NATURFORBEDRINGER OG LANDMANDSNETVÆRK GENNEM MÆLKE- OG STUDEPRODUKTION

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NATURFORBEDRINGER OG LANDMANDSNETVÆRK GENNEM MÆLKE- OG STUDEPRODUKTION"

Transkript

1 NATURFORBEDRINGER OG LANDMANDSNETVÆRK GENNEM MÆLKE- OG STUDEPRODUKTION Generelt om sommerfugle og naturplaner Af Allan Bornø Clausen Dagsommerfugle er smukke og forholdsvise lette at observere i naturen. Deres smukke ydre og interessante liv fascinerer mange. At medtage sommerfugle ved udfærdigelse af naturplaner er forholdsvist nyt og ses kun i ret få eksempler endnu herhjemme. Et godt og vellykket eksempel på en indsats er redningen af den sjældne sortplettede blåfugl ved Høvblege på Møn. Her har en vellykket pleje sikret det sidste levested samt fremgang for denne art i Danmark. Dagsommerfuglene har generelt fået det meget dårligt i den danske natur især efter anden verdens krig, og det skyldes især mekanisering samt anvendelse af kunstgødning og pesticider i landbruget. Vi kender ca. 100 arter, der har haft levested i landet, hvoraf nu kun ca. de 50 arter kan findes, og mange af dem er i fortsat stærk tilbagegang. Det skal dog også nævnes, at enkelte arter er i fremgang netop på grund af den omtalte ændring i landbruget, især det øgede gødningsforbrug. Det er sommerfuglearter knyttet til planten stor nælde: nældens takvinge, admiral, dagpåfugleøje og nældesommerfugl. Fremgang har også sommerfuglearter knyttet til raps, der er levested for to ynglende kålsommerfuglearter, arter knyttet til bynke, samt til agertidslen med den kønne tidselfugl. Dagsommerfugle er især tilknyttet lysåbne og lavt voksende lokaliteter med meget blomsterflor og gode læforhold; en lokalitetstype, som stærkt begrænses af de omtalte produktionsmetoder i landbruget. Sommerfuglenes antal og velbefindende er gode indikatorer for naturens tilstand i et givent område. Dagsommerfuglene kræver adskillige forhold opfyldt for at trives. Deres liv er opdelt i flere faser, som stiller forskellige krav. De gennemgår en forvandling fra æg til larve til puppe og tilslut til den færdige sommerfugl. Hvert stadie kræver forskellige forhold for at kunne gennemføres. Karakteristisk er forskelligheder i kravene for henholdsvis larven og sommerfuglen. Larven er tilknyttet specifikke foderplanter, ofte lavere urter og græsser, men også forskellige træarter. Den voksne sommerfugl stiller derimod krav om et rigt blomsterflor til nektarsøgning. Det kan dog også være forekomsten af blomstrende træer eller tilstedeværelsen af nedfalds frugt eller blødertræer (træer med udsivende saft). De ideelle forhold for dagsommerfugle kan opfyldes af mosaik i landskabet, hvor der er mange nicher: Læ og soleksponering, afvekslende med skyggepartier, stenbunker, blomsterrige skråninger og grusveje med tørre og fugtige partier samt artsrige markhegn med danske træ og buskarter, samt enge med mosepartier, der græsses. Endelig er der for nogle arters vedkommende tale om nødvendige overvintringsforhold såsom grenbunker, hule træer, tætte buske eller forekomsten af gamle bygninger med lofter og andre gemmesteder under overvintringen. Gennemført af Natur & Landbrug, med støtte af Direktoratet for FødevareErhverv, Side 1 af 6

2 Det økologiske landbrug og navnlig kvægbruget har særlig gode muligheder for at gavne insektlivet, især dagsommerfuglene. De græssende kreaturer på såvel høje som lave fugtige arealer er rigtig gode til at tilvejebringe de livsbetingelser med lav vegetation, som er så vigtig for især larvernes trivsel. Små ændringer i driften som f.eks. justeret græsning af hegn, skel, åbrinker og skrænter, striglefri randzoner mm. kan yderligere begunstige trivslen. Græsning under buske og træer fremmer urtevegetationen, skaber kaos og variation og giver lysninger, der elskes af insektlivet. En del arter klarer sig således rimelig godt i det økologiske jordbrug, hvor en bredere ukrudsflora og lidt tyndere lysåbent korn giver grundlag for deres overlevelse. Det gælder lille ildfugl, almindelig blåfugl, rødplettet blåfugl, lille kålsommerfugl, grønåret kålsommerfugl og storplettet perlemorsommerfugl. Randøjerne og et par bredpander kan som regel klare sig med en smule græs langs et markskel, blot det ikke sprøjtes med insekticider, og der vokser en stribe blomstrende tidsler. Stor nælde omkring bebyggelse og gødningspladser sikrer gode forhold for arter tilknyttet denne plante f.eks. admiral, nældens takvinge, dagpåfugleøje og nældesommerfugl. De fleste landbrug tilvejebringer helt naturligt gode fasciliteter til vinterhi for de overvintrende arter i form af hølofter, værkstedslader, maskinrum osv. At skabe nye stendiger med stenene fra de årlige afsamlinger efter såning kan gøres til en fælles glæde for både mennesker og dyr. De vekselvarme insekter og krybdyr kan søge hulheder at gemme sig i og solbade på de varme sten. At efterlade kvasbunker, døde elmetræer eller lignende vil tilsvarende skabe liv. Varieret græsning. En ekstra hegnstråd ca 2 meter inde giver floraen mulighed for at blomstre her. Tråden tages ned igen senere på sæsonen. Hvad kan man gøre - flere blomster Et øget blomsterflor og større artssammensætning kan skabes ved at praktisere fleksibel markkantsforvaltning, som omtalt i de enkelte naturplaner og i fælles delen samt i særskilt indlæg på hjemmesiden Marker med lucerne og til dels rødkløver yder stor tiltrækning på sommerfugle og mange andre insekter når de blomstrer. I tørkesomre, som vi ser stadig oftere, kan de på grund af dybe rødder fint trives og give 3-4 slæt i sæsonen, og tilvejebringe et stort fodertilskud til køer, mens græsset vantrives. Lucernens nektarrige blomster er attraktivtive for især takvinger, blåfugle, randøjer og perlemorsfugle og alle arter af kålsommerfugle. Interessante er også deres tiltrækning på især de farvestrålende høsommerfugle, som kommer trækkende fra sydeuropa i varme år. To af arterne, gul og orange høsommerfugle lever yderligere som larver på lucernen og kan give ophav til flere generationer i Danmark. At se en blomsterende lucernemarks vrimmel af sommerfugle i august er utroligt oplevelsesrigt, ikke mindst for børn, og det er fint økolandmanskab Gennemført af Natur & Landbrug, med støtte af Direktoratet for FødevareErhverv, Side 2 af 6

3 Storplettet perlemorsommerfugl på lav vegetation. Larven lever på ager-stedmoderblomst, f.eks. i stubmarken Seksplettet køllesværmer, hvis larver kan leve på kællingetand og udvist naturforståelse at lade nogle markhjørner stå ved slæt til de smukke, men især sultne sommerfugle. Så er der både høj lucerne med blomster til de voksne sommerfugl og lavt nyvækst ved jordvarmen til larverne. Ud over sædskiftearealerne har de fleste gårde også i forskellige udstrækning vedvarende græsgange, enge, moser, overdrevsarealer, skråninger, hegn, småskove mm, som alt efter naturtilstanden har tilknyttede arter. Arter tilhørende disse naturtyper har generelt været mest udsat for tilbagegang og her nok mest på grund af en blanding af opgødskning, hvor deres naturlige levested overgros af højtvoksne urter, eller manglende græsning som følge af ophør. Flotte overdrev er plantet til med gran eller moser groet til i pilekrat. De græssende dyr af alle racer skal tilbage disse steder hvis også de mere lokalbundne arter skal have en chance for at vende tilbage igen. Genindvandring kan være meget vanskelig, da der efterhånden kan være meget store afstande til tilbageværende bestande. Dukat sommerfugl, violetrandet ildfugl, isblåfugl, engblåfugl, bølleblåfugl, og alle de violtilknyttede perlemorsommerfugle, samt pletvingerne og nogle bredpander er desværre eksempler på ofre for denne udvikling (omkring 30 arter). Vore dages ofte tunge kreaturer, både malke- og fedekreaturracer, er desværre ikke så tilbøjelige til at græsse ud i moserne. De foretrækker kulturgræsserne på de gødede omdriftsarealer, og landmanden er ofte bange for at miste dyr pga. nedsynkning. Derfor ses det alt for tit at eng og mosearealer også hos økologerne lades ugræssede. Det går bedre på de tørre arealer. Et forslag til afprøvning blandt mælkeproducenter med interesse for naturpleje kunne være, hvis der er plads til det i udskiftningsprocenten (måske står de økologiske køer længere og malker) og man i øvrigt feder sine tyre selv til slagtning, at indkrydse nogle få procent af køerne med naturgræssere som f.eks.: Angus, Skotsk Højlandskvæg, mm. Der gøres også forsøg med såkaldte skovkøer af ny Gennemført af Natur & Landbrug, med støtte af Direktoratet for FødevareErhverv, Side 3 af 6

4 kydsning herhjemme i naturplejetjeneste eller nogle af de snart tabte oprindelige danske noget lettere og nøjsomme koracer: Økvæget. el. det jyske kvæg m.v. (se Kødet skal naturligvis forsøges markedsføret som sådant, men dyrerne kan forhåbentlig nedgræsse trængende enge og moser til gavn for flora og fauna og give kødet tilsvarende god smag. Et par ord om biller Billerne er en meget artsrig gruppe insekter, langt de fleste af dem lever skjult og lader sig sjældent se. Nogle af dem kender vi mest som skadedyr, f.eks. koloradobiller, kløversnudebiller, oldenborre, smelderlarver eller kornsnudebiller mm. De fleste biller er dog særdeles nyttige for gårdens trivsel bl.a for nedbrydning af organisk material og planterester. Her er en særlig gruppe biller, torbisterne, værd at nævne. Mange af dem er store og særprægede insekter som f.eks den glinsende skarnbassen der lever af møg. Vi har i Danmark haft adskillige arter inden for denne gruppe, men mange af dem er sjældne eller uddøde nu. De er tilknyttet nedbrydning af dyrenes gødning. Undersøgelser tyder på at deres forsvinden hænger sammen med behandling af indvoldparasitter hos husdyrene. Gødningen bliver steril/giftig for dem. Ændret fodersammensætning er også en mulig forklaring. At gavne torbist har et mangesidigt formål. Ud over at beskytte insekterne får man effektivt nedbrudt dyrenes gødning til gavn for næringsstofkredsløbet, beluftning af jorden og gavnet de fugle og dyr, som lever af billerne. Det vil sige at vi skal være meget konsekvente med forebyggende foranstaltninger for at hindre brugen af ormekure. Det kan bl.a gøres ved omhyggelig foldskifte, nygræs til kalve, samgræsning med flere husdyrstyper, fornuftigt græsningstryk osv. Det er naturligvis ting økologer i forevejen arbejder bevidst med, men det er måske alligevel vær at skabe øget opmærksomhed omkring denne problemstilling til gavn for gårdens artsrigdom. Nogle fluearter klarer tilsyneladende bedre de anvendte midler og står i dag nok overvejende for nedbrydningen, når man ser generelt på landet. Kokasse fuld af huller lavet af gødningsbiller Gennemført af Natur & Landbrug, med støtte af Direktoratet for FødevareErhverv, Side 4 af 6

5 Sommerfugle på naturkvalitetsgradienten Af Allan Bornø Clausen De almindelige sommerfuglearter - tilknyttet kålarter: Grønåret kålsommerfugl Stor kålsommerfugl Aurora han hun Lille kålsommerfugl - tilknyttet brændenælder: Nældens takvinge Admiral Nældesommerfugl forårsform sommerform Dagpåfugleøje Gennemført af Natur & Landbrug, med støtte af Direktoratet for FødevareErhverv, Side 5 af 6

6 Sommerfugle på naturkvalitetsgradienten Nogle mere krævende sommerfuglearter Isblåfugl Violetrandet ildfugl Dukatsommerfugl han hun Engperlemorsommerfugl Citronsommerfugl han hun Kejserkåbe Fotos: Gennemført af Natur & Landbrug, med støtte af Direktoratet for FødevareErhverv, Side 6 af 6

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget

Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget Katalog over naturtiltag i marken Natur- og vildtvenlige tiltag i landbruget - udførelse og effekt Udarbejdet af Rasmus Ejrnæs, Aarhus Universitet i forbindelse med et samarbejdsprojekt med Cammi Aalund

Læs mere

Naturpleje som driftsgren

Naturpleje som driftsgren .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAND Naturpleje som driftsgren Rapport om de muligheder og begrænsninger der er i at pleje naturarealer Udarbejdet for Biologisk Forening for Nordvestjylland af Per

Læs mere

Kødkvæg som naturplejere

Kødkvæg som naturplejere Kødkvæg som naturplejere - En manual omkring afgræsning af naturarealer med kødkvæg Blandt andet indeholdende oplysninger om: - Eksempler fra projektets praktiske del - Beskrivelse af naturpleje - Forslag

Læs mere

Naturgrunde. Skærby strand Grundejerforening. Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper

Naturgrunde. Skærby strand Grundejerforening. Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper Naturgrunde Skærby strand Grundejerforening Anbefalinger til udvikling og pleje af forskellige naturtyper 1 Indhold Hvordan hjælper vi hinanden med at bevare den smukke og mangfoldige natur i vores sommerhusområde?

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed

4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed 4.3 Tema: Biologisk mangfoldighed Indledning Danmark hører til blandt de lande, hvis natur i særlig grad er under påvirkning af en intensiv arealudnyttelse. Historisk set er dette forhold et resultat af

Læs mere

OVERDREV, ENGE OG MOSER

OVERDREV, ENGE OG MOSER OVERDREV, ENGE OG MOSER Håndbog i naturtypernes karakteristik og udvikling samt forvaltningen af deres biodiversitet Faglig rapport fra DMU nr. 727 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

20 SJÆLDNE DYR OG PLANTER I VEJEN KOMMUNE

20 SJÆLDNE DYR OG PLANTER I VEJEN KOMMUNE 20 SJÆLDNE DYR OG PLANTER I VEJEN KOMMUNE Vejen Kommune Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejen.dk Telefon: 7996 5000 Udgivet med støtte fra 20 SJÆLDNE DYR OG PLANTER I VEJEN KOMMUNE

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND Velfærd Bæredygtighed Naturpleje Kyst og klit Vandløb og eng Hav Økonomi Landbrug og Skovbrug Naturbeskyttelse Naturovervågning Nationale naturområder Biologisk mangfoldighed EN RIG NATUR I ET RIGT SAMFUND

Læs mere

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger

Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger 1 Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø- og Energiministeriet Skov- og Naturstyrelsen Maj 2001 2 VEJLEDNING OM BESKYTTEDE STEN- OG JORDDIGER Vejledning om beskyttede sten- og jorddiger Miljø-

Læs mere

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016

Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Forebyggelse og bekæmpelse Allerød Kommune 2006-2016 Allerød Kommune Teknik & Miljø Bjarkesvej 2 3450 Allerød Juni 2006 Indsatsplan mod Kæmpe-Bjørneklo

Læs mere

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet Peter Jepsen Det er også min natur Tema om biodiversitet Det er også min natur Tema om biodiversitet Elevbog 2008, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Forfatter: Peter Jepsen Redaktør: Annegrete

Læs mere

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen.

Steensgaard rundt. Alle skal have det godt her både dyrene, menneskene og naturen. Steensgaard rundt Mød vores lokale guide Regnormen Steno der har boet på Steensgaard hele sit liv, og som vil tage dig og dine voksne med på en spændende rejse fra hans jord til vores bord. Derfor er hele

Læs mere

ANALYSE AF BEHOVET FOR GRÆSNING OG HØSLÆT PÅ BESKYTTEDE NATURAREALER

ANALYSE AF BEHOVET FOR GRÆSNING OG HØSLÆT PÅ BESKYTTEDE NATURAREALER ANALYSE AF BEHOVET FOR GRÆSNING OG HØSLÆT PÅ BESKYTTEDE NATURAREALER Areal, biomasse og antal græsningsdyr Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 13 2012 AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Forsvarets fremtidige behov og ønsker

Forsvarets fremtidige behov og ønsker Forsvarets fremtidige behov og ønsker )5(07,',*(%(+292* 16.(5 )RUVYDUHWVIUHPWLGLJHEHKRYRJ QVNHU I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende drifts- og plejeplan har Prinsens Livregiment beskrevet de

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

Naturen i Nationalpark Thy

Naturen i Nationalpark Thy Naturen i Nationalpark Thy Indhold Side Et stykke danmarkshistorie bliver til 1 BFN s forventninger til Nationalpark Thy 2 Nationalparker i Danmark - etablering af den første 5 Landskab og landskabstyper

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

STRUKTURRIGE BEVOKSNINGER

STRUKTURRIGE BEVOKSNINGER STRUKTURRIGE BEVOKSNINGER Den modne skovs kvaliteter kan skabes på relativ kort tid på begrænset plads. Det kan udnyttes i byens skove. Af Björn Wiström, Gustav Richnau, Anders Busse Nielsen, Roland Gustavsson

Læs mere

Plads til Naturen Strategi for biologisk mangfoldighed i København

Plads til Naturen Strategi for biologisk mangfoldighed i København Plads til Naturen Strategi for biologisk mangfoldighed i København Udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Forsidefoto: Colourbox.com Foto: Ulla Rose Andersen og Jan Fischer Rasmussen,

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Det lysåbne landskab. Miljø- og Energiministeriet Danmarks miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 372 2001

Det lysåbne landskab. Miljø- og Energiministeriet Danmarks miljøundersøgelser. Faglig rapport fra DMU, nr. 372 2001 Miljø- og Energiministeriet Danmarks miljøundersøgelser Det lysåbne landskab Faglig rapport fra DMU, nr. 372 2001 Lis Ellemann Rasmus Ejrnæs Jens Reddersen Jesper Fredshavn Afdeling for Landskabsøkologi

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius.

INDHOLD. Udgivet som pdf-fil til download april 2010 af Bolius Boligejernes videncenter Lautrupvang 2, 1 2750 Ballerup Tlf.: 70 23 63 13 www.bolius. INDHOLD 03 Planlægning af haven 07 Ny græsplæne 11 Større projekter i haven 15 Mindre projekter i haven 19 Hvad er en god terrasse 23 Terrasser af sten 28 Terrasser af træ 34 Udekøkkener 37 Sådan anlægger

Læs mere

Indretning og drift af hønsegårde

Indretning og drift af hønsegårde Indretning og drift af hønsegårde KATALOG Bedre udnyttelse af ressourcerne i økologisk ægproduktion 1 Indholdsfortegnelse 1) Indledning... 3 2) Hønsehusets placering... 4 a) Nærarealet... 4 3) Dræning

Læs mere