Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne"

Transkript

1 Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de vilkår og regler, der gælder, når du handler værdipapirer gennem Alm. Brand Bank. Grundlaget for vilkårene er reglerne i værdipapirhandelsloven og tilhørende bekendtgørelser ( Værdipapirhandelsreglerne ). Værdipapirhandelsreglerne har bl.a. til hensigt at beskytte dig, idet reglerne fx stiller krav til de oplysninger, Alm. Brand Bank skal give dig, og den rådgivning, Alm. Brand Bank yder dig. Vilkårene gælder for køb og salg af værdipapirer gennem Alm. Brand Bank. Herudover gælder Alm. Brand Banks almindelige forretningsbetingelser og Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot i det omfang, disse regler ikke er fraveget her. Alm. Brand Bank tilbyder handel med stort set alle former for danske og udenlandske værdipapirer, herunder aktier, obligationer og noterede samt unoterede investeringsforeningsbeviser, se Alm. Brand Banks liste over finansielle instrumenter. Du kan gennemføre handler via vores Netbank, Kundeservice eller Bankrådgivere. Hvis du handler aktier via Alm. Brand Netbank, gælder vilkårene for Alm. Brand Netbank. Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem og Vilkår for Alm. Brand Netbank, er det vilkårene for Alm. Brand Netbank, der er gældende. Alm. Brand Bank er medlem af OMX Nordic Exchange ( Fondsbørsen ) og skal som følge heraf leve op til de børsetiske regler, som bestyrelsen for Fondsbørsen har vedtaget. Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne inddele sine kunder i én af følgende kundekategorier: detailkunder, professionelle kunder og godkendte modparter. I forbindelse med, at Alm. Brand Bank indgår en aftale om værdipapirhandel med dig, vurderer Alm. Brand Bank, hvilken kundekategori, du tilhører. Kategoriseringen har betydning for den grad af beskyttelse, Alm. Brand Bank skal give dig i form af oplysninger og rådgivning. Detailkunder har den højeste grad af beskyttelse, professionelle kunder har en mindre grad af beskyttelse og godkendte modparter har som udgangspunkt ingen beskyttelse. Hvis du ønsker at blive placeret i en anden kundekategori end den, du efter Alm. Brand Banks vurdering tilhører, kan du anmode Alm. Brand Bank om en anden kategorisering. Alm. Brand Bank vil i så fald vurdere, om du opfylder betingelser herfor. 3. Oplysninger I det følgende er opregnet de oplysninger, du skal give Alm. Brand Bank, samt de oplysninger, som Alm. Brand Bank skal give dig i medfør af Værdipapirhandelsreglerne. 3.1 Informationer fra dig Alm. Brand Bank kan bede om følgende oplysninger om dig: (i) økonomiske oplysninger, dvs. oplysninger om indtægtsforhold, aktiver, investeringer, fast ejendom og finansielle forpligtelser, (ii) oplysninger om din investeringshorisont, risikovillighed, risikoprofil og dit formål med investeringen, (iii) dit kendskab til og erfaring med investeringsområdet, herunder de tjenesteydelser og værdipapirer, du er bekendt med, arten, antallet og hyppigheden af dine handler med værdipapirer, og dit uddannelsesniveau, din beskæftigelse, og (iv) andre relevante oplysninger. Alm. Brand Bank vil basere sine vurderinger på de oplysninger, du giver, medmindre oplysningerne er åbenbart urigtige. M Tegnestuen

2 Side 2 af Egnethedstest Når Alm. Brand Bank skal yde investeringsrådgivning eller porteføljepleje til dig, vil Alm. Brand Bank anmode dig om oplysninger, se punkt 3.1. Alm. Brand Bank yder investeringsrådgivning, når Alm. Brand Bank giver dig en personlig anbefaling om køb og/eller salg m.v. af specifikke værdipapirer. Porteføljepleje betyder skønsmæssig porteføljepleje af dine værdipapirbeholdninger efter din instruks. Alm. Brand Bank skal bruge disse oplysninger for at kunne vurdere, om det værdipapir/den tjenesteydelse, du ønsker at handle/udføre, er egnet for dig på baggrund af dit kendskab til investeringsområdet, din økonomiske situation og dit investeringsformål. Alm. Brand Bank kan i denne forbindelse også bruge oplysninger, som Alm. Brand Bank allerede er i besiddelse af som følge af et løbende kundeforhold med dig. Hvis Alm. Brand Bank ikke får de nødvendige oplysninger, må Alm. Brand Bank ikke rådgive dig om valg af investering eller porteføljepleje. Alm. Brand Bank kan derimod anbefale dig et andet værdipapir/en anden tjenesteydelse, hvis Alm. Brand Bank vurderer, at dette/denne er bedre egnet på baggrund af de oplysninger, du har givet Alm. Brand Bank Hensigtsmæssighedstest Når Alm. Brand Bank skal udføre eller formidle ordrer for dig uden at yde investeringsrådgivning eller porteføljepleje, vil Alm. Brand Bank anmode om oplysninger om dit kendskab til og erfaring med investeringsområdet, se punkt 3.1. Alm. Brand Bank skal bruge disse oplysninger for at kunne vurdere, om værdipapiret/tjenesteydelsen er hensigtsmæssig for dig, herunder om du har nødvendig viden til at forstå de relevante risici. Alm. Brand Bank vil på baggrund af oplysningerne orientere dig, hvis værdipapiret/tjenesteydelsen ikke er hensigtsmæssig for dig. Hvis oplysningerne er utilstrækkelige, vil Alm. Brand Bank gøre dig opmærksom på, at Alm. Brand Bank ikke kan afgøre, om værdipapiret/tjenesteydelsen er hensigtsmæssig. Alm. Brand Bank kan dog i den situation udføre handlen med værdipapiret eller levere tjenesteydelsen, hvis du ønsker det. Alm. Brand Bank gør i den forbindelse opmærksom på, at særligt komplekse værdipapirer, fx derivater, typisk ikke er hensigtsmæssige for detailkunder. 3.2 Oplysninger fra Alm. Brand Bank Afregningsnota Når Alm. Brand Bank har udført en ordre på dine vegne, meddeler Alm. Brand Bank dig hurtigst mulig de væsentligste oplysninger om ordrens udførelse. Alm. Brand Bank forbeholder sig i den forbindelse ret til at give sådanne oplysninger ved brug af standardkoder. Hvis du handler obligationer i forbindelse med belåning af fast ejendom, forbeholder Alm. Brand Bank sig ret til at sende de væsentligste oplysninger om udførelsen og afregningsnotaen samtidig med de øvrige relevante oplysninger, dog senest én måned efter handlens gennemførelse. I forbindelse med handel med pantebreve sender Alm. Brand Bank afregningsnotaen hurtigst muligt efter tinglysning. Alm. Brand Bank har på din anmodning pligt til at oplyse dig om ordrens status. Hvis du handler med særligt komplekse værdipapirer, fx derivater, sender Alm. Brand Bank dig oplysninger, når det er relevant i lyset af markedskutymen og de forhold, værdipapiret handles under. Er du kategoriseret som detailkunde, sender Alm. Brand Bank en afregningsnota til dig senest den første hverdag efter udførelsen af ordren, eller hvis Alm. Brand Bank modtager en bekræftelse fra tredjemand, senest den første hverdag efter modtagelsen af denne bekræftelse. Dette gælder dog ikke, hvis Alm. Brand Banks afregningsnota indeholder de samme oplysninger som en afregningsnota, som tredjemand straks sender til dig.

3 Side 3 af 11 Er du kategoriseret som detailkunde, og modtager Alm. Brand Bank en ordre fra dig i forbindelse med handel med andele i kollektive investeringsforeninger, der udføres periodisk, sender Alm. Brand Bank dig enten afregningsnotaer eller giver oplysninger om ordrens udførelse mindst hver sjette måned Indsigelse mod afregningsnotaer Det er dit ansvar at følge med i de ordrer, du har indgået. Derfor er det også vigtigt, at du holder øje med, at de afregningsnotaer, Alm. Brand Bank sender til dig, er i overensstemmelse med det aftalte. Eventuelle indsigelser mod indholdet af din afregningsnota skal fremsættes straks efter modtagelsen, og du bør omgående underrette os, hvis afregningsnotaen ikke modtages som aftalt, eller hvis der i øvrigt måtte opstå fejl i den forbindelse. For sen reklamation kan medføre, at Alm. Brand Bank ikke kan stilles til ansvar for et eventuelt tab eller lignende, som kunne have været undgået eller minimeret, hvis du havde henvendt dig til Alm. Brand Bank i tide Periodisk oversigt Når Alm. Brand Bank har indgået en porteføljeaftale med dig, sender Alm. Brand Bank dig periodiske oversigter om din værdipapirportefølje, medmindre sådanne oversigter gives af tredjemand. Hvis du er kategoriseret som detailkunde, kan den periodiske oversigt bl.a. indeholde oplysninger om: (i) indholdet og værdiansættelsen af porteføljen, (ii) gebyrernes samlede størrelse i perioden, (iii) sammenligning af resultatet i den periode, oversigten dækker, med et eventuelt benchmark for investeringsresultatet, (iv) de samlede udbytter, renter og andre indbetalinger, der i perioden er tilflydt din portefølje, (v) de oplysninger, der skal fremgå af en afregningsnota, om udførelsen af hver enkelt transaktion, der er udført i perioden, og (vi) anden erhvervsmæssig udvikling. Hvis du er kategoriseret som detailkunde, sender Alm. Brand Bank en periodisk oversigt hver sjette måned. Du har dog ret til at anmode om, at oversigten sendes hver tredje måned. Hvis aftalen mellem Alm. Brand Bank og dig muliggør en gearet portefølje, sender Alm. Brand Bank en periodisk oversigt hver måned. Med gearet portefølje menes fx, at du investerer for lånte midler, eventuelt med sikkerhed i de værdipapirer, du investerer i. Du kan dog vælge at modtage de oplysninger, der skal fremgå af en afregningsnota, efter hver enkel handel. I så fald sender Alm. Brand Bank dig en periodisk oversigt hver sjette måned Underretning om tab Hvis Alm. Brand Bank tilbyder dig porteføljepleje eller bestyrer en konto med en udækket åben position i en eventualforpligtelse, underretter Alm. Brand Bank dig om eventuelle tab, der overstiger den grænseværdi, du og Alm. Brand Bank har aftalt. Alm. Brand Bank underretter dig senest ved udgangen af den hverdag, hvor overskridelsen finder sted, eller hvis det sker på en helligdag, ved begyndelsen af den første hverdag herefter. Det samme gælder, hvis Alm. Brand Bank holder lukket Opbevaring af dine værdipapirer m.v. Hvis du vil have oplysninger om Alm. Brand Banks opbevaring af dine værdipapirer m.v. henvises til Alm. Brand Banks Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Politik om interessekonflikter Alm. Brand Bank har vedtaget en politik for interessekonflikter. Det beskrives i politikken, hvordan Alm. Brand Bank vil imødegå, at interessekonflikter skader dine interesser. Politikken er nærmere beskrevet på dk. Du kan desuden få oplysninger herom ved at henvende dig til Alm. Brand Bank Beskyttelse af dine værdipapirer Hvis du vil have oplysninger om, hvordan Alm. Brand Bank beskytter dine værdipapirer m.v. henvises til Alm. Brand Banks Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Provision Alm. Brand Bank modtager provision fra en række samarbejdspartnere i forbindelse med værdipapirhandel. Alm. Brand Bank modtager fx tegningsprovision ved tegning af investe-

4 Side 4 af 11 ringsbeviser samt løbende provision. På din anmodning vil Alm. Brand Bank oplyse, hvem Alm. Brand Bank modtager provision fra samt yderligere oplysninger om størrelsen af og/eller beregningsmetoden for provision. 4. Execution only-transaktioner Når Alm. Brand Bank udelukkende skal modtage, formidle eller udføre en ordre for dig i ikke-komplekse værdipapirer, fx noterede aktier og obligationer, skal du ikke give Alm. Brand Bank oplysninger som nævnt oven for i punkt og Ordren skal dog ske på dit initiativ. Du skal samtidig være opmærksom på, at Alm. Brand Bank ikke har pligt til at vurdere ordrens hensigtsmæssighed, og at du dermed ikke er beskyttet af reglerne i punkt og Alm. Brand Bank kan formidle og udføre sådanne ordrer, (i) hvis du benytter Alm. Brand Netbank, eller (ii) hvis du skriftligt anmoder Alm. Brand Bank herom, fx ved brev, eller fax. Se også Vilkår for Alm. Brand Netbank. 5. Bankens behandling af dine fondsordrer Ordrer udføres efter skriftlig eller mundtlig anmodning. Såfremt du ønsker at afgive ordrer elektronisk, kan dette alene ske via Alm. Brand Netbank. Du kan tilmelde dig Alm. Brand Netbank på Ved udførelse af modtagne ordrer sikrer Alm. Brand Bank det efter omstændighederne bedst mulige resultat for dig (best execution). Alm. Brand Bank vil i den forbindelse tage hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, sandsynlighed for gennemførelse og afregning, omfang, art og andre relevante forhold. Det er dine forhold, der er afgørende for, hvordan en given ordre i den konkrete situation udføres bedst muligt. Hvis du er detailkunde, vil Alm. Brand Bank dog som udgangspunkt lægge vægt på det samlede vederlag, du skal betale for udførelse af ordren, når Alm. Brand Bank afgør, hvad der er det bedst mulige resultat for dig. Hvis der er tale om en specifik instruks fra dig, er Alm. Brand Bank dog forpligtet til at udføre ordren efter instruksen. Alm. Brand Bank forbeholder sig ret til at optage telefoniske samtaler og aftaler om værdipapirer på bånd, der kan tjene som bevis for, hvad der er aftalt. Ved tvivlsspørgsmål er dette til såvel din som bankens fordel. Du træffer selv beslutning om hvilke ordrer, der skal afgives til banken, og du bærer selv risikoen for de investeringer, du foretager som følge heraf. Din ordre ekspederes hurtigst muligt på modtagelsesdagen, hvis intet andet er aftalt. 6. Handelsformer I Alm. Brand Bank tilbyder vi handel med værdipapirer på følgende måder: Markedsordre, herunder strakshandel og børshandel. Limiteret ordre En markedsordre er en ordre, hvor en kunde beder om at få afregnet sin ordre til de aktuelle markedskurser. Hvis Alm. Brand Bank udfører din markedsordre ved at handle over sin egen handelsbeholdning, dvs. at du har Alm. Brand Bank som modpart, er der tale om en strakshandel. Alm. Brand Bank tilbyder strakshandel i udvalgte aktier ( strakshandel ). Hvis Alm. Brand Bank udfører din ordre ved at lægge den ind i Fondsbørsens handelssystem (Saxess), er der tale om en børshandel.

5 Side 5 af 11 En limiteret ordre er en ordre til køb eller salg af et værdipapir til en nærmere specificeret kurs eller bedre, eller i et nærmere specificeret antal. Det er forholdene omkring den enkelte ordre/ handel, der er afgørende for, hvilken handelstype du bør vælge. Nedenfor er de enkelte handelstyper beskrevet. Vi rådgiver dig gerne om de enkelte handelstyper, men det er altid dig der afgør, hvilken måde en ordre skal effektueres på. 6.1 Markedsordre Strakshandel Kurserne på værdipapirmarkederne ændrer sig i dagens løb i takt med, at markedet modtager nationale og internationale nyheder om politiske, økonomiske og værdipapirspecifikke forhold. Ønsker du at købe eller sælge værdipapirer, kan det være en fordel at indgå en aftale om strakshandel, for så kender du den endelige kurs, handelen vil blive afregnet til. Du skal samtidig forholde dig til kursforskellen mellem bud- og udbudsprisen. Banken stiller aktuelle strakskurser i et stort udvalg af obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Vi oplyser gerne hvilke værdipapirer, der kan handles som strakshandel og for hvilke beløb. Dette beløb afhænger blandt andet af, hvor ofte værdipapiret handles og dets volumen på Fondsbørsen. Antallet af papirer kan variere, ligesom der løbende kan ske udskiftninger i de papirer, der stilles strakskurser i. Ved strakshandel stiller Alm. Brand Bank kurser, der på handelstidspunktet ligger på eller indenfor det bedste bud henholdsvis udbud på Fondsbørsen. Banken vil derudover beregne sig kurtage og i visse tilfælde et tillæg/fradrag, hvilket fremgår af bankens afregningsprincipper, jf. afsnittet om afregningsprincipper. Hvis der på det pågældende handelstidspunkt ikke er stillet bud og eller udbud i Fondsbørsens handelssystem, forbeholder banken sig ret til at fastsætte en strakskurs, der efter omstændighederne giver det bedst mulige resultat for dig, jf. afsnittet nedenfor om afregning af værdipapirer, hvori der ikke er løbende handel. Hvis banken ikke kan tilbyde en strakshandel, f.eks. fordi du ønsker at handle beløb over grænsen for det pågældende papir, har du mulighed for at indgå en særskilt aftale med banken om dit salg/køb til en forud aftalt pris mellem dig og banken. Ordren ekspederes da som en strakshandel, jf. principperne ovenfor. Når dine ordrer effektueres som strakshandler, handler du med banken, og det er derfor altid banken, der er din direkte modpart Børshandel Du kan også vælge at få din ordre effektueret som en børshandel direkte på Fondsbørsen. Det kan være en fordel f.eks. i de tilfælde, hvor du vurderer, at der er stor forskel mellem købsog salgskursen, men det kræver, at du har indsigt i børsmarkedet. Der er en række fordele ved at benytte Alm. Brand Netbank, hvis du jævnligt ønsker at indlægge børsordrer, hvilket fremgår af den følgende beskrivelse. I Alm. Brand Bank tilbydes kun børshandel med limitering, se punkt om limiteret ordre. Det betyder, at du skal meddele den højeste kurs, du vil købe til, eller den laveste kurs, du vil sælge til. Endvidere skal du meddele den periode, hvor denne kurs skal gælde, dog maksimalt 5 bankdage. Du vil herefter blive afregnet til den kurs, der er fastsat, når en modpart på børsen accepterer ordren. Du skal være opmærksom på flere forhold i forbindelse med en børshandel: Banken formidler alene din ordre, og banken kan således ikke garantere, at ordren bliver afregnet. Der er derfor ingen sikkerhed for, at handlen gennemføres.

6 Side 6 af 11 Når du indgår børshandler, lægges dine ordrer direkte ud på Fondsbørsens handelssystem (Saxess) i Alm. Brand Banks navn. Handel på Fondsbørsen er underlagt Fondsbørsens handelsregler. Disse regler, som i hovedtræk er indeholdt i det nedenfor beskrevne, er du forpligtet til at overholde. Du skal også være opmærksom på, at du bliver forpligtet af de ordrer, du lægger ud på Fondsbørsen. Det gælder også, selvom du ved en fejl afgiver ordrer med en skæv eller fejlagtig kurs, eller en forkert mængde (f.eks stk. i stedet for 200 stk.) med deraf følgende risiko for at pådrage dig selv et tab. Børshandel anbefales derfor kun til øvede investorer, der har erfaring med og stor indsigt i markedet Ordreafgivelse Du kan afgive børsordrer via en medarbejder eller via Alm. Brand Netbank. Såfremt du vælger at afgive ordren via en medarbejder, koster dette et gebyr, der fremgår af bankens prisliste, hvorimod indlæggelse af en børsordre via Alm. Brand Netbank er gratis. Prislisten fremgår af Børsordrer, som afgives i Fondsbørsens åbningstid, formidles automatisk videre til Fondsbørsen, og indlægges i Fondsbørsens handelssystem (Saxess). Ordrer, som afgives uden for Fondsbørsens åbningstid, vil blive lagt på Fondsbørsen, når den åbner. Din limiteringskurs skal respektere reglerne for kursspring. De nærmere regler for kursspring fremgår af Fondsbørsens hjemmeside Det anbefales, at afgivne børsordrer er delelige med handelspoststørrelser, se afsnittet om handelspoststørrelser nedenfor Kursinformation Brugere af Alm. Brand Netbank har mulighed for at få kursinformation. Få mere information på Særlige ordretyper Det er muligt at afgive børsordrer med betingelser. Disse handelstyper henvender sig primært til investorer med stor indsigt i børshandel. Der er tale om 2 handelstyper: Alt-eller-intet (fill-or-kill): Med denne handelstype er betingelsen for, at der kan handles, at hele mængden kan handles i næste match-kørsel på Fondsbør sen (se afsnit Matchning). Or dren kan således blive mødt af én eller flere modparter. Såfremt hele mængden ikke kan handles øjeblikkeligt, falder or dren væk. Mest muligt (fill-and-kill): Med denne handelstype er betingelsen for, at der kan handles, at hele eller dele af mængden kan handles i næste match-kørsel på Fondsbørsen (se afsnit Matchning). Ordren kan således blive mødt af én eller flere modparter. Den del af ordren, der eventuelt ikke kan handles øjeblikkeligt, vil blive slettet Matchning Matchning af ordrer i handelspoststørrelser (se afsnit om dette) betyder, at når en købsordre har mindst samme kurs som en salgsordre, handles der. Hvis der er flere ordrer i samme aktie til samme limiteringskurs, handles ordrerne i den tidsmæssige rækkefølge, de er lagt på børsen. En undtagelse herfra er, at modgående ordrer fra samme børsmægler matches inden matchningen efter tidsmæssig rækkefølge. På denne måde kan Alm. Brand Bank via den automatiske matchning blive modpart i din børsordre. Af din fondsnota vil fremgå, at Alm. Brand Bank var modpart i børsordren. Matchning styres af Saxess, som er handelssystemet på Københavns Fondsbørs. Selv om der sker matchning til samme limiteringskurs, som den du har angivet, er det derfor ikke givet, at din ordre matches. Dette kan være tilfældet, hvis en anden ordre med samme limiteringskurs enten er lagt på børsen før din, eller handles med samme værdipapirhandler som modpart. Hvis du opretter ordrer, der er mindre end en handelspost, vil ordren blive handlet i småordremarkedet. Din småordre matches eventuelt når senest betalte kurs opdateres. Matchningen sker kun, hvis kursen er lig med eller bedre end din limiteringskurs.

7 Side 7 af Delafregninger Børsordrer kan blive helt eller delvist handlet. Du kan derfor opleve, at én børsordre resulterer i flere handler (delafregninger). Alm. Brand Bank sender efterfølgende fondsnotaer for hver delafregning til dig, og af disse vil det fremgå, at afregningen er en delafregning af en børsordre. I Alm. Brand Netbank vil du til enhver tid kunne se de ikke afviklede børsordrer - herunder ordrer på den resterende mængde. Hvis en børsordre eller den resterende del af en delafregnet børsordre ikke svarer til en handelspoststørrelse, vil ordren blive overført til småordremarkedet. Du kan læse nærmere om dette på Fondsbørsens hjemmeside, www. nasdaqomxnordic.com. Banken beregner sædvanlig kurtage af hver nota, jf. prislisten Ændring af børsordre Det er i Alm. Brand Netbank muligt at nedsætte ordremængden samt ændre limiteringskursen og udløbsdatoen på en børsordre. Såfremt du i Alm. Brand Netbank ønsker at foretage andre ændringer, skal du slette ordren og oprette en ny ordre. Du skal dog være opmærksom på, at det kun er muligt, når ordren har været på Fondsbørsen. Ændring af ordrer via bankens medarbejdere kan kun ske ved at slette ordren og oprette en ny mod sædvanligt gebyr, jf. prislisten (www. almbrand.dk) Ordrestatus I Alm. Brand Netbank kan du følge status på dine ordrer Suspension Fondsbørsen kan suspendere en aktie, hvis aktien ikke længere opfylder de regler, Fondsbørsen har fastsat, og hvis beslutningen herom ikke vil være til væsentlig skade for investorernes interesser eller markedets ordentlige funktion. En suspenderet aktie kan ikke handles over Fondsbørsen. Der kan heller ikke afgives nye børsordrer. De ordrer, der ligger på Fondsbørsen, når aktien suspenderes, fjernes fra Fondsbørsen. Suspensionens varighed kan være kort eller lang og sker uden særskilt meddelelse til dig. Det er dit ansvar at holde øje med dine børsordrer, herunder om disse fjernes i forbindelse med suspension. Alm. Brand Bank lægger ikke fjernede ordrer tilbage på Fondsbørsen, når suspensionen ophæves. Du må derfor selv afgøre, om du vil lægge ordren på Fondsbørsen på ny. På Fondsbørsens hjemmeside, kan du få information om suspenderede aktier Handelspoststørrelser Børsordrer handles i handelsposter (antal aktier). Handelspoststørrelsen fastsættes af Fondsbørsen og varierer fra aktie til aktie afhængigt af aktiens kursniveau og hvor meget aktien omsættes. Vi henviser til Fondsbørsens hjemmeside, hvor du kan læse nærmere. Handelspoststørrelsen for den pågældende aktie vises i handelsbilledet i Alm. Brand Netbank. Ordrer, der er mindre end handelspoststørrelserne, overføres til småordremarkedet Annullering af handler Du er underlagt Fondsbørsens handelsregler, og Alm. Brand Bank forbeholder sig ret til at slette afgivne børsordrer, såfremt disse strider mod reglerne fra Fondsbørsen. Det er for eksempel ikke tilladt: At indlægge ordrer med det formål at på virke kursdannelsen. At afgive ordrer, hvor limiteringskursen ikke afspejler det aktuelle kursniveau i det pågældende papir.

8 Side 8 af 11 Hvis de indlagte ordrer strider mod almindelig børsetik, forbeholder Alm. Brand Bank sig ret til at slette din ordre. Når det kræves for at sikre markedsintegriteten, eller hvor der foreligger særlige forhold, kan Fondsbørsen annullere en handel, der er genereret som følge af: En fejl, hvorom der ikke kan herske tvivl, eller et uheld, der er forårsaget af en teknisk eller manuel fejl på Fondsbørsen, hos det enkelte børsmedlem eller hos medlemmets kunder. En efter Fondsbørsens opfattelse uomtvistelig og væsentlig overtrædelse af en materiel lovbestemmelse, administrativt fastsatte bestemmelser eller NOREX Member Rules. Tekniske forstyrrelser i handels- og/eller clearingsystemerne, som Alm. Brand Bank ikke er herre over Forbud mod kursmanipulation Det er forbudt at indlægge ordrer, der hver for sig eller samlet Har til formål at påvirke kursdannelsen i handelssystemet. Er uden kommercielt formål. Har til formål at forsinke eller forhindre andre medlemmers adgang til handelssystemet Lukning Alm. Brand Bank kan uden varsel lukke for adgangen til at indlægge børsordrer. Det kan ske såfremt kunden væsentligt tilsidesætter nærværende vilkår, eller såfremt Alm. Brand Bank skønner, at der foreligger andre vægtige grunde herfor. Lukningen kan enten være midlertidig eller permanent. Ved permanent lukning fjernes de indlagte ordrer Limiteret ordre Når du vælger ordretypen markedsordre kan du vælge at limitere din handel, dvs. at du meddeler den højeste kurs du vil købe til eller den laveste kurs du vil sælge til. Du fastsætter selv limiteringen af kursen og perioden den skal være gældende, dog max. 5 bankdage. Banken handler din ordre, hvis din ønskede limiteringskurs kan opnås, jf. afsnittet om børshandel. Herefter beregner banken sig sædvanlig kurtage og evt. tillæg/fradrag, jf. prislisten. Hvis det ikke er muligt at handle en limiteret ordre inden for 5 bankdage slettes ordren automatisk, uden at du får særskilt besked herom. Dine ordrer er bindende fra kl. 9.00, og kan kun slettes eller ændres før kl på dage, hvor ordren endnu ikke er handlet. Afgivelse af limiterede ordrer koster et gebyr, der fremgår af prislisten (www.almbrand.dk), uanset om handlen effektueres eller ej. Gebyret beregnes pr. limiteret handel, også selvom du efterfølgende vælger at ændre eller slette din ordre, eller ordren ikke gennemføres. 7. Afregning uden for Fondsbørsens åbningstid Hvis banken afregner en ordre uden for Fondsbørsens åbningstid, vil banken afregne den til en kurs, der ligger inden for eller på bedste bud/udbud i systemet på lukketidspunktet med fradrag af sædvanlige omkostninger. Hvis der umiddelbart før lukketid er sket væsentlige ændringer i forskellen mellem bud/ udbud, eller der efter lukketid sker ændringer i markedsforholdene, vil afregningen dog i stedet ske til en kurs, der efter omstændighederne giver det bedst mulige resultat for dig. Det vil blandt andet ske under hensyntagen til rente- og kursudviklingen, viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelt tilsvarende værdipapirer og tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af værdipapiret samt forholdene i øvrigt. 8. Handel med udenlandske værdipapirer Alm. Brand Bank handler også med udenlandske værdipapirer - enten via bankens handelsbeholdning som strakshandel eller via udenlandske børser. Hvilken slags handel, der

9 Side 9 af 11 gennemføres, afhænger af det enkelte papir og markedsforholdene. I de tilfælde, hvor banken anvender agenter, vil banken ikke i alle tilfælde vide, hvilken handelsform din ordre endeligt effektueres efter. Hvis du ønsker at handle udenlandske værdipapirer, skal du kontakte banken inden kl for at ordren kan søges ekspederet samme dag. Ordrer, der modtages i løbet af dagen, vil blive placeret hos agent eller på det udenlandske regulerede marked eller multilaterale handelsfacilitet senest kl samme dag. Såfremt markedet eller agenten grundet tidsforskel ikke har åbent kl , vil ordren først blive ekspederet næste dag. Det er således ikke sikkert, at din ordre handles samme dag, som vi modtager den. Udenlandske værdipapirer vil blive afregnet til den kurs, ordren har opnået i markedet eller hos den anvendte agent, med fradrag af omkostninger jf. nedenfor. For handel med udenlandske værdipapirer beregner banken sig kurtage. På ordrer i svenske værdipapirer vil der ikke være handelsomkostninger udover kurtage. Handler du med værdipapirer i øvrige lande, skal du sædvanligvis betale udenlandske handelsomkostninger. Disse omkostninger kendes først endeligt, når banken modtager notaen fra vores udenlandske agent. Du kan også limitere en ordre på udenlandske værdipapirer, jf. afsnittet om limiteret ordre. Det er muligt, at omkostningerne er højere på papirer, der ikke handles så ofte (er illikvide) i forhold til papirer, der handles ofte (er likvide). Ved handel med udenlandske værdipapirer skal du handle i et bestemt antal af det pågældende værdipapir og ikke ved angivelse af forbeløb. 9. Valutakurs Når banken handler udenlandske værdipapirer, vil banken omveksle det udenlandske beløb til danske kroner i forbindelse med selve afviklingen. Denne omveksling vil ske til nationalbankens informationskurs (middelkurs) to bankdage før fondsforretningens afviklingsdag, korrigeret for et tillæg/fradrag, der afhænger af valutaen. Tillæg/fradrag oplyses ved henvendelse til banken. Hvis middelkursen afviger markant fra markedskursen på omvekslingstidspunktet, kan banken vælge at foretage omvekslingen til markedskurs. 10. Handel med unoterede værdipapirer For værdipapirer, der ikke er optaget til notering på et reguleret marked eller optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet, afregner banken til en kurs, der efter omstændighederne giver det bedst mulige resultat for dig, blandt andet under hensyntagen til rente- og kursudviklingen, viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelt tilsvarende værdipapirer og tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af værdipapiret samt forholdene i øvrigt. Du skal være opmærksom på, at det er forbundet med særlige omkostninger at købe eller sælge udenlandske unoterede værdipapirer, og banken kan først oplyse dig om omkostningerne ved handlen, når vi modtager afregningen fra vores agent. handel med unoterede værdipapirer - og ligeledes med værdipapirer, der ikke handles så ofte - er forbundet med særlige risici. Der er risiko for, at værdipapiret ikke handles samme dag, som du ønsker at handle, og at det ej heller handles i den periode, din ordre eventuelt måtte være limiteret til. Derudover er der altid en usikkerhed forbundet med fastsættelse af kursen, som i disse tilfælde ikke entydigt kan fastlægges af markedet, og den udenlandske depotbank, der normalt opbevarer udenlandske værdipapirer for Alm. Brand Bank, kan afvise at opbevare et værdipapir. Hvis værdipapiret i denne situation skal opbevares hos Alm. Brand Bank, er det ikke muligt at yde dig service med hensyn til udbetaling af udbytte, ændring af stykstørrelser m.m.

10 Side 10 af Afregning af værdipapirer, hvori der ikke er løbende handel Du skal være opmærksom på, at der for værdipapirer, hvori der ikke er løbende handel, eller der på handelstidspunktet ikke er bud henholdsvis udbud i handelssystemerne, eksisterer usikkerhed med hensyn til kursfastsættelsen. Disse værdipapirer afregner Alm. Brand Bank til en kurs, der efter omstændighederne giver det bedst mulige resultat for dig. Det sker bl.a. under hensyntagen til rente- og kursudviklingen, viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelt tilsvarende værdipapirer og tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af værdipapiret samt forholdene i øvrigt. I disse situationer tager banken i øvrigt forbehold for at vælge at udsætte eller eventuelt annullere din ordre. 12. Kurtageomkostninger og afregningsprincipper For at få gennemført en værdipapirhandel, betaler du en kurtage til banken, som beregnes af kursværdien. Når du køber, lægges kurtagen til afregningen, og når du sælger, trækkes kurtagen fra afregningen. Bankens kurtagesatser og gebyrer for både handel med aktier og obligationer mv. ajourføres løbende i henhold til markedsforholdene. Information om de til enhver tid gældende satser kan fås ved henvendelse i bankens filialer, ved opslag i vores prisblad eller på www. almbrand.dk. Herudover skal du i nogle tilfælde betale et tillæg til kursen, når du køber, eller et fradrag i kursen, hvis du sælger. De enkelte afregningsprincipper og tillæg/fradrag oplyses på forespørgsel. 13. Allokering af handler Når Alm. Brand Bank udfører ordrer for dig, kan Alm. Brand Bank i overensstemmelse med sædvanlig praksis opsamle forskellige kundeordrer under ét (aggregere) eller aggregere kundeordrer med Alm. Brand Banks egne transaktioner. Aggregering vil i overvejende grad være til din fordel, fx fordi aggregering af kundeordrer medfører den bedst mulige pris for dig. Det kan dog også være en ulempe for dig, afhængig af de konkret omstændigheder ved ordren. 14. Placeringsregler for pensionsmidler Uanset på hvilken måde du handler, men specielt når du handler værdipapirer via Alm. Brand Netbank, skal du være opmærksom på, at der eksisterer særlige regler for anbringelse af pensionsmidler, se reglerne i lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelser og pensionsbeskatningsloven. Det er derfor vigtigt at du sikrer dig, at reglerne overholdes, inden handlen foretages. Reglerne for placering af pensionsmidler er komplicerede, og hvis du er i tvivl om, hvorvidt din investering er i overensstemmelse med disse, bør du søge rådgivning herom. 15. Afvikling af fondshandler Ved afvikling forstås betaling for og levering af handlede papirer. Afviklingsdagen er, når intet andet er aftalt, tredje børsdag efter handelsdagen for værdipapirer noteret på Fondsbørsen, og tre børsdage efter handelsdagen for værdipapir der handles på en dansk multilateral handelsfacilitet, herunder First North, samt for unoterede værdipapirer. Der går således tre børsdage fra tidspunktet, hvor din ordre bliver handlet, til værdipapirerne tilgår/fragår dit værdipapirdepot. Afviklingsdagen for en værdipapirhandel er samtidig valørdag/rentedato og betalingsdato. For udenlandske værdipapirer gælder særlige frister og regler for afvikling, som du kan få oplyst på forespørgsel. 16. Forbehold Foreligger der en særlig markedssituation eller lignende, forbeholder Alm. Brand Bank sig ret

11 Side 11 af 11 til at undlade at effektuere din ordre. En særlig markedssituation kan bl.a. være, at der er store kursforskelle mellem bud- og udbudsprisen eller, at der slet ikke stilles priser i markedet på det pågældende papir. Såfremt der ikke på anden måde kan fastsættes en kurs (der f. eks. kan tage udgangspunkt i et lignende værdipapir) kan banken i sådanne tilfælde vælge at udsætte eller eventuelt annullere din ordre. Alm. Brand Bank forbeholder sig tillige ret til ikke at afregne en ordre, hvis værdipapiret ikke har været handlet på Fondsbørsen den pågældende dag. Banken forbeholder sig ret til at udsætte effektueringen af din ordre, hvis værdipapiret ikke kan afregnes over bankens handelsbeholdning eller via markedet. Ved dit køb tager banken pant i værdipapiret i henhold til Værdipapirhandelsreglerne til sikkerhed for, at banken modtager endelig betaling af afregningsbeløbet senest på afviklingsdagen. Det vil sige, at du kun opnår ubetinget ejendomsret, hvis banken modtager endelig betaling på afviklingsdagen. Ved dit salg af værdipapirer er bankens betaling af afregningsbeløbet betinget af, at banken får ubetinget ejendomsret over værdipapirerne på afviklingsdagen. Dette betyder, at værdipapirer registreret i Værdipapircentralen skal være registreret i dit depot senest børsdagen før afviklingsdagen. På denne dag må der ikke være registreret rettigheder over værdipapirerne, der strider mod salget f.eks. pantsætning og salg af værdipapirer, der nyligt er købt og derfor endnu ikke er til din disposition (afviklet), skal entydigt matche hinanden mht. konto og depot m.m. Derudover skal værdipapirerne være til din disposition, f.eks. må obligationer ikke være udtrukne. Du bærer som kunde alle omkostninger, hvis en handel ikke kan afvikles, fordi du ikke kan betale købte værdipapirer til tiden eller levere solgte værdipapirer til tiden. Det gælder også, hvis manglende levering af obligationer skyldes udtrækning, der er publiceret (offentliggjort) mellem ordredag og afviklingsdag. For udenlandske værdipapirer gælder der forskellige regler for afvikling. Med mindre andet er aftalt, er det en betingelse for bankens afvikling, at levering sker mod betaling. 17. Bankens videregivelse af kundeoplysninger I forbindelse med opfyldelse af din ordre, kan der i nødvendigt omfang blive tale om at videregive oplysninger til bankens agent, der ligeledes er underlagt tavshedspligt. Der kan også blive tale om, at oplysninger i forbindelse med en handel skal videregives til offentlige myndigheder i henhold til særlige lovkrav. 18. Koncernforhold og tilsyn Banken er en del af Alm. Brand Koncernen og er, som andre pengeinstitutter, underlagt Finanstilsynets løbende tilsyn. 19. Ændringer af vilkårene Alm. Brand Bank forbeholder sig ret til med virkning for fremtiden at ændre disse Vilkår for værdipapirhandel. Hvis der er tale om væsentlige ændringer i de oplysninger, Alm. Brand Bank skal give i medfør af Værdipapirhandelsreglerne, oplyser Alm. Brand Bank dig herom i rimelig tid inden ændringen. Dette gælder dog ikke, hvis ændringen er uden betydning for den tjenesteydelse, Alm. Brand Bank leverer til dig. Hvis der er tale om ændringer af kurtage, gebyrer eller andet vederlag, som er til ugunst for dig, kan ændringen finde sted med 3 måneders varsel. Dette gælder dog ikke, hvis ændringen skyldes udefrakommende forhold som Alm. Brand Bank ikke har indflydelse på. I andre situationer end nævnt ovenfor kan ændringen ske uden varsel. Du får oplysning om ændringer ved brev, ved annoncering i dagspressen eller, hvis du har Alm. Brand Netbank, via eller elektronisk meddelelse, første gang, du logger på netbanken efter ændringen. I Alm. Brand Banks filialer kan du få udleveret de gældende, ligesom de er tilgængelige på Hvis det på baggrund af den måde, forretningerne mellem Alm. Brand Bank og dig udføres på, er hensigtsmæssigt, kan Alm. Brand Bank opdatere ved at henvise hertil på

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet Banken) Indholdsfortegnelse

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer

Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer Informationsmateriale vedr. handel med værdipapirer 2 Hvidbjerg Banks generelle beskrivelse af værdipapirer I Hvidbjerg Bank kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra 01.04.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S Saxo Bank ønsker, at Kunden får det bedst

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte, når kunden

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

Guide til handel med værdipapirer

Guide til handel med værdipapirer Guide til handel med værdipapirer Depotbestemmelser Vilkår for handel med værdipapirer i Nykredit Bank Oplysninger i forbindelse med værdipapirhandel i Nykredit Bank Indhold 1. Orientering om regler om

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel 1) BEK nr 623 af 24/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere