UDKAST TIL BETÆNKNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST TIL BETÆNKNING"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Det Midlertidige Udvalg om Humangenetik og de Øvrige nye Teknologier inden for Moderne Lægevidenskab 24. juli 2001 FORELØBIG Del 1 UDKAST TIL BETÆNKNING om de sociale, juridiske, etiske og økonomiske følger af humangenetik Del 1: Forslag til beslutning Det Midlertidige Udvalg om Humangenetik og de Øvrige nye Teknologier inden for Moderne Lægevidenskab Ordfører: Francesco Fiori PR\ doc PE

2 PE /20 PR\ doc

3 INDHOLD Side PROTOKOLSIDE... 4 FORSLAG TIL BESLUTNING... 5 Offentliggøres særskilt: BEGRUNDELSE... Del 2: A5-0000/2001 PR\ doc 3/20 PE

4 PROTOKOLSIDE På mødet den 13. december 2000 traf Europa-Parlamentet afgørelse om nedsættelse af et Midlertidigt Udvalg om Humangenetik og de Øvrige nye Teknologier inden for Moderne Lægevidenskab. På det konstituerende møde den 16. januar 2001 valgte Det Midlertidige Udvalg Francesco Fiori til ordfører med henblik på opfyldelsen af udvalgets mandat. På mødet/møder den... behandlede udvalget udkastet til betænkning. På dette/sidstnævnte møde vedtog det forslaget til beslutning (for:...; imod:...; hverken/eller:...)/vedtog det enstemmigt forslaget til beslutning. Til stede under afstemningen var:... (formand/mødeformand),... (næstformand),... (næstformand),... (ordfører),...,... (for...),... (for..., jf. forretningsordenens artikel 153, stk. 2),... og.... Begrundelsen offentliggøres særskilt som betænkningens del 2. Betænkningen indgivet den... Fristen for ændringsforslag til denne betænkning vil fremgå af forslaget til dagsorden for den mødeperiode, hvor den skal behandles/er fastsat til den...kl.... PE /20 PR\ doc

5 FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentets beslutning om de sociale, juridiske, etiske og økonomiske følger af humangenetik Europa-Parlamentet, der henviser til Europa-Parlamentets afgørelse af 13. december 2000 om nedsættelse af et Midlertidigt Udvalg om Humangenetik og de Øvrige nye Teknologier inden for Moderne Lægevidenskab, der henviser til følgende retslige instrumenter: Traktaten om Den Europæiske Union (TEU), særlig artikel 5, 95, 152, og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EF), artikel , Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, særlig artikel 1, 3, 8, 13, 21 og 35, direktiv 95/46/EF om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger 1, direktiv 98/44/EF om retslig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser 2, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 182/1999/EF om det femte rammeprogram for Det Europæiske Fællesskabs indsats inden for forskning, teknologisk udvikling og demonstration ( ) 3, Rådets beslutning 1999/167/EF om et særprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration inden for livskvalitet og forvaltning af bioressourcer ( ) 4, forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om det sjette rammeprogram for forskning ( ) (KOM(2001) 94) og forslag til Rådets beslutning om særprogrammer (KOM(2001) 279), Europa-Parlamentets beslutning af 7. september 2000 om kloning af mennesker, der henviser til følgende retslige instrumenter på internationalt plan: FN's konvention af 5. juni 1992 om den biologiske mangfoldighed, Verdenshandelsorganisationens aftale af 15. april 1994 om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, den universelle erklæring om det humane genom og menneskerettighederne, vedtaget af 1 EFT L 281 af , s EFT L 213 af , s EFT L 26 af , s EFT L 64 af , s. 1. PR\ doc 5/20 PE

6 De Forenede Nationers organisation for uddannelse, videnskab og kultur den 11. november 1997, Verdenssundhedsorganisationens resolution af 16. maj 1998 om de etiske, videnskabelige og sociale følger af kloning på den menneskelige sundhed, Europarådets konvention af 4. april 1997 om menneskerettigheder og biomedicin og tillægsprotokollen af 12. november 1998, Helsinki-erklæringen om etiske principper for biomedicinsk forskning med mennesker, vedtaget af verdensorganisationen for læger i juni 1964 og ændret i Edinburgh i oktober 2000, der henviser til udtalelse nr. 13 fra Den Europæiske Gruppe Vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi om de etiske aspekter ved anvendelsen af personlige paramedicinske data i informationssamfundet og udtalelse nr. 15 om de etiske aspekter ved forskning i humane stamceller og anvendelsen heraf, der henviser til de høringer, der er afholdt af Det Midlertidige Udvalg om Humangenetik fra januar til maj 2001 med deltagelse af eksperter på området, der henviser til møderne med repræsentanter for de nationale parlamenter i Unionens medlemsstater og i ansøgerlandene og med repræsentanter for civilsamfundet, hhv. den 18. og 19. juni og den 9. og 10. juli 2001, der henviser til betænkning fra Det Midlertidige Udvalg om Humangenetik og de Øvrige nye Teknologier inden for Moderne Lægevidenskab (A5-0000/2001), om genetisk forskning A. der henviser til, at kendskabet til det humane genom baner vejen for en egentlig forståelse af, hvordan den menneskelige organisme fungerer og samvirker med miljøet; efterhånden vil denne forståelse kunne gøre det muligt at diagnosticere, forebygge og helbrede sygdomme på en meget mere præcis, individualiseret og effektiv måde end på nuværende tidspunkt; de forventede økonomiske fordele er enorme; de sundhedsmæssige fordele for mennesket og de økonomiske fordele for Unionen kan imidlertid kun udnyttes på den bedste måde, hvis man i Europa skaber hensigtsmæssige rammebetingelser, B. der henviser til, at det i denne forbindelse er nødvendigt at foretage en integreret tilgang; integrationen på dette område skal ikke blot forstås som et øget samarbejde mellem universitetsforskningen, den private sektor fra små bioteknologiske virksomheder til store farmaceutiske industrivirksomheder og lægesektoren med henblik på at foretage integreret forskning og udvikling, men den omfatter også en rettidig og aktiv deltagelse fra de retsaktsudstedende myndigheder for at der kan tilvejebringes hensigtsmæssige retsrammer og politikker samt føres en interaktiv dialog med de endelige brugere og med de sociale parter som f.eks. patienter, eksperter i etiske spørgsmål, investorer, institutioner og den brede offentlighed, således at man kan træffe socialt forsvarlige afgørelser og opnå offentlighedens accept, PE /20 PR\ doc

