midt regionmidtjyiland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "midt regionmidtjyiland"

Transkript

1 midt regionmidtjyiland Resultatkontrakt Vedrørende Future Food Innovation -Megasatsning fødevarer 18. december februar 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Operatør: Region Midtjylland (RM) Agro Business Park (på vegne af Future Regional Udvikling Food Innovation) Skottenborg 26 Niels Pedersens Allé Viborg 8830 Tjele Ean-nr: CVR. Nr: Kontaktperson: Anja Rasmussen Kontaktperson: Kontaktoplysninger: Lars Visbech Sørensen anja. rasm rm.dk Bankoplysninger: Andelskassen Østjylland Vestergade 4, 8830 Tjele Kontonr: Resumé Future Food Innovation er udmøntningen af en del af Vækstforums strategi- og hiandlingsplan for megasatsning fødevarer; dels udvikling af et innovationsmiljø og dels etablering af pulje til udviklingsprojekter med fokus på mere differentierede kvalitetsprodukter. Fødevareområdet, der udgør en regional styrkeposition med stærke videnmiljøer og et erhvervsliv med såvel de helt store som en lang række små og mellemstore virksomheder, er præget af store udfordringer, som kræver en særlig indsats: Der er brug for mere innovationsbaseret vækst i erhvervet og mere vidensamarbejde mellem og på tværs af virksomheder og videnmiljøer. I projektet etableres innovationsmiljøet "Future Food Innovation", der skal understøtte åben, radikal innovation inden for fødevareområdet og dermed styrke det regionale fødevareerhvervs innovationskraft med en række tilbud til virksomheder og videnmiljøer. Operatør på projektet er et konsortium bestående af Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (AU), MAPP (AU), Teknologisk Institut, AgroTech, Videncenter for Fødevareudvikling (VIFU) og Agro Business Park Regional Udvikling Skottenborg 25, 8800 Viborg

2 Effekter Resultatkontrakt del 1 Punkt 1. Formål og mål Punkt 1.1 Formål Hovedformålet med projektet er at styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen ved at bringe virksomheder, viden og brugere sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere nye metoder og samarbejdsrelationer. IVIere innovationsbaseret vækst skal sikre et bæredygtigt og internationalt konkurrencedygtigt fødevareerhverv - et erhverv der i Region IVIidtjylland som i det øvrige land står over for store udfordringer. Initiativet er en udmøntning af en del af Vækstforums megasatsning på fødevareområdet, der har som mål at sikre fortsat udvikling, innovation og konkurrenceevne i fødevareerhvervet, således at Region Midtjylland befæster og udvikler sin stærke position på området. Initiativet skal bidrage til megasatsningens strategiske mål om Region IVIidtjylland som et førende internationalt innovationsmiljø for l<log hverdagsmad. Megasatsningen på fødevareområdet har afsæt i Vækstforums strategiske indsatsområde innovation, med vægt på følgende delmål: Øge virksomheders innovationskompetencer Styrke innovationskraften inden for regionens styrkepositioner. Målene for indsatsen Future Food Innovation er: Punkt 1.2 Mål 1) At sikre virksomheder og aktører inden for fødevareområdet overblik over midler og nem adgang til viden og netværk 2) At understøtte åben, radikal innovation inden for fødevareområdet 3) At stimulere til øget vidensamarbejde mellem og på tværs af erhverv og videnmiljøer, herunder a) via iværksættelse og administration af pulje til differentieringsprojekter b) via facilitering af samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner med henblik på igangsætning af erhvervsrettede ph.d.-forløb 4) At skabe sammenhæng og samarbejde med andre regionale, nationale og internationale satsninger på fødevareområdet. 5) At indsatsens aktiviteter og resultater bliver kendt i målgruppen, og at der skabes national såvel som international opmærksomhed om indsatsen Side 2 regionmidtjyliand Tnidt

3 Punkt 2. Effekt og resultatkrav Skema til præsentation af mål og resultatkrav IVIåll At sikre nem adgang til overblik over midler, viden og netværk inder) for fødevareområdet Resultatkrav IVIålemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Konsortiet skal sikre virksomheder og aktører inden for fødevareområdet overblik over relevante innovationsmidler og nem adgang til viden og netværk (via vejledning, screening af virksomheder m.v.). Det gælder både midler og initiativer under regionens fødevaresatsning (differentieringspuljen og innovationspuljen) og andre regionale, nationale eller internationale midler og initiativer m.v. FFI-konsortiet koordinerer med operatøren for rådgivningsprogrammet FØDEVAREmidt omkring visitering af virksomheder, samt markedsføring. Konsortiet vil i en målrettet indsats kontakte og informere: Kortfattet referat og tidsregistrering for hver kontakt. Dokumentation for skriftlige kontakter. - lokale fødevarenetværk i region IVIidtjylland. - de 250 største virksomheder i regionen, inden for fødevarebranchen, som formodes at have størst interesse for innovation. Resultatkrav 1.2 Konsortiet har en proaktiv rolle i forhold til at generere innovative projekter til puljer under fødevaresatsningen (differentieringspuljen og innovationspuljen). Det sker bl.a. ved - opsøgning og udvikling af projekter - vejledning af interessenter, herunder ift. relevante samarbejdspartnere, ansøgningsudformning ogproces m.v. Visitering af minimum 240 virksomheder, som i samarbejde med operatøren for rådgivningsprogrammet FØDEVAREmidt opsøges, rådgives og motiveres for deltagelse i projekter. Kortfattet referat og tidsregistrering for hvert besøg. Resultatkrav 1.3 Konsortiet skal sikre, at virksomheder og andre aktører får større udbytte af EU's midler og mulighe- Ad. A. Kopi af profiler indsendes med halvår- Side 3 regionmidtjylland niidt

4 der, f.eks.: lig rapport. - hjælp til søgning af europæiske samarbejdspartnere, netværk m.v. Ad. B. - information om relevante EU-initiativer inden for Kontaktinformation, samt kort overblik fødevarebranchen samt relaterede områder over målet med ansøgningen og pro - videreformidling af information om EU- grammet indsendes med halvårlig rapindkaldelser - feed-back til EU på nye forslag til lovgivning port. Målet for denne indsats er, at A. Minimum 30 virksomheder/videnaktører etablerer en søgeprofil i Enterprise Europe Network (EEN) teknologidatabasen, der bruges til at finde relevante teknologier eller innovations fra udlandet (se også resultatkrav 4.3) B. Minimum 10 virksomheder/videnaktører enten alene eller flere i fællesskab deltager i en innovationsbaseret EU-projektansøgning. Side 4 regionmidtjylland Tnidt

5 Mål 2 At understøtte åben, radikal innovation hos aktører inden for fødevareområdet Resultatkrav 2.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Konsortiet har fokus på at eksperimentere med en bred vifte af innovationsmetoder og tilgange, herunder især metoder til radikal innovation, jf. tillæg til resultatkontrakt (notat om innovationsmiljøets profil). Med det formål at motivere og inspirere innovationsmiljøets målgruppe til et øget fokus på innovation, planlægger og gennemfører konsortiet 10 workshops/kurser i projektperioden: WorkshoDs skal - bidrage til mere systematisk og åben innovation gennem inddragelse af nye kompetencer og aktører. - skabe læring Deltagerlister med virksomhedsnavn, personnavn og kontaktoplysninger Feedback vedr. effekt fra deltagere. Alle deltagere kontaktes senest 1 år efter arrangementet for et kort interview for at afdække det personlige og faglige udbytte for personen og udbyttet for virksomheden. Monitorering af effekt på deltagernes innovationskompetencer og -kraft. - have fokus på anvendelse af nye metoder Kurser skal - motivere til og øge de innovative kompetencer hos deltagerne - udvikle et fælles sprog hos virksomhederne for at muliggøre samarbejde omkring innovation Målet er minimum 300 kursusdage fra virksomheder og vidensaktører i 10 workshops/kurser. Resultatkrav 2.2 Effektmåling af FFI's samlede aktiviteter Der gennemføres årligt interviewundersøgelse af deltagende virksomheders tilfredshed/nytteværdi af deltagelse i projektet mhp. at sikre, at projekter tager udgangspunkt i virksomhedens behov. Side 5 regionmidtjylland midt

6 Måls At øge vidensamarbejdet mellem erhverv og forskning og facilitere etablering af en række erhvervsrettede ph.d.-forløb Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Konsortiet har tll opgave at iværksætte og administrere en 3-årig udviklingspulje til innovative differentieringsoroiekter. Oversigt over krav, der skal være opfyldt for at der kan ydes støtte til differentieringsprojekter. Puljens formål er at støtte udviklingen af nye højkvalitets- og højværdiprodukter fra regionens fødevarevirksomheder, samt nye processer og koncepter ved hjælp af konkrete innovationsprojekter i enkelte led i produktionskæderne. Konsortiet har ansvar for at iværksætte og administrere puljen, herunder opslag, vejledning, prioritering af projekter, faglig sparring i fødevarerådet, samt budgetadministration og udvikling af standarder for samarbejdsaftaler ml. projektparterne. Udmøntning af puljen sker ud fra det i ansøgningsmaterialet og ansøgningen beskrevne formål, herunder bl.a. - at projekterne har et erhvervsmæssigt/ kommercielt sigte - at projekterne har en geografisk spredning og faglig bredde. Oversigt over antal ansøgninger og bevillinger i forbindelse med halvårlig status. Kopi af samarbejdsaftaler/ resultatkontrakter for de enkelte projekter sendes til RM i forbindelse med halvårlig statusredegørelse. Kort beskrivelse af puljens udmøntning (evaluering ift. formål, ressourceforbrug m.v.) Der gennemføres undersøgelse af deltagende virksomheders tilfredshed/nytteværdi af deltagelse i projektet 1 år efter indgåelse af aftale mhp. at få effektmåling. Der igangsættes 4-8 differentierings innovative projekter pr. år i projektperioden inden for et samlet budget på 36 mio. kr. 1 alt forventes differentieringspuljeprojekter igangsat under forudsætning om at de lever op til en række minimumskrav til projekternes kvalitet. Disse krav vil blive udarbejdet og godkendt af styregruppen. Konsortiet bistår projekterne med råd og vejledning i løbet af projektperioden, herunder ved møder mellem konsortiet og projektledere. Resultatkrav 3.2 Side 6 regionmidtjynand Tnidt

7 Det forventes, at konsortiet assisterer med at min. 4 projekter indsendes til Innovationspuljen Oversigt over antal ansøgninger og bevillinger i forbindelse med halvårlig status. Kort rapport om processen. Resultatl<rav 3.3 Konsortiet har ansvar for at facilitere samarbejdet mellem universiteter og virksomheder for at etablere op mod 10 erhvervsrettede oh.d.-oroiekter. Oversigt over antal af ansøgninger og kort beskrivelse af bevilligede ph.d.- projekter. Forskningen i projekterne skal på sigt bidrage til fødevareinnovation. Ph.d.-projekterne tilknyttes forskerskoleprogrammer (SAFE, FOOD Denmark og andre forskerskoler). Under forudsætning af at medfinansiering kan findes, reserveres 1 ph.d.-studieforløb til følgeforskning af innovationsmiljøet FFI's profil og aktiviteter med henblik på opsamling af erfaringer med forskellige innovationsmetoder og værktøjer. Konsortiet skal sikre, at de indgåede projekter tager udgangspunkt i virksomhedernes efterspørgsel og behov. Konsortiet skai sørge for at etablere et netværk mellem de ph.d.-studerende. Side 7 regionmidtjylland Tnidt

8 Mål 4 At skabe sammenhæng til og samarbejde med andre regionale, nationale og internationale satsninger på fødevareområdet. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Konsortiet arbejder proaktivt for at opbygge samarbejdsrelationer til kommunale, regionale og nationale initiativer og satsninger på fødevareområdet. Der etableres en tæt dialog med relevante aktører indenfor erlivervsfremmesystemet og andre relevante organisationer og initiativer, fx gennem aflioldelse af møder med disse aktører. Kortfattet referat fra alle afholdte møde med relevante aktører indenfor erhvervsfremmesystemet og fra møder i koordinationsgruppen mellem rådgivningsprogrammet og innovationsmiljøet. Der nedsættes en koordinationsgruppe med repræsentanter for rådgivningsprogrammet FØDE VAREmidt og repræsentanter for innovationsmiljøet for at sikre sammenliæng og synergi mellem initiativerne og for at sikre, at der ikke er overlap i tilbuddene, jf. punkt 6.3. Der afholdes min. 3 koordineringsmøder om året. Resultatkrav 4.2 Konsortiet arbejder proaktivt for at opbygge internationale samarbejdsrelationer og kontakter, der kan bidrage til at øge vidensamarbejdet mellem regionens virksomheder og internationale aktører - med det mål at styrke den regionale innovationskraft. Konsortiet indberetter halvårligt en kortlægning over samarbejder, kontakter, udviklingsprojekter og netværk. Program og deltagerliste for afholdte internationale konferencer. Det skal bl.a. ske på følgende måder: - fælles udviklingsprojekter med inddragelse af regionens fødevarevirksomheder. Projekterne kan bl.a. søge at udnytte innovationsmidler via EU- og Interreg-programmer. - etablering af netværk af virksomheder i regionen, med interesse for deltagelse i EU-projekter. - gennemførelse af internationale konferencer (jf. resultatkrav 5.1) Kopi af teknologiprofiler etableret i EEN teknologidatabasen. Konsortiet samarbejder med Enterprise Europe Network (EEN) vedr. opbygning af internationale kontakter for virksomheder med en målsætning om, at minimum 30 teknologiprofiler etableret af Side 8 regionmidtjyiland inidt

9 FFI i EEN-teknologidatabasen (jf. resultatkrav 1.3). Konsortiet sikrer, at indsatsen foregår i tæt dialog med regionens øvrige EU-aktiviteter og øvrige nationale aktiviteter på området. Side 9 regionmidtjylland Tnidt

10 Måls At Future Food Innovations alaiviteter og resultater bliver kendt i målgruppen, og at der skabes national såvel som international opmærksomhed om indsatsen Resultatkrav 5.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Konsortiet afholder 2 internationale konferencer med følgende formål -at inspirere til innovation -at skabe netværk -at skabe synlighed omkring innovationsmiljøet og dets aktiviteter -at tiltrække nye aktiviteter Indbydelse og program for de afholdte konferencer. Deltagerlister med virksomhedsnavn, personnavn og kontaktoplysninger Konferencen, der afholdes på engelsk, skal bl.a. fungere som laboratorium for identifikation/videreudvikling af nye idéer og koncepter. Målet er min. 200 deltagere i alt i projektperioden Resultatkrav 5.2 Konsortiet gennemfører opsøgende arbejde (koordineret med rådgivningsindsatsen FØDEVAREmidtunder fødevaresatsningen, jf. punkt 6.3.) over for relevante virksomheder og aktører inden for fødevareområdet med henblik på at udbrede kendskabet til innovationsmiljøets virksomhedsrettede tilbud. Se 1.1 og 1.2. Resultatkrav 5.3 Konsortiet etablerer en informationsplatform, der kan understøtte hele projektets fokus på vidensamarbejde, og som sikrer synlighed over for målgruppen. Kopi af markedsføringsmateriale, pressemeddelelser, faglige artikler og PR sendes til Region Midtjylland i forbindelse med halvårlig rapportering. Som minimum skal platformen omfatte - Information om innovationsmiljøet Future Food Innovation, finansiering af miljøet og henvisning til RM og Regionalfonden. - Skabeloner til ansøgninger Informationsmaterialer til differentieringspuljen. - Brochurer og faktablade Konsortiet sigter efter PR synlighed med min. 1 mio. sideeksponeringer og/eller presseomløb i projektperioden. Det skal blandt andet ske gennem Til en helt overordnet måling af kendskab til og anvendelse af FFI's tilbud gennemføres - i samarbejde med rådgivningsprogrammet FØDEVAREmidt - en årlig måling af virksomheders og andre relevante aktørers kendskab til FFI og anvendelse af dets tilbud (et såkaldt effekt-hierarki). Side 10 regionmidtjylland midt

11 pressemeddelelser/faglige artikler. Formålet er at sikre synlighed i relevante medier (regionens presse, TV), erhvervsaviser og sektorpresse, på europæisk plan. Markedsføringsmateriale udvikles i projektet, og bruges i forbindelse med arrangementer, visitering mm. Resultatkrav 5.4 Konsortiet sikrer synlighed af projektet i forbindelse med større arrangementer og messer (f.eks. FoodPharma Herning, TEMA o.a.), dels mhp. markedsføring regionalt/nationalt og internationalt, dels mhp. rekruttering af virksomheder til projektpuljerne. Se 5.3 Kommunikation skal bruge en kombination af media, der sikrer en klar identitet og genkendelighed samt afprøver nye media, der afspejler innovationsmiljøets fokus på innovation. Side 11 regionmidtjylland TTUdt

12 Punkt 3. Overvågning af initiativets fremdrift Konsortiet sl<al for det samlede initiativ afrapportere halvårligt i forhold til mål, resultatkrav og budget til præsentation for Fødevarerådet og Vækstforum. Frister for afrapportering svarer til frister for afrapportering til Regionalfonden, dvs. der sker en opgørelse pr. 1. marts og 1. september. Operatøren er ansvarlig for at levere data til opfølgningen i overensstemmelse med de kontraktbestemte mål. Eventuelle afvigelser i forhold til det kontraktbestemte skal forklares med uddybende kommentarer efter forudgående godkendelse af Region Midtjylland. Konsortiet afrapporterer perioderegnskab og statusrapport til Regionalfonden, og kopi sendes til Region Midtjylland. Kopi af afrapportering suppleres med opfølgning på resultatkrav og sendes til Region Midjtylland. For at sikre løbende dialog om målopfyldelsen afholdes 2 årlige dialogmøder mellem operatør og Region Midtjylland. Region Midtjylland indkalder til møderne, udsender dagsorden og tager referat. Vurdering efter 1. periode ( 2010 og 2011): Ved afslutningen af den første periode den 31. december 2011 vurderer Fødevarerådet initiativets fremdrift, herunder opnåede resultater. Fødevarerådet afgiver i samarbejde med konsortiet på den baggrund en samlet anbefaling af, om der skal ske justeringer i samarbejdet og/eller kontrakten. Vurdering efter 2. periode ( ): Initiativet vurderes på samme måde efter 2. periode. Punkt 4. Evaluering Region Midtjylland gennemfører i forbindelse med udmøntningen af megasatsning fødevarer evalueringer af de enkelte delinitiativer, herunder Future Food Innovation. Konsortiet bidrager med nødvendige oplysninger og data til evalueringen. Ydelser Resultatkontrakt del 2 Punkt 5. Beskrivelse af indhold Se ansøgning til Regionalfonden af 10. december 2009 med projektbeskrivelse og budget. Se tillæg til resultatkontrakt: Notat om Future Food Innovations profil, tilbud til virksomhederne m.m. Side 12 regionmidtjyiland Tnidt

13 Organisering Punkt 6. Organisering og aktører Punkt 6.1 Konsortiets styregruppe og sekretariat Konsortiet bag Future Food Innovation (Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet - AU, MAPP - Centre for research on customer relations in the food sector - AU, Teknologisk Institut, AgroTech, VIFU og Agro Business Park) ledes af en styregruppe med repræsentation fra alle konsortiets deltagere. Styregruppen har ansvar for projektets udvikling og gennemførelse, herunder > at koordinere aktiviteterne, > at sikre projektets fremdrift > at sikre at bevillingen administreres i forhold til gældende regler. > ansvar for at sikre, at FFI's formål og indhold (jf. ansøgningen + notatet) udmøntes i tråd med de strategiske principper i Vækstforums megasatsning fødevarer og den indgåede resultatkontrakt med Region Midtjylland, styregruppens strategier samt input fra Fødevarerådet. > at sikre koordinering og samarbejde med de øvrige initiativer i regionens megasatsning på fødevareområdet. Styregruppen består af: Bo Ekstrand, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, AU Lars Esbjerg, MAPP - Centre for research on customer relations in the food sector, AU Vibeke Kistrup Holm, Teknologisk Institut René Damkjer, AgroTech Britt Sandvad, VIFU Lars Visbech Sørensen, Agro Business Park (formand for styregruppen) Den daglige ledelse af konsortiet og tilknyttede opgaver varetages af et sekretariat (sekretariatsleder/innovationschef samt deltids-sekretær og -bogholder). Sekretariatet har fysisk adresse hos Agro Busines Park i Tjele. Sekretariatslederen/innovationschefen sikrer, at de strategier der er udviklet af styregruppen udmøntes. Sekretariatet supplerer sig med kompetencer fra de enkelte konsortiepartnere. Der henvises iøvrigt til ansøgningen af 10. december 2009 og tillæg til resultatkontrakten "Notat om innovationsmiljøets profil, tilbud til virksomhederne m.m." samt til "Konsortieaftale for Future Food Innovation." Punkt 6.2 Ansvar for projektledeise Sekretariatslederen/innovationschefen for innovationsmiljøets sekretariat har ansvar for den daglige projektledelse, mens adm. direktør for Agro Business Park har det overordnede juridiske og økonomiske ansvar for projektet. Punkt 6.3 Samspil med evt. samarbejdspartnere Der etableres en koordinationsgruppe mellem Future Food Innovation og fødevaresatsningens program for speciali: ret fødevarerådgivning FØDEVAREmidt. Tovholder for koordinationsgruppen er Britt Sandvad (VIFU). Side 13 regionmidtjylland Tnidt

14 Gruppens opgave er at koordinere de to initiativer og sikre synergieffekt mellem dem, herunder sikre gensidig orientering om aktiviteter, kampagner mv Gruppen skal på den baggrund koordinere det opsøgende arbejde, så flere kontakter til samme virksomhed undgås. Gruppen har desuden til opgave at koordinere i forhold til andre programmer under regionen (fx innovationspuljen, iværksætteri i landdistrikter m.v.). Konsortiet arbejder proaktivt for at skabe samarbejde med alle relevante aktører inden for fødevareområdet. Ressourcer Punkt 7. Budget Punkt 7.1 Budget Udgiftsbudget Udgiftsbudget Total Etablering af innovationsmiljø Internationale aktiviteter Ph.d.-projekter Dokumentation, profilering, workshops m.v Differentieringspuljen Total Finansieringsbudget Resultatkontrakten er baseret på følgende finansiering: Finansiering Total Region Midtjylland EU's Regionalfond Virksomhedernes medfinansiering Universiteter/Forsknings- og Innovationsstyrelsen Total Afvigelser i budgettet skal godkendes af regionen.. Punkt 7.2 Udbetalingskriterier Udbetaling af midler sker i henhold til følgende udbetalingskriterier: i. rate på 40% af 1. års bevilling kan udbetales, når resultatkontrakten er underskrevet og projektet skriftligt er bekræftet igangsat Side 14 regionmidtjyiland midt

15 B. rate på 60% af 1. års bevilling kan udbetales, når der er fremsendt betalingsanmodning med dokumentation for at der er gennemført aktiviteter og afholdt udgifter svarende tll 80% af budgettet for det 1. år 3. rate på 40 % af E. års bevilling kan udbetales, nårderer fremsendt betalingsanmodning med dokumentation for, at der er gennemført aktiviteter og afholdt udgifter svarende til 100% af budgettet for det 1. år 4. rate på 40 % af B. års bevilling kan udbetales, når der er fremsendt betalingsanmodning med dokumentation for, at der er gennemført aktiviteter og afholdt udgifter svarende tll 40 %af budgettet for det E. år 5. rate på EO % af B. års bevilling kan udbetales, når der er fremsendt betalingsanmodning med dokumentation for, at der er gennemført aktiviteter og afholdt udgifter svarende tll 80 %af budgettet for det E. år 6. rate på 40 % af 3. års bevilling kan udbetales, når der er fremsendt betalingsanmodning med dokumentation for, at der er gennemført aktiviteter og afholdt udgifter svarende tll 100% af budgettet for det E. år 7. ratepå40%af3 års bevilling kan udbetales, nårderer fremsendt betalingsanmodning med dokumentation for, at der er gennemført aktiviteter og afholdt udgifter svarende tll 40% af budgettet for det E. år 8. rate på E0% af 3 års bevilling kan udbetales, nårderer fremsendt betalingsanmodning med dokumentation for, at der er gennemført aktiviteter og afholdt udgifter svarende tll 80% af budgettet for det E. år 9. ratepå40%af4. års bevilling kan udbetales, når der er fremsendt betalingsanmodning med dokumentation for, atder er gennemført aktiviteter og afholdt udgifter svarende tll 100% af budgettet for det 3. år 10. rate på 60% af 4. års bevilling kan udbetales, når projektet er afsluttet, dvs. aktiviteterne er dokumenteret gennemført og der er afholdt udgifter svarende til det samlede budget samt aflagt et revisionspåtegnet regnskab, evaluering og afrapportering jf standardvilkårene. Udbetaling sker på baggrund af betalingsanmodning. Den sidste rate udbetales først, når projektet er endeligt afsluttet med revisionspåtegnet regnskab, evaluering og afrapportering jf. standardvilkårene. Udbetalingerne forudsætter, at projektets fremdrift sker som forventet og afrapporteres halvårligt, jf. punkt 3, med forklaring af evt. afvigelser. Punl<t 7.3 Generelt Regionens bevilling gives under forudsætning af, at evt. medfinansiering bliver bevilget, og det er konsortiets ansvar at sørge for det. Bevillingen er kun gyldig, hvis den budgetterede medfinansiering bliver bevilget som forudsat. Hvis der efterfølgende sker ændringer, skal dette meddeles til og godkendes af Region IVIidtjylland. Side 15 regionmidtjylland midt

16 Punkt 8. Standardvilkår Der henvises til standardvilkår for kontrakter i Region IVIidtjylland, der indgår som en del af kontrakten. Standardvilkårenes afsnit vedrørende ophavs- og ejendomsret vedrører dokumentation af projektets aktiviteter, som beskrevet i denne resultatkontrakt. Ophavsret til forskningsresultater (herunder fx data, dataindsamlingsmetoder, ideer og resultater) knyttet til projektet ejes af de parter, der genererer disse. Kontraktens parter er enige om, at viden og resultater, der opnås som led i kontrakten, bliver offentligt tilgængelige og kan blive til gavn for en åben kreds af virksomheder og interessenter. Det bør tydeligt fremgå af projektets aktiviteter, at regionen og Vækstforum er bidragyder, og regionens logo og Vækstforums navn skal fremgå af materiale og ved aktiviteter.. Punkt 9. Dokunfientoversigt Det samlede aftalegrundlag omfatter i prioriteret rækkefølge: Resultatkontrakten Notat om Future Food Innovations profil, tilbud til virksomhederne m.m. EU-ansøgning af 10. december 2009 Projektbeskrivelse behandlet af VF 16. december 2009 og Regionsrådet 24. februar 2010 Standardvilkår for kontrakter med Region Midtjylland Konsortieaftale for Future Food Innovation Strategi og handlingsplan for Vækstforums megasatsning på fødevareområdet Punkt 10. Underskrifter Side 16 regionmidtjylland TTIldt

17 standardvilkår ved resultatkontrakter 1 Afrapportering, dokumentation, regnskab mv. Underskrift på kontrakten Kontrakten skal være underskrevet og Region Midtjylland (RM) i hænde, senest en måned efter RMs underskrift. Alle omkostninger Inklusiv Kontrakten dækker alle omkostninger ved at gennemføre aktiviteten, herunder revisor, rejser, møder, ophold mv. Nye udgiftsposter vil ikke blive dækket efterfølgende, medmindre det er aftalt skriftligt med RM. Afrapportering og opfølgning ved projekter, der samfinansieres med EU-mldler Når det drejer sig om projekter, der er samfinansieret med EU følger afrapporteringen EU's terminer og krav til statusrapporter. RM skal have tilsendt samme afrapporteringer mv. som Erhvervs- og byggestyrelsen (EBST) Operatøren skal dog tilføje de nødvendige supplementer omkring resultatkrav mv. jf. kontraktens afsnit om overvågning af Initiativets fremdrift og afrapportering. Afrapportering ved bevillinger, der IKKE samfinansieres med EU Operatøren afrapporterer hvert halve år, når der er tale om projekter, som ikke er samfinansieret med EU. Andre afrapporteringsperioder kan være aftalt konkret i kontrakten. Afrapporteringen skal indeholde en redegørelse for projektets forløb, resultater, effekter og processen i forløbet, samt en opfølgning på de fastsatte resultatkrav. Derudover skal projektrapporten indeholde en opfølgning i forhold til budgettet sammenholdt med planlagte aktiviteter, herunder om projektet gennemføres som planlagt. Supplerende dokumentation Operatøren skal altid aflevere supplerende dokumentation både i forhold til aktiviteter, budget og andre forhold, når RM rekvirerer det. RM kan fastsætte en frist for levering af dokumentation. Særligt i forbindelse med årsskifte kan der være brug for supplerende dokumentation vedrørende det skønnede forbrug jf. en opgørelse af aktiviteteten sammenholdt med budgettet. Opgørelsen skal kun udarbejdes, hvis RM rekvirerer den. Slutrapportering Senest 2 måneder efter projektets afslutning skal der afleveres en endelig afrapportering med et endeligt projektregnskab, som er opstillet med udgangspunkt i de godkendte budgetposter. Derudover skal der være en slutevaluering med opfølgning på aktiviteter, resultater og evt. resultatkrav. Regnskabet skal være revisionspåtegnet og godkendt af en statsautoriseret eller en revisor udpeget af EBST. Tilbagebetalingskrav Hvis projektets fremdrift ikke vurderes at være tilfredsstillende vil reglerne om misligholdelse af kontrakter kunne finde anvendelse jf ABService 2003 (se Det kan f.eks. være i tilfælde af manglende opfyldelse af resultatkrav, aftalte aktiviteter mv. Hvis udgifterne bliver mindre end forudsat reduceres bevillingen forholdsmæssigt jf. budgettet. For meget udbetalte beløb vil blive krævet tilbagebetalt. 2 Ændringer og forlængelse Forlængelse Parterne kan, hvis de er enige skriftligt aftale en forlængelse af kontrakten i op til 1 år under forudsætning af politisk godkendelse og overholdelse af gældende udbudsregler. Ændringer i kontrakten Projektet skal gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen med tilhørende budget og finansieringsplan. Hvis der er behov for ændringer i budgettet eller projektet skal RM godkende en skriftlig forudgående beskrivelse af ændringerne. Ændringer, der ikke er godkendt, kan RM afvise at betale jf. også misligholdelsesreglerne. Region Midtjylland kan forlange ændringer i den aftale serviceydelses art, omfang og leveringstidspunkt, når ændringen og de fravigelser fra kontrakten som ændringen nødvendiggør, har naturlig sammenhæng med den aftalte ydelse. Vedrørende regionens ret til at forlange ændringer henvises til 9 i ABService (se Andre ændringer Hvis der sker adresseændring eller ændring af juridisk status eller lignende skal dette straks meddeles. Operatøren kan ikke overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til kontrakten eller lade underleverandører udføre opgaven, medmindre RM skriftligt godkender det. Operatøren kan ikke frigøre sig selv fra ansvaret for at kontrakten bliver opfyldt som aftalt ved at anvende underleverandører. Dvs. operatøren hæfter for eventuelle underleverandørers ydelser og aktiviteter på samme måde som for egne forhold. 3. Formidling Det er en betingelse for bevillingen, at det tydeligt fremgår af al kommunikation, pressemeddelelser og materiale, at Region Midtjylland yder tilskud. Ved projekter anbefalet af Vækstforum, skal Vækstforums navn fremgå på samme måde. Betingelsen gælder både i forhold til operatøren og evt. underleverandører. Region Midtjyllands logo (og evt. Vækstforums navn - se ovenfor) skal tydeligt fremgå på en central placering ved publikationer, på hjemmesider, i forbindelse med TV-spots o.lign. Retningslinierne for brug af logo fremgår af Regionens designguide, Jf. Hvis der er tvivlsspørgsmål eller behov for uddybning kontaktes Region Midtjylland.

18 Hvis der indgår kommunilotionsaktiviteter i kontrakten skal operatøren medmindre andet aftales udarbejde en medieplan som indgår som bilag til kontrakten. Medieplanen skal beskrive planlagte kommunikationstiltag og overordnet tidsplan. Medieplanen skal godkendes af regionen. 4. Forvaltningsretlige regler Videregivelse af oplysninger Operatøren skal hurtigst muligt videregive oplysninger til RM, som operatøren har fået kendskab til i forbindelse med udførelsen af opgaven for RM, og som er relevant for RM i forhold til den opgave der udføres. Saglighed m.v. i opgavevaretagelsen Operatøren har pligt til at overholde de almindelige forvaltningsretlige retsgrundsætninger, der gælder for offentlige myndigheder, herunder retsgrundsætningerne om saglighed og lighed i forvaltningen og økonomisk sparsommelighed med offentlige midler. Inhabilitet Operatøren har pligt til at sikre, at ingen, der deltager i opgavens løsning, er inhabile i forhold til varetagelsen af den aftalte opgave eller dele heraf Hvis der opstår tvivl om inhabilitet, herunder om medarbejdere eller underleverandører har en personlig eller økonomisk interesse, skal det straks meddeles til RM. Der henvises til forvaltningslovens principper vedrørende inhabilitet. Tavshedspligt Operatøren og dennes medarbejdere er undergivet tavshedspligt, jf. også reglerne i straffeloven, forvaltningsloven og persondataloven. Fortroliglied I det omfang operatøren i forbindelse med opgaven bliver bekendt med fortrolige oplysninger om RM, virksomheder eller samarbejdspartneres interne eller økonomiske forhold, er operatøren forpligtet til ikke at viderebringe dem. Tavshedspligten gælder både i kontraktsperioden og efter udløbet af kontrakten. Ophavs- og ejendomsret Alle resultater og produkter som led i kontrakten er offentligt tilgængelige og stilles vederlagsfrit til rådighed for regionen. RM har ejendoms- og ophavsret og fulde brugsrettigheder til alt, der indgår i eller frembringes som led i kontrakten. RMs ret indtræder løbende og materiale og lignende stilles til rådighed for RM løbende I den takt det produceres. Forsikringsforhold Operatøren er forpligtet til selv at tegne nødvendige forsikringer, og påse at eventuelle underleverandører har tegnet nødvendige forsikringer. Der henvises også til god standard indenfor det pågældende område. Forsikringerne skal også dækker efter kontraktens udløb. Det gælder også i forhold til rådgivningsansvar mv. Udbudsregler Det er operatørens ansvar at sikre sig at udbudsreglerne er overholdt i forbindelse med udførelsen af aftalte opgaver, herunder også reglerne om EU-udbud. Ved tvivlstilfælde opfordres operatøren tll at kontakte konkurrencestyrelsen. RM ifalder Ikke erstatningsansvar Jf. kontrakten, hvis operatøren ikke har overholdt udbudsreglerne. 5. Misligholdelse, voldgift mv. Aftalen er i enhver henseende underkastet dansk ret. Operatøren er forpligtet til i enhver henseende at overholde gældende lovgivning, administrative forskrifter fra offentlige myndigheder samt standarder, kutymer og sædvaner inden for kontraktens område ved udøvelsen af operatørens virksomhed. Der henvises særligt til reglerne i persondataloven. Udover hvad der udtrykkeligt fremgår af aftalens bestemmelser, er hver af parterne forpligtet til at udføre sådanne handlinger, som er nødvendige eller hensigtsmæssige for, at aftalen efterleves efter sit formål, indhold og offentlige regler. Misligholdelse I tilfælde af misligholdelse af aftalens bestemmelser henvises der til AB Service 2003 (se samt dansk rets almindelige regler. Voldgift Enhver tvist søges løst ved forhandling. Hvis tvisten ikke kan løses ved forhandling mellem kontraktens parter afgøres det endeligt og bindende ved voldgift efter Det Danske Voldgiftslnstituts regler. Side 18 regionmidtjylland midt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Knebel Fremtidens landsby med fokus på bosætning, turisme, erhverv, sundhedsservice mv.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Knebel Fremtidens landsby med fokus på bosætning, turisme, erhverv, sundhedsservice mv. Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Knebel Fremtidens landsby med fokus på bosætning, turisme, erhverv, sundhedsservice mv. Kontraktens start: Dato for seneste underskrift Kontraktens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december 2010. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Future Food Innovation Megasatsning fødevarer 18. december 2009 28. februar 2013 Journalnummer: 1 33 76 23 18 09

Resultatkontrakt. Vedrørende Future Food Innovation Megasatsning fødevarer 18. december 2009 28. februar 2013 Journalnummer: 1 33 76 23 18 09 Resultatkontrakt Vedrørende Future Food Innovation Megasatsning fødevarer 18. december 2009 28. februar 2013 Journalnummer: 1 33 76 23 18 09 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 3. Resultatkontrakt. Vedrørende

Dagsorden til Vækstforums møde den 16. december 2009 - bilag til pkt. 3. Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Development of new Business Opportunities i Ungarn i 2010 01.01.2010 31.12.2010 Journalnummer: 1-15-2-76-9-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Inddragelse af praksis i undervisningen Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Inddragelse af praksis i undervisningen Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Inddragelse af praksis i undervisningen 01.08.2014 01.02.2016 Journalnummer: 1-30-76-12-14 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Dialog februar november Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Dialog februar november Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Dialog 09 25. februar 2009 20. november 2009 Journalnummer: 1-33-76-23-10-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Udvikling af næsten lektiefri læringsrum. marts 2011 juni 2014. Journalnummer: 1-30-76-34-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Udvikling af næsten lektiefri læringsrum. marts 2011 juni 2014. Journalnummer: 1-30-76-34-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af næsten lektiefri læringsrum marts 2011 juni 2014 Journalnummer: 1-30-76-34-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad. Januar 2009 december Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Århus 2017 Europæisk Kulturhovedstad Januar 2009 december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

www.futurefoodinnovation.dk

www.futurefoodinnovation.dk Værdi Hvilken værdi vil vi skabe: At styrke den innovationsbaserede vækst i fødevarebranchen, hvor viden, virksomheder og brugere bringes sammen på nye måder, så de kan udvikle, afprøve og dokumentere

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. august 2007 31. december 2009 Journalnummer: 1-01-76-15-07 Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. 15. september 2014 31. december 2015 Journalnummer: 1-33-76-21-7-14. Kontraktens parter. Resumé

Resultatkontrakt. 15. september 2014 31. december 2015 Journalnummer: 1-33-76-21-7-14. Kontraktens parter. Resumé Resultatkontrakt Vedrørende Styrkelse af fødevarebranchens innovationskultur: Future Food Innovation 2015 - Innovationssamarbejder (EU-medfinansieret) 15. september 2014 31. december 2015 Journalnummer:

Læs mere

Vejledning vedrørende kontrakter

Vejledning vedrørende kontrakter Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 Regional.udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Vejledning vedrørende kontrakter En fælles kontraktskabelon Dette

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Global Parathed Journalnummer: Kontraktens parter. Resumè

Resultatkontrakt. Vedrørende Global Parathed Journalnummer: Kontraktens parter. Resumè Resultatkontrakt Vedrørende Global Parathed 01.10.2016 01.04.2018 Journalnummer: 1-30-76-30-16 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 02.2014 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010 28.02.2014 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Vækstforums Fødevareråd

Vækstforums Fødevareråd Regionshuset Viborg Vækstforums Fødevareråd Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra fødevarerådets 7. møde,

Læs mere

Midtvejsevaluering, forlængelse af og merbevilling til. innovationsmiljøet Future Food Innovation

Midtvejsevaluering, forlængelse af og merbevilling til. innovationsmiljøet Future Food Innovation Midtvejsevaluering, forlængelse af og merbevilling til innovationsmiljøet Future Food Innovation Feb. 2013/GB Indledning Som led i Vækstforums strategiske indsats for at skabe gode vilkår for innovation

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/ /12/2014. Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/ /12/2014. Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Fremtidens Ulbjerg Lynderup område

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fremtidens landsby Projekt: Fremtidens Ulbjerg Lynderup område Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Fremtidens Ulbjerg Lynderup område Kontraktens start: Dato for seneste underskrift Kontraktens slut: 1. juli 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-5-09

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [11. september 2008-1. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-9-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [1. maj 2009 30. april 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-15-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 2008-30. november 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-17-08 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling)

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2014 Projekt CenSec Innovationsnetværk (en forlængelse af Projekt CenSec - Klyngeudvikling) 10. juli 2012-31. august 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-13 Kontraktens

Læs mere

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai

Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Operatør for Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai Der søges en offentlig institution eller offentlig juridisk enhed til at udvikle og drive et Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai inden for

Læs mere

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010.

Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Huset Venture Ikast-Brande Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Huset Venture Ikast-Brande Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Huset Venture Ikast-Brande 01.02.08 31.08.09. Journalnummer: 1-33-76-123-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Opstart af Danish Food Cluster Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Opstart af Danish Food Cluster Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Opstart af Danish Food Cluster 1.1.2014 31.12.2015 Journalnummer: 1151761813 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Nyt værktøj til aktiv innovation i fødevarebranchen. 20. juni september 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Nyt værktøj til aktiv innovation i fødevarebranchen. 20. juni september 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Nyt værktøj til aktiv innovation i fødevarebranchen 20. juni 2011 30. september 2013 Journalnummer: 13376231911 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Udbud af forløb ved Aarhus Universitet, der skal introducere studerende til højtuddannedes jobfunktioner i små og mellemstore virksomheder -

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Konceptudvikling Food Universe Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Konceptudvikling Food Universe Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Konceptudvikling Food Universe 1.1.2013 31.12.2014 Journalnummer: 1-33-76-23-15-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter.

Opfølgning. Resultatkontrakt. Vedrørende EnergiTEKmidt. 1. december december 2010 Journalnummer: Kontraktens parter. Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i

Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i Region Midtjylland har indgået en samarbejdsaftale med Erhvervsstyrelsen om at fremme Grønne Industrielle Symbiosesamarbejder mellem virksomheder i regionen. Initiativet er en fortsættelse af et pilotprojekt

Læs mere

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt

Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Opfølgning 1. september 2010 Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland Resultatkontrakt Vedrørende Kapitalformidling til vækstpotentielle iværksættere og virksomheder i region Midtjylland 1. december 200831. januar 2011 Journalnummer: 13376211708 Kontraktens parter Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA)

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business ReUse Waste Ressources Aarhus (REWARA) Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian

Læs mere

Regionshuset Referat fra fødevarerådets 16. møde, den 1. februar Oplæg om FoodNetwork- Fødevaresektorens Innovations- netværk

Regionshuset Referat fra fødevarerådets 16. møde, den 1. februar Oplæg om FoodNetwork- Fødevaresektorens Innovations- netværk Regionshuset Viborg Vækstforums Fødevareråd Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Referat fra fødevarerådets 16. møde, den 1. februar 2013

Læs mere

Status FFI Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI.

Status FFI Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI. Status FFI 6.2.2015 Fødevarerådet Lars Visbech Sørensen, Formand FFI Future Food Innovation Skabe vækst og arbejdspladser i Region Midtjylland udvikle nye fødevarer, emballage eller teknologi i samarbejdsrelationer.

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Kontaktmæglerinitiativet fase Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Kontaktmæglerinitiativet fase 2 01.06.2011 31.05.2013 Journalnummer: 133761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 31. marts 2015. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010

Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Resultatkontrakt/opfølgning 09.2010 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus 1. marts 2009 28. februar 2011 (forlænget til 31. maj 2011) Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumè. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende. [AudioDramaBizzl]

Resultatkontrakt. Kontraktens parter. Resumè. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg. Vedrørende. [AudioDramaBizzl] Resultatkontrakt Vedrørende [AudioDramaBizzl] [01.01.2008-31.12.2008] Journalnummer: [1-33-76-23-28-08] Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 30. juni 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-11-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2013 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Opfølgning pr. 1.september 2009

Opfølgning pr. 1.september 2009 Opfølgning pr. 1.september 2009 Vedrørende Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. august 2007 31. december 2009 Journalnummer: 1-01-76-15-07 Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland (RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AU-HIH) - Erhvervsudvikling indenfor el-relaterede energiteknologier

Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AU-HIH) - Erhvervsudvikling indenfor el-relaterede energiteknologier Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Center for Energiteknologier på AU Herning (tidligere AUHIH) Erhvervsudvikling indenfor elrelaterede energiteknologier 1. januar 2011 til 31. december

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende. Innovation i folkeskolen. 16. september august 2014 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende Innovation i folkeskolen 16. september 2011 31. august 2014 Journalnummer: 1337622811 Kontraktens parter : Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Flexseniority En3karriere] Resultatkontrakt Vedrørende [Flexseniority En3karriere] [1. september 2011 ultimo februar 2014 med aktivitets afslutning 31. august 2013] Journalnummer: 1-33-76-22-3-11 ESFM-11-0037 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december 2010 Journalnummer: 1-33-76-12-07 Kontraktens parter

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august december 2013 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2012 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011 31. december 2013 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1 33 76 23 29 08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus. [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Studenterhus Århus. [1. marts februar 2011] Journalnummer: Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Studenterhus Århus [1. marts 2009 28. februar 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-4-08 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr:

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen

Opfølgning 1. marts 2011. Resultatkontrakt. Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen Opfølgning 1. marts 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling af Ringkøbing-Skjern Biogasmodellen 1. marts 2009 31. december 2011 Journalnummer: 1-30-76-6-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11

Opfølgning 1. marts 2013. Resultatkontrakt. Vedrørende. CleanTEKmidt. 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Opfølgning 1. marts 2013 Resultatkontrakt Vedrørende CleanTEKmidt 1. august 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-2-11 Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [1. maj 2009 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 30. juni 2012] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens parter

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør. [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Iværksætteri og Virksomhedsudvikling i Landdistrikter Operatør [16.08.2010-30.06.2012] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar Resultatkontrakt. Vedrørende

Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar Resultatkontrakt. Vedrørende Endelig opfølgning og regnskab pr. 31. januar 2011 Resultatkontrakt Vedrørende Projektledelse for kontaktskabende aktiviteter under projekt Markedsplads for højtuddannede 1. december 2007 31. december

Læs mere

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt

Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2009 på resultatkontrakt Vedrørende Ny veje til Vækst Oplevelsesbaseret forretningsudvikling [01.03.08 01.03.11] 1-33-76-23-6-08: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional

Læs mere

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012

Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Klar til Femern Bælt 2012 Samarbejdsaftale Mellem Fonden Femern Belt Development CVR. nr. 30058356 Råhavegård, Maribovej 9 4960 Holeby (FFBD) og Erhvervsråd XXXXX Adresse Postnummer/By

Læs mere

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for

09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland, herunder behovet for Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft 14. maj 2009 www.regionmidtjylland.dk 09.30 10.00 kaffe og rundstykker 10.00 10.05 velkomst 10.05 10.30 udviklingen på arbejdsmarkedet i Region Midtjylland,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business nedrivning af huse (Genbyg Skive) 1. august 2013 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13

Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Kontrakt om udførelse af erhvervsservice og erhvervsudviklingsaktiviteter i henhold til Lov om erhvervsfremme 12 og 13 Mellem Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev EAN-nr. Center for Udvikling: 5798007698386

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. september KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2010 KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ 4. januar 2010 31. december 2012 Journalnummer: 1-33-76-21-2-10 Kontraktens

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.12.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07. Kontraktens parter. Resumè

Resultatkontrakt. Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.12.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07. Kontraktens parter. Resumè Resultatkontrakt Vedrørende Jobsløjfen 01.09.08 31.12.10. Journalnummer: 1-33-76-121-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

Resultatkontrakt/opfølgning

Resultatkontrakt/opfølgning Resultatkontrakt/opfølgning 03.2011 Vedrørende Hold Fast 01.01.2010-28.02.2013 Journalnummer: 1-33-70-2-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Energioptimeret svømmebad. Fra 1. april 2008 til 31. december 2009 Journalnummer: Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Energioptimeret svømmebad. Fra 1. april 2008 til 31. december 2009 Journalnummer: Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Energioptimeret svømmebad Fra 1. april 2008 til 31. december 2009 Journalnummer: 1-30-76-39-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts juni Journalnummer: Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts juni Journalnummer: Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt

Resultatkontrakt. Vedrørende. Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft. JOBmidt Resultatkontrakt Vedrørende Modtagelse og fastholdelse af udenlandsk arbejdskraft JOBmidt [15. september 2008 31. august 2011] Journalnummer: 13376221208 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektet:!00 nye sunde oplevelsestilbud. 1. januar 2008 31. december 2010 : 1-33-76-23-25-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Projektet:!00 nye sunde oplevelsestilbud. 1. januar 2008 31. december 2010 : 1-33-76-23-25-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Projektet:!00 nye sunde oplevelsestilbud 1. januar 2008 31. december 2010 : 1-33-76-23-25-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Vækstforums Fødevareråd. Dagsorden til fødevarerådets 11. møde, 30. januar 2012

Vækstforums Fødevareråd. Dagsorden til fødevarerådets 11. møde, 30. januar 2012 Regionshuset Viborg Vækstforums Fødevareråd Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dagsorden til fødevarerådets 11. møde,

Læs mere

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts Projekt CenSec - Klyngeudvikling. 19. august august 2012 Journalnummer:

Resultatkontrakt. Opfølgning pr. 1. marts Projekt CenSec - Klyngeudvikling. 19. august august 2012 Journalnummer: Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2011 Projekt CenSec - Klyngeudvikling 19. august 2008 31. august 2012 Journalnummer: 1-33-76-21-11-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional

Læs mere

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Svensk RegLab besøg, Agro Food Park, 3. september 2014 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Case: Agro Food Park og Danish

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008

Opfølgning iht. resultatkontrakt KOMPETENCEmidt november 2008 Konsortium: KompetenceCenter Silkeborg Opfølgning iht. resultatkontrakt november 2008 Udfyldt af Lead-Partner: Silkeborg Handelsskole Dato: 27. november 2008 Nedenstående skema udfyldes som et led i den

Læs mere

Andre tilknyttede initiativer og finansieringsmuligheder. Iværksætteri. Team VækstDanmark. InnoBooster. Kapitalformidling. Kompetenceudvikling

Andre tilknyttede initiativer og finansieringsmuligheder. Iværksætteri. Team VækstDanmark. InnoBooster. Kapitalformidling. Kompetenceudvikling Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ på fødevareområdet: "Innovationssamarbejde

Læs mere

Resultatkontrakter i Regional Udvikling

Resultatkontrakter i Regional Udvikling Resultatkontrakter i Regional Udvikling MEA, Innovatorium Herning 31. marts 2009 www.regionmidtjylland.dk Hvorfor resultatkontrakter? Lovgivningen (erhvervsfremmeloven) Regionsrådet (RR) kan efter indstilling

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-20-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 13376222008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer:

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. JOBmidt. [13. oktober august 2011] Journalnummer: Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 31. august 2011] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere