VURDERING AF NATURLIG NEDBRYDNING AF PCE I GRUNDVANDSMAGASIN VED ISOTOPFRAKTIONERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VURDERING AF NATURLIG NEDBRYDNING AF PCE I GRUNDVANDSMAGASIN VED ISOTOPFRAKTIONERING"

Transkript

1 VURDERING AF NATURLIG NEDBRYDNING AF PCE I GRUNDVANDSMAGASIN VED ISOTOPFRAKTIONERING Lektor Mette M. Broholm Institut for Miljø & Ressourcer, DTU/Orbicon A/S Associate Professor Daniel Hunkeler Ph.d.studerende Yumiko Abe M.Sc.studerende Simon Jeannottat University of Neuchâtel Geolog Niels Just Region Syddanmark Civilingeniør Arne Rokkjær Miljøstyrelsen Civilingeniør Claus Westergård Orbicon A/S Professor Poul L. Bjerg Institut for Miljø & Ressourcer, DTU ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET marts 2007

2

3 RESUMÉ Isotopfraktionering kan anvendes til dokumentation af naturlig nedbrydning af miljøfremmede organiske stoffer i grundvand ved forurenede lokaliteter. Metoden er anvendt for vurdering af nedbrydningen i en forureningsfane med PCE og nedbrydningsprodukter heraf i grundvandsmagasinet nedstrøms det tidligere centralrenseri i Rødekro. Der ses betydelig isotopfraktionering for de chlorerede ethener, hvilket dokumenterer nedbrydning af PCE, TCE, cis-dce og VC i grundvandsmagasinet. Måling af isotopfraktionering har muliggjort estimering af andelen af de chlorerede ethener, som er nedbrudt. Der sker en betydelig nedbrydning af PCE og TCE ved reduktiv dechlorering. Den videre nedbrydning af cis-dce og VC sker sandsynligvis ved en kombination af reduktiv dechlorering og anaerob oxidation. Isotopfraktionering vurderes at være et stærkt værktøj ved vurdering af naturlig nedbrydning såvel som stimuleret nedbrydning af chlorerede ethener under danske forhold. 1. INDLEDNING Isotopfraktionering kan anvendes til dokumentation af naturlig nedbrydning af miljøfremmede organiske stoffer i grundvand ved forurenede lokaliteter. Ved nedbrydning af perchlorethylen (PCE) og andre organiske stoffer sker en ændring i fraktioneringen af stabile kulstof isotoper. Ændring i fraktioneringen af et stof langs en strømlinie fra forureningskilden er dokumentation for, at stoffet nedbrydes. Metoden har i udlandet vist sig at være et stærkt værktøj til at vurdere omfanget af naturlig eller stimuleret nedbrydning af organiske stoffer, ikke mindst chlorerede opløsningsmidler. I Danmark er metoden kun anvendt på ganske få lokaliteter. Fra en PCE forurening ved det tidligere centralrenseri i Rødekro har en lang forureningsfane med PCE og nedbrydningsprodukter heraf udbredt sig i et grundvandsmagasin. Der er tale om en meget velafgrænset fane fra en enkeltstående kilde. Der er således tale om gunstige forhold for anvendelse af isotopfraktionering til dokumentation af nedbrydningen af PCE. 1.1 Lokalitet og forurening Det tidligere centralrenseri i Rødekro har givet anledning til kraftig forurening med PCE til betydelig dybde på lokaliteten (PCE indikeret som NAPL til ca. 10 meter under vandspejlet før dampoprensning i 2006) /1/. I en del af kildeområdet træffes tillige en kulbrinteforurening nær vandspejlet. Igennem de senere år er foretaget ret detaljeret kortlægning af forureningsfanen i sandmagasinet nedstrøms lokaliteten. Udbredelsen af PCE og nedbrydningsprodukterne dichlorethylen (DCE, sum, domineret af cis-dce) og vinylchlorid (VC) er illustreret i figur 1. Udbredelsen af nedbrydningsproduktet trichloethylen (TCE) er omtrent sammenfaldende med PCE, men koncentrationsniveauet er lavere. Forureningsfanen udbredes i grundvandet strømningsretning først mod syd, hvorefter den øvre del af fanen knækker ret skarpt mod øst mod en dalsænkning, der strækker sig østpå. De geologiske forhold i magasinet er illustreret på et profil gennem den centrale del af fanen (dvs. profilet drejer ligesom fanen skarpt mod øst) i figur 2. Forureningsudbredelsen er illustreret ved DCE på figuren.

4 PCE DCE VC > <1 Figur 1. Udbredelse af PCE og nedbrydningsprodukterne DCE (overvejende cis-dce) og VC, fra /1/. Figur 2. Geologisk profil af sandmagasinet med indlejrede lerlag (skraverede) gennem boringer placeret centralt i fanen med angivelse af udbredelsen af DCE i magasinet (raste/farve for koncentrationsniveauer se figur 1) /1/. Kildeområdet ligger ved venstre y-akse. Aflejringerne består overvejende af sand og grus. Under lokaliteten træffes ca. 15 meter under vandspejlet et indlejret lerlag, som nedstrøms lokaliteten afgrænser grundvandsforureningen nedadtil. Lerlaget forsvinder meter nedstrøms lokaliteten, hvorved fanen trænger dybere ned i magasinet. Ca til 2300 meter nedstrøms træffes indlejrede lerlag mellem ca. 25 og 45 meter under vandspejlet. Forureningsfanen deles derved, noget af fanen tvinges op over lerlaget og noget tvinges ned under lerlaget. I større afstand fra lokaliteten er fore-

5 løbig kun den øvre del af fanen blevet kortlagt. Igangværende undersøgelser peger på, at den nedre del af fanen bevæger sig i en afvigende retning /1/. Under anaerobe forhold kan PCE nedbrydes ved reduktiv dechlorering. Dataene for PCE og nedbrydningsprodukter i grundvandsmagasinet viser nedbrydning af PCE via TCE til DCE ved reduktiv dechlorering dels i mindre område med reducerede forhold som følge af nedbrydning af kulbrinteforureningen og dels i større dybde i magasinet, hvor forholdene naturligt er mere reducerede (mangan-jernreducerende). Koncentrationsniveauet af VC er yderst beskedent. Ude omkring det indlejrede lerlag (fra ca m nedstrøms lokaliteten) aftager DCE koncentrationerne. På det foreliggende grundlag kunne det ikke vurderes, om DCE nedbrydes. Isotopfraktionering kan anvendes til at belyse dette. 1.2 Formål Projektet har til formål at: Vurdere anvendeligheden af isotopfraktionering til dokumentation af naturlig nedbrydning under danske forhold Vurdere anvendeligheden af isotopfraktionering til bestemmelse af nedbrydningsrater Vurdere den naturlige nedbrydning i forureningsfanen på basis af isotopfraktionering 2. ISOTOPFRAKTIONERING Kulstof i organiske stoffer består af 2 stabile isotoper 12 C og 13 C, hvoraf 13 C kun udgør få promille. Isotopfraktionerne kan bestemmes for specifikke stoffer, heriblandt chlorerede ethener. Ved naturlig nedbrydning af organiske stoffer er det ofte sådan, at 12 C- 12 C bindinger brydes hurtigere end 12 C- 13 C bindinger /2, 3/. Derved øges fraktionen af 13 C i det stof der nedbrydes. Fraktionen af 13 C i nedbrydningsproduktet er initialt lavt og stiger derefter til den fraktion, som 13 C udgjorde i moderproduktet oprindeligt. Ændringer i isotopforholdene kan kvantificeres ved beregning af isotopfraktionen som δ 13 C notation relativ til VPDN standard: δ 13 C = (R/R st 1) 1000 hvor R = 13 C/ 12 C. Stigning i fraktionen af 13 C langs en strømlinie er dokumentation for nedbrydning af stoffet. Ved nedbrydningsforsøg i laboratoriet kan den berigelse i 13 C som nedbrydningen af et stof giver anledning til bestemmes. Isotofraktioneringen ved en given nedbrydning af stoffet beskrives ved Rayleigh s ligning (simplificeret, i -notation) som en funktion af berigelsesfaktoren (ε) /3/: δ 13 C = δ 13 C 0 + ε * ln(c/c 0 ) Kendes berigelsesfaktoren for stoffet ved nedbrydning under de givne forhold, kan den andel af stoffet, som er nedbrudt ved en given ændring af isotopfraktionen (δ 13 C - δ 13 C 0 ), estimeres. Den eksakte berigelsesfaktor er formentlig lokalitetsspecifik.

6 Ved anvendelse af publicerede berigelsesfaktorer og den målte isotopfraktionering samt kendskab til strømningshastighed og retardation af stofferne i grundvandsmagasinet kan intervaller for nedbrydningsrater for stofferne i magasinet estimeres, f.eks. ved kalibrering af en stoftransportmodel til de estimerede andel af stoffet, som er nedbrudt. Nedbrydningsraterne kan anvendes i JAGG eller i en stoftransportmodel til risikovurdering. 3. EKSPERIMENTELT 3.1 Prøvetagning En række boringer centralt placeret ud gennem fanen er udvalgt på grundlag af de eksisterende analysedata for PCE og nedbrydningsprodukter. Samtlige filtre i de udvalgte boringer, hvor koncentrationerne af et eller flere af stofferne oversteg de forventede detektionsgrænser for bestemmelse af isotopfraktionering, er prøvetaget. Boringerne er forpumpet og prøvetaget efter sædvanlig praksis for prøvetagning for flygtige organiske stoffer. For samtlige filtre er målt feltparametre (ph, ledningsevne og ilt) ved prøvetagningen. Prøver til isotopfraktionering er i første omgang udtaget i 40 ml VOC-vials og konserveret ved tilsætning af natriumhydroxid til ph 2, hvorefter de er pakket i køletaske og sendt til University of Neuchatel for analyse. Ved senere analyserunder er prøver udtaget i 1 eller 2 liters glasflasker, konserveret og transporteret til University of Neuchatel. 3.2 Analyse af grundvandsprøver for PCE og nedbrydningsprodukter samt redoxparametre Prøver fra samtlige prøvetagede filtre er analyseret for indhold af chlorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter. Desuden er eksisterende data for redoxparametre suppleret med analyse af prøver fra udvalgte boringer for redoxparametrene nitrat, mangan, jern, sulfat og methan. Der var ikke tidligere konstateret indhold af ethen i de relativt få analyserede filtre. For supplerende filtre er prøver analyseret for ethen. Akkrediterede analyser er udført af Eurofins. For at opnå en lavere detektionsgrænse for ethen blev udvalgte filtre prøvetaget til GC-MSanalyse for ethen på DTU i forbindelse med supplerende prøvetagning til isotopfraktionering. 3.3 Analyse for isotopfraktionering af PCE og nedbrydningsprodukter Isotopanalyserne er udført af University of Neuchatel, Schweiz. Analyserne er udført som purge&trap analyse. Gasfasen er analyseret med en TRACETM gas chromatograph koblet til en ThermoFinniganTM Delta Plus XP isotope-ratio mass spectrometer via et ThermoFinniganTM GC combustion III interface. Metoden er beskrevet i /5/. Neuchatel havde sideløbende med analysen af prøverne fra første prøvetagningsrunde udviklet en metode med betydeligt lavere detektionsgrænser for isotopfraktionering ved anvendelse af større prøvevoluminer. Da koncentrationerne af vinylchlorid var for lave til detektion i prøverne fra første runde blev gennemført supplerende prøvetagning af større voluminer for udvalgte filtre til analyse ved den nye metode.

7 3.4 Databehandling Nedbrydningen af PCE ved reduktiv dechlorering kan illustreres ved sammensætningen af moderstof og nedbrydningsprodukter (koncentrationer i mol eller molandel af enkeltstofferne) eller ved dechloreringsgraden ud gennem fanen. Dechloreringsgraden angiver den andel af de oprindelige chloratomer på moderstoffet som er fjernet og beregnes for PCE som: (C TCE + 2 C DCE + 3 C VC + 4 (C ethen + C ethan ))/(4 (C PCE + C TCE + C DCE + C VC + C ethen + C ethan )) 4. RESULTATER OG FORELØBIGE VURDERINGER 4.1 Redoxforhold Generelt træffes aerobe forhold til ca. 3 m under vandspejlet (u.vs., ca. 8 m u.t.) fulgt af nitratreducerende forhold til ca. 8 m u.vs. (ca. 13 m u.t.). I større dybde er forholdene manganreducerende skiftende til jernreducerende ca m nedstrøms lokaliteten. Ved det indlejrede lerlag ca m nedstrøms lokaliteten er konstateret lave indhold af methan og i enkelte filtre spor af sulfid, hvilket indikerer mere reducerede forhold i det lavpermeable lag end i sandmagasinet. I en smal zone lige under vandspejlet ses ved og lige nedstrøms lokaliteten jernreducerende forhold, hvor kulbrinteforureningen har reduceret forholdene. 4.2 Fordeling og nedbrydning af chlorerede ethener i forureningsfanen Nedbrydningen af PCE ved reduktiv dechlorering er illustreret ved dechloreringsgraden for samtlige prøvetagede filtre i figur 3. For udvalgte filtre hen gennem fanen er molkoncentrationer og dechloreringsgrad illustreret i figur 4. Dybde (m u.t.) Afstand fra kildeområde (m) 0 Figur 3. Nedbrydningen af PCE ved reduktiv dechlorering ud gennem fanen illustreret ved dechloreringsgraden I kildeområdet og umiddelbart nedstrøms dette er PCE dominerende. I flere filtre kan indholdet af TCE og DCE forklares alene som urenheder i PCE. I zonen påvirket af kulbrinter ses dog nedbrydning af PCE til TCE og DCE. Der hvor fanen møder den manganreducerende zone, hvor den dykker efter lerlaget under lokaliteten samt i lidt mindre dybde i større afstand fra lokaliteten, aftager andelen af PCE. TCEs udbredelse er stort set sammenfaldende med PCEs. TCE er aldrig dominerende, men der er en tendens til lidt højere andel af TCE i den zone, hvor andelen af PCE aftager. Nedbrydning af TCE ske således sideløbende med dannelsen ved nedbrydning af PCE. Nedbrydningen af PCE og TCE til DCE sker tilsyneladende overvejende i zonen, hvor redoxforholdene ændres fra nitrat- til manganreducerende. Der optræder dog også DCE i relativt høje andele i enkelte filtre i den nitratreducerende zone nedstrøms lokaliteten

8 VC DCE TCE PCE Koncentration (µmol/l) Afstand fra kildeområde (m) Dechloreringsgrad Afstand fra kildeområde (m) Figur 4. Koncentration og dechloreringsgrad af PCE og nedbrydningsprodukter i udvalgte filtre ud gennem fanen. Der sker tydeligvis en ophobning af DCE i den manganreducerende zone. Ved overgangen til den jernreducerende zone ca m nedstrøms lokaliteten sker en komplet omsætning af resterende PCE og TCE til DCE, og forureningen består omtrent udelukkende af DCE, som er dominerende helt ud i fronten af fanen. Dette ses i figur 3 ved en dechloreringsgrad på 0,5 i en stor del af fanen. Koncentrationsniveauet af DCE aftager ca. 2 størrelsesordener i den zone, hvor forureningen næsten udelukkende består af DCE (ca m nedstrøms lokaliteten), under overvejende jernreducerende forhold. Der optræder lave koncentrationer af VC i hele fanen. Først fra ca m nedstrøms lokaliteten omkring og nedstrøms det indlejrede lerlag, hvor de mest reducerede forhold er observeret (lidt methan og enkelte sulfid detektioner), udgør VC en stigende andel og DCE en tilsvarende mindre. Men koncentrationsniveauet af VC er meget lavt og modsvarer slet ikke faldet i DCE koncentrationen. Der er ikke detekteret ethen eller ethan i fanen. Ved nedbrydning af

9 DCE og VC ved reduktiv dechlorering ville forventes højere koncentrationer af VC og/eller ophobning af ethen og/eller ethan. 4.3 Isotopfraktionering De målte isotopfraktioner for PCE og nedbrydningsprodukter er sammenlignet med sammensætningen af PCE og nedbrydningsprodukter for udvalgte filtre i figur Molandel Afstand fra kildeområde (m) PCE TCE cis-dce VC -15 Delta 13 C Afstand fra kildeområde (m) Figur 5. Isotopfraktionering sammenlignet med sammensætning af PCE og nedbrydningsprodukter i udvalgte filtre ud gennem fanen. Isotopfraktionen δ 13 C 0 for PCE er initielt ca Allerede i den nitratreducerende zone ses en lille stigning (mindre negativ værdi) i δ 13 C for PCE og ved overgangen til den manganreducerende zone ses en tydelig stigning. Koncentrationsniveauet for PCE aftager allerede her til under detektionsniveauet for isotopfraktionering. Et lille fald i δ 13 C (mere negativ værdi) for TCE ved overgangen til den manganreducerende zone ca. 350 m nedstrøms lokaliteten

10 dokumenterer dannelse af TCE ved nedbrydningen af PCE. Når der kun er tale om en lille stigning, skyldes det muligvis til dels at nedbrydningen af PCE forløber hurtigt, men sandsynligvis primært at den dannede TCE straks nedbrydes videre til DCE. Længere nedstrøms ses en kraftig stigning i δ 13 C for TCE i den manganreducerende zone og specielt ved overgangen til jernreducerende forhold, hvor δ 13 C faktisk bliver positiv. Derefter falder TCE koncentrationen til under detektionsniveau for måling af isotopfraktionen. Isotopfraktioneringsresultaterne viser således, som ventet, 13 C berigelse for PCE og TCE. Berigelsen i 13 C er særdeles markant for TCE og klar dokumentation for nedbrydningen. Et fald i δ 13 C for DCE ved overgangen til den manganreducerende zone ca. 350 m nedstrøms lokaliteten dokumenterer dannelse af DCE ved nedbrydning af TCE sideløbende med nedbrydning af PCE til TCE. Lidt sænkede værdier for δ 13 C for DCE observeres videre nedstrøms i fanen, indtil denne møder overgangen til jernreducerende forhold. Her tilnærmer δ 13 C for DCE sig -25 svarende til, at alt PCE og TCE er nedbrudt til DCE, og at der endnu ikke er sket nedbrydning af DCE. Først ved det indlejrede lerlag ca m nedstrøms lokaliteten ses en tydelig stigning i δ 13 C for DCE i forhold til δ 13 C 0 for PCE, hvilket dokumenterer nedbrydning af DCE. Allerede ved overgangen til jernreducerende forhold ses VC med δ 13 C, som er lavere (mere negative) end δ 13 C 0 for PCE. Det viser, at allerede her dannes VC ved nedbrydning af DCE. De laveste målte δ 13 C for DCE er -31 til -37. Koncentrationerne af DCE er ca. 3 størrelsesordener højere end for VC, det er således kun en lille del af DCE en, som er omsat til VC. Ved laboratorieforsøg er de laveste målte værdier helt nede omkring -60. Når de målte værdier ikke er nær så lave kan det være indikation på, at VC allerede her nedbrydes videre. Længere nedstrøms ses en betydelig stigning i δ 13 C for VC, hvilket dokumenterer, at VC nedbrydes under de overvejende jernreducerende forhold. Yderst i fanen er δ 13 C for VC højere end for DCE. Det sker normalt ikke ved nedbrydning af stofferne ved reduktiv dechlorering. Der dannes tilsyneladende ikke ethen eller ethan. 4.4 Omfang og type af nedbrydning i forureningsfanen. De maksimale stigninger i δ 13 C ved δ 13 C 0 = 25 for de chlorerede ethener observeret i forureningsfanen ved Rødekro og intervaller for publicerede berigelsesfaktorer (ε) for nedbrydning ved reduktiv dechlorering er givet i tabel 1. Den andel af stoffet som er nedbrudt (ved det givne prøvetagningspunkt) er estimeret på grundlag af intervallerne for berigelsesfaktorer. I god overensstemmelse med, at PCE og TCE aftager dramatisk i koncentration (2-3 størrelsesordener), og med den aftagende andel de udgør af forureningen ved overgangen fra nitrat- til mangan- og jernreducerende forhold, viser estimaterne at størstedelen af de to stoffer er nedbrudt.

11 PCE TCE DCE VC δ 13 C- δ 13 C maksimalt, ε ( ) -0,4 til -5,3-4,6 til -14,2-15 til ,1 til -31,1 Andel nedbrudt % 85 - >99, , Tabel 1. Maksimal stigning i δ 13 C relateret til nedbrydning af stoffet i forureningsfanen ved Rødekro, interval for publicerede berigelsesfaktorer (ε) fra publicerede laboratorieforsøg med nedbrydning af chlorerede ethener ved reduktiv dechlorering og estimeret andel af stoffet, som er nedbrudt. Estimering af nedbrudt andel er foretaget på basis af intervallerne for berigelseskonstanter. DCE aftager i den jernreducerende zone 2 størrelsesordener i koncentration, men DCE aftager ikke i andel af forureningen. Isotopfraktioneringen dokumenterer, at DCE nedbrydes. Når andelen af forureningen, der udgøres af DCE, ikke aftager, kan det skyldes, at DCE ikke kun nedbrydes til VC, eller at VC nedbrydes videre - blot ikke til ethen og/eller ethan. Det er også dokumenteret ved isotopfraktionering, at VC nedbrydes. Estimaterne af nedbrudt andel viser, at såfremt DCE og VC nedbrydes ved reduktiv dechlorering, er det kun omkring 20% hhv. 35% af hvert af stofferne, som er nedbrudt yderst i fanen. Forholdene er imidlertid ikke ideelle for reduktiv dechlorering af DCE og VC, og der er ikke konstateret ethen og/eller ethan i fanen. Redoxforholdene er overvejende ikke tilstrækkeligt reducerede til, at tilstedeværelse af de specifikke nedbrydere eller nedbrydning af DCE og VC ved reduktiv dechlorering umiddelbart kan forventes. En anden potentiel mulighed for nedbrydning er anaerob oxidation. Fra enkelte laboratorieundersøgelser er rapporteret om nedbrydning af DCE ved oxidation (til CO 2 ) under manganreducerende forhold og for VC under jernreducerende forhold /6, 7/. Der er ikke publiceret feltundersøgelser, hvor denne nedbrydningsvej er belyst. Berigelsesfaktorer for stofferne ved anaerob oxidation er ukendte. Berigelsesfaktorer for aerob oxidation af VC er højere (mindre negative) end for reduktiv dechlorering. Hvis berigelsesfaktorer for anaerob oxidation er tilsvarende lavere, vil estimerede andele, som er nedbrudt, være betydeligt større. Stoftransportmodellering i 2D med anvendelse af isotopfraktioneringsdata gav rimelig overensstemmelse med forureningsudbredelsen, dog overestimerede modellen koncentrationsniveauet af DCE og VC yderst i fanen. Det kan være indikation på, at såvel DCE som VC nedbrydes delvist ved anaerob oxidation under jernreducerende forhold i magasinet.

12 5. FORELØBIGE KONKLUSIONER Isotopfraktionering er et stærkt værktøj for vurdering af den naturlige nedbrydning ved Rødekro. Der ses betydelig isotopfraktionering for de chlorerede ethener, hvilket dokumenterer nedbrydning af PCE, TCE, cis-dce og VC i grundvandsmagasinet. Måling af isotopfraktionering har muliggjort estimering af andelen af de chlorerede ethener, som er nedbrudt. Der sker en betydelig nedbrydning af PCE og TCE ved reduktiv dechlorering. Den videre nedbrydning af cis-dce og VC sker sandsynligvis ved en kombination af reduktiv dechlorering og anaerob oxidation. Geokemisk set er Rødekro repræsentativ for forholdene ved mange danske lokaliteter. Dokumentation af, at ikke blot moderstoffet men også nedbrydningsprodukterne, specielt VC, nedbrydes, har afgørende betydning for risikovurderingen. Dette kan være svært at afgøre alene på grundlag af analyse for moderstof og nedbrydningsprodukter i et flowsystem. En bedømmelse af, hvor stor en andel af en forurening, der er nedbrudt, kan baseres på berigelsesfaktorer fra litteraturen for den pågældende nedbrydningsprocess under tilsvarende geokemiske forhold. Her vurderes lokalitetsspecifikke berigelsesfaktorer ikke at ville give nogen effekt af betydning, når andre usikkerheder relateret til opsætning af nedbrydningsforsøg tages i betragtning. Der eksisterer imidlertid ikke berigelsesfaktorer for f.eks. anaerob oxidation eller nedbrydning af DCE og VC under mangan- eller jernreducerende forhold i det hele taget. Det ville klart være en fordel, hvis berigelsesfaktorer for DCE og VC blev bestemt ved laboratorieforsøg med materialer fra Rødekro. Isotopfraktionering vurderes at være et stærkt værktøj ved vurdering af naturlig nedbrydning såvel som stimuleret nedbrydning af chlorerede ethener under danske forhold. Der er behov for flere erfaringer, og analyserne bør i fremtiden kunne udføres på danske analyselaboratorier. 6. REFERENCER /1/ Hedeselskabet, Tidligere renseri, Clip Rens, Fladhøjvej 1, Rødekro. Kortlægning af forureningsspredning. Sønderjyllands Amt. November, /2/ Reitzel, L.A., Quantification of natural attenuation using analytical-chemical tools. Ph.D.-thesis. Environment and Resources. Technical University of Denmark. ISBN /3/ Aravena, R. og Hunkeler, D., Anvendelse af stabile isotoper ved grundvandsundersøgelse. Vintermøde om Jord- og Grundvandsforurening. ATV Jord og Grundvand. Vingsted, marts /4/ Hunkeler, D., Oversigt over berigelsesfaktorer for isotopfraktionering ved nedbrydning af chlorerede stoffer. Endnu ikke publiceret. /5/ Bouchard, D., Hunkeler, D., Höhener, P, Aravena, R., Broholm, M., Kjeldsen, P., (2005). Use of stable isotope analysis to assess biodegradation of petroleum hydrocarbons in the unsaturated zone. Laboratory studies, field studies and mathematical simulations. In Nützmann, G., Viotti, P., Aagaard, P. (Eds). Reactive Transport in in Soil and Groundwater. Processes and Models. Springer. Berlin, 2005, /6/ Bradley, P.M., Landmeyer, J.E., og Dinicola,R.S., Anaerobic oxidation of (1,2-14 C)dichloroethylene under Mn(IV)-reducing conditions. Appl. Env. Microbiol., 64(4), /7/ Bradley, P.M., og Chapelle, F.H., Kinetics of DCE and VC mineralization under methanogenic and Fe(III) reducing conditions. Environ. Sci. Technol., 31(9),

Indledning og formål

Indledning og formål Anvendelse af isotopfraktionering til vurdering af nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler og andre organiske stoffer Mette M. Broholm og Poul L. Bjerg 1 Indledning og formål Isotopfraktionering er

Læs mere

på 3 danske lokaliteter

på 3 danske lokaliteter Stimuleret nedbrydning af 1,1,1-TCA i moræneler på 3 danske lokaliteter Mette M. Broholm 1, Charlotte Scheutz 1, Poul L. Bjerg 1, Henriette Kerrn-Jespersen 2 og Carsten Bagge Jensen 2 1 DTU Miljø, 2 Region

Læs mere

VÆRKTØJSKASSEN OVERBLIK OG METODEOVERVEJELSER

VÆRKTØJSKASSEN OVERBLIK OG METODEOVERVEJELSER VÆRKTØJSKASSEN OVERBLIK OG METODEOVERVEJELSER Civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen, Orbicon Undersøgelser frem for afværge - State of the Art Møde 20. maj 2009 RESUME Indlægget omhandler værktøjskassen til

Læs mere

Vurdering af naturlig nedbrydning af PCE i grundvandsmagasin ved isotopfraktionering

Vurdering af naturlig nedbrydning af PCE i grundvandsmagasin ved isotopfraktionering Vurdering af naturlig nedbrydning af PCE i grundvandsmagasin ved isotopfraktionering Mette M. Broholm 1,2, Daniel Hunkeler 3, Yumiko Abe 3, Simon Jeannotat 3, Ramon Aravena 4, Claus Westergaard 2, Carsten

Læs mere

Stofspecifikke stabile C og Cl isotopanalyser (CSIA, dual CSIA for chlorerede ethener)

Stofspecifikke stabile C og Cl isotopanalyser (CSIA, dual CSIA for chlorerede ethener) Stofspecifikke stabile og isotopanalyser (SIA, dual SIA for chlorerede ethener) vad er det og hvordan kan det bruges? Erfaringer fra Rødekro Naturlig nedbrydning af PE i forureningsfane Mette M. Broholm

Læs mere

Redoxforhold mættet zone

Redoxforhold mættet zone Redoxforhold mættet zone Definition af redoxforhold mættet zone Redoxforhold er en samlet betegnelse for en række parametre der beskriver hvilke redoxprocesser der er dominerende i den pågældende mættede

Læs mere

Rødekro Vurdering af udviklingen i den naturlige nedbrydning i nedstrømsforureningsfane efter kildeoprensning

Rødekro Vurdering af udviklingen i den naturlige nedbrydning i nedstrømsforureningsfane efter kildeoprensning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 29, 27 Rødekro 25. Vurdering af udviklingen i den turlige nedbrydning i nedstrømsforureningsfane efter kildeoprensning Broholm, Mette Marti; Badin, Alice; Jacobsen,

Læs mere

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager

Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Erfaringsopsamling på udbredelsen af forureningsfaner i grundvand på villatanksager Udført for: Miljøstyrelsen & Oliebranchens Miljøpulje Udført af: Poul Larsen, Per Loll Claus Larsen og Maria Grøn fra

Læs mere

Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads. Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg

Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads. Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg Sammenfatning af undersøgelserne på Grindsted Gl. Losseplads Peter Kjeldsen og Poul L. Bjerg Baggrund Mange forureningskilder i Grindsted by der potentielt kan true drikkevandskvaliteten og Grindsted Å

Læs mere

VENTILERING I UMÆTTET ZONE

VENTILERING I UMÆTTET ZONE VENTILERING I UMÆTTET ZONE Fagchef, civilingeniør Anders G. Christensen Civilingeniør Nanna Muchitsch Divisionsdirektør, hydrogeolog Tom Heron NIRAS A/S ATV Jord og Grundvand Afværgeteknologier State of

Læs mere

ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING ERFARINGER MED ETABLERING OG DRIFT AF FULD SKALA AFVÆRGE VED STIMULERET REDUKTIV DEKLORERING I MORÆNELER. DIRECT PUSH INJEKTION AF DONOR OG BIOMASSE PÅ VESTERBROGADE OG GL. KONGEVEJ, KØBENHAVN Civilingeniør

Læs mere

Nedbrydning af 1,1,1-TCA ved stimuleret reduktiv dechlorering

Nedbrydning af 1,1,1-TCA ved stimuleret reduktiv dechlorering Nedbrydning af 1,1,1-TCA ved stimuleret reduktiv dechlorering Treatability-forsøg for lokaliteterne: Baldersbækvej, Høje Taastrup Vej og Vasbyvej Mette M. Broholm, Charlotte Scheutz og Poul L. Bjerg DTU

Læs mere

Baggrund og formål. Formål Bedre procesforståelse Bedre grundlag for risikovurdering og vurdering af afværgetiltag Vurdering af nye metoder

Baggrund og formål. Formål Bedre procesforståelse Bedre grundlag for risikovurdering og vurdering af afværgetiltag Vurdering af nye metoder Konceptuel model for chlorerede opløsningsmidler - fordeling og processer i moræneler. ar vi et samlet overblik? Mette M. Broholm1, Ida Damgaard1, Cong Lu1, Julie Chambon1, Carsten S. Jacobsen2, Daniel

Læs mere

Poul L. Bjerg Gregory Lemaire Ursula McKnight og mange flere. Sandra Roost (Orbicon) Sanne Nielsen (tidl. Orbicon, nu Region Syd)

Poul L. Bjerg Gregory Lemaire Ursula McKnight og mange flere. Sandra Roost (Orbicon) Sanne Nielsen (tidl. Orbicon, nu Region Syd) Kan en model for fortynding i vandløb bidrage til bestemmelse af forureningsflux, kildeopsporing og konceptuel forståelse ved forureningsundersøgelser? Poul L. Bjerg Gregory Lemaire Ursula McKnight og

Læs mere

Hvis du vil teste en idé

Hvis du vil teste en idé KONTAKT Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Hvis du vil teste en idé - så hjælper Danish Soil Partnership dig videre i processen... Nationalt

Læs mere

Hvordan dokumenterer vi naturlig anaerob dechlorering i forureningsfaner?

Hvordan dokumenterer vi naturlig anaerob dechlorering i forureningsfaner? vordan dokumenterer vi naturlig anaerob dechlorering i forureningsfaner? Nye værktøjer Rødekro case: Udvikling i naturlig nedbrydning af PE i fanen - 8 år efter termisk oprensning i kildeområde Mette M.

Læs mere

Undersøgelser til vurdering af stimuleret in-situ reduktiv deklorering ved oprensning grundvandsforurening

Undersøgelser til vurdering af stimuleret in-situ reduktiv deklorering ved oprensning grundvandsforurening Undersøgelser til vurdering af stimuleret in-situ reduktiv deklorering ved oprensning grundvandsforurening af Middelfartvej 126, Odense Lokalitet nr. 461-123 August 2004 461-123 Fyns Amt Middelfartvej

Læs mere

Hvorfor biologisk metode til DNAPL afværge?

Hvorfor biologisk metode til DNAPL afværge? Temadag om fri fase forurening. 5. marts 2012 Succesfuldt pilotforsøg med oprensning af residual fri fase PCE ved hjælp af stimuleret reduktiv deklorering i Kærgård Plantage Civilingeniør Torben Højbjerg

Læs mere

Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø. Mette Christophersen Region Syddanmark

Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø. Mette Christophersen Region Syddanmark Julie Chambon, Gitte Lemming, Gabriele Manoli, Mette Broholm Philip J. Binning and Poul L. Bjerg DTU Miljø Mette Christophersen Region Syddanmark 2 In-Situ Chemical Oxidation (ISCO) Stærk oxidant (e.g.

Læs mere

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger

GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger GrundRisk Screeningsværktøj til grundvandstruende forureninger DEL 2: RESULTATER AF SCREENING Gitte L. Søndergaard, Luca Locatelli, Louise Rosenberg, Philip J. Binning, Jens Aabling, Poul L. Bjerg ATV

Læs mere

Low Level MIP/MiHPT. Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner

Low Level MIP/MiHPT. Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner Low Level MIP/MiHPT Et nyt dynamisk værktøj til kortlægning af forureningsfaner Malene Tørnqvist Front, NIRAS ATV Vintermøde Workshop om dynamiske undersøgelser 10. marts 2015 KORTLÆGNING AF FORURENINGSFANER

Læs mere

Reduktiv dechlorering som afværgemetode

Reduktiv dechlorering som afværgemetode Reduktiv dechlorering som afværgemetode Kirsten Rügge, COWI 1 Reduktiv dechlorering Biologisk: Naturlig nedbrydning (MNA) Stimuleret reduktiv dechlorering (ERD) EK-BIO 2 Stimuleret Reduktiv dechlorering,

Læs mere

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning

Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Pesticidsager: Undersøgelser- Risikoafklaring- Perspektiver for afværge ved stimuleret biologisk nedbrydning Vintermøde 2017, civilingeniør, ph.d. Katerina Tsitonaki kats@orbicon.dk Og mange andre fra

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE

UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE UNDERSØGELSE AF FYRINGSOLIES TRANSPORT OG NEDBRYDNING I DEN UMÆTTEDE ZONE Civilingeniør Anders G. Christensen NIRAS A/S Lektor, civilingeniør, ph.d. Peter Kjeldsen Institut for Miljø & Ressourcer, DTU

Læs mere

ELEKTROKINETISK STIMULERET BIOLOGISK NEDBRYDNING AF FRI FASE PCE

ELEKTROKINETISK STIMULERET BIOLOGISK NEDBRYDNING AF FRI FASE PCE PILOTFORSØG MED ELEKTROKINETISK STIMULERET BIOLOGISK NEDBRYDNING AF FRI FASE PCE 2012 Charlotte Riis, NIRAS ATV møde, 28. november TEAM EK BIO NIRAS A/S Charlotte Riis Martin Bymose Geosyntec Consultants,

Læs mere

Naturlig nedbrydning af olie og chlorerede opløsningsmidler i grundvandet på Drejøgade 3-5

Naturlig nedbrydning af olie og chlorerede opløsningsmidler i grundvandet på Drejøgade 3-5 Miljøprojekt Nr. 544 2 Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening Naturlig nedbrydning af olie og chlorerede opløsningsmidler i grundvandet på Drejøgade 3-5 Anders G. Christensen og

Læs mere

Nationalt netværk af testgrunde

Nationalt netværk af testgrunde Til udvikling og demonstration af undersøgelses- og oprensningsmetoder på jord- og grundvandsområdet Nationalt netværk af testgrunde Danish Soil Partnership INTRO Én indgang Nationalt netværk af testgrunde

Læs mere

Konceptuelle modeller

Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller Konceptuelle modeller fra indledende undersøgelser til videregående undersøgelser, inddragelse af geologi, hydrogeologi, transportprocesser, forureningsspredning og indeklima. ATV-Vest

Læs mere

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden

Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand. Helle Overgaard, Region Hovedstaden Guide til indledende undersøgelse af jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for overfladevand Helle Overgaard, Region Hovedstaden ATV Vintermøde, 10.-11. marts 2015 Deltagere i følgegruppe Miljøstyrelsen

Læs mere

ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING INTERAKTION MELLEM TCE OG 1,1,1-TCA FORURENET GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND ET INTEGRERET STUDIE AF STRØMNINGS- OG NEDBRYDNINGSFORHOLD I GRUNDVAND OG OVERFLADEVAND Forskningsassistent Ida Damgaard DTU Miljø,

Læs mere

Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering. Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier. Professor Philip J.

Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering. Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier. Professor Philip J. Anvendelse af GrundRisk til lokal risikovurdering Gennemgang af værktøjet med fokus på betydning af parameterværdier Professor Philip J. Binning Postdoc Luca Locatelli Videnskabelig assistent Louise Rosenberg

Læs mere

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1

Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S. McKnight 1, Philip J. Binning 1 og Poul L. Bjerg 1 Metode til kvantificering af konceptuel og parameterusikkerhed ved beregning af forureningsflux og koncentrationer fra forurenede lokaliteter (V2 niveau) Nanna I. Thomsen 1, Mads Troldborg 2, Ursula S.

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk

Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk Udvikling af konceptuel forståelse af DNAPL udbredelse i ML og kalk Integreret anvendelse af direkte og indirekte karakteriseringsmetoder Mette M. Broholm 1, Gry S. Janniche 1, Annika S. Fjordbøge 1, Torben

Læs mere

KVANTIFICERING AF FORURENINGSFLUXE FRA EN GAMMEL LOSSEPLADS TIL OMKRINGLIGGENDE VANDRESSOURCER

KVANTIFICERING AF FORURENINGSFLUXE FRA EN GAMMEL LOSSEPLADS TIL OMKRINGLIGGENDE VANDRESSOURCER KVANTIFICERING AF FORURENINGSFLUXE FRA EN GAMMEL LOSSEPLADS TIL OMKRINGLIGGENDE VANDRESSOURCER PhD studerende Nanna Isbak Thomsen PhD studerende Nemanja Milosevic Civilingeniør Monika Balicki Civilingeniør

Læs mere

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S

Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691. Dansk Miljørådgivning A/S METANGASUNDERSØGELSE Storegade 48-50, 6040 Lunderskov Rekvirent: Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Industri Dato: 16. oktober 2012 DMR-sagsnr.: 2012-0691 Din rådgiver gør en forskel Vejlevej

Læs mere

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als

Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Kortlægningen af grundvandsforholdene på Als Resultater Peter Erfurt Geolog, By- og Landskabsstyrelsen, 4.5.2010 Hvad vil jeg fortælle? - Om grundvandet på Als med fokus på Nordals De store linjer - Om

Læs mere

Danmarks største frivillige oprensning DONG Energys transformerstationer

Danmarks største frivillige oprensning DONG Energys transformerstationer Danmarks største frivillige oprensning DONG Energys transformerstationer Projektchef John U. Bastrup, GEO Projektleder, Tina Baastrup, GEO Afdelingsleder, Jørgen Bendtsen, DONG Energy ATV MØDE VINTERMØDE

Læs mere

Vurdering af stimuleret in-situ reduktiv dechlorering i moræneler matrix Gl. Kongevej 39, Vesterbro

Vurdering af stimuleret in-situ reduktiv dechlorering i moræneler matrix Gl. Kongevej 39, Vesterbro Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 13, 2017 Vurdering af stimuleret in-situ reduktiv dechlorering i moræneler matrix Gl. Kongevej 39, Vesterbro Damgaard, Ida; Janniche, Gry Sander; Chambon, Julie Claire

Læs mere

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE

GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE GOI I VÆREBRO INDSATSOMRÅDE Sektionsleder Anne Steensen Blicher Orbicon A/S Geofysiker Charlotte Beiter Bomme Geolog Kurt Møller Miljøcenter Roskilde ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING

Læs mere

Vurdering af naturlig nedbrydning af tjærestoffer i grundvand. Ringe Tjære- og Asfaltfabrik, Ringe, Fyn

Vurdering af naturlig nedbrydning af tjærestoffer i grundvand. Ringe Tjære- og Asfaltfabrik, Ringe, Fyn Vurdering af naturlig nedbrydning af tjærestoffer i grundvand. Ringe Tjære- og Asfaltfabrik, Ringe, Fyn Mette M. Broholm 1,2, Mette M. Christophersen 3, Claus Westergaard 2, Hans C. L. Hansen 2, Dorthe

Læs mere

GrundRisk beregningseksempel ATV møde om GrundRisk 29. november 2016

GrundRisk beregningseksempel ATV møde om GrundRisk 29. november 2016 GrundRisk beregningseksempel ATV møde om GrundRisk 29. november 2016 Baggrund I får en lynudgave af baggrunden til Temadagen, så spring endelig over til spørgsmålene på side 4! På Rugårdsvej 234-238 i

Læs mere

Nedbrydning af miljøfremmede stoffer i umættet og mættet zone. 28. januar 2015

Nedbrydning af miljøfremmede stoffer i umættet og mættet zone. 28. januar 2015 Nedbrydning af miljøfremmede stoffer i umættet og mættet zone 28. januar 2015 2015 ATV Jord og Grundvand Bygning 115, DTU, Bygningstorvet, 2800 Kgs Lyngby Lisbeth Verner tlf. 4525 2177 E-mail: atvlv@env.dtu.dk

Læs mere

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6

KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 Region Syddanmark Marts 211 KÆRGÅRD PLANTAGE UNDERSØGELSE AF GRUBE 3-6 INDLEDNING OG BAGGRUND Dette notat beskriver resultaterne af undersøgelser af grube 3-6 i Kærgård Plantage. Undersøgelserne er udført

Læs mere

HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE?

HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE? HVORDAN VÆLGES DEN OPTIMALE METODE TIL KILDEFJERNELSE? Fagleder, civilingeniør Torben Højbjerg Jørgensen COWI A/S ATV MØDE VALG AF AFVÆRGEMETODER HVORDAN FINDES DEN TEKNISK, ØKONOMISK OG MILJØMÆSSIGT MEST

Læs mere

Mulige feltstudier til vurdering af vandets strømningsveje i relation til nitratreduktion i undergrunden?

Mulige feltstudier til vurdering af vandets strømningsveje i relation til nitratreduktion i undergrunden? Mulige feltstudier til vurdering af vandets strømningsveje i relation til nitratreduktion i undergrunden? Jens Christian Refsgaard, Flemming Larsen og Klaus Hinsby, GEUS Peter Engesgaard, Københavns Universitet

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder

Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder Bioaugmentering til oprensning af pesticidpunktkilder MCPP Anders Johansen, Aarhus Universitet, Institut for Miljøvidenskab. Miljøingeniør Katrine Smith, Miljøstyrelsen. Hydrogeolog Hasse Milter, Region

Læs mere

ANVENDELSE AF GRUNDVANDSMODEL TIL KILDESPORING, RISIKOVURDERING OG DESIGN AF AFVÆRGETILTAG

ANVENDELSE AF GRUNDVANDSMODEL TIL KILDESPORING, RISIKOVURDERING OG DESIGN AF AFVÆRGETILTAG ANVENDELSE AF GRUNDVANDSMODEL TIL KILDESPORING, RISIKOVURDERING OG DESIGN AF AFVÆRGETILTAG Civilingeniør, ph.d. Jacob Birk Jensen Afdelingsleder, civilingeniør, Lars Boye Mortensen NIRAS A/S Civilingeniør

Læs mere

Indtryk fra Battelle-konferencen i Monterey, maj 2010

Indtryk fra Battelle-konferencen i Monterey, maj 2010 Indtryk fra Battelle-konferencen i Monterey, maj 2010 Termiske metoder Stimuleret reduktiv dechlorering Undersøgelsesmetoder Charlotte Riis, NIRAS ATV Øst Gå-hjem-møde DTU d. Termiske oprensningsmetoder

Læs mere

FORURENINGSFLUX FRA EN TCE-FORURENET LOKALITET: SAMMENLIGNING AF METODER

FORURENINGSFLUX FRA EN TCE-FORURENET LOKALITET: SAMMENLIGNING AF METODER FORURENINGSFLUX FRA EN TCE-FORURENET LOKALITET: SAMMENLIGNING AF METODER Civilingeniør, ph.d. Nina Tuxen 1 Ph.d.studerende Mads Troldborg Forskningsassistent Julie L.L. Kofoed Forskningsassistent Kristian

Læs mere

Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder. Klaus Hinsby, GEUS

Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder. Klaus Hinsby, GEUS Grundvandsdatering: en oversigt over tracermetoder Klaus Hinsby, GEUS GRUNDVANDSDATERING Grundvandets alder i et givet punkt = grundvandets opholdstid under jordoverfladen siden infiltrationen Fra Kazemi

Læs mere

Modellering af stoftransport med GMS MT3DMS

Modellering af stoftransport med GMS MT3DMS Modellering af stoftransport med GMS MT3DMS Formål Formålet med modellering af stoftransport i GMS MT3DMS er, at undersøge modellens evne til at beskrive den målte stoftransport gennem sandkassen ved anvendelse

Læs mere

OPRENSNING I MORÆNELER - HVAD KAN VI I DAG?

OPRENSNING I MORÆNELER - HVAD KAN VI I DAG? OPRENSNING I MORÆNELER - HVAD KAN VI I DAG? Civilingeniør, kemi, Ph.D Kirsten Rügge, COWI Risikovurdering af forurenede grunde i lavpermeable aflejringer - udfordringer og metoder Møde 18. januar 2012

Læs mere

Hvorfor er nedbrydning så vigtig

Hvorfor er nedbrydning så vigtig Hvorfor er nedbrydning så vigtig Lidt indledende underholdning med Thomas Hauerberg Larsen Foto: Martin Oeggerli Hvorfor er nedbrydning så vigtig Den hurtige Det er det bare, specielt når vi taler om mineralisering.

Læs mere

RISIKO FOR GRUNDVAND OG EFFEKT AF AFVÆRGE VED PCE FORURENING AF OPSPRÆKKET MORÆNEDÆKLAG VURDERET VED HJÆLP AF FRAC3Dvs

RISIKO FOR GRUNDVAND OG EFFEKT AF AFVÆRGE VED PCE FORURENING AF OPSPRÆKKET MORÆNEDÆKLAG VURDERET VED HJÆLP AF FRAC3Dvs RISIKO FOR GRUNDVAND OG EFFEKT AF AFVÆRGE VED PCE FORURENING AF OPSPRÆKKET MORÆNEDÆKLAG VURDERET VED HJÆLP AF FRAC3Dvs Geolog, cand.scient. Lars Chr. Larsen Geolog, cand.scient. Martin Hoffmann Hedeselskabet

Læs mere

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag?

Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Oprensning i moræneler Hvad kan vi i dag? Kirsten Rügge, COWI 1 VJ s digitale screeningsværktøj Umættet zone Fysiske forhold for forureningen Afværge overfor: Grundvand Geologi: Ler/silt Mættet/Umættet:

Læs mere

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger?

Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Hvordan fastlægger vi oprensningskriterier for grundvandstruende forureninger? Nanna Isbak Thomsen, Philip J. Binning, Poul L. Bjerg DTU Miljø Hans Skou Region Syddanmark Jens Aabling Miljøstyrelsen Niels

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune.

NOTAT. 1. Indledning. Jorden stammer fra diverse kommunale vejprojekter udført i Svendborg Kommune. NOTAT Projekt Risikovurdering, jorddepot ved motorvejsafkørsel Svendborg Nord Kunde Svendborg Kommune, Anlæg og ejendomme Til Fra Kim Jensen, Svendborg Kommune Søren Nielsen, Rambøll 1. Indledning Svendborg

Læs mere

1 Indledning Baggrund Tidligere undersøgelser Formål... 8

1 Indledning Baggrund Tidligere undersøgelser Formål... 8 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 5 2 Baggrund... 7 2.1 Tidligere undersøgelser... 7 3 Formål... 8 4 Undersøgelser... 9 4.1 Borearbejde mv.... 9 4.2 Vandprøvetagning mv.... 9 4.3 Fastlæggelse af potentialeforhold...

Læs mere

Retardation i mættet zone

Retardation i mættet zone Retardation i mættet zone Definition af retardation Når opløste forureningskomponenter transporteres igennem en jordmatrice vil der ske en sorption til jordens partikler. Resultatet bliver, at stoffronten

Læs mere

Dynamiske poreluftundersøgelser

Dynamiske poreluftundersøgelser Dynamiske poreluftundersøgelser - fra screening til optimal vidensudnyttelse Per Loll, udviklingsleder, Ph.D Andreas H. Kristensen, Ph.D. Claus Larsen, civilingeniør Annette Dohm, geolog, Region Nordjylland

Læs mere

Nitrat i grundvand og umættet zone

Nitrat i grundvand og umættet zone Nitrat i grundvand og umættet zone Forekomst og nitratreduktion. Cand. Scient Lærke Thorling Side 1 1. februar 2008 Århus Amt Side 2 1. februar 2008 Århus Amt Nitratfrontens beliggenhed på typelokaliteter

Læs mere

Primære re aktiviteter i REMTEC

Primære re aktiviteter i REMTEC Primære re aktiviteter i REMTEC Valg af lokalitet Forureningskarakterinsering Injektion af elektrondonor og bakterier Effekt af oprensning i gundvand and matrix Forureningskarakterisering Formål: Detaljeret

Læs mere

IN SITU BIOLOGISK OPRENSNING AF GRUNDVANDSFORURENINGEN

IN SITU BIOLOGISK OPRENSNING AF GRUNDVANDSFORURENINGEN KRAFTIG FORURENING MED ATYPISKE FORURENINGSSTOFFER PÅ STOR INDUSTRILOKALITET IN SITU BIOLOGISK OPRENSNING AF GRUNDVANDSFORURENINGEN Ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS Projektleder Lisbeth Walsted, Seniorspecialist

Læs mere

Økologiske effekter af forurenet grundvand i Grindsted å

Økologiske effekter af forurenet grundvand i Grindsted å AARHUS UNIVERSITY Marts 2015 Økologiske effekter af forurenet grundvand i Grindsted å Jes J Rasmussen Peter Wiberg-Larsen Poul L. Bjerg Ursula S. McKnight Jørn K. Pedersen Anne T. Sonne AARHUS UNIVERSITY

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

6.3 Redox- og nitratforhold

6.3 Redox- og nitratforhold Prøvetagningsstrategien i ellogboringerne er udformet ud fra behovet for at kende redoxfrontens beliggenhed. I den oxiderede zone udtages der prøver med ca. m afstand, nær redoxfronten kan prøverne ligge

Læs mere

og Soil Mixing/nZV - udviklings- og kombinationsmuligheder

og Soil Mixing/nZV - udviklings- og kombinationsmuligheder Jernvægge gge, nano Zero Valent Iron og Soil Mixing/nZV - udviklings- og kombinationsmuligheder Docent Peter Kjeldsen Institut for Vand og Miljøteknologi Danmarks Tekniske Universitet Afværgeteknologier

Læs mere

SÅRBARHED HVAD ER DET?

SÅRBARHED HVAD ER DET? SÅRBARHED HVAD ER DET? Team- og ekspertisechef, Ph.d., civilingeniør Jacob Birk Jensen NIRAS A/S Naturgeograf Signe Krogh NIRAS A/S ATV MØDE VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET

Læs mere

Supplerende undersøgelser og risikovurdering Hovedrapport

Supplerende undersøgelser og risikovurdering Hovedrapport Ringe Tjære- og Asfaltfabrik, Villavej 15, 5750 Ringe Supplerende undersøgelser og risikovurdering Hovedrapport Rekvirent Region Syddanmark Jordforureningsafdelingen Damhaven 12 7100 Vejle Telefon 76 63

Læs mere

VARIGHED AF FORURENING MED KLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER I GRUNDVANDET PÅ FREDERIKSBERG

VARIGHED AF FORURENING MED KLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER I GRUNDVANDET PÅ FREDERIKSBERG VARIGHED AF FORURENING MED KLOREREDE OPLØSNINGSMIDLER I GRUNDVANDET PÅ FREDERIKSBERG Civilingeniør Camilla Kjær Frederiksberg Kommunes Plan- og Miljøafdeling Civilingeniør, ph.d. Flemming Damgaard Christensen

Læs mere

3.5 Private vandværker i Århus Kommune

3.5 Private vandværker i Århus Kommune 3.5 Private vandværker i Århus Kommune Kvottrup Vandværk (751.2.24) Vandværket har en indvindingstilladelse på 6. m 3 /år. Tilladelsen er gebyrnedsat fra oprindelig 18. m 3 / år den 16. februar 2. Vandværkets

Læs mere

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning.

Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning. Modellering af vand og stoftransport i mættet zone i landovervågningsoplandet Odderbæk (LOOP2) Delrapport 1 Beskrivelse af modelopsætning Bilag Bilag 1 - Geologiske profiler I dette bilag er vist 26 geologiske

Læs mere

Greve Indsatsplan Vurdering af sårbare områder

Greve Indsatsplan Vurdering af sårbare områder G R E V E K O M M U N E Greve Indsatsplan Vurdering af sårbare områder 2015-08-19 Teknikerbyen 34 2830 Virum Danmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 22 27 89 16 www.alectia.com jnku@alectia.com

Læs mere

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering

Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Praktisk anvendelse af koblet mættet og umættet strømnings modeller til risikovurdering Udarbejdet for : Thomas D. Krom Jacob Skødt Jensen Outline Problemstilling Metode Modelopstilling Risikovurdering

Læs mere

Undersøgelser til vurdering af stimuleret in-situ reduktiv deklorering og kemisk oxidation ved oprensning af grundvandsforurening

Undersøgelser til vurdering af stimuleret in-situ reduktiv deklorering og kemisk oxidation ved oprensning af grundvandsforurening Undersøgelser til vurdering af stimuleret insitu reduktiv deklorering og kemisk oxidation ved oprensning af grundvandsforurening Forurenet lokalitet nr. 48520 Tidligere maskinfabrik Sortebrovej 26, 5690

Læs mere

Lok.nr. 565-78002: Storegade 86, Holsted. Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme

Lok.nr. 565-78002: Storegade 86, Holsted. Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme Lok.nr. 56578002: Storegade 86, Holsted Supplerende undersøgelser og vurdering af indeklimapåvirkning på Storegade 86 og omkringliggende ejendomme Journalnr. 08/19121 Juli 2012 PROJEKT Supplerende undersøgelser

Læs mere

Rapport nr. 62-2011. Test af lugtposer. Morten Sielemann Eurofins miljø A/S

Rapport nr. 62-2011. Test af lugtposer. Morten Sielemann Eurofins miljø A/S Rapport nr. 62-2011 Test af lugtposer Morten Sielemann Eurofins miljø A/S Rapport Referencelaboratoriet Test af lugtposer December 2011 Date: 24-02-2012 Testing Laboratory: Eurofins Product Testing A/S

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen

Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder. Thomas Hauerberg Larsen Vadsbyvej 16A Historisk perspektiv og feltmetoder Thomas Hauerberg Larsen Forskellige andre overskrifter jeg kunne have valgt Historien om en succesoprensning hvordan vi fjernede 400 kg klorerede opløsningsmidler

Læs mere

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket

Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Informationsmøde om jordforurening under Grindsted By fra Grindstedværket Mette Christophersen, projektleder i Jordforureningsafdelingen i Region Syddanmark De fire forureningskilder i Grindsted der har

Læs mere

Er der behov for et paradigmeskift i risikovurdering over for grundvand? Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S på skuldrene af mange andre

Er der behov for et paradigmeskift i risikovurdering over for grundvand? Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S på skuldrene af mange andre Er der behov for et paradigmeskift i risikovurdering over for grundvand? Niels Døssing Overheu, Orbicon A/S på skuldrene af mange andre Overblik 1. Det nuværende paradigme 2. En vision 3. Byggesten og

Læs mere

Brug af 3D geologiske modeller i urbane forureningssager

Brug af 3D geologiske modeller i urbane forureningssager Gør tanke til handling VIA University College Brug af 3D geologiske modeller i urbane forureningssager Af Theis R. Andersen*og Søren Erbs Poulsen* * VIA University College konceptuelle modeller til 3D

Læs mere

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET?

ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? ER VEJSALT EN TRUSSEL MOD GRUNDVANDET? Seniorforsker Birgitte Hansen, GEUS Lektor Søren Munch Kristiansen, Geologisk Institut, Aarhus Universitet Civilingeningeniør, ph.d. Flemming Damgaard Christensen,

Læs mere

Nitrat i grundvand og umættet zone

Nitrat i grundvand og umættet zone Nitrat i grundvand og umættet zone Forekomst og nitratreduktion. Seniorrådgiver, geokemiker Lærke Thorling Side 1 11. november 2010 Grundlæggende konceptuelle forståelse Side 2 11. november 2010 Nitratkoncentrationer

Læs mere

MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere Benzinstationer

MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere Benzinstationer MTBE. Undersøgelse af grundvandet nedstrøms idriftværende og tidligere Benzinstationer Delrapport 5: Odense, Vollsmose Allé 2 Henrik Steffensen, Jens Baumann & Jes Holm GEO Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen

Læs mere

Udvikling af styrede underboringer til udtagning af poreluft og jordprøver under bygninger og anlæg

Udvikling af styrede underboringer til udtagning af poreluft og jordprøver under bygninger og anlæg ATV Vintermøde 2014 Temadag 1, Ny undersøgelsesmetoder i teori og praksis Udvikling af styrede underboringer til udtagning af poreluft og jordprøver under bygninger og anlæg Christian Buck, Projektleder,

Læs mere

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT

UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT UNDERSØGELSESMETODER I UHÆRDET SKRIVEKRIDT - udfordringer ved Platanvej, Nykøbing Falster Ekspertisechef Charlotte Riis, NIRAS Gro Lilbæk, Anders G Christensen, Peter Tyge, Mikael Jørgensen, NIRAS Martin

Læs mere

Påvirker forurening fra punktkilder overfladevand? Poul L. Bjerg

Påvirker forurening fra punktkilder overfladevand? Poul L. Bjerg Påvirker forurening fra punktkilder overfladevand? Poul L. Bjerg Tre spørgsm rgsmål Påvirker forureningen fra punktkilder overfladevand? Har vi styr på processerne og metoderne? Er det et problem? Punktkilder

Læs mere

THW / OKJ gravsdepotet

THW / OKJ gravsdepotet Notat Sag Grindsted forureningsundersøgelser Projektnr.. 105643 Projekt Grindsted modelberegninger Dato 2015-11-04 Emne Supplerende modelberegninger ved bane- Initialer THW / OKJ gravsdepotet Baggrund

Læs mere

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC).

Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Opstartsrapport ForskEl projekt nr. 10688 Oktober 2011 Nabovarme med varmepumpe i Solrød Kommune - Bilag 1 Bilag 1. Nabovarmeprojekt i Solrød Geologisk Undersøgelse. Paul Thorn (RUC). Som en del af det

Læs mere

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024

BILAG. Vandforsyningsplan 2012-2024 BILAG Vandforsyningsplan 2012-2024 1-1 1. GEOLOGISKE FORHOLD De geologiske forhold i Gladsaxe Kommune kan kort beskrives som kvartære aflejringer af varierende udbredelse underlejret af kalk og kridt.

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering

Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Lok. nr. 461-169, Rugårdsvej 234-238, 5210 Odense NV Oprensning af klorerede opløsningsmidler i moræneler med stimuleret reduktiv deklorering Pilotforsøg - Hovedrapport 2007, november Oprensning af klorerede

Læs mere

CLIP-RENS: DAMPOPRENSNING MED HYDRAULISKE UDFORDRINGER

CLIP-RENS: DAMPOPRENSNING MED HYDRAULISKE UDFORDRINGER CLIP-RENS: DAMPOPRENSNING MED HYDRAULISKE UDFORDRINGER Civilingeniør, ph.d. Thomas Hauerberg Larsen Miljøtekniker Kresten Andersen Projektleder Mette Skov Civilingeniør Jesper Damgaard Orbicon A/S Servicemontør

Læs mere

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse:

Notat UDKAST. 2. august 2005. Ringkjøbing Amt HØFDE 42. Estimering af udsivning til Vesterhavet. 2. august 2005. Indholdsfortegnelse: Notat Rådgivende ingeniører og planlæggere A/S Ringkjøbing Amt HØFDE 42 UDKAST 2. august 2005 NIRAS Banegårdspladsen 6 B DK-7400 Herning Telefon 9626 6226 Fax 9626 6225 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg

Støjvold III Risikovurdering ved brug af lettere forurenet jord til anlæg NOTAT Projekt Risikovurdering af lettere forurenet jord - støjvold III i Ballerup Kommune Kunde Ballerup Kommune Notat nr. Miljø-01 Dato 2014-11-25 Til Henrik Linder, Ballerup Kommune Fra Lisbeth Hanefeld

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur

Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur Automatiseret prøvetagning af poreluft ved specifikke GVS-niveauer udvikling og test af apparatur Poul Larsen 1, Nanna Muchitsch 1, Per Loll 1, Dorte Jakobsen 2 1 Dansk Miljørådgivning A/S 2 Region Hovedstaden

Læs mere