7 C. der henviser til, at resultaterne af genforskningen og de vigtige fremskridt i nøgleteknologierne udvikler sig i et rivende tempo, både hvad angår den opnåede basisviden og den afledte anvendelse; inden for biomedicinen er der ved at opstå en række begreber af ny generation (som rækker fra genetisk og molekylær screening til genterapi på kønsceller, målrettede molekylære lægemidler og biomedicinske nanoapparater), hvilket giver forventninger om radikale fremskridt inden for sundhed, forebyggelse, diagnose og behandlingsformer, D. der henviser til, at der tidligere er udviklet mange analyser for at finde frem til eller bekræfte sjældne genetiske sygdomme; i den senere tid er der udarbejdet analyser med henblik på at fastslå mutationer, som kunne sættes i forbindelse med eller føre til komplekse og mere almindelige tilstande (som f.eks. brystkræft, kræft i æggestokkene eller i tyktarmen samt kardiovaskulære sygdomme), hvis følger først viser sig i en sen alder, om forskningsfrihed og den menneskelige værdighed E. der henviser til nødvendigheden af at forene forskningsfriheden med princippet om den menneskelige værdighed, idet begge aspekter enstemmigt er anerkendt på internationalt plan og senest er fastslået i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, om etisk pluralisme F. der henviser til, at enhver form for etisk enhed er illusorisk inden for videnskabelig forskning og bioteknologiske anvendelser; forskellene udgør således en fast bestanddel, som ikke kan begrænses, og Unionens lande er netop kendetegnet af yderst forskelligartede opfattelser vedrørende bioetikkens grundlæggende begreber, G. der henviser til, at pluralismen således er en fast bestanddel i Den Europæiske Union og afspejler dens rige traditioner samt medfører et behov for gensidig respekt og tolerance; respekten for de forskellige moralske, etiske og kulturelle holdninger indgår i den etiske dimension i opbygningen af et europæisk demokratisk samfund, og respekten for pluralismen er fra et juridisk synspunkt i overensstemmelse med artikel 22 i charteret om grundlæggende rettigheder og artikel 6 i traktaten om Den Europæiske Union, H. der henviser til, at det i forbindelse med denne pluralisme, som i dag udgør grundlaget for selve udviklingen af Europa, og som kun kan øges yderligere med den fremtidige udvidelse, er et endeligt mål at formulere en holdning, som tager hensyn til denne forskelligartethed i stedet for at afspejle de forskellige holdninger, der derimod snarere skal komme til udtryk i alle de nationale lovgivninger i medlemsstaterne, I. der henviser til, at De Forenede Nationers organisation for uddannelse, videnskab og kultur (UNESCO), Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Europarådet og Den Europæiske Union råder over forskellige instrumenter, der tager hensyn til de grundlæggende etiske principper såsom den menneskelige værdigheds ukrænkelighed, forskningsfrihed, beskyttelse af den offentlige sundhed, ikke-diskriminering på grundlag af køn, beskyttelse af persondata, forbud mod finansiel profit samt intellektuel ejendomsret og patenterbarhed, PR\ doc 7/20 PE

8 om Unionens beføjelser inden for humangenetik J. der henviser til behovet for, at medlemsstaterne og Unionen sammen bestræber sig på at tilvejebringe korrekte betingelser for, at sektoren for humangenetik kan udvikle sig, og det kan fastlægges, hvornår en europæisk aktion er hensigtsmæssig, K. der henviser til, at traktaten om Den Europæiske Union ikke indeholder bestemmelser, der specifikt refererer til humangenetik, men at Den Europæiske Union under overholdelse af subsidiaritetsprincippet (artikel 5 EF) har beføjelser på området, idet den kan vedtage foranstaltninger med tilknytning til dette område inden for sundhedspolitikken (artikel 152 EF), finansieringen af forskning (artikel EF) og det indre markeds funktion (artikel 95 EF), L. der henviser til, at de bestemmelser, som Den Europæiske Union bør udarbejde for at styre (og ikke hindre eller forbyde) de igangværende ændringsprocesser i den nuværende biologiske revolution, skal sigte mod at udforme fremtiden for at undgå risikoen for at blive offer for den, og at en manglende evne til at nå til enighed på baggrund af en virkelig dialog mellem de berørte parter kan betyde, at der ikke kan skabes en fælles referenceramme, og at det bliver umuligt at vedtage offentlige politikker, om arbejdet i det midlertidige udvalg M. der henviser til, at arbejdet i Det Midlertidige Udvalg om Humangenetik på grundlag af dets mandat hovedsagelig har været koncentreret om to aspekter, nemlig dels diagnose (genanalyser) og terapi (pleje og behandling), og dels forarbejdning af genetiske informationer, finansiering af forskning inden for det fjerde rammeprogram og patenterbarhed for produkter og fremgangsmåder, der hidrører fra biologisk materiale, om genetiske tests N. der henviser til, at der i Europa er et stadig større antal laboratorier, der foretager genetiske tests, og at fremgangsmåden med genanalyser vil blive mere udbredt ud fra en udviklingstendens, der uden tvivl vil tiltage, O. der henviser til, at der i øjeblikket ikke findes fælles europæiske bestemmelser eller forordninger, som kan sikre en minimumsstandard for tjenesteydelser i forbindelse med genanalyser, og at disse ikke falder ind under anvendelsesområdet hverken for Rådets forordning (EØF) nr. 2309/93 om fællesskabsprocedurer for godkendelse og overvågning af human- og veterinærmedicinske lægemidler eller for direktiv 98/79/EF 1 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, der udelukkende vedrører produkter, som markedsføres, P. der henviser til, at genanalyserne foretages under meget forskellige vilkår og retsrammer i hver medlemsstat, selv om der er taget mange initiativer fra specialister i genetik og erhvervssammenslutninger med henblik på en kvalitetsevaluering, om biomedicin 1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998 om medicinsk udstyr til in vitrodiagnostik. PE /20 PR\ doc

9 Q. der henviser til, at den lange række forskellige eller uensartede bestemmelser på nationalt plan vedrørende alle faser, lige fra udvikling til kliniske forsøg, betragtes som en alvorlig begrænsning, der vanskeliggør udviklingen og afprøvningen af nye biomedicinske produkter på EU-plan 1, R. der henviser til, at de første skridt i retning mod en harmonisering af de fastsatte forpligtelser er taget på området for gen- og celleterapi gennem Det Europæiske Lægemiddelagenturs udformning af retningslinjer for såkaldt god praksis, mens der stadig afventes rammebestemmelser på fællesskabsplan og nationalt plan for nye sektorer som f.eks. vævsteknik, kunstige organer og genetiske analyser, om stamceller S. der henviser til, at anvendelsen af stamceller til terapeutiske formål er ved at vinde frem som en ny potentielt revolutionerende metode til behandling af sygdomme og læsioner, og at det er formålet med denne terapi at udvikle differentierede celler eller væv til transplantation i patienter med sygdomme som diabetes, Alzheimer, Parkinson, infarkt osv., for hvilke der på nuværende tidspunkt ikke findes effektive terapier eller behandlinger, T. der henviser til, at stamcellerne er til stede på alle menneskets udviklingstrin, både hos børn og voksne; deres proportion og mulighed for at udvikle diverse typer specifikke celler aftager, og disse celler kan indvindes fra voksent væv, føtalt væv, celler fra den indre plastocyt, fra embryoner eller fra kloning ved hjælp af overførsel af cellekernen, om genterapi U. der henviser til, at selv om det ikke er målet, findes der allerede nu "et embryon til en europæisk etik", der er affødt af en "fælles følelse" med udgangspunkt i internationale og europæiske retskilder; det er måske ønskeligt, at visse principper tages op igen og efterhånden tilpasses til den nye udvikling, V. der henviser til, at denne "fælles følelse" har skabt en international konsensus hos politikere og videnskabsmænd om de to betingelser for udførelse af humangenetisk forskning og behandling: - genterapi på ægceller og sædceller (germinallinjen) bør ikke tillades, da virkningerne heraf vil blive overført til fremtidige generationer; der tillades behandling udelukkende anvendt på somatiske celler, der kun agerer på individet selv; - det bør kun være tilladt at benytte terapierne til alvorlige sygdomme og ikke til 1 Vedtagelsen af direktiv 2001/20/EF om kliniske forsøg, som indeholder bestemmelser om anvendelse af god klinisk praksis, der defineres som "en international etisk og videnskabelig kvalitetsstandard for udformning, gennemførelse, registrering og rapportering af afprøvninger, som indebærer deltagelse af forsøgspersoner", udgør et første bidrag til en harmoniseret fastlæggelse af bestemmelser om forskning og udvikling i den biomedicinske sektor. PR\ doc 9/20 PE

10 forbedring af menneskets normale egenskaber 1, om det sjette rammeprogram for forskning W. der henviser til, at genomforskning og bioteknologi i sundhedens tjeneste udgør et prioriteret forskningsområde i forslaget til afgørelse om det sjette rammeprogram, om anvendelsen af genetiske data X. der henviser til, at udbredelsen af gentests vil medføre en stadig stærkere tilskyndelse til en samfundsorganisation, der er stærkt præget af genetiske klassifikations- og kontrolkriterier, hvilket de mange forslag om gen-databanker viser; genetiske data betragtes som meget specifikke informationer, der kan afsløre vigtige informationer, ikke blot om den undersøgte person, men også om hans familiemedlemmer, og de kan få stor indvirkning på den pågældendes liv og livsstil, også i forplantningsspørgsmål, Y. der henviser til, at det bliver stadig mere afgørende at stille spørgsmålet om, hvem der har ret til at udnytte informationerne; på hvilke betingelser har et forsikringsselskab ret til at få oplyst resultaterne af genetiske analyser, og under hvilke omstændigheder har arbejdsgivere, virksomheder, universiteter eller skoler ret til at udvælge deres ansatte eller studerende på grundlag af overvejelser, der er forbundet med undersøgelser af den genetiske kode, Z. der henviser til, at adgangen til personlig genetisk information medfører risiko for nye diskriminationsformer, der rejser spørgsmål om personlig integritet, fortrolige data og informeret samtykke, om prædiktiv medicin AA. der henviser til, at de teknologiske innovationer, der anvendes i lægevidenskaben, og særlig de genetiske tests, har medført ændringer inden for lægepraksis, som i hverdagen medfører nye dilemmaer af en dimension, der ikke kun har individuel og privat karakter, men også offentlig og social, særlig hvad angår begreber som sundhed, sygdom og normaltilstand samt lægens og patientens rolle i samfundet, AB. der henviser til, at lægen i dag skal beskæftige sig med helt nye problemer og beslutninger, og at ikke blot lægens, men også patientens rolle er ændret, hvilket har medført nye rettigheder, idet respekten for patientens vilje finder stor genklang i princippet om selvstændighed og selvbestemmelse, AC. der henviser til, at lægevidenskaben ikke længere blot betragtes som en reaktion på en sygdom (reaktiv lægevidenskab), men som en praksis, der rationelt forudser og administrerer hele "sundhedssfæren"; det nye lægevidenskabelige begreb omfatter behandling af genetiske informationer, der ikke berører patienten umiddelbart, men snarere er informationer, der kan anvendes til at forebygge fremtidige sandsynlige/mulige sygdomme (prædiktiv lægevidenskab), 1 Jf. Europarådets konvention om menneskerettigheder og biomedicin, UNESCO's erklæring om det menneskelige genom og udtalelserne fra den europæiske etikgruppe og de nationale etiske råd. PE /20 PR\ doc

11 om patenterbarheden af fremgangsmåder og produkter på grundlag af biologisk materiale AD. der henviser til, at kortlægningen af det menneskelige genom, som sidste år fuldførtes af det amerikanske selskab Celera Genomics og af projektgruppen om det menneskelige genom, har affødt en heftig debat i Unionen om de menneskelige geners patenterbarhed; sekvenseringen af det menneskelige genom har således udløst et hidtil uset kapløb mod fremtidens "genetiske skat"; muligheden for at isolere, identificere og omordne generne giver således for første gang adgang til en fælles genbank som råvareressource, og den økonomiske udnyttelse heraf ville blive fremmet, hvis det var muligt at udstede patenter, AE. der henviser til, at direktiv 98/44/EF giver retningslinjer for de opfindelser, der i øjeblikket anses for at stride mod offentlig orden, og som derfor ikke kan patenteres, og at det i den seneste tid drøftes, hvad der kan betragtes som patenterbart, og hvad der ikke bør være det, AF. der henviser til, at bioteknologiske og biomedicinske opfindelser til forskel fra andre sektorer vedrører levende organismer, og at det derfor er mere kompliceret at foretage en grundlæggende skelnen mellem opfindelser og opdagelser, som gør det muligt at skelne mellem de tilfælde, hvor patentbestemmelserne finder anvendelse, og de tilfælde, hvor de ikke kan bruges; mens det i USA er muligt at få patent på såvel opfindelser som opdagelser af noget, der allerede findes i naturen, er det i de europæiske lande kun muligt at få patent på opfindelser, AG. der henviser til, at ovennævnte direktiv udtrykkeligt udelukker patentering af følgende: - "det menneskelige legeme på alle de forskellige stadier af dets opståen og udvikling" (art. 5); - nye "plantesorter og dyreracer" og "overvejende biologiske fremgangsmåder til forædling af planter og dyr" (art. 4); - "opfindelser, hvis kommercielle udnyttelse ville stride mod sædelighed eller offentlig orden" (art. 6), under overholdelse af artikel 53 i konventionen om det europæiske patent, som er gennemført i de tilsvarende bestemmelser i de nationale love i de medlemsstater, der har undertegnet konventionen; - fremgangsmåder til kloning af mennesker og til ændring af menneskets kønscellers genetiske identitet; - anvendelse af menneskelige embryoner til industrielle eller kommercielle formål og fremgangsmåder til ændring af dyrs genetiske identitet uden væsentlig medicinsk nytteværdi for mennesker eller dyr; om chartret om grundlæggende rettigheder AH. der henviser til, at EU i chartret om grundlæggende rettigheder har gjort et første skridt i retning mod udviklingen af etiske retningslinjer på europæisk plan, idet det i artikel 3 fastslås, at "enhver har ret til respekt for sin fysiske og mentale integritet" og at "i PR\ doc 11/20 PE

12 forbindelse med lægevidenskab og biologi skal især følgende respekteres: - frit og informeret samtykke fra den berørte person i overensstemmelse med lovens bestemmelser, - forbud mod racehygiejnisk praksis, navnlig praksis, der har til formål at udvælge mennesker, - forbud mod kommercialisering af menneskekroppen og dele heraf som sådan, - forbud mod reproduktiv kloning af mennesker", Om en "integreret arbejdsmetode", der kan sikre fællesskabsinterventionens værditilvækst 1. mener, at det for at undgå, at drøftelsen om humangenetik og anvendelsen heraf forløber tilfældigt og ofte forsinket i forhold til den igangværende videnskabelige udvikling er nødvendigt under hensyntagen til den hovedsageligt uforanderlige pluralisme, der kendetegner de etiske retningslinjer i Europa: a) at fastlægge grundlæggende etiske principper som dem, der findes i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der under hensyntagen til de forskelligartede holdninger og kulturelle traditioner i medlemsstaterne kan fungere som grundlag for en generel evaluering af udviklingen og anvendelsen af humangenetik og således påvirke den fremtidige udvikling af retsbestemmelser på dette område; b) at skabe en ramme for en offentlig drøftelse om fortolkningen af de etiske principper for at igangsætte en debat om udvikling og anvendelse af genteknik, inden den udvikles og anvendes i stor udstrækning. Fortolkningen af principperne kan ikke blot overlades til de parter, der skal behandle de specifikke sager, f.eks. myndigheder og videnskabsmænd. I et demokratisk samfund bør det være et endeligt mål at sikre, at afgørelser om anvendelse af genetiske informationer og genmanipulation får bred tilslutning fra alle sektorer i samfundet. Det er derfor vigtigt, at overvejelser om anvendelse af genteknik indgår i en bredere offentlig og demokratisk debat; c) at tilskynde til multilaterale aktioner inden for undervisning, uddannelse og debat. En dialog blandt forskere, industrifolk, lovgivere og sociale aktører vedrørende de nye nøgleteknologier i de første udviklingsfaser vil føre til ansvarlige valg, der følges op af rettidige støttepolitikker; Om fællesskabsinterventionens retsramme 2. fastslår videnskabens og forskningens frihed; 3. erkender, at denne frihed kan begrænses ud fra beskyttelsen af den enkeltes værdighed og hvert menneskes grundlæggende rettigheder, og at forskningsresultaterne på det biomedicinske område bør være til fordel for hele menneskeheden og de fremtidige generationer; PE /20 PR\ doc

13 4. mener, at det påhviler både den nationale og/eller den europæiske lovgiver at "styre" (hvilket ikke betyder hindre eller forbyde) den igangværende forandringsproces under den nuværende biologiske revolution; 5. minder om, at subsidiaritetsprincippet finder anvendelse inden for humangenetik, og understreger, at Unionen kan og bør intervenere i overensstemmelse med de beføjelser, der er tildelt den gennem traktaten inden for sundhedspolitikken (artikel 152 EF), det indre markeds funktion (artikel 95 EF) og finansieringen af forskning (artikel EF); Om Den Europæiske Unions rolle inden for humangenetik I. Humangenetik: diagnose og terapi Gentests 6. minder om, at genetisk diagnose er en lægevidenskabelig handling, som altid skal overholde reglerne om den såkaldte "gode kliniske adfærd". Genetiske analyser kan sikre det enkelte menneskes selvstændige beslutningsevne og muligheden for at foretage valg på grundlag af kendskabet til årsager, også i forbindelse med forplantning; en forståelse af fordelene ved genetisk analyse afhænger i lige grad af analysernes tilvejebringelse (troværdighed og lige adgang til serviceydelser) og af sammenhængen (forklaringer og rådgivning, der respekterer den enkeltes selvstændighed) samt af teknologien. Det bliver således en nødvendig betingelse, at der findes høje standarder inden for genetiske analyser, da resultatet af disse udgør grundlaget for afgørende beslutninger om det enkelte menneskes liv; 7. anser det for en væsentlig betingelse for at garantere en sikker, positiv og ansvarlig udvikling af resultaterne inden for den nye forskning på det biomedicinske område, at der skabes en harmoniseret lovramme, der er anerkendt i hele Europa, og som giver klare bestemmelser ikke blot med henblik på udviklingen, men også på tilvejebringelsen af videnskabelige og teknologiske fremgangsmåder, som omfatter retningslinjer for god adfærd i laboratorier, klinikker og industrier, og som tilpasses de nyeste biomedicinske tendenser; 8. mener desuden, at det i bestemmelser herom bør klarlægges, at anvendelse af genetiske analyser kun må ske af helbredshensyn eller i videnskabeligt forskningsøjemed og under hensigtsmæssig lægerådgivning, hvilket er i overensstemmelse med artikel 12 i Europarådets konvention om menneskerettigheder og biomedicin; 9. tager i betragtning, at mange genetiske analyser vil blive anvendt til prognoseformål, og at alle overvejelser om de enorme medicinske, juridiske, psykologiske og etiske konsekvenser af et forkert udfald viser nødvendigheden af at skabe en retsramme med henblik på at: a) sikre kvalitet og sikkerhed ved genetiske analyser i Europa, b) sikre lige adgang til informationer om tilgængelighed, værdier og begrænsninger af genetiske analyser, PR\ doc 13/20 PE

14 c) garantere respekten for den medicinske genetiks væsentlige værdier baseret på den enkelte persons selvbestemmelsesret (frivillig og informeret samtykke, frihed fra personligt og socialt pres, støtte til muligheden for at træffe selvstændige beslutninger, prioritering af individuelle rettigheder og interesser frem for kollektive rettigheder, respekt for privatlivet, patientens ret til at få eller ikke få information), d) sikre adgangen til kompetent genetisk rådgivning for at undgå misbrug af integreringen af de genetiske analyser i den kliniske praksis og som en betingelse for prognosetesternes retmæssighed, e) iværksætte omfattende uddannelsesinitiativer både for fagfolk og for offentligheden for at informere om de genetiske analysers risici og fordele samt begrænsninger; dette skal ske gennem statslige og ikke-statslige offentlige og private organisationer og særlig gennem de nationale etiske råd, der bør nærme sig borgerne og skabe kommunikationskanaler gennem udnyttelse af de nye informationsteknologier, f) garantere at de genetiske forskelle respekteres af samfundet ved hjælp af love om rimelig og hensigtsmæssig beskyttelse, som kan udelukke enhver form for forskelsbehandling over for de berørte personer, g) oprette sociale tjenester, der kan støtte de menneskelige og økonomiske omkostninger i forbindelse med tilstedeværelsen af særlige fysiske eller psykiske tilstande (støtte til forældre, adgang til undervisning, mulighed for arbejde), h) skabe et europæisk net af laboratorier, der kan varetage sjældne sygdomme; Farmakogenetik 10. anser det for yderst vigtigt at nå frem til en personaliseret terapi, som sigter på at fremstille og ordinere lægemidler på individuelt grundlag gennem fastlæggelse af genetiske profiler, der består af de såkaldte snips (single nucleotide polymorphisms), som gør det muligt for lægerne at forudsige en patients reaktion på et lægemiddel og dermed afgøre, om det skal ordineres eller ej og i hvilken eksakt dosis; 11. anerkender de store fordele ved farmakogenetik, først og fremmest i form af terapeutisk behandling og færre lidelser, og dernæst på økonomisk plan, både i udviklingsfasen for lægemidlet og i forbindelse med ordineringen, idet man undgår at give lægemidler til patienter, som ikke har nogen gavn af dem eller som ligefrem kan skades af dem; 12. fastslår, at det overvældende antal forskelligartede eller ikke-sammenfaldende bestemmelser på nationalt plan vedrørende alle faser (fra udvikling til kliniske forsøg) anses for en alvorlig forhindring, der vanskeliggør udviklingen og afprøvningen af nye biomedicinske produkter på EU-plan, som tværtimod bør begunstiges; en maksimal udnyttelse af disse fordele vil give borgerne i Den Europæiske Union mulighed for at benytte sig af store sundhedsmæssige fordele ved genetisk forskning og vil tiltrække yderligere investeringer i de videnskabelige og farmaceutiske sektorer i Europa i en stadig mere konkurrencepræget global sammenhæng; 13. ønsker en større synergi mellem den offentlige og den private sektor for at opnå optimale PE /20 PR\ doc

15 resultater for hele det farmakogenetiske område, da der i mangel heraf er risiko for, at alt for stive eller mistroiske offentlige regler fører til et tab af fordele; 14. anser det for nødvendigt at skabe en harmoniseret lovramme, der prioriterer interesserne offentlighedens, sundhedsvæsenets og forskningssektorens interesser, og som består af klare regler ikke blot for udviklingen, men også for afprøvningen og godkendelsen af nye biolægemidler; II. Anvendelse af personlige data i forbindelse med genetiske analyser 15. fastslår, at der blandt kriterierne om udelukkelse af forskelsbehandling i henhold til artikel 8 og 21 i charteret om grundlæggende rettigheder nævnes genetiske kendetegn, og at "enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører ham/hende"; minder desuden om, at det i henhold til artikel 11 og 12 i Europarådets konvention om menneskerettigheder og biomedicin er forbudt at foretage tests, som kan forudsige genetiske sygdomme, medmindre de udføres "i forbindelse med forskning med et sundhedsmæssigt formål og under forudsætning af passende genetisk rådgivning", og at "enhver form for forskelsbehandling mod en person med begrundelse i dennes genetiske arv er forbudt"; 16. understreger, at offentligheden skal være sikker på, at genetisk forskning udføres med tilstrækkelige garantier til beskyttelse af den enkeltes og de fremtidige generationers interesser, samtidig med at der gennemføres legitim lægevidenskabelig forskning til fordel for samfundet; 17. understreger, at anvendelsen af genetiske personoplysninger og adgang til samme fra tredjemands side skal debatteres med henblik på en fremtidig lovgivning, som skal koncentreres om beskyttelsen af den personlige integritet og nødvendigheden af at indhente den pågældendes samtykke med henblik på beskyttelsen af hans sundhed (eller medicinsk forskning), idet man udelukker andre udnyttelsesformål som f.eks. vedrørende en evaluering af den pågældende i forbindelse med hans arbejdsforhold og forsikringskontrakter; 18. henviser til direktiv 95/46/EF, der vedrører beskyttelsen af personoplysninger inden for den mere generelle ramme med sikring af rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, og er enig med Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og ny Teknologi, som i sin udtalelse nr. 13 om etiske aspekter ved anvendelsen af paramedicinske personlige oplysninger har understreget, at der endnu ikke findes nogen specifik europæisk lovgivning om beskyttelse af personlige sundhedsoplysninger, og som håber, at der udarbejdes et direktiv, der kan tage hensyn til konsekvenserne af informatiseringen af disse oplysninger; 19. mener, at et sådant direktiv ikke bør begrænses til en ganske vist nødvendig opremsning af de generelle principper, der kan udledes af den samlede række grundlæggende rettigheder (absolut forbud mod indsamling af data til andre formål end sundhedsbeskyttelse og forskningsaktiviteter, kun tilladelse til tests i specifikke tilfælde og/eller til fastlagte formål; kun tilladte tests med den pågældende persons samtykke; specifikke forbud mod anvendelsen af disse data; bestemmelser for adgangen til data, der ikke er indsamlet på et rent individuelt plan særlig spørgsmålet med adgang inden for en biologisk gruppe, PR\ doc 15/20 PE

16 blandt blodsbeslægtede), men at det også bør fastlægge ordninger til identificering, klassificering og kontrol med genanalyserne for at undgå misbrug i anvendelsen af disse og ikke skabe foruroligende parametre for "genetisk normaltilstand"; 20. mener, at det i forbindelse med offentlige virksomheder, hvor der ikke kræves samtykke fra de berørte, er nødvendigt, at databehandlingens legitimitet gøres afhængig af en "udtrykkelig lovbestemmelse", som specificerer de gennemførlige operationer og de væsentlige mål i offentlighedens interesse, som søges opnået (idet det udelukkes, at disse mål kan være af finansiel interesse); 21. mener, at man, da antallet af gener tilsyneladende er langt lavere end det hidtil formodede, i væsentlig grad bør revidere formodningen om genernes eksklusive eller væsentlige anlæg for at fremkalde givne konsekvenser, som snarere er et resultat af komplekse interaktionsprocesser mellem gener, proteiner og miljø; efter at tesen om forudsigelighed er bortfaldet, må man i endnu højere grad end tidligere begrænse muligheden for at anvende gendata til fremtidige evalueringer af personer, da disse data netop tilsidesætter den afgørende forbindelse med proteiner og miljø og dermed giver et forvrænget billede af den pågældende person; dårligere muligheder for at tegne livsforsikring eller forsikringer mod sygdomme ville medføre et nyt socialt hierarki, hvor personerne blev klassificeret på grundlag af deres genetiske anlæg, hvilket ville medføre en reel begrænsning af borgerrettighederne og en fornægtelse af den grundlæggende ret til sundhed; 22. fastslår derfor, at forsikringsselskaberne ikke bør have nogen ret til før eller efter indgåelsen af en forsikringskontrakt at kræve gennemførelse af genanalyser eller få meddelt resultaterne af allerede foretagne genanalyser, og disse må ikke blive en forudsætning for indgåelsen af en forsikringskontrakt; mener desuden, at forsikringsselskaberne ikke kan kræve at blive informeret om genetiske data, som den forsikrede har kendskab til; 23. understreger, at genanalysernes følger inden for de grundlæggende rettigheder, respekten for etiske principper og udformningen af de samfundsmæssige forhold også er væsentlige i forbindelse med erhvervslivet; i modsætning til forsikringsforholdet, hvor argumenterne til fordel for anvendelsen af gendata udelukkende er af økonomisk art, må man understrege, at arbejdstageren selv har interesse i ikke at skulle foretage skadelige aktiviteter; de retningslinjer, der kan udledes af genetiske data, kan ikke træde i stedet for politikken vedrørende arbejdsmiljø eller de mere generelle betingelser for sikkerhed, hvorunder risikofyldte aktiviteter skal udøves; den genetiske viden skal anvendes til i videst muligt omfang at tilpasse tilrettelæggelsen af arbejdet til de forskellige personlige forudsætninger; 24. kræver juridisk bindende forbud mod udvælgelse af arbejdstagere på grundlag af genetiske kriterier og genanalyser under rutinemæssige lægeundersøgelser for at undgå risikoen for, at der opstår et samfund, hvor der ved siden af "ikke-forsikringsdygtige" personer opstår "ikke-ansættelige" persongrupper som følge af en øget udvælgelsespolitik; 25. mener, at bestemmelser, der udelukkende bygger på informeret samtykke, er helt uegnede i denne sektor, da der som bekendt i forbindelse med arbejdsløshed er tendens til at acceptere alle situationer for at få ansættelse; et samtykke ville ikke længere udgøre et udtryk for frihed, men snarere følgen af en materiel tvang; de institutionelle politikker på PE /20 PR\ doc

17 nationalt plan og/eller fællesskabsplan bør derimod tilstræbe en passende information ikke blot af de direkte berørte, men også af offentligheden, for at øge samfundsbevidstheden om de spørgsmål, der er knyttet til anvendelsen af genetiske informationer, og for generelt at indføre sociale kontrolforanstaltninger; 26. bemærker, at tendensen til generelt at indsamle gendata underbygger problemet med en øget tilsyns- og kontrolpolitik, som muliggøres gennem de forskellige teknologier; der bør ikke kunne tillades politikker for privat indsamling af genetiske informationer, selv om de ledsages af formelle garantier om respekt for de personlige rettigheder på grund af dataenes anonyme karakter; det er vigtigt at skabe en institutionel ramme, som gør adgangen til tests betinget af faktiske krav om beskyttelse af sundhed, forhindrer en omgåelse af de eksisterende bestemmelser om adgang til lægemidler, og ikke gennem en individuel adgang udvander de stadig mere anerkendte krav om genetisk rådgivning; 27. henstiller til medlemsstaterne, at de beskytter den enkeltes ret til fortrolig behandling af genetiske oplysninger og sikrer, at genanalyserne anvendes til fordel for de enkelte patienter og samfundet som helhed; der skal kunne gøres undtagelser fra dette generelle princip om fortrolig behandling, når genetiske fingeraftryk, der opbevares i DNAdatabanker, skal udnyttes til at identificere og fange kriminelle 1 ; III. Patenterbarheden af fremgangsmåder og produkter på grundlag af biologisk materiale 28. erkender, at patentet, der udgør industripolitikkens traditionelle instrument til fremme af privatfinansiering af forskningen, og som skal garantere eneretten i den industrielle udnyttelse af forarbejdningen af nye opfindelser, skaber nye problemer, når det anvendes på biologisk materiale og særlig på det menneskelige genom; 29. minder om, at direktiv 98/44/EF om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser i øjeblikket er ved at blive overtaget i medlemsstaternes retssystemer, og at fire medlemsstater 2 allerede har overtaget det; gør opmærksom på, at der er vanskeligheder i forbindelse med gennemførelsen heraf; 30. indrømmer trods fortolkningsvanskeligheder i forbindelse med direktivet, særlig hvad angår artikel 5, afsnit I og II, at det er vigtigt at råde over en retsramme og en harmonisering på dette område; understreger dog, at det i en så følsom sektor, hvor kravet om et garanteret kendskab til og en udbredelse af forskningsresultaterne skal forenes med de rent økonomiske krav fra de kommercielle leverandører, er nødvendigt at fremsætte visse fortolkende præciseringer vedrørende ikke-patenterbarheden af det menneskelige legeme, idet patenterbarheden derimod tillades for isolerede dele heraf; 31. fastslår, at det i forbindelse med patenterbarheden af biologisk materiale er meget vigtigt at foretage en klar skelnen, der i øvrigt allerede findes inden for europæisk ret, mellem "opdagelse" og "opfindelse", hvor førstnævnte ikke er patenterbar; der foreligger dog en forskel til amerikansk ret, hvor begrebet "opfindelse" ofte ikke skelnes fra "opdagelse"; 1 Europa-Parlamentets beslutning A4-0080/2001 om den bioteknologiske industris fremtid. 2 Danmark, Finland, Irland og Det Forenede Kongerige. PR\ doc 17/20 PE

18 32. minder om, at en opfindelse i henhold til europæisk ret kun anses for patenterbar, når der er tale om en ny opfindelse, der indebærer en opfindelsesaktivitet, og som kan finde industriel anvendelse; 33. minder om, at det pålægges Kommissionen hvert femte år at forelægge "en rapport om, hvorvidt direktivet har givet anledning til problemer i relation til internationale aftaler til beskyttelse af menneskerettighederne, som medlemsstaterne har undertegnet" og hvert år at forelægge "en beretning om patentrettens udvikling og følger inden for bio- og genteknologi"; den forelægger disse beretninger for Europa-Parlamentet og Rådet (artikel 16); anmoder i denne forbindelse Kommissionen om ikke at forsinke forelæggelsen af den første årlige beretning og understreger betydningen af, at der føres kontrol med gennemførelsen af dette direktiv og særlig med de fortolkningsvanskeligheder, der opstår i medlemsstaterne; 34. anmoder i denne forbindelse om, at der fastlægges en ramme for drøftelse og evaluering af ovennævnte direktivs bestemmelser; denne ramme skulle under hensyntagen til videnskabens fremskridt have som mål at ledsage iværksættelsen af en europæisk retspraksis på området og samtidig tilskynde alle berørte parter til at udvikle en fælles opfattelse af direktivets muligheder og begrænsninger; IV. Finansiering af forskningen 35. anmoder om, at Unionen tilvejebringer en ramme for retsbestemmelser og stiller en væsentlig finansiering til rådighed for genforskningen i overensstemmelse med forslaget til afgørelse vedrørende det sjette rammeprogram for forskning; anser det med henblik herpå for nødvendigt: a) at godkende den prioritet, der tillægges genomik og bioteknologi for sundheden som nævnt i forslaget til afgørelse om det sjette rammeprogram for forskning, dog med krav om at skelne ovennævnte prioritering inden for de to forskningsområder og fastsætte en betegnelse for hver enkelt; b) at støtte samarbejdet mellem universitetsforskere, læger, bioteknologier, fabrikanter og industrier generelt igennem formidling af funktionaliteten af de data, der opnås ud fra genomet og udviklingen af nye behandlingsmetoder, c) at støtte den standardforberedende forskning inden for humangenetik, f.eks. vedrørende kvalitetsevaluering og kvalitetssikring i genanalyserne; d) at fremme en rettidig og aktiv deltagelse fra lovgivningsinstansernes side gennem tilvejebringelse af paneler, der skal behandle den nye udvikling inden for biomedicin; e) at oprette centraliserede informationssystemer og/eller ensartet materiale, som f.eks. registrering af data om nye biolægemidler, herunder kliniske data vedrørende forsøg og efterfølgende godkendelse (f.eks. bemærkninger om negative reaktioner), sammenligning med data om farmakogenetik (forbindelse mellem genetisk specificitet og individuel reaktion på lægemidler) eller indførelse af databanker om patienter eller oprettelse af vævsdatabanker; PE /20 PR\ doc

19 f) at støtte forskningen vedrørende de etiske, sociale, retsmæssige og økonomiske spørgsmål vedrørende humangenetik; g) at støtte tilvejebringelsen af initiativer med henblik på at fremme en ny konsens i forbindelse med anvendelser af videnskaben om livet (som f.eks. Gruppen på Højt Plan vedrørende Videnskab om Livet), og ved at udbrede denne videnskab i informationsmidlerne og øge offentlighedens forståelse; h) at støtte integreret og multidisciplinær undervisning og uddannelse; en udvidet undervisning og uddannelse i nøgleteknologier (f.eks. farmakogenomik, bioinformatik, nanobioteknologi) og udarbejdelsen af integrerede programmer for undervisning og uddannelse i biomedicinsk forskning/udvikling/forvaltning gennem internationalt samarbejde mellem universiteter og industrier vil give universiteterne, industrien og samfundet muligheder, der svarer til den øgede integration mellem analyser af gentyper, diagnoser og behandlingsformer; i) at fastsætte en etisk ramme på grundlag af de bestemmelser, der allerede er fastlagt i det femte rammeprogram ( ) og særlig især programmet "livskvalitet", gennem integrering af principperne i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder under hensyntagen til udtalelsen fra den europæiske arbejdsgruppe om etik vedrørende de etiske aspekter i forskningen om stamceller, Helsinki-erklæringen, Europarådets konvention om menneskerettigheder og biomedicin samt tillægsprotokollen hertil, UNESCOs universelle erklæring om det menneskelige genom og resolutionerne fra WHO; Henstillinger til Unionens medlemsstater vedrørende finansiering af genforskning 36. bemærker, at den bioteknologiske forskning har en tendens til i stadig større grad at blive koncentreret i et begrænset antal store multinationale virksomheder og mener, at man bør opfordre de offentlige myndigheder på nationalt plan, fællesskabsplan og internationalt plan til at: a) kontrollere følgerne af en sådan koncentration, da de kan indvirke på de offentlige interesser; b) beskytte mindre virksomheder og ikke-udbyttegivende organisationer; c) sikre udviklingen af en stærk, uafhængig og offentligt finansieret forskning, der er koncentreret om de områder, som har dårlige muligheder for at give finansielt udbytte på kort og mellemlang sigt, og som tilsidesættes af de private industrier, som f.eks. behandling af sygdomme, der rammer fattige eller børn, eller som optræder i de fattigste lande, og behandling af sjældne sygdomme; d) fremme forskningen af bioteknologiens risici og måderne til at undgå disse; e) fremme partnerskab mellem den offentlige og den private sektor; V. Om det europæiske vidensamfunds forvaltning og Den Europæiske Unions kontrol med humangenetikkens udvikling PR\ doc 19/20 PE

20 37. minder om, at stats- og regeringscheferne har vedtaget at oprette et europæisk område for forskning, som viser sig at være nødvendigt på grundlag af en undersøgelse af forvaltningsformen i Europa, og som derfor kræver nye former for deltagelse i det offentlige liv og i de forskellige magt- og beslutningsniveauer i Europa på grundlag af en interaktion mellem de offentlige myndigheder og civilsamfundet ("governance"); 38. anser det derfor for vigtigt, at der på fællesskabsinitiativ træffes foranstaltninger med henblik på: a) at udvikle etiske grundprincipper vedrørende humangenetik i nært samarbejde med den europæiske arbejdsgruppe om etik under hensyntagen til arbejdet i Europarådet vedrørende Euro-Forum om humangenetik og udarbejdelsen af protokollen om humangenetik; b) at styrke den offentlige debat og høringen af offentligheden, herunder patienter og familier, industrier, investorer, eksperter i etik og den brede offentlighed; c) at sikre en bedre strukturering af forbindelserne mellem de eksisterende etiske udvalg på nationalt og europæisk plan; d) at fremme tilnærmelsen mellem Europarådets og Unionens lovgivningsaktiviteter; 39. anser det for nødvendigt, at der oprettes et "parlamentarisk forum for humangenetik" for at man kan gennemføre ovennævnte aktioner og følge den meget hurtige udvikling på det videnskabelige område og så vidt muligt fremskynde de offentlige bestemmelser, der skal vedtages; 40. mener, at et sådant forum ikke blot ville muliggøre en kontrol med udviklingen på området, men også samtidig ville sikre en information og en offentlig debat; gennem anvendelse af en "integreret" arbejdsmetode, der tager hensyn til alle involverede parter (videnskabsmænd, industrier og ikke-statslige organisationer) kunne dette forum, der skulle sammensættes af medlemmer fra Europa-Parlamentet og en repræsentant for Kommissionen og for Rådet, sammen med den europæiske arbejdsgruppe om etik og Gruppen på Højt Plan om Videnskab vedrørende Livet også gennem en stadig kontakt med de nationale parlamenter i Unionen, mødes to gange om året for at følge forskningsinvesteringerne og intervenere vedrørende de problemer af etisk, retslig, økonomiske og social art, der efterhånden måtte opstå; 41. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til regeringerne og parlamenterne i medlemsstaterne og kandidatlandene og til Europarådet. PE /20 PR\ doc

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 2003/0151(CNS) 22. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 26.9.2006 KOM(2006) 548 endelig 2005/0043 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk.

Læs mere

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser

Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser EF-Tidende nr. L 225 af 12/08/1998 s. 0016-0021 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Grundlæggende rettigheder i EU

Grundlæggende rettigheder i EU Grundlæggende rettigheder i EU A5-0064/2000 Europa-Parlamentets beslutning om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende rettigheder (C5-0058/1999-1999/2064(COS)) Europa-Parlamentet,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

- der henviser til andragende 842/2001 af Louise McVay, - der henviser til forretningsordenens artikel 175, stk. 1,

- der henviser til andragende 842/2001 af Louise McVay, - der henviser til forretningsordenens artikel 175, stk. 1, P5_TA(2003)0601 Forskelsbehandling af personer med multipel sklerose Europa-Parlamentets beslutning om andragende 842/2001 om virkningerne af forskelsbehandling af personer med multipel sklerose inden

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Kultur- og Uddannelsesudvalget 2007/0249(COD) 14.4.2008. fra Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 2007/0249(COD) 14.4.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til

Læs mere

5808/17 ag/aan/hsm 1 DGG 3B

5808/17 ag/aan/hsm 1 DGG 3B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) 5808/17 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Tidl. dok. nr.: 5590/17 Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet

Læs mere

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december 1999 om lægemidler til sjældne sygdomme (EFT L 18 af 22.1.2000, s.

B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december 1999 om lægemidler til sjældne sygdomme (EFT L 18 af 22.1.2000, s. 2000R0141 DA 07.08.2009 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 141/2000 af 16. december

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport FORELØBIG 2001/2088(COS) 12. juni 2001 UDKAST TIL BETÆNKNING om Kommissionens memorandum om livslang uddannelse (SEK(2000)

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling

EIOPA(BoS(13/164 DA. Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA(BoS(13/164 DA Retningslinjer for forsikringsformidleres klagebehandling EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Læs mere

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 31. maj 2002 (03.06) (OR. en) CONV 75/02 NOTE fra: til: Vedr.: Henning Christophersen konventet Mandat for Arbejdsgruppen vedrørende Komplementær Kompetence

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19.

REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ der henviser til reglerne for STOA, der blev vedtaget af Præsidiet den 19. 5.1.2. REGLER FOR STOA VEDTAGET AF PRÆSIDIET DEN 4. MAJ 2009 Præsidiet - der henviser til forretningsordenens artikel 23, stk. 2 1, - der henviser til sin afgørelse af 1. september 2003 om STOA's fremtidige

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 2013/2007(INI) 3.4.2013 UDKAST TIL BETÆNKNING om udryddelsestruede europæiske sprog og den sproglige mangfoldighed i Den Europæiske Union (2013/2007(INI))

Læs mere

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument.

Hermed følger til delegationerne den afklassificerede udgave af ovennævnte dokument. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. november 2017 (OR. fr) 11323/01 DCL 1 AFKLASSIFICERING af dokument: af: 27. november 2001 ny status: Vedr.: JUR 258 INST 69 INF 106 PESC 318 COSDP 215

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser L 213/13 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked FORELØBIG 6. juni 2001 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked til Udvalget om Kultur,

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1

PUBLIC LIMITE DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) 16217/1/12 REV 1 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 28. november 2012 (29.11) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0207 (NLE) 16217/1/12 REV 1 LIMITE PUBLIC TELECOM 214 AUDIO 117 MI 730 RELEX 1040

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages af Unionen med hensyn til ændringerne af

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 469/2009 af 6. maj 2009 om det supplerende beskyttelsescertifikat for lægemidler 16.6.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 152/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. om det europæiske borgerinitiativ "One of Us"

BILAG. til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN. om det europæiske borgerinitiativ One of Us EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2014 COM(2014) 355 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN om det europæiske borgerinitiativ "One of Us" DA DA BILAG I: PROCEDUREMÆSSIGE ASPEKTER

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder FORELØBIG 8. marts 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Lige Muligheder til Udvalget om Beskæftigelse

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B

14166/16 lma/lao/hm 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. november 2016 (OR. en) 14166/16 FISC 187 ECOFIN 1014 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 8. november 2016 til: delegationerne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udenrigsudvalget 2016/0217(NLE) 22.6.2017 *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om oprettelse af

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 9. februar 2017 (OR. en) 6170/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne COHOM 16 CONUN 54 SOC 81 FREMP 11 Tidl. dok.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 2010/2167(DEC) 1.2.2011 UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24.

Artikel 2 GMO, der er omfattet af disse tilladelser. 1. Ansøgninger om markedsføring af genetisk modificerede ( 1 ) EUT L 268 af , s. 24. 16.1.2004 L 10/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 65/2004 af 14. januar 2004 om indførelse af et system til fastlæggelse og tildeling af entydige identifikatorer til genetisk modificerede organismer KOMMISSIONEN

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr.

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse af terrorisme (CETS nr. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af Europarådets konvention om forebyggelse

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0352 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.7.2015 COM(2015) 352 final 2015/0154 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af...

BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... BILAG til KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) / af... [ ] om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 511/2014 for så vidt angår registret over samlinger,

Læs mere

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til

Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade København K Danmark. Att.: med kopi til Sundheds- og Ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K Danmark Att.: sum@sum.dk med kopi til cea@sum.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 A N P E @

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN

L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende HENSTILLINGER KOMMISSIONEN L 120/20 Den Europæiske Unions Tidende 7.5.2008 HENSTILLINGER KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6. maj 2008 om ekstern kvalitetssikring i forbindelse med lovpligtige revisorer og revisionsfirmaer,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 11.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggenders bidrag til Lissabonstrategien Udvalget

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Kultur- og Uddannelsesudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Kultur- og Uddannelsesudvalget UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Kultur- og Uddannelsesudvalget 2009 FORELØBIG 2004/2236(INI) 24.5.2005 UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelsen af artikel 4 og 5 i direktiv 89/552/EØF "Fjernsyn uden grænser",

Læs mere

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag.

Justitsministeriet har ved e-mail af 24. maj 2012 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bemærkninger til ovennævnte forslag. Justitsministeriet Statsretskontoret jm@jm.dk STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK DATO 13. juni 2012 J.NR.

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

Enhver sundhedsmæssig intervention, herunder forskning, skal foretages i overensstemmelse med gældende faglige forpligtelser og standarder.

Enhver sundhedsmæssig intervention, herunder forskning, skal foretages i overensstemmelse med gældende faglige forpligtelser og standarder. Viðgerð á fólkatingi KONVENTION OM BESKYTTELSE AF MENNESKERETTIGHEDER OG MENNESKELIG VÆRDIGHED I FORBINDELSE MED ANVENDELSE AF BIOLOGI OG LÆGEVIDENSKAB: KONVENTION OM MENNESKERETTIGHEDER OG BIOMEDICIN

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udenrigsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Udenrigsudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0151(COD) 19.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Konsolideret lovgivningsdokument 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 6. juli 2017 med henblik på vedtagelse

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning i Verdenshandelsorganisationens Råd for

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.12.2014 COM(2014) 727 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, Unionen skal indtage i Underudvalget vedrørende Sundhed og Plantesundhed,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 13.6.2007 ARBEJDSDOKUMENT om diplomatisk og konsulær beskyttelse af unionsborgere i tredjelande

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 31.5.2001 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 145/43 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1049/2001 af 30. maj2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B

6674/16 top/top/ipj 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 4. marts 2016 (OR. en) 6674/16 FISC 33 ECOFIN 189 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Tidl. dok. nr.: 6452/16 Vedr.: Adfærdskodeksens

Læs mere

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0092 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0092 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2002 KOM (2002) 0092 Bilag 4 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 8. februar 2004 (11.02) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2002/0047 (COD) 16120/04 ADD 2 PI 77 CODEC

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS

Læs mere

Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov

Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov P7_TA(2011)0315 Ændret ungarsk forfatning Europa-Parlamentets beslutning af 5. juli 2011 om den ændrede ungarske grundlov Europa-Parlamentet, - der henviser til artikel 2, 3, 4, 6 og 7 i traktaten om Den

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. maj 2008 (04.06) (OR. en) 9437/08 MI 148 ECO 59 SAN 82 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 5242/08 MI 12 ECO

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0140(CNS) 19.12.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 23-34 Udkast til udtalelse Amalia Sartori (PE415.287v01-00) Gennemførelse af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 29. januar 2002 FORELØBIG 2001/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og

Læs mere

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A

9271/17 taa/kb/bh 1 DGG 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0014 (COD) 9271/17 ENT 128 MI 425 CODEC 830 NOTE fra: til: formandskabet Rådet Tidl. dok. nr.: 8646/17 ENT

Læs mere

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

11. januar 2013 EBA/REC/2013/01. EBA-henstillinger. om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet 11. januar 2013 EBA/REC/2013/01 EBA-henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet Henstillinger om tilsyn med aktiviteter vedrørende bankers deltagelse i Euribor-panelet

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af EU's holdning med henblik på revisionen af det internationale telekommunikationsreglement

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 15.6.2011 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (50/2011) Om: Begrundet udtalelse fra Den Italienske Republiks Senat om forslag til Rådets forordning om kompetence, lovvalg,

Læs mere

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C

14320/17 taa/js/mta 1 DG G 3 C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 17. november 2017 (OR. en) 14320/17 RECH 359 COMPET 751 NOTE fra: til: formandskabet De Faste Repræsentanters Komité/Rådet Vedr.: Forberedelse af samlingen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) 13070/08 LIMITE PUBLIC CULT 99 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE ood EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2010/0067(CNS) 8.10.2010 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Retsudvalget om

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. oktober 2016 (OR. en) 12764/16 FISC 145 ECOFIN 861 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for De Faste Repræsentanters Komité (2. afdeling)/ Udkast

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.10.2012 COM(2012) 604 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG Den Europæiske Unions deltagelse

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget 2017-18 L 68 endeligt svar på spørgsmål 4, L 69 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Spørgsmål 4 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende L 68 og L 69: Vil ministeren overveje

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport UDKAST TIL UDTALELSE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og Sport 25. november 2002 FORELØBIG 2002/0047(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Kultur, Ungdom, Uddannelse, Medier og

Læs mere

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET

BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Europa-Parlamentet 2014-2019 Retsudvalget 5.9.2016 BEGRUNDET UDTALELSE FRA ET NATIONALT PARLAMENT OM NÆRHEDSPRINCIPPET Om: Begrundet udtalelse fra det maltesiske Repræsentanternes Hus om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. november 2017 (OR. en) 14291/17 ADD 1 COLAC 123 CFSP/PESC 1007 FORSLAG fra: modtaget: 13. november 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU,

Læs mere