i de akademiske redskaber og brugen af dem. Introduktion til områdestudier Introduction to Area Studies Aktivitetskode: HPOB10201E selvstændigt formidle og anvende viden om og forståelse af centrale videnskabelige teorier behandlet i modulet på et avanceret niveau beherske fagets grundlæggende terminologi formidle faglig viden både skriftligt og mundtligt på et højt akademisk niveau evaluere andres formidling og give konstruktiv kritik anvende relevante redskaber til informationssøgning inden for områdestudier udfærdige en litteraturliste baseret på faglige kriterier i korrekt akademisk form. Holdundervisning med aktiv deltagelse (dvs. diskussioner, oplæg) samt fællesforelæsninger i Europæisk kulturhistorie. 6

7 Prøveform: Aktiv undervisningsdeltagelse. Den aktive undervisningsdeltagelse består af: Aktiv deltagelse i mindst 75 % af undervisningen Aktiv deltagelse i mindst 75 % af fællesforelæsningerne i Europæisk kulturhistorie 4-5 godkendte skriftlige opgaver på 2-3 normalsider, 1 godkendt mundtligt oplæg og 3 evalueringer af andre studerendes oplæg. Syge-/omprøve: Bunden hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved én eksaminator bedømt Bestået/Ikke bestået. Eksaminationssprog: Dansk, engelsk eller portugisisk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: Syge-/omprøve: 48 timer, 7-10 normalsider. Tilladte hjælpemidler: Alle. Introduktion til den portugisisktalende verden Introduction to the Portuguese-Speaking World Aktivitetskode: HPOB10211E redegøre for Portugals rolle som global aktør i tidligere århundreder ved hjælp af relevante begreber og teorier redegøre for sammenhængen mellem politisk og økonomisk ekspansion (fx kolonisering, slaveri og migration) og udbredelsen af kultur og sprog, ved hjælp af relevante begreber og teorier som medlem af et team medvirke til at identificere væsentlige problemer eller interessefelter inden for den portugisisktalende verden ved inddragelse af en bred vifte af teksttyper samt litterære tekster (oversat fra portugisisk) formidle viden om portugisisktalende grupper eller lande anvende akademiske redskaber som fx tidsskrifter og faglitteratur vurdere og anvende passende redskaber til informationssøgning inden for den portugisisktalende verden udfærdige en litteraturliste baseret på faglige kriterier i korrekt akademisk form. Undervisningen gives i form af holdundervisning og i tilknytning hertil problembaseret læring. Prøveform: Bunden hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Den aktive undervisningsdeltagelse består af 1 mindre mundtligt oplæg og 2-3 skriftlige opgaver på 2-3 normalsider. Begge godkendes af underviseren. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Dansk, engelsk eller portugisisk. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 deltagere) med individuel bedømmelse. Ved gruppeprøve skal hver enkelt deltagers bidrag optræde som en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Omfang: 7 dage, 7-10 normalsider. Ved 2 deltagere øges sideantallet med 50 %; ved 3 deltagere med 100 %. 7

8 Tilladte hjælpemidler: Alle. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk, engelsk eller portugisisk. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges individuelt eller som gruppeprøve (maks. 3 deltagere) med individuel bedømmelse. Ved gruppeprøve skal hver enkelt deltagers bidrag optræde som en afrundet helhed, der er identificeret og kan bedømmes for sig. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Omfang: 7 dage, normalsider. Ved 2 deltagere øges sideantallet med 50 %; ved 3 deltagere med 100 %. Tilladte hjælpemidler: Alle. Særlige bestemmelser Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin. Modul 2: Brasiliens identitet 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af videregående tvær- og transdisciplinære perspektiver i forskning og analyse centrale emner i den brasilianske samfundsdebat informationssøgningsstrategier inden for temaer, der vedrører det brasilianske samfund politiske, ideologiske og økonomiske teorier og begreber, der udgør grundlaget for den brasilianske samfundsdebat forbindelsen mellem ideologi og socialpolitik. Færdigheder i at analysere nyere emner og debatter i det brasilianske samfund fra både nyere og historiske perspektiver anvende sin viden om de politiske, ideologiske og økonomiske teorier og begreber, der udgør grundlaget for den nyere brasilianske samfundsdebat, til at analysere forbindelsen mellem ideologi og politik redegøre for gennemgående tendenser eller mønstre i den brasilianske historie foretage en multiperspektiveret analyse af en problemstilling ved inddragelse af sociologiske, antropologiske, økonomiske, politiske og litterære tekster undersøge, formidle og vurdere relevansen af forskellige historiske, kulturelle og samfundsfaglige kilder udvælge passende empiri til belysning af problemstillinger reflektere over samarbejdsprocesser, både hvad angår egen og gruppens indsats, og at være i stand til at formidle dette på en kritisk og metodisk måde. 8

