Svetshjälm Svejsehjelm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svetshjälm Svejsehjelm"

Transkript

1 Svetshjälm Sveisehjelm Hitsauskypärä Svejsehjelm 1

2 Art

3 Svetshjälm TEKNISKA DATA Svetsglaset storlek: 60 x 110 mm Täthetsgrad: EN 8 EN 13 Brukstemperatur: 20 C +60 C Lagringstemperatur: 40 C +70 C Svetshjälms material: Slagtålig plast BRUKSANVISNING SÄKERHETSSYMBOL Indikerar till försiktighet eller varning. VARNING Underlåtenhet att hörsamma en säkerhetsvarning kan resultera i allvarliga personskador på dig själv eller andra. Följ alltid säkerhets bestämmelserna för att undvika risk för brand och personskada. Svetshjälmen är avsedd för båg-, mig-, magoch tigsvetsning. Hjälmen skyddar svetsarens ögon, huvud och hals mot ljusbågens strålning, miljöstrålning och svetssprut. När det färgade svetsglaset är lyft kan masken användas som skydd även vid slipning och slaggning. Skyddet skall inte användas i arbeten som kräver noggrann färgbedömning. FÖRE SVETSNING För din egen säkerhet läs noga igenom denna bruksansvisning före användandet av svets hjälmen. Se till att täthetsgraden är lämplig för ditt arbete. Hjälmen levereras utrustad med svetsglas av täthetsgrad EN 10. Känsliga personer kan få allergiska reaktioner av hudkontakt med hjälmens material. Justera huvudbandets höjd och omkrets samt hjälmens vinkel mot ansiktet så att den känns behaglig att arbeta med. BÅGSVETSGLASENS TÄTHETSGRAD Välj ett lämpligt svetsglas för ditt svets arbete. Se till att även andra personer som arbetar inom området också använder skyddsutrusning med lämplig täthetsgrad. Ett högre EN-tal betyder ett mörkare svetsglas. På svetsglasen är märkningarna för täthetsgrad och godkännande stämplade på framsidan av glaset. Använd inte sådana svetsglas där det inte finns täthetsgrad eller godkännanden. BYTE AV SVETS OCH SKYDDSGLAS Byte av svetsglas och främre skyddsglas: 1. Lyft upp svetsglasets lucka. 2. Lösgör fjädern som håller glaset genom att pressa dess långa sidor närmare varandra tillräckligt mycket för att fjädern kan komma förbi plasthakarna på luckans ram. 3. Avlägsna svetsglaset och skyddsglaset. 4. Montera nytt skyddsglas och svetsglas på sin plats. 5. Tryck fjädern för glaset bakom plast hakarna så att den låser fast. Byt ut svetsglaset vid behov. Skyddsglasen är starka men inte okrossbara. Svetshjälmen skyddar inte mot hårda stötar, små bitar från slipskiva, explosioner eller frätande ämnen. Använd alltid rätt skyddsutrustning och redskap, sådana som krävs för varje enskilt arbete. 3

4 Byte av inre genomskinligt plastskyddsglas: 1. Lösgör fjädern för glaset såsom beskrivits här ovan. 2. Byt plastskyddglaset. 3. Montera fjädern för glaset på dess plats. Använd ALDRIG skyddsglaset i stället för det inre plastskyddglaset. Det finns i så fall en skaderisk! OBS! Vid specialltillfällen t.ex. då man svetsar inne i en behållare eller framför en reflekterande yta bör speciell hänsyn tas för att förhindra att reflekterande svetsstrålar slipper in i masken bakifrån. För sådana tillfällen finns ett speciellt halsskydd att komplettera med. Det fästs i masken och förhindrar effektivt att strålning kan komma in från andra riktningar. INSTÄLLNINGAR Höjdinställning av huvudband: Ställ in huvudbandet så att banddelen runt huvudet sitter ganska långt ner. Detta för att svetshjälmen måste sitta stadigt på huvudet. Huvudbandets svettband ska sitta något ovanför ögonbrynen och på sidorna ska bandet sitta något ovanför öronen. Diametern på huvudbandet: Ställ in bandet genom att vrida ratten. Inställning av maskvinkeln: Ställ in maskens vinkel mot ansiktet så att dess nedre kant vid svetsningen är nära ditt bröst. Så skyddar masken på bästa sätt. Böj justeringsplåten inåt tillräckligt mycket så att plastskruven på masken kommer ut från hålet i justeringsplåten. Vrid justerings plåten och frigör den så att skruven ställer sig i valt hål på justeringsplåten. Friktionsinställning för uppoch nedfällningen: Ställ in spänningen med skruvarna så att hjälmen lätt kan fällas upp ner. Om hjälmen slår mot ditt bröst när den fälls ner, är den för löst inställd. Möjligen kan vinkeln, med justeringsplåten, vara inställd för nära ditt ansikte. ÖVERSYN OCH SERVICE Gör alltid en översyn av svetshjälmen innan du startar svetsningen. Spräckta, repade eller skadade delar måste ovillkorligen bytas omgående. Använd aldrig skadad svetshjälm eller en svetshjälm med defekt utrustning! Gör en översyn av svetsglaset före varje användningstillfälle. Kontrollera särskilt att skyddsglaset och plastskyddsglaset, är hela samt att de är monterade på rätt sätt: Kontrollera att främre sidans skyddsglas och det inre plastskyddsglaset är oskadade, tillräckligt rena och monterade på rätt sätt. Byt omedelbart skyddsglaset och plastskyddsglaset, om dessa är skadade eller om sprut och repor försvagar siktbarheten. Se till att svetsglaset är oskadat och rent. Ett skadat svetsglas ger sämre skydd och måste bytas omgående. Kontrollera att täthetsgraden av svetsglaset är lämpligt för ditt arbete. Kontrollera att siktöppningens täckskiva eller siktglas är oskadade och riktigt monterade, samt täcker hela öppningen. Kontrollera att hjälmen och huvudbandet är oskadade. Kontrollera att maskens lucka i nerfälld position sluter till fullständigt. Omsorgsfull användning och förvaring av svetshjälmen förlänger dess livslängd och förbättrar din säkerhet! Lägg aldrig svetshjälmen på ett hett underlag, t.ex. på en het svetssöm! 4

5 RENGÖRING Blås ren hjälmen med tryckluft. Rengör svetshjälmen med en fuktig, väl urvriden putsduk. Fukta putsduken med ljummet vatten och milt rengöringsmedel. Använd aldrig lösningsmedel för rengöring av svetshjälmen. Berör aldrig det inre plastskyddsglaset, t.ex. med handsken, eftersom den repas lätt. DRIFTSÄKERHET Titta aldrig på en ljusbåge utan ett ansiktsskydd som är konstruerad för ljusbågs-svetsning! Ljusbågen skadar oskyddade ögon! Ljusbågen bränner oskyddad hud! Akta dig även för reflekterad strålning från en ljusbåge! Skydda alltid dig själv och omgivningen mot ljusbågen och hett svetssprut! Brandsäkerhet! Iakttag gällande brandsäkerhetsföreskrifter: Svetsning klassificeras alltid som hett arbete. Svetsning på brand- och explosionsfarliga platser är absolut förbjuden. För inte in svetsmaskinen i t.ex. tankar, bilar etc. Placera aldrig eldfarliga material i närheten av svetsplatsen. Ett godkänt släckningsredskap skall alltid finnas vid svetsplatsen. OBS! Svetsgnistor kan ligga och pyra. De kan förorsaka brand ännu efter många timmar. Undvik svetsrök! Se till att ha tillräcklig ventilation. Vidtag särskilda skyddsåtgärder när du svetsar metaller, som innehåller bly, kadmium, zink, kvicksilver eller beryllium. Svetshjälmen är konstruerad för användning i rum med tillräcklig ventilation. Om du arbetar i rum med otillräcklig ventilation, rekommenderar vi användning av friskluftssvetshjälm. Fara vid speciella arbeten! Iakttag alltid största för siktighet när du svetsar t.ex. behållare. 5

6 Sveisehjelm TEKNISKE DATA Sveiseglassets størrelse: 60 x 110 mm Tetthetsgrad: EN 8 EN 13 Brukstemperatur: 20 C +60 C Oppbevaringstemperatur: 40 C +70 C Sveisehjelmens materiale: Slagfast plast BRUKSANVISNING SIKKERHETSSYMBOL Indikerer forsiktighet eller advarsel. ADVARSEL Dersom du ikke iakttar en sikkerhetsadvarsel, kan det resultere i alvorlige personskader for deg selv eller andre. Følg alltid sikkerhetsbestemmelsene for å unngå risiko for brann og person skade. Sveisehjelmen er beregnet for bue-, mig-, mag og tigsveising. Hjelmen beskytter sveiserens øyne, hode og hals mot lys buens stråling, miljøstråling og sveisesprut. Når det fargede sveiseglasset er løftet, kan masken brukes som beskyttelse også ved sliping og slagghakking. Beskyttelsen skal ikke brukes i arbeid som krever at man kan skille godt mellom farger. FØR SVEISING For din egen sikkerhets skyld, les nøye gjennom denne bruksanvisningen før bruk av sveisehjelmen. Pass på at tetthetsgraden er den riktige for ditt arbeid. Hjelmen leveres utstyrt med sveiseglass av tetthets grad EN 10. Bytt ut sveiseglasset ved behov. Beskyttelsesglassene er sterke, men ikke uknuselige. Sveisehjelmen beskytter ikke mot harde støt, små biter fra slipeskive, eksplosjoner eller etsende stoffer. Bruk alltid riktig verneutstyr og -redskap i forhold til hva som kreves for hver enkelt arbeidsoperasjon. Følsomme personer kan få allergiske reaksjoner av hudkontakt med hjelmens materiale. Juster hodebåndets høyde og omkrets samt hjelmens vinkel mot ansiktet slik at den føles behagelig å arbeide med. BUESVEISEGLASSETS tetthetsgrad Velg et passende sveiseglass for ditt sveisearbeid. Pass på at også andre personer som arbeider på samme område bruker verneutstyr med passende tetthetsgrad. Et høyere EN-tall betyr et mørkere sveiseglass. På sveiseglasset er merking for tetthetsgrad og godkjenning stemplet på framsiden av glasset. Bruk ikke sveiseglass som ikke har tetthetsgrad- eller godkjenningsmerking. SKIFTE AV SVEISE OG BESKYTTELSESGLASS Skifte av sveiseglass og fremre beskyttelsesglass: 1. Løft opp sveiseglassets holder. 2. Løsne fjæren for glasset ved å presse dets lange sider nærmere hverandre så mye at fjæren kan komme forbi plast hektene på holderens ramme. 3. Ta av sveiseglasset og beskyttelsesglasset. 4. Monter nytt beskyttelsesglass og sveiseglass. 5. Trykk fjæren for glasset bak plasthektene slik at den låses fast. 6

7 Skifte av indre gjennomskinnelig plastbeskyttelsesglass: 1. Løsne fjæren for glasset som beskrevet ovenfor. 2. Skift plastbeskyttelsesglasset. 3. Monter fjæren for glasset tilbake på plass. Bruk aldri beskyttelsesglasset i stedet for indre plastbeskyttelsesglass. Dette medfører skaderisiko! OBS! I spesielle tilfeller, f.eks. når man sveiser inne i en beholder eller framfor en reflekterende flate, bør det tas spesielt hensyn for å hindre at reflekterende sveisestråler slipper inn i masken bakfra. For slike tilfeller finnes det en spesiell halsbeskyttelse. Den festes i masken og hindrer effektivt stråling fra å komme inn fra andre retninger. JUSTERINGER Høydejustering av hodebåndet: Still inn hodebåndet slik at bånddelen rundt hodet sitter ganske langt nede, og slik at sveisehjelmen sitter stødig på hodet. Hodebåndets svettebånd skal sitte noe ovenfor øyebrynene, og på sidene skal båndet sitte noe ovenfor ørene. Diameteren på hodebåndet: Still inn båndet ved å vri justeringsrattet. Justering av maskevinkelen: Still inn vinkelen av masken mot ansiktet, slik at maskens nedre kant i sveisesituasjonen er plassert nær brystet. Slik beskytter masken på best måte. Bøy justeringsplaten innover så mye at plastskruen på masken kommer ut fra hullet i justeringsplaten. Vri justerings platen og frigjør platen slik at skruen stiller seg i ønsket hull på justeringsplaten. Friksjonsinnstilling for opp- og nedfelling: Still inn strammingen med skruene slik at hjelmen lett kan felles opp og ned. Dersom hjelmen slår mot brystet når den felles ned, er den for løst justert. Muligens kan vinkelen, med justeringsplaten, være innstilt for nær ansiktet. INSPEKSJON OG SERVICE Foreta alltid en inspeksjon av sveisehjelmen før du starter sveisingen. Sprukne, ripete eller skadede deler skal straks skiftes. Bruk aldri en skadet sveisehjelm eller en sveisehjelm med defekt utstyr! Foreta alltid før bruk en inspeksjon av sveiseglasset. Kontroller spesielt at beskyttelsesglasset og plastbeskyttelsesglasset er hele, og forsikre deg om at disse er montert på riktig måte: Se etter at fremre sides beskyttelsesglass og indre plastbeskyttelsesglass er uskadet, tilstrekkelig rene og montert på riktig måte. Skift beskyttelsesglasset og plastbeskyttelsesglasset straks dersom disse er skadet, eller dersom sprut og riper klart reduserer sikten. Se etter at sveiseglasset er uskadet og rent. Et skadet sveiseglass svekker beskyttelsen, og må derfor straks skiftes. Kontroller at tetthetsgraden av sveiseglasset er passe for ditt arbeid. Kontroller at siktåpningens dekkskive eller siktglass er uskadet og riktig montert, og at hele åpningen er dekket. Kontroller at hjelm og hodebånd er uskadet. Kontroller at maskens glassholder slutter fullstendig tett i nedfelt posisjon. Omsorgsfull bruk og oppbevaring av sveisehjelmen forlenger dens levetid og forbedrer din sikkerhet! Legg ikke sveisehjelmen på et varmt underlag, f.eks. på en varm sveisesøm! 7

8 RENGJØRING Blås ren hjelmen med trykkluft. Rengjør sveisehjelmen med en fuktig, godt vridd pusseklut. Fukt pussekluten med lunkent vann og et mildt rengjøringsmiddel. Bruk ikke løsemidler til rengjøringen av sveisehjelmen. Berør aldri det indre plastbeskyttelsesglasset f.eks. med en hanske, fordi det ripes lett. DRIFTSSIKKERHET Se aldri på lysbuen uten ansiktsbeskyttelse som er konstruert for lysbuesveising! Lysbuen skader ubeskyttede øyne! Lysbuen brenner ubeskyttet hud! Pass deg også for strålingen av reflekterende lysbue! Beskytt alltid deg selv og omgivelsene mot lysbuen og varm sveisesprut!! Brannsikkerhet! Iaktta gjeldende brannsikkerhetsforskrifter: Sveising klassifiseres alltid som varmt arbeid. Sveising på brann- og eksplosjonsfarlige steder er absolutt forbudt. Ta ikke sveisemaskinen inn i f.eks. tanker, biler etc. Plasser aldri brannfarlige materialer i nærheten av sveisestedet. Et godkjent slokkeredskap skal alltid finnes ved sveisestedet. OBS! Gnister kan forårsake brann til og med etter flere timer. Unngå sveiserøyk! Sørg for å ha tilstrekkelig ventilasjon. Treff særskilte beskyttelses tiltak når du sveiser metaller som innholder bly, kadmium, sink, kvikksølv eller beryllium. Sveisehjelmen er konstruert for bruk i rom med tilstrekkelig ventilasjon. Når du arbeider i rom med utilstrekkelig ventilasjon, anbefaler vi bruk av friskluftssveisehjelm. Fare ved spesielle arbeider! Utvis alltid den største forsiktighet når du sveiser f.eks. beholdere. 8

9 Hitsauskypärä TEKNISET TIEDOT Hitsauslasin koko: 60 x 110 mm Tummuusaste: EN 8 EN 13 Käyttölämpötila: 20 C +60 C Säilytyslämpötila: 40 C +70 C Hitsauskypärän materiaali: iskunkestävä muovi KÄYTTÖOHJE TURVALLISUUSSYMBOLIT Kehottaa varovaisuuteen tai ilmaisee varoitusta. VAROITUS Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja käyttäjille tai muille läheisyydessä oleskeleville. Noudata aina turvallisuusohjeita välttääksesi tulipalo-, ja henkilövahin kovaaran. Hitsauskypärä soveltuu kaari-, mig-, mag- ja tig-hitsaukseen. Kypärä suojaa hitsaajan silmät, pään ja kaulan valokaaren säteilyltä, heijastuvalta säteilyltä ja hitsausroiskeilta. Hitsauslasi ylösnostettuna kypärä soveltuu suojaksi myös hionta- yms. töihin. Suojavarustetta ei saa käyttää töissä, joissa on tarpeen erottaa värejä. ENNEN HITSAUSTA Lue tämä käyttöohje huolel lisesti ennen kuin alat käyttää hitsauskypärää. Varmista, että kypärän tummuusaste vastaa tehtävän työn asettamia vaatimuksia. Kypärä on varustettu lasilla, jonka tummuusaste on EN 10. Vaihda hitsauslasi tarvittaessa. Suojalasit ovat vahvat, mutteivät rikkoutumattomat. Hitsauskypärä ei suojaa kovilta iskuilta, pieniltä hiomalaikan palasilta, räjähdyksiltä tai syövyttäviltä aineilta. Käytä aina kuhunkin työhön sopivia suojavarusteita. Hitsauskypärän materiaali voi aiheuttaa allergiaoireita herkkäihoisille henkilöille. Säädä pääpannan korkeus ja ympärysmitta sekä kypärän kulma kasvoihin nähden sellaisiksi, että kypärä tuntuu hyvältä päässä. KAARIHITSAUSLASIN tummuusaste Valitse sopiva hitsauslasi työtäsi varten. Huolehdi siitä, että myös muut samalla alueella työskentelevät ihmiset käyttävät suojavarusteita, joiden tummuusaste vastaa tehtävää työtä. Mitä suurempi EN-luku, sitä tummempi hitsauslasi. Tummuusaste ja hyväksymismerkintä on leimattu lasin etupuolelle. Älä käytä hitsauslaseja, joihin ei ole merkitty tummuusastetta tai hyväksymismerkintää. HITSAUSLASIN JA SUOJALEVYN VAIHTO Hitsauslasin ja ulkopuolisen suojalevyn vaihto: 1. Nosta hitsauslasiluukku ylös. 2. Vapauta lasin jousi painamalla sen pitkiä sivuja toisiaan kohti niin paljon, että muoviset koukut tulevat pois luukun kehysten alta. 3. Ota hitsauslasi ja suojalevy pois luukusta 4. Asenna uusi hitsauslasi ja suojalevy luukkuun. 5. Paina jousia muovikoukkujen takaa, niin ne lukkiutuvat paikalleen. 9

10 Sisäpuolisen läpinäkyvän muovisen suojalevyn vaihto: 1. Vapauta jousi yllä kerrotulla tavalla. 2. Vaihda muovinen suojalevy. 3. Asenna jousi takaisin. Älä koskaan asenna sisäpuolisen muovisen suojalevyn tilalle tavallista suojalasia, vammautumisvaara! HUOMAA! Erikoistilanteissa, esim. hitsattaessa säiliön sisällä tai heijastavan pinnan edessä, on ryhdyttävä varotoimiin, etteivät heijastuvat hitsaussäteet pääse takaapäin kypärän sisään. Tällaisissa tilanteissa on käytettävä erityistä kypärään kiinnitettävää kaulasuojusta, joka estää tehokkaasti sekä edestä, sivuilta että takaa tulevan säteilyn pääsemisen kypärän sisään. SÄÄDÖT Pääpannan korkeussäätö: Säädä pääpanta siten, että se tulee pitkälle alas, jolloin kypärä istuu tukevasti päässä. Pääpannan hikinauhan tulee olla silmäkulmien yläpuolella ja sivuilta nauhan kuuluu olla vähän korvien yläpuolella. Pääpannan kiristys: Säädä panta sopivan kireäksi säätöpyörän avulla. Maskin kulman säätö: Säädä kulma siten, että maskin alareuna asettuu hitsaustilanteissa lähelle rintaasi, jolloin se suojaa parhaiten. Taivuta säätölevyä sisäänpäin niin paljon, että muoviruuvi tulee ulos säätölevyn reiästä. Kierrä säätölevyä ja vapauta levy siten, että ruuvi asettuu sopivaan reikään. Kypärän kireyden säätäminen: Säädä kireys ruuveilla siten, että kypärä on helppo laskea ja nostaa. Jos kypärä lyö rintaasi alas laskettaessa, se on säädetty liian löysäksi tai kulma on väärä. TARKISTUS JA HUOLTO Tarkista kypärän kunto aina ennen hitsauksen aloittamista. Vaihda halkeilleet, naarmuuntuneet tai muuten vahingoittuneet osat välittömästi. Älä koskaan käytä vahingoittunutta hitsauskypärää tai hitsauskypärää, jonka jokin varuste on vahingoittunut! Tarkista aina ennen käyttöä, että hitsauslasi, suojalevy ja muovinen suojalevy ovat ehjät ja oikein asennetut: Varmista, että ulkopuolinen suojalevy ja sisäpuolinen muovinen suojalevy ovat vahingoittumattomia, riittävän puhtaita ja että ne on asennettu oikein. Vaihda levyt välittömästi, jos niissä on vaurioita tai jos niissä olevat roiskeet ja naarmut heikentävät näkyvyyttä. Varmista, että hitsauslasi on vahingoittumaton ja puhdas. Vahingoittunut lasi heikentää näkyvyyttä ja se on siksi vaihdettava välittömästi. Varmista, että lasin tummuusaste sopii tehtävään työhön. Varmista, että silmäaukon peitelevy tai lasi ovat vahingoittumattomia ja että ne on asennettu oikein ja että ne peittävät koko aukon. Varmista, että kypärä ja sen pääpanta ovat ehjät. Varmista, että maskin luukku sulkeutuu kokonaan, kun se lasketaan alas. Huolellinen käyttö ja säilytys pidentävät hitsauskypärän käyttöikää ja parantavat turvallisuuttasi! Älä aseta hitsauskypärää kuumalle alustalle, kuten kuuman hitsaussauman päälle! 10

11 PUHDISTUS Puhalla kypärä puhtaaksi paineilmalla. Puhdista kypärä kostealla, hyvin kuivaksi väännetyllä liinalla. Kostuta liinaa haaleassa vedessä, johon on lisätty vähän mietoa puhdistusainetta. Älä käytä kypärän puhdistukseen mitään liuottimia. Älä hankaa sisäpuolista muovista suojalevyä työkäsineellä tai vastaavalla, koska se naarmuuntuu h e l p o s t i. KÄYTTÖTURVALLISUUS Älä koskaan katso valokaarihitsauksen valokaareen ilman kasvosuojusta! Valokaari vahingoittaa suojaa - mat tomia silmiä! Valokaari polttaa suojaamattoman ihon! Varo myös valokaaren heijastumia! Suojaa itsesi ja ympäristösi valokaarelta ja kuumilta roiskeilta! Paloturvallisuus! Noudata voimassaolevia paloturvallisuusmääräyksiä, hitsaus lasketaan aina kuumaksi työksi. Hitsaus palo- ja räjähdysvaarallisilla alueilla on aina ehdottomasti kielletty. Älä vie hitsauskonetta säiliöiden, autojen yms. sisään. Älä koskaan aseta mitään syttyviä materiaaleja hitsauspaikan läheisyyteen. Hitsauspaikalla on oltava hyväksytty palonsammutusväline. Huomaa! Kipinät voivat aiheuttaa tulipalon vielä useita tunteja hitsauksen jälkeen. Vältä hitsaussavua! Huolehdi hitsauspaikan hyvästä tuuletuksesta. Noudata erityisiä turvatoimia hitsatessasi lyijyä, kadmiumia, sinkkiä, elohopeaa tai berylliumia sisältäviä metalleja. Älä vie hitsauskoneita säiliöiden, autojen yms. sisään. Hitsauskypärä on tarkoitettu käytettäväksi tiloissa, joissa on hyvä tuuletus. Jos joudut työskentelemään tiloissa, joiden tuuletus on riittämätön, suosittelemme raitisilmahitsauskypärän käyttöä. Vaaratilanteet! Ole erityisen varovainen hitsatessasi esim. säiliön sisällä. 11

12 Svejsehjelm TEKNISKE DATA Størrelse på svejseglas: 60 x 110 mm Tæthedsgrad: EN 8 EN 13 Brugstemperatur: 20 C +60 C Opbevaringstemperatur: 40 C +70 C Svejsehjelmens materiale: Slagfast plast BRUGSANVISNING SIKKERHEDSSYMBOL Indikerer forsigtighed eller advarsel. ADVARSEL Undlader du at overholde en sikkerhedsadvarsel, kan det medføre alvorlige personskader på dig selv eller andre. Følg altid sikkerhedsbestemmelserne for at undgå brand og person skade. Svejsehjelmen er beregnet til bue -, MIG-, MAG og TIG-svejsning. Hjelmen beskytter svejserens øjne, hoved og hals mod lysbuens stråling, miljøstråling og svejsestænk. Når svejseglasset er løftet, kan masken også anvendes ved slibning og afslagning. Beskyttelsen skal ikke anvendes ved arbejde, der kræver god farvegenkendelse. INDEN SVEJSNING For din egen sikkerhed skal du nøje gennemlæse denne brugsanvisning, inden svejsehjelmen tages i brug. Sørg for, at tæthedsgraden passer til dit arbejde. Hjelmen leveres forsynet med svejseglas med tæthedsgrad EN 10. Udskift svejseglasset efter behov. Beskyttelsesglasset er stærkt, men ikke brudsikkert. Svejsehjelmen beskytter ikke mod hårde stoffer, små splinter fra slibeskive, eksplosioner eller ætsende genstande. Anvend altid korrekt beskyttelsesudstyr og -redskaber, der kræves til hvert enkelt opgave. Følsomme personer kan få allergiske reaktioner af hudkontakt med hjelmens materiale. Justér hovedbåndets højde og omkreds samt hjelmens vinkel mod ansigtet, så den føles rar at arbejde med. BUESVEJSEGLASSETS TÆTHEDSGRAD Vælg et passende svejseglas til dit svejsearbejde vha. vedlagte tabel. Sørg også for, at andre personer, der arbejder på samme område, anvender anden beskyttelsesudrustning med passende tæthedsgrad. En større EN-værdi angiver et mørkere svejseglas. På svejseglasset er mærkningerne for tæthedsgrad og godkendelse stemplet på glassets forside. Anvend ikke svejseglas, hvor der ikke findes mærkning for tæthedsgrad eller godkendelse. UDSKIFTNING AF SVEJSE- OG BESKYTTELSESGLAS Udskiftning af svejseglas og forreste beskyttelsesglas: 1. Løft dækslet af svejseglas op. 2. Løsn fjeder til glas ved at presse dets lange sider nærmere hinanden; så meget at fjederen kommer ud bag plasthager på dækslets ramme. 3. Fjern svejseglas og beskyttelsesglas. 4. Montér nyt beskyttelsesglas og svejseglas på deres pladser. 5. Tryk fjederen til glasset bag plasthager, og den låses på plads. 12

13 Udskiftning af indre, gennemsigtigt plastbeskyttelsesglas: 1. Løsn fjeder til glas som beskrevet herover. 2. Udskift plastbeskyttelsesglas. 3. Montér fjeder til glas på plads. Anvend aldrig beskyttelsesglas i stedet for indre plast beskyttelsesglas pga. risiko for skade! OBS! I særlige tilfælde, f.eks. når man svejser inde i en beholder eller foran en reflekterende overflade, bør der tages særlige hensyn for at forhindre, at reflekterende svejsestråler slipper ind i masken bagfra. I sådanne tilfælde findes en særlig halsbeskyttelse der fastgøres i masken, og som forhindrer stråling både forfra, fra siderne og bagfra. INDSTILLINGER Højdeindstilling af hovedbånd: Indstil hovedbåndet, så båndets del omkring hovedet sidder ganske langt nede, så svejsehjelmen stadig sidder på hovedet. Hovedbåndets svejsebånd skal sidde over øjenkrogene, og på siderne skal båndet sidde noget over ørene. Spændingsindstilling af hovedbåndet: Ind stil båndet ved at dreje justeringshåndtaget. Indstilling af maskevinkel: Indstil maskens vinkel mod dit ansigt, så maskens nederste kant i svejsesituationen placeres nær dit bryst, så masken beskytter på den bedste måde. Bøj justeringspladen så meget indad, at plastskruen på masken kommer ud af hullet i justeringspladen. Drej justeringspladen, og løsn pladen, så skruen anbringes i ønsket hul på justeringspladen. Spændingsindstilling for hjelmen: Indstil spændingen med skruerne, så hjelmen let kan klappes op og ned. Hvis hjelmen slår mod dit bryst, når den fældes ned, er den indstillet for løst, eller vinklen er indstillet for tæt på dit ansigt med justeringspladen. EFTERSYN OG SERVICE Foretag altid et eftersyn af svejsehjelmen, inden du starter svejsningen. Sprukne, ridsede eller beskadigede dele skal omgående udskiftes. Anvend aldrig en beskadiget svejsehjelm eller en svejsehjelm med defekt udstyr! Inden anvendelsen skal du altid foretage et eftersyn af svejseglasset, beskyttelsesglasset og plastbeskyttelsesglasset, samt sikre at disse er monteret korrekt. Sørg for, at forsidens beskyttelsesglas og indre plastbeskyttelsesglas er ubeskadigede, tilstrækkeligt rengjorte og monteret korrekt. Udskift beskyttelsesglasset og plastbeskyttelsesglasset med det samme, hvis disse er beskadiget, eller hvis stænk og ridser nedsætter sigtbarheden. Sørg for, at svejseglasset er ubeskadiget og rent. Beskadiget svejseglas nedsætter beskyttelsen, så det skal udskiftes omgående. Kontrollér, at svejseglassets tæthedsgrad passer til dit arbejde. Kontrollér, at åbningens dækskive eller glas er ubeskadigede, rigtigt monteret og dækker hele åbningen. Kontrollér, at hjelm og hovedbånd er ubeskadigede. Kontrollér, at maskens luge slutter fuldstændigt til i nedklappet position. Omhyggelig anvendelse og opbevaring af svejsehjelmen forlænger dens levetid og forbedrer din sikkerhed! Læg ikke svejsehjelmen på et varmt underlag, f.eks. på en varm svejsekant! 13

14 RENGØRING Blæs hjelmen ren med trykluft. Rengør svejsehjelmen med en fugtig, godt opvredet pudseklud. Fugt pudsekluden med lunkent vand og mildt rengøringsmiddel. Anvend ikke opløsningsmiddel til rengøring af svejsehjelmen. Gnid ikke det inderste plastbeskyttelsesglas med handsker e.l., da det ridses let. DRIFTSSIKKERHED Se aldrig på lysbuen uden ansigtsbeskyttelse, der er konstrueret til lysbuesvejsning! Lysbuen skader ubeskyttede øjne! Lysbuen brænder ubeskyttet hud! Vær opmærksom på stråling fra en reflekterende lysbue! Beskyt dig selv og omgivelserne mod lysbuer og varme stænk! Brandsikkerhed Iagttag gældende brandsikkerhedsforskrifter. Svejsning klassificeres altid som varmt arbejde. Svejsning på brand- og eksplosionsfarlige steder er absolut forbudt. Tag ikke svejsemaskinen med ind i f.eks. tanke, biler mv. Anbring aldrig brandfarligt materiale i nærheden af svejsepladsen. Et godkendt slukningsredskab skal altid findes ved svejsepladsen. OBS! Gnister kan forårsage brande også timer efter. Undgå svejserøg! Sørg for at have tilstrækkelig ventilation. Iagttag særskilte beskyttelsesforanstaltninger, når du svejser metaller, der indeholder bly, kadmium, zink, kviksølv eller beryllium. Svejsehjelmen er konstrueret til brug i rum med tilstrækkelig ventilation. Når du svejser i rum med utilstrækkelig ventilation, anbe faler vi at anvende friskluftssvejsehjelme. Fare ved særligt arbejde! Iagttag altid største forsigtighed, når du f.eks. svejser i beholdere. 14

15 15

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav MS 250 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Kap- och geringssåg MS 250 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Læs mere

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr.

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. S 5210 - S 5780 j Brugsanvisning støvsugere N Bruksanvisning støvsugere S Bruksanvisning dammsugare f Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 06 829 901 j j Beskrivelse af støvsugeren..........................................................

Læs mere

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130 S 5211 - S 5781 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 915 130 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage //

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage // Kitchen pro fryer // deep fryer // Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Pilot lamps and variable thermostat // Cool zone // Cord storage // Type 6354 6354_UL_UVN_310713.indd

Læs mere

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330 S 4212 - S 4782 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 354 330 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

Grind and brew coffee maker. Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE

Grind and brew coffee maker. Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE Grind and brew coffee maker Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...................................................................

Læs mere

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin

Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Art. 14-4110, 14-4120 Studsmatta med skyddsnät Trampoline med beskyttelsesnett Trampoliini ja suojaverkkotrampolin Trampolin med beskyttelsesnet SE- Barn under 3 år får ej använda produkten på grund av

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK QUIN MIG 183

BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK QUIN MIG 183 BRUGERVEJLEDNING KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA INSTRUKSJONSBOK INSTRUKTIONSBOK QUIN MIG 183 BRUGERVEJLEDNING 3 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA 12 INSTRUKSJONSBOK 20 INSTRUKTIONSBOK 28 1.0 SIKKERHEDSINFORMATION 1.1 INDLEDNING

Læs mere

DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw. DIESELVARMER Med termostat, 15 kw. HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw. DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw

DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw. DIESELVARMER Med termostat, 15 kw. HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw. DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw DIESELVARMER Med termostat, 15 kw HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw VARNING! SÄKERSTÄLL ALLTID GOD VENTILATION ADVARSEL! SØRG ALLTID

Læs mere

KØLESKAB MED TABLE-TOP

KØLESKAB MED TABLE-TOP KØLESKAB MED TABLE-TOP Brugsanvisning KJØLESKAP MED TOPPLATE Bruksanvisning KYLSKÅP Instruktionsbok PÖYTÄJÄÄKAAPPI Käyttöohje CW 150 R A+ INDHOLDSFORTEGNELSE FØR IBRUGTAGNING...2 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide

9 kg 25 kg MAX-WAY. Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide 9 kg 25 kg MAX-WAY Användarguide Käyttöohje Bruksanvisning Brugervejledning User Guide SE FI NO DK GB SE Viktigt! 9 25 kg Grupp 1 2 (ungefärlig ålder 9 månader 6 år) Var alltid noga med att följa dessa

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Tasty food dehydrator

Tasty food dehydrator Tasty food dehydrator 5 drying trays Large drying surface Ø 33 cm 2 power settings For fruit and mushrooms Transparent lid Retains the vitamins 6775_UL_UVN_020913.indd 1 9/2/2013 12:38:28 PM Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide

DK NO SV FI EN. Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide KS 3406-50 F KS 3406-60 F KS 3406-90 F KS 3406-90 FX KS 3406-50 FX DK NO SV FI EN Betjeningsvejledning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje User guide Læs venligst denne vejledning først! Kære kunde

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING

BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING IO 00427/1 EMHÆTTE EFU 501-02, EFU 501-02 X BETJENINGS- OG MONTAGEVEJLEDNING DK Kære Kunde! Den emhætte, som du har modtaget, er et moderne produkt, der er nemt at betjene. Ved hjælp af denne betjeningsvejledning

Læs mere

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM

COSENZA 3742000 CE 0359 12 / PIN:359BT870 130CM 106CM 56CM COSENZA 3742000 130CM 106CM 56CM CE 0359 12 / PIN:359BT870 DK BETJENINGSVEJLEDNING EL- 01133TH TRANSPORTABEL GASGRILL BRUG KUN DEN MEDFØLGENDE SLANGE OG SLANGEFORBINDELSE! Hvis det er nødvendigt at udskifte

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM MODEL 83250 SMOKE 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. INSTRUCTION MANUAL DK Røgalarm 2 Brugsanvisning NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning

Læs mere

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 ADVARSEL! For at sikre køleapparatets normale funktion, som i øvrigt bruger den miljøvenlige

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

CONVECTOR HEATER INSTRUCTION MANUAL GASOVN INFRARØD, M/VARMEBLÆSER GASSOVN, INFRARØD M/VARMEVIFTE GASUGN, INFRARÖD MED VÄRMEFLÄKT

CONVECTOR HEATER INSTRUCTION MANUAL GASOVN INFRARØD, M/VARMEBLÆSER GASSOVN, INFRARØD M/VARMEVIFTE GASUGN, INFRARÖD MED VÄRMEFLÄKT MODEL 796 9616 Fremstillet i Tyrkiet 4104 - ISI Cihazlari Fabrikasi, Eskisehir. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i Tyrkia. 4104 - ISI Cihazlari Fabrikasi, Eskisehir. EU-importør

Læs mere

TS 350 E. Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug

TS 350 E. Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug TS 350 E Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug Bruker- og servicehåndbok Sag for bygg og anlegg 10/03 - Nr 543071764 Käyttö- ja

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 3 9. Brugsanvisning dansk...side 10 16. Bruksanvisning norsk...side 17 23. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 3 9 Brugsanvisning dansk...side 10 16 Bruksanvisning norsk...side 17 23 Käyttöohjeet suomi... sivu 24 31 Instruction manual english... page 32 38 2 Säkerhetsanvisningar 1.

Læs mere

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS! Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I Hladilno-Zamrzovalni Aparat tipa I Hűtő-és Fagyasztógép I-es típusú DSA25020 ADVARSEL! For at sikre

Læs mere

p a 1 b 12 = o c d e f g h 1 cup i j www.krups.com

p a 1 b 12 = o c d e f g h 1 cup i j www.krups.com p a 1 b 2 3 11 12 = o c = x1 x2 d e f g h n 4 5 6 14 13 14 15 7 8 9 16 17 18 10 19 20 21 1 cup i j k l m q r www.krups.com 01 05 27 01 05 27 01 05 26 01 05 26 Espresso Art. XP4050 Deutsch 06 English 14

Læs mere