Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår. Vilkår for værdipapirhandel ALM. BRAND. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne"

Transkript

1 Side 1 af 11 Vilkårene er gældende fra 1. marts Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende fra 1. oktober Indledning Formålet med disse vilkår er at give dig et godt overblik over de vilkår og regler, der gælder, når du handler værdipapirer gennem Alm. Brand Bank. Grundlaget for vilkårene er reglerne i værdipapirhandelsloven og tilhørende bekendtgørelser ( Værdipapirhandelsreglerne ). Værdipapirhandelsreglerne har bl.a. til hensigt at beskytte dig, idet reglerne fx stiller krav til de oplysninger, Alm. Brand Bank skal give dig, og den rådgivning, Alm. Brand Bank yder dig. Vilkårene gælder for køb og salg af værdipapirer gennem Alm. Brand Bank. Herudover gælder Alm. Brand Banks almindelige forretningsbetingelser og Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot i det omfang, disse regler ikke er fraveget her. Alm. Brand Bank tilbyder handel med stort set alle former for danske og udenlandske værdipapirer, herunder aktier, obligationer og noterede samt unoterede investeringsforeningsbeviser, se Alm. Brand Banks liste over finansielle instrumenter. Du kan gennemføre handler via vores Netbank, Kundeservice eller Bankrådgivere. Hvis du handler aktier via Alm. Brand Netbank, gælder vilkårene for Alm. Brand Netbank. Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem og Vilkår for Alm. Brand Netbank, er det vilkårene for Alm. Brand Netbank, der er gældende. Alm. Brand Bank er medlem af OMX Nordic Exchange ( Fondsbørsen ) og skal som følge heraf leve op til de børsetiske regler, som bestyrelsen for Fondsbørsen har vedtaget. Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. 2. Kundekategorisering Alm. Brand Bank skal som følge af Værdipapirhandelsreglerne inddele sine kunder i én af følgende kundekategorier: detailkunder, professionelle kunder og godkendte modparter. I forbindelse med, at Alm. Brand Bank indgår en aftale om værdipapirhandel med dig, vurderer Alm. Brand Bank, hvilken kundekategori, du tilhører. Kategoriseringen har betydning for den grad af beskyttelse, Alm. Brand Bank skal give dig i form af oplysninger og rådgivning. Detailkunder har den højeste grad af beskyttelse, professionelle kunder har en mindre grad af beskyttelse og godkendte modparter har som udgangspunkt ingen beskyttelse. Hvis du ønsker at blive placeret i en anden kundekategori end den, du efter Alm. Brand Banks vurdering tilhører, kan du anmode Alm. Brand Bank om en anden kategorisering. Alm. Brand Bank vil i så fald vurdere, om du opfylder betingelser herfor. 3. Oplysninger I det følgende er opregnet de oplysninger, du skal give Alm. Brand Bank, samt de oplysninger, som Alm. Brand Bank skal give dig i medfør af Værdipapirhandelsreglerne. 3.1 Informationer fra dig Alm. Brand Bank kan bede om følgende oplysninger om dig: (i) økonomiske oplysninger, dvs. oplysninger om indtægtsforhold, aktiver, investeringer, fast ejendom og finansielle forpligtelser, (ii) oplysninger om din investeringshorisont, risikovillighed, risikoprofil og dit formål med investeringen, (iii) dit kendskab til og erfaring med investeringsområdet, herunder de tjenesteydelser og værdipapirer, du er bekendt med, arten, antallet og hyppigheden af dine handler med værdipapirer, og dit uddannelsesniveau, din beskæftigelse, og (iv) andre relevante oplysninger. Alm. Brand Bank vil basere sine vurderinger på de oplysninger, du giver, medmindre oplysningerne er åbenbart urigtige. M Tegnestuen

2 Side 2 af Egnethedstest Når Alm. Brand Bank skal yde investeringsrådgivning eller porteføljepleje til dig, vil Alm. Brand Bank anmode dig om oplysninger, se punkt 3.1. Alm. Brand Bank yder investeringsrådgivning, når Alm. Brand Bank giver dig en personlig anbefaling om køb og/eller salg m.v. af specifikke værdipapirer. Porteføljepleje betyder skønsmæssig porteføljepleje af dine værdipapirbeholdninger efter din instruks. Alm. Brand Bank skal bruge disse oplysninger for at kunne vurdere, om det værdipapir/den tjenesteydelse, du ønsker at handle/udføre, er egnet for dig på baggrund af dit kendskab til investeringsområdet, din økonomiske situation og dit investeringsformål. Alm. Brand Bank kan i denne forbindelse også bruge oplysninger, som Alm. Brand Bank allerede er i besiddelse af som følge af et løbende kundeforhold med dig. Hvis Alm. Brand Bank ikke får de nødvendige oplysninger, må Alm. Brand Bank ikke rådgive dig om valg af investering eller porteføljepleje. Alm. Brand Bank kan derimod anbefale dig et andet værdipapir/en anden tjenesteydelse, hvis Alm. Brand Bank vurderer, at dette/denne er bedre egnet på baggrund af de oplysninger, du har givet Alm. Brand Bank Hensigtsmæssighedstest Når Alm. Brand Bank skal udføre eller formidle ordrer for dig uden at yde investeringsrådgivning eller porteføljepleje, vil Alm. Brand Bank anmode om oplysninger om dit kendskab til og erfaring med investeringsområdet, se punkt 3.1. Alm. Brand Bank skal bruge disse oplysninger for at kunne vurdere, om værdipapiret/tjenesteydelsen er hensigtsmæssig for dig, herunder om du har nødvendig viden til at forstå de relevante risici. Alm. Brand Bank vil på baggrund af oplysningerne orientere dig, hvis værdipapiret/tjenesteydelsen ikke er hensigtsmæssig for dig. Hvis oplysningerne er utilstrækkelige, vil Alm. Brand Bank gøre dig opmærksom på, at Alm. Brand Bank ikke kan afgøre, om værdipapiret/tjenesteydelsen er hensigtsmæssig. Alm. Brand Bank kan dog i den situation udføre handlen med værdipapiret eller levere tjenesteydelsen, hvis du ønsker det. Alm. Brand Bank gør i den forbindelse opmærksom på, at særligt komplekse værdipapirer, fx derivater, typisk ikke er hensigtsmæssige for detailkunder. 3.2 Oplysninger fra Alm. Brand Bank Afregningsnota Når Alm. Brand Bank har udført en ordre på dine vegne, meddeler Alm. Brand Bank dig hurtigst mulig de væsentligste oplysninger om ordrens udførelse. Alm. Brand Bank forbeholder sig i den forbindelse ret til at give sådanne oplysninger ved brug af standardkoder. Hvis du handler obligationer i forbindelse med belåning af fast ejendom, forbeholder Alm. Brand Bank sig ret til at sende de væsentligste oplysninger om udførelsen og afregningsnotaen samtidig med de øvrige relevante oplysninger, dog senest én måned efter handlens gennemførelse. I forbindelse med handel med pantebreve sender Alm. Brand Bank afregningsnotaen hurtigst muligt efter tinglysning. Alm. Brand Bank har på din anmodning pligt til at oplyse dig om ordrens status. Hvis du handler med særligt komplekse værdipapirer, fx derivater, sender Alm. Brand Bank dig oplysninger, når det er relevant i lyset af markedskutymen og de forhold, værdipapiret handles under. Er du kategoriseret som detailkunde, sender Alm. Brand Bank en afregningsnota til dig senest den første hverdag efter udførelsen af ordren, eller hvis Alm. Brand Bank modtager en bekræftelse fra tredjemand, senest den første hverdag efter modtagelsen af denne bekræftelse. Dette gælder dog ikke, hvis Alm. Brand Banks afregningsnota indeholder de samme oplysninger som en afregningsnota, som tredjemand straks sender til dig.