9 Kompetencer i at indgå aktivt i teamarbejde samt være i stand til at reflektere over og beskrive samarbejdsprocesser og problemløsning formidle de politiske, sociale, økonomiske og kulturelle transformationer i Brasilien, som har gjort landet til en global magtfaktor (formidle både historiske og nyere identitetsskabende transformationer i den portugisisktalende verden analysere en problemstilling inden for det brasilianske samfund tværfagligt og forklare forsknings- og problemløsningsprocesser anvende udvidede informationssøgningsstrategier. Det brasilianske samfund: Debatter og stemmer Debates and Voices in Brazilian Society Aktivitetskode: HPOB10221E analysere nyere emner i Brasilien fra både nutidige og historiske perspektiver foretage en perspektiveret analyse af en problemstilling, som teamet definerer, under inddragelse af samfundsfaglige tekster, der belyser mindst tre forskellige perspektiver som fx det antropologiske, det sociologiske, det politiske eller det økonomiske indgå aktivt og konstruktivt i teamarbejde reflektere over og beskrive samarbejdsprocesser såvel som problemløsning, både hvad angår egen og gruppens indsats i teamarbejdet, og at være i stand til at formidle dette på højt akademisk niveau på en kritisk og metodisk måde udvælge passende empiri til belysning af problemstillinger indsamle litteratur og andet materiale (mindst tre artikler uden for kursets standardpensum) og vurdere dets relevans anvende udvidede informationssøgningsstrategier. Holdundervisning og problembaseret teamarbejde, med mundtlige oplæg og diskussioner. Prøveform: Fri hjemmeopgave under forudsætning af aktiv undervisningsdeltagelse. Den aktive undervisningsdeltagelse består af: Aktiv deltagelse i mindst 75 % af undervisningen 2 korte gruppepræsentationer om teamprojektet Individuel udarbejdelse af logbog undervejs i teamprojektet. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Der gives én karakter. Projektet vægter 70 %, og logbogens andet kapitel vægter 30 % af den samlede bedømmelse. Aktiv undervisningsdeltagelse godkendes af underviseren. Eksaminationssprog: Dansk eller portugisisk eller engelsk. Gruppeprøve: Prøven kan aflægges som gruppeprøve (maks. 4 deltagere) med individuel bedømmelse. Deltagernes fællesbidrag må ikke overstige 50 %. Logbøger kan kun udarbejdes individuelt. Omfang: 8-10 normalsider + logbogens andet kapitel (jf. Særlige bestemmelser) på 3-5 normalsider. Ved 2 deltagere øges sideantallet med 50 %; ved 3 deltagere med 100 %; ved 4 deltagere med 150 %. 9

10 Tilladte hjælpemidler: Alle. Prøve ved ikke-godkendt aktiv undervisningsdeltagelse: Prøveform: Bunden hjemmeopgave. Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Eksaminationssprog: Dansk, portugisisk eller engelsk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: 7 dage; normalsider. Tilladte hjælpemidler: Alle. Særlige bestemmelser Den godkendte aktive undervisningsdeltagelse er gyldig i pågældende eksamenstermin, hvor den er registreret, samt i den umiddelbart efterfølgende termin. Den frie hjemmeopgave består af et udarbejdet teamprojekt (8-10 normalsider ekskl. bibliografi og evt. bilag) og en individuel logbog i sin endelige form (andet kapitel 3-5 normalsider). Logbogen består af to dele. Den første del indeholder den studerendes egne notater og skal være løbende opdateret, mindst en gang om ugen. Logbogens anden del indeholder kritiske refleksioner over lærings- og tankeprocesser og skal udarbejdes to gange (midtvejs i semesteret og efter skrivning af projektet). Refleksionerne skal være på velformuleret akademisk prosa. Det andet kapitel skal i sin endelige version have et omfang på 3-5 normalsider. Emne om identitet Free Topic on Identity Aktivitetskode: HPOB10231E anvende relevante metoder og faglitteratur til at undersøge et emne med relevans for den portugisisktalende verden analysere emnet fra en eller flere samfundsvidenskabelige eller humanistiske vinkler forholde sig kritisk til enten diskurs eller kildemateriale og demonstrere dette i en skriftlig fremstilling formidle sin viden og konklusioner i overensstemmelse med konventionerne for akademiske fremstillinger. I henhold til beskrivelsen af den udbudte undervisning. Prøveform: Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) med materiale (synopsis). Bedømmelse: Intern prøve ved flere eksaminatorer bedømt efter 7-trinsskalaen. Materialet indgår i vurderingen med 1/3 vægt. Eksaminationssprog: Dansk, portugisisk eller engelsk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. 10

11 Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Synopsis: 3-5 normalsider. Tilladte hjælpemidler: Materialet samt det opgivne pensum. Særlige bestemmelser I første del af eksaminationen fremlægger eksaminanden det udvalgte problemfelt med udgangspunkt i synopsis. Fremlæggelsen (5-10 min.) efterfølges af en dialog mellem eksaminator og eksaminand om det udvalgte problemfelt i relation til det overordnede emneområde. Denne del af eksaminationen kan inddrage emneområdet som helhed med tilhørende pensum. Modul 3: Den portugisisktalende verden 15 ECTS-point Kompetencemål for modulet Modulet giver den studerende: Viden om og forståelse af udvalgte emner inden for den portugisisktalende verden og deres betydning i en bredere faglig sammenhæng relevante metoder og faglitteratur til at undersøge emner inden for den portugisisktalende verden. Færdigheder i at præsentere en reflekteret og selvstændig analyse af væsentlige problemstillinger inden for et fagligt område formidle et fagligt stof og en faglig diskussion på en klar og veldokumenteret måde i overensstemmelse med akademiske normer forholde sig kritisk til enten diskurs eller kildemateriale og demonstrere dette i sin fremstilling formidle sin viden og konklusioner i overensstemmelse med konventionerne for akademiske fremstillinger. Kompetencer i at indplacere det valgte emne i en relevant teoretisk sammenhæng og forholde sig reflekterende til de metoder, der anvendes på det pågældende felt analysere emnet fra en eller flere samfundsvidenskabelige eller humanistiske vinkler. Emne om Portugal Free Topic on Portugal Aktivitetskode: HPOB10241E anvende relevante metoder og faglitteratur på et konkret empirisk emne vedrørende Portugal analysere emnet fra en eller flere samfundsvidenskabelige eller humanistiske indfaldsvinkler forholde sig kritisk til enten diskurs eller kildemateriale og demonstrere dette i en mundtlig fremstilling formidle sin viden og konklusioner i overensstemmelse med konventio- 11

12 nerne for akademiske fremstillinger. Særlige bestemmelser I henhold til beskrivelserne af den udbudte undervisning. Prøveform: Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) med materiale (synopsis). Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Materialet indgår i vurderingen med 1/3 vægt. Eksaminationssprog: Dansk, portugisisk eller engelsk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Synopsis: 3-5 normalsider. Tilladte hjælpemidler: Materialet samt det opgivne pensum. I første del af eksaminationen fremlægger eksaminanden det udvalgte problemfelt med udgangspunkt i synopsen. Fremlæggelsen (5-10 min.) efterfølges af en dialog mellem eksaminator og eksaminand om det udvalgte problemfelt i relation til det overordnede emneområde. Denne del af eksaminationen kan inddrage emneområdet som helhed med tilhørende pensum. Emne om den portugisisktalende verden Free Topic on the Portuguese-Speaking World Aktivitetskode: HPOB10251E Særlige bestemmelser anvende relevante metoder og faglitteratur på et konkret empirisk emne vedrørende den portugisisktalende verden analysere emnet fra en eller flere samfundsvidenskabelige eller humanistiske vinkler forholde sig kritisk til både diskurs og kildemateriale og demonstrere dette i en mundtlig fremstilling formidle sin viden og konklusioner i overensstemmelse med konventionerne for akademiske fremstillinger. I henhold til beskrivelserne af den udbudte undervisning. Prøveform: Fri mundtlig prøve (sagsfremstilling) med materiale (synopsis). Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Materialet indgår i vurderingen med 1/3 vægt. Eksaminationssprog: Dansk, portugisisk eller engelsk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: Mundtlig prøve: 30 min. inkl. votering. Der gives ingen forberedelsestid. Synopsis: 3-5 normalsider. Tilladte hjælpemidler: Materialet samt det opgivne pensum. I første del af eksaminationen fremlægger eksaminanden det udvalgte problemfelt med udgangspunkt i synopsen. Fremlæggelsen (5-10 min.) efterfølges af en dialog mellem eksaminator og eksaminand om det udvalgte problemfelt i relation til det overordnede emneområde. Denne del af eksamina- 12

13 tionen kan inddrage emneområdet som helhed med tilhørende pensum. Formidling af portugisisk grammatik: Frit emne Communicating about Portuguese Grammar: Free Topic Aktivitetskode: HPOB10261E Særlige bestemmelser formidle et veldefineret mindre område inden for den portugisiske grammatik til et veldefineret publikum, under anvendelse af en opgavebaseret tilgang udvælge en formidlingsform, der er tilpasset det givne stof og den givne modtager. a) Den studerende arbejder på egen hånd eller b) den studerende arbejder med portugisisk-studerende på fagelementet Kommunikativ grammatik med tilegnelsen af den portugisiske grammatik med supervision af underviseren på fagelementet Kommunikativ grammatik. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk, portugisisk eller engelsk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: normalsider. Tilladte hjælpemidler: Alle. Hvis den studerende udarbejder hjemmeopgaven som støtte til portugisiskstuderende på fagelementet Kommunikativ grammatik (jf., punkt b), skal hjemmeopgaven beskrive, hvori denne støtte har bestået, og de erfaringer, som den studerende har gjort dermed, herunder overvejelser over, hvilke forklaringsmetoder der skønnes at have den tilsigtede effekt, og hvad der vil kunne forbedres. Frit tilvalgsemne Free Elective Topic Aktivitetskode: HPOB10271E anvende relevante metoder og faglitteratur til at undersøge et emne med relevans for den portugisisktalende verden analysere emnet fra en eller flere samfundsvidenskabelige eller humanistiske vinkler forholde sig kritisk til enten diskurs eller kildemateriale og demonstrere dette i en skriftlig fremstilling formidle sin viden og konklusioner i overensstemmelse med konventionerne for akademiske fremstillinger. 13

14 I henhold til beskrivelsen af den udbudte undervisning. Prøveform: Fri hjemmeopgave. Bedømmelse: Ekstern prøve bedømt efter 7-trins-skalaen. Eksaminationssprog: Dansk, portugisisk eller engelsk. Gruppeprøve: Prøven kan kun aflægges individuelt. Omfang: normalsider. Tilladte hjælpemidler: Alle. Kapitel 5. Generelle prøveregler og bedømmelseskriterier 12. Generelle prøveregler Reglerne i bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser finder anvendelse ved prøverne på bachelortilvalget. Stk. 2. Regler om prøver, herunder om tilmelding og afmelding, fremgår af Stk. 3. Eksaminationssproget følger som hovedregel det sprog, der er blevet undervist på. Eksaminationssprog for studieordningens enkelte fagelementer fremgår af kursusbeskrivelsen på Stk. 4. Der afholdes syge- og omprøve i overensstemmelse med eksamensbekendtgørelsens regler. Stk. 5. Studienævnet kan fastsætte nærmere regler om særlige prøvevilkår til studerende, der kan dokumentere behov herfor, fx på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. 13. Bedømmelseskriterier Ved bedømmelsen gives karakterer efter 7-trins-skalaen eller Bestået/Ikke bestået. De faglige mål for de enkelte fagelementer, udtømmende opfyldt med ingen eller få uvæsentlige mangler, beskriver karakteren 12 (tolv). Stk. 2. En prøve er bestået, når karakteren 02 (to) eller bedømmelsen Bestået er opnået. Stk. 3. Alle prøver inden for den samlede bacheloruddannelses ramme af 180 ECTS-point, samt evt. propædeutik, skal bestås, for at bachelorgraden opnås. Kapitel 6. Afslutning af uddannelsen 14. Afslutning af uddannelsen Den studerende skal afslutte sin uddannelse, herunder bachelortilvalg, inden for maksimal studietid. Gældende maksimale studietider er at finde på Stk. 2. Hvis en studerende ikke opfylder betingelsen i stk. 1, kan den studerendes indskrivning bringes til ophør. 14

15 Kapitel 7. Tilmelding til fag og prøver 15. Tilmelding til fag og prøver Fakultetet sikrer, at den studerende er tilmeldt fag og prøver svarende til 30/60 ECTS-point henholdsvis hvert halve/hele studieår på det relevante studietrin, uanset om den studerende mangler at bestå prøver fra tidligere studieår. Fakultetet sikrer desuden tilmelding til omprøve i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, hvis den studerende ikke består den ordinære prøve. Stk. 2. Såfremt der er flere ansøgere end ledige pladser til et fagelement, anvender fakultetet lodtrækning. Fakultetet har ansvar for at sikre, at ingen studerende bliver studietidsforlænget på grund af en afvist tilmelding. Stk. 3. Fakultetet kan dispensere fra stk. 1, såfremt der foreligger usædvanlige omstændigheder. Stk. 4. Tilmelding til fag og prøver er bindende. Stk. 5. Den studerende tilmelder sig selv til 3. prøveforsøg, med mindre fagelementet er en forudsætning for et efterfølgende fagelement. I dette tilfælde tilmelder fakultetet til 3. prøveforsøg. Kapitel 8. Ikrafttræden, dispensation og godkendelse 16. Ikrafttræden 2016-studieordningen for bachelortilvalget i portugisiske og brasilianske studier træder i kraft den 1. september 2016 og gælder for studerende, der påbegynder dette tilvalg den 1. september 2016 eller senere. 17. Dispensation Studienævnet kan dispensere fra de regler, som er fastsat i studieordningen af studienævnet, når der foreligger usædvanlige forhold. 18. Godkendelse Studieordningen er godkendt af studienævnet for Institut for Engelsk, Germansk og Romansk den 20. maj Studieordningen er godkendt af dekanen for Det Humanistiske Fakultet den 20. april Ulf Hedetoft Dekan 15

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier,

Portugisiske og Brasilianske Studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier, 2013-ordningen Rettet 2014

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. religionsvidenskab, 2016-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i religionsvidenskab, 2016-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. finsk, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i finsk, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Rettet 2013, 2014 og 2015 Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Rettet 2013, 2014 og 2015 SAXO-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau. Religionsvidenskab, 2015-ordningen. Justeret 2016 Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Justeret

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i. Renæssancekundskab, 2013-ordningen Studieordning for bachelortilvalget i Renæssancekundskab, 2013-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

digital kommunikation og æstetik,

digital kommunikation og æstetik, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i digital kommunikation og æstetik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Fomidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau

Skabelon for. Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for det enkeltstående tilvalgsstudium på BA-niveau Mellemøstens litteraturer i oversættelse 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Engelsk 2014-ordningen Rettet 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Billedkunst 2015-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

Læs mere

portugisiske og brasilianske studier

portugisiske og brasilianske studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i portugisiske og brasilianske studier 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. litteraturvidenskab ordningen. Justeret 2016 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i litteraturvidenskab 2014-ordningen Justeret 2016 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Italiensk sprog og kultur,

Italiensk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Italiensk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013

Læs mere

dansk som andet- og fremmedsprog,

dansk som andet- og fremmedsprog, Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen Rettet 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014

Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i. Tysk, 2012-ordningen. Revideret 2013 Rettet 2014 D E T H U M A N I S T I S K E FA K U LT E T K Ø B E N H AV N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Tysk, 2012-ordningen Revideret 2013 Rettet 2014 Institut for

Læs mere

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018

Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i. billedkunst ordningen. Justeret 2016 og 2018 KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget, herunder det gymnasierettede tilvalg, på bachelorniveau i billedkunst 2014-ordningen Justeret 2016 og 2018 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2016-ordningen KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i lingvistik, 2016-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Scandinavian Identities et tværhumanistisk tilvalg ved Dansk og Historie, 2008-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Scandiavian

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in The 2008 Curriculum Justeret 2010 og 2016 Det

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Moderne Indien og Sydasienstudier,

Moderne Indien og Sydasienstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Moderne Indien og Sydasienstudier, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns

Læs mere

Portugisiske og Brasilianske Studier

Portugisiske og Brasilianske Studier Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Portugisiske og Brasilianske Studier 2013-ordningen Rettet 2014 Justeret 2014 Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Indianske sprog og kulturer,

Indianske sprog og kulturer, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Indianske sprog og kulturer, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab,

Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, Studieordning for Propædeutik for Indoeuropæisk eller Religionsvidenskab, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen

Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i. Billedkunst. 2014-ordningen Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i Billedkunst 2014-ordningen Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Historie, 20-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen

Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Skabelon for Studieordning for bachelortilvalget i Interkulturelle erhvervskompetencer og Kommunikation, 2010-ordningen Curriculum for the Elective Bachelor s Studies in Intercultural Business Competence

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Art History. The 2007 Curriculum. Justeret 2009 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Kunsthistorie 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kreative processer/innovation, 2009-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Creative Processes/Innovation The 2009 Curriculum

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

spansk sprog og kultur

spansk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i spansk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i retorik, 2016-ordningen Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Oversættelsesstudier, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Translation Studies The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

øst- og sydøsteuropastudier (russisk),

øst- og sydøsteuropastudier (russisk), Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i øst- og sydøsteuropastudier (russisk), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

fransk sprog og kultur

fransk sprog og kultur Studieordning for det gymnasierettede tilvalg på bachelorniveau i fransk sprog og kultur 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i engelsk, 2015-ordningen Justeret og rettet 2016 Institut for Engelsk,

Læs mere

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum

28. 28Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Innovation and Entrepreneurship The 2009 Curriculum 28. 28Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet BA-niveau i Innovation og Iværksættelse 2009-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi,

Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, Studieordning for Arkæologi på bachelorniveau med specialisering i de centrale fag Forhistorisk eller Klassisk arkæologi, 2012-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Religionsvidenskab, 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Religionsvidenskab, 2015-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i portugisiske og brasilianske studier, 2016-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

asienstudier (japanstudier),

asienstudier (japanstudier), Studieordning for tilvalget i asienstudier (japanstudier), 2017-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Pædagogik, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Pædagogik, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Institut for

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 Justeret 2017 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Justeret 2017

Læs mere

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum

Skabelon for. Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Hebrew The 2007 Curriculum Skabelon for Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Hebraisk 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities Curriculum for

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen kabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Kommunikation og formidling, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Communication The 2008 Curriculum Justeret 2010

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Skabelon for Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Curriculum for the Programme of the Upper Secondary School Master s Minor in Spanish Studies, the 20112curriculum

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. dansk ordningen. Revideret og rettet 2016 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i dansk 2015-ordningen Revideret og rettet 2016 Institut for

Læs mere

Fransk sprog, litteratur og kultur,

Fransk sprog, litteratur og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Fransk sprog, litteratur og kultur, 2012-ordningen Revideret

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Finsk. 2015-ordningen Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Finsk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013

Faculty of Humanities Curriculum for the Elective Studies in Nordic Languages II The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2013 Det Humanistiske Fakultets Uddannelser Studieordning for tilvalgsstudiet på BA-niveau i Nordiske sprog II (Færøsk og islandsk) 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Faculty of Humanities

Læs mere

Spansk sprog og kultur,

Spansk sprog og kultur, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det gymnasierettede bachelortilvalg i Spansk sprog og kultur, 2012-ordningen Revideret 2013 Institut

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Kunsthistorie. 2014-ordningen. justeret 2014 Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Kunsthistorie 2014-ordningen justeret 2014 Institut for Kunst- og Kulturvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Indoeuropæisk, 2013-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Indoeuropæisk, 2013-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Indoeuropæisk, 2013-ordningen Justeret 2015 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015

Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i. Historie, 2013-ordningen. Justeret 2014 og 2015 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på bachelorniveau i Historie, 2013-ordningen Justeret 2014 og 2015 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen

Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for tværfag i tilknytning til kandidatuddannelserne under studienævnet for Engelsk, Germansk og Romansk, 2008-ordningen Curriculum for Interdisciplinary Topics in Connection

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I M E D I C I N S K A N T R O P O L O G I September 1999 Senest revideret august 2007 Studieordning for 1-årig

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret september 2007 Kapitel 1: Formål 1. Suppleringsfaget inden for europastudier

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015 og 2017

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Kulturformidling, 2013-ordningen. Justeret 2015 og 2017 Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Kulturformidling, 2013-ordningen Justeret 2015 og 2017 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen

UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Skabelon for UDKAST! Studieordning for kandidattilvalg i I&E projektorienterede forløb 2014-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Projectrelated Courses TEACH Det Humanistiske

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Justeret 2018 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i. Filosofi ordningen. Rettet 2014

Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i. Filosofi ordningen. Rettet 2014 Studieordning for sidefaget på kandidatniveau i Filosofi 2013-ordningen Rettet 2014 Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2017-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. lingvistik, 2017-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i lingvistik, 2017-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere