Svetshjälm Svejsehjelm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svetshjälm Svejsehjelm"

Transkript

1 Svetshjälm Sveisehjelm Hitsauskypärä Svejsehjelm 1

2 Art

3 Svetshjälm TEKNISKA DATA Svetsglaset storlek: 60 x 110 mm Täthetsgrad: EN 8 EN 13 Brukstemperatur: 20 C +60 C Lagringstemperatur: 40 C +70 C Svetshjälms material: Slagtålig plast BRUKSANVISNING SÄKERHETSSYMBOL Indikerar till försiktighet eller varning. VARNING Underlåtenhet att hörsamma en säkerhetsvarning kan resultera i allvarliga personskador på dig själv eller andra. Följ alltid säkerhets bestämmelserna för att undvika risk för brand och personskada. Svetshjälmen är avsedd för båg-, mig-, magoch tigsvetsning. Hjälmen skyddar svetsarens ögon, huvud och hals mot ljusbågens strålning, miljöstrålning och svetssprut. När det färgade svetsglaset är lyft kan masken användas som skydd även vid slipning och slaggning. Skyddet skall inte användas i arbeten som kräver noggrann färgbedömning. FÖRE SVETSNING För din egen säkerhet läs noga igenom denna bruksansvisning före användandet av svets hjälmen. Se till att täthetsgraden är lämplig för ditt arbete. Hjälmen levereras utrustad med svetsglas av täthetsgrad EN 10. Känsliga personer kan få allergiska reaktioner av hudkontakt med hjälmens material. Justera huvudbandets höjd och omkrets samt hjälmens vinkel mot ansiktet så att den känns behaglig att arbeta med. BÅGSVETSGLASENS TÄTHETSGRAD Välj ett lämpligt svetsglas för ditt svets arbete. Se till att även andra personer som arbetar inom området också använder skyddsutrusning med lämplig täthetsgrad. Ett högre EN-tal betyder ett mörkare svetsglas. På svetsglasen är märkningarna för täthetsgrad och godkännande stämplade på framsidan av glaset. Använd inte sådana svetsglas där det inte finns täthetsgrad eller godkännanden. BYTE AV SVETS OCH SKYDDSGLAS Byte av svetsglas och främre skyddsglas: 1. Lyft upp svetsglasets lucka. 2. Lösgör fjädern som håller glaset genom att pressa dess långa sidor närmare varandra tillräckligt mycket för att fjädern kan komma förbi plasthakarna på luckans ram. 3. Avlägsna svetsglaset och skyddsglaset. 4. Montera nytt skyddsglas och svetsglas på sin plats. 5. Tryck fjädern för glaset bakom plast hakarna så att den låser fast. Byt ut svetsglaset vid behov. Skyddsglasen är starka men inte okrossbara. Svetshjälmen skyddar inte mot hårda stötar, små bitar från slipskiva, explosioner eller frätande ämnen. Använd alltid rätt skyddsutrustning och redskap, sådana som krävs för varje enskilt arbete. 3

4 Byte av inre genomskinligt plastskyddsglas: 1. Lösgör fjädern för glaset såsom beskrivits här ovan. 2. Byt plastskyddglaset. 3. Montera fjädern för glaset på dess plats. Använd ALDRIG skyddsglaset i stället för det inre plastskyddglaset. Det finns i så fall en skaderisk! OBS! Vid specialltillfällen t.ex. då man svetsar inne i en behållare eller framför en reflekterande yta bör speciell hänsyn tas för att förhindra att reflekterande svetsstrålar slipper in i masken bakifrån. För sådana tillfällen finns ett speciellt halsskydd att komplettera med. Det fästs i masken och förhindrar effektivt att strålning kan komma in från andra riktningar. INSTÄLLNINGAR Höjdinställning av huvudband: Ställ in huvudbandet så att banddelen runt huvudet sitter ganska långt ner. Detta för att svetshjälmen måste sitta stadigt på huvudet. Huvudbandets svettband ska sitta något ovanför ögonbrynen och på sidorna ska bandet sitta något ovanför öronen. Diametern på huvudbandet: Ställ in bandet genom att vrida ratten. Inställning av maskvinkeln: Ställ in maskens vinkel mot ansiktet så att dess nedre kant vid svetsningen är nära ditt bröst. Så skyddar masken på bästa sätt. Böj justeringsplåten inåt tillräckligt mycket så att plastskruven på masken kommer ut från hålet i justeringsplåten. Vrid justerings plåten och frigör den så att skruven ställer sig i valt hål på justeringsplåten. Friktionsinställning för uppoch nedfällningen: Ställ in spänningen med skruvarna så att hjälmen lätt kan fällas upp ner. Om hjälmen slår mot ditt bröst när den fälls ner, är den för löst inställd. Möjligen kan vinkeln, med justeringsplåten, vara inställd för nära ditt ansikte. ÖVERSYN OCH SERVICE Gör alltid en översyn av svetshjälmen innan du startar svetsningen. Spräckta, repade eller skadade delar måste ovillkorligen bytas omgående. Använd aldrig skadad svetshjälm eller en svetshjälm med defekt utrustning! Gör en översyn av svetsglaset före varje användningstillfälle. Kontrollera särskilt att skyddsglaset och plastskyddsglaset, är hela samt att de är monterade på rätt sätt: Kontrollera att främre sidans skyddsglas och det inre plastskyddsglaset är oskadade, tillräckligt rena och monterade på rätt sätt. Byt omedelbart skyddsglaset och plastskyddsglaset, om dessa är skadade eller om sprut och repor försvagar siktbarheten. Se till att svetsglaset är oskadat och rent. Ett skadat svetsglas ger sämre skydd och måste bytas omgående. Kontrollera att täthetsgraden av svetsglaset är lämpligt för ditt arbete. Kontrollera att siktöppningens täckskiva eller siktglas är oskadade och riktigt monterade, samt täcker hela öppningen. Kontrollera att hjälmen och huvudbandet är oskadade. Kontrollera att maskens lucka i nerfälld position sluter till fullständigt. Omsorgsfull användning och förvaring av svetshjälmen förlänger dess livslängd och förbättrar din säkerhet! Lägg aldrig svetshjälmen på ett hett underlag, t.ex. på en het svetssöm! 4

5 RENGÖRING Blås ren hjälmen med tryckluft. Rengör svetshjälmen med en fuktig, väl urvriden putsduk. Fukta putsduken med ljummet vatten och milt rengöringsmedel. Använd aldrig lösningsmedel för rengöring av svetshjälmen. Berör aldrig det inre plastskyddsglaset, t.ex. med handsken, eftersom den repas lätt. DRIFTSÄKERHET Titta aldrig på en ljusbåge utan ett ansiktsskydd som är konstruerad för ljusbågs-svetsning! Ljusbågen skadar oskyddade ögon! Ljusbågen bränner oskyddad hud! Akta dig även för reflekterad strålning från en ljusbåge! Skydda alltid dig själv och omgivningen mot ljusbågen och hett svetssprut! Brandsäkerhet! Iakttag gällande brandsäkerhetsföreskrifter: Svetsning klassificeras alltid som hett arbete. Svetsning på brand- och explosionsfarliga platser är absolut förbjuden. För inte in svetsmaskinen i t.ex. tankar, bilar etc. Placera aldrig eldfarliga material i närheten av svetsplatsen. Ett godkänt släckningsredskap skall alltid finnas vid svetsplatsen. OBS! Svetsgnistor kan ligga och pyra. De kan förorsaka brand ännu efter många timmar. Undvik svetsrök! Se till att ha tillräcklig ventilation. Vidtag särskilda skyddsåtgärder när du svetsar metaller, som innehåller bly, kadmium, zink, kvicksilver eller beryllium. Svetshjälmen är konstruerad för användning i rum med tillräcklig ventilation. Om du arbetar i rum med otillräcklig ventilation, rekommenderar vi användning av friskluftssvetshjälm. Fara vid speciella arbeten! Iakttag alltid största för siktighet när du svetsar t.ex. behållare. 5

6 Sveisehjelm TEKNISKE DATA Sveiseglassets størrelse: 60 x 110 mm Tetthetsgrad: EN 8 EN 13 Brukstemperatur: 20 C +60 C Oppbevaringstemperatur: 40 C +70 C Sveisehjelmens materiale: Slagfast plast BRUKSANVISNING SIKKERHETSSYMBOL Indikerer forsiktighet eller advarsel. ADVARSEL Dersom du ikke iakttar en sikkerhetsadvarsel, kan det resultere i alvorlige personskader for deg selv eller andre. Følg alltid sikkerhetsbestemmelsene for å unngå risiko for brann og person skade. Sveisehjelmen er beregnet for bue-, mig-, mag og tigsveising. Hjelmen beskytter sveiserens øyne, hode og hals mot lys buens stråling, miljøstråling og sveisesprut. Når det fargede sveiseglasset er løftet, kan masken brukes som beskyttelse også ved sliping og slagghakking. Beskyttelsen skal ikke brukes i arbeid som krever at man kan skille godt mellom farger. FØR SVEISING For din egen sikkerhets skyld, les nøye gjennom denne bruksanvisningen før bruk av sveisehjelmen. Pass på at tetthetsgraden er den riktige for ditt arbeid. Hjelmen leveres utstyrt med sveiseglass av tetthets grad EN 10. Bytt ut sveiseglasset ved behov. Beskyttelsesglassene er sterke, men ikke uknuselige. Sveisehjelmen beskytter ikke mot harde støt, små biter fra slipeskive, eksplosjoner eller etsende stoffer. Bruk alltid riktig verneutstyr og -redskap i forhold til hva som kreves for hver enkelt arbeidsoperasjon. Følsomme personer kan få allergiske reaksjoner av hudkontakt med hjelmens materiale. Juster hodebåndets høyde og omkrets samt hjelmens vinkel mot ansiktet slik at den føles behagelig å arbeide med. BUESVEISEGLASSETS tetthetsgrad Velg et passende sveiseglass for ditt sveisearbeid. Pass på at også andre personer som arbeider på samme område bruker verneutstyr med passende tetthetsgrad. Et høyere EN-tall betyr et mørkere sveiseglass. På sveiseglasset er merking for tetthetsgrad og godkjenning stemplet på framsiden av glasset. Bruk ikke sveiseglass som ikke har tetthetsgrad- eller godkjenningsmerking. SKIFTE AV SVEISE OG BESKYTTELSESGLASS Skifte av sveiseglass og fremre beskyttelsesglass: 1. Løft opp sveiseglassets holder. 2. Løsne fjæren for glasset ved å presse dets lange sider nærmere hverandre så mye at fjæren kan komme forbi plast hektene på holderens ramme. 3. Ta av sveiseglasset og beskyttelsesglasset. 4. Monter nytt beskyttelsesglass og sveiseglass. 5. Trykk fjæren for glasset bak plasthektene slik at den låses fast. 6

7 Skifte av indre gjennomskinnelig plastbeskyttelsesglass: 1. Løsne fjæren for glasset som beskrevet ovenfor. 2. Skift plastbeskyttelsesglasset. 3. Monter fjæren for glasset tilbake på plass. Bruk aldri beskyttelsesglasset i stedet for indre plastbeskyttelsesglass. Dette medfører skaderisiko! OBS! I spesielle tilfeller, f.eks. når man sveiser inne i en beholder eller framfor en reflekterende flate, bør det tas spesielt hensyn for å hindre at reflekterende sveisestråler slipper inn i masken bakfra. For slike tilfeller finnes det en spesiell halsbeskyttelse. Den festes i masken og hindrer effektivt stråling fra å komme inn fra andre retninger. JUSTERINGER Høydejustering av hodebåndet: Still inn hodebåndet slik at bånddelen rundt hodet sitter ganske langt nede, og slik at sveisehjelmen sitter stødig på hodet. Hodebåndets svettebånd skal sitte noe ovenfor øyebrynene, og på sidene skal båndet sitte noe ovenfor ørene. Diameteren på hodebåndet: Still inn båndet ved å vri justeringsrattet. Justering av maskevinkelen: Still inn vinkelen av masken mot ansiktet, slik at maskens nedre kant i sveisesituasjonen er plassert nær brystet. Slik beskytter masken på best måte. Bøy justeringsplaten innover så mye at plastskruen på masken kommer ut fra hullet i justeringsplaten. Vri justerings platen og frigjør platen slik at skruen stiller seg i ønsket hull på justeringsplaten. Friksjonsinnstilling for opp- og nedfelling: Still inn strammingen med skruene slik at hjelmen lett kan felles opp og ned. Dersom hjelmen slår mot brystet når den felles ned, er den for løst justert. Muligens kan vinkelen, med justeringsplaten, være innstilt for nær ansiktet. INSPEKSJON OG SERVICE Foreta alltid en inspeksjon av sveisehjelmen før du starter sveisingen. Sprukne, ripete eller skadede deler skal straks skiftes. Bruk aldri en skadet sveisehjelm eller en sveisehjelm med defekt utstyr! Foreta alltid før bruk en inspeksjon av sveiseglasset. Kontroller spesielt at beskyttelsesglasset og plastbeskyttelsesglasset er hele, og forsikre deg om at disse er montert på riktig måte: Se etter at fremre sides beskyttelsesglass og indre plastbeskyttelsesglass er uskadet, tilstrekkelig rene og montert på riktig måte. Skift beskyttelsesglasset og plastbeskyttelsesglasset straks dersom disse er skadet, eller dersom sprut og riper klart reduserer sikten. Se etter at sveiseglasset er uskadet og rent. Et skadet sveiseglass svekker beskyttelsen, og må derfor straks skiftes. Kontroller at tetthetsgraden av sveiseglasset er passe for ditt arbeid. Kontroller at siktåpningens dekkskive eller siktglass er uskadet og riktig montert, og at hele åpningen er dekket. Kontroller at hjelm og hodebånd er uskadet. Kontroller at maskens glassholder slutter fullstendig tett i nedfelt posisjon. Omsorgsfull bruk og oppbevaring av sveisehjelmen forlenger dens levetid og forbedrer din sikkerhet! Legg ikke sveisehjelmen på et varmt underlag, f.eks. på en varm sveisesøm! 7

8 RENGJØRING Blås ren hjelmen med trykkluft. Rengjør sveisehjelmen med en fuktig, godt vridd pusseklut. Fukt pussekluten med lunkent vann og et mildt rengjøringsmiddel. Bruk ikke løsemidler til rengjøringen av sveisehjelmen. Berør aldri det indre plastbeskyttelsesglasset f.eks. med en hanske, fordi det ripes lett. DRIFTSSIKKERHET Se aldri på lysbuen uten ansiktsbeskyttelse som er konstruert for lysbuesveising! Lysbuen skader ubeskyttede øyne! Lysbuen brenner ubeskyttet hud! Pass deg også for strålingen av reflekterende lysbue! Beskytt alltid deg selv og omgivelsene mot lysbuen og varm sveisesprut!! Brannsikkerhet! Iaktta gjeldende brannsikkerhetsforskrifter: Sveising klassifiseres alltid som varmt arbeid. Sveising på brann- og eksplosjonsfarlige steder er absolutt forbudt. Ta ikke sveisemaskinen inn i f.eks. tanker, biler etc. Plasser aldri brannfarlige materialer i nærheten av sveisestedet. Et godkjent slokkeredskap skal alltid finnes ved sveisestedet. OBS! Gnister kan forårsake brann til og med etter flere timer. Unngå sveiserøyk! Sørg for å ha tilstrekkelig ventilasjon. Treff særskilte beskyttelses tiltak når du sveiser metaller som innholder bly, kadmium, sink, kvikksølv eller beryllium. Sveisehjelmen er konstruert for bruk i rom med tilstrekkelig ventilasjon. Når du arbeider i rom med utilstrekkelig ventilasjon, anbefaler vi bruk av friskluftssveisehjelm. Fare ved spesielle arbeider! Utvis alltid den største forsiktighet når du sveiser f.eks. beholdere. 8

9 Hitsauskypärä TEKNISET TIEDOT Hitsauslasin koko: 60 x 110 mm Tummuusaste: EN 8 EN 13 Käyttölämpötila: 20 C +60 C Säilytyslämpötila: 40 C +70 C Hitsauskypärän materiaali: iskunkestävä muovi KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUSSYMBOLIT Kehottaa varovaisuuteen tai ilmaisee varoitusta. VAROITUS Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja käyttäjille tai muille läheisyydessä oleskeleville. Noudata aina turvallisuusohjeita välttääksesi tulipalo-, ja henkilövahin kovaaran. Hitsauskypärä soveltuu kaari-, mig-, mag- ja tig-hitsaukseen. Kypärä suojaa hitsaajan silmät, pään ja kaulan valokaaren säteilyltä, heijastuvalta säteilyltä ja hitsausroiskeilta. Hitsauslasi ylösnostettuna kypärä soveltuu suojaksi myös hionta- yms. töihin. Suojavarustetta ei saa käyttää töissä, joissa on tarpeen erottaa värejä. ENNEN HITSAUSTA Lue tämä käyttöohje huolel lisesti ennen kuin alat käyttää hitsauskypärää. Varmista, että kypärän tummuusaste vastaa tehtävän työn asettamia vaatimuksia. Kypärä on varustettu lasilla, jonka tummuusaste on EN 10. Vaihda hitsauslasi tarvittaessa. Suojalasit ovat vahvat, mutteivät rikkoutumattomat. Hitsauskypärä ei suojaa kovilta iskuilta, pieniltä hiomalaikan palasilta, räjähdyksiltä tai syövyttäviltä aineilta. Käytä aina kuhunkin työhön sopivia suojavarusteita. Hitsauskypärän materiaali voi aiheuttaa allergiaoireita herkkäihoisille henkilöille. Säädä pääpannan korkeus ja ympärysmitta sekä kypärän kulma kasvoihin nähden sellaisiksi, että kypärä tuntuu hyvältä päässä. KAARIHITSAUSLASIN tummuusaste Valitse sopiva hitsauslasi työtäsi varten. Huolehdi siitä, että myös muut samalla alueella työskentelevät ihmiset käyttävät suojavarusteita, joiden tummuusaste vastaa tehtävää työtä. Mitä suurempi EN-luku, sitä tummempi hitsauslasi. Tummuusaste ja hyväksymismerkintä on leimattu lasin etupuolelle. Älä käytä hitsauslaseja, joihin ei ole merkitty tummuusastetta tai hyväksymismerkintää. HITSAUSLASIN JA SUOJALEVYN VAIHTO Hitsauslasin ja ulkopuolisen suojalevyn vaihto: 1. Nosta hitsauslasiluukku ylös. 2. Vapauta lasin jousi painamalla sen pitkiä sivuja toisiaan kohti niin paljon, että muoviset koukut tulevat pois luukun kehysten alta. 3. Ota hitsauslasi ja suojalevy pois luukusta 4. Asenna uusi hitsauslasi ja suojalevy luukkuun. 5. Paina jousia muovikoukkujen takaa, niin ne lukkiutuvat paikalleen. 9

10 Sisäpuolisen läpinäkyvän muovisen suojalevyn vaihto: 1. Vapauta jousi yllä kerrotulla tavalla. 2. Vaihda muovinen suojalevy. 3. Asenna jousi takaisin. Älä koskaan asenna sisäpuolisen muovisen suojalevyn tilalle tavallista suojalasia, vammautumisvaara! HUOMAA! Erikoistilanteissa, esim. hitsattaessa säiliön sisällä tai heijastavan pinnan edessä, on ryhdyttävä varotoimiin, etteivät heijastuvat hitsaussäteet pääse takaapäin kypärän sisään. Tällaisissa tilanteissa on käytettävä erityistä kypärään kiinnitettävää kaulasuojusta, joka estää tehokkaasti sekä edestä, sivuilta että takaa tulevan säteilyn pääsemisen kypärän sisään. SÄÄDÖT Pääpannan korkeussäätö: Säädä pääpanta siten, että se tulee pitkälle alas, jolloin kypärä istuu tukevasti päässä. Pääpannan hikinauhan tulee olla silmäkulmien yläpuolella ja sivuilta nauhan kuuluu olla vähän korvien yläpuolella. Pääpannan kiristys: Säädä panta sopivan kireäksi säätöpyörän avulla. Maskin kulman säätö: Säädä kulma siten, että maskin alareuna asettuu hitsaustilanteissa lähelle rintaasi, jolloin se suojaa parhaiten. Taivuta säätölevyä sisäänpäin niin paljon, että muoviruuvi tulee ulos säätölevyn reiästä. Kierrä säätölevyä ja vapauta levy siten, että ruuvi asettuu sopivaan reikään. Kypärän kireyden säätäminen: Säädä kireys ruuveilla siten, että kypärä on helppo laskea ja nostaa. Jos kypärä lyö rintaasi alas laskettaessa, se on säädetty liian löysäksi tai kulma on väärä. TARKISTUS JA HUOLTO Tarkista kypärän kunto aina ennen hitsauksen aloittamista. Vaihda halkeilleet, naarmuuntuneet tai muuten vahingoittuneet osat välittömästi. Älä koskaan käytä vahingoittunutta hitsauskypärää tai hitsauskypärää, jonka jokin varuste on vahingoittunut! Tarkista aina ennen käyttöä, että hitsauslasi, suojalevy ja muovinen suojalevy ovat ehjät ja oikein asennetut: Varmista, että ulkopuolinen suojalevy ja sisäpuolinen muovinen suojalevy ovat vahingoittumattomia, riittävän puhtaita ja että ne on asennettu oikein. Vaihda levyt välittömästi, jos niissä on vaurioita tai jos niissä olevat roiskeet ja naarmut heikentävät näkyvyyttä. Varmista, että hitsauslasi on vahingoittumaton ja puhdas. Vahingoittunut lasi heikentää näkyvyyttä ja se on siksi vaihdettava välittömästi. Varmista, että lasin tummuusaste sopii tehtävään työhön. Varmista, että silmäaukon peitelevy tai lasi ovat vahingoittumattomia ja että ne on asennettu oikein ja että ne peittävät koko aukon. Varmista, että kypärä ja sen pääpanta ovat ehjät. Varmista, että maskin luukku sulkeutuu kokonaan, kun se lasketaan alas. Huolellinen käyttö ja säilytys pidentävät hitsauskypärän käyttöikää ja parantavat turvallisuuttasi! Älä aseta hitsauskypärää kuumalle alustalle, kuten kuuman hitsaussauman päälle! 10

11 PUHDISTUS Puhalla kypärä puhtaaksi paineilmalla. Puhdista kypärä kostealla, hyvin kuivaksi väännetyllä liinalla. Kostuta liinaa haaleassa vedessä, johon on lisätty vähän mietoa puhdistusainetta. Älä käytä kypärän puhdistukseen mitään liuottimia. Älä hankaa sisäpuolista muovista suojalevyä työkäsineellä tai vastaavalla, koska se naarmuuntuu h e l p o s t i. KÄYTTÖTURVALLISUUS Älä koskaan katso valokaarihitsauksen valokaareen ilman kasvosuojusta! Valokaari vahingoittaa suojaa - mat tomia silmiä! Valokaari polttaa suojaamattoman ihon! Varo myös valokaaren heijastumia! Suojaa itsesi ja ympäristösi valokaarelta ja kuumilta roiskeilta! Paloturvallisuus! Noudata voimassaolevia paloturvallisuusmääräyksiä, hitsaus lasketaan aina kuumaksi työksi. Hitsaus palo- ja räjähdysvaarallisilla alueilla on aina ehdottomasti kielletty. Älä vie hitsauskonetta säiliöiden, autojen yms. sisään. Älä koskaan aseta mitään syttyviä materiaaleja hitsauspaikan läheisyyteen. Hitsauspaikalla on oltava hyväksytty palonsammutusväline. Huomaa! Kipinät voivat aiheuttaa tulipalon vielä useita tunteja hitsauksen jälkeen. Vältä hitsaussavua! Huolehdi hitsauspaikan hyvästä tuuletuksesta. Noudata erityisiä turvatoimia hitsatessasi lyijyä, kadmiumia, sinkkiä, elohopeaa tai berylliumia sisältäviä metalleja. Älä vie hitsauskoneita säiliöiden, autojen yms. sisään. Hitsauskypärä on tarkoitettu käytettäväksi tiloissa, joissa on hyvä tuuletus. Jos joudut työskentelemään tiloissa, joiden tuuletus on riittämätön, suosittelemme raitisilmahitsauskypärän käyttöä. Vaaratilanteet! Ole erityisen varovainen hitsatessasi esim. säiliön sisällä. 11

12 Svejsehjelm TEKNISKE DATA Størrelse på svejseglas: 60 x 110 mm Tæthedsgrad: EN 8 EN 13 Brugstemperatur: 20 C +60 C Opbevaringstemperatur: 40 C +70 C Svejsehjelmens materiale: Slagfast plast BRUGSANVISNING SIKKERHEDSSYMBOL Indikerer forsigtighed eller advarsel. ADVARSEL Undlader du at overholde en sikkerhedsadvarsel, kan det medføre alvorlige personskader på dig selv eller andre. Følg altid sikkerhedsbestemmelserne for at undgå brand og person skade. Svejsehjelmen er beregnet til bue -, MIG-, MAG og TIG-svejsning. Hjelmen beskytter svejserens øjne, hoved og hals mod lysbuens stråling, miljøstråling og svejsestænk. Når svejseglasset er løftet, kan masken også anvendes ved slibning og afslagning. Beskyttelsen skal ikke anvendes ved arbejde, der kræver god farvegenkendelse. INDEN SVEJSNING For din egen sikkerhed skal du nøje gennemlæse denne brugsanvisning, inden svejsehjelmen tages i brug. Sørg for, at tæthedsgraden passer til dit arbejde. Hjelmen leveres forsynet med svejseglas med tæthedsgrad EN 10. Udskift svejseglasset efter behov. Beskyttelsesglasset er stærkt, men ikke brudsikkert. Svejsehjelmen beskytter ikke mod hårde stoffer, små splinter fra slibeskive, eksplosioner eller ætsende genstande. Anvend altid korrekt beskyttelsesudstyr og -redskaber, der kræves til hvert enkelt opgave. Følsomme personer kan få allergiske reaktioner af hudkontakt med hjelmens materiale. Justér hovedbåndets højde og omkreds samt hjelmens vinkel mod ansigtet, så den føles rar at arbejde med. BUESVEJSEGLASSETS TÆTHEDSGRAD Vælg et passende svejseglas til dit svejsearbejde vha. vedlagte tabel. Sørg også for, at andre personer, der arbejder på samme område, anvender anden beskyttelsesudrustning med passende tæthedsgrad. En større EN-værdi angiver et mørkere svejseglas. På svejseglasset er mærkningerne for tæthedsgrad og godkendelse stemplet på glassets forside. Anvend ikke svejseglas, hvor der ikke findes mærkning for tæthedsgrad eller godkendelse. UDSKIFTNING AF SVEJSE- OG BESKYTTELSESGLAS Udskiftning af svejseglas og forreste beskyttelsesglas: 1. Løft dækslet af svejseglas op. 2. Løsn fjeder til glas ved at presse dets lange sider nærmere hinanden; så meget at fjederen kommer ud bag plasthager på dækslets ramme. 3. Fjern svejseglas og beskyttelsesglas. 4. Montér nyt beskyttelsesglas og svejseglas på deres pladser. 5. Tryk fjederen til glasset bag plasthager, og den låses på plads. 12

13 Udskiftning af indre, gennemsigtigt plastbeskyttelsesglas: 1. Løsn fjeder til glas som beskrevet herover. 2. Udskift plastbeskyttelsesglas. 3. Montér fjeder til glas på plads. Anvend aldrig beskyttelsesglas i stedet for indre plast beskyttelsesglas pga. risiko for skade! OBS! I særlige tilfælde, f.eks. når man svejser inde i en beholder eller foran en reflekterende overflade, bør der tages særlige hensyn for at forhindre, at reflekterende svejsestråler slipper ind i masken bagfra. I sådanne tilfælde findes en særlig halsbeskyttelse der fastgøres i masken, og som forhindrer stråling både forfra, fra siderne og bagfra. INDSTILLINGER Højdeindstilling af hovedbånd: Indstil hovedbåndet, så båndets del omkring hovedet sidder ganske langt nede, så svejsehjelmen stadig sidder på hovedet. Hovedbåndets svejsebånd skal sidde over øjenkrogene, og på siderne skal båndet sidde noget over ørene. Spændingsindstilling af hovedbåndet: Ind stil båndet ved at dreje justeringshåndtaget. Indstilling af maskevinkel: Indstil maskens vinkel mod dit ansigt, så maskens nederste kant i svejsesituationen placeres nær dit bryst, så masken beskytter på den bedste måde. Bøj justeringspladen så meget indad, at plastskruen på masken kommer ud af hullet i justeringspladen. Drej justeringspladen, og løsn pladen, så skruen anbringes i ønsket hul på justeringspladen. Spændingsindstilling for hjelmen: Indstil spændingen med skruerne, så hjelmen let kan klappes op og ned. Hvis hjelmen slår mod dit bryst, når den fældes ned, er den indstillet for løst, eller vinklen er indstillet for tæt på dit ansigt med justeringspladen. EFTERSYN OG SERVICE Foretag altid et eftersyn af svejsehjelmen, inden du starter svejsningen. Sprukne, ridsede eller beskadigede dele skal omgående udskiftes. Anvend aldrig en beskadiget svejsehjelm eller en svejsehjelm med defekt udstyr! Inden anvendelsen skal du altid foretage et eftersyn af svejseglasset, beskyttelsesglasset og plastbeskyttelsesglasset, samt sikre at disse er monteret korrekt. Sørg for, at forsidens beskyttelsesglas og indre plastbeskyttelsesglas er ubeskadigede, tilstrækkeligt rengjorte og monteret korrekt. Udskift beskyttelsesglasset og plastbeskyttelsesglasset med det samme, hvis disse er beskadiget, eller hvis stænk og ridser nedsætter sigtbarheden. Sørg for, at svejseglasset er ubeskadiget og rent. Beskadiget svejseglas nedsætter beskyttelsen, så det skal udskiftes omgående. Kontrollér, at svejseglassets tæthedsgrad passer til dit arbejde. Kontrollér, at åbningens dækskive eller glas er ubeskadigede, rigtigt monteret og dækker hele åbningen. Kontrollér, at hjelm og hovedbånd er ubeskadigede. Kontrollér, at maskens luge slutter fuldstændigt til i nedklappet position. Omhyggelig anvendelse og opbevaring af svejsehjelmen forlænger dens levetid og forbedrer din sikkerhed! Læg ikke svejsehjelmen på et varmt underlag, f.eks. på en varm svejsekant! 13

14 RENGØRING Blæs hjelmen ren med trykluft. Rengør svejsehjelmen med en fugtig, godt opvredet pudseklud. Fugt pudsekluden med lunkent vand og mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke opløsningsmiddel til rengøring af svejsehjelmen. Gnid ikke det inderste plastbeskyttelsesglas med handsker e.l., da det ridses let. DRIFTSSIKKERHED Se aldrig på lysbuen uden ansigtsbeskyttelse, der er konstrueret til lysbuesvejsning! Lysbuen skader ubeskyttede øjne! Lysbuen brænder ubeskyttet hud! Vær opmærksom på stråling fra en reflekterende lysbue! Beskyt dig selv og omgivelserne mod lysbuer og varme stænk! Brandsikkerhed Iagttag gældende brandsikkerhedsforskrifter. Svejsning klassificeres altid som varmt arbejde. Svejsning på brand- og eksplosionsfarlige steder er absolut forbudt. Tag ikke svejsemaskinen med ind i f.eks. tanke, biler mv. Anbring aldrig brandfarligt materiale i nærheden af svejsepladsen. Et godkendt slukningsredskab skal altid findes ved svejsepladsen. OBS! Gnister kan forårsage brande også timer efter. Undgå svejserøg! Sørg for at have tilstrækkelig ventilation. Iagttag særskilte beskyttelsesforanstaltninger, når du svejser metaller, der indeholder bly, kadmium, zink, kviksølv eller beryllium. Svejsehjelmen er konstrueret til brug i rum med tilstrækkelig ventilation. Når du svejser i rum med utilstrækkelig ventilation, anbe faler vi at anvende friskluftssvejsehjelme. Fare ved særligt arbejde! Iagttag altid største forsigtighed, når du f.eks. svejser i beholdere. 14

15 15

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ

CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ CROSSHJÄLM CROSSHJELM CROSSIKYPÄRÄ Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör

Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dubbelkoningsverktyg för bromsrör Dobbelkoningsverktøy for bremserør Kaksoiskartiotyökalu jarruputkia varten Værktøj med dobbeltkonusslibning for bremserør 1 2007 Biltema Nordic Services AB Dubbelkoningsverktyg

Læs mere

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken

Stormkök. Stormkjøkken. Retkikeittiö. Stormkøkken Stormkök 9 delar Stormkjøkken 9 deler Retkikeittiö 9 osaa Stormkøkken 9 dele Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

Väggfäste LCD Veggfeste LCD Seinäkiinnitin nestekide Vægbeslag LCD

Väggfäste LCD Veggfeste LCD Seinäkiinnitin nestekide Vægbeslag LCD Väggfäste LD Veggfeste LD Seinäkiinnitin nestekide Vægbeslag LD 10 32" 2009 Biltema Nordic Services AB Väggfäste LD/plasma 10 32" Medföljande delar: Säkerhetsskruvar Tighten bolt Skärmkonsol Arm Förlängningsstag

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Båndpudser Bandslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker

Tips & Idéer. Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker Tips & Idéer Modellark till fyra väskor/mønsterark til fire tasker/vesker 600711 SE Påsväska Tygåtgång: Yttertyg 50x100 cm Fodertyg + snedslå 100x140 cm Vliselin 100x25 cm Mönster (sid 6) Måtten på mönstret

Læs mere

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI MOD 9600-90 X Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI O C MENU 40 560 560 446 Fig.2 -+ 3 B Fig.1 A Fig.3 MONTERING DK Mikroovnslågen monteres foran nichen i

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33017. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33017 Brugsanvisning Bruksanvisning BÅNDPUDR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye båndpudser, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning!

SVENSKA. Instruktion SVENSKA SVENSKA. 28651 CMC TUMORTOS Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! CMC 28561 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Posttraumatiskt, reumatologiska sjukdomar och instabilitet. Kontraindikationer Inga kända. Justering Ändringar av denna produkt får enbart göras

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

ADF 700S. Svejsehjelm med automatisk nedblænding SIKKERHED - LÆS FØR ANVENDELSE

ADF 700S. Svejsehjelm med automatisk nedblænding SIKKERHED - LÆS FØR ANVENDELSE ADF 700S Svejsehjelm med automatisk nedblænding SIKKERHED - LÆS FØR ANVENDELSE ADVARSEL Læs og forstå alle instruktioner før brug Svejsehjelme med automatisk nedblænding er designet til at beskytte øjne

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER KOLMIPYÖRÄ TREHJULER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 2 66 Helsingborg. Tel: +6-2 600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 301 Lier. Tlf: +7-32 8 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings-

Læs mere

Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk

Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk 20-645_manual.indd 2011-04-2, 11.20.26 Art. 20-645 Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk 2011 Biltema Nordic Services AB Hopfällbar arbetsbänk

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

www.stigagames.com KICK SCOOTER 8280-0300-05

www.stigagames.com KICK SCOOTER 8280-0300-05 www.stigagames.com SE MONTERINGSanvisning DK Monteringsvejledning NO MONTERINGSanvisning SF Kokoamisohje GB ASSEMBLE Instruction manual KICK SCOOTER Creator 200 8280-0300-05 Svenska SE Justerbar höjd 90-100

Læs mere

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 55107. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 55107 Brugsanvisning Bruksanvisning LAMELFRÆR Læs denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, før du tager lamelfræseren i brug, så du ved, hvordan den skal anvendes. Sørg for at vedligeholde maskinen

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Originalmanual 1 2016-03-01 Biltema Nordic Services

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB

Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB Brugsanvisning / Bruksanvisning LED Ring Pro 12 dioder Hvid / RGB LED Ring Pro 12 dioder Vit / RGB www.pondteam.com 1 DANSK : Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden denne LED Ring

Læs mere

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06

7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 7962_KK_UVN_0914.indd 1 2014-11-06 09:41:06 Bruksanvisning svenska... sida 7 17 Brugsanvisning dansk... side 18 29 Bruksanvisning norsk... side 30 41 Käyttöohjeet suomi...sivu 42 53 Instruction manual

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

Brugsanvisning / Bruksanvisning

Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogenlys / Halogenljus Slange / Slang Ledning / Kabel Pakning / Packning Brugsanvisning / Bruksanvisning Vandstenspumpe /Vattenstenspump AQ350 / 700 / 1000 / 1500 AQ350L / AQ 700L / AQ1000L / AQ1500L

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S Invacare Sonnet Invacare Sonnet User's Manual DK, S Invacare EC-Høng A/S Ident. no.: 1427681 Version 02 05.2003 Invacare Sonnet BRUGSANVISNING (DK)...3-4 BRUKSANVISNING (S)...5-6 Brugsanvisning for Invacare

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus Teleskopstege inkl. klämskydd med klembeskyttelse Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus inkl. fingerbeskyttelse MAX 150 kg SE Teleskopstege inkl. klämskydd Instruktionsmanual för teleskopisk aluminiumstege

Læs mere

STIGA FREECLIP 8211-2204-02

STIGA FREECLIP 8211-2204-02 STIG FREECLIP 82-2204-02 S SVENSK 6 5 3 4 4 2 2 2 2 E B C B C. 9x (M6) 2. 4x(M6x30mm) 3. x(m6x35mm) 4. 2x(M6x28mm) 5. x(m6x73mm) 6. x(m6x63mm) 2 DNSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs instruktionerne omhyggeligt

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Malmbergs LED Downlights

Malmbergs LED Downlights Malmbergs LED Downlights DK Malmbergs Elektriska AB, PO Box 144, -692 23 Kumla, Sweden info@malmbergs.com www.malmbergs.com DK Dæmpbare LED-downlights Energibesparende Lav varmeudvikling i forhold til

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Rev.nr 161012 O 2,5mm T15 T25 C1 C2 C3 3 m x3 C4 C5 C6 C7 3,5x9,5 1 3,5x25 1 x2 A1 4220000 Endast 8x20 Bare 8x20 Kun 8x20 Vain 8x20

Læs mere

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE

SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner DK SE SE DK SLINGTRAINER Vejledning Instruktioner SE DK DANSK VEJLEDNING SLINGTRAINER 3 GENERELT TILSIGTET BRUG Dette udstyr er designet til privat brug og må ikke bruges til kommercielle, medicinske eller

Læs mere

Tips & Idéer Nunofilt

Tips & Idéer Nunofilt 600306 Tips & Idéer Nunofilt SE Vägledning till tyger som är filtade med hjälp av en torktumlare Du behöver Blankt, syntetiskt fodertyg Merinoull Siden, ponge 5, eller gasväv Gammal handuk Plastbalja Varmt

Læs mere

BELT- & BENCH GRINDER BÄNK- OCH BANDSLIPMASKIN BENK- OG BÅNDSLIPER PENKKI- JA NAUHAHIOMAKONE BÆNK- OG BÅNDSLIBEMASKINE

BELT- & BENCH GRINDER BÄNK- OCH BANDSLIPMASKIN BENK- OG BÅNDSLIPER PENKKI- JA NAUHAHIOMAKONE BÆNK- OG BÅNDSLIBEMASKINE BELT- & BENCH GRINDER BÄNK- OCH BANDSLIPMASKIN BENK- OG BÅNDSLIPER PENKKI- JA NAUHAHIOMAKONE BÆNK- OG BÅNDSLIBEMASKINE BGS 150/686 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46

Læs mere

Model 33020. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33020. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33020 Brugsanvisning Bruksanvisning EXCENTERSLIBER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye excentersliber, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV Anvisning för kompressor AC SV De kompressorer vi säljer levereras med en liten mängd leveransolja som ska tömmas ur och ersättas med rätt typ och mängd enligt fordonstillverkarens rekommendationer. Följande

Læs mere

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3

Dörrklocka, trådlös, modell 3. Dørklokke, trådløs, model 3. Ovikello, langaton, malli 3 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Dørklokke, trådløs, modell 3 Ovikello, langaton, malli 3 Dørklokke, trådløs, model 3 1 Art. 46-248 Dörrklocka, trådlös, modell 3 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Læs mere

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Ara. Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Ara Varmluftsborste Varmlufkrøllejern Varmluftsbørste MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska INSTRUKTIONER FÖR VARMLUFTSSTYLER ALLMÄN BESKRIVNING INSTRUKTIONER FÖR DIN SÄKERHET Försiktighet:

Læs mere