3 Side 3 af 11 Er du kategoriseret som detailkunde, og modtager Alm. Brand Bank en ordre fra dig i forbindelse med handel med andele i kollektive investeringsforeninger, der udføres periodisk, sender Alm. Brand Bank dig enten afregningsnotaer eller giver oplysninger om ordrens udførelse mindst hver sjette måned Indsigelse mod afregningsnotaer Det er dit ansvar at følge med i de ordrer, du har indgået. Derfor er det også vigtigt, at du holder øje med, at de afregningsnotaer, Alm. Brand Bank sender til dig, er i overensstemmelse med det aftalte. Eventuelle indsigelser mod indholdet af din afregningsnota skal fremsættes straks efter modtagelsen, og du bør omgående underrette os, hvis afregningsnotaen ikke modtages som aftalt, eller hvis der i øvrigt måtte opstå fejl i den forbindelse. For sen reklamation kan medføre, at Alm. Brand Bank ikke kan stilles til ansvar for et eventuelt tab eller lignende, som kunne have været undgået eller minimeret, hvis du havde henvendt dig til Alm. Brand Bank i tide Periodisk oversigt Når Alm. Brand Bank har indgået en porteføljeaftale med dig, sender Alm. Brand Bank dig periodiske oversigter om din værdipapirportefølje, medmindre sådanne oversigter gives af tredjemand. Hvis du er kategoriseret som detailkunde, kan den periodiske oversigt bl.a. indeholde oplysninger om: (i) indholdet og værdiansættelsen af porteføljen, (ii) gebyrernes samlede størrelse i perioden, (iii) sammenligning af resultatet i den periode, oversigten dækker, med et eventuelt benchmark for investeringsresultatet, (iv) de samlede udbytter, renter og andre indbetalinger, der i perioden er tilflydt din portefølje, (v) de oplysninger, der skal fremgå af en afregningsnota, om udførelsen af hver enkelt transaktion, der er udført i perioden, og (vi) anden erhvervsmæssig udvikling. Hvis du er kategoriseret som detailkunde, sender Alm. Brand Bank en periodisk oversigt hver sjette måned. Du har dog ret til at anmode om, at oversigten sendes hver tredje måned. Hvis aftalen mellem Alm. Brand Bank og dig muliggør en gearet portefølje, sender Alm. Brand Bank en periodisk oversigt hver måned. Med gearet portefølje menes fx, at du investerer for lånte midler, eventuelt med sikkerhed i de værdipapirer, du investerer i. Du kan dog vælge at modtage de oplysninger, der skal fremgå af en afregningsnota, efter hver enkel handel. I så fald sender Alm. Brand Bank dig en periodisk oversigt hver sjette måned Underretning om tab Hvis Alm. Brand Bank tilbyder dig porteføljepleje eller bestyrer en konto med en udækket åben position i en eventualforpligtelse, underretter Alm. Brand Bank dig om eventuelle tab, der overstiger den grænseværdi, du og Alm. Brand Bank har aftalt. Alm. Brand Bank underretter dig senest ved udgangen af den hverdag, hvor overskridelsen finder sted, eller hvis det sker på en helligdag, ved begyndelsen af den første hverdag herefter. Det samme gælder, hvis Alm. Brand Bank holder lukket Opbevaring af dine værdipapirer m.v. Hvis du vil have oplysninger om Alm. Brand Banks opbevaring af dine værdipapirer m.v. henvises til Alm. Brand Banks Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Politik om interessekonflikter Alm. Brand Bank har vedtaget en politik for interessekonflikter. Det beskrives i politikken, hvordan Alm. Brand Bank vil imødegå, at interessekonflikter skader dine interesser. Politikken er nærmere beskrevet på dk. Du kan desuden få oplysninger herom ved at henvende dig til Alm. Brand Bank Beskyttelse af dine værdipapirer Hvis du vil have oplysninger om, hvordan Alm. Brand Bank beskytter dine værdipapirer m.v. henvises til Alm. Brand Banks Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot Provision Alm. Brand Bank modtager provision fra en række samarbejdspartnere i forbindelse med værdipapirhandel. Alm. Brand Bank modtager fx tegningsprovision ved tegning af investe-

4 Side 4 af 11 ringsbeviser samt løbende provision. På din anmodning vil Alm. Brand Bank oplyse, hvem Alm. Brand Bank modtager provision fra samt yderligere oplysninger om størrelsen af og/eller beregningsmetoden for provision. 4. Execution only-transaktioner Når Alm. Brand Bank udelukkende skal modtage, formidle eller udføre en ordre for dig i ikke-komplekse værdipapirer, fx noterede aktier og obligationer, skal du ikke give Alm. Brand Bank oplysninger som nævnt oven for i punkt og Ordren skal dog ske på dit initiativ. Du skal samtidig være opmærksom på, at Alm. Brand Bank ikke har pligt til at vurdere ordrens hensigtsmæssighed, og at du dermed ikke er beskyttet af reglerne i punkt og Alm. Brand Bank kan formidle og udføre sådanne ordrer, (i) hvis du benytter Alm. Brand Netbank, eller (ii) hvis du skriftligt anmoder Alm. Brand Bank herom, fx ved brev, eller fax. Se også Vilkår for Alm. Brand Netbank. 5. Bankens behandling af dine fondsordrer Ordrer udføres efter skriftlig eller mundtlig anmodning. Såfremt du ønsker at afgive ordrer elektronisk, kan dette alene ske via Alm. Brand Netbank. Du kan tilmelde dig Alm. Brand Netbank på Ved udførelse af modtagne ordrer sikrer Alm. Brand Bank det efter omstændighederne bedst mulige resultat for dig (best execution). Alm. Brand Bank vil i den forbindelse tage hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, sandsynlighed for gennemførelse og afregning, omfang, art og andre relevante forhold. Det er dine forhold, der er afgørende for, hvordan en given ordre i den konkrete situation udføres bedst muligt. Hvis du er detailkunde, vil Alm. Brand Bank dog som udgangspunkt lægge vægt på det samlede vederlag, du skal betale for udførelse af ordren, når Alm. Brand Bank afgør, hvad der er det bedst mulige resultat for dig. Hvis der er tale om en specifik instruks fra dig, er Alm. Brand Bank dog forpligtet til at udføre ordren efter instruksen. Alm. Brand Bank forbeholder sig ret til at optage telefoniske samtaler og aftaler om værdipapirer på bånd, der kan tjene som bevis for, hvad der er aftalt. Ved tvivlsspørgsmål er dette til såvel din som bankens fordel. Du træffer selv beslutning om hvilke ordrer, der skal afgives til banken, og du bærer selv risikoen for de investeringer, du foretager som følge heraf. Din ordre ekspederes hurtigst muligt på modtagelsesdagen, hvis intet andet er aftalt. 6. Handelsformer I Alm. Brand Bank tilbyder vi handel med værdipapirer på følgende måder: Markedsordre, herunder strakshandel og børshandel. Limiteret ordre En markedsordre er en ordre, hvor en kunde beder om at få afregnet sin ordre til de aktuelle markedskurser. Hvis Alm. Brand Bank udfører din markedsordre ved at handle over sin egen handelsbeholdning, dvs. at du har Alm. Brand Bank som modpart, er der tale om en strakshandel. Alm. Brand Bank tilbyder strakshandel i udvalgte aktier ( strakshandel ). Hvis Alm. Brand Bank udfører din ordre ved at lægge den ind i Fondsbørsens handelssystem (Saxess), er der tale om en børshandel.

5 Side 5 af 11 En limiteret ordre er en ordre til køb eller salg af et værdipapir til en nærmere specificeret kurs eller bedre, eller i et nærmere specificeret antal. Det er forholdene omkring den enkelte ordre/ handel, der er afgørende for, hvilken handelstype du bør vælge. Nedenfor er de enkelte handelstyper beskrevet. Vi rådgiver dig gerne om de enkelte handelstyper, men det er altid dig der afgør, hvilken måde en ordre skal effektueres på. 6.1 Markedsordre Strakshandel Kurserne på værdipapirmarkederne ændrer sig i dagens løb i takt med, at markedet modtager nationale og internationale nyheder om politiske, økonomiske og værdipapirspecifikke forhold. Ønsker du at købe eller sælge værdipapirer, kan det være en fordel at indgå en aftale om strakshandel, for så kender du den endelige kurs, handelen vil blive afregnet til. Du skal samtidig forholde dig til kursforskellen mellem bud- og udbudsprisen. Banken stiller aktuelle strakskurser i et stort udvalg af obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Vi oplyser gerne hvilke værdipapirer, der kan handles som strakshandel og for hvilke beløb. Dette beløb afhænger blandt andet af, hvor ofte værdipapiret handles og dets volumen på Fondsbørsen. Antallet af papirer kan variere, ligesom der løbende kan ske udskiftninger i de papirer, der stilles strakskurser i. Ved strakshandel stiller Alm. Brand Bank kurser, der på handelstidspunktet ligger på eller indenfor det bedste bud henholdsvis udbud på Fondsbørsen. Banken vil derudover beregne sig kurtage og i visse tilfælde et tillæg/fradrag, hvilket fremgår af bankens afregningsprincipper, jf. afsnittet om afregningsprincipper. Hvis der på det pågældende handelstidspunkt ikke er stillet bud og eller udbud i Fondsbørsens handelssystem, forbeholder banken sig ret til at fastsætte en strakskurs, der efter omstændighederne giver det bedst mulige resultat for dig, jf. afsnittet nedenfor om afregning af værdipapirer, hvori der ikke er løbende handel. Hvis banken ikke kan tilbyde en strakshandel, f.eks. fordi du ønsker at handle beløb over grænsen for det pågældende papir, har du mulighed for at indgå en særskilt aftale med banken om dit salg/køb til en forud aftalt pris mellem dig og banken. Ordren ekspederes da som en strakshandel, jf. principperne ovenfor. Når dine ordrer effektueres som strakshandler, handler du med banken, og det er derfor altid banken, der er din direkte modpart Børshandel Du kan også vælge at få din ordre effektueret som en børshandel direkte på Fondsbørsen. Det kan være en fordel f.eks. i de tilfælde, hvor du vurderer, at der er stor forskel mellem købsog salgskursen, men det kræver, at du har indsigt i børsmarkedet. Der er en række fordele ved at benytte Alm. Brand Netbank, hvis du jævnligt ønsker at indlægge børsordrer, hvilket fremgår af den følgende beskrivelse. I Alm. Brand Bank tilbydes kun børshandel med limitering, se punkt om limiteret ordre. Det betyder, at du skal meddele den højeste kurs, du vil købe til, eller den laveste kurs, du vil sælge til. Endvidere skal du meddele den periode, hvor denne kurs skal gælde, dog maksimalt 5 bankdage. Du vil herefter blive afregnet til den kurs, der er fastsat, når en modpart på børsen accepterer ordren. Du skal være opmærksom på flere forhold i forbindelse med en børshandel: Banken formidler alene din ordre, og banken kan således ikke garantere, at ordren bliver afregnet. Der er derfor ingen sikkerhed for, at handlen gennemføres.

6 Side 6 af 11 Når du indgår børshandler, lægges dine ordrer direkte ud på Fondsbørsens handelssystem (Saxess) i Alm. Brand Banks navn. Handel på Fondsbørsen er underlagt Fondsbørsens handelsregler. Disse regler, som i hovedtræk er indeholdt i det nedenfor beskrevne, er du forpligtet til at overholde. Du skal også være opmærksom på, at du bliver forpligtet af de ordrer, du lægger ud på Fondsbørsen. Det gælder også, selvom du ved en fejl afgiver ordrer med en skæv eller fejlagtig kurs, eller en forkert mængde (f.eks stk. i stedet for 200 stk.) med deraf følgende risiko for at pådrage dig selv et tab. Børshandel anbefales derfor kun til øvede investorer, der har erfaring med og stor indsigt i markedet Ordreafgivelse Du kan afgive børsordrer via en medarbejder eller via Alm. Brand Netbank. Såfremt du vælger at afgive ordren via en medarbejder, koster dette et gebyr, der fremgår af bankens prisliste, hvorimod indlæggelse af en børsordre via Alm. Brand Netbank er gratis. Prislisten fremgår af Børsordrer, som afgives i Fondsbørsens åbningstid, formidles automatisk videre til Fondsbørsen, og indlægges i Fondsbørsens handelssystem (Saxess). Ordrer, som afgives uden for Fondsbørsens åbningstid, vil blive lagt på Fondsbørsen, når den åbner. Din limiteringskurs skal respektere reglerne for kursspring. De nærmere regler for kursspring fremgår af Fondsbørsens hjemmeside Det anbefales, at afgivne børsordrer er delelige med handelspoststørrelser, se afsnittet om handelspoststørrelser nedenfor Kursinformation Brugere af Alm. Brand Netbank har mulighed for at få kursinformation. Få mere information på Særlige ordretyper Det er muligt at afgive børsordrer med betingelser. Disse handelstyper henvender sig primært til investorer med stor indsigt i børshandel. Der er tale om 2 handelstyper: Alt-eller-intet (fill-or-kill): Med denne handelstype er betingelsen for, at der kan handles, at hele mængden kan handles i næste match-kørsel på Fondsbør sen (se afsnit Matchning). Or dren kan således blive mødt af én eller flere modparter. Såfremt hele mængden ikke kan handles øjeblikkeligt, falder or dren væk. Mest muligt (fill-and-kill): Med denne handelstype er betingelsen for, at der kan handles, at hele eller dele af mængden kan handles i næste match-kørsel på Fondsbørsen (se afsnit Matchning). Ordren kan således blive mødt af én eller flere modparter. Den del af ordren, der eventuelt ikke kan handles øjeblikkeligt, vil blive slettet Matchning Matchning af ordrer i handelspoststørrelser (se afsnit om dette) betyder, at når en købsordre har mindst samme kurs som en salgsordre, handles der. Hvis der er flere ordrer i samme aktie til samme limiteringskurs, handles ordrerne i den tidsmæssige rækkefølge, de er lagt på børsen. En undtagelse herfra er, at modgående ordrer fra samme børsmægler matches inden matchningen efter tidsmæssig rækkefølge. På denne måde kan Alm. Brand Bank via den automatiske matchning blive modpart i din børsordre. Af din fondsnota vil fremgå, at Alm. Brand Bank var modpart i børsordren. Matchning styres af Saxess, som er handelssystemet på Københavns Fondsbørs. Selv om der sker matchning til samme limiteringskurs, som den du har angivet, er det derfor ikke givet, at din ordre matches. Dette kan være tilfældet, hvis en anden ordre med samme limiteringskurs enten er lagt på børsen før din, eller handles med samme værdipapirhandler som modpart. Hvis du opretter ordrer, der er mindre end en handelspost, vil ordren blive handlet i småordremarkedet. Din småordre matches eventuelt når senest betalte kurs opdateres. Matchningen sker kun, hvis kursen er lig med eller bedre end din limiteringskurs.

7 Side 7 af Delafregninger Børsordrer kan blive helt eller delvist handlet. Du kan derfor opleve, at én børsordre resulterer i flere handler (delafregninger). Alm. Brand Bank sender efterfølgende fondsnotaer for hver delafregning til dig, og af disse vil det fremgå, at afregningen er en delafregning af en børsordre. I Alm. Brand Netbank vil du til enhver tid kunne se de ikke afviklede børsordrer - herunder ordrer på den resterende mængde. Hvis en børsordre eller den resterende del af en delafregnet børsordre ikke svarer til en handelspoststørrelse, vil ordren blive overført til småordremarkedet. Du kan læse nærmere om dette på Fondsbørsens hjemmeside, www. nasdaqomxnordic.com. Banken beregner sædvanlig kurtage af hver nota, jf. prislisten Ændring af børsordre Det er i Alm. Brand Netbank muligt at nedsætte ordremængden samt ændre limiteringskursen og udløbsdatoen på en børsordre. Såfremt du i Alm. Brand Netbank ønsker at foretage andre ændringer, skal du slette ordren og oprette en ny ordre. Du skal dog være opmærksom på, at det kun er muligt, når ordren har været på Fondsbørsen. Ændring af ordrer via bankens medarbejdere kan kun ske ved at slette ordren og oprette en ny mod sædvanligt gebyr, jf. prislisten (www. almbrand.dk) Ordrestatus I Alm. Brand Netbank kan du følge status på dine ordrer Suspension Fondsbørsen kan suspendere en aktie, hvis aktien ikke længere opfylder de regler, Fondsbørsen har fastsat, og hvis beslutningen herom ikke vil være til væsentlig skade for investorernes interesser eller markedets ordentlige funktion. En suspenderet aktie kan ikke handles over Fondsbørsen. Der kan heller ikke afgives nye børsordrer. De ordrer, der ligger på Fondsbørsen, når aktien suspenderes, fjernes fra Fondsbørsen. Suspensionens varighed kan være kort eller lang og sker uden særskilt meddelelse til dig. Det er dit ansvar at holde øje med dine børsordrer, herunder om disse fjernes i forbindelse med suspension. Alm. Brand Bank lægger ikke fjernede ordrer tilbage på Fondsbørsen, når suspensionen ophæves. Du må derfor selv afgøre, om du vil lægge ordren på Fondsbørsen på ny. På Fondsbørsens hjemmeside, kan du få information om suspenderede aktier Handelspoststørrelser Børsordrer handles i handelsposter (antal aktier). Handelspoststørrelsen fastsættes af Fondsbørsen og varierer fra aktie til aktie afhængigt af aktiens kursniveau og hvor meget aktien omsættes. Vi henviser til Fondsbørsens hjemmeside, hvor du kan læse nærmere. Handelspoststørrelsen for den pågældende aktie vises i handelsbilledet i Alm. Brand Netbank. Ordrer, der er mindre end handelspoststørrelserne, overføres til småordremarkedet Annullering af handler Du er underlagt Fondsbørsens handelsregler, og Alm. Brand Bank forbeholder sig ret til at slette afgivne børsordrer, såfremt disse strider mod reglerne fra Fondsbørsen. Det er for eksempel ikke tilladt: At indlægge ordrer med det formål at på virke kursdannelsen. At afgive ordrer, hvor limiteringskursen ikke afspejler det aktuelle kursniveau i det pågældende papir.

8 Side 8 af 11 Hvis de indlagte ordrer strider mod almindelig børsetik, forbeholder Alm. Brand Bank sig ret til at slette din ordre. Når det kræves for at sikre markedsintegriteten, eller hvor der foreligger særlige forhold, kan Fondsbørsen annullere en handel, der er genereret som følge af: En fejl, hvorom der ikke kan herske tvivl, eller et uheld, der er forårsaget af en teknisk eller manuel fejl på Fondsbørsen, hos det enkelte børsmedlem eller hos medlemmets kunder. En efter Fondsbørsens opfattelse uomtvistelig og væsentlig overtrædelse af en materiel lovbestemmelse, administrativt fastsatte bestemmelser eller NOREX Member Rules. Tekniske forstyrrelser i handels- og/eller clearingsystemerne, som Alm. Brand Bank ikke er herre over Forbud mod kursmanipulation Det er forbudt at indlægge ordrer, der hver for sig eller samlet Har til formål at påvirke kursdannelsen i handelssystemet. Er uden kommercielt formål. Har til formål at forsinke eller forhindre andre medlemmers adgang til handelssystemet Lukning Alm. Brand Bank kan uden varsel lukke for adgangen til at indlægge børsordrer. Det kan ske såfremt kunden væsentligt tilsidesætter nærværende vilkår, eller såfremt Alm. Brand Bank skønner, at der foreligger andre vægtige grunde herfor. Lukningen kan enten være midlertidig eller permanent. Ved permanent lukning fjernes de indlagte ordrer Limiteret ordre Når du vælger ordretypen markedsordre kan du vælge at limitere din handel, dvs. at du meddeler den højeste kurs du vil købe til eller den laveste kurs du vil sælge til. Du fastsætter selv limiteringen af kursen og perioden den skal være gældende, dog max. 5 bankdage. Banken handler din ordre, hvis din ønskede limiteringskurs kan opnås, jf. afsnittet om børshandel. Herefter beregner banken sig sædvanlig kurtage og evt. tillæg/fradrag, jf. prislisten. Hvis det ikke er muligt at handle en limiteret ordre inden for 5 bankdage slettes ordren automatisk, uden at du får særskilt besked herom. Dine ordrer er bindende fra kl. 9.00, og kan kun slettes eller ændres før kl på dage, hvor ordren endnu ikke er handlet. Afgivelse af limiterede ordrer koster et gebyr, der fremgår af prislisten ( uanset om handlen effektueres eller ej. Gebyret beregnes pr. limiteret handel, også selvom du efterfølgende vælger at ændre eller slette din ordre, eller ordren ikke gennemføres. 7. Afregning uden for Fondsbørsens åbningstid Hvis banken afregner en ordre uden for Fondsbørsens åbningstid, vil banken afregne den til en kurs, der ligger inden for eller på bedste bud/udbud i systemet på lukketidspunktet med fradrag af sædvanlige omkostninger. Hvis der umiddelbart før lukketid er sket væsentlige ændringer i forskellen mellem bud/ udbud, eller der efter lukketid sker ændringer i markedsforholdene, vil afregningen dog i stedet ske til en kurs, der efter omstændighederne giver det bedst mulige resultat for dig. Det vil blandt andet ske under hensyntagen til rente- og kursudviklingen, viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelt tilsvarende værdipapirer og tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af værdipapiret samt forholdene i øvrigt. 8. Handel med udenlandske værdipapirer Alm. Brand Bank handler også med udenlandske værdipapirer - enten via bankens handelsbeholdning som strakshandel eller via udenlandske børser. Hvilken slags handel, der

9 Side 9 af 11 gennemføres, afhænger af det enkelte papir og markedsforholdene. I de tilfælde, hvor banken anvender agenter, vil banken ikke i alle tilfælde vide, hvilken handelsform din ordre endeligt effektueres efter. Hvis du ønsker at handle udenlandske værdipapirer, skal du kontakte banken inden kl for at ordren kan søges ekspederet samme dag. Ordrer, der modtages i løbet af dagen, vil blive placeret hos agent eller på det udenlandske regulerede marked eller multilaterale handelsfacilitet senest kl samme dag. Såfremt markedet eller agenten grundet tidsforskel ikke har åbent kl , vil ordren først blive ekspederet næste dag. Det er således ikke sikkert, at din ordre handles samme dag, som vi modtager den. Udenlandske værdipapirer vil blive afregnet til den kurs, ordren har opnået i markedet eller hos den anvendte agent, med fradrag af omkostninger jf. nedenfor. For handel med udenlandske værdipapirer beregner banken sig kurtage. På ordrer i svenske værdipapirer vil der ikke være handelsomkostninger udover kurtage. Handler du med værdipapirer i øvrige lande, skal du sædvanligvis betale udenlandske handelsomkostninger. Disse omkostninger kendes først endeligt, når banken modtager notaen fra vores udenlandske agent. Du kan også limitere en ordre på udenlandske værdipapirer, jf. afsnittet om limiteret ordre. Det er muligt, at omkostningerne er højere på papirer, der ikke handles så ofte (er illikvide) i forhold til papirer, der handles ofte (er likvide). Ved handel med udenlandske værdipapirer skal du handle i et bestemt antal af det pågældende værdipapir og ikke ved angivelse af forbeløb. 9. Valutakurs Når banken handler udenlandske værdipapirer, vil banken omveksle det udenlandske beløb til danske kroner i forbindelse med selve afviklingen. Denne omveksling vil ske til nationalbankens informationskurs (middelkurs) to bankdage før fondsforretningens afviklingsdag, korrigeret for et tillæg/fradrag, der afhænger af valutaen. Tillæg/fradrag oplyses ved henvendelse til banken. Hvis middelkursen afviger markant fra markedskursen på omvekslingstidspunktet, kan banken vælge at foretage omvekslingen til markedskurs. 10. Handel med unoterede værdipapirer For værdipapirer, der ikke er optaget til notering på et reguleret marked eller optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet, afregner banken til en kurs, der efter omstændighederne giver det bedst mulige resultat for dig, blandt andet under hensyntagen til rente- og kursudviklingen, viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelt tilsvarende værdipapirer og tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af værdipapiret samt forholdene i øvrigt. Du skal være opmærksom på, at det er forbundet med særlige omkostninger at købe eller sælge udenlandske unoterede værdipapirer, og banken kan først oplyse dig om omkostningerne ved handlen, når vi modtager afregningen fra vores agent. handel med unoterede værdipapirer - og ligeledes med værdipapirer, der ikke handles så ofte - er forbundet med særlige risici. Der er risiko for, at værdipapiret ikke handles samme dag, som du ønsker at handle, og at det ej heller handles i den periode, din ordre eventuelt måtte være limiteret til. Derudover er der altid en usikkerhed forbundet med fastsættelse af kursen, som i disse tilfælde ikke entydigt kan fastlægges af markedet, og den udenlandske depotbank, der normalt opbevarer udenlandske værdipapirer for Alm. Brand Bank, kan afvise at opbevare et værdipapir. Hvis værdipapiret i denne situation skal opbevares hos Alm. Brand Bank, er det ikke muligt at yde dig service med hensyn til udbetaling af udbytte, ændring af stykstørrelser m.m.

10 Side 10 af Afregning af værdipapirer, hvori der ikke er løbende handel Du skal være opmærksom på, at der for værdipapirer, hvori der ikke er løbende handel, eller der på handelstidspunktet ikke er bud henholdsvis udbud i handelssystemerne, eksisterer usikkerhed med hensyn til kursfastsættelsen. Disse værdipapirer afregner Alm. Brand Bank til en kurs, der efter omstændighederne giver det bedst mulige resultat for dig. Det sker bl.a. under hensyntagen til rente- og kursudviklingen, viden om udbud og efterspørgsel i markedet, kursen på eventuelt tilsvarende værdipapirer og tilgængelige markedsrelevante oplysninger om udstederen af værdipapiret samt forholdene i øvrigt. I disse situationer tager banken i øvrigt forbehold for at vælge at udsætte eller eventuelt annullere din ordre. 12. Kurtageomkostninger og afregningsprincipper For at få gennemført en værdipapirhandel, betaler du en kurtage til banken, som beregnes af kursværdien. Når du køber, lægges kurtagen til afregningen, og når du sælger, trækkes kurtagen fra afregningen. Bankens kurtagesatser og gebyrer for både handel med aktier og obligationer mv. ajourføres løbende i henhold til markedsforholdene. Information om de til enhver tid gældende satser kan fås ved henvendelse i bankens filialer, ved opslag i vores prisblad eller på www. almbrand.dk. Herudover skal du i nogle tilfælde betale et tillæg til kursen, når du køber, eller et fradrag i kursen, hvis du sælger. De enkelte afregningsprincipper og tillæg/fradrag oplyses på forespørgsel. 13. Allokering af handler Når Alm. Brand Bank udfører ordrer for dig, kan Alm. Brand Bank i overensstemmelse med sædvanlig praksis opsamle forskellige kundeordrer under ét (aggregere) eller aggregere kundeordrer med Alm. Brand Banks egne transaktioner. Aggregering vil i overvejende grad være til din fordel, fx fordi aggregering af kundeordrer medfører den bedst mulige pris for dig. Det kan dog også være en ulempe for dig, afhængig af de konkret omstændigheder ved ordren. 14. Placeringsregler for pensionsmidler Uanset på hvilken måde du handler, men specielt når du handler værdipapirer via Alm. Brand Netbank, skal du være opmærksom på, at der eksisterer særlige regler for anbringelse af pensionsmidler, se reglerne i lov om finansiel virksomhed med tilhørende bekendtgørelser og pensionsbeskatningsloven. Det er derfor vigtigt at du sikrer dig, at reglerne overholdes, inden handlen foretages. Reglerne for placering af pensionsmidler er komplicerede, og hvis du er i tvivl om, hvorvidt din investering er i overensstemmelse med disse, bør du søge rådgivning herom. 15. Afvikling af fondshandler Ved afvikling forstås betaling for og levering af handlede papirer. Afviklingsdagen er, når intet andet er aftalt, tredje børsdag efter handelsdagen for værdipapirer noteret på Fondsbørsen, og tre børsdage efter handelsdagen for værdipapir der handles på en dansk multilateral handelsfacilitet, herunder First North, samt for unoterede værdipapirer. Der går således tre børsdage fra tidspunktet, hvor din ordre bliver handlet, til værdipapirerne tilgår/fragår dit værdipapirdepot. Afviklingsdagen for en værdipapirhandel er samtidig valørdag/rentedato og betalingsdato. For udenlandske værdipapirer gælder særlige frister og regler for afvikling, som du kan få oplyst på forespørgsel. 16. Forbehold Foreligger der en særlig markedssituation eller lignende, forbeholder Alm. Brand Bank sig ret

11 Side 11 af 11 til at undlade at effektuere din ordre. En særlig markedssituation kan bl.a. være, at der er store kursforskelle mellem bud- og udbudsprisen eller, at der slet ikke stilles priser i markedet på det pågældende papir. Såfremt der ikke på anden måde kan fastsættes en kurs (der f. eks. kan tage udgangspunkt i et lignende værdipapir) kan banken i sådanne tilfælde vælge at udsætte eller eventuelt annullere din ordre. Alm. Brand Bank forbeholder sig tillige ret til ikke at afregne en ordre, hvis værdipapiret ikke har været handlet på Fondsbørsen den pågældende dag. Banken forbeholder sig ret til at udsætte effektueringen af din ordre, hvis værdipapiret ikke kan afregnes over bankens handelsbeholdning eller via markedet. Ved dit køb tager banken pant i værdipapiret i henhold til Værdipapirhandelsreglerne til sikkerhed for, at banken modtager endelig betaling af afregningsbeløbet senest på afviklingsdagen. Det vil sige, at du kun opnår ubetinget ejendomsret, hvis banken modtager endelig betaling på afviklingsdagen. Ved dit salg af værdipapirer er bankens betaling af afregningsbeløbet betinget af, at banken får ubetinget ejendomsret over værdipapirerne på afviklingsdagen. Dette betyder, at værdipapirer registreret i Værdipapircentralen skal være registreret i dit depot senest børsdagen før afviklingsdagen. På denne dag må der ikke være registreret rettigheder over værdipapirerne, der strider mod salget f.eks. pantsætning og salg af værdipapirer, der nyligt er købt og derfor endnu ikke er til din disposition (afviklet), skal entydigt matche hinanden mht. konto og depot m.m. Derudover skal værdipapirerne være til din disposition, f.eks. må obligationer ikke være udtrukne. Du bærer som kunde alle omkostninger, hvis en handel ikke kan afvikles, fordi du ikke kan betale købte værdipapirer til tiden eller levere solgte værdipapirer til tiden. Det gælder også, hvis manglende levering af obligationer skyldes udtrækning, der er publiceret (offentliggjort) mellem ordredag og afviklingsdag. For udenlandske værdipapirer gælder der forskellige regler for afvikling. Med mindre andet er aftalt, er det en betingelse for bankens afvikling, at levering sker mod betaling. 17. Bankens videregivelse af kundeoplysninger I forbindelse med opfyldelse af din ordre, kan der i nødvendigt omfang blive tale om at videregive oplysninger til bankens agent, der ligeledes er underlagt tavshedspligt. Der kan også blive tale om, at oplysninger i forbindelse med en handel skal videregives til offentlige myndigheder i henhold til særlige lovkrav. 18. Koncernforhold og tilsyn Banken er en del af Alm. Brand Koncernen og er, som andre pengeinstitutter, underlagt Finanstilsynets løbende tilsyn. 19. Ændringer af vilkårene Alm. Brand Bank forbeholder sig ret til med virkning for fremtiden at ændre disse Vilkår for værdipapirhandel. Hvis der er tale om væsentlige ændringer i de oplysninger, Alm. Brand Bank skal give i medfør af Værdipapirhandelsreglerne, oplyser Alm. Brand Bank dig herom i rimelig tid inden ændringen. Dette gælder dog ikke, hvis ændringen er uden betydning for den tjenesteydelse, Alm. Brand Bank leverer til dig. Hvis der er tale om ændringer af kurtage, gebyrer eller andet vederlag, som er til ugunst for dig, kan ændringen finde sted med 3 måneders varsel. Dette gælder dog ikke, hvis ændringen skyldes udefrakommende forhold som Alm. Brand Bank ikke har indflydelse på. I andre situationer end nævnt ovenfor kan ændringen ske uden varsel. Du får oplysning om ændringer ved brev, ved annoncering i dagspressen eller, hvis du har Alm. Brand Netbank, via eller elektronisk meddelelse, første gang, du logger på netbanken efter ændringen. I Alm. Brand Banks filialer kan du få udleveret de gældende, ligesom de er tilgængelige på Hvis det på baggrund af den måde, forretningerne mellem Alm. Brand Bank og dig udføres på, er hensigtsmæssigt, kan Alm. Brand Bank opdatere ved at henvise hertil på

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken.

Hvis du ønsker information om bankens service- og rådgivningstilbud eller ønsker en gennemgang af vilkårene, er du velkommen til at kontakte banken. Side 1 af 12 Vilkårene er gældende fra 1. november 2003 og kan ændres af banken uden varsel. Vilkårene erstatter bankens tidligere gældende Forretningsbetingelser for værdipapirhandel. 1. Indledning Formålet

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel mv. samt NASDAQ OMX Nordic

Læs mere

BankNordiks regler for handel med værdipapirer

BankNordiks regler for handel med værdipapirer BankNordiks regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov

Læs mere

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer

Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Lån & Spar Bank A/S's regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer gennem Lån & Spar Bank A/S. Handel med værdipapirer

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER 1. INTRODUKTION I Basisbank tilbyder vi handel med stort set alle former for værdipapirer, herunder obligationer, aktier og investeringsforeningsbeviser. Du kan

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer Sparekassen Faaborg A /S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter isparekassen Faaborg A/S. I øvrigt gælder Sparekassen Faaborg

Læs mere

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt:

VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER. og som udgør en anbefaling til at tage et af følgende skridt: Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Fynske Bank A/S, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker også at gennemføre dine handler effektivt og tilfredsstillende.

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S, herefter kaldet Spar Nord. I øvrigt gælder Spar

Læs mere

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen.

Omkostninger bestående af bl.a. kurtage og udenlandske omkostninger er ikke inkluderet i markedskursen. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets "Almindelige

Læs mere

Kort om de nye regler

Kort om de nye regler Kort om de nye regler Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive,

Læs mere

Aftale om børshandelsadgang

Aftale om børshandelsadgang December 2011 Aftale om børshandelsadgang Aftalen om børshandelsadgang gælder Sydbanks ebanking-løsninger (NetBank for private, MobilBank og Online Banking for erhverv). Ved børshandelsadgang har du mulighed

Læs mere

Regler for værdipapirhandel

Regler for værdipapirhandel Regler for værdipapirhandel 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk.

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Regler for handel med værdipapirer Indledning Følgende regler gælder, når du handler finansielle instrumenter herunder værdipapirer igennem BankNordik. Handel med værdipapirer er underlagt Lov om Værdipapirhandel

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer Pengeinstituttets regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Pengeinstituttet. I øvrigt gælder Pengeinstituttets Almindelige

Læs mere

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning.

Vi gennemfører som udgangspunkt alle kundehandler via Sparekassen Kronjyllands egenbeholdning. Sparekassen Ballings regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Balling. Ved værdipapirer forstås de instrumenter, der er nævnt

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Merkur, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom. Vi ønsker

Læs mere

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN.

I disse betingelser får du information om, hvilke vilkår der gælder, når du handler værdipapirer med GrønlandsBANKEN. Betingelser for handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) Introduktion Handel med værdipapirer (finansielle instrumenter) er et vigtigt forretningsområde for GrønlandsBAN- KEN. Derfor ønsker vi

Læs mere

Betingelser for handel med finansielle instrumenter

Betingelser for handel med finansielle instrumenter Betingelser for handel med finansielle instrumenter 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S

Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S Handel med værdipapirer i BIL Bank Danmark A/S 1. Indledning Nedenstående regler for handel med værdipapirer gælder for al værdipapirhandel mellem BIL Bank Danmark A/S (Banken) og bankens kunder. Hvis

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank

Vilkår for handel med værdipapirer i vestjyskbank CVR-nr. 34631328 B19PDFFVÆR Kl. TID Handel med værdipapirer gennem vestjyskbank Handel med værdipapirer er et centralt forretningsområde for vestjyskbank, og derfor er det et område, vi ønsker at give

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER

BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER BETINGELSER FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter i Spar Nord Bank A/S (herefter Spar Nord). I øvrigt gælder Spar Nords

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for, hvorfor vi ønsker at give god og relevant rådgivning herom.

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer Jutlander Bank A/S's regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Jutlander Bank A/S. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter,

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i

Betingelser for handel med værdipapirer. for kunder i Betingelser for handel med værdipapirer for kunder i Indhold Introduktion... 3 Kundekategorisering... 3 Kundens oplysningsforpligtelser... 4 Investeringsrådgivning... 4 Generel vejledning... 4 Indhentelse

Læs mere

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer

Notat. Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer 1 Bekendtgørelse om god værdipapirhandelsskik ved handel med visse værdipapirer I medfør af 3, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 168 af 14. marts 2001, fastsættes:

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1)

Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Nr. 178 14. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om god værdipapirhandelsskik 1) Kapitel 1 Anvendelsesområde m.v. Kapitel 2 Vilkår for handlers udførelse Kapitel 3 Afregning af handel med værdipapirer,

Læs mere

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Regler for handel med værdipapirer. Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer Nørre Nebel Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Følgende betingelser gælder for handel med finansielle instrumenter inørre Nebel Sparekasse. I øvrigt gælder Nørre Nebel Sparekasses

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007.

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer i Sparekassen Fyn A /S Gældende fra 1. november 2007. Introduktion Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Sparekassen Fyn A/S, hvorfor

Læs mere

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1.

Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der er nævnt i lov om værdipapirhandel 2, stk. 1. Sparekassen Thys regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende regler gælder, når du handler værdipapirer gennem Sparekassen Thy. Ved værdipapirer forstås de finansielle instrumenter, der

Læs mere

Fondshandel og investeringsoverblik

Fondshandel og investeringsoverblik Fondshandel og investeringsoverblik Rådgivning Hvis Netbank brugeren selv handler værdipapirer sker det uden personlig og individuel rådgivning. Netbank brugeren og en evt. fuldmagtsgiver bærer selv ansvaret

Læs mere

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank

2. Handel med værdipapirer gennem Netbank Vilkår for handel med værdipapirer via Netbank (Erhverv) 12. juni 2015 B55WEB06 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Merkur er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt marked

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Lollands Bank er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre et stabilt

Læs mere

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse.

Vilkårene gælder, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem kunden og Dronninglund Sparekasse. Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Dronninglund Sparekasse er underlagt lovgivning, som har til formål at give øget beskyttelse af kunder, der handler værdipapirer samt sikre

Læs mere

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer.

Overslagsberegninger Overslagsberegning af kundens anslåede afregningsbeløb i forbindelse med køb og salg af værdipapirer. VILKÅR FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER VIA NETBANK Gældende fra 1.11.2007 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018

Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 Betingelser for handel med værdipapirer Gælder fra den 3. januar 2018 DB0174 2017.10 I det følgende kan du læse de betingelser, der gælder, når du har indgået en aftale med banken om handel med værdipapirer

Læs mere

Vilkår for værdipapirhandel

Vilkår for værdipapirhandel Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 8799 3000 I CVR-nr. 31843219 J.nr. 15918-FRS opdateret 8. december 2017 Vilkår for værdipapirhandel Generelt Handel med værdipapirer i Danske Andelskassers Bank

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD

FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD FORRETNINGSBETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER ERHVERVSKUNDER Pr. 7. juli 2011 INDHOLD 1. Forretningsbetingelsernes indhold 2 2. Anvendelsesområde 2 3. Ændring af forretningsbetingelserne 2 4. Ingen

Læs mere

Vilkår for handel med finansielle produkter

Vilkår for handel med finansielle produkter Vilkår for handel med finansielle produkter 14.06.2016 Side 2/11 1. Generelt Lægernes Banks almindelige forretningsbetingelser er gældende for ethvert mellemværende mellem kunden og banken, medmindre andet

Læs mere

Ordreudførelsespolitik

Ordreudførelsespolitik J.nr. 76-16780 Baneskellet 1 Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 CVR-nr. 31843219 Ordreudførelsespolitik 1. Indledning Nærværende ordreudførelsespolitik ( politikken ) indeholder en beskrivelse af,

Læs mere

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank

14.06.2016. Vilkår for handel med værdipapirer via netbank 14.06.2016 Vilkår for handel med værdipapirer via netbank Side 2/11 1. Systemets anvendelsesmuligheder 1.1 Systemet omfatter blandt andet følgende funktioner: Afgivelse af elektroniske ordrer Adgang til

Læs mere

1. Regler for handel med værdipapirer

1. Regler for handel med værdipapirer 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. De nye regler stiller skærpede

Læs mere

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU.

Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. BLS Capital Fondsmæglerselskab A/S 1. Regler for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. Disse regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer Den 1. november 2007 trådte nye EU-regler i kraft. De nye regler (MiFID-regelsættet) skal sikre ensartet beskyttelse af investorer i EU. I det efterfølgende følgende

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER // MAJ 2015 FORMUEPLEJE A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og GRØNLANDSBANKEN har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens tilslutning til

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer

Betingelser for handel med værdipapirer Betingelser for handel med værdipapirer Disse betingelser gælder, når du har indgået aftale med BankNordik om handel med værdipapirer (finansielle instrumenter). 1. Før du handler 1.1. Inddeling af kunder

Læs mere

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010

Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 Sydbanks vilkår for handel med værdipapirer pr. 15. januar 2010 1. Vilkårenes omfang og lovgrundlag 2 2. Kundekategorisering.. 2 2.1 Detailkunder. 2 2.2 Professionelle kunder... 2 2.3 Godkendte modparter..

Læs mere

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer

Alm. Brand Banks regler for handel med værdipapirer Side 1 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser og obligationer og derivater med værdipapirer

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser side 1 af 5 Forretningsbetingelser Almindelige Forretningsbetingelser for MOMENTUM MARKETS ApS. 1. INDLEDNING Disse almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse i tilknytning til den af Momentum

Læs mere

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer

Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer Nordjyske Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer

Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer Skjern Bank A/Ss regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Formuepleje A/S, Fondsmæglerselskab ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER Betingelsernes anvendelsesområde Formuepleje A/S Almindelige

Læs mere

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede NN (herefter benævnt kunden) og medundertegnede GRØNLANDSBANKEN har d.d. i henhold tilaftale om Netbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende

Læs mere

1. Betingelser for handel med værdipapirer

1. Betingelser for handel med værdipapirer 1. Betingelser for handel med værdipapirer I det følgende kan De læse om de betingelser, der gælder for handel med de værdipapirer, som fondsmæglerselskabet tilbyder handel med. Kundekategorier Selskabet

Læs mere

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten?

Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Vil du i gang med at investere derhjemme eller på farten? Kom godt i gang Uanset om du er hjemme eller på farten, giver vi dig mulighed for at følge dine investeringer. Du kan logge på Netbanken fra en

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 25 Dokumentnummer 2013-06-06-13.26.57.222384 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Lægernes Pensionsbank har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S THE SPECIALIST IN TRADING AND INVESTMENT FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO BANK A/S Saxo Bank ønsker, at Kunden får det bedst

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Sparekassen har d.d. i henhold tilaftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv)

Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Aftale om Webbank værdipapirhandel (Erhverv) Undertegnede (herefter benævnt kunden) og medundertegnede Andelskassen har d.d. i henhold til Aftale om Webbank indgået følgende tillægsaftale vedrørende kundens

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S

FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S FORRETNINGSBETINGELSER FOR VÆRDIPAPIRHANDEL I SAXO PRIVATBANK A/S Saxo Privatbank ønsker, at kunden får det bedst mulige udbytte, når kunden

Læs mere

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer

Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer Djurslands Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer

Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer Sparekassen Sjællands regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser

Læs mere

Ordreudførelses- politik

Ordreudførelses- politik Ordreudførelses- politik Gældende pr. 1. januar 2018 1. Formål Denne ordreudførelsespolitik beskriver de principper, vi følger, når vi udfører ordrer med finansielle instrumenter for vores detailkunder

Læs mere

Vilkår for handel med værdipapirer

Vilkår for handel med værdipapirer EDB afdelingen Torvet 4, 9400 Nørresundby Tel. 98 70 36 00 Vilkår for handel med værdipapirer B00ASFDEPVILH 1. Indledning Handel med værdipapirer er et vigtigt forretningsområde for Nørre sundby Bank,

Læs mere

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5

BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 BETINGELSER FOR HANDEL MED VÆRDIPAPIRER Side 1 af 5 1. Handel gennem Saxo Privatbank De handler ved, at (i) De gennem Systemet afgiver et bud/udbud på det relevante regulerede marked, (ii) De lader Saxo

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskrivelse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Arbejdernes Landsbank (herefter benævnt

Læs mere

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser

SCOPE INVESTMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S. Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser December 2016 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 3 1.1 Betingelsernes anvendelsesområde... 3 1.2 Scope Investments serviceydelser og rådgivning... 3 1.3 Samarbejdspartnere...

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Nordeas Ordreudførelsespolitik

Nordeas Ordreudførelsespolitik Nordeas Ordreudførelsespolitik Januar 2017 Koncernledelsen har ved den administrerende direktør for Nordea Bank AB (publ) og koncernchef (CEO) godkendt denne politik for udførelse og videregivelse af ordrer

Læs mere

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution /ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 1. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder...

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK

ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK ORDREEFFEKTUERINGSPOLITIK 1 Introduktion Monecor (London) Limited, som driver virksomhed under navnet ETX Capital (ETX Capital, vi eller os), er godkendt og reguleret af Financial Conduct Authority (FCA)

Læs mere

Grindsted. betalingskonto.

Grindsted. betalingskonto. Aftale om Netbank værdipapirhandel (Erhverv) Side 1 af 15 Parter Kunden Pengeinstitut Den Jyske Sparekasse Grindsted Postboks 79, Borgergade 3 7200 Grindsted CPR-nr./CVR-nr. Undertegnede [kunden] (herefter

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Der er 3 måder at købe investeringsbeviser i investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra med fondskoden

Læs mere

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013.

Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Værdipapirhandel i Nordea Detailkunder Vilkår for handel og priser i Nordea Bank Danmark A/S. Gælder fra 1. oktober 2013. Handel med værdipapirer i Nordea Bank Danmark A/S er underlagt lovgivning om værdipapirhandel

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Udbetalingsgaranti i Danica Link - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1.oktober 2013 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Danske Andelskassers Bank A/S (i det følgende kaldet Banken) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet

Hovedkontoret. Indhold. 2. værdipapirhandel - funktionalitet Aftale om værdipapirhandel(erhverv) Side 1 af 10 Parter Kunden Pengeinstitut Salling Bank A/S Hovedkontoret Frederiksgade 6 7800 Skive CPR-nr./CVR-nr. 4280014503 Indhold Undertegnede Therodor Estesen von

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel

Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel Side 1 af 25 Dokumentnummer 2015-02-27-16.58.12.624590 Tillægsaftale om Netbank værdipapirhandel 1. Værdipapirhandel 1.1 Kunden og Møns Bank har dags dato i henhold til Aftale om Netbank indgået følgende

Læs mere

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra

Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra Vejledning til køb af et investeringsbevis: Køb via din netbank eller bankrådgiver Investeringsforeningen Investin, afdeling Demetra (Investin Demetra)

Læs mere

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder

Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Betingelser for handel med værdipapirer Gældende fra 1. november 2007 for både eksisterende og nye kunder Generelt Betingelserne gælder for: Sparekasser, der er medlemmer af FMP" (Foreningen af Mindre

Læs mere

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik

Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Politik for Best Execution/ordreudførelsespolitik Gældende fra og med den 18. maj 2016 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og lovgrundlag... 3 2 Best Execution... 3 3 Faktorer for valg af handelssteder... 4

Læs mere

Sydbanks politik for ordreudførelse

Sydbanks politik for ordreudførelse s politik for ordreudførelse Formål Denne politik for ordreudførelse beskriver, hvordan vi i håndterer dine ordrer med det formål at sikre dig den efter omstændighederne bedst mulige handel best execution

Læs mere

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer

Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Forretningsbetingelser for handel med værdipapirer Nærværende forretningsbetingelser indeholder en beskri- velse af de muligheder for handel med værdipapirer, som Københavns Andelskasse (herefter benævnt

Læs mere

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat

Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat Investeringsforeningsprojekt - Oversigtsnotat 19. juli 2001 Indledning Projektet har indsamlet materiale fra 7 danske investeringsforeninger bestående af dels offentligt tilgængeligt materiale, dels fortrolige

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån

Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån Almindelige forretningsbestemmelser for obligations- og valutahandel Internationalt udlån - Nykredit Realkredits ordreudførelsespolitik Når et nyt realkreditlån optages, eller et eksisterende omlægges,

Læs mere

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1

Investering. Webhandel. Hurtig genvej til værdipapirer. Webhandel 1 Investering Webhandel Hurtig genvej til værdipapirer Webhandel 1 Webhandel Andelskassen giver dig mulighed for at handle værdipapirer på inter nettet. Alt, hvad du behøver, er at klikke ind på vores Netbank:

Læs mere

Sparekassens regler for handel med værdipapirer

Sparekassens regler for handel med værdipapirer Sparekassens regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser,

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015.

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015. Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv Disse regler gælder fra marts 2015. 1 Hvad kan du på Nordeas elektroniske handelsplatforme På Nordeas elektroniske handelsplatforme kan du fx handle

Læs mere

Sydbanks regler for handel med værdipapirer

Sydbanks regler for handel med værdipapirer Sydbanks regler for handel med værdipapirer Reglernes omfang og lovgrundlag.................................................................... 2 Kundekategoriseringen.............................................................................

Læs mere

Skjern Banks regler for handel med værdipapirer

Skjern Banks regler for handel med værdipapirer Skjern Banks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser,

Læs mere

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel

Forretningsbetingelser og politikker. Værdipapirhandel Forretningsbetingelser og politikker Værdipapirhandel Gældende fra 01.04.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Ordreudførelsespolitik 4 Formål 4 Best execution (bedste udførelse af ordren) 4 Specifikke

Læs mere

Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer

Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer Sønderhå - Hørsted Sparekasses regler for handel med værdipapirer 1. Indledning Nærværende betingelser gælder, når du handler værdipapirer og øvrige finansielle instrumenter gennem Sønderhå - Hørsted Sparekasse,

Læs mere

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015

Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 Regler for online værdipapirhandel i Nordea erhverv, med brugere Disse regler gælder fra marts 2015 1 Hvad kan Nordeas elektroniske handelsplatforme bruges til På Nordeas elektroniske handelsplatforme

Læs mere

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S

Almindelige forretningsbestemmelser for obligationshandel Internationalt udlån ordreudførelsespolitik for Nykredit Realkredit A/S I forbindelse med optagelse af et nyt realkreditlån eller omlægning, refinansiering eller indfrielse af et eksisterende realkreditlån er der normalt tilknyttet en obligationshandel. I det følgende beskrives

Læs mere

Ringkjøbing Landbobanks regler for handel med værdipapirer

Ringkjøbing Landbobanks regler for handel med værdipapirer Ringkjøbing Landbobanks regler for handel med værdipapirer 1. Reglernes omfang og lovgrundlag Disse regler gælder for handel med følgende finansielle instrumenter: danske og udenlandske aktier, investeringsbeviser,

Læs mere

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel1)

Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel1) Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel1) I medfør af 43, stk. 2 og 5, 44, stk. 3, nr. 1 og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012,

Læs